4.02.2018 г.

ТЕРМИНИ ОТ КУЛТА HA ДИОНИС В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ

Преди повече от половин век фламандския учен Алберт Йорис Ван Виндекенс публикува своят дълго подготвян труд. В творбата си “Le pelasgique Essai sur une langue indo-europeenne préhellénique” cпособния лингвист представя пеласгийските думи в гръцкия език. Ван Виндекенс стига до извода, че южните ни съседи са заели термини от областта на културата, държавната администрация, религията.

Трябва да се уточни, че пеласгите делят един произход с траките и разбира се говорят същия език, като само землищата на двете групи са различни. За пеласгите се знае, че обитават земите на запад от Стрюмон (Струма), a цялата територия на днешна Гърция. 

Неслучайно Страбон твърди, че името на пеласгите е познато из цяла Гърция, добавя, че Пеласгия е най-древното име на Пелопонес и остров Лесбос, цитира Омир, който назовава пеласгите богоравни, със същия епитет – богоравен е наречен и Люкаон – синът на митичния герой Пеласг -Strab.V.2.4.

Няма съмнение, че старите гърци са боговеели по-древното население на страната. Няма съмнение, че южните траки познати като пеласги са стояли на доста по-високо културно ниво от пристигналите от Африка данайци. Това е причината пришълците да заемат много думи от речника на най-древния цивилизован народ на Европа.Според Ван Виндекенс, сред заемките има и особени термини принадлежащи на култа на бог Дионис. Това са θίασος/тиасоспроцесия, празнично шествие в чест на Дионис и θύρσος/тирс - атрибут на менадите (вакханките).


Правейки тълкуване на θίασος/тиасос, Ван Виндекенс дава санскр. tvisati/твисати- движа се, движа се развълнуван. Няма съмнение, че θίασος е сродна на tvisati/твисати, но е ясна и връзката със старобългарските двиsати, движати сѧ, подвиsати сѧ- движа се, придвижвам се, карам. Излиза, че θίασος /тиасос - процесията в чест на Дионис, може да се обясни на български език, но навярно поради слабото познаване на нашата реч, фламандският лингвист не е споменал тази важна подробност.

Това е доста интересно, но има и друго. Ван Виндекенс предлага тълкуване на думата θύρσος-тирс със санскр. trasati/трасати-треса, тръскам. И в този случай, най-вероятно неволно, са пропуснати старобългарските думи трѧсти сѧ, трѧсѫ, трѫсъ- треса, тръскам, трус. Логика има защото точно това е функцията на тирсатой се тръска от участващите в шествието на Дионис. Трябва да се уточни, че тирса никога не е изчезвал. В ново време, при нас българите древният атрибут е заместен с тояга украсена с цветя, която водещия народното хоро държи.Към особените термини от култа на Дионис, трябва да се добави и танца на сатирите носещ името σικινις/сикинис. Някои езиковеди са склонни да дадат обяснение с лит. глагол šókti-скачам, танцувам, други предпочитат да направят връзка с лит. sukti-въртя, въртя се, обикалям т.е. играя хоро

Сравнението е правилно, но незнайно защо са забравени българските глаголи суча, насуквам, осуквам, засуквам, притежаващи основно значение въртя. Древният танц σικινις/сикинис означава буквално засукване, въртене, хоро, като българсият език дава най-доброто обяснение.


С култа към Дионис трябва да се свърже и името на неговата майка – богинята Земела. Повечето езиковеди дават тълкуване на Земела със стблг. землiа-земя. В това има логика защото първоначално Дионис е божество на земеделците, неговата смърт и възраждане ca са отражение на носещата студ зима и даряващата с топлина, светлина и свежест пролет.

Не по-малко интересно е принадлежащото на Дионис название Сабазий/Сабадий. То отговаря на латинското Pater Liber-свободният, освобождаващият, поради това някои учени (И.Дуриданов, Вл.Георгиев) тълкуват Сабазий/Сабадий със стблг. свободь-свободен, освободен.


С култа на Дионис е свързана и думата вино, която гърците са документирали под формата οῗνος/инос. Тя присъства и други стари езици принадлежащи на хора от съвсем различен произход – факт, който някои учени не желаят да разтълкуват и просто определят като загадка.

На хетски вино е wijana/вияна, на грузийски ghvino/гвино, на арменски е գինի /гини, латинската дума е vinum/винум, гръцката  οῗνος/инос, а на арабски вино е نبيذ/уаин.

Хетския език е сроден на българския, гръцкия и латинския, но няма нищо общо с арабския, нито пък с грузийския, последните два спадат към съвсем различни групи. Освен това, нито исторически, нито генетични, нито археологически проучвания ни дават основание да смятаме, че някога предците на араби, грузинци, гърци, римляни, българи и т.н. са оформяли една общност. 

