3.06.2017 г.

ИМЕТО БЪЛГАРИ Е ПО-СТАРО ОТ ТРОЯНСКАТА ВОЙНА

В края на миналата година, заедно с г-н Александър Мошев създадохме работа, с която се опитахме да обясним произхода и значението на името българи. И двамата имахме свои проучвания, а недълго преди съвместната ни изява, г-н Мошев дори бе издал интересна книга със заглавие “BOLGAR Тайните на нашия произход”.

Труда ни бе публикуван в декемврийския брой на “Списание 8” (2016г.). Паралелно с нашата статия бе представена и критика от проф. Светлана Янакиева. Това е съвсем в реда на нещата, културната критика е полезна защото стимулира към по-задълбочено проучване и по-сериозни проверки на бъдещи работи. Въпреки, че с г-н Мошев уважаваме проф. Янакиева, считаме я за способен специалист и ценим високо приноса й в лингвистиката, все пак не можем да приемем нейните аргументи. Възраженията си ще представим подробно след време.

Понеже темата е важна, а и не всеки е успял да си набави “Списание 8”, реших да публикувам материала отново, но в променен, а и съкратен вид защото блога не позволява да се представят голям брой страници. За сметка на това, сега са добавени няколко неспоменати малки, но важни подробности.
Надявам се тази работа да обясни защо името българи се среща на много места по света, а и защо на хората носили най-рано това име трябва да се гледа като на местно, балканско население.

Да се тълкуват имената на народите е трудно, но ако в проучването бъдат комбинирани сведения от ономастика, исторически извори, археология, антроплогия (и генетика), то възможността да се сгреши намалява. За жалост, учените в миналото не са приложили този принцип и това е довело до безобразните спекулации относно нашето народностно название, а и произхода ни.

Както нашите, така и чуждите историци трудно биха приели, че името българи е по-старо от Троянската Война, или с други думи – името българи се явява най-древното название на европейски народ. Професионалистите смятат, етнонимът българи е регистриран за първи път през IV век. 

Става дума за споменаването в работата на анонимния римски хронограф, който посочва Зиези като наш праотец – Ziezi ex quo VulgaresСъвременник на хронографа е Св. Йероним, който на своята карта отбелязва нещо от голяма важност за нас -Mesia hec & VulgariaМизия също и България. Докато с работата на анонимния римски автор учените нямат проблем, повечето от тях не дават и дума да се издума за това, че картата на Св. Йероним е автентична.

Проблемът се състои в следното – върху голяма област като Мизия, едно ново име би се наложило бавно. Ако има споменаване на значителна територия с име България през IV век, то със сигурност името е доста по-старо, поне век-два по-старо, а това създава сериозни главоболия на хората поддържащи теориите за азиатския произход на старите българи.

През III и II век Мизия е обитавана предимно от траки, като в градовете има също римляни и гръцки колонисти. Приемем ли, че картата на Св.Йероним е автентична, излиза, че българи е име принадлежащо на древно балканско население. Това прочее проличава и от името Ziezi защото в тракийската ономастика срещаме Zizo, Zisis, Zeissis, Zeizas.

В езика на Орфей срещаме също лични имена и теоними като:  Аспиос, Мостис, Борискос, Войнес, Дулес, Кардент, Прусий, Тарутин, Телеф, Тревелий, Токей. Те показват силна прилика със старобългарските Аспарух, Мостич, Борис, Войн, Дуло, Кардам, Прусиян, Таридин, Телец, Тервел, Токт, но тези паралели никога не са посочвани от учените определящи дедите ни като дошъл от Средна Азия народ. Дали пък навремето специалистите са смятали за редно, че неспоменаването на неудобни данни не е в противоречие с принципите на науката?

Пренебрегнат е също факта, че от времето когато Св. Йероним написва Mesia hec & VulgariaМизия също и България, до епохата, в която живее Лаоник Халкокондил – XV век, т.е. в продължение на 1100 години, значителен брой средновековни автори правят отъждествяване на старите българи с мизите.
Те са най-големия, а и най-разпространения от древнобалканските народи. 

Според Страбон, най-старата земя на мизите е била край Дунава, оттам, част от тях са мигрирали за Мала Азия (по-точно територията на днешната Северозападна Турция) – Strab.VII.3.2. Неслучайно там се появават названията Мизийски Босфор -Strab.XII.4.8 и Мизийски Олимп-Strab.XII.8.1.

Още преди Троянската Война, заедно с тевкрите, мизите успяват да покорят своите роднини в Тракия и да стигнат до Адриатическо Море (наречено от Херодот Йонийско), а на юг завоеванията им опират чак до река Пеней в Тесалия- Her.VII.20.  

Това сведение на бащата на историята, повечето от нашите учени не обичат да споменават. Мизи на Балканите е нещо като табу за доста изследователи. Те се противопоставят яростно на сведенията на старите автори за присъствие на мизи на край Пеней в Тесалия и по долното течение на Дунава. Смята се, че Страбон, Дион Касий, Елиан, Тит Ливий, Луций Аней Флор, Йордан, не представят реалността в работите си, но тези летописци са доста прецизни. А и как да се наложи названието Мизия на една голяма област, ако там никога не е имало мизи?

Признае ли се присъствието на мизи на юг и на север от Дунава, а също и край река Пеней в Тесалия, ще стане ясно, че се касае за огромен народ, който няма как да изчезне като топящ се сняг. Самото отъждествяване на българи с мизи в продължение на повече от хилядолетие пък показва, че няма идване на нов народ в земите ни през прословутата 680-681-ва година, т.е. това, което е преподавано в училища и университети не отговаря на истината.

Нека видим каква е връзката на мизите с името българи. Преди около 2500 години, Херодот прави едно доста интересно изказване. Той определя бесите като част от сатритеHer.VII.111. На друго място бащата на историята споменава твърдението на пеоните, че те самите спадат към тевкрите обитавали Троя- Her.V.13. Страбон пък съобщава, че витините са от групата на мизите -Strab.XII.3.3. Същият автор смята също, че мизите, меоните и мейоните са едни и същи хора - Strab.XII.3.20.

От тези сведения става ясно, че големите племена са се състояли от няколко групи, като в далечното минало всяка група е имала свое отделно име. Понеже в продължение на 1100 години старите българи биват наричани мизи, ние трябва да проверим дали определена група от тези хора е била известна с име, което се явава прототип на българи. Със сигурност това име е звучало по-различно в далечното минало, а пък и ако е документирано от чужденци, то ще бъде представено в доста променен вид.

Още в началото на изледването ми, бях заингригуван от названието на войнствен, негръцки народ обитаващ областта Фокида. Тя представлява интерес понеже е обитавана от нашите предци, които по време на Античността са наричани от гърците с името траки. За това, че траки са владели земите на юг от Олимп и по-точно Давлида, Фокида, получаваме сведения от работите на Тукидид – Thuc. II.29 , Страбон-Strab.VII.7.1 и Павзаний- Paus. I.41.8.

Това, а и други неща карат съвременният изследовател Робърт Дж. Бък да определи един негръцки народ - флегиите/Φλεγύες като принадлежащи на тракийската общност. Като епоним на тези хора е посочен Флегий/Φλεγύας - син на тракийския бог Арес.

Имайки предвид сведението на Херодот за завоеванията на мизите преди Троянската война и данните представени от Страбон за тракийската Фокида, то е логично да приемем, че избягваните от специалистите флегии/Φλεγύες, принадлежат на групата на мизите, към която спадат също витините, меоните, мейоните и т.н.

На пръв поглед името флегии/Φλεγύες е твърде различно от името българи. Отново напомням, че въпросното етническо название е документирано в далечното минало от гърците, чийто език е бил твърде различен. Истинското звучене на флегии/Φλεγύες е било по-скоро бльгии. От бльгии се развиват форми като болги, белги, бльгари и в крайна сметка, след векове развитие се стига до познатата на всички ни дума българи.

Съдейки по това, че дедите на южните ни съседи записват старомакедонските имена Билипос и Береника като Филипос и Ференика, можем да отсъдим, че по същия начин и тракийските лични имена започващи с Б, често са били променяни. Все пак, траки и стари македонци са хора от един и същ произход, говорещи изключително близки наречия. Нека не забравяме свидетелството на Хеланик (цит. от Arkwright) относно това, че мизите (които Хоматиан и др. наричат българи) се явават древни обитатели на Македония.

Като пример за трансформацията на нашето Б (от древното bh) във Ф при гърците могат да бъдат посочени паралелите: бивам-φύω, билка-φυτόν, бликам-φλύω, бърна-φάρυγξ, бял-φαλός, бук-φαγός, брат-φράτηρ, брана-φαρόω, бяг-φέυγω, бера-φερω, боя се-φόβος, бразда-φάρος, бреме-φέρμα, брод-φόρος. Ето за това не е никак странно, че бльгии е променено от гърците във флегии-Φλεγύες.

Въпросните бльгии/флегии не са изчезнали безследно. Някои от тях дори влизат в историята на други народи. Еднa група от бльгиите се заселва в Индия, други се установяват в Скития, има  такива, които избират територии от Панония, а дори и  Ирландия за свой дом. Последните стават известни като Fir Bholg.

Нека разгледаме първо историята на групата бльгии, които потеглят на изток.  Нон разказва, че преди да тръгне за Индия, Дионис събрал съюзници като един от тях бил Форба/Борба. Той е владетел на народа бльгии, като несъмнено не е придружил Дионис сам, а е взел най-способните си бойци със себе си. С помоща на храбрите си придружители, Дионис покорява Индия. Според Луций Ариан, след победата си Дионис  полага основите на индийската култураArr. Anab.VII.viii.

http://www.literatura.hu/lexikon/mitosz/dionysus.gif

Такова нещо не може да стане бързо, трябва да бъдат повлияни няколко поколения, а това означава, че част от спътниците на Дионис са останали в Индия. За това разказва и Ариан, като дори споменава имената на наследниците на тракийския бог – Спатемба, Будия  (Буда?) и др.– Arr. Anab. VII.vii.

Не само сведенията на Нон показват, че сред заселилите се край Хималаите балканци е имало и представители на флегиите, чието правилно име е било бльгии. Както обаче старите гърци променят бльгии на флегии, така и старите индийци са променили названието на предците ни, документирайки го в своите летописи. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Dionysos_Indians_Massimo.jpg/800px-Dionysos_Indians_Massimo.jpg?1496496458707
http://www.wikiwand.com/fr/Dionysiaques

Според световно известния лингвист Макс Мюлер,  името, които гърците представят като флегии (бльгии) съотвества точно на бригу (народ обитавал Индия) -Few scholars would deny that Phlegys is the correct representative of Bhrgu in Greek.”
B Индия бригу са познати също като баргава/балгава. Тяхното име  означава сияйни, светли.  Думата барга/балга има смисъл сияние, блясък, а други сродни думи са латв.balgans-светъл, сткелт. bolgscio-сияние, блясък, лат. fulgor-светкавица, гр.φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ, да не забравяме и нашата благ, чийто най-древен смисъл е светъл, лъчезарен – БЕР, Т.1, с.52-53.

За доста хора би било трудно да приемат, че дедите ни наричани в древността с името траки, са завладели Индия и са повлияли културата и езика на местното население. Това е така защото на повечето сънародници не е известно, че над десет стари автора свидетелстват за похода на тракийския бог Дионис в Индия. Става дума за писалите по времето на Античността: Аполодор, Ариан, Еврипид, Нон, Хигиний, Овидий, Павзаний, Плиний Стари, Сенека, Страбон, Цицерон, Филострат и др.

Не само има изобилие на данни за тракийското завоевание на Индия, но съществуват и други доказателства относно това, че част от дедите ни са тръгнали от Балканите и заселвайки се край Хималаите, оставят отпечатък дори в генетичния облик на определена, изолирана част от населението.

Неотдавна бе проведено генетично проучване на брамините, които се явяват потомци на старите арийци. Оказа се, че при тези хора среща маркера R1a1 и това не е учудващо защото той е определен като типичен за старите арийци. При нас се среща при около 17-20% от населението, по-интересно е обаче присъствието на три други маркера при брамините, а именно J2, E, G2. Те са чужди за региона край Хималаите, изключително редки са в Индия, но за сметка на това се срещат при нас балканците, а и сред хората от Западна Мала Азия, която в далечното минало е обитавана от много тракийски племена.

