14.05.2013 г.

ЗАЩО ЛИНЕАР Б НЕ МОЖЕ ДА Е ГРЪЦКA ПИСМЕНОСТ?Повечето хора вярват, че науката е безпогрешна. Това обаче не е така, в заблуди са изпадали както езиковеди, така също и историци. Причините за това са много. Най-важните са липсата на достатъчно данни и сляпото следване на отдавна наложени догми. Не трябва да се забравя също влиянието, което оказват силните на деня. С тяхното мнение се съобразяват дори високо уважавани учени. Ние, обикновените хора сме принудени да вярваме на неиздържани теории, защото често нямаме възможност за сравнение. Представя ни се даден резултат и той бива приет от нас като чиста монета. Просто така са устроени нещата, та нима можем да проверим всичко, което ни се казва?

Понастоящем се твърди, че древната писмена система наречена Линеар Б е принадлежала на старите гърци. Тази особена азбука се състои от около 80 знака, а също значителен брой идеограми (символи за жито, злато, добитък) и лигатури (съчетания на различни знаци). Смята се, че необичайната писменост е използвана на остров Крит, континентална Гърция и други места между ХV и ХІІ век пр
eди Христа.   http://www.omniglot.com/writing/linearb.htm

До днес обаче не е дадено задоволително обяснение - защо щом Линеар Б е гръцка писменост, гърците я забравят напълно и през VІІІ век преди Христа заемат нова азбука от един чужд народ - финикийците? Няма обяснение и един забележителен феномен. Става дума за това, че свещената българска писменостглаголицата притежава тридесет и три успоредици с Линеар Б. В двадесет и два случая се наблюдава както прилика във форма, така и съвпадение на звуковата стойностhttp://sparotok.blog.bg/photos/83734/original/Glag%20zvuk.JPG

Освен глаголицата също и руните на старите българи показват удивителни паралели с Линеар Б. Абсолютно всички старобългарски знаци от розетата намерена в Плиска имат еквивалент не само в Линеар Б, но и в много по-стария Линеар А
                           
Пл. -руни от Плиска
ЛА- линеар А
ЛБ- линеар Б
http://sparotok.blog.bg/photos/83734/original/Pliska%20rozetka(4).jpg

Тези факти не са коментирани нито веднъж от учените, според които Линеар Б е гръцка писменост. Не се коментира и това, че над 40 старобългарски руни имат успоредици в Линеар А и Линеар Б.


БР- български руни
ЛП- линеарна писменост
http://sparotok.blog.bg/photos/83734/original/RUNI%201.JPG

Една теория не може и не бива да бъде градена върху необясними парадокси. Те показват, че нещо не е наред и наложително преразглеждане. До днес изследователите твърдещи, че Линеар Б е гръцка писменост не са в състояние да обяснят eдин доста голям брой  проблеми:

1.Знае се, че микенците, които ползват тази особена писменост са и старите ахейци описани в Илиада, но точно тук идва проблема. Ахейците и по точно Атреидите Менелай и Агамемнон са потомци на фригиеца Пелопс, т.е. те са траки, а не гърци. Страбон е пределно яснен разказвайки, че Пелопс е довел своите хора от Фригия. В работа на Софокъл Пелопс е наречен варварин фригиец. Какво дава право тогава Атреидите да бъдат определяни като гърци? Та гърците наричат фригите варвари, т.е. чужденци говорещи неразбираем език.

2. Ахейците-микенци жертват коне
, а понякога и куче в гробовете на благородниците си. Този обичай е чужд на гърците, но е типичен за траките. В България той бива практикуван поне до ІХ-ти век след Христа (старобългарския некропол при Нови Пазар и др.).

3. Традицията на куполните гробници на ахейците намират продължение при траките, но гърците, които уж трябва да са потомци на омировите герои имат съвсем различни обреди. Херодот споделя без увъртане, че гръцките погребални обичаи са като тези на африканските номади (История, IV –190  ).

4. Друг ахейски погребален обичай – военни игри при могилата на благородник  се среща при траките, но е чужд за гърците.  

5.От различни изображения става ясно, че ахейците (поне войниците) са носили панталони. В Класическия период това облекло е наричано от гърците варварско.

