8.06.2023 г.

СЕНЗАЦИИ ОТ ЕГИПЕТ – КАКВО ПРАВИ ЗНАКЪТ НА ДУЛО IYI В СТРАНАТА НА ПИРАМИДИТЕ?

Египет е последното място, което повече от нас са готови да свържат с историята ни. Същото важи и за свещения за старите българи символ IYI. В интерес на истината това не е хералдически знак на рода Дуло, но за жалост у нас вече не просто е лансиран, а дори и установен такъв термин – знакът на Дуло. Това е и причината да ползвам въпросното название. То просто е най-популярното и разбираемото.

                                             Изображение на Рамзес Велики [Лувър]


Историята на особения символ е интересна. Повечето историци и археолози охотно търсят следи в Средна Азия, а така се създава съвсем погрешно виждане. За такова поведение от страна на нашите учени оправдание няма – защото поне от края на 80-те години на ХХ век разполагаме с голямо количество информация относно древността на особения символ IYI.

 

През 1987 година археологът Стамен Михайлов представя доклад, който е включен в Известията на Народния музей във Варна. Макар да е принуден да се съобразява с наложените по това време виждания за произхода на народа ни, нашият археолог изнася важна информация. Позовавайки се на трудовете на колеги (Тодорович и Церманович), Михайлов споменава, че най-рано символът IYI се среща по керамиката от културата Винча (т.е. IYI  се появява на Балканите преди около 7000 години).

 

Това само по себе си е нещо удивително, но нашият археолог се задълбочава още повече. Споменато е откритието на Бенсън, който намира и регистрира символа IYI по керамиката на о-в Кипър от времето на Бронзовата епоха (т.е. преди около 5000 години).

 

На пръв поглед е доста странно свещеният за старите българи знак IYI да е манифестиран на острова на богинята Афродита. Странното идва от това, че повечето ни археолози и историци твърдо защитават вярването, че Аспаруховите българи са азиатци, установили се за постоянно на юг от Дунава чак след прословутата 681 година.

 

Ако приемем, че Аспаруховите българи са потомци на мизите, а и на други траки, странното веднага изчезва и нещата си идват на мястото. Благодарение на изследванията на антрополозите Петър Боев и Славчо Чолаков, още през 80-те години на ХХ век е добре известно, че тракийският етногенезис започва на Балканите през Каменната епоха. Това обяснява прекрасно и присъствието на знака IYI по керамиката на Винча, както и по тази на Хотница (по сведения на А. Чохаджиев).

 

За жалост у нас не се говори много за тракийското присъствие на остров Кипър. Там не само са открити тракийски тип погребения с жертван кон и колесница, но и керамика като тази от нашите земи. Най-важното обаче е нещо друго. Използвайки данни от трудове на антрополозите Чарлз и Боев, руският учен Юрий Откупщиков споменава в своя работа, че населението на западна Мала Азия (която е дом на траките фриги, витини, бебрики, а и на мизите, наречени по-късно българи – бел. моя) e като това на о-в Кипър и е дошло от региона на Македония и Тесалия (където присъствието на траките пиери, пеони, едони, теврки и мизи е добре засвидетелствано).

 

Опирайки се на изследванията на Мария Гимбутас Откупщиков съобщава също така за две преселения от северизточните Балкани в посока юг, към Анатолия, като става дума за периода 2300 – 2200 г. и около 1230 – 1180 г. (Откупщиков, 1988, с. 56). Докато второто преселение може да се свърже с похода на Морските народи, то първото съвпада с появата на най-ранната писменост на о-в Крит, която по-късно, а и в развит вид се появява и на о-в Кипър.

 

Дотук добре – стана ясно каква е причината да намерим знака IYI толкова далеч от България. Щом особеният символ се е появил най-рано по керамиката на траките, а и тракийското присъствие на остров Кипър е убедително доказано, то може да се каже, че през Каменната, Меднокаменната и Бронзовата епоха, дедите ни са тези, които притежават и разпространяват особения символ.

 

Несъмнено за доста хора присъствието на знака IYI на острова на Афродита е сензация, но има една друга, още по-голяма сензация. Локацията е още по-особена, а и се касае за един много интересен период от историята. Благодарение на труда на Карла Галорини (Carla Gallorini), с който тя защитава докторат, става ясно, че по време на Средното царство в Египет (2040 г. – 1783 г. преди Христа), там върху керамиката се появяват особени символи.

 
Като цяло те нямат нищо общо с изконната египетска писменост – йероглифите. Става дума за особени символи като свастиката, равнораменният кръст, тризъбецът, лабрисът, който е представян самостоятелно, но и в комбинация със знак, срещащ се често в нашата (старобългарската) руническа система.

 


Разбира се, най-ценен е IYI, не само защото е манифестиран многократно, но и защото можем да го свържем с Балканите. Държа да отбележа, че тази връзка не е направена от д-р Галорини. Нейният интерес се ограничава с Египет и особените знаци по древната керамика от периода на Средното Царство.

 


Безспорно е обаче едно: символът IYI се появява в страната на пирамидите внезапно. Не можем да говорим за традиция, каквато има по нашите земи, а, разбира се, няма я и смайващата приемственост, която се наблюдава в България в продължение на цели 7000 години!

 

Знакът IYI върху древен египетски съд от Бронзовата епоха [по Gallorini]

Тракийското присъствие в Египет вече не се отрича. Талантливи и прогресивни учени като проф. Сергей Игнатов и др. вече споделиха виждането си, че част от така наречените Морски народи, нахлули в страната на пирамидите в края на Бронзовата епоха, могат да бъдат свързани с траките. По-ценно е това, че прогресивните ни учени са готови да приемат и споменатите от египтяните маса, мешуе, мешвеш, са народа мизи. За мен това е революция в науката ни, и то революция, която има потенциал да промени много, като имаме предвид, че колежката на проф. Игнатов д-р Весела Атанасова също е прогресивна личност.

 

Знакът IYI върху древен египетски съд от Бронзовата епоха [по Gallorini]

Що се касае обаче до появата на символа IYI в Египет, той не може да се свърже със заселването на мизи в Египет и Либия по време на похода на Морските народи. Причината е проста – керамиката, по която се среща особеният знак, е от по-ранен период. Д-р Галорини засяга в труда си Средното царство Египет (2040 г. – 1783 г. преди Христа). Нашествието на Морските народи е поне половин хилядолетие по-късно.

 

Знакът IYI върху древен египетски съд от Бронзовата епоха [по Gallorini]

Как в такъв случай да си обясним мистерията и дали изобщо можем да говорим за мистерия? Ползвайки работи на Петри, Енгелбах, Арнолд, Битак и др., д-р Галорини изнася важна информация. Част от данните засяга местата, на които е намерена керамиката с особени знаци: Кахун, Дандара, Дашур, Тел ел Дабаа.

 

Последната локация е много, много важна – в това ще се уверим след малко. Друго ценно сведение е това, че най-ранните примери на поява на особени знаци са от времето на фараона Сенусрет I. Той управлява в периода 1974 –  1929 година преди Христа, т.е. преди около 4000 години. И това е много важна подробност.

 

Този фараон е известен със своя опит да покори Тракия и Скития. Според Херодот Сенусрет, наричан от бащата на историята Сесострис, е успял за завладее земята ни [Her. II. 103]. Доказателства за това обаче няма, а освен това са налице и други сведения. Според Йордан Сенусрет, наречен  Весосис, не само не успява да покори гетите, но те го преследват чак до река Нил. Йордан даже споменава името на гетския цар, който преследва египетския владетел чак до страната на пирамидите. Става дума за Танаус, на когото се приписва дори и покоряването на Азия [Jord. Getarum 47].

 

Ето го и разковничето – сведенията на Йордан. Те са достоверни, защото точно във епохата на Сенусрет I в Египет започва да прониква един мистериозен народ. Според Манетон въпросният мистериозен народ владее страната на пирамидите 500 години, а името, с което е известен е „царе пастири“. Явно се касае за хора, които са се занимавали с развъждане на коне и други животни. Египтяните ги наричат хегакасут, а в научната литература името е хиксоси.

 

Точно краят на властването на Сенусрет I е времето, когато в Египет се появяват и конят, и колесницата, а имайки предвид, че египетската дума за колесницата WRTA, е заемка, става ясно, че хиксосите са народ, който говори индоевропейски език. Египетската дума WRTA – колесница се обяснява с древноарийския глагол vartate въртя, завъртам, който е само по-древен вариант на стблг. врьтѣтизавъртам, но и движа, раздвижвам.

 


Поне за мен мистериозният народ хиксоси се явява част от семейството на гетите и мизите. Дали те са потеглили преди 4000 години към страната на пирамидите като отговор на агресията на Сенусрет I, или причината е друга – не смея да спекулирам. Ясно е обаче едно – хора от нашите земи се заселват в Египет към края на XII Династия.

 

Това обяснява защо между ХХ и XV в. пр. Христа в Египет някой ползва знаци, които са типични за Тракия и тачени от траките. Тези знаци се срещат и в обитавания от траки остров Кипър. В този дух ще добавя и важната подробност, че цитирайки Д. Франкел д-р Галорини споменава за присъствие на кипърска керамика в Египет и то не къде да е, а в Тел ел Дабаа.

 

Това е мястото, на която някога е била столицата на хиксосите – древният град Аварис [Hawaret]. Хиксосите повлияват сериозно египетското общество и не е изключено под тяхно влияние в страната на пирамидите да се появи практикуването на изкуствената черепна деформация и прическата, която автори като Плутарх наричат мизийска.

 


https://www.souldance-mag.com/wp-content/uploads/2020/02/Two-female-dancers-with-castanets-and-musicians-with-tambourines.jpg

 

Хиксосите повлияват не само Египет, но и народите на Левант. Смятам, че завръщането част от хиксосите по времето на фараона Яхмос, може да се свърже с идването на Данай и неговите хора от Египет. Приликата на особените знаци от Египет с Линеар Б е твърде силна, а това налага да бъдат намесени и микенците, като част от древната тракийска общност.


Това разбира се на този момент е само хипотеза, която тепърва трябва да се докаже, но пък изложеното по-горе е пределно ясно и когато някой археолог или историк реши да пише за знака IYI добре е да държи сметка и с инфомацията от труда на д-р Галорини.

 

Фактите са си факти – не можем да ги прескочим, а пък не бива и да ги премълчим от страх да не ни обвинят във великобалкански шовинизъм. Историята ни се нуждае от пренаписване, с което да се сложи край на униженията и безумията в учебниците ни. 


С присъстващите там лъжи и химери израства новото поколение българи, което ние не можем да си позволим да загубим. Порочният кръг трябва да се разруши и да се започне с градеж на нещо ново – истинно и полезно.

 

Не е нужно да се отнемат титли, не е нужно да се отнемат пенсии и хонорари на хора, които са участвали в обезобразяването на историята ни. 


Също така не са нужни репресии и отмъщения, нито пък обществени порицания. Всяко време носи своето бреме, както в миналото, така и днес определени велики сили се опитват да диктуват какво да се пише.

 

Тези обаче, които се заемат с утвърждаването на истината, няма от какво да се боят, защото ще имат подкрепата на народа. Имаш ли подкрепата на народа, е все едно да имаш подкрепата на Господ. Има една поговорка, че ако Господ е с теб, няма от какво да се боиш, а ако не е с теб – безмислено е да се надяваш на нещо за спасението си. Надявам се учените ни да почерпят от народната мъдрост и да започнат да вършат това, което е редно, а не това, което гарантира доходи.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ИНТЕРЕСЕН КЛИП

 https://www.youtube.com/watch?v=p2J373z8FKw&t=49s

 

 

 

Основна използвана литература:

1.Михайлов Ст., Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987.

2. Откупщиков Ю., Догречейский субстрат, У истоков европейской цивилизации, Изд. Ленинградкого Университета, Ленинград, 1988.

3.Gallorini C., INCISED MARKS ON POTTERY AND OTHER OBJECTS FROM KAHUN:

SYSTEMS OF COMMUNICATION IN EGYPT DURING THE LATE MIDDLE KINGDOM, Ph D. thesis in Egyptology, Institute of Archaeology, University College London, June, 1998.

4. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996.

5.Jordanes, Getica: The Origin and Deeds of the Goths, c. 551 CE, Medieval Sourcebook

https://sourcebooks.fordham.edu/source/jordanes-historygoths.asp

 

180 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придължат към културен тон, а и да показват разбиране към инакомислещите! Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спароток, Благодаря за статият! Доказвате ,както винаги, по блестящ начин тезата си с необорими аргументи, но и увлекателно и вълнуващо! В такъв стил и съдържание трябва да са новите български учебници по история, които Мин. на науката и образованието трябва спешно да поръча на обективни и независими , но и всеотдайни автори, като този.Нали постоянно се оплакваме от външни и вътрешни посегателства върху нашата клета История!Има толкова много необорими доказателства (артефакти, изследвания, научни разработки...), доказващи ЦИВИЛИЗАЦИОННАТА роля на траките по света, както и нашата пряка генетична връзка с тях! Те са нашите предци , те са автохтонното население на Балканите, както и ние- техните потомци, не сме пришълци, а коренното население и това трябва да се каже на децата ни! Какво чакате от Министерство и Държавата -да откраднат всички постижения на нашите предци?!! Искаме нови учебници по Българска история, написани от нови автори, такива като Спароток! Докажете на дело Вашата загриженост да реанимирате ограбената и изкривена до неузнаваемост от" наши и чужди"бълг.история!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов е направил колосално много!
   Да, време е вече като благодарност и признателност към него, други преди него, към кръвта на нашите деди, българският народ активно да изисква официално пренаписване на историята на България. Диктатура и пропаганда ли е образователната система. Не трябва ли да бъде наука. След като има факти, а не фантазии, какво чакаме. Не е ли редно българските родители сами да избират по кои учебници да се образоват децата им.
   Гаврата с нас е голяма. Учат ни на чуждопоклонство към народи (варварски по произход) , но цивилизовани от нас. Децата, учейки за Минойската цивилизация трябва да знаят, че тя е създадена не от някакви други "велики народи" , а от нас. Че говорят и пишат на най-старият европейски език. Не просто, че 24 май е ден на буквите. Влизайки във Варнеският халколитен музей, не да се чудят тези хора кои са и златните артефакти на кого принадлежат, а да знаят че ние сме техни потомци. Влизайки в тракийските гробници да знаят, че това са нашите предци. Много поколения бяха лишени от това. Това беше взето от нас и дадено на гърци, италианци, унгарци,германци, иранци, турци, руснаци и всякакви други, нямащи нищо общо, а нашата история съзнателно е разпарчатена и изкривена, за да е лесна за крадене... С части от нашата история, други народи правят история. А името българи не съществува, умишлено укрито и обвито в мистерия.. Трябвало е да се знае за древна България, а не "древна" Гърция! Що за търпелив народ сме!

   Изтриване
  3. До Анонимен9 юни 2023 г. в 8:55 ч.

   Благодаря Ви за добрите думи! Колкото до учебниците - там ще е война, защото от тях някои хора печелят много и няма да изпуснат кокала :)

   Изтриване
  4. До Анонимен 9 юни 2023 г. в 16:09 ч.

   Васил Левски го е казал добре - Чуждото не щем, но и своето не даваме!
   За жалост у нас има твърде много посредствени хора в научните среди, а и в политиката. Именно посредствените хора пречат на истината и ще воюват до последно, защото за тях е въпрос на оцеляване.
   Ние пък трябва за изберем - дали да оцелее отруденият и изтормозен български народ, или да оцелеят шепа посредствени и недалновидни хорица.

   Изтриване
  5. Извинявай, Серафимов. Много те уважавам, но сега вече ще ти кажа, че бързаш да изплуваш на повърхността с недостатъчно проучени твърдения. Не се дръж у С. Игнатов, защото нищо съществено не е казал, нито доказал сериозен артефакт. Посоченият знак върху керамичния съд не е т.н. "знак Дуло", защото такъв знак НЯМА, но има български автори посочили астрономичната му алегория, но ти не ги четеш, най-малко не възприемаш това, което ти казвам, и си цитираш, който си искаш, по-точно този, който ти влиза в пеленгацията. Оставям те на течениието да те носи. Със здраве.

   Изтриване
  6. Барсила12 юни 2023 г. в 18:17 ч., Ама Вие сериозно ли, или само имате временен пристъп на мания на величие! Той човекът е обяснил защо ползва термин "знак на Дуло", но идва тук една баба-експертка и се прави на критикарката на вселената.

   Изтриване
 2. Сензации от Египет - връзката на древните ни прародители Бълг-арите (така наречените Траки!?) с Древния Египет!!!
  Какво прави Знакът Дуло IYI в земите на египетските пирамиди!?
  Благодаря на Павел Серафимов - Спароток за неуморното показване на Истината за скритата История на древните ни прародители Бълг-арите и за, споделеното познание!!!
  Бог да пази България и Българите и Светлите хора по света от тъмните сили на мрака! Амин!
  ❤️🙏❤️🇧🇬🌿❤️🌿🇧🇬

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Nikolay Kissiov 8 юни 2023 г. в 18:29 ч.

   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
 3. Сензации от Египет - връзката на древните ни прародители Бълг-арите (така наречените Траки!?) с Древния Египет!!!
  Какво прави Знакът Дуло IYI в земите на египетските пирамиди!?
  Благодаря на Павел Серафимов - Спароток за неуморното показване на Истината за скритата История на древните ни прародители Бълг-арите и за, споделеното познание!!!
  Бог да пази България и Българите и Светлите хора по света от тъмните сили на мрака! Амин!
  ❤️🙏❤️🇧🇬🌿❤️🌿🇧🇬

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павел Серафимов -Спароток е шарлатан, така казват много хора в нета.

   Изтриване
  2. И кои са тези "много хора"? Аз съм виждал една хипер МИЖАВА част от обществото, която обикновено е взаимосвързана и от комплекси и страх ги пишат тези глупости. До сега не се е появил нито един да доказва клеветите си. Аз обаче не съм Серафимов и понеже знам, колко е търпелив и добродушен, мога да си позволя да напиша следното без никакъв проблем - колкото клевети, обиди и недостоверни неща сте написали срещу този човек, толкова болести да имате и вие и децата ви! Поздрави и умната!

