29.09.2019 г.

БИБЛИЯ БЕСИКА ИЛИ БИБЛИЯ ГЕТИКА?


БИБЛИЯ БЕСИКА ИЛИ БИБЛИЯ ГЕТИКА?
(aвтори П.Серафимов, А.Мошев)


Повечето учени приемат, че траките са имали свой превод на библията, а и, че поне до VI век са извършвали богуслужението на свой език. За това има сведения от времето на Античността. Значителният брой раннохристиянски църкви на наша територия също е потвърждение за мащаба на проникване на Xристовото учение в земите между Дунава и Бяло море.

Има обаче въпроси, който все още вълнуват духовете: Каква е съдбата на тракийската библия? Какво е името ѝ? Разбираем ли е текста за нас българите?

В научната и художествената литература, преди време навлезе термина “Библия Бесика” като обозначение на тракийския превод на Светото писание. Днес този термин е добре познат и често използван, но малко хора знаят, че той е както неправилен, така и нов, измислен е едва през 1984-та година от българският учен Тодор Тодоров. За това пише в своя работа проф. Светлана Янакиева. Правилното, точното име на тракийския превод  би трябвало да бъде “Библия Гетика” по простата причина, че точно за гетите, през IV век е създаден превод на евангелието.

Нека обърнем поглед към далечното минало и стъпка по стъпка да се доближим до истината за тракийската библия и нейното име. От всички тракийски народи, най-манипулирана и ощетена е историята на гетите. Премълчаването на данни е започнало много отдавна. Неслучайно Страбон казва следното: Що се касае до най-старата история на гетите, то тя трябва да остане неразказана: As for the Getae, then, their early history must be left untold.“- Strab.VII. 3.11


Известният с обективността си летописец не споменава по чие настояване, далечното минало на северните траки не бива да става обществено достояние. Страбон твори по времето на император Октавиан Август, който е любимец и ученик на Гай Юлий Цезар – първият римски политик планирал война срещу нарастващата по мощ гетска държава.

Напълно е възможно Октавиан Август да е оказал натиск над стария автор, смятайки, че истината за гетите може да възпрепятства организирането на кампания срещу тях.Представител на северните траки, изобр. Zanner - self-made/alternative version of the original

Всъщност, дезинформация за гетите съществува даже няколко века по-рано. Още по времето на Херодот, доста упорито се разпространява лъжата, че обожественият от гетите Залмоксис е бил роб на Питагор. Бащата на историята съобщава за това вярване, но добавя и нещо важно, което го кара да мисли, че чутият от него разказ не отговаря на истина. Херодот споделя, че Залмоксис е живял доста преди Питагор (т.е. няма как да е бил роб на човек, който още не е роден бел.авт.) :

I neither disbelieve it nor do I very strongly believe, but I think that this Salmoxis lived many years before Pythagoras.” – Her.IV.96


Това, че не гетът Залмоксис е черпил знания от гърците, а гърците от него, научаваме от Платон. В своя работа той представя думите на свой сънародник, който обяснява, че е научил метод на лечение от тракийските лекари следващи учението на Залмоксис:

“I learnt it on campaign over there, from one of the Thracian physicians of Zalmoxis,  who are said even to make one immortal.” - Plat. Charm. 156d


Северните траки, макар и по-бедни от своите роднини на юг от Стара Планина, са били носители на викоси морални качества, а и голяма мъдрост. В Йордановата работа “De Origine Actibusque Getarum”- “Произход и Деяния на Гетите” намираме един интересен пасаж, в който се казва, че преди мъдреца Залмоксис ca живели  двама духовно извисени представители на северните траки. Един от тях е Севт (навярно бащата на прочутия мислител Аварис бел.авт.), а другият е Дикиней. Той е описан като добър философ с огромни знания. Дикиней обяснил на хората си движението на слънцето, луната и земята, казал имената на 346 звезди, а също така поучавал гетите и им дал такива знания, че те станали способни да овладяват всеки спор и да убедят когото и да било в правотата си- Jord.(67)-(71). Несъмнено тук става дума за основаване на философска школа при северните траки.

Става ясно, че в сравнение с останалите си сънародници, по отношение на мъдростта, знанията за вселената и възвишения си дух, гетите действително са превъзхождали всички останали жители на земите на юг от Дунава, Балкана, а и други места. Съперници  това отношение са техните съседи и роднини мизите (наречени в по-късни извори българи бел.авт.).

Посидоний (цитиран от Страбон) казва за мизите, че поради своята набожност, те се въздържат от ядене на живи същества, дори и тези от стадата си. За храна те ползвали само мед, мляко и сирене, като живеят мирен живот и поради това са наречени богобоязливи и капнобати. Повече от половин хилядолетие по-късно, Йордан ще опише по абсолютно същия начин гетите на юг от Дунава, казвайки за тях, че са огромен народ, но миролюбив, кротък, използващ за храна най-вече мляко.

Страбон добавя и това, че сред траките има такива, които живеят без жена, тяхното име било ктисти ( дума изтълкувана със стблг. чистъ от Вл.Георгиев) и заради почитта, на която се радват ги смятат за святи и живеят освободени от всякакъв страх.

Монашеският начин на живот на ктистите (чистите), въздържанието от месна храна, следването на доброто, са аспекти не само на древната тракийска религия, но и на ранното християнство. Това обяснява защо то намира такава плодородна почва у нас. Докато старите мистерии на дедите ни са били предназначени само за определени групи хора, то християнството е по-близо до масите, те го приемат по-лесно и така то печели популярност.

Южните траки са разположени най-близо до началната зона на разпространението на християнството, а именно Леванта и Мала Азия, за това първо при тях е посято семето на Христовото учение. Благодарение на откритията на проф. Асен Чилингиров, вече знаем, че Апостол Павел е посетил не намиращият се в Македония град Филипи, а разположения край плавателната по време на Античността река Хеброс (Марица) град Филипопол (Пловдив). Това обяснява и факта, защо още през I  век Филипопол има свой владика – споменатият в “Новия Завет” Св. Ерм.

В продължение на няколко века, християнството пуска здрави корени в земите ни. Несъмнено, голяма част от покръстените са били от средите на гетите, тези гети, които след римското нашествие, въпреки окупацията са останали в земите на предците си.

В края на III век свободните гети живеещи край Карпатите и в Черноморските степи, съюзени с други свои роднини разтърсват с нападенията си източната част на Римската Империя. Прекосени са не само Балканите, бутновниците стигат дори до сърцето на Мала Азия, която по това време е в римски ръце. При завръщането си на север от Дунава и Черно море, гетите вземат със себе си известен брой кападокийци (тракийско население обитаващо Мала Азия, територията на днешна Турция бел.авт.). Сред тези хора били и родителите на Вулфила (Урфил) изповядващи християнската вяра.

В новия си дом, далеч на север, кападокийците успяват не само да се слеят със своите роднини гетите, но им се отдава да покръстят немалко от тях. За гети християни знаем от едно интересно свидетелство на Св. Йероним: “Светлокосите и рижи гети пренасят църковните си палатки заедно с войската си и може би за това се воюват с нас (римляните бел.авт.) с такъв успех, защото изповядват същата вяра (християнството  бел.авт.)” - ”The Getæ, ruddy and yellow-haired, carry tent-churches about with their armies: and perhaps their success in fighting against us may be due to the fact that they believe in the same religion.” – Hier. L.CVII, Laeta.


По това време обаче – IV век, по-голямата част от свободните гети гледат на християнството с недоверие понеже това е и религията на враговете им – римляните. Навярно е съществувал страх, че чрез новата вяра римляните могат да упражнят влияние върху независимото тракийско население обитаващо земите на север от Дунава.

