18.01.2014 г.

МАКЕДОНИЯ – ЯБЪЛКАТА НА РАЗДОРА


От доста време определени личности пускат твърдения, че населението на днешна Македония е различно по произход от това на съседната България. И още повече – спекулира се, че жителите на Македония са местни хора, а тези от България са азиатски пришълци.

Личностите лансиращи тези лъжи премълчават резултата от едно важно и най-вече мащабно антропологическо изследване от 30-те години на ХХ век. То показа, че населението на областта Македония е от същия антропологичен тип както и това на България  [1] c. 103-105, 110-111.

По принцип до неотдавна на всеки бе известно, че обитателите на България и Македония са един и същ народ. До краят на XIX никой от жителите на Македония не е и помислял, че не е от същият произход както българите. Например видният сръбски учен Ст. Веркович, който е бил дългогодишен учител в Македония, изпратен там от сръбското правителство със специална мисия, пише в предговора на своя сборник „Народне песме македонски Бугара” (у Београду, 1860): 

„Но ја сам ове песме назвао бугарскима, а не словенскима, због тога, јер данас кад би когод македонског Славенина запитао: што си ти? с места би му отговорно: я сам болгарин, а свој језик зову болгарским. . .” (стр. XIII). В сборника на братя Миладинови „Български народни песни” (в Загреб, 1861) на редица места в народните песни населението в Македония също се самоопределя като българско (вж. напр. стр. 113, 237, 401, 424, 431, 444, 448, 458 и др.). 

На книжовен български език са написани и писмата на Гоце Делчев, както и кореспонденцията на неговите съратници, документите на ВМОРО и издаваните от организацията вестници. Разбира се, обилен доказателствен материал за българското национално и езиково име на славянското население в Македония може да бъде почерпан и от документалните архиви, книжнината и печата както на балканските страни, включително и Турция, така и на Русия, Франция, Австро-Унгария, Англия и др.  (Напр. по данни на Института за история при БАН само докладите на френските консули за българските земи през XIX и XX в. са събрани в над 150 тома, съдържащи богата и точна документация за българското съзнание на славянското население в Македония  [2 ] c.34.


Названието Македония за означаване на днешната географска област е дошла през миналия век от средите на европейските хуманисти и на гръцките възрожденци. Интересно е да се посочи и мнението на Кузман Шапкарев по този въпрос, изразено в едно негово писмо до Марин Дринов: „Не по-чудно е името Македонци, което наскоро, едвай преди 10—15 години, ни натрапиха и то от вън, а не както некои мислят от самата наша интелигенция. . . Народът обаче в Македония не знае нищо за това архаическо, а днес с лукава цел от една страна, с глупешка от друга подновено прозвище; той си знае постарото: Бугари, макар и неправилно произнасяно, даже освоява си го като собствено и преимуществено свое, нежели за другите Българи. За това ще видите в предговора на испратените ми книжици” (писмо от 25 май 1888 г.) 

Следователно съвсем неоправдано е да се твърди, че населението на Македония, където през миналия век започва Възраждането и борбата за черковна независимост на българите, е представлявало някаква народност или нация, отделна от българската, с друго, с „македонско” национално съзнание. Тъкмо обратното — както в никой друг район на тогавашна България, литературата в Македония е изпълнена със страстна защита на българското име и българското съзнание на македонското население [ 2] c.35-36.

Срещаме изобилие на доказателства за етническата идентичност на хората обитаващи Македония и България, но как стои въпросът с народността на древните македонци?
През II- ри век  преди Христа става такова масово заселване на Македония с траки, че спокойно може да се каже, че страната е тракизирана.

Тит Ливий споменава, че поради многобройните войни на македонския цар Персей, населението на страната застрашително намаляло и се наложило да бъдат докарани големи групи траки – “He further transported a large body of Thracians into Macedonia, and in these ways, during all the time he was undisturbed by alarms of war, he devoted all his thoughts and care to increasing the power and resources of his realm”. [3] Liv. XXXIX.24.

Mалко по-късно Персей заселва отново траки в Македония – “He transferred almost the entire population from the maritime cities to the district now called Emathia, formerly known as Paeonia, and had handed over those cities to the Thracians and other barbarians for their residence” – [3] Liv. XL.3.