Там са живели фриги, витини, мосинойки, халиби, бебрики, бюснеи, меони, мейони, дардани и разбира се мизите, които Димитри Хоматиан определя като предци на българите. При нас българите се срещат и четирите маркера типични за индийските брамини - R1a1, J2, E, G. Дали това ще е любопитна случайност, или просто поредното доказателство, че походът на Дионис трябва да се отъждестви с така нареченото арийско нашествие в Индия?

Все пак, край Мохенджо Даро и Лотал, Харапа, са намирани особен вид кирко-копачи, а и оръжия, за които се знае, че не са местни. Техните прототипи са на Балканите и по-точно земите на България. Касае се за артефакти от Халколита, намерени край Варна и Стара Загора.

Друго място свързано със старите българи през Ранното Средновековие е Панония, това е основно територията на Унгария, но са включени също и земи от Хърватско, Словакия. В Панония, през през I век Плиний Стари локализира племето белги/BelgitesPlin. H.N. III.xxv.148. 

Taм e древния град  Volgum/Болгум, предполага се, че това е днешния  S.Fenekpuszta  (Barrington  Atlas  of  the Greek  and  Roman  World,  map 20,  P.Kos, Mašel Kos).  Неговото име показва връзка с тракийския етноним бльгии. В Панония са регистрирани и други стари селища, чиито названия са от интерес за нас.

На първо място е Bolentum/Волентум, тълкуване може да получим с тракийската глоса βολινθος/волинт-бик, отговаряща на стблг. волѧте-вол, едро рогато животно. Не по-малко интересно е името на панонския град Πέσσιον/Песион. Лингвистът Димитър Дечев определя топонима като тракийски, макар да съобщава за съмненията на Вилхелм Томашек. Най-вероятно Πέσσιον/Песион е стария вариант на българското укрепено място Пеща, което след време прераства в крупно селище, днес познато под името Будапеща.

Столицата на Панония носи името Sabaria/Сабария, то е сродно на тракийския топоним Zburulus/Сбурул – село от покрайнините на Пловдив/ Philippopolis. Обяснение можем да получим с българските думи сбор, събор, сборище, а и диалектната сбур-събор. Явно не случайно византийския летописец Йоан Цеца (цит. А.Мошев) поставя равенство между българи и панонци - Πανόνιοι οἱ Βούλγαροι.

Както може да се очаква, земите на Скития, там където Помпоний Мела локализира народа *Belgae/Belcae също се срещат тракийски топоними.Там са Παντικάπης/Панти капа, Κοροκονδάμη/Коркон Дама, Ταμυράκη/Таму рака, Παρόστα/Пароста. Те показват прилики с намиращите се на юг от Дунава Capi dava, Uscu dama, Ταμον βαρι, Ostaphos. Обяснение за тези древни  топоними от териториите на Скития и Тракия, получаваме с българските думи копа, дом, тъмен, река, устие.

Явно както е в случая с Панония, така и в Скития освен присъствие на народ, чието название е близко до това на тракийските бльгии, има също тракийски топоними обясними на български език.

Скития и Тракия имат още един паралел, който показва развитието на етнонима бльгии във форма по-близка до съвременната. Разбираме за това благодарение на епитет на едно божеството Вλεκουρος (*Вλεγουρος) – Блегур.  Неговото име е регистрирано на посветителски надпис от село Дъждец, Ивайловградско. Акад.Владимир Георгиев смята, че този епитет е с основа ие. *bhleguro-горящ, пламтящ, възпламеняващ и дава за сравнение гръцкото прилагателно  φλεγυρός - горящ, пламтящ. Φλεγυρός от друга страна е сродно на тракийския етноним Φλεγύες-бльгии.

На територията на Скития, по-точно в намиращото се в близост до река Волга село Сосновка е намерен друг интересен надпис, на който срещаме посвещението: Θεῳ Ἄρει Вκληκουρῳ. Тук с епитета Вληκουρ е наречен не кой да е, а тракийския бог Арес.

Напомням, че Флегий/Φλεγύας – явяващ се епоним на траките наречени от гърците флегии/Φλεγύες, е син на Арес. Mиграцията на траки в Скития обяснява и култа към изконния тракийски бог на това място.

Надписите от Сосновка и Дъждец са от II век и показват, че по това време етнонима Φλεγύες-бльгии вече се е развил в бльгьри/Вλεγουροι.  По същия начин древния хидроним Искос се превръща в Искър.

Няма съмнение, че епитета Блегур документиран от гръците като Вλεκουρος (*Вλεγουρος) Вληκουρ е етнически, т.е. принадлежи на народ, който носи име изключително близко по звучене до нашето народностно име. Даване на етнически епитети на определени божества е нещо добре познато.

На бог Зевс са давани етническите епитети Πελασγικος/ Пеласгийски, Καριος/ Карийски, по имената на древните народи пеласги и кари.  По същия начин, по името на хората бльгьри/Вλεγουροι възниква и етническия епитет Вλεκουρος (*Вλεγουρος)  Вληκουρ.

Остава да видим дали променилите Ирландия болги имат нещо общо с нас. Изучавайки историята на Галия, а и на Британските острови, определени изследователи забелязват прилика между името белги/Belgae в Галия и Южна Британия и народа болги, или както е наречен от ирландците Фир Болг/Fir Bholg. Обикновено се казва, че се касае за едни и същи хора, които са дошли от изток, но не се уточнява къде точно е този изток.

Всъщност това се знае прекрасно, като прародина на болгите, в ирландските хроники е посочена земята ни, която по време на Античността е наречена Тракия. Ирландските монаси записали деянията на болгите, смятат, че последното идване на въпросните хора от Тракия е било по времето на Кир Велики - VI век преди Христа.

На данните се е гледало сериозно защото са публикувани навремето в Енциклопедия Британика:The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).


Ето какво установихме до този момент:

I.Още преди Троянската война е съществувал народ с име бльгии. Тези хора спадат към най-големия тракийски народ – мизите. Поради това, че речта на гърците е доста различна, те документират бльгии като флегии/Φλεγύες.

II.Бльгиите потеглили с Дионис към Индия са същите хора, които в по-късни времена са наречени арийци. Благодарение на по-високата си култура, старите балканци повлияват населението на Индия, което подобно на гърците документира името им в променен вид – балгава/баргава.

III. Бльгиите заселили се в Панония и Скития влизат в историята под имената Belgites Belgae/Belcae.

IV.Бльгиите отишли чак до Ирландия остават в ирландските хроники като Фир Болг.

Благодарение на древния тракийски етноним Φλεγύες-бльгии ние разбираме каква е била най-древната форма на народностното ни име съществувала във времената преди Троянската война – 1400-1300 пр. Христа? С помоща на епитета Вλεκουρος (*Вλεγουρος) – Блегур разбираме как народностното ни име се е развило и каква форма е придобило във II век. След още няколко века то ще бъде регистрирано от римляните като Vulgares, Bulgares, гърците ще запишат в своите книги Вουλγαρ(οι), Вουργαρ(οι), а старите англо-сакси ще наречат страната ни Pulgara land.

Чак по времето на Черноризец Храбър, поради това, че народностното ни име е записано от човек произходжащ от нашите среди и то с кирилица във формата блъгар(скъ), то най-сетне ще се доближи до съвременния си вариант българи.

На този момент е трудно да се каже защо предците ни са се самоназовавали бльгии, българи -сияйни, светли, пламтящи. Възможно е епитетът да е използван, за да се подчертае благородство, превъзходство. Не е изключено обаче и причината да се крие в религията на дедите ни, по точно тяхното преклонение към светлината и нейното проявление огъня. Да не забравяме, че Ария е най-древното име на Тракия, а бог Агни е един от най-почитаните от старите арийци.

Как точно стоят нещата ще разберем след време, когато имаме на разположение повече данни, а те несъмнено ще се появат. На този момент е важно да знаем следното:

Името българи е изключително древно, появило се е на Балканите преди поне три хиляди и четиристотин години. По начало е звучало като бльгии /Φλεγύες, после се е развило в бльгъри/Вλεγουροι и накрая в бльгари, българи.

Названието бльгии е принадлежало на хора от групата на мизите. Част от тях заминава за Индия по време на Бронзовата епоха и там остава в историята под името баргава-сияйните. Тази миграция може да се свърже с похода на тракийския бог Дионис в Индия. Други представители на древнобалканския народ, чието развито име носим днес, са мигрирали за Панония, Скития, а и по-далечни места. Това обяснява защо има локализиране на българи не само на Балканите, но също така и на териториите на Панония, Скития и т.н.

В миналото различни безсъвестни индивиди се опитаха да ни унижат тълкувайки името българи като мелези, смесени, или пък идващо от монголска дума за животно. Други ограничени хорица се опитаха да внушат, че народностното ни название е дадено от други хора и означава стражари. Както виждаме истината е друга – името българи означава светли, сияйни и се явява най-древното запазено име на европейски народ.

Във всяка епоха дедите ни са доказвали многократно, че заслужават да бъдат наричани светли, сияйни. Прощавали са на враговете си, подавали са ръка на слабите, дарявали са знания на ходещите в тъмнина. Това е причината за удивлението на голям брой чужденци посетили страната ни. Как ли не са ни наричали: “ деца на земята, истински хора, имащи уникални качества на тялото и духа, ненадминати в своето упорито преследване на целта, устойчиви към морални болести, имащи силна страст към знанието, достойни за почит и похвала, превъзхождащи всички останали християни, хора способни на велики дела, притежаващи социални и патриотични качества заслужаващи възхищение”.

Не съществува друг народ, който да е получил такъв огромен брой положителни оценки от други хора. Редно е обаче ние да продължим делото започнато от предците ни и да останем верни на името им следвайки доброто и почтеното, помагайки на слабите и борейки се с тези, които са станали слуги на пороците и безродието.Използвана литература:

1.А.Мошев, BOLGAR Тайните на Нашия Произход, Атеа, 2015;
2.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3.Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й.Заимов, Ст. Илчев, БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК, Том I, А-З,  Фототипно издание, Академично Издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2007 ;
4.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
5.О.Н. Трубачев, Indoarica в Северном Причерноморье, Изд.Наука, Москва, 1999;
6.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
7.Vl. Georgiev, La Toponymie Ancienne de la Peninsule Balkanique et la These Mediterraneenne, Puble a l’occation du VIIe Congress International des Sciences Onomastique a Florence –Pise du 4 au 8 Avril, 1981, Academie Bulgare des Sciences, Linguistique Balkanique, III, Fasc. 1, Sofia, 1961;
8.G.Sotiroff, Slavonic names in Greek and Roman Antiquities, Canadian Institute of Onomastic Science, Quebec, 1969;
9.Encyclopedia of Ancient Deities, ed. Ch. R.Coulter, P. Turner, Routlegde Publ. London, 2010;
10.F.M.Müller, Contrubutions to the Science of Mythology, Vol.II, Longmans, Green & Co, London, 1897;
11.W.J.Wilkins, Hindu Mithology, Vedic and Puranic Texts, W.Tacker & Co Ltd, London, 1882;
12.F.C. Woudhuizen, Thracians, Luwians and Greeks in Bronze Age Central Greece, Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September, 1984;
13.R.J.Buck, A History of Boeotia, The University of Alberta Press, Alberta, 1979;
14.W.Ridgeway, The Origin of Thragedy with special reference to the Greek Tragedians, Cambridge University Press, Cambridge, 2015;
15.R.Hard, The Routledge Handbook of Greek Mythology: Based on H.J. Rose's Handbook of
16.Greek Mithology based on H.J. Rose’s Handbook of Greek Mythology, Routledge Publ. London, 2004;
17.S.Saprykin, Greek Inscription on Bronze Cauldron from Sosnovka, Volgograd Region, Russia, Thracia XV, In Honorem Annorum LXX Alexandri Fol, Institute of Thracology, TANGRA TanNakRa Publishing House, Sofia, 2003;
18.Lucius Flavius Arrianus, Alexander de Grote, transl. S. Mooj-Valk, Ambo/Amsterdam, 2001;
19.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
20.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
20.C.Dio, The Roman History, The Reign of Augustus, transl. I.Scott-Kilvert, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1987;
21.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
22.Pausanias’ Description of Greece, transl. A.R. Shilleto A.M. vol I, George Bell and Sons, London, 1900;
23.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
24.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
25.J.Mehler, Mehler Woordenboek op de gedichen van Homeros, Vijfde druk, N.V.Nijgh en Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschapij, Rotterdam, 1930;
F.Muller Jzn, Grieksch Woordenboek, Tweede Druk, B.Wolters’ U.M. Groningen, Den Haag, 1926;
26.W.Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854;
27.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
28.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
29.Ал.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
30.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
31.W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
32. Jordanis, De Origine Actibusque Getarum, editit A.Holder, Academische Verlagsbuchhandlung, von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Freiburg i.B. und Leipzig, 1885;
33. Pausanias. Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918;
34. Euripides. The Tragedies of Euripides, translated by T. A. Buckley. Bacchae. London. Henry G. Bohn. 1850;
35. Apollodorus. Apollodorus, The Library, with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd.1921;


Извори от интернет:

Presence of three different paternal lineages among North Indians: A study of 560 Y chromosomes
Philostratus Elder, Imagines II, transl. W.Fairbanks http://www.theoi.com/Text/PhilostratusElder2B.html

Nonnus, Dionysiaca, transl. W.H.D. Rouse http://www.theoi.com/Text/NonnusDionysiaca14.htmlP. Ovidius Naso, Metamorphoses Arthur Golding, Ed.