6.Следващия парадокс е това- през ХІІ век пр. Христа, когато Линеар Б е все още в употреба, съществува и писмеността на финикийците. Щом гърците имат своя азбука защо заемат тази на финикийците.Защо Херодот твърди, че преди Кадъм в Гърция азбуката е непозната ? ( История,
V- 58).

7.Изкуството на микенците е в зверинен стил. Той е типичен за траките и техните роднини скитите, но е чужд на гърците. От друга страна зверинния стил е типичен за старобългарското изкуство.

8.Един от основните аргументи на Чадуик, че Линеар Б е гръцки е присъствието на гръцки имена в микенските документи. Обаче Хектор, Ил, Кокрей, Одрис, Пеон и др. са трако-троянски, не гръцки имена. Това, че присъстват в гръцката митология не ги прави гръцкиУчени като А.Еванс, А.Ван Виндекенс и др. установяват, че лични имена като Ахил, Агамемнон, Клитемнестра, Одисей и др. не са гръцки по произход, а само са възприети от гърците.

В микенски  документи от XIV-ти век преди Христа срещаме имена като Бато, Ботийо, Бузо, Гета, Котеу, Мируло, Видако, Тато, Руси, Румано, Дейко, Силано, Камонийо, Делеу, Пирино ( 1084, 1280 Е, 1293 Е, 1421 Х, 482 U, 1516 А 301 lxxxvii - по Чадуик)  които са си нашите Бато, Ботьо, Бузан, Гето, Котьо, Мирул, Видко, Тато, Руси, Румен, Дейко, Силан, Камен, Дельо, Пирин...Докато тези имена се срещат до ден днешен при българите, то в Линеар Б отсъстват напълно типичните гръцки имена с наставка идес, адес. Това е признато дори от Дж. Чадуик.

Най-интересното е, че в микенски документи срещаме имена като Круменио, Карамесийо, Токеу, Винийо ( плочица 236 К- по Чадуик), а също и Исеверйо, отговарящи на имената на старобългарските владетели Крум, Кормесий, Токту, Винех, Севар...В микенски документи от  XIV -ти век преди Христа рещат се дори старобългарски родови имена като Вокило – Вокил и Ерма- Ерми.


9. Топонимите и хидронимите от земите на ахейците не са гръцки. Тесалия, Коринт, Пеней, Додона, Парнас и др. нямат обяснение на гръцки език. Пеней обаче се обяснява с българската дума пена-пяна (Вл.Георгиев). Наставката инт в Коринт, Тиринт и др. се среща в тракийската дума волинт-вол, а Георгиев я определя като идентична на старобългарската енте...като например във воленте...

10. За косите на ахейците Менелай, Ахил, Одисей е използван епитета ксантос имащ значение рижо-кестеняв. Същия епитет е използван за жените на тракийското племе бистони, а има и тракийско племе ксанти. Истинските гърци, т.е. данайците са с черни коси и тъмна кожа, т.е. от друг произход. Неотдавна генетично проучване доказа близостта на гърците с етиопците. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

11. Най-голямото чудо е това, че обявените за азиатски пришълци стари българи имат руни, чието родство с Линеар Б е несъмнено. Гърците, които уж са местни не са успели да запазят писмеността на дедите си, а някакви “дошли” 1700 години след изчезването на Линеар Б хора, притежават над 40 руни имащи паралели с ахейската писменост!!!  

12. Числото четири (4) на микенски е КЕТОРО, то отговаря най-добре на тракийското кетри-четири и е доста далече от гръцките тессарес, писурес -четири.

13. Боговете споменати в микенските документи не са гръцки. Атина (Атана), Дивонусийо (Дионис), Паяво (Аполон) и др. принадлежат на трако-пелазгите.

14. Област, околия, край на микенски е АКРАЙО. Няма гръцка етимология за тази дума, но нашата дума КРАЙобласт е прекрасен еквивалент.

15. В Линеар Б липват буквите Фи, Пси, Кси, Омега...без които важни гръцки думи не могат да се изразят.

16. Микенските титли ванакатеро, лавагета и др. се срещат при фригите през VІІІ в.пр. Христа, не при гърците. Микенската титла пасиреу (басиреу) се развива във вариант василевсСветовно известният езиковед Ван Виндекенс твърди, че василевс  е със сигурност тракийска дума, а за първи път на монети тази титла се среща при тракийското племе едони-ΓΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΟΝΙΟΝ.

17. Микенците са бойци-колесничари като траките, а през Класическия период гърците разчитат предимно на пехотата от хоплити.