Градското население от друга страна е разселено до голяма степен от римляните. Плиний Стари свидетелства за това, че след битката при Пидна, Емилий Павел продава населението на седемдесет града и два града в робство – haec eadem est Macedonia, cuius uno die Paulus Aemilius imperator noster LXXII urbes direptas vendidit” –[4] Plin. IV.x – 39. По този начин в Македония остава предимно селското население, което е от тракийски произход. 

Това се потвърждава от стария автор Страбон, който пише, че  Македония е обитавана предимно от траки и ботиеи (пеласгийско   племе) – What is now called Macedonia was in earlier times called Emathia. And it took its present name from Macedon, one of its early chieftains. And there was also a city Emathia close to the sea. Now a part of this country was taken and held by certain of the Epeirotes and the Illyrians, but most of it by the Bottiaei and the Thracians “. – [5] Strab. VII, frag. 11.

Н. Грегораc потвърждава казаното от Ливий, Страбон и Плиний споменавайки, че от старо време Македония била заселена с мизи[6] с.74. А според Л.Дякон, Д. Хоматиан, М.Гавала, Й. Кантакузин и др. мизи и българи е един и същ народ. – [6] c.107, 108, 130.

Д.Хоматиан пояснява с подробности, че през IV век преди Христа българите са прогонени на север от армията на Александър Велики, но след време се завърнали и със страшна сила отвоювали земята си – …европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. 

Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия [7] – I.

Митът за азиатският произход на българите е плод на пропагандата на старите гърци, които са се стремели на всяка цена да анексират богатата на природни рисурси територия на Тракия. Бяха изречени много лъжи за произхода на българите и продължават да се разпространяват безсрамни лъжи. Истината обаче не може да се скрие.

Нито старобългарският език има нещо общо с езиците от Средна Азия, нито пък от гледна точка на антропологията българите имат прилики с народите на Азия. Това е установено отдавна посредством антропологическо проучване на огромен брой хора. На 12 януари 1938 година проф. Методи Попов представи резултатите от проучването. Цитирам буквално:

“Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси [1] стр.111.

Относно кръвните изследвания проф Попов казва следното – “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи” [1] стр.122. 

Двадесет години по-късно нашият даровит изследовател представя ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи: 

Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло   към европиднатараса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” [8] стр. 260.

Неотдавна се появиха и няколко генетични изследвания, които потвърдиха резултата от по-ранните антропологични изследвания. “Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени, обяснява си го Гълъбов...” 


“Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... 
Две години преди изследването на българските и италианските генетици, имаше друго, на швейцарски учени, като още тогава убедително бяха показани тракийските ни корени:

Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер ... Това са фактите, те говорят достатъчно красноречиво, че по отношение на произход, език и култура няма разлика между жителите на България и Македония. Стари летописци и бездушните политици от ново време се опитват да скарат и отчуждят братя и сестри.Тези действия са престъпление против човечеството, защото как иначе да наречем заличаването на етническото самосъзнание, насаждането на омраза между хората обитаващи България и Македония.

Умолявам всички родолюбиви българи да не се поддават на провокации и чужди внушения. Нека ние като достойни хора да се обръщаме с любов и уважение към нашите братя и сестри от съседна Македония.

Използвана информация:1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
2. Единството на българския език в миналото и днес, Българска Академия на Науките, Институт за български език, София, 1978;
3. Livy, Books XXXI-XLV of History of Rome from its foundation, transl. H.Bettenson, Penguin Books, Harmondsworth, 1976;
4.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
5. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
6. П.Ангелов, България и Българите в представите на византийците ( VII-XIV век), Парадигма, София, 2011;
7. Ал.Милев, Гръцките Жития на Климент Охридски, БАН,София, 1966;  
8. М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;33 коментара:

 1. Македония има 30% албанци, това ясно ли ти е?

  ОтговорИзтриване
 2. Привет, Павеле!

  Започваш много сериозна тема, дано да няма скандали.
  България и Македония са неразривно свързани и може би втората половина на 20 век ще си остане момента когато тези две държави са били най-много изкуствено отдалечени една от друга. Аз лично нямам против македонците да си имат отделна държава, даже виждаме в момента там автохтонността се признава официално, тук все още не...
  Миналата година бях за десетина дена в Македония и погледнато чисто антропологически бих казал, че македонците имат повече славянска кръв дори и от българите. Под славянска разбирам тази на заселилите на Балканите в 6-9 век славянски племена...