Cicero, De Natura Deorum
106 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен3 юни 2017 г., 17:11

  Българи е новата форма на болхики, набий си го това в главата и престани да ни омайваш с тракийските пияници, ясно! Доказано е, че сме памиро-ферганци, точка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Болхиките всъщност са известни като бахлика, вахлика. Що се касае до памироферганската раса, ето точното описание:

   "Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки."

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/

   Изтриване
  2. Погледни се в огледалото и кажи виждаш ли узбек или таджик? Ако много искаш да си потомец на Тимур, а не на Тервел, вече е друг въпрос.

   Изтриване
  3. Г-н Дойчев, за някой хора няма значение каква информация съществува, те са избрали да вярват на нещо и карат на принципа - Едно баба знае, едно си бае.

   Изтриване
 4. Анонимен3 юни 2017 г., 19:20

  Възхитен съм,не мога да не го кажа!Това е изключително важен,възлов момент за историята на българите,а ти хвърляш обилна светлина върху него! И да попитам,защо пеласги не ги присъединиш към преиначените от гърците имена,т.е.да станат БЕЛасги? Не е ли и Зевс- БЕЛасгийски? Има ли общо с това БЕЛасица? И сияйни и светли няма ли общо с това БЕЛ-бели,което съпровожда народа ни във всичките му проявления? А и какво значи "асги"/п/белАСГИ? Много въпроси ти зададох,но просто да ти обърна внимание,като гледна точка.Поздрави, Ник!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стари приятелю, древното име на Беласица е Орбелос, идващо от *Gor Belos -Бяла гора, планина. Правилното име на пеласгите е пеласти, а какво е значението му не съм напълно сигурен. Може да е свързано със стблг. плавъ-рус, русокос, златист и да означава светокоси хора. Друга възможност е името да е двусъставно, като пел означава придвижвам, а пък -аст(у) означава жилище, т.е. пеласти = тези, които менят жилищата си.

   Според Плутарх, пеласгите са били постоянно пътуващ народ, неслучайно гърците ги наричат пеларги-щъркели, т.е. пътуващи. Едно пеласгийско племе носи името лелеги, а лелег е българска дума за щъркел.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Анонимен4 юни 2017 г., 10:12

   Без да съм експерт по темата, а само със самочуствието на наследник на най-старото население на Балканите(съответно език) заставам зад името ПЕЛАСТИ :-).Ето защо : 1.Имаме диалектна дума ЛАСИ за руси,светли 2.Пе-ЛАСТИ ,където ЛАСТ-овица, също прелетна птица и то митическа, нали помните ,че никой не трябва да им разваля гнездата,че лястовичките са едни магически създания, имащи невероятни способности, а сред тях е и умението им да предсказват трагични събития и т.н Имаме много легенди и предания за тях.Да споменем само и за бялата ластовица,носеща голям късмет, здраве и щастие.Вие самият г-н Серафимов бяхте цититали думите на пеласгийския цар към данаидите в предишен пост: No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow; http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html
   Така ,че за мен името пеласти (дори беласти)ми допада най-много,независимо как са го трансформирали на други езици.Така ми говори генетичната памет :-). Успех!

   Изтриване
  3. Пеласгите, или както е правилно пеластите, наистина са наши деди, но аз лично се съмнявам името пеласти да е основата на името българи. Възможно е пеласти да означава светли, или светлокоси, но по същата логика трябва да кажем, че името на пюрогерите е основа за името българи не само поради близостта, но и поради това, че тракийската дума пюрос означава огън, светлина.

   Изтриване
 5. Анонимен3 юни 2017 г., 20:31

  Павеле ти видя ли как Петър Голийски се гаври с труда ти на стената му в феисбук? И тоя ми се пише на учен, ега ти комплексара на ента степен.

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен3 юни 2017 г., 20:34

  Павеле ти видя ли как Петър Голийски се гаври с труда ти на неговия фейсбук? Ега ти комплексара е тоя а се води учен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека да се гаври, това са му възможностите, това прави. Старите римляни са казали - Kакъвто човека, такива са и думите му...Да е жив и здрав!

   Изтриване
  2. Анонимен4 юни 2017 г., 13:08

   Няма ли да отговориш на гаврите на Голийски, защо го оставяш да се прави на оригинален и да си вдига акциите?

   Изтриване
  3. Да беше само Голийски, с мед да го намажеш :) Сега се сещам, че преди няколко дни един приятел привлече вниманието ми с "гаврите" на Голийски, но не отделих време да ги чета. Предполагам, че той е слабо четен автор и подобно на Кирил Милчев се опитва да привлече внимание върху себе си плюейки по другите.

   Да е жив и здрав :)

   Изтриване
  4. Великият арменолог Голийски, който дори не е чел критиките на най-влиятелния и задълбочен изследовател на арменските хроники Сен-Мартен!!! А може и да примижва, правейки се, че те не съществуват, защото г-нът все пак споменава френския ерудит... Но те, неговите критики, разбиват на пух и прах Голийските небивалици. Та толкоз за Голийски, на когото и аз се бях вързала някога преди доооста години.
   😀

   Изтриване
  5. Миналият месец попаднах на статия на този господин. Той обясняваше икономичестоко изоставане на България с географското разположение на страната ни!!!

   То бива ама това на нищо не прилича...май "интелигенцията" смята целия народ за дебили.

   Изтриване
 7. Анонимен3 юни 2017 г., 23:58

  Искър непроизхожда ли от "искра"? Може ли ваопределиш значението на" Лихнида"???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че Искър произлиза от по-старо Вискос, което бива предадено от чужденците като Искос. Коренът ВИС означава течност, нещо, което се движи, ср. санкскр. vis, visana-течност, изливане.

   Лихнида не е българско име, сродна дума е гр. λυχναρι-лампа.

   Изтриване
  2. Анонимен4 юни 2017 г., 15:59

   Оскиос и Ескус са древни имена на Искър доколкото знам,откъде идва това Вискос?

   Изтриване
  3. Вискос е била изконната форма, тъй както ведони, Ведеса, Водесос, Висмар са били изконните форми на едони, Едеса, Одесос, Исмар.

   Началното В е звучало по-скоро като У и за гърците то е било трудно за произношение. Поради това те са предали древните названия в променен вид.

   Изтриване
 8. А защо никой не проучи въпроса за връзката между Балкана и балкарите (българите)? Като четох статията през цялото време ми се натрапваше мисълта, че името българин е свързано с Балкана. От това което пишат летописците и авторите на Библията, хората обитаващи дадена област се наричат на името на областта: тракийци - Тракийска низина, македонци- област Македония, серди (сърби) - срединно разположеното племе на Балканите и т. н. Балканът, наречен още Стара планина в действителност е най-старата планина на полуострова. Планинската верига на Балкана пресича целия полуостров от Черно море до Адриатическо море, т.е. достига до днешна Албания. Генетичният код и на албанците прилича също на българският, както и на всички жители произхождащи от Балканския полуостров. Според мен БАЛКАНЪТ Е НАШАТА СВЕЩЕННА ПЛАНИНА, а не Родопите!!! Има потурчени българи и в Южна и в Северна България, но в Балкана - няма!!! Там друговерци не търпят! Балканджиите са по-особени хора от останалите. Внушават ни, че Балкан е турска дума - но не е! Балканът е дал името на Балканския полуостров! Чисто и просто другите народи не могат да произнасят буквата "Ъ" и да го наричат Бълкан, както ние го наричаме. Обърнете внимание, че в говорния език никой българин не "А"-ка и не казва Балкан, а Бълкан, нещо средно между "а" и "ъ". Думата Балкан (Бълкан) е най-близка до думата - българин!!! А името Балкан какво означава и от къде е произлязло?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кабардино-балкарците нямат нищо общо с народа ни, това е доказано от генетични проучвания. Самото име Балкария не е от същия произход като България, ако не се лъжа Балкария означава страна с много сняг.

   Според мен, името Балкан означава голям, масивен, като паралела в тракийската ономастика е Балкея.

   Изтриване
 9. Анонимен4 юни 2017 г., 0:49

  Павле, и аз съм възхитен от статията, като твоя приятел Ник!
  Отдавна вече нямам нужда от доказателства за верността на твоята теза. Също като Ник искам да обърна внимание на приликата между „блеги“ и „пеласти“. Нещо повече, между „пеласти“ и „Фалек“, „Палек“(автентично – „Пелек“) – пра-пра-прадядо на Аврам от Библията. Пише, че по негово време се разделила земята(разбирай – Босфора). Нали наскоро откриха най-старият човек – на Балканите. Баща на Аврам е Тара (оттук си мисля за Тарас Булба да не би да е бил Булга, а на времето съперникът на Хрушчов беше Булганин). Всичко това – един добър повод за завист и омраза...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип староеврейското предаване на пеласти е пелиштим, по-късно става фелиштим. Възможно е Фалек да е предаване на Палек, Пелег, но библията не е исторически извор, тя може да се ползва като индикация.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Интересно и напълно възможно.В крайна сметка за тези народи и племена ние научаваме от хората които са ги описали.Но не от тях самите.Следователно имената им неизменно ще са изкривени за да пасва на техния език.За мен беше интересно,че за англо-саксонците,нашите земи от средновековието са били наричани Pulgara.Къде ти Б,къде ти П.Интересно ми е обаче,защо им е на гърците един път да изписват Б,като МП,друг път като В,трети като Ф.Има ли някаква зависимост от това какви са звуците след "Б".Или може да се тълкува като индивидуални опити на дадени автори да запишат звука.Примерно има думи и имена от английски където всеки преводач ги изписва както той сам прецени че е редно, за да може и нищо незнаещ английски човек да изговори думата правилно.
  Също ще се радвам на коментар за ДНК-то.Частта където споменавате за генетичните маркери на арийците.Понеже не съм наясно,а и наскоро обсъждах темата с един финландец.Той ми обясняваше че за разлика от митохондрялните J маркери,хаплогрупите J могат да бъдат само един.Тоест бащината линия може да е само J или K или там каквото и да е.Тези тестове над Брамините,говорят за митохондрялните маркери или за хаплогрупите?Също как разчитате онези "карти" с проценти за разпостранението на дадена група.Дали става дума за колко процента това ДНК заема, като част от ДНК-то на индивида,или става дума по-скоро за честотата с която се среща в населението.Мислите ли ,че тези тестове дават реална представа за народите като българите.Понеже в в Уикипедия бях чел данни от едно изследване на българите,и в него с почуда прочетох ,че в изследването са влезнали и индивиди от ромски и турски произход,като част от българите.Следователно според мен подобно изследване не може да претендира за достоверност относно генетичната картина на българското ДНК.
  Разговорът ми с финландеца беше, че според него западно европейците са смесени с араби и чернокожи.Като доказателство ми показа една от картите на Уикипедия за разпространението на хаплогрупа J.И как при нас е към 20% а най много има в държави като УАЕ.Проблемът за мен идва от там,че реално не разбирам какво точно показва тази карта.Честота на маркера или процент от ДНК-то?Иначе те нордите се хвалят ,че те са арийците понеже при тях R1a1 е в най-голям процент от ДНК-то им.И тук обаче, имам проблем с тези им твърдения,понеже знаем ,че арийците са били носители на култура,цивилизация и технологии(спрямо местното индийско население),а в същото време,почти няма напреднала цивилизация в античността,та дори до средновековието,която да се е зародила при нордите.Следователно R1a1 може и да е маркер за руси коси и сини очи,но не и за принадлежност към арийците.Може би наистина става дума за присъствието на друг маркер който прави ДНК палитрата уникална.Но не е ли по-лесно да се идентифицира точно общата хаплогрупа на Брамините,и да се правят заключения спрямо нея.Понеже човек може да има само една хаплогрупа,докато митохондрялното ДНК може да е коктейл от много ДНК(ако съм разбрал правилно)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да отговоря със 100% сигурност защо гърците предават звука Б един път с Ф, а друг път използват П, а при писането МБ. Възможно е с Ф да е придавано Б, което е било с придихание, да не забравяме и това, че с течение на времето гърците се смесват с нашите деди и малко или много привикват към звуците на речта им.

