13.12.2017 г.

МАСОВИЯТ СТАРОБЪЛГАРСКИ КРЪГОВ ГРОБ ПРИ ДЕВНЯ И ТРАКИЙСКИТЕ МУ ПРОТОТИПИ


В древността вярванията на народите са били различни. Доста различни са били и обичаите, начините, по които покойникът е изпращан в отвъдния свят. Toва означава, че по особеностите на погребалните обреди е възможно да се определи етническата принадлежност на даден индивид, или група индивиди.

Добре известно е, че в стария Египет благродниците биват мумифицирани. Доминираща практите при персите от ахаменидския период (средата на първо хилядолетие пр. Христа) е трупоизлагането. В последствие костите се събират и поставят в малко сандъче.

В същото време, най-разпространения вид погребение при римляните е трупополагането. При нашите деди се наблюдава биритуализъм, т.е. на лице са два различни обреда - покойникът бива или изгарян, или положен в земята (или гробница за благородниците). Понякога до мъртвия владетел е поставено тялото на съпугата му. Нерядко е правено и конско жертвоприношение, полагано е също умъртвено куче (вълк), а над гроба е издигана могила.С течение на времето обредите се развиват и променят, но дори в края на първо хилядолетие, все още съществуват особености, които позволяват да се определи етническата принадлежност на индивид, или група индивиди. Ярък пример за това е масовия кръгов гроб при Девня, открит през 1969 година. Освен хора, там са жертвани и животни [1] c. 36, 57.

За  земите на България той е уникален поради това, че мъртъвците са положени в пръстеновиден изкоп с максимален външен диаметър 5, 78 м. и дълбочина 3, 20 м. [1] c. 33. Друга особеност е големия брой скелети – на 65 индивида по сведения на Ст. Ваклинов, Й.Йорданов говори за “76 отделни групи, условно наречени “погребения” [1] c.37.

Разликите в броя на погребаните споменати от различни автори може да се обясни с това, че Йорданов пише през 2008 година,  докато Ваклинов публикува своята работа през 1977 година, т.е. едва няколко години след откриването на масовия кръгов гроб. Понякога проучването на даден археологически обект отнема доста време и по-късно могат да се появят повече и по-точни данни.

Всъщност дали броят на индивидите е 65, или 76 няма особено значение, което и да е правилно, количеството е голямо и може да се говори за масов гроб. Друго е важно и интересно в нашия случай – пръстеновидната форма на изкопа. Както вече споменах, подобно погребално съоръжение е без паралел у нас.

Това несъмнено е направило впечатление и на откривателя – Димитър Димитров, а също така на Станчо Ваклинов, Петър Първанов, Йордан Йорданов и др. проучвали въпросния некропол. Странно е, че никой (поне по мои сведения) никой не е потърсил подобен обред сред други етноси. Все пак, като цяло учените ни отричат старите българи да са свързани етнически и културно с местното балканско насаление, което е познато като траки. Повечето изследователи на миналото ни поставят корените на Аспаруховия хора край Енесей, или Хиндошуш. Станчо Ваклинов счита старите българи за тюрки, а Йордан Йорданов за индоиранци.

Въпреки, че разполагам с прилична библиотека, не успях да намеря никакви сведения за уникалния погребален обред като този от масовия гроб край Девня в земите на Средна Азия. Нито тюрки, нито индийски, или ирански народи го познават. В такъв случай остават две възможности – първата е обредът да е възникнал у нас по време на ранното Средновековие, а другата възможност е да се касае за тракийско наследство.

Причината да се търси паралел у народа на Орфей не е предизвикана от лично желание, а е нещо, което фактите налагат. Става дума за значителен брой исторически извори, в което са правени отъждествявания на българи с траки – мизи, пеони. Не можем да пренебрегнем и това, че повечето от нас принадлежат на така наречения понтийски антропологичен тип. Касае се за особен вид на средиземноморската раса, който е бил доминантен в Тракия. Не на последно място трябва да се спомене и тракийския характер на съществена част от нашия фолклор, древния произход на определени земеделски сечива и пастирски атрибути.

Потърсим ли сведения в литературата засягаща тракийската археология, ще намерим интересни неща. Дали е игра на съдбата, или случайност не зная, но във времето, в което започва проучването на масовия пръстеновиден гроб край Девня, 1969 година, в Румъния, Петре Александреску публикува важни неща за некропола край Истрия. Този град принадлежи на територия обитавана от гети, мизи и скити. Сведенията от откритието на Александреску са известни у нас защото са използвани от Георги Михайлов в книгата му “Траките”.

Тази  работа на Михайлов излиза през 1972 година, две години по-рано от публикацията, в която Димитър Димитров засяга масовия кръгов гроб при Девня. Напълно е възможно г-н Димитров да не е бил запознат с откритието на румънския учен, или пък с данните от творбата на своя колега Г.Михайлов и поради тази причина да не е споменал важните данни.

Сега, четиридесет и пет години след публикацията на Д. Димитров можем да запълним пропуска направен от редица наши изследователи. Цитирайки Петре Александреску, Георги Михайлов съобщава за особени обреди край древната Истрия- град в принадлежащата на Румъния Северна Добруджа. Касае се за могили, в чийто център има клада и, около които има направен специален пръстеновиден изкоп.

В първия пръстеновиден изкоп са намерени три скелета в необичайни положения и четири коня. В околовръстния изкоп на втората могила са намерени два скелета, а край третата могила са локализирани два странични изкопа, в които са хвърлени безразборно един върху друг тридесет и пет човешки скелета, размесени с насечени на парчета коне и магарета  [3] c.367.

              Масов гроб край древната Истрия, по Александреску

Михайлов представя и други ценни данни: “Поради това, че не са намерени следи от дрехи при хората и от сбруя при конете, учените заключават, че не се касае до погребални могили, а до заравяне след насилствена смърт, т.е. че имаме работа с изкупителни жертви, които трябва да се отдадат на трако-скитското население в хинтерланда на Истрос.” [3] с. 367-368.


 Древно погребение с пръстеновиден изкоп, по Александреску


Общите неща на погребението край Девня с трако-скитското край Истрия са следните:

1.В двата случая са налице пръстеновидни изкопи.
2.В двата случая липсва погребален инвентар при мъртъвците, или е твърде оскъден.
3.B двата случая има положени и животни.
4.B двата случая индивидите са застигнати от насилствена смърт.
5.B двата случая се касае за нетипично погребение, за изкупителни жертви.
6.B двата случая мъртъвците са нахвърляни в без определен ред и разположение.
7.B в двата случая се касае не за единични, а за групови погребения.

Разбира се има и разлики, при третото погребение край Истрия, с 35 индивида, изкопът не е строго пръстеновиден както при първите две, а дъговиден. Освен това, пръстеновидните изкопи при Истрия са около могила. Тези разлики могат да се обяснят лесно с големия период от време, който дели погребението от Девня – VII-X век [1] c.58 и това от Истрия – от времето на Античността – VI преди Христа [4] c.15.

Важното е това, че пръстеновидните ровове на около първата и второта могила край Истрия са възможно най-точния еквивалент на масовия кръгов гроб при Девня.

Регионът край Истрия предлага и други интересни неща, които има паралели в България. В земите обитавани от северните траки има доста локации, в които се срещат  отбранителни съоръжения като тези на тези Аспаруховите българи, но от средата на първо хилядолетие преди Христа. Става дума за земен вал и ров, като в определени случаи височината на вала е достигала до 20 метра (по сведения на И.Т.Никулице, Северные Фракийцы).