   Изтриване
  3. Но моля ви, аз ще изброя поименно хората, които наричат Спароток шарлатан.
   1.Петър Низамов от Бургас.
   2.Виктор Стефанов от София.
   3.Петър Голийски от София.
   4.Георги Тодоров от Шумен.
   5.Кирил Милчев от Карлово.

   Изтриване
  4. Анонимен8 юни 2023 г. в 20:43 ч.
   Но моля ви, аз ще изброя поименно хората, които наричат Спароток шарлатан.
   1.Петър Низамов от Бургас.
   2.Виктор Стефанов от София.
   3.Петър Голийски от София.
   4.Георги Тодоров от Шумен.
   5.Кирил Милчев от Карлово.

   ТИ НАПРАВО УБИ КОНЯ С ЛОПАТА :) ОТ ТЕЗИ "много хора" В СПИСЪКА САМО ГОЛИЙСКИ Е ПРОФЕСИОНАЛИСТ, НО ТОЙ ТАКА СЕ Е ОКОПАЛ В КАВКАЗ, ЧЕ НИКОГА НЯМА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ :) СИГУРНО ТОВА Е ПРИЧИНАТА ДА Е ПРОТИВ СПАРО, НО СЪМ СИГУРЕН, ЧЕ ГОЛИЙСКИ НИКОГА НЯМА ДА НАРЕЧЕ НА СОБСТВЕНАТА СИ СТЕНА СПАРО ШАРЛАТАНИН :)
   ОСТАНАЛИТЕ НЯМА ДА ГИ КОМЕНТИРАМ, ТЕ СА МАНИ, МАНИ :)

   Изтриване
  5. До Анонимен 9 юни 2023 г. в 15:14 ч.
   Списъкът наистина представя хора, които ме клеветят, но това си е за тяхна сметка. Всичко излиза наяве рано или късно, да му мислят тези, които са лъгали и клеветили!

   Изтриване
  6. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK9 юни 2023 г. в 20:26 ч., Ама колко са тези, които те плюят и колко са тези, които те подкрепят :) Аз не ги зная тия от списъка, може да са ти конкуренция в блогърството или в писателството, защото да ти кажа - завистта какво не прави. Тебе те четат, а тях сигурно не и за това е цялата дандания, но какво ти пука :)

   Изтриване
 4. IYI Е НА ТУРСКИЯ РОД АШИНА ИЛИ КАЙЪ ВИЕ НЯМА ДА КРАДЕТЕ ИСТОРИЯ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На майка ти турската шунда е от турския род ашина и кайъ, само не и Балканския знак IYI, пък за "турци" никой никога не е чувал в миналото. Тюрките пък са нискоразвити, не познават дори камъка като строителен материал, ядат сурово месо и търсенето на някаква "развита култура" сред тези племена, се прави само от простаци-тюркомани или от ...баш турци... търсещи някаква древност, заради комплекси и турско-мюсюлманска грандомания. Никой турски учен не е коментирал за такъв знак при каквито и да било тюркски племена преди 1960-те години на 20-ти век, крадецо!
   Айде сега марш от България, крадец-паразит-асимилатор!

   Изтриване
  2. Този знак е подобен на един древен знак символ на лъва на древна Хетия, с различие по височината на хастите.

   Изтриване
  3. " Барсила12 юни 2023 г. в 18:24 ч.
   Този знак е подобен на един древен знак символ на лъва на древна Хетия, с различие по височината на хастите."
   И кое трябва да ни накара да повярваме в тази измислица? Всеки има право да си фантазира какво ли не, но да се опитваш да оборваш някого с фантазиите си е меко казано несериозно. Същото се отнася и до горния Ви коментар. Твърдите за нещо, описано от някого, което няма нито заглавие, нито автор, нито поне намек къде се намира. Ако не сте забелязали г-н. Серафимов почти не акцентира върху собствени измислици, а най често цитира или посочва кнкретни текстове на други автори и прави анализ на описаното от тях. Не можеш да обвиняваш някого в лъжа, както Вие и други като вас се опитват да отправят подобни обвинения, някого който цитира чужди твърдения и на тяхна основа прави собствени заключения свързвайки ги с други знания и източници. Такива хора пределно ясно посочват източниците, на базата на които правят личните си заключения. За разлика от други, които твърдят нещо без да дават някакви обяснения каква е причината да мислят по този начин или ценят повече чуждите мисли според това кой ги е казал, а не какво е казаното. За съжаление в нашето общество има не малко такива, което наистна е тревожно защото демонстрира липса на мисъл за сравнение и анализ на различните твърдения, а приемане всичко на юнашко доверие само защото е казано от определен човек. Ако не друго, то най малкото в днешно време е неприлично да продължават да се препоръчват или демонстрират такива начини на мислене.

   Изтриване
  4. Ти четеш ли от кога е този знак бе камилар..🤣🤣🤣..

   Изтриване
  5. Знакът е датиран хилядолетия преди вашия род Алина.

   Изтриване
 5. Тенденциозно знакът IYI се използва от турци, техни сериали и дори партии, за да се се подмени историята и да се присвои към тяхната култура. Много ми се иска, хора знаещи и установили авторитет да не позволявават това. Нека се пише и публикува сега, за да се знае вбъдеще. С бездействие рискуваме идните поколения да бъдат ограбени и да имат все по-малко причини да се гордеят, че са българи.
  В нета почти няма информация за истинските корени и произход на IYI.
  За сметка на това изобилстват статии, присвояващи го на турски племена.
  Моля, пишете, документирайте и доказвайте истината. Включително и на други езици и в известни общодостъпни интернет платформи!

  Адмирации Спароток, делото Ви е значимо!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно. Това бездействие на българите е причина за много неща. Ако всички бяхме малко по-активни, щяхме да се преборим с извращенията в историята. Как няма да крадат, ами то вратите са широко отворени... Официалната ни история може да се интерпретира, на който както му се иска. Прабългарите тюрки, славяните нов народ, траките изчезнали.. Ето как от най-древния народ, сме станали едно нищо. Едва ли други народи щяха да го позволят, а на лъжците света щеше да им е тесен.

   Изтриване
  2. До Анонимен 9 юни 2023 г. в 1:36 ч.

   Старите тюрки копират много от други народи: имена, титли, писменост, а и религия...

   Изтриване
  3. До Анонимен 9 юни 2023 г. в 14:32 ч.

   Основният проблем е в поведението на нашата интелигенция. Тя действа по-скоро като лакейско съсловие, но не и като интелигенция, която се бори с несправедливостта.

   Изтриване
  4. Е те турците са изкуствено създадена нация. Те са една наскоро слепена маса чисто от изкуствен тип като македонци и румънци. Съответно те тепърва ще назовават древни открития в тяхната територия като изконно турски.

   Изтриване
  5. До Никола13 юни 2023 г. в 21:23 ч.

   Процесът вече е започнал. Полат Кая и Силахи Дихер имат претенции, че пеласгите и скитите са предци на турците.

   Реално има скитско влияние над старите тюрки, но то е твърде слабо, турците не могат да има претенции дори за културно наследство.

   Изтриване
 6. Ха-ха, господин Серафимов е много скромен като господин Вазов! Аз съм стигнал и по-далеч, като направо без абсолютно никакъв свян, твърдя, че старите балканци (Дунавска цивилизация) са строителите на Египет (линеар Б - A-ku-pi-ti-YO, Ей-гипто, или Айку-пити-ЙО), оттам и коптска азбука.

  Защо и как съм стигнал до това заключение? Първите пирамиди са строени от бели, рижи фараони, несъмнено балканци. По стените на Египет е пълно с балканска писменост между йероглифите, направо да ни изкарат очите - навсякъде! Несъмнено първите божества са бикове и крави, както в Индия, Фойникия, така на Балканите, така и на Апенините, но и в Египет. Апис е бял бик с черни петна, едно от най-древните им божества със слънчев диск и змия. Навсякъде е впрегнат да оре по рисунки на стените. Изида (Исис, по-късно име за Исус), всъщност е кравата (арийка) ИО (ЙО, от българското IOница, ЙОаница - калОИан). Крава със слънчев диск между рогата. Тук идва ред на царя Пастир - О'Сири - Сури с камшик за говеда и гега в ръка (Озари - Слънцето) олицетворение на Загрей (IAKхос, БАКхус - дИОнис - Слънцето ИОньць), който първоначален лик е на бик. С поклонници менади (с шлемове - бик и тирс в ръка, от туръ - тиря - втурвам - див бик, тиря), наричани в Рим - БАКханки (по името на БакХус). Другите му последователи са Са-туро (са-тири - сатри, са див бик - туръ). Загрей разкъсан на 7 части, а Озар в Египет на 14, СерАпис - Слънцето Бик. Знакът на доячите (орачи) блъгарωмъ Доуло (Доило - Дуло), дето пият мляко направо от кобилата и кравата ιΥι, е волът (IOньць), YAрем (ярем - Yoke) с IOница (крава) - Белчо и Сивушка, или Юньць (Уньць) с тетива. Те се срещат навсякъде по арските (тракийски) могили, а тези на ИО АСЕНΔ/Ъ (Иван - ИОньцьтъ - млад вол), от Старо Търново са едно към едно с арските (тракийски). Гербът преди лъвчетата от 14-ти век е бил именно Червен Бик (Огнен бик или Вол-гари, Вул-гари). Оттам и река Вол-га(РА), или Аракс - арка (Оар - орач), по името на Ария, Аркас (Аркадия) и град-държава на Крит - Ария (Арви).

  Освен дИОнис бикът, такъв е баща му Зевс - звезда (бял бик), майка му Ира - ηρα (ромейско хЕра) значение от гръцки - мИра (свят - свет-лина), с епитет Волоока. Съответствие на расенската (етруска) Уни - Uni (Уница - крава, Уностъ - младост), или римска - IOнона, майка на пастира Марс (Арис, Ара - Αρης). Оттам и Уни-гури - хУни (волове горящи), Ути-гури (уностъ - младост горяща).

  Точно ромеите наричат Африка (бел. ред. - Арика) - Слънце (сиреч Аринна - Слънцето), блъг-аринъ, или Африка Тера - земя на африте, ТЕЗИ ГОРЕ, което име отговаря на Либе (Либия) - ИЗ-ГОРА (И Сълньцето - ГОРА - ГОРЕ, ИСгора - ИСтек).

  Името на хОР явно си личи че идва от нашето ОРьлъ (орел), представян ни за сокол с ОРЕОЛ слънчев диск, или ТОЗИ ГОРЕ, най-близо до Слънцето. Това е Небесния ОРач - Орьлъ - Орлин. Баал също е (Бел), наричан още БЛАГ, или още Ваал (вол) с лик на вол - бик.

  Господин Серафимов! Аз пък зърнах знакът ιΥι по стените на Египет, леко повреден, преди време, но забравих да го сваля. Оттогава го търся и надявам се да го намеря. Беше в страница за карийците (караки), лелеги - лелеки (цар Лелекс), които през 12-и век са пазили египетските фараони. От Кипър също е Кубер-ниско, от род Тер-мили!

  Прави ми също впечатление, че надписът от глаголически ръкопис - блъгаринъ на глаголица, вече е свален от уикипедия! Все пак си пазя снимка! Какви жалкари са нашите историчарчета, срам!

  Ето го и самият глаголически надпис, вече свален!

  https://postimg.cc/0MJvDTQJ

  Стигнах до заключението също, че Б'АГА-ТУРЪ и Б'АГА-ЙОс, Бик Аган - див бик, вол - ЙОньць, са съответствие на Митра Варъ (Варун) с бик, Соли (Soli - Соль'ць). Не бях обръщал внимание на Туръ и ЙО накрая!

  Истината е някъде в Египет. 😊

  Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Milko Kostov 9 юни 2023 г. в 6:27 ч.

   Благодаря Ви!

   Изтриване
  2. Забравих също да добавя, че ИС'конь-но българската частица ИС - И Сълньцето (ИЗ - И ζвѣζда) присъства на два пъти в името на Иζ-ида (ИС-ИС). В името ИСус-ово (ИС, ИСъ - И СЪлньцето), с майка Мария от миръ (маре) - свет-лина, аре - аркост. Или Дева Мария (дива миръ - чудна светлина). ИСис също държи в ръката си не просто АНКХ, а изконната българска частица на ИС ( И Слънцето), руническо Т (И) и О (С). Или СИ (ИС). Деформацията на черепите е във формата на Слънцето крава (IOница), Слънце вол (IOньць). Съ (СЪлньчева) частицата ИС започва името и на нашия кн-яСъ ИСпериКЪ - къ - към (ИСпрь - горе, испър-ви - испрь-въ - въ-испрь).

   Съ старобългарско-то окончание ТИ завършват имената на Аринни-ТИ (Варъ, варъваръ - варвар - горещ-горещ), Ра-хОрак-ти, Ра-хЕРЕх-ти (светлина арка ти).

   Гръцкото окончание ТИс като Хувра-тис (от кровъ, разбира се), е крадено от нас, а то на гръцки няма значение. Князъ Крова-ти (крило - покрив - ТИ), или Кур-ти (петел - ТИ). Няма българско име Кубра-т, от гръцки Кубра (Кувра), с гръцко окончание ТОс, Кубра-тос (Ковра-тос), мерзки нагодено на КУБРА-Т. Окончание-то, ТО - ТОс, също е с българско значение и про-из-ход, а не гръцко. 😊

   Ето така се лъжат българите! За това искат да унищожат старият ни език, защото е по-древен от древен Египет, отдавна признат от свет-овни преводачи (лингвисти) за: пред-индо-европейски, сиреч... Дунавска прьво-писменост (прото писменост)! Думата КЪНИ-ГА е... начало, предел, край - ГосподА, буки (боики - богъ, бики огън).

   Изтриване
 7. Човеко, този път ти надмина себе си! Гордея се, че те познавам и, че мога да се нареча твой добър приятел!
  Христо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Христо!

   Есето е интересно, но ще се появят и по-интересни :)

   Изтриване
 8. "Анонимен9 юни 2023 г. в 1:36 ч.
  Тенденциозно знакът IYI се използва от турци, техни сериали и дори партии,..."

  Турското племе Кайъ основател на което Кайъ Алп е основано един век преди появата на Османската държава през 1200 г. след Христа. Последния владетел е Осман I при когото търския бейлик в Мала Азия, с помощщта на Константинопол се превръща в държава, а по късно в империя. Апропо, тяхната първоначална тамга е IVI, а не IYI. Опитите да си присвоят IYI са едва след окупацията на Балканите. На Балканите символа IYI е засвидетелстван 5000 години преди Христа или повече от шест хилядолетия преди появата на племето Кайъ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно така! Арабските хронисти даже описват знака на огузите и кайъ като "V" само! Нищо общо с IYI! После се вижда и IVI, което пак не е IYI, пък и дори и да са копирали, са го направили нескопосано, гледайки от по-високо развитата култура от Балканите. Преди средата на 20-ти век, няма учен, който въобще да коментира знак IYI при тюрките...

   Изтриване
  2. До Анонимен9 юни 2023 г. в 18:43 ч. и Анонимен9 юни 2023 г. в 9:33 ч.

   Съгласен съм, нямам какво да допълня :)
   Поздрави!

   Изтриване
 9. Всеки път се изумявам, как успявате да представите толкова информация и накрая да заключите някаква небивалица като тази, че Херодот "лъже" , че египтяните са завладели Балканите, а Йорданес - не, макар и да е живял около 1000г по-късно, нито пък е ясно, откъде Йорданес има тази информация. За другата небивалица е просто жалк6да имате такива познания, толкова и формация и да направите такова заключение --> WRTA - колесница се обяснява с древноарийския глагол vartate – въртя, завъртам, който е само по-древен вариант на стблг. врьтѣти – завъртам, но и движа, раздвижвам. Искам да обърна внимание на факта, че българският език е индоевропейски, но индоевропейският не е български!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Славеев ли си, безродников ли си, но трябва да ти е ясно (защото К.И. - нямаш), че ГЕти - ГОти е видно българско съкращение (виж гръцкия Катаревус от кой крадат?), на думите Господар Ти, наследено от ГИмирите (кимерийци) - Гоподари Свят (миръ)! Владетелската им титла е засвидетелствана от асирийците като: Господар на въСЕЛЕНата. Сливат се гимирите (кимерийците) в земите на мизите, в които се появяват новите гети - готи, но също така и мизо-гети (маса-гети), по-късно веси-готи (веси - гети, поСЕЛЕН веСеляк {въСелена} господар ти, на себе си). Няма никаква разлика в облекло, шапки, снаряжение, дори тичащо след тях куче (влък - влъхвъ), между ГИмири и ГЕти! Ето защо в онези далечни азиатски земи се появяват по-късно Уни-гури (горящи волове - ЮНаци - волове яки), посредством гимирите (гутеи) и наследниците им гети (старите гутеи).

   Какво мислиш, че е името ЙОр-данес, сродно на ДЖар-дани, Жар-дан, Джор-дан - съкращение Джон, свързано с баба Яга (Ага) - дядо Ягъ (Агъ) - Бефана? Какаво мислиш също е съкращението ЙОр, и на какъв език? За протокола, кръстителят (ЙОан - ЙОр-дан) на новата вяра изградена върху старата, носи езическо име! 😊

   Изтриване
  2. Милко, това е Единственият пост в нета, който ти е обърнал внимание и е отговорил на Глупостите ти! Принтирай си го и го постави в рамка! И бъди благодарен на г-н Серафимов, че Глупостите ти виждат бял свят изобщо! Аз на негово място веднага бих те пратил в психиатрия!