   За пръв път чувам, че в изследването на българската ДНК са взети проби от роми и турци, това ми се вижда доста нереално. Ако информацията е изнесена в Уикипедия, имам още една причина да не ползам тази страница.

   За останалите неща не съм компетентен и не мога да коментирам.

   Изтриване
  2. Анонимен5 юни 2017 г., 3:15

   ФОГИДА
   фога - факир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/(РОДОПСКА - владееш ''хитринките'', чалъма на случването)
   фугурям (се) - вреждам се, навирам се (СТРАНДЖАНСКА - в смисъл: като част от цялото)
   misnić - свещеник, носещ, издигащ високо светлината
   миживунин,миживун - изключителен педант, дето доизкусурява до най-малкото, с тънкостите
   миживунясвам,миживунесвам - добивам качества(ставам)миживун/пример: "нимой миживунясва айсолкова снахо"/
   мижо - чичо(РОДОПСКИ ГОВОР)
   бласам - намирам, виждам, откривам случайно се (СТРАНДЖАНСКА - в смисъл: интуитивно решение(ле к), проблесна ми, бъл сам
   Българите са, които орат през есента браздата, по която да мине Слънцето на пролет - Телец - знакът, символизиращ вътрешността и съдържанието творческата силана българина. Горите, природата и нейните богатства, природната красота и сила са под егидата на Телеца.„Хубава си моя горо…“ „Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее …“ и национален химн на България възпява пак българската природа, родината е най-напред природните хубости. „Опознай Родината си, за да я обикнеш!“ и гората- най-свещеното, извора на жизненост - символно отражение на Телеца е музиката: „Каквато е музиката, такива са и вътрешните трептения, каквито са вътрешните трептения, такова е всичко останало.“ - народа ни се лекува с песен през вековете. Лекувал е своето „сърце“ и е запазвал любовта в него, оЧУВАл се (опазил, съхранил) ... и с хора и ръченица - тайна велика, завещано знаене дълбоко- за света, за нас.Телеца е хапването, пийването, всякакъв род удоволствия и парите, накитите, ценностите - виното е свещено питие в чудни съдове от злато и сребро, украсени с удивителни сцени - разказващи истории - богатство и блясък - богатство на душата, стремеж към красота и изящество - това ни е отредено за вечни времена от самата да стои в Центъра и да създадава около себе си и всичко останало и не „реже клона, на който седи“ - българи са знаели, че са деца на Бога - Ора/Хъ-ора. Ората на МА Ра - Убогите Българи. Ора е една от най/старите човешки думи и е българска! Тя се състои се от две думи: О (у, при) / Ра (Бога). Ората са У Бога, Убоги, Божии. Те са и Божият дъх „Хъ“ на МаАз (човекът на Ма -Природата и Материята). Всяко човешко същество е Ма Аз и българите са Мизи / Мази - хората на Ма - МаАзДаРа - дарен на Мазите / Мизите - СебАзи или само Ази е Въплътеният в човешката душа - Бог е повече майка, утроба, от Бога сме родени и в СВЕТЛИНАТА МУ(състрадание, любов) живеем -Светлината е Лъ/Ла(лампа - lampaš; блестя-lanjta) - лàхъ е проявление(в родопските говори: ако са лàхъ -ако стане ако се случи)Богинята на БЕЛИЙО СВЕТ е Ба Лъ - БъЛъ - Ъ е изначалната човешка гласна - за дедите ни Бог е майка - МасъЛа - с Майката Светлина. Всички върхове дедите ни са кръщавали на Светлината Лъ, най-общото е Кале(Към Светлината) - гараци(ГЕрмя -горещо,овчарски заслон; ГЕляносвам- скитосвам ), земните хора (Ге) на Бог Ра. Българите са тези Гари още Балгари, хората на Бога Ра и Бога Слънце
   утро, сутрин - subah(хинди);сабах(родопски говор)

   Изтриване
  3. Анонимен5 юни 2017 г., 9:52

   Ако мога да помогна с процентите...става дума именно за честотата, с която се срещат в населението.
   Примерно намирам информация за висока честота (до 72.22%) на Y-хаплогрупа R1a1* у Брамините, което навежда учените до идеята, че това е основополагаща линия за тази кастова група. Иначе казано, повече от 72% от тестваните Брамини носят R1a1* в Y-хромозомата си.
   (http://www.nature.com/jhg/journal/v54/n1/full/jhg20082a.html)
   Винаги става дума за честота, с която хаплогрупата се сраща у населението.
   Няма как да бъде процент от ДНК. Ще дам следния пример: по процент от ДНК ние (Homo sapiens) и шимпанзето (Pan troglodytes) съвпадаме на 99%.
   Разликата между ДНК на отделните индивиди Homo sapiens, колкото и далечни да са те, е около 0.1%. Вътре в този 0.1% се търсят различията, маркерите, хаплогрупите...

   Тони

   Изтриване
  4. Анонимен6 юни 2017 г., 0:17

   утро, сутрин - subah(хинди);сабах(родопски говор) ... имаме и в други райони подобни диалектни думи за утро.Например: сабалентА(сутринта), на събАле и др за утро,на сутринта

   Изтриване
  5. Сабах е арабска дума, както хинди, така също и фарски, че и българския език има арабски заемки, които са проникнали с турско посредничество.

   Изтриване
  6. Благодаря Тони,
   И аз така си мислех.Че става дума за честота измежду тестваните индивиди а не точно,колко процента е от ДНК-то на всички тествани.Тоест ...в една зона където имаме и араби/турци и българи,да кажем юго-източна България,тези проценти реално не говорят за българското ДНК а за присъствието на дадена хаплогрупа(може би народ) в този регион.Когато се говори за ДНК анализи на даден регион...е добре да се добави и информация за етно композицията на региона.
   Иначе за процента от ДНК-то...явно съм искал да кажа ....процентът от този 0.1 процент,където са вариациите.Явно съм се подлъгал,понеже обикновено дадена информация за генетичната композиция на този или онзи народ се излага като 40%това 20%онова,10%друго.И човек остава с убеждението ,че се говори за цялото ДНК а не за само 0.1% от него.

   Изтриване
  7. Анонимен7 юни 2017 г., 11:37

   ТОЧНО ОБРАТНОТО Е, БЪЛГАРИНО - subah,sаbah все още НЕ са стигнали до сЪбаХлеН - от 420 писменостти на Земята само глаголицата се чете и в двете посоки по хоризонтала и рисува с букви във вертикала това което изписва - БОГ, ЧОВЕК, ЧЕЛОВЕК, ДЕО, ДЕОС, ХОМ, ХОМОС, ХОМОСОС, АТОМ, ПЧЕЛА и LIZARD!?!
   всяка дума в езика ни приема пълното си значение от своя коренен звук, носи силата(за въз-действие) му. Тази сила определя звученето му . В Индия пазят тази Балканска мъдрост - за тях тези багара пеят света и така го сЪ-творят:от7 към 8 - дедите ни като композитори и записват звука думата
   СА — случващото се сега /тук в ''небето'' и е движение от център към земята(СУ/СЪ — С се уплътнява — У/Ъ -ЧУВА СЕ, ПРОЯВЯВА СЕ -звука Ъ не е обработен от нашия говорен апарат).БА е ПРОЯВИЛ(направил видим, пресътворил) физическото дс се е изяви чрез него и в него; Б — за българите е Мъдрост, Истина - Б е Законът и неговите правила. Отнесен към човека Б е провиждането, интуитивното , на знаенето — творческото мислене - лично качество да „види“ неща и движения извън сведенията получени чрез сетивата; БА, Б+А— Б, по чиито правила се изгражда, поддържа и унищожава всичко във Вселената, се изявява единствено в и чрез Битието — А; А — природен Закон на ЕДИНЕНИЕТО с/в Бога— Б е изградил физическо поле — А и се е изявил чрез него и в него; Х — е потенциала, идеята за възможностите — планът, програмата, идеите, кодовете, шифрите, гените по чиито правилата се изгражда всичко във Вселената, от най-малкото до най-голямото. Правилата за строежа, вътрешната структура на физическите, химическите и биологични системи и съединения; Звукът Х от езика ни трудно се произнася в съчетание с други звуци и в хилядолетията отпада от някои думи или съчетанието му с дръга съгласна преминава в нов звук( ХАЛА, КХАЛА, СКАЛА— съ-творческа мощ - виелица, ламя, правещ нещо човек) , но българските диалекти пазят своето Х; Л е времето определено от изгрева и залеза;ЛА — кръговрата в частта му от ''тъмно'' към ''светло''; Н - процеса тече в търсене на своето равновесие в непрекъснатата промяна - ЕН е вече насочен към нощта

   Изтриване
  8. Здравей, Никола. Едва сега чета тази статия и коментарите и реших да се включа, въпреки че е възможно междувременно да си намерил отговор на въпросите си. В крайна сметка все за някой закъснял четец може да са от полза. Най-просто казано митохондриална ДНК (мтДНК) е тази, която се предава по майчина линия, имат я и мъже и жени, знаеш мъже XY, жени XX-та това Х при мъжете им позволява да имат и мтДНК, а тъй като жените нямат Y хромозома, логично нямат и Y ДНК или хаплогрупа (термин от популационната генетика), която се предава по бащина линия. Когато се говори за проценти, се има предвид процентно наличие на дадена хаплогрупа (мт или Y) в дадена популация. Примерно при изследвани 800 етнически българи-мъже (без цигани, евреи и арменци) имаме ок 18% R1a - това са 18% от общия генетичен пул на мъжките линии. Вярно е, има разни измислени лаборатории, които правейки изследване на даден човек, вадят резултат примерно 10% финикийски гени, 20% македонски, 5% гръцки, 24% етруски и прочие, но това е повече от несериозно!!! НЯМА ЕТНИЧЕСКИ ГЕНИ, няма народ, който да е представен от една единствена хаплогрупа, даже и най-изолираните такива. Един мъж може да е представител само на 1 мт хаплогрупа и на 1 Y хаплогрупа, една жена само на 1мтДНК, толкова. Искрено се надявам да е било разбираемо и полезно.

   Изтриване
  9. Що се отнася до въпроса с гръцкия, МП е нововъведение за изписване на чуждици с Б, то е характерно само за нивогръцкия и е вече ортограф. норма- ще черпиш една μπύρα. В миналото е нямало точно ортографическо правило, което допълнително усложнява въпроса с четенето на чуждици през гръцки, този осакатен откъм звуков състав език. 😀 Конкретно по въпроса с В-итата са текли едни доста ожесточени спорове между един Еразъм, който твърди, че то някога се било чело като Б - бета и един Райхлин, според когото и тогава като днес си е било Вита. Като цяло това е звук, който е изключително трудно произносим за един грък, може да пробвате. Затова лично аз не съм убедена, че те някога са го и ползвали, по-скоро са го замествали именно с Вита или Фи, въпрос може би на прищявака, на време, на ухо, на традиция, бог знае. За по-сложните ни звуци като Ж, Ч, Ш, Ц, Щ, Ъ да не говорим.