18.Микенците разчитат на лъка като основно оръжие, подобно на северните траки, самия микенски лък е сложносъставен, като този на старите българи. Гърците е трябвало да наемат скитски и тракийски стрелци с лък...толкова чужда им е била тази традиция...

19. Още преди Троянската Война ахейци и траки стигат с корабите си до Източното Черноморие (Колхида). Гърците обаче създават кораби способни да прекосят Босфора половин хилядолетие по-късно.

20. Микенските идоли имат прототип в Тракия, същото важи за микенската керамика и орнаменти.

21.Микенските копия, мечове, брадви имат прототип в Тракия. Срещат се дори в Дания, Украйна, Британските острови. Няма извор, който да постави гърците в Ирландия например, но съществуват древни предания разказващи за идването на народа болги от Тракия...(Leabhar Gabhala Eireann )

22. Линеар Б няма паралели с гръцката азбука от класическия период, но глаголицата предлага над 30Гл.- глаголица
зв. -звукова стойност
ЛА- линеар А
ЛБ- линеар Б
Гр. -гръцки букви
Евр. еврейски букви
Кп.- коптска писменост
Сам. -самарянска писменост
http://sparotok.blog.bg/politika/2010/01/28/proizhodyt-na-glagolicata-i.481662


Вече не живеем в Средновековието, няма магьосници и няма магии. Науката е длъжна да обяснява противоречията, не да ги премълчава с надеждата, че няма да се появат скептици, или, ако се появят устата им ще бъде затворена навреме. Твърде много неща не се връзват на теорията, че Линеар Б е гръцка писменост и, че микенците са деди на гърците.

Много по-логично е да се приеме, че микенците използвали Линеар Б спадат към трако-пеласгийската общност. Микенските погребални ритуали, оръжия, дрехи, изкуство, керамика, орнаменти, титли и т.н. са де факто тракийски. От редица исторически извори знаем, че целия Пелопонес, а и Централна Гърция са били населени с траки и пелазги в дълбока древност.

В края на ХІІІ век преди Христа микенското общество изпада в криза причинена от климатични промени и войни. Голяма част от населението измира поради епидемии (след Троянската Война). Омир споменава на няколко места чумата покосила множество ахейци...През ХІІ век, от бреговете на Африка едват дедите на гърците подгонени от нашествието на Морските народи. Те заварват една земя с оредяло население и сравнително лесно я завземат. Древното трако-пеласгийско население на Пелопонес и Централна Гърция се е занимавало с трансхуманно животновъдство. Напролет мъжете са напускали градовете със стадата и са се завръщали в родните си места наесен. В населените места са оставали само жени, деца и старци. Те са твърде лесна плячка за примитивен, но по-многоброен противник извърващ пиратски, разбойнически нападения.

Дедите на гърците асимилират местното население, като усвояват до известна степен и езика му. Тъй като обаче древните гърци имат африкански произход, те не желаят да спазват микенската погребална традиция, нито пък носят микенското облекло (панталоните). Променя се керамиката, вече никой не строи дворци. Прекъсва се и ползването на Линеар Б защото примитивните гръцки номади нямат нужда от писменост.

От ХІІ до VІІІ век преди Христа Гърция се намира в ужасен упадък. По-късно, благодарение на контакти с финикийци, траки, асирийци и др. гърците започват да се развиват. След асирийско-фригийската война (717-705 пр. Христа ) в Гърция мигрират фриги. Те донасят със себе си ценни знания за наука, строителство, керамика, търговия. Тези знания обаче изискват писменост, гърците я заемат от най-вероятно от фригите. За Линеар Б обаче дедите на южните ни съседи не си и спомнят защото по времето когато тази писменост е съществувала те са били прекалено примитивни, за да могат да я ползват.

Наложени вярвания се променят трудно, защото се изисква признаване на грешка на определени изследователи. Днес обаче имаме интернет, хората могат да четат, сравняват и най-вече да задават неудобни въпроси. Въпрос на време е когато истината за нашето минало ще стане всеизвестна и ние с пълно право ще можем да изпълим гърдите си с гордост.