  ОтговорИзтриване
 3. На днешния ден през 1947 издъхва легендарният войвода Тане Николов, български революционер, известен и като Тане войвода. По зловеща ирония на съдбата, комитата преживял стотици битки, престрелки, гонения, куршуми, кървави рани и убийства, виждал многократно смъртта с очите си, издъхва удушен от комунистическите палачи в дирекцията на МВР в Асеновград. За българската история Тане войвода ще бъде запомнен като революционер, виден деец на национално-освободителното движение на българите в Македония и Тракия, войвода на Вътрешната македоно-одринска и Вътрешната тракийска революционна организация, участник във войните за национално обединение на България.

  Войводата е убит в ареста от комунистическите власти след инцидент в мелницата му в Асеновград. В издадения от общинския лекар смъртен акт е отбелязано: „Смъртта е последвала от смърт чрез обесване (вероятно самообесване)“.В съобщението на вестниците по повод развилите се събития и смъртта му комунистическият режим лаконично отбелязва: „Известен като терорист и участник в много разбойнически акции през Балканската и Първата световна война. Като личен приятел на цар Фердинанд, подарил му голям брой златни монети и украшения, ограбени от него от разбойнически акции.”

  В душите на тракийските и македонските бежанци и техните наследници Тане войвода остава светла легенда, която е жива и до днес.Боже пази България!

  ОтговорИзтриване
 4. Бог да прости Тане Николов, нека почива в мир!

  ОтговорИзтриване
 5. Здравей Андрей!

  Темата за Македония наистина е парлива. Аз не пледирам за връщане на Македония към България, а по-скоро за възстановявяне на добрите отношения. Ние сме потомци на един народ, глупаво да се дърпаме и обиждаме, така ще спечелят други, но не и ние.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 6. ДО АНОНИМЕН ТВЪРДЯЩ, ЧЕ ИМА 30% АЛБАНЦИ В МАКЕДОНИЯ

  - В Албания пък има 30% българи :)

  ОтговорИзтриване
 7. Няма още Македония а само FYROM и не знам дали изобщо ще има такава държава така както вървят до сега нещата. Да не забравяме още че официално повече от 70% от икономиката на Македония е под гръцки контрол а от историческа гледна точка македонците са напълно изолирани с фалшивата антиквизация която старателно демонстрират! Ако скоро не се върнат към българските си корени няма да има бъдеще за тях................

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, че единственият шанс за македонците да оцелеят е като се върнат към българските си корени. Брат брата си не храни, ала си го брани!

   Изтриване
 8. Чудесна статия Павле,
  По парливите теми трябва точно като теб да се говори с факти и доказателства, а не с емоция и голословия.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 9. Доказателства за общият произход на хората обитаващи България и Македония има в изобилие. Лошото обаче е това, че има и хора, които се преструват, че тези доказателства не съществуват. Това по прицип е смешно защото във века на информатиката данни не могат да се укриват дълго време.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 10. Уважаеми господа. Ние коментираме еднин отдавна приключил въпрос с отцепването на българите от географска област Македония, а не виждаме как върви отцепването на българите (мохамедани и християни) от българската част на географска област Тракия. Бавно, но славно т.нар. помаци, скоро може и турци да ги нарекат и "майчин език" да им насадят. Също както всички мохамедани в днешна Македония са наречени шиптари. И ние какво правим - нищо. Продължаваме да изолираме тези хора, наричаме ги обидно помаци, само защото изповядват религия разллична от мнимото християнство на много българи (светото кръщение не те прави автоматично християнин) и ги хвърляме на хиените на Доган(гудан). Само прочетете коментарите към протестите на тютюнджиите и ще се видим къде сме. Г-н Серафимов, аз следя с голям интерес всяка ваша публикация, всяка обоснована информация посочена от вас ми е много полезна, но не си спомням да сте засегнали въпроса за българите мохамедани. Темата е интересна и според мен недостатъчно засягана. Смятате ли да направите проучване по въпроса и да го поместите не само в този блог. Крайно време е да престанем да наричаме тези хора турци, както ни бе втълпявано десетилетия наред. Извинете ме за тона, аз съм от Кърджали, а това е болна тема тук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз никога не съм наричал българските мохамедани турци, или помаци. Зная, че за повечето от тях това са обидни наименования.

