20.12.2017 г.

ЦЕННИ, НО ПОТУЛЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДРЕВНОСТТА НА РЕЧТА НИ


Подробностите понякога са от голяма важност. Често една дреболия може да покаже нещата в съвсем различна светлина. Знаейки това, винаги съм търсил пренебрегваното от други хора. Ценна, а и интересна информация намерих в работата на Вилхелм Томашек. Той е авторът на “Die Alten Thraker Eine ethnlogische Unterzuchung” – реално първото мащабно произведение посветено на езика и историята на дедите познати в миналото под името траки.

В творбата на чешкия учен са разгледани голямо количество древни лични имена, а което е по-важно, представено е и тълкуване. Да се обясни значението на дадено име е много трудно, но в някои случаи учените срещат помощ. В илирийските надписи например се срещаме следната комбинация Veselia - Felicetas. Лингвистът Радослав Катичич споделя виждането, че първото име е превод на второто и тълкуване може да се намери със ст.ч.сл. veselъ (стблг. б.моя) веселъ-весел. Катичич смята превода за сигурен е допълва, че точно това е накарало определени учени да въведат името в етимологическите речници [1] c.172.

Съществуват и други подобни примери, както споменах, те се срещат в книгата на Вилхелм Томашек. Разглеждайки тракийското име Tzita, чешкият учен стига до извода, че то идва от корен gvi, ǧi-leben-живея [2] II.2. c.29. Това заключение не е произволно защото въпросното име е документирано в надпис от село Глава и в текста  срещаме Tzita qui et Vitalis.

Второто име е латинско и идва от думата vita-живот. Напълно логично е, че както при Veselia Felicetas, Tzita е превод на Vitalis. Това означава, че Tzita може да се обясни със стблг. глагол жити-живея, и не е нищо друго освен представянето на българското лично име Житъ/Жит. Понеже в старолатинския няма звук Ж,  римляните са се опитали да го наподобят с комбинацията Tz и Житъ е било изписвано като Tzita. Всичко е от ясно по-ясно, но за този, който има желание да го види.

Необяснимо за мен е друго – защо Димитър Дечев, научавайки за надписа, а и за комбинацията Tzita-Vitalis, знайки, че Vitalis идва от vita-живот, е пренебрегнал ценната информация ? Нашият учен съобщава само, че Tzita ce среща в епиграфски паметник от село Глава, че подобно име е регистрирано в други надписи от други места като Картаген,  Албингаунум (селище в Италия) и т.н. [3] c. 497.

Друг пример на неизползвана ценна информация може да се даде с названието на древното селище Дибалтум/Di-baltum, Δεβελτός. Tам е скрита стблг. балтии-блато. Изказвам това твърдение не поради приликата на балтум с балтии, а поради факта, че Плиний Стари споменава съвсем ясно, че край селището има блато – “stagno” [4] Plin.IV.45.

Прочее, Димитър Дечев не отрича, че региона е блатист, но търси друго тълкуване, а именно c гр. θολός -тиня, мръсотия,  θολερός -кален, мътен. Нашият учен даже се уповава на сходното виждане на Томашек [3] с.123. Ако сравним Ди-балтум, балтии и θολερός, θολός, то не е ли очевидно, че не гръцкия, а българския език е най-добрия кандидат за тълкуването?

Доста странно поведение е това – когато Томашек представя името (Tzita), което спокойно може да се свърже със стблг. жити-живея, Дечев пренебрегва информацията, а когато чешкия учен дава тълкуване, за което българския език не се ползва изобщо, цитирането е охотно. След като и двамата лингвисти признават, че местността около Ди-балтум е блатиста, след като имаме сведението на Плиний Стари, че и в древността региона е бил блатист, то няма никаква логика да се пренебрегва стблг. балтии-блато.

Единствената причина според мен е това (дано да се лъжа), че българския характер на древния топоним е в противоречие с общоприетите теории и това е възпряло учените в миналото да пояснят важността на данните от ономастиката. Невъзможно е хем да се поддържа виждането за трайното настаняване на българите на юг от Дунава през VII век, xeм да се признае, че типични български имена се срещат по епиграфски паметници от времето на Античността.

Ще се наложи да се върнем обратно при Томашек, за да научим още нещо интересно. Този автор споменава тракийското селищно име Гарескос/Гарискос, Γάρησσκος /Γαρίσκος, а също и племенното название Garesci/гарески. Чешкият учен смята, че коренът тук е gari-waldige Anhöhe-гористо възвишение [2] II.2. c.87. Трудно ми е да повярвам, че Томашек не е знаел за стблг. гора-планина, горъскъ-планински, а съвременната гора-лес. Kакто и да е, той ги пропуска.

Димитър Дечев цитира Томашек относно Гарескос и гареските, сравнява с други местни названия като Гарела, Гариела, определя, че корена е gher-hervorstechen-изпъквам и дава сравнения с гр. χαρία-хълм, възвишение, уелс. garth-хълм, планина [3] с.99. И отново стблг. гора-планина, горъскъ-планински, а съвременната гора-лес ги няма, а те са най-добрите кандидати, не само поради звуковата прилика, а поради факта, че гареските обитават планински, горист регион, а самия град Гарескос е на възвишение.

Разбира се Гарескос не е единственото древно местно название обяснимо на български език. Едва ли има някой, който да не е учил за това как през 705 година княз Тервел получава от Юстиниан Ринотмет областта Загора. Ако трябва да вярваме на официалните теории, то това име не би трябвало да се среща по време на Античността изобщо. То обаче е споменато около 600 г. по-рано от времето на Тервел, от Ариан Никомедийски под формата Ζάγωρα [5] c.727.


Кипертова карта на Мала Азия с указана локация на град Загора

Град Zagora се среща и на Кипертовата карта, незнайно защо обаче е пропуснат в картата на Самюъл Бътлър, но от друга страна, там също е дадено нещо ценно, а именно това, че региона на Загора е обитаван от траките халиби. Подчертан е и релефа на областта, вижда се, че градът е бил зад планински хребет, а това подвърждава българската етимология (Загора = отвъд, зад планината).Карта на Самюъл Бътлър с указана локация на траките халиби

Трябва да се уточни, че става дума за селище в Мала Азия, но тя е обитавана от дедите ни още в най-дълбока древност. Неслучайно Димитри Хоматиан казва, че българите от негово време са носили името мизи в миналото, а и, че тези мизи, които са обитавали района край Бруса (днешна азиатска Турция) са прогонени на север от Александър Велики [6] c.166.

Дълги векове преди времето на Ариан, всеизвестният Омир също е дал интересни названия  на реки в своята работа “Илиада”. Най-важното за нас е името на река Пеней/Πηνειός защото тя тече в Тесалия – домът на Ахиловите мирмидони.Te ca xoрата, които Йоан Малала отъждествява с българите [7] c.208.


                     Карта на Тесалия с указана локация на река Пеней

На това твърдение на гръцкия автор, повечето наши учени гледат с насмешка. Да, но ако Малала се бе заблудил, то в древните владения на Ахил не би трябвало да се срещат древни названия на реки и селища от български характер. Нека видим как стоят нещата реално. Вл. Георгиев подлага на анализ най-древните хидроними и топоними на Балканите и за името на река Пеней/Πηνειός, споделя, че се тълкува със ст.сл. (стблг. б.моя) пѣна-пяна [8] c. 20.

В Тесалия е и планината Ὄλμπος/Олимп – седалището на боговете.  Акад. Георгиев смята, че названието притежава значение отломки, парчета и предлага обяснение със санскр.гл. lumpáti-чупя, правя на парчена [8] 18. C това съм съгласен, но санскр. lumpáti отговаря точно на блг. лумя-ломя, лупам-ломя, удрям, олупвам-удрям, олумвам-чупя диал. Името Ὄλμπος/Олимп е дадено от дедите ни, които в дълбока древност са назовавани мизи. В Малозаийската Мизия също има Олимп, а и част от мизите са наричени олимпени [9] Strab.XII.4.10.

Как тези наши предци са дошли в Тесалия обяснява Херодот, според когото още преди Троянската война мизите и тевкрите покорили цяла Тракия, като стигнали чак до река Пеней [10] VII.20. Става дума точно на тази тесалийска река, чието име се тълкува с пѣна-пяна. Явно Йоан Малала е знаел добре какво говори отъждествявайки древните жители на Тесалия с българите.

Освен Плиний, Ариан и Омир, има и други стари автори, които ни помагат да разгадаем названията дадени от дедите ни. Преди около 2000 години Страбон съобщава нещо, което е от голямо значение. Става дума за най-древното име на река Дунав, а то е Матоас/ Mατός [11] VII, fr.65.

Владимир Георгиев споменава виждането на Паул Кречмер относно това, че названието Mατός/Матоас е скитско, т.е. иранско, но от своя страна дава аргументи за тракийския произход [12] c. 25-26. Спорът дали името е скитско или тракийско е излишен понеже според Стефан Византийски, скитите са тракийски народ [13] c.578.Не е ясно само защо немския учен Кречмер пледира за тълкуване wallen, sprudeln” – бликам, след като Страбон отдавна е пояснил значението на Mατός/Матоас с гр. Ἄσιος-мътен [11] VII, fr.65. Дунавът е голяма, бавно течаща река, която когато приижда е мътна. Поради тази причина, превода на Mατός/Матоас като мътещ, мътен е напълно логично.

По-интересно е, че съществува българска река Мътивир. Тя е приток на Тополница, а името ѝ е определено като българско [12] c.54. Значението на названието се обяснява с глагола мътя, който притежава диалектен вариант матя. Съществуват производни като матан-мътеница, айран, матана-млечен продукт, мътан-обезмаслено мляко [14] c.432-433.

След като Мътивир е българско название, което несъмнено е сродно на Матоас, то това означава, че хора говорещи древен вариант на нашата реч са дали името Матоас преди повече от 2000 години. Един език обаче си има носители, т.е. ясно е, че земите от долното течение на Дунава са обитавани от наши предци по време на Античността. Това го доказва и доминантния антропологичен тип у нас.

Въз основа на мащабни изследвания във всеки регион на България, д-р Методи Попов и неговите колеги стигат до следния извод: Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат  изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип.” [15] с. 260.

Историците може да твърдят, че древните балкански жители наречени траки са се изгубили като народ, бивайки незначително малцинство в края на VII век. Реалността обаче показва нещо съвсем различно. В никакъв случай не може да се говори за подмяна на населението по простата причина, че понастоящем, в България най-често срещания антропологичен тип е същия като този от времето на Херодот.

Да, с течение на времето у нас са проникнали чужди етнически елементи, но елементи, не компактни маси хора от северен, или азиатски произход. Ако следваме логиката на казионните учени, то трябва да кажем, че в Гърция не живеят потомци на старите гърци, а съвременните италианци нямат нищо общо с господарите на света по време на Античността – римляните. 

Дали някой на запад, или при южните ни съседи ще се съгласи с тази “логика”? Hикой не би приел подобно твърдение, нали? Нас обаче могат да ни унижават и баламосват без проблем?

За изчезване езика на народа на Орфей също не може да се говори. Древните названия Матоас, Гарескос, Дибалтум, Загора, Пеней и т.н. са доказателство за това, понеже са обясними с нашите думи матя-мътя, размътвам, горъскъ-горист, балтии-блато, за-за, отвъд, гора-планина, пѣна-пяна. Тези, а и други важни доказателсва за жалост бяха покрити с планини от подвеждаща, невярна информация, а ценни подробности бяха премълчани.

