8.01.2020 г.

ДО БАЛХАРА И НАЗАД – ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ОПАСНА МАНИПУЛАЦИЯ


Искрено се надявах, че след 1989 година, историята ни ще бъде изчистена от заблудите и с течение на времето професионалистите ще я представят в истинския ѝ вид. Това не само не се случи, но дори стана още по-лошо:  появиха се нови заблуди. Eдна от най-опасните е тази за Балхара. Тезата за Балхара на пръв поглед изглежда нещо прогресивно защото отхвърля тюркските корени на старите българи. Вместо това се налага виждането, че нашата прародина е в Памир, че дедите ни са част от семейството на иранските народи и т.н.

Не зная дали г-н Петър Добрев е първият, който свърза Балхара със старите българи, но определено той е най-упоритият. Благодарение на многобройните писания на тази тема, немалко сънародници искрено вярват, че в дълбока древностдействително  е имало такава страна и, че оттам са дошли нашите деди.

Общо взето, г-н Добрев търси връзка между древният народ Bahlika/Vahlika/Balhika, град Balkh/Балк – “столица” на “държавата ”Balhara/Балхара и името българи. Г-н Добрев смята, че “името Балхара в земите край Памир е измислено не от някой чужд народ, а от древните българи и с него е била наричана тяхната най-стара земя.“ (П.Добрев, Европа започва от България, Галик, София, 2001, c.30).

В друга своя книга г-н Добрев прави следното изказване: “А ако трябва днес да се разкаже съвсем накратко цялата българска история, това може да стане само с четири думи — и те са имената на четирите български държави: първата и най-стара държава — в подножията на Памир и Хиндукуш, от която са водили произхода си множество знаменити герои и царе, които дори след преселението си в Индия са наричали себе си с името БАЛХАРА /българи.“

Нека видим какво е вярното и какво е невярното в тези твърдения. Народ носещ название бахлика/вахлика/балхика -Bahlika/Vahlika/Balhika, действително е споменат в “Махабхарата”,  в “Атарва Веда” и т.н. Не може да се оспори и това, че в дълбока древност тeзи хора са живели в Северен Афганистан – територия позната в древността като Бактрия (чиято столица е град Балх).

Точно това, че първоначално въпросните хора обитават земи извън Индия, обяснява и името им бахлика/bahlika.То идва от санскр. bahiş-извън, отвъд, изгонен, прогонен. Индийците считат бахлика/bahlika за mlechha-варвари, чужденци, не-арийци. Същественото в случая е това, че бахлика/bahlika е екзоним, т.е. име ползвано от индийците, а не самоназвание на въпросните хора.

Виждането, че бахлика е индийско название, чието значение е чужденец, този, който е извън страната, не е само мое:  bahlika: “Is the name of a people in the Atharvaveda where the fever (Takman) is called upon to go to the Mūjavants, the Mahāvrsas, and the Balhikas. The Mūjavants are quite certainly a northern tribe, and though, as Bloomfield suggests, the passage may contain a pun on Balhika as suggesting ‘outsider”.


Няма ясни сведения за това как бахлика/bahlika са наричали себе си, но пък е ясно, че името е дадено от индийците, от това пък следва, че твърдението на г-н Добрев не отговаря на истината.

Друга важна подробност е това, че названието Balhara/Балхара няма абсолютно нищо общо с името на народа бахлика/bahlika. Времевият диапазон, в който тези термини се употребяват е огромен, наистина огромен. Името на народа бахлика/bahlika е документирано около 1300 години преди налагането на названието Балхара, т.е. да се прави отъждествяване на бахликите с Балхара е лишено от всякаква логика действие.

Късната поява на името Balhara/Балхара обяснява защо описалите земите на Иран, Афганистан и Индия автори Страбон, Плиний, Ариан, Руф не споменават такава географска област. Индийските автори Панини (V в.пр. Христа), Амарасимха (IV сл.Христа), Вишакхадата (VII в.сл. Христа) също не пишат за Балхара по простата причина, че названието се появава доста след тяхното време- около 1300 г. след времето на Панини и около 300 години след времето на Вишакхадата.

Уверяваме се, че името Балхара няма как да се свърже с народа ни и да бъде обявено за древно самоназвание на предците ни. Отново подчертавам - то се появава и налага твърде късно: за Балхара авторът Якуби пише през 891 г., Ибн Хаукал я споменава през 975 г., Идриси посещава региона през 1154 г., а Димашки поставя Балхара в писанията си чак през 1325 г.

От друга страна, дори според приетите от казионните учени извори, българите са на Балканите поне от 488 г. В такъв случай е пълен абсурд да се твърди, че появилото се 400 години по-късно име Балхара е име на най-ранната държава на дедите ни. Да се внушават такива нелепи неща е подигравка с доверието на българския читател, а и деяние недостостойно за историческата наука.

Поредният сериозен проблем е локацията. Балх и бахликите са в Северен Афганистан, възможно е в дълбока древност бахликите да са обитавали и Северна Индия, но територията, за която се употребява за името Балхара е в Южна Индия  и се намира на около 2000 километра растояние от град Балх в Афганистан. За да не съм голословен предлагам карти от работата на Саид Наинар.


Карта на Южна Индия, на която може да се види къде е територията на Балхара


Карта на Индия, Пакистан, Афганистан, териториите на Балхара в Индия и Балх в Афганистан са щриховани


Цитирайки арабския автор Якуби Динешчандра Сирчар споделя, че държавата на Балхара опира на брега на морето: “Ya’cubi (891 AD), who locates the ingdom of Balhara, after his, conciders him the most imprtant king rulling over very extensive gold-producing country lying on the sea.” (D.Sircar, Studies in the geography of Ancient and Medieval India, Sec.ed.enl. Motilal Banarsidass, Delhi, Varnasi, Patna, 1971, c.145). Нито град Балх, нито Афганистан граничи с море, а този факт за пореден път доказва, че отъждествяването на Балх с Балхара е заблуда.

Самото значение на Balhara/Балхара няма абсолютно нищо общо с град Балх и с това на народа бахлика, няма нищо общо и с името българи. Докато бахлика идва от санскр. bahiş-извън, отвъд, изгонен, прогонен, то Balhara/Балхара не е нищо друго освен арабското предаване на индийската титла vallabharaja-любим цар, върховен цар.

Въпросната информация – фактът, че първоначално Balhara/Балхара е титла, не е нова. Данните са известни поне от 1942 година когато излиза работата на Саид Мохамед Хусаин Наинар. В тази работа е обяснено пределно ясно: “The kings of these dynasties always have for one of their titles ‘Vallabha Raja’ the Arabic form of which is Ballahra, or Balhara.” (“Arab geographers knowledge of Southern India”, Other Books, Kerala, 2011, с.142). 

Неотдавна Живко Войников също подробно обясни, че Балхара първоначално е титла на индийски монарх: “Известно е, че означава изкривена арабска транскрипция на санскритското “валлабхараджа” – господин, господар-раджа. Ибн Хордабехт в “Книга за пътищата и страните” потвърждава въпросното становище. Като изброява титлите на владетелите на света, пояснява че владетелят на Индия се титлува „балхара“ което означава, владетел на владетелите. “ЗАБЛУДАТА „БАЛХАРА“ НА ПЕТЪР ДОБРЕВ, ИЛИ „КРАКАТА НА ЛЪЖАТА СА КЪСИ“


Късната поява на името Balhara/Балхара обяснява защо описалите земите на Иран, Афганистан и Индия автори Страбон, Плиний, Ариан, Руф не споменават такава географска област. Индийските автори Панини (V в.пр. Христа), Амарасимха (IV сл.Христа), Вишакхадата (VII в.сл. Христа) също не пишат за Балхара по простата причина, че названието се появава доста след тяхното време- около 1300 г. след времето на Панини и около 300 години след времето на Вишакхадата.

Уверяваме се, че името Балхара няма как да се свърже с народа ни и да бъде обявено за прототип. Отново подчертавам - то се появава и налага твърде късно: за Балхара авторът Якуби пише през 891 г., Ибн Хаукал я споменава през 975 г., Идриси посещава региона през 1154 г., а Димашки поставя Балхара в писанията си чак през 1325 г.

От друга страна, дори според приетите от казионните учени извори, българите са на балканите поне от 488 г. В такъв случай е пълен абсурд да се твърди, че появилото се 400 години по-късно име Балхара може да е прототип на българи или България. Да се внушават такива нелепи неща е и гавра с доверието на българския читател, а и деяние недостостойно за историческата наука.

Недостоверно е и определянето на афганистанския град Балх като столица на “държавата” Балхара. Според арабския автор Масуди, името на столицата на страната управлявана от балхара (vallhabaraja бел.моя) носи името Манкир: “Mānkīr became the capital of the kingdom of Balhara after the death of Korush” (Arab geographers knowledge of Southern India”, Other Books, Kerala, 2011, с.62).