Карта на Малка Скития - Добруджа с указана локация на град Истрия, изобр. user Bogdan 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Scythia_Minor_map.jpg/800px-Scythia_Minor_map.jpg

Пак в територията на северните траки са намерени и особен вид жилища, каквито има и у нас – полуземлянки. Те са най-популярния тип, срещат се дори в старата ни столица Плиска. Навярно е излишно да се споменава, че крепостите са северните траки са строени с едри квадри.

Важно е да се добави, че свещения за дедите ни знак IYI се среща най-рано на Балканите по керамиката от културата Вичнча – 5000-4500 пр. Христа  (по сведения на Стамен Михайлов, Церманович, Тодорович). Типичната за старите българи чернолъската керамика също е с древни балкански корени Христа  (по сведения на Стамен Михайлов).

Всички тези неща показват, че Аспарух не е въвеждал някакви възникнали в Средна Азия обичаи и технологии, а е носител на една древна балканска традиция.

Самото име Аспарух не е ново за Балканите. Още по време на Античността, в земите на Добруджа са властвали царе с имена Хар-аспос и Адр-аспос. Да не забравяме и това, че Ут-аспиос е епитет на Тракийския конник. Преди време Веселин  Бешевлиев сравни българските имена Борис, Мостич, Персиян (Прусиян) c подобни от иранската ономастика, но въпреки завидната си ерудиция пропусна тракийските Борискос, Мостис, Прусий и така лиши читателите си от възможност за сравнение и проверка.

Твърде много информация не е достигнала изобщо до широката публика, а твърде много факти са представени в ужасно изопачен вид. На всичко отгоре не се допуска критика, която изобличава неверните данни лансирани от определени учени. Някои индивиди дори насаждат омраза към дедите ни наречени траки разпространявайки лъжи за тях.

Това поведение е недопустимо не само от гледна точка на науката, недопустимо е и от морална гледна точка. Редно е да бъдат измити лъжите мърсещи името на дедите ни, а не да се дава нов живот на клеветите на старите ни врагове. Редно е славата на предците ни да бъде представена в цялото си сияние, а не да се споменат няколко нещица и да се представят така, сякаш са всичко.

Неразумно е, безотговорно е да не си потърсиш наследството. Това е признак на страхливост и безхарактерност и само ще даде по-голям стимул на други хора да си приписват постиженията и заслугите на нашите предци. Пак ще повторя думите на Васил Левски - достойния син на България: “Чуждото не щеме, но и своето не даваме!”Използвана литература:

1.Й.Йорданов, Антропология на древните българи, Масовия кръгов гроб при Девня, Тангра ТанНакРа ИК, 73, София, 2008;
2.Ст.Ваклинов, Формиране на старобългарската култура, Българско Историческо Дружество, Изд. Наука и Изкуство, София, 1977;
3.Г.Михайлов, Траките, НБУ, Второ допълнено и преработено издание,  София, 2015 ;
4.P.Alexandrescu Un rituel funéraire homérique à IstrosУмолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително!

Готов съм да дам допълнителна информация на всеки, но ако някой желае да дискутира, нека се регистрира и да покаже своето име и лице както правя аз. В случай, че някой е напълно уверен в правотата си, не би се крил в сянката на анонимността.79 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително!

  Готов съм да дам допълнителна информация на всеки, но ако някой желае да дискутира, нека се регистрира и да покаже своето име и лице както правя аз. В случай, че някой е напълно уверен в правотата си, не би се крил в сянката на анонимността.

  ОтговорИзтриване
 2. Интересно! Напълно съм съгласен, че не се допуска критика. Нещо повече, т се задушава в зародиш. Но всичко това е нормално за тези които го правят. Те са родоотстъпници. Нещо повече, те са "интернационалисти"! Та за някакви деди ли ще им пука? Или за България? Те искат тук и сега да са доволни и сити и от там нататък след тях и потоп. Майната им. Докъдето има будни българи все има надежда!
  Бъди жив и здрав!
  Христослав
  Българин по род и Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ги разбирам тези "интернационалисти". Как ще се отречеш от майка си и баща си, от братята и сестрите си и ще тръгнеш да се кланяш на хора, на които не им пука за теб...

   Изтриване
  2. Прав сте господин Серафимов, но озадачаващо е, че около 3 милиона българи напуснаха страната и не ще се върнат повече. Те работят за просперитета на други държави. И точно се кланят на хора, на които не им пука за България. За съжаление не са малко и тези които са останали в България, но не им пука за нея. Изроди ли се народа или това е генетичното наследство. Закрити са огромен брой детски градини и училища, дори и цели населени преди места. За съжаление това се толерира от "държавното управление" в което в последните години попадат случайни хора или хора подбрани от тези, на които не им пука за България.

   Изтриване
  3. Това, което става понастоящем в България е познато на ирландците. След Големия глад, или по-точно геноцида, който англичаните организират над ирландците, около 1 500 000 имигрират за САЩ. Умрелите от глада са около 1 000 000, но въпреки това Ирландия се съвзема.

   България също ще се съвземе и този процес вече е започнал, но медиите мълчат. Аз пък ще споделя, че 9 мои приятели се върнаха от чужбина в България. Петима от Германия, двама от Испания, един от САЩ и един от Англия.

   Изтриване
  4. Това са същите тези които Стамболов унищожаваше и с право. Те не са изчезнали. Това са хора които за пари правят всичко и ще се отрекат от всичко. За тях няма нищо свято. Те се кланят само на парите и ситите стомаси. Точно като търговеца в Междузвездни войни, който казва на джедая "Не ми пробутвай тези джедайски номера, аз съм Тойдарианец, моето съзнаие се влияе само от пари!"

   Христослав
   Българин по род и Тракиец по произход!

   Изтриване
  5. Точно, съвсем точно! За тези хора има една религия - парите, или кариерата носеща пари.

   Изтриване
  6. Казано накратко - поклонници на Мамона. Винаги, когато коментирам подобни неща, питам тези сладури: Как е, как е, победихте ли Бог? В крайна сметка истината и доброто ще победят. Един от способите да се борим със злото е като му обърнем гръб, т.е. обезличим го. Поздравявам Ви г-н Серафимов продължавайте да разбивате тези безродници, трябва да ви кажа, че те май са в смут и тотално объркване.
   уважение Д.Димитров

   Изтриване
  7. Дали са в смут едва ли, но разликата между стария и новия блог на г-н Серафимов е от земята до небето. Авторът определено не е същия, творчеството е с друга структура, преобладаващо с интернет илюстрации и разнообразен и много цветен шрифт. Доста голям сладур е обслужвал стария блог, там ще да е залегнала истината. За новия се разбра, че имало човек в ролята на администратор ангажиран от г-н Серафимов да цензурира ( или "контролира") допускане на неудобните и дискредитиращи го коментари.

   Изтриване
  8. Да наистина, смута е голям, атаките са на няколко фронта, но това е добър признак. Не се ли разлаят кучетата, значи няма от какво да се притесняват :)

   Поздрави!

   Изтриване
  9. До Анонимен17 декември 2017 г., 19:18 ч.

   Искрено благодаря, развеселихте ме!

