13.10.2019 г.

ТРАКИЙСКО ВЛИЯНИЕ НАД ЕТРУСКATA PEЛИГИЯ


Днес никой не оспорва влиянието на Рим над народи от три континента. Докато през VI в. пр. Христа потомците на Ромул са доминирана от етруските група хора, то след половин хилядолетие положението е различно. По времето на Гай Юлий Цезар - I в.пр. Христа, бившите господари етруските са покорени, галската заплаха е премахната завинаги, Иберийският полуостров, старите картагенски територии в Северна Африка, а и самият Египет вече са под римска власт.

В епохата на император Траян –II в.сл. Христа, източната граница на Римската Империя опира на изток до Каспийско море и Персийския залив. Западната граница се мие от Атлантическия океан, завладени са дори част от земите на германите. Heмските градове Аугсбург, Бон и Кьолн са били назовавани преди около две хиляди години с имената Augusta Vendilicorum, Bonna и Colonia Claudia Ara Agrippinensium.

Знаем за величието и делата на римляните защото те не са били окупиран народ. Никой не е горил литературата на тези хора, те не са били масово депортирани, нито продавани в робство, а и никой не е заменял организирано и с умисъл изконно римските названия на селища. Никой чужденец не е организирал действия, които биха довели до асимилация на местното население.

Понастоящем доста хора са скептични относно ролята на траките в оформянето на културата на Европа по простата причина, че историята на народа на Орфей е отдавна унищожена и за нея се знае твърде малко.

Дедите ни са преживели три окупации – Римска, Византийска и Османска. По време на всяка подтисничество, будните хора, които не са служили на агресорите, са били преследвани и избивани. Книжнината, която е имала потенциал да събуди национална гордост е издирвана и унищожавана.

Единствените свидетелства за величието на далечните ни предци наричани траки, могат да се открият в кратки фрагменти от исторически извори, а и в ономастиката на високо културни народи като етруските. Преди да станат господари и учители на римляните, самите етруски са претърпели влияние от страна на стари балканци.

За трако-етруски паралели е писал Вадим Цимбурский, който от своя страна ползва работи на Димитър Дечев, Владимир Георгиев и др. Не ми е известно обаче някой да е обяснил ясно и с подробности как и защо старите господари на Апенинския полуостров приемат в пантеона си тракийски божества.


Етруски конници - Two riders and a fallen man; a sphinx and two lions, one attacking a boar. Silver panels with repoussé reliefs overlaid with electrum foil, Etruscan artwork, 540–520 BC. Found in 1812 in a tomb at Castel San Marino, near Perugia.


За връзката между названието на етруския бог на ковачите и огъня Сетланс/Seθlans и Суитулен/Σουιτουληνός - едно от имената на Тракийския Херос, споменава най-рано акад. Владимир Георгиев. Нашият учен пише:  “следователно Σουητ[ουλ Σουιτουλ, т.е. *swētul или switul съотвества на стблг. свѣтьлъ-светъл от ие.  *kwoitilos. Епитетът на тракийското божество съотвества точно на етруското божество SeθlansVolcanus” (бог на огъня) [Георгиев, 1957 c.58]. В друга своя работа нашият учен смята, че епитета на Хероса Σουητ[ουλ , Σουιτουλ, отговаря на българското лично име Светлан [Георгиев, 1977 с. 167].

За бог на огъня и коваческото изкуство като етруския Сетлан, епитет със значение светъл е напълно оправдан. Не можем да пренебрегнем и факта, че траките са известни с уменията си да обработват металите. В Европа най-ранната обработка на злато, мед, желязо е сред древните обитатели на Балканите.

Съществуват и други, не по-малко интересни паралели между названия на тракийски и етруски божества. Вадим Цимбурский (цитиращ Пфифиг) съобщава за това, че името на върховния етруски бог е регистрирано по написи още през VII-VI в.пр. Христа, като вариациите са Tin, Tins, Tinia. Цимбурский уточнява, че името Tin отговаря на етр. дума tin-ден, извършва пътешествие из миналото на индоевропейските езици и накрая стига до тракийския Διν/Дин. Името на това божество, на което е оказвана особена почит на остров Самотраки, е изтълкувано от Владимир Георгиев със стблг. дьнъ-ден и др.[ Георгиев, 1977, с.143].

Земла е поредното почитано от етруските божество, чието име притежава тракийски паралел. Цимбурский съобщава и за етруско (теофорно бел. моя) име Zemni в Клузиум и го сравнява с със споменати от Владимир Георгиев тракийски имена Ziemi-ce(n)s, Ζιμι-κενθις, Ζημο-καρτης и др. , чиято основа е  *g'hem- "земя", срещаща се и в името на Земела - майката на Дионис. Нейното име, акад. Георгиев действително тълкува със стблг. землiа-земя. [Георгиев, 1977, с.169].


Етруски музиканти-Dancers and musicians, tomb of the leopards, Monterozzi necropolis, Tarquinia, Italy. UNESCO World Heritage Site. Fresco a secco. Height (of the wall): 1.70 m.

Интересен е и представеният от Цимбурский паралел между етруското (теофорно бел. моя) име Ezpa  и варианта му Ezpu(s) с тракийските теофорни имена Εζβεω, Εζβενις, Εσβενιος, Esbenus, Hezbenus, и разбира се епитетите на Хероса Βετ-εσπιωι, Ουετ-εσπιωι.

С това трако-етруските паралели не свършват. Руският учен съпоставя етруските Perkna, Percnaz, Prknś, Percna, Perkn, Perkniś с едно от названията на Тракийския Херос, а именно Перкон/Περκων, като добавя също тракийското селищно име Перкота/ Περκώτη, а и древното име на Тракия – Перке/ Πέρκη.

Цимбурский се втурва обратно в мъглата на времето чудейки се на какво да отдаде трако-етруските паралели: дали на миграция на траки, които са се заселили във всички големи етруски градове, или може би още в предисторическия период етруските са почерпили определени имена от предците на историческите траки още преди да се заселят на Апенините.

В крайна сметка руският учен стига до следния извод: “Мы вправе заключить: наряду с внедрением носителей прафракийских имен в состав праэтрусского (тирсенского) этноса, еще в дописьменные времена прафракийцы оказали влияние на складывание тирсенского пантеона, в частности, в том, что касалось имени верховного бога.”

С други думи – тракийското влияние над етруските в предисторическия период не е просто спекулация, а съществуват достатъчно данни, за да бъде прието като факт. Още в дълбока древност траките са оказали влияние над оформянето на етруския пантеон, като изключение на прави и върховното божество Тин.

Поне за мен, колебанията на Цимбурский са без причина. Има факти, които се набиват на очи е няма как да бъдат пренебрегнати. Етруският език не спада към групата на индоевропейските и всички индо-европейски думи в него са заемки. Както думата tin-ден, така и отговарящият на тракийския теоним Διν/Дин Tin (Tins, Tinia) са дадени на етруските от дедите ни, които в далечното минало са наричани траки.

Един култ не може да се появи от нищото, нито пък може да се наложи лесно на нова територия. Трябва да са налице два важни фактора, без тях приемането на нови божества би било невъзможно. 

Първият е присъствие на значителна група хора практикуваща въпросния култ. 

Вторият фактор засяга културата на приносителите на новата религия, тя задължително трябва да е по-висока от тази на местното население.То трябва да гледа на почитащите непознатото до този момент божество като на свръх човеци- хора с необикновени качества.

За това, че старите балканци оставили следа на Апенините, са били силен народ свидетелства Плутарх. Той предава една от легендите за създаването на Рим и казва следното: “Някои смятат, че пеласгите след като обиколили по-голямата част от обитаемия свят и покорили повечето хора, се установили на това място и по силата на своето оръжие го нарекли Рим.” [4] Plut.Rom.I.1.(1)*

Друга, също така ранна миграция на стари балканци успели да се заселят на Апенините е записана от Страбон. Цитирайки Меандрий, Страбон твърди, че :”...след края на Троянската война, енети и траки отпътували за земите на север от Адриатическо море...” [5] Strab.XII.3.25.

He caмо имаме сведения за две преселения на стари балканци, но и съвсем ясно е указано, че дедите ни са били силен народ, който е успял да покори много други хора.С това и двете условия за налагане на култура на други хора са изпълнени.

Освен историческите извори налице са и други данни, които показват, че действително е имало тракийско/пеласгийско присъствие на Апенините в древността. Това са документираните в миналото топоними и хидроними, чиито имена не могат да бъдат изтълкувани  с помощта на италийските езици. 

Като топоними и хидроними имащи паралели на Балканите, а и тракийска/пеласгийска етимология А.Sciaretta посочва Alma, Alsnum, Blera, Caere, Cortona, Perusia, Pyrgi, Rusellae, Volci,  Scaptia, Tiberus.

А.Sciaretta определя също Trasimenus lacus, Caletra като неиталийски топоними, но не ги свързва с Тракия. За сметка на това изследователят предлага тълкуване на Caletra с I.E. kal-кал. Тук е мястото да се спомене, че има тракийски топоним Каластра, който е изтълкуван от акад. Иван Дуриданов като кална, блатиста река. [Дуриданов, 1976,с.34]

За Trasimenus lacus – Тразименското езеро Sciaretta предлага I.E. tras-треса. Това езеро е било плитко и през лятото се е превръщало в блато, тресавище. Ван Виндекенс тълкува пеласгийската дума тирс със санскр. trasate-треса, тръскам. Trasimenus lacus и Caletra притежават успоредици в тракийската/пеласгийската ономастика, а и имат обяснение на български език.

Изнесените тук данни позволяват да бъдат направени два основни извода: Тракийското влияние над етруските е започнало поне от времето Бронзовата епоха и е осъществено не на Балканите, а на Апенинския полуостров в следствие на поне две преселения. 

Вторият важен извод засяга факта, че тракийските имена на божества, които етруските приемат, се тълкуват най-добре на български език, а това показва, че речта на Орфей е древен вариат на нашата. Нека разгледаме сравненията, за бъдат избегнати съмнения са добавени съотвествия от други индоевропейски езици като немски и латински:

ЕТРУСКИ-ТРАКИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ-ЛАТИНСКИ-НЕМСКИ

Sethl-Suetul-свѣтьлъ(светъл)-vitreus (бляскав, стъклен)- weiß(бял)
Tin-Din-дьнъ(ден)-dies(ден), tag(ден)
Zemla-Zemela-землia(земя)-humus(земя)-Erde(земя)
Perkn-Perkon-перѫ(пера, бия)-sperno(отделям)-berjan(пера, бия ствиснем.)
Ezpa-Espios-спѣхъ (бързина)- equos(кон)-ehu(кон ствиснем.)

Към тези интересни сравнения могат да бъдат добавени не по-малко интересни паралели можем да намерим между етруски и старобългарски думи. Става дума за кантке-канас (княз), кепен-копан (благородник), талмите-тълмачъ (преводач).
Към тях може да се добави и Тарквиний-таркан (стблг. титла).

Ако се придържаме към официалните теории, представените паралели не би трябвало да съществуват, но те са факт и то доста неприятен и неудобен факт за някои хора и поради това всичко, което противоречи на догмите бива или премълчавано или осмивано.

Как, ако някой признае, че познатите от епиграфски паметници и стара литература старобългарски титли канас, копан и тълмач имат етруски успоредици канкте, кепен, талмите, ще може да ни залъгва, че старите българи са уседнали на Балканите едва през ранното Средновековие- около хилядолетие след като етруските са покорени от римляните.

Всичко е много просто, ако следваме фактите и не робуваме на догмите. Бивайки огромен, силен, а и високо културен народ, дедите ни наречени траки са повлияли населението на Апенинския полуостров, не на последно място религията на това население. Това се доказва не само от тракийските имена на няколко етруски божества, но и от историческите извори, тракийските топоними и хидроними, а също и от етруските куполни гробници имащи паралел в Тракия и Крим-земите на Стара Велика България.

Връзката между древните ни предци влезли в историята под името траки обяснява и защо има генетична близост между нас българите и хората от Италия

А пък фактът, че наложените от траките топоними в Етрурия имат смисъл на български език е поредното доказателство за това, че езикът говорен от Орфей, Залмоксис и Спартак е жив и днес и носи новото име български.

Та нима при нас българите не се изявява ярко певческия талант на Орфей, нима я няма мъдростта на Залмоксис, или бунтарския дух на Спартак? Във всяка епоха българите са показвали, че са способни както да впечатлят и очароват дошлите с мир, така и да накарат да треперят тези, пристигнали в страната ни с оголен меч.

Знаейки кой си ще живееш своя живот и за теб ще има бъдеще. Следвайки завета на предците си, ще вървиш по път, който е изпитан и правилен. Когато съчетаеш любовта към Родина и традиции със смелост, доброта, честност и почтеност, вече наистина можеш да се назовеш българин – потомък на народа на светлината.


Използвана литература и пояснения:

Вл.Георгиев, Тракийският Език, БАН, София, 1957;
Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
И.Дуриданов, Езикът на траките, Наука и Изкуство, София, 1976;

Извори от интернет:
В.Л. Цымбурский , ФРАКИЗМЫ В ОНОМАСТИКЕ ЭТРУРИИ И В ЕЕ ПАНТЕОНЕ (посл.вид. 13-10-2019) http://russ.ru/var/russ/storage/original/application/029781d7f2fb04c921b21236c6445ee4.pdf

The Parallel Lives by Plutarch, publ.in Vol. I of the Loeb Classical Library edition, 1914(посл.вид. 13-10-2019) http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Romulus*.html

The Geography of Strabo, publ. in Vol.V of the Loeb Classical Library edition, 1928 (посл.вид. 13-10-2019) http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/12C*.html

Antonio Sciarretta’s Toponymy, Ancient Toponymy, Etruria (посл.вид. 13-10-2019)


(1)*Понастоящем се срещат изследователи, които се опитват да изкарат траки и пеласги различни хора, но за това доказателства няма. Нито могат да се посочат някакви разлики в езика, нито пък в материалната култура. Пеласгите са по-добре познати на гърците по простата причина, че са обитавали територията, която днес наричаме Гърция. За разлика от своите роднини обитаващи Пелопонес, Тесалия, Крит и т.н., траките не са позволили на дошлите от Африка данайци да им отнемат земята.169 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Eтруски ето русские! Натам ни водите май другарю спароток???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се притеснявайте, анонимни. Етурски по-добре ли ви звучи? :) :)

   Изтриване
  2. Г-н Дойчев, не спирам да се удивявам на способността на някои хора да свържат всичко с Кремъл :)

   Изтриване
  3. Което е странно, защото всичко в този блог е в противоречие и с тяхната официална историография.

   Изтриване
  4. До Дойчин Дойчев 14 октомври 2019 г., 16:47 ч.

   Така е, но някои хора не мислят, те просто се опитват всячески да ме злепоставят: агент на Кремъл, агент на Скопие, агент на евреите, агент на Ердоган...

   Иронията е, че някои от "обвинителите" са спонсорирани от чужди фондации...

   Изтриване
  5. Здравей, Павка,

   Успях да хвана едно твое участие в предаването на Росен Петров. Радвам се, че чрез телевизията може да достигнеш до повече хора. Нека предишните ти появи, да са само началото, колкото и изтощаващо или изморително да звучи.
   Знам, не го правиш с цел популярност, но все пак е важно да има чуваемост на различни и компетентни мнения!

   Поздрав,
   Дзатара

   Изтриване
  6. До Дзатара

   Разполагам с твърде малко свободно време, иначе покани за участия в телевизионни предавания има.

   Изтриване
  7. Скъпи Павеле,

   Изказване на очевидното, не ни прави проницателни.
   Не чета от скоро в този блог и съм наясно, че си зает. Исках да отправя добро пожелание - нищо повече.

