14.05.2017 г.

НЕПОЗНАТИТЕ СТАРИ БЪЛГАРИ


Макар от XIV до XIX век дедите ни да са представители на един подтиснат и подложен на унищожение народ, те предизвикват интереса на доста чужди историци. Eнгел, Тунман, Шльоцер, Гибон, Рънсиман, Вамбери, Фехер, Иречек, Венелин и др. се земат с проучаване на нашето минало. Относно етническия произход на старите българи, изводите на различните изледователи се различават значително.

Едни учени считат предците ни за угро-фини, други смятат, че Аспарух и повластните му хора са сродни на украинци, сърби и т.н., а има и такива, за които българи е име на тюрко-алтайски народ, чийто произход трябва да се търси в Средна Азия.

Във времето, в което теориите за произхода на старите българи са изграждани, е била налична твърде малко информация. С анализ на ограничени данни в никакъв случай не може да се стигне до правилен извод, поради тази причина изследователите на миналото ни, волно, или неволно съдават неверни, изкривени представи за облика, езика и произхода на нашите деди. Това е причината да се родят митовете за юртите, култа към Тангра, тюрската реч на бойците на Аспарух и т.н.

В миналото, на българския народ бе представена една химера, заблуда, която обаче е поддържана с такъв  фанатизъм, че дори и днес, когато всеки логично мислещ човек да осъзнава, че азиатския произход на дедите ни е заблуда, все още се намират не само обикновени хора, но и учени, които упорито се опитват да удължат живота на създадените в миналото погрешни представи.

За обиковените хора има извинение, те са избрали да вярват на нещо, което е повтаряно на няколко поколения българи и макар да е заблуда, е загнездено здраво в съзнанието. За професионалистите обаче няма оправдание. Те разполагат както с необходимите ресурси нужни за проучване, така също с времето, а и информацията, която до неотдавна бе достъпна само за шепа индивиди.

Ако в края на XIX и началото на XX век, доста важни неща засягащи бита, културата и езика на старите българи не бяха известни, то след 30-те години на ХХ век се появиха толкова много нови данни, че дори само с част от тях бе напълно възможно да се оборят грешните теории.

Етническия произход на даден народ се определя от доминантния антропологичен тип на въпросните хора, характера на техния език, обичаите, особеностите на материалната култура и т.н. Нека видим с каква информация са разполагали нашите, а и някои от чуждите учени в началото на ХХ век.

На 17 (12) януари 1938 г., в присъствие на четиристотин професионалисти, д-р Методи Попов оповести резултатите от първите мащабни антропологични изследвания на българския народ. Изводите на Попов са пределно ясни: “Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорятъ категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни    раси.” - М.Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938, с.111.

Трудът на д-р Методи Попов позволява на учените след 1938 г. да оспорят погрешното виждане на Васил Златарски - основоположника на историческата ни школа, но това не е направено. Защо???   

По-късно, през 1959 г. е извършено още едно мащабно антропологично проучване у нас, като резултатите съвпадат с тези от по-старото изледване: “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат  изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип…” - М.Попов, Антропология на българския народ, Tом I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с.260.

Княз Крум е изобразен като индивид с кестенява коса и лек пигмент на кожата - белези типични за понтийския тип, към който принадлежи народа на Орфей

Изображение на княз Омуртаг, вижда се, че българския благородник принадлежи на понтийския антропологичен тип

Понтийският (черноморският) тип е доминантен при най-старото балканско население -траките. За това свидетелстват фреските от различни древни гробници, описанията на стари автори, а и данните на археологията. Повече от ясно е, че в никакъв случай не може да се говори за физическото изчезване на народа на Орфей.

За това, че няма подмяна на населението свидетелстват и огромен брой исторически извори, в които се прави отъждестваване на българите с мизите – най-големия тракийски народ. 

Свързването на българите с най-древното балканско население е правено в продължение на 1100 години – от IV до XV век!

Логично е да очакваме, че след 1959 г., подкрепени от солидните доказателства на две мащабни изледвания, а и значителния брой свидетелства на старите летопици, историците ни ще прояват смелост и ще атакуват заблудите, като същевременно ще се опитат да положат основите на нова, вярна, базирана на факти теория за произхода на старите българи.

Уви, въпреки, че разполагат с всичко нужно, професионалистите не избират страната на истината, а продължават да подкрепят вдъхновените от чужденци погрешни теории. Ощетена е не само науката, ощетена е паметта на предците ни, силно ощетено е и младото поколение, което ще израстне закърмено с лъжи и на свой ред ще ги предаде на следващото поколение, заформяйки така порочен цикъл.

Може да се възрази, че антропологичните изследвания хвърлят светлина само върху физическия тип на дадено население и не могат да бъдат използвани за определяне на езика на въпросното население. Това действително е така, но дори ономастиката – науката изучаваща произхода на имена на градове, реки, хора, не предоставя абсолютно никакви данни за трайно установяване на азиатци на юг от Дунава след 681-ва година.

Подлагайки на анализ названията на селищата от територията на ранносредновековна България, Веселин Бешевлиев стига до извода, че отсъстват напълно първобългарски местни имена (т.е. няма никакви топоними и хидроними, които да са от тюрко-алтайски произход)- В.Бешевлиев, Географията на България у Византийските Автори, Известия на Народния Музей Варна, книга 23 (38), изд. Георги Бакалов, Варна, 1987 г. c.69.

Бешевлиев упорито поддържа тюрския произход на старите българи и добре осъзнава какво е значението на липсата на тюрски имена на селища и реки в ранносредновековна България. Това реално е доказателство, че езика на предците ни просто няма как да е бил тюрски. За да защити виждането си, нашия учен предлага извинението, че византийците предпочитали да употребяват старите (тракийски) топоними и хидроними, като новите (тюрските) са пренебрегвани.

Това обяснение е несериозно понеже Бешевлиев сам съобщава, че имената на Плиска, Преслав, Варна и др. са нови и са документирани по време на ранното Средновековие. Тези названия със сигурност не са тюрски, а не са дефинирани и като древни. Дали иначе способния наш учен не е разбрал, че си противоречи и то сериозно?

Тук е мястото да се спомене, че около двадесет години по-рано, Бешевлиев подлага на анализ личните имена на старобългарските благородници и стига до извода, че те са по-скоро ирански, отколкото тюркски- В. Бешевлиев, Ирански елементи у първобългарите,  Античное Общество, Труды Конференции по изучению проблем античности,  Издательство "Наука", АН СССР, Отделение Истории, Москва 1967, с. 237-247.

Определянето на лични имена като Аспарух, Борис, Гостун, Мостич, Персиян (Прусиян) и др. като ирански е произволно и няма научна стойност. В своя труд, съзнателно, или несъзнателно, нашия учен изобщо не споменава тракийските имена -Аспиос, Борискос, Гастис, Мостис, Прусий. Недопустимо е при сравнителния анализ да се пропускат данните от тракийската ономастика и то като се знае добре, че в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с мизите, явяващи се най-големия тракийски народ.  

