1.10.2019 г.

МИСТЕРИОЗНИТЕ СТАРОБЪЛГАРСКИ АМУЛЕТИ


Още от най-дълбока древност хората са създавали предмети, за които се е вярвало, че имат защитно действие. Използвани са животински зъби, животински нокти, кристали, златни, медни, сребърни и керамични мъниста. Дори боядисани с червена боя вълнени нишки са служили като апотропей- предпазно средство. За старите българи знаем, че са имали амулети направени от еленови рогчета. Станчо Ваклинов, Димитър Овчаров и други наши учени са представили интересна информация по този въпрос.

Еленовият рог, а и еленът като цяло е от особено значение за българите не само в ранното Средновековие, но и в по-късни времена. Използвайки събрани от Константин Иречек данни, проф. Иваничка Георгиева представя видяното от пътешественика Бусбек у нас през 1553-та година: „На гробовете имаше върху колове или дълги пръчки многообразни фигури на рогачи, сърни и подобни животни, изрязани от дърво" 243 . Бусбек дава следното обяснение: мъжете или бащите искали с такива паметници да засвидетелствуват бързината и прилежанието, с което жените или дъщерите им вършели домашната работа. По-вероятно е да се смята, че подобни изображения на елени и сърни са символизирали безсмъртието на душата или пътуването й с помощта на елен до горния свят.”

Еленът е свещено животно за много народи – както древнобалкански, така също и азиатски. За това, че брадва от еленов рог поставена върху гърдите на починалия, се среща във Варненския некропол, пише Мая Аврамова. Благодарение на нейното проучване, става ясно, че у нас традицията на ползване на еленов рог като апотропей е на около 6500 години. *

От друга страна, цитирайки етнолози и археолози, Иваничка Георгиева съобщава за това, че много народи на Средна Азия и Сибир почитат елена като тотем, добавен е келтският бог Цернун, а същои това, че “изображенията на елен са разпространени на огромна територия на Евразия още в пещерната живопис. Еленът е една от главните теми на зверинния стил на евразийското изкуство.”

Виждаме, че изборът на материал за амулета – еленов рог, не може да ни позволи да разгадаем къде са скрити корените на старобългарските амулети от еленов рог. Стилът на украсата обаче, а и ред други особености могат да дадат силни индикации в каква посока да търсим – дали в Каваз и Средна Азия, или пък на Балканите и Средна, Западна Европа.

Рогчето от Преслав може да се нарече уникално. В горния му край са изрязани четири глави, навярно представящи определено божество. Като близък паралел може да се посочи оброчната плочка на Тракийския Конник намерена в Пловдив. Херосът е изобразен с три глави. Дали на рогчето от Преслав е представен стилизиран образ на тази проява на върховния тракийски бог не може да се каже със сигурност, но от друга страна не разполагам със сведения, които да показват, че в Кавказ или при източноиранските народи са почитани богове с три или четири глави. Във всеки случай, на Балканите, по-точно в Тракия се срещат и други изображения на божества с три глави, като например на оброчната плочка на Хеката (Венедиков).Доста интересно е и рогчето от Плиска. По неговата повърхност е гравирана фигура на кон (еднорог). Има и надпис с рунически знаци. Опирайки се на информация от работи на Стамен Михайлов и Людмила Дончева-Петкова, Петър Добрев представя описание на артефакта и дори прави тълкуване на надписа.


Рогче със знаци от Плиска по (Ст.Ваклинов)

Г-н Добрев определя буквите като гръцки и изразява учудването си, че въпреки своята яснота, надписът е останал неизследван. Реално обаче буквите просто няма как да са гръцки. Освен буквите Λ и Е, останалите не могат да бъдат причислени към гръцката азбука. Ако посланието бе с гръцки букви, то би изглеждало като ΛΙΕΔ, но вместо това ние виждаме ΛИΕD.

Последната буква прилича на латинската D-д. Същият знак обаче присъства и на тракийския надпис от Кьолмен като звуковата стойност е Р. Кирилическата буква И може да се разгледа като вариант на N, а оприличената на Λ от Добрев буква може да е всщност У.

В такъв случай, транскрипцията би трябвало да е унер, или рену – в зависимост от посоката на четене, във всеки случай – просто няма как да е написано ЛИЕД. Аз съм склонен да приема четенето унер, като за тълкуване на странната дума бих предложил стблг. унии-по-добър, тук в смисъл на благороден. Наставката -ер се среща в наши съществителни имена като кошер, косер, чокер, да не забравяме и древномизийската дума братер, чиято съвременна форма е брат.

Като имаме предвид, че на елена се гледа като на свещено, благородно животно, то думата унер-благороден е напълно уместна. По-интересно е това, че и на други места в Европа са открити еленови рогчета с надписи, като буквите са идентични на тези от рогчето намерено в Плиска.

Локацията е доста изненадваща – Северна Италия. Там, в земите на старата област Ретия са намерени доста епиграфски паметници, на които са обърнали внимание изследователи като Шумахер, Заварони и др. На надпис от Магре с регистрация (Schum. МА 14) се вижда следния текст: ESIUMNINESUR (или ESIUMNINUSUR по Шумахер).


Изразът ESIUMNINESUR може да се раздели на няколко части:

ESI е обяснимо със стблг. есь-ти си.
UMNI отговаря на стчсл.стблг. оумнѣ-благоразумно, умно.
NE е отрицателната частица не.
SUR може да се свърже със суров, в смисъл неопитен.

Преводът е: Ти си умен, а не неопитен. Явно наистина се касае за амулет с особена сила и възможност да даде увереност на неговия притежател. Удивителна е не само приликата със знаците от рогчето намерено в Плиска, но факта, че надписът от Северна Италия е обясним с помощта на старобългарски.

Ако вярваме на казионните учени, на тези, които твърдят, че по време на Античността не е имало българи на Балканите, а още повече на Апенините, то надписа на еленово рогче от Магре остава необясним феномен. В науката обаче не бива да съществуват необясними феномени и мистерии.

Приемем ли, че старите българи принадлежат на огромното тракийско семейство, всичко си идва на мястото защото има сведения за присъствие на стари балканци на Апенините.

За една древна и слабо позната тракийска миграция споменава Страбон. Според него след Троянската Война енети (венети) придружени от траки отпътуват от Мала Азия за земите на север от Адриатическо Море – “Maeandrius says that the Eneti first set forth from the country of the White Syrians and allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias”-Strab. 12.3.25.


Разбира се всеки исторически извор трябва да се разгледа критично. Нужно е да се провери дали има и други индикации за тракийско присъствие в земите между Адриатическо Море и Алпите. Оказва се, че едно от най-солидните доказателства за това е самото име на Адриатическо море. То е съпоставимо с това на река Адрия, наречена още Атрианус от Клавдий Птолемей- Ptol.3.16.20 .

Атрианус е само вариант на името на тракийската река Атрус – днешната Янтра, чието име се обяснява със стблг.  ѩдръ-бърз. В областта, в която е текла река Атрианус срещаме интересни топоними като Кремона,  Белунум, Беруа, Хемония (Емония). Да не не забравяме също реките Арсия и Плавис. Названията им не могат да се обяснят с езиците на старите италийски народи, но пък паралелите с тракийските Бела, Берое, Емон, Оросина и др. са налице.

Не само сведението на Страбон, паралелите с еленовите рогчета и топонимите доказват, че дедите ни са населили Апенините още в най-дълбока древност. За това свидетелства и генетичната близост между българи и италианци. Общите за двата народа маркери обаче не са типични за кавказки и средноазиатски популации, а за древните средиземноморски народи, към които спадат и траките.

Богата е историята ни, но и ужасно осакатена от нашите враговете. Страшното е, че процесът на осакатяване и ощетяване продължава с пълна сила и днес. Въпреки данните от генетичните проучвания показващи ясно, че народът ни като цяло е потомък на местни хора, въпреки много исторически извори, в които старите българи са наричани траки, пеони, мизи, някои хорица се опитват да скрият истината и да сложат прародината ни колкото може по-далеч от Балканите, като така режат не векове, а хилядолетия от историята на предците ни.

He в прословутата 681-ва година започва формирането на нашия народ, а повечe от 6000 години по-рано. Все пак типичните за нас българите генетични маркери I2, E-V13, R*L23, J2, а и значителна част от R1a са наследени от хора населяващи Балканите преди 13 000-9000 години.
Как след като приемствеността от времето на Мезолита, Неолита и т.н. до ново време е очевидна, ние няма да сме наследници на героите участвали в Троянската война? Чии потомци да сме, след като в нашия фолклор, въпреки приемането на християнството, ние сме запазили култовете към Дионис, Бендида, Хероса, Залмоксис, Земела?

Кръвта вода не става. Колкото да се мъчат кариеристите и чуждопоклонниците, истината за произхода и миналото ни не може да бъде унищожена. Бентът се скъса и истината потече с пълна сила. Тези, които са избрали да застанат на пътя ѝ, ще бъдат пометени и ще се озоват на бунището – там където е мястото им.

Използвана литература:


Ст. Ваклинов,   Формиране на старобългарската култура VI-XI век, Българско Историческо Дружество, Издателство Наука и изкуство, София 1977;
П.Добрев, М.Добрева, Древнобългарска епиграфика, ИК ТАНГРА ТанНакРа, София 2001;
И.Георгиева, Българска Народна Митология, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;

Извори от интернет:

 A.Zavaronni, Ancient North Italic Inscriptions, Magre (посл.вид. 01-10-2019)
М.Аврамова, Варненски Некропол 2, гроб 3(посл.вид. 01-10-2019)
*Функцията на брадвата от еленов рог в гроб от Варненския некропол като апотропей е мое тълкуване.
Р.Мирчева, ДНК-ТО НИ СОЧИ: ИТАЛИАНЦИТЕ СА НИ РОДА, 08.09.2011(посл.вид. 01-10-2019)
Geography of Strabo publ. in Vol. V of Loeb Classical Library edition, 1928 (посл.вид. 01-10-2019)

Ив. Венедиков,  Медното гумно на прабългарите, Издателство към Частен колеж „Тракия”, II прераб. изд.Митове на българската земя, Книга първа. Медното гумно
Стара Загора 1995(посл.вид. 01-10-2019) http://www.promacedonia.org/iv_gumno/index.htm
45 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Четенето на Добрев е хиляда пъти по-добро, но ти си го премълчал Спорчо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Четенето на Дорев няма как да е по-добро защото той дори не може да даде правилна фонетична стойност на буквите. Добрев бърка кирилическата И с гръцката I, също така бърка гръцката Δ със знака от рогчето.

   Изтриване
 3. Някакви магии правиш ти, рогчето от Плиска е 7-8 век а това от Италия е барем 1200 години по-старо, как езикът ще е същ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българският е един от най-консервативните езици. Ако сравним спрежението на глагола съм в старобългарски, старогръцки, старолатински и хетски, ще установим, че българския показва най-големи прилики с хетския.

   хетски-старобългарски-латински-старогръцки

   1л. ед.ч. есми - есми – sum - εἰμί
   2л. ед.ч. еси - еси – еs - εἶ
   3л. ед.ч. есзи - естъ – еst – ἐστί(ν)
   1л.мн.ч. асуени-есме – sumus -ἐσμέν
   2л.мн.ч. астени-есте – estis- ἐστέ
   2л.мн.ч. асанзи- сонтъ- sunt- εἰσί(ν)

   Изтриване
 4. Понеже виждам, че цензурата е паднала мисля и аз да кажа, че този материал е слаб и разчита на патос а не на факти от историята, да не говорим, че не зачита научните принципи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 1 октомври 2019 г., 19:18 ч.

   Кои научни принципи не зачитам?

   Изтриване
  2. До Анонимен 1 октомври 2019 г., 19:18 ч.
   Надявам се, че няма да Ви затрудня ако Ви помоля за Ваш, а може и чужд "силен" материал, който разчита само на безспорни факти от историята и зачитащ научните норми. Нека да разгледаме и друго мнение, и тогава да решим кое е приемливо и кое без стойност. Иначе, мнението от коментара Ви е не само излишно, но и тенденциозно целѝ да измести фокуса на темата.

   Изтриване
 5. Г-н Серафимов, не отговаряйте на анонимните коментари не падайте на тяхното ниво! Вие сте много над тях в знанията си, радвам се че Ви следя и виждам и друг прочит на българската история! Уникален сте...!

  ОтговорИзтриване
 6. Стойнов е прав Павеле, не давай трибуна на тролове и дьонмета!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не аз одобрявам коментарите, просто нямам време и съм намерил друг човек. Волю-неволю трябва да разчитам на неговия критерий.

   Изтриване
 7. Не е тайна, че съм ваш фен, като г-н Стойнов Ви следя от много време и отдавна зная, че Вие пишете истината защото още в началото проверявах всичко. Сега също сверявам защото и Вие това искате. Смятам, че точно това прави броят на читателите Ви все по-голям. Хората усещат инстинктивно кое е истина, но пък когато някой те призове да не му вярваш сляпо а да проверяваш, това вече печели завинаги.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз се радвам когато хората проверяват и сами разбират как стоят нещата.

   Изтриване
 8. Четох преди време за много интересни амулети намерени в голямо количество главно в Северозападна България,от Видин до Лом,Врачанско,а единични в Кюстендилско,Варнемнско,както и в Македония,Битоля и т.н.Амулетите редставляват глава на мъж(без тяло) яздеща кон.
  https://www.academia.edu/10325372/Бронзови_амулети-кончета_яздени_от_човешка_глава

  ОтговорИзтриване
 9. Благодаря Ви за информацията! Вижте това

  https://en.wikipedia.org/wiki/Veneti_(Gaul)#/media/File:Veneti_coin_5th_1st_century_BCE.jpg

  Тук не се касае за амулет, а за монета, която е сечена преди повече от 2000 години и наподобява старобългарските амулети.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много красива монета,изящна
   А ето и един линк с подобни кончета амулети от древна Берзилия
   http://samoistina.com/2/berziti.htm

   Изтриване
  2. Откровено казано, не виждам особена прилика между амулетите от Бг и този от Дагестан, освен че имаме изображение на кон, но дори и той стилово се различава от местните. Там вместо глава с характерен калпак имаме цял конник, а в случая интересното с нашите амулети е именно стилизацията на конника до глава.

   Изтриване
 10. Пишете "Рогчето от Преслав може да се нарече уникално. В горния му край са изрязани четири глави, навярно представящи определено божество. Като близък паралел може да се посочи оброчната плочка на Тракийския Конник намерена в Пловдив. Херосът е изобразен с три глави."
  Славянския бог Световит е с четири глави. Славянският бог Триглав е с три глави.
  В този случай може ли да се говори за старобългарски амулети или това са обичайните славянски амулети. Пиша това, защото лично аз, не съм убеден че протобългарите са траки. Но в случая виждаме връзка или родство траки-славяни, колкото и на някои хора да не им се иска да е така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така наречения славянски бог Перун е познат на север и като Перкун, а Перкон е едно от имената на Тракийския Конник.

   Името на Светновит пък откриваме в друг епитет на Хероса - Сеитовиенус. Това не бива да ни учудва, проф. Кирил Влахов стига до заключение, че старославянския и тракийския са изключително близки, или дори идентични.

   Аз виждам нещата по-различно. Така наречените славени са северните траки - гетите. Те са огромен народ, който успява да повлияе своите съседи венетите - предци на поляци, чехи, руснаци и т.н. Поради близостта на езиците на гетите-славени с тези на венетите, то и венетите са наречени славени, словени, славяни.

   У нас, поради съюза с българите, чието старо име е мизи, името славени се губи, точно както в Британия се губи името на саксите - роднини на англите и техни съюзници в борбата срещу местните народи на Британия.

   Изтриване
  2. Кое според Вас е автентичното име на българите. Как се е изговаряло. В България, днес ние се наричаме българи. Паисий Хилендарски пише История словено-болгарская. Чужденците ни наричат болгари и булгари. Дори нашата валута, наричана лев, означава на днешния литературен език лъв.

   Изтриване
  3. Може би най-известният запазен идол с четири глави,збручки, на територията на днешна Украйна - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB
   Протобългарите са славяни, а българите са траки :)

   Изтриване
  4. Аз бих се изразил другояче - старите българи и дунавските славени са същият народ, който римляни и гърци наричат траки.

   Изтриване
  5. Господин Киряков, според Вас какви са връзките авари, хазари, българи. Общности със сходни названия "българи" са присъствали от Алтай до Ирландия. Кои от тях са истинските и какви са доказателствата. Как в причерноморските степи и около Азовско море са се появили траки. Защо траките са допуснали изграждане на гръцки градове-колонии по черноморското крайбрежие.

   Изтриване
  6. За мен аварите и хазарите са тюрки. Българите не са. Траки са се появили в пречерноморските степи още в дълбока древност. Този район е просто продължение на нашият черноморски район. По същият начин траки се появяват и в Мала Азия. Траки са допуснали гръцки колонии във връзка с търговията. Гърците не са толкова страшни, колкото ги представят някои хора в интернет пространството.

   А. Киряков

   Изтриване
  7. По повод гр. полиси разгледайте работите на К. Порожанов. Заслужават си.

   Изтриване
 11. А има ли еленови рочета с руни в Бактрия?

  ОтговорИзтриване
 12. Според 66-и отговор на папа Николай I българите носили на главата си превръзка от ленен плат. У някои народи ленът се смята за растение, предпазващо от магии.

  ОтговорИзтриване
 13. Спароток, смятате ли, че намерените в България зооморфните фигурки, наречени от учените ВОТИВИ, спадат към амулетите и какно е Вашето мнение за техния произход и предназначение?

  ОтговорИзтриване
 14. Здравейте скъпи ми събеседници,
  Ето, че бликат мисли и в моята глава, след прочитане на горната статия.
  Ами ако Спароток е прав, и се чете като Унер този рог може да е рог на уникорн... Кой е изследвал дали е от елен?

  ОтговорИзтриване
 15. Ако това е "UNICORN" рог, то е някакъв ритуален или медицински предмет. Има документирани източници като Даниел Сеннарт -германски доктор живял от 1572 до 1640 година, който е написал в своите книги по медицина, че намираните рогове от коне еднорози в Бохемия, Турингия и другаде са добър лек срещу епилепсия, счупени кости, треска и чума...
  Историята на самите коне е много чудна. Твърди се, че са станали жертва на потопа. Бидейки много бързи, силни и неподаващи се на опитомяване...Ной може и да не е успял да убеди някоя двойка да влезе в спасителния ковчег.

  ОтговорИзтриване
 16. В Библията на няколко места се споменава за ЕДНОРОЗИте.
  В книгата на Йова глава 39 стих 9 четем: "Ще поиска ли еднорогът да ти служи и ще пренощува ли на твоите ясли?"
  ст. 10: "Можеш ли привърза с въже еднорог о браздата, и ще брани ли след тебе нивата?"...
  В числа гл. 23 стих 22: " Бог го изведе из Египет, той е бърз като еднорог."
  В тази насока може да се преразгледа и надписа на рогчето като ОДНЕ РОЖ. Отбележете накрая знака като вилица с три рогчета.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Вава, моля отговорете ми на въпроса дали Библията има научни основи или е белетристика, какъвто е ръкописът на Нестор "Повесть временних лет", написан на старобългарски, пардон на древноруски език според някои? Интересно ми е също какъв е броят на "двойките животни, опитомени и влезли в спасителният ковчег", за да мога да си представя размерите на този кораб? Предварително благодаря!

   Изтриване
  2. Уважаеми Богомил,
   За мене, като човек прочел библията - тя е науката на живота ни. И както в живота има и белетристика и в нея има. Но има и история и мъдрост и най-вече поука. Как да живеем за да ни е добре. Тоест каквото посеем- такова и ще пожънем.
   Колкото до размерите на Ноевия ковчег, позволете ми да цитирам Господ от Първа книга Моисеева, глава 6 ст.15:
   "И го направи тъй: дължината на ковчега 300 лакти; ширината му - петдесет лакти, а височината му - трийсет лакти."
   16." И направи на ковчега прозорец и на един лакът го завърши отготе, а вратата на ковчега тури отстрана; направи в него долен, среден и горен кат."
   Поздрави : BABA

   Изтриване
  3. Богомиле, как така за 500 години в българският език турцизмите не са много. Но за краткото време на проповядване на християнството в Русия на "черковнославянски" език, цяла Русия заговори на български език включително и в областите далеч от проповядваното в религията! Вие, като капацитет го обяснете. Или руския и българския са наречия на един и същи език. В България има македонско наречие, трънско наречие, родопско наречие и много други наречия. Голямата част от тях се различават от литературното търновско наречие.
   Вие сте от Делиормана. Наследниците на еничарите там говорят турски език, който е лингва от много други езици. Но на какво наречие говорят етническите българи там, ако има такива.
   А еврейската книга, наречена Библия описва поразиите които евреите са причинили на другите народи, спомени от Шумер и Египет, земите в които са създадени тези същества. Към нея са прикрепени животоописанията на Йешуа от различни автори, които император Константин е одобрил и канонизирал. Другите животоописания са апокрифни.
   Явно Вава, жена или мъж, не е чувал за явлението "имбриндинг", близко родствено възпроизводство. Това води до израждане. От Адам и Ева изроди ли са се появили и кои са били снахите им. Стига с тази еврейски простотии.

   Изтриване
  4. До Анонимен от 8 Октомври 9:54
   Уважаеми господине,
   Защо ставате нападателен ту срещу Богомил, ту срещу мен не мога да разбера.
   На въпроса Ви за Адам и Ева и тяхното потомство и инбридинга в поколениятя - НЕ ЗНАМ, защото запазените глави от библията от онова време не обясняват. Но както и Вие сте разбрали има и апокрифни документи в част от които се твърди, че Ева е била с друг преди Адам, който е змията в повествованието и е имала дъщеря от него. Може би това е символичното откъсване на плода.Адам е имал и той друга съпруга според апокрифи, с която е имал син. Но всичко това са апокрифи и не мога да твърдя и спекулирам. Вашият отговор няма нищо общо обаче към темата за амулетите, която се обсъжда.
   Аз твърдя, че надписът е ЕДНОРОГ върху еленовото рогче и че рогчето може да не е еленово. Какво ще отговорит по този въпрос, моля без да се насчвате отново с персонални нападки!

   Изтриване
  5. До Анонимен 8/10, 9:51
   Защо не? Ще ви обясня. В българския турцизмите не са толкова, колкото очаквате, защото културното влияние протича главно от по-цивилизованите към по-слаборазвитите народи. Да ви припомня ли колко от членовете на Руската академия при Екатерена са чужденци или къде Петър е събирал знания и опит? В турския османски език има 70% персийски и арабски думи.Защо не е обратното? Но османският турски е имперски, административен език, който не се разбира от обикновенното население. Затова преди почти 100г. Ататюрк прави езикова реформа в Турция и се създава днешният книжовен турски език. Вие сериозно ли мислите, че в отдалечените области на днешна Русия майчиниян език на местните народи е бил днешният руски? Та даже и днес одмуртите, марийците и т.н. говорят на собствените си езици, но естествено ползват и наложеният им административно имперски руски книжовен език, възникнал след 800-годишно присъствие на старобългарският език в руската държава и църква, едва преди 200 години. Положението е било същото както в Турция. Населението, с малки изключения по днешната западна граница на Русия/което е обяснимо/ не е разбирало книжовния български език и се е наложило да се създаде днешншят книжовен руски, на базата на българска лексика и говоримият неславянски език. Руснаците си приписват "славянството" заради влиянието на българският език. Защо не проверите какви са ДНК-анализите на руското население. Ще се изненадате. Угрофини и монголи.Венетите са малко.Разбира се трябва да се изключат милионите украинци и белоруси, живеещи днес на руска територия, вследствие на превратностите на историята. Но ако вие смятате, че Киевска Русь е държава на московитите или че украинците и руснаците са един и същи народ, то коментирайте в някой друг блог, където се пише за политика, а истината за историята е предмет на манипулации.

   Изтриване
 17. Господин Серафимов,понеже от всичките ви статии не разбрах някои неща,ще се осмеля да ви попитам:
  Пеласги,траки и прабългари едно и също нещо ли е?
  Славяните като етнос не съществуват,нали?
  Има ли и днес хора от българи в Индия, Пакистан, Афганистан след като в тези страни хората и до ден днешен живеят при много строги разграничение между етносите

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не претендирам за сериозна компетентност, но мнението ми относно славянския етнос е малко по особено. Названието на определени общности като славяни става доста късно, чак през II - IV век след Христа. Популярност започва да намира това название едва след XV век и особено след Руско-турската война (1877 – 1878). Според мен това е по скоро политически проект. От друга страна различни хора, имащи отношение към историята, свързват славяните с тракийски племена, някои от които преди това са се наричали по друг начин. Основно гети, готи, но също и македонци, илирийци, пеони, бриги (фриги) и др. По всичко изглежда, че причината е, че всички тези племена говорят един и същ език, и има опити някой (Русия) да "яхне вълната" за извличане на лични ползи. Също не е изолирано мнение, че славяни и българи е равнозначно, а конкретно названието българи (близки или сходни наименования се посочват и в по ранни времена, но все още не е сигурно, че са свързани) се появява приблизително по същото време както славяни. Макар и да не съм напълно съпричастен към източника, ще посоча един пример.
   https://www.dailymotion.com/video/x7o3ny
   Освен това не е известно да е съществувала някакъв вид славянска държава, а в същото време има не един или два различни етноси, които се отнасят към общността на славяните. И така според мен, няма еднозначен отговор дали славяните са отделен етнос или някакъв вид общност, на базата на езика който говорят.

   Изтриване
  2. До Анонимен 8 октомври 2019 г., 13:01 ч.

   Проблемът е, че всеки си има своя дефиниция за славяните и не възнамерява да се отказва от нея. По-лошото е и, че не иска да разгледа аргументите на инакомислещите.

   Имате право относно най-ранното споменаване на славяни, по-скоро славени, то е към II - IV век след Христа. В този момент то касае само хората от земите на гетите. Славени в земите на Полша, Чехия, Русия, Словения и т.н. няма по това време, там живеят венети.

   Иначе територия Славиния има най-рано на Балканите, край делтата на Дунава и в Македония.

   Изтриване
 18. До Unknown 6 октомври 2019 г., 14:14 ч.

  Защо да няма етно славяни, или по-точно славени?

  Византийските летописци употребяват следните изрази:

  - τοῦ Σθλαβινοῦ ἔθνους
  - Σκλαβίνων ἐθνῶν
  - Σκλαβηνῶν γένη
  - ἐσθλαβώϑη δὲ πᾶσα ἡ χώρα καὶ γέγονε βάρβαρος

  А иначе пеласги, траки, българи и т.н. са различни названия за един и същ народ.

  Нямам сведения за български етнически анклави в Индия, Пакистан и Афганистан.

  ОтговорИзтриване
 19. СКАРАБЕЙ - https://blog.23andme.com/ancestry/23andmes-latest-update-includes-added-diversity-and-new-features/

  ОтговорИзтриване
 20. Здравейте,
  Попаднах на кратко описание на славянските богове. Мисля си, че ако част от тези амулети са от по-късно време, то те може и да са от оформените вече като славяни племена от групата на гетите.

  Световид е четириглав бог на войната, свързван с плодородието и изобилието. Многото му глави представляват всезнаещия му изглед към четирите основни посоки. Той размахва тежък меч и язди бял кон, който е използван за гадаене. Последователите му го молят за Победа в битка, безопасност по път и за закрила на селата им. Говорело се, че в храмовете му имало оракул, който предсказвал съдбата на племето, като наблюдавал поведението на бели коне.

  Триглав е триглав бог на бдителността. Вярвало се, че главите му представляват всевиждащия поглед към небето, земята и подземното царство. Вярвало се, че Триглав надзиравал тези три царства, (подобно на Хеймдал от скандинавската митология). Имал обективен поглед, представляван от златна превръзка върху очите и устните, за да не може да съди греховете на хората, нито да говори за тях.

  В индийския пантеон бог Брама е с 4 глави, а в латинския – бог Янус е с две.

  Има ли някъде по-подробно описание на тракийския пантеон и три- и четириглави богове? Дали може се приеме, че многоглавите богове произлизат от тракийския пантеон? Може ли да приемем, че стигането на тракийски групи (племена) в посока Индия в 3-о и 2-о хилядолетие пр. Хр., са повлияли на индийския пантеон, а през 2-о и 1-о хил. пр. Хр. – на латинския пантеон? За славянския е ясно.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Луций Ариан твърди, че до идването на Дионис и неговите хора в Индия, местното население било примитивно. Индийците се хранели със сурово месо, а за дрехи ползвали животински кожи. Дионис ги научил на земеделие, занаяти, как да строят градове, дал им и религия, като разбира се поставил себе си начело на пантеона.

   В индийския пантеон върховното божество носи името Брама, а Бромий е едно от названията на Дионис. В индийските Бала рама и Крсна намираме аналог на тракийските божества Балей-белият и Керсул-черният.

   Бага е един от епитетите на слънцето при индийците, а Багайос е име на фригийския върховен бог.

   Това едва ли са случайни съвпадения.

   Изтриване