С увеличаването на броя на покръстените гети на север от Дунава, се стига до търкания и противоречия с тези, които не желаят да приемат вярата, която се изповядва и от римляните. За да не преминат противоречията в нещо по-сериозно - ожесточени конфликти и кръвопролития, на Вулфила (Урфил) и неговите гети явно е позволено (или наредено) да се преселят на юг от Дунава, в различни части на Мизия. За това научаваме от Филосторгий:

He also says that Urphilas19 brought over as settlers to the Roman territory a large body of persons who had been driven out of their ancient abodes for the sake of their religion. These came from among the Scythians, north of the Ister, and were formerly called Getae , though now they are better known as Goths… This multitude of converts were located by the emperor in the different parts of Moesia…” – Philost.Eccl.Hist.5.


За тези гети, наречени и готи Вулфила (Урфил) създава превод на библията, с изключение на Книгите на царете: Accordingly he took the greatest care of them in many ways, and amongst others, he reduced their language to a written form, and translated into their vulgar tongue all the books of holy Scripture, with the exception of the Books of Kings.“

Йордан добавя друг, не по-малко интересен елемент към тази история. Старият автор твърди, че Вулфила (Урфил) е не само владика на гетите обитаващи лоното на Хемус (Стара Планина), но и, че им е създал особени букви и ги е научил да пишат: There were other Goths also, called the Lesser, a great people whose priest and primate was Vulfila, who is said to have taught them to write. And to-day they are in Moesia, inhabiting the Nicopolitan region as far as the base of Mount Haemus” – Jord.(267)


Няма сведения някой да е избил, или депортирал тези хора след като Йордан пише за тях някъде през 550-та година и ги нарича “populus inmensus”- огромен народ. Това означава, че потомците на тези ранни тракийски християни са днешните жители на Северна България.

Съдейки по тези данни, трябва да заключим, че макар южните траки (от Филипопол бел.авт.)  да са били покръстени най-рано, северните траки – гетите са тези, които първи получават превод на библията на свой език. Несъмнено този превод е бил разбираем за всички обитатели на земите ни защото както знаем от Страбон, гетите (а и мизите) говорят същия език както и останалите тракиStrab.VII.3.10.

Именно преводът на Вулфила, или както е правилно Урфил, може да бъде наречен “Тракийска Библия”. Не съществуват сведения някой друг по-рано да е правил превод на Светото писание на тракийски език. Това ни кара да мислим, че когато Cв. Йоан Златоуст говори за тракийски превод на библията, той има предвид творението на гетския владика.

Проф. Светлана Янакиева дава в своя работа засягаща термина “Библия Бесика”, следният изключително ценен цитат: “ А къде са писанията на рибарите и изработвачите на шатри. Те блестят по-силно от слънцето не само в Юдея, но и в земите с ваварски език, като днес сами чухте и скити, и траки, и савромати, и маври, индийци, и тия, които населяват краищата на света, са превели писанията им на свой език.” – Iоann.Chrysost.Hom.8,1.


Според проф. Янакиева, тези думи са са изречени през 398-та година, по време на проповед в църквата “Свети Павел” в Константинопол, като присъстващите са били готи.

Това е една доста важна подобност, може даже да се нарече ключов момент в търсенето на библията на траките.

Понастоящем готите биват считани за германски народ, но това не отговаря на истината. От една страна нито един съвременник на тези хора не ги нарича роднини на германските народи свеви, франки, алемани. От друга страна, доста е голям броят на авторите обясняващи, че готите от късната Античност са де факто траките наречени гети.

За това свидетелстват съвсем ясно и убедително Йордан, Изидор Севилски, Св. Йероним, Спартиан, Сервий, Филосторгий, Орозий Павел, Йоан Лидийски, Юлиан Апостат и др. Точни и подробни цитати могат да бъдат намерени в книгите на проф. Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев и др.

Какъв е бил езика на готите, наречени още гети научаваме от работа на римски автор от времето на Античността. В “Historia Augustae казано съвсем ясно, че Максимин Тракиец,  чийто баща е гот е владеел латинския зле и поради това се обръща към император Септимий Север на почти чист тракийски: “This youth, half barbarian and scarcely yet master of the Latin tongue, speaking almost pure Thracian…”Hist. Aug. 2.5.


От една страна синът на гота Меч (Mecca) е наречен Тракиец, от друга, за говорения от него език недвусмислено се казва, че е тракийски. Това е в пълен синхрон със свидетелствата на други стари летописци, които правят отъждестваване на готите с гетите.  

Има и нещо друго, на което трябва да обърнем внимание. Години преди Йоан Златоуст да изкаже твърдение, че траките са превели светото писание на свой език, Урфил (Вулфила) вече е превел Бибията за готите и, ако те бяха народ различен от траките, то Йоан Златоуст щеше да спомене това. Все пак, германите са голям народ известен със своята храброст и в случай, че готите бяха германи, църковното лице не би пропуснало да спомене новият народ приет в лоното на Христовата вяра.

Йоан Златоуст обаче не обелва и дума за някакъв германски превод на светото писание. Единственият възможен извод е, че готите, пред които духовното лице държи проповед в Константинопол са част от тракийското семейство. Все пак, този високо образован духовник е познавал добре народите на Римската Империя, най-вече тези от Балканите.

В такъв случай, тракийската библия би трябвало да носи името “Библия Гетика”, това е единственото правилно название.

Съдим за това не само защото Урфил (Вулфила) е превел Светото писание за гетите, но и поради това, че по време на Античността, а дори и Средновековието,  не се среща нито едно споменаване на “Библия Бесика”. Нито познаващият Урфил Филосторгий, нито Йордан, нито Йоан Златоуст, Прокопий Цезарийски, или пък някои по-късни автори, знаят нещо за “Библия Бесика”. *

Сега изникват два въпроса – защо не се говори за “Библия Гетика” и защо вместо това определени автори пишат за “Библия Бесика”? Навярно с най-добри намерения, а и навярно с цел да предизвикат интерес към древната тракийска култура, определени изследователи направиха компромис с истината и представиха своето виждане за определени коптски текстове, внушавайки, че това е тракийската библия.

Коптските текстове няма как да съдържат текст с елемент “Бесика” защото както вече бе споменато, а и както преди известно  време проф. Янакиева уповести – терминът Библия Бесика е въведен едва през 1984-та година от Тодор Тодоров. До този момент никой не е чувал за Библия Бесика, а и няма как, невъзможно е.

Наложително е да обърнем внимание на подробностите. Едно е да се каже, че бесите са покръстени, а съвсем друго е да бъде казано, че те имат свой превод на библията. Прочее, бесите, които Никита Ремесиански покръства са всъщност дардани и мизи (наречени още българи бел.авт.). Пишейки за делата на Никита сред траките, Павел Нолански използва названието беси по простата причина, че то се е превърнало в колективно име за древното балканско население и алтернатива на названието траки.

При споменаването на стари балканци и превод на библията, се говори за траки или гети. Проф. Янакиева цитира изказването на Йоан Златоуст с подробности. От друга страна Филосторгий съобщава за това, че Вулфила (Урфил) е превел библията на езика на гетите позати и като готи, с изключение на книгите на царете: “ he reduced their language to a written form, and translated into their vulgar tongue all the books of holy Scripture, with the exception of the Books of Kings, which he omitted” – Philost.Eccl. 5.