Нека обобщим установеното до този момент:

Балхара е название, което се налага едва през IX век. От друга страна - за българи на Балканите се говори от V век,  а в картата на Св. Йероним България (Vulgaria) съществува на юг от Дунава още през IV век. В познатия на всички ни средновековен документ познат като “Именник” (на българските князе) се твърди, че дедите ни имат княжество от другата страна на Дунава 515 години преди княз Аспарух, т.е. II век. Сдруги думи – за българи на Балканите може да се говори около 700 години преди документирането на думата Балхара в Южна Индия.

Балхара няма нищо общо с името българи. Балхара е арабското предаване на индийската титла vallabharaja, като това е известно на научния свят поне от 78 години, т.е. не е нова информация, чиято липса през 90-те години на ХХ в. и началото на XXI век е допринесла за заблудата при изследователите определящи дедите ни като иранци.

Балхара първоначално е арабско предаване на индийска титла, която в последствие се използва като название на владетеля на страна в Южна Индия,  а дори и за самата територия, над която въпросния раджа властва.

Балхарската столица е Манкир (навярно днешния Малкед в Индия), а не град Балх в Афганистан. Балх се намира на около 2000 километра на север от държавата, чийто владетел е наричан Vallabharaja/Balhara.

Балхара не е самоназвание на народ, дори бахлика не е самоназвание, а екзоним, чийто смисъл може да се разгадае със санскр. bahiş-извън, отвъд, изгонен, прогонен. Това обяснява защо индийците са враждебно настроени към народа бахлика и пишат” бахликите са мръсотията на земята: “malam prthiviya bahikah(A.Hiltebeitel, Rethinking the Mahabharata A readers guide to Dharma king, The University of Chicago Press, Chicago/London, p.296).

Имайки предвид всички тези неща, не проумявам какво дава основание на г-н Добрев и неговите съмишленици да свързват арабското предаване на индийска титла с името на народа ни. Реално абсолютно нищо не подкрепя твърденията, че старите българи са иранци, че на територията на Афганистан е възникнала първата ни държава и т.н.

За народа бахлика се знае твърде малко, за да може ясно да се определи етническата принадлежност. Възможно е те да са амалгама от потомци на източните скити –саките и местно индийско население.

Във всеки случай не може да се твърди, че бахликите са наши предци, които са се оформили като народ край Памир и Хиндокуш по простата причина, че при нас българите не се наблюдава памиро-ферганския антропологичен тип. За индивидите от памиро-фергански тип са характерни тъмната кожа, черната коса и черни учи, големият изпъкнал нос:

Пами́ро-ферга́нская ра́са — раса среднеазиатского Междуречья, входит в большую европеоидную расу. В эпоху бронзы памиро-ферганский тип был широко представлен на территории Средней Азии среди индоевропейского населения. В советской антропологии памиро-ферганскую расу иногда считали подтипом индо-иранской расы. Характерны: рост выше среднего, темные волосы и глаза, смуглая кожа, брахикефалия, узкий выступающий нос, сильный рост бороды и волос на теле. К памиро-ферганской расе относятся в основном таджики (главным образом горные) и узбеки.


В дълбока древност част от дедите ни са се заселили в земите на Иран, Афганистан и Индия, като несъмнено са повлияли силно местното население. Над десет стари автори пишат за похода на Дионис в Индия.

Според Луций Ариан, не кой да е, а Дионис създава индийската цивилизация – Anabasis Alexandri VIII.vii. Йордан пък твърди, че гетския цар е завладял почти цяла Азия –De Origine Actibusque Getarum (47). Плиний стари локализира траките сарапари като съседи на бактрийците –Plin. HN.VI.48. На друго място същият автор, описвайки земите на запад от Индия споменава едоните Plin.HN.VI.50, а по-късно и киконите - Plin.HN.VI.55.

Пренасянето на език и култура става от Балканите към Средна Азия, а не обратно.Балканите са прародина на дедите ни, а в Мала Азия, Средна Азия, Панония, Апенините, да не забравяме Британия и Египет и т.н. има колонии на стари балканци.Фактът, че дедите ни са обитавали Британия и Египет не ни позволява да сложим своята прародина край Нил или край Темза.

Обикновен човек може да се заблуди лесно, един любител също може да се заблуди, от грешки не са застраховани и професионалистите, въпреки, че те имат средствата и времето да извършат подробни проверки. Не е страшно човек да се обърка, страшно е когато не желае да признае това и, за да не загуби имиджа си, продължава да упорства в поддържане на заблудите.

Доста сънародници повярваха на мита за Балхара и го защитават ревностно, а така се появи още едно ненужно разделение в обществото ни – още една рана, която отслабва България.

Дами и господа историци, икономици и физици подвизаващи се в руслото на историческата наука, моля ви, не впрягайте каруцата пред коня, не ни тровете съзнанието със заблуди! Народът ни е достатъчно изстрадал, не му създавайте ненужни терзания! 

Когато тези, които искрено са вярвали, че старите българи са дошли от Балхара разберат, че са се излъгали, ще посърнат и ще се обезверят. Разочарованият, загубилият идеалите си човек е слаб и се озлобява лесно. Сега е време за лекуване и обединение, а не за пилеене на време в излишни спорове.

91 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. бЛАГОДАРЯ. Също така има в Южна Корея погребални могили, Северен Виетнам и може би в Япония, а нищо засега не се знае за Северна Корея. Но се смята от Японските учени, че местното население е имало общо с "траките"
  - АЙНУ - все още има няколко десетки хиляди от тях, но са вече доста претопени, но Русия е опитала да ги представи за славяни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Айните (айну) имат приблизително общ произход с древните българи (в някой от азиатските континентални планински масиви), а не - с траките.

   Повече по темата за общия произход на българите, японците и дори корейците, можете да прочетете тук:

   https://www.book.store.bg/p92922/pytuvane-prez-vremeto-bylgaro-iaponski-misterii-hristo-madzharov.html

   http://missionpossible.blog.bg/history/2010/10/27/iaponiia-i-bylgarite.625900

   Изтриване
  2. Айните са коренното население на Япония. Самите японци идват от Корея. Но антропологичния тип на айните е съвсем различен от тракийския. Те са средни на ръст с къдрави черни коси и сини очи. Асимилирани са от японците и чисти айни сега няма. Не зная от къде сте извадил тази простотия, че Русия ги е представяла за славяни!!!! Но определено нямат нищо общо със славяните. Интересното при тях е, че жените си гримират мустаци или някакви орнаменти около устата. Може да ги видите на снимки, има ги в мрежата.

   Изтриване
  3. До Анонимен 9 януари 2020 г. 0;11

   Народът Айну действително няма нищо общо с нас. В различни форуми съм срещал информация, че айну са предци на румънци, руснаци и т.н., но това е само фантазия нищо повече. Възможно е даже информацията да не представена от румънци и руснаци.

   Изтриване
 3. Защо тогава, ако Добрев се бърка него го цитират а тебе не? Някога много отдавна един човек взел та казал - Обущарю, не по-високо от обущата! При тебе ще е - спартоко, не по-високо от дърводелската маса! Нали така ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Теорията му не се крепи на никаква археология, това всички го знаят, а някой изглежда има интерес да го цитира - нали целта е да лъжеме в част по история,та никога да не се знае истината

   Изтриване
  2. До Анонимен8 януари 2020 г., 22:46

   Доказателствата от областта на археологията са важни, много важни даже...

   Изтриване
  3. До Анонимен 8 януари 2020 г., 18:13

   Дали някой е цитиран или не, не е критерии за верността на писанията му.

   Изтриване
 4. Сега е време за лекуване и обединение, а не за пилеене на време в излишни спорове.

  Браво! Ето такъв манталитет ни трябва и ще се оправим.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Иван8 януари 2020 г., 18:20

   Наистина е време за лекуване и обединение, а не за пилеене на време в излишни спорове.

   Изтриване
 5. Добрев почна да ги тиражира тези твърдения още от 1992г., изписа над 10 книги със сходно съдържание. Не знам в момента какво му е мнението, не го следя от 20г., след като първо обяви волжките измислици за фалшификати, но после ги "прегърна"... пък и почнаха да излизат и други теории, които звучат по-достоверно

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Петър Добрев - Стопанската култура на прабългарите (1986)

   Преди близо 35 години с тази книга "В сърцето на тирана той твори такава люта рана, която никога няма да заздравее!"
   В днешно време, съвременниците трудно могат да разберът огромния интерес който предизвика книгата на неизвестния за широката публика специалист по „Стопанска история”. Официалната историческа наука беше като зашеметена от изложените в нея факти и аргументи. За съжаление, той се възгордя от популярността си и по-нататък се впусна в грешна посока, а може би целенасочено го вкараха в нея.

   Изтриване
  2. До Анонимен8 януари 2020 г., 22:24

   Г-н Добрев има и стойностни работи, книгата "За държавата и властта" ми допадна много. Проблемът е, че се увлече, или бе подведен от хора стремящи се да изкарат предците ни иранци. Все пак той не е основоположник на иранската теза.