Въз основа на приликите  между старобългарските и иранските имена, Бешевлиев смята, че сред дедите ни е имало и ирански етнически елементи (т.е. дедите ни са се смесили с иранци), които са проникнали в средите на народа ни преди VII век. 

Това твърдение също е несъстоятелно и не е подкрепено от факти, понеже както краниометричните (измерване на съотношенията на костите на черепа), така и серологичните (кръвните) изследвания проведени през 30-те и 50-те години на ХХ век показват убедително, че ние сме твърде различни от азиатските народи, т.е. в никакъв случай не може да се говори за ирански етнически примеси.

А има и друго – в старобългарския език няма нито тюркски, нито ирански субстрат. Лингвистите знаят това прекрасно, все пак, още през 20-те години на ХХ век, Стефан Младенов сведе броя на тюрските думи до дванадесет, а това не само е нищожно количество, но и със сигурност се касае за заемки каквито се срещат във всяка реч. За пълната липса на тюрко-алтайски (а и ирански) топоними и хидроними на територията на ранносредновековна България споменах по-горе.

След като нито антропологията, нито лингвистиката дава право да се говори за тюрко-алтайски, или ирански произход на старите българи, то нима е редно дедите ни да бъдат определяни за народ, който се е оформил в Азия? Във всеки случай няма научна основа за това.

Дори и археологията не дава основание да се твърди, че старите българи са дошли от изтока, а и, че са различен от местното балканско население народ. В старобългарските некрополи се среща така наречената чернолъскава керамика. Ако дедите ни бяха дошли от земите на Индия, Иран, Афганистан, или пък Южен Сибир, то би трябвало и посудата им да се среща първо в Средна Азия, а на юг от Дунава да се появи едва през ранното Средновековие.

Реалността е съвсем различна, ето какво споделя Стамен Михайлов: Обикновено керамиката от тези находища е по-доброкачествена от новопазарската, но съвсем очевидно е, че се касае до една и съща традиция, която има дълбоки корени в нашата страна. Съдове с механично излъскана повърхност откриваме още в епохата на енеолита, бронза и особено през латенската епоха, когато се оформят всички основни елементи на т. нар. сива тракийска керамика, чието по- нататъшно развитие ние виждаме именно в чернолъскавата керамика от Нови пазар.” - Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961 г., c.9-10.

Какво излиза - старобългарската чернолъскава керамика, чиито корени би трябвало да са някъде в Сибир, или Памир, има тракийски корени, като развитието е започнало на Балканите преди около 6500 години – времето на Меднокаменната епоха (енеолита).

По съдовете на дедите ни често се срещат особени знаци, като най-впечатляващия безспорно е IYI. Димитър Овчаров смята, че това е знак на Тангра - Д. Овчаров, Прабългарската Религия- Произход и Същност, Гуторанов и Син, София, 2001, с.230.

Има обаче един много сериозен проблем. Ако това действително бе символ на божество почитано в Южен Сибир, то най-ранните изображения би трябвало да са там, като на Балканите не би трябвало да присъства преди IV-VII век. Реалността е съвсем различна, но подробностите са известни само на шепа хора.

През 1987 година, в свой доклад Стамен Михайлов публикува важна информация като посочва съвсем ясно, че IYI се среща сред знаците на неолитната винчанска култура (чиято територия съвпада с владенията на траките трибали, гети, мизи). Културата Винча възниква преди около 7500 години, а това показва, че на Балканите, знакът  IYI  е около 6000 години по-стар от най-древните тюрски рунически знаци!

Добавено е и, че древният български символ присъства върху керамика от минойски Кипър (XVI- век преди Христа), халщатско градище в Чехословакия и антична плоча от Пергамон. За тази плоча обаче се казва, че произходът и е от маслинената гора край Атина - Ст. Михайлов, “Известия на Народния Музей във Варна”,  книга 23, с. 92-93 (бел.9). За да се обоснове, Михайлов е цитирал трудове на Бенсън, Тодорович и Церманович, публикувани през 1960 и 1961 г.

Става ясно, че не само традицията на старобългарската чернолъскава керамика започва на Балканите преди повече от 6500 години, но същото важи и за свещения символ IYI. Тогава въз основа на какво може да се твърди, че дедите ни са донесли особени знаци, руни от някаква азиатска прародина, както прави Бешевлиев?

Налице е ужасяващ абсурд – доказателствата за местния произход на старобългарските съдове и знаци, руни, се игнорират, но от друга страна, фантазии и желания се лансират като “доказателства”. Направо да му стане на човек страшно! Наука, или подигравка с доверието на хората е това?

Нека разгледаме и друг аспект от живота на старите българи – техните обичаи. За остригването на главата и оставяне на кика е писал още Геза Фехер. Той смята, че владетелите на дедите ни са носили дълга коса, обикновените войници са бръснели главата си, а велможите са остригвали само част от косата, като са оставали друга, от която са оформяни три плитки – Облеклото и оръжието на старата българска войска, Военното дело на българите, Тангра, ТанНакРа, с.46-47.

Този обичай просъществува у нас забележително дълго време- до началото на ХХ век, но важното е това, че за поява и налагане можем да говорим не едва след 681-ва година, а хилядолетия по-рано. Касае се практика на пеласги като Тезей, а и на войнствени хора като траките абанти и мизи. За това съобщава Плутарх като дори обяснява с подробности каква е причината да се прави тази особена прическа – Plut.Thes. V.2.  

Всеки историк би трябвало да е запознат с работите на Плутарх, който се явава важен автор, но по необясними причини, професионалистите ни не отварят и дума за това, че бръсненето на косата и оставяне на кика е типично за тракийския народ мизи. Дали мълчанието на учените няма да се дължи на това, че същите тези мизи Димитри Хоматиан определя като предци на българите?

Този стар автор е цитиран от доказалия местните корени на народа ни Ганчо Ценов - Г.Ценов, Произходът на Българите и началото на Българската Държава и Българската Църква, Хелиопол, София, 2014, с.178-179.

Мълчание има и по отношение на произхода на друг обичай. За войната между княз Крум и римския (византийския) император Никифор Геник знае всеки от нас. Известно е и това, че при битката във Върбишкия проход, чуждият владетел е пленен, а по-късно обезглавен като назидание за страшните престъпления извършени над мирното население на столицата ни. От черепа на Никифор бива направена ритуална чаша, която е обкована със сребро. С нея Крум вдигал наздравица и черпел славянските вождове- Й. Андреев, А.Пантев, Българските ханове и царе, Исторически Справочник, Абагар, Велико Търново, 2004, с.48.  