   Темата за съдбата на тези хора не съм я засягал до този момент, просто трябва да направя повече проучвания.

   Изтриване
 11. Всеки път като зачекваш тази тема ще ти пиша, че македоните са станали българи по същия начин по който и мизите и траките и гетите и всички други на нашата земя. Станали са българи по религия.
  В по-ново време помаците са заменили блъгарската религия с мохамеданска и затова вече не са българи, дори и да са от нашия етнос хе-хе.
  Лошото в случая е: че ако не спре сегашната тенденция и ако продължим да се движим по този път по който вървим, ще загубим и други територии и накрая ще изчезнем.
  Поздрави. Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
 12. За допълнителни доказателства за българското самосъзнание на хората, живеещи в т.нар. Македония в началото на XX век, бих препоръчал да се прочете "Етнография на Македония" от проф. Густав Вайганд, издадена през 1924 година. ("Ethnographie von Makedonie Geschichtlich-nationaler, sprachlich-statistischer Teil von Prof. Dr. Gustav Weigand). Написана е въз основа на голямо количество данни и лични впечатления от пътувания на професора из тези земи, едното от които е продължило над 13 месеца. След това пътуване Г.Вайганд пише през1893: "Главната маса от населението на Македония образуват българите......наричам жителите българи, а не сърби, защототе сами се наричат така и защото езикът им е един български диалект."
  Бъди здрав, Павеле! И продължавай в същия дух!
  Любо

  ОтговорИзтриване
 13. А за античките, само два въпроса: Защо Филип се опитва да обедини гърците? И защо АлександАр елинизира(а не македонизира) завзетите от него територии?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Филип не обединява гърците, а ги заплашва и мачка...това е и причината да бъде убит, както е убит от гърци тракийския цар Котис.

   Александър смачква гърците, поради тази причина в армията на Дарий има повече гърци от колкото в неговата собствена.

   Гърцизирането на завзетите от Александър Велики територии започва след неговата неестестествена смърт.

   Изтриване
  2. България при нито едно правителство от обявяване независимостта на Македония досега не е признавала наличието на македонски език и македонска нация. Именно това са спорните въпроси, заради които не подписваме двустранния договор за добросъседство, който сме поставили като условие за присъединяване на Македония към ЕС. А Венизелос си върши своята работа, а не нашата, като пред франсетата се опитва да омоловажи спора за името, твърдейки, че бългоро-македонския спор бил по-голямата пречка за евроинтеграцията на макетата. Истината е, че гърците никога няма да направят отстъпки в спора за името.

   Изтриване
 14. Българите във Вардарска Македония са силно застрашени и не смеят да се нарекат такива, губят работата си, имуществото си, биват затваряни и бити?! Нашите герои са обявени за "македонски", по средновековните ни фрески се драска по един вандалски начин, използва се киното за насаждане на омраза, поругава се знамето ни и българите и то във филм, обявен от Груевски за национален проект?! Ясно е, че той провежда просръбска политика за заличаване на България във Вардарско. Присвояването на наша история води до етнически и териториални претенции.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, че сърби участват в антибългарската кампания, но по начало тя нито е замислена от сърби, нито е финансирана от тях. Те са само машата, с която други действат.

   Изтриване
 15. Вижте нещо интересно- керамична плочка от Виница, с надпис BOLGAR, от V-VI в, крита досега.
  http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/2138-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Плочиците са доста, тук са показали само малка част. Честно казано ми е трудно да коментирам. Притеснява ме това, че не съществува нито един римски автор, който да е споменал етноним BOLGAR.

   Писали са - VULGARIA, UULGARIA, но не и BOLGARIA. Гърците също никога не са представяли името ни с О, срещаме ΒОΥΛΓΡΙΑ, ΒΟΥΡΓΑΡΙΑ...

   Искат се още проучвания и сравнения преди да разберем със сигурност дали се касае за автентични, късноантични артефакти.