Трябва да обърнем внимание и на други подробности. В работи засягащи наследството на римските автори Салуст и Вергилий са представени следните интересни пасажи: “Mysii idem qui Getae” – “Мизите, които са и гети“,  Getae sunt Mysii“ –“Гетите са мизи”.Към тези свидетелства трябва да добавим и това на Страбон, който разказвa, че преселените на юг от Дунава гети са наречени мизи и изказва предположение, че това навярно е и тяхното древно име:

“Защото дори по наше време Елий Катон143 пресели от земята оттатък Истър в Тракия144 петдесет хиляди души от гетите, племе със същия език като траките145. И те сега живеят там в Тракия и се наричат мизи било защото и в ранни времена са се наричали така…”- Strab.VII.3.10


Не можем да забравим и това, че характеристиката, която Страбон дава за мизите, е едва ли не повторена от Йордан, който разказва за гетите в Тракия. Става дума за благи хора, които се хранят предимно с мляко от многобройните си стада. Който пък е чел историята на Отец Паисий внимателно, знае, че според този родолюбец, в далечното минало българите са наричани и готи (т.е. гети бел. авт.).

Важна подробност е и сходството на гетското име Аспар със старобългарското Аспарух. Мизи и гети са две групи на една и съща общност, която след време получава името българи.

Не по-малко важeн е факта, че през IV век – времето когато кападокиецът Вулфила Урфил прави превод на библията за гетите, областта Мизия е наречена и България.
Тази традиция продължава и през V век, или по-точно периода 513-517-та година когато тракиецът Виталиан повежда българи срещу император Анастасий. Говорейки за тези събития Йоан Никиуски пише, че Виталиан се завърнал в Провинция България:

Vitalian withdrew into the province of Bulgaria.” – J.Nik.Chr. LXXXIX.75

Малко по-късно, някъде към 550-та година Йордан разполага гетите на Урфил в лоното на Хемус Стара Планина, а прибизително по същото време - 548-ма година, Козма Индикоплевст изброява и българите сред народите изповядващи християнството.

Списъкът на Индикоплевст е много интересен не само защото българите са наречени християнски народ още през 548-ма година, но и поради това, че дедите ни са поставени между херулите, които обитават земи на север от Дунава и между елините, които са южни съседи на траките – GIBI, I, c.197.

За траки Козма Индикоплевст не споменава изобщо, но поставя българите точно на мястото, на което трябва да са траките – между херулите и елините. След като има заместване на българи с траки, то на българите се е гледало като на част от траките, по-точно северните траки, към които спадат гетите и мизите.

Тези сведения ни дават правото да изкажем мнение, че направения от Урфил превод на библията е бил на език, който може да се нарече архаична форма на българския – същият език, който е говорен от Орфей, Залмоксис, Спартак, Константин Велики и др. представители на древните балкански народи.

Каква е съдбата на гетската библия  е трудно да се каже, но знайки, че Урфил (Вулфила) бива наклеветен, а гетските християни са обявени за еретици, то е доста вероятно, тракийският превод на Светото писание е унищожен още през Античността, или ранното Средновековие. Възможно е разбира се да е станало чудо и един ден “Библия Гетика” да се появи на бял свят. Това би било събитие с неоценима стойност за изследването на тракийската култура и език.

Има макар и слаба надежда това един ден да стане защото в своя работа живелият преди няколко века Климент Грубишич публикува много интересна инфомация. Той е съвременник на Отец Паисий и притежава неговата любознателност. Грубишич изучава доста от познатите писмености и през 1766 г. публикува книга, в която прави сравнение на глаголицата със знаци, които той  нарича рунически. Въпросните руни показват смайваща прилика с буквите от глаголицата. Не е пресилено дори да се каже, че става дума за стар вариант на свещената ни азбука.Относно руническите знаци Климент Грубишич обяснява, че са готски, или по-точно гетски. За жалост Грубишич не представя примери, откъси от книги с гетски руни, той ползва информация предоставена от други автори. Навярно преди 1766 г. гетските писания са забранени, като само малка група хора е имала ограничен достъп до старите ръкописи. Това обяснява защо е допуснато е публикуване на изображения на гетските руни, но не и на текст, навярно считан за еретическо писание навремето.

Възможно е за същата древна руническа писменост, която Грубишич представя, да ce говори в “О писменехъ”  (За Буквите), където намираме следния пасаж:“Прѣжде оубо словѣне не имѣхѫ книгъ, нѫ чрьтами и рѣзами чьтѣхѫ гатаахѫ погани сѫщи. Дали тези словѣне няма да са славените на Теофилакт Симоката, който пояснява, че древното име на тези хора е гети? Времето ще покаже.


Използвана литература и пояснения:

Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
Паисий Хилендарски, Славяно-Българска История, под редакцията на П.Динеков, Български Писател, София, 1972;
С.Габровски, Исторiя во кратцѣ о Болгарсомъ Народѣ Словенскомъ, Сочинися и списа ся в лѣто 1792 Спиридономъ Йеромонахомъ, Изд. Свети Синодъ на Българската Църква, Ив. Г.Говедаровъ и С-iе, София, 1900;
Ал.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
 Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
А.Чилингиров, Готи и Гети, Изследвания I, Ziezi ex quo Vulgares, София, 2005
А.Чилингиров, Готи и Гети в Историческите Извори, Булга Медия, София, 2017
Ю.Хаджи Димитрова, “Gothi qui et Getae” - “Готи сиреч Гети”, Перпериком, София, 2012;

Извори от интернет:

С. Янакиева, BIBLIA BESSICA (посл.вид. 28-09-2019)
П.Георгиев, Траки, готи, славяни (посл.вид. 28-09-2019) http://www.otizvora.com/2010/07/2079
John, Bishop of Nikiu: Chronicle. London (1916).  English Translation (посл.вид. 28-09-2019)
Страбон, География, кн. 7-3, прев. Валери Любенов Русинов (посл.вид. 28-09-2019)
EPITOME OF THE ECCLESIASTICAL HISTORY OF PHILOSTORGIUS,
COMPILED BY PHOTIUS, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE. TRANSLATED
BY EDWARD WALFORD, M. A. LATE SCHOLAR OF BALLIOL COLLEGE, OXFORD.
 London: Henry G. Bohn, York Street, Covent Garden.MDCCCLV. (посл.вид. 28-09-2019)
Historia Augusta, The Two Maximini, Loeb Classical Library, 1924 (посл.вид. 28-09-2019)
Jordanes, The Origin and the deeds of the Goths, transl.Ch.Mierow (посл.вид. 28-09-2019)
Letters of St.Jerome, Letter 107, To Laeta (посл.вид. 28-09-2019)
Plato. Plato in Twelve Volumes, Vol. 8 translated by W.R.M. Lamb. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1955. (посл.вид. 28-09-2019)
The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G. C. Macaulay, [1890], at sacred-texts.com(посл.вид. 28-09-2019)  https://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4090.htm
The Geography of Strabo published in Vol. III of the Loeb Classical Library edition,
1924(
посл.вид. 28-09-2019)  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7C*.html
Plato. Plato in Twelve Volumes, Vol. 8 translated by W.R.M. Lamb. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1955. (посл.вид. 28-09-2019) 

*Възможно е многолюдието на бесите, а и присъствието им в различни региони на Тракия, да е довело до това, че точно тяхното име става най-популярно и се използва като колективно за всички изконни жители на земите ни. Има силни индикации, че това е така. Благодарение на писанията на Павлин Нолански ние знаем, че живелият през IV и V век Никита от Ремесиана е покръстил бесите. Да, но това не е регион обитаван от беси, а от дардани и мизи. Имайки предвид тази информация, не е трудно да заключим, че Павлин Нолански е имал предвид дардани и мизи, когато е употребил името беси, което в този период от време вече станало вече колективно за всички изконни жители на страната ни.

В създаденото през VI век житие на Св. Теодосий Кенобиарх се казва, че бесите извършват църковните си служби на свой език, който е познат като рунически и славонски: “Bessi, who comprehended all the northern nations below Thrace, or all who used the Runic or Sclavonian tongue.”