   Изтриване
  10. Няма смут. Само вие си вярвате г-н Серафимов, че създавате такъв сред научната общност. Не виждам с вашето творчество да се е променило нещо в научните възгледи или в съдържанието на учебниците по история. Както бяхте споменали в един коментар преди доста време "кучетата си лаят, кервана си върви". Та, вие си пишете и се самонавивайте, че изобщо правите нещо смислено. Времето ще покаже, дали сте били прав или сте поредният обречен Ганчо ценовист.

   Изтриване
  11. Точно така, времето ще покаже ...La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera...Не е моя мисъл, на Емил Зола е, но е подходяща за случая :)

   Изтриване
  12. Естествено, че е чужда мисъл. Във всичките ви разработки няма ваше становище, защото нямате капацитета да достигнете до такова.

   Изтриване
  13. Странно, много странно...Обяснете тогава анонимни господине - защо постоянно идвате тук след като смятате, че това, с което се занимавам е празнословие...???

   Изтриване
  14. За да си затвърдя за себе си, че наистина нямате нищо общо с хуманитаристиката и медиавистиката. А да не си и помислям за па специфичните история и археология. Цялото ви творчество е на база "една жена в магазина ми каза, че май че й е лошо". Нахвърляте 5-6 заглавия на книги за авторитет и тежест, и си въобразявате, че сте творец на "Истинската българска история".Добре, че не ви се връзват много хора на съчиненията.

   Изтриване
  15. До анонимен от 18.12.17г.9.46ч.: Историята, Анонимний, не е художествено творчество, че да изразяваш някакво свое становище, което да не почива на исторически извори, факти и данни от археологията.Становището на Серафимов, поне както аз го разбирам е ясно и не ви разбирам защо твърдите, че той нямал такова. Неговото становище е изградено върху факти и данни, почерпани от наличен и известен изворов материал. Тук се сещам за едно от обвиненията срещу Ценов-казвали му, че изгражда тезите си само и единствено от изворовия материал, който е прочел.Това е адски смешно обвинение, защото на какво ако не на изворов материал да почива една теза, може би на свободни съчинения по картинка или по желание на плащащия. Като чета обвиненията ви към г-н Серафимов и ми става ясно защо в историческата ни наука е такава каша- всеки иска да си съчини нещо, после го брани " До гроб ".Браво, браво господа учени, творете история, без значение от фактите, важното е да изградите ваше собствено становище.

   Изтриване
  16. Аз зная защо анонимните човечета опасяващи се за титлите и престижа си твърдят, че нямам становище. Целта е да всеят съмнение, да ме дискредитират, та дано по-малко хора да разберат каква са я свършиили. Това е стар метод, който обаче в ново време е неефективен поради възможността информацията да бъде проверена.

   Изтриване
  17. До Анонимен18 декември 2017 г., 18:02 ч.

   Вярно е, не са много хората прочели работите ми. Блоговете ми са посетени само 12 300 000 пъти...какво са дванадесет милиона прочита...

   Изтриване
  18. Въпреки, че г-н Серафимов усилено не ми допуска коментара, аз все пак ще се пробвам за пореден път да попитам, неговата "истина" се свежда, като че ли до посещението на блоговете му, а не до изясняване на спорни исторически казуси, нали, или греша?

   Изтриване
  19. Странна работа, казвате, че усилено не ви допускам коментара, а той е допуснат...Каква е истината читателите ми ще преценят сами и няма да се оставят да бъдат подведени от интригите на анонимен.

   Изтриване
  20. Допуснат е да, но едва третият коментар, предходните два защо решихте, че не са достойни за пред публиката, след като си бях в културен тон? Вероятно зад това огромно число се крият поне толкова селектирани коментари, но вие все пак не сте специалист-историк Спароток, а идеолог на нова политическа стратегия за разделение на българите.

   Изтриване
 3. Благодаря, Павел, за положения труд ! Твърде интересна статия във връзка с една почти неизвестна проблематика. Погребалните обичаи наистина са едни от най-устойчивите и много важни маркери за определяне на истинската етническа принадлежност на общността. Радвам се, че си успял да видиш приемствеността в традицията през вековете при нашите предци ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Погребалният обред е доста особен, не се среща често, но традицията му е смайващо дълга. Подобни погребения има в неолитната Източна Европа, но и в Британия, по време на късната Бронзова епоха:

   The henge, which is believed to date from around 2,000 BC, survived as a shallow, segmented circular ditch with an diameter of 30 feet (9.5 metres). The five people had been buried within the south-western segment of the ditch and were found as complete skeletons, which is relatively rare.


   Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4545746/Prehistoric-henge-farmland-Warwickshire.html#ixzz500EL72ru

   Изтриване
 4. Имат ли общо землянките и подземните селища в Турция?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако имате предвид землянките и полуземлянките от нашите земи и скалните катакомби в Кападокия, то отговора е не.

   Изтриване
 5. Какво имате предвид с думите или фразите - трупоизлагане, второто могила, Вичнча, Аспаруховия хора, Хиндошуш?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според учението на Зартошт /Заратустра,тялото не бива да се полага в земята, нито да се гори. Вместо това трябва да се положи на специално място където лешояди и орли ще изядат месото. Вярвало се е, че бог е създал лешоядите и орлите с цел да изядят месото на мъртвото тяло. Костите биват събирани внимателно и поставяни в осуарий.

   Изтриване
  2. Винча е селище на територията на днешна Сърбия, която в древността е обитавана от трибалите. Край Винча са намерени останки от древни селища - Неолита и Халколита. Не само керамиката е интересна, но и знаците по нея, най-интересния символ разбира се е IYI.

   Изтриване
  3. Спароток дори не се усеща за намека с правописните му грешки. И тоя тръгнал да разгадава учението на Заратустра (без да е наясно къде е разпространено) и да убеждава, че балканското население през Неолита и Халколита са трибалите, след като е известно, че тракийските общности се консолидират като такива едва в средата на Бронза. Спартанееее смени бате медикаментите.

   Изтриване
 6. Като си помисля, че тръгнах от Тукидид за представата си за траките... Благодаря ти, Павле, че вече 8 години ми отваряш очите и разума. Винаги съм чувствала особена тръпка от докосването до изкуството трайийско и само чиста естетическа наслада от гръцката античност. Кръвта говори ако се вслушаш в себе си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стар народ сме ние, доста по-стар от гърците и това ще се знае от всички в бъдещето. Трябва обаче да си върнем самочувствието, да си търсим своето, разбира се като благородници, а не като скандалджии.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Гледах предаването в ютуб Траки, българи, славяни от 14.05.2014 г., водещия и гостът му са абсолютно исторически неграмотни. Книгата "Истинската българска история" била нещо като дневник, ужас. Много ще ми е любопитно на г-н Серафимов да му направят публични антропологични и генетични изследвания, че с тези дръпнати очички да се твърди, че е тракиец, е меко казано несериозно.

   Изтриване
  3. Да не би да се занимавате с евгенетика анонимни господине, та се интересувате от това на какви хаплогрупи съм носител:)

   Изтриване
  4. Ако имахте доблестта да допуснете коментарите до публиката сигурно читателите щяха да разберат Спароток. А с какво се занимавам изобщо не е ваша работа, важното е, че вие сте много далеч от историческа компетенция. Да не би да криете някоя семитска хапло група?