   Изтриване
 16. Омразата в Република Македония към България е жизнено необходима за тях. При едно стопляне, дори само нормализиране на отношенията с нас , Македония ще бъде ликвидирана от Великите сили пряко, или чрез някои от техните марионетки, Албания, Сърбия или Гърция. България няма да бъде в състояние да я защити. Да си спомним кой евакуира с автобуси обкръжените албански банди в Арачиново, с чие благоволение бе създадена македонската нация и как повече от 50 години Европа безучастно наблюдава гаврата с българщината в Македония, в битка срещу кои армии са загиналите българи от вече заличените военни гробища /с едно две изключения/ в Република Македония. България дори не успя да защити една борбена Българка, Спаска Митрова, от гаврата спрямо нея, за това че смело заяви -„Аз съм Българка”. По-добре една мразеща ни Македония отколкото една съсипана и банкрутирала Република Македония, разпарчатосана със сигурност между Албания, Гърция и Сърбия, безвъзвратно мъртва за БЪЛГАРСКАТА КАУЗА. За мъртвия, надежда вече няма. Не трябва да се позволи унищожението и асимилирането на поредната Българска територия, подобно на Северна Добруджа, Южна Тракия, гръцка Македония, окупираните от Сърбия покрайнини и други за които вече е забравено.
  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тук мисля, че си прав. В момента, в който българи и македонци се прегърнат, Македония ще бъде унижожена. Гадовете няма да допуснат почти вековният им план да се провали току така...Трябва да се измисли нещо.

   Изтриване
 17. Обединена Македония може да съществува само в рамките на Голяма България! Никой друг не би го допуснал.
  Тях ги надъхват с омраза за да не последва горенаписаното.
  Ако се затоплят отношенията, ще ги делнат великите сили, гърция иска пелагония, Албания и Сърбия ще делнат останалото. Ако не се затоплят за едно поколение ще ги превземат с инфилтриране хе-хе.
  Единственото им спасение е обединение с назе. А момента беше миналата година, но го проспахме.
  Привет. Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
 18. Едва ли някога "македонците" ще признаят родственост с българите. Ето един блог, достъпен за много по-широк кръг от читатели ясно показващ тяхните настроения, ако имате време и все още не сте го прегледали :http://makedonin.wordpress.com/2007/10/09/.
  Г-н Серафимоф, аз обичам и уважавам нашия език, но вашия труд ще стигне до много повече хора, някои от които може да се спрат и замислят, ако го помествате и на lingua franca на нашето време. Поздрав от Кърджали.

  ОтговорИзтриване
 19. МАКЕДОНСКИ БЪЛГАРИН- Единствения път на България е създаването на национална стратегия, в която да ясно и категорично да е записана ,че национална цел на България е обединение на всички българи в една държава . .Думата ми е не само за Вардарска Македония Егеиска Македония и Западна Тракия ,но и за Поморавието/нека не забравяме ,че тази българска област през която тече река Южна Морава и наричана Българска Морава / анексирана от Сърбия / се простира до Ниш ,Така заграбените български територии от алчните ни съседи са над 98000кв.кв км т. е теритоирия почти равна на тази на съвременна България .Така България би имала територия от над 200 000 кв. км и население от над 10 500 000 ж.Същевеременно трябва да се работи за завръщане на българите от Украина и Молдова -почти 500 000 души .Разбира се тук има място и за твърда националнса политика за енергина независимост и бързо разработване на откритите неотдавна големи находища на нефт и газ в Черноморския шелф ,реиндустриализацията на България , въвеждане на задължителна военна служба и превъоръжаване на Българската Армия с наи съвременнто оръжие и боина техника,забраната чужденци да купуват българска земя ,както и да се заселват в България други народности извън тези на държавите от ЕС.С една дума да построим силна ,независима ,богата ,обединена и духовно възвисена държава ,която да стана духовен водач на човечеството .Българският народ има мисия и тя е да бъде водач,но за това ние нужна обединена ,силна ,горда държава Да живее България. БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО.