Това, че чужденци са се опитали да осакатят нашата история е разбираемо. Трудно е за разбиране поведението на тези наши учени, които упорито отказват да признаят, че сме потомци на народа, от който са произлезли Залмоксис, Орфей и Спартак. Всеки може да се заблуди, няма безгрешни хора, временното объркване е нещо съвсем нормално.

От друга страна, систематичното игнориране на важна информация не е нито случайност, нито грешка, а по-скоро осъзнато защитаване на едно вредно, безумно статукво (дано да се лъжа).

Не е редно в науката да съществуват догми. Новите данни трябва да доведат до промяна на теориите, но въпреки, че през последните петдесет години се появи огромно количество информация, тя не само не се използва, но дори се игнорира.
По-лошото е, че се създават и поддържат нови заблуди като теорията за иранския произход на старите българи. Човек остава с впечатлението, че някой е поръчал корените на народа ни да бъдат поставени колкото се може по-далеч от Балканите.

Защо обаче, кому е нужно това безумие? Защо да подаряваме на други това, което принадлежи на нас? Древните ни предци познати в историята под името траки, са хората създали първата писменост и първите градове на Европа – селищата край Провадия и Юнаците. Дедите ни са откривателите на колелото предизвикало революция в развитието на обществото. Траките научиха гърци, римляни, келти и германи на организирано земеделие и скотовъдство, дадоха също безценни знания по металургия.

Днес е времето когато трябва да поискаме своето, да се борим докато го получим и да го пазим така, както се пази нещо свещено. Реално погледнато, нашето наследство е свещено защото приносът на дедите ни не е само в материалната сфера, но също и в духовната. Най-вече в духовната, защото без Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад, Аварис,  Залмоксис и др., не само културата на Елада, но също тази на келтите и римляните, никога нямаше да достигне висотата си. Европа трябва да разбере това и никога повече да не го забравя.Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително!

Готов съм да дам допълнителна информация на всеки, но ако някой желае да дискутира, нека се регистрира и да покаже своето име и лице както правя аз. Toзи, който е напълно уверен в правотата си, не би се крил в сянката на анонимността.


Използвана литература:


 1.R.Katičić, Ancient Languages of the Balkans, Mouton, The Hague-Paris, 1976;
2.W.Tomaschek, Die Alten Thraker Eine ethnologische Unterzuchung, Verlag der Ӧsterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1980;
3.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Verlag der Ӧsterreichischen Akademie der Wissenschaften, Schriften der Balkankomission, Linguistische Abteilung, Herausgegeben von Dimiter Detschew in Sofia, Wien, 1957;
4.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
5.J.Lemrieré’s Classical Dictionary, Bracken Books, London, 1994 ;
6.Ю.Хаджи Димитрова, Gothi qui et Getae, Готи сиреч гети, Перпериком, София, 2012;
7. Гръцки извори за българската история, Т II, ред.И.Дуйчев, Г.Цанкова-Петкова, В. Тъпкова-Заимова, Л.Йончев, П.Тивчев, БАН, София, 1958;
8.V.Georgiev, La Toponymie Ancienne de la Peninsule Balkanique et la these Mediterraneene, Linguistique Balkanique, III, pasc.I, Academie Bulgare des Sciences, Sofia, 1961;
9.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 10-12, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
10. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
11.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
12.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
13.Stеphani Byzantii Ethnicorum quae supersunt ex recensione Augusti Meinekii, Tomus Prior, Impensis G.Reimeri, Berolini, MDCCCXLIX;
14.Български Етимологически Речник, В.Георгиев, Р.Бернар, Ст.Илчев, Й.Иванов, Д.Михайлова, В.Анастасов, Г.Риков, О.Младенова, У.Дукова, М.Рачева, Л.Димитрова-Тодорова, Т.Ат.Тодоров, уч.обс.Е.Машаова,Том III, крес-минго, БАН, София, 1986;
15.М.ПоповАнтропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;183 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително!

  Готов съм да дам допълнителна информация на всеки, но ако някой желае да дискутира, нека се регистрира и да покаже своето име и лице както правя аз. Toзи, който е напълно уверен в правотата си, не би се крил в сянката на анонимността.

  ОтговорИзтриване
 2. Не съм специалист, но не съм и трол и за кой ли път отчитам ЖЕЛЯЗНАТА ЛОГИКА В ТВОЯТА ТЕЗА! Още повече в сравнение с напудрените измъчени напъни на самозвани „професори“, които ти се противопоставят.
  Дерзай все така и занапред – светилото на истината не може да се укрие!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е това, което е най-логично и изисква най-малко обяснения. Аз се опитвам кратко, точно и ясно да представя вижданията си по дадена тема. Защо професионалистите не правят така ми е трудно да кажа.

   Изтриване
  2. Спароток, професионалистите не правят така, защото не приписват като тебе. Във всичките абзаци ТИ се позоваваш на техните разработки. Това какво изследване е? Никакво. Ти се опитваш да представиш кратко, точно и ясно вижданията си. Ами човек вижда в източниците, толкова, колкото са му познанията. Разликата между тебе и професионалистите е, че ти се опитваш, а те изследват и доказват, или отхвърлят исторически казуси.

   Изтриване
 3. Димитър Славов20 декември 2017 г., 18:53

  Поредният добър анализ, поздравления!

  ОтговорИзтриване
 4. Ало историците от БАН !!! Какво ми спинкате удобно !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Те от БАН искат само повече баница, но няма да им се получи!

   Изтриване
  2. B БАН има много даровити хора, но някои не желаят да воюват с колегите си, други са прекалено предпазливи, а май има защо...

   Изтриване
  3. Тези даровитите хора в БАН, такива реални рецензии ти пишат, че чак те е срам да ги покажеш на читателите си нали Спартане?

   Изтриване
  4. Не трябва да се прекалява с фантазиите породени от неистови желания и не трябва да се бъркат тези фантазии с реалността анонимни господине :) Какъв е този панически страх да се регистрирате и в блога си да ме "разобличавате"...или може би осъзнавате, че хората по-лесно ще разберат лъжите ви?

   Изтриване
  5. Спароток за пореден път цензурира разобличаващите го коментари и показва раздвоението си. Веднъж имало хора в БАН, които били даровите, а в следващия момент хората щели да им разберат лъжите, такава фурнаджийска лопата е Спароток, че се е омотал в собствените си л...на.

   Изтриване
  6. В една и съща инстанция, в една и съща организация, в един и същ град, може да има както умни и интелигентни хора, така също страхливци и опортюнисти. Какво му е чудното, че аз уважавам качествата на тези, които заслужават да бъдат уважавани и се възмущавам от недостойното поведение на другите?

   Вие да не сте от втората група, че така реагирате?

   Изтриване
 5. На "проферсорчетата" им се загубиха юртите и Тангрите .
  Шопов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази мисъл на Линкълн е много актуална - "Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време, но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време".

   Изглежда "проферсорчетата" не са си направили сметката както трябва.

   Изтриване
 6. Г-н Серафимов вие публикувахте поредния бисер за нашата история!Поздравления и благодарности!

  ОтговорИзтриване
 7. Ако това тука беше истина нашите учени отдавна да са го казали, но те не са го направили, значи е нямало какво да се обяснява. Само клеветиш хората, които славят България по света докато ти ни правиш за смях с твоя загубен и платен с гсзо рубли тракедонизъм.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кое не е истина? Вл.Георгиев тълкува името на Пеней с пѣна-пяна, Томашек смята, че Tzita ce обяснява с leben, този глагол се обяснява с жити-живея, Дечев твърди, че гарески може да се обясни с hervorstechen-изпъквам, т.е. сродни думи са нашите горе, гора, горист.

   Това са вижданията на известни учени, аз само съм събрал сведенията, посочил съм някои неточности и съм дал правилната етимология (по мое виждане).

   Изтриване
  2. Ауу, внимавайте г-н Серафимов, че сега пак ще Ви обвинят в остра липса на собствена теза. А на анонимният от 21.12. 0.29ч. ще му кажа: Нашите учени ги знаят тези неща, защо не ги казват, ме знам. Какво ги кара да защитават алогични теории е техен личен въпрос. Аз, обаче съм юрист и ще ви кажа, че от дългогодишната си практика по преценка на факти и обстоятелства, с цел максимално доближаване до реалната обстановка в дадена ситуация, съм стигнал до безспорния извод, че всяко логично нещо е истина, независимо колко невероятна ви се струва. Всяка алогичност е грешка, лъжа, независимо колко лъскав, образован и префинен е индивида, който я разпространява. От гледната ми точка на юрист, алогиността на нашите учени историци, защитаващи неистово неверни тези, може да се дължи на четири неща: Лудост, гордост, страх или подкупност. Д.Димитров

   Изтриване
  3. Аз съм свикнал да ме обвиняват в какво ли не, а липсата на собствена теза е най-невинното. Според различни индивиди, аз съм агент на Путин, Ердоган, Скопие, Белград, Тел Авив. Не мога да разбера само едно нещо - кой друг би имал сметка от това да се признае, че българите са потомци на хората създали първата европейска цивилизация?

   Ето за това не се притеснявам от обвиненията на анонимните, те са алогични, както обвиненията, така и анонимните им носители :)

   Весели празници!!!

   Изтриване
  4. Георгиев, Дечев, Теодоров и т.н. не са ли от учените, които бяха укрили, потулили, изгубили, пропуснали важни факти за историята или избирателно само си ги цитирате Спароток? Какви техни неточности може да представите вие и що за "правилна етимология" (по ваше виждане) представяте, след като сте белетрист, и нямате нищо общо с науката и образованието? Вашето виждане по основните ви не(познания) се открояват в стария блог.

   Изтриване
  5. Георгиев и Дечев имат пропуски, в някои случаи сериоозни пропуски, но нека не забравяме времето, в което са работили. Тези хора имат извинение, но вие анонимни господине нямате. Фактът, че коментирате от сянката на анонимността показва, че не сте уверен в правотата на каузата, която защитавате.

   След като вие имате точни критерии за това, кое е наука, бихте ли дал някакъв пример, нали това няма да ви затрудни?

   Според мен науката, или по-точно определени нейни представители здраво се изложиха. Истинската наука доказа, че старите българи не са тюрки, нито пък иранци.

   Изтриване
  6. Още с първото изречение и си противоречите сам. Щом Георгиев и Дечев имат пропуски, защо онези преди тях да няма като Ценов и Златарски? Другото е предвид, че се правите на следовател за анонимните си читатели и коментиращи и налагате цензура ако не са съгласни с вашата белетристика тъй като сам признавате, че не сте специалист въпреки огромното ви (не)желание да изучавате история. По този повод не е от значение дали коментиращият е регистриран в блога ви или не. Точни критерии има в научните концепции, но явно не сте стигнал такова ниво, че да ги четете и разбирате.А вашето мнение(на неспециалист) и квалификации, кой се е изложил, и кой не едва ли променя нещо. Никой на този етап не е доказал, и че българите са траки, но това е друга тема и не е от вашата компетенция на обикновен любител с посредствени интернет познания.

   Изтриване
  7. Не познавам автор, който да няма пропуски, аз самия имам пропуски и то немалко. Никога не съм твърдял, че написаното от мен е перфектно, напротив, често призовавам да не ми се вярва сляпо и вместо това да се проверява.

   Обвиненията Ви, че налагам цензура не са нищо друго освен безсрамна инсинуация. Ако се регистрирате и освен в моя блог отправите критика към мен и във вашия блог, всичко ще се реши по идеален начин. Вие обаче се страхувате, а когато някой се страхува, той има какво да крие.