Гордост защото в нашите вени тече кръвта на хората построили Атина, Микена, Тилисос, Провалинт, Каминд и много други селища, чиито имена нямат никакво обяснение на гръцки език. Имаме право на гордост защото въпреки преследването на враговете, въпреки елиминацията на по-голямата част от благородническата класа, дедите ни са успели да запазят знанията за старата си писменост, изкристализирали в глаголицата. Тази наша азбука е съхранила над тридесет букви идентични със знаци от Линеар Б- писменост използвана преди около 3500 години.


Използвана литература и пояснения:

1.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, Artia, Prague, 1952;
2. J.Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, London, 2005;
3. M.Ventris, J.Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge University Press, London, 1974;
4. A.Evans, Scripta Minoa II, The written documents of Minoan Crete with special reference of the archive of Knososs, Clarendon Press, Oxford, 1909;
5.Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;
6. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;
7. Pliny, Natural History, Loeb, London, 1942;
8. A.J. Van Windekens, Le Pélasgique, Essai sur une langue indo-européenne préhellénique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;
9. S. von Reden, J.P. Best, Auf der Spur der ersten Griechen, DuMont Verlag, Köln, 1981;
10. A.M.Snodgrass, Arms and Armour of the Greeks, Thames&Hudson, London, 1967;
11.В.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
12. В.Георгиев, Въпроси на българската етимология, БАН, София, 1958;
13. В.Георгиев, Българска етимология и ономастика, БАН, София, 1960; 


"The Horse and the Maiden" (Aeschines 1.182 etc.): An Urban Legend in Ancient Athens - The inspiration for the story "The Horse and the Maiden" could have been the discovery of a clearly female human burial and a horse in the same tomb, in Athens or Attica.  There are two horse burials known in Attica, one from Marathon, and a second, discovered in 1994, under Syntagma in modern Athens.  It contained the skeletons of a horse and a dog (Vatopoulos, Kathemerini 12 May 1994). http://www.rci.rutgers.edu/~edmunds/HorseAppA.html

Strabo, Geography, VII.7.1, translation by H. L. Jones, Pelops  brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him;

62 коментара:

 1. БЕЗЦЕНЕН постинг, но за съжаление само постинг.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, само постинг е, какво му е лошото на това:)

   Изтриване
  2. Искам да направя няколко добавки приятелю,които ще са от полза за България.

   1. Ако направим изчисленията в обратен ред ще установим,че над 90% от Глаголицата,но също и от Кирилицата (!!!) имат успоредици в Крито-Микенските линеари и в древно-Българските руни,а поне 60-70% от знаците в тези линеари съвпадат с наши древни рунически знаци.
   2. Името Бузо,намерено в Линеарите си е наше име точно в онзи вид,в който е записано и се е ползвало у нас до 19-20 век. Познавах лично потомък на наши бежанци от Македония,носещ фамилията Бузов: дори и сега може да се намерят хора,носещи фамилията Бузови,произхождаща от личното име Бузо!
   3. Круменийо- това е вариант на нашето Крумесио или Крумесис,споменато като един от вариантите на княжеското ни име Крум Каран.
   4. Името на гр.Провалинт,прочетено без носовката ("Н"-то)означава чисто и просто Провалът (Превалът= Проходът),като тук имаме един от най-старите документирани случаи на употреба на онези членни окончания,на които езиковедите забраняват съществуване преди 14-14 век,макар че такива са споменати още в грамотите на Василий II.

   Здраве и късмет!

   Изтриване
  3. Направило ми е впечатление, че фамилията Бузови се среща във всички краища на България, но в честотно-тълковните речници личното име Бузо отсъства...това е твърде жалко.

   Не смея да спекулирам за Провалинт...Ван Виндекенс го свързва с думата волинт- вол...

   Поздрави!

   Изтриване
 2. ЗАЩО ЛИНЕАР Б НЕ МОЖЕ ДА Е ГРЪЦКA ПИСМЕНОСТ?

  "Страхотно" откритие...
  Все едно някой е твърдял, че е гръцка писменост. Просто е пригодена за гръцкия език и се чете на гръцки.
  http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_B&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2580%2B%25D0%25B1%26hl%3Dbg%26biw%3D1280%26bih%3D675
  ето ви изображение на писменост от Линеар Б. За някакви сходства с глаголицата всеки може да си прави изводи. Само ми е любопитно във вашата таблица за "успоредници" къде видяхте успоредници в позиции: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 34 - това са общо 14 позиции. За 5 позиции не показвате нищо за линеарните писмености, а в една позиция само сходство с Б и една само сходство с А. Това прави общо 21 позиции от 40. За останалите 19 с голямо доза въображение може да се намерят някакви сходства. Не 33, както твърдите. Това е от таблицата, която сте публикувал тук под т.22.
  Твърдите и за 23 пълни сходства във формата и звуковата стойност, като се аргументирате с първата таблица, която публикувате в статията. Но аз в позиция от 4 до 13 не виждам никаква сходство във формата, както и в позиции 15 и 19. За останалите отново с известно въображение може да се приемат сходства.