   Изтриване
 6. Ето заглавията на книгите на Петър Добрев:

  Библиография

  Стопанската култура на прабългарите (1986)
  Прабългарите – произход, език, култура (1991)
  Каменната книга на прабългарите (1992)
  Необясненото и необикновеното в ранната българска история (1993)
  (в съавторство с Матю Матев) България Европа Ноосферата (1993)
  Светът на прабългарите (1994)
  Преоткриването на прабългарския календар (1994)
  История на българската държавност (1995)
  Езикът на Аспаруховите и Куберови българи (1995)
  Българи. Тюрки. Славяни (1996)
  Universum Protobulgaricum, NY (1996)
  Сказанието на атиловите хуни (1997)
  Българските огнища на цивилизация на картата на Евразия (1998)
  Царственик на българското достолепие (1998)
  История разпъната на кръст (1998)
  Част I. Заблудите на XIX век
  Част II. Фалшификациите на XX век
  По пътя на небесната сърна – Българската Троя
  По пътя на небесната сърна – Българският щит над Европа
  Мисли пред храма на вековете (2000)
  Кои сме ние българите (2000)
  Европа започва от България (2001)
  Непознатата Древна България (2001)
  (в съавторство с Милена Добрева) Древнобългарска епиграфика (2001)
  Да изтръгнеш слово от камъка (2002)
  Името БЪЛГАРИ. Ключ към древната българска история (2002)
  За държавата и властта (2003)
  Балхара край Памир (2004)
  Сага за древните българи – прародина и странствания (2005)
  Златният фонд на българската древност – Държавност, стопанство, цивилизация (2005)
  Сто години слепота – Как бе дебългаризирана българската история (2006)
  Древността проговаря (2007)
  Великото историческо тайнство – Как е възникнал българският народ (2009)
  Древните българи в световната наука (2010)
  Стопанството и цивилизацията на Волжка България (Възход и гибел на един забележителен народ) (2010)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен8 януари 2020 г., 23:02

   Хубаво, но как библиографията може да изиграе ролята на аргумент?

   Изтриване
  2. Не, не я ползвам за аргумент. Не съм разбран правилно. този автор - Петър Добрев, има доста книги, посветени на древните българи, техния произход, тяхната култура и цивилизация. И, за да опровергаете повечето от неговите писания, трябва да прочетете повече. Поне - Вие, защото предполагам, че някои от читателите на блога не са чели тези книги. И, за да им спестите търсенето им онлайн, би било добре да дадете малко повече цитати (естествено - във ваши следващи статии) от тези от тях, които ще Ви се сторят интересни на Вас самия.

   Изтриване
  3. До Анонимен 9 януари 2020 г., 0:07

   Нямам за цел да опровергавам всяка дума на г-н Добрев. Не съм съгласен с виждането за Балхара защото то бе прието от доста българи, цитира се в научна литература, а същевременно е заблуда.

   Изтриване
  4. Този бил много продуктивен бе. От 86-та до 2010-та 33 книги! 1986 + 33 = 2019 год. Малко се е пресилил бих казал. Някои учени за цял живот не могат да изпишат толкова а той...Това само доказва, че зад него има "някой". Този "някой" явно плаща добре и не само. Този "някой" явно снабдява господина с "готов фалшив материал" и той бълва ли бълва "трудове".
   Не знам за него. Чел съм малко от неговите неща, но сякаш прекалено нагодени ми изглеждат и не съвсем достоверни.
   За Спароток мога да кажа, че съм проверявал няколко пъти твърденията му в различни периоди време и съм се убедил, че е честен и почтен човек. Е на кой да вярвам?
   На Бог и Спароток разбира се!

   Поздрави!

   Да сте жив и здрав г-н Серафимов. Време е за ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ II!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
 7. Г-н Серафимов, честито!
  От днес, с тази нова статия, вече имате 370 статии в този свой блог!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Честно казано не зная какъв е капацитета на блога, дано да побере още поне петдесетина стати...

   Изтриване
 8. Измишльотината за връзката на Балхара с нас ще да е хрумнала на г-н Добрев, докато е слушал поздравленията на другаря Брежнев - Да здравствует братский "балхарский" народ! :)
  Само едно разминаване от 15-20г попречи другаря Брежнев да доживее до издаването на книгата. Тогава тя щеше да е тотален хит в СССР и целия соцлагер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Дойчин Дойчев9 януари 2020 г., 10:11

   Честно казано не зная откъде е дошло вдъхновението за Балхара. По принцип информацията за Балхара е ясна, указва се, че е титла, която арабите предават по свой начин. Указва се и, че става дума за монарх, който властва в Индия.

   Изтриване
 9. В един материал "Старите българи" на Йордан Табов, на стр. 17 има глава "Дали българите са живели на север от Китай?" с доста интересни разсъждения.
  http://www.ivanstamenov.com/files/tabov-sb.pdf
  По надолу в същата глава, на стр. 19 четем:
  "...Но по-добре е да оставим мислите за “велики преселения”, при които народите се
  местят като пешки на десетки хиляди километри, “сменят генотипа си”, т.е. от жълта
  раса стават индо-европейци и обратно, и да обърнем по-сериозно внимание на
  прозаичната, но затова пък вероятно вярна хипотеза на Морозов, потвърдена от
  анализа на Фоменко:
  В ОСНОВАТА НА ОФИЦИАЛНАТА ИСТОРИЯ НА ДРЕВЕН КИТАЙ ЛЕЖАТ
  ЕВРОПЕЙСКИ (ВЕРОЯТНО РИМСКИ И ВИЗАНТИЙСКИ) ХРОНИКИ (ПРИ ТОВА В
  ДОСТА КЪСНА РЕДАКЦИЯ, ОТ ОКОЛО 13-15 ВЕК), ДОНЕСЕНИ В КИТАЙ,
  ПРЕВЕДЕНИ НА КИТАЙСКИ, ПРЕРАЗКАЗАНИ, И СЛЕД ТОВА ВЪЗПРИЕТИ КАТО
  АВТЕНТИЧНИ МЕСТНИ ДОКУМЕНТИ.
  Направената грешка е била улеснена от факта, че имената на личности, народи,
  градове, местности и т.н. са били записани в китайските преводи с йероглифи, които
  нямат еднозначни фонетични еквиваленти, а се произнасят по доста различен начин в
  различните диалекти. Например познатото ни прозвище “Младият император” може да
  е било записано с йероглифи със същото значение, които обаче днес се произнасят
  например като “Чжоу Ли” или нещо подобно. При такъв “типичен китайски фон” кой би
  могъл да си помисли, че Чжоу Ли е европеец, който никога не е бил в Кигай?..."
  Тази информация може да предизвика интересни мисли, но цитираните източници ме карат малко да се замисля дали може да се приеме достатъчно сериозно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен9 януари 2020 г., 11:20
   Прощавайте, но следното изказване е изключително глупаво :В ОСНОВАТА НА ОФИЦИАЛНАТА ИСТОРИЯ НА ДРЕВЕН КИТАЙ ЛЕЖАТ ЕВРОПЕЙСКИ (ВЕРОЯТНО РИМСКИ И ВИЗАНТИЙСКИ) ХРОНИКИ (ПРИ ТОВА В ДОСТА КЪСНА РЕДАКЦИЯ, ОТ ОКОЛО 13-15 ВЕК), ДОНЕСЕНИ В КИТАЙ, ПРЕВЕДЕНИ НА КИТАЙСКИ, ПРЕРАЗКАЗАНИ, И СЛЕД ТОВА ВЪЗПРИЕТИ КАТО АВТЕНТИЧНИ МЕСТНИ ДОКУМЕНТИ.

   Историята на Китай започва много по-рано от тази на Рим и Византия, а и кой, как и защо ще вкарва летописи на римляни и т.н. в китайската историография. Прощавайте пак, но това е невероятна глупост.

   Изтриване
 10. Една интересна история за изчезнал римски легиони в Китай...

  https://www.chr.bg/istorii/voenni-hroniki/izgubeniyat-rimski-legion-v-kitaj/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, историята е интересна, позната ми е от доста време...

   Изтриване
 11. Направих си труда да запиша как думата "България" се записва и звучи с латинска транскрипция в Google Translate на няколко близки и далечни нам
  езици , включително и маорски от Нова Зеландия - ceга, в момента !

  Трябва да се отчете влиянието на периодичните масови преселения на огромни разстояния на различни народностни групи ,които попадат в изцяло нова непозната среда .
  Те носят със себе си своята речева структура,звуци ,а и слух , като привнасят в новите райони своите наименования и понятия, синоними на тези на изместените или преместили се ,или претопени народности ...!
  Колкото по-древен е един народ,стига да съумее да съхрани своите отличаващи го език,духовна и материална култура , по-които отчетливо може да бъде разпознат - толкова повече "чужди" варианти на името си е събрал ! Няма как !
  Разбирате вероятно,че визирам нашия народ ,с нашия език,с нашия бит,с нашата музика .