  ОтговорИзтриване
 20. Македония е българска и точка по въпроса! Тук не става въпрос за директно присъединяване, но първо за официалното признаване на българите в Македония и второ за това те да могат свободно да гласуват за който искат. Нашето правителство трябва да започва да удря по масата в Европа а не да се ослушва! Има много интелектуалци на запад готови да застанат зад истината! Не е допустимо албанците дето довчера прегръщаха китайския комунизъм изведнъж да имат повече претенции от нас, трябва и да им се обясни, че има българи в тяхната държава. Гърция е фалирала ама този път не е фалирала с нейните приятели(!!!), ама с немските банки. Не вярвам немците да са толкова благосклонни с тях! Сърбия също е загубила почти всичко, вярно е че имат много пари, натрупани и наливани, и от Изток и от Запад. Но и те ще започнат да се молят след десет години. Тук не става въпрос за завземане на територии, но за признаване на българите официално, както е с малцинствата във всички нормални европейски държави. Трябва и да се признае геноцида над българите в съседните държави, а и нашите грехове ако е имало такива! Тогава само може да вървим напред!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лошото е, че не само нашите политици водят антибългарска политика, това се прави и от западните политци...Гърция си фалира периодично, но там живеят много от тези, които дирижират света и те няма да допуснат страната да се разпадне...

   Изтриване
 21. А някои държави, в кризата, искаха да си купят гръцки острови! Това означава, че нещата са се променили, според мен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои държави може да са изразили намерение да купят гръцки острови, но поне на мен не ми е известно това да е станало. Верно е, че Гърция е променена, сега там броят на бездомните и бедни хора е ужасяващ, но южните ни съседи все още имат симпатията на запада. Бяха им опростени 40 000 000 000, ще им бъдат опростени още повече.

   Изтриване
 22. Докога? Европа все още се държи ама...??? Има европейски държави, които не са много щастливи да продължават да плащат за други и искат гаранции(???). Това, което опростиха е нищо (лихвите) в сравнение с това, което имат да дават!!! Нещата са много сериозни, но не се говори и ние трябва да сме неутрални за да не ни въвлекът.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мошениците така са навързали нещата, че падне ли една държава, ще повлече другите със себе си. Огромна част от спестяванията ни са в гръцки банки...

   Изтриване
 23. До преди няколко дена,отново гледахме поредните гръцки протести след като на гърците им се каза че е крайно време да започват да си плащат сметката.А те съвсем арогантно споделяха по телевизиите ,че вече са платили.Почти 2 години след тези коментари тук, гърците отново са в същото положение.
  Обаче г-н Серафимов е прав,Европа няма да остави гърците да фалират.Навярно биха видели как собствените им държави фалират вместо да я оставят да си понесе заслуженото.
  Майка ми работеше там близо 10 години...и сподели че европейците няма да оставят гърция нито да излезе от европейския съюз нито да фалира,защото това ще навреди на стойността на еврото и европейските пазари.А гърците от своя страна пък експлоатират точно това.Това чисто от икономическа гледна точка.
  От чисто културна...при условие че западно европейците гледат на гърция като първоизточника на европейската цивилизация,мисля че те фанатично я защитават.Наскоро имах контакти с западно европейски националисти и национал социалисти.При най-малкото намекване че гърците не са местното население на европа...те скачаха до небето от страх да не би да излезе ,че западната цивилизация не е плод на европейци.Та според мен и моите скромни наблюдения, има едва ли не фанатична защита на гърция ,преминаваща направо в религия.
  За Македноия,не мисля че никой нормално мислещ българин би твърдял че македноците са нещо друго освен българи.Това нещо го знаех и инстинктивно още в тинейджърските си години.Жалко наистина ,че към тези хора се извършва едва ли не геноцид.Бих предложил единствено да си ги приберем в България,и без това имаме нужда от хора в държавата.Вместо да вкарваме араби и турци.
  А за югоизточна българия,мога само с огромна тъга в сърцето да кажа че тази част от България сме я загубили.След поредния репортаж за трусовете в ДПС,и за бастиона на ДПС Кърджали.И как там хората признават за повече симпатии към Турция от колкото собствената им държава.Единственото решение виждам да им се даде това парче земя,и да се изселят всички ,тея дето се чувстват турци,там.А всички дето се чувстват българи да си ги приберем.По-добре с етнически(и националистически) чиста и териториално намаляла държава от колкото с всякакви примеси които ще се месят,бъркат и ще ни разделят.

  ОтговорИзтриване