   Изтриване
 11. Анонимен4 юни 2017 г., 11:49

  Хм! Серафимка,
  това да заиграваш със сходството между българските и тракийските лични имена си е доста дилетантско. По същата логика мога да ти кажа, че наши имена имат сходство с персийските, тюркските, че даже с японските. Ами например японските мъжки имена Горо и Джуро се срещат и у нас. Даже сега се сещам, че имаше едно време един краевед, който се занимаваше с поселищна история и името му беше Горо Горов. Джуро също се среща, макар и по-рядко, но в Сърбия мъже с името Джуро и Джура с лопата да ги ринеш. Даже имам един приятел от Нови Сад Джура Симович. При якутите, нарочно ти давам пример с якутите за да не ги обвиниш в Copy paste от траките, има мъжко име Баян, което си прилича с нашето Боян. Да не говорим, че имаме прабългарски аристократи от Средновековието с името Баян. Колкото извадиш ти лични имена, толкова могат да ти извадят и почитателите на иранската, тюркската и каквато искаш друга хипотези...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Странно, старите българи никога не са наричани тюрки, но професионалистът Б. Симеонов се опитва да даде тюркса етимология на старобългарските имена, като това е наред.

   От друга страна аз се уповавам на продължили 1100 години свидетелства на различни автори за тъждество на българи и траки, уповавам се и на антропологични изследвания показващи, че у нас е доминантен същия антропологичен тип, който е доминантен и при тракитие, но това е дилетанско според теб :)

   Може да сравняваш с японците, ако имаш исторически свидетелства и антропологични проучвания позваляващи да се направи това...иначе не е дилетанство, а лудост :)

   Изтриване
 12. ирена янчева4 юни 2017 г., 13:55

  Здравей, Павел! Възхитена съм от новата статия върху една толкова години вече оспорвана тема, от сериозната и обемна библиография, която използваш ! Поздравления за труда ! Подкрепям усилията в тази посока ! Благодаря за базата данни и съпоставки от областите Панония и Скития - почти неизвестни досега, а също така за споделените укривани артефакти от времето на Халколита, намерени в Индия с прототипи на Балканите ( видях снимките на земеделски сечива и оръжия, които си приложил в Списание 8 / 01. 2017 ).
  По въпроса за произхода на наименованието " сияйни - светли - пламтящи ", мисля че е свързано с първото име на древна Тракия - Ария ( общност Арии ) и най вече с почитанието към бог Арес - Агни. Според мен, тук е заложено и значението - символ на словото като дар от Бога, словото като истинска светлина- познание, извор на живот и път за развитие и спасение, Божествена енергия. Веригата от значения светлина - слово - знание отвежда и към най - ранно създадената писменост, дело на нашите предци и пренесените от тях културни влияния при миграционните процеси към други общности. Името е превъплъщение на тяхната деятелност. Името на един народ олицетворява неговата истинска същност - това, което е сътворил, следа от извършеното по протежение на времето, лице на неговата истинска етнопсихология. До скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е невъзможно алтернативното име на Тракия- Ария да идва от Арес, но не е изключено и да идва от арии, чиято основа е -ар-ярък, светъл.

   Изтриване
  2. Анонимен4 юни 2017 г., 19:38

   Павле клакьорката ти Ирена пак те боготвори за това , че си съчинил големи глупости, като за по-голяма тежест си изредил една камара "използвана литература", която не се вижда цитирана, никъде в текста. Така не се прави друже. Дали пък умишлено не цитираш в текста незнам, но си е по вероятно.

   Изтриване
  3. Бъди по-конкретен, кажи за кой извор смяташ, че съм го поставил само за тежест, а всъщност не съм ползвал никаква информация от въпросния автор. Ако пък посоча какво точно съм ползвал от автора, ще намериш ли малко достойнство и малко смелост да излезеш с името си и да се извиниш?

   Изтриване
  4. Анонимен5 юни 2017 г., 19:11

   Ако си имал намерение да покажеш, къде точно си цитирал щеше да го направиш при написването , а не ако някой ти "насвива сърмите братче".А кака ти Ирена нека си се възмущава и пак да ти ръкопляска с "високата" си култура и красиво поведение , но празната глава...

   Изтриване
  5. Без ако :) бъди конкретен, кажи кой извор съм посочил само за тежест, или се извини, ако разбира се знаеш какво е почтеност, достойнство и мъжество. Аз лично се съмнявам, че ще го направиш...

   Изтриване
  6. Анонимен5 юни 2017 г., 23:15

   Спаро, този коментар горе в 19:11 не съм го писал аз, т.е. той е различен човек от тоя писал коментара на 4ти, в 19:38, писан от мен... и затова ще си дам името накрая. От доста време някой се опитва да ме нарочи. Не знам кой е ама го прави с доста гадни номера. Затова те предупреждавам, ако някой се е опитал да се представи на мен използвайки обидни думи и държейки се крайно неприлично, не съм аз, ако и този те нарича "Спорчо", не съм аз. Никога не бих си позволил да се смея на имената и на псевдонимите на хората. Вчера някой ми блокира профила във фейсбук след като критикувах един твой материал. И някакъв с мойто име и снимка се правеше на мене и почна с най мръсни изрази да плюе по тебе. Не съм аз.
   Иначе, не видях нито едно номерче в твоя материал, има само няколко звездички. Не се прави така бе брате, слагаш номерче иначе не знам какво е това, примерно, изворите 32 и 33. Извинявай ако съм те обидил.
   Кръстьо Попчев Бакалов.

   Изтриване
  7. Кръстьо, нищо не ти коства да се регистрираш в Блогър, или Гугъл и да коментираш от профила си. Така или иначе няма вече тайни в интернет, всеки е лесен за намиране.

   Начинът, по който съм представил използваната литература не е прецизен, но е и грешен. Имам си причина понякога да постъпвам така.

   Изтриване
 13. ирена янчева4 юни 2017 г., 20:20

  Възмутена съм, че тук намират платформа за изява анонимни индивиди без капка култура и грозно поведение !!! Подобни неща са подсъдими !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не им обръщай внимание, те точно това търсят. Любопитен съм дали анонимния ще посочи кой извор съм представил, а не съм ползвал. Имам усещането, че ще стане по-нисък от тревата, няма да реагира, нито пък някога ще открие името си.

   Изтриване
  2. Анонимен5 юни 2017 г., 1:14

   „Радвай се, когато си на „хората“ в устата, а не в краката!“
   Изглежда, че много им пречиш щом като не те оставят на мира. А ти се държиш като истински християнин, опитвайки се да се държиш джентълменски с негодници...

   Изтриване
  3. Има едно изказване - Никой не е така мразен както този, който казва истината...Тези, които пишат глупости са удобни и никой не ги закача, но пък от друга страха, хората, които изнасят информация изобличаваща поддържането на лъжи, са неудобни.

   Изтриване
  4. Анонимен7 юни 2017 г., 14:37

   За това, че някой е слабоумен и пише свободни съчинения не е причина да бъде мразен.Ако си е повярвал толкова много от взаимстването (кредене) на материали с годините, и представя недоказани неща, дали не трябва да носи наказателна отговорност за целенасочено изкривяване на представите на идните поколения???

   Изтриване
 14. Тук статията като че ли е по-систематизирано представена от първия вариант в списанието. Но наистина е необходимо да отговорите на критиките на проф. Янакиева, като основната беше за преминаването на буквата б във ф в гръцкия език, доколкото си спомням. Останалото си беше някакво немощно заяждане на тема професионализъм и голи твърдения, каквито един професионалист не би трябвало да допуска.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, тук има повече подробности, дал съм пример с предствянето на Береника като Ференика, но трябваше да спомена и фригите, чието правилно име е бриги...фриги е само гръцкото представяне, а на паметниците от Мала Азия, етнонима е с Б.

   Изтриване
 15. Аз не бих отхвърлил и хипотезата българи да идва от име на човек, в смисъл като последователи на човек с подобно име.
  Освен митичния цар Болг, има и един Βουλογαίσης, описан от Дион Касий като водач на бесите в борбата им срещу римляните през 15г. пр.Хр.
  Въпреки че наистина думи с подобен корен се срещат и по-рано (ФирБолг).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип има и историческа личност Болгий, той е цар на галатите, а в Зографска История е представен като епоним на българите.

   Изтриване
  2. И още нещо си мислех. За да може група от хора да обединят тракийските племена под едно име - българи, то тези хора няма да са случайни. Това трябва да са хора с царско потекло, умеещи да обединяват и ръководят. И жреци трябва да е имало между тях, защото само с меч няма са стане. Съмненията ми пак се насочват към бесите, които държат светилището на Дионис, а според описаното в статията флегиите са в тясна връзка именно с Дионис.

   Изтриване
  3. Със сигурност хората наречени българи не са били случайни, иначе нямаше да успеят да консолидират страната ни за толкова кратко време и да я направят достоен противник на Римската Империя.

   Проблемът с бесите е в това, че през късната Античност, беси е име за всички траки. От друга страна, за беси на север от Дунава пише само Клавди Птолемей, но той ги разполага на север от Карпатите, а не в Черноморските степи.

   Изтриване
  4. А защо мислиш, че трябва да са в степите?
   Този въпрос с БУл(о)гес, транскрибиран кой знае защо като ВОЛОГЕЗ, ме вълнува и мен от доста време вече. Определено си мисля, че не е никак невъзможно една група от хора да започнат да се назовават в някакъв значим исторически момент на славния си предводител, а Бул(о)гес е бил именно такъв. Възможно е, когато са били принудени да напуснат земите си и да се заселят в гетските отвъддунавски земи, тази част от бесите да е започнала да се припознава под името булгари-хората на Булгес.
   Естествено това може да се предположи и за по-ранните Болг(ове). Това са само хипотези, но са далеч по-рационално подплатени от разните му там турски буламачи.
   Сърдечни поздрави Дес

   Изтриване
  5. По принцип е възможно група хора да бъдат наречени по името на своя водач. Общностите павликяни, богомили и т.н. са доказателство за това.

   Преди време един приятел изказа твърдение, че точно бесите последвали Бологес, след като са победени от римляните са преселени в земите на гетите. Това би обяснило защо Овидий пише за беси край Дунава, а Птолемей ги слага още по на север.

   Поне за мен, както името на Бологес, така и това на келтът Болгий са етнически имена като Пеон, Тюнос, Одрис, Гета, Дакос.

   Остава да разгадаем и споменатите в Испания Болгондизи и Болгенс :)

   Изтриване
 16. Анонимен5 юни 2017 г., 20:23

  Тъй като се споменава Индия, исках да споделя интересен ракурс от трудовете на Петър Берон. Централно място в неговите работи заема Потопа и разселването на човечеството преди и след него. Според него Хиндустан е населяван от племена "славяни" и дори самото му име е славянско, но подобно на санскрит трябва да се чете отдясно наляво. Понеже трудовете му са писани на френски, представил го е така : Hindoustan - na tsoudnih ('на чудних'?). Дава още някои примери за топоними, които "прочетени отдясно наляво придобиват смисъл за всеки наясно със славянския език", както се изразява той и които указват посоките на разселване на племената от полуостров Malacca: Birman - na mrib/v (като 'b' е нашето 'в' и означава според него 'към умиране'), Japon - na opaj (на опашка), Beloutchistan - na tsih ctou lev (означава според него мястото, където са им се нахвърлили като лъвове).
  Петър Берон има различна теория и за Омировата Илиада. Смята, че тя е вдъхновена от епична война между елински племена от Египет и славянски племена на бреговете на р. Индус, случила се преди Потопа и първоначално възпята в древноегипетска поема за победите на армията на Sesostris. Дава примери за конкретни паралели между двете поеми и твърди, че спомен за тази митична война остава в оцелелите след Потопа елини и впоследствие става сюжет за по-късната Илиада.
  В Лувъра в Париж вижда древни монументи от Нинивия и Хорсабад и твърди, че надписите са разбираеми за славяноговорящите (особено за "трако-македонския диалект"), ако се четат отдясно наляво. (Khorsabad - dava s rohk). Храни надежда, че след време "трако-македонски археолози" ще открият и преведат тези текстове и ще докажат произхода на предците на европейците от тези древни земи преди Потопа.
  Думата "българин" засякох един път в текста. Казва: "Титлата 'Българин' се дава на тракийските благородници и на славянски език означава 'заемащ висока позиция'." (Le titre donné aux Thraces nobles est Balgarin, qui signifie en langue slave personne qui a occupé une place supérieure.)

  И още нещо любопитно извън българската тема. Според него хората, които славяните наричат 'tsigans', гърците 'egyptien', а французите 'gitans' са номадски елински племена нахлули в Европа от Абисиния и Египет. (Всъщност и на английски циганите се наричат 'gypsies', корена наистина изглежда като да е от Egypt. А аз си мислих, че циганите са от Индия...интересно дали са правени генетични изследвания на сегашните цигани и какъв точно им е произхода?)