   Изтриване
  3. Имаш старобългарски речник (г-н измишляк - анонимен Славеев), артефакти с руни едно към едно с египетските, еднакви надписи по български руни и стени на Египет, засвидетелствани имена на богове (Слънца волове) на блъгарите орачи с блъгарь'ско значение, от стара Европа, кътче - Бал-кани. Още по-странно е, че те са изцяло с тракийски (арски) произход, на ония мизите блъгари, също пеони и мирмидони. Преди да ме пращаш, където и да е било, чети внимателно, защо Кънягиня, Кънига и Къняз (с гръцко предаване КЕНАС) са с едно значение и корен? Защо частицата ИС е заменена от безродници като теб в новобългарския език на ИЗ? Аз съм наясно, скоро и други ще са! Пък, ако искаш да си мериш имената по древност, лично, бащино и фамилно, ела ги мери с моите, които са поне с 1000 години по-стари от твоите, засвидетелствани в линеар А и Б. Но също така, ако искаш да ме обориш, само с психиатрия няма да минеш! А, ако имаш желание да ме съпроводиш до нея - лично, от лични съображения и гняв, с най-голямо удоволствие ще открехна на поканата и ще те вържа за най-близкия стълб до болницата за душевно болни - Карлуково, лично! И не съм тук, за да ми обръща някой внимание, най-вече измишляци като теб! Имам си жена, семейство и а-вери за тази работа. Важно е да се отварят очите на заблудените българи от такива като теб - славни, шарени пиленца, дето освен да чуруликат истерично по сайтовете като анонимни, друго в кухите си глави нямат КУРаж и не владеят. Ти не си петел (куражлия), дори славейче, а анонимен галош, чийто гняв се вее само пред г-н Серафимов с инициали и послепис - Г. 💩 точка Славеев. 😊

   Изтриване
 10. Искам да обърна внимание и на факта, пе въпреки мнението на Боев и Чолаков за тракийскуя етногенезис от каменната епоха, това по никакъв начин не прави културите Винча и Хотница тракийски.
  А негласното обявяването на хиксосите за тракийци е същото като и на готите за гети - пожелателно!
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Славеев, какво ще кажете за имената на готските мъченици от 378г, записани в календара, съхраняван в библиотеката на Ватикана? Защо те имат. български имена, употребявани и днес? Поп Верко ,- Верка Стоянова. Фильо или Мика, като Мика Зайкова, а какво да кажем за гота Мика. баща на император Максимин Трак? Защо там няма нито Ханс, нито Фридрих или пък Адолф или Хенрих? Защо човече, там няма немски имена, а е записано името на хора Мика, баща на император от тракийски. български произход? За Мика Стоичкова пък да не говорим че като кажа на баща й Христо. той ще ти .........-та.

   Изтриване
  2. "...е същото като и на готите за гети"
   - Да отричате връзката гети-готи е доста несериозно и смешно, особено на фона на тонове с доказателства. Излиза, че не сте добре подготвен.

   Изтриване
  3. Г-н Г. Славеев, как се казва работата на Йорданес, писана 551г.?
   Въпросът беше риторичен... "Getica" се казва.

   Изтриване
  4. До Анонимен9 юни 2023 г. в 18:46 ч.

   Губите си времето. Г-н Славеев кара на принципа - Едно баба знае, едно си бае...

   Изтриване
  5. До Богомил 9 юни 17:56
   А вие какво ще кажете за "тракийските" имена Павел Серафимов и Георги Славеев? А може би ще покажете артефакт с вашето име Богомил, в същата му форма от класическия тракийски период на Античността или от много по-рано, или вероятно върху някоя египетска стела?
   Г.Славеев

   Изтриване
  6. До Г.Славеев

   Оставате верен на стила си - предявявате претенции за знания без да демонстрирате знания и поставяте свои условия, които удивяват със своята абсурдност :)

   Изтриване
 11. А отколко време е известна тази информация в научните среди, има ли български превод на книгата на др Галорини ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 9 юни 2023 г. в 17:39 ч.

   Данните са известни поне от 25 години, но самата Галорини ползва автори, които са писали по-рано.

   Изтриване
 12. БНТ, ИСТОРИЯ.BG, 08.05.2023

  Проф. Сергей Игнатов, от НБУ, директор на института по египтология, цял живот работил с института по тракология, работил и с гл. ас. д-р Весела Атанасова - института по балканистика с център по тракология към БАН, преподавател в СУ и НБУ.

  Какво казва проф. Игнатов:

  4:42:

  "В онези години, не е било много лесно да се създаде тази нова област (тракология), защо? Защото истината е, и сега спокойно може да го говорим, че все повече ние ще намираме отговор за етно-генезиса на българите в древна Тракия! Аз не съм голям привърженик на другите теории като се почне от китайската стена, тюркски и т.н., защото като учен, който се занимава с езика, аз не виждам топоними, хидроними и всякакви други "ними", които да имат тюркски или някакъв друг такъв далечен, азиатски произход, на територията на Тракия до османския период."

  6:49:

  "Последните генетически изследвания показаха, че ние сме тук някъде от 8-мо хилядолетие преди Рождество Христово. Та това е едната страна на този въпрос и аз мисля, че все повече и повече във близките години, отговорите на много въпроси ще бъдат намерени в Тракия."

  по-нататък във видеото, от 12:00, коментирайки споменавания при египтяните за "пелесата", които визира като пеласги, казва:

  "а, ние сме представители в своите древни корени на пеласго или трако-пеласгийската общност."

  Нататък продължава със свидетелства за Анатолийска Мизия и мизите, които казва, че са описани от египтяните, а и изобразени различно от останалите морски народи, дошли в Египет.

  28:15:
  "Тъй като Египет наистина духовно е покорил целия този район на Средиземноморието и ние до ден днешен живеем в една трако-египетска култура, ние българите, без да го съзнаваме това."

  51:00:
  "В заключение, бих искал да кажа, че влиянието не е еднопосочно, а двупосочно, тъй като ние пропуснахме да споменем златото. Първият златен цар в световната история е от нашите земи - Варненският некропол. Предшества египетското злато, но в Египет е формулирано какво е златото. Златото е тялото на бога. Такава реч държи бъдещият фараон Рамзес, сред разбунтувалите се работници от златните рудници, тъй като чиновниците крадат и той казва така: "Що се отнася до златото, тялото на бога е "еди-какво си". Искам да кажа, че не е еднопосочно, "Египет - Европейски югоизток", а дори в тези все още невидими за нас времена, преди края на бронзовата епоха, има влияние и проникване на култура от Балканския полуостров, тогава това е "Европа към Египет". Особено знаменателно е, че нашият тракийски конник Херосът, става изключително популярен в Египет, по време на римската епоха. Естествено той също променя частично функциите, той там е спасител и играе същата роля, подобна роля на тези египетски божества, които се разпространяват на европейския континент... Имаме изключително много силно влияние на балканската култура, те проникват постоянно, ние египтолозите го наблюдаваме постоянно, в епохата на Новото царство имаме постоянно присъствие на елементи на балканска култура, отбелязани по гробниците или по някакъв друг начин. Вземете ги дори тези морски народи, те имат семейства, като дори загубили битката там, връщайки се, ближейки си раните, те са разказвали къде са били."

  Проф. Валерия Фол, 53:14:
  "В Египет е имало тракийска диаспора. Над 500 тракийски имена са открити изписани."

  Проф. Игнатов, 55:41:
  "Светът в древността, както и днес е бил цялостен, не е бил накъсан. И смисълът на днешния разговор е да запалим огъня в сърцата на следващото поколение изследователи и да напомним на нашите институции, че в България има място за тракология, за египтология, това не са "екзотични" названия, защото да повторим с това, което започнахме - историята на културата е по-древна от историята на държавата, а ние от европейските държави сме последния жив остатък от античността, тъй като България не сие променяла името, това не е мое мнение, акад. Лихачов го пише навремето."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 9 юни 2023 г. в 18:39 ч.

   Много ценни податки, благодаря!!!

   Изтриване
  2. Благодара и аз за информацията за предаването, което изгледах с интерес. Макар и друг път да е имало леки намеци за различна от познатата балканска история, която има връзка и с българите, от членове на БАН, този път нещата са доста по стойностни. Все още си личи плахост от открито и ясно говорене, като например колебливата позиция кой на кого е повлиял повече в по ранен период, но посоката е правилна и има надежда в скоро време да станем свидетели и на по големи пробиви. Естествено, че в различни исторически времена винаги влиянието между две цивилизации протича в двете посоки, но когато се случва по естествен път винаги по голямо влияние оказват по развитите към по изостаналите. В това предаване като че ли се наблягаше повече на приетото през XVIII век убеждение, че културата се заражда в Египет и от там се разпространява по целия свят, респективно на Балканите, а не малко доказани факти говорят за нещо по различно. Доста специалисти напоследък са на мнение, че цивилизацията и културата се зараждат в земите около слдководното езеро, превърнало се по късно в днешното Черно море, а това са Балканите, Мала Азия, Кавказието и не по някакви други причини, а защото климатичните условия в ония времена са били най подходящи за обитаване. По същата тема има и друг клип, с гост на предаването добре познатата на проявяващите интерес към древна история доц. Веселина Вачкова, която е известна с ясно изградената си позиция по тези въпроси и според мен прави още по ясен анализ на известните факти.
   https://youtu.be/71mxAM2V7zw

   Изтриване
 13. Кръстью Мутафчиев още по времето на Людмила Живкова и след нея в книгите си разкрива връзката на древните българи с Египет.
  https://knizhen-pazar.net/books/search?in=author&q=%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2
  На Владимир Цонев книгата също е много ценна:
  https://www.ciela.com/drevnite-b-lgari-i-tajnite-na-egipet.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 юни 2023 г. в 9:08 ч.
   Благодаря Ви за информацията!

   Изтриване
 14. Поздравления г-н Серафимов. За този знак е писал който каквото се сети. Преди време някой тук беше коментирал, че по- древното, първоначално IYI е било V. Анонимен9 юни 2023 г. в 18:43 ч сега също го споменава, като знак свързан с турци или тюрки. Имам няколко снимки от тракийско светилище на които ясно личи V. Не знам някога да е проучвано, но във всеки случай е с повече от хилядолетие преди да бъдат „измислени“ турците. Прилагам снимките. Има и други знаци, за някои трябва въображение. Кои са създадени от човек и кои от природата и какво означават, може би бъдещето ще покаже.
  Цветан Петров
  https://upload-pictures.info/share-6B7B_6488264A.html
  https://upload-pictures.info/share-616E_6488264A.html
  https://upload-pictures.info/share-72C5_6488264A.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Цветан Петров

   Поне по мои сведения най-древната форма на знака е тази IYI, става дума за формата по керамиката от Винча, Хотница и Тесалия.

   Изтриване
 15. https://en.wikipedia.org/wiki/Kubera

  Какво прави името Кубер в индийската митология😉Сигурно идваме от Индия. Как никой не се е сетил да ни търси там произхода, освен в Иран и Азия.
  Вижте колко елементарни хора пишат официалната ни история, ужас и безумие!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 13 юни 2023 г. в 12:18 ч.
   Има пеласгийски глагол kubernao - владея, управлявам :)

   Изтриване
  2. От тук и government governing, и губерния с губернатор, и Кубер - Управляващ (последното превод от пеласгийско-трако-български на славяно-български)
   Г.Славеев

   Изтриване
  3. Браво, Славеев, сети се! Питай Спаро за подробности, но не съм сигурен, че на него му се занимава с хора като теб.

   Изтриване
  4. БезМеръ отговаря на БатБаян, но колко АлСеко (АлТсекурс - ала секира от български и гръцки) е АлЦек, толкова Исперикъ е Аспарухъ, толкова Кровъ (Кур-ти) е Кубра-тос - Кувра-тос, толкова Тер-венъ/ь е Тервел, толкова ще да е и Кубер! Много добре виждаме какво пише по родни ръкописи и чужди, а нашите историчарчета завършени лъжци и неудачници, които не знаят един прост гръцки, ни вземат за прелитащо мезе! За тяхно разочарование 10 процента от българите (600 хиляди), които те вземат за овце или птиче мезе, го владеят писмено и говоримо. Ама така се смеем с тези дипломирани телевизионни клоуни, ДС агенти на по 100 години, че няма накъде. 😂

   Ясно си личи че името е нагласяно по гръцкото - ΚΟΥΡΜΠΑ (КУРБА), също ΚΥΡΒΕΙς - ΚΙΒΕΡΝΑ. Нищо чудно името му да е било КъБер/ъ (къ/м берѫ)! Днес позната българска фамилия Кам-бер-ов, камбер/къмбер - прозвище, прякор като на мой личен приятел от детските ми години. 😉

   Изтриване
 16. Освен Кубер, има и династия Кардам.. Има Румен и Пандо.. И какво ли още не, ако човек започне да чете митология. Митологията е жива история. Като Веда Словена, например. Не мисля, че хората са разграничавали между едното и другото тогава.

  ОтговорИзтриване
 17. Ето и допълнение по темата от мен - Кой стъпи на египетска земя 4000 години преди Христа? - https://andorey.blog.bg/history/2022/10/30/koi-stypi-na-egipetska-zemia-chetiri-hiliadi-godini-predi-hr.1840695

  ОтговорИзтриване
 18. До Андрей К.22 юни 2023 г. в 21:40 ч.

  Чудесно си пасва с есето ми за произхода на символа анк! Поздравления Андрей!

  ОтговорИзтриване
 19. ирена янчева23 юни 2023 г. в 15:00

  Бих искала да споделя (относно репликите и линка на 22 юни 2023 г./Кириякоя - Серафимов), че всичко, което е "сътворил" г - н Андрей Кирияков на тема Древен Египет е присвоено от мен.
  И ще има Видов ден, ден на справедливост!
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена Янчева, той Киряков ви е споменал
   "Дълго време си мислех, че това е някакъв овчарски камшик, което звучи много странно, но съм виждал подобно изображение. Докато етноложката Ирена Янчева ми каза, че това не е камшик, а е всъщност млатило. Тя ми обърна внимание и върху ранното изображение на тъкачен стан, използване на някои общи музикални инструменти на Балканите и в преддинастичен Египет и други сходства."

   Изтриване
  2. Привет Ирена, това което е присвоено от теб, аз съм го казал. Ако има откъде да те цитирам по темата - кажи.
   Аз пиша в блог бг от 2012 година. Имам вече огромно количество материали по всякакви теми. Наблюденията ми за Египет са още от 2006 когато ходих там за една седмица и т.н.
   Тези наблюдения се затвърдиха се през 2021 когато беше второто ми посещение в Египет.
   В събота и неделя 24-25 юни има "Дни на тракийската култура" в галерия Трактат, елате всички, които се интересувате, ще има лекции и за Египет от гл. асистент Весела Атанасова.

   Изтриване
  3. "ирена янчева23 юни 2023 г. в 15:00 ч.
   ... всичко, което е "сътворил" г - н Андрей Кирияков на тема Древен Египет е присвоено от мен..."

   Добре де, по същата логика аз мога да заявя, че Вие (пиша го с главна буква защото така е редно според павописните правила и от уважение към личността макар, че собственоръчно пишете името си с малки букви) сте присвоили всичко от мен. Значи ли това, че говоря истината след като не посочвам къде, кога и какво точно съм сътворил, а след това е плагиатствано от там? Ако се надявате на някакво уважение от другите и очаквате да се отнесат с доверие, би трябвало да подходите по същия начин, а не да се изразявате като на маса в кръчмата. В противен случай коментара Ви не е нищо повече от обикновен спам и опит за наклеветяване на някого, без да има отправено предизвикателство или основание за подобни действия.

   Изтриване
  4. А бе, Ирена и Анрей, вие фейсбук нямате ли, че там да си нищите проблемите? Аз идвам тук да науча нещо, не да гледам как се карат двама души, които не познавам. В. Венциславов

   Изтриване
  5. Явно наистина сте отскоро тук, г-н Венциславов, защото аз и Ирена сме от най- старите и най- големите поддържани и на Павел... Затова и недоразуменията между нас трябва да се изговарят и да се разясняват. Това е за добро на всички и за намиране на историческата истина също.
   А аз фейсбук нямам, от 2017 година.

   Изтриване
  6. До Андрей К. 25 юни 2023 г. в 9:34 ч.

   И двамата сте свестни хора, надявам се недоразумението да се разреши бързо!

   Изтриване
 20. Когато си направих ДНК тест в 23and me се оказа. че съм : 99.2% европейка, 85,5% Southern Europe,13,7 % Eastern Europe( балтийски гени според My Heritage ) , 0,2% Trace Ancestry ... Обаче имам и малък процент 0,5 % Coptic Egyptian :-) , а коптите се смятат за наследници на фараоните . Така, че завиждайте ! :-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 24 юни 2023 г. в 22:40 ч.

   Тези 85,5% Southern Europe са си тракийско наследство :)

   Изтриване
  2. Да,направо са си тракийско наследство, няма откъде другаде да дойдат, локална порода сме
   си , а забележете : 0% Азия. .... Няма нищо от Монголия и Алтай , да заплача ли да се смея ли.... Благодаря за този блог на Вас г-н Серафимов, редовно следя публикациите, радвам се за книгите ви и целия ви труд тук, в часа по истинска история :-)... Бъдете здрав!

   Изтриване
 21. Искам да попитам защо Раковски е считал първоначално, че Индия е прародината на траките. Което и много индийци твърдят, че прародината на бялата раса е Индия. Наскоро и някакъв хърватски източник.. Много се замислих защо го твърдят. Ето от hindopedia:

  Thracians called their country 'Aria'[85] which means Noble. It is a word which has much significance in Hinduism, including Buddhism and Jainism. In Hellenist mythology, Thrace was the offspring of Parthenope, the daughter of Olympian god Ares. The 'Parth' in the name Parthenope indicates Parthian and hence an Indo-Iranian origin. Goddess Hecate was portrayed as a multi-headed and multi-handed deity.