   Поздрав,
   Дзатара

   Изтриване
  8. До Дзатара

   Намислил съм нещо друго - видео блог, или влог както му казват по-младите от мен :)
   Клипове мога да правя в къщи без проблем.

   Поздрави!

   Изтриване
  9. До Павел,

   Супер Идея, приятелю!
   Най-искрени пожелания за скорошно осъществяване!

   Поздрави,
   Дзатара

   Изтриване
  10. Дай Боже, нещата да се развият добре!!!

   Изтриване
 3. Ти беше пуснал във Фейсбук един много интересен цитат за общите корени на българи и етруски, според някакъв чужд учен. Защо не си го сложил в постинга сега, нали е подходящ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Vojvoda13 октомври 2019 г., 19:33 ч.

   За това става дума навярно:

   “Дрехите на жените и на мъжете са забележително красиви. Женското облекло е се отличава с ярките си багри, a комбинациите във всяко село са различни... Съществуват много разновидности на селските дрехи, като цветовете са така умело подбрани, че създадената хармония гали окото. Техните пафти, гривни и др. украшения са от сребро и са майсторски направени, а също и високо ценени. Те се предават от майка на дъщеря като наследство. Интересното е, че формата на пафтите показва силна прилика с украшенията на етруските (древен народ от земите на Италия), които са бяха намерени по време на археологически изследвания. Възможно е тази прилика да се дължи на общ етнически произход.”- J.Baker, Turkey in Europe with two maps, second edition, Cassel Petter & Galpin, London, Paris & New York, 1877.

   Изтриване
 4. Гледам горе някакъв с хъс на полит-комисар се прави на интересен, но съм срещал израза етруски-руски и по-рано, та искам да попитам какво е значението на името етруски?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Димитър13 октомври 2019 г., 19:44 ч.

   Правилното име на етруските е расена. Акад. Георгиев го свързва със санскр. rajana-цар, принц, а ако не се лъжа и и с трак. Рεσος. Най-вероятно се касае за екзоним даден от траките, които са били ранната благородническа прослойка на етруските. В последствие цялото население е приело това име.

   Изтриване
 5. На мен лично Сетланс повече ми прилича на Светлан, но Проф. Георгиев съпоставя Суетолен със Светлан. Пропуск или нещо друго е това?

  ОтговорИзтриване
 6. До glowclipze 13 октомври 2019 г., 20:12 ч.

  И на мен Сетланс ми прилича повече на Светлан.

  ОтговорИзтриване
 7. Ето с тази статия ще влезете в индекса на забранените от папата блогове, както поляка Тадеуш Волански (1785-1865)през 1853 година, когато е разшифровал етруски надписи и е стигнал до същия извод, че етруските са родственици на старославянски племена.
  Не мога да си обясня защо латините реагират така остро на тази истина, след като най-хубавото произведение на техния любим Вергилий- Енеидите разказва за доблестния Еней, който се спасява с част от храбрите троянци и след тежки битки се установява край Тибер. А негови наследници са първирте цезари. Енеите са фригийци и в това няма никакво съмнение. По нашите български земи бригите, пеонците и други са фригийски племена. Как да няма еднаква култура и писменост?
  Ами намерената Орфическа златна книга, която е в националния музей и е с етруски надписи? А е изкопана край Струма.
  И етруски идва от "атройци", (а не от руси) според някои автори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилното име на етруските е расена. Етруски, туски, тирсени са екзоними.

   Изтриване
 8. http://dobrodan.blog.bg/history/2019/09/23/mitichniiat-etruski-ezik.1675445 Много бих искал да знам етруският език е ли тракийски или не и са ли етруските българи или не? Траки ли са етруските и имена като Етрек, Атрак и други имат ли връзка с този етноним? Добрев, обикновен българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде са регистрирани въпросните етруски имена Атрак и Етрек? За първи път чувам за тях.

   Изтриване
  2. Не, не са на етруските тези имена. Доста по-късно са засвидетелствани.
   Привеждате думи и титли от старобългарски език и това е чудесно. Пропускате обаче произхода на думи като тълмач, таркан,кепе - не смятам да имат връзка с тракийски/европейски език, идват от другаде. И не са само те.
   Ако Ви е възможно, отговорете, моля на въпросите, които зададох? Ако ли не, аз имам отговорите, но не вярвам да ги публикувате :).

   Изтриване
  3. Защо да не ги публикувам? Докажете, че някой друг народ е успял да повлияе етруските в дълбока древност и аз ще Ви поздравя. Човек няма как да знае всичко, а изводи правим въз основа на информацията, която притежаваме.

   Изтриване
  4. Най-вероятно човекът иска да намекне, че старобългарските думи, нямат общо с тракийските, което пък няма общо с нас българите като траки, щото видиш ли Атила българина, събрал чужда орда във войната с Римската империя и дошли разни дуй-думички от чуждокитайските монголски и афгано-индийски региони... а те тези думи такива да намекнем засвидетелствани като Старобългарски... кат ТАНГРА бе... ;)

   Изтриване
  5. До Анонимен17 октомври 2019 г., 12:53 ч.

   Да, най-вече Тангра :)

   Изтриване
 9. В "Джагфар Тарих" том2 стр 10 пише: "Във 2-рото хилядолетие до новата ера, древногръцките племена превзели от българите Балканите и атакували Троя. Част от АТРЯЧИТЕ напуснали родния си град и заминали за Апенинския полуостров...... където създали ново господарство ЕТРУРИЯ и основали град РИМ (от българското рем, рям- хълм с рядка растителност)."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Рим идва от това на река Румон, като Румон е старото название на Тибър. Джафгар Тарихи е фалшификат от ново време.

   ПАНТЮРКИСТКИТЕ „ИЗВОРИ-ФАЛШИФИКАТИ“ НА ФАРХАТ НУРУТДИНОВ И НЕОВАИСОВСКОТО ДВИЖЕНИЕ В ТАТАРСТАН

   https://www.iskra.bg/pipalata-na-pantyurkizma-v-balgarskata-istoria/

   Изтриване
 10. Преди доста време бях писал за селища с име Улуг Етреч. Така са ги кръстили волжките българи след битката при Траянови врата :), има един цар Атрей в Троя/Атряч. Има и един Улуг Етрек Катаган, дето наричал царя/кан Алмъш на Ак-Булгар "зетко":):):). Какво следва от всичко това: за да спестя километрични обяснения, то троянците са българи, а траките не са говорили винаги и само този език, който днес извеждаме като индоевропейски. И понеже темата започва с въпроса за религията на етруските, не е зле да се погледне знакът на Тангра/Дингир/Тин върху една урна във Ватикана, не е и само там намерен. Последно допълвам и благодаря за публикуването досега: в Рим е имало едни жреци "авгури", а после виждаме имена като Август, Августа/August, Augusta. Италианец ги прочете като ОГУРИ и ОГУЗИ!, не аз.
  Дали вече започна да се прояснява ситуацията?
  Добрев, обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 11. Г-н Добрев, героят Атрей е цар на Микена, а не на Троя.

  Ако черпите данни от Джафгар Тарихи и тем подобни дивотии, съветвам Ви да прочетете това:

  ПАНТЮРКИСТКИТЕ „ИЗВОРИ-ФАЛШИФИКАТИ“ НА ФАРХАТ НУРУТДИНОВ И НЕОВАИСОВСКОТО ДВИЖЕНИЕ В ТАТАРСТАН

  https://www.iskra.bg/pipalata-na-pantyurkizma-v-balgarskata-istoria/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато стане готов преводът на "Нариман тарих", Ви каня най-учтиво да си го свалите и да почетете из него...всъщност най-добре цялата поредица. Хората, които коментират тия "пантюркистки" книги обикновено не са ги прочели, така че нека не се водим точно по тяхното мнение. Ценна е информацията, не идейната насоченост, нали?
   За микенския цар Атрей сте напълно прав:), но за Приамовия син Трой... Твърде близки са двете имена.
   Най-лошото в цялата ситуация с тези извори е, че са пълни с такива подробности, които не един човек, а добре подготвен екип от хора не би могъл да съчини, ще имате възможност да се убедите сам.
   Ненапразно наблегнах на езиковите следи. Има ги...има. Най-големият пантюркист е славянският език :). Има и цяла книга при мен, преведена както си трябва. Вие сте зает човек, така разбрах :) наскоро от наша обща позната:), но не е зле и заетият човек да сверява часовника. И докато спорим кой е прав и кой - не, времето лети... Разбирате ли - Историята на Българите не е футболен мач Левски срещу ЦСКА. Докато не седнем на една маса, ще спорим безогледно за глупости, а истината винаги е някъде по средата.
   Изградил съм си един навик - малко смешен, но обикновено върши работа - подарявам на опонентите си думички. Нека при Вас да бъде име? И така - Карт-Джам при туркоманите е име на един от първите хм, български владетели на Идел (по-късно това име получават Елада и Италия, също и Илион:); при нас е добре познато като Кардам. С разлика от около 15 000 години във времето...нищо работа:).
   Лека вечер и успех в мисленето на всички.
   Добрев, обикновен българин

   Изтриване
  2. Г-н Добрев, наистина е хубаво човек да си сверява часовника, а и да е непредубеден. Не виждам как Атрей и Троил ще са едно и също лице, все пак наличие на две общи букви не прави две имена идентични.

   Ако проверявахте сведенията си, щяхте да знаете, че името Идел е сравнително ново. Държава с име Идел Урал е имало, но не в древността, а едва преди век и то за кратко - през 1918 година, по време на гражданската война в Русия.

   Самото име Идел, Идил, Атил, Ател, като название на Волга се появава не по-рано от IX век.

   Изтриване
 12. Г-н Серафимов, уважавам усърдните ви широкообхватни исторически изследвания, но не съм съгласен с тях.
  Обяснявам защо:
  Поради липса на надеждни исторически извори копате историята само на повърхността. Примерно последните 5-8 хиляди години. Принципно ви разбирам. Не виждате по-стари извори за които да се хванете.
  Аз обаче виждам и задавам провокиращи въпроси с цел да съм полезен като дам чрез моите изследвания нови насоки за вашите изследвания.
  Знаем думите на Йоан:
  В началото бе словото; Словото бе у Бог; Бог бе словото; То в началото бе у Бога...
  Въпроси:
  Кое е началото?
  Кое е словото?
  Има ли разлика между "слово" и "СЛОВО"?
  Ако има разлика, що е то истинско СЛОВО?
  Ако както казва Йоан "Словото бе у Бог; Бог бе словото", тогава да зададем и следващи въпроси:
  Кой е Бог? Какво е името му? Как така бог е словото?
  Последните цитирани думи от Йоан са: "То(словото)в началото бе у Бога..."
  Значи ли това, че бог е дал словото на хората?
  Ако е така, се връщаме отново на първите въпроси.
  Така може да се въртим в омъгьосан кръг търсейки правилните отговори на тези съвсем резонни въпроси.
  Не знам дали звучи наивно, но задавайки си дълго горните въпроси мисля че открих простите отговори.
  Йоан определено не е бил наясно с тях, както и всички след него.
  Примерно в произведението "За буквите" Черноризец Храбър отбелязва, че българското рунно писмо е служело и за гадаене.
  Да, определено са гадаели висшите ни "духовни" шамани, щото нищо ВЕЧЕ не са разбирали. Ключа за разбирането на божието слово е бил загубен от техните деди вероятно постепенно хиляди години преди това.
  Давам първи податки, към моята хипотеза:
  Кодът за разбирането на СЛОВОТО божие изкривено днес в бългАРийски език и сродните му диалекти е АРА=АР+РА.
  Що е то "АР" и що е то "РА" е разковничето към разбирането на изначалния божи е език, който е бил някога СЛОВО.
  Това са първите и най-главни АРийски герои в СЛОВАТА и два от елементите на истинската АРийска Света Тройца.
  /Засега съм открил общо 7 главни герои които присъстват в СЛОВАТА ни, но не ги виждаме от незнание и поради това не разбираме СЛОВОТО. Боравим само на ниво език/.
  По-надолу ще опища същността само на 3-мата най-тлавни герои или на истинската Света Тройца, като ще изправям/изкривявам съвсем целенасочено някой бългАРски думи които считам че са резултат от хилядолетно диалектно изкривяване на изначалното АРийско СЛОВО:

  РА - това е Бащата(БА,Б) Бог слънце. Той е началото на всичко. Той е вАРховния АР, който е сътвАРил всичко видимо и невидимо. Той Е съвАРшенният и велик вселенски АРхитект. Той Е Абсолютният дух и сВАтлина която пРАсващаВА. Той Е е унивАРсалния пРАнцип на живота във Вселената. РА озАРява с всепРАникващото си и вездесъщо СвРАхпознание и СвРАхсъзнание съзнанието на АР чрез СЛОВАта си, за да може сина му да твАРи на земята живота си с РАзбиРАне. Богът отец е вАРховен наставник на сина си. Дава му от сватлината, силата, мощта и енАРгията си.

  АР - Божият Син е пРАсватения огледален обРАз и подобие на РА на земята. АР е снижението на РА действащо на земята. АР е РАзумния твАРец на земята. АР се стРАМи да РАзбиРА божествената пРАМисъл на РА извиРАща от всяко СЛОВО за да може с действията си да достигне неговото божествено ниво на земята. АР е факел гАРящ и твАРящ чрез СЛОВА-та дадени му от РА. АР се води от АР-РА и МАР пРАнципите като РАководство за РАзбиРАнето на хАРМоничната пРАРАда, чрез МАдРАст-та заложена в АРийските СЛОВА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. АР-РА-РАт е пРАстана, където е акустиРАл коРАба на Ной. ПоздРАви от РАзград.

   Изтриване
  2. Доста логика, но от толкова изкривяване на думите получих РАзногледство :) .

   Изтриване
 13. Благодаря, прочетох го и е интересно.
  Да, възможно е да е фалшификат, но доводите на автора са съвсем неубедителни. Първо волжките българи са мюсулмани и това за никого не е тайна, но не означава това, че и лъжат нали?
  Второ- в половината от довдите си опровергателите на Джафгар Тарихи се обосновавт. че данните са взети от други източници. Е ако други източници го твърдят, това не означава, че е фалшификат нали?
  Трето - останалите им доводи са, че данните никъде другаде ги нямало. Е как така едните данни ги има в други книги и затова не са верни другите данни ги няма и затова не са верни?
  После има и хора, които твърдят обратното- проследете Александър Стойчев (журналист) във ВИДЕЛЕЙ.
  За реката Тибер знам че се е наричала преди това Албула, но не Румон.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето сведения за старото име на Тибър: “STRINGENTEM RIPAS radentem, inminuentem: nam hoc est Tiberini fluminis proprium, adeo ut ab antiquis Rumon dictus sit” -Serv. A. 8.63

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0053%3Abook%3D8%3Acommline%3D63

   Никога не съм свързвал вярата на волжките българи сфалшификатите на Нутрудинов.

   Източниците на Нутрудинов не са древни и нищо не показва, че са истинни.