67 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Малеее, това е бомба в залата! Шапка ти свалям за смелостта и упорството Павеле! Жив и здрав да си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Материалът наистина има потенциал да разбуни духовете, ще има и сърдити хора...

   Изтриване
 3. Има интересни моменти тук-там, но като цяло е прекалено дълго и засукано разказчето ви. Не се заяждам, само констатирам. А.Р.Р.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арх.Г. Петров :

   До : Анонимен29 септември 2019 г., 10:02 ч.

   Прочетете си отново "коментара" ...!?

   Прекалено къс и засукан е той,а не "разказчето"! Не се заяждам, само констатирам !
   Аз бих се срамувал от такава позиция...!
   Защото е уморително да инкасираш неотразимите примери ,доказващи за пореден път поредната потулена истина ,нали ...?
   Защото пък други "знаещи" претендират ,че Sparotok не cе аргументира достатъчно ...!?
   Докажете,че не е прав ,поне в един от дадените примери ...! Явно за някои те идват в повече ..!?
   Кое е усуканото ?
   Не той усуква ,а тези,за които историческата истина е като жарава в нозете им ... Пари ,нали ?
   ... Направо изгаря !

   Поздрави ,Г-н Серафимов !
   Сполайте !

   Изтриване
  2. Благодаря Ви г-н Петров! Колкото до анонимния по-горе - всеки съди по свои критерии. Ако му е скучно на човека, да не чете...

   Изтриване
 4. Браво! ЧУДЕСНО!!!
  Милена Джеджева

  ОтговорИзтриване
 5. Не знам дали изобщо си струва да се разсъждава върху това, но като стане въпрос за древен превод на библията, винаги се сещам за св. Йероним и неговия превод наречен Библия Vulgata. За същия този св. Йероним се говори, че е най упорития разпространител на глаголицата, дори я усъвършенствал и е станала достатъчно популярна, че в някакъв момент се е ползвала наравно с кирилицата. Хърватите пък са я ползвали до съвсем скоро. Той е този който поставя на картата на Балканите надпис "Mesia hec & Vulgaria". Вярно е, че Vulgata е написана на латиски, но няма как да е на друг език след като е превеждана по нареждане на папата. Вероято няма сериозни индикации за такава връзка защото едва ли би убягнала на по запознатите, но на мен много ми напомня за названието Vulgaris, за което има сведния, че се появява недълго преди това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен 29 септември 2019 г., 12:34 ч.

   Аз лично смятам, че думите vulgus, vulgaris не са латински. Изконно латинските думи за народ, хора са: populus, plebs, homines, natio, gens, proles, tribus.

   Изтриване
 6. Чета отдавна материалите ви. Виждам, че те стават все по-сериозни и задълбочени.
  Радвам се, че използвате този стил на изложение. Така сте много по-убедителен, макар и по-труден за разбиране. Мисля, че нещата, които пишете вече не могат да бъдат отхвърляни просто така. Те изискват сериозен отговор, а не само пренебрежително махване с ръка и хулене.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 29 септември 2019 г., 13:38 ч.

   Противниците ми никога няма да се съгласят с мен. Все едно престъпник да се предаде на полицията и да напише самопризнание. Ето поради тази причина аз карам по своя път - представям неудобната информация и оставям непредубедените хора сами да правят изводите си.

   Изтриване
  2. Но така признавате, че сте само провокатор и нищо повече или не?

   Изтриване
  3. A ти какво си? Не си ли анонимка без снимка? Спаро може да не е прав за всичко, но не се е продал както са направили някои историци и археолози.

   Изтриване
  4. С изказването си, г-н Серафимов, ме провокирахте да кажа нещо весело. Може пък казионните историци по-навреме да се усетят и да се предадат и направят самопризнания, нали законът в този случай предвижда много по-малка присъда. Така след време хората няма да ги критикуват много и злобно, а ще махната с ръка и ще кажат, че те „са били заблудени и са се самозаблуждавали“.
   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 7. Може ли да кажете нещо повече за каменната плоча на която се спонева името Булгарикус от визиготски произход родом от провинция Тракия днешна България по онова време тоест VI век,която архелогическата находка е открита в днешна Испания.Според архелозите и историците когато българското богомилство тръгва на запад то следва пътя на визиготите през днешна Босна,Северна Италия та чак до Пиринеите.И обратно,и избраните за епископи в Ломбардия и Окцитания мъже биват изпратени в днешна България,за да бъдат ръкоположени апостолически,пише изследователка и в бележка под линия цитира английският хронист от XIII век Матей Парижки,който в хроника под годината 1223 обяснява ,,Около тези дни еретиците албигойци си учредиха антипапа в земите на българите,Хърватско и Далмация на име Бартоломей.Няколко страници по-късно авторката споменава и два визиготски документа от VI век и VII век,в единият подписан от управителят на Окцитания граф Булгар или Булгаранус,а другият старохристиянски надпис от днешна Испания,в който се споменава църковно лице на име Булгарикус.Може ли да дадете допълнитела информация освен тази която открих за името Булгарикус в този сайт www.formalno.com/no28/култура/литература-българин да се наричам-да-се-наричам....html и може ли да кажете защо не се коментира това архлогическо откритие в днешна Испания от нашите историци и архелози.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Васил Жеков 29 септември 2019 г., 14:09 ч.

   Въпросната плоча е намерена отдавна, ако не се лъжа надписът е публикуван през 40-те години на ХХ век. В Испания са регистрирани и други визиготски имена като Саламир, Рицимир, Сисимир, Свинтила, Рецесвинт, Татила, а и Аспер – име сродно на старобългарското Аспарух.

   Ето и изображение на епиграфски паметник с името Белезар http://www2.uah.es/imagines_cilii/fotos_cilii/5/cilii5,00482.jpg

   Нашите учени не коментират защото поддържат виждането, че визиготите са германи...Тъжна работа - тези, които трябва да търсят истината и да я популяризират, правят точно обратното...

   Изтриване
 8. Павчо, а как би коментирал противоречието между бита на гетите (мизите), а именно, че се хранят само с мед и мляко и не ядат от животните си въпреки многобройните си стада, и не по-малко древния обичай да се колят животни за празници като Коледа и Великден, които, както знаем, по принцип са си езически, а едва по-късно са обявени за християнски и са присвоени от църквата? А коленето на прасе, агне, кокошка и пр. е дълбоко вкоренено в нашата култура и не се среща никъде другаде, където не са живели (древни) българи (тук не говоря за мюсюлманския Курбан Байрам, той си има съвсем различен произход). Благодаря ти в аванс за отговора!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Constance 29 септември 2019 г., 14:21 ч.

   Избягването на месна храна е било част от религията на дедите ни, чиито монаси са наричани ктисти-чисти. По време на Средновековието, българските богомили са наречени ...чисти, всъщност дори и думата катари означава чисти :)

   Богомилството е преследвано със сатанинска жестокост и тези, които са искали да оцелеят, са били принудени да изоставят някои от старите идеали.

   Държа да отбележа, че въздържането от месна храна е било типично най-вече за северните траки. Ксенофон описва празненството на одрисите и споменава печено месо, фригите пък са били любители на агнешкото.

   По принцип, до неотдавна, българските селяни рядко са яли месо - само в неделя. Явно това е било компромис - амалгама на старите идеали и официалната религия.