  От предложения набор се набива на очи ,колко много те са различават от основата "българ"
  Скоро изследователят Христо
  Смоленов в Тв интервю спомена,че в много древни шумерски писмени артефакти е намерена точно същата дума - "българ" , която ,на шумерски език, означава ни повече,ни по-малко - "първопредци" !?

  Добавяйки фактът,че по-негово мнение, точно българският език е един от ключовите при разбирането на шумерския език .

  Това означава ,че е напълно възможно ние да сме били приели името първопредци = българи" !?

  Определено ни отива !?

  Например и,сега у нас имаме кладенец = бунар = геран !

  Мисля,че има повод за размисли !

  Ето наборът от названия :

  "България" =

  хинди
  बल्गेरियाई
  balgeriyaee

  китайски
  保加利亞語
  Bǎojiālìyǎ yǔ

  бенгалски
  বুলগেরীয়
  Bulagērīẏa

  бирмански
  ဘူဂေးရီးယား
  bhuu gayy reeyarr

  гуджарати
  બલ્ગેરિયન
  Balgēriyana

  грузински
  ბულგარული
  bulgaruli

  маорски
  Pukapu

  японски
  ブルガリア語
  Burugaria-go

  малгашки
  biolgar

  кхмерски
  ប៊ុលហ្គារី
  boulohkari

  гръцки
  Βουλγαρία
  Voulgaría

  тайландски
  บัลแกเรีย
  Bạlkæreīy

  тамилски
  பல்கேரியா
  Palkēriyа

  ОтговорИзтриване
 12. На скоро четох една книга -Тракийският капан.Не е връх на литературното изкуство,но ми направи впечатление размислите на автора и информацията която има.Авторът е англичанин.Ако и това за Термопилите ибитката на 300-та е вярно,то тотално трябва да се замислим за ГИБИ и писанията на античните гръцки автори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown10 януари 2020 г., 11:21

   Край Термопилите персийската войска е посрещната не от 300, а от около 12 500 души, като персите не са били милион, а около 25 000 души.

   Изтриване
 13. Задминахте и Фон Деникен по измислици и конспирации, но не моите го стигна по тираж! И понеже вашите последователи не четат, а Вие на това и разчитате, да ги насоча да проверят, колко от тракийските царе са били с Атинско гражданство и колко от Атиндките тирани с каквото и да е тракийско! Влиянието на Гърция над траките е огромно, от микенско време и Троянската война! От там траките са поели по път на подражание и обезличаване, а кои са били преди това, явно съвсем никои, просто една смесица от малоазийци и северни пришълци! За което пък има предоволно много доказателства, археологически, който на Вас не ви са известни разбира се и няма смисъл да ровите, че ще ви отнеме доста време да ги прочетете всички!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен10 януари 2020 г., 14:45

   Влияние над траките още от микенско време ? :) А какви са микенците, ако не траки? :) Страбон пределно ясно казва, че Пелопонес е получил името от Пелопс, който идва там със своите фриги.

   Софокъл също е знаел за тракийските корени на микенците Менелай и Агамемнон, защо в работата си вкарва думите на Тевкър към Агамемнон: "Ta нима не знаеш, че бащата на твоя баща, Пелопс е варварин фригиец?"

   Дори елинофил като Джон Чауик признава, че микенските топоними Микена, Атина и т.н. нямат смисъл на гръци, а идват от езика на по-старото население на страната. Кое е това население Чадуик не споменава, но Страбон го е казал: "В дълбока древност цяла Елада бе обитавана от варвари". Страбон локализира траките в Атика, Фокида, а и Пелопонес.

   Микенците погребват благородниците си в куполни гробници - обичай напълно чужд на гърците, но все още тачен от траките във времето на Античността.

   Микенските войници носят панталони, а това според гърците е варварско облекло.

   Микенското изкуство е в зверинен стил, както е и тракийското, докато гръцкото е доста по-различно.

   Гърците просто си приписват постиженията на хората, чиято земя са отнели...

   Изтриване
  2. Арх.Г. Петров
   Относно : Анонимен10 януари 2020 г., 14:45

   Здравейте,Спароток !

   Много е прав Марк Твен !

   Сполайте !

   Изтриване
  3. Само, че тракийските практики са след изчезването на микенската цивилизация, а не паралелни с нея, което само показва процес на влияние от юг на север, не обратно, т.е. траките са били образовани от микенците! А дали са били родствени и до колко, е процес на доказване! Вие отново правите грешно обобщение за народност и етническа принадлежност от това, че дядото на Агамемнон е фригиец! Но не и баща му, а баба му и майка му?! Което не го прави фригиец изобщо! Но това са неразбираеми за Вас и компания теми!

   Изтриване
  4. Те такива като тебе първо се смяха на Фон Деникен, а сега го цитират и пускат филми за него по Дискавъри. Предполагам си от тези които са произлезли от маймуните защото Фон Деникен доказва точно обратното ама карай. Та да си дойдем на думата, няма как едни етиопски, египетски или не знам какви цигани от Африка да научат хората обработвали желязо и правили изкуство и градове хиляди години преди тях на нещо! Просто няма как! Влиянието е било точно наопаки. Пояснявам за тебе от т.нар.Траки към етиопски цигани. Катала вес? Моля не се излагай да пишеш тук повече глупости освен ако не ти плащат за всяка изписана буква и така си изкарваш хляба. Но и така да е пак спри!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  5. До Анонимен 11 януари 2020 г., 12:25

   Ако на гърците е напълно чужда микенската традиция, то с какво право микенците могат да бъдат обявени за гърци? Факт е, че в микенските документи няма нито едно типично гръцко име с окончание -идес, -адес. За сметка на това тракийските са много.

   Прочее, много странен извод - ако нечии предци са фриги, въпросният индивид не е фригиец?

   Изтриване
  6. Значи да добавим за науката, че Агамемнон е извънземен и фригиец, като едното е допълнение на другото, по ваш избор кое първо?! И "няма как" за г-н Христослав, много пъти е опровергавано, само че Вие не знаете, щото четете само блогове на извънземни и звездите Ви говорят! Истината е, че г-н Серафимов чете изворите по угоден за него начин, без никакъв анализ и критика, а Вие, г-н Христослав, само каквото е написано в този блог! Е щом извънземните сте с по-ниски знания от маймуните, за каква култура и открития и влияния говорите! Вие диети не знаете по кое време в историята е живял Агамемнон!! А за автора на блога, поразровете се в науката генетика да Ви се изяснят някои неща, още сте под необходимия минимум за правенето на заключения!

   Изтриване
  7. Анонимен11 януари 2020 г., 20:45
   Г-не,темата на този пост не аз Агамемнон и извънземните, а дали Балхара е прародината на българите,както някои твърдят.Вие как мислите по въпроса?Точно генетиката показва ,че сме много стари балканци ,а не азиатци от Балхара и нямаме нищо общо такива "прародители".

   Изтриване
  8. До Анонимен 11 януари 2020г.,20:45

   Няма как ти да ме оцениш какво и колко съм чел! При всички случаи е много повече от теб! Така и не разбрах кое е опровергано? Че гърците идват от Африка при дедите ни или какво? Общо взето ми звучи като "Совите не са което са". Ама така е когато произлизаш от маймуна! Ако беше чел достатъчно щеше да знаеш, че няма как човек да е произлязъл от маймуна ама за тебе може. Ти си изключението потвърждаващо правилото! Прочети как са ориентирани хромозомите в клетките на маймуните и как в клетките на човек и тогава говори! Ама айде да не те образовам повече.

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  9. до Анонимен 14 януари 2020 г., 16:18
   Не им се вързвайте на такива като Анонимен 11 януари 2020г.,20:45. По добре е изобщо да не им се отговаря защото на тях това им е целта. Колкото повече отговори получат толкова повече ще спорят, дори и да е напълно необосновано.. Не защото не са наясно с истината, а защото целта е да се отклони вниманието и да се предизвика спор. Така се измества фокуса на коментарите и се предизвиква хаос.

   Изтриване
 14. до Анонимен 10 януари 2020 г., 14:45
  Ами побразовай се малко преди да пишеш. Писането следва четенето, а не обратно. Може да обърнеш внимание от кого е PDF-а и къде го е публикувал през 2010 г.
  http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/N_Teodoridis_GR_Al_Sl.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 януари 2020 г., 15:29

   Много ценно четиво!!!