   Изтриване
  2. Остава да разберем дали реката Румон е кръстена на Голям и Малък Рум или тя е дала името на областите:).
   Колкото до древността и истинността на Нурутдиновите източници... дори и теорията на относителността търпи корекции, какво да кажем за старите книги. Но да смятаме, че автори като Карт-Нариман, Микаил ибн Бащу и вече успешно издиреният - да, истина е - сеид Джагфар (Саит Ягафаров) са пълнили страниците с абсолютни лъжи и глупости, защото са нямали какво друго да правят в свободното време, ми се струва не най-правилната гледна точка по тези въпроси. Така че аз наистина Ви приканвам да се запознаете с тия книги, не са за пренебрегване.
   Личното ми мнение е, че нито един човек, който наистина се интересува от Българска история, не трябва да ги оставя без внимание. Дали ще ги сметне за истински е съвсем друго нещо.
   На не едно място е подчертан балканският произход на няколко от българските родове, траките са смятани за българи и още много, много неща... Лицата Абар-Кам, Авраам, Ибрахим и Залмоксис са един и същ човек :).
   Засега спирам, чака ме много работа още. И Вас също... Накрая ще сверим часовниците :). Няма да е много скоро, но се надявам и да не е прекалено късно.
   Добрев, обикновен българин

   Изтриване
  3. "Източниците на Нутрудинов не са древни и нищо не показва, че са истинни."
   Аз също съм достигнал до това заключение и не ги възприемам, но от любопитство реших да погледна матеиала от линка, който посочихте по горе. Конкретния публикуван материал напълно съвпада с моите представи, но към автора Живко Войников имам известни резерви и най вече относно неговата теза за произхода ни. Той също е на мнение, че сме нашественици на Балканите, а произхода ни е от Индокитай.
   http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Unogunduri.pdf
   Изследванията му за древна история са ориентирани главно към Азия, но не съвпадат нито с тези на Нутрудинов, нито на Петър Добрев.
   http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Zabludata_Balhara.pdf
   Но както казва Йордан Табов за хронисти от древността, не може да кажеш за някого, че не става за нищо защото в някои случаи, изхождайки от днешна позиция изглежда, че ни поднася грешна и дори нелогична информация. На други места същия автор може да ни бъде много полезен. По същия начин според мен, горе посочения автор ни предлага и друга информация която заслужава внимание. Лично за себе си, просто си имам "едно на ум".
   http://www.bulgari-istoria-2010.com/index.html

   Изтриване
  4. До Анонимен 15 октомври 2019 г., 13:59 ч.

   Не съм съгласен с виждането на г-н Войников що се касае до произхода на старите българи, но това не означава, че всичко от този автор е погрешно. Човек няма как да е прав за всичко, но и няма как да греши за всичко.

   Изтриване
  5. Там е работата, че не го правят,за да пълнят свободното си време, ма явно на някои хора главите им наистина са пълни с плява и каквото и да им се обяснява и каквито и аргументи да им се дават, те пак своето ще си знаят. Язък. И все пак е чудно, колко трябва да си наивен и ...,за да повярваш в истинноста на явен фалшификат като тарихито и другите тарихита?! Вие др.Добрев съвсем ли наистина не виждате вредата от тези съчинения?

   Изтриване
 14. "Дедите ни са преживели три окупации – Римска, Византийска и Османска." Към тези окупации би следвало да се прибави и съветската, в началото на която са изнесени няколко вагона с стари исторически документи и литература, която не отговаря на чужди доктрини, нямащи нищо общо с историческата истина. През този период са "отнесени"/заграбени и потулени в разни хранилища от очите на света артефакти и паметници, свързани с античността и възникването на човешката цивилизация по нашите земи, което си е чиста проба престъпление против човечеството.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До evalten 15 октомври 2019 г., 11:09 ч.

   Аз получих информация не за изнасяне на исторически документи, а за унищожаването на такива, на място от представител на КГБ. По прицип враговете ни не пазят нашите документи, които могат да ги изобличат. Защо им е да поемат двоен риск - хем да бъдат учичени в кражба, хем да се разбере кой на кого е давал култура.

   Изтриване
  2. Господа Серафимов и evalten, след като сте толкова добре осведомени, посочете какви толкова ценни исторически документи са унищожени от КГБ по време на "съветската окупация". Именно Съветския съюз е доминиран от евреи по това време, предизвикали геноцид над руския народ. Какви толкова ценни документи за евреите е имало, та римските, византийските и османските евреи да не са ги открили и унищожили до тогава. evalten, къде се е съхранявала тази литература през "Римска, Византийска и Османска окупации" та вездесъщото КГБ да ги открие и унищожи през 20 век!!!!!. evalten, интересно какви "стари исторически документи и литература, която не отговаря на чужди доктрини, нямащи нищо общо с историческата истина" е изнесена? По това време СССР е управляван от евреи. Същото се отнася и за Руската империя и за всички европейски управленски династии.
   Прието е в науката за най-стара цивилизация да се смята Шумер. Там е изобретено и колелото, създадени са културни растения и породи домашни животни. Това е документирано в глинените таблици с клинописно писмо. Ако Вие дадете доказателства, показващи, че българските земи са люлка на цивилизацията и това бъде прието от други учени, а не повтаряно в патриотарски полит-просветни кръжоци на финансирани от евреи неформали, то моля, направете го.
   Или Вие самите сте евреи или сте с болно мислене. Нима английските и френски евреи не са имали интереси и възможности да извършат това преди КГБ? България е болна в момента, намира се под мутро-феодално еврейско робство, чрез марионетки в държавата. И ако действително има такива смели, умни и можещи граждани, наследници на траките, да унищожат тази еврейска хидра. А дано, но надали. Погледнете случая с така наречената Северна Македония. За какви преговори между Гърция и това еврейско образувание Македония лелеем, та Македония да стане член на НАТО и Еврейския съюз, а с това и завинаги загубена за България, като това е България и земите са български. Говорилня на нищо не можещи индивиди.
   Защо не кажете в очите на Гърция и учените и, че са откраднали българската история и писменост. Пишете до Гръцката Академия на науките. Пишете до Английските научни власти, искайте признание с доказателствата които имате. Русия ви е виновна за Вашето безсилие! Но явно тази мантра е нашепвана от еврейското задкулисие.

   Изтриване
  3. до Анонимен 15 октомври 2019 г., 21:12 ч.
   "...Прието е в науката за най-стара цивилизация да се смята Шумер. Там е изобретено и колелото..."
   Люблянското колело е най старото дървено колело, приблизително на 5150 години, което е намерено в Люблянските блата на около 20 километра южно от Любляна, столицата на Словения, през 2002 г.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ljubljana_Marshes_Wheel
   Най старата пиусменост в света:
   https://www.24chasa.bg/novini/article/5724388
   Най-старият човекоподобен е открит край Чирпан:
   http://burgas-podlupa.com/най-старият-човекоподобен-е-открит-край-чирпан
   И зая да не продължавам едно по едно ще посоча линк, където са събрани само малка част от подобни сведения.
   http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4407

   Изтриване
  4. До Анонимен 15 октомври 2019 г., 21:12 ч.

   Колко са смели хората, когато са анонимни...

   Драги господине, ако Ви е страх да демонстрирате позицията си с открито лице, то доводите Ви не струват нищо. Дали сте прав или не е друг въпрос, но когато човек заеме позиция, трябва да я отстоява открито, а не да се крие в сянката и да вини други хора, които са намерили смелост да кажат какво мислят.

   Кой е прав и кой не е се разбира в открит спор, а не чрез надвикване с анонимни индвиди.

   Изтриване
 15. В статията ви срещам твърдението ви, че "кан","кан-ас", "тар-кан".
  Казвам се Андрей Марков. Месеци наред се мъчих да разбера какно значи "ан". Сричката е част от името ми, както и от "кан". Срещах десетки варианти за предполагаемото значение на "ан". В процеса на изследванията си стигнах до извода , че всички са неверни.
  Няма смисъл да се търсят значенията на думите както сте го направили в тази статия през ЕТРУСКИ-ТРАКИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ-ЛАТИНСКИ-НЕМСКИ и всякакви санскритски езици.
  Разковничето е в нашия език, който НЕ-РАзбиРАме.
  Ето поставям на всички тук логическата задача която стоеше и пред мен:
  "кан"=ка+ан
  Пита се: какво е значението на "ка" и "ан"?
  Не търсете отговора в други езици. Търсете само в нашия език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще Ви дам един възможен отговор за сричката -ан. Не мога да дам стопроцентова гаранция, но друго обяснение засега не съм намерил. Ан - ана (майка в тюркските езици). Значението е "произлиза от майката" (не приемайте буквално това, което пиша, няма да стане по-ясно така) или указва произход на предмет или действие (от причина или действие по, да кажем, женска линия). Аналогична е ситуацията (по мое мнение) с -ат, от Ата - баща (по мъжка линия).
   Ивана, Драгана, Калай-Ан дори. Игран, прибран, закован и т. н. Брадат, рогат, гърбат, свят (свой, бащин). Виждаме, че родовата принадлежност за произход на действието или субекта не е задължителна, славанският език е поел свой самостоятелен път с времето.
   Иначе ще си позволя да отбележа, че мистиката и търсенето на черна котка в тъмна стая със затворени очи буди странни усещания. Г-н Марков, няма нужда да търсим божия промисъл във всичко и на всяка цена, и светът не започва с Египет. Това за Ваша информация го казвам. Ще оставите поповете без работа, както сте започнали и в другата блогова платформа.
   Името ви е от старата дума андар - другар, приятел, стар познат, благородник. Думата е налична както в тюркските езици, така и в гръцки - андарт, андрос. Може би успях да Ви дам смислен отговор?
   Добрев, обикновен българин

   Изтриване
 16. Персеус не се отваря,любезни ми господине.Персеус ли е Вашият източник на древни цитати?Не е нужен линк към Персеус,а името на автора,от който е цитатът!Кой е той и как така тъкмо сега "открихте" откъде произхожда името на Рим?
  Май нито от Персеус,нито от Уикипедия,а от моята статия по същия проблем.Същата история като с Именника и Петър Добрев.Доживотно състояние?Поздравления.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Персеус не се отваря..." Ами при мен се отваря.
   [63] stringentem ripas radentem, inminuentem: nam hoc est Tiberini fluminis proprium, adeo ut ab antiquis Rumon dictus sit, quasi ripas ruminans et exedens. - Serv. A. 8.63
   Това е само част от цитата изписан за преглед, а целия текст е платен. - "Purchase a copy of this text (not necessarily the same edition) from Amazon.com"

   Изтриване
  2. До Анонимен 15 октомври 2019 г., 21:57 ч.

   При мен също няма проблем - линкът си работи, страницата се зарежда бързо.

   Изтриване
  3. До Милена Върбанова 15 октомври 2019 г., 18:06 ч.

   Първо, линкът е активен, второ - да твърдите, че копирам от Вас е не само несериозно, но и непочтено. Първата индикация за произхода на името на Рим намерих в Латински Етимологически Речник на Алоиз Валде, а той е творил доста преди Вас.

   След като получих насока от Валде, потърсих в коя стара работа е споменато името на река Румо, Румон...и намерих. Даже тогава линкът към Персей се отвори без проблем, още преди 5 години. Коментарите на Сервий към Енеида на Вергилий не са особено популярни, но който търси намира.

   Изтриване
 17. Тотално неадекватен коментар!
  Дори информацията да идва от някоя ваша статия поведението Ви е смущаващо и говори за нездрав разум...
  Откога правата относно исторически извори и факти, съдържащи се вече в печатната литература се държат от Вас еднолично, госпожо?!

  ОтговорИзтриване
 18. Привет!
  Първо, поздрави Павеле за статията!
  Много кратък въпрос от мен, поради личен интерес.
  Има ли връзка: Етруски, Ятрус-Етрус, Етър, Янтра?
  Благодаря предварително!
  А.М.

  ОтговорИзтриване
 19. Елементарната коректност изисква,когато се вземат идеи "назаем" да се посочва автора им.Имам предвид статията си за произхода да имената Ромул и Рем.А навикът ви да пускате някой "анонимник" да отговаря вместо Вас,е противен .Още веднъж Ви казвам - посягането към чуждите идеи има определено име и Ви приканвам към почтеност в това отношение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова 16 октомври 2019 г., 10:16 ч.

   Прощавайте, но поведението Ви става непоносимо. Никога не съм черпил информация от блога Ви по простата причина, че намирам работите Ви за крайно спекулативни и несериозни.

   Посягането на чужди работи се нарича плагиат, но несправедливото обвинение в плагиат се нарича клевета - също престъпно и подсъдно деяние.

   За Вашите писания разбрах от Андрей Киряков, а Латинският Етимологически Речник на Алоиз Валде е на мое разположение няколко години по-рано. Самият Валде твори доста преди Вас, той е живял в периода 1869-1924 година.

   Поне да бяхте благоволила да дадете цитат от работата си, в която обяснявате, че Вие сте откривателката на смисъла на името на Рим. Работещ линк също не би навредил.

   Изтриване
  2. Ha вниманието на Милена Върбанова: Къде Спаро твърди, че Рим идва от името на Ромул и означава РОМОЛ НА РЕКА? Tова е ваша мисъл, но Спаро даже не намеква за ромол, ромон и так далее. Човекът говори за река Румон, дава линк към работата на Хонорат, докато вие “усещате” думите а аз оставам без думи поради тази демонстрация на шаманизъм :) Няма да коментирам наглата лъжа, че линка към библиотеката на Персеус не се отваря.

   Изтриване
  3. към Спароток
   До идеята за произхода на името Ромул съм стигнала по чисто интуитивен път,така че нямам никакви линкове за предлагане.Какво смятате Вие за моите писания,ми е съвършено безразлично,защото Вашето поведение не ми дава повод да Ви уважавам.
   За останалото бях ясна и Вие сте го разбрали добре.

   Изтриване
  4. До Милена Върбанова 16 октомври 2019 г., 14:04 ч.

   Можехте да дадете линк към работата си, така бих разбрал какви са доводите Ви. Моята интуиция не е толкова силна и аз не мога да гадая какво са се досетили други хора.

   Доколкото разбирам, Вие смятате, че Рим и Ромул трябва да се свържат с глаголя ромоля, или с ромол на река. Действително има реки, чиито имена са звуконаподобяващи - Клокотница, древните Колапис и Дордона. Аз търся съвсем различно значение на названието Румон, то има връзка с древнолатиската дума рума-женска гръд, но смисъла е течение.

   Изтриване
  5. Господине,повече приказки не са нужни.От Вас искам само да не се възползвате от идеите ми или - ако го правите,коректно да съобщавате автора и статията.Това е!Колкото до интуицията в езиковедението ,със сигурност я нямате,защото тя,освен всичко друго,е и плод на сериозна образованост и култура.И научете българския правопис най-сетне - пак ми пишете неграмотно.

   Изтриване
  6. До Милена Върбанова 17 октомври 2019 г., 15:25 ч.

   Г-жо Върбанова, Вие не четете какво съм написал. Пак напомням - считам работите Ви за твърде спекулативни и крайно несериозни. Вашият блог е последното място, на което ще търся информация. Докато аз работя с исторически извори и етимологически речници, то Вие я карате на усет. Учените, а и образованите хора като цяло не считат усета за метод, с който може да се анализира. Разчита се на исторически извори и проучвания на езиковеди, археолози и т.н. Когато пусна работата си за името на Рим, може да се уверите, че няма да има споменаване на думи като ромолене, ромол, ромоло и т.н.

   Призовавам Ви да се придържате към културно и почтено поведение. Една дама е дама, само ако се държи като такава.

   Изтриване
  7. Хм, ти не ходиш в блога на Върбанова, но тя идва тук да шпионства. Па не е ли очевидно кой от кого заема и се прави на ощипан? Питам и отговор не искам :)

   Изтриване
  8. до г-жа Върбанова
   Аз пък по чисто интуитивен път смятам,че произходът на името Ромул идва от рѹмѣнъ ,тоест Румен,червен
   Казват,че в етруския първоначално няма звук О,тоест О и У са едно и също , значи Ромул=Румул.
   То като се замисля на български като изговоря КОЯ жена или КУЯ жена (като бързам го казвам с У, защото на О се прави пауза малко ) или КОЕ дете КУЕ дете ...да,пише се О ама си го изговаряме и с У без да се усещаме.... И още по-интуитивно ми стана,дали пък БОЛгар става БУЛгар по същата логика?