  Защо Херодот твърди, че преди Кадъм в Гърция азбуката е непозната ?

  Извинете, но кога точно е живял Кадъм? Все пак като го използвате за определяне на хронология е коректно и да посочите кога е живял, за да се ориентира читателят кога се е появила азбуката в Гърция. Между другото можете ли да посочите някакви доказателства, че Кадъм, внукът на Посейдон, е историческа фигура, а не просто митичен персонаж?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кадъм, какъвто и да е бил той е живял преди Троянската Война. Няма значение дали това е истинското му име, дали е дошъл от Финикия, Крит, или е местен. Същественото е това, че имаме свидетелство за факта, че гърците не познават писмеността преди Троянската Война. Точно тогава обаче е разцвета на Линеар Б.

   Диодор Сицилийски свидетелства, че траките Орфей и Лин са едни от първите, които позват древната азбука. Алкидамант посочва Орфей като създател на писмеността... Ето това е важното - трако-пелазгите са имали азбука векове преди гърците...

   Относно успоредиците...не е мой проблема, че не искате да ги видите :)

   Изтриване
  2. Не дадохте никакви сведения дали е историческа личност или не, както и да е...

   Относно успоредиците...не е мой проблема, че не искате да ги видите :)

   Всъщност - ваш е. Ваша е тезата, вие трябва да я защитите. Аз разгледах внимателно таблиците, посочих и точно къде не виждам прилики. След като според вас в тези позиции има - съвсем логично и коректно е да ги посочите и опишете.
   Хайде, примерно, посочете приликите в позиция пет от първата таблица. Аз виждам два съвсем различни знака.

   Ето това е важното - трако-пелазгите са имали азбука векове преди гърците...

   В темата за Буда и този въпрос обсъждахме и не посочихте нито един пример за произведение писано на тракийска азбука, не посочихте нито един автор, писал на нея през който и да е период.

   Всъщност защо в тази статия никъде не споменавате че Линеар Б се чете на гръцки

   Изтриване
  3. Пак напомням - не е важно дали е имало благородник с име Кадъм, или пък се касае за човек с друго име. Важно е това, че имаме свидетелство, че гърците на разполагат с азбука преди Троянската Война.

   За мен знаците на 5-ти ред показват силна прилика. Разликите са нормални, все пак използвал съм формите на глаголицата от 9-ти век и форми на линеар Б от 14-ти век преди Христа. Съвсем естествено е да настъпи развитие, да не забравяме и локалните варианти.

   Линеар Б не се чете на гръцки, в гръцкия има думи, които се срещат и в Линеар Б...Разбирате ли разликата, тя а огромна:)

   В българския език има много турски заемки, но тези заемки не правят езика ни турски.

   Досега са намерени над 4000 плочици с Линеар Б. Чадуик е представил само 300 от тях, това е по-малко от 10%. От тези 10% микенско словесно богатство голяма част са топоними, теоними и анторопоними като Кносос, Коринт, Атина, Паяво, Дивонусийо, Даво, Фестос.

   Да обаче никой от теонимите не е гръцки.

   Никой от топонимите не е гръцки.

   Антропономи като Хектор, Ил, Пеон не са гръцки. Липсват напълно типични гръцки антропоними като Милти-адес, Херакл-идес...това се признава и от Чадуик.

   Чадуик признава също и това, че микенските названия за съдове не принадлежат на гръцкия език.

   Чадуик признава, че микенски имена на растения като теребинтос и купарисо нямат обяснение на гръцки.

   Титлите ванакатеро, пасиреиу и др. нямат обяснение на гръцки.

   Хайде да обобщим накратко -

   1.Чадуик представя само 8-9% от микенския речник.

   2. Теонимите от този ограничен речник не са гръцки.

   3. Топонимите от този ограничен речник не са гръцки.

   4. Названията на керамика не са гръцки.