   Изтриване
  5. Много е лесно анонимни господине, вместо да отправяте необосновани обвинения, вземете се регистрирайте и пускайте коментари в собствения си блог. Там аз нямам влияние и няма да мога да изтрия нищо...ако разбира се не се страхувате, че на хората ще им стане ясно кой какъв е.

   Що се касае последния въпрос, ето един поздрав за вас :) https://www.youtube.com/watch?v=hnt9jipPWDI

   И още един, сигурен съм, че ще ви хареса много :) https://www.youtube.com/watch?v=iSU0UG4VSEI

   Изтриване
  6. Нямате влияние и над програмата плагиат, която би ви разбила на пух и прах. Възможно е в някакъв момент да се появят в интернет пространството рецензиите по ваши материали. Тогава дали ще ви е до поздрави г-н Серафимов?

   Изтриване
 7. ирена янчева14 декември 2017 г., 0:44

  Благодаря много за линка(статията и снимките от разкопките на некропола в Англия през 2017), Павел !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Особените обреди са индикация, че Британия е била колонизирана от наши предци.

   Изтриване
  2. Как пък разбра че баш българи са колонизирали Британия, по четепите ли разбра, Годпод ли ти го пошушна, или твоя невероятен гений?

   Изтриване
 8. Сходните нужди пораждат често сходни решения, но понякога сходни решения са породени от различни нужди!!!

  Не е толкова лесно да се приравняват обичаи и погребения разделени от 1000 години.

  Не е тайна че и българите на Аспарух и Муртаг насипват могили, не с такава честота като траките или скитите, но насипват. Това обаче не доказва връзката между аспаруховите българи и траките защото могили насипват и други народи дори и в Британия и в Северна Америка. Просто едни и същи нужди пораждат сходни решения.

  Относно кръговите ровове-гробове обаче ситуацията може и да е друга. Доколкото най-лесния начин да се издигне могила е да се взима земя от околността й, то е нормално около могилите да има плитки и разлати ровове, а от там е нормално и някой да стигне до решението в тези ровове да погребе хора след някоя битка. Това обаче не означава традиция или обичай, а означава решение с оглед на ситуацията след битка. Ако това беше някаква тракийска традиция то тя щеше да е разпространена при повече могили из Тракия, Добруджа или Скития, но обикновенно в рововете няма погребения. Тоест изключенията не трябва да се обявяват за принцип, а трябва да си останат изключения. На Балканите могили с околовръстни ровове има предостатъчно, а също така много от могилите са служили за крематориуми и в тях се проследяват слоевете пепел и огнищата, но погребенията в рововете са изключение, а не традиция.

  Кръговия гроб в Девня от своя страна е нещо по-различно, като причината за изграждането му може да е друга. При него рова е специално издълбан, като той е дълбок и тесен в основата си, като очевидно не е бил създаден с цел издигане на могила. Може да се предполага, че причината за изграждането на подобен гроб е била чисто практична. Ако умрелите са били струпани на една купчина или са били избити в кръг, и в последствие са били оставени на открито, то най-бързо и най-безопасно с минимум контакт с тях щеше да е да се направи кръгъл окоп около тях в който да бъдат избутани. Погребаните е било напълно възможно да бъдат натрупани на площ с диаметър 3,3 м, какъвто е диаметъра на вътрешния кръг. А ако те вече са били с определена степен на разлагане е нормално никой да не е искал та ги пипа и пренася до традиционни гробове или да ги размества за да ги изгаря на клада. Тоест обяснение за кръглия гроб има!

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Не е тайна че и българите на Аспарух и Муртаг насипват могили, не с такава честота като траките или скитите, но насипват. Това обаче не доказва връзката между аспаруховите българи и траките защото могили насипват и други народи дори и в Британия и в Северна Америка. Просто едни и същи нужди пораждат сходни решения."
   Един въпрос :
   Траките са имали нужда да изграждат могили , също "и други народи и в Британия и в Северна Америка ".Добре де но в тракийските могили често се откриват останки от коне и кучета , дали въпросните народи от Британия и Северна Америка са имали такава нужда , та да предприемат аналогично решение.

   "Проф.Д.И." цитирайте или дайте линк към източник.

   Нуждата от разкриване на истината е причина Г-н Серафимов да представя информацията подкрепена с източници .Да видим каква е вашата нужда.
   Шопов

   Изтриване
  2. До проф. Д.И.

   Не се наемам да тълкувам причината за възникването на особения обред, при който труповете са нахвърляни в пръстеновиден ров. За мен е важно друго - паралели има в земите на траките, по-точно северните траки. До този момент са известни три случая, но това не означава, че няма и други.

   Въпросът е дали нашите археолози проучили Девненския некропол са се допитали до своите румънски, а и украински колеги и са ги попитали дали притежават информация за подобни погребения? Честно казано, не мисля, че някой се е интересувал, единственият, който е направил това е Георги Михайлов. Без неговата работа "Траките", аз нямаше никога да разбера за погребенията край Истрия.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, там е въпроса, че не се наемате да тълкувате нищо друго освен това което ви харесва и това което е подходящо за идеологията Ви. Идеологията Ви относно българите-траки е като една хубава коледна елха, която представяте за най-хубавото иглолистно дърво на света, а подобни паралели служат като лъскави украшения за елхата. Най-хубавото иглолистно дърво обаче са свободно стоящите на стабилни основи секвои, които са украсени само с птици, катерици и шишарки.

   Тоест, паралелите които подбирате в подкрепа на идеологията не са пълно научно проучване по въпроса, а са само частично представяне на определени проблеми. Представяйки само онази гледна точка която подкрепя теорията Ви, дефакто подвеждате читателя.

   Както написах още в началото на по-горното си мнение, причината за паралелите между определени артефакти от историята могат да са много по-разнообразни. За Вас кръговите погребения са "обред", но това не е доказано. Вие приемате че това е някаква традиция, но научния поглед върху проблема изисква да се допусне и това, че тези погребения са изключение, а не традиция, доколкото те не са характерни за траките, гетите или скитите, като изключение е и кръговия гроб от Девня. Вие ги приемате за традиционен обред, а те са изключения. И това не са празни приказки, тъй като се основават на проучвания на стотици и хиляди могили из България и Румъния, в които няма кръгови гробове. Вие удобно приемате, че липсват данни за такива погребения тъй като не били разкопани достатъчно могили, но напрактика са разкопани предостатъчно могили, и такива гробове не са открити. Затова са изключения. В България са открити много могили с плитък околен ров, като такива са Жаба могила, Четиньова могила, Гинина могила и много други, но в нито един ров няма погребения.

   Кръговия гроб от Девня има прилики с погребенията в рововете на могилите единствено по изброените от Вас точки, но притежава и много различия, и ако искате да пишете научно следва да обърнете внимание и на тях.

   Първосигналното приемане на определени прилики и пренебрегването на разликите не е много научно и може да подведе изследователя и читателя, а когато се прави в подкрепа на някаква идеология преминава и в сферата на псевдонауката. Като пример ще дам могилите в Тракия, Великобритания и Китай. Реално и на трите места имаме една и съща традиция - погребални съоръжения изградени от насипана накуп земна маса. Една идеологическа интерпретация на тези обекти ще ги обяви за наследство от една древна цивилизация която е оплодила въпросните земи с знания и умения, но напрактика обектите са резултат от едни и същи нужди свързани с погребването на умрелите и с дуги сходни религиозни представи. Могилите в тези три области освен общите прилики притежават и много различия, като в Китай те са с форма на пирамиди.