  Такива неща е написал Петър Берон преди около 150 години. Не е упоменато какви източници е използвал. Писал е трудовете си на френски, защото е работил в Париж. Там са го наричали Pierre Beron и под този псевдоним работите му са свободно достъпни от сайта на Bibliotheque nationale de France: http://data.bnf.fr/12545339/pierre_beron/
  Аз намерих гореизложеното в заглавието Extrait de la "Physique céleste", contenant l'état de la terre et de l'homme avant et après le déluge, par Pierre Béron
  Може би неговите теории вече не са актуални, но на мен ми беше интересно да прочета какво е мислил един учен българин от 19 век.

  Тони

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм чувал за такива работи не Петър Берон, а що се касае до тълкуванията, те са крайно несериозни.

   Изтриване
 17. Анонимен5 юни 2017 г., 23:04

  Здравей,

  Няма пряка връзка с темата, но има такава спрямо отношението на институциите ни към собствената ни история...

  Прилагам ти линк на БНР от днес с интервю с археолози, зам.кмет по културата, областен управител и служител на Мин.на културата относно рушащата се Източна могила в с.Караново, общ.Нова Загора, обл.Сливен (погребение на тракийски аристократ от I-ви в.сл.Хр. с колесница с два коня и куче, с уникален стъклен ритон, сребърни чаши тип Боскореале - изключително редки, и т.н.):
  http://bnr.bg/post/100838857/shte-unishtojim-li-arheologicheskia-pametnik-ot-svetovno-znachenie-v-karanovo
  И целият проблем е чия е собствеността!!!

  ПОздрав!

  П.П. И за да има връзка - не само на Стара планина хората казват Балкан. И в Родопите викат на планината балкан - цитирам: "Отиваме на балкана". Т.е. това е чест заместител на думата планина като цяло.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная дали институциите могат да бъдат наречени иституции...много не им достига.

   Изтриване
  2. Анонимен7 юни 2017 г., 11:38

   До Анонимен5 юни 2017 г., 23:04. Господине, балкан е турска дума или заемка и означава планина, на славянски гора. Така, че хората казват отивам в планината. Но за съжаление в България, особено в някои области все още се говори лингва тюрка, т.е. смес от български и турски думи. И още по-очебийно, там където са били гетите, Добруджа, масово местните се смятат за турци, като и имената им са турски. А в Родопите все още не могат да се оттеглят от религията, мюсюлманството. Това ги прави нестабилни по отношение на народността. Видимо въпросите предстоят да се решават. А рушащите се артефакти са нещо обичайно при колапса на България. Рушат се и от климатично-времевите въздействия и също така от иманярите и търговци с антични произведения на изкуството. Не е ясно кой нанася по-големи поражения. Нямало пари! А защо, всеки да си отговори сам.

   Изтриване
  3. Анонимен7 юни 2017 г., 13:12

   Анонимен7 юни 2017 г., 11:38 Човек можеш да го обереш, но самосъзнание не можеш да му вземеш.Народност се оснавава на честност,а не на десетилетни демагогии целящи различни политичиски ползи.Религиите не пречат на народността, когато тази народност се крепи на здравите устои на закона и демокрацията, а не на насилствено вменяване на "самосъзнание".При насилването на буден човек се получава обратен ефект - действие - противодействие....и озлобяване, което пък води до всички други последици! - Скарабей

   Изтриване
  4. Анонимен7 юни 2017 г., 18:08

   До Анонимен7 юни 2017 г., 13:12. Видимо пишете тези редове под влияние на някаква политическа недостатъчност, за която пледирате. Народите се различават помежду си и дори у някои има характерни ензими или други физиологични дадености, така, че уравниловката която правите е точно политическо действие, насаждано чрез средства за осведомяване. Присадените религии винаги пречат на народността. Издигате политически лозунги "закон и демокрация", но се замислете, че тези религии са създадени по друго време, при друга обстановка и с други цели. За какъв закон и демокрация от "западноевропейски тип" може да се говори по времето на Османската империя. И именно при примитивното население тези религии сработват. "Будния" човек е неподвластен на религиите. Но не е добре, когато една част от "твоите сънародници" работят в интерес на други държави. Имам предвид изтичането на капитали в Турция с либерализиране например на договорите за строителство. Нима ние, които бяхме многократно преди тази страна, сега станахме толкова неграмотни. Нима в страните с мюсюлманско вероизповедание има "закон и демокрация", нима те не са народи. Справка мюсюлманите кюрди и другите народности в Турция с мюсюлманско вероизповедание. Скарабея е торен бръмбар, за размножаването му е нужна тор. Навлизате дълбоко в фекалите.

   Изтриване
  5. Анонимен8 юни 2017 г., 1:52

   помака като отпаднат религиите си е българин и по ген и по кръв и най-чистия български език са запазили - през 610 г.сл.Хр. започнало предаването на откровения от Бог към Мохамед чрез арх. Гавраил, а Корана е съставен в писмен вид 650г. и първите мюсюлмани в Европа от 668 г. са тук в България - в Родопите - ахряните- ахрянкове помаци, много, много преди идването на османците, а когато султан Сюлейман превзема Адрианопол влиза в две ахренски села. За муслиманите на Балканския полуостров пишат много историци, но след 1944г. ние учим фалшифицираната от руснаците история вече повече от 70г. Любен Каравелов пише за българи, християни и мюсюлмани, в общата им борба за българска държавности в този контекст са и думите му: „... на помаците езикът им е чист – без турски думи и без турска конструкция, звучен, съхранил повече своите български форми, нежели езикът на православните българе - в езика на помаците се не срещат гръцки думи, които са внесени от т. нар. гръцко образование между православните българе... ''

   Изтриване
  6. Анонимен8 юни 2017 г., 11:29

   До Анонимен7 юни 2017 г., 11:38
   Г-не, Не съм много много сигурен че Балкан е турска дума. Много от думите българските "лингвисти" просто ги обявяват за турски, поради простата причина че им звучат странно или искат да избегнат друг неудобен произход.
   За пример мога да ви дам думата ортак. Преди година и половина спорихме с приятел за произхода и. И понеже сме от район със смесено етническо население, успяхме да се свържем с изселник преподаващ турска филология в Турция. Отговор - за турците тази дума е чуждица с неясен произход. Иначе означава същото.
   В. Янков

   Изтриване
  7. Анонимен8 юни 2017 г., 13:13

   До Анонимен8 юни 2017 г., 1:52. Явно, след като така реагирате сте помак. Не зная какво разбирате под чист българин и кой е най-чистия български език за който пишете. Помаците говорят наречията от региона в който живеят. Но тези чисти българи-помаците, през Априлското въстание са клали българите в Батак и Перущица. И до днес хора от Банско и до Якоруда го казват. Да, в Мека твърдят, че черният камък-артефакт който се намира в джамията е донесен от архангел Гавраил. Но имало ли е такъв Гавраил и ако е имало, кой е той? А имената на помаците са турско-арабски, има и турски думи в езика който използват. А кой е Мохамед, от каква народност? Евреин, като се и очаква, за да се затвърди триединството "юдаизъм-християнство-мюсюлманство", конструирани така, че да са съобразени с народопсихологията на хората които ще ги приемат и ще бъдат лесно маниполируеми. Защо помаците не се върнат към българските имена, а използват турско-арабски. Пример, Мустафа Карадайъ е помак, но той не може да говори правилен български и се усеща акцента. И след като пишеш откровени глупости за "първите мюсюлмани", сигурно арианите на Урфил са станали "ахряни". Няма ли да изнамериш и "ферман" издаден от князь Тервел, наричан от католиците санкта Тервелиус, че разрешава дейност на "ахряните помаци" в България. Смешно. А защо намесваш Русия? Нима Иречек и братя Шкорпил са руснаци? Така, че никога не мога да приема помаците за българи. Дори се учудвам на държавата, че досега им предоставя преференции, за да работят против нея. Ето Ви и още един пример: Босна, сърби, говорещи сръбски език, но религията ги е капсулирала и те са станали "религиозен етнос". Та този етнос е бил и в Австро-Унгарската империя и в Кралство Югославия и в СФРЮ, но не се е променил. Шиптарите-албанци една етно-религиозна общност, примитивна и капсулирана, въпреки, че Майка Тереза е албанка по произход. Защо тези хора не се върнат към корените си? Защо Вие помаците не се върнете към българските корени? Кое Ви спира? Именно религията, еврейската религия, програмирана за примитиви.

   Изтриване
  8. Анонимен8 юни 2017 г., 16:07

   До Анонимен 8 юни 2017 г., 1:52

   Не лошо всеки преди да седне да пише да попрочете по съответния въпрос, да помисли малко и тогава „да си топне перото”.
   Та г-хе/г-жо, преди да пишете е нужно малко да се ограмотите от стари източници, като например пътеписите на прочутия Евлия Челеби и на великия везир Мидхат паша, който в своята статия „Турция: Минало, настояще, бъдеще“, публикувана във френското списание „Научен преглед за Франция и чужбина“, № 49, 1878 г., с. 1152, пише:
   „... Между българите има повече от един милион мохамедани. В това число не влизат нито татарите нито черкезите. Тези мохамедани не са дошли от Азия, за да се установят в България, както обикновено се мисли. Това са потомци на същите тези българи, преобърнати в Исляма през епохата на завоеванията и следващите години. Това са чеда на същата тази страна, на същата тази раса, и от същото това коляно. А между тях има една част, които не говорят друг език освен български.“

   Освен това се иска и малко логическо мислене. След смъртта на Мохамед малката държавица-област започва завоевателни войни и създава за много къс период Арабския мюсюлмански Халифат. Разширяването на територията е чрез кръвопролитни войни със съседните държавици и големите държави Сирия, Персия и Източната римска империя (ИРИ). А ми обяснете, как в този период на остро противопоставяне може в пределите на ИРИ да се създадат мюсюлмански населени места. Би могло да има заселване в големите градове и пристанища на отделни арабски търговци, но да се разпространява мохамеданската религия, няма как. Освен това, тогава в Източните Родопи е една от най-големите и влиятелни епархии и е имало множество военни гарнизони за защита от българите. Не трябва да забравяме, че 58 години след 668 г., за която говорите, че се появяват първите европейци приели исляма, княз Тервел е разбил (и избил) почти цялата арабска мюсюлманска армия в Европа, обкръжила Константинопол. А името ахряни се появява през 17-18 в. за помаците в Родопите, тъй като по онова време все още се ползвало гръцкото име за Източните Родопи „Ахридос”. По същия начин за помаците до края на 19 в. и по-късно се използват имена: Аповци, Бабечани, Гаджели, Горани и гр.

   Поздрав,
   АКК

   Изтриване
  9. Анонимен8 юни 2017 г., 21:14

   Господине от 8 юни 13:13,

   За съжаление това, което пишете за деянията на помаците по време на Априлското въстание в Батак и Пещера е вярно. Още повече, че те действително са българи, приели най-вече насилствено покръстване в исляма. Това е срам за всички нас, но изтъква преди всичко до къде може да доведе човека мюсюлманската религия.
   От друга страна убедително може да се твърди, че българомохамеданите съвсем не са по-лоши от останалите българи. Говорил съм с хора, които дълго време са общували с тях, мой много добър приятел и чудесен човек е оттам и сам говори, че името „Кръвен мост“ в техния град е от времето, когато реката под моста е течала с червени води. Но ако му заговоря за християнска религия, не желае да слуша, обяснявайки че не може да изостави традициите на дедите си.
   Вие сам не сте много далеч от него по отношение на християнството. Вярно е, че насила хубост не става, но преди всичко не трябва сами да търсим нови и нови разделения на народа ни, а това, което ни обединява!

   Изтриване
  10. Анонимен8 юни 2017 г., 23:20

   На всеки,твой въпрос има само един отговор и няма кой да се скрие зад него.Отговора е така наречения "възродителен процес".Някой искаше,друг не разбра,трети интерпретира за собствена изгода.Най-важното е,че беше дадена свободна воля за избор на всеки да реши,къде да живее и като,какъв да се определя.
   Странното към настоящият момент е,че се забравят тогавашните действителности,а ни се вменяват паралели към "холокоста" и се търси вина,там където я няма.