   5. Титлите за владетели не са гръцки...ще добавя, че като ванакатеро-цар е посочен мъж с име Одрис.

   6. Липсват напълно гръцки лични имена завършващи на идес и адес.


   Не остава много, което може да се определи като гръцко, нали:)

   Просто в Линеар Б има думи които са попаднали като заемки в гръцкия език...

   Изтриване
  4. И какво всъщност искате да внушите с тази статия и коментарите си?
   Някой да е твърдял, че линеарните писмености са гръцки по произход? Май не. Анонимен по-долу ви описа разчитането на Линеар Б и, че той се чете на гръцки. Лиенар Б е производен от А и е пригоден за гръцки език. Това е мнението на всички световни учени. Ако може един по-груб пример - ако А е латиницата, то Б е шльокавицета, която някои ползват, за да пишат на български.
   Ако вие имате друга теория, следва да я защитите убедително. Досега давате само някакви неподкрепени с нищо твърдения.
   Хубаво цитирате Чадуик, ама нещо не виждам той да твърди, че думите, които не са гръцки са тракийски. Това са си ваши интерпретации. Всъщност за световната наука минойския език на о.Крит не е индоевропейски, макар и все още да не е класифициран с точност. Заемките, които споменавате не са тракийски, а минойски.
   Казвате, че пета позиция за вас има силни прилики, но не се обосновавате с нищо. В нея аз виждам за глаголицата знак, който прилича на руското Э, но с две успоредни хоризонтални черти, докато за линеарните писмености виждам знак приличащ на буквата А, но с две хоризонтални черти. Да в тях има прилика. Но, ако твърдите, че целия знак сходен, а разликите са нормални за периода от време между двете писмени системи, то следва да обясните кога и по какви причини извитата черта от линеарните писмености се е завъртяла на 90 градуса и се е разширил ъгъла на свивката. Докато не го направите убедително, това си остават два различни знака. Защото това, което пробутвате, е като да твърдите, че Ш и Е са еднакви знаци, ама незнайно кога Ш се е завъртяла надясно.
   И ако все още твърдите, че глаголицата е продължение на линеар Б, то бихте ли посочили писмени паметници между 13 в.пр.н.е и 9 в.сл.н.е, по които може да се проследи развитието на писмеността?

   Диодор Сицилийски свидетелства, че траките Орфей и Лин са едни от първите, които позват древната азбука. Алкидамант посочва Орфей като създател на писмеността...

   Коя точно писменост? Линеарната или някаква по-ранна форма?

   Изтриване
  5. Позволете да Ви попитам -защо след като сте некомпетентен по темата решавате да коментирате?

   Чадуик е този, който твърди, че Линеар Б е гръцка писменост- Linear B was a relatively new creation devised to meet the needs of the Greek language.

   Това твърдение е споменато в J.Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, 2005, p.61.

   Прощавайте, но е пълна глупост да се твърди, че минойския език не е индо-европейски. Минойските топоними имат паралели с тези от земите на траките:

   минойски топоними - тракийски топоними
   ИДА - ИДА
   ПЕРГАМ - ПЕРГАМ
   ДАВО - ДАВА, ДАУС ДАВА, ПИРОБОРИ ДАВА...
   ПАЙТО - ПАЙТО ВИСА
   СЕТОЯ - СЕТИ ДАВА
   КАПА - КАПИ СТУРИЯ, КАПИ ДАВА
   ГОРТИНА - ГОРДИОН

   В минойските документи са споменати тракийски лични имена като Арей, Диза, Питак...

   Проф. Хрозни свърза появата на така наречената Band Keramik на Крит с идването на Балкански преселници.

   Критската шнурова керамика също има прототип в Тракия, около 2000 г. по-стар...

   Относно липсата на непрекъсната употреба на Линеар Б при българите ще цитирам изказването на Чадуик, че тази писменост е създадена предимно за писане с мастило върху папирус, или кожа. - J.Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, 2005, р.27-28.

   Кожата е нетраен материал и при неподходящо съхраняване изгнива лесно. Не зная дали Ви е известно, но ранните глаголически религиозни документи са написани с мастило върху кожа...

   Не зная дали Ви е известно и това, че йонийците,пелазгите наричали хартията, папируса с името кожа. Херодот обяснява, че това е основния материал, който се използва за документи в земите край Гърция - История V-58.