   Изтриване
  2. Предполагам, че г-н/г-жа Constance не Ви е изключително близък човек. В такъв случай това неуважително обръщение не е уместно. Тук не е социалната медия Facebook, където всеки се прави на интересен и пише колкото се може по-просто и се опитва да обиди другия, който не мисли като него. Тук се обсъждат важни въпроси, свързани с нашата история. Всеки има право на интерпретация, но не по-този начин да налага мнението си!
   Но Вие г-н Серафимов, не трябва да се обиждате, защото по-умния и по-културния прощава винаги на простия. А относно отговора Ви, същото бих отговорил и аз. Смятам, че сте отговорили много точно.
   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 9. Здравейте прочетох че официално архелозите са открили в днешна Испания каменна плоча от VI-VII век,на която е изписано името Булгарикус от визиготски произход родом от провинция Тракия може би днешна България,искам да посоча допълнителна информация за това лице което е извършвал богусложения на езикът и на който е проповядвал христовото учение по нашите земи но повече информация открих на този сайт там ще отриете повече за www.formalno.com/no28/култура/литература-българин-да-се-наричам....html така че означава ли че христовото учение се е проповядвало не само в земите на Дунав и Бяло Море а достигнало днешна Испания.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Васил Жеков29 септември 2019 г., 14:39 ч.

   Какъв е бил езикът на визиготите в Испания проличава от топонимите, които са оставили там: Родец, Риба, Победа, Серпа, Бел, Орех, Корита, Кавка. Поне за мен това са български имена.

   Изтриване
  2. Да но когато българското богомилство тръгва на запад и следва пътя на визиготите през Босна,Северна Италия та чак до Пиринеите.И обратното избраните епископи в Ломбардия и Окцитания мъже биват изпратени в България за да бъдат ръкоположени апостолически,пише изследователката и в бележка под линия цитира английският хронист от XIII век Матей Парижки,който в хроника под годината 1223 обяснява ,,Около тези дни еретиците албигойци си учредиха антипапа в земите на българите,Хърватско и Далмация на име Бартоломей.Няколко страници по-късно авторката споменава два визиготски документа от VI-VII век,единия подписан от управителя на цяла Окцитания граф Булгаро или Булгаранус,а другия старохристиянски надпис от Испания,в който се споменава църковно лице на име Булгарикус.Според г-жа Цернер,изследователка от Ница,отбелязва че тези топоними се появяват с идването на готите през началото на V век,а че в тази югозападна Франция/Окцитания се срещат над 40 топоними,напомнящи нещното име на родината ни,и че много от тези имена имат история още преди поп Богомил да се е родил,не би следвало да има никакво съмнение,тъй като се признава от френски изследователи.Така например г-н Жан-Пиер Делор разказва,че името на Бугараш е съществувало от преди появата на катарите и според него ,,то идва от стари времена,от варварските нашествия,това не доказва ли вашата гледна точка г-н Серафимов че българите са имали държава много преди 681 година и че тези етнографски топоними са български имена свързани със нашият народ и територия.

   Изтриване
 10. Ами защо Аспар го изкарват германски гот, но името му е от един произход с това на Аспарух, учените не са ли се усетили, че са се оплели здраво като петле в калчища?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До glowclipze 29 септември 2019 г., 16:04 ч.

   Когато някой лансира една лъжа, трябва да пусне още десетина, за да я защити, но пък така и шанса да се оплете е голям...както е и станало.

   Изтриване
 11. Бих искала да задам малко страничен въпрос, не е ли по-правилно да се изписва Замлоксис, както е по Страбон, отколкото Залмоксис?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-рано за Залмоксис пише Херодот, някъде към 430-та година пр.Христа. Страбон твори по-късно, някъде към 15-та година след Христа, т.е. доста по-отдалечен е от времето, в което е живял Залмоксис. Това разбира се не е гаранция, че Страбон не е предал правилният вариант на името на гетския мъдрец. Херодот е както преписван често, така и редактиран често, а това е предпоставка за отклонения. С други думи - не смея да кажа с абсолютна сигурност кое име е точното - дали е Залмоксис или Замолксис.

   Изтриване
 12. Какви сме били няма вече значение.сега сме народ без морални ценности и тотално деградирал.прекалемо е късно за каквото и да било Павка.не се хаби,остави да изгасне огъня,това племе живеещо на тази свещена земя го заслужава!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 29 септември 2019 г., 18:25 ч.

   Без морални ценности и идеали са само политиците. Повечето българи са все още добри и честни хора. Не бива заради утайката да черним и свестните.

   Изтриване
 13. Браво Павка, отдавна чаках тази статия, която напълно оправдава очакванията ми!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сребрине, аз се чудя на нашите специалисти - как са пропуснали отъждествяването на мизи и гети, а и това на мизи и българи. Така става ясно защо при готите се срещат лични имена като Булгаран и Булгарик. Прочее, дори германски учени признават, че етнонима визиготи няма нищо общо с думата west-запад, като даже допълват, че изконното име на визиготите е Vessi :)

   Изтриване
  2. Да Павка, много неща се откриват за България сега. Така трябва, за да се вдигне пониженото самочувствие на България.

   Изтриване
 14. О, Ама наистина ли вест готи няма нищо общо с west? Ауу, каква мъдрост излюпихте Серафимов, ашколсун 😀 Сега ако дадете цитат ще предизвикате революция в историята 😄 Дано не съм ви притеснил и причинил тежки душевни терзания заради невъзможността да изпълните молбата ми 😃

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арх.Г. Петров :
   До : Анонимен29 септември 2019 г., 19:33 ч.

   Явно считате себе си за много "остроумен знаещ"
   Ползвате емотикони !
   Поне да бяхте погледнали
   Уикипедия ,без революция!?

   И ще прочетете :

   "...
   Вестготите, наричани също визиготи (на латински: Visigothi, Tervingi, Wisigothi, Vesi, Visi, Wesi, Wisi), което буквално означава западни готи, са един от двата клона на готите, наред с остготите, сиреч източните готи.
   ..."
   Сега можете да сложите няколко усмихнати емотикони към неминуемата собствена оценка на качеството на познанията си ..! Заслужихте си ги !
   Нали ?

   Изтриване
  2. Да, няма нищо общо. West не е Vessi, Vissi. Йордан също не го твърди. Това твърдение съществува само в един много късен източник, но то касае балканите. Намерете и цитирайте поне един источник, който го твърди. Или сериозна публикация.

   Изтриване
  3. Дума west-запад, не присъства в Сребърния Кодекс, това е факт, неудобен факт, но и истина.

   Изтриване
  4. За пръв път Касиодор говори за разделените готи като за източни и западни, в зависимост от обитаваната територия, но не превеждайки или пояснявайки старите наименования, а за евентуално улеснение.
   "...In an attempt to simplify the designation between the Germanic tribes which had moved toward the west, and those who remained in the east, Cassiodorus, deliberately or mistakenly, interpreted 'Ostrogoth' to mean `Eastern Goths’ and the others then became 'Western Goths', but the people themselves did not think of themselves along those lines. The Visigoths would, in time, accept and apply that term to themselves and the Ostrogoths had long known themselves by that name but neither tribe would have considered themselves 'eastern' or 'western' Goths..."
   https://www.ancient.eu/ostrogoth/

   Изтриване
 15. До Анонимен 29 септември 2019 г., 19:33 ч.

  Ето цитат:

  "Der Name der Wisigothae, welche frücher einfach Vessi, Vissi heiẞen, hat ursprünglich mit "Westen" nicht zu tun." - W.Braune, K.Helm, Gothische Grammatik, Max Niemayer Verlag, Tübingen, 1956;

  ОтговорИзтриване
 16. Не разбирам защо е тази гордост от въвеждането на еврейската политическа доктрина, християнство всред траките. Професор Чилингиров казва ясно, че апостол Савел (Павел) контактува с еврейската диаспора в Филипопол. Всред нея проповядва, като след това тази диаспора ще го разпространява всред гоите (животните), както евреите наричат другите народи. Значи още по онова време евреите са плъзнали по света. И един парадокс, рабитата, от Вениаминовото коляно са с хаплогрупа R1a. Пределно ясен е и великия Христо Ботев, "о мой боже, прави боже, не ти що си в небесата...." Това, че всред тракийските общини е навлязло християнството е само в техен минус, води до дегенерация и изчезване на етноса. За да достигнем днешния ден с ширещия се мутро-феодализъм, поддържан от ционистите в САЩ, Англия и....Израел. Демографска криза и опростяване на населението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен 30 септември 2019 г., 1:22 ч.