   Тоест ако в Китай или в Южна Африка имат богове на виното, това не означава задължително, че траките са занесли там Дионис, а означава, че хората там правят вино и че са си измислили богове свързани с виното.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Няма идеология, само факти, неудобни факти за някои хора и то толкова неудобни, че се избягва поясняването им. Ще дам пример разбира се, за разлика от Вас, аз се обосновавам. Генетиците проучили българската Y ДНК стигат до извода, че при нас се срещат няколко основни хаплогрупи:

   R1b се среща при 18 % от населението и е забележително древна, нейния вариант е от следледниковия период- RL 23* - is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;

   E-V13 се срещу при 18-20% от населението ни и също е древна- E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;

   J-M241 е най-често срещаната - при около 20% от българите и е от времето на Неолита - J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea;

   I2 е съперничи на J-M241 - J2 и се среща при 20% от нашето население, като тази група е една от най-древните на Европа, не само на Балканите, но и в Западна Европа;

   R1a присъства при 18% от българите, тя е едиствената, която може да се свърже с народи живеещи на изток от нас, като в Индия се среща доста често, но най-често се среща при сорбите, познати и като венди и обитаващи Полша и Германия. Нямам данни кой точно вариант е типичен за нас българите, но генетиците установиха, че ние сме далеч от популациите на Индия:Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.

   Поне по данните, които притежавам, трябва да заключа, че като цяло ние сме наследници на древно балканско население. Представям Ви линкове в следващия коментар, включително от Eupedia, която ми препоръчахте:

   Изтриване

  5. До проф. Д.И.

   Ето сведенията, които обещах - https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml#origins


   Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians. These trends in the PCA graph likely reflect not only prehistoric, but also more recent demographic events that have shaped the Y chromosome structure of modern Bulgarians."

   http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea. On the whole, in light of the most recent historical studies, which indicate a substantial proto-Bulgarian input to the contemporary Bulgarian people, our data suggest that a common paternal ancestry between the proto-Bulgarians and the Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations either did not exist or was negligible."

   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Не само гените ни определят като потомци на траките, а дори и културата ни. Ето какво казва ваш колега:“ Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни, че потъвайки в славянските маси, те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“ – Евгений Теодоров, “Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор”, с. 271.

   Колкото до езика ни, дали той е древен или не, е въпрос на интерпетация и интереси. Нека не забравяме, че не вманиачени блогъри, а учени със сериозни титли създадоха "македонския" език. Tова деяие, поне според мен си е престъпление и то страшно престъпление.

   Интересно ми е какво ще кажат идните поколения за учените отказващи да приемат древните балкански корени на българския език. Във всеки случай аз желая дълъг живот на всички учени оказващи фанатична съпротива на виждането за местните корени на българския народ!

   Изтриване
  6. Спаро пак пропусна много важната подробност да спомене тези генетични изследвания колко човека обхващат и от коя част на страната са. Другото интересно е, че Спаро не представя негово ДНК изследване и не прие предложението да му направят безплатно, и публично такова. Лансираните от него ДНК резултати са с под 50 % съвпадения със съвременните българи. Не са му удобни изобщо останалите над 50 % и поради тази причина за тях ни звук ни стон, дори и дума не обелва.

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов, точно за идеология става на въпрос, като доказателство е фактът, че отклонихте темата от археологията към генетиката.


   Прочетете отново какво пише в еупедия относно палеобалканското население на Балканите. Основната хаплогрупа (над 60%) на това население по мъжка линия е била хаплогрупата G!!! Тоест когато от север идват индоевропейците от Ямна, те избиват или изтласкват тези палеобалканци. И се взимат жените им.

   Българите не освобождават земи от Римската Империя, а завладяват нови земи от нея. Преди това те си имат свои земи в Западен Кавказ и Северното Черноморие. За гръцките хронисти те не са траки, а през 7 век траки в римската империя на Балканите няма, а има римляни с различен произход който е освен с тракийски, но и римски, испански, келтски, германски, малоазиатски, персийски, арменски, северноафрикански. Част от тези римляни доброволно или насилствено стават част от България, и това е доказано. Описано е и от хрониките. В армията на Крум и Муртаг има римски стратези, механици и строители с римските си титли и имена. Сабин също вероятно е бил римлянин сроден с българския двор и дъщерята на Кормисош, и става владетел, но е прогонен. Тоест процеса на преминаване на местните балкански и други северноафрикански и близкоизточни гени в генофонда на българите може да се проследи, но не по Вашия идеологически предпоставен подход, а по чисто научен начин. Вие обяснявате наличието на тези гени при съвременните българи като доказателство за връзката между прабългарите и траките, но напрактика това не е научно заключение, тъй като пренебрегва много сведения и събития.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Не ми приписвайте своите грехове! Изобщо не съм се отклонявал от темата, ето какъв бе последния ми коментар, преди Вие да започнете да инициирате отклоняване от темата:

   Не се наемам да тълкувам причината за възникването на особения обред, при който труповете са нахвърляни в пръстеновиден ров. За мен е важно друго - паралели има в земите на траките, по-точно северните траки. До този момент са известни три случая, но това не означава, че няма и други.

   Въпросът е дали нашите археолози проучили Девненския некропол са се допитали до своите румънски, а и украински колеги и са ги попитали дали притежават информация за подобни погребения? Честно казано, не мисля, че някой се е интересувал, единственият, който е направил това е Георги Михайлов. Без неговата работа "Траките", аз нямаше никога да разбера за погребенията край Истрия.

   Да Ви попитам - кой се отклони от темата, аз или Вие?

   Изтриване
  9. До Анонимен15 декември 2017 г., 14:01 ч.

   Анонимни човече, ако желаеш да дискутираш е добре да се регистрираш. Освен това, за да са достоверни твърденията ти, редно е да представиш линк към научни разработки, така както правя аз. Иначе участието ти не е нищо повече викане на някой скрит в сянката.

   Прояви малко мъжественост, защити това, в което вярваш както се полага, а не от позицията на страхлив, недоволен индивид...

   Изтриване
  10. Г-н Серафимов, отклонението от темата направихте Вие, и се насочихте към генетиката. Темата е археологическа. Когато темата е археологическа следва да се концентрирайте върху археологията, а не да се опитвате да доказвате хипотезите си с всякакви странични отклонения, както правите често.

   В публикацията казвате следното нещо: "Въпреки, че разполагам с прилична библиотека, не успях да намеря никакви сведения за уникалния погребален обред като този от масовия гроб край Девня в земите на Средна Азия. Нито тюрки, нито индийски, или ирански народи го познават. В такъв случай остават две възможности – първата е обредът да е възникнал у нас по време на ранното Средновековие, а другата възможност е да се касае за тракийско наследство."