   Казвате, че никой не е доказвал, че българите са траки, а да не би някой да е доказвал, че българите са тюрки, или иранци? Най-много са свидетелствата определящи българите като мизи, най-многобройния антропологичен тип у нас е понтийския, а и никой друг народ не е запазил толкова много от тракийската култура. Какъв друг извод е възможен освен този, че ние българите имаме право да се назовем наследници на хората познати в Античността като траки.

   Вие господине (Н.Н.) явно принадлежите на групата "учени", които избират удобното пред истината.

   Изтриване
  8. Отново си противоречите, защото именно като ви критикуват( колкото и с недомлъвка да призовавате за това) не публикувате коментарите, факт, доказано и изпитано. Точка по този въпрос и няма безсрамна инсинуация до която отново сте достигнал по предчувствие. Нямам желание да се регистрирам във вашият блог, но и нямам собствен, и нямам какво да крия, така че и тук предчувствието ви е подвеждащо. От всички съществуващи хипотези за произхода няма напълно отхвърлена, а има по напред в класификацията според събраните аргументи от научни изследвания, а не от художествено творчество на блогъри. Последното ви изречение е отново плод на погрешното ви гадаене и определенията и заключенията ви са грешни. Пожелавам ви да излезете от манията за величие само в интернет и да търсите участия в диспути по темата на научни форуми. Допускат се и неспециалисти, така че нямате оправдание, но сложното за вас ще бъде както винаги резенцензиите за докладите ви, но нали няма какво да губите нямате титли и длъжности и не сте специалист т.е. нямате и авторитет.

   Изтриване
  9. Мисля, че Вие сте този, които си противоречи :) Не желаете да се регистрирате, не желаете да създатете свой блог (а това става бързо), но същевременно твърдите, че нямате какво да криете. Реално криете всичко - име, лице, професия, творчество. Ако истината бе на ваша страна, Вие не бихте показвали такова държание.

   Не виждам причина да коментирам по форуми след като аз самия имам популярна платформа. Едно, че доводите ми никога няма да бъдат приети (познавам хора от тези "научни" форуми), другото е, че въпросните форуми са с ограничен брой читатели, а участниците са от един и същи отбор - този защитаващ порочното статукво.

   Вместо да ми диктувате какво да правя, покажете че имате смелост и направете това, което съм направил и аз - открито демонстриране на позиция относно произхода на българския народ.

   Изтриване
  10. При положение, че селектирате усилено опонентите си ви издава липсата на подготовка. За да се създаде блог или платформа, то тя трябва да се поддържа и не всеки разполага със спонсори от НПО сектора.Отново избегнахте темата по вашето творчество що се отнася до неговата достоверност, което е типично за вас. Разбрахме, че целта ви е не обективната историческа истина, а популярността на вашите постове, които вероятно имат финансови облаги и измерения. Това отговаря и на подозренията, защо не искате да участвате в диспут със специалисти, явно сте прикрит страхливец, но може и да греша и да ме изненадате приятно, някой ден.

   Изтриване
  11. Карате ме да се смея :) Платформите Blogger и Blog.bg са безплатни, а регистрацията е бърза.

   Аз не селектирам опонентите си по простата причина, че 99% от тях са анонимни и си нямам на представа кои са. Навярно имате предвид нещо друго - опита Ви да внушите, че не допускам коментари, на които не мога да отговоря. Това си е голословно твърдение, неподкрепено от нищо освен думата на един анонимен човек.

   Готов съм на диспут със специалист. Ще организирате ли това?

   Изтриване
  12. Всеки нормален човек занимаващ се с писане на статии и публикации е наясно, че сам човек не е в състояние да възпроизвежда по два материала на седмица. За това си трябва колектив и финансиране. Така че не ни внушавайте, че неспециалист като вас може да се представя за вундеркин. Стремглаво търсите "канонизиране" чрез провокации за евентуален диспут със специалисти, това е някаква емоционална фиксидея, нали? Това го правят хората с лабилна психика, фанатичност и стремеж към известността. От друга страна вие пишете просто белетристика, така че специалистите какво имат да си комуникират с вас и вашите интернет познания?

   Изтриване
  13. Анонимни господине, всеки човек си има определени способности, а и мотивация. Хората притежаващи достатъчно знания, добра библиотека, възможност за консултиране, а и желание да покажат истината, могат и три материала на седмица да публикуват.

   Опитвате се да ми създадете някакъв психологически профил, но го нямате въображение и така създавате свой профил - на раздразнен от своята безпомощност човечец.

   Жив и здрав!

   Изтриване
  14. Спароток и ти се правиш на бедно момченце хленчещо за финансова подкрепа, но в действителност си доста заможен, дори и с тези наследствени фирми носещи доста значителни приходи, пак си оставаш посредствен драскач възпроизвеждащ по няколко тъпи материала на седмица. За стойностно изследване си трябва време, не е като да гадаеш. Жалък човечец с огромно его си и без необходимата подготовка, точно и заради това избиваш комплекси и като те притиснат цензурираш.

   Изтриване
  15. Благодаря ти, разсмя ме здраво:) Не съм беден, но не съм и богат, пари не съм наследявал, нито фирма. С Божията помощ съм изградил и придобил това, което имам.

   Дали съм посредствен или не ще покаже времето, но самия факт, че ти анонимни човече идваш често говори за това, че все пак нещо те интригува.

   Изтриване
  16. Искам да попитам гн.анонимния защо историците тълкуваха надписа ог колоната на Княз Омуртаг KANAC първо хан, после пък кан.Защо византийците не говорят за Българска инвазия която печели големи битки, по отношение броя на войниците, а се води като разбонтувалисе местни,нещо като гражданска война.По въпроса за славянския език как така създателите на държавата Българите започват да говорят за незнам колко века,не ми се проверява,на славянски,претопили се демек обаче името бъгари остава за около два века беше май.И още има, но много бих искал да вида как ще отговорите на тези три прости въпроса.Ако отговорите наистина сериозно,аз се предавам.От Димитар Казаков,незнам как се прави да не сам анонимен,не ми се търси,за мен не е важно.

   Изтриване
 8. Поздравления,г-н Серафимов ! Ако е възможно бих желал да разбера значението на имената на останалите селища по картата със Загора. Има ли и други който се обясняват на старобългарски ?

  Поздрави
  Емилиян Стойков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има и други, които са обясними на български. Името на планината Олгасус е сродно на името на балканската река Олган, като значението е влага, ще напомня, че има бл.диал. улага, олага-влага.

   Названието на малоазийското селище Газорос е идентично на балканското Газорос, а обяснение може да се даде с глагола газя.

   Името Бабамонитис е близко до споменатото от Прокопий балканското селище Баба, като в случая превод даже не е нужен.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Въпреки напъните на г-н Серафимов загубил смисъл в незнайните му аргументи, Загора си се потвърждава от планината Загрос, което е най-логично.

   Изтриване
  3. И защо е най-логично името на Загора от земите на траките халиби да идва от Загрос? Ha какъв език е обясимо названието Загрос, ако не е някоя голяма ваша тайна разбира се?

   Изтриване
  4. Май твоите напъни да търсиш Загора от „Загрос“ са по-болезнени и ми напомнят поговорката „Къде е на магарето ... и къде е на камилата ...?! Област Загора има и в Хърватия, а малко по-южно, под о-в Корфу, един немалък гръцки залив се затваря откъм Йонийско море с провлак, на който е град Превеза. Има ли нужда да ти превеждам на съвременен български значението на този топоним?

   Изтриване
  5. Хърватите са потомци на илирите арвиати, които Плиний споменава. Илири и траки са роднини, това е причината днешния хърватски да е близък до българския, а и българите да са генетично близки до хърватите.

   Изтриване
  6. Кандидати за анализ –Римските крайпътни станции :

   „Daravescos“ , „Ad putea“ , „Мontemno“ , „Burgaraca“ и „Orudisza“

   Шопов

   Изтриване
  7. Много работа има още, дано тези, на които се плаща да го направят.

   Изтриване
 9. Благодаря за отговора. Весели празници!

  Емилиян Стойков

  ОтговорИзтриване
 10. Благодря за споделените ценни доказателства, Павел ! Всички малки детайли са важни - стъпка по стъпка , като червена нишка, те изграждат големите тези. Понякога се случва така, че те могат да преобърнат насоките на една хипотеза и да поставят началото на съвсем друго развитие на анализа. Най-сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пак казвам - подробностите са много важни. Жалко е само, че професионалистите са пропуснали огромно количество важни подробности...

   Поздрави!

   Изтриване
 11. По-точно казано „приели са уж да пропуснат“, за да изкарат собствения си народ пришълец на Балканите в полза на чужд народ, узурпирал територии с местно население и обсебил чужда история и култура! И всичко заради гнусна печалба и почести в обществото!
  Защото и апостол Павел казва на коринтяните: „Не искам, братя, да не знаете, че БАЩИТЕ НИ ВСИЧКИ под облака бяха и всички през морето минаха; и всички в Мойсея се кръстиха в облака и в морето; Но към повечето от тях Бог не благоволи ...“ I Коринтяни 10:1,2,5
  Под това „ВСИЧКИ“ се разбират 12-те племена, които бягат от Египет през Червено море, включително данайците. Но странно защо при изброяването на племената в гл.7 на последната книга – „Откровение“ племената са пак 12, но вместо племето на Дан присъства племето на по-големия син на Йосиф – Манасий. Явно данайците са отстранени от общността, но ето че Павел ги разпознава в Коринт като свои някогашни братя.
  Изключено е тази замяна да е случайна. Дали пропускането на данайците е резултат от горните грехове или поради друга причина, предстои да бъде установено.

  ОтговорИзтриване
 12. Мммм даа,
  Това Гарескос/Гарискос, Γάρησσκος /Γαρίσκος, Γάρησσκος ми звучи като граекос????

  == Не е ясно само защо немския учен Кречмер пледира за тълкуване “wallen, sprudeln” – бликам, след като Страбон отдавна е пояснил значението на Mατός/Матоас с гр. Ἄσιος-мътен [11] VII, fr.65. Дунавът е голяма, бавно течаща река, която когато приижда е мътна. Поради тази причина, превода на Mατός/Матоас като мътещ, мътен е напълно логично.==
  Ми защото в немско Дунав извира , блика

  ===По-интересно е, че съществува българска река Мътивир. Тя е приток на Тополница, а името ѝ е определено като българско [12] c.54. Значението на названието се обяснява с глагола мътя, който притежава диалектен вариант матя. Съществуват производни като матан-мътеница, айран, матана-млечен продукт, мътан-обезмаслено мляко [14] c.432-433.