   По времето на събитията които споменавате ,'гой' е означавало - човек от друг народ/племе. Едва когато едомитите(днешните еврей) узурпират управлението на народа Хибру, както и техния език и покварят тяхната вяра. Тогава тази дума се превръща в нарицателно.Или по-скоро добива мирогледа на гърците и римляните, а и донякъде на египтянинте ,че всички извън тяхната империя/цивилизация са животни чиято крайна цел е да служат на богоизбраните.

   Тоест днешните еврей и тогавашната диаспора на тогавашния народ хибру, мисля са две различни неща.
   Порблема е че там историята е много забъркана и оплетена.

   Факт е обаче ,че много от владетелите през ранното средновековие, а и по-късно твърдят за произход от 12-те изгубени племена.В това число и българите. Ако вярваме на хералдиката от второто българско царство, показана в един сборник,то ако не друго, владетелите са се имали за наследници на племето на Юда. Интересен факт е ,че именно от това племе се казва че произлиза и Исус. Същото твърдение имат и монарсите на Великобритания.

   От друга страна, така наречените 'Християнски индентаристи' - които гледат на библията като на исторически документ. Като го сравняват с древни документи от Египет,древна Гърция, древен Рим и тн. Та те разглеждат народите като траки,пеласги и в последствие скити като част от върпосните 12 племена.

   Следователно макар ,че православните евриоейци днес, а и католиците, не желаят да го приемат(понеже са универсалисти, за да служат на римската империя), имат причина за гордост. Проблемът е,че не си правят правилните заключения от този факт. А и от там и проблема им...понеже апостолите а и Христос са крайно категорични ,че място в християнството за едомитите и ханаанците(днешните чифути) няма. Но въпреки това нито католиците, нито правослаивето следва заръките му. По-лесно е да приемеш всичко дето диша и мърда,че да смучеш пари от колкото да вървиш то трудния път.

   Разбира се това си е чисто мое схващане на проблема който посочвате.

   Изтриване
 17. Не разбирам защо хазарите провокатори си мислят, че вечно могат да пръскат заблуди. Християнството няма нищо общо с юдеизма, нито пък с юдеите.

  Траките почитат много божества, но това не пречи на римляните да завземат Тракия. Иван-Асен II е християнин, но по негово време България е на три морета. Когато фактите говорят хазарите трябва да мълчат.

  ОтговорИзтриване
 18. Господине Димитър Димитров 30 септември 2019 г., 12:00 ч., видимо търсите начин да ме уязвите, защото това което съм написал не съвпада с Вашето приемане! Но това не променя нещата. Първо, християнството е част от юдеизма. Това е Петокнижието или Тората. Древните еврейски теолози разделят книгата на пет части, откъдето идва и името и: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Юдаизма се дели на 3 части, Тора, Талмуда и Кабала. Кабалата е за рабитата, учителите.
  Според мен правите примитивни сравнения. Фактите говорят и друго, османските турци под влиянието на друга еврейска политическа доктрина, мюсюлманството, за 500 години прекъсват българската държавност. Мохамед също е евреин. И вътрешната си структура Османската империя взима от структурата на юдеизма и талмуда: само мюсюлманите били висша класа, всички останали били гои, т.е., рая, безправна маса. Турците като добри ученици на скритите сили на юдеизма, подстрекавали етническите спорове между местните народи като предпочитали "гръцките" търговци и събирачи на данъци, сред които преобладавали хора с еврейски произход, въпреки че се представяли за гърци.
  Едноверска източноправославна Византия за 200 години прекъсва българската държавност.
  Обяснете, защо пишете за "хазарите провокатори", ешкеназите са евреи. Именно евреите, козари са стояли на "пътя на коприната" за да събират налози.
  Погледнете себе си, Вие робувате пристрастно на една чужда политическа доктрина, донесла много неволи на България. Едва ли ще го разберете, както и много други като Вас. Именно на това се крепи успеха на скритите сили, нищото което унищожава. Отново ще цитирам великия Ботев "бог не наказва когото мрази...."

  ОтговорИзтриване
 19. Господине анонимен, християнството не дели хората на добитък и господари, благодарение на християнската доктрина е премахнато робството, от което евреийските търговци на роби печелят. И друго - майката и жената на Мохамед са еврейки, баща му е арабин.

  ОтговорИзтриване
 20. Ако искаш да стигнеш до извора,трябва да вървиш срещу течението.Още коло път има да се изпътува за да се види че разпространението на културата на народите етази на Ноевите синове?

  ОтговорИзтриване
 21. До Анонимен 30 септември 2019 г., 13:20 ч.
  "...османските турци под влиянието на друга еврейска политическа доктрина, мюсюлманството, за 500 години прекъсват българската държавност..."
  Аз, понеже съм пълен атеист, а вероятно и глупав, изобщо не мога да схвана как ако българите си бяха останали езичници и без собствена писменост, щяха да избегнат прекъсването на държавността за 500 години. И дали изобщо някога щеше да се появи България отново на картата, независимо кой би прогонил турците?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, Линеар А и Линеар Б не са ли писменост, впоследствие обработени от братята Кирил и Методи, позната като глаголица. Азбуката, създадена от Орфей и приписвана на финикиеца Кадм, не е ли българска азбука, която гърците вземат. Какво прави Византия за да ползва услугите на османските турци, които завземат Константинопол и го правят своя столица под името Станбул. Поради какви причини България по това време е разделена на части и каква по произход е майката на царя на най-голямата част от България, Търновското царство.
   Въпроса е не "...независимо кой би прогонил турците?", а какви са причините да не се действа като е действал княз Тервел срещу арабите.
   Религия, която както казва Ботев "...бой се от бога, почитай царя..." не е в душевността на траките, стреляли с лъковете си в небето, срещу лошите и несправедливи богове.
   След като сте пълен атеист, не мога да разбера съмненията които имате по отношение на държавната религия в Българската империя и дали тя не е била свързващото звено на различните етноси в държавата. Не е ли именно тя оръжието в ръцете на "скритите сили".

   Изтриване
  2. Малко или много съм съгласен с Анонимен30 септември 2019 г., 15:56 ч..
   Езичеството, едва ли щеше така да запази българите и българщината така както християнството. Най-малкото ,че ценностната система е коренно различна.
   Все пак...не веднъж в историята не европа, именно езичниците нямат проблем да работят с мюсюлманите срещу християните, пък нищо че са братски народи с християните.

   Изтриване
 22. Хммм, май нечия брадва не сече два пъти на едно и също място!
  "...Това, че всред тракийските общини е навлязло християнството е само в техен минус, води до дегенерация и изчезване на етноса."
  "...съмненията които имате по отношение на държавната религия в Българската империя и дали тя не е била свързващото звено на различните етноси в държавата. Не е ли именно тя оръжието в ръцете на "скритите сили".

  ОтговорИзтриване
 23. Здравейте, интересува ме дали този пасаж е преведен правилно: “Bessi, who comprehended all the northern nations below Thrace, or all who used the Runic or Sclavonian tongue.” Вие се опирате на Теофилакт Симоката, който смята славените за гети, но в случая бесите са тези, чийто език е наречен славонски. Как да си обясним това отклонение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпрос
   А Bessi не е ли също така и Vessi ,като имаме предвид смяната на Б и В и обратно в някой гръцки текстове, вярно в случая е извадено от контекста,но само питам? Все пак Плиний Стари съобщава за няколко племена на бесите между реките Струма и Места,а група беси е спомената от Клавдий Птолемей, който ги разполага между река Висла !!! (Vissi , Vessi?) и Карпатите,a разбити 11г пр.Хр. в Родопите след второто им въстание са преселени в Добруджа - според Овидий

   Изтриване
  2. Доколкото се вижда този пасаж не е преведен а от него просто е извлечена и представена необходимата информация. Преводът би бил нещо като:
   "… Бесите, които обхващаха всички северни нации под (на юг от) Тракия или всички, които използваха руническия или склавонския език."