   Изтриване
  2. Здравейте, г-н Серафимов,

   Извинявайте, че отново се намесвам, но това което сега е публикувано като статия на съвременен грък, е написано в книга от немски учен още в средата и втората половина на XIX в. Книгата е издадена в български превод от варненско издателство през 2012 г.: Я.Фалмерайер - Произхода на съвременните гърци. Не помня откъде я свалих в pdf-формат, но нейния издателски номер е ISBN 978-954-92064-7-0.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. до Андон 13 януари 2020 г., 16:39
   Линка който съм дал по горе беше ме предизвикал и все се канех да проверя за превод на книгата на Я.Фалмерайер - Произхода на съвременните гърци, но така и не се наканих. Благодаря ви за информацията, а откриването ѝ никак не беше трудно. Ето линк към pdf-а
   https://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/J_Falmeraer_Dn_GR.pdf
   Има доста интересни изследвания и според мен наистина си заслужава да се прочете, но за да не се получават обърквания, трябва непрекъснато да си даваме сметка, че след 15 години ще е писана преди два века. Познанията и нагласите на тогавашните историци сериозно се различават от днешните. Тогава са смятали гърците, едва ли не, за местно население, а славяните за нашественици. Затова е изненадата как огромна част от топонимите са славянски, а гърците просто са се стопили между нашествениците славяни. Интересно е едно мнение на Лаоник Халкокондил, на стр. 48, за когото знаем твърде малко макар вече доста преводи от негови работи да има в ГИБИ том 12, издаден още преди 4 години, но все още не го намирам в електронен вид.
   "Лаоник Халкокондил донася, че планинците от Пелопонес говорят до средата на ХV век на своя славянски език. Той споменава похода на султан Мурад срещу сърбите и българите, като ги нарича с древните им имена мизийци и трибали: „Трибалите са най-древният и многолюден народ на земята.” Независимо дали произхождат от страните оттатък Дунава, от Хърватия и Прусия, от бреговете на Северния океан или Русия, където властва студът, те преминават на юг и подчиняват всички градове и народи по пътя си чак до Венеция, или пък произхождат от района на Егейско море, където е изконната им родина..."

   Изтриване
 15. до Анонимен10 януари 2020 г., 14:45 Четем,господине,и знаем,че именно тук е възникнала европейската цивилизация и е стигнала и до Крит и Микена и Троя и до други места.
  Съвсем скоро след откритията, свързани с Варненския халколитен некропол, сензацията гръмва по целия свят. За него археолог №1 на Обединеното кралство сър Колин Ренфрю пише:

  „Очите ми щяха да изскочат от орбитите си при вида на златните огърлици, гривни и нагръдници, брадва от полиран камък с обвита от злато дръжка... Най-старото златно съкровище в светa, открито през 1972 г., не бе намерено в Шумер или Египет, люлка на най-ранната цивилизация и очевидно люлка на местата, където бихме очаквали едно такова важно откритие. То не дойде и от предколумбова Америка, прочута с богатите си златни находки. За голямо учудване на всички, то беше намерено в Североизточна България близо до привлекателния съвременен град Варна. И е на повече от 6000 години. Намирането на това най-старо златно съкровище изглежда потвърждава моята собствена теория, че праисторическите българи са изобретили металообработването, независимо от най-ранните металурзи в Близкия Изток....”
  А принц Микаса, водещ японски археолог, през 1982 г. възкликва: „Културата Варна всъщност е първата европейска цивилизация!”

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 януари 2020 г., 16:06

   Не е само Варна, Хотница, Дъбене, Стара Загора и т.н. са също важни металургични центрове - най-ранните в Европа.

   Изтриване
  2. А пропо от Варненския халколитен некропол успяха ли да вземат ДНК изобщо,интересно ако са успели и какво показват данните.Никъде не намирам информация за това. Във всяка нормална държава биха заделили средства за такива изследвания,като се има предвид важността на обекта?

   Изтриване
  3. Българи и авари почти винаги са в съседство или заедно. Аварския каганат в Панония и бъларите! Кои са тези авари, също толкова неясни както и протобългарите.

   Изтриване
  4. От това, което съм прочел и най-вече от заключенията на унгарските археолози през последните 2 десетилетия считам, че няма съществена разлика между авари и българи.Иначе трябва да считаме княз Крум Страшни/свързан с аварския владетелски дом/ за аварин, а не за българин, макар че етническият произход на владетелите не винаги съвпада този на основното население. В случая името Крум говори за противното, с оглед на историческия период/преди въвеждането на християнски имена от православната църква/един вид глобализация/ и историята на самото име/Спароток/ , за разлика от по-модерните времена, когато името не е показателно за произхода.

   Изтриване
  5. «Си же Обре воеваху на словены и примучиша дулебы и насилие творяху женам дулебским. Аще поехати будяше Обрину, не дадяше въпрячи ни коня, ни вола, но веляше въпрячи три ли, четыре ли, пять ли жен в телегу и повезти Обрина... Быша бо Обре телом велици и умом горды, и Бог потреби я, помроша вси, и не остася ни един Обрин. Есть притъча в Руси и до сего дне: погибоша аки Обре, их же несть племени, ни наследка»
   Нестор
   Освен,че са имали екзотични прически ,знаем от византийците (плитки с вплетени с разноцветни ивици плат) ,а от Нестор, че са били като великани. Славянското "обри" се използвало за великан, гигат

   Изтриване
 16. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 17. Ммм даа,
  Ето една златната книжчица.
  https://www.youtube.com/watch?v=91UPGuCnFys
  Никой ли не се е заел да я преведе??

  А ето тук
  https://www.youtube.com/watch?v=Mr8R-VgyQB0
  Ет руските - Руски

  Та кой на кого е оказал влияние??

  ОтговорИзтриване
 18. Един въпрос засягащ ИЕ езикова група:
  Ако санскрита е аналитичен език, а Балтийската ез. група е все още в процес на развитие, то
  означава ли това, че тези народи са били ИЕ на по-късен етап от Индийците?!
  Или може би да го отдадем на някаква странна архаичност, забавила развитието на тези езици, та дори и
  взаимоотношението им с неиндоевропейски такива около тях /фино-уралските, защо не и геманската езикова група, която също има неинд. субстрат/?
  А може да е директното доказателство, че само аналитичен език може да е пренесъл тези езици до Индия?
  Мерси предварително
  Петя

  ОтговорИзтриване
 19. За пореден път се изказвате неподготвен...
  Руснаците нямаше да говорят индо-европейски език, ако не бяхме НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, да им го дадем.
  Обърнете внимание на азиатските им гени, те са много късно ИЕ, най-вероятно това е станало чрез
  похристиянчването им.
  Вземете се отърсете веч от тая робска психика! И седнете на задниците си с това залитане ту на лево, ту на десно! Ни едните са стока-ни другите и историята е доказателсво за това. Всички работят за своите интереси, а не за правдата. Като Ви се изясни, тогава ще станете истински горд Българин, интересуващ се от бъдещето на България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До :
   natsunoame14 януари 2020 г., 20:01

   Кого
   визирате точно ?

   Изтриване
  2. Интересно виждане имате natsunoame! Доминираща у хаплогрупа при руснаците е R1a. Тя ли е азиатска! Но В Полша тя присъства при 75% от мъжете. Значи ли това, че Полша е азиатска? Не зная дали сме дали език на някого, смешки някакви пишете. Но от друга страна владетелите на аварите са от рода Дуло! На какъв език са разговаряли аварите, на прото-български или тракийски, как мислите.

   Изтриване
  3. Господине, вие наистина ли не знаете колко века е продължило влиянието/използването/ на старобългарския език и съответната написана на него литература по днешните руски земи. Чак до времето на Пушкин.На базата на каква лексика според вас възниква книжовният руски преди 200 години? Когато днес руснаците четат книги по-стари от 200г. почти нищо не разбират. Защо ли? Как ще го обясните? Защо Иван Сусанин е разговарял с царицата със преводач? Как мислите? Толкова за родният език на руснаците. Смешно е, че не знаете тези неща, а коментирате в исторически блог.

   Изтриване
  4. Здравейте,

   Искам да допълня natsunoame от 14 януари 2020 г., 20:01 и Богомил от 16 януари 2020 г., 21:46
   Действително между народ (народностно самосъзнание) и етнически произход има голяма разлика. Преди време публикувах линк към статия от 2013 г. за голямо ДНК проучване в Русия, което показва, че съвременните руснаци не са славяни, а преобладава азиатския – фински генотип. Тук е мястото да спомена, че все още няма единно мнение кои са древните славяни, защото руската (и повлияната от тях историческа наука) „дърпа чергата“ към балтските народи.
   https://www.gumilev-center.ru/lico-russkojj-nacionalnosti/?fbclid=IwAR1y6K2cWnab02IG277Bc6kscdENIV1Rk_badtHG-SmE7ymAv3QnHSnfhHA#livdis63307
   В тази връзка и македонците в Сев. Македония сега вече са народ почти различен от съвременния български, въпреки близкото генетично родство. Също е положението и с българското население в сев. Гърция, които днес се възприемат като гърци, както и днешните румънци в южните части на Румъния – въпреки ДНК изследванията.