Редица историци свързват необикновените действия на княз Крум с практиките на печенеги и др. народи от Средна Азия, но никой не прави дори бегло споменаване на свидетелството на римския автор Луций Аний Флор, който описва ранните сблъсъци на легионите на Вечния град с траките. Римлянинът обрисува предците ни като диви, жестоки хора с варварски ритуали, при които се пие  от човешки черепи “...litare dis sanguine humano, bibere in ossibus capitum...”- Fl. Bello Thracico.XXVIII.III.4.

Флор е ужасен от това, че траките правят чаши от черепи, но пренебрегва сатанинската жестокост и страшните престъпления на Марк Крас, Луций Пизон, Марк Лукул, Луций Сула и др.в земите ни. Със сигурност дедите ни са отрязвали главите на враговете си, но това е било разплата за извършени деяния, както е казал народа: Като не щеш мира – на ти секира!  

По-важното в случая е това, че особения ритуал за направа на чаша от черепа на противника е нещо добре познато на древното балканско население, което римляни и гърци наричат с името траки, и в никакъв случай не може да се говори за поява след времето на Аспарух.

Друг, особен обичай на старите българи е изкуствената черепна деформация- практика просъществувала до късното Средновековие. Каква е била целта на промяната на формата не черепа не смея да спекулирам, важното е това, че в нашите земи това явление не се налага след 681-ва година, а съществува хилядолетия по-рано, още от времето на Неолита- Й.Йорданов, Антропология на древните българи, Масовия кръгов гроб при Девня, ТанграТанНакРа, София, 2008, с.125.

В интерес на истината трябва да се отбележи, че до ранното Средновековие, в земите на юг от Дунава честотата на обичая не е голяма. Съвсем друга е картината в Мала Азия – земята на фригите и мизите, които Хоматиан определя като предци на българите. В началото на ХХ век бе проучена огромна могила във Фригия – предполагаемия гроб на легендарния цар Мидас. Скелетът на древния владетел е намерен в добро състояние и може да се види съвсем ясно, че черепа е бил подложен на деформация. Цитирайки Prag и Neave, Caroline Wilkinson уточнява, че през Х век преди Христа, на територията на днешна Турция (обитавана в миналото от мизи и фриги) са живели хора, за които удължената форма на главата е била символ за красота – C.Wilkinson, Forensic Facial Reconstruction, Cambridge Univerisity Press, Cambridge, 2004, с.93.

Защо особения обичай придобива масовост на юг от Дунава след 681-ва година е лесно да се обясни, ако се следват старите исторически извори. Трябва да се върнем при Димитри Хоматиан, който  съобщава, че (част от) малоазийските мизи са прогонени на север (през IV век пр. Христа) от войската на Александър Велики. По-късно, по време на ранното Средновековие, мизите се завърнали и завзели Тракия, Илирия, Панония ...- Г.Ценов, Произходът на Българите и началото на Българската Държава и Българската Църква, Хелиопол, София, 2014, с.178-179.

Ето това е причината изкуствената черепна деформация да се прилага по-често в земите ни след 681-ва година. Касае се за обичай познат на всички траки, но най-интензивно практикуван от мизи и фриги, болшинството от които са обитавали Мала Азия в далечното минало. Не е трудно за разбиране, нали?

Не е трудно да се разбере и каква е била истинската религия на старите българи, ако бъдат представени всички данни, а не само шепа подбрани фрагменти. Реално, в периода IV-XIV век, т.е. цели 1000 години, нито един римски (византийски) автор не съобщава за култ към Тангра при дунавските българи, нито пък е изказвано твърдение, че дедите ни са монотеисти.

За сметка на това ние разполагаме със сведението на патриарх Фотий, който е доволен от това, че българите са приели вярата на християните и са се отказали от бащините си богове – Г. Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998, с.114.

Ако някой е компетентен по религиозните въпроси, това е Фотий. Според този човек дедите ни не са монотеисти, не му е известно името Тангра, напротив, константинополския патриарх споменава за богове, т.е. за монотеизъм при предците ни не може да се говори и всеки, който твърди, че дедите ни са били монотеисти, или не е подготвен, или умишлено създава заблуди.

Фотий не е единствения, който знае, че старите българи имат няколко божества. Теофилакт Охридски твърди, че българите  почитат слънцето, луната и други звезди, говори се даже за принасяне жертва на кучета - ГИБИ, IX, част 2, с.62. В същата работа е предаден и разговора между гърка Кинам и княз Омуртаг. От беседата се разбира отново, че старите българи почитат не едно, а няколко божества  слънцето, луната и звездите-ГИБИ, IX, част 2, с. 64.

Ето каква е реалността -няма Тангра, няма Умай, няма монотеизъм, върховния бог на старите българи е слънцето, като се почитат също луната, звездите. За това свидетелстват историческите извори, всичко останало е фантазия.

Имайки предвид, че в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с тракийския народ мизи, нека видим каква информация предлагат старогръцките автори за религията на траките. Според Софокъл, най-почитаното божество сред конелюбивите траки е слънцето (Хелиос)- Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, с.291. Луната също бива почитана от народа на Залмоксис и Орфей, а имена като Астеропей (потомък на звездата) подсказват, че е имало култ към определени звезди.

Дори странния обред на старите българи да принасят в жертва кучета е с древни балкански корени. На остров Самотраки е имало пещера носеща име на богинята Зеринтия. В нейна чест били принасяни в жертва кучета. – M.Gimbutas, The Gods and Goddesses of Ancient Europe, 7500-3500 BC, Myths, Legends & Cult Images, University of California Press, Berkely and Los Angeles, 1974, c.197-198.

Информацията за вярванията на старите българи е ясна, паралелите с религията и обредите на траките са ясни, но въпреки това, на няколко поколения ученици и студенти се внушаваше, че Аспарух е бил монотеист и е почитал Тангра. Това е непочтена, грозна подмяна на истината, такова деяние няма нищо общо с науката.  

Нека накрая да хвърлим поглед и към преданията свързани със старите българи. Едва ли има някой, който да не е чувал историята за хан (всъщност княз) Кубрат (всъщност Кроват), който заръчва на синовете си да са винаги заедно като сноп стрели. По този начин, пазейки единството, никой друг народ не би успял да ги победи.

Няма спор, че заветът на старобългарския владетел е мъдър. Важното в случая е това, че мъдростта предадена на Аспарух, Котраг, Батбаян и т.н. е вплетена не в тюрския, или иранския фолклор, а се касае за древна тракийска легенда, която е съществувала около 1300 години преди времето на Кубрат (Кроват), или около 2600 години преди наше време. Легендата е документирана през VI в.пр. Христа и е приписана на Езоп, чийто фригийски произход е добре известен – S.Urban, The Gentlemens Magazine, Vol. IX, January-June, William Pickering, John Bowyer Nichols & Son, London, MDCCCXXXVIII, c.594.