  There were several tribes among Thracians. Originally there was one but as they expanded control of other territories in the Balkans, other nations became Thracianized. Hesychius notes that the Sindi tribe of Thracians was from India.[86] Sir W. Drummond was also of the same viewpoint. George Faber wrote that Thracians came from a frontier of India.[87]

  The Thracians inhabited this region even before the earliest Greeks[88] made their way south to the present Greece.[89] Thracians even preceded Greeks to important islands in the northern, central, eastern and eastern Aegean. This includes Thasos, Samothrace, Imbros, Lemnos, Euboea, Naxos, Lesbos and Chios.[90]

  The Sindi Colchi country, located in the Taman Peninsula, was known as Sindike and Sindikos, and its largest city was named Sinda. Greek writer Strabo referred to these Sindi as 'Sindoi'. Ancient Greek Pliny called it 'Scythia Sindica', Ptolemy as 'Indo-Scythia', and both Socrates and Stephanus as 'India'. Because the Thracians were also in the Aegean Sea, they were in Lemnos island. There was an ethnicity here named 'Sindians', whom Homer in his Iliad and Odyssey wrote, "spoke a strange language" and the Scholiast Thucydides wrote the Thracians are derived from India.[91]

  "We can firmly say that the Bulgarians had entered their present areas from Hindistan (India) in the most ancient times...and their migration took place much earlier than the division of the Aryan tribe in Hindistan." - Paisii Hilendarski

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен26 юни 2023 г. в 0:07 ч.

   В края на 19 и началото на 20 век в научните среди е властвало виждането, че всички народи идват в Европа от Азия, това е обяснението.

   То рабира се е погрешно, дори по време на Ледниковия период на Балканите, Апенините, Иберийския п-в има убежища, или както им казват refugia :) Част от европейското население се оттегля дори в Мала Азия и по-южни региони. С остъпването на ледниците хората отново започват да населват Европа.

   Изтриване
  2. Както и преди е става6дума не българите са траки, а траките са българи, и произхода им не е на Балканите! Впрочем, това отдавна е известно, че траките са ЗАВОЕВАТЕЛИ на Балканите, а също и Българите!
   Г.Славеев

   Изтриване
  3. Ако се върнем още назад, в края на 17-ти и почти целия 18-ти век, тогавашните учени са били убедени, че Египет е бил люлката на цивилизацията, а от там се разпространяват култура и познания по целия свят. Днес никой не е съгласен с такъв прочит, а убеждението е, че египтяните са взаимствали почти всички знания от предходни общности, но са ги ползвали и прилагали много по интензивно. Това е съществувало като основа за различни грешни изводи, както днес все още съществува убежданието в голяма част от научните среди, че така наречената "Гръцка митология" е дело на древните гърци, а не крадена от траките и само леко погърчена.

   Изтриване
  4. Много благодаря за разяснението! :)

   Изтриване
  5. Славеев, ти кога ще се научиш да работиш като спароток? Той като твърди нещо сериозно дава хубави аргументи, а ти се правиш на господ - казваш и казаното трябва да се счита за доказано.

   Изтриване
  6. Абсолютно. Не може просто така да се появиш и да заявиш. Рече и отсече. Те така между другото са хипнотизирали народа. И никой не пита за реални доказателства. Казали са ни, че сме степни номади с тюркски произход и точка. Много фигури от историята са насаждали лъжи на тълпите чрез такива изявления, един вид масова хипноза. Както за арийската раса. Никакви доказателства, така решили германците просто. А още това се счита за валидно. Никой не пита за доказателства и се осмелява да търси истината, освен малцина. Но те обикновено са осмивани. Както в приказката "Новите дрехи на царя".

   Изтриване
  7. Ми вие май сте доста ниско образован, щом приемате казоното от Спаро за доказано!
   Ще посъветвам всеки тук да проверява, както и г-н Серафимов не веднъж е съветвал, но и да мисли, а още повече да чете непрепоръчана от Спаро литература - ама едва ли, щото много неща ще научите, които спаро ви спестяв! Та грешката е във вас!
   Виждам доста ниско ниво на аналитичност, празни приказки и спекулации по въпроси, за които няма достатъчно данни, за да се заключи едно или друго!
   Днк изследванията са пълна неофашиска концепция и наука откоято никой тук не разбира нищо. Стамов ви го обясни преди години - затова и сърби, германци, италианци и българи с R1a маркер не са роднини, нито траки! Ако ли пък все още настоявате, не забравяйте, че това вече е писано хил. г. по-рано - всички сме чеда на Авраам :)!
   Също и за българския език - той е индоевропейски и по-конкретно мешавица от такива, за какъвто се приема и тракийският, и всеки друг индоевропейски език, а не обратното, затова германски, испански, индийски не са български диалекти, но от всички тези има думи в българския език, за обратното моля да ме осведомите!
   А за това, че траките са завоеватели на Балканите, както и гърците и българите и сърбите и хърватите, не е лошо да потърсите историята на тези хора чрез техните археологически дружества, съмнявам се те да са всички по македоно-тракедониски модел!
   Надявам се, че няма да е твърде сложно за Вас, или търсите само сдъвкана информация?!
   Г.Славеев

   Изтриване
  8. Когато един човек започне изречението с обида и личностни квалификации, това говори достатъчно и най-вече за липса на аргументи. Даже няма смисъл да се задълбочаваме по-нататък. Аз не успях да проследя дълбоката Ви мисъл, а не е като да не знам какво е логика. Едно време имах оценка А по философия и логика:) Задължителен предмет в университета.
   А българският език не е мешавица, ни най-малко! Един истински българин би го нарекъл свят. Защото тракийският език е вероятно най-старият европейски език! Говорим за 7000 години назад, а не за чуждиците в ново време.
   А така и не разбрах, кои са местните хора на Балканите, може би чадата на Аврам? :)

   Изтриване
 22. Траките завоеватели, българите завоеватели, че какво остава като местно население тогава, етиопските цигани ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ама моля ви, Анонимен26 юни 2023 г. в 17:52 ч., траките не са завоеватели, не слушайте трола Г.Славеев, защото той спами тук от години.Няма си друга работа и от време на време дойде да изръси някаква глупост и после се измита.
   Питайте спароток кога се появяват траките на Балканите от гледна точна на антропологията, изследването на Боев май беше, но не съм сигурен, дано авторът да си спомня и да иска да внесе малко яснота по темата.

   Изтриване
  2. Да, и аз разбрах, че е трол и разбира се, че вярвам на г-н Серафимов, даже като се съмнявам в нещо, проверявам тук за справка:)
   Затова зададох въпрос тук да разбера откъде идва това недоразумение.
   А на г-н Славеев ако е истински българин, не му прави чест да се подиграва с един толкова лъган и обезверен народ, на който цял живот му е насаждана робска психика и чуждопоклонство и да се съмнява в постиженията си. Трябва му увереност, а не да го хвърлят в нови заблуди. Малко му трябва на българина...
   Вижте гърците с крадената слава. Направих извод за тях, четейки коментарите им в интернет и тотално се овратих! Имат определени хора, които дебнат и ако кажеш някоя истина за тях те преследват и нападат до дупка. Долен и опасен ген е това. Затова са успяли да измамят света. А и продължават! Било е съвсем целенасочено и стратегически, според мен да ни се окрадне историята. А нас да изкарат варвари.

   Изтриване
  3. " Анонимен26 юни 2023 г. в 23:27 ч.
   Ама моля ви, Анонимен26 юни 2023 г. в 17:52 ч., траките не са завоеватели, не слушайте трола Г.Славеев, защото той спами тук от години.Няма си друга работа и от време на време дойде да изръси някаква глупост и после се измита. "
   Изобщо не се измита, а просто много често не се подписва. Стила му е толкова типичен, че които го е забелязал веднъж не може да го сбърка. Твърдения бе з никакво покритие или обвинения в най често на г-н Серафимов където той не изказва лично мнение, а просто ползва цитат на друг автор и посочва източника. Не мога да си обясня как може някой да бъде обвинен в лъжа, който цитира чуждо мнение и посочва автора. В същото време без никакви посочени основания за твърденията на обвинителя. Ето един типичен пример от коментарите в тази тема и няма грешка защото тук се е подписал:
   " Анонимен27 юни 2023 г. в 13:08 ч.
   ...Днк изследванията са пълна неофашиска концепция и наука откоято никой тук не разбира нищо. Стамов ви го обясни преди години - затова и сърби, германци, италианци и българи с R1a маркер не са роднини, нито траки! Ако ли пък все още настоявате, не забравяйте, че това вече е писано хил. г. по-рано - всички сме чеда на Авраам :)!
   Също и за българския език - той е индоевропейски и по-конкретно мешавица от такива, за какъвто се приема и тракийският, и всеки друг индоевропейски език, а не обратното, затова германски, испански, индийски не са български диалекти, но от всички тези има думи в българския език, за обратното моля да ме осведомите!
   А за това, че траките са завоеватели на Балканите, както и гърците и българите и сърбите и хърватите, не е лошо да потърсите историята на тези хора чрез техните археологически дружества, съмнявам се те да са всички по македоно-тракедониски модел!...
   Г.Славеев "

   Изтриване
  4. Да Славеев, прав си, че твоя стил е неповторим, има няколко отличителни белега
   1. арогантност.
   2. празни приказки.
   3. нелогични твърдения.
   4. липса на коректно цитиране на автор и научна работа.
   5. неособено успешни опити за дразнене на автора на този блог.
   Едно време се чудех на админа и на Спаро, защо аджеба пускат твоите тъпни, но после ми просветна: така се вижда нивото на опонентите, или ако трябва да съм прецизен - пълната липса на подготовка :)

   Изтриване
 23. Ще ни крадат, след като предателите са най-вече вътре в държавата, а доколко са етнически българи не се знае!

  ОтговорИзтриване
 24. Славеев, ти уби коня с лопата с тоя израз "Стамов ви го обясни преди години" :)
  Стамов е некомпетентен, той е завършил социална антропология, а това е дисциплина, която се занимава не с произхода на хората, а с изучаването на тяхното поведение и евентуално методите на влияние над обществото - с други думи: как се прави пропаганда :)

  Изобличение на лъжите на Светослав Стамов и списание „Българска наука“
  http://avtohton.org/2023/03/svetoslav-stamov-za-spisanie-bg-nauka/

  ОтговорИзтриване
 25. Ами той Стамов има азиатски черти човека, защо да не го влече към Азия? 😊

  ОтговорИзтриване
 26. Не ви прави чест г-н Серафимов и на админа да потулвате информация, която вашите сподръжници изискват от мен или ме обвиняват с публикуване на небивалици като този пост в автохтон.орг - Да живее Цензурата и Невежеството !
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Плачът на трола Г.Славеев няма да трогне никого, защото е лицемерен.

   Изтриване
  2. " Анонимен29 юни 2023 г. в 9:10 ч.
   Не ви прави чест г-н Серафимов и на админа да потулвате информация, която вашите сподръжници изискват от мен или ме обвиняват с публикуване на небивалици като този пост в автохтон.орг - Да живее Цензурата и Невежеството !
   Г.Славеев "
   Това, за чест, според мен е съвсем различно от честта да споделяш истината и да изобличаваш фалшификациите на предишите режими им техгните клакьори.

   Изтриване
  3. Ама аз не веднъж съм подкрепял и ще продължа да подкрепям г-н Серафимов в разобличаване на лъжи! Но мяма да го подкрепя в насаждането на нови! Българите изначално са траки е измислица! Българите, както и всеки друг народ и етнос на земята са смесица от едно и друго, траките са смесица, и не забравяйте, че когато говорим за народи и етноси, всъщност имаме предвид техните културни и социални особености, не език и кръв. Не може половината човешки гени, а у българите има 5-6 големи хаплогрупи в близки пропорции, да са обявени за тракийски и местни. Затова и отбелязах, че Стамов го е обяснил. Не може в испания да има 80% R1a и те да са испанци, не балканци, у нас R1a е под 50% и значи всички сме местни! Австралийските аборигени имат повече неандерталско днк от европейците, а африканците почти никакво, но нитонедна от тези раси не е неандерталска.

   Изтриване
  4. Анонимен30 юни 2023 г. в 23:16 ч., ти си Славеев, нали?
   Спаро много пъти е казвал, че траките са смесица от няколко групи, даже в Блогбегето го беше казвал. Там твърдеше, че основните групи са 5 и след време, като пуснаха резултатите от ген. проучвания, стана ясно, че е прав. Основните групи при българите са 5: I2, E-V13, J2, R1a, R1b.
   Но понеже още през неолита и халколита материалната култура на Тракия е сравнително хомогенна, може да се каже, че още тогава можем да говорим за оформен народ. И ако нашите гени са древни, ние сме потомци на хората, които са живели през неолита, халколита, бронзова, желязна и антична епоха, с други думи - траките.
   Спаро го е обяснявал това много пъти, но кой да слуша:)

   Изтриване
 27. Понеже се говори за фараони, моля да погледнете тази снимка на девойка в автентична носия , и по-специално на това на главата и: https://scontent.fsof8-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/356369557_825452975602887_7400997276147312763_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=9SUfxilyIRgAX8rU_9R&_nc_ht=scontent.fsof8-1.fna&oh=00_AfA8oUrI6EpD7ZIzZ70q653B-MYzfSQudJkW5wmnE-FXdw&oe=64A3F381 . Не ви ли напомня на фараонски аксесоар за глава ? След това погледнете на друга снимка и си представете показаната тук в статията с черепната деформация като жена снимана в профил : fhttps://scontent.fsof8-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/356215158_825455025602682_3844563464303480101_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=J5365mfKT58AX9hbtYq&_nc_ht=scontent.fsof8-1.fna&oh=00_AfCWV7iTqdkUs9aD3gP0D1OCLJrANArBUB6oeUOr7fuaKQ&oe=64A362A2 Точно така би изглеждала жена със забрадка ако имаше такава деформация.Запитвам се защо точно така са се забраждали ? .Това са автентични носии и забраждания от Северна България , може да ги наречем мизийски . Никой не може да ме убеди,че това не са следи в традиционното мизийско облеко запазени от хилядолетия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вториялинк е повреден и не се отваря. Вероятно неволно се е появила една буква " f " в самото начало и когато се премахне вече се отваря:

   https://scontent.fsof8-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/356215158_825455025602682_3844563464303480101_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=J5365mfKT58AX9hbtYq&_nc_ht=scontent.fsof8-1.fna&oh=00_AfCWV7iTqdkUs9aD3gP0D1OCLJrANArBUB6oeUOr7fuaKQ&oe=64A362A2

   Колкото до забрадката изглеждаща по този начин вероятно тази практика се е наложила за да се приберат навити дългите коси, за по функционално ( да не ти пречат постоянно) и да има фигурата по естетичен вид. При мъжете дългите коси са били прикривани от висока островърха шапка , а при жените със забрадката. Освен това при физически стълкновения, особено при мъжете, свободно носените дълги коси се явяват слабо място от което противника лесно може да се възползва и да блокира съпротивата на опонента си. Друг начин за ибягване на тази уязвимост е било бръсненето на цялата глава или оставянето само на мака опашка, така наречената при траките и българите "кика", която лесно може да бъде прибрана при нужда. При жените и в днешно време дългите коси имат своето място в традициите и естетиката. Може би с времето такъв външен вид се е наложил като стандарт за естетика и красота. На по късен етап са започнали да се подстригват и късите коси не могат да придадат тази форма. По тази причина, за да докарат външния си вид да изглежда по подобен начин, може да са започнали да прибягват до черепната деформация. Дори и в днешно време в някои индиански племена, живеещи далеч от цивилизацията, наблюдаваме различни традиционни практики с външния вид на хората, които не носят никакви ползи за съществуването на човека, а даже му вредят. Единствената промяна е във външния вид на човека, която във времето се е наложила като стандарт и е станала традиция.
   След като разгледах снимките от коментара на Анонимен 30 юни 2023 г. в 20:03 ч. на тази мисъл ме доведе сравнението на традиционните женски забрадки и изкуствената деформация на черепа. Това е мое мнение и може да греша, но не се сещам за други причини.

   Изтриване
  2. Тази черепна деформация не мога да я разбера. Не е ли създавала здравословни проблеми? Бабите ни са слагали шапка на бебетата (стягали са главата) уж да не им стърчат ушите, а може да е останало от тези практики.

   Изтриване
  3. "Анонимен2 юли 2023 г. в 0:17 ч.
   ...Бабите ни са слагали шапка на бебетата (стягали са главата) уж да не им стърчат ушите, а може да е останало от тези практики."

   Според мен по скоро е обратното, по вероятно от тази практика е тръгнало всичко. Ако още в девността са прктикували стягане на ушите по някакъв начин, едни са стягали повече, други по малко и са забелязали, че в някои случаи се получава деформация, а в послдствие не е имало оплаквания от това. Така на някого това се е харесало, а след него други са копирали метода и постепенно се е превърнало в мода.

   Изтриване
  4. Възможно е:))
   Между другото сега гледах един клип, в Индия практикуват нещо като Еньова буля, хвърлят кукла в реката и денят се свързва с намиране на мъж за неомъжените. Правят венци от цветя, точно Еньовден. Бях в шок доколко сме повлияли индийците, но те явно не осъзнават истинския смисъл на ритуала, както гърците са изопачили нашите Богове в т.н гръцка митология. Ритуалът се свързва с фригийците, според автора на клипа:) Всички пътища водят до Тракия.. Къде ни лъжат. Може ли да съхраним фригийски ритуал до днес, а нито един азиатски!! Нашата история е толкова древна и богата, че не знам колко тома са ни спестили. Ние знаем една нищожна част, след 681.