   Изтриване
  9. Ами като сме започнали "по интуиция", да се включа и аз. По интуиция стигам до заключение, че г-жа Върбанова няма с кого да се заяжда в собствения си блог, защото там редовните посетители са само ласкатели. Ако случайно се появи страничен, който е незапознат и изрази собствено мнение, на момента бива отсвирен и повече не повтаря. Тя всеки път заявява, че е сърдита и повече няма да се интересува от този блог, но заканите важат само за седмица-две. Скучна работа, но такава е съдбата на самотниците, а те затова са самотници.

   Изтриване
  10. Аз в нейния блог недопуснат или изтрит коментар нямам. Независимо от гледната точка.
   Добрев, обикновен българин

   Изтриване
  11. Ами Добрев, те сходните души се привличат и се подържат един друг. Ти и гжа Върбанова се осланяте на усет и фантазии, направо щеше да е чудо ако не си бяхте допаднали.

   Изтриване
  12. Написаните тук глупости от анонимните маргинали са смешни.Особено когато съчинителстват относно личния ми живот,съдейки по собственото си жалко анонимно съществуване.А на вас,драги Спароток,ще припомня,че плагиатството не е само директно вземане на дадена дума или откъс от чужд текст,а и вземане на идея,на мисъл.Как така точно сега Ви хрумна "да работите" над името на Рим?Няма нужда да употребявате словото"РОМОЛ",ясно е откъде идва подтикът към темата.Заявявам Ви много сериозно,че този въпрос няма да остане без последствия.Статията ми е вече публикувана и ви предупреждавам да не правите опити да издавате работа на същата тема,представяйки я като Ваше откритие.
   Изпитвам отвратително чувство на омерзение и оскверняване,когато пиша нещо в този Ваш блог.Не мога да търпя простащината и наглостта.Идеята,че Ви "шпионирам"е абсурдна,написаното в чийто и да е блог,е представено на вниманието на всички.Аз съм предложила тезите си на всеки,който би пожелал да се запознае с тях,но,разбира се,очаквам почтеност,а не плагиатство от читателите си.Пак повтарям - не Ви смятам за капацитет в нито една област и мнението Ви относно моите текстове ми е безразлично.Още повече,че си противоречите - не Ви харесват моите работи,но Ви харесва да клъвнете по някоя и друга идейка от тях.Предупреждавам Ви - не го правете!

   Изтриване
  13. До Милена Върбанова18 октомври 2019 г., 15:30 ч.

   По вашите стандарти, Вие извършвате плагиатство защото аз работя по въпроса с името на Рим от 2012 година и то в blog.bg.

   Ето доказателството:

   07.03.2012 16:42 - ЧУДОТО С БЪЛГАРИНА – ЕДНА ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ
   Знаете ли, че дори за Рим италианските езиковеди не могат да представят обяснение с помощта на латинския език? А не е само Рим, други древни топоними и хидроними също нямат обяснение на латински. Списъкът е доста дълъг, но най-интересното е, че етимологията на странните имена е българска.
   Признава се например, че Калис, Калатиа, Калетра имат в основата си думата кал (която е наречена индо-европейска, макар латини, келти, германи, гърци и др. да не я познават изобщо). За хидронимите Езарус, Езаронис, Езерения се казва, че най-вероятно значението е воден басейн...но нашата дума езеро остава незабелязана...За древната Стабия се твърди, че името идва от корен стаб –стълб, кол, ограда, добре, но и в този случай старобългарската стоборъ –стобор остава невидима.

   http://sparotok.blog.bg/politika/2012/03/07/chudoto-s-bylgarina-edna-interesna-istoriia.916357

   Ами сега ....кой от кого кълве след като аз съм писал за проблематиката с името на Рим 7 години по-рано :)

   Изтриване
  14. До Милена Върбанова 18 октомври 2019 г., 15:30 ч.

   Тази моя работа също засяга Рим и е създадена години преди Вие да се появите в blog.bg.


   11.09.2013 Г.
   ТРАКИТЕ, КОИТО ОСНОВАХА РИМ

   Какво означава обаче името Рим – Roma? Според Плутарх названието на града е дадено от пелазгите. В техният език роме означавало сила на оръжие. На стблг. раменъ означава силен, от същата основа е и думата рамо-силна част. Корен на тази древна дума намираме и в тракийското божествено име Ρώμή, Ροίμή, Ρύμή (споменато от Вл.Георгиев) лично име Rhoemetalces, което се превежда като – със силен глас, говорещ силно.

   http://sparotok.blogspot.com/2013/09/blog-post_11.html

   Този текст е написан от мен 6 години по-рано от вашите съчинения основани на усет. Мисля, че е редно да поднесете извиненията си.

   Изтриване
  15. до T.Стайков 18 октомври 2019 г., 15:07 ч.
   Мисля, че не сте разбрал добре. Добрев е част от заговорниците, които се опитват да атакуват блога на Серафимов. Това се потвърждава от продължаването на атаките по-надолу.

   Изтриване
  16. По-лесно ще Ви е да приемете, че Добрев не е в заговор с никого и това може да го проумее всеки, който е погледнал блога му, коментарите му и да се напънете да разберете поне малко какво иска да Ви покаже и защо го прави.
   Г-н Серафимов... писахте, че блогът Ви е отворен, а спирате мои отговори на хора, които определено смятат, че заяждането е най-високата интелектуална проява на Земята? Както искате.
   За Т. Стайков: усет не ми липсва, доказал съм го. Намерих и показах неща, с които сума ти хора са си чупили главите преди мен. Относно фантазиите - не съм на възраст да фантазирам, тук не познахте.
   Откога гледате на културните - старая се много да не обиждам хората, дори и когато си го просят - дискусии като на атака? Ласкател съм бил :), г-жа Върбанова има доста по-различно мнение по тоя въпрос, но и съм я похвалил наскоро и ясно съм написал защо.
   Говоренето наизуст не дава точно тази представа за великолепните умствени възможности, които се опитвате да покажете, скъпи господа.
   Нужно ни е сътрудничество. Единствено обединяването на знанията и намереното може да отговори на извечния български въпрос - кои сме и какви сме. Ако смятате, че сте готови да отговорите - ще бъде чудесно.
   Ако ли пък не... Остава ви да четете повече и навсякъде, дори и нещата, които не ви допадат.
   Добрев, обикновен българин

   Изтриване
  17. До г-н Добрев

   Чета най-вече нещата, които не ми допадат, как иначе мога да дам ответна реакция :)

   Ще повторя кометара на моя приятел Get: Само не мога да разбера ТИ БЪЛГАРИНА-ЕВРОПЕЕЦ - защо с такова настървение ЖЕЛАЕШ ДА ДОКАЖЕШ: "Беним тюрк" :))?

   Изтриване
  18. Работя с руски език на добро ниво, зачетох и другата страна.
   Излязоха отговори преди да задам въпросите.
   Аспаруховите българи не са тюрки, бъдете спокойни, господа. Аспарух е потомък на Суварската династия, а че тя е доста омесена с тюркски по произход принцове, принцеси и царе, може да бъде лесно обяснено. При желание и това ще направя. Езикът на владетелите на Дунавска България според Именника и някои намерени надписи с пълно основание би могъл да бъде отнесен към прародителя на тюркските днешни езици и това е вече практически официално научно становище. Не е трудно да се проследи кога и как се отделят днешните турци от другата България. Има обаче огромен проблем - турците си приписаха Българската история.
   Не им стигнаха Мала Азия, Армения, Дунавска България, сега напират и доказват турски суперетнос, турци в Мала Азия преди Ледниковата епоха едва ли не, изобщо турци навсякъде.
   Турци не е имало до дванадесети век. На тяхно място бяха българи и половината от тях говореха тюркски език - в прастарата му форма това е някъде до пети век преди новата ера - и днешните славянски езици носят неизтриваеми следи от този език. Латинският език е пълен с тюркски думи, дори и старият гръцки носи такива следи, от това не можем да избягаме.
   Всичко това с траките ли ще го обясним? Мога да подкрепя твърденията си и знам, че четете, г-н Серафимов, при мен и добре правите!
   Тюркският език е основният признак, по който един народ бива определян като тюркски. Обаче? Говорят го най-различни по, да кажем, екстериор, групи и етноси, бели, руси, черни, синеоки, чернокожи...какви ли не.
   Не турците им занесоха този език, българите бяха. Няма защо да търсим корените си от другите - те следва да търсят корените си у нас. Очевидно е за мен наличие на прастара българска общност, включваща европейски племена, евроазиатски племена, по-късно азиатски племена, северна Африка (Магреб и Египет, това е вярно; кой даде на арабите белия ген?), говорила не един, а много езици (кой вкара в "тракийския български" език тюркски думи :), и как така думата фаланга стигна до Манчжурия, нали е гръко-македонска ?), като взаимното им и непрестанно влияние (в иранските езици има тюркизми, както и обратното), а съвпаденията в славянски и санскрит предстои да обясня скоро (сходни са, но и различни).
   Заявявам отговорно: преди да се чуе нещо за тюрки, турци, туркмени и т. н. този език говореха българите. Наред с иранските, по-късно славянските, угро-финските езици.
   Тенденциозно е уравнението тюрк=българин. Не е уравнение, а неравенство :). Съжалявам, но династиите Дуло и Ашина (пак тяхно разклонение) при завръщането си в Европа (Дуло е български царски род, а не турски) оглавиха и поведоха насам истинските тюрки. Които заимстваха всичко възможно като цивилизация в днешния й вид (донесоха и доста интересни неща като военната и държавна структура) и се оказаха прекалено добри ученици. Инак наличието на владетели от едни и същи родове при нас и при тюрките - как следва да обясним по тракийски :) начин?
   Траките се оформят като народи хиляди години след българския съюз. Имаме и Балканска (Тракийска династия), спокойно!:). Казано просто - тюрките също бяха българи. Като русите, украинците, чехите, поляците, скандинавците и кои ли не. Само Римската империя не бих определил като българска държава, макар и да е създадена като такава. И нека го кажем, от етруските, чийто език е прекалено близък с тюркските езици. Нямам сведения римляни да са повлияли езиково и културно тюркските народи. Тогава трябва да приемем обратното за вярно? Не, тогава не е имало тюрки. Преди това тюрките са наричани торки, китайци и монголи повлияват много сериозно този наш пратюркски праезик. И се стигна дотам да се наричаме роби...на пра-пра-пра - към стотина поколения - внуците си.
   Четете "туркоманските" книги, господа и дами. Много верни неща има там. Светът не започва с тракийска, а с българска цивилизация и българите не са само траки.
   Бъдете смел, г-н Серафимов, публикувайте тия фантасмагории, аз ги написах, не Вие.
   Добрев, обикновен българин

   Изтриване
  19. Леле,тва вече е патология, плашещо е! Поне да ви плащаха за тези ужасии горе.

   Изтриване
  20. До Анонимен19 октомври 2019 г., 20:23 ч.

   Наистина плашещо...

   Изтриване
  21. Г-н Добрев,наистина ли мислите,че всичко написано на руски(а и на други езици)е самата истина? Защо просто като българин не искате да се доверите на генетиката,а тя е точна наука:
   1.40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата Прародина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа и т.н ...
   2.Генетично българите са по-близко до италианците, северните гърци и дори унгарците ...
   3.българите сме народ с европейска генетична структура, а тюркските гени са едва 1,5%...не сме монголоидни като тюрките ,а те не са българи... тюрската лъжа е в миналото,забравете тези тюрки най-после!
   4.даже славянската ни "жилка" е по-слаба и ...и изобщо събудете се,най-после,ама стига спане !
   Никога не сме изчезвали от тези земи,скитали сме се доста насам натам, и на далеч ... но и са се връщали ,други са си били тук от време оно,много сме древни(А B C...после ние...E..I...а доста ,доста по-късно R, R1a и R1b и т.н ...нищо ново под Слънцето..И сега са навън може би 2 милиона, част ще се върнат - други не.
   Ако бъркам нещо ,моля Спароток да се намеси,аз така го разбирам


   Изтриване
 20. До А.М.

  Правилното име на етруските е расена, смятам, че първоначално то е важало само за аристокрацията от тракийски произход, като значението на името е -царе, благородници.

  Атрус, Иетерус, Етър, Янтра може да се свърже с името на Адриатическо море, което пък идва от това на река Атрианус. Атрус, Атрианус и т.н. се обясняват със стблг. ѩдръ-бърз.

  ОтговорИзтриване
 21. Екип от генетици и археолози публикува на 2 август 2017 година статия в списанието Nature за произхода на минойците и микенците, древните жители на остров Крит и континентална Гърция по резултати от изследванията на ДНК. Оказва се, че минойците и микенците са близки родственици. Това е рядък случай, когато тясно специалната новост от популационната генетика се ползва от широк кръг специалисти-археолози, историци и може би лингвисти.
  https://www.nature.com/articles/nature23310?foxtrotcallback=true
  Genetic origins of the Minoans and Mycenaeans
  Published: 02 August 2017
  Професор Георги Сотиров категорично посочи произхода на минойците. А през Тиренско море се стига и до етруските.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен16 октомври 2019 г., 15:58 ч

   Да, минойци и микенци са роднини, но нямат нищо общо с гърците, а по-скоро спадат към палеобалканските народи.

   Изтриване
 22. Много пъти като гледам картините в етруските гробници ми се струва,че тези с изобразените музиканти,танцьори и др.артисти(даже има мултирасови), ми напомнят минойски и микенски образи, обаче статуите на етруските върху саркофазите - не. Други лица,не .Имам чувството,че в гробниците и домовете си са рисували по стените нещо от миналото си,генетична памет.Все едно аз да си изрисувам картини по стените си а ла Орфей свири на лира и т.н. А може и да си фантазирам и да са изобразени просто хора от обслужващия персонал в тяхното си реално време.А статуята на една прослувута влюбена двойка аристократи върху саркофага им ми напомня нещо египетско ли вавилонско ли,шумерско ли ,незнам как да го нарека...Другите статуи - европейски,супер реалистични, наднормени,закръгленички от пирове и лежане,с коремчета и т.н

  ОтговорИзтриване
 23. От всичко,което сте написали като отговор,е ясно,че нямате никакви доводи във Ваша защита.Отново Ви съобщавам,че кражбата на идеи е кражба на интелектуална собственост.Ако някой ми задигне портмонето,навярно щях да махна с ръка,но ако ми открадне идеята и базирания върху нея труд,няма да оставя това без последствия!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова18 октомври 2019 г., 17:01 ч.

   Много ми е интересно, как ако съм писал по даден въпрос през 2012 и 2013 година, мога да заема от някой, който е писал през 2019???

   Да не би да вярвате, че имам на свое разположение машина на времето?

   Изтриване
 24. На всеки,който прочете статията ми "Имената Ромул и Рем са български!"(публ.в българска медия и блог.бг през м.август 2019),в която разкривам смисъла на имената Ромул и Рем,както и значението на термина pomerium,ще стане ясно откъде сте взели идеята и темата за "работата,която ще публикувате" по въпроса за името на Рим.Безсмислиците - Ваши и на вашите анонимни гавази, няма да Ви помогнат.

  ОтговорИзтриване
 25. За Ваше сведение,депозирам статиите си,веднага след написването им,при нотариус в Лугано и при един от най-уважаваните редактори на софийски седмичник.Няма да се поколебая да прибегна до свидетелството на тези господа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова 18 октомври 2019 г., 17:18 ч.