В друго, популярно предание свързано с княз Крум се разказва как строгия владетел решил да изкорени лозята с цел да сложи край на пиянството. И в този случай прототипът на историята е тракийски. Става дума за разказ за царя на северните траки Буребиста. Той е живял около хиляда години преди Крум в земите на север от Дунава. Страбон разказва, че Буребиста направил своят народ силен посредством физически упражнения, въздържание и желязна дисциплина. Пълното подчинение на траките става ясно от това, че след като им било заповядано да изкоренят лозята си, те го направили...-Strab. VII.3.11.

За пореден път се уверяваме колко много информация не ни е представяна изобщо. Как ученици и студенти да добият ясна представа що за хора са били старите българи, след като планини от важни данни са игнорирани? Как обикновения човек да повярва, че е потомък на местен народ, ако никой не иска да обясни, че от гледна точка на антропологията ние сме твърде различни от народите на Азия, но за сметка на това на нас може да се гледа като на потомци на древното балканско население. 

Как да не се пораждат съмнения ако се каже, че сме наследници на Арес и Орфей, след като само шепа хора знаят, че името Дуло е споменато в микенски документи от Бронзовата епоха, като то съответства на тракийските Дулас, Дулес. За това е писал родения в Казан (Волжка България) Юрий Откупщиков – Ю.В.Откупщиков, Догреческий субстрат, У истоков европейской цивилизаций, Издателство Ленинградского Университета, Ленинград, 1988.

Не мога да разбера защо у нас не се популяризират трудовете на учените Джаукян, Карагезян, Никулице, Мелюкова, Крикин? Тези хора са описали добре тракийското присъствие в Армения и Черноморските степи по време на Бронзовата епоха и по-късни времена. В работите на въпросните изследователи могат да се намерят данни, от които става ясно, че северните траки правят особени укрепления със земен вал и ров дълги векове преди римляните да дойдат на Балканите, че северните траки градят с квадри, че керамиката им е прототип на старобългарската.

Както отбелязах по-горе, нашето не е история, а ужасяващ абсурд – фантазии и желания са представени като “доказателства”, а важната информация е игнорирана

Ето как е деформирана представата ни за старите българи. Ето това е причината да не познаваме историята и бита на дедите си. Как да знаем истината когато достигналите до нас данни са изопачени до неузнаваемост?

Объркването не е нещо, което може да се пренебрегне. Объркването води до несигурност и съмнения, а те пък създават разделение. Истината за произхода на народа ни може да ни обедини, защото ще имаме светлия пример на живелите преди нас. Те не търпяха окови и унижения, никой враг не успя да сломи стремежа им към свобода и справедливост.Причината за това е следването на древната традиция – следването на пътя на светлината. Ще заживеем достоен живот, когато покажем държание на сплотени, добри, но и силни хора. За нас няма друг път, поне за истинските българи друг път не е възможен..79 коментара:

 1. Умолявам коментиращите тук да се придържат към културен тон! Нека критиката да е конструктивна и добре обоснована. Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ха ха ха, Б.Димитров каза, че сме иранци бе спароток, ти не важиш.

   Изтриване
  2. Важи този, който може да се обосове ясно. Аз съм подкрепил своите твърдения, какви са доказателствата представени от д-р Димитров? Той представил ли е нещо, или само казва, че българите са иранци? Всеки има право на лично мнение, но лично мнение и реалност са две различни неща.

   Изтриване
 2. Павел, най-тежко доказателство дава генетиката. Наскоро излязлото изследване на източноевропейските народи е бетонно в полза на автохтонния ни произход Става дума за най-мащабното европейско изследване с над 14 000 проби! Екипът включва световно известни учени от много държави. Изводи те са много, но главният е че южните славяни са генетични наследници на местното население - траките

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, то няма как да е другояче. Огромните народи не изчезват без следа. Нас са ни разцепили на части, насъскали са ни един срещу друг, промили са съзнанието на много наши братя и сестри, но истината не може да се скрие.

   Изтриване
  2. Правилно!Докажете го ПРОСТО и ясно и го направете КАУЗА НА България !

   Изтриване
  3. Ето го доказателството:
   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135820

   Изтриване
 3. Българите са иранци! Факт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е факт, това е само твърдение и то безпочвено твърдение. Представете доказателства от областите на антропология, генетика и език и ще повярвам...само където такива доказателства няма.

   Изтриване
  2. Очевилното не се доказва. Е спарооооо!!!

   Изтриване
  3. Заклинания на лузър

   Изтриване
  4. ами ако Иранците са Българи?

   Изтриване
 4. Браво бе Спорчо, ти тръгна да разнищваш антропогенезата на българите и по миниатюрите. Евала! А дали миниатюристите са търсили изобщо портретна характеристика? Я си представи миниатюриста, който работи някъде във византийската провинция или в Константинопол, и никога не е виждал българския владетел, а съди например по българите - пратеници, които е видял в двореца на василевса. Само че българският владетел може да е изпратил като свои дипломати и византийци, преминали на негова страна. Не е изключено, нали...
  Не изпадай в баналности! Средновековните миниатюристи не са фотографи!Между другото тези миниатюри са правени доста десетилетия, че даже и век, след смъртта на Крум и на Омуртаг от ръката на художник, който положително не ги е виждал.
  Поздрави,
  Хаджи хаджи Иванчо, Вече съм два пъти хаджи, понеже преди месец отново посетих Йерусалим

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо си анонимен ,като си толкова компетентен неверни хаджиьо....!
   И да те светна , че честите ти посещения в Йерусалим не за хвалене. Поне не в този блог...!

   Изтриване
  2. Браво Ванка затапи спарко здраво и го накара да млъкне ха ха ха ха:)

   Изтриване
 5. Много се радвам на тази статия! Благодаря! Ами защо не добавиш списъка с използваната литература? Или от бързане си го пропуснал, Спаро! Виж как проф. Чилингиров прилежно ги дава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Резон 1912 Нали Спаро ако даде използваната литература, ще вземе някой грамотен да му провери писаниците, дали са истина или лъжа и действителността ще лъсне, как тогава ще манипулира от сектантския си трон?

   Изтриване
  2. Използваната литература е дадена до последната подробност. Странно как не си я забелязал :)

   Изтриване
  3. Това е само от втора страница :)

   М.Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938, с.111.

   М.Попов, Антропология на българския народ, Tом I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с.260.

   В.Бешевлиев, Географията на България у Византийските Автори, Известия на Народния Музей Варна, книга 23 (38), изд. Георги Бакалов, Варна, 1987 г. c.69.

   Изтриване
  4. Драги ми хаджи-иванчо, за антропологичния тип на старите българи си правя заключения от резултатите от антропологичните изследвания на българите през ХХ век, миниатюрите са само допълнение. Ти май имаш някаква алергия към информацията, която не ти изнася и не можеш да обориш :)

   Изтриване
  5. Анонимен15 май 2017 г., 8:57

   Странно, а как съвременните угрофини(хантите и мансите) в Урал са монголоиди, а съвременните унгарци и фини в Европа са европеиди! Как си обясняваш това...А иначе безспорно според световната наука съвременните маджарски и фински езици се родеят с угрофинските езици от Урал.
   Истината е, че съвременният антропологичен тип може да се различава във времето от преди 1000-1500 години.