Поне за мен, изнесените по-горе данни могат да доведат само до едно заключение: думата за вино, а и технологията за направа на виното първоначално е принадлежала на един народ, който чрез миграциите си я е разпространил сред други хорахети, арменци, латини, гърци и др.

Нека обърнем внимание на следното:

*В своя работа публикувана в САЩ, историкът Вахан Куркджиан твърди, че хетите са смесен народ, като простолюдието принадлежи на местните хора, а благородническата прослойка е от друг произход – на народ говорещ индоевропейски език и обитаващ земите край Босфора. Трябва да се отбележи, че както археологията, така и ономастиката потвърждават факта, в дълбока древност, земите на север и на юг от Босфора са обитавани от хора, които гърците наричат траки по време на Античността и българи по време на Средновековието.

*За тракийско влияние над арменците, а и другите обитатели на Кавказ пише Киркор Джаукян, който определя грузинския топоним Триалети като произлизащ от името на траките трери.

*Плутарх споделя, че в дълбока древност пеласгите са доминатна група на Апенитите, а също и вярването, че Рим е основан от тях.

*Няма съмнение, че принадлежащите на тракийската общност пеласги са учители и на гърците, иначе едва ли Омир би ги нарекъл богоравни.

*Днес арабите биват свързани с исляма, но тази религия се появава през VII век, по време на Античността арабите са почитали други божества. Херодот свидетелства за това, че арабите почитат Дионис и стрижат част от косата си, за да го наподобят- Her.III.8.

След като има ясни сведения за тракийско влияние над хети, араби, гърци, латини, арменци и др. защо да не приемем, че дедите ни са отговорни за разпространяването на виното, а и за самата дума вино? В старобългарския с вино се обозначава както напитката, така също и гроде, а в мн.ч. вина има смисъл лозе.

Езиковедите смятат, че вино идва от глагола вити- вия, увивам се, понеже лозата се вие, увива около скали и клони на дървета. Както смисъла, така и строежа на думата са си български. Глаголът вия, увивам е наш, а съществителни от м.р. често носят окончание О: сено, руно, вено (цена), коляно, мливо.

Интересна подробност е и присъстващата в тракийската ономастика дума гиза/giza (Dia-giza), смятам, че тя може да се свърже със стблг. гыжа-новопосадена пръчка на лозе, която е пуснала няколко клонки.

Самата дума лоза е тракийска, т.е. древнобългарска по произход. Срещаме я в Λαζενος/ Лазенос – име споменато в надписи от Пантикапей – град лежащ в земите на упоменатата по-късно от Теофан Стара Велика България.

Много учени са писали за Дионис и тракийската религия. Някои като Иван Венедиков и Иваничка Георгиева свързват сина на Земела с почитания от всички българи празник Трифон Зарезан. Венедиков дори обяснява как вярването, че Трифон е отрязал носа си почива на древната легенда за Ликург и Дионис. Иваничка Георгиева пък представя данни за особена почит към бръшляна – атрибута на Дионис, сред определено население в Пиринско.

Други специалисти попретупват нещата, пропускат важни подробности, натоварват читателя с ненужно усложнен и изпълнен с неясни термини текст, като това разбира се не е нужно да е направено умишлено, а просто да се дължи на посредствеността на въпросните изследователи.

Тези хора едва ли скоро ще променят стила си на работа, а това означава и, че няма как да поднесат на българския читател пълната истина за причината защо култа към древния бог Дионис е все още жив и силен при нас българите. 

Това не е беда защото всеки непредубеден човек, който би си направи труда да събере достатъчно информация за Дионис, Земела и влиянието на дедите ни над други народи, би стигнал до извода, че ние сме потомци на най-древният цивилизован народ на Балканите, а и Европа. Разпространението на знанията за култивиране на лозата и направа на вино могат да бъдат свързани с миграциите на първите земеделци на Европа, които потеглили от от територията на Тракия разпръскват искрата на познанието в много други региони.

Където и да са стъпили дедите ни, след тях са идвали разцвет и благоденствие. Това е причината далечните ни предци да бъдат наричани богоравни от други народи. В онези далечни времена е имало хармония защото всеки е играл правилната роля, а тази на нашите предшественици е била да водят. 

От друга страна, днешните несгоди се дължат на това, че мнозина от нас не смеят да поемат отговорност, не смеят да играят ролята на стопанин и господар поради това, че не познават миналото на народа ни и дори не подозират каква сила притежават.