   Дерзайте госпожо, но от своя страна Ви предупреждавам, че ако продължавате с клеветите си, аз самият ще взема мерки.

   Изтриване
 26. За е напълно ясно за какво иде реч - не за огради,стълбове или силен ,а за името на Ромул,разбирано като "течение на река" - израз,който сте използвали по-горе в отговорите си.Няма нужда директно да се цитира "ромол"- идеята и нейният източник са ясни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова 18 октомври 2019 г., 18:18 ч.

   Първо, аз не свързвам името на река Румон с името на Ромул, смятам, че значението им е различно.

   Второ, за смисъла на топонима Рим съм писал доста преди Вас. Дори на дете е ясно, че няма как за взаимствам от Вас след като пиша по темата много преди Вас.

   И моля Ви - дръжте на думата си, обещавате няколко пъти да не стъпвате тук, но все намирате повод за безочлива намеса и разпространяване на клевети по мой адрес.

   Изтриване
 27. He e по темата, за което се извинявам, но е важно да се види, че звездата на България изгравя а тази на Гърция залязва.

  След като е успял да забави гръцките войски, за да може българското население от Кукуш да се спаси от клане, полк Каварналиев се окопава при Дойран. Целта му е да попречи на сръбските и гръцките войски да се съединят. Неравните битки преди това са го оставили с два непълни полка с обща численост 3000 войника. Гръцкото настъпление има в редиците си 42 000. Иначе казано съотношението на силите е 14 към 1 в полза на враговете. Въпреки героизма на нашите войници, силите им започват да привършват и те се огъват. Останал без всякакъв резерв Константин Каварналиев взема пушка, надява ѝ щика и лично повежда момчетата си в атака „на нож“ с думите „аз на грък гръб не давам“. В последвалата битка духът на гърците е сломен, а те самите са обърнати в бяг.

  Автор Парашкева Иванова

  https://trafficnews.bg/urok-po-istorija/polk-kavarnaliev-koito-spasiava-hiliadi-balgari-klane-23282/  Prostitution: The hidden cost of Greece's economic crisis

  Because many of the Greek women now turning to prostitution don’t bear even a passing resemblance to the drug-addled stereotype of the ‘hooker’.

  https://www.telegraph.co.uk/women/politics/prostitution-the-hidden-cost-of-greeces-economic-crisis/

  Soula Alevridou owns a legal brothel in Greece and says the number of married women looking for work has doubled since the financial crisis ..

  https://www.bbc.com/news/av/world-europe-30940825/love-in-greece-crisis-prostitution

  Гъркини се предлагат да правят секс за 2 евро или за сандвич защото са гладни

  Greek women forced into prostitution for 'the cost of a sandwich' because of country's debt crisis
  A new report reveals women are selling sex for as little as €2 with others doing it 'just for a cheese pie or a sandwich because they are hungry

  https://www.mirror.co.uk/news/world-news/greek-women-forced-prostitution-the-6921080
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Voivoda 18 октомври 2019 г., 18:27 ч.

   Благодаря за материала засягащ геройството на генерал Каварналиев, който смачква гръцките агресори въпреки, че те числено са много повече от българските бойци. Така става ясно чий дух е по-силен.

   Относно проституиращите гръцки жени, най-вече тези, които продават тялото си за сандвич, или за две евро, честно казано ми е мъчно. Старите гърци, а и по-късните фанариоти са извършили неописуеми престъпления срещу българския народ, но не бива да прехвърляме греховете на хората от миналото над днешното поколение.

   Изтриване
 28. Единствената мярка,която би трябвало да вземете,е да цитирате авторите и публикациите,когато ползвате не само откъси,но и идеи,заимствани от тях.Приканвам към такава елементарна за цивилизования човек коректност след всяка моя статия.

  ОтговорИзтриване
 29. До Милена Върбанова18 октомври 2019 г., 18:29 ч.

  Ако Вие бяхте създала работата си преди 2012 и 2013 година, тогава, в случай, че бях намерил нещо интересно, то бих споменал името Ви.

  Нито следя блога Ви, нито ползвам ваша информация, но най-важното е - засегнал съм темата цели 7 години преди Вас. Повтарям - цели седем години преди Вас :)

  Надявам се да осъзнавате значението на думата преди :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павле, чета логореята на Върбанова и се сещам за едно изказване на Оскар Уайлд: ' Слушал съм коментари по Ваш адрес, виждам с каква омраза и завист говорят за Вас. Вече нямам съмнение - Вие сте добър човек''

   Поздрави от Чикаго! 🙂

   Изтриване
 30. Господине,не хвърляйте пясък в очите на хората!Това,което сте писали през 2012-13г.изобщо не ме интересува и не става дума за него.Това е изместване на темата.Не ме интересуват и асоциациите Ви с думи като "силен","стълб"и пр.
  Иде реч за "новата работа",която,според собствените Ви думи по-горе,тепърва ще публикувате.Също в горните Ви обяснения (под тази статия),говорите,че името на Рим(респективно на Ромул) идва от "течение на река"(цитирам).Вие никога по-рано не сте знаели това - нито през 12-а,нито през 13-а година.Сега го знаете,защото сте го прочели в моята статия,първият материал в световната историческа литература,който дава отговор на въпроса за смисъла на името на първия цар на Вечния град.Смисълът на името Ромул е забравен на Апенините,той е непознат и в цялата историческа книжнина,с изключение на беглия спомен,че е етруска дума и е свързан с река.Аз съм се досетила за смисъла му и съм публикувала статията.Държа да осведомя всички Ваши читатели,че сте прочели тоя факт в моята статия!Повтарям,инсинуациите с писаното от Вас преди години изобщо не са предмет моето възмущение.Писаното от Вас за Рим преди години не ме интересува,защото то положително не съдържа това мое откритие.Интересува ме това,което тепърва се готвите да издадете на базата на името Рим,чийто смисъл е "течение на река" или "ромол"на река,все едно.Всъщност в статията ми става дума и директно за течение на река,за глагола "рея се",плувам.Твърдя високо,че това е мое откритие!А защо го виждам сега във Вашите коментари,като Ваше собствено?Ето на този въпрос ми отговорете,не ме занимавайте с глупости отпреди 7години.
  Ще добавя още нещо - преди години си имах работа с един плагиат,който използваше същите машинации - "ама аз преди години работих по тоя въпрос..."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Aлооооо, Върбанова, наглоста ви е безгранична! Засрамете се!

   Изтриване
  2. До Милена Върбанова18 октомври 2019 г., 21:46 ч.

   Вие имате огромни претенции, но подготовката Ви е на изключително ниско ниво, дори не зная дали изобщо може да се говори за подготовка.

   Повече ме притеснява неспособността Ви да видите реалността. Аз никъде не сравнявам името на Ромул с названието на Рим. За мен те притежават напълно различно значение. Ромул свързвам със стблг. раменъ-силен, а това Вие не споменавате.

   Що се касае за името на Рим, даже през ум не ми е минавало да свързвам името на река Румон с глаголи като ромоля, ромоня и т.н. Вижте коментара на един интелигентен човек - арх. Георги Петров. Той е обяснил прекрасно значението на ромоля уповавайки се на сведения на етимологически речник.

   Надявам се нивото Ви на интелигентност да Ви позволи да асимилирате посланието на арх. Петров.

   Що се касае до инсинуациите - те са ваш прийом. Вие инсинуирахте, че линкът към Персей не се отваря, а това е лъжа, линкът си работи и сведението на Хонорат се отваря не само при мен, но и при други хора.

   Вие инсинуирахте и, че съм копирал от Вас анализа на значението на името Рим. Никой интелигентен и уважаващ себе си човек няма да тръгне да преписва от блога Ви защото ще стане за смях.

   Може би Ви е трудно да осъзнаете, че понятие за движение и понятие за звук - ромолене, ромонене са напълно различни неща. Помолете някой от своите познати да ви даде обяснение, което Вие сте в състояние да разберете. Аз се опитах, но не ми се отдава.

   Изтриване
  3. Всичко това е сбироток от напълно несъстоятелни приказки.Апропо Вие сте първият,който твърди,че името на Рим - Рома,няма нищо общо с Ромул.Наистина забележително!
   Що се отнася до безобразните Ви инсинуации по мой адрес,ще повторя само,че мнението на индивид като Вас,който не владее дори българския правопис,не ме интересува.Досега се питах как един необразован персонаж,който допуска смехотворни правописни грешки,е в състояние да цитира толкова много исторически извори - сега вече знам - Вашето разковниче е сайтът Персеус.Ето откъде вземате цитатите!
   "Понятие за движение и понятие за ромолене" - както комично се изразявате Вие в типичния Ви стил на псевдоинтелигент - в дадения контекс са едно и също.
   В заключение един полезен съвет - като добър господар,обуздайте малко анонимния си гавазин,който джафка като неукрепнало доберманче подир всеки неудобен опонент - той не Ви прави добра услуга.Прекалено е семпличък,да не кажа простичък,горкият!

   Изтриване

 31. арх.Георги Петров :

  Истинска досада предизвиква егоцентризма на
  лицето Върбанова, оглушително "ромолящо" в безмислен спор от нейна страна ...!?
  "Ерудираната" списвателка , вероятно от прекаляване с водещата за нея "интуиция" явно
  неглижира или иска да пренапише Български тълковен речник...
  Но преди това би трябвало поне да го прочете . ..!?
  Или еднозначно тълкува български думи ?

  Защото за мен,а и за всеки знаещ български език е ясно,че изравняването на значението на думите "ромоля" и "тека,течение" просто не е вярно ...!

  А точно това е направено в коментар !?
  Откъде на къде ?

  Защо не защитите това твърдение в Лугано ...??
  Между впрочем -прекрасно място ..!

  "Ромоля" е със значение на вид характерен шум ,който изобщо не е задължително свързан само с изтичане на вода ...

  Не че водата не ромоли,когато тече ...!

  Но...!? Дали доста пълноводна река като Тибър наистина "ромоли"...
  ...
  Има ромолене като шум и при работа със зърно, с чакъл , при градушка, при листопад !?
  Еднозначно е с "барабанене"...!?
  Е ,можем ли да сравним "барабанене" с "тека ,течение" !?

  Извадка от Българския тълковен речник :

  " ...Ромоля

  Речник на българския език

  ромоля̀ —непреходен глагол от несвършен вид (тип 174ii) 

  Значение

  ромолиш, мин. св.ромолих, мин. прич. ромолил, несв. Ромоня.същ.ромолене, ср.

  Синоними

  бълбукам, потраквам, плющя, шибам
  клокоча, ромоня
  ....."
  Явно е ,че тук извинение за необосновани претенции към тезата на Спароток,а и към него в личен аспект , са задължителни и трябва да го прочетем много скоро !

  Сполайте,г-н Серафимов !
  Присъединявам се към цитата на Оскар Уайлд !
  :)
  ____________
  Източник : https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До арх.Георги Петров

   Благодаря Ви от сърце за прекрасния коментар!!!

   Изтриване
 32. За разведрение от спорът по-горе и с неспиращите неразбираеми претенции на г-жа Върбанова, да попитам автора,г-н Серафимов, - Как мислите да включите всичката информация, която сте открил и, къде по-добре, къде не, обосновал, в учебниците и да подновите познанието у хората?!
  Как смятате да популяризирате информацията, която в повечето случаи идва от доказани авторитети или първоизточници, и не става дума за хипотеза, а за укрита, неизвестна или добре забравена обективна информация, показваща истината, предадена през мирогледа на неразбиращите чужденци, които се чудят през вековете какво е значението на едно или друго понятие в тяхната история, обяснимо и разбираемо дори след хилядолетия на нашия обикновен български език?
  Писане на книги?! Добре, но достатъчно ли са популярни?! Дискусии в ефир с ерудити?! Липсват?! Блог постове, недостатъчно?! Присъствие в учебниците?! Липсва, дори за траките се пише като за нещо изчезнало, макар да се твърди, че са част от съвременната ни генетична и културна същност! Е как така, хем изчезнали, хем са съществена част от нашия ежедневен живот?!
  Но, как смятате това да се поправи?!
  Николай от Пловдив

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Николай

   Въпросът Ви е много смислен. Макар блоговете ми да са посетени 15 000 000 пъти, това не е кой знае колко за период от 10 години. Това е причината да започна подготовка на клипове за Ютюб канал. Чрез Ютюб се достига най-вече до младото поколение - точно групата, която блогът ми докосва най-слабо.

   Изтриване
 33. Не съм сигурна,че успях да изпратя отговора си,затова в общи линии го повтарям:
  Всичко,което с огромен напън,сте успели да съчините като отговор,е само нелеп сбироток( или спароток) от безсмислени думи.Вие сте първият,който твърди,че между името на Рим - Рома- и това на Ромул,няма нищо общо.Забележително постижение,но -разбира - то е само с оглед да се заобиколи настоящия казус,иначе невежеството Ви наистина би се превърнало в азбучен пример."Понятие за движение и понятие за ромолене" - както се изразявате Вие в типичния комичен стил на псевдоинтелигент,хванат натясно - са идентични в дадения контекст.Ако напишете книга,статия или дори абзац,посветен на смисъла на името Рома и базиран върху "понятието за движение и течение",идея,очевадно идентична с моята,ще се запознаете с моя адвокат.Експертите,които ще преценят дали между двете "понятия" има или няма общо,със сигурност ще са на по-високо равнище от това на Вашите анонимници или на безценния "архитект".Апропо,той ли Ви подаде спасителната сламка?Уви,тя се е счупила,преди още да се хванете за нея.
  Безобразните глупости,които си позволявате да изричате за всичко написано от мен,не ме учудват,но и не ме интересуват.За мен Вие сте необразован индивид,който допуска смехотворни правописни грешки и може да сипе хулите си само в Интернет.Преди се питах как един подобен персонаж може да борави с толкова цитати от исторически извори - сега вече знам - Вашето разковниче е сайтът Персеус,оттам "вадите" историческата си ерудиция,с която "шашкате"несведущата си публика.Комплименти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова19 октомври 2019 г., 15:58 ч.

   Сега разбирам прекрасно изказването на един свой приятел: "Най-лошо е когато се орезилиш на стари години."

   Вие обаче не разбирате, че станахте за смях с истеричното си поведение и забележителната злост на коментарите. Културният и образован човек не познава злобата и истерията, не си служи с лъжи като "линкът към Персеус не работи."

   Изтриване
  2. В древней Италии несколько мест носило название Рим (Roma). По Дионисию Галикарнасскому и Диону Кассию, в области где жили латины и аборигены, существовали два или три Рима. Отсюда делался вывод о том, что имя Ромул — производное от названия “Рим”, а не наоборот.
   ИСТОРИЯ РИМА ОТ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА.
   (отрывок)
   Тит Ливий

   Изтриване

  3. Анонимен19 октомври 2019 г., 18:28 ч.

   Сведения има, стига човек да иска да търси.

   Изтриване
 34. Линкът Персеус,препоръчан от Вас в коментарите (по-горе)под тази статия,не се отвори,когато се опитах да вляза.Това беше първият и единствен път,когато разбрах,че подобен сайт съществува.Но Вие отново се мъчите със сетни сили да изместите въпроса.Оставете на мира тоя глупав линк,не е там работата.Не разбирате ли,че сте натясно и вече сте се"орезилил" до уши?Мислите ли,че подобни глупави уловки - функциониращи или не линкове,ще променят факта,че се опитвате да похитите идеята на статията ми за имената на Ромул,Рем и Рим?Кого мислите,че мамите?Кой,освен оредялата Ви свита от клакьори,би се хванала на тази въдица?И май е крайно време да млъкнете.Така се излагате още повече.
  За култура и образованост тъкмо Вие не можете да говорите - абсурден сте.