   Всичко това е с цел повече да не ни натяквате, че всички, които имат хаплогрупа R1a са славяни.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 20. До рорик ми беше съобщението, oчeвидно.
  Произход на R и R1: Central Asia, Siberia or South Asia...
  Нещо да имате да допълните, което не ни е известно?!
  Може би за още по-интересната източно азиатска N3 или пък за Q, пак при
  същите тези "славяни"!
  Та кой какво ни е дал не разбрах, защото език със сигурност не са!
  За тези, същите български родове ли говорите, за които г-н Серафимов предостави информация,че
  присъстват в микенски документи?
  "В микенски документи от XIV век преди Христа се срещат дори старобългарски родови имена като Дуло, Окило/Вокило – Вокил и Ермаа- Ерми (княз Кормисош е от рода Вокил, а княз Гостун е от рода Ерми)."
  Очевидно написани на ИЕ език, на същия, на който си общуваме и днес с Вас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към natsunoame 16 януари 2020 г., 12:09, Отново грешка господине или госпожо. Членовете на рода R1a са възникнали на Балканския полуостров, по-точно Динарските Алпи преди 9000-10000 години. Преди около 5000 години се появяват и на Източно-Европейската равнина, която е и Руската равнина. Преди около 4000 години достигат Южен Урал и 400 години след това отиват в Индия, където днес живеят около 100 милиона техни потомци, членове на същия този род R1a.
   Още една вълна от представители на рода R1a се отправя на юг достигайки Арабския полуостров, Оманския залив, където днес се намират Катар, Кувейт, Обединените Арабски Емирства и тамошните араби с изумление разбират, че са с хаплогрупа R1a. В днешно време хаплогрупата R1a сред арабите достига 9%, в това число и в такива знаменити родове като Курейш, от който произхожда пророк Мохамед, основателя на исляма.
   Няма смисъл да пиша подробно, защото явно на Вас много неща не са Ви известни. Може да си обясните спрямо горе написаното за Индо-европейския език.
   А как аварите са достигнали Крит и какво са правили там не е ясно. Но темата Крит е много по-сложна и няма нищо общо с траки, славяни, протобългари, гърци, етруски. Има технически аспекти, технологии немислими за онова време, за които може би ще кажете, че са създадени от аварско-бъгарските родове. Едно е да желаеш нещо да е така както ти се иска, съвсем друго е какво е в действителност.

   Изтриване
  2. Вие сам си противоречите г-не, няма нужда някой да Ви оборва!
   Ако е възникнала на Балк. полуостров, какво общо ще да има с руснацитe?
   Няма как този език да е пренесен в Индия от някой източно-славянски клон, ако следвате
   чистата и обективна логика. Не може един по-развит език още преди повeче от 3500 години, аналитичен, без падежен да е донесен от някакви си азиатци, които тогава още не са говорили славянски. Дори днес е очеизвадно, руският не е мръднал и на йота, чист синтетичен език.
   И в момента учените клонят в теориите си по-скоро към първо разклонение на ПИЕ в Анатолия. За тяхна жалост не можаха да свържат любимата Ямная или Русия с Анатолия и ПИЕ чрез генетиката. Ямная я бройте мъртво родена теория още с излюпването и.

   А за R1а изобщо няма какво да си въобразявате, че можете да заблудите някой! Праотецът на всички R е с произход Азия. Единствената група с категоричен местен произход е I. Другите две стари хаплогрупи са Е /къде точно е станало разделянето на ЕD, Африка или Зап. Азия не е изяснено, но те са тук от поне 17000 години/, както и G, свързват се с най-старите култури в Европа, а I с мегалитните структури. Свързват се и с разпространението на земеделието в Европа.
   Останалите R1a и R1b са по-късни нахлувания и може да се проследи от къде нахлуват, в момента пикът им е в западна и Северна Европа, за Русия какво да коментираме, та те имат и източно-азиатски смеси дори. Тези двете са довели с експанзията си до тоталното намаляване и унищожаване на местните стари I, особено в централна и западна Европа. Да, има и Европейски клонове от тях днес, нормално е, но това не противоречи на фактическият им древен азиатски произход. В момента се опитват да ни убедят, че някакви такива видиш ли били арийските гени и естествено тези две групи били носители на този език. И как извинете го доказаха това?! На някой от гробовете имаше надпис древен индоевропеец ли? Това не може да се докаже с наука като генетиката, а чрез лингвистиката. Обикновено предаването на знания не се свързва и с предаването на гени.
   Не е задължително условие и наличието на тези различни касти и етнически групи, които се опитват да избегнат местен примес са едно явно доказателство за факта-предците ни са имали предпочитания с кой да се обвържат по кръв. Защото формирането на езика според мен върви ръка за ръка с формирането на етноса, т.е. тук са замесени няколко клона от определени западно евразийски хаплогрупи. Докато бягат като дявол от тамян да назовават нещата с конкретните им имена, никога няма и да стигнат до истината, защото това е и целта. Те вече отдавна я знаят според мен, истината.

   ПС: Да не говорим, че много удобно понякога оповестяват само женските линии, а повечето или всички мъжки не са дълбоко тествани или пък са замърсени проби. Удобно, нали? Наименоват някакви "германски" и "славянски" групи... за да си закърпят скъсаните готски гащи или антично-гръцки такива. Я вижте какви проценти им дават на всички тях от т.нар славянски примес!
   А пък за методите им на датиране да не говорим! Милиарди години за нищо ги нямат, когато говорят за формирането на вселената +- 3-4 милиарда, надолу или нагоре са нищо работа. Африканската маймуна я сметнаха много добре, а тук за някакви на по 3000-4000 годишни останки имаме проблеми, видиш ли! Това mainstream /политкоректната/ наука/та е най-голямата въртиопашка на силните на деня, и това, че скалъпената Дарвинова теория още се изучава в училище е абсолютното доказателство за по-горното.

   Изтриване
  3. Единственото логично обяснение за непризнаването на Дарвиновата теория е пълна липса на интелект. Все пак не се иска да си учен или кой знае колко умен за да забележиш такива елементарни неща като наличието на еднакви органи и близостта между различните биологични видове. Единствено може да се спори за подробностите, но не виждам как мислещи хора могат да оспорват основата на Дарвиновата теория.

   Изтриване

  4. до Анонимен18 януари 2020 г., 2:47

   Изобщо незнам има ли смисъл човек да се занимава с човекоподобно /по Ваше осмотрение е обръщението/ като Вас.
   Още в училище имах съмнения, че тази теория издиша, въпрос на чиста логика и моя особеност на характера: поставям всичко под съмнение, докато не остана убедена от обективните, материални доказателства...А може би просто обичам спора, градивния такъв, като обмяната на различни идеи.
   Обърнете внимание, че това, на което твърдо държите и сте убеден в него е просто теория, една от съществуващите за произхода на живота.
   Първо вижте кой е Ernst Haeckel и какво е направил, за да влезе тази манипулативна/фалшифицирана/ материална идея в учебниците на нашите деца. Светът се води умишлено в тази посока на бездушевност и материализъм. Сега вече берем плодовете от стореното.
   И до днес няма намерено ни едно, повтарям ни едно доказателство за такава еволюция. Няма скелетни останки, доказващи Дарвиновата ТЕОРИЯ.
   Факт е друго: ние НЕ наблюдаваме еволюция, а ДЕВОЛЮЦИЯ на ДНК молекулата. С всяко следващо поколение ние губим частица от тази информация, от този КОД на ДНК молекулата.
   Това, което се наблюдава е и адапрация /но отново не и еволюция/, включая и цветът на кожата, мутация за нагаждане към определена околна среда/ареал.
   Това, което днес се говори в научните среди, прогресивните е задължително да се наблегне, все повече се доближава до БОЖЕСТВЕНИЯ произход на живота. В смисъл, за ВАС уточнявам, ДНК молекулата е толкова сложна като структура, има прекалено много взаимозависимости, че самото и съществуване предполага НАМЕСА. Не може да се е образувала от само себе си, господине, това е заключението на днешните прогресивни учени.
   И още нещо интересно: фотоните реагират на присъствието на дори една молекула ДНК, променят поведението си
   в нейно присъствие. А водата, ами тя с способна да носи /копира информация, включително и молекулата на ДНК. А някой предпочитат да се родеят с маймуни.
   Ами ние имаме общо и с бананите по тази Ваша логика, ама не сме банани. Ех, явно за някой това не е абсолютно сигурно.

   Gregg Braden
   https://www.youtube.com/channel/UC1s4h_N2io3pEoF84id1a-Q
   Ernst Haeckel
   https://creation.com/haeckel-fraud-proven

   Изтриване
 21. Винаги съм се възхищавала на "росиянете" как разбираемо обясняват нещата. Даже се учих от техните учебници навремето по математика когато кандидатствах за ВУЗ.
  Ето ви такова обяснение което е основното в развитието на всяко общество.
  Това важи и за всички движения на отделни хора общности по света.
  https://www.youtube.com/watch?v=WKF3EvdJY54
  Значи цивилизацията започва от Мала Азия.
  Там е дедовата ръкавичка.Говорят един език.
  Да започнем от това което знаем в близките земи. .
  Там са скити в Скитопол,етруски , пеони , елини , беси, дардани , мизи ,.
  Явно имаме свободомислие ,разцвет и съвсем закономерно упадък - терор.
  Най другомислещите и искайки да възвърнат обществения строй , които е донесъл разцвет , създават новото-Римската република. Етруските като такива създават републикта. После ги последват тези които искат да градят нова култура.Така измислят латинския език .
  Връщат се в Елада и казват на селяните , а вие не сте елини- които се занимавате със "земни култури " вие сте а грекол - сетих се модерната дума у нас аграрна политика - не е земя а грекол .
  Забележете при нас е село , от всъ . Така си мисля че от тази дума произлиза и думата гърция .
  1. да вземем елините .
  Етруските тръгват на запад.
  Отиват в италийския полуостров и в усилието си да усвоят нови земи , създадат общество създават друг обществен строй - републиката.Това са били "гражданите". Е да де ама това не са тучните ливади на Тракия , Мизия, .
  Обаче всяко начало е трудно и се връщат в Елада да припомнят за разцвета.
  Обаче тия някой требе да ги храни , нали и се връщат при "селяните" да ги облагат с данъци .
  В началото се договарят , вие ще ни давате 10 процента за да можем да живеем защото сме граждани, по умни , и ще улесним живота ви . а после ние ще ви управляваме.
  Е да де ама те усъвършенстват оръжията да авладяват други селяни а не да улесняват живота на селяните и ги наемат за войници.
  Между другото Латиния се намира по картите в Североизточна Гърция.