За да се промени ситуацията, трябва да се промени и мисленето. Вместо свиване в ъгъла и демонстриране на примиренческо поведение, е по-разумно да вдигнем чело, да изискаме своето, да действаме докато го получим, а после да го пазим ревниво. Това е пътят на българина и този, който се чувства такъв, би трябвало да го следва.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕВЕЧЕ ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=YDwsZFsFNcQ

 


Използвана литература:
1.A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
2.Strabo, Geography, Books 3-5, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
3.Г.Джаукян. Фракийцы в Армении, Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму, Издательство "Наука", 1984;
4.И.Венедиков, Медното гумно на прабългарите, Митове на българската земя,
Издателство към Частен колеж „Тракия”, II.  прераб. изд., Стара Загора 1995;
5.И.ВенедиковЗлатният стожер на прабългарите, Издателство Наука и изкуство, София 1987;
6.И.Георгиева, Българска Народна Митология, Наука и Изкуство, София, 1993;
7.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
8.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
9.Д.Иванова-Мирчева, А.Давидов, Малък Речник на Старобългарския Език, Слово, Велико Търново, 2001;
10.Вл.Георгиев, Ив.Гълъбов, Й.Заимов, Ст. Илчев, Български Етимологически Речник, Т.1, А-З, Фототипно издание, АИ Марин Дринов, София, 2007;
11.Вл.Георгиев, Тракийският Език, БАН, София, 1957;
12.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996; 
13.V.M.Kurkjian, A History of Armenia


14. Plutarch, Life of Romulus - "Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome." 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/plutarch/lives/romulus*.html

59 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да проведат дискусия се регистрират и изразят открито позицията си. Който смята, че истината е на негова страна, няма причина да крие името и лицето си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. С нетърпение очаквам вашите публикаций и се четат на един дъх!

   Aма и това е много ценно! https://www.youtube.com/watch?v=wxjwMKqkeAM&t=35s

   Изтриване
  2. Да, филмът е хубав! За разлика от нас, в Румъния свободно се говори за тракийските корени на населението.

   Изтриване
 2. Но спароток, та нима не знаете, че българските учени смятат Дионис за част от Елинскиа пантеон? Как смеете да крадете от чуждата култура и наследство? Правете се на моралист и патриот, но за сметка на надути твърдения.Докато българските учени не обявят офеционслно, че българите са остатъци от елинизираниа тракийски етнос, докато не се сложат на масата доказателства, вие си оставате лаладжиа, който сабира точки за бъдеща кариера в политиката.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Присъствието на едно божество в даден пантеон е едно, а произхода на култа към това божество е друго. Гърците са почитали Дионис, но също така и принадлежащите на дедите ни Арес, Бендида, Атис, Кибела.

   Повечето български учени са получили титлите си по време на тоталитарния режим, а тогава е имало определени изисквания какво може да се каже и какво не. Веднъж поели в грешна посока, а и обучили студенти, вече е трудно да се признае, че това, с което е придобит престижа не е нищо друго освен вредна за България заблуда.

   Изтриване
  2. Гърчетата реагират първи бе Павеле, е от това ме боли да знаеш. Защо ние не си търсиме интереса като тия ами се ошутаваме?

   Изтриване
  3. Вярно е, на мен също ми прави впечатление, че чуждите реагират първи. Те са се научили добре как да си пазят интереса, това трябва да го направим и ние, иначе няма как да оцелеем. Прекалената скромност и прекалената кроткост са добри само в храма, извън него водят до гибел.

   Живеем в свят пълен с хищници и опортюнисти, просто не можем да си позволим да не си потърсим и да не си пазим своето.

   Изтриване
  4. Ама то и Зевс е част от древногръцкия пантеон, но това изобщо не може да притесни Омир, който го нарича "Зевсе додонски, царю пеласгийски".
   А Дионис вероятно пък е фригийски цар.
   Значи нашите царе са били богове за гърци, за индийци и сигурно за още доста народи. Но ние трябвало да се съобразяваме с чуждата история. А защо всъщност да не сме горди, че се оставяме гърци, немци, руснаци да ни крадат нашата история? То си е престижно да се навеждаме пред такива велики народи. Дали били много на света. Ама откъде сте го взели бе? На братушките не може да им се отрони едно признание от устата за азбуката, за държавата, за културата. Не, те са третият Рим и от нас не подобава нищо да са взели, само от Византия. Тъй де, то нали Симеон го наричали "полугрък". Това "полу" направо да го махат, че пречи на хората да си крадат на воля.

   Изтриване
 3. Благодаря за статията! Тя ме подсеща да попитам каква е етимологията на името Трифон?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трифон означава - обичащ веселието, но името не е българско. Християнският светец Св.Трифон е заместил цар Ликург в народните предания.