   Изтриване
 28. До неуважаемите елементи с дефицитна база на втория етаж:Ако се разглежда проблематиката от интердисциплинарен ракурс: антропология , лингвистика , бит и култура, генетика, археология, етнография,исторически архиви и летописи и най– вече душевност БЪЛГАРСКИЯТ народ не само че трябва да устоява своят основополагащ принос в развитието на човешката цивилизация ,но и да получи подобаващата признателност на другите народи , естествено с респект към техните ценности и историческо развитие.Раковски наистина е прав в много от писанията си............България звучи гордо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във встъплението си към изданието от 1865 г. отпечатано в Букурещ , Раковски и съработниците му се заемат с задачата да сглобят и систематизират в сборник неопровержими доказателства, че:

   Българите са преките и най-чисти потомци на Арийците.
   Българите са родоначалници на бялата раса.
   Най-древното отечество на българите, от където те се се разселвали през хилядолетията по света са При-черноморския ареал и в частност Балканите.
   Да опровергае че пра-родината на индоевропейските народи е Индия, като всъщност доказва, че това е територията на стара Европа. В Индия те пристигат именно от Балканите вероятно поради огромен катаклизъм (потоп) и хилядолетия след това потомците им се завръщат смесвайки се с местни свои родственици.
   Така наречения “плодороден полумесец” и ранната Шумерска и по късните произлезли от нея държави наречени от Раковски с общото название “Вавилонски страни” Не са люлка на цивилизацията, както до сега се е считало а също древна българска цивилизация инициирала създаването на Шумер и Вавилон. Тя стигнала там по вероятно същите причини каквито са принудили и разселвания към Индия, където е създадена Бактрия (Балхара – днешен Иран и Афганистан) и държава със същото име заемаща северна Индия.
   Че Българите нямат нищо общо с татарите.
   Че така ДНЕС наречените славяни (които в античността не са имали това име), не са дошли от север към Балканите, а обратното

   (Аз зададох въпроса за Индия и Раковски, но той самият стига до същият извод в последствие, че сме местен балкански народ, а и аз си изясних това след като г-н Серафимов го обясни, че сме се разселвали към топли места ( refugea) , не че тръгваме от там)

   Изтриване
 29. Бъркате за Г.С. Раковски... Там кондиката е друга, както се казва. По онова време това са били най-новите тенденции, че (индо)европейците идват от Индия. Тогава започва проучването на санскрита от Индия и авестийския език от Персия...
  Раковски намира освобождение от гръцкото, т. е. елинско желание за превъзходство, както и от римското, т.е.латинско такова именно в древните езици са на скрит и авестийски и произхода на Ариите от Индия. Така той изкарва, че българите са по- древни от елени и римляни, с по-стара култура, като хора преки наследници на древните Арии, дошли от Индия. Но това станало далеч преди новата ера. Затова и Раковски казва, че при настъпване на новата ера след Христа, българите вече отдавна били тук на Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей К.2 юли 2023 г. в 14:55 ч., Вие имате право - през 19 в. има наложено вярване, че прародината на индоевропейските народи е в Азия, а някои даже я слагат в Сибир, без да осъзнават, че преди 8000 години там е било ледена пустиня. Не са знаели за пермафроста хората и за причините за неговото възникване, мащаб и продължителност.

   Изтриване
  2. Да, убедих се за Раковски. Много правилни неща е казал, които са все още верни, но е бил повлиян от тенденциите и залитнал в грешна посока. Човешко е, а и важното е, че се е коригирал, за разлика от много учени!

   Изтриване
  3. до Андрей К.2 юли 2023 г. в 14:55 ч.

   Напълно съм съгласен с тази позиция, но имам една забележка като цяло за мненията Ви изобщо, а не само тук, защото Ви чета и на други места. Вие сте професиналист, макар и не интензивно практикуващ, но поддържате на добро ниво интереса и формата си в тази област. Имам предвид конкретно историята, защото имате изяви и в други области. Макар да не се отнася само до конкретния коментар ще се опитам да обобщя мнеието си чрез него. От начина по който оформяте мнението си имам усещането, че го адресирате по скоро към колеги, запознати до голяма степен с материята, а не към случайни читатели, които може да нямат големи или почти никакви познания по темата. А според мен за да привлечеш вниманието на повече хора (което е изключително нужно в днешно време) и да спечелиш привърженици е нужно да се обяснява като на начинаещ. Нищо, че между читателите ще има както запознати, така и опоненти. В това отношение Павел Ви води с доста обиколки.
   И конкретно по въпроса. Вярно е че Раковски е бил под влияние на известни заблуди разпространени по негово време, но различни такива моменти неднократно, периодично и за дълъг период са били водещи по света, които са се приемали като неоспорим факт и не са подлежали на обсъждане. По точно от коя точка на света първоначално се е формирала цивилизацията и културата, а след това разпространена по цялата земя. За такива точки в различни времена са приемани Индия, Месопотамия, Египет, Гърция, а едва напоследък Мала Азия и Балканите. Така са градени множество хипотези, върху липсата на стабилни основи и доказателства, които тепърва предстои да се обсъждат. Той и Паисий пише, че българите идват от остров Скандза, но това също е несериозно в днешно време. Можем ли да го отречем само заради тази и още няколко дребни неточности? Мисля, че тези неща не трябва да се пренебрегват, както в случая за Раковски, а да се поясняват ясни и лесно разбираеми причини за неточностите защото това е достатъчно за някои опоненти, които само търсят едно изречение или даже една думичка за да посочат как отричате напълно Раковски. Както се казва: "Дявола е в детайлите!" Грубата представа за нещата е много уязвима, особено от недоброжелатели.

   Изтриване
  4. Аз не само че не отричам Раковски, но правя всичко възможно за популяризиране на неговата дейност... Колкото повече чета книгите и съчиненията му, а те се оказаха не малко, толкова повече съм възхитен.
   Раковски полага една чудесна основа на нашата историография, но за съжаление по- късно тя е подменена от завърналите се академични учени, учили основно в Австо- Унгария и Русия.

   Изтриване
  5. Аз не твърдя, че го отричате, но с колебливи описания на позиция или начина по който представяте информацията, при изваждане от контекста, може да предполага противоречиво тълкуване, от което недоброжелатели винаги ще се възползват. Ще Ви посоча конкретен пример от горния коментар.: " Раковски намира освобождение от гръцкото, т. е. елинско желание за превъзходство, както и от римското, т.е. латинско такова именно в древните езици са на скрит и авестийски и произхода на Ариите от Индия. Така той изкарва, че българите са по- древни от елени и римляни, с по-стара култура, като хора преки наследници на древните Арии, дошли от Индия..."
   На мен лично израза "... Така той изкарва, че българите са по- древни от елени и римляни..." ми звучи най малкото като изказване на съмнение или колебание дали твърдението му наистина е вярно. От друга страна, както отбелязах и по горе:
   "...От начина по който оформяте мнението си имам усещането, че го адресирате по скоро към колеги, запознати до голяма степен с материята, а не към случайни читатели, които може да нямат големи или почти никакви познания по темата..."
   За да съм по ясен ще посоча не достатъчно популярната изследователска дейност на едни от първите ентусиасти след промените Константин Каменов и екипите на двете звена в които е участник, които извършват огромна изследователска дейност, но по различни причини масовия читател не е добре запознат. Знаете за кого говоря защото съм гледал клип с негово участие, където Вие сте водещия.
   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdxNSMn___AhVQU6QEHbTXAPkQtwJ6BAgTEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYqOyjLBj200&usg=AOvVaw0emGqxrX_u47fadtDNqRP4&cshid=1688823910991718&opi=89978449
   Не познавам добре работата им, но доколкото съм запознат с тяхната дейност ми изглежда като огромен труд с реални постижения, но слаба реализация. Причините вероятно са комплексни, но лично мое мнение е, че те са имали амбицията да оборят и опровергаят лъжите атакувайки директно и основно научите среди, които продължават да проповядват фалшификати. За да се осъществи това все още са необходими огромни усилия и време, а и успеха е трудно предвидим. Самия той описва как са се колебаели дали стила им да бъде научен, научно популярен или по скоро насочен към масовия читател. Избора им е към научен или някъде по средата, но така целия им ценен труд ще остане непознат за обикновените хора, които много по лесно можеш да убедиш с посочване на извори и читави аргументи, за разлика от научните среди, чиито интереси често не съвпадат с разкриване на истината. Ако на масовия читател бъдат представени достатъчно надеждни сведения, които да го накарат сам да се замисли и убеди коя е истината, шанса на разпространителите на фалшификации е нищожен. Не е достатъчно само да се изброяват фактите или събитията, а и да се посочват конкретни източници, автори или доказани сигурни аргументи.

   Изтриване
 30. Бих искал да споделя една книга, на английски за съжаление, и на всичкото отгоре от човек, който е ненавиждан или най-малкото неприеман сериозно и с добри чувства в този блог - Т.Чобанов, но пък според мен ценна, най-малкото заради количеството информация в нея, въз основа на която всеки може да прецени за себе си много неща относно произхода на българите. Приятно четене, но не бързайте, обемна е!
  https://www.researchgate.net/profile/Todor-Chobanov/publication/353702054_The_debate_about_the_origin_of_Protobulgarians_in_the_beginning_of_the_21st_century_Second_edition/links/61145f4d0c2bfa282a3a6f38/The-debate-about-the-origin-of-Protobulgarians-in-the-beginning-of-the-21st-century-Second-edition.pdf?origin=publication_detail
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Г. Славеев, на първата страница на книгата, която предлагате пише, че Т. Чобанов е археолог. Но можете ли да кажете кой археологически обект е проучил? На мен ми се струва, че Т. Чобанов е предимно теоретик, а не полеви археолог, ако не съм прав, Вие можете да ме коригирате с посочване на литературата, от която да стане ясно, че Т. Чобанов е ръководил или участвал в разкопки.
   Имам чувството, че няма да ми отговорите, но може да остана приятно изненадан от Вас, ако най-сетне посочите нещо конкретно :)

   Изтриване
 31. Едно приятно четиво за траките и тяхното изкуство през вековете с много снимки (на англ. ез. 1977г)
  https://resources.metmuseum.org/resources/metpublications/pdf/The_Thracians_The_Metropolitan_Museum_of_Art_Bulletin_v_35_no_1_Summer_1977.pdf
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не останах изненадан от вас Г. Славеев, правите опити да шикалкавите :) Но нека да ви дам още една възможност. Превъзнасяният от вас Т. Чобанов е предимно теоретик, а не полеви археолог, ако не съм прав, Вие можете да ме коригирате с посочване на литературата, от която да стане ясно, че Т. Чобанов е ръководил или участвал в разкопки.
   А дано, ама надали както казва народа :)

   Изтриване
  2. Отговорих Ви подобаващо и просто, но за Ваша радост, няма да можете да го прочетете, радвайте се на цензурата!
   Но все пак ще повторя - нито го знам лице в лице, нито съм ял и пил с Т.Ч. нито ме интересува дали е бил или не на разкопки, важно е вие какво правите, освен да дрънкате, дрънкате, дрънкате, и си спомнете, че г-н Серафимов, никога не е виждал разкопки, той какъв е по Вашите критерии? Срам, за Вас, че го посрамвате по такъв дедомислен начин!

   Изтриване
  3. До Анонимен 4/2023/20:27
   "Дрънках. дрънках и си "спомних", че през това време тогавашният зам.кмет по културата Т.Чобанов наименова една метростанция на "Хан Крум". Той, дипломираният, вещият даде титлата "Хан" на Крум Страшни сега, през 21-ви век?! Това "дедомислене" ли е или да? Между другото "дрънкане" Спароток няма диплома на археолог и няма какво да прави на едни разкопки. Неговата страст и мисия е да търси и анализира колкото се може повече сведения и факти и да прави мултидисциплинарен анализ на всичко, касаещо нашата история и да отстрани празните петна, противоречията, лъжите и манипулациите в нея.

   Изтриване
  4. Реакция към коментара на Анонимен4 юли 2023 г. в 20:27 ч. (тролът Славеев?)
   Има огромна разлика между Чобанов и Серафимов, но вие играете ролята на Оле завори очички. Чобанов претендира, че е археолог, има и тититла, но тя както изглежда е без покритие, защото не е проучил нито един археологически обект.
   Серафимов е казвал много пъти, че е само блогър и буден българин, а това си личи от трудовете му. Той беше най-известният блогър в blog.bg малко повече от три години, десетки хиляди хора са убедени, че е буден българин, аз съм един от тези, които му вярват.
   Станимир

   Изтриване
  5. Здравейте, Богомил5 юли 2023 г. в 10:50 ч.,
   Не зная дали Чобанов е съдействал метростанция да получи името "Хан Крум", но дори да е така, това е нищо в сравнение с другите неща, които този човек е свършил.
   Станимир

   Изтриване
  6. До Анонимен6 юли 2023 г. в 11:18 ч. (Станимир) вие сте не буден, а будала българин, щом вярвате, без да мислите, а на всичкото отгоре се изказвате против някой с титла, без сам да сте положил дори елементарно усилие да се развиете в тази сфера и да бъдете по-добър от тези, които хулите!
   Т.Ч. да отговаря за себе си, просто ви показвам, че елементарни люде като Вас, мислят елементарно и злобеят, когато нещо не им отърва вместо да се покажат и докажат, и тук бързам да напомня, че г-н Серафимов не е показал и доказал нищо, а само казал за твърденията българи били траки, докато за траките станали българи има писана история! Траките не са основоположници на индоевропеизма, а са продукт на индоевропейско население дошло на Балканите.
   Г.Славеев

   Изтриване
  7. До Славеев и Станимир.
   Господа, моля Ви да проведете спора си на друго място. Темата е за символа IYI в Египет.

   Изтриване
  8. Прав сте, аз по тази тема за IYI няма какво да добавя. Което сте посочил е вярно - знакът се среща доста рано на Балканите. По какъв начин и с каква роля е употребяван другаде не е много ясно, защото е приет като родова тамга от някои близкоизточни кланове или логично като божи знак върху розететата от Плиска, дано да стане ясно с помощта на нови открития. На спекулации и измислици, ще се противопоставя, те никому от нас не са нужни, само на хора и народу със задкулисни интереси.
   Г.Славеев

   Изтриване
  9. Г.Славеев, защо не проучите кога започва употребата на IYI "близкоизточния клан" турци и дали по-рано родовата тамга не е била малко по-различна, например ето така IVI.
   IVI
   Tamga of Kayı, which its ongon represents the bow and arrow according to Mahmud al-Kashgari
   https://en.wikipedia.org/wiki/Kay%C4%B1_(tribe)

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kayi.svg

   Изтриване
  10. До Анонимен 7 юли 2023, 10.19ч - понеже залитна, ще се опитам да те балансирам, като ти предложа не по-малко логичното обяснение, че щом IVI е лък и стрели, нищо не пречи IYI да бъде изтълкувано, като зареден лък със стрели! Но това не би имало смисъл върху розетата, освен ако не се приеме, че тя е нарочно направена за рода Дуло, които стоят в центъра на Вселената и управляват по божествен модел света. Или има съвсем друго, тЮркско, обяснение - IYI значи Добър, а в превъзходен смисъл - Божествен! Проверете в турски какво значи iyi и в хинди ईश्वर иишвар, основата е една и съща. И докато има неоснователни претенции, че някакви траки са носители на тази идея за ИИ в Индия, то траки и тЮрки никога не са се срещали!
   Г.Славеев

   Изтриване
  11. Г. Славеев, турската дума iyi - "ии"значи "добро", но това са буквите на латинската азбука, която турците ползват едва стотина години. Въведени са по инициатива на Мустафа Кемал, познат най-вече като Ататюрк. До преди това те ползват арабската азбука, а ако напишете ии с арабски букви, ще получите нещо съвсем различно от IYI.
   Най-ранната тюрска писменост е от 6 в. от н.е., като държа да подчертая, че тази писменост не е създадена от тюрките, а заимствана от съседните согдийци.
   Ако искате да напишете "ии" със старите тюрски руни, пак ще се получи нещо напълно различно от IYI.
   Азбуката Orkhon, Göktürk или Köktürk , използвана от Göktürks и други ранни турски ханства , е една от първите писмени системи, използвани за писане на турски езици. [1] Азбуката съдържа 38 печата (букви), 4 от които са гласни [2] .

   Въпреки че се казва, че произходът на писмената система , използвана от 7-ми до 10-ти век [3], обикновено се основава на азбуките пехлави и согут от арамейски произход [4] или тамги , изглежда, че е цялата тамга, използвана от турците от периода. В тази ситуация участват много фактори, включително ловни животни и ежедневни оръжия. Примери за тамга, принадлежаща на племето Ашина, владетелската династия и фигурата на стрела и лък, използвани като оръжие, се появяват в стиловете на писане.
   https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_T%C3%BCrk_yaz%C4%B1s%C4%B1
   Спаро и това го е обяснявал, но вие го мразите и сте се направил, че не сте забелязал информацията, но даже и сега се правите, че не забелязвате нещата, които не ви отърват:)

   Изтриване
  12. Извинете, че Сте се объркал, но кой Ви каза, че IYI e написано на тЮркска азбука или че турците и други родове е трябвало да чакат 1000+ год, за да пригодят или ползват нещо?
   Ама тази логика и твърдения са както и последвалото, че мразя г-н Серафимов - безпочвени!
   Всичко казано от вас би имало смисъл, ако представите цялостна и изяснена азбука ползвана от Орфей и тракийците от 7 хил.пр.н.е до поне 6 в., иначе Ви показах, че спекулациите са безгранични и на кой както му изнася! Също Ви показах, че същата дума и смисъл се ползва и в индийски, но там графичният модел не е от значение. М/д попаднах на друг прочит на надписа върху тракийски пръстен от Езерово, който е също толкова "логичен", както и този на г-н Серафимов, но това не е важно, а факта, че е писан с гръцки букви!
   Г.Славеев

   Изтриване
  13. Не мога да се начудя защо все още някои отговарят на очевидните измислици на представящия се като Г. Славеев. Всеки отговор му дава нови и нови поводи да ни залива с всевъзможни фантазии, съществуващи само в неговата глава, на които и той самия не вярва. Целта на цялото упражнение е не да води смислена дискусия, а да провокира колкото е възможно повече безсмислени коментари. Затова във всеки негов коментар има твърдения за събития от преди хилядолетия, но описвани от първо лице, без посочени някакви източници или смислени аргументи, като че ли самия той е съвременник. Навсякъде задължително се съдържат небивалици, които дори някой с елементарни познания не би се съгласил, и ще възрази, а това е готов повод за нови негови изяви. Ако никой не му обръща капка внимание той сам ще престане, освен ако сам не започне да спори със себе си без да се идентифицира, което ми се струва че често прави и сега.