   Изтриване
  11. Ще се съглася с анонимен от 8 юни 2017 13:13.
   Помаците се имат за българи но странно защо предпочитат да са част от мюсюлманската общност която е анти българска.Досега не съм видял или чул помак да е застанал на страната на етнически християнин българин в някакъв конфликт.А от друга стана коушър националистите пък се бършат по помаците,и това как за тях те са си българи.Само и само за да избегнат да не бъдат наречени ислямофоби.Но екстремистко или не,за мен всеки българин който е приел исляма,независимо от това дали като наследство от родителите си или като съзнателен акт,е директен предател на българския род и етнос и не трябва да се счита за българин.Дори и помаците да сте свестни люде,реално присъствието ви в българските общества подронват естествения защитен механизъм на българите и не толкова свестните мюсюлмани се възползват от това.Щом толкова ви харесва да сте мюсюлмани,просто се изнесете в страните където това е основната религия.Тук е България и България е християнска.Според мен учението на Христос е било и е, пълно с истини.Анонимен греши,понеже именно до преди 200-300 години християнството е било силно анти еврейско.Паисий пише в книжката си ,че еврейте са част от ханаанския род,който се смята за най-долните(лошите) хора на света.Така ,че г-н анонимен грешите в тази си част,но сте напълно прав ако смятате ,че международното еврейство са се внедрили и малко по-малко да са извратили това което днес наричаме християнство.
   Но дори и да сте прав,че изначало тази религия е еврейска по произход(да ви спомена само ,че терминът юдейн и еврейн не са значили едно и също.Юдейн е било гражданин на региона Юдея.А в мулти-културна империя като Римската,гражданин не е синоним на етнос) ,то най-малкото трябва да сме благодарни,понеже точно тя ни е държала живи по време а османското робство,тя ни е била опора по време на възраждането и по време на освобождението.Мисля ,че е неуважение към собствените ни пра-отци които са се борили с зъби и нокти за свободна България,настоявайки едва ли не Българите да спрат да бъдат християни.Не сте длъжни да харесвате или да сте християнин,но поне не плюйте по религията и вярванията на вашите и нашите деди.

   Изтриване
  12. До Анонимен8 юни 2017 г., 13:13

   Това за Баташкото клане е вярно и не е вярно. Да, батачани са клани от башибозук от съседните помашки села. Ако прочетеш внимателно свидетелствата обаче, ще видиш, че този башибозук говори на турски. Не е казано, че в тези села живеят само помаци. В много от населените места по онова време освен българи са живеели и турци, черкези, мангали и секва паплач. То и сега е така. Имало е и разбойници, на които ако се плати и майките си ще заколят, без да им мигне окото. Филма за Капитан Петко войвода си спомняш, предполагам.
   Второ, за насилственото приемане на исляма. Някои възрожденци (като Васил Априлов) са на мнение, че много повече българи са приели исляма не чрез насилие от турците, а за да се спасят от рекета на фанариотите. Ставайки мюсюлмани, гръчките попове повече не ги тормозят.
   Аз не съм помак, но приемам помаците за българи. Различната религия не е основание да си делим народа. А на някои може точно това да им се иска - разделение. А после защо не и отцепване на територии.

   Изтриване
  13. Напълно съм съгласен с виждането ви г-н Дойчев! Несправедливо е вината на чуждия башибозук да се хвълря на плещите на българските мюсюлмани.

   Прав сте и за основната причина за приемането на исляма - не турците, а фанариотите са виновни за това, фанариотите са и основната причина за промиването на съзнанието на власите ...и превръщането им в румънци...

   Изтриване
  14. Съгласна съм с г-н Дойчев. Искам да допълня, само едно нещо. Много българи сега наричани помаци са приели исляма през XV, XVI век с икономическа цел - за да им намалеят данъците. Така, че и тогава и сега нещата на са се променили за обикновения човек и се нарича с една единствена дума ОЦЕЛЯВАНЕ.
   Евдокия

   Изтриване
 18. Анонимен8 юни 2017 г., 16:48

  Здравейте, господин Серафимов! Поздрави от мен Теодор Казаков.
  Аз от малък се интересувам от българска и световна история, затова бих желал да Ви попитам за т. нар. волжки българи. Чел съм малко за тях и останах с впечатление, че са ни роднини. Това ми се стори почти безумно, защото много неща не ми се вързаха.
  Те изглеждат точно като тюрките, с които нямаме общо. Културата им е много по – различна от нашата. Местното население не говори близък до нашия език и помежду си нямаме общи топоними и хидроними. Дори етнонимите ни са различни.
  Единственото, което ни сближава е скалъпената история за "пра"българи – тюрки ( описани като чергари, които нямат нищо общо с Балканите ), които си основали страна през 632г. и я нарекли СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ, а предводител неин бил "хан Кубрат", който никой не го назовавал по име, а му съчинили имената Кетрадес, Курт, Хурваат и др. Тази страна се разпаднала около 660г., а синовете на "хана" се пръснали кой където свари, като единият от тях – Котраг достигнал река Волга и се заселил за постоянно.
  Това е историята как два народа се "побратимиха" набързо. Аз уважавам всички хора на земята, но не обичам лъжите.
  Вие полагате толкова много за нашата родина. Борите се да просветлявате българите и вършите това благородно дело от много време. Затова Ви благодаря за труда Ви.
  Моля Ви само ако може да изкажете мнение по въпроса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моето лично мнение е, че само благородническата прослойка на волжките българи е сродна с нас. Останалите хора са тюрки, угро-фини, а и хазари.

   Понякога благородническата прослойка на даден народ е от чужд произход, да вземем Русия например. От времето на Екатерина Велика -1762 г., до 1917 г. Русия е управлявана от немци, или както ги нарича Стамбулов - фоновци :)

   Прочее, представиели на същия род, който управлява Русия до 1917 г. управляват България, Британия и др. държави. Истинското име на Уйндзорите във Великобритания е Сакскобург-Гота...

   Изтриване
  2. Съгласен съм с Вас, г-н Серафимов. Иска ми се малко да Ви допълня. Предполагам, че отговорът Ви е кратък, защото въпросът не е свързан с темата на на Вашата публикация.
   Смятам, че благородническата прослойка, която е управлявала добре и справедливо, както и това, че българите като носители на една по-висока култура, са успели за периода на съществуване на държавата, 400-500 години заедно с мюсюлманския период, да консолидират разнородното население. Освен това, да не забравяме за смесените бракове и че тази България е осигурявала част от търговския път между Азия и Европа и е била изключително богата. Така цялото население е придобило самосъзнание, че са българи.
   Но през XII-XIII в. тази сина държава, въпреки че единствена се е държала около 60 години да не бъде стъпкана от Тимур и неговите наследници, все пак е била победена. Но почти напълно е унищожена благородническата прослойка, както и по-голямата част от населението. Много са успели да избягат към Европа.
   Така, че днес едва ли има етнически българи там. Останал е споменът за тази можем да кажем Велика България и понеже местното население счита, че татарите са на по-ниско ниво, решава да се нарече българи и да се сроди с днешна България и ако бяхме по-добре материално и поне с авторитета на Гърция в света, то съм сигурен, че те биха вдигнали бунтове и биха искали да направят федерация с нас.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. След като наличната информация е малко, то и отговорът трябва да е кратък. Коментирам обширно, ако имам достатъчно данни по въпроса, но за жалост данните за ранната Волжка България са малко и невинаги са достатъчно ясни. Изводите си съм направил от наличната информация.

   Поздрави!

   Изтриване
 19. Анонимен8 юни 2017 г., 23:52

  Анонимен8 юни 2017 г., 13:13

  Опитай да живееш по твоя начин без да раздаваш квалификации!Всеки има свето място тук или там в нашия свят.Дали за добро или лошо.Важен е избора.Подчертавам личния избор.Дали ще купуваш ненужни боклуци или ще ги ядеш си е твой избор.Дали ще ти са виновни евреи,албанци,босненци и т.н. е пак твой избор.Опитай да намериш,твоята истина без да накърняваш чуждото мнение и дела и ще започне да се ражда истината.Успех!
  П.С. Колкото по-малко се чете и обръща внимание на "геополитиката","социологията","телевизия и радио" и всичко останало натрапено ни,толкова по-бързо ще се подреди живота ни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен9 юни 2017 г., 9:27

   До Анонимен8 юни 2017 г., 23:52
   Господине, съветите ги оставете за себе си. Живеейки в една общност, се очаква да те разбират навсякъде където отидеш. Така ли е в България? В Момчилград, наричан от местните Мастанлъ или в Крумовград не чуваш българска реч и не те разбират. Ако попиташ за населено място, означено на картата, ти казват турско име. Издават свой вестник на турски, написан с латинските турски букви. Не по различно е състоянието и в Делиормана. Значи, ако тези хора са толерантни и не искат да са част от населението на България, да напуснат страната. Ако ли не, да се опитат да се вложат в българското общество. Но нито едното, нито другото, а обслужване на интересите на съседна Турция, която дава откровени заявки за териториални претенции. Или смятате, че това е само говорене? Виждаме намесата във вътрешните работи на България от страна на турски дипломатически представители. Примерът Косово и Македония е пред нас. Ако Вие предпочитате да се правите, че не виждате, това си е Ваш въпрос. Но аз съм българин и държа на своя народ. Мера според мера. Не може постоянно да се съобразяваш с исканията на някого, а да неглижираш своите собствени интереси. Не сме длъжни на никоя етническа общност в България, не сме ги канили да идват. Не им харесва, напуснете България.

   Изтриване
  2. Анонимен9 юни 2017 г., 20:29

   Е и !?Не виждам решение в написаното.Виждам желание за конфронтация.Примера за Косово -Македония,може да го намерите и в бивша Югославия,Украйна,отчасти за сега в Катарската криза,Ислямсака държава,Бен Ладен,Ирак,Сирия,Либия и т.н. Примерите в историята са безкрайни,а подхода е винаги един и същ.По мое мнение,щом даваш повод за развитие,то неминуемо ще се случи.Приемете,че всяко действие има реципрочност.Сега е модерно да има протест и веднага антипротест. А теза + антитеза e равно на синтез.Разбирай нула или още по-лошо,нихилизъм.
   П.С.Това беше смисъла на поста ми от 8 юни 2017 г., 23:52
   В този ход на мисли,не трябва да се натрапва,нечие мнение,а всеки да стигне до своята истина.Потребявайки лъжи,неминуемо ще станеш лъжец,дори и без да го осъзнаваш.

   Изтриване
  3. Здравейте,

   Позволявам се да се намеся в спора ви, въпреки че той не е по темата на този пост. И двамата сте на малко крайни позиции. Не трябва да се забравя, че промяната в мисленето на хората е еволюционен процес. Революционната промяна увлича някои, но в повечето поражда съпротива. Ако прочетете спомените на първите български анархисти, ще видите, че преди Балканската война и особено преди Илинденско-преображенското въстание, нашите чети в този район масово са били предавани на турските власти от помаците. Има не малко случайи и на нападнати чети.
   До преди 70-80 години Турция беше по-зле икономически от нас, а мюсюлманския свят – разпокъсан и още по-беден. Нямаше положителен пример и силен духовен натиск за българските „турци” и българомохамеданите, т.е. помаците. Последните бяха запазили българския си език чист в техния диалект. През „тоталитарния социализъм” благодарение на изолацията от южните ни съседи, обхващане на помаците в училищата, където в цяла България се насаждаше атеизма и с подобряване на условията им на живот, те доста се бяха приобщили към държавата, особено по-младите. През 70-80-те години на миналия век бяха допуснати множество политически грешки спрямо всички мохамедани у нас, без да се прави разлика м/у турци и помаци. На всяко действие се поражда съответно противодействие.
   Преди 30-тина години нови политически грешки доведоха да голямо навлизане на турски емисари и парите на арабските правителства доведоха до построяване на джамии във всяко населено място, вкл. и в махалите. Появи се литература на български, в която на помаците се внушава, че били друг етнос, дошъл по нашите земи преди или едновременно със създаване на българската държава. Младите тръгнаха да учат в мюсюлмански училища на турски, заминаха да работят по Европа, където попадат в турски общности и ето вече в Родопите преобладава турската реч. Да не забравяме, че мюсюлманската религия е с 600 години по-млада и е на нивото на XV-XVI в. на християнството, т.е. в периода на големия фанатизъм.
   Моето мнение е, че трябва да се възприеме еволюционния подход и държава и църква да подпомагат хора като отец Саръев.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 20. Анонимен9 юни 2017 г., 0:25

  Николай Овчаров: В Бурятия и Монголия видяхме запазени древните танци и ритуали, които са изпълнявани от нашите предци
  9 Април 2011 | Агенция "Фокус": По повод завръщането на българска експедиция от Бурятия и Монголия, Агенция „Фокус”разговаря с археолога проф. Николай Овчаров.
  Фокус: Проф. Овчаров, какви са впечатленията ви от екс...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно, как г-н Овчаров е разбрал за древните танци и ритуали на нашите деди, след като описание няма, а не мисля и, че г-н Овчаров разполага с машина на времето. Фантазии могат да се внушават до време :)

   Изтриване
  2. Анонимен9 юни 2017 г., 16:01

   Интересно, как г-н Серафимов който е един блогер без никакво образование и ни забавлява спори с проф. Овчаров който преподава в Университет....