   Изтриване
  2. Ха, ето бе, Трифон не е българско име, но празника бил български! Как само си противоречиш ако знаеш спаркоооооо.

   Изтриване
  3. Георги също не е българско име, но Гергьовден си е български празник. След приемането на веруюто на Римската Империя - Византия през 9 век, българите приемат и доста гръцки имена. Това не означава, че личности като Патриарх Евтимий, Григорий Цамблак и др. са гърци. Не е грък и Евгений Булгарис, макар да е направил много за гърците.

   Изтриване
  4. Извинявам се за въпроса за името Трифон, оказа се че има къде да проверя.
   Не знам кой Анонимен се е изказал неподготвен, но е съвсем естествено, че произходът на името Трифон не е задължително да е еднакво с празника Трифон Зарезан. Още повече, че Зарезан си е съвсем българско (режа).
   За протокола, знам че Георги е от гръцки произход

   Изтриване
  5. Георги, аз се позамислих относно твоето име и се консултирах с гръцкия етимологически речник на Хялмар Фриск, а и с приятел лингвист. Георгиос идва от Ge-земя, worgios-обработващ, работещ. Проблемът е, че worgios няма обяснение на гръцки, а значението е обръщам и има връзка с думата враг, др.форма *worog-обърнат срещу мен.

   Със същата семантика е думата култивация, тя идва от cultus-работа и е свързана с colere-обръщам, преобръщам, която пък е пеласгийска заемка, коло-колело означава това, което се обръща, върти.

   За Ge-земя, мисля, че е излишно да казвам, че това също е пеласгийска дума в гръцкия. Гърците са заели много от дедите ни, но не са го развили по начина, по който ние сме развили речта си, а и са преиначили определени неща. Ето поради тази причина, древни наши думи и имена изглеждат странни днес.

   Излиза, че Георги не е гръцко име, а е само популяризирано от гърците.

   Изтриване
  6. Благодаря! Тази информация е нова за мен. Сега си спомних думите на един колега с българо-гръцки корени (който поназнайва гръцки език), на когото му беше много странно как името Георги е с гръцки произход. Трябва да го поразпитам по-подробно защо мисли така.
   Иначе, има ли материали за произхода на думата 'ге'? От това, което намирам, учените признават, че не е много ясно и вероятно идва от предгръцки времена, но знаем ли нещо по-точно?

   Изтриване
  7. Аз пък мисля,че Георги идва от фригийското Гордий,плагиатите са добавили едно Е да стане Геордий,после на Георги за да заприлича на a la гръцки с това Geo .А Гордий си е бил прост земеделец.Нали
   според легендата, когато фригите трябвало да изберат цар, попитали оракул кой да бъде той. Оракулът предсказал да изберат първия, когото срещнат на кола по пътя. Те срещнали обикновения земеделец Гордий и го провъзгласили за цар..

   Изтриване
  8. Ge идва от geva, gema- земя, а orgeo ce обяснява със връгѫ-хвърлям, обръщам.

   Изтриване
  9. Τρύφωνας (Трифонас) е със значение три вика (триа фонес). Тракийското звучение може да е било Тритон, свързано с древните ритони, уж дошли от Персия. Свързвам Тритон с дъждовника, който издава странен вик на кратки и дълги интервали при опастност.

   Γεοργος е нагаждано на Γιώργος (Гио-ргос - Йоргос). На старогръцки и остаряло Γαία - Гея, новогръцки - Γη (Ги) - Земя. Нищо общо с изписването на Йорго - Джордж. Забележете само как са изписани Йорго и Земя! Йорго и в двата случая в словосъчетание не е със значение Земя и няма такова, защото не е гръцко. Има спартанка Горго (Γοργώ), а спартанците колко са гърци и колко лелеги, май е второто. Георги е преиначено от Гордий или Гор(а). Дано да съм помогнал.

   Поздрави!

   Изтриване
  10. Открих и нещо друго за Три-фон, Три фонес (три вика - гласове)! И двете вариации използват. Всъщност фонос(φονος) е много близо до едно тракийско племе по течението на Стримон, където са и едоните и Орфей, и става въпрос за Тини, които са отвратително преведени на български от старогръцкото Θωνοί, което трябва да е Тоно или Тони, откъдето е името Тони и латинското tonus. Антон и Антонио. Има и нещо друго! Гръцката или тракийска тита (тет) Θ, се произнася от гърците с два звука между зъбите с плезещ език, която е единствената трудна буква за произнасяне при повечето европейци и нас, и е ФТ - задно, ф...т. Понякога се чува Ф, друг път Т. За гърците е по-правилно да се произнася на тяхно меко Ф, отколкото твърдо Т. Затова и руснаците изписват Фраки за Траки (ΘΡΑΚΗ). Всъщност Θωνοί, може да се възпрозведе на Фоно (глас - вик) и на латински Тону, което е грешно преведеното от нашите лингвисти на Тини. А нищо чудно Трифон, да е било Тритони, Тритоно. Да не забравяме, че няма и такова гръцко име. Антонио на латински и Антон (Тон-чо) на български. Та да питам гърчолята тук, кое му е гръцкото на тракийското племе от Стримон - Θωνοί - Фтони? Колкото глас, (глътка) - глоса е гръцко, нали?