   Изтриване
  14. Спароток и неговия админ са прекалено толератни, а от това наглият трол Славеев се възползва. Той е тъп, но упорит и е ясно, че така си изкарва стотинките - с антибългарско тролене по блогове и форуми. Никой не е чувал за Георги Славеев с научните среди, краеведите и те не го знаят, но виждам, че е як фен на Чобанов, Стамов и Войников.

   Изтриване
  15. Наистина са толерантни към знанията и друга гледна точка, за разлика от вас, дето обичате да тролите с безмислени или злобни коментари, не за да прикриете, а за да се похвалят с нискоинтелектулното си ниво!

   Изтриване
 32. До Андрей К. И Вие не сте съвсем точен:Ариите не идват от Индия а от горното течение на река Аму даря и склоновете на околните планини, най-вече планината Белур (Болор), известна в средновековието като Белуртаг - днешната Памир. Тук се е намирала "страната на хилядата градове", най-голям сред които е град Балх, чието име най-вероятно означава Бялград. Населението на района е говорело на езици, сходни с езиците на по-западните партяни и по-северните саки. На подобен източно-ирански език е говорело и населението в западната част на Таримската котловина, т.н. кушани. Общото самоназвание на населението от този район е "арси, аорси, аси" - бели, блестящи, също както и на българите. В първите векове преди и след н.е., част от това население мигрира на запад към района на Волга, Кавказ и Черно море. Днешните учени обозначават това население като "втора вълна сармати". Точно в този район, по долното течение на река Аму даря, е била разположена ранно- средновековната област Уструшана. Според Теофилакт Симоката, в областта Уструшана се е намирал градът Бакат, обитаван от оногурите. Този град Бакат, днес Вокат, е бил крупен стопански и храмов център в ранносредновековна Уструшана, разположен съвсем близо до днешния град Халчаян . Според Теофилакт Симоката, градът на оногурите, Бакат бил разрушен от силно земетресение във II-ри век пр. н. е. Областта Уструшана е известна и като Унаге от китайските хроники Суй-шу, което потвърждава названието на нейното население - оногури. Мнозина български историци приемат, че уструшанските оногури са предци на по-сетнешните оногури на север от Кавказ и в Стара Велика България. Предците на това население, т.н. арии са завладели и населили териториите на днешен Иран, Пакистан, Северна Индия и Бангладеш, предавайки на местното население своя език и религия. Тази миграция е подробно описана в книгата Авеста, създадена в оригинален вид през VII -век пр. н.е. в град Балх. Поради това, този район играе централна роля в митологичните и религиозни представи на по-сетнешните иранци и индийци.Част от населението на този район по-рано завладява древна Индия, това са известните индоарии. В най-ранната ведическа литература, страната около град Балх е наричана Северната Куру (Uttara Kuru). От тази държава произхожда родът Бхарата и легендарният цар Бхарата, чието име означава “благороден”. Царският род Бхарата управлява древно индоарийско племе, което се споменава още в "Ригведа". Това племе по-късно влиза в основата на всички народности в Северна Индия, които образуват там държави в началото на I хилядолетие пр. н.е. Името на рода Бхарата дава и първото название на древна Индия - Бхаратаварша, т.е., Страната на потомците на Бхаратите. Тези факти и събития от ведическия епос на индийците са в съгласие с представата, че индо-ариите са дошли от района на град Балх.Един от потомците на Бхарата е цар Куру, управлявал в Северната Куру. Съгласно изследванията на индийски учени, първоначалната родина на рода Куру (Каурави), положил основите на Индия е страната Бахли (Bahli), на санскрит Бахлика.Князете от династията Куру (Kаурави) са били наричани още и Кардамеи Кардамеите придобили името си от реката Кардама (Kardama), намираща се на границата на Бахлика с Персия. Името Кардам се среща и сред първите владетели на Българското канство при река Дунав.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много неща каза Анонимен4 юли 2023 г. в 15:41 ч., но многото думи не значат, че
   казаното е истина, дори напротив - това е признак на не познаваш материята
   изобщо. Бхарата भरता не означава "благороден", сега има речници онлайн,
   ти ако не искаш да провериш, хората ще погледнат и ще установят, че лъжеш.:)
   Най-ранно арийските богове са споменати при народа митани в Анатолия, преди
   около 3400 години, а оттам до пустия му Балх са няколко хиляди километра. Като
   толкова обичаш източноираските народи, ами кой те спира да отидеш да живееш
   там в земята на твоите предци, нас местните хора ни остави да се самоопределяме
   като потомци на народа траки.

   Изтриване
  2. Ариите са тръгнали от Балканите, това, че са живяли на много места и че са влезли в Индия чрез uttarakuru не ги прави иранци. Нямало е самолети и дитектни полети. Ариите са българи от Тракия. Името Ариана и Ариа Варта сме дали ние. Иран като етноним не би съществувал без българите арии от Ария. Толкова е просто. Установявам, че логиката на много хора липсва. Иначе другите факти не оспорвам, не познавам детайлите. Но ариите не са друго освен тракийци!!
   (Това да го твърди индиец разбирам, масово така мислят или че ариите са местни, но българин?) Митаните са имали българи арии за аристикрация. Богове Митра, Индра и Варуна. Тръгнали са от Тракия!!

   Изтриване
  3. Абсолютно. Който не се чувства българин да върви в Иран, ама да вземе и жена си, сестра си и майка си там и да види.. После ще се моли да е тракиец и да се върне в България:)Там май и алкохола не е позволен.. :))
   Разберете, нашата душевност е много различна от тези народи. Ние сме ги облагородили доколкото е възможно, това ни е била съдбата, а сега заслугата се дава на самите тях, без да са заслужили. Като "иранските" скити. А най-лошото е, че ние им го даваме, тоест нашите учени продажници.

   Изтриване
  4. До Анонимен4 юли 2023 г. в 18:46 ч. Много прибързано сте обявил Анонимен4 юли 2023 г. в 15:41 ч. за лъжец, което доказва, колко си некомпетентен! Би било редно да зададеш въпрос за уточнение, когато имаш съмнение, че нещо не е правилно или да покажеш неточност, чрез по-правилен цитат и обяснвние! Анонимният, който си обявил за лъжец не е виновен, защото в европейските езици много често дългите гласни се редуцират, трябвало е да обърне внимание на първото "а" в БхААратварша, което е двойно/удължено в случая, но по прицип бхар-/ бхаар- има едно и също значение - носещ, а благордничеството по един или друг начин е свързано с носене/даване!

   Изтриване
  5. " Анонимен 4 юли 2023 г. в 19:21 ч.
   Ариите са тръгнали от Балканите, това, че са живяли на много места и че са влезли в Индия чрез uttarakuru не ги прави иранци."

   Аз съм на същото мнение и по въпроса, че има наличие на следи от присъствие на хора от един и същ произход по различни територии по земята отдалечени на големи разстояния, същите са разпространители на култура и цивилизация по света, нямаме сериозно разминаване с любителите на азиатския произход. Мисля обаче, че не обсъждаме докаде са стигнали в разселването си по света, а къде са се развили първончално и от къде са тръгнали. Не може да твърдим, че навсяккъде където са намерини някакви следи следи от тях там е тяхната родина. По въпроса за Индия има както местни легенди за поход на Дионис от Балканите до Индия и обратно, така и различни факти, че най висшата каста в индийското кастово общество от древността до ден днешен са брамините, които не са с местен произход. На всичко отгоре съвременните ДНК анализи показват голямото им сходство с днешния генофонд на балканското население. Има и конкретна тема, от автора на този блог, точно по този въпрос.

   " Както бе споменато, брамините, т.е. свещениците, са висшата класа на арийското общество. Сред тези хора се среща не само генетичния маркер R1a1, но също и два други. За това не се говори много понеже истината е неудобна. Проблемът се състои в това, че индийските брамини са носители и на маркерите J2 и E. "


   http://sparotok.blogspot.com/2015/06/blog-post_20.html

   " Анонимен 4 юли 2023 г. в 20:41 ч.
   Хайде и аз да се изкажа по въпроса за арийците като обикновен лаик с критична мисъл. Според мен първите арийци са били хората от варненският некропол, които в преди потопа са живяли по дъното на днешното Черно море."

   Това пък ме подсети за един друг материал от една жена, доктор по историчеки науки, спезиалност азиатска история и култура и с над 20 годишен преподавателски стаж. За по удобно първо ще посоча българския превод, макар че източника изглежда малко съмнителен защото дори и името на автора (звучащо като полско) е написано наполовина на кирилица и наполовина на латиница, но за това после.

   " Един брамин е член на най-висшата каста или ВАРНА в индуизма. Браминът е каста, от който са извлечени индуски свещеници, и са отговорни за преподаването и поддържането на свещеното знание."

   Няма начин на всеки българин да не направи впечатление индийското название за "каста", а който се сети и за варненския некропол едва ли ще допусне, че това е някаква случайност..

   https://bg.eferrit.com/кои-са-брамините/

   Както обещах ще посоча и друга връзка към същия материал, където може да се прави избор между други 8 езика.

   https://www.thoughtco.com/who-are-the-brahmins-195316

   За разлика от българската версия този сайт дава директна връзка за информация кой е автора.

   https://www.thoughtco.com/kallie-szczepanski-194968
   Изтриване
  6. Това за думата Варна и връзката с Варна културата го задават като въпрос индийци, между другото. Не знам дали има връзка.
   А относно ариите да уведомя всички, които се съмняват. Сериозните учени по света отдавна знаят, че ариите тръгват от Андроновската култура и че са източно европейци, говорещи прото индо европейски език, с европейска визия, а езикът е поставил началото на Санскрит. Всички иранци и индийци отричащи това са обявени за крайни националисти. Защото европейско днк има и при едните и другите. Думата ария е пред санскриткса. Да, и това се знае. А българите ирано поклонници ще са за смях и срам на България с такива неадекватни изказвания. Светът знае, че ариите не са иранци. Само българите (учени) се чудят.
   Какво сега се цели, хайде може да сме арийци, ама нека пак да сме иранци. Всичко може, само не и траки!! Това ли е целта?? Боже опази, такива хора затриват България!

   Изтриване
  7. Здравейте, Анонимен5 юли 2023 г. в 21:34 ч., личи си, че сте прогресивен човек, който обича България! За Андроновската култура сте прав, Андроново се явява база на ариите преди те да потеглят на юг към Индия. Но Павел е писал за това, че културата Андроново не е уникална, прототипи на нейната керамика и оръжия има на наша територия. И ето защо най-старото име на Тракия е Ария.
   За другия ваш въпрос мога да кажа, че се цели затриването ни като народ, ние сме неудобни на няколко велики сили, срамно е обаче, че в процеса участват и сънародници, които за 30 сребърника продават бъдещето на най-древния народ.

   Изтриване
  8. Благодаря, че ме подсетихте! А това е важен момент. Защото общоприетия степен произход на ариите пак отклонява вниманието от Балканите, където е най-старото им обиталище. Да, много им пречим... А там където не искат да сложат името българи, слагат неизвестен народ. Ако това беше друг народ, досега всички щяха да го знаят и да се тръби високо. Но нали само с напъни не става, а трябват и доказателства, а на тях им липсват, си траят. Затова ариите са мистерия.. Както минойци, микенци и други. Между другото Харапската цивилизация има канализация, както и Минойската. Има и култ към бика, има намерени фигури. Ние сме били в Индия много преди Бронзовата и ведическа епоха. Може ли да се твърди директно, че първите траки са мигрирали веднага след потопа в Черно море?

   Изтриване
  9. *Имах предвид по-скоро пелазгийци или пелазго траки(във връзка с Харапската цивилизация).

   Изтриване
 33. Два аргумента само са достатъчни, че няма как да имаме нито тюркски, нито ирански произход и повече е безмислено да се търси под вола теле.
  1.Първите тюрки пристигат от Монголия едва в 6 век от н.е.
  Българите имат история хилядолетия преди това

  2.Персия НИКОГА е нямало да бъде Ариана и Иран без българите арии от Ария. Ние сме създали арийството и етнонима. Тоест ние как няма да произлизаме от нещо, което сами сме създали. Елементарно е.

  ОтговорИзтриване
 34. Хайде и аз да се изкажа по въпроса за арийците като обикновен лаик с критична мисъл. Според мен първите арийци са били хората от варненският некропол, които в преди потопа са живяли по дъното на днешното Черно море.В продължение на хилядолетията името Арии се е променяло, Ари , Ури, Ора, Хора. Та според мен Болг Ариа си означава Божии ора,хора, чеда на Бог. Бъдете здрави и будни братя българи, като будният Сидарко ( Сидхатра Буда ) Бог с нами.

  ОтговорИзтриване
 35. Предлагам на читателите една книга на Ж.Войников за старобългарското писмо - https://www.scribd.com/document/374160045/Drevno-bulgarsko-pismo-pdf
  За мен ценна, заради множеството азбуки и варианти на изписване събрани на едно място. Има и за знака IYI и прочита му като 'иуи' - бог божествен, но по-специално обърнете внимание на документирани надписи на и около стр.132 и специалното ползване на IYI в изграждането на името на Исус.
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Божкее, ама Живко Войников е лекар, не е историк, то и Спаро не е историк, но поне е културен човек, не като оня заралия, дето псува като каруцар и пише книги, но никой не ги чете :)

   Изтриване
  2. Откъде разбра, че средния символ е със звук У, при положение, че символът ιΥι е по-древен от второто поколение гръцки богове? Още ли не ти е станало ясно, че българите са тъй наречени титани-гиганти (лапитите, великани с волски рога, братовчеди на кен-таври) с водач Блегий (Phlegyas), родом от Блегра (Phlegra - Тесалия), Палещ полуостров, вулканичен (волканичен), вулгари (волгари) - палеси (пеласги, пелгари - белгари), изградили - Палес-тина, с палица - жезъл. Ето защо гербът на блгарите (бльгарите) е червен - пламтящ вол. Прокудени на Тар-тар от етиопците, онези от Фанагория дето се е биел Херкулес, с планина Болга-тур, откъдето тръгват Тир Болгите (Фир Болг). Да беше си погледнал воловете (IOньци) с Yарем (Yoke), от Старо Търново и тези на входа на Свещари! Ето защо родът е Доило (Дуло). Орлите вътре в краищата - също. Ара - Арел, онези СКАЛвините (скла-вините), гети - ари, дето вият гнезда в скалите. С меч СКАЛме. Вар-варите, варъ-варъ, горещи-горещи (БЛЕГРИ - БЛЕГУРИ), уни-гури, уници-гури. Дуво-ниси-ЙО, чудо ниско ЙОньць. Последен лъч на розетата YV (ИО), ИО АСЕНЪ, црь на БЛЪГАРωМЪ и ГРЪКОМЪ. При българите изписана с буква ω (V), форма от ωрел - арел, скалвини ωрачи, волове-орь-ли, арь, бльгарь (блегри - блеги). С титла Бага-тур (бик огън), с князе Тер-вень, Теле-ръгъ, Телец, царе Кал-ωѣнъ (ЙОаница), Иω Асенъ (ЙОан).

   Изтриване
  3. Откъде разбра, че средния символ е със звук У - Спаро ти го е обяснил много отдавна, ама ти спамиш с безсмислици и измислици - Y е У, защото У е наследил Y по същия начин иакто български език е наследил теакийския!

   Изтриване
  4. Добре де, дали е правилно да се придържаме строго към най разпространената форма на звучене на символа ιΥι, като приемаме, че средния символ е непременно ипсилон? Това, че визуално изглежда еднакво с гръцката буква още нищо не означава. От там пък и звученето е възможно да е било съвсем различно. Няма съмнение, че този символ е съществувал много, много преди появата на гърците и оформянето им като отделен етнос, а да не говорим за тяхна писменост, която без съмнение също е заимствана относително много по късно. Дали първоначалната поява на символа изобщо е имала звукова стойност или е изобразено като някаква картинка също не можем да гадаем. Българското наименование на съзвездието Орион е Рало или Ралица. При различно от познатото свързване на звездите с мислени линии се получава изображение подобно на ιΥι. От там може да е и предположението, че този символ е имал сакрално значение. Вероятно е имал и наименование, но как е звучало можем само да спекулираме. Имаме различни примери за древни писмености с различни изображения взети от природата, като постепенно думите с които са били наричани се съкращават до сричка или даже звук. Така вероятно се появява първата писменост, символите на която с времето се опростяват до днешните букви. Ако обърнем внимание в гръцката азбука съществува още една буква подобна на символа Υ. Това е малката буква гама, която има звук "Г". Дали гърците случайно са я избрали или е заимствана заедно със звука? Ако разгледаме как е била изписвана титлата Канасувиги с гръцки букви „κανασυβιγι“ ще видим, че последните три букви са идентични с нашия символ ιΥι. Самите гърци ни информират в надписа от село Маломирово ямболско, че значението на титлата е идентично с тяхното "Ο εκ Θεου άρχων" (Владетел от Бога, Княз Божи) Дали "ιγι" по късно не се е преобразувало в "βιγι", а звука "Г" на гръцката буква гама да е заимстван точно от там.

   Изтриване
  5. До Анонимен30 юли 2023 г. в 11:31 ч.
   Символът Y в Линеар Б има звукова стойност СА, а в така наречената финикийска писменост е буква ВАВ.
   Няма причина този древен символ да се смята, че още в праисторията Y има звукова стойност идентична на гръцкия ипсилон, т.е. Ю.

   Изтриване
  6. Благодаря за информацията! Ето и изображения на съзвездието Орион, за което по горе споменах, с какви мислени линии традиционно се свързват отделните звезди за да се получи познатата ни фигура.

   https://kakda.org/wp-content/uploads/2023/04/на-Орион-защо-толкова-много-древни-структури-са-ориентирани-към-Орион-930x620.jpg?crop=1

   А тук другия вариант на свързване, който е според българското название на съзвездието "Орало" или "Ралица"

   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGllnuhYhzqkFWShmnYQReRUV66mA_nn3OHffj-QRFRA&s

   Образите са огледални по вертикала, но мисля, че това не променя нещата.