   Изтриване
  3. Ако някой преподава в университет, това не означава, че въпросния индивид е безгрешен. От друга страна, факта, че друг индивид не е завършил история в университет, не е гаранция,че не е подготвен добре.

   Г-н Овчаров говори за прабългарските богове Тангра и Умай, но писмени свидетелства на гръцки и латински автори за култа на тези божества при старите българи няма. Също така в периода 5-9 век, на Балканите няма засвидетелствани абсолютно никакви тюрски топоними и хидроними. Да не забравяме и това, че както антопологичните изследвания, така също и генетичните доказаха, че ние нямаме нищо общо с тюрките, популациите на Индия и тези на Кавказ.

   Как да наречем човек, който заобикаля фактите и вместо това внушава неща, които не са засвидетелствани никога?

   Изтриване
  4. Анонимен9 юни 2017 г., 23:17

   Отговорът на въпроса Ви Г-н Серафимов се налага от само себе си - че Овчаров не само не е безгрешен, но съвсем сигурно е и злонамерен!

   Изтриване
  5. Не мисля, че може да се говори за злонамереност. Някои хора избират да вярват на определено виждане и го следват упорито, на всяка цена, дори и когато тази цена включва отклоняването от реалността.

   Изтриване
  6. Още повече, защо да противоречи на баща си и на неговите учители?!

   АКК

   Изтриване
  7. Иронията е, че в една от последните си работи Димитър Овчаров казва следното: "...в основата си прабългарите не са тюрки. Техният етногенезис е пряко свързан с индиевропейските племена (предимно аланоезични)" - Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Изд.Гуторанов и син, София, 2002, с.147.

   Аланите спадат към сарматите, които Прокопий Цезарийски причислява към гетите - "История на Войните" III, ii.3.

   Директно причисляване на аланите към гетите наричани още готи, Прокопий прави в друга книга - "История на Войните", V.i.3.

   Изтриване
 21. Анонимен9 юни 2017 г., 11:51

  Анонимен7 юни 2017 г., 18:08 Не ме е яд, че ти си заблуден, а че такива като теб са хилади в БГ! Религиите не пречат там, където има закон и демокрация.Пример - САЩ , но ти едва ли разбираш този светоглед.На светлинни години си от тази житейска философия: Всички народи, всички религии, всички "цветове кожа" събрани заедно, ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ!, подчинени на един закон, еднакъв за всички.Опитите ти за остроумничене на тема "СКАРАБЕЙ" ги оставям без отговор, не си ми от класата ))) СКАРАБЕЙ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен9 юни 2017 г., 16:07

   Не СКАРАБЕЙ, такива като мен не са хиляди в България, ние сме няколко милиона. Харесва ти САЩ, моля, заминавай и се устройвай. Но в САЩ има само една религия, която фино контролира целия обществен живот, това е юдаизма. За това и тази "полова мътилка" в съзнанието ти за народи, религии и раси. Тогава покани у дома си тези навлеци от Близкия Изток и Африка. Живей щастливо. А САЩ нямат история, те са и си остават колония на Великобритания.

   Изтриване
  2. Анонимен9 юни 2017 г., 20:54

   Почти никой не ходи в САЩ по собствено желание,поне от 2000 и някоя година,а само воден от желанието за припечелване.В сегашният си вид религиите са на път да изчезнат.Те почти си изиграха ролята.Убеден съм,че примера САЩ е изроден,като демокрация и свобода,а най-вече са натрапени.Предстои да видим,какво ново ще измислят.Не мисля,че ще бъде работещо.Като,че ли са в задънена улица.

   Изтриване
  3. Анонимен9 юни 2017 г., 21:04

   Аз съм си в САЩ и няма нужда да ми разясняваш какво става в САЩ. Аз имам възможност за сравнение, ти - не!И имам предвид живота не в емигрантската общност,а в научната!Имам скромен принос в организиране на няколко експозиции в различни музеи в САЩ.В момента имаме такава в ЕлЕй.Но, не харесвам хвалби за разлика от повечето българи.Една от чертите в характера на американците която ме възхищава е тяхвата скромност. Но, искам да коментирам "поредното сензационно археологическо откритие" от линка.Разбирам желанието да се "правят открития", които да привличат туристи, но не става по този начин,...Дълго е за обяснение.Няма лошо ,разбира се, българите поне да започнат да се интересуват от истината, това е стъпка напред. - СКАРАБЕЙ

   Изтриване
  4. Анонимен9 юни 2017 г., 23:39

   Торни бръмбаре,

   Това, че „си си“ в САЩ никак не ме учудва. И за да бъде пълно щастието ти там, препоръчвам ти да си пуснеш масури, но предполагам, че си имаш такива по рождение. Обаче престани да се изхождаш повече в блога, защото мястото не ти е тука!

   Изтриване
 22. Анонимен9 юни 2017 г., 17:05

  https://www.actualno.com/society/predstaviteli-na-naj-starata-choveshka-civilizacija-sa-jiveeli-vyv-vrachansko-news_616017.html

  ОтговорИзтриване
 23. Споря с един грък в Утуб :) относно произхода на българите. И попадам на сведения, които може би съм пропуснал досега.
  Titus Flavius Josephus (37-100 AD): ''Dacians, who are called Bulgarians'' , https://books.google.bg/books?id=4lnaAAAAMAAJ&dq=%27the+Dacians,+who+are+called+Bulgarians,%27+or+ibid.+%C2%A7+363&q=Dacians+Bulgarians&redir_esc=y&hl=bg

  Значи още през 1 век е било известно, че траки се прекръстват на българи. А кога са започнали да се наричат така, един Господ знае.

  И още нещо, макар и да не е свидетелство. И макар да ни е добре известно, аз лично не съм го разглеждал във връзка с появата на името Българи.
  Одриското царство (5в.пр.н.е. - 1в.) според Укипедия, която от своя страна посочва друг източник, представлява обединение на 40 тракийски племена, заема територията на днешна България, Северна Добруджа, Северна Гърция и Европейска Турция. Предполага се, че обединението е било предизвикано от инвазиите на Перси, Гърци и Скити по нашите земи.
  Та, ако не се лъжа, абсолютно същата територия плюс Вардарска Македония ни е била дадена първоначално от Санстефанския договор.
  Значи обединението на тракийски племена е започнало още през 5в.пр.н.е. и е продължило и в новата ера вече срещу друг враг - римляните. Дали общностното име Българи се е наложило с идването на римляните или по-рано, не мога да кажа. Но идеята за единна общност си е поне от 5в.пр.н.е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В работите на Йосиф Флавий няма споменаване на българи, навярно се касае за бележка на преводача, който смята даките за българи. Това разбира се е вярно, но явно книгата е доста стара, в ново време такива признания не се допускат.

   Дедите ни са били първите европейци, които започват да се консолидират, правят това преди гърци, римляни, келти, германи, иберийци. В древността обаче ние сме били най-много и въпреки, че сме започнали първи да се консолидираме, процеса е бил бавен, забавян е и от свободолюбивия дух на дедите ни - нещо позитивно, но не са ли обедединени различните групи под един цар, то враговете могат да ни громят един по един...

   Изтриване
 24. здравейте,
  цар Флегий и наречените флегийци са били много войнствено племе, но едва ли имат нещо общо с мизите, т.к. са населявали първо Тесалия, после завземат Беотия и Фокида. Това определено не са територии на мизите, т.к. дори и да завладяват голяма част от Балканите преди Троянската война те стигат до река Пеней на юг. А отвъд река Пеней започва Тесалия. Освен това те се бият срещу троянците във войната за разлика от мизите.имали са славата на разбойнически народ един от царете им Евримахос завзел Тива
  Флегийците определено са предгръцки народ, даже Флегий се води като дядо на Асклепий.Смята се, че флегийците накрая били унищожени от еолийците.
  За Фир болг мога да кажа, че са наследници на Немед, който не успява да превземе Ирландия, част от хората му стигат до северна Гърция, където работят много време като роби в мините. След време наследниците на тези бежанци се връщат като Фир Болг в Ирландия и я завземат.
  поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Троянската война не е между чужди народи, а между братя. Мирмидоните са определени като предци на българите, но точно те са бойците на Ахил Пелеев - убиецът на троанеца Хектор. От друга страна пеоните и мизите сражаващи се на страната на цар Приам, също са отъждествявани със старите българи.

   Нямам сведения Фир Болг да са били роби в мини, запознат съм с историята, в която се разказва, че Фир Болг носили пръст с торби, това реално е предаване на историята на Херодот да това как пеласгите са облагородили скалистата земя в подножието на Акропола.

   Изтриване
 25. здравейте,
  да, Троянската война е война между братовчеди, но според мен Флегий и флегийците не могат да се припознаят със старите българи мизите - нито балканските, нито малоазийските. Според мен племената на едоните - едони, мигдони, македони, мирмедони както и пеоните (също наречени панони)са по-вероятните и закономерни носители на българското име в древността. Поне за много от тях имаме по-късни податки, че са отъждествявани с българите, за разлика от флегийците. Според мен имената на племената от късната бронзова и ранножелязната епоха на Балканите се образуват според или в чест на владетелите, които ги управляват, като започнем от Пеласг,Мигдон, Македон, Пеон, Магн, Ахей,Данай, Елин, Дор, Йон, Еол, Аргос,Лид,Бистон, Одрюс, Тинос,Тевкър,Пафлагон, Дардан,Илирий,Скодриск, Тасос, Закинтос и разбира се в случая - Флегий.В един ареал, където се говори сроден и близък език тоест няма големи езикови бариери, това е подходящ начин за разделяне, отграничаване едни племена от други.
  Според Вас става дума около 1400-1300г. пр.н.е.как този ендоним (?) флегии-блегии-флегури-блегури- се е съхранил във времето? на картата на антична Гърция а лично не рапознавам такъв народ или племе, а мизите присъстват винаги поне от Троянската война г.пр.н.е.
  Мизи и флегури не са били едно племе,живеели са на различни територии, аз лично не виждам допирни точки, защо тогава именно мизите биват наричани и българи хиляда години? Не споменава ли под Йовчо от Трявна именно за един цар Болг,заради който населението започва да се нарича болгари-българи :"За Болг, петия крал илирически
  Болг беше брат Бремов и завоюва Тракия, Македония, Далмация, /стигнa/ даже до Бяло море и Рим. И той бе подобен на своя баща - голям мъчител: заповяда на народа да се нарича на неговото име болгаре, и от това време иллирийците се наричат болгари, а не както някои мислят, че от река иде /името/ болгари. Гърците като нямат словото "буке" /буквата "Б"/, не могат да кажат болгари; а римляните, имащи буквата "Б" могат да кажат болгари. " не е ли това по-логичния вариант на произхода на името ни? поздрави

  ОтговорИзтриване
 26. Преди време бях попаднал на антични списъци на римски роби от 1-2 век, срещу имената на които на доста места беше изписано Vulgar, а и имената бяха доста сходни особенно женските със сегашните.

  ОтговорИзтриване
 27. В Трансилвания има народ, наречен секеи
  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B8
  Записано е, че се смятат за етнически унгарци, но самите унгарци твърдят, че са ги заварили в Трансилвания, че са изключителен народ, с уникално традиционно гостоприемство.
  https://www.it.tarnow.pl/en/worth-seeing/tarnow-13/historic-sites/seklers-gate/
  Те са още там, още правят своите врати и много от топонимите са с близки и родни имена.

  ОтговорИзтриване