   Изтриване
  11. Има и още нещо Павка!

   Тъй наречени Θωνοί, Тони (Тини), живеят по поречието на река и речен бог (С)тримон, което двусъставно име е толкова близо до Трифон, нещо толкова обичайно за траките, което пък (С)тримон се появява в римско време като име на Пловдив - Три-мон-циум, Тримона. Доста голямо съвпадение... тони или тону, които живеят по течението на (С)три-мон, което име се появява по-късно като име на Пловдив - Тримона и няма съществена разлика от Трифон (Тритон). Ако Стримон и Тримона са гръцки имена, то и Трифон(ас) е толкова гръцко. Паднало е голямо мазане от гърците на българската (тракийска) история, а Трифон Зарезан си е чист тракийски (български) обичай и име.

   Гърците обичат много да се налагат при спор с тези, които не познават езикът им, а с тези, които го познават - бягат като дявол от тамян.

   Изтриване
  12. След задълбочено проучване на имената Трифонос, Илиас и Георгос стигнах до заключението, че нямат нищо общо с гърците и хитро са замаскирани.

   Три-фон не е нищо повече от Три-вой, Три-вия, Три-вин. Свързано е с витите лозя и силния вой на хорото докато се вие. Тирсът е свързан с воя и виенето и е представлявал един вид първородна факла, като боровата шишарка със смола се е палила на този ден. Търсът е сроден с боздугана, бод-огън, бодър-огън. Ритонът е извивал виното в устата. Вино, оттам и винт.

   Името Илия е нищо повече от Лея, тоест Лъч, който лъч се изписва с друга дума на гръцки.

   Името Георги няма как да е със значение ДВЕ ЗЕМИ, защото Гея и Ги е една и съща богиня. По-скоро е Горий, Гордий, Гора, Горъ, Горо, Жоро - Горъ - Жар. Свети Георги, Херосът (Хорс - Горс) е Слънцето и няма нищо общо със Земята. Мисля че Жорката и Лийката са едно и също божество, преиначено от данайците в две различни. Едиственият Герой, или Горящ, може да е само Слънцето.

   Мисля че тези български име са тарикатско замаскирани от данайците, също като Васил, като натъкменото Калоян.

   Изтриване
 4. Вярно ли е, че Аристотел е проповядвал да има педерастия в Гърция? В Wikipedia има такъв текст "and the lawgiver has devised many wise measures to secure the benefit of moderation at table, and the segregation of the women in order that they may not bear many children, for which purpose he instituted association with the male sex."

  Искам да попитам защото всичките гърци дето ги зная и дето се казват Аристотел са все с меки китки, ако разбираш какво искам да ти кажа ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че е правилно Аристотел да бъде определен като насърчател на педерастията. Той само споменава, че определени гръцки политици насърчавали секса между мъже, за да се контролира раждаемостта на жените.

   Това е споменато в Aristot. Pol. 2.1272a: "the lawgiver has devised many wise measures to secure the benefit of moderation at table, and the segregation of the women in order that they may not bear many children, for which purpose he instituted association with the male sex."

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0058%3Abook%3D2%3Asection%3D1272a#note1

   От друга страна Херодот разказва, че гърците са научили персите на педерастия, т.е. секс с момчета: " they have learnt from the Hellenes to have commerce with boys " - Her.I.135.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh1130.htm

   Ако търсите повече информация по въпроса, прочетете тази статия -Sex between Men and Boys in Classical Greece: Was It Education for Citizenship or Child Abuse

   http://www.biomedsearch.com/article/Sex-between-Men-Boys-in/72684381.html

   Изтриване
 5. Валерия Зюмбилска4 февруари 2018 г. в 20:23

  Следя Вашите статии с голям интерес, благодаря Ви за упорития Ви труд да извлечете и покажете корените и идентичността на нашия народ! Наистина, това е много важно, защото точно липсата на идентичност се корени в основата на това, което сме днес като народ! Много съм любопитна да разбера дали има, и ако няма,може ли да се направи една класификация от която да се види нагледно по страни , какви археологически открития / златни съкровища, бронзови,керамични,кости,писмени паметници и т.н находки/ и от кои хилядолетия официално са датирани !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има публикации по темата, която Ви интересува, но доколко са достоверни датировките не мога да кажа. В началото на 70-те години на ХХ век Вълчитрънското съкровище беше датирано VIII в.пр.Христа, а понастоящем вече се говори за XV в.пр. Христа, т.е. възможно е съкровището да е на около 3450 години.