   Изтриване
  7. Баба ми лека и пръст навремето правеше обреден хляб или пита казваше и Боговица тя правеше този знак на нея казваше че било Ралото

   Изтриване
 36. Не съм изненадан от некомпетентността и интелектуалната изостаналост на индивид Анонимен 8 юли 2023 г. в 14:56 ч. - говори за личността Ж.В. без да се е замислил и даже не е разбрал след като съм посочил в прав текст положителното в препоръчаната книга.
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
 37. Сега чаткам защо Спаро е уморен, ами то тук коментират хора от кол и въже, хвани единият - удари другия :) Куцо, кьораво, сакато - компетентно и наглящо :)

  ОтговорИзтриване
 38. Няма кой, какво да налага! Пише си точно и ясно, че днешните българи са тракийци. Факт ли е? Факт е. Спорът е, за тъй наречената една от уж трите групи в уж съвременният българин - пра(българ). Истината е, че тъй наречените пра(българи) са засвидетелствани за първи път в карта и в частност Мизия, също и Вулгария, през 4-ти век. Не на Кримски полуостров, не на Волга, не в Памир, а в Тракия. Факт ли е? Факт е. Факт ли е, че първите засвидетелствани славяни са българите? Факт е? Факт ли е, че Арис (Ара) е хОРус? Факт е. Факт ли, че Бакхус - Якхос (Диво-нису-йо) е египетския Bukhis (Букхис - Бики), тъй наречен Мневис? Факт е. Факт ли е, че Ара и Бакхус са АгенОР и Баал, Ваал? Факт е. Те се препокриват и се обясняват на чуден български език. Факт ли е, че топонимите на Балканите са съ блъгаро-славен характер? Факт е. Факт ли е, че нашите князе и царе носят балкански имена, а не тюркски или памирски? Факт е. Факт ли, че род Ерми (ЕрмиАР - орли) - ГОСтунъ (арГОС), носят името на Хермес (Ерми), който е изобразяван с орлови крила на главата и глезените - краката? Факт е. Той се препокрива с Орфей (ОР-пей - орел пей), който е изобразяван по същия начин като Ерми. Факт ли е, че най-старото име на Палене ( Pallene) е Блегра (Phlegra). Факт ли е, че то отговаря на Блегий (Phlegyas)? Факт е. Факт ли, че е син на Ара (Арис), който е върховно божество на уну-гурите (оно-гури). Факт е. Факт ли е, че точно те търсят мечът му, за когото само те знаят? Факт е. Факт ли е, че българите имат Княжение оттатък Дунава от 2-ри век? Факт е. Факт ли, че за българи и уну-гури са записани, че са онези мирмидони на Ахил? Факт е. Факт ли е, че мирмидоните, но и мизите (долиони), плюс пеони са от Тесалия, от същото място Блегра в Тесалия. Факт е.

  Това е само една малка част, от планините с доказателства, които доказват по безапелационен начин, че ние сме същите тези хора от Балканите и сме тенни наследници като блъгари. Като сложим и ДНК генът ни до всички доказателства, не знам как още на нашите историци не е потърсена сметка, за всичките щети, които са причинили на целият български народ! Да не добавим и факта, че нашата руница е пряк носител на АР А и Б писменост.

  Вече не останаха такива хора в България, които да вярва във фантастичните теории на нашите лъже-историци, че сме наследници на монголоидни джуджета или фарси такива.

  Пише си ясно - траки, с ген - тракийски! И да, истинските българи няма да позволим, на чуждите да петнят името БЛЪГ-АРИЯ (блага Ария), с някакви тюркски буламачи и подобни гнусотойки!

  Не сме се обърнали към г-н Серафимов в коментарите, че той всеки път да трябва да ни отговаря! За това е графа коментари, за да обменяме информация и търсим истината. Господин Славеев е много противен безродник, който плюе по род и Родина! Той не търси нищо, а директно плюе, без да има с какво да защити плюнките си. А ние сме траки (екзоним на мизи, мирмидони - пеони), колкото и да не му се нрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Милко Костов от Асеновград ли сте?

   Изтриване
  2. Трябва ли да отговарям на анонимни? Моят род е от там, където българското е над всичко!

   И стига сте злоупотребявали с родовия знак на род Доило - ιΥι (Доуло - Дуло)! Това, което ви показват е една малка част от целия пъзел на древният ни символ, а той е свързан с Балканите, а не Алтай или Памир. Другите му съставни части красят древни постройки навсякъде в Мала Азия и на Балканите.

   За памиро-алтайците, моля!

   https://postimg.cc/Ty4m28zL

   Изтриване
  3. Milko Kostov22 юли 2023 г. в 7:03 ч., че какъв е проблема да отговорите на един нормален въпрос?
   Питам по простата причина, че съм от Асеновград. Лошо ли има, срамно ли е да си кажете от къде сте?

   Изтриване
  4. Че какво лошо има, да се регистрирате и да се представите с имената си? Срамно ли е? От по-големия град съм до Асеновград! Това удовлетворява ли ви любопитството?

   Изтриване
 39. Zabarudug (Станислав) :

  Много точно казано:
  "Що се касае обаче до появата на символа IYI в Египет,
  той не може да се свърже със заселването на мизи в Египет и Либия по време на похода на Морските народи."

  Точно това обяснява проникването на въпросният триграматон IYI (вероятно табуираното име на Бог), в територията
  на Леванта и превръщането му в тетраграматона YHWH (под влияние на местните наречия), който се среща в текстове написани с финикийска и палеоевреиска писменост.

  Например YHWH се споменава в моавския надпис от надгробната плоча на Меша(Миша) (Mesha Stele) издигната в чест на Chemosh (Кхемош) датирана 840 пр Хр.
  В ред 18 се натъкваме на фразата: "и аз взех от там олтар(или съдове) на YHWH и ги завлякох пред лицето на Кхемош".

  Еврейската фраза אהיה אשר אהיה в Библейските текстове се появява само в Изх. 3:14.
  Обикновено се транслитерира Ehyeh-Asher-Ehyeh и се превежда по различни начини като "аз съм това, което съм":
  „И Бог каза на Мойсей: АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ (אהיה אשר אהיה): и той каза: Така ще кажеш на синовете на Израил: АЗ СЪМ (אהיה) ме изпрати при вас. (KJV)
  Виждаме, че в този стих אהיה се тълкува като "Аз съм" (ст. бълг. Аз есм), като по този начин се дава същата дефиниция като יהוה.
  По-модерните преводи правят אהיה אשר אהיה по-неточно като "аз съм, който аз съм", така те тълкуват "ашер" като "който".
  Граматично казано, това име е съставено от елементите אהיה, Ehyeh [3] (може би по-точно Ahayah) и אשר, Asher.
  Ehyeh произлиза от еврейската дума, която означава „съм“ (to be) и е в 1-во лице единствено число, несъвършено време.
  Asher е местоимение, което обикновено се превежда като невъпросително "това" или "който", като функционално е подобно на כי, Ki.
  Следователно значението на Ehyeh-Asher-Ehyeh се свежда до тълкуването на двете думи, от които се състои.


  Интересно е също така да се отбележи връзката на IYI със старобългарската думе еси (иси) със значение съществуващият ([този],който си или този, който е)
  Същата е връзката със старогръцкото ἔχει
  с произношение IPA (International Phonetic Alphabet): /é.kʰeː/ → /ˈe.xi/ → /ˈe.çi/
  (5th BCE Attic) IPA: /é.kʰeː/
  (1st CE Egyptian) IPA: /ˈɛ.kʰi/
  (4th CE Koine) IPA: /ˈe.xi/
  (10th CE Byzantine) IPA: /ˈe.çi/
  вижте например тук: https://konosos.net/2013/12/21/linear-b-to-greek-e/
  Така, че съвременен наследник в гръцкия език се явява глаголната форма: έχει
  например: Αυτός έχει ένα παλτό; - (Той има палто.)

  Вижда се, че както в старобългарски така и в древно гръцки както и в семито-хамитските езици, значението е: съм, има ме, съществувам, присъствам.
  Също така забелязваме и как триграматонът, е превърнат в тетраграматон при финикийци и евреи.


  Трябва да отбележим, че както в иврит така и в другите семитски езици, се използва така наречената консонантна писменост и в азбуката няма гласни звуци.
  Използват се 22 съгласни букви. Причината за това е, че семитските азбуки (арамейска, иврит, сирийска) възлизат към финикийската азбука,
  която от своя страна съвременната наука се опитва да определи като една от най-древните известни, чисто азбучни писмености.
  За отбелязване е фактът, че до към 1100 г. пр. Хр., финикийците подобно на останалите народи от леванта са писали с клинописни знаци,
  които възлизат към шумеро-акадската писмена система. Като преходен етап повечето учени смятат угаритската писмена система от около 15 век пр. Хр.,
  при която наблюдаваме букви изписвани, като клинописни знаци. Угаритската писменост обаче вероятно е свързана със старата южноарабска писменост 𐩣𐩯𐩬𐩵,
  датирана от края на 2-ро хилядолетие пр. Хр., на основата на която възниква протосинайската семитска писменост за която се предполага, че е "абджад"
  предшестващ финикийската писменост и датиран в диапазона 1700 – 1400 г. пр. Хр. Връзката на угаритската, старата южноарабска писменост и протосинайската писменост
  с критската и кипърската писмени системи засега остава е неизяснен проблем, но вероятното обяснение минава през инвазиите на така наречените Морски народи и пренесената от тях древната балканска писмена система.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересни съпиставки на Ехиа Ашер Ехиа с IYI.
   Според това видео https://m.youtube.com/watch?v=J84zSeKaDkU то може да има различни преводи според контекста, от които аз смятам за най-приемливо в случая е *Аз Ще Съществувам, защото Аз Съм* или *Аз Съм, Който Ще Съществува*, което пък показва дълбоката връзка българи-юдаизъм вероятно чрез влиянието на хазарите.
   Г.Славеев

   Изтриване
  2. Разгеле, Г. Славеев призна, че е хазар, не българин! За юдаизъм можем да говорим след Изхода от Египет, а знакът IYI съществува барем 4000 години по-рано, но какво са 4000 години за хазара Славеев :)

   Изтриване
  3. Хаха, смехотролчетата са се възбудили, само дето все още не могат нито да прочетат, нито да обяснят значението на IYI на тракийски език, а още по-малко на съвременен български, който не е тракисйки! Но успех им желая! Г.Славеев

   Изтриване

  4. Анонимен5 август 2023 г. в 14:09 ч.
   За юдаизъм можем да говорим само след Христос. Понеже юдаизма се формира като анти-християнство. Не съм наясно за името на религията преди Христос, но някои християни гледат на нея като прото християнство. Но каквато и да е, тя не е религията на онези които се наричат евреи днес.

   Изтриване
 40. Zabarudug (Станислав) :
  Както се вижда инвазиите от Балканите към леванта и Египет са били поне няколко, което ясно обяснява и появата на старата южноарабска писменост датирана около 1700 – 1400 г. пр. Хр. и как старите балкански букви създават протосинайската и финикийската писмена система.

  ОтговорИзтриване
 41. Пуснах една статия накратко за тракийския език - https://svobodnoslovo.eu/lyubopitno/na-kakav-ezik-sa-govorili-trakite/114136
  Има голям интерес, но това, което все още се учи в учебниците затруднява много възприемането на истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Същата статия, с повече коментари... Истината, за която се борим вече две десетилетия започва да си пробива път, но все още сме много далече от окончателно утвърждаване...

   https://fakti.bg/kultura-art/803908-na-kakav-ezik-sa-govorili-trakite

   Изтриване
 42. Г-н Славеев, ако не ми изневерява паметта. хазарите и българите са роднини и говорят един и същ език. Хазарите не са били евреи, както и българите. Но те са направили грешката, в своята добрина и благосклонност да приемат на своята земя, където живеят заедно, гонените отвсякъде евреи. Разбогателите на хазаробългарската земя евреи да вземат властта с помощта на мохамедански наемници. Естественно е част от хазаробългарската аристокрация да приемат юдаизма, за да запазят социалния си статус. С времето и други социални слоеве са се нагодили към политическата реалност. Еврейството няма етнически характер, мисля, генетиката може да каже.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Богомил, прав сте, има много податки и археологически доказателства за сродството на българи-хазараи, което в прочем се оказва много по-голямо от българи-траки. Прав сте и за елитите, които винаги се опитват да се нагаждат. Затова и не разбирам, какъв е проблема българският елит да е бил тюркизира, персиизиран, юдеииизиран, монголоизиран и прочие? Също не разбирам защо се прнебрегват данни, че българите не са били хомогенни в своята вяра. Също да обърна внимание, че основните общности сътавили българите имат имена завършващи на дури и гури, нищо общо с тракийските. Интересно ми е защо никой тук не споменава хазарите, когато говори за траки? Вероятно, защото са били юдеи, поредното доказателство за фашиизирането на идеята тракийски иорени и чиста тракийска раса, най, най, та най.
   И не виждам по каква логика заключихте, че еврейството няма етнически характер,след като тракийството има. И доколкото ми е известно от този сайт всички човешки гени без китайските и индианските са тракийски, без да се взима предвид, че преди траките на Балканите са живеели малоазийци, т.е. една не малка част от траките имат същите корени както и евреите и други семити! Факт, който е известен само на знаещи и мислещи! И последно, гените не могат да докажат нищо относно етническа, културна, политическа и езикова принадлежност! Сполай ви!

   Изтриване
  2. До Анонимен 6/08/2024, 19:14
   Господине , възмутен съм от вашите манипулации и лъжи. Хазарите не са били еврей, когато са живели в съседство с други траки или българи около Карпатите. Това, че преселилите се евреи взимат властта в

   Изтриване
 43. До Анонимен 6/08/2023 , 19:14
  Господине, не приемам вашите льжи и манипулации и спекулации. Никой тук не говори за "чиста тракийска раса", това е нагла лъжа! Напротив, говори се за 5-6 различни групи хора, които след Ледниковата эпоха, намират отлични условия за живот на Западния бряг на сладководното езеро Черно море преди 11000 - 13000 години, смесили са се и така възникват нашите предци, траките. Те са били свободолюбиви и благосклонни към другите хора, даже не са строили крепости, по-стари от 8000г., защото са нямали врагове по това време.
  Според вас излиза, че преди това, през Ледниковата эпоха, на Балканите са живели семити - евреи?! Мога да ви докажа, че плътността на човешката цивилизация в Тракия, е била много по-висока, отколкото в израелските земи. Така, че векторът на преселение и на влияние е бил от Тракия , от Балканите към други земи, от първата цивилизация, към другите земи. Всички процеси в познатият ни свят имат за своя движеща сила разлика между потенциалите. Така е при електрическият ток, топлината или течението на реките. От място с по-висок потенциал, към място с по-нисък потенциал. Така е и при историческите процеси. Ако е имало обратно движение, то е било статистически незначително, разбира се възможни са някакви флуктуации, но те не са определящи. Семитите, които са се домЪкнали до Балканите са данайците, които попадайки под влиянието на траките променят и езикът си от семитско-хамитски на индоевропейски(тракийски), според
  изследванията на Юрий Откупщиков за предгръцкия субстрат. Така, че даже статутът на "гръцкият език" е спорен, той е някакво есперанто обслужващо търговията през островите и крайбрежието, а писмеността им е с тракийски произход, те не са я донесли от Етиопия. Може ли и това, според вас е "фашизиране". Откога истината стана "фашизъм".? Тук се говори, че Орфей е създател на първата човеколюбива религиозна доктрина и е предтеча на Христос, на "Втория Орфей". Къде е човеколюбието и къде фашизма? Сложете ред в главата си!
  Когато са живели заедно с траки или българи на Карпатите, хазарите не са били евреи. Коригирайте се!
  Самият факт, че когато евреите, плащайки на наемници взиват властта и част от хазаробългарската аристокрация приема юдейството, също говори, какви са съвременните евреи. Те не са от един и същ произход. Нима всички хора от "Отворено общество" по света, са от един и същ произход или етнос? Нима корпоративните елити по света имат етнически характер? Нима глобализмът има етнически характер? Нима трупането на пари и власт има етнически характер?
  П.П. Генетичните анализи са част от мултидисциплинарния анализ, без който няма историческа истина, а само спекулации.
  .

  ОтговорИзтриване
 44. Правилно 5-6 различни групи от хора са се смесили, но не както твърдите преди 11-13 хил г, а в продължение на поне 11 хил г. Траките като разпознаваемо общество, различно от предходните култури, не са се появили преди 11 хил г., а с големи уговорки преди 2 хил. г. пр.н.е. Вземете за пример индийците и китайците, ако не разбирате, за какво говоря, тогава прочетете повече!
  И сега тук идва въпросът - японците китайци ли са или не, след като имат различна култура и език и само Айните могат да се смятат за наследници на "траките", а всички останали идват от китайските общности?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен10 август 2023 г. в 23:45 ч.
   "... ако не разбирате, за какво говоря, тогава прочетете повече!"

   Не виждам да посочвате източници или поне читави аргументи за собствените си твърдения, че и с нахалството си ни пращате да четем още. Нищо, че само от няколкото написани изречения е видно, че някои тук Ви водят минимум два куфара книги, а да не говорим за други с цял вагон.
   Че даже правите опити и гатанки да ни поставяте: " И сега тук идва въпросът ..."
   Хайде сега за да не остава за всички загадка да поясните. Всичко това сънувахте ли го или чувате гласове от миналото? А може би сте съвременник на траките и затова говорите от първо лице?