   Изтриване
  6. Никак не е трудно за обяснение, маджарите асимилират по-старото население на страната си, а то се състои от европеиди- предимно наши деди, ако съдим по историческите извори на самите маджари.

   Маджарите са взели от нашите деди думите szoba–соба, стая, utca-улица, udvar-двор, kulcs-ключ, szomsed-съсед. Старите българи са научили унгарците и на занаяти. Това става ясно от kovacs–ковач, takacs-тъкач, pek-пекар, хлебар... csordas– пастир пък идва от нашата дума чарда-стадо.

   Тюрките в Азия са монголоиди, а повечето от населението на Турция има европеидни черти поради това, че в миналото старите тюрки са се смесили с европеидите населяващи Мала Азия. За отвличането и потурчването на български жени цели 500 години мисля, че не е нужно да се напомня.

   Изтриване
  7. А така, именно това исках да чуя! Както казах антропологичният тип от дистанция 1000-1500 години може да се промени. Ти обаче застъпваш тезата, че наште деди не са се променили антропологично, което е абсурд. Не може всички народи вкл. и тези които си споменал да са претърпели асимилации, а нашият да е останал непроменен. И не ми излизай с номера за ДНК, щото аз пък ще те попитам пак на колко българи им е взето ДНК за идотското изследване
   Хаджи хаджи Иванчо

   Изтриване
  8. Хаджи иванчо, всеки народ се променя до известна степен, но факта, че при нас все още е доминиращ понтийския тип, който е типичен и за траките, говори достатъчно красноречиво.

   Ти нямаш нужната подготовка, за да определяш колко проби трябва да се вземат при ДНК изследване, за това не се излагай с глупави изказвания.

   Изтриване
  9. ДНК не доказва нищо, зная от опит защото направих един тест за бащинство и излезе, че децата ми не са от мен а пък от кой друг да са? Само ядове с ДНК, друго няма, като излезе теста шамаросах жената и тя си тръгна, що ми трябваше тоя тест, ама майка ми като рече, че жената се занася с чужди мъже и стана белята.
   Хаджи хаджи Иванчо

   Изтриване
  10. Тест за бащинство наистина може да доведе до проблеми. Съжалявам за семейната ти трагедия, но това не е причина да се игнорират днк изследванията.

   Изтриване
 6. Браво! Поздравления, Павко! Истината за нашата родина България тук на Балканите от преди 8000 години, истината за древните българи излиза наяве! Много народи произлизат от нас, а не ние от тях. Това е самата истина!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дедите ни наистина са били важен фактор за възникването на доста народи. Жалкото е само, че често за доброто ни е отвръщано със зло, но пък както княз Прусиян е казал - Бог вижда!

   Изтриване
 7. Атанас Лазаров14 май 2017 г., 17:33

  Афганистанските цигойнери се развряскаха,плещят за "очевиЛни"неща,Иванчо хаджи Пенчович,станал за втори път хаджия,като че ли някой го пита!!!Ма,никой от тез "българисти"ирански,не си показва сурата,да му видят всички русата,свинска физиономия!!!Сичките анонимни!!!

  Поздрави,на Трако-българите,другите-да бъдат проклети, от Тангра!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, аз също не мога да ги разбера тези хорица. Ако са напълно сигурни в убежденията си, защо се страхуват?

   Изтриване
 8. Гледах въпросната Т.В. изява на Б.Димитров .Каза че чехите са Готи
  ,а Българите Иранци !Преди 30 години , твърдеше че Траките са изчезнали много преди Аспарух .Гъркофил !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чехите никога не са наричани готи, но българите са отъждествявани с готите многократно, това е така понеже готи и гети са едни и същи хора, а гетите са един от основните етнически елементи на Дунавска България.

   Смешно е да се говори за изчезване на траките преди Аспарух. Анастасий Библиотекар дава много ценни данни за това, коя област е най-многолюдна. За работи нужни в държавата му, император Константин V привлича:
   5200 майстори и керемидчии от Тракия
   1200 зидари и мазачи от Понта (Мала Азия)
   500 тухлари от Гърция и островите

   "Опустошената" Тракия дава 10 пъти повече майстори от Гърция!

   Eто г-н Милев, можете да проверите думите ми http://www.promacedonia.org/libi/2/gal/2_261.html

   Изтриване
 9. Браво на автора. Но ако мога да допълня някои неща, които считам за пропуск. Пръво гръците са островно племе известно твърде късно на народите. Около девети век и то с крадливите си набези. Източната Римска Империя си е източна римска империя. "Византия" е термин създаден в 18 в. от западните пустиняци за подигравка. Като цяло темата е с продължение, особено що се отнася до езиковите форми. Има много уникални български думи, които не се превеждат с тюркски език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен15 май 2017 г., 9:17

   Сега приятелю ще ти дам малко информация за размишление...Има един прабългарски надпис публикуван от проф. Ив. Венедиков, археолог, ако не знаеш. В този надпис на няколко пъти е написана думата "κυπε" кипе или кюпе. Венедиков превежда тази дума като ризница. Имай предвид, че в гръцката азбука няма графема за звука "б", тогава в говоримия език на древните българи думата би звучала или "кибе", или "кипе", или "кюпи". Венедиков посочва достатъчно паралели за думата "кибе" от чувашки, от езика на волжките българи, че даже и от османотурски, което все си означава ризница. В друг прабългарски надпис Венедиков открива думата написана като "кюпеси", т.е. с посесивната наставка характерна за тюркските говори. В същия надпис се говори и за "алхаси кюпе" т.е. ризница от халки. "Халка" или "алка" е едно и също нещо както в българския така и в тюркските говори. Всички тези наблюдения на Венедиков са изцяло подкрепени от друг голям учен Стр. Димитров.
   Аз самият не подкрепям тезата за тюркския произход на българите, но предвид гореказаното, както и някои изследвания на Бешевлиев, не мога да игнорирам напълно и влиянието на тюрките.
   Хаджи хаджи Иванчо

   Изтриване
  2. Имаш ли представа колко заемки има в тюрските езици :)

   Ето и на теб повод за размишление - на хетски език kupahi означава шлем, а пеласгийската дума е коба, провери тук на с.96 http://www.academia.edu/7287651/The_Ethnicity_of_the_Sea_Peoples_dissertation_

   Изтриване
  3. При мене академичните номера не минават бе спароток, не ме е еня от платените ти клакьори, те нищо не могат да ми направят. Аз съм непокист, жената ме остави, целия вход разправя вицове за мене, даже циганетата ме бъзикат, но аз съм непокист, нищо не ме плаши и ще те дъвча до последно.
   Хаджи хаджи Иванчо

   Изтриване
  4. Хаджи иванчо, виждам, че наистина си непукист, но с непукизъм не се доказва нищо. С мрънкане и отричане също не се доказва нищо. Напиши някакъв труд, регистрирай се в блогова платформа и докажи културно и аргументирано своите твърдения.