  След като Мътивир е българско название, което несъмнено е сродно на Матоас, то това означава, че хора говорещи

  Мътивир ми звучи като мътен вир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А защо пък да не е Mατός/Матоас..Матоа..Матя,Мать,Мато-чка,Матер ....с 2 думи от майка ?
   Ами то всяка река когато приижда е мътна, даже и най-малките рекички. А Вардар,Струма,Марица и т .н не са ли мътни и те като прииждат?
   Това Матоа като Троа(да) където ОА става на Я в някой езици,като нашия вкл.ТроЯ,МатЯ ..вижда ми се резонно :-) лк

   Изтриване
 13. http://andorey.blog.bg/history/2017/11/30/trakiiskite-glosi-starobylgarski-dumi-zapisani-s-grycki-bukv.1580449

  ОтговорИзтриване
 14. "...Трудно ми е да повярвам, че Томашек не е знаел за стблг. гора-планина, горъскъ-планински, а съвременната гора-лес..."
  Прав сте г-н Серафимов в чешкия език hora е планина. Те казват: Jdeme na hory - Отиваме на планина. В чешкия език няма много думи с "г" или ако има те са чуждици. Също така прави впечатление, че думи започващи в български с "г", при тях могат да се срещнат с придиханно "х" (като в английския), което се означава с "h". Съответно:
  hora - гора
  Hana, Hanka - Гана, Ганка
  hromada - грамада
  hovno - :)

  Поздрави,
  Кристиян

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази особеност на чешкия език ми е известна, но Томашек би трябвало да е запознат и с българския език, иначе не би бил в състояние да направи адекватен анализ на тракийските имена, топоними и хидроними.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Не знам какви са точно власите, арумъните, което разбрах са едно и също. Проследих малко и разпостранението им като останки на територията на Балканите, знаете повече, имате много книги, ще останете учудени от информацията , която пази езика им за Българското определено по земите ни. Също разбрах вече тройката не се признава, вкарват и готи официално, но мисля че грешно ги наричат че са немско племе. https://www.24chasa.bg/novini/article/7729487

   Изтриване
 15. Защо искате от опонентите да се регистрират, за да можете да ги подложите на психически и физически тормоз ли?Ясна е тя вашата работа, но още малко хора са разбрали, че сте диктатор с кадифени ръкавици, който се крие под образа на благ човек. Срамота е това Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще съм Ви благодарен да разбера каква е дефиницията Ви за диктатор. Както и да погледна на себе си, в никакъв случай не мога да се разпозная като диктатор.

   Колкото до тормоза, не аз съм този, който злослови и клевети.

   Изтриване
 16. Прав е Анонимен22 декември 2017 г., 13:24 ч. до момента има допуснати 37 коментари и още толкова недопуснати от Спароток. Явно има нещо, което го притеснява за действителните му цели на цялото му творчество. Дали е амбиции, заболяване, раздвоение на личността или просто се крие като мижетурка зад клевети, обиди и конспирации. Очакваме да публикува всичките си рецензии на "компетентните" му публикации.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Странно, аз си мислех, че думата криене засяга хора, които са анонимни, хора, които поради гузна съвест се страхуват да изкажат публично мнението си както правя аз.

   Изтриване
 17. Здравейте.Имате ли представа дали този стар обичай наричн още Муков ден( празнува се на Св.Влас) и свързан домашните животни, на първо място волове и друг рогат,а и не само рогат добитък) дали има връзка с много популярното тракийско име Мука,Мукас,Мукос и др.подобни имена (също съставни) и дали е търсена връзка? Четох някъде,че Мука се обяснява с племе,род и т.н.,което би могло да се приравни и със стадо (група от индивиди).В някои региони на страната се използва и диалектната дума мУки главно за волове(едър родат добитък),може от тук да е Муков ден? Някои го смятат за ден в чест на бога на стадата Велес/Волос при някой славянски народи.Кой е аналогът на този бог в тракийската митология?
  Благодаря за поредния интересен пост,както и на хората с интересни коментари подкрепящи вашите търсения.Колкото и бавно да става един хубав ден всичко ше си дойде на мястото,няма как иначе:-)...такива са времената!
  Весели празници,много здраве и късмет!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако Мука е тракийско име, обяснението е много ясно понеже на италиански означава крава, а траките са били съседи с хетите, от които произхождат една част от днешните италианци.

   Изтриване
  2. Понеже Мука е мъжко име би могло да значи вол/бик/телец,а това ми напомня за Апис (Хапи)от египетските богове,който опложда Небесната крава и тя ражда от него златно теленце – слънчевия диск.
   Mukaboris Mukakenthos Mukapaibes Mukaporis Mukapuis Mukazenis и т.н би могло да са произволни от Бик/Телец.. ? Mukakenthos = син на Бика ?

   Изтриване
  3. До Анонимен22 декември 2017 г., 21:13 ч.

   Муко е действително древно име, но аз съм склонен да го свържа с мъка, в смисъл на роден в мъки, или нещо подобно.

   Муковден, или още Муканица е свързан по-скоро с муча, мучене, т.е. звукът, който животните издават.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. ==Муковден, или още Муканица е свързан по-скоро с муча, мучене, т.е. звукът, който животните издават.===
   Ммм даа. Ми да я търсим тая дума и в Занзибар.
   Дядо ми като трябваше да дои кравите ми казваше , айде да идем при муките.

   Изтриване
 18. Езиковите доказателства са слаби Павле, ти знаеш това, но не казваш на читателите си, че само с лингвистика става белетристика. Нещо да коментираш за памиро ферганския антропологичен тип сред населението на България?
  Драгомир Карагьозов, Шумен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Циганите не са българи, за да се ползват като доказателство за "иранския" ни произход.

   Изтриване
  2. „Само с лингвистика“??? Лъжа, току-що попаднал в блога или субект със сериозно увреждане на паметта!

   Изтриване
  3. До Анонимен23 декември 2017 г., 12:37 ч.

   Шегата настрана, но ромите наистина са най-близко до памиро-ферганския тип. Има красиви хора от този тип, но те не са българи и аз не проумявам на какво са разчитали тези, които определят българите като принадлежащи на памиро-ферганската раса...

   Изтриване
 19. Здравейте, казвам се Николай Колев и съм от София. Искам да ви задам два въпроса. Първи въпрос - защо никой лингвист не застава зад вас? Втори въпрос - защо никой историк не подкрепя вашето тълкуване на събитията от миналото? Не можем да приемем, че всички са тъпи или луди, следователно вие сте the weakest link. Нямам намерение да ви обиждам, аз само следвам фактите. Надявам се този коментар да бъде допуснат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
  2. Драгомире, нямам сведения сред българското население да се срещат хора от памиро-фергански тип. Ето каква е неговата характеристика:

   "Памиро-Ферганская раса, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу. Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией. К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки."

   http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0/


   Прочее, аз не ползвам само сведения от ономастиката, но и ценни данни от антропологичните изследвания проведени от д-р Методи Попов и негови колеги:

   “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип.”

   Изтриване
  3. До Анонимен23 декември 2017 г., 13:57 ч

   Дължа Ви извинение за изтрития коментар, нямам представа как е станало, бях го одобрил, но при слеващото отваряне на страницата се оказа, че е премахнат. Май е време да си потърся друга платформа за изява.

   Изтриване
  4. Все някой ти е виновен на тебе, ама как барем веднъж не каза че грешиш бе?

   Изтриване
  5. Греша както всички останали. Случвало се е аз самия да изтрия по погрешка културен коментар.

   Изтриване
 20. Ще отговоря на въпроса Ви с въпрос

  1. Познавате ли лигвист (от България, или Западна Европа), който да е признал, че труда му почива на грешки, а титлата му е получена със защита на неверни неща?

  2.Познавате ли историк (от България, или Западна Европа), който да е признал, че труда му почива на грешки, а титлата му е получена със защита на неверни неща?

  Не е нужно да ми отговаряте, по-скоро отговорете на себе си.

  ОтговорИзтриване
 21. Отново една отлична студия на господин Серафимов. Чета обвинения към учените от БАН. Мисля, че те са неуместни, след като актуалните правителства, от която и да е "разцветка" нямат отношение по въпроса и следват "истинските знания" които само едни "учени" от "безгрешния запад" могат да предоставят. Смешно и жалко. Нима държавния рецензент ще допусне да се каже , че гърците са евреи и не са носители на никаква култура. Но "западният свят" се идентифицира с "гръцката култура", т.е., с гръцката примитивност! Значи ли това, че "западът" не е носител на култура, а плагиат, крадящ култура. За мен отговорът е да. Така, че без политика на държавата в тази насока, всичко ще се съобразява с "общоприетите теории", въпреки, че те звучат абсурдно. Според мен първо трябва да се възстановят защитните механизми на държавата, а впоследствие да се изисква от нейните институции, които в момента са с неясен статут. Много логика и родолюбие има в статиите на господин Серафимов. И тези, които пишат поради това, че винаги трябва да са опоненти, нека знаят, че траките не са били само в земите на днешна България, а са населявали огромна част от Евразия, Европа и Азия. Може би, тези опоненти не са българи, траки, славяни имена означаващи едно и също, те са друг народ, ако изобщо принадлежат към някой народ.

  ОтговорИзтриване
 22. До Анонимен24 декември 2017 г., 9:02 ч.

  Въпросът с гърците и Западна Европа е малко по-сложен. Както в Гърция, така и в Западна Европа е имало, а и все още има хора, които са ни благодарни. Проблмът е в това, че тези, които определят политиката на Гърция, а и на Западна Европа не ни обичат. Съвсем правилно определяте тези индивиди като непринадлежащи към никой народ.Така е, за тях няма народност, само интереси, тези на големите пари и абсолютната власт. Излишно е за лепим етикет на тези хора, злото име много имена и форми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с мнението на анонимен от 24.12. 9:02ч. Единствено е малко прекалено да се твърди, че „западът не е носител на култура, а плагиат, крадящ култура“, имайки най-вече предвид Италия.
   Не е прав и Г-н Серафимов, че за индивидите, които споменава, няма народност. Твърде много измежду тях признават само собствената си народност и гледат на останалите народи като на доен добитък.
   Но утре честваме рождения ден на Един Богочовек, Който също не бе пощаден от тяхната омраза. И за по-празнично настроение си позволявам да представя превода на химна, който се изпълнява в повечето западни църкви по този повод:

   „Запейте, вий верни, радостно хваление,
   дойдете, дойдете във Витлеем.
   Чуден Спасител днес за нас роди се,
   дойдете да прославим, дойдете да прославим, дойдете да прославим Господа!“

   Изтриване
 23. Много полит-коректен си бе Павеле и това ме кара да се съмнявам сериозно в твоята искреност като автор (дано да се лъжа) ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Забавна имитация, (дано да се лъжа) ;)

   Всеки има право на лично виждане по даден въпрос, а и всеки има свой начин на изразяване. Ако смяташ, че нещата трябва да се кажат по различен начин, регистрирай се в блога и открито покажи как трябва да се говори.

   Жив и здрав!

   Изтриване
  2. Регистрацията ще стане факт, когато Спароток покаже, какво е образованието му и рецензиите за псевдонаучното му творчество.

   Изтриване
  3. Какво ли не измисля страхливия и знаещия, че поддържа неверни неща :)

   Изтриване
  4. Анонимното създание от 26 дек., 14:09 е много нагло. Собственикът на блога е този който може да поставя условия, гостите трябва да се съобразяват. Като не му отърва на някой какви са условията за провеждане на дискусията, да не идва тука.

   Красимир Генчев, Чикаго, София

   Изтриване
  5. Г-н Генчев, имате право, поставените от мен условия са съвсем нормални и в случай, че някой не ги харесва, значи мястото му не е тук.

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Г-н Серафимов опцията за регистрация като анонимен не е ли от вашите условия? Спазвайте си изискванията ако обичате и не цензурирайте толкова усърдно коментарите, нали?

   Изтриване
  7. Възможността да се коментира като анонимен е дадена по две основни причини. Първата е, че има хора на възраст, които боравят трудно с компютри. Втората е за хора, които са от университетските среди и се страхуват да не загубят работата си поради позицията, която заемат.

   Аз съм поставил ясно изискване - желаещите дискусия да се регистрират. Така се разбира кой е сериозен и кой не. В случай, че някой е уверен в правотата си, той няма от какво да се страхува. Аз не мога нито да уволня никого, нито да глобя никого, или да смачкам нечия кариера. Всеки с чиста съвест може да се регистрира както съм направил аз и да дискутира. Какъв е проблема?

   Изтриване
  8. Не разбирам тогава как отсявате кой от коя група попада, защото нито съм пенсионер, нито от университетските среди. Явно имате дарба да предсказвате чрез Калбото на врачка. Проблемът е, че нямам какво да крия, но пък вие имате и затова налагате цензура, нали?

   Изтриване
  9. Бихте ли бил така добър да ме осветлите какво имам да крия?

   Изтриване
 24. Тракийските топоними завършват на пара, брия, диза, а такива няма в средновековните хроники изобщо. Нещо да кажете по този въпрос ?Не може хем да сме траки, хем да нямаме нови тракиски топоними описани в някоя хроника до 14 век. Ами сега :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кабиле, Берое, Византион имат различни окончания. Защо трябва да имаме "нови топоними" в средновековието?

   Изтриване
  2. Топонимите с елемент -пара не са изчезвали никога, има ги и днес. Пара е чуждото предаване на бара-река, има дори правилно предадени варианти като Суро бара, Тамон бари, Су бара. Днес имаме Черна бара, Крива бара, Слана бара, Барето и т.н.

   Брия/врия се обяснява съвсем лесно със стчсл./стблг. вереia, верѣiа-крепост,затворено място, верига.

   Диза отговаря не само на перс. дида, но и на стблг. зидати-строя, блг. диал. дзидъ-стена, блг.диал. дзис-стена.

   Докато бара се е запазила, то врия и диза са изпаднали от речта ни. От речта ни са изпаднали и стблг. вьсъ-село, врьтъ-двор, оградено място, макар да са основни думи. Важното е друго, пара/бара, врия, диза, могат да се обяснят с помоща на българския език.

   Изтриване
  3. Бих желал да добавя и това, че ст.англ. þorp-село, byrig-град, fléot-река, също са изпаднали от говоримата реч, нищо че са основни думи. Не можем да очакваме, че всички от доста по-старите наши думи ще се запазят до ново време.

   В един определен момент дадени думи се превръщат в архаизми и биват изоставени в полза на други.

   Изтриване
  4. Честито рождество Христово!

   Защо да не приемем ,че "диза" е латинско и гръцко предаване на "дица" , кое е пречка ?

   Шопов

   Изтриване
  5. Безусловно, и оттам е окончанието - ица на : Триадица, Белица,Златица,Вратица,Сливовица,Боровица и много много други населени места .Поне за мен е така.

   Изтриване
  6. Диза по-скоро е *двиз-ja/двиг-ja >
   *движа > (предадено чрез гръцки) диза. (корен двиг- с вариант по трета палатализация двиз-, с значение на "дигам").Окончанието -ja го има и при хыжа < *хыз-ja, коншта < *конт-ja, сръб. тврджава < *тврджа + *-ава, като *тврджа < *твьрд-ja.
   Брия може и да е от *бьр-ьja > *бьр-ия > *брия, с корен *бьр-, нулева степен на *бор-, събирам. Същия корен го има и в събрание < *съ-бьран-ьje

   Изтриване
  7. От *бьр-ия > *брия имаме име на гр.Бърно/Брно в Чехия,а с корена бьр или БР имаме в българския популярното Бърдо/Бръдо за рид,възвишение а в съкратен вид е станало Рид/Ридо,така че може и нещо с височина да е свързано или дето се събира планината с с небето,връх?? А за Бърдо/Бръдо като част от тъкаческия стан? Какво е бърдо?Не е ли нещо като гребен,нали ? Събрира нишките? Това бьр=бор за събирам много резонно звучи.

   Изтриване
  8. Аз лично бих свързал бърдо с бридъкъ-остър, брадъ-брадва, брьдун-меч.

   Изтриване
  9. Към бридъкъ-остър.
   Аз съм записала диалектен израз -БридИ ветар(духа остър вятър),както и БридИ кошАвата (духа остър студен източен вятър).Това е от Северозапада

   Изтриване
  10. Брно по-скоро идва от старобългарски "брьние" - кал, мръсотия. Корена е *бер - кафяв, който се среща и в "бобър", "бърлога". "бридък" може би е свързано с "брити" - бръсна... До колкото знам "бърдо" се сравнява с английското "board", но в никакъв случай не е германска заемка (както твърдят някои), защото в стб. няма заемки от среден род.

   Изтриване
  11. "рид" произхожда от стб. "хридъ", от където идва и името на града "Охрид" (обграден от ридове)

   Изтриване
  12. Бърно действително може да идва от брьние, а колкото до board, тя по-скоро е заемка от дедите ни. Немската Brett-дъска е много близка до фригийската bretas-дървена статуя, т.е. нещо изрязано, но в германските езици няма обяснение.

   Изтриване
 25. Като се спомена Берое, дойде ми на ум ,че през IX в. хан Крум включил града в своята държава. Арабският географ Идризи през 1153 г. го отбелязва с името Феруй. Българите наричат града Боруй на основата на тракийското Берое. * - бору (на старобългарски) - крепост. И оттук се сетих за Н.Тодоров и неговото:
  Историко-филологически анализ на етнонимите балакри, фалакри, перегрини chronologia.org/bl/bulgarialexmacedon-1.pdf
  Ами ето оше един пример: Боруй става Феруй , както Балакри са станали Фалакри в известното произведение на Курций Руф
  Явно арабският географ е посетил града когато е бил византийски, а Боруй в този период е ту български ту византийски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старобългарски и тракийски са названия на един и същ език, но в различни епохи. Берое има в Тракия, но и в Македония, Бероя е име на кърмачката на богиня Земела. Какво означава името не смея за спекулирам, смятам, че е нужно сериозно проучване.

   Изтриване
  2. Според мен старобългарски и тракийски са различни но сродни езици, тракийския е бил езика на местното балканско население, а старобългарския идва от по-северното славянско население.

   Изтриване
  3. Старобългарския от средновековните документи действително принадлежи на дедите ни обитавали земите на север от Дунава, но ми е трудно да обявя тяхната реч за отделен, пък било и сроден език. Склонен съм да приема, че това е било по-скоро северен диалект.

   Изтриване
 26. Честито рождество Христово,Павле!!!...
  Желая здраве и късмет на теб и цялото ти семейство!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честито рождество Христово приятелю! Бог да дари със здраве и щастие теб и близките ти!!!

   Изтриване
 27. Към Анонимен24 декември 2017 г., 14:48 ч. Уважаеми господине, цялата "западна" култура се приема като "наследник" на "класическата гръцка култура". Многократно посочваните данни от известни наши историци и интелигенти за негръцкия характер на "класическата гръцка култура", като тракийската култура е обявявана за гръцка и то основно от немски автори говори именно това, че тази "западна култура" се основава на тракийската култура. Според мен господин Серафимов е абсолютно прав за тези безродни индивиди. Това са същества, винаги противоречащи за нещо, независимо какво, те не се интересуват от факти и най-малкото са чели произведенията които господин Серафимов описва като използвана от него литература. Имат особена психика, но не е тук мястото за определяне същността им. И понеже пишете за "рождения ден на един Бого-Човек", бихте ли ми изяснили, защо само "православна" България празнува "божич" както наричат Рождество Христово в Западна България съгласно католическото приемане. Всички православни страни празнуват Рождество Христово на 7 януари. Или това е израз на приобщаване на нашата черква, станал през 50те години на миналия век от страна на българската православна черква, към "по-прогресивната" католическа черква. Идеологията християнство е както всяка идеология. Виждаме, има политическо действие. Пишете за химна изпълняван в "западни църкви"!!!! Доколкото ми е известно, разликата е в приемането на "светата троица", отец, син и светия дух. Докато католицизма приема че отец и син са единно същностни, то православието приема, че са подобно същностни. Но все пак и Вие се "ориентирате" в политкоректната "западна посока". Оставам с впечатлението, че сте един от тези които неглижират българската народност. Бих задал и още един въпрос, къде отидоха изконните тракийски божества. Защо ги заменихме, защо предадохме народността. И защо над 2 милиона българи напуснаха България. Нито те, нито техните деца ще се върнат в България. Това също се дължи на политика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До анонимен 25.12. 23:02

   Уважаеми господине(госпожо?),

   Мисля, че малко се отклонявате в разбирането си за въпросните „индивиди“ от това на Г-н Серафимов. Уж са „безродни“ пък били „немци“, описвате ги хаотични опортюнисти, а за него са финансисти, които диктуват световната политика.
   Щом за Вас християнството е идеология, какво Ви пречи да го замените с идеологията на „изконните тракийски божества“? Политика има отчасти във всяка официална църква, но съм много любопитен да ми покажете поне един политически пасаж в „идеологическия“ манифест на християнството, ако изобщо имате понятие от него. Лично аз не мога да бъда „политкоректен в дадена посока“ понеже признавам стриктно „манифеста“. В това, че предложих превода на химна „Adeste fideles“ не виждам нищо политическо. Мелодията е впечатляваща и той се изпълнява тържествено на много различни езици.

   Изтриване
  2. Уважаеми господине Анонимен26 декември 2017 г., 20:38 ч., не четете внимателно! Пиша, че тракийската култура е обявявана за гръцка от немски автори. Въпросните "индивиди" следват тази мантра, но не са немци, те нямат народност. Не желая да засягам въпроса с християнството, за да не се обидят вярващите. Аз съм атеист, така, че благодаря за съвета. Но най-загадъчното за мен е този "манифест". Не зная да има "манифест" в православието. Манифест от латинското manifestare-правя очевидно, призив. Идеология-система от възгледи и идеи в които се осъзнава и оценява отношението на хората към действителността и един към друг, социалните проблеми и конфликти, също така съдържаща цели (програми) за социална дейност насочени към укрепване или изменение (развитие) на дадени обществени отношения. Ако имате предвид "християнския манифест" на Френсис Шефер (Francis Schaeffer, Tuesday, 06 November 2012) то той започва така: Ние, представителите на културата на Запада (включваща САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и.т.н) както се разбира от само себе си.... Тогава какво означава Вашата декларация "Лично аз не мога да бъда „политкоректен в дадена посока“ понеже признавам стриктно „манифеста“". Политическо е това, че Вие православния давате предимство на католицизма. Отново повтарям, Рождество Христово се празнува от православието на 7 януари. В православна България е унифицирано с католическата дата. Това не е ли политика. И вместо рождественска българска песен Вие се омайвате от католическия рефрен.

   Изтриване
  3. Без отговор.

   Изтриване
 28. Вие нали знаете народната мъдрост, че една птичка пролет не прави? С отъждествяването на Tzita c Житъ съм склонен да се съглася, но какво ще ги правим Реметалковците, Рескупорисите, Кетрипорисите? Защо ги няма тези имена при българите Серафимов?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен,
   мисля ,че тази тема е засягана многократно в блогът.И многократно се стига до един извод.За толкова голям период от време и при условие,че се сменят толкова много неща.От робство наложено от империи и смяна на религии,е съвсем естествено да няма и помен от типично тракийските имена от онова време.В тоя ред на мисли,то и "пра-българските" имена в днешно време са си инжектирани в следствие на "патриотизъм" а не в следствие на някакво "запазване" показващо не-родствеността ни с траките.Също и беше доказано многократно ,че въпреки всичко.В имената на българите родени преди 45-та,много често се срещат имена които или са вариант,или направо са си тракийски.
   Друг аргумент срещу намекът на въпроса ви е,че ако погледнем гърците днес...е, колко от тях днес се наричат "Платон","Херодот","Леонид" и тн. .Ако днес има такива те са малко и са плод на същия онзи "показен" патриотизъм който днес ни дава имена като Аспарух и Кубрат например.

   Изтриване
  2. http://sparotok.blogspot.bg/2015/08/blog-post.html

   Изтриване
  3. Г-н Невенов, имате право за показния патриотизъм, така е, някои имена се ползват с точно определена цел.

   На анонимния бих желал да кажа следното: Що се касае до имената Реметалк, Разкупорис и Кетрипорис, за тях трябва да се спомене, че са одриски. Не кой да е, а одрисите са съюзници на римляните и им помагат да покорят страната ни. От този момент, всичко свързано с одрисите бива считано за нещо презряно от желаещите свобода и независимост наши деди. Съвсем нормално е, че династичните одриски имена ще бъдат избягвани.

   Важното е друго, въпросните одриски имена могат да бъдат обяснени на български език. Частицата -талк от Реметалк, Ситалк и др. наши лигвисти с тлъкъ, а с това аз съм напълно съгласен.

   Частицата -порис е реално борис, а тя се обяснява с борити сѧ, както обяснява проф. Чилингиров и др.

   Частицата кетри бива преведена като четири от Вл.Георгиев, т.е. Кетрипорис е Четрибор -борещ се за четирима.

   Частицата Роме, Руме, Реме, аз лично отъждествявам със стблг. раме(нъ)-силен.

   Както виждаме, макар определени одриски имена да не се ползват нито в Средновековието, нито в ново време, те все пак са обясними на български език.

   Изтриване
  4. Какво ще ги правим Реметалковците ли?
   Същото, каквото правим и с Груѝовците, Ламбовците, с чъргубоила Мостич и т.н.
   Анонимният ще си кръсти ли детето Ангеларий примерно? Или Спиридон, накратко Спиро? А Телериг, Маламир, Омортаг?
   Някои имена просто излизат от употреба с времето.

   Изтриване
  5. Така е, староанглийските имена Пенда, Офа, Хенгист също са излезни от употреба...нищо ново под слънцето.

   Изтриване
 29. "ремети", "порева" са диялектни думи. Ремети = създава метеж. Порева (се) = несигурен ход. Първата думичка в Разкупорис е "разку" = рязко. Ако вземем формата: РеметТалк, имаме нещо от вида "Неясно изказване".

  ОтговорИзтриване
 30. Здравейте, искамдам да попитам за езика на Кабардино Балкарците знаете ли нещо, има ли нещо общо с нашия.Също и за езика на Казанските или Волжските Българи доколкото разбрах на Волжските е Тюркски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доколкото ми е известно и двете групи говорят тюрски езици, но не зная дали представителите на двете групи се разбират.

   Изтриване
  2. Мерси за отговора имам един последен въпрос,на територията на която е била Стара Велика България имли гробни могили подобни на нашите тук в България.Също ако се направи някаква статия за Стара Велика България,за езика ако има информация, керамика, имали някакви сходства с културата на Траки и Скити.Или ако не статия на кратък отговор като коментар също ще бъда благодарен.

   Изтриване
  3. Да, на територията на Стара Велика България има гробници като тези от нашите земи. Намерени са дори златни маски като тези от нашите земи, а и релефи с Тракийския Конник.

   Ето тук можете да намерите информация СТО ДВАСЕСЕТ И ПЕТ ИНТЕРЕСНИ ИМЕНА ОТ ЗЕМИТЕ НА СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

   http://sparotok.blogspot.nl/2016/09/blog-post_23.html

   НЕИЗВЕСТНИТЕ ТРАКИЙСКИ ЗЛАТНИ МАСКИ


   http://sparotok.blogspot.nl/2014/01/blog-post.html

   КАКЪВ ЕЗИК Е ГОВОРЕН В СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2014/11/blog-post_5.html

   Изтриване
  4. Със голямо уважение към труда и делото и към вас като човек благодарности.

   Изтриване
 31. ==От робство наложено от империи и смяна на религии,е съвсем естествено да няма и помен от типично тракийските имена от онова време==

  Ммм даа, какво робство??
  Българите нямат робско мислене. За това са оцелели. Има ли сведения че българите са търгували с хора???Българите са чувствителни на най малкото насилие над тях и за това наричат работите, които вършат и не са им по вкуса да наричат робство.България е създадена от различни племена. Тези които им харесва един начин на живот просто се адаптират много бързо.Просто одрисите са били много близо до новия начин на живот и не само, те са го и създавали и за това са си сменили и имената.
  ИРИ не е Рим. Източното Православие не е Католицизъм .А не е,защото одрисите, трибалите, .. местните племена са го създали.
  Да направим аналогия с днешното време.
  Младите ни хора които най лесно усвояват знанията отидоха на Запад и доказаха че могат да бъдат най добрите. Наследниците ми заминаха за САЩ. В първия курс на обучение учеше това което тук се учеше в 9-ти клас. Разбирате ли??? Те са назад с 2 години.И това преди 20 години.И намери начин да живее по света и да си плаща данъците у нас. Не ползва нищо от здравна система , социална система но плаща у нас.Знаете ли какво каза.Ми нашите цигани са по хубави, що да не плащам за тях.Те имат по голчм потенциал и бъдеще от .... Да децата и нямат "български" имена , но знаят български език, защото ги накара да живеят 5г. в България.Налага и се да ползва помощ за да отглежда децата си и си наема българки и ги влачи по света.Забележете никога не е казала слугиня , а бавачка!! И колкото и да роптаем че у нас е зле.Преди 2 г замина комшийчето , програмистка, за Германия.Детето и за 6 месеца усвои немски и учителите и казали , ми тя е с 3 години напред.Това е българската школа!!!
  Наше задължение е да си подредим къщичката, да им създадем услошия и умните деца да се върнат , . Няма да се казват Никола, Аспарух, Пано , на дедите си а са Никълъс ,Александър, Михаил, е има и една Милена. И да ви кажа различни вери са предците им. Те го докараха до една е с двата и варианта. . Но България ще си остане България и няма да я прекръстят.  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Рорик,
   не се разбира много много за какво точно говорите.Сякаш липсват изречения които поясняват за кого и за какво говорите.

   Но аз лично не съм много въодушевен да прехвалвам постиженията на нашата школа която деградира със всяко "модерно","западно" нововъведение.Още повече,тези хора които получават обучение,дори и средно в българия,а после заминават на запад и там преуспяват с уменията и знанията си,реално са най-неблагодарните люде които може един народ да има.Понеже техните знания,умения,възможности и до някъде характер са изцяло плод на българския народ.Когато един такъв индивид,напусне родината и родът си чисто поради желанието си да живее охолен и лесен живот,реално кръвта,потта,сълзите и трудът на милиони българи за да се създаде този индивид,който би трябвало да е елитът на нацията,е бил напразен.Не знам и за какви данъци говорите.И аз имам много познати които заминаха.Цялото ми семейство от моя страна е в чужбина.Да не говорим за страната на жена ми а и някой от приятелите ми.Не съм чул веднъж някой да казва ,че си плаща данъците и там и тук.Който и да го прави е пълен будала,понеже реално тъпче гушите на онези които погребват собствения им народ.И от двете страни.

   Не разбрах дали някой от тези ваши познати са изказали мнение ,че за тях циганите са с по-голям потенциал от собствената им кръв-българите. Ако наистина е така,то такива хора могат да бъдат определени единствено като предатели на българския народ.А наказанието във всяка нормална държава,за национално предателство е...смърт.Такива хора,както и онези по-горе не трябва въобще да бъдат възхваляни нито в публичното нито в частното пространство.Не само защото спомагат за унищожението на българския народ,но и защото израстващите поколения виждат възхваляването,и в чистото си вродено желание да получат подобно възхваляне,имитират тяхното поведение.Така стигаме до случая който вие споменахте.Младежи които дори и 1 ден не са работили в българия,завършват образованието си в чужбина и остават там,с претекста ,че само там имат шанс за развитие.

   А за циганите.Лично аз живея в село където циганите са мнозинство.Странно къде е ДПС да защитава моите права.Понеже нали на такава им е платформата...че защитават правата на малцинствата.Но по темата.Та понеже живея сред цигани ,далеч не съм убеден в тяхното умение да създадат цивилизовано общество...дори от ниско качество като нашето.Но реално не мога да им се сърдя.Понеже същите тези "елити" дето напуснаха България,и продадоха земите,къщите и апартаментите си.Оставиха един вакуум който се запълни от циганите.Като има земя за обработване,фабрики в който да работят,къщи продавани за жълти стотинки,будали да им изплащат всевъзможни помощи, много ясно ,че ще се нароят.

   Но сте прав....но до някъде.Бъдещето на българия и българския народ зависи изцяло от българите.Но не на онези зад граница а на тези тук.Проси,бедни,с нисък потенцял но с голямо сърце и любов към собствения си народ и земя.Аз не желая да съм част от борбата за по-добра България,за да могат българите в чужбина да се завърнат.Аз желая да съм част от борбата за по-добра българия,за българите в българия и техните деца и децата на техните деца,да живеят по-добре.Онези навън не ме интересуват.Те и без това се доказаха като лош генетичен материал за нацията ни.Или поне онези които отидоха там чисто поради глупавия претекст за лесен живот.Та това от мен.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Невенов, за това обезбългаряване имат вина българските елити, управлявали България след преврата през 1989 година. Тяхната предателска роля, както е било в исторически план многократно до днес. Те защитаваха чужди икономически и геополитически интереси, което доведе до нова национална катастрофа. Тези правителства разрушаваха, вместо да съхранят и усъвършенстват вече построеното и да изграждат ново. Под чужд диктат в управлението на страната влязоха много не българи. Не се създаде благоприятна икономическа и обществена среда за населението. Българите се чувстват чужденци в своята държава. Лансират се в управлението терористични етнически организации. Игнорират се икономически проекти с голям потенциал за България в угода на други държави. Създадоха се военни бази на друга страна в България, които са потенциална опасност, защото страната няма войска и въоръжение с които да се защити. И българин вече не звучи гордо. Именно така наречените ни партньори от ЕС винаги ни унижават и ние се радваме. Защо.

   Изтриване
  3. Здравейте,

   Доста от написаното от г-н Никола Невенов е вярно и се присъединявам към него. През 19 в. много българи (и българки) са заминали в чужбина да учат, а някои дори са се оженили там и са заживели при по-добри условия. Но през 80-те и най-вече през 90-те години са се върнали в една изостанала България. Обаче благодарение на тях - най-образованите, умни и с "добър генетичен материал", както често се казва - та те създават прогреса у нас. И благодарение на тях и желанието на българина у нас да се учи и да работи, България до 1908 година става икономически най-развитата държава на Балканите (след многомилионната Турска империя).

   А днес по-малко от 5% от заминалите на вън да учат или да поработят, за да натрупат опит, се завръщат. А тези, които се връщат пък не се включват в образованието и не създават свои фирми, а влизат на работа в чужди (западни) фирми или влизат в политиката за келепир.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  4. Уважаеми Г-н Невенов, уважаеми Г-н Анонимен 28.12. 7:52,

   Някой би помислил, че вие спорите един с друг, но фактически вие изразявате различни страни на едно и също зло. И в никакъв случай не може да се каже, че злото води началото си от 1989 год. Защото ако „желязната завеса“ би била отстранена само за един месец преди тази година, вероятно много по-голям брой българи биха напуснали България!
   През предшестващите 45 години ни беше втълпявано, че наш бог може да бъде само ПАРТИЯТА, която никога не греши и се грижи за равенство в новия строй, но ние всички, и онеправдани, и привилегировани знаехме, че това е лъжа. Сега непрекъснато ни навират в носа някакви „нови европейски ценности“ и отново се усещаме, че ни лъжат. В крайна сметка ние като „нация на духа“ бяхме ограбени точно в духовно отношение и се хвърлихме със страшна сила в материализма. Наш бог станаха парите и свързаните с тях материални приоритети. Какво би могло да се очаква от такова поколение???

   Изтриване
  5. Уважаеми господине Анонимен28 декември 2017 г., 13:08 ч., грешно сте разбрали, аз потвърждавам заключенията на господин Невенов. Не съм съгласен с Вашето виждане относно "желязната завеса", но това не дава представа за въпроса на обезбългаряването. Аз мисля, че една централа ни е втълпявала идеологемите за които пишете "...че наш бог може да бъде само ПАРТИЯТА,...Сега непрекъснато ни навират в носа някакви „нови европейски ценности“..." Какво е Вашето мнение. Има ли такава централа.

   Изтриване
  6. Уважаеми г-н анонимен 29.12. 7:53ч.

   Ваше право е да не сте съгласен с мнението ми за „желязната завеса“. Най-хубавите ми години преминаха зад нея. Не умирахме от глад, но брояхме стотинките, които изкарваха моите родители, същевременно виждайки как живееха и „по-равните“ от нас! Съкровената ми мечта, гледайки излитащите в западна посока самолети, беше кога бих могъл един ден да бъда на един от тях с еднопосочен билет. И съвсем не заради материалните проблеми – съзнанието, че съм обречен да прекарам живота си в един световен затвор със задължението да възхвалявам един лицемерен строй на лъжата ме влудяваха!
   „Централата“, за която говорите е факт. Преди се наричаше „Комунистически интернационал“, а сега се преименува в „Глобално правителство“. Нима не по негово нареждане Меркел нареди „интегрирането“ в Европа на племена със съвсем различно светоусещане и култура???

   Изтриване
  7. Иронията е, че лицемерния строй бе създаден от банкерите на Уолстрийт. Те финансираха извратеното учение на Маркс, те финансираха и превратаджиите Ленин, Троцки, те принудиха американското правителство да предостави редовна армия в помощ на "революционерите".

   Изтриване
 32. Благодаря, Павле, много интересна статия. Попаднах на блога, докато търсех информация откъде идва думата "Коледа". :) Трябва да гостувате отново при моя съгражданин Стойчо Керев. Ще метна идея на сайта им.
  Поздрави и весели празници!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Предаването на г-н Керев е много интересно и гостуването действително си заслужава. Да се надяваме, че ще има възможност за още едно.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Здравейте, г-н Серафимов. Честити светли Рождественски празници и Ви пожелавам през Новата 2018 година да бъдете здрав и да запазите Вашата активност!

   Присъединявам се към Кат 27 декември 2017 г., 15:42 ч. От колкото повече медии се чува гласът Ви, толкова е по-вероятно да се осмелят някои от "учените" историци да се обадят и да влезат в научен диспут и да предложат, ако могат, алтернативно тълкуване на изнесените от Вас факти, а не само да се мъчат да Ви оплюват и да тласкат троловете си срещу Вас.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. Благодаря Ви! Светли празници, здраве и сполука през 2018!!!

   Медиите наистина са важни, но по-важно е постоянството, за това и се опитвам да не спирам колкото и да е трудно понякога.

   Изтриване
 33. https://www.vesti.bg/bulgaria/politika/bozhidar-dimitrov-gotov-da-napravi-profesorska-partiia-6077633

  Шопов

  ОтговорИзтриване
 34. Ето тук едни думи.
  http://thracebulgaria.blogspot.bg/2014/02/blog-post_5.html

  Направи ми впечатление -гари, гури , и някъде в една от другите статии мернах гаури.Било народ.
  Какво значи гяури на турски??? Изобщо има ли смисъл на турски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гяур, каур означава огнепоклоник, употребява се в смисъл на неверник, изповядващ различна религия от исляма.

   Изтриване
 35. Ако на вас ви трябва финансова или юридическа помощ ние българите от САЩ сме готови да направим каквото можем, само кажете гн. Серафимов, няма проблем.

  ОтговорИзтриване
 36. Nikola Nevenov28 декември 2017 г., 4:30 ч.
  Анонимен28 декември 2017 г., 7:52 ч.

  Не е по темата за да се впускам в подробности.
  Дадох примера като логика. Мисленето на хората е различно. Темата е кой какво е написал за нас и кои сме били. Опитваме се да търсим истината. Тъй като фактите са оскъдни не бива да се изхвърля никой факт и върху всички тях да се градят предположения .Изградените до сега предположения ги знаем от учебниците. Г-н Серафимов гради предположения върху отхвърлени факти и на основата на думите и значението им. Тези които го обвиняват че няма собствено мислене не са прави. Той има свое предполовения но те са различни от другите предположения . .

  Поне аз доколкото разбрах , на наша територия е имало население със собствена култура развиваща се което е допринесло за създаването на държава която е била по силна от Римската империя за да и плаща данъци. Иколкото пошече чета толкова повече се убеждавам че ИРИ всъщност е създадена от местните.
  Ми вижте османците са били тук 500 г , е затрили ли са ни културата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дядо Рорик,

   Има една приказка: „За предпочитане е да имаш „хитър“ враг, нежели „нехитър“ приятел“.
   Разбирам голямото ти желание да пишеш коментари. Но и аз произхождам от Северозапада и като чета коментарите ти понякога се чувствам неловко.
   Моля те, преценявай по-внимателно съдържанието на изложенията си, защото Г-н Серафимов заслужава малко повече уважение!
   Със земляшки поздрав.

   Изтриване
  2. Господин Рорик28 декември 2017 г., 20:33 ч., мисля, че обществото на траките не е имало държавност в смисъла на Асирия, Египет, Персия и Рим. Организацията на тракийските общества е основана повече на духовност, отколкото на централизирана власт. Там е разликата. Поради това днес траките остават неразбираеми. И в такъв случай, те биват изключени от историята. Удобно, нали. Някъде да сте срещали литературен източник, в който да пише, че траките са имали роби. Общество, базирано на духовност се различава от войнстващото общество на едноличното управление.

   Изтриване
  3. Няма как аристокрацията да не е имала роби,но основното население са били свободни селяни обработяащи земи на аристократите срещу някакъв вид наем или натура или каквото и да е.Тези свободни селяни пък са били армията на вождовете - може би затова са били и свободни - роби не стават за войска.Струва ми се,че много се идеализират траките,по-скоро са били прагматични хора. А според мен робите в кавички на тракийците са били многото им жени, който са работили и поддържали всичко,докато мъжете са били по бойните полета ( главно с цел грабеж,което се отнася и за другите племена от епохата,не само за тях). Незнам и тази огромна любов към златото дали е духовно качество,ламтеж за богатство ли,какво ли...вярно че златните и сребърни артефакти са разкошни.Мисля си понякога,че просто са били прагматични,а когато се разчитат текстове от златни пръстени и др.оставени в могилите(имайки предвид,че много са ограбвани още в онези времена) би трябвало първо да се предположи първо следното: Ако някой открадне златото да не види бял ден, да го затрие бог, да пукне тука в могилата и т.н...:-) вместо : Ролистене моя любов,ти тука лежиш леден, а аз ниско тлея до тебе ...:-)

   Изтриване
  4. Едва ли по време на Античността е съществувало общество без роби. От друга страна, положението на робите в Рим, Атина и в нашите земи е съвършено различно.

   Що се касае до любовта към златото, то тя засяга аристокрацията, която е инфилтрирана от чужди етнически елементи...както и в по-късни времена. Потомците на мамона се прикриват добре, но любовта им към златото и лукса ги издава.

   Изтриване
  5. Господин Анонимен29 декември 2017 г., 18:07 ч., пишете като преподавател по политикономия. Предполагате нещо, но това ли е била действителността тогава. Тази прецизна обработка на златото, която е трудна и за съвременните технологии не предполага бездуховност. Нима селяните за които говорите ще обработват земята, ще отглеждат животни, ще са войници и едновременно ювелири, създаващи необикновен дизайн. Не зная какво разбирате под племе, но явно тракийските общности не са били "племена". Племето предполага една първичност, една битка за оцеляване. Но траките са имали писменост, скулптори, поети, музиканти, строители. Това предполага едно общество в което има хора свободни от грижата за ежедневната прехрана и имащи възможност да се занимават с други дейности.

   Изтриване
  6. Атанас Лазаров2 януари 2018 г., 22:36
   Анонимен28 декември 2017 г., 23:25 ч.Доколкото ми е известно "дядо Рорик" Е ДАМА,така че по-спокойно със забележките! :)

   Изтриване
 37. Не ви разбирам господа,може би не сте ме разбрали.Повечето време задавам въпроси.
  Като човек , потомък на попове и хайдути от турско , после учители, писатели ,е не толкова известни и радетели да се запазват диалектните думи ,езикът ни ,имам слабост към думите.Те също не бяха съгласни с нашите учени и казваха че като се изменят думите се забравя миналото.
  Аз поддържам търсещите истината,в това число и г-н Серафимов.
  Такива като него накараха нашите учени да се замислят сериозно
  Ето тук пак думички .
  Има и Аспарухови българи и българи в Мала Азия.
  https://www.youtube.com/watch?v=kzBuzV9hgms
  на чинията на Ной има писмени знаци ,
  на 1:13:26 3300 г преди н.е, има един кучи народ дето на правителството казва Дуло.
  Иначе "тъпи траки"са ходили да се бият, да крадат злато., и са имали и време да дигат могили и не са знаели какво е управление и държавност .
  Има ли народ дето да воюва и да яде и пие на корем ,заедно с жените си , и да трупа злато?
  На такова племе не му ли трябва и мир??

  ОтговорИзтриване
 38. Господа и дами малко се отдалечихте от темата. По горе един анонимен твърди, че понеже някой думички ги нямало в хрониките от 14 век. това би трябвало да означава, че траките не са българи и че в нашите земи са се заселили нови етноси. На въпросния анонимчо ще кажа само три думички, които са използвани до преди сто години, а вече са излезли от употреба ГУМНО, МЕГДАН и ПОТЪПЕГА. Понеже тези думи вече ги няма в хрониките значи ли това, че в началото на 20 век са се заселили нови хора в България?
  И още нещо: Сега медиите като ни заливат с думи от рода на ДЕСТИНАЦИЯ, ИНОВАЦИЯ и други значи ли това, че вече в България живее друг народ? Ако следваме логиката на господин анонимния, 150 години в България са се сменили два етноса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казано простичко, но основателно и назидателно!

   Изтриване
  2. Да, нашият език е толкова древен и толкова богат на най-разнообразни диалекти, че един чужденец, непознаващ езика ни в достатъчна дълбочина, преспокойно може да каже, че много наши стари думи не са български и да тръгне да ги търси по други езици. Докато за чуждият учен незнанието може да е оправдание, за нашите учени някак си не върви.

   Изтриване
  3. Не върви, но дали страх, дали неудобство, дали поради желание за защита на публикувани в миналото неверни неща, някои учени отказват да видят очевидното.

   Изтриване
 39. Искам да пожелая на Г-н Серафимов да е жив и здрав и да ни радва с още много интересни статии и през новата 2018 година! Наздраве, Павле!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Дойчев! Дано новата 2018 да е добра за всички ни!!!

   Понеже темата вече е празнична, през януари ще започна с работа засягаща българската кухня през Средновековието. Мисля, че ще е интересно за доста хора.

   Изтриване
 40. Драги Павле!

  Най-сърдечно ти желая здраве и упоритост в благородния път, който си поел! Ти запали у нас огъня на истината, който ще се разгаря все повече до пълната победа! Бог да те благослови във всичко!

  ОтговорИзтриване
 41. Честита Нова Година на Серафимов и на всички четящи този блог. През новата година ви пожелавам най вече здраве и много поводи за радост. Успех на всички.

  ОтговорИзтриване
 42. ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА на наследниците на пеласгите, кимерийците ,траките!Не зная доколко е точно, но си имаме два топонима Горно Камарци и Долно Камарци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За много години!

   Колкото до топонимите с елемент Камарци, то те по-скоро са свързани с думата камара, отколкото с името на кимериите. Мисля, че кимерии е колективно название, а иначе си е имало названия за отделните групи, като тази на трерите например.

   Изтриване
 43. Любопитно

  Неотдавна БНТ коментира, че България е на 74-то място в света по средна продължителност на живота. Италия заема престижното 3-то място. В самата Италия първенци са жителите на Чиленто, национален парк южно от Неапол, който завършва на морето с планината Булгерия. Тъкмо там се намира градчето Челле ди Булгерия, в което наскоро бе открит паметникът на Алцек. Не би било лошо да помолим някогашните ни сънародници да ни разкрият рецептата за дълголетието!

  ОтговорИзтриване
 44. „Глобалната централа“ е издала нареждане министерският съвет да предложи на народното събрание България да се присъедини към „Истанбулската конвенция“. Става въпрос за приемане на постановката, че в семейството има абсолютно равноправие и представителите на женския пол и между децата да не бъдат нарочно тероризирани(?). Децата още от малки трябвало да бъдат запознавани с техните „права“. Външният ни министър гарантира, че съвсем не ставало въпрос за приемане на „третия пол“(поне засега!).
  Още една неприкрита агресия срещу Божиите заповеди! Цел: противопоставяне съпрузите един срещу друг и децата срещу родителите. Резултат – многобройните разбити семейства. Като говорим тук за традиции – едно изказване на интелигентна българка от едно време – Съба ВАЗОВА: „Къща, в която има равноправие – огън да я гори!“
  А последствията от всичко това, включително унищожаването и на природата ще носим разбира се всички ние – солидарно!

  ОтговорИзтриване
 45. Честита да е новата 2018. На всички пожелавам много здраве, любов към ближните и повече доброта.

  ОтговорИзтриване
 46. Здравейте,
  Честита да е новата 2018 год. на всички Българи! Гледам тези дни по телевизиите дават за Цариград разни работи и се замислих /доколкото мога/ за сегашното име на този древен град - Истанбул? И по точно ме притеснява това "бул" накрая. Дали пък няма някаква връзка с BULGARIA? Все си мисля, че не може да е случайно, ама знае ли човек? Ако някой знае нещо по въпроса, моля споделете.
  Поздрави!
  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Христославе, откровено казано и аз съм се замислял по въпроса. Без да съм лингвист и без да познавам турския език, предположих следното. Името е Станбул. Турците не могат да произнасят направо звука "с", затова трябва да има още една съгласна отпред. Поради това името става Истанбул. Скендер, т.е. Александър става Искендер. Стан на арабски е страна. Стан Бул, българската страна. Интересното е, че турците наричат държавата си Тюрке, но България наричат Булгарстан.

   Изтриване
 47. Това Бул в Истанбул всъщност няма нищо общо с нас :) Истанбул е турцизиран вариант на гр. ис тин поли (εις την Πόλη) или стин поли (στην Πόλη) , означаващи към или в града, а градът, защото Константинопол е бил ГРАДЪТ, H ΠΟΛΗ, главният град, нямащ равен на себе си в Империята.
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем точно!

   крым.-тат. Ystambul, Stambul (Радлов 1, 1394). Из нов.-греч. Στημπόλι от выражения εἰς την Πόλιν «в город», причем подразумевался Константинополь;

   https://vasmer.lexicography.online/с/стамбулка

   Изтриване
  2. Позволявам си да изкажа съмнения относно тълкуването на названието Истанбул от страна на съветската школа. Османската империя не е тюркска, тя включва много народности, като доминиращи са семитите. В езика са включени както тюркски думи, така и персийски и арабски. За това сравнението с кримско-татарски език е неуместно. А защо кримско-татарски. Той е татарски, тюркски език, като татарите са нашественици в Крим, те не са местно население. Названието не е Истамбул, а Истанбул. Но ето какво пише Уикипедия: Истанбу̀л (на турски: İstanbul, /isˈtanbuɫ/), наричан още Стамбул и в миналото от славяни Цариград, с предишни имена Византион (на гръцки: Βυζάντιον) и Константинопол, е най-големият град в Турция, представляващ икономическото, културното и историческото сърце на страната. А ето интерпретацията: Что означает слово Истанбул ( Istanbul – Стамбул)? Историки говорят, что Константинополь в просторечии давно называли "Истимполи", что в переводе с греческого буквально означает "к городу". Современное турецкое название города, İstanbul, отражает эгейский диалектный вариант произношения греческого выражения: εἰς τὰν Πόλιν" [istanˈbolin]. Доколкото зная названието за град е Полис, не е Болин. Но завоевателя никъде не се е съобразявал с местното наречие: В 1453 году, когда турецкое войско Мехмеда II захватило столицу, пришел конец христианской Византийской империи. Город стал столицей новой Османской империи и получил неофициальное название Стамбул. Официальное переименование состоялось лишь в 1930 году. Та названието е Станбул. На турски няма конкретен смисъл. Защо не го сравниме с монголски, те също са тюрки. Нима и названието на една от Тауроските планини, Болгардагъ ще сравняваме с гръцки и татарски езици. А тя е носила това име до завземането на властта от солунския евреин Кемал Ататюрк.

   Изтриване
  3. А Цариград кога възниква името? Едва ли старите българи са казвали цар на султана.Да не става дума за императораът тоест цар Константин?

   Изтриване
  4. ОК, но това ПОЛИ става БОЛ/БУЛ в Ystambul..Пак това П=Б като в пелсги/белазги..дето винаги обърква,кога как се е изговаряло ?

   Изтриване
 48. току що изгледах този клип на натрапчивия с идеите си руски академик Чудинов.
  https://www.youtube.com/watch?v=AtVFnJRPJRc
  Струва ми се доста нахално твърдението, че Коладе или Коледа произлизат от руския език. Още повече, че съвременният руски език се е формирал през 19 век на базата на българските църковни книги.
  Ние имаме нашите коледари, които пеят "Бог се роди,Коледо." А баба ми казваше, че ще заколим прасето къде Божич. Не страдам от великобългарска мания, но не мога да се съглася с академика, че летоброенето започва с митичния Рюрик,че всички езици са породени от руския и че всички т.нар.славянски езици са диалекти на руския.
  Вскяка мания граничи с налудност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине Анонимен5 януари 2018 г., 7:39 ч. Нещата не са еднозначни, а се преплитат великодържавни и геополитически интереси. Истината е, че руския и българския езици са много близки, бих ги нарекъл наречия на един и същ език. Смешно е твърдението, че "съвременният руски език се е формирал през 19 век на базата на българските църковни книги". Божич се нарича Рождество Христово в Западна България, от Кюстендилско до Видинско. Както виждате в тази част на България никакъв Коледа не се появява. И там такива коледари с песни "Бог се роди, Коледо" не са автентични. Но на Заговезни, по тракийски обичай се върти огън в кръг. Песните изпълнявани по време на Рождество Христово в Русия се наричат "колядки". Така, че от кръвта си не можем да избягаме. Дали това се иска или не от някого е без значение. Проста наследственост.

   Изтриване
 49. Здравейте Спароток.Виждам че подкрепяте аргументите си във вашите публикаций с исторически сведения от антични източници.Затова искам да ви запитам по тема която сега не е предмет на публикацията.Атила и връзката му с българите или траките. Въпроса ми е по скоро от лично естество понеже един мой бивш съгражданин му е оказал достоен отпор на каталунските полета.А имено за Флавий Аеций става въпрос понеже има голяма вероятност и той да е мизиец като мен.В момента се опитвам да предизвикам интереса на Шведите къде са корените на Один и да ги подтикна към генетичен анализ на останките открити северойзточно от Упсала в гробница през 2014година.Интернет върши чудеса . Дерзайте. Вие и хората около вас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Йордан Аеций е от мизийски род - Now at that time the Patrician Aëtius was in command of the army. He was of the bravest Moesian stock, born of his father Gaudentius in the city of Durostorum. Jord.176

   https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

   Не зная дали е случайност, но в шведския, както и в българския се среща задпоставен определителен член. Англичаните казват the flag, при нас е флаг-ът, а при шведите flaget...дано не се бъркам.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Flaggan е точната дума за флагът. При разкопките на тази гробница е открит добре запазен ръкопис в златна капсула.Ще се опитам да се запозная с него.Интересно ми е да разбера с какви знаци е написан този ръкопис.Писан е около 100 г преди Христа и дали има кой да го разчете ако е написан на тракийски език с български руни.А това е профила на приятелката ми ;-) Az se kazvam Ivan Kolev

   Изтриване
  3. Едва ли въпросният текст ще бъде обнародван, ако това ще доведе до преразглеждане на основни вярвания в историческата наука. За скандинавските руни се смята, че са донесени от юг, но поне на този момент точна локация не е указана.

   Изтриване
 50. Относно "Матоас" - на 42-ри км. по автомагистрала "Струма" е река Матица (има табела, даже), която винаги е мътна. По-надолу, по течението я наричат "Блатото" (имаше обширни блата край нея. При Радомир я наричат "Арката". Близо до Матица, в с. Гълъбник, бяха открити останки от не едно неолитно селище.

  ОтговорИзтриване
 51. До анонимен 3 януари 2018г.13.58ч.Истанябулската конвенция е наистина един безпрецедентен (в България поне) опит за посегателство върху българските деца,които освен ,че са все още невинни и чисти малки човечета,са и единсгвеното бъдеще с което разполага страната ни.Позволявам си да продължа темата ,понеже ми се струва,че в началото на годината възникна едно обстоятелство,което предполага още по голяма фрустрация на обществената съпротива срещу античовешките посегателства.Става въпрос за две събития,които се случиха в рамките на няколко дни,едното от които донесе голяма радост на не малка част от българският народ.Това разбира се беше българското знаме на вечерта на оскарите,един наистина мил :)и неочакван данайски дар,който без съмнение ,заедно с останалата масирана медийна пропаганда,ще предразположи не малка част от народа ни да приеме един нов закон,за който пък пледира Емануел Макрон в официално свое изказване,няколко дни преди радостното за нас събитие от вечерта на оскарите.Това е и второто ,свързано според мен ,събитие,където френският президент изказва леко абсурдната идея,антиционизма да бъде приравнен с антисемитизма,което ми се струва абсурдно по причина,че не малко евреи са антиционисти,макар и семити:)Ако такъв закон бъде приет в България,това означава ционизма да бъде обожествен и неговите представители превърнати в нещо като недосегаеми богове,критиката срещу които ще бъде наказвана най-вероятно със затвор.Пред тази перспектива,мисля,че турското робство наистина ще изглежда като едно доста приятно съжителство.Единствено подобни разсъждения ме подтикват да смятам,че на тези избори трябва безапелационно да сменим управляващите в момента,със единствените други,които имат реален шанс,макар ,че в последните наредби на депутатски листи личат не малко поводи за притеснение,но все пак имаме шанс,какъвто очевидно липсва при сегашното развитие на нещата.Просто мисля,че нямаме време за нищо друго.

  ОтговорИзтриване
 52. Димитър Долапчиев20 юли 2019 г., 22:25

  Малка поправка - в картата на Самюъл Бътлър селището не липсва, а е изписано като Gazorion (изписано вдясно, а не под кръгчето, обозначаващо местонахождението му).

  ОтговорИзтриване