   От написаното става ясно, че ограничавате възможностите само до няколко, като целта Ви е да противопоставите автохтонната и "дошляческата" теории. За Вас не съществува друг вариант освен тези погребения да са "обряд", и съответно ограничавате търсенето си в съществуването или несъществуването на подобен обряд на Балканите или другаде. Тоест ограничението което налагате ограничава и възможните варианти. Ако се окаже, че кръговите гробове не са били обред, то тогава възможностите се увеличават. Именно това е научния подход, да допуснете повече варианти, а не да приемате онзи който изнася на теорията Ви. Всеки учен трябва да е наясно, че изследователите които са разкопали кръглия гроб при Девня и изследователите разкопали могилите от Истрия, са създавали хипотези които имат много неизвестни и са под въпрос до доказването им!!! Това което те наричат обред, може в крайна сметка да се окаже, че не е обред. (По същия начин не са свързани с обред и всички останали масови гробове направени след битки във ВСВ, в Сърбия и другаде!) Както отбелязах още в първото си мнение за кръговите погребения има друга възможност, коята е свързана с практичното погребване на масово избити хора, като в първия случай при могилите в Истрия е бил използван рова на могилите, а във втория в Девня гроб е бил изкопан около купчината мъртви.

   Ваше право си е да отхвърлите тази възможност, но тя съществува.


   Проф.Д.И.

   Изтриване
  11. ==За гръцките хронисти те не са траки, а през 7 век траки в римската империя на Балканите няма, а има римляни с различен произход който е освен с тракийски, но и римски, испански, келтски, германски, малоазиатски, персийски, арменски, северноафрикански.

   Боже!

   Няма траки , а има римляни с тракийски произход.
   Професорска работа!
   Що, днес като сме граждани на ЕС , не сме ли българи???

   Изтриване
  12. Абе събира се тука всякаква разнородна маса, идват едни яки батки, гонят римските войници, обединяват без проблеми народа и започват всички да говорят на език, който толкова прилича на тракийския. Няма въстания, няма нищо. Играят си кукери, мятат си стрелички по Прошка, пийват си винце, както едно време. :)
   Едно време се говореше за Хиндокуш, после за Иран, сега - Кавказ. Топло, топло, професоре! :)

   Изтриване
  13. "Професорът"е научен да разсъждава като грък и като такъв прави своите изводи , какво да го виним човечеца.

   Шопов

   Изтриване
 9. Професоре, това ваше мнение в УИКИПЕДИЯ ли го прочетохте. Това което казвате може и да е вярно за времето преди 100 или 200години. Не бихте могли да знаете какво са мислели хората тогава,колко разложени са били труповете и т.н. Така,че всичките ви разсъждения са в сферата на спекулацията. Желая ви по нататъшни исторически успехи.

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте, проф. Д. И.
  С оглед на Вашите гореизложени предположения и обяснения за кръглия гроб, бихте ли споделили в какво научно-изследователско направление сте професор и кои академични дисциплини преподавате ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз искам да попитам професора защо не се регистрира като възнамерява да води дискусия с Павел Серафимов. Човекът е написал с дебели букви молбата си, а даже я е повторил като коментар, мисля че елементарната учтивост изисква да се съобрази с това.

   Изтриване
 11. Искам да направя корекция на думите в началото на статията, че "в стария Египет благродниците биват мумифицирани". И в България някои благородници са мумифицирани: Цар Борис Първи (Св. Михаил), свети крал Тривелия, наречен монах Теоктист, живял в 703 г., малко след шестия вселенски събор, приел светото кръщение и през неговото царуване се кръстил целият български народ; свети цар Иоан-Владимир, Ааронов син; царувал в Охрид три години. Голяма част от патриарсите, които също се смятат за благородници са мумифицирани. Българите са дали най-много светци на Християнския свят. За да се признае един монах или цар за светец, той не трябва да изгние, а да мумифицира и мощите му да не миришат на гнило. Това е биологичен абсурд, като се има в предвид, че гнилостните бактерии унищожават всичко. Мумифицирането означава, че човекът е достигнал Бога. Няма химия или човешки метод, който да унищожи завинаги гнилостните бактерии. Мощите на Свети Ив. Рилски не са изгнили 1000 години, а мумиите в Египет - над 2000 години. Проклятието на фараоните е същото както и на българските светци. За това монасите пазят мощите и не дават никой да ги докосва.
  Това, което искам да ви кажа е, че Християнската религия е продължение на Египетската, а не на Азиатската, Еврейската или на Тангра, Мангра и други глупости. Целта на фараоните и светците е да постигнат нетление!!! - да не изгният, а да останат да живеят чрез мощите си вечно, за да се възкръснат в деня на Страшния съд. Това дали ще стане така - не знам, но факт е че са мумифицирали и са преодолели биологичните закони. Има и групови мъченици станали светци - Свети четиридесет мъченици. Някои от мъчениците избити от турците в Църквата в Батак - също бяха обявени за светци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаема госпожо, фактът, че нечии телесни останки са определени за нетленни, не означава, че тялото на въпросния индивид е мумифицирано. Мумификацията в Египет е сложен и дълъг процес, свързан с религиозните виждания на египтяните.

   Дори в Западна Европа са намерени неразложени тела на мъртъвци, но тук пак не се касае за процеса мумификация, а просто за определени обстоятелства, при които поради липса на влага, въздух и т.н. гнилостния процес не може да се развие.

   Египетската религия, ако изключим Аменхотеп IV познат като Ехнатон, познава много богове, а първата Божа заповед гласи"Аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове освен Мене!"

   Изтриване
 12. Аз не искам да опонирам на професора, но мисля, че не е уместно да се прави сравнение с етноси от С.Америка и Британия защото нас ни интересува И.Европа. Точно тук има континюитет в погребалните практики като нямам предвид могилите и кръглия гроб само, но и ред други неща, за които без съмнение проф.И.Д. знае. В некропола на Нови Пазар има жертвани коне, а преди няколко години в Пловдив намериха гроб с жертван кон, за датировка предложиха 5 век. Това май е по-рано от гробовете в Нови Пазар?

  ОтговорИзтриване
 13. Когато почина баба ми по бащина линия , децата и решиха да изкопаят баща си защото е починал когато най голямото от 4 деца е било на 8 години, най малкото на 2 и да ги съберат, защото се правеше ново гробище. . Дядо ми е починал от възпаление на сливиците в болница и е бил докаран в ковчег,обкован с ламарина . Внимателно разковаха ковчега и го отвориха. Личаха си дрехите , костюма , ризата ...,пръстена му с камък и до сега си спомням как стоеше на ръката му, обемно.Всичко беше попосивяло обвито като в паяжина , но обемно , личаха си цветовете, не му се виждаха костите.В момента който посегнаха да го събират , всичко се разпадна.Беше погребан в гробница изградена с тухли.на баба ми пак бяха направили гробница. .
  Когато почина дядо ми по майчина линия, пак направиха гробница с място и за баба ми. .Заговориха да погребат в нея и прадядо ми , на който му оставаха , някакви си 2,3 месеца да направи 10 години в старото гробище и да го преместят в новото с дядо ми.Тогава такъв беше срока да се отвори стар гроб.
  Някои обаче каза , сигурни ли сте че е изтлеял, той обичаше да си пийва ракийка ,а и пушеше , не се знае дали ще изтлее. изобщо.Вярно аз всеки ден през лятото му носех по едно голямо павурче ракийка/ мисля че голямото беше 200 мл./ на обяд с обяда. Почина на 82 години.
  Преди година чух че 10 години в Австрия не са достатъчни да изтлее човек.
  Сега няма кой да зида гробници с тухли и се копае гроб , оставя се засечка , слагат се бетонови колци и отгоре се поставят бетонни плочи.