   Изтриване
  3. Ами не е съвсем отклонение. В един по-късен период беси става общо название за траки, т.е траки и беси стават взаимозаменяеми понятия.

   Изтриване
  4. От всички тракийски племена най-дълго време се е запазило името на бесите, което станало общо за всички траки, и се среща чак до VIв.
   Това е цитат от Бешевлиев, но подобни твърдения, в случая основателни и добре обосновани и документирани, могат да се открият в работите на повечето ни траколози, занимавали се с темата.
   http://www.promacedonia.org/vblit/vb_8.htm

   Изтриване

 24. Библия Балканика/Българика/Булгарика/Белгарика/Пелгарика/Пеларгика/Беласгика/
  //българи/булгари/белгари/пелгари/пеларги/беларги/пеласги/беласги//

  ОтговорИзтриване
 25. Браво! Наистина вършите много добра работа. Друг е момента, че за да се наложи нова теза над много години утвърждавана различна история си трябва голямо търпение. Двайте в същия дух! Ще чакаме народа да се събуди.

  ОтговорИзтриване
 26. Приемайки, че гетите/готите са траки. Какъв е процентът на днешните българи с червеникава коса и имаме ли някакви сведения за българи от Средновековие с такъв цвят коса?

  Отговорът на този въпрос ни дава, авторт, Павел Серафимов, като ни уведомява, че "Знаем, че цар Борис II е описан като индивид с червеникава брада [3] c.81 (бел.59). Други подобни описания на благородници, бойци и т.н. няма. Днес положението е същото – срещат се рижи индивиди, но те са рядкост, около 0.25% - [4] c.231."

  https://sparotok.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html


  Авторът обяснява липсата на червенокоси със това, че "бивайки хора със сравнително тъмна пигментация на кожата и черна коса, старите римляни и гърци са гледали на светлокестенявата коса е нещо необичайно и често са били затруднени да намерят точен епитет."
  https://sparotok.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html

  Има доста сведения, че старите римляни са били с светли и често руси коси. След време, когато се умешват с по-тъмни народи, русите перуки са били на мода, като символ на благородност.

  Русата коса и сините очи са били нещо често срещано измежду гръцката аристокрация. Много от боговете са описани като "golden-haired". Ето някои примери.

  “Even as when the lord of fair-haired Hera lighteneth, what time he maketh ready”
  - [Homer, Iliad 750 B.C]

  “But golden-haired Demeter sat there apart from all the blessed gods and stayed, wasting with yearning for her deep-bosomed daughter.”
  - [Hesoid ; Hymn to Demeter ; 700 B.C]

  “Theano took the robe, laid it on golden-haired Athene’s knees..”
  - [Homer , Iliad ; 750 B.C]

  "And blue-eyed Athene went thence to great Olympus."
  - [Hesoid ; the homeric hymns 700 B.C]

  "....and Zeus's blue-eyed daughter"
  - [Homer , Iliad ; 750 B.C]

  “Golden-haired Apollo still loves the state of Syracuse and honors Hieron, the city's lawful ruler.”
  - [Bacchylides, Epinicians ; 470 B. C]
  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0064%3Abook%3DEp%3Apoem%3D4

  “Never, never, Lady Artemis, golden-haired child of Zeus, may I endure that slavery.”
  - [Euripides, Phoenician woman ; 411 B.C]

  "And golden-haired Dionysus made brown-haired Ariadne, the daughter of Minos, his buxom wife”
  - [Hesoid , the homeric hymns ; 700 B.C]

  ..and Hermione, who was fair as blond Aphrodite herself.
  -- [Homer Odyssey , 750 B.C]

  “First he [Hercales] cleared the grove of Zeus of a lion, and put its skin upon his back, hiding his yellow hair in its fearful tawny gaping jaws.”
  - [Euripides , Heracles 416 BCE]

  “Athena came down from heaven: She stood behind him [Achilles] and held him back by his long yellow hair. No other man saw her but Achilles alone."
  - [Homer Liad , 750 B.C]

  Athena speaks: “I will begin by disguising you [Odysseus] so that no human being shall know you; I will cover your body with wrinkles; you shall lose all your yellow hair; As she spoke Athena touched him with her wand and took away all his yellow hair.
  - [Homer , odyssey ; 750 B.C]

  “It is for this that you [Helen] have cut your locks of golden hair?”
  - [Euripides, Helen ; 412 B.C]

  "Son of Alexibias, the fair-haired Graces flare about you.”

  “Aiakos wears the wreath luxuriant with flowers, the gift of the fair-haired Graces.”
  - [Pindar, pythian ; 472 B. C.]

  Приятен ден

  ОтговорИзтриване
 27. Приемайки, че гетите/готите са траки. Какъв е процентът на днешните българи с червеникава коса и имаме ли някакви сведения за българи от Средновековие с такъв цвят коса?

  Отговорът на този въпрос ни дава, авторт, Павел Серафимов, като ни уведомява, че "Знаем, че цар Борис II е описан като индивид с червеникава брада [3] c.81 (бел.59). Други подобни описания на благородници, бойци и т.н. няма. Днес положението е същото – срещат се рижи индивиди, но те са рядкост, около 0.25% - [4] c.231."

  https://sparotok.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html


  Авторът обяснява липсата на червенокоси със това, че "бивайки хора със сравнително тъмна пигментация на кожата и черна коса, старите римляни и гърци са гледали на светлокестенявата коса е нещо необичайно и често са били затруднени да намерят точен епитет."
  https://sparotok.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html

  Има доста сведения, че старите римляни са били с светли и често руси коси. След време, когато се умешват с по-тъмни народи, русите перуки са били на мода, като символ на благородност.

  Русата коса и сините очи са били нещо често срещано измежду гръцката аристокрация. Много от боговете са описани като "golden-haired". Ето някои примери.

  “Even as when the lord of fair-haired Hera lighteneth, what time he maketh ready”
  - [Homer, Iliad 750 B.C]

  “But golden-haired Demeter sat there apart from all the blessed gods and stayed, wasting with yearning for her deep-bosomed daughter.”
  - [Hesoid ; Hymn to Demeter ; 700 B.C]

  “Theano took the robe, laid it on golden-haired Athene’s knees..”
  - [Homer , Iliad ; 750 B.C]

  "And blue-eyed Athene went thence to great Olympus."
  - [Hesoid ; the homeric hymns 700 B.C]

  "....and Zeus's blue-eyed daughter"
  - [Homer , Iliad ; 750 B.C]

  “Golden-haired Apollo still loves the state of Syracuse and honors Hieron, the city's lawful ruler.”
  - [Bacchylides, Epinicians ; 470 B. C]
  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0064%3Abook%3DEp%3Apoem%3D4

  “Never, never, Lady Artemis, golden-haired child of Zeus, may I endure that slavery.”
  - [Euripides, Phoenician woman ; 411 B.C]

  "And golden-haired Dionysus made brown-haired Ariadne, the daughter of Minos, his buxom wife”
  - [Hesoid , the homeric hymns ; 700 B.C]

  ..and Hermione, who was fair as blond Aphrodite herself.
  -- [Homer Odyssey , 750 B.C]

  “First he [Hercales] cleared the grove of Zeus of a lion, and put its skin upon his back, hiding his yellow hair in its fearful tawny gaping jaws.”
  - [Euripides , Heracles 416 BCE]

  “Athena came down from heaven: She stood behind him [Achilles] and held him back by his long yellow hair. No other man saw her but Achilles alone."
  - [Homer Liad , 750 B.C]

  Athena speaks: “I will begin by disguising you [Odysseus] so that no human being shall know you; I will cover your body with wrinkles; you shall lose all your yellow hair; As she spoke Athena touched him with her wand and took away all his yellow hair.
  - [Homer , odyssey ; 750 B.C]

  “It is for this that you [Helen] have cut your locks of golden hair?”
  - [Euripides, Helen ; 412 B.C]

  "Son of Alexibias, the fair-haired Graces flare about you.”