   Успех!

   Изтриване
  5. Естествено е, че този по-горе не съм аз. Най-малкото никога не бих написал непукист с "о". Браво Спаро! Много почтено постъпваш!Ей това е истинското ти лице!
   Хаджи хаджи Иванчо

   Изтриване
  6. Човече, как да разбера кой кой е? Регистрирай се, коментирай от профила си, толкова ли те е страх? Ако пускаш коментари от регистриран профил, никой не може да пусне нищо от твое име.

   Ще погледна пак в графата спам, но не съм трил твои коментари, просто няма защо. Опоненти като теб само доказват, че аз съм прав.

   Изтриване
  7. Княз Войвода16 май 2017 г., 19:54

   "Алхаси кипе" значело ризница от халки, 😂 😂 😂 Ама човече, "халка" е арабска заемка в турския.

   Изтриване
  8. Халка в смисъл на кръг си присъства и в индоевропейските езици - лат.halo, гр.halos-кръг, диск, санскр.valaya-ограда, кръг.

   Не бих се учудил, ако в арабския халка е заемка от някой палеобалкански език. Не ми се вярва арабската медина-град да прилича случайно на тракийската мидне-селище, град, не е случайно и, че араб. газал-газела реално отговаря на трак. козил-козел :) Все пак арабите са почитали Дионис, стрижели са косата си като мизите, а и връхната им дреха била като тракийската, но бяла, не шарена като на дедите ни. Херодот разказва интересни неща :)

   Изтриване
 10. Анонимен15 май 2017 г., 6:16

  С всичко съм съгласен което автора е написал,но за съжаление явно е че каквито и доказателства да се извадят в подкрепа на автохтонната теория на българите няма да ги допуснат,камо ли да ги признаят. Хора като Божидар Димитров който определено е на заплата при гръцката държава ще продължават да продават,унищожават и подменят историята ни.А за шамана Д.Овчаров даже не искам да коментирам с неговите научни експедиции в Алтай и Памир...
  Трябва да се предизвика публична дискусия това е единствения шанс,защото както е тръгнало ще унищожат и продадат всичко което все още не са.
  Поздравявам автора, за времето и труда който е вложил!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Битката за истината тепърва започва, но до победа няма да се стигне без масова подкрепа от народа. Тези, които години наред са поддържали залблуди, ще бранят със зъби и нокти вижданията си, но пък истината не може да се спре!

   Изтриване
 11. Уважаеми господин Серафимов, може би поради малкия обем на студията Ви, не сте посочили повече данни. Въпросите не са изяснени пълно. Правят впечатление и някои данни от стари източници, повтаряни многократно, но всъщност те пораждат противоречията. Първо, ако македонците са тракийска общност, защо другите тракийски общности не са ги приели, а се е стигнало до войни между тях. Това по повод, че Александър ги е прогонил зад Дунав. Но от друга страна, мизи, гети, меди, одриси и някои други общности, определяни като 7 тракийски племена образуват едно голямо обединение? Поне за мен като лаик не е ясно. Споменавате Волжка България? Но имало ли е такава държава, какъв е етническият и състав и връзките и с Дунавска България също са неясни. Освен това много скитски, а според Вас тъждествено равни на тракийски общности има в черноморските степи зад Меотидското блато. Но там е била Хазария. Каква е ролята на Хазария за обезличаването на тракийския етнос в този регион. Няма никакви данни както за Хазария, така и за етническия и състав и политиката на владетелите и. Също не е напълно подкрепено с данни Вашето мнение по отношение на външния облик на траките, населявали днешните български земи. Публикувате рисунки от стари книги, но те не могат да претендират за достоверност при предаване на външния вид. Има и тракийски метални предмети с изображения на хора, косите на които са покрити с злато, жълт златен цвят. Можем ли да приемем в този случай, че са били блондини. А за понтийския тип, за който пишете, има още подразделения което означава, че той няма единен стандарт, а има много съставящи типове. Това не означава, че трябва да се приспособяват "научните" данни към желаното от нас. А ако тези тракийски общности са се различавали по облик и език? Не е ли парадокс, че 12 императора на ИРИ са с тракийски произход и унищожават сънародниците си. Нещо сходно на днешната действителност. И може би, това е доказателство, че душевността на хората населявали по онова време Балканския полуостров и днешните е идентична, еднаква. Нищо не е от вчера. За всяко нещо има причина. Всеки въпрос, за решението на който се захващаме, поражда още много въпроси, без изясняването на които, не можем да твърдим, че въпроса е решен изчерпателно. Уравнението е сложно, с много неизвестни. Не бива да приемаме желаното за действително. И още нещо, днешния свят е много политизиран и политиката, особено на големите държави влияе върху обществото в по-малките държави, включително и по въпросите на историческата и генетична истина. Това нещо се забелязва и при коментиращите във Вашия блог, искат или не искат показват своите пристрастия

  ОтговорИзтриване
 12. ирена янчева15 май 2017 г., 19:16

  Здравей, Павел !
  Много добър изследователски материал, железни доказателства !!! Ето някои допълнения относно вярванията на нашите предци и по - конкретно ритуала, при който се пие вино от чаша - човешки череп : сърцевината на този ритуал е да се почерпи сила и това сакрално действие е свързано с култа към мъртвите и култа към предците, които е изповядвало най - древното балканско население - трако - пеласгите = българи. Тези обредни практики са обвързани пряко с почитанието към прадеда - стопан ( основателят на рода, владетелят и закрилникът на дома и землището ), за когото е предназначен семейния олтар, а по - късно домашния иконостас. Именно прадеда - стопан е първо-образ на Тракийския Херос ( виж: Евгений К. Теодоров ). Тези древни вярвания са неделими от погребалната българска обредност и т. нар. " второ погребение " - няколко години след смъртта на покойника ( 3, 5 или 7 - след като тялото е изгнило и необходимия поменален цикъл е извършен ) се изравят костите ( тазо-бедрени ) и черепа, измиват се със светена вода или вино и босилек и така почистени се пренасят в отделна костница. Това съхранение на черепи и кости, плод на древния култ към мъртвите и предците е валидно за цялата българска етническа територия: имаме сведения при Христо Вакарелски ( напр. от Странджанско, Македония, Тракия ), също така от региона около Букурещ, Костницата при Бачковски манастир / 1084 г., около десетина костници на Света гора, където ритуалът се извършва повече от 10 века сред православното монашество ( един от примерите за приемственост ) - има множество записи, снимки и др. доказателства по този въпрос. И още нещо: съществува много рядко срещано изображение в Константинопол, датиращо от времето на император Константин Велики, което показва Христос като Хелиос - бога на слънцето; негови атрибути са препускащи коне, издуто от вятъра наметало и лъчи, излизащи от главата. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 13. ирена янчева15 май 2017 г., 20:50

  И още няколко детайли Павел, към манастирските костници, които пазят почистените черепи: на Света гора са следните - в близост до Есфигмен, Великата Лавра, Каракалa, Дионисий и няколко руски скита ( Lakkou Skiti, Timiou Stavrou kellion, Skiti Andreou ); манастирът в Румъния - Pasarea monastery, near Bucharest, contains mainly the remains of nuns who lived there. За тях намерих записи, снимки / статии в нета. До скоро !