   Изтриване
  6. Дали Чадуик твърди, че е гръцка азбука или това е ваша интерпретация?
   Всъщност той казва - Линеар Б е ново изобретение, създадено, за да отговори на нуждите на гръцкия език.
   Има известна разлика, нали. Не твърди, че е гръцка азбука, а че е създадено за гръцкия език.
   Колкото до трайността на кожата и папурусите... ми намирани са доста находки по света писани на кожа или греша?
   Няма как да се изпари всичко писано за 2000 години. Не внушавайте безсмислици.
   А мнението за минойския език не е мое. Вижте R. S. P. Beekes. Pre-Greek. Glotta (83), 2007

   Изтриване
  7. Проф. Хрозни свърза появата на така наречената Band Keramik на Крит с идването на Балкански преселници.

   Поредната инсинуация от ваша страна.
   Защо не уточните, че т.н. Linear Pottery culture, за която е характерна тази керамика възниква най-ранно в Средна Европа и няма нищо общо с траките?

   Изтриване
  8. Мисля, че английския ми е достатъчно добър, за да разбера какво е искал да каже Чадуик:)

   Щом писмеността Линеар Б е създадена да отговори на нуждите на гръцкия език, то както каква друга писменост може да бъде класифицирана?

   Чадуик нито веднъж не намеква, че друг народ, а не гърците е създател на Линеар Б.

   Да, запазени са доста папируси, а и пергаменти...у нас обаче климата е влажен. Ако няма правилно съхранение, материла може да изгние за година-две. Има и друго, литературата ни от преди 9-ти век е считана за ерес. Както гърците, така и папата са желали нейното унищожение.

   Г-н Beeks каквото и да е писал, не може да промени факта, че миноските топоними и антропоними имат ясни паралели с тракийските :)

   Изтриване
  9. Относно Linear Pottery Culture...не ме карайте да се смея:)

   Едни от най-ранните съдове са от Балканите -6-5 хилядолетие преди Христа...

   Тази култура е наречена още Дунавска Култура, смята се, че тя се разпространява от Балканите към Средна и Западна Европа - Elesviers Encyclopedie van de Archeolgie, Amsterdam, MCMLXV, z. 40.

   Опитвате се да впрягате каруцата пред коня :)

   Изтриване
  10. Щом писмеността Линеар Б е създадена да отговори на нуждите на гръцкия език, то както каква друга писменост може да бъде класифицирана?

   Като преработена минойска и това никой не го оспорва. Но вие се напъвате да доказвате нещо, незнайно какво. Все едно да доказвате, че английската азбука не е английска. Ами не е. Латинска е и е пригодена за английския. Същото като Линеар Б и гръцкия.
   Как за всички световни учени Линеар Б е най-ранна форма на гръцки език, макар и писана на негръцка азбука, само вие отричате?

   То климата в нас е влажен и през Средновековието, пък има запазени пергаменти от този период или и тук греша?

   Има и друго, литературата ни от преди 9-ти век е считана за ерес. Както гърците, така и папата са желали нейното унищожение.

   Преди девети век може да значи и преди новата ера, нали. И литературата от това време ли ще е еретическа?
   Опитите ви да докажете, че има литература пък тя била унищожена са наивни. Цитирайте поне едно съчинение, дори да не е запазено. Името на поне един автор, все едно от кой период е до девети век. Дайте нещичко, което може да подкрепи думите ви, че е имало такава литература.
   Не разбрах и Орфей коя писменост е създал - линеарната или по-ранна?

   Изтриване
  11. Не се опитвам аз да я впрягам, така твърдят по-учени глави от мен ;) Вярно, че се нарича Дунавска, ама е възникнала по поречието на Дунав в Средна Европа. Поне според Baldia (2006) The Earliest Bandkeramik.

   Изтриване
  12. Не разбрах и какви са приликите в позиция пет на таблицата. Ще бъдете ли така добър да уточните как и кога знакът се е завъртял.

   Изтриване
  13. Анонимни господине, дължите ми извинение за необосвованото си обвинение в инсинуации от моя страна по отношение на Linear Ceramic Culture.

   Посочих Ви извор, в който пределно ясно е казано, че този вид керамика се разпространява от Балканите към Средна и Западна Европа.

   Един почтен човек би се извинил...


   Когато поднесете извиненията си ще продължим дискусията си.