  ОтговорИзтриване
 14. Интересна работа . Ние не знаем бабите и дядовците си как са живели. След освобождението, селото се е преселило от Балкана в равнината.Явно е имало разпореждане на държавата да се дава земя на балканджиите. Но съседните села са идвали и са събаряли къщите на балканджиите , които са прашени от камък докаран чак от Балкана с волски коли . За това в разстояние на поне 10-тина години са живели в землянки. Като се разделиха децата от старата къща се ползваха, камъните за основи на 4 къщи.Имахме 5 коня , 2 дядо ми продаде за файтон в София,2 в ТКЗС , един за кожа и гьон.На погребението му докараха единия кон от ТКЗС-то.
  Това 67-ма година.
  Четем стари книги и не можем да разберем как са живели дядовците ни , не ли да разберем преди хилядолетие.Минах покрай старото гробище.
  Кръстовете са равнораменни вписани в окръжност . А това е само преди 70-80 години.
  Ще има тракийски погребения в Англия,и са тракийски. Един войн ходи на война с коня и кучето си.
  Щом е погребан с коня си , значи преди да убият него са убили коня му и кучето му.
  Вчера се опитвах да чета за Атила. Пишат го император ли , администратор ли .от Черноморските степи до Панония. Готи и хуни е имало и в Италия и в Германия.Май пишеше, че е стигал до Англия. Набирал е войската си сред своите. Пишат го "бич божий". Явно са били виновни за нещо и са се каели че ги настига "бич божий".Нчкъде четох че на другите войници им е прашило впечатление , ченощта преди битка българите са се събирали и са се кланяли на боговете си.
  Ако са победили , ще имат време да погребат своите , ако са бягали месата им са се разнасяли по скали и орляци. Това че в някакъв гроб в България са намерили някой с дръпнати очи , не значи че българите са от Монголия, ако намерят някой тракиец в Англия , не значи че англичаните са хуни.
  Нямаме си идея какво е ИРИ. Има някъде война, , стяга коня, кучето, стрелите , лъка , копието и заминава. Може да се върне , може и да не се върне . Ако се върне ще се върне със злато,щото това е бонусът му от войната, ще направи още дечица , ако не се върне ,ще прави дечица по света на някоя засукана женица, вдовици бол.
  Ако го убият и ако има време, ще го погребат приятелите му както си знаят ,ако не , ще попадне в общ гроб. Няма да имат време да погребват коня и кучето му. Ако са живи, ще трябват на приятелите му.

  Та дядо ми, това го правеше до 60-та година.Като заколи овцата за Димитров ден , качваше се на коня с осоления бут , да има и за кучето и за него и хващаше на юг, да не го изядат вълците в Балкана, За Коледа се връщаше и пак хващаше на Запад.И се връщаяе за Йорданов ден, че почват Ивановите студове. . Само че играеше покер и се връщаше може би май малко с 5-тия заложен кон , от хубав по хубав.
  Никой не можеше да ги язди освен той.
  Ган. Стойчев идва у нас да му гледа конете. ,


  . .

  ОтговорИзтриване
 15. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предполагам, че този „администратор“ може да бъде само един!
   Наистина, колко жалко и необяснимо, по какъв начин в една и съща личност могат да съжителстват един възвишен човек и един застъпник на тъмни сатанински внушения!

   Изтриване
  2. До Анонимен16 декември 2017 г., 13:30 ч.
   Точно така е, то се долавя и в самото му творчество, раздвоението. Все едно четеш, че Тангра и Зевс е едно и също.

   Изтриване
  3. Да, администраторът в случая съм аз, коментара бе изтрит от мен и признавам, че това беше грешка.

   Само не можах да разбера как изтриването на коментар дава повод на някой да се припише застъпничествона тъмни сатанински внушения, та ще помоля за пояснения. Обещавам да не ги трия.

   Изтриване
  4. Скъпи Павле,

   Предварително искам да заявя, че нямам нищо общо с коментара от 16. декември 19:03 ч.

   Следват поясненията, които ти дължа. Многократно си декларирал схващането си, че народът ни произлиза от титаните на Прометей, които според легендата са дали огъня на човеците, както и много други полезни неща. Легендата разказва, че тези великани се разбунтували срещу „боговете“ и били сразени от тях, но ти продължаваш, че те възкръснали и продължили прогресивната си мисия сред другите народи.
   Какво казва Библията по този въпрос: „В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време СЛАВНИ човеци. И видя Господ (Бог), че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време.“ Битие 6:4,5
   Ако оттук още някому не е ясно, че става въпрос за поколение от „ангелите“ на Сатаната, има достатъчно пояснения от други места в Библията, които потвърждават това.
   С една дума – това твое гледище има значението на проклятие над българския народ!
   Простено е, ако някой вярва в нещо лошо от незнание. Въпросът е, ще успее ли този „някой“ да превъзмогне своето его и да се коригира, за да не изпадне в положението на нашите съвременни корифеи по история...
   Накрая вземам повод от твоето обещание и понеже вероятно няма как вече да върнеш моя премахнат коментар от 15.12, 19:26 ч., моля те само да публикуваш линка към този коментар, който помествам отдолу:
   de.sputniknews.com/panorama/20171215318712750-titanic-wegen-mumie

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Г-н Серафимов, статията на Петре Александреску наистина е интересна, но за съжаление не подкрепя хипотезите Ви. От написаното в нея става ясно, че в рововете на могилите няма масови погребения, а има няколко погребения на хора и еднокопитни, като при това подобни еденични погребения има не само в рововете, но и в останалата част на могилте около мястото на кладите в центровете на могилите. Така например в могила XIX в рова има само две погребения в северната част, като те явно са инцидентни, и по-късно целия ров е бил постлан с чакъл. Подобни вторични погребения в периферията на стари могили са масова практика и при траки, и при скити и при сармати и при българи, и при много други, а по-късно и турците заравят често вторично в стари могили. Масовите гробове които са описани в статията са в могила XII като те не са в ров около могилата, тъй като тя няма такъв, а са в две специално издълбани плитки ями близо до периферията на погребалната пбощадка и до ритуалната клада. Тоест нищо общо няма между погребенията в Истрия и Девня.

  Ето я и скицата на могила XII от която се вижда, че масовите погребения не са в ров около могилата - http://books.openedition.org/pcjb/docannexe/image/1705/img-3-small700.jpg

  При това статията съдържа и други интересни неща. Авторът прави логичен паралел между погребенията от Истрия и погребението на Патрокъл описано в Илиада. Приликите са достатъчно големи. Не е тайна, че елините, както и много други народи, имали сходни погребанти обичаи - погребване под могили, оставяне на жертвена храна, жертвоприношения на животни, като елините изоставят богатите погребения със закон. Също така е интересна и забележката, че жертваните коне били от несъмнено азиатска порода.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е да има различия, все пак такива погребения не са извършвани под някакво ръководство, което да изисква определени размери и дълбочина на рова, брой на жертваните и т.н.

   Това, че Вие виждате в погребенията край Истрия нещо различно си е ваше право, но за мен тези погребения са паралел, или по-скоро прототип на кръговия гроб край Девня.

   Изтриване
  2. До Проф. Д.И. от 17 декември 2017 г., 14:57 ч.

   Що за професор си след като пишете "еднокопитни" вместо нечифтокопитни.

   АКК

   Изтриване
  3. Няма драма в изказа на професора, защото не подменя смисъла. Все едно да обвинявате авторите от началото на ХХ в., че употребяват термина зверогущери вместо динозаври.