  Така е преселението на дарданите около Ниш, едоните в днешна Македония, мизи в Мизия ,беси , пеони в Тракия , скити в Скития ,...
  Така и с Кубрат отива , учи се от ромляните ама не му харесва и си прави България .Така елините стават гърци , ама граждани и за това им трябва българската земя та да си направят Гърция.
  Що да се трепе човек да оре земята като може да живее като гражданин.
  Като прибавим и изменението на климата , както става все по топло , горещо даже , безводно
  От тази гледна точка , България е застрашена .
  След 20, 30 г въглища , нефт , газ ще изчезнат . За да оцелееш ще ти трябват поля и вода.
  За толкова години строим сегашните газопроводи идещи от майната си.

  А и друго ми прави впечатление . Статуите много приличат на северни народи , не на южни.
  Значи тия хора отнапред са дошли от Север.
  Според мен държави се правят не по ген а по единомислие.
  Разбира се по ген се пресава и мисленето на хората . За това има и различни династии.
  Едни мислят как да обработват земята , други като им изчезне временното превъзходство , както днес са нефт, газ, решават че трябва с меч да превземат хляба, водата на хората.
  Кажете ми какво ще остане от Дубай след 50 години??
  Как ще се защитим?

  ОтговорИзтриване
 22. Индоевропейския език в Елада е станал гръцки, в България - български , в Италия = латински.
  Езикът на словените се е образувал в България.
  Западна Украйна ,Словакия , Словения,Полша, Македония, Черна гора, Босна , Хердеговина , ползват западното наречие , Източна Украйна , източното наречие.
  Разбира се на основата на старобългарския език , наречен църковнославянски.

  Аварите са говорили на западно български.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към Рорик 16 януари 2020 г., 18:00.
   Уважаема госпожо, "просто и ясно", и никакви възражения не могат да се изкажат:)))))!!!!!!

   Изтриване
 23. ==
  До рорик ми беше съобщението, oчeвидно
  ==

  Ми аз пуснах един коментар , но сигурно още не е одобрен .
  Накратко езика ни изобщо не трябва да се нарича индоевропейски , защото е създаден в България и на него говорят колко хора? Това е старобългарския език .
  И движението на хора и влияние е както на север и юг и обратно , и от запад на изток и обратно.
  В непуснатия коментар съм дала за влиянието на елините и римляните и обратно.
  Нека г-н Серафимов го пусне.

  Има Дуло на юг , защото са дошли от Север и после пак са се върнали на Север.
  Това че ние сме си развили езика ни поставя в това положение да ни казват че елини , траки, са изчезнали и сега казват че и българите изчезват .
  .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рорик, Вие на коя планета живеете?!
   Изобщо не вярвам, че възрастен човек може да изръси такива небивалици на едно място...
   Защо българският да не е индо-европейски, ако се намираме в Европа и то най-старата такава.
   По вашата логика ни един Европейски език не би трябвало да е ИЕ. А това колко хора го говорят
   е още по-зашеметяващо безпредметен аргумент.
   За движението то е ясно и то като Вас, като муха без глава: ту на лево-ту на десно... а дано си намери центъра един ден! А дано!
   Нормално е да се развива един жив език, по ненормалното е да е в застой, но и за това си има логично обяснение!

   Изтриване
  2. Какво значи "не трябва да се нарича индоевропейски"? Индоевропейските езици са група езици с доказана връзка помежду им, това може да се види даже от сравнение на съвременните клонове на пра-индоевропейския език. Сравнете българския с който си изберете индоевропейски език и ще видите подобни думи навсякъде (естествено това само по себе си не е достатъчно но като се направят сравненията се вижда за какво иде реч). Не се знае къде точно се е образувал, но разпространението е в Европа и Азия, а България за която предентирате да е люлка на българския език е в Европа, така че не виждам противоречие.

   Изтриване
 24. Здравейте г-н Серафимов,

  За много години и бъдете все така упорит в начинанието, което сте подхванали. Пожелавам Ви здраве и финансова стабилност за да може да имате време да пишете и да се запознаем повече за нашата Българска история.

  В края на миналата година видях следното видео (https://www.youtube.com/watch?v=_GxCvJMpgrk). Дали имате информация за Анадолските Българи и държавите които са създали там? Като наследник на тези Българи изгонени от Османската Империя малко или много съм свързан с тях и искам да разбера повече за предците ни, които са живели там.
  В интернет може да се намери информация за тях, но е многозначна и всеки документ или статия свързана с тях повече объркват и отварят повече въпроси, отколкото да дават отговори.

  Благодаря Ви предварително!

  Поздрави,
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милен Александров 17 януари 2020 г., 8:40

   Г-н Александров, по темата, която Ви вълнува имам само една работа. Дано да Ви даде отговорите, които търсите.

   ИМЕTO БЪЛГАРИ ВЪВ ФИНИКИЙСКИТЕ НАДПИСИ?

   http://sparotok.blogspot.com/2017/10/to.html

   Изтриване
  2. Здравейте г-н Серафимов,

   Благодаря Ви за предоставения линк.
   Информацията в тази статия дава някой отговори, но не и пълна картина на това което се е случило с предците ни живели по тези земи.

   Поздрави,
   Милен Александров

   Изтриване
 25. Павле, истеричката, която краде от тебе, но теб обвинява в плагиат е отново в блога и бълва помия срещу твоя милост, ама с такава злоба, че трябваше да взема два Золпидема, за да се успокоя малко. Виж само какви бисери ръси Върбанкова "Колкото до РАДАМАНТ- да,то идва от санскриткото "радост",но това е емоция,външно,недълбинно понятие.Същинското значение на RADHA в човешкия свят е "общочовешки ум" и това понятие идеално съвпада с названието "Върховна Рада" на Украинския Парламент - например.RADHA не означава в случая целувки и милувки,а общ подтик на умовете към успех."

  Аз ли се бъкам Павеле, или Върбанкова фантазира, че украинската Рада е едно със санскритското име Рада?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-интересното в постингите на лицето М.В. е в последващите ги коментари
   като или :

   1. Практически няма такива...
   2. Ако пък има , те са почти без изключение "срутващи я " ... ,което едва ли е чест за "авторката с нотариусите "...
   Дали и тази "публикация-откритие " е депозирана ...?

   : )

   Пълен цитат на единствения коментар :

   " ... . didanov - здравейте Милена
   22:04

   не съм много по етимологиите, но Сарпедон убит от Херакъл е бил брат на митичния цар на тракийския Енос (предишно Полтимбрия), Полтий. Рамадант пък се явява приемен баща и ментор именно на Херакъл, след като бива прокуден от брат си Минос от Крит. Третият брат и син на Европа пък напуска крит в посока Азия и става цар в Ликия. Неговият внук също Сарпедон се бие на страната на троянците срещу ахеите и бива убит от сина на Ахил - Неоптолем. Не срещнах никъде, че Сарпедон е бил човек-змия. Колкото до Радамант, гръцкото mantis означава пророк, гадател, а rhabdos -жезъл, вълшебна пръчка ако преведа дословно от английски. Общо взето за Радамант може да се тълкува и като "гледача с жезъла, пръчката".
   Европа най-вероятно е отвлечена от пирати, нещо нормално за времето. Нейният произход не е финикийски, а пеласгийски, също като на брататя й Кадъм и Финей, и първите братовчеди Данай и Египт. Кадъм пък се жени за сестрата на Дардан, а той пък дава дъщеря си за жена на брат му Финей - цар на тракийския Салмидесос.
   Поздрави!
   ..."
   ... И каква стана тя ?

   Изтриване
  2. До Aрх.Г. Петров17 януари 2020 г., 22:37

   Даа, каква стана тя ... :)

   Изтриване
 26. До Богдан 17 януари 2020 г., 20:58

  Не зная каква е причината за озлоблението на г-жа Върбанова. Явно посещава редовно блога ми, но се е отказала да коментира. Поради нейното грубо и нетипично за дама поведение, много хора я помолиха да не се меси. Честно казано - на мен също бе омръзнало да търпя нейните изстъпления.