  ОтговорИзтриване
 14. Анонимен16 май 2017 г., 0:09

  И от небитието на забравата все пак излизат народните богове. А така им се иска на "някои" да са заравени, унищожени в съзнанието на народа. "И да нямаш друг бог освен мен". Как звучи, напредничаво, божествено или заплашително? Та за това ето един откъс от разкз на Добри Жотев:Джерман
  Езически разкази
  Добри Жотев
  Съвременна българска проза: разкази и новели

  „Не знам кога е роден този стародавен езически бог, нито как е съумял да проживее почти две християнски хилядолетия, но някъде преди тридесетте години името му беше все още живо и страшно. Тогава той се надвеси над моето откъснато от света село и изправи срещу себе си баба Ката заедно с всички селяни, премалели от чукания по тави, тенекии, тенджери и прегракнали от сърцераздирателни викове: „Джермане-е-е, пренеси го-о-о!“ Защото, ако могъщият бог пожелаеше, можеше да прехвърли градоносния си облак и да стовари ледените му пестници отвъд нашата мера.
  Невръстен съм бил, за да мога истински да проумявам селската неволя. И все пак в здрачините на далечното възпоменание детската ми памет е съхранила като в разпокъсан сън лица, пребелели от ужас, жестове, думи, светкавични и ярки подобно развилнелите мълнии на бог Джерман.“
  Може би автора е предал в „по-литературен“ облик молбите на хората. Те са: Джермане, върли пазниче, отнеси го оттуд море.
  Това е един от пантеона на тракийските богове. Бога на бурите-Джерман.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изключително впечатляващо и назидателно, г–н анонимен! От днес започвам да паля свещи само на този „народен“ бог с надеждата, че нещата ще се оправят. Е, чак по тави, тенекии и тенджери няма да чукам, да не ме помислят за пернат от тракийския бог Перко, па да видим що ще се получи.

   Изтриване

  2. До Анонимен 16 май 2017 г., 0:09 - Джерман действително спада към тракийското културно наследство, това е признато от етнолози. Не зная обаче до кога е бил жив въпросния обред.

   Изтриване
  3. Отново грешка господин Анонимен16 май 2017 г., 19:01. Някъде да сте чели, че траките са палели свещи за своите богове!!!??? Или Вие по навик, да сте добре с всички, вси светии. Нещо много познато от съвремието ми звучи. Хубаво би било да прочетете целия разказ на Добри Жотев, там се говори и за други тракийски обичаи. Колкото до Перун, Вие сте перко, името му освен на планината Пирин е дадено и на планината Пиринеи, там където са били остроготите. Но все пак, Перун е син на върховния бог Сварог. И името на река Джерман както и на село Джерман не идва от горещите извори на Германеа-Сапарева Баня, а именно от името на Джерман. Селото Герман, до София също носи неговото име. Не е нужно да иронизирате, като не сте съгласен с нещо. Или Вие сте на принципа "от всичко най-обичам да мразя, а най-много мразя да мисля".

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Серафимов, може би обреда е бил позабравен с навлизането на ракетите за борба с градушките. А и съвременното интензивно земеделие не предполага такива големи загуби за едно семейство. Но мисля, че са забравени всички тракийски богове. А това е и целта на глобализацията.

   Изтриване
  5. Доста е забравено, но култовете към Хероса, Сабазий, Дионис, Залмоксис и Бендида са още живи в нашите Гергьоден, Атанасовден, Трифон Зарезан, Сирни Заговезни, русалийските и кукурски игри, а и ладуването.

   Де факто, от всички европейци, въпреки страшните гонения, ние сме запазили най-много.

   Изтриване
 15. След кратката пауза, която ми се стори дълга, се радвам, че отново имам възможност да чета статиите ви, Г-н Серафимов!
  За мен тюрко-алтайската теза възниква в следствие на изследванията на руски учени върху волжските българи, техния език, култура и т.н. Те търсят техния произход в Средна Азия. Допуска се грешката, че те и ние сме едни и същи и оттам тръгва хаоса в нашата история. В един момент тази теза става удобна и по политически причини и имперски стремежи.
  Русия, Гърция и Германия си съчиняват някаква история, в която ние нямаме място и затова започва съставяне на опашати лъжи и отричане на очевидното. Германците са се мъчели да възстановят Свещената Римска Империя, руснаците - да станат Третия Рим, а Гърците - да се изкарат, че те са основоположници на цялата европейска култура. Така че борбата е неравна, но не и невъзможна.
  Сещам се за една реклама на кисело мляко от едно време - как прабългарския "хан" си носел мях с кисело мляко и яздейки от Средна Азия на запад, го разпространил в цяла Европа. Само забравят, че бактерията, която заквасва млякото, се намира в естествени условия само тук. В Средна Азия или Иран могат само дедовия ми да заквасят. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лъжите за произхода на народа ни са трупани векове наред. Служещия на имперския род Романови немец Август Шльоцер е създал изкривена картина, но и преди него, векове преди него са лансирани измислици. Просто всеки дърпа чергата към себе си, а ние сме твърде скромни.

   Изтриване
  2. Господин Дойчев, много хора днес говорят за Волжка България като идентична с Дунавска България. Това даде повод на турското разузнаване да финансира един учен от Татарстан, който написа книгата Джагфар Тарихи. Там се говори за родството на татари и българи и... татарските създатели на Киевска Рус! Виждате, че всеки си гледа интереса. Само ние не. Та татарите тюрки ли са или траки?

   Изтриване
  3. Господин Серафимов, има данни, че "имперският род Романови" и кралския английски "хановерски" род Джордж, от който е и актуалната кралица на Великобритания са един и същи род. А рода Джордж идва в Хановер от Италия. Ако някой се интересува, може да проследи конспирацията. Нито Романови са руснаци нито Джордж са британци. За това и измислиците са закрепени като истини в световната историческа наука. Разбира се, академичните среди ще го отричат, но няма да дадат доказателства за противното. А ако има такива доказателства, те ща са или унищожени или надеждно скрити. Разбирам, че Вие не може да публикувате крайно свое мнение.

   Изтриване
  4. По принцип се знае от историците, че Николай Романов и британския владетел Джордж V са като братя близнаци. Знае се и, че малко преди Октомврийската революция през 1917 г. Джордж V променя фамилното си име от Сакс Кобург-Гота на Уиндзор, но наистина, информацията представена на обикновените хора, често е със завоалирани детайли. На някои им е ясно защо....