  ОтговорИзтриване
 35. Пропуснах да попитам: Вие за младеж ли минавате в собствените си очи?

  ОтговорИзтриване
 36. От името на " шашнатата" и несведуща публика ..."
  Г-н Серафимов,
  За Бога, разкарайте тази нагла "писателка",че ни идва в повече!
  Просто я блокирайте,игнорирайте,и да заминава да си "ромоли"пред огледалото или в собстения си блог!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинявам се на читателите си за това, че допуснах търсещи внимание хора да отровят атмосферата в блога!

   Изтриване
 37. Нямам съмнения, че всеки който носи глава на раменете си и е проследил целия този словесен двубой, е в състояние да пецени кой какви амбиции има и какви цèли преследва. За г-н Серафимов това няма как да е непознато или новост, защото той самия е говорил за предишни подобни напоадки. За тези които, по някаква причина, не са запознати ще посоча негов собствен цитат:
  "Имаше и други противници – с голямо самочувствие, но с елементарни познания. За сметка на това тяхното оръжие бе интригата и те бяха станали виртуози в употребата ѝ. Когато не могат да те победят с факти, започват да те клеветят, да те обвиняват в какво ли не, да лъжат, че си казал неща, които не си и т.н."
  https://sparotok.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
  Същите атаки продължават по абсолютно същия начин. не е ли показателно? Вероятно противниците му разчитат, че е изминало достатъчно време и всичко е забравено. Личното ми мнение е, че е излишно и ненужно отделеното твърде голямо внимание на такива провокации, защото тяхната цел е именно тази. Заемане на позиция от която тръгваш да се оправдаваш за всевъзможни приписани грехове, за които нямаш никаква вина, но на "собствен терен" всеки сам преценява. Това е най лесния начин да се отклонят дискусиите от конкретната тема и да бъдат отказани посетителите да изразяват мнение. Просто защото обстановката е нестабилна. Колкото до претенциите на г-жа Върбанова за анонимността на коментиращите, да не би тя като не е анонимна да се държи коректно? Не е от особено значение идентификацията, ако спазваш етиката за комуникация и не поставяш своя, различна позиция по темата която се обсъжда. Ако целта ти е да предизвикваш скандали, какви са претенциите ти дали се конфронтираш с познат или непознат? Не мисля, че непременно е задължително, за всяко нелепо твърдение, всеки опонент да ти се представя.

  ОтговорИзтриване
 38. И в заключение ще заявя следното:
  Да,в живота си съм срещала насмешки - надсмивали са ми се наглеците,меркантилните,лумпените,маргиналните.Тоа аз наричам "плебейски кикот".Но никога не съм ставала за срам - никога не съм ограбила ничий труд,не съм плагиатствала и компилирала.Винаги съм проявявала максимална почтеност към творчеството на другите и към тяхното авторство.

  ОтговорИзтриване
 39. по повод : "...Ако напишете книга,статия или дори абзац,посветен на смисъла на името Рома и базиран върху "понятието за движение и течение",идея,очевадно идентична с моята,ще се запознаете с моя адвокат...."

  Госпожо,още в 4-5 век хората са стигнали до вашия "извод",нищо ново не казвате!

  Най-антична е версията на римския граматик Сервий Хонорат (IV - V в.), който предполагал, че името на града е свързано с с древното название на река Тибър - Rumon (Rumen), където коренът е основа на глагола ruo - "тека", или "град на реката".

  ОтговорИзтриване
 40. Явно Върбанова няма да престане с наглостта си. Може би целта и е толкова да отегчи четящите блога, че те да престанат да влизат. Затова искам да попитам, няма ли начин да се сложи бутон "Ignore"? Така няма да чета глупостите и. Толкова голямо ЕГО нямат даже политиците ни!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От този момент г-жа Върбанова е persona non grata.

   Изтриване
  2. Дълго време бях възпрепятстван да посещавам блога и сега изведнъж се натъквам на решението, което още при появата на тази особа трябваше да вземете. Както виждате прекалената толерантност не всякога е оправдана. Нали знаете, че мухите, носители на зарази, обичат да се изхождат там, където е най-чисто...

   Изтриване
  3. До Анонимен19 октомври 2019 г., 20:29 ч.

   Човек се учи докато е жив.

   Изтриване
 41. Драги Павка,

  Не зная как съм пропуснал епизода от „Новото познание“ от 29.09.2019 с доцент Веселина Вачкова за връзката на Александър Велики с България. Намирам го за безкрайно интересно! Не ти ли се струва, че тази жена е един бунтар срещу бетонираните мозъци на казионните историци? Бих ти бил благодарен за твоето компетентно мнение!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. https://www.bnt.bg/bg/a/kakva-e-vrzkata-na-aleksandr-makedonski-s-blgariya-29092019

   Драги Павка,

   Понеже съм с две леви ръце в интернет пространството, безкрайно съм щастлив, че успях да изпълня молбата ти – линкът е горе преди отговора. И така, мисля че твоето становище е ценно за нас.
   Благодаря!

   Изтриване
 42. арх.Георги Петров :

  Здравейте, г- н Серафимов,

  Аз бях нарочен от лицето Милена Върбанова , веднъж като " безценния "архитект", който въпреки собственото си " нищожество" хвърля " спасителна сламка " на самия Спароток,когото "Тя" изобщо не иска и да го знае,защото Той вече е "ограбил" ...в аванс ( !?) с вероятен пост на тема "Рим,Ромул и Рем и течение на река ".... !

  Разбрах,че съм и анонимен Ваш гавазин, нуждаещ се от "обуздаване' .... ,който джафка като неукрепнало доберманче подир всеки неудобен Ваш опонент - като не Ви правя добра услуга....
  А и прекалено съм семпличък ,да не се каже простичък,горкият ...Аз ! :)

  Извинявам се че връщам Вас и многобройните читатели на този блог леко назад,но държа на правото си на отговор.
  А и да осветя личностното раздвояване на "Тя",както и двойният стандарт,който се изповядва ... :

  Направих си труда да ви направя извадка от статия ,издадена от англоезичен автор,публикувал близо месец преди нея (каква смелост,но и негова наглост!) статия на същата тема ...!?
  : Предлагам и линкове,вкл. този на автора ,с риск той да бъде "изтрит" от лицето на земята. :)

  "Древният град Рим има много прякори"
  от NS Gill
  (https://www.thoughtco.com/ns-gill-111288)
  02 август 2019 г.

  Столицата на Италия Рим е известна с много имена - а не само с преводи на други езици.Рим е със записана история назад повече от две хилядолетия,а легендите се връщат още повече,около 753 г. пр.н.е.,когато римляните традиционно датират основаването на своя град.
  Градът се нарича Рома на  латински, което означава -с несигурен произход. 
  Някои учени смятат,че думата се отнася до основателя и първия цар на града Ромул и грубо се превежда като "гребла" или "бърз".Има и допълнителни теории,че „Рим“ произлиза от умбрийския език,където думата може да означава „течащи води“.Предците на Умбрите вероятно са били в Етрурия преди етруските "

  В оригинал :
  The Ancient City of Rome Has Many Nickname

  by N.S.Gill 
  (https://www.thoughtco.com/ns-gill-111288)
  Updated August 02,2019

  Italy's capital city of Rome is known by many names—and not just translations into other languages.Rome has recorded history going back more than two millennia,and legends go back even further,to about 753 BCE,when the Romans traditionally date the founding of their city.

  This city is called Roma in Latin who has an uncertain origin. Some scholars believe the word refers to the city's founder and first king, Romulus, and roughly translates to "oar" or "swift." There are also additional theories that "Rome" derives from the Umbrian language, where the word might mean "flowing waters." Ancestors of the Umbri were likely in Etruria prior to the Etruscans. ....."

  https://www.thoughtco.com/names-or-synonyms-for-rome-117755

  Без коментар !

  Сполайте Спароток !
  Спете спокойно,имате и гавазин и доберман !

  :)

  ОтговорИзтриване
 43. арх.Георги Петров :

  Здравейте, г- н Серафимов,

  Представлява интерес единственият коментар на "прочутия" пост в блога и.
  Извинявам се много на всички ,че загубих няколко минути за да прегледам съдържанието .
  Незнайно защо липсва така втръсващата войнствена риторика...!?
  Цитирам :
  ".....
  1. doktora757 -Разсъжденията са верни за идент...
  29.08 20:31

  Разсъжденията са верни за идентичност между траки, етруски и българи, но езиковите спекулации не са достатъчно доказателство и тезата е лесно атакуема от професионални лингвисти за съжаление. Нужни са доста по-задълбочени изследвания. В заключение трябва да се знае, че дори родът на император Гай Юлий Цезар и племенникът му Октавиан Август са етруски; Юлиите са етруски род! Да така е - те създадоха Рим!...... Само българин, който не е ходил в Рим и в Италия по етруските места, не може да го разбере! С италианците сме много близки генетично, а според италианския професор Винченцо Дъ Амико и сега в Италия живеят поне 3 млн. българи, потомци на античните българи! Имаме и двама папи от български произход...

  2.2. milenavarbanova9 - към doktora 757
  30.08 08:51

  Благодаря за коментара.Защо смятате,че не съм професионален лингвист?За Юлиевия род просто не сте забелязали - този факт фигурира в статията.

  3. doktora757 -Лингвистиката и етимологията на ...
  30.08 18:43

  Лингвистиката и етимологията на имената не са достатъчни, нужно да се подкрепят нещата с древна история, археология, символни системи, антропология, ДНК изследвания, етнология и други неща като интердисциплинарни изследвания. Това обаче за сега не се прави или е в много начален етап; нужни са усилията на много хора и то да са обединени около една идея...... Сега в нашата историческа наука е пълен хаос и профанация...."

  Без коментар !

  Сполайте !
  :)

  ОтговорИзтриване
 44. ЧЕСТИТО!!!

  Двама мигранти от Афганистан са задържани в София за изнасилване на непълнолетна. Сега германските фашисти не са вече сами. А колко невъзможни расисти сме ние ще разберете от сутрешното интервю на Харалан Александров по БНТ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен21 октомври 2019 г., 14:38 ч.

   Не мисля че някога е имало германски фашисти. Ако говорите за режима на Хитлер,то той самия на няколко пъти говори ,че национал социалистическата немска работническа партия по идеология не е фашистка. Виждането, че са фашисти идва от комунистите, които наричат фашисти и фашистко, всичко което не им угажда или харесва(нещо типично за инфантилно мислещия им ум).
   А за изнасилването, то е нещо нормално за афганистанците, а и всички араби. Стотиците случаи от всяка западно европейска държава говорят ,че те просто така се държат. Проблема не са емигрантите а будалите дето ги приемат.
   Имаше поговорка че "не е будала този дето яде баницата ами този дето я прави",или нещо такова.

   Изтриване
 45. Господин Серафимов с интерес следя блога Ви от известно време !Поздравявам Ви за усилията които полагате за "ревизия" на истинската ни История.Имам само един въпрос към вас , който за съжаление не е по темата.Виждам , че едни недобронамерени хора , наричащи себе си "Исторически Парк" Ви цитират на страницата си.Не знам дали сте запознат с концепцията им на работа и за това , че доведоха доста хора до просешката тояга.Бих искал да чуя Вашето мнение по този въпрос.Още въднъж Ви благодаря за работата Ви в името на Татковината !
  Ванчо Михайлов

  ОтговорИзтриване
 46. Г-н Михайлов, не познавам лично създателите на Исторически парк. Смятах,че паркът е нещо положително, но каква е реалността и какво е развитието не зная.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля паркът според мен е малко нож с две остриета.
   Но и мисля ,че за него са хвърлени толкова много пари,че инвеститорите ще вложат големи усилия в неговата защита.
   От там мисля идва и проблема ,понеже паркът има част отделена на "славяните". Следователно вашият...а и от там нашият мироглед за изцяло тракийския произход на българите, ще бъде осмивана и атакувана.
   Поне така аз виждам нещата.

   Изтриване
 47. Все по често се говори че историята на човечеството трябва да се пренапише .Споровете за теориите не трябва да са така ожесточени.
  https://www.youtube.com/watch?v=LqRVZCJ3MLg

  Ето ви тук за произхода на расите.

  Явно няма как животът да е тръгнал от едно място на Земята.
  Всяка цивилизация си рисува Боговете по свой образ и подобие.
  Има всичко на всичко 4 кръвни групи.
  1-ва са европейците, 2-ра азиатците, трета африканците , четвърта евреите.
  Не можах да разбера тия що причисляват евреите като раса.

  В България не е ли поредицата 0,1,2,3, .
  Не е ли най рядката 0-та кръвна група която може да дарява на всички групи кръв??
  Голямо експериментиране е трябвало на извънземните за да ни направят .
  Явно са се пръснали по 4-те посоки на Земята и са започнали да ни правят, като за основа са взети местните "маймуни".
  Ще трябва някой да ни издири по света и който се мисли за българин да се изследва и да видим кое е общото между нас.
  Колкото и различни да са легендите на народите за произхода им явно ще се сведат до 4-ри групи.
  .
  После така сме се смесили че не се знае кой кум , кой сват , кой на булката брат.
  Като гледах в тубата изследванията които се оповестяват от различните хора , се установява че всички тръгнали от Африка и у всички изчезнали ниандерталците . Имат по 1,2 процента от техния ген. Да де ама прочетох че едни като минали по поречието на Дунава , казал че тук живеят такива "дървени глави " кроманьонци че никаква религия не приемат.
  Гена на неандерталците бил свързан с пеенето , рисуването , четеното , езика , ... т.е с творчеството.
  Противоречия бол.

  ОтговорИзтриване
 48. ==Пита се: какво е значението на "ка" и "ан"?
  Не търсете отговора в други езици. Търсете само в нашия език.==
  Майка ми не казваше на майка си майко или мамо а нана=мама, нанка = майчице. ?
  На гърдите казваше ненки ?
  Това тюркски език ли е.
  Някой по горе каза че турци има в 12-ти век. Ми няма, тогава , има османци , не е ли така ?Турция от кога е Турция. Има Османска империя , ама няма държава Османия . Както междувпрочем , има Росийска империя, и днес Росийска федерация , а къде е Росия и днес??

  ОтговорИзтриване
 49. Добре де, защо говорим за тракийско влияние над Етруски, след като има сериозни твърдения, че етруските не само имат тракийски произход, а някои източници твърдят дори, че са прогонени от гърците Пеласги.
  http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/etruscans.htm
  https://www.thoughtco.com/who-were-the-etruscans-118262
  Вярно е, че има и други версии като такава, че са бежанци от Троя, но произхода отново се свързва с траките. Възможно е да е имало смесване на няколко вълни мигранти от различни етноси и всеки да е оказал влиянието си, но мисля, че връзката с траките е ясна. Наистина има известна разлика в културата и езика, който не се определя като Индо-Европейски, но едва ли само това може да бъде показателно, че са коренно различни от Траките.
  https://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3172:2013-10-10-13-21-03&catid=158:2015-05-09-09-24-36&Itemid=249

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен24 октомври 2019 г., 15:05

   Да си призная, и на мен малко странно ми се стори тази статия от тази гледна точка.Понеже преди г-н Серафимов сякаш имаше позиция ,че етруските са траки или доста близки роднини с траките.