   Подобен е проблема със съкровището от Бързица. През 70-те години то бе датирано VIII в.сл.Христа, но по-късно се оказа, че е VIII в.пр.Христа, т.е. учените са направили грешка от около 1500 години.

   Неотдавна имаше интересна изложба "Древната писменост по нашите земи". За жалост тя не получи достатъчно медийно внимание и поради това повечето българи така и не разбраха, че България е люлката на писмеността.

   Изтриване
 6. Откраднатото се пази с хъс и несъкрушимо нахалство! Я вижте какъв вой надават нашите южни съседи за името „Македония“, все едно са си я донесли навремето на Балканите от Етиопия!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нагли са, нагли са до безобразие, но с наглост се постига много. Нормалните хора на запад не разбират тази безмерна наглост и смятат, че претенциите на южните ни съседи са оправдани...

   Даже и римляните не са пердашили гърците така както са ги пердашили македонците. Все пак Тива е изравнена със земята...но какво значение има за хората неизвършили нищо героично и приписили си славата на други хора...

   Изтриване
 7. Много ми допадна статията, Павел ! Дионисиевият култ е част от една твърде древа и сложна митологично-религиозна система. Интересно е, че част от знаците върху монети сечени от нашите тракийски и фригийски царе са свързани с бог Дионисий и неговите символи, най-вече лозата/грозда: например от Дионисополис - Фригия, 1-ви в. пр. н. е. и 2-ри в. пр. н. е.; има находки и от Месембрия, 150 г. пр. н. е. - https://www.ebay.com/itm/DIONYSOPOLIS-in-PHRYGIA-1stCenBC-Dionysus-Grapes-RARE-Ancient-Greek-Coin-i52026-/231795301851
  Успоредно с тях, видях и монети с Дионисиевите символи и от времето на тракийските царе Саратокус, 400 г.пр. н. е. и Кетрипорис, 356 г.пр.н. е.: www.wildwinds.com/moushmov/thracian_kingdom.html
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 8. Az da bi popitam zashto niama vulgari s ime Dionis, no vav Garcia ima kolkoto iskash? Komentar na Elin ot USA

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. e che tuka povecehto kato se kazvat Georgi da ne bi da sa elini, ploskoglaveco...

   Изтриване
  2. Иронията е, че името елини не принадлежи на южните ни съседи. Първоначално това назввание е принадлежало само на пеласгите - коренното население на Балканите и наши предци. Истинските елини са обитавали Епир и са били малка група хора, това обяснява защо не са споменати нито в хетски, нито в асирийски, нито египетски, или еврейски източници.

   В последствие данайците идват на Балканите и понеже името елини е престижно, те го приемат...Забавното е, че по време на Средновековието името елини е обидно за жителите на Византийската Империя. Те говорят гръцки, но се самоназовават ромеи, докато елини е било равностойно на езичници.

   Изтриване
  3. г-н Грък от USA,който добре пише на български.
   Реално и Александър не е гръцко име,понеже гърците са имали македонците като не-гърци и варвари.Обаче в следствие на изкривената ви история,много патриоти и родолюбци гърци,не по тяхна вина си кръщават децата днес на този не-грък и варварин(според древните гърци).Анализът на имената от днешно време е погрешен г-н Грък.Понеже се преплитат реалността с подправената история.
   И при нас е така,ето според официалната ни история сме от азиатски произход.Така лично съм свидетел където родолюбци и патриоти художници,рисуват Аспарух,Кубрат и други с почти дръпнати очи като азиатци.А това е далеч от изображенията които са останали и най-вече...от изгледът на етническите българи в България,Гърция,Македония,Румъния и разбира се Сърбия. Така ,че не правете грешката да анализирате миналото като изцяло използвате настоящето.

   Изтриване
  4. Името Александър наистина не е гръцко. Да оставим настрана, че няма смисъл на гръцки, трябва да обърнем внимание на това, че по времето на Херодот няма гръцки исторически личности носещи това име.

   Изтриване
  5. В село Мърчево, област Монтана имаше учител Мито ДИОНИСИЕВ Филипов
   Ако се направи справка в ГРАО ще излезе точната бройка, колко българи носят името Дионис...така както се знае колко са с името Георги, Никола, Иван и т.н.