   Изтриване
  2. Уважаеми господине, вие можете ли да разбирате написаното? Къде съм писал, че това смесване( процес на етногенезис) е завършено преди 11000-13000 години? Написаното от мен означава, че ние носим гените на тези наши предци. Безсмислено е да се се търсят откъде са дошли може и от "Китай" или от Марс да са или пък преди това някои да са живели сред ледовете на тези земи. А смесването е естествен процес и важното е, че ние сме техни наследници , а не на други хора дошли по нашите земи много по-късно вече като оформени етноси и носители на друга култура. Ние сме автохтонен народ. Ако имате информация от преди тези 11000-13000 години, това ще е нещо ново.

   Изтриване
 45. Странно как дори в днешно време истината за нашата история продължава да се издирва и популяризира не от наши български историци по върховете на историческите институции, а от родолюбиви българи в чужбина. Явно все още е нужно българин да излезе извън пределите на влияние на нашите историци за да прецени степента на заблудите, които все още се преподават в нашите учебни заведения и да осъзнае каква огромна вреда нанасят те на цели поколения наши сънародници. Оказва се, че в чужбина е много по лесно един ентусиаст да издири и да разпространява факти, които нашите политически обвързани светила в историята, които все още са на влиятелни позиции по върховете, биха възпрепятствали на територията на държавата. От тук ли трябваше да научим, че първото училище в България не е създадено през 1835 г. в Габрово, а още през 1624 година в Чипровци? И, че това не е нещо неизвестно в нашите среди, но го знаят само определен кръг хора от института „Иван Дуйчев “. Институт, в който има много ценна информация, която би трябвало да стигне до повече хора. Явно още дълго училите извън пределите на България ще бъдат много по точно информирани и ще са запознати с истината, докато у нас продължават да се изучават фалшификати, които защитават не нашите, а чуждите интереси.

  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT15uqxNSAAxXbSvEDHTCKC2MQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Ffakti.bg%2Fkultura-art%2F806471-veneta-nenkova-za-balgarskoto-uchilishte-v-rim-ili-kak-se-vazpitava-istinski-patriotizam&usg=AOvVaw15_0cFdHsCPezZqYtUx3pj&opi=89978449

  ОтговорИзтриване
 46. Здравейте,
  Пускам линкове към статии:
  "Днес в зала „Иван Милев“ на Културно-информационния център в Казанлък бе официално открита изложбата „Египетските култове по Българското Черноморие“ с участието на проф. д.изк. Ваня Лозанова - Станчева и проф. Сергей Игнатов – научни редактори на експозицията."
  https://www.actualno.com/starazagora/prof-sergej-ignatov-tova-predi-predstoi-tepyrva-da-byde-otkrivano-snimki-news_2045468.html © Actualno.com
  Древните египтяни правели коктейли от кръв, кърма и халюциногени - божество Бес
  https://www.actualno.com/interest/drevnite-egiptjani-praveli-koktejli-ot-kryv-kyrma-i-halucinogeni-news_1987573.html © Actualno.com
  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 47. Zabarudug (Станислав), продължение:
  Същото се доказва и от шумерските текстове, където съвсем прозрачно се забелязва връзката с индоверопейските езици:
  diĝir [DEITY] ( wr. diĝir; dim3-me-er; dim3-me8-er; dim3-mi-ir; di-me2-er "deity, god, goddess" Akk. iltu; ilu
  Най-древната форма на шумерска идеограма е diĝir или небесна звезда, същият е символът за (an wr. an "sky, heaven; upper; Akk. šamû).
  Китайската дума е 天 [Tiān] небеса, небе;, която на японски се произнася [Ten] - направо може да сравним с българската дума "ден".
  По време на династия Shang (17―11 в.в. пр Хр.) китайският върховен бог е наричан 上帝 Shàngdì, където 上 [Shàn] означава висш, горен, а 帝 [Di]
  означава господар. Семантични паралели, за които вече доказахме, че не са случайни съвпадения, защото имаме работа с много древна лексема.

  Мисля, че не е нужно да се разпростирам изрично и за тюркският и монголски шаманизъм известен като тенгрианство, чийто бог на небето Тенгри, не се смята за божество в обичайния смисъл,
  а за дух олицетворение на вселената. Това е шаманската религия, която дълго време се приписваше на древните българи от "последователите" (по-скоро натрапвани ни адепти) на така наречената
  "Тюркска теория". Ще отбележа само, че тенгрианството е очевиден отглас на една древна традиция далеч от мястото и времето, където тя е възникнала.

  Ще се опитам да обясня защо смятам шумерската лексика, за толкова важна и постоянно я сравнявам с древния балкано-анатолийски лексикален субстрат.
  На първо място това е доста древен писмен лексикален източник, а на второ защото по време на неолита имаме доказателства за пряк предшественик.
  Това се е случило, защото част от древното неолитното население не е мигрирало към Балканския полуостров от западна Анатолия.

  ОтговорИзтриване
 48. Zabarudug (Станислав), продължение:
  Също така може да забележим и родство на смесената ергативно-номинативна шумерска морфология с българския страдателен залог (посредством използване на глагола съм с едновременно членуване).
  Във форми като "Пенчо е викан от мен" и шумерската конструкция: mes an-ne pad3-da [/mes an-e pad3-a/=момък An-ERG обаждам- N.FIN.SUFF.,
  бълг.: "момъкът на Ан рече" изразът може да се представи с български датив.: "Мъж-ът Ану обади." , в случая
  ергативният суфикс "-е" е заместен отново с членуване, този път пълен член "-ът", който е указател за субекта извършител на действието].

  А ето и пример за друга конструкция представена в старобългарски от асеманиевия сборник: "И имъ же дръжите дръжятъ ся имъ" [ И на които им ги задържите ще им се задържат ].

  В случая частицата "-же" е кратка форма в бъдещо време на съюза "соущи" еднакво с ролята на съвременното българско "ще" родствена е със старогръцкото "δε" (гр. "γε")
  и служи за означаване на едновременна идентичност и неотменимост на действието, a частицата "-ся, -са" е старата винителна кратка форма на възвратното местоимение себе си.
  Използвани в тази комбинация, двете частици представят шумерският ергативен падеж посредством индоевропейски датив, така че и синтактично и морфологично изпълняват ролята
  на ергативния суфикс "-е" от шумерската граматика.

  Друго интересно наблюдение например е, че български форми, завършващи със суфикс "-ак" като например върколак, хъшлак, кривак, юнак
  всъщност директно представят номиналния генетивен (родителен) суфикс "-ак" от шумерския език (например: e2 lugal-la /e2 lugal-ak / => царският палат, сиреч: платът на царя ).
  Така че вероятно днешният българският език ни предоставя в развита във времето форма, някои от древните особености на балкано-анатолийския праиндоевропейски езиков субстрат.
  От тук следва изводът, че дативът в нашия език е свързан с наставката "м.р.: "-агху, -акху", ж.р.: "-агхе, -агхи" и оттам
  се е преобразувал в съкратената форма м.р.:"-*(кх)у", "-*(кх)ю", ж.р.:"-*(кх)е", "-*(кх)и" с отпадане на придихателните "кх" и "ш" - имайки предвид диалектната кентумно-сатемна
  балканска граница.

  ОтговорИзтриване
 49. Zabarudug (Станислав), продължение:
  Корените на някои шумерски и български думи, също показват лингвистична и семантична връзка.
  Например:
  шумер.: gal [BIG] ~ бълг.: "голям";
  шумер.: bar [PLOW] {ĝeš}bar "a type of plow" ~ бълг.: "браздя, бразда";
  шумер.: bara [MIX] bara2 "to mix" ~ бълг.: "бъркам, разбърквам"; /бележка - думата е свързана с: bul [SHAKE] bul; "to shake"/
  шумер.: šar [MIX] šar2 "to mix" ~ бълг.: "джуркам", а също и бълг.: "зар, зарче";
  шумер.: abba [FATHER] ab; ab-ba; abba2 "father; old (person); witness" ~ бълг.: "баща", а също и бълг.: "бате, батко, баце";
  шумер.: ama [MOTHER] ama "mother" ~ бълг.: "мама, майка";
  шумер.: utu'e [SUNRISE] utu-e3 "sunrise" ~ бълг.: "утро, утре";
  шумер.: tug [TEXTILE] tug2 "textile, garment" ~ бълг.: "тога" в смисъл на дълга дреха, вероятно свързано с диал. бълг.: "длъг" = "дълъг".
  шумер.: pala [GARMENT] tug2pala3; tug2pala; tug2pala2 "a garment" ~ бълг.: " облекло, плат, палто"; /бележка - облека, навлека показват преход "п-б-(ф)"/
  шумер.: kar [FLEE] kar "to flee; to take away (by force), remove; to deprive ~ бълг.: "карам, каруца";
  шумер.: du [PLAY] du12-du12; du12 "to play (a musical instrument)" ~ бълг.: "дудук" (духов музикален инструмент, от глагола духам);
  шумер.: mes [HERO] mes "hero; (to be) manly; young man" ~ бълг.: "мъж";
  шумер.: bil [BURN] bil2; bil3; bil "to burn" ~ бълг.: "плам, пламтя, паля, бял, блясък, блестя";/бележка - отново преход "п-б-(ф)"/
  шумер.: babbar [WHITE] wr. babbar2; babbar "(to be) white" ~ бълг.: "бял";/бележка шумерската дума "bar" е удвоена, така в ранния шумерски се образува мн. число.
  Ще рече "много пламтящ, бляскав, много светъл"/.
  шумер.: gug [STICK] gug6 "stick; weapon" ~ бълг.: "гега, тояга, кривак" /сравнете втората част от "тояга" "-*яга" с жигла, жегла и гега,
  а също и "крив" с "гег" ( укр.: "гак","гачок", рус. "крюк", eng.: hook, crook ger.: krücke), със същата семантика вероятно са и българските думи "чукар" и "чука"/
  шумер.: amar [YOUNG] amar "young, youngster, chick; son, descendant, calf ~ бълг.: "малък", "млад", "младеж", а също и "малаче" в смисъл - теле, биволе; /отбелязваме преход "р-л"/
  Ще се огранича дотук, защото това все пак са коментари :-).

  ОтговорИзтриване
 50. Zabarudug (Станислав), продължение:
  Писмеността започва след изобретяването на керамиката, по време на т.н керамичен неолит.
  Първоначално се използват глинени жетони за записване на конкретни количества добитък или стоки.
  Така, че глинените знаци-жетони се явяват предшественик на писмеността.
  Тези жетони първоначално са били отпечатани върху повърхността на обли глинени контейнери (твърди торбички) и след това са били съхранявани в тях.
  По късно жетоните са били постепенно заменени от плоски таблети, върху които със стилус са били записвани знаците.
  Логично е да си зададем въпроса и за връзката между развитието на шумерската клинописна система с древната балканска линейна писменост.
  Отговорът е прост, те наистина имат общ източник, който е свързан с неолитното земеделско население от анатолия.
  По въпроса как археолозите от балканския полуостров са игнорирали този факт може да прочетете тук:
  https://www.researchgate.net/publication/237595116_Seals_contracts_and_tokens_in_the_Balkans_Early_Neolithic_where_in_the_puzzle
  Статията разказва как едно и също явление глинените жетони-знаци, са били интерпретирани за анатолия и месопотамия, по един начин, а археолозите от балканския полуостров
  просто са ги игнорирали, като дори са използвали абсурдни термини за тях като предмети.

  Така, че балканската неолитна писменост и шумерската клинописна система всъщност вземат началото си от едно и също място.
  Просто балканската изглежда се е развила в друга форма, от рисунъчна йероглифна идеографска писменост не към клинопис, а към линейни знаци (линеар).
  Както се вижда и клинописната и линейната, система дълго време са били силабични (сричково-знакови). В процеса на нова среща и конкуренцията между двете системи,
  обаче оцелява балканската линейна система, докато клинописната постепенно бива изоставена и изчезва напълно.

  ОтговорИзтриване
 51. Zabarudug (Станислав):
  Шумерския език е изолат и отдавна е изчезнал, но има изследователи като
  Гордън Уитъкър ( Gordon Whittaker), които смятат,
  че езикът на протолитературните текстове от късния период на Урук ( ок. 3350–3100 г. пр. н. е.)
  е наистина ранен индоевропейски език, който той нарича "евфратичен".
  (https://www.academia.edu/1869564/The_Sumerian_Question_Reviewing_the_Issues),
  (https://www.academia.edu/67561259/The_Case_for_Euphratic ),
  (https://www.academia.edu/17271589/The_Dawn_of_Writing_and_Phoneticism).
  Това наистина е доста преди Гутеите да покорят Акадската империя.

  За прев път Гути се споменават в вавилонски текстове някъде около 2500 BC.

  По време на Акадската империя гутите бавно установяват столицата си в раннодинастичния Адаб. 
  Превземат Акад и според "Списъка на царете", покоряват Урук и установяват властта си над Шумер, около 2147–2050 BC.

  По мое скромно мнение като цяло шумерският език "Emeηir " е изолиран субстратен език,
  и се е развивал постепенно и последователно във времето от няколко различни езика,
  при това от различни езикови семейства.

  Някои особености обаче показват, че има връзка с езиците от индоевропейското езиково семейство.
  Например наличието на локатив и локатив-терминатив сродява шумерския със санскрит, български и латински.

  ОтговорИзтриване

 52. Относно знака ( Y ) е валидно следното:
  в Линеар Б този символ има звуковата стойност "СА"
  в Критския линеар знакът също има, звукова стойност "СА"

  Във финикийската писменост има писмена стойност, "ВАВ" - като днес в иврит има стойност ВАВ
  (съотвертно представя звуците в, о, у)

  изписване: финикийски Y, иврит ו, арамейски Y, сирийски ꘘ, арабски و.

  Консонантният vav ( ו ‎) обикновено представлява звучен лабиодентален фрикатив (като английския v )
  звукът се произнася като използва триенето меду горните резци и долната устна,
  който първоначално е бил лабиално-веларен апроксимант "w" използващ звукът от триенето
  при преминаване на въздух между горна и долна устна.

  Така че ВАВ има три ортографски варианта, всеки с различна фонемна стойност и фонетична реализация:
  v, o, u.

  Това се потвърждава и от арабски:
  арабската буква و се нарича واو wāw и се изписва по няколко начина в зависимост от позицията й в думата:
  Начален و, Медиален (срединен)ـو, Финален ـو, Изолиран و.
  Wāw се използва за представяне на четири отделни фонетични характеристики:
  Съгласна, произнасяна като звучен лабиално-веларен апроксимант "w",
  по-често в началото на думата, но понякога и другаде.
  Дълго "uː" Предходната съгласна може да има или да няма диакритичен знак, или знак за къса гласна wāw, damma ,
  за да подпомага произношението посредством подсказка за следващата дълга гласна.

  Дълго "oː" в много диалекти, в резултат на монофтонгизацията, която е претърпял дифтонгът /aw/ в някой думи.
  Тази форма се явявя част от дифтонг , "aw".
  В този случай той няма диакритичен знак, но може да бъде отбелязан със сукун в някои традиции.
  Предходната съгласна може или да няма диакритичен знак, или да има знак fatḥa, за означаване на първата гласна "a" в дифтонга.
  Като гласна, wāw може да служи като носител на хамза - пример: ؤ .

  Всичко това идва да посочи, че знакът "Y" вероятно се е сдобил със звукова стойност идентична на гръцкия ипсилон, още в древността.
  Причината е била в това, че първоначалната звукова стойност за "Y" е била нещо като беззвучен посталвеоларен фрикатив [IPA:"ʃ"],
  който лесно търпи промени.

  Това се доказва например от преходите на началния звук в гр.: Ζεύς, Διός ( Зевс ) и
  лат.:Iuppiter = от пр.и.е.*dyeu- (светлина, небе, небеса, бог и т.н.) и пр.и.е.: *ph?tḗr лат.: pater- баща.

  А също и от вариaциите Phrigian: Matar Kubileya/Kubeleya "Kubileya/Kubeleya Mother", Ancient Greek: Σεμέλη Semelê, при Пиндар: "Cybele".
  Първата част от името е идентична с Ζε от (Ζεύς, Διός, Iu, Ju = пр.и.е.*dyeu- (светлина, небе, небеса, бог и т.н.)),
  a втората представя beleya, melê редставено с древният критски надпис [PY An 1281 po-ti-ni-a Potίνiα [гр.: Πoτνία] (The Great Lady)]
  и всъщност е българското буля (булка) и както писах в друг комнтар е родствено с Санскрит -[ पत्नी "patni" ж. собственичка, владетелка, съпруга, господарка]
  и с Akk. bēltu; bēlu [beelu] - господарка.

  Така, че наблюдаваме как в Балканоанатолийската езикова среда имаме писмени свидетелства за подобен преход.
  В сатемна форма омекотяването на ударното "d" се озвучава като "j" ( IPA: d͡ʒ, d͡z, d͡ʑ, ɖ͡ʐ , ʝ ).

  Този преход е добре представен от западните Български диалекти, които и до днес за запазили тази древна трансформация,
  а именно преход на палатални т’, д’ в к’, г’: гoск’е, грoзг’е, г’явол, цвeк’е, ливaг’е, държàг’е, брàк’я, свàк’я.

  Така всъщност звукът "Дйа" прави преход в "Тйа" и оттам в "Йа", "Са", "Ва", "Уа", което обяснява варияцията на древният линеарен знак "Y".
  Дори виждаме в кой регион на Балканите се е получил този преход.

  ОтговорИзтриване
 53. Благодаря за прекрасната статията! Тя директно отговори на много въпроси, които си задавах, за развитието на писмеността.

  ОтговорИзтриване
 54. Една версия за знака на Дуло...
  https://youtu.be/jdseKiE1s7k?feature=shared

  ОтговорИзтриване
 55. Това е графичниат знак на Граала
  Не търсете повече Свещения Граал. Свещеният Граал е скрит в утробата на всяка жена. Светият Граал, който ще доведе до спасение за всеки човек, който не се плаши от тази сила.Думата ГРААЛ ("ГРА"=топче/зародиш (хайвер/семе), "АЛ"=изход/извор/утроба), значи "извора на зародилият се живот" или "източника на живота".
  https://iyi.free.bg/mythology.html#mythology6

  ОтговорИзтриване