   Изтриване
 17. Сигурно сте чели ,че английските археолози предположиха,че Стоунхендж(обграден от ров и земни насипи в концентрични кръгове) е било и гробище към 500гофини,намериха останки(240 кремирани) от 3000 - 2600 пр.хр.Това не е било типично за времената там,предполагат ,че само елитът е погребан по този начин. Може да има някаква аналогия? лк

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поне част от населението обитавало земите край Стоунхендж е дошло от Централна Европа, а в Британия има и хора, които са носители на хаплогрупата Е. Изследователите обаче свързват тази хаплогрупа с идването на траки зачислени в римските легиони окупирали Британия.

   Изтриване
 18. Извинете,понеже става въпрос за Мизия.Ние в Северозапада знаем за Тракия,Македония,Егея,Добруджа,Болярите.и викаме че ония Ора,са кротки ора,ние сме виран ора.Бихте ли ни казали от другите региони как казвате на Северозапада.Сега му казват Резервата а на ората зевзеци.Яз не съм съгласна.Тва си е музувирин/мизивирин/,музовирка/мизивирка и Музовирия = Мизия.
  Ние си се наричаме нашенци,музовири.Така се казват и българите в Косово,Албания,на западните Балкани-нашенци.о Ако не стане ше напраи сичко възможно да те накара да напраиш друго по убаво.Имат много силно чувство за конкурентноспособност,когато се прави нещо да е максималист да стане убаво.Требе да е пръв и да победи.Ше напраи музувИрия-Ше накара ората да се изтезават/състезават/за да напраят нещо още по убаво.Ше иде при Иван и ше каже че Драган е напраил каруцата си по убаво от него. Ще иде при Драган и ше каже че на Иван каруцата е по добра.Много често ше чуеш приказката .
  -Да го е..,нашенец си,си,музувирин,па напраи музувирия..ОставИ ората ка са могли,така са го напраили.
  - Нема па , ше го напраат по убаво.Нашенска , музовирска школа. Врачански музовирин?
  Между другото музовирите са много добри войници,оня филм с Парцалев и Калоянчев е създаден по записки от войната на един музовирин от Врачанско.Много отдавна съм я чела и не мога да я намеря,във филма са пропущили една жена,мед.сестра.Не си спомням,точно,но може би е написана и от нея .Написана е на нашенски език.Като я четох се спуках от смех.Свистят куршуми,а тия псуват на поразия и се смеят.
  По време на Бъзродителния процес,видинчани са били Кърджали,врачани по Разград.Пътувах във влака с един видинчани,бил в един завод в Кърджали.Извикал един дето не бил толко опак да се запише от Асан на Асен и му рекъл.Тука требе да свършим една работа.Вие сте Ора работни и нали разбираш че требе работата да се свръши.Нема а те кръщаваме бе човек,нема а те къпеме,нема а ти закачаме Аллаха,нема а целуваш кръст,бре.Сеги ше те напраим Цар.От Асан ше те пишем на тоа лист български Цар - Асен.Обаче требе да ни помогнеш.Като излезеш с листа ше влезнеш,след малко у съседната стая.Там приготвили един чувал пълен с нещо и една тояга.Сега ше ядеме и ше пиеме.Коги ти кажа я ше бия чувала а ти ше викаш.С пиеньето немаше проблем. Пийваха си ората.Я със овчето и ягнешкото немах проблем,ама с телешкото имах.Щото то не беше телешко а кравешко и ми миришеше на пикоч.А ка да седиш на една маса с чиляк и да ти слагат отделна чиния.А ми се прияждаше свинска мръвка,та я заливаха със сок от печеното ягне.Мислех че имам един грех,че накарах човеко да яде свинско.После разбрах че те не го познавали и във заводския стол правели същата шашма.Сега,вика музувиринът му с музувиран,ората ме канат по една седмица в Родопите на яденье и пиенье.За таа неделя,станах 100 кила.Асен му рекъл е кво напраи ,уж да ме напраиш Цар,сега ми викат Асен турчина,щото има още един Асен - българин.Те тва си е чиста музувирия.Та нали си говорим истината? Знае ли някой , поп да е кръщавал и къпал, ръсил с китка некой,а???Некой да е целувал кръст,а???Да е одил некой у църква насила,а?Как е станало по другите места,знаете ли?Братовчед ми врачански музовирин е бил около едно село Разградко.Какво станА тогава,не разбрах.Ония Ора са кротки,не са като назе виран, араслане.Що ягнета изедооме тогава.Та имало ли е Възродителен процес,а???
  Имало е такива като Доган , дето са отровили съзнанието на ората с омраза,към българското.Та ги е подкокоросал и са праили зулуми.и сега ги напраи турци. Направи турци и циганете.

  ОтговорИзтриване
 19. Те тва е истината.А какво пише в историята , а???Възродителен процес. За мен Музовирия е съставна от Муза - творческо начало,кой прекръсти Музите на Амазонки,вир - виран човек= инатлив човек,дорде не напраи каквото Музите са му набили у канчето,не мирясва,а е женски род - ин, щото у Музовирия ората и до ден днешен се кръщават на майките,не на бащите Камен Генин - на Гена , Мито Савин на Сава,Борко Доцин - на Доца..Имаше един виц за габровеца и музовирина.Пътували в един влак.Габровецът решил да забие един пирон в купето си и да си качне дрешката.Бие,бие и пиронът не влиза.Отишъл в съседното купе да види защо,а там един музовирин спи и главата му толко твърда че габровецът не може да си забие пирона.
  Та.те ти ги мизите и Мизия. .
  Коги ше се напише истината в историята,а? Професорете питаа ли ората,какво е станАло, тогава?Или квото напишат професорете тва е?Та къде изчезнаа тия Ора музивирините, мизийците? Професорете ли ги зачЕзнаа?
  Имате ли нужда от превод, :)???
  Та шега , шега ама съвсем сериозно питам, каква е тая дума Мизия?

  ОтговорИзтриване
 20. Тъмните сили,сън не ги хваща!Трябва да разберете едно.Пред ЛЮБОВТА всички се прекланят!ЗА ЛЮБОВТА-МЪДРОСТА-ИСТИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ!ЕДНО ЕДНИЧКО СЛЪНЦЕ,НИКОИ И НИКОГА В ТЪМА НЕ ЩЕ УГАСИ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. много се извинявам,но съм малко скаран с компютрите и не видях друг начин да се свържа с вас гн серафимов,сьс огромен интерес попивам публикаций и коментари,моля за ваш коментар,според вас ромеите които населяват нашите земи,за мен това е събирателно име за поданиците в империята,не са ли същите тези наши предци които са потомци на коренното население,демек траки,и защо историците пешат с такова отвращение за тях,извинете ме ако се обаждам на слабо време и не на място,

   Изтриване
  2. В края на 7 век, под ромеи имперските летописци разбират както римските колонисти, така също и местното население притежаващо римско гражданство. Друг е въпроса, че по-голямата част от това местно население не е говорила нито латински, нито гръцки, а е държала на родната си реч, която не е нищо друго освен древен вариант на българския език.

   Весели празници!!!

   Изтриване
 21. Тези анонимните кретени които плюят не разбрахте ли че се получава обратен ефект . Три неща не може да скриеш Слънцето , Луната и Истината - Буда

  ОтговорИзтриване