  “Aiakos wears the wreath luxuriant with flowers, the gift of the fair-haired Graces.”
  - [Pindar, pythian ; 472 B. C.]

  Приятен ден

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен5 октомври 2019 г., 20:07 ч.

   Много забавно :) Зевс, Аполон, Атина, Деметра са пеласгийски, а не гръцки божества. Въсщност всички олимпийски божества са с предгръцки произход, това, че гърците са си ги приписали, не ги прави гръцки.

   Менелай е описан като русокос, но Менелай е далечен потомък на фригиеца Пелопс, а фригите са траки, не гърци.

   Пир, синът на Ахил, е описан като човек с рижа коса, светлокос е и баща му Ахил, но Ахил не е грък. Преди повече от 100 години Артър Еванс доказа, че името Ахил е предгръцко. Алберт Йорис Ван Виндекенс определя името Ахил като пеласгийско.

   Приятен ден!

   Изтриване
  2. Искам да вмъкна, че скоро имаше публикация на европейската статистическа агенция. Там, между другото, се казва, че непрекъснато намалява броят на русите европейци със сини очи, тъй като все повече са браковете между руси и тъмнокоси. Освен това при наличие в хромозома на ген за руса коса и такъв, определящ тъмна коса, последният е доминантен. Може да има и други причини, но е факт, че до 50-60 години напълно ще изчезнат русите хора със сини очи. А какво са 50-100 години пред 2000-те години от онова време. Не очаквайте днес сред нас да се срещат често руси и синеоки!

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 28. Привет!
  Има ли смисъл да се отговаря!?
  Омир никъде не споменава гърци!
  Говори за Трояни, Ахейци, Мизи, Фриги, и да не изброявам всички от Тракийската народност.
  Самите гърци казват, че са пришълци и не са автохтонен народ. Също, че и Боговете не са техни а Тракийски, и жреците и вещите в храмовете са траки.
  Сега аз питам!
  Коя народност е описана със "златни коси"..?
  Има и портрети на Цар Борис в Италия, има и рисунки от хроники.., на Княз Крум, на Княз Омуртаг, и още...
  И всички все със "златни коси".., как така?
  Малко по сериозно..!
  Не "копи-пейст" на текстове, които всеки ги знае, и може да прочете ако се интересува.
  Поздрави!
  А.М.

  ОтговорИзтриване
 29. Здравейте, г-н Серафимов, благодаря за тази Ваша публикация, написана заедно с г-н Мошев. Тя е по-близо по стил до научните публикации, с повече доказателства на тезата, но все пак е достатъчно популярно написана в съзвучие с целта на Вашия блог – да представите новите и старите, но пропуснати или скрити, доказателства за истинската ни история по лесен и достъпен начин. Напълно приемам Вашата теза за името на преведената Библия.

  Моята подкрепа на тази теза се базира на следното. След като от III в. пр. Хр. елинските полиси заместват финикийците в морската търговия в Източното Средиземноморие, постепенно елинския език се налага като международен. От своя страна южните тракийски племена, македоните и малоазийските траки, които са в постоянен контакт с елините, използват своя език, но и елинския равностойно във всекидневието си. От друга страна, северните траки (Използвам за разделител Стара планина), които имат по-слаби контакти с елините, запазват своя език. След създаване на империята на Филип и Александър, през елинистичния период, елинският език се налага като официален в държавите, останали след тази империя. Когато Рим завладява тези територии, латинският език е официален, но постепенно и елинския се издига до втори официален. На север обаче, въпреки, че латинският е официален, тракийският, с неговите диалекти, остава за ежедневно ползване при гети, мизи и др.
  При разпространението на християнството сред траките в южните части на Балканите, както в Сирия и Палестина, се използва елинския език и тъй като той е разбираем за всички, не се налага превод на Библията. Докато на север, за да вникнат в новата религия, се налага да се направи превод. Така Бесите, които по онова време живеят основно в южните Балкани, не се нуждаят от превод. Когато Урфила попада на север и иска да проповядва християнството, така че да бъде разбираемо за северните траки, се налага да направи превод на Библията на езика на най-многобройното племе – гетите. Той добре знае елинския и тракийския езици, но за да запише превода, му е необходима азбука. Според мен Урфила добре е познавал руническата писменост на тракийските жреци. Трябвало е само да добави някои нови знаци, за да улесни четенето. Ето защо смятам, че Урфила е създал глаголицата и е направил превод на Библията на тракийския диалект на многобройното племе на гетите – „Библия Гетика“.

  Извинявайте, че се получи дълъг коментар, но не успях по-кратко да си напиша тезата и да я подкрепя логически.

  Поздрави и нови успехи, г-н Серафимов,
  АКК

  ОтговорИзтриване
 30. До Анонимен 5 октомври:
  Препоръчвам ви да се разходите на север от Балкана, за да си отговорите на въпроса, който сам задавате. Например, през петте века турско робство Северозападна България остава свободна от турските нашественици. Предполага се, че от там не са били изземвани (или поне не в такива мащаби) за еничари така харесваните от османците синеоки и русокоси български деца. Външният вид на българите от северозапада би следвало по нещо да наподобява външния вид на цитираните от вас тракийски божества. И това действително е така. Въпреки, че както правилно бе отбелязано по-рано, в световен мащаб тенденцията е към намаляване броя на светлооките хора, в Северозапада, а и в цяла Северна България като цяло, процентът на светлооките, светлоликите и светлокосите хора все още е сравнително висок. Не само това, процентът на този тип хора за цялата страна е в пъти по-голям от процента на същия типаж сред днешните наследници на древните римляни.
  Когато говорите за златокосите стари римляни вие вероятно отново визирате външния вид на голяма част от първите ТРАКИЙСКИ владетели и изтъкнати личности на империята. Иначе как да си обясним очевидния дефицит на синеоките златокъдри италианци, въпреки че техният ген не е бил подлаган на пет вековно грабителство и изпитание от османците.

  Към авторите на статията:Поздравления!

  Д.

  ОтговорИзтриване
 31. Аз имам въпрос,може да е тъп,но все пак не претендирам за толкова задълбочени познания.Та променя ли всичко това фактът,че Библията разкрива взаимоотношенията на Бог с хората от сътворението до Аврам;след Аврам с народа на Израел до появата на Христос;и накрая приключва към края на първи век със взаимоотношенията му с новосформирания християнски сбор?

  ОтговорИзтриване
 32. Само да уточня, че българите в Мала Азия и Балканския полуостров първи са приели Християнството. В Библията е написано, че Св. Петър и Павел проповядват първо по нашите земи. Т. Е. Не ние изповядваме религията на Римляните, а те изповядват нашата религия.

  ОтговорИзтриване
 33. Само да уточня, че българите в Мала Азия и Балканския полуостров първи са приели Християнството. В Библията е написано, че Св. Петър и Павел проповядват първо по нашите земи. Т. Е. Не ние изповядваме религията на Римляните, а те изповядват нашата религия.

  ОтговорИзтриване