   Изтриване
  14. Аз пък ви посочих източник, който твърди обратното - че най ранното и разпространение е в района на Дунав в Средна Европа. Ще пуснете ли коментара

   Изтриване
  15. Да не пускате коментар, в който ви показвам източник за твърденията си, а вместо това да публикувате искане за извинение е също инсинуация. Коментарът с източника го пусках преди вие на напишете своя. Значи няма начин да не сте го видели, но не го одобрявате. Това е манипулация и наистина няма причина при това положение да продължим дискусията.

   Изтриване
  16. Господине, от кое хилядолетие е най-ранната керамика от типа Band Keramik от Средна Европа...да не би да е от 7 хилядолетие преди Христа :)

   За Ваше сведение - организираното земеделие и скотовъзство не се разпространяват от Средна Европа към Балканите, а от Балканите към Средна Европа.

   Отново на Балканите е най-ранната обработка на мед, злато и желязо.

   На някои хорица това не им оттърва, но това са фактите.

   Не забравяйте - дължите ми извинение...ако разбира се считате себе си за почтен човек...

   Изтриване
  17. Г-н Серафимов е напълно прав. Дори закостенелите професори в СУ признават без увъртане, че на практика тук възниква първата цивилизация в световен мащаб. Не съм чул някой да спори за това. Цивилизацията тръгва от нашите земи в различни посоки, процеса е сравнително проследим, но е вярно, че има хора, на които това не им харесва. Аз лично съм се сблъсквал с такива хора...

   Изтриване
  18. Г-н Георгиев, за жалост много са тези, които ни завиждат за наследството и се стараят всячески да го омаловажат.

   Факт е обаче,че от най-дълбока древност Балканите и Мала Азия са дом на етно-културната общност, от която ще издигнат траките.

   Ако, семити, или хамити бяха научили старите европейци на земеделие и скотовъдство, то думите за оран, жътва, брануване, сърп, жито, пшеница, лимец, млеко, сирене, масло щяха да са необясними в езика ни. Факт е обаче, че нито една от тези думи не е заемка в езика ни.

   Срещаме даже нещо интересно, в акадския съществува думата шакуру-секира...като на акадски няма смисъл. В шумерския език срещаме думата уру-ора, на шумерски тя няма смисъл...ние обаче имаме диалектна дума уръ-ора. Уруда е шумерската дума за руда, мед...отново на шумерски няма смисъл...

   До преди десетина години се вярваше, че шумерите са изобретили колелото, оказа се, че това не е така. По-стари колела са намерени в Нидерландия, Швейцария, Словения - на 5350 години. По-стар макет на колело - 7000 години има в България...

   Просто има хорица, за които истината си остава неудобна...

   Поздрави!

   Изтриване
  19. Така е, и в Мала Азия по същото време възниква същата цивилизация. Проблема е, че все още масата учени се води по изветрелия исторически модел - Тигър/Ефрат/Нил. Кой от кой е взел е докачлива тема, няма лесно никой да даде това, което смята за свое, и учени и обикновени хора - веднъж говорих с човек, с тюркски произход, който много се гордееше, че предците му са изобретили стремето... за него това беше факт и нищо нямаше да го разубеди.
   "Колелото се е завъртяло" за нас за съжаление, но съм оптимист за това, че пак ще се завърти.
   Между другото, не знам дали въобще ще Ви представлява интерес, но ето още една мъничка успоредица между крито-минойци и траки:

   http://25.media.tumblr.com/17e5b800e58452787ef6bc79f28bad16/tumblr_mm8pgaer8k1sof7npo1_500.jpg - Bull-leaping fresco, Minoan civilization
   c.1600-1450 BC, from Knossos palace, now in the Archaeological Museum of Herakleion - Позата на акробата.

   и

   http://24.media.tumblr.com/5e85b6ba9da8e8eacbc97023d87e8f02/tumblr_mhnpuyTzTP1s47re1o1_500.jpg
   http://25.media.tumblr.com/9f40e3e1978afa29b3440cc705caaf9c/tumblr_mhnpuyTzTP1s47re1o2_r1_500.jpg

   Thracian tomb objects - Small terracotta acrobats.
   Archaeological Museum of Sozopol, Bulgaria.

   Изтриване
  20. Благодаря за линковете! Не бях виждал тази тракийска теракотена фигурка, а тя е интересна!

   Прочее, ако стремето бе изобