25.02.2018 г.

“ ТРАКИЙСКИ“ БОГОВЕ В ХЕТСКИЯ ПАНТЕОНХеродот бе първия автор, чиито работи прегледах в търсене на интересни неща за миналото ни. Този летописец твърди, че траките са най-големия народ след индийците, допълва, че благородниците се познават по татуировките, представя ценни данни за погребалните обреди, а и за почитаните божества. Бащата на историята смята, че у нас има култове само на Дионис, Арес, Артемида, като Хермес е считан за праотец на благородническата прослойка - Her.V.7.

В друга своя книга обаче, Херодот споменава за това, че персийския военоначалник Ойобаз е заловен от траките апсинти, които го пренасят в жертва на бог Плеистор - Her.IX.119. Дали това е  епитет на господаря на бойното поле Арес, или пък се касае за отделно, различно божество не е съвсем ясно поради оскъдната информация.

След време разбрах, че впечатлилия много хора автор е дал твърде скромно описание на тракийския пантеон. Бендида (Вендис), Котито, Дерзас, Дарзала, Епта, Папас, Атис, Кибела, Сабазий, Хероса и още много други също са били на почит у нас в далечното минало. Някои са се радвали на голяма популярност, толкова голяма, че култовете им не са забравени и в ново време. Става дума за облечените в християнска дреха празници Трифон Зарезан, Гергьовден, кукерските и русалийски игри, ладуването и лазаруването и т.н.

Търсейки информация за слабо познати тракийски божества попаднах на името на бог Канзуренос. То предизвика жив интерес поради приликата си с названието на хетския бог Канзура. За жалост и за него няма много сведения, а близостта на имената едва ли е случайна. Хетския Канзура е бил планинско божество и дори една планина носи неговото име. Подробности за култа на тракийския Канзуренос няма, Димитър Дечев представя теонима във варианта Канзеренос и смята, че се касае за епитет на Хероса – Detch. Thrak.с.226.

Смятам, че Канзуренос може да се раздели на две части – канз, отговаряща на стблг. кънѩѕь-княз, господар, водач, и ур(енос) отговаряща на орити-унищожавам, като смисъла на името е господар на войната.

Хето-лувийската дума за цар, княз е khandawat, тя е изградена по същия начин както нашата дума кънѩѕь-княз, господар, коренът kan/kun притежава значение начало, на хето-лувийски, khantili означава първи, начален. Българската и хето-лувийската дума са близки, но нашата е по-добър кандидат за обяснение на името на бог Канзура, а и на Казнуренос-Хероса.

Друго интересно име e това на хетския бог на войната и чумата - Яриш. Поне за мен, тук се касае за Ярей/Арес тракийския бог на войната. Не само названията са близки, функцията на тези божества е една и съща. Това просто няма как да е случайност. Важна подробност е това, че на скалния монумент Язили Кая е изобразен бог, чиято долна част на тялото е стилизирана във формата на меч.


Photograph Dick Osseman

Учените отказват да идентифицират този образ с бога на войната Яриш, навярно поради факта, че при тракийските роднини скитите, бог Арес бива почитан под формата на меч. Знаем за това от работите на Херодот – Her.IV.62.  Бащата на историята разказва, че скитите правя олтари само на Арес, т.е. на него се отдава най-голяма почит. Защо култът към тракийския Арес е толкова силен при траките научаваме от Стефан Византийски. Той казва без увъртане, че скитите са тракийски народ.Друга важна подробност е това, че по време на Античността се е смятало, че богът на войната е роден в Тракия, по-точно при гетите - Jord. Getarum 39-31. По време на Троянската Война, Арес взема страната на траки и трояни. Най-древното споменаване на името на бога на войната е върху златен пръстен от благородническо погребение на територията на минойски Крит под формата AREI.А за това, че Крит е обитаван от траки, знаем както от минойски и микенски документи, така също благодарение на археологически находки, за които е споменал още през 50-те години на ХХ век Б.Хрозни.

Поне от наличната информация, която притежавам, не ми е известно някой да е предложил хетска етимология за Канзура и Яриш. Няма смисъл на хетски и друго божество – Хебат (Хепит). Навярно по тази причина Хебат (Хепит) е обявена за хуритска богиня. Дали е така е друг въпрос*, но е вън от всякакво съмнение, че името на Хебат (Хепит) е свързано с името на тракийската богиня Епта.

Не само е регистриранo тракийски речно име Ептапор, документирани са и значителен брой лични имена като Ептазета, Ептенис, Ептапер, Ептедий, Ептезен, Ептекентос, Ептела, Ептепюра, Ептесюка, Ептеменека, Ептепус, Ептетра, Ептетралис, Ептула, Епталa- Detch.Thrak..167-170. Популярността на тази богиня в обществото на дедите ни е била твърде голяма, за да се касае за чужд култ, а и самото име си е тракийско.

Списъка може да се продължи с хетската богиня Кубаба. За нея се смята, че е приета от фригите под името Кубела/Кибела, наричана е още Матар Кубилеямайка Кибела.
За учените вярващи, че въпросното божество не е тракийско, а само прието в тракийския пантеон съществува един сериозен проблем. Подобно на Епта, името на Кубела/Кибела е тракийско, а не хетско.

Доста интересна е и връзката между имената на тракийския Херос, носещ епитета Перкон/Перкос и хетския бог на конете Перуа. За нея пише лингвиста Леонид Гиндин като предава два варианта на хетския теоним, те са Perwa/Pirwa, т.е. Перуа и Пируа.

Вариацията И-Е е характерна не само за древната реч на дедите ни наречени траки, дори и днес у нас се среща замяна на Е с И. Като пример могат да бъдат посочени зелен-зилен, петел-пител и др. Вариацията Perwa/Pirwa е силна индикация за това, че божеството е тракийско и е било прието в пантеона на хетите.

Никой не може да отрече, че траки и хети са имали близки взаимоотношения още през Бронзовата епоха. Мизите и дарданите са съюзници на хетския цар Муватали по време на войната му с египетския фараон Рамзес II. Реално, най-рано названието на Илион се среща в хетски документи под формата Wilusa. Самото име Илион акад. Георгиев тълкува със стблг. илъ-кал, глина и др.

Ясно е, че нашите Арес, Епта, Кибела, Перкон, Канзуренос са приети от хетите и са представени в техните документи като Яриш, Хепит, Кубаба Перуа, Канзура. Доста по-интересен е въпроса – дали това е било знак на добра воля, или дедите ни са били господари на хетите в известен период от време?

Втората възможност изглежда абсурдна понеже няма исторически сведения траки да са властвали над хети. Ранната история на хетите обаче е обгърната в мистерия. Все още няма съгласие къде е прародината на тези хора, ясно е само, че в началото на второ хилядолетие пр. Христа те вече са в Анатолия. През XVIII в.пр.Христа хетите създават царство, което ще бъде доминираща сила в региона около пет века. 

Владетелите на това царство водят умела политика и успяват да се наложат над асирийци, митани и египтяни. Ударната сила на хетската армия са бойните колесници, а според О.Гърни хетите притежават и конни стрелци, които наричат суту (скити?).

Благодарение на изображения от скални релефи знаем, че сред хетите има два типа хора – едните представители на народите на Ориента, а другите с ясни европеидни черти.  Кой на кого е бил господар научаваме от работа на американският учен Вахан Куркиджиан.

Той изказва едно доста интересно, а и логично предположение.  Според Куркиджиан, хетите са смесен народ, основната част са хора от азиатски произход, като благородническата прослойка е представена от говорещи индоевропейски език обитатели на земите край Босфора: 

Hittites were a composite people, fundamentally of Asian origin, but dominated by Indo-European aristocratic elements from the neighborhood of the Bosporus.”


Въпросните обитатели на земите край Босфора в древността са нашите деди, които са били наричани с името траки. Както топонимите и хидронимите, така също и материалната култура от Западна Мала Азия и Балканите показват силни прилики. Жалко е само, че професионалистите ни не са обърнали достатъчно внимание на този важен въпрос.

Ако нещо е наше, защо да не предявим претенции за него. В случай, че дедите ни са изиграли голяма роля в изграждането на Хетската Империя, то това трябва да бъде признато. Вместо на младото поколение да се внушава старата и вредна измислица, че българите са мешавица от побягнал от хазарите конен народ, който се е смесил с примитивни блатни обитатели дошли от север, е редно и справедливо да се обясни, че нашата история не започва през 681-ва година, а няколко хилядолетия по-рано, че сме потомци на местен народ, който не само е повлиял силно гърци, римляни и келти, но също така и народите на Азия.

Младите трябва да осъзнаят, че след като сме потомци на силни и способни хора, то не е нужно да се кланяме на никого – нито на изток, нито на запад и вместо това е по-добре да запретнем ръкави и да възродим сами Родината. Можем го защото носим гените на градители на империи, на безстрашни бойци и велики мислители.


Използвана литература и обяснения:


1.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
2.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
3.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
4. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;


*Cамите хурити (предците на кюрдите) са били подвластни на почитащите Епа/Хепа митани. Те са древен народ, чийто език е арийски, както личи по думите тера-три, панча-пет, caтта-седем, вартана-въртене. От средите на митаните произлиза всеизвестната Нефертити – съпругата на фараона Ехнатон. Нейното истинско име е Таду-хепа.


84 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но който желае дискусия, нека да се регистрира и да коментира с истинското си име. Ако някой смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Ама прекаляваш бе човеко замаян, не си знаеш мярката и си станал за смах на цяла България надмина даже макетата с претенциите си за пантеакизъма, барем не прави нормалните българи за резил.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Замаяния си ти, от ЛЪЖИ, с които са ни промивали мозъците от хиляди години

   Изтриване
 3. Издишаш серафимка никакъв те няма всеки знае че хетите не са траки а Анатолийски етнос, който има роднински връзки с лувийци и палайци. Можеш да омайваш раята, но не и професионалистите ха ха ха! Ама аз като гледам и лаиците вече са те усетили и се присмиват на акъла ти ха ха ха!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти ли си от професионалистите бе кретен.   Изтриване
  2. "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ – SPAROTOK 26 януари 2018 г., 20:11 ч. Възможно е, нали има едно изказване - интереса клати феса..."

   Изтриване
 4. Ха-ха! Професионалисти? За професионални историци ли говорим или за професионални тролове? Нито един истински учен или преподавател не би използвал думи, като "рая", "лаици". И нито един истински учен и изследовател не отхвърля априори каквато и да е хипотеза, робувайки на други хипотези, па макар и считани за историческа истина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип истинските учени правят заключения въз основа на налична информация. Появи ли се нова информация, трябва да се променят и заключенията, да се преразгледат теориите и да се коригират. Уви, това не се случва, за някои е по-лесно да се запънат като магаре на баир и да откажат да приемат всичко ново.

   Изтриване
 5. Павел ,позволи ми да поздравя анонимен с една песен,за която се сетих като му четох коментарите.
  https://www.youtube.com/watch?v=VeY4NkT--sY

  ОтговорИзтриване
 6. Това е нашето минало и история!Ние сме началото!Всичко друго е след това!

  ОтговорИзтриване
 7. Канз Ур Енос. Павка не слушай ги. Радваме се че имаме възможност да те четем и да коментираме с теб. Виш тази възможност Ур не беше ли град? А Енос българското Еньо - господар на града Енос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ур е град в Шумер, а шумерския език няма нищо общо с нашия.Колкото до Енос, пак е трудно защото надписът е намерен в Централна България, а не в Беломорието.

   Изтриване
 8. “Шугава офсъ”, това ми хареса за анонимният, който и да е той!!! Факти анонимний, факти трябват! Напиши, подкрепи с факти и убори Серафимов, инак си трай.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фактите са важни, но като ги няма...а някои хора са написали доста небивалици, създали са титли изкривявайки съзнанието на младото поколение, като същевременно са били на издръжката на българския данъкоплатец.

   Изтриване
 9. Здравей !
  Името - теоним Перуа, Пируа, което е дадено на хетския бог на конете Перуа, насочва пряко към думите “първи“ и “пир“ и техните символи. От тук биха могли да се изведат значения, които са свързани с древни тракийски династически обредни практики - благороднически среди, царска институция, виното и лозата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Перуа е божество на конете, хетското божество свързано с виното е Телепину. Името на Телепину показва връзка със стблг. тьло-земя, повърхност.

   Изтриване
  2. Телепину ми звучи като събирателна между тяло и вино?
   Поздрави!

   Изтриване
  3. А на мен ми звучи Телепину - Телефину - Телеф - Телец

   Изтриване
 10. Има ли нещо общо между Кандаул и Канзуренос или само си приличат по някаква случайност? Защото нали и двамата са богове на траките?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста интересен въпрос, Кандаул се превежда като кучедавец, вълкодавец, като коренът е кан-куче, даул=давлѭ-давя.

   Ако кан в Канзуренос също означава куче, вълк, поне за мен смисъла се губи.

   Изтриване
  2. Кандаул , румънците и те го вадят същото заключение, че daul идва от 'давя' и го свързват с по-късно тракийското дхаунос - вълк, dahae на лат. и daii на гр. (the god of war Kan-daon or the lydian Kam-daules )Но -Кан не е сигурно дали е куче, за пример засвидетелствана стара дума има Kucha, Kuche - което обаче се свързва с Къща;Сграда води се за склавонска дума.

   Канзуренос е вероятно кан-азь-ренос(канзу-ренос) , запазено в албанския Рин, Ринос се свръзва с буреносен облак имайки същото значение - бог на войната. Уренос е късната модернизация, по модерно му се казва Урина ... И сега ви става ясно откъде идва думичката, на онова нещо дето го пикате в тоалетната и храстите... :)

   Иначе, ако наистина кан- е куче, то идва пикаещото псе, отде мине припикава :), което може да е логично в зависимост, какъв смисъл са придавали на думите и кой от какъв ъгъл гледа... Дали философи са писали нещата или селските глоси са си били селски глоси, а не с толкова философско значение от към "историчарската" точка на записване и умуване...

   Изтриване
 11. Так, одним из притоков Дуная является небольшая река Каназир, протекающая в Килийском районе Одесской области Украины. Название Каназир, вероятно, восходит к праболгарскому титулу «каназ» («князь, владетель»).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е доста интересно! Благодаря!!!

   Изтриване
  2. Каназир е име,имаме го у нас ( Братя Каназирови),има го и в Сърбия

   Изтриване
  3. Интересно и аз благодаря за информацията.

   Изтриване
 12. Какво ще кажете за това че хетите са гети? Запознат ли сте с това становище и бихте ли го определили за вярно?
  К. Константинов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истинското име на хетите е неси, а езика си те назовават несили. По-старото население е носило името хати, а столицата им е Хатуша. Понеже несите окупират територията на хатите, стават известни като хати, хети.

   За езика на хатите се знае малко, но поне от това, което ми е познато мога да кажа, че това не е индоевропейски език...освен, ако някакъв друг, анатоилйски език, който неправилно идентифициран като хатски...

   Изтриване
  2. До Анонимен27 февруари 2018 г., 10:45 ч. До началото на 20 век учените не са знаели почти нищо за хетите. От египетски източници се разбира, че през 1300 година преди новата ера хетите са воювали с Египет за завладяване на Сирия и Палестина. Започналите в края на 19 век разкопки в Мала Азия на територията на съвременна Турция показали, че центърът на хетското царство се намира именно там. Археолозите намерили стотици глинени плочки покрити с клинописна писменост. Знаците на плочките се оказали познати на учените, това била акадската клинопис, която хетите приели от жителите на двуречието, Шумер. Да се прочетат обаче било невъзможно, защото надписите са били съставени на неизвестен хетски език. Разчел ги е през 1915 година чехският езиковед Бедржих Хрозни. Той установява, че езика е сроден на славянските езици. Това става научна сензация. Оказвало се, че хетите се различават от жителите на Древният Изток, които говорели на езици от афро-азиатското семейство, подобни на съвременните арабски и еврейски. Народа хати е оставил само своето име на страната и завоевателите които се появили в началото на второто хилядолетие преди новата ера. Новите племена донесли със себе си много елементи на чуждата култура, като коневъдство и използване на конница във военните действия, а също и нов език, по-точно няколко езика. Племената дошли в района на град Неса, на юг от река Галиас, наречени несити, впоследствие завоювали цяла Мала Азия. Заселилите се в северната част на Мала Азия, около района на град Пала били наречени палийци, а на юг и югозапад се заселили лувийците. В резултат на смесването на европеидите несити с племената хати в Анатолия се образувал нов народ хети. Впоследствие, когато хетското царство заело почти целия полуостров Мала Азия и част от Сирия, езика на неситите бил изместен от родственият му лувийски, който станал език на хетската цивилизация.

   Изтриване
 13. Значи според спаро всички народи са роднини на траките, скити, хети, митании, а може би и ацтеките? Тракедонистите са агенти на Кремъл, на тях е платено да направят България задунайская губерния и да хвърлят вината за всичко на Сорос! Четете само Д-р Кирил Милчев защото той има диплома и е работил за България в парламента като член на партията на Царя!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм правил твърдение, че хетите са роднини на траките. Упоменал съм, че според Вахан Куркиджиян хетите са управлявани от хора говорещи индоевропейски език и обитаващи земите край Босфора. Не е никак странно благородническата прослойка на една държава, да е от различен произход в сравнение с този на простолюдието.

   Много ми е интересно какво печели Кремъл от това да се признае, че българите са местен народ, който не само я повлиял всички свои роднини, но и много други хора още в незапомнени времена.

   Кирил Милчев не го чета, не за това, че е бивш милиционер, просто той самия не осъзнава какво говори, бърка основни географски понятия, не знае елементарни неща и как изобщо е получил диплома...

   Изтриване
  2. към Анонимен27 февруари 2018 г., 13:59 ч. Господине, кой е този цар? България няма цар, а ако спрягате издънката на австрийската еврейска фамилия Кохари, Симеон, то той никога не е бил коронясван. Общото между Симеон Кобурготски и Дьорд Шорош е, че и двамата са евреи и двамата работят против България. Това което пише господин Серафимов е вярно, има го в много източници. Да, за евреите, постоянно стремящи се да установят еврейския "нов световен ред" траките са голяма пречка. Те са населявали територията на Европа и Азия от Ирландия до Сахалин. Населяват я и днес чрез своите генетични маркери. Там, където е била хетската държава местността е планинска. Там и днес има една планина, която е преименувана от евреина Кемал Ататюрк, това е планината Булгар дагъ по турски или Българската планина на български. Там е и един град с интересното име Коня. Там е и столицата на днешна Турция с нетурското име Ангора. Много случайности се събраха. А руснаците, синеоките блондини са наши братя и на тях дължим днес държавността си. Има една българска поговорка "брат брата не храни, но тежко му на този, който няма брат".

   Изтриване
  3. Точно така, господин Анонимен от 27. февруари 18:21ч. Единствено, не съм много съгласен с „братята“. Аз също обичам руснаците, но, както казваше баба ми, „на ухото ми виси като обеца“ анекдота за един, който питал друг кой бил му извадил така надълбоко окото...
   Та така – „братя“ в политиката не съществуват, а само интереси!

   Изтриване
  4. Г-н Анонимен от 27 февруари 2018,18:21ч,
   напълно съм съгласен с тезата ви.Не трябва да слугуваме на никого,но не трябва и да отричаме или да се преструваме,че не са ни помогнали тези или онези за освобождението.Руснаците са го направили от имперски интерес,но това не означава че трябва да отричаме и да не почитаме всички онези руски(а и други) войници които са си дали живота за нашата свобода.Нещо което тези дето се кланят на запад,настояват да правим.

   Изтриване
  5. Отворете си очите и четете! Да не би само руснаци да са воювали с разпадащата се империя? А и като толкова много ни обичат защо са чакали пет века? Или когато омразната ви Европа започва да се вълнува от ставащото тука/ след дописките на един млад журналист Макгахан / Английският кралски двор нарежда на руския цар да тръгне на война с османците? Първо защото е скъпо и бавно да идват от острова до тук и второ защо да мрат англичани като могат да го сторят блядове? А и защо след като ни "освобождават" окупират нашата страна и слагат навсякъде руски управители или приближени до тях? Просто трябваше да открадът това което вече са открали от нас, да си им плащаме репарациите и да си отидат от където са дошли. Мислетеееее мислете бе хора и четете!

   Изтриване
  6. Не храня симпатии нито към руския император, нито одобрявам амбициите му, но не обичам и лансирането на лъжи.

   Британия е против Руско-Турската война, именно Британия изпраща кораби на Сюлеман паша, за да прехвърли армията си в Европа. Така стана възможно Старозагорското клане, чиито зверства са трудни за описване.

   Пак Британия с флотата си пристигна на помощ на турците, за да попречи да бъде превзет Истамбул.

   Пак по инициатива на Британия Санстефанския мирен договор бе набутан в калта и бе наложен Берлинския, който осакати България.

   Да не забравяме и ролята на британския премиер Бенджамин Дизраели, който уверяваше британското общество, че след Априлското въстание, нищо страшно не е станало.

   Не се и съмнявам, че руския император е започнал войната не от идеализъм, а с други помисли. Зная и за окупационния фонд, и там няма идеализъм, а сметки и нищо чудно в това - както Русия, така и Англия се управляват от едни и същи хора, които са от различен произход в сравнение с подчиненото им население.

   Не всички са дебили анонимни господине, като лансирате лъжи, поне го правете по-умело. Да, руските императори си играеха безсъвестно със съдбата на българите, това никой не може да го отрече, но да се премълчават злите деяния на определени индивиди от Британия, нито е етично, нито е уместно.

   България трябва винаги да е признателна на Макахън, а и на Гладстон, тяхната съпричастност в никакъв случай не бива да се забравя, но пък да се проявава неблагодарност към обикноените руснаци, украинци, финландци, румънци и др. участвали в освобождаването ни е небългарско държание.

   Изтриване
  7. По повод горното Ибрахим паша след въстанието на баща му срещу турския султан Махмуд Втори ( 1831-1833 г.). Противно на широко разпространето у нас вярване ( у нас, под въздействието на вековната русофилска пропаганда), че западните сили винаги защитавали Османската империя, този път те застанали на страната на Мехмед Али срещу Османската амиперия. Защо? Защото Мехмед Али бил твърде прогресивен за времето си владетел, който харесвал европейските реформи и революции, заради което бил еднакво ненавиждан както от султана, така и от руския самодържец, жандарм номер едно в опазването на реакциионните монахрии в Европа Николай Първи.

   Султанът повикал на помощ своя събрат по мракобесие и Николай I не го разочаровал. Изпратил му практически целия си черноморски флот ( чрез който в миналото Русия успяла да се разшири за сметка на Турция на юг) и войска от 30 000 руски войници и офицери, начело с граф Орлов ( прототип на граф Игнатиев по своето всевластие и влияние пред турския султан в качеството си на руски посланик по-късно. Мехмед Али бил респектиран от този руски демарш и спрял настъплението си към Цариград. После преговарял и с помощта на Англия и Франция успял да се превърне все пак в наместник в Сирия и Адана.
   Руско-турската дружба обаче тепърва претърпяла разцвет в резултат на царската услуга. Двете империи подписали край Цариград в селището Ункяр Искелеси забележителен договор, който наистина превърнал Черно море в руско езеро. Султанът поел ангажимента да не допуска в него други кораби, освен руски. В замяна Николай I обещал да брани независимостта на своя побратим с “материална сила”, т.е. с военна. На практика Османската империя се превърнала в руски протекторат, вместо да бъде бъде унищожена и така за бъдат освободени братята славяни и православни, пъшкащи, както знаем от литературата ни, под турско робство.

   Нещо повече, този период е белязан от целенасочено обезбългаряване на днешна Източна България с цел коренното население да не пречи на руските военни походи, бидейки потенциално опасно като най – многоброен етнически елемент, на базата на който един ден би могла да възникне независимо българско препятствие на пътя на руските интереси в областта на Босфора. За целта десетки, ако не и стотици хиляди българи, били “насърчени” от руските покровители на Турция да се махнат от родните си места и да се заселят в рамкие на пустеещия рускии юг, за да го населят и облагородят с труда си ( което и станало).
   Г.С. Раковски е описал този руски позор спрямо предадените и продаваните от Русия българи ( след Кримската война пък били и “разменяни” срещу прогонениете от земите им край Крим черкези, които се преместили по споразумение с османците край Балкана , за да грабят селища, ставайки катализатор на хайдушкото движение у нас). Интересуващите се могат да прочетат подробностите в статиите на родоначалника на българската нацианална революция и учител на Левски в “Дунавски лебед” ( а ако можехте, щяхте да видите отражението на този позор и в онези мрачни погледи на българите при посрещането на руските войски през 1877 г. на българска земя, за които споменава Достоевски в спомените си).

   Договорът за руско-турската дружба от Ункяр Искелеси бил обявен “за вечни времена”, но просъществувал само до 1841 в частта за затворените проливи – по вина на западните сили, които след преговори в Лондон на практика обезсилили статута на Черно море като руско езеро. По този начин подкопали дружбата между Турция и Русия, но признателните турци все пак оценили дружбата навеки: и до днес тачат братушките с паметник на дружбата край проливите.

   Толкова за благодарността към русите!

   Никъде не съм казал да не сме признателни на украинците, финландците, румънците, чехите, австрийците/да и такива хора са воювали на наша страна/, имало е дори сърби и турци, но да се правим, че не са крали, безчинствали, изнасилвали и т.н. руските "освободители" е това вече е небългарско държание.

   Изтриване
  8. Руската политика спрямо България се води от императорите от династията Романови, не от обикновените хора, като руския елит навремето, а до голяма степен и днес е от различен етнически произход. Вече уточних какво е отношението ми към руския император и амбициите му, не мога да кажа нищо хубаво.

   Не ме интересува къде живее някой, а какво прави, дали ме ощетява или ми помага. Интересува ме кой е инициаторът на дадено събитие, не над кои хора властва, а вие драги господине се опитвате да извъртите нещата така, че да има колективна вина.

   Да се хвърля вината на властващите върху народа е все едно днес някой да принуди всички българи да се чувстват виновни за престъпленията на мафията. Нима е справедливо подобно нещо?

   Що се касае до поведението на руските войници, ако имате точни данни, споделете ги. Аз разполагам само с един репортаж на холандски журналист, който свидетелства за безчинства на казаци над турци, за българи не е отворена дума. В случай, че разполагате с достоверни данни, пак ви умолявам - споделе ги!

   Аз си правя заключенията въз основата на информацията, която притежавам. Получа ли нови, достоверни данни, аз съм длъжен да променя изводите си по даден въпрос.

   Изтриване
  9. Ами сякаш сми се наговорили с телевизия Европа. Днес от 10,00 часа гост на Коритаров беше Антон Тодоров. И той като Вас работи с документи и факти. Същият показа няколко книги и цитира част от тях. Ако имате желание там ще намерите доказателства за това за което говоря. Не искам да вярвате на мен. Повярвайте на Г.С.Раковски и З.Стоянов. Колкото до това, че не трябва да се хвърля вината на властващите върху народа, тук съм напълно съгласен с Вас. Както и за много други неща разбира се! Ако обаче се интересувате прочетете спомените на т.нар.граф Игнатиев. Там ще прочете в първо лице доказателства за това за което говоря. Естествено руският народ не може да бъде винен за всичко това, и не съм искал това да кажа. По-скоро имах предвид отношението на руската имперска политика спрямо България, което за съжаление продължава и по времето на Саша Сере Сутрин Рано та до ден днешен. Извинявам се, че коментарите ми малко залитат политически, но обсъждайки историята и историческите факти винаги има замесена и политика за съжаление.

   Изтриване
  10. И аз да се включа... англичаните мразят българите от много много векове и дори не са успели да скрият омразата си за нас в някой и друг ред, измежду списания. Никак не са искали да се освобождаваме. Даже в едни списания, които се четат из цяла тогавашна европа, където джентълмените си говорят за джентълменски неща, като история, наука, политика и тн., спират и крият изданията от времето на възстанията и освобождението до 1909 нейде... Това така модерно списание за времето си и за историята на европа, кой какво е говорил, писал и мислил, е за българите имаше две споменавания като едното беше , кви са тия там, ся ще се съединят с русия и ще ни вземат Европа отново, не може така. А по първото споменаване е във връзка с това как българите, наречени варвари унищожиха едно време така хубавата и цивилизована и добра и не знам си каква Римска империя, ах тия псета... Вижда се и Ватиканската политика срещу българия, позната като гоненията на Българите от 8-9век наречени Богомили, заложена в английското мислене и от тук българи-богомили отива на Бегари-просяци и Бог отива на блато в английския, не случайно зародени думи по обиден начин в езика им... За същото нещо пише и в книга, този път издадена в Америка 1978, в която се обяснява кой са българите и какво са давали на света... не са поробвали а са помагали с християнството си.. а България и нейната територия е била половин европа, всички северни европейски територии, които русия дори е имала по него време са били български, цяла източна европа също е българска, от двете страни на целият Дунав, това е било винаги България, чак до сами вратите на Константинопол... и когато някакви американци/протестанти го пишат това, си казваш брех... тия не са ли английски заселници... На едно място пак в едно спиание имаше обяснения за пращане на войници и колко наложително е било от Англия къмт у Украйнските територии, които също били отомански и че там не трябвало да се освобождават, че щяло да даде порив на същите тези хора в центърът на отоманската империя и нямало да могат тогава да ни узаптят... Така или иначе са избрали другото зло след като сме успели, да си вземем центърът и да не ни позволят да се свръжем с останалите ни части... срязани части от тях... Ако трябва да сме точни, ни един кьорав англичанин не трябва да остане "Неспукан от бой" от българите на цялата планета...

   Изтриване
  11. Звучи като басня, но е истина! Вече от много места се разбра, че българите под името готи съсипаха човеконенавистната Римска империя. От друга страна цяла Европа не може да ни прости подвизите на Атила. И за мен ингилизите са едно от най-долните европейски племена, ама и голям бой са яли от нас през Първата световна!

   Изтриване
  12. Така е, само една поправка да си направя от горния пост, че книгата на протестанската църква в америка, беше 1879 .. че съм объркал 8миците и 9тките, за което се извинявам. :) И за Атила съм съгласен, не случайно му идва прякора Бич Божи.

   Изтриване
 14. На Георги Тудоров жената го изгони заради тебе бе спароооо, горкият човек все за тебе говори и на нея и писна та взе му би шута. Ти сега доволен ли си дето заради тебе момчето няма къде да живее ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще го изгони ами, как няма да го изгони! Един мъж трябва да си гледа жената, не да се занимава с други мъже!Какъв го дири при Спаро тоя?Георги ли е Борги ли е не знам, но си е виновен сам.

   Изтриване
  2. До Анонимен27 февруари 2018 г., 21:32 ч.

   Хайде по-сериозно моля! Кой е този Георги и какво общо имам аз със семейните му проблеми? Преди време един трол, който се представяше като Георги-Беорги си търсеше внимание, но аз го блокирах. Той започна да коментира под други профили, но и тях блокирах. Защо бе обсебен от мен, или по-точно от писанията ми, не мога да кажа.

   Изтриване
  3. Искам да ви попитам едно нещо. Георги Тудоров, Георги Беорги и Георги Тодоров от Шумен едно и също лице ли са?Шуменецът е член на FB група за историци и археолози. Ама така ви плюе, не е за разправяне, такава грозна работа. Ако този беше жена, да кажеш 'woman scorn' , такова съскане пада. Има и други, които ви недолюбват, но поне пазят приличие, Георги все едно е раснал на улицата, никакво възпитание, грам даже няма. Лоши хора са се събрали срещу вас Серафимов, съветвам ви да се пазите, не подценявайте тези момчета в никакъв случай.

   Изтриване
  4. Видях ги археолозите и историците в онази група и мога да то кажа Павеле изобщо да не се стряскаш, ами те са кучета без зъби, чак смях ме напуши като им четох пледоарите :) Някои лаят по поръчка защото са свързани с мъжа на Джойси от стария блог, нали я помниш нея - Радост Димитрова.

   Изтриване
  5. След кратко проучване за имената, които смущават съня на г-н Серафимов мога да споделя, че Георги Тудоров липсва като регистрация във FB и вероятно се касае за правописна грешка от коментиращия читател в блога. Георги-Беорги е втори профил на Георги Бранков от гр. Плевен, когото е блокирал вероятно г-н Серафимов. За лице под името Георги Тодоров излизат няколко профила като само единият е от гр. Шумен, но не членува в посочената група Историци археолози. Всъщност, последното име е доста познато на г-н Серафимов тъй като са поддържали честа и открита комуникация на стената на FB платформата Спароток в продължителен период от време. Успех!

   Изтриване
  6. Благодаря за уточненията, но какво да правя с тази информация? Не мога да обърна внимание на всеки недоволен, или на всеки, който ме оплюва, старая се да ги игнорирам и мисля, че това е най-доброто решение.

   Не съм почитател на Уйнстън Чърчил, но съм напълно съгласен с изказването му - "Ако се спреш да хвърлиш камък по всяко куче, което те лае, никога няма да стигнеш до целта си."

   Изтриване
  7. Точно с тази информация нямам представа какво да правите, но примерно може като за начало да престанете да се представяте от един и същ IP адрес едновременно като анонимен, Павел Серафимов и Спароток. Поздрави!

   Изтриване
  8. Това в качеството на какъв го казвате:

   -човек, който ме шпионира понеже това му е работата?

   -читател, който мисли, че само един eдинствен човек може да ползва даден IP адрес?

   -админ на Blogger, който иска да се изживява като клеветник?

   Изтриване
  9. Не познахте и с трите варианта г-н Серафимов, но разбирам сега и аз, че наистина има цензура в блога Ви и затова сте станал много чувствителен и докачлив на тема, когато ви упрекват в поднасянето на невярна информация. Аз като нормален човек не бих имал няколко профила и IP адреса, и да се изявявам като анонимен провокатор. Излиза, че сам си комуникирате съм себе си за да има коментари в блога.

   Изтриване
  10. Анономни господине, или анонинмна госпожо? Аз не гадая, а само питам :)

   Колкото до коментарите в блога - предостатъчно са, публикуваните са 21196, като спам са определени 4677. Колко са изтритите не зная, а не ме и интересува, но определено не мога да се оплача от липса на коментари.

   Когато черните някого, поне имайте достойнството да се регистрирате, иначе оставам с впечатлението, че точно вие сте човека, който "редактира" в блога ми...B случая, доста актуална е поговорката: "Крадецът вика -дръжте крадеца!"

   Изтриване
 15. Дами и господа анонимни, коментирайте по същество! Кой жена му го изгонила, че защо го изгонила, дали е Георги, или Беорги е нещо за масата в кръчма, не в този блог.

  ОтговорИзтриване
 16. Към Анонимен28 февруари 2018 г., 10:22 ч. Уважаеми господине, пишете " „братя“ в политиката не съществуват, а само интереси!". Но на основата на тези интереси я има днес България. В противен случай щеше да е територия на Турция. За 500 години българският елит и основен генетичен фонд е бил унищожен от тюрко-семитите. Сами нищо не сме могли да направим. Виждаме и неефективните военни комитети на Левски. Тезата, че те водят до Априлското въстание, жертвите от което са стреснали Европа е несъстоятелна. Дори и Българското опълчение е създадено от Русия. Първоначалната идея за неговото организиране, структура, задачи и т.н. се разработва от генерал-майор Ростислав Фадеев в записката „Болгарское дело в турецкой войне“. Руското военно министерство, основавайки се на нея, съставя главните положения „за организирането на българската войска“ – проект за създаване на българска въоръжена сила с военно-полицейски, конвойно-етапни и помощни функции в състав от 3 бригади и 6 конни сотни.На 17 април 1877 г. (по нов стил 29 април 1877 г.) главнокомандващият Действащата руска армия на Балканския полуостров велик княз Николай Николаевич издава заповед № 40 за създаването му[2]. Императорът утвърждава „Правила за създаването на Българското опълчение“. Като основна задача на опълчението е определено оказването на съдействие на руските войски главно чрез поддържане на реда в освободените български земи. Фактическото създаване на съединението започва на 31 март 1877 г. Подборът на доброволците е извършен от Комисия за приемането на доброволци, която преценява годността на кандидатите за военна служба. В редиците на опълчението са приети българи-доброволци от 14 до 65-годишна възраст. Личният състав е набран предимно от опитни бойци – участници в национално-революционното движение и Сръбско-турската война от 1876 година. Съдействие за набиране на доброволци оказва Българското централно благотворитерно общество в Румъния и Славянските благотворителни комитети в Русия. Опълченците са с права на военнослужещи от Руската армия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господин анонимен от 28.02. 23:36 ч.

   Казах, че обичам руския народ, но тъй като защитавате едно крайно становище, ще Ви напомня, че могат да се намерят много познавачи, които с факти ще защитят позицията, че руската държава многократно е предприемала действия, определено насочени срещу интересите на нашата държава. Бъдете сигурен, че нито те, нито Вие сте еталон за обективност.

   Изтриване
  2. Да всичко започва и свършва с русия за такива като теб русофилистични рублофили. Не посягай на ЛЕВСКИ! Прочети повече за него и за това как българската компартия му изхвърля кокалите и тогава говори за това какво е направил. А може и да прочетеш едно от писмата му до Каравелов? Или само руска литература предпочиташ? Българския елит си е бил жив и здрав през така нареченото "робство". Учили са в чужбина и са се връщали тук. А особено надарените султана ги е взимал на служба и то не къде да е а като везири. Да си чувал за Богориди? А знаеш ли колко българи са били велики везири в османската империя. И какво всички са спали и нищо не са правили за родината си? Заради руската агентура нашите възстания са разпокъсани и спорадични а не единни, както е искал ЛЕВСКИЙ. Ама това не го пише в руските книги а пък ти четеш само такива и няма как да го знаеш. Ама то какво ли си губя времето с русофилистици като тебе?

   Изтриване
 17. До господин Nikola Nevenov28 февруари 2018 г., 11:56 ч. Уважаеми господин Невенов, винаги съм се замислял за политиканстването на държавно и личностно равнище. Имам предвид за етническия състав на войниците в руската армия през освободителната за България Руско-турска война. Всички те са били войници в многонационалната Руска империя. Спряганите суоми-финландци, не са имали държава. Държавата Финландия е създадена с указ на Ленин през 1918 година. Като поданици на Руската империя те са били мобилизирани във войната. Разбира се, благодарни сме за тяхното волно или неволно участие. Така спряганите румънски войници, са се борили за утвърждаване на независимостта на Румъния от Османската империя, на която са били васали. Създаването на Кралство Румъния е обявено на 10 май 1877 г., в хода на подготовката на Руско-турската война 1877 – 1878 г., признато от Османската империя със Сан-Стефанския мирен договор от 19 февруари / 3 март 1878 г., и е потвърдено на Берлинския конгрес през същата 1878 г. Но по същото време полските земи са влизали в състава на Руската империя. Но за участие на поляци във войната никой не говори! Защо ли! Виждаме, че вследствие на тази война се създава българска държавност на една малка част от земите населени с етнически българи и заслугата за това е на Русия. Другото е стремеж за политически дивиденти и доказване пред "западните господари". Бедни, бедни български народе, твоята доверчивост те доведе до изчезването ти от изконните български земи. Може би повече етнически българи има извън България, но те едва ли в бъдеще ще се наричат българи. И още нещо, винаги има някакви интереси които ако съвпадат са полезни. И до днес българина чака някой да го погали по главата и да вземе решение вместо него, а той впоследствие да критикува това действие. Народопсихология, довела до днешното незавидно състояние на държавата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към Анонимен 2 март 2018 г., 11:15 ч. Чети по-внимателно и други източници. По отношение на Васил Кунчев-Левски поинтересувай се за какво е съден от турския съд в София. Защо и съдията Хаджи Иванчо Хаджипенчович, който е бил и член на БРЦК и е част от съда не е критикувал това решение на съдията. Кои бойни дружини организирани от Левски са били боеспособни? Имало ли е такива. Тогава, ако са били ефективни, защо България сама не се е освободила. Българският елит са князе и велможи, които са били избити. Генетичният фонд също е нарушен, стигнало се е до там, че е било съмнително възпроизводството на народността. За това е нужно поне малко да имаш понятие от генетика. Начина по който пишеш с предпоставките на футболен запалянко говори за "високият" ти интелект. А дай данни, в коя "литература" пише, че "руската агентура" е влияела на българските въстания, доколкото ги е имало и са били организирани. Другото е примитивизъм. Да, Русия е имала свои интереси. Великобритания, Австро-Унгария, Франция и Германия също са имали интереси. Но само руския интерес е довел до създаването на Българско княжество на една малка част от българските земи. Въпросът Македония е заложен още тогава. Но явно, е излишно да пиша неща, които ти не ще разбереш. Виж днешното състояние на държавата България, ако е държава въобще. Какви са днешните български интереси. Каква е военната доктрина и намеренията за икономиката. Хората напускат държавата. България ще се състои от хора с небългарски произход. Това е действителността и едва ли може да се възрази срещу очевидното.

   Изтриване
  2. До анонимен от 2 март 19,59
   Затова ли Хаджипенчович след обесването на ЛЕВСКИ се тюхка: каква я мислехме каква стана? Защото е бил подведен от т.нар граф Игнатиев? Хайде сега иди да цункаш ръката на агента на кгб като твоите комунистически гурута. И сигурно се радваш как се караше на президента ти, шофьра на самолет? Добре че на са всички като тебе "интелектуалци" иначе до сега щеше да сме 16-та република. Колкото до генетиката, явно твоята е сбъркана щом се отричаш от нея и се кланяш на чужд и враждебен нам народ. Блажени са заблудените русофилистици като тебе. Незнанието и душевната простота са цяло щастие за теб. Колкото до икономиката на България тя е над 70% руска собственост, а сега ти ми кажи кой и накъде тласка страната гений? Хората напускат страната защото нашите комунисти съсипаха умишлено селското стопанство и заводите. Те не искат тук да остават будни българи а само такива като теб и цигани. Та това е днешното състояние на страната ни и ако ти го разбираш по друг начин трябва да си свалиш червените очила и да прогледнеш и тогава ще ми даваш съвети.

   Изтриване
  3. До анонимен от 2 март 19:59
   "О, безродни юроде!" - бих казал за такива като теб. От къде си почерпил сведения, че Хаджи Иванчо Хаджипенчович е бил член на БРЦК? Много ми е интересно в кой руски сайт е написано. Това, което Левски е започнал, не е било предвидено да доведе до въстание за година-две. Запазените комитети след обесването му са били база за подготовка на Старозагорското и по-късно - на Априлското въстание. Русия пряко не е влияла на българските въстания, защото са се организирали, доколкото е било възможно, тайно и от руските агенти, т.е. от тези, които са получавали пари от Русия. След 1870 година общо-взето е било известно на българския народ кои са защитавали интереса на Русия - да не би българите да вдигнат въстание и като Сърбия или Гърция да се самоосвободят, защото една недоминирана от Русия България ще бъде пречка за завладяване на проливите.
   Що се отнася до приказките на руския патриарх - ще кажа, че ако сте по-внимателни, ще ви направи впечатление, че ние не благодарим на държавите Финландия, Румъния, Сърбия, а на финландците, румънците и др. войни от руската армия, дали живота си във войната. Ние сме длъжни да благодарим на всички хора от различните националности проляли кръвта си за нашето освобождение.
   В политиката, както е казал Чърчил, няма вечни приятели, а има вечни интереси. Орисията на малките държави ще бъде по-добра, ако политиците й се водят от тази максима и използват интересите на големите държави, независимо кои (дори да са били в миналото противници), когато съвпадат с нашите интереси. За целта обаче трябва да имаме Национална доктрина, около която да се обединим. А такава нямаме вече 140 години. Гръцката "Мегали идея", сръбската „Начертание“ и др. са започнали да се оформят по време на осободителните им борби и са развити в първите свободни години. Видяхте как е "подковано" населението в северна Гърция и как реагираха на името Македония...

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 18. Драги Павле,

  Всред взаимноотричащи се коментари, някои от последните откровено антибългарски, позволявам си да те поздравя сърдечно с настъпващия голям български празник като изявен патриот и радетел за националното осъзнаване на българите! Бъди здрав и несъкрушим борец за истината в българската история!
  Честито Освобождение!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Честит празник!

   Малко позакъснях с отговора, но по-добре късно, отколкото никога.

   Изтриване
 19. Леле...толкова много информация изръсихте заради малкия ми пост.
  Реално всички държави в Европа са гледали да се намесят и са имали интерес.Русия,чисто имперски.Турция е ясна.Великобритания имат нещо като закон,приет отще от тогава,че най-важната точка на външната политика на Великобритания е да не позволява на никоя европейска континентална държава ,да владее континента.Следователно аз не се учудвам че са подкрепяли Отоманите,понеже са виждали заплаха от Русия.
  Но независимо от интересите,независимо от политическите игрички и тн.Днес ние сме сравнително свободни именно заради тези събития.И моят коментар беше ,че всички войници,волю не волю дали от дълг или просто като наемници,или пък водени от идеализъм към славянските си братя давайки живота си реално спомагат за нашата свобода. Така ,че трябва да почитаме паметта на тези човешки животи,независимо какви са били намеренията на силите които са ги тласкали към тази саможертва.Ако не го направим,то ще сме изключително неблагодарни човешки същества,и следователно ще даваме изключително лош пример за следващите поколения.А България няма да се оправи,няма и да просъществува ако идните поколения не са възпитани на високи социални и човешки морали.И почитането на тези души е част то това обучение.И мисля ,че омаловажаването на тези жертви,понеже тази или онази сила имала еди си какви интереси е глупаво и ненужно.Да, нека не спестяваме истината но нека не забравяме ,че едни хора водени от каквито и да е подбуди,дават живота си,в следствие на което българите днес се радват на сравнителна свобода.
  Хитлер в откриващата си реч за зимния фонд за подпомагане,критикува съпартийците си с думите "вие се двоумите да дадете 10 пенита,а имате наглостта да съдите тези които решават да си жертват живота". Та това ми беше мисълта.Понеже русофилите и русофобите реално си играят с паметта на хилядите загинали,в техните си теории за това кой крив кой прав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно вярно, Никола, неблагодарността особено пък в такъв аспект е истинска мерзост!

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Невенов, за съжаление отново изместваме въпроса за България. Виждаме, че днес България е обезбългарена, несамостоятелна, с ширеща се примитивност както в отношенията между хората така и в обществения интерес. Закриват се детски градини и училища поради липса на деца. Обезкървена е българската народност. Циганите и турците живеещи в България не са държавнотворци имат друга народопсихология и не можем да ги приемем за наши родственици. Това е следствие на грешната политика на българските правителства не без помощта на "строителите на новия световен ред". Чрез деленето на фили и фоби България се обезбългарява от службите на "новия световен ред". И именно чрез влияние върху психиката, българина е заблуждаван и тласкан в грешно направление, което се доказва от слабата държава, бедността, демографския срив и унищожаването на основния крепител на държавността, армията. Обикновения човек е оставен без подкрепа от държавата, безидеен и търсещ оцеляване. Това доведе до спадане на раждаемостта и емиграция. Според Вас има ли разлика от турското робство. Частните съдебни изпълнители и охранителни фирми, мутри по своята същност, не са ли този башибузук от който са страдали българите. Лично аз не вярвам в "добронамереността" на "западните ни приятели" които по същността си са с еврейски произход, владеещи перфектно психологическата обработка. Реалността е пред Вас. На някои може да харесва, на други не. Въпроса е на колко процента от етническите българи харесва и на колко не харесва сегашното състояние на държавата. От това зависи съществуването на България с народност българи за граждани на страната, не на турци и цигани като основно население на държавата. И турците и циганите имат сънародници в големи държави. Това са Турция и щата Раджастан в Индия. Не сме длъжни да търпим разрушителното им присъствие поради грешно разбирана хуманност. Виждаме как населението в Косово и Македония промени етническата си принадлежност именно поради "западните приятели" на бивша Югославия, която се ползваше с изключителни преференции. Не вярвай на данайците дори когато носят дарове. Не сме си взели поука.

   Изтриване
  3. Приятелю, дори да си прав във всичко, коментарът ти с този краен песимизъм обслужва интересите на враговете на България. Той е един подмолен призив към все още нерешителните да напуснат Родината. Този блог не е за безутешни вдовици, а за българи, които не се примиряват със световните лъжи и несправедливости. Народът ни многократно го е доказвал в миналото, доказва го и в момента!

   Изтриване
  4. Аз реално не виждам къде намирате проблема в моя коментар и как измествам въпроса за България, г-н Анонимен6 март 2018 г., 8:14 ч.
   Коментара ми е относно нашето,както забелязахте "сравнително освобождение".Както виждате далеч не смятам че днес сме свободни като народ.Може би малко по-свободни от колкото под турско робство.И коментара ми беше повече от ясен ,че трябва да почитаме душите на хората спомогнали поне за тази малка свобода,а не да почитаме тази или онази държава която ни е помогнала.Нещо което филите и фобите винаги превръщат проблема.
   С нищо не отричам казаното от вас за тъжната реалност на българския народ,както и вярността на факта ,че не сме длъжни да носим на гърбът си излишен товар ,като цигани,турци,арменци та дори и евреи.Всички тези хора си имат държави, някой от които са далеч по-големи или богати от нашата. Само че, не това беше темата на коментара ми.И реално вие измествате въпроса и темата на коментара ми,а и на всички онези които коментираха като почнахте да говорите за тематика която никой дори и не разисква в тази серия от коментари.

   Изтриване
  5. Уважаеми господин Невенов, ето моето мнение. Отделният индивид без организационните институции на държавата не решава нищо. А държавата организирала и финансирала това начинание е РУСИЯ, колкото и на "западните ни приятели" да не им се иска. Явен е техния стремеж да се отрече, дори каквото и да е участие на Русия. Тук е въпроса. Участието на Румъния и донася независимост от Османската империя. Държавата Финландия е създадена през 1918 година от Ленин. Финландците са били един етнос от многонационалната Руска империя. За участие на румънци и финландци е говорено винаги даже и по времето на социализма. Но се стигна до там, че Борисов включи и поляци, сърби и черногорци. Да, Полша по това време е била част от Руската империя, но поляци не са участвали на руска страна във войната. Сърбия се вклячва в края на войната, като окупира Нишка и Пиротска области, подарени и впоследствие от Берлинския конгрес. Сърбия окупира и Трън и Брезник, като дори събира данъци от населението. Това налага руски войски да ги изгонят сърбите от Трън и Брезник. Това, че Борисов прави "реверанси" към Сърбия по политически причини за включването и към ЕС и НАТО е ясно. именно това възмути и руския патриарх. Така, че според мен благодарности към всички взели участие и дълбок поклон пред РУСИЯ, организатор и вдъхновител на тези действия.

   Изтриване
  6. Уважаеми господине, Анонимен6 март 2018 г., 23:12 ч., явно грешно сте ме разбрали. Няма песимизъм а дадености, видими от всички. За това е нужна битка с тези обстоятелства. Ще съм особено радостен да видя "българи, които не се примиряват със световните лъжи и несправедливости." Смятам, че само с писане по блогове няма да стане, но трябват и действия, които ще замиришат и на барут. Дали ние, българите сме готови за това и имаме ли сърца да го направим.

   Изтриване
  7. А бе хора не мога да ви се начудя на наглостта, Ама и на търпението на собственика на блога се чудя. Ей Богу темата е ясна, за хетите е, а вие си чешете езиците с кръчмарски надплювания. Малко срам нямате ли? Въпросът не е риторичен, а резонен.
   Васил Марков

   Изтриване
  8. Василе, да си загрижен за посоката, в която върви родината ти пък и светът – това не са „кръчмарски надплювания“. И ако се интересуваме от хетите, правим това, за да сме по-успешни в постигането на горната цел. Апропо, благодарим ти за твоя личен принос при дискутирането върху темата за хетите!
   А „кръчмарските надплювания“ видяхме вчера по националната телевизия от един самонадеен тип, който едва ли си задава въпроса, че безконтролната нашенска простотия може да навреди на държавата много повече от нейните външни зложелатели!

   Изтриване
  9. Уважаеми г-н анонимен 7 март, 19:40, принципно нямам нищо против „барута“. Но съм убеден, че неговата употреба с цел установяването на земен рай от човеците ще доведе само до поредното потвърждение, залегнало в „Приказка за стълбата“ от Смирненски! Човешкият род без Друга намеса не е способен на това. Тъй като подозирам, че Вие сте атеист, мисля, че е невъзможно да стигнем до единомислие.

   Изтриване
 20. Троя (на старогръцки: Τροία, а също и Илио́н (на гръцки: Ἴλιον)) е античен град на полуостров Троада в най-западната част на Мала Азия, край пролива Дарданели, недалеч от брега на Егейско море. Известен е като място на Троянската война, описана в Илиада – едната от двете древногръцки поеми, приписвани на Омир. До към средата на 19 век съществуването му е спорно, но започналите след 1860 г. археологически разкопки, продължаващи и до днес, доказват реалното му съществуване.

  ОтговорИзтриване
 21. Уважаеми господин Васил Марков Анонимен8 март 2018 г., 5:32 ч. Не мисля, че така нареченото от Вас "а вие си чешете езиците с кръчмарски надплювания" е вярно. Да, темата е за хетите и именно за това въпросът за Османската империя и Турция има пряко отношение. Хетската държава се е намирала на територията на днешна Турция, наследник на Османската империя и съхранила абмициите и. Не е ясно как е изчезнала хетската държава, но населението и не е изчезнало. Това са траки, които виждаме като генотип сред гражданите на съвременна Турция, в която им и семитски генотип, няма монголоиден тюркски генотип в Турция. Но този тракийски елемент в Турция няма и идея, че е тракийски. Той счита себе си за семитски, турски. В случай, че причината за "чешането на езиците с кръчмарски надплювания" не съществуваше нямаше да съществува България и населението и нямаше да се нарича българско. Да, генотипа ще е унаследен, макар и с много примеси, метисен генотип, но не знаещи своята принадлежност. Нали това е и една от целите на "Новия световен ред" мечтата на семитите. След като сте възмутен, че написаното е извън темата, моля Вие напишете нещо по-конкретно за траките, които са едни от племената в хетската държава, приели името на местното население но донесли своята материална култура. Лувийският език ползван от хетите е тракийско наречие. Именно поради това въпросът за участниците в Руско-турската освободителна война има отношение към темата на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „Нали това е и една от целите на „Новия световен ред„“. За съжаление тази коварна истина се знае от твърде малко хора. И скоро, когато Меркел отново поеме управлението на европейския локомотив, тя ще продължи да тъпче злощастната Европа с още повече облагородяващ генетичен материал от Африка и Азия. Да ни е честито!

   Изтриване
 22. https://www.actualno.com/features/senzacionna-nahodka-stranni-prishylki-ot-balkanite-news_664646.html

  ОтговорИзтриване
 23. Защо се отклони толкова темата от Тракийските богове та чак до Новия световен ред?
  Политиката както и историята я правят и пишат победителите. А България е била победителка в битките и паднала във войните, защото политиците ни са били предатели или слаби.
  Дайте да се върнеме към тракийските божества, които според мен са по-близо до имената на римските. Просто не гърците или хетите, а римляните са превзели имената на божествата на траките. Така например Марс идва от месец март. Йуно или Хера по гръцки е Млада и е жената на Йупитер.
  Нептун идва от Нафет- или Йафет (погледнете надписа на писан камък край Първомай). И този път моля да не бъда цензурирана от автора на блога!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нептун няма нищо общо с Яфет, нито пък с надписа от местността Елеза, край село Буково, Първомайско.

   Ако не се лъжа няма бог Йупитер, а Юпитер - точното съотвествие на стинд. Диуспитар.

   В случай, че желаете да коментирате в блога на друг човек, дръжте се културно.

   Изтриване
  2. Ако погледнем в "New Pantheon or Mythology of all Nаtions* разбираме, че Нептун е общоприето да е Яфет (сина на Ной от Библията). Латинското наименование - Neptunus е произлязло по всяка вероятност от сирийското Нафет.
   А на надписа край Буново се чете НАФЕТ, като се използва аланао пра-българско писмо. Поправете ме ако греша, но не ме цензорирайте моля! Не осъзнавам да съм Ви обидила, но извинявайте ако сте почуствали нещо такова!

   Изтриване
  3. Нептун идва от ие. неп/неб-влага, вода, близко сродни са гр. νεφέλη-облак, санскр. nábhas-небе, водна пара, а и блг. небе.

   За аланския език се знае много малко. Няма автор от Античността, който да е дал алански глоси, едва през 15 век, в унгарска книга са дадени думи от езика на язигите. Дори да приемем, че той е близък до този на аланите, все пак не е алански език.

   Споделете откъде имате такава богата информация за аланския език и аланската писменост, защото за мен е пълна загадка откъде черпите информацията.

   Изтриване
  4. https://bg.wikipedia.org/wiki/Прабългарски_руни

   Изтриване
 24. Здравей!
  Шумеро-акадския бог на войната и чумата Ирра/Ерра, също показва връзка с Яриш/Арес.
  В митологията им, доколкото съм запознат, бога небе Ан създал 3 неща, Ерра; седемте без равен(за които се твърди че са плеядите) и Lamassu (зодиака). Ако подходим практично можем да разберем същноста която е обожествена. Ако Ан е празното небе, наложим върху него седемте подвижни светила, и звездното небе това което остава, за да допълним картината на нощното небе е млечния път. Дали има други свидетелства освен това, че под Арес се почита млечния път? Знам че първоначално боговете на войната са и богове на плодородието. А ако се замислим от положението на слънцето спрямо млечния път зависи дали времето е лятно или зимно и т.н.. Има едно доста късно свидетелство, за почитането на млечния път от българите в пророчеството на Петър Осоговеца. Има още някои свидетелства за които се сещам, но ми е интересно дали според теб има хляб в това предположение?

  ОтговорИзтриване