  Колкото до укр. рада, то няма нищо общо със санскр.radha-задоволство, удовлетворение, радост. Укр. Рада е заемка от германски:

  ра́да I «совет», южн., зап., укр., блр. ра́да «совет, помощь», др.-русск. рада «совет», «советник» (в грам. начиная с 1389 г.; см. Срезн. III, 11). Заимств. через польск. rada — то же, чеш. rada из ср.-в.-н. rât «совет» (Мi. ЕW 271; Уленбек, AfslPh 15, 490; Брюкнер 452).

  https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0

  Г-жа Върбанова нито чете, нито проверява, а би трябвало да го прави.

  ОтговорИзтриване
 27. А дали прякора на Сталин Коба има връзка с нашата дума коба? Или може би Върбанкова фантазира, защото тя прави асоциации с някакви селища в Конго, Португалия, Словения и так далее?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Богдан 17 януари 2020 г., 23:29

   Прякорът на Сталин Коба идва от староеврейското име Кохба, или по-точно от името на юдейския бунтар Шимон бар Кохба. Фамилното име Кохба, предадено по-късно като Коба няма нищо общо с българската дума коба, прокоба и т.н.

   Изтриване
 28. Здравейте г-н Серафимов,

  Относно Балхара, какво да кажем за другото й име Бактрия? Или двете нямат нищо общо?Бактрия или Балхара е известна с това име още в Авестата, която е написана на бактрийски език и най-старите за сега документи са от 14 век пр.н.е. Освен това през бронзовата епоха там се намира високо развита култура (Бактро-маргиански археологичен комплекс). Наименованието балхи или бахлики не е само индийско, подобно са наричани от всички свои съседи, така че едва ли е екзоним. Дали пък индийците не са наричали и Дионис и хората му по същия начин по време на походите му в Индия?

  ОтговорИзтриване
 29. Здравейте,
  Балхара не е Бактрия защото двете територии не съвпадат. Балхара е в Южна Индия, а Бактрия е в Северен Афганистан.

  ОтговорИзтриване
 30. Здравейте,
  разбира се че Бактрия е Балхара, първото е гръцкото наименование на областта. Тази Балхара е южна Индия за която говорите е по-късно преселение от Балхара(Балкх Афганистан), през късния ведически период след 1200г. пр.н.е. до 500 г.пр.н.е. Индийското наименование на чужденец или варварин е било Mleccha (from Vedic Sanskrit mlecchá, meaning "non-Vedic", "barbarian")така са наричани не само бахликите, но и саките и хуните.
  ето няколко изречения за тях:
  "Besides Kambojas, Atharvaveda-Parisista also associates the Vedic Bahlikas with the Sakas, Yavanas and Tusharas (Saka-Yavana-Tukhara-Vahlikaishcha).
  The fact that Puranic evidence locates the Bahlikas in Uttarapatha and further the close association of the Bahlikas with the Kambojas as well as with Tusharas, Sakas and Yavanas in the Atharvaveda Parisista and in some other ancient sources suggests that the Bahlikas were located as a close neighbor to the Tusharas, Sakas, Yavanas and the Kambojas etc. Since the Kambojas were located in Badakshan and Pamirs, the Tusharas on the north of Pamirs and the Sakas on the river Jaxartes and beyond, the Bahlikas or Bahlams, as neighbors to these people should be placed in Bactria.
  The Brahmanda Purana attests that river Chaksu (Oxus or Amu Darya) flowed through the land of Bahlavas (Bahlikas).
  The Iron pillar of Delhi inscription by King Chandra (4 CE), also makes mention of Bahlikas as living on the west side of the Indus River (Sindhu). After crossing the seven mouths of the Indus, King Chandra is stated to have defeated the Bahlikas.
  These above several references attest that the Bahlikas were originally located beyond the seven mouths of river Indus in the country of Bactria and the land was watered by the river Oxus. But later, a section of these people had moved from Balkh to Punjab while still others appear to have moved to south-western India as neighbors to the Saurashtras and Abhiras of Sauviras. "
  Така че според мен Бахлика и Бактрия не е заблуда. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 31. Драги господине, бахликите са обитавали Бактрия, но това не може да докара Балхара от Южна Индия в Северен Афганистан.

  Балхара е АРАБСКО представяне на индийската титла валхабараджа. Арабите стигат до Индия чак през Средновековието, това е причината никой да не е чувал за Балхара до Средновековието.

  ОтговорИзтриване
 32. За съжаление не сте прав,
  Балхара в Индия не се е намирала в южна Индия, а в нейната северозападна част, област Панджаб! Конкретно мога да посоча около средното течение на един от големите притоци на река Инд - река Рави (дълга около 730 км) с древното име Иравати. Тоест тя се намира недалеч от самия Балкх и Балхара. Арабските източници посочват северната й граница стигала до Китай.
  Както казах тази Бахлика според Ведите е по-древна от описаната от арабските географи.Втората Бахлика се създава след войната на 10-те царе, като си има цар със същото име. С експанзията на това племенно обединение то завладява все по-големи територии от югозападна Индия. Арабските източници признават че Балхара, освен титла означаваща "цар на царете" е и име на цар и на царство със същото име.
  Петър Добрев се занимава основно с Балкхара с център Балкх в днешен Афганистан, мисля че е неправилно да се говори за манипулация в случая.

  ОтговорИзтриване
 33. Пак смесвате нещата. Бахлика е име на народ, който е споменат в Махабхарата -5 в.пр.Христа. Балхара първоначално е АРАБСКО предаване на титла, което се възприема и като лично име по-късно.

  Имената Балхара и Бахлика нямат нищо общо помежду си, името Балхара се появява около 1300 години след споменаването на Бахлика в Афганистан.

  ОтговорИзтриване
 34. Бахлика и бахли е индийското наименование на балхарите от Балкх. Прочетете повече по въпроса преди да твърдите разни неща.
  Атхарведа 13 в.пр. Хр. записана през 8 век пр. Хр.:
  "от епохата на Кришна (1950-1400г. пр.н.е.) народите муджавант (съседни на балхите), Махавриша, Гандхара и Бахлика (преселници от долината на Балкх вПенджаб) живеят на СЕВЕР...родственика на цар Бахлика - Пратипа, живя преди Великата война.
  "Балкх е чужда, далечна земя отвъд високите планини на север"
  Вяса, "Махабхарата" (22 тома с 14 000 страници, се споменавят няколко хиляди пъти имената на Балкх, Балхика, Бахлика, балхи и бахли, техните царе, родоначалници и потомци.
  "Хвалете царя на Балхиките (Пратипа)- първият от всички земни царе, който получи царството си а земята, преди своето раждане."
  "Това беше царя на Балкх - Бахлика, който докара колесница облечена цялата в злато, и Судакшина я запрегна с бели коне от Балкх" много напомня на описанието на тракийския цар Рез в "Илиада" :
  " Видях с очите си конете му чудни, невидяни
  с превъзходен ръст и цвят, по-бял от сняг.
  А по бързина те са на вятъра вихровит подобни.
  Злато и сребро украсяват колесницата му, блестяща"

  ОтговорИзтриване
 35. Драги господине, Ведите са записани не през 8, а през 5 в.пр.Христа. Раната индийска писменост карошти е от 6-5 в.пр. Христа.

  Бахликите живеят в Балк, но нямат нищо общо с поданиците на Балхара.

  Не осъзнаване ли съществуването на огромния хронологически проблем - за първи път дума Балхара се споменава 1300 години след споменаването на бахлика.

  Само с напъване не може да се докаже,че Балк и Балхара съвпадат, т.е. Става дума за една територия. Ставате за смях.

  Съветвам Ви да видите приложените карти, там ясно е показано къде е Балхара.

  ОтговорИзтриване
 36. Разочароващо е, че игнорирате всичко дадено до сега от мен, мислех, че наистина търсите истината, каквато и да тя, но се убеждавам, че и Вие оставате привързан към определено стереотипно мислене, характерно за Вашите опоненти в историческите среди. Мисля, че многобройните Ви читатели ако се позаинтересуват по темата сами могат да преценят, кой в момента става за смях и кой не.Благодаря за търпението и всичко най-хубаво!

  ОтговорИзтриване
 37. Аз искам точно това - читателите ми да проверяват написаното от мен.

  За какво игнориране става дума, след като давам аргументиран отговор?

  Не се съгласявам с Вас защото боравите с фантазии и реално Вие игнорирате данни. Нито веднъж не коментирате факта, че думата Балхара е АРАБСКО предаване на индийска титла.

  Не подценявайте хората господине, българите са умни, нужна им е само база за сравнение.

  ОтговорИзтриване
 38. Чудесна публикация, при това пълна с много добре подбрани и точни факти.

  ОтговорИзтриване
 39. Публикацията ми хареса. Остави обаче у мен отворен въпроса за бурджаните, както арабите са именували едни хора от Памир до Кавказ. Имате ли нещо по този въпрос?

  ОтговорИзтриване