   Изтриване
 16. Основен извод от най-мащабното ДНК изследване на "славяноговорящите народи":
  "Итак, для генетического изучения славян авторы использовали возможность синтеза разных наук. Какие же выводы позволил сделать такой синтез и столь обширное исследование?

  Прежде всего, это преобладание в славянских популяциях дославянского субстрата — двух ассимилированных ими генетических компонентов – восточноевропейского для западных и восточных славян и южноевропейского для южных славян "
  Ето го цялото изследване на английски:
  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0135820

  ОтговорИзтриване
 17. Спаро, можеш ли да определиш произхода на думата "лекар"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Официално думи като лек, лекар са старинни германски заемки в езика ни. Германите пък били заели думата от келтите, дава се пример с ирл. liaig-лекар - БЕР, Т.III, c. 352.

   Съществува ирл. дума leigheas-лек, лекарство, но тя няма паралели в сродните келтски езици - уелския и бретонския. На уелски iachad, iechyd имат значение -лек, лечение и съотвестват на нашите думи якота, як.

   Аз лично смятам, че лек, лекар са наши изконни думи и са свързани с лек, т.е. не тежък, лекота, облекчавам. Все пак това е преднадназначението на лека - да ти олекне.

   Има логика, но специалистите никога няма да приемат тази версия защото тя ще покаже, че срещащите се при старите германи сродни думи са заети от дедите ни, а това показва, че дедите ни са били учители на германите...доста неудобен факт за чуждопоклонниците в българската наука.

   Изтриване
  2. Горките германи ...Какво ли щяха да правят без нас...

   Изтриване
  3. Думата "лек" не може да е свързана с прилагателното "лек" защото най старата му засвидетелствана форма е "льгъкъ", "лек"на старобългарски се пише с ятова гласна...

   Изтриване
  4. Представете своето виждане тогава. Ясно е, че думата не е старогерманска, уж е заемка от келтския в старогерманския, но в галския я няма.

   Помислете и върху това, на галски brano означава врана. Тази дума няма обяснение на галски, но нашата дума врана се обяснява с вранъ-черен.

   Изтриване
  5. Добре, обаче е ясно и че думата "лек" няма нищо общо с прилагателното "льгъкъ", виждам че познанията ти по езикознание са доста ограничени, между другото никой не е казал че германската дума "лек" е заемка от галския, провери в етимологически речник... Българското "обитавам" също прилича на латинското "habitare", без да са свързани двете думи.
   Все пак, ако "лек" я смяташ за българска дума, за да ни убедиш, би трябвало да потърсиш подобаваща етимология.

   Изтриване
  6. Забрави да представиш виждането си. Редно е, ако единият от дискутиращиге каже какво мисли по даден въпрос, другия също да сподели какво мисли.

   Дали познанията ми по езикознание са ограничени е въпрос на гледна точка. Професионалисти бяха обявили думи като баща и къща за тюркски по произход...та толкова за нивото на познанията на различните индивиди.

   За да може лек да е келска заемка в старогерманския, тя може да дойде единствено и само от галския. Англо-саксите влизат в контакт с ирландците след V век, а северните германи, познати като викинги влизат в контакт с ирландците едва през IX век.

   Разбра ли сега защо казах, че думата лек, ако е келтска заемка в старогерманския, то тя трябва да дойде от галския, но уви, такава не е документирана.

   Изтриване
  7. Анонимен20 май 2017 г., 0:36

   Абе това че "баща" и "къща" били смятани за тюркски думи е друга работа, впрочем няма и грам доказателство за това твърдение. Колкото до "лек", аз пръв попитах, защото нямам оформено мнение... Та искам да се запозная с твойто мнение, обаче по всичко личи че ти сам нямаш такова. Редно е да представиш изцяло свойта теза за произхода на думата, с подобаваща старобългарска етимология. А ако толкова настояваш за моето мнение, ето го: германска заемка е от старогерманска дума, наследена от прастария корен "leg" което значи "лекувам", мога и да си променя мнението, това обаче зависи от теб.

   Изтриване
  8. Драги човече, аз представих своето виждане, но ти не го приемаш...аз от друга страна не приемам твоето :)

   Изтриване
  9. Добре тогава, аз обаче имам причина да не приема твоето мнение, не е възможно "лěкъ" и "льгъкъ" да са свързани... Обяснението с германската заемка ми допада повече... Не че го приемам на чисто това обяснение, но засега то е най подобаващо... Иначе думи като "кладенец", "буква" и т.н. наистина не са германски, но това е друга работа.

   Изтриване
 18. Г-н Серафимов,

  Поздравления за положения труд.
  Народ който е успял да запази езика религията и обичаите си, въпреки 500 години робство, трябва да търси корените си много надълбоко в земята която го е родила...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой народ не е третиран така жестоко от управляващите Османската Империя, но и никой народ не е оказал такава съпротива каквато са оказали дедите ни.

   Изтриване
 19. Анонимен21 май 2017 г., 6:53

  Като ти гледам имената, май си от евреите, и изобщо нямаш право да коментираш българската история камо ли да я преиначаваш Спаро. Не ти знам и образованието, но като ти гледам изсмуканите от пръсти аргументи си ми ясен, че си най-обикновен фен а не професионален историк.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А аз пък като ти следя намеренията, ти си от платените чифутски маши на Сорос. Не ни прилагай изтърканата хитрост – „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!““!

   Изтриване
 20. Поздравления за хубавата статия, за това че е подплатена с нужните разнородни доказателства. За разлика от "нещото" което претендира да бъде официална история на България.

  ОтговорИзтриване
 21. Парасков7 юни 2017 г., 21:19

  г-н Серафимов, много се радвам, че се завърнахте с пълна сила! Чест и почитания.
  Малко в страни, но старите българи наистина са били сериозно в Египет.
  Вижте това проучване:
  http://newatlas.com/ancient-egyptian-mummy-dna-study/49792/?li_source=LI&li_medium=default-widget

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За това, че стари балканци са били в Египет още през четвърто и трето хилядолетие преди Христа се знае отдавна. През 1956 г. Д.Дери публикува работа, в която пояснява, че представителите на първите династии в Египет, не принедлежат към местното население. Няма изказване, че идват от Балканите, но пък и Дери не е имал на разположение особената керамика 3900-2900 пр. Христа, нито пък е имал възможност да сравни знаците по въпросните съдове със знаци от по-стари съдове от Балканите.

   Ето и линк към работата на Дери THE DYNASTIC RACE IN EGYPT

   http://www.gizapyramids.org/pdf_library/derry_jea_42_1956.pdf

   Изтриване
  2. Българите са траки и тук сме от създаването на бялата раса,- от преди 43000г..Русите траки т.е. българи са мелез между траки и атланти и затова царете на траките са руса-рижи.

   Изтриване