   Изтриване
  2. До Никола28 октомври 2019 г., 10:19 и Анонимен24 октомври 2019 г., 15:05

   Писал съм това, че етруските по начало са народ говорещ неиндоевропейски език, но този народ бива силно повлиян от различни групи стари балканци. Има както езиково, така също културно, а и др. влияние - все пак култура се предава най-лесно чрез смесване на две етнически групи.

   Изтриване
 50. Тази неделя от 18:30 по БНТ2 – амбициозното заглавие „Укриваната истина за нашата история“ с проф. Искра Баева???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вчера /27.10.2019 г./ в предаването на Росен Петров по ТВ Он еър, г-н Серафимов се опита да повдигне малко завесата паднала пред очите на хората, които не се интересуват и не търсят истината за нашия произход. За съжаление предаването е твърде кратко и е много трудно да се опише цялата картина, но все пак е по-добре от нищо. Няколко пъти г-н Петров спомена, че г-н Серафимов не обича да дава интервюта, което до някъде е разбираемо, но според мен трябва да дава по-често телевизионни интервюта защото повечето хора "мислят с телевизийте си" и това е начин неговите достояния до истината да стигнат до повече хора.

   Поздрави!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  2. Много ми хареса интервюто на Павел Серафимов в предаването "Операция история" с Росен Петров по BULGARIA ON AIR (27.10.2019). Добре че съвременната телевизия позволява гледането на пропуснати предавания до седмица назад. Наистина смятам, че ще е добре г-н Серафимов да участва по-често в телевизионни предавания, а не да ги избягва, защото така достига до по-голяма аудитория. И дано скоро да започне да прави онези видеа в Youtube, за които беше споменал наскоро.

   Поздрави!

   Христо

   Изтриване
  3. Браво, Г-н Серафимов! Следващия път - по Канал 1!
   Браво и на Росен Петров, въпреки че споделя дошляческа теория, както самият той призна!

   Изтриване
  4. До Дойчин Дойчев 29 октомври 2019 г., 18:41

   Г-н Петров беше искрен и обективен. Той ме изслуша културно и спокойно, даде ми възможност да обясня защо смятам старите българи за принадлежащи към балканските народи.

   Прочее, едни от най-добрите ми приятели - хора, които ме познават доста време, първоначално поддържаха теорията за азиатския прозход на старите българи. Нормално е човек да се придъжа към наученото в училище и университет.

   Изтриване
  5. До Unknown29 октомври 2019 г., 9:36 (Христо)

   Вече направих няколко клипа, трябва само да се обработят :)

   Изтриване
 51. Както се очакваше, от интервюто с проф. Искра Баева, въпреки някои горчиви истини, не можеше да се очаква нищо друго освен „топъл въздух под налягане“. Мизерния предателски лик на казионните ни историци! Добре, че съществува и проф. Павел Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 28 октомври 2019 г., 16:35

   За кое интервю става дума, можете ли да дадете някакъв линк?

   Изтриване
  2. https://bnt2.bnt.bg/bg/a/ukrivanata-istina-za-nashata-istoriya

   Това е линкът, Павле мой!

   Изтриване
 52. Все пак научихме/припомнихме си нещо - Политиката определя облика на държавността, от там на самоопределението, стремежите и развитието на народа, и че Историята е учителка на живота (помага за извличане на поуки)!
  Добре че го има г-н Срафимов, да ни запознае с историяата на траките, но все още е длъжник на собствената си кауза да докаже, че първите българи са били с тракийски произход (имам предвид част от тракисйката обшност, защото ми е ясно, че тракийско самосъзнание не е съществувало). Това все още не е изяснено по никакъв начин от него, и честно казано, дори не се опитва да го направи, просто се е опрял на логическото заключение, че щом траките са част от нашата история, то те непременно трябва да са първите българи! Но това нито е задължително, нито е доказано, напротив, от изворите знаем, че траките са станали българи с налагането на българското управление над техните земи! Поради това, и ние сме станали техни преки наследници и имаме право да се гордеем с тяхната история! Но кои са били първите българи?! Това е въпросът!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Адам и Ева как кои?

   Изтриване
  2. Г-н Славеев,
   Мисля не сте прочели изцяло блогът на г-н Серафимов.
   Иначе щяхте да се сетите сам, че той многократно е показвал сведения за името българи на балканите, далеч преди въпросното идване на "българите".
   Имена, обичаи, бит, култура, език, прилика на археологически артефакти, исторически сведения, та дори и генетичните резултати. Какво повече трябва да се доказва или защитава не знам. Който има акъл да събере 2 и 2 и да получи 4, мисля има достатъчно сведения да си направи сам заключенията.

   Изтриване
 53. цитат: Анонимен 29 октомври 2019 г., 12:29 "...да докаже, че първите българи са били с тракийски произход..." А защо държите непременно, който и да било да Ви доказва? Дори не е ясно какво точно доказателство искате да Ви се представи, за да го приемете за достатъчно. Хилядите извори, които г-н Серафимов посочва, десетки във всяка публикация, не са ли достатъчни? Ако имате желание за повече, можете сам да потърсите в мрежата, а не да чакате някой да Ви доказва. Ако и това не ви се струва достатъчно означва, че никои ннищо не може да Ви докаже, защото просто не искате да приемате каквото и да било за доказателство.
  " В „Хронография“ на византийския летописец Йоан Малала пише: „пристигна с атридите и самси Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидоняни, а сега българи, 3000 души“
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Мирмидони
  Йоан Цеца - GIBI 10.104 „И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин“
  http://www.promacedonia.org/gibi/10/gal/10_104.html
  Йоан Цеца - GIBI 10.105: “А пеонците са българи. Не вярвай на глупаците, да смяташ, че пеонците са различни от тях.Те смятат, че Аксиос е различен от Вардара."
  http://www.promacedonia.org/gibi/10/gal/10_105.html
  Щом и това не е достатъчно, нищо няма да Ви е достатъчно!

  ОтговорИзтриване
 54. Горното мнение се състои от 178 думи, но информацонното му съдържание клони към 0!
  Като човек запознат с теорията на информацията, неволно се възхищавам - този човек без никакво усилие постига това, с което и най-съвременните супер-компютри едва, едва се справят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тук доста хора не са съгласни с моите виждания, а аз с тези на автора, но е разбираемо, след като явно не сте последвали основния съвет на автора - проверявай! И, моля Ви, г-н Никола и последващи Анонимни, четете повече извори и по-стари, не от 12 в и карти от 14 в! Ако нямахте изчерпателна и достоверна информация, версията, че Инките са преселили се Маи, а европейските заселници в Америка - викинги, щеше да е също толкова добре защитима! Истината, обаче е, че съвременниците на тези събития, не знаят нищо за българи-траки, не е ли странно?! Естествено, за вас това е конспирация и целенасочено изкривяване на историята, за мен, нови хора, с които е трябвало да се запознаят! Българите са причислявани към хуните, а те не са били никакви траки! Дали траките са говорили близък език с българите и други народи от Източна Европа по това време, е въпрос на доказване, но не виждам как това прави българите - траки, както не прави и руснаците - българи, американците - англичани, да не говорим за любимите на г-н Серафимов, мозамбикци - португалци! Първото споменаване на българите е по повод на сарматската война на Констанций II, където е споменат Зиези, и които са действали в съюз с германски племена, и никаква връзка с траки не е направена!
   А най-странните, е че след идването на българите, тракийските богове просто се изпарява, забравени са, начело с Херосът! Защо ли?!
   Г.Славеев

   Изтриване
  2. До Г.Славеев - Анонимен29 октомври 2019 г., 23:06

   Първо - не може да се говори за идването на българи, понеже старите българи са местен народ и човек няма как да нахлуе в собствената си земя.

   Второ - Херосът не е забравян нито по времето на Аспарух, нито в ново време. Аспарух е познат също като Есперих и Испор, а пък аспа, еспа, испа са тракийски думи закон. Херосът има следните епитети - Ут-аспиос, Вед-еспис, а в тракийския топоним Ар-исба Гиндин намира тракийската дума за кон исба, испа. Знаем също и, че ар-исп е название на растение за лекуване на коне на езика на гети и траки.

   Колкото до изворите - Михаил Сирийски пише през XII век, но това не пречи на хората, които искат да изкарат старите българи азиатски народ, да ползват работите му.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, българите СА дошли от север, пише го в Манасиевата летопис, но Вие и компанията около Вас, предпочитате чуждите извори пред домашните/нашите си, а после ги обяавяавате за неточни, когато споменават неща, които не ви се нравят! Аспарух идва от север също, не зашото неговите предци са били изгонени преди това! Вие пропускате историята готите и вандалите, аланите въобще! Това са големи, но не неизчерпаеми групи от хора, и когато заливат Римската империя или са заедно с хуните, колко от тях ще да са останали по началните си земи, че да бъдат и фактор! Спрете да четете избирателно! Какво оръжие са имали тези 'малко' наброй хуни, че да държат в подчинение цели народи! Гепиди, лангобарди - къде са живели преди да се преселят?! Да не излезе, че гепидите са траки, щотот са обитавали около Карпатитр?!
   Няма никакви исторически, а по-малко археологически находки за притежанието/управлението на земите на юг от Дунав от българи преди 4в, да не говорим за времената на безписмената история - 5000-9000 г назад!
   Как Херосът да не е изчезнал, след като погребалните церемонии се променят и надгробни плочи с неговия образ напрактика липсват след появата на Аспарух 'Тракиецът', нито има възстановяаване на тракийски храмове, а още по-малко изграждане на нови и възход на тракийското религиозно движение и традиции! Възможно е да е имало единични случаи, но като цяло един 'освободен' народ, който свободно е упражнявал при чуждата власт своите традиции, изведнъж ги забравя!
   Хванали сте се за значението на едно име, и от там правите великото заключение за етническа, културна и едва ли не религиозна принадлежност на индивида! Моето име е Георги, а вашето Павел - да заключим ли, че аз съм грък, а вие евреин?! Още повече, че ние не знаем коя е била майка му, на Аспарух! Ако е била арабка или хазарка или маджарка или друга от нетракийски произход, тогава той по кой закон на биологията ще се определи като чист тракиец? В кой извор е посочено неговото 'завръщане' като причина или следствие от войната с Римската империя?!
   Също, все още не разбирам, какво имате предвид с 'азиатски народ' и какво лошо има в това понятие?!
   Германците откъде са дошли?! Келтите преди да се установяат като такива във Франция, къде са пребивавали? Нека да ви напомня откъде са дошли земеделците, които безпорно са се развили много на Балканите - Мала Азия! А на север са събирачи по целия Евразийски континент! С една дума - всички европейци в един или друг смисъл са азиатци, особено когато говорим за времената преди 9000 г!
   Трябва отново да прегледате генетичния Си тест и да видите, откъде са дошли предците Ви! Едва ли ше споделите, но се съмнявам, че не разбирате какво е значението на Централна Азия и земите зад Урал за човешката култура, и че не е задължително в Азия да са живели и да живеят само монголоиди, доколкото разбирам, това имате предвид!
   Просто оставете общите приказки, моля, и дайте накратко в един постинг Цялата Българска История - каквато я виждате - от зората на българите с това име (обяаснете трансформацияат, ако имате данни или идеи), как политически се е стигнало до Стара Велика България, далече от всяакакви тракийски земи, и защо Аспарух ще се бие с бащните му 'побратими' и съюзници, за да освобождава хора, които са били свободни и са имали императори от своите среди!
   Поздрав Г. Славеев

   Изтриване
  4. до Анонимен 29 октомври 2019 г., 23:06
   По всичко личи, че съм бил прав в предположението си, че не Ви вълнува толкова самото съдържание на сведенията от древни хронисти, а възможността да ги обявите за недостатъчни, за да затвърдите тезата си, че липсват доказателства. По същата логика можем да оспорваме и Омир, защото Троянската война е събитие случило се 4-5 века преди него. За сведение, по негово време грамотните са били единици, а всичко се е съхранявало в паметта на хората. Има допускания дори, че самия Омир е бил неграмотен и само е рецитирал поемите, които е научил на изуст, а друг ги е записвал. Съжалявам за отклонението, но си спомням как като малък, дядо ми, който беше роден 1903 г. и беше ходил на училище само 4 години, как с големи подробности ми разказваше българската история. На въпроса ми откъде знае всичко това, той ми отговори така:
   - Ами като отида в чаршията и когато се заседим някъде, след ежедневните клюки, си говорим за тези неща.
   Така се е предавала и съхранявала историята в предишни времена. Дори самия Херодот казва, че пише това което хората му разказват и сам се удивлява как някои са запознати със събития, които са се случили 8 - 10 поколения назад, а това са цели 5 -6 века. Точно на Вас съм писал и в друга тема, че когато става въпрос за древни времена, почти няма неоспорими твърдения, защото известните факти са недостатъчни и се налага анализ, сравнение с други известни сведения, а това предполага и някаква доза въображение. Много добре знаем видимата разлика в ръста, телосложението, формите на главата, лицето и други черти между балканци (по голямата част от европейците), азиатци, африканци, ескимоси, араби, аборигени и др. Погледнете се в огледалото и сам си отговорете към коя общност Ви се струва, че принадлежите. Нас не ни итересува кой и къде за прив път се е нарекъл българин, а от къде произхожда. Дори генетичните изследвания доказват, че най близка връзка българите имат с македонци, населението в северна Гърция (македонци и тракийци), румунци и унгарци. Все народи доказано произлезли от населението на балканския регион. Да вземем македонците с които изобщо не е необходимо да убеждаваме когото и да било в роднинските си връзки и общия произход. Те са на Балканите още от времето на Омир и няма никакви данни да са пристигнали от друго място. Как македонците произхождат от Балканите, а най блиските им родственици, българите са от Кавказ, Памир, Алтай и къде ли още не? По подобен начин можем да съпоставяме още една камара различни факти, които са ни известни от различни източници и да си вадим заключения, а не да търсим и да чакаме някой да ни доказва това или онова. Историята не се доказва с теореми, уравнения или други подобни точни доказателства.

   Изтриване
  5. Г.Славеев

   Истината е ,че много от нас нямат време да се ровят из историческите документи,нито като хоби нито като професия.А повечето които имат ,нямат и достъп до тях. И истината е ,че се уповаваме на хора които са го направили, да обобщят тези исторически документи и ние да преценим дали да вярваме на тази или онази теза спрямо собствената ни способност за критично и рационално мислене.

   Следователно хора като вас би трябвало да предоставят информация с която да докажат НЕ балканския произход на българите. Причината ние да имаме повече убеждение в теорията на г-н Серафимов е именно защото е представил предостатъчно доказателства за нея(бих казал повече).

   Говорите за гени а в същото време всяко следващо генетично изследване(с напредването на тази наука), повече от ясно затвърждава тезата за местния произход на българите. Дори и да са дошли от север,въпросните българи или са били почти идентични с местните траки,пеласги и тн., или са изчезнали без да оставят голяма следа. Това че една група хора са дошли от север , не ги прави непременно носители на гени от централна и източна Азия(от другия край на светът). Мисля това е много близко до умът на всеки мислещ човек.

   Манасиевата летопис...без да знам много за нея, гледайки информацията в Уикипедия, очевидно е писана в периода на римската окупация на нашите земи. Следователно логично е да проектираме информацията в нея, спрямо политическата обстановка на времето, тоест да я разглеждаме в правилния контекст. А именно,че е напълно възможно, римската империя да е подложила местното население на целенасочена пропаганда и изкривяване на истината. Казвате "ама това са някакви си ваши конспирационни теории", дори и така да е, всеки глупак който познава историята поне малко, едва ли ще повярва на идеята ,че римската империя винаги е таяла топли чувства към българите и всячески се е стремяла да запази българската идентичност. Логично е, както всяка империя, тя да се стреми да унищожи тази идентичност.