   Изтриване
 9. Здравейте !
  Отпратка към "Elin ot USA" - ето къде могат да бъдат открити примери: http://sparotok.blog.bg/politika/2012/12/22/bylgarskite-imena-na-bog-dionis.1034283

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена, но мисля, че господинът има предвид нещо друго. Ние действително нямаме Дионис в българската именна система, но това е гърцизираното име на божеството. В микенските документи то е представено под формата Дивонусйо, Диво.

   В българската именна система срещаме Дивен, Дивна, Диво, Дива, Дивота, Дивош, Дивошин. Няма друг народ, при който истинското име на бога на виното да се среща в такава честота и разнообразие.

   Изтриване
  2. Скъпи Анонимен от 5 февруари 2:32 няма БЪЛГАРИ с име Дионис защото дори на гръцки то е женско име, означаващо *почитателка на бога на виното*. А както Павел Ви коригира за по древните от гърците народи > траките така нареченият Дионис се е казвал Асдулес или Загрей или Сабазий оригиналното име на траките и фригите ( които са кръвни роднини). Има и нещо друго което можете да предадете на гръцките си приятели, че богът Дионис или тракийският патриарх е бил повече приятел на растителността и земната сила, отколкото на пиянството. До него са изобразявани Пан и Сила/ отбележете, че сила е сила на български и няма смисъл на гръцки. Изобразяван е и Херкулес като негов приятел.
   Моите най-добри почитания, че се опитвате да допринесте с нещо към този блог!
   Агритинин Бес

   Изтриване
  3. Още нещо анонимен от 5 февруари 2:32(Елин от Щатите) -
   аз да ви попитам защо няма гърци с име Вакх. колко много латинци носят подобни имена?
   Agritianin Bess

   Изтриване
 10. Мина виноберма и всички лозя са / обрани и вече прибрани, / а нашите, братко, какво още чакат? П. П. Славейков
  Какъв би могъл да бъде произходът на думата ВИНОБЕРМА за гроздобер? Винобер се разбира,а виноберма?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано не бях чувал за тази дума, предполагам, че е просто диалектна форма на винобер. Може да е префасонирана под влияние на думи като парлама, капама.

   Изтриване
  2. Вероятно в по-стария български е съществувал и женски род на думата „гроздобер“(подобно на „беритба“).
   В Хърватия днес употребяват само думата „БЕРБА“.

   Изтриване
  3. Възможно е, ако един ден бъдат намерени стари наши документи, те със сигурност ще обогатят старобългарския речник, с който разполагаме.

   Изтриване
  4. Благодаря за отговорите.Ще ми се да вметна тук по темата интересен факт.В Молдова,където традицията на винарството е много древна,както и у нас.Палеонтолози са намерили отпечатъци от листа на лоза(дива) в епохата на горния миоцен,а от археологически находки в края на каменния век иначало на бронзовата ера ,местните хора са използвали гроздето(следи от семена по глинени съдове и т.н).Там имат запазени много старинни местни сортове грозде,например един от тях се казва Гордин (на вид е бяло грозде).Някой смятат,че идва от иметето на Гордиус - фригийски цар и Гордион-столицата на Фригия. Друга версия,че е пренесен от римляните и назован в чест на римски управител на Дакия,някакъв генерал Гординус.

   Изтриване
  5. Странно как преминахме към имената. Много съм се чудил на нашия футболист БЕРБАтов. А в Хърватия имат собствено име Гордан.

   Изтриване
  6. За произхода на фамилията Бербатов не съм сигурен от какъв произход е. Барбатион е име на тракийския телохранител на тракиеца Велизарий. От друга страна, има персийска дума бербат, но тя е с пейоративно, негативно значение.

   За хърватското лично име Гордан не съм чувал, но хърватите са наши родини, не бих се учудил изобщо ако се окаже, че имаме много общи традиционни имена.

   Изтриване
 11. Уважаеми господин Серафимов, поместили сте в статията си снимка на монета или медальон с изображение на женска глава. Това ме накара да се замисля върху многократно подчертаваното от Вас название на траките, богоравни или божествени. Може да Ви се стори странно но все пак ще напиша защо така мисля. Всички детайли в медальона са реалистични и изработени с прецизност. Но забележете от къде започва носа на жената, от челото! Обичайно той е по-ниско и има вдлъбнатина след челото. Но това не прави изображението некрасиво. Поради това си спомних прочетеното в книгите с илюстрации, на швейцарския уфолог Ерих фон Деникен за намерени рисунки и мумии в Мезоамерика. Това са белите богове на местното население от Мексико до Абисиния. И при тях носовете започват от челото, което Деникен споменава като характерен белег. Може би има и други монети , медальони или съдове в тракийските области с изображения на хора притежаващи този характерен отличителен белег. Затова са наричани божествени и от гърците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам, че дедите ни са наречени богоравни поради своите знания, умения, а и характер.

   Изтриване
  2. Няма такъв източник отнасящ се за българите Спароток. Първо трябва да се изясни, кой от всичките култове е точно на Дионис, какво всъщност съдържа и тогава да се търсят сравнения с българските празници. А не да се подхожда изначално, че траки и българи са едно и също едва ли не. Това го правят само и единствено интернет историци без подготовка.

   Изтриване
  3. Много забавно - анонимен страхлив човечец поставя условия какво и как да се анализира :)

   Изтриване
 12. Казаха ти го хората в прав тон бе Серафимов, не ставаш за нищо освен да даваш празни надежди на раята.Пред научна аудитория ще има да заекваш като първокласник защото нямаш нужното ниво и подготовка.Рисувкай си там дизаенчета и остави истинските учени да си върлата работата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тролче, видно от ниското ти ниво на изразяване, ти си виждал учени само по телевизията.

   Изтриване
  2. Само платени файтонджии може да са толкоз упорити с примитивните си коментари!!!

   Изтриване
  3. До Анонимен6 февруари 2018 г., 21:31 ч.

   Научна аудитория? Кой интелигентен човек, при наличие на планини от информация за местните корени на народа ни, ще ни праща в Азия??? Tакъв човек няма как да бъде наречен учен.

   Изтриване
 13. Георги Флорев
  Поздравление за статията господин Серафимов.
  Развълнуваха ме коментарите към статията относно името Георги. Предварително се извинявам за лаишките си знания и слаба компетентност по темата. Но съм си мислел следното: Хероса( богът Слънце), Почитан както на Балканите, така и в други части на Европа, а и в близкия Изток ако не се лъжа.Чел съм мнения, че изображението на Мадарския Конник е култ към Хероса. Подобни изображения са открити и върху керамични съдове, глинени плочици из цяла Европа.Значи това е бил всеобхватен култ за древното население на Европа. Та си мисля ако наименованието Херос просто е предаване на гръцки език и в действителност оригиналното звучене да е "Геро". От там и имената в нашата култура: Геро, Герасим, Георги, Гюро, Гюрга, Гергина и много други. Според мен името Георги е предхристиянско.Факта че името Георги се среща под различна разновидност в цяла Европа (мисля че с друго име не може да се направи подобна аналогия),подсказва че всеки от тези народи е имал връзка към култа към "Хероса"(Героса).Георги-България; Георгиус-Гърция; Георге-Румъния;Джордже-Сърбия; Джиорджо-Италия; Георг-Германия; Жорж-Франция; Хорхе- Испания; Жорже- Португалия; Джордж- Великобритания.В България 6ти май почитаме
  Св Георги и денят на българската армия. В Италия войниците дават военна клетва на същата дата. В Германия също на 6ти май има някакъв голям празник съм чувал. Изобщо този Херос(Херос), е възможно и да е било почитане на геройството, смелостта, храбростта още от древността. И от там може би да идва думата Hero и Герой.Знае се че Християнската църква за да привлече по-лесно еретиците в началото е заменяла техните празници с християнски на същата дата.
  Какво мислите по темата. Благодаря Ви предварително.
  "Аз Вярвам в България и Българите."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. He бих казал, че Херос идва от Георги защото както Херос, така също Ге, а и Георгиос са познати от времето на Античността. В случай, че Георгиос бе регистрирано първо, а доста след него Херос, Хера, Херакъл и т.н. то щеше да съществува оправдание за предположението Ви.

   Изтриване
 14. Знаете ли нещо за борбата между култа към Дионис и култа към Орфей? Намерен е бил барелеф, релефна плоча с Дионис, но ударен на 20 места.

  ОтговорИзтриване
 15. Знаете ли нещо за борбата между култа към Дионис и култа към Орфей и неговата датировка? Намерена е релефна плоча с Дионис, но ударена на 20 места?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Десислава Николова 15 февруари 2022 г., 22:46 ч.

   Нямам сведения за такава борба, дори напротив - старите извори говорят за връзка, приемственост:

   "Thereupon, out of gratitude to Charops for the aid the man had rendered him, Dionysus made over to him the kingdom of the Thracians and instructed him in the secret rites connected with the initiations; and Oeagrus, p301 the son of Charops, then took over both the kingdom and the initiatory rites which were handed down in the mysteries, the rites which afterwards Orpheus, the son of Oeagrus, who was the superior of all men in natural gifts and education, learned from his father; Orpheus also made many changes in the practices and for that reason the rites which had been established by Dionysus were also called "Orphic." - III.65

   https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/3E*.html

   Изтриване