   Казвате ,че г-н Серафимов гради теорията си само на базата на едно име, но отново ви казвам,явно не сте чели блогът му,понеже многократно е обяснявал ,че името на Аспарух е само една частица от целия пъзел.

   Що се отнася до религията. Отново поглеждайки ситуацията по онова време, ще разберем ,че християнството вече е твърдо установено. Още повече ,че по времето на Аспарух, християнството отдавна е официалната религия на империята. Следователно голяма част от местното население ,ще да е било християнско. Да не забравяме,че самите историци "с диплома", говореха не отдавна,че има сведения бащата на Аспарух да е бил покръстен.Ако това е било така, то защо му е на един християнин да изгражда езически храмове? А ако не е бил християнин, при условие ,че мнозинството от населението над което той и неговите наследници са вече е владетели, са християни,защо им е да градят езически храмове?

   Що се отнася до произхода на самия Аспарух, не виждам от къде на къде майка му ще е арабка.Има ли сведения за това? Хазарка е възможно но при условие ,че Кубрат води войни срещу хазарите до последно, защо си е взел жена от враговете на собствения му народ? Имали сведения за мирен договор при които той взима за жена хазарка? Ако няма то вашите тези са далеч по-безпочвени.

   Накрая ще се съглася с Анонимен30 октомври 2019 г., 17:59, че колкото повече отиваме назад във времето, толкова по-неясна става картинката и можем само да предполагаме за нещата за които нямаме сведения. Макар ,че като всяко интелигентно същество използвайки ограничена информация ние все пак можем да избистрим или да осъзнаваме картината на миналото, дори и да не я виждаме в нейния микро детайл. Ако ви покажат Мона Лиза премината през програма където чрез филтър изображението е размазано, дори и при силно размазване,където изображенеито е просто някакви форми с даден цвят, пак щяхте да разберете коя е картината и кой е автора.

   Изтриване
 55. Поздравления за поредната статия на г-н Серафимов и за коментара на Никола.
  Всеки път, когато някой спомене нещо за конспирациите, отговарям с един виц : " Две овчици си пасели на ливадата и едната прошепнала на другата : - Знаеш ли какво разправят, че ни отглеждали само да ни доят, да ни стрижат и накрая да ни изядат! А другата овца кръшно се засмяла и рекла: - Ех и ти, с твоите теории за конспирацията".
  Г-н Славеев явно е привърженик на дошляшката теория. Не е уточнил обаче от кои е - от тюркофилите или от иранчаните.
  Съгласна съм с Никола, че господинът трябва той да започне да доказва една от двете дошляшки теории, а да не кара г-н Серафимов - аз през всичките тези години не съм прочела от г-н Серафимов нищо друго, освен доказателства. С всяка статия той прави само това - доказва, доказва, доказва...за тези, които са съгласни да им бъде доказано. С други, на които заплатата им зависи от това да не приемат друго освен "правилната" българска история, нищо не става.
  В подкрепа на това,че християнството е проповядвано по нашите земи още през I век от н.е. няма да цитирам източници, има ги достатъчно и в статии в блога, и в други статии, но ще посоча нещо, което се е превърнало в кошмара на археолозите - останките на стотици християнски църкви на територията на България, които трябва да бъдат датирани в периода II - VI в., но това не може да стане, защото означава да признаят, че християнството е тук векове преди Борис Покръстител! И всички те - историци и археолози, се гърчат като настъпени змии, и се чудят как да извъртят, че хем са църкви, хем са от преди Аспарух, хем всъщност това няма никакво значение! Защото всички тези църкви няма как да са строени за римляните - те колко са били може да се сметне по легионите, които са били дислоцирани тук, и не всички са били християни. Значи са строени за многобройното местно население, което никой няма да се осмели да твърди, че не е било тракийско.
  А за "изчезналия" тракийски Херос - това е поредната лъжа, която официалната българска история е спуснала пред очите ни. Тези, които са задълбали в изучаването на българската иконография и са проучвали нашите икони / по-точно остатъците от хилядите унищожени през столетията икони/ знаят, че изображенията на св. Георги са продължението на тракийския Херос. Следва продължение.

  ОтговорИзтриване
 56. Драги Никола, виждам, че историяата е далеч от ежедневието ви, а от там и разбирането й! Историята е комплексна наука за икономическо-политическо-културното развитие на хората, записва и обяснява това развитие, и не се интересува от едно или друго предпочитание, а борави с факти! По силата на фактите, които вие и много други сте пропуснали, защото сте избрали лесния начин да 'научите' нещо, Манасиевата летопис е гръцки текст с българска редакция! Дори и в Уикито не сте прочели повече от 2 изречения - 'Преводът е направен в немерена реч, в периода 1335 – 1345 г. по заповед на цар Иван Александър (1331 – 1371 г.)', какъв 12в, каква окупация, какви шашми!?
  С уважение към Вашите, моите, и на милионите българи, баби и дядовци, които не са имали възможност да учат и да се образоват, вашето историческо познания, методите Ви на учен на историята, стремежът Ви да се развиете в тази насока - са като техните, до 4 клас! Вероятно защото нямате време, иначе не бихте писали такива глупости като - "Как македонците произхождат от Балканите, а най блиските им родственици, българите са от Кавказ, Памир, Алтай и къде ли още не?!" И още - "Нас не ни итересува кой и къде за прив път се е нарекъл българин, а от къде произхожда..."!
  Драги Г-н Анонимен30 октомври 2019 г., 17:59,
  Това са безмислици - "Да не забравяме,че самите историци "с диплома", говореха не отдавна,че има сведения бащата на Аспарух да е бил покръстен.Ако това е било така..." - (а то е доказано, бел.м., но Вие предпочитате да го оспорите, явно защото не е доказаното от г-н Серафимов) - "...то защо му е на един християнин да изгражда езически храмове?". - доста наивно мислене и слаба историческа подготовка! Кубрат/Кробат/Курт, защо да не си е взел жена арабка или хазарка?! Да не би да е имал една само?! Да не е воювал с хазарите цял живот?! Войната с хазарите преди или след раждането на Аспарух е започнала?! - разбирате ли лаишкия Си подход и исторически познания?! Кубрат/Курт/Кробат по своята управленческа същност е бил император - владетел над няколко различни по своя облик, култура и език общности, Стара Велика България е била империя, и той най-вероятно е имал много наложници, за каквито е споменато да има Кан Крум, при обсадата на Константинопол! Но по-съществения въпрос е защо вие вярвате на човек, който пише пристрастно и защо не следите какво докладва археологията и професионалните историци, които боравят със сведения от много повече източници, отколкото г-н Серафимов е представил общо във всичките си теми? Вероятно, защото г-н Серафимов е казал, че казионните учени лъжат и премълчават - а вие как разбрахте, че неговото твърдение е истина, след като явно не се ровите и не проверявате първоизточницте, не четете рецензии и анализи от уважавани западни автори, за да разберете дали нашите послъгват?! Аха, нашите лъжат, а западните още повече - четете тогава китайски източници, грузински, арменски, арабски! Вие явно не знаете, че много от т.нар. тракийски глоси се тълкуват през литовкси език?! Вероятно те са първата тракийска общност зад граница?! Съмнявам се да ви звучи познат и разбираем този език!
  И не се съгласявайте с Анонимен 30 октомври 2019 г., 17:59! Не се оставяйте мъглата за отминалото време да забули замъгленото Ви историческо познание още повече - борете се, четете, сравняавайте, мислете, в противен случай игнорирайте всичко, забравете го и сам решете на базата на житейския си опит и традиции като какъв да се определите, но когато говорите за история, ползвайте доказани факти и теории, обяснения и анализи, а не жълти мнения! Те са за чаршията! И всичко е не, за да се угоди с доказателства на мен, а на науката!
  Прочетете отново историяата на Първата Българска Империя от Ръсиман, и каквото намерите от други автори, вижте изкуството, строителството, политиката, целите, подражанието на Константинопол, четете за археологическите находки у нас и околните земи, определени като прабългаркси, сравнете ги с тракийските, и ще видите разликите, ако направите това с отворени очи, разбира се!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
 57. до Анонимен 31 октомври 2019 г., 17:35
  Не се надявайте и напред да породължавам да влизам в тон на подобни нелепи провокации! Преди време някой беше направил паралел между "Г.Славвев" (вроятно друг фалшив ник) и "проф. Д.И." Тогава реагирахте остро и макар да имах съмнения склоних да допусна, че е възможно да е грешка. Сега нямам никакви съмнения, защото всичките похвати се повтарят 1:1. Без всякакви аргументи се опитвате да оспорвате мненията на всички, които имат различно мнение от опорните точки, които се опитвате да проповядвате. С човек който очевидно упорито отказва да ползва някакъв разум, а само целѝ да спами темата за да отклонява смислени коментари, нямам намерение да продължавам да комуникирам. Надявам се и други да осъзнаят ситуацията, за да останете да си говорите сам. Спорейки сам със себе си може да достигнете до някаква колосална истина.

  ОтговорИзтриване
 58. Г-н Славеев.

  Макар целенасочено да целите да ме обидите, едва ли не.Аз съвсем ясно ви обясних че не съм историк, а и нямам време да се ровя из документи.Никой не ми плаща за това, а и аз трябва да издържам себе си и семейството ми някак си. Не може всички да сме на държавна хранилка или пенсионери. Затова се осланям на хора които са ги чели за да си правя правилните заключения. Хора като вас които трябва да да ме убедят в правотата си.

  Колкото и да съм незапознат с въпросния ръкопис няма как да приема няколко от вашите факти.

  1. Когато критикувахте г-н Серафимов, казахте че Манасиевата летопис е наш исторически източник. Понеже не съм запознат ви повярвах и от тази гледна точка коментирах. Когато погледнах Уикито забелязах че има български препис от 14в, както вие сам казахте но той реално не ме интересува. Ето сега обаче казвате оригинала е от римски автор. Ще се радвам да обясните на мен а и на всеки четящ блога, как така използването на манасиевата летопис,която е явно препис на чужд автор е всъщност използване на информация от наш автор.Може би аз не съм ви разбрал.

  2. Може да съм прочел 2 изречения от уикито но мисля съм направил далеч по-трезви заключения за информацията в тях. Първо преписа е от 1335 – 1345 но самия той говори за събития "до началото на управлението на ромейския император Алексий I Комнин (1081 – 1118)." Чисто логично е да сметнем че авторът пише до този период просто защото самият той живее в него или непосредствено след него. Няма как да напише за нещо което още не се е случило нали? Отново от Уикито разбираме че самия текст е по поръчка на "севастократорица Ирина, съпруга на севастократор Андроник Комнин, брат на император Мануил I Комнин", като писателя на статията вежливо е свързал името на император Мануил I Комник със страницата към статията за него. Когато щракнем на неговото име разбираме ,че е живял от 1143 до 1180. Следователно брат му едва ли се е родил близо 40г след него. Отново от Уики можем да погледнем и да видим че въстанието на Асен и Петър започва през 1185. Като погледнем сведенията, логично е да заключим че въпросната летопис е писана в периода 1118 - 1180. Което ще рече ,че Да, България е била под римска власт(окупация) когато е писан летописа. Освен ако нямате друга информация която да противоречи на официалната.
  Защо е бил нужен преписа на български в последствие не знам но и не ме интересува.Факта е че е писан по време на римската окупация и че е писан от римски автор по поръчка на приближените на императора. Което само по себе си изисква най-малкото да не приемаме като чиста монета написаното в него за нас.

  3. Цитата който сте ползвали,като уж от мен, не е моя. Моля не ми преписвайте думите на други хора.

  ОтговорИзтриване
 59. Г-н Никола, направо към отговорите, с огромното ми извинение, ако съм ви засегнал, понякога и аз съм емоционален!
  1. Не е нормално да вярваш на някой, който не е професионалист в дадена област, игнорирайки всички професионалисти, които твърдят противното на "любимия" Ви автор! Все пак професионалистите, не всички са на заплата и в една институция, има ги във всички държави и не ходят на партийни конференции където да получават инструкции как да тълкуват дадени източници. И ако един е сгрешил, може би 10 са го повторили, то определено 100 са се изказали в друга насока и затова е редно да се четат различни автори, по възможност от различни държави! Ако не можете, тогава не очаквайте някой да ви поднесе истината, цялата и чиста истина - особено от пристрастни автори като г-н Серафимов! Ако има явно противоречие в твърденията, е редно да го проверите, преди да правите заключение!
  2.Извинете, но изказването Ви е доста глупаво (няма друга дума, извинете) - "Защо е бил нужен преписа на български в последствие не знам но и не ме интересува."
  И отново сте пропуснал най-същественото - текстът е "с българска редакция"!!! На български език, за българи, от българи!! Редакция означава, че има добавки или промени в текста, за да го направят по-вярен от наша гледна точка, защото кой знае по-добре от нас какво и кога е станало?! Надявам се да сте разбрал пропуските си и да се упражнявате повече в анализиране на текстове, което започва с внимателното им четене!!
  3.Извинявам се за приписаните на вас цитати, коментарът ми бе към Анонимния, извинете отново!
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
 60. Здрвейте г-н Серафимов,
  Поздравления за представянето на поредната добдра тема. Същевременно, и честит празник на Народните будители, тъй като Вие сте един от съвремеммите Наши будители. Честит празник и на всички, които малко или много допринасят за пробуждането на заспалия Български народ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Иван 1 ноември 2019 г., 16:26

   Благодаря Ви! Честит празник!!!

   Изтриване
 61. Арх.Г. Петров :

  Г-н Серафимов ,искам да Ви поздравя с празника на Народните будители !
  : )
  Благодаря Ви и споделям твърдите Ви убеждения за
  правото на нас,Българите да разчистим всички Лъжи , които в продължение на векове са "втъкани" в официалната световна история ,лишавайки ни от полагащото ни се признание като първосъзидатели на съвременната цивилизация чрез хилядолетното цивилизационно наследство на нашите Велики деди !

  Сполайте !

  ОтговорИзтриване
 62. Поздрави за чудесното представяне в дискусията за траките ON AIR!
  Да се върнем към горната тема, която е много интересна.
  Друга етруска дума- "веда" за вода, която е същата и на фригийски.
  На Аполон също му пишат Апулу. А ние си имаме глагол пуля се. Може би е имало значението красив, след като хората са се
  пулели по него. Познават и Орфей. Пишат го по бронзовите огледала.
  В някои стари италиански изследвания се предполага, че етруският е малко или много близък с тракийския или фригииския езици. Но днешните италиянски учени май не са съгласни с това... търсят сензации и мистика.
  Поздрави и продължавайте добрата работа, а ние сме с Вас!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Акад. Димитър Дечев счита траките за смесица от иранци и етруски. Аз не споделям това виждане. Смятам, че близостта на етруския и староиранския с тракийския, се дължи на тракийски влияние над населението на Апенините и Средна Азия.

   Изтриване
 63. По-долният цитат е от стара италианска книга.

  "che la lingua Etrusca antica o su simile , o su poco diversa dalla lingua antica de Traci o de Frigj , o che fu di quèsi e un Dia-
  letto "
  Дори доколкото разбирам наричат етруския диалект на тракийски или фригийск език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Етруският език е неиндоевропейски със значителен индоевропейски, или по-точно с тракийски суперстрат.

   Изтриване
 64. Какво ще кажете за златната книга открита по поречието на Струма и неразчетена от нашите академични среди?
  Книгата е написана със същата азбука както и етруските надписи. Наричат я учените глави Орфическа, но аз не съм убедена защо.
  Ето и връзка към информация за нея:
  https://www.youtube.com/watch?v=91UPGuCnFys

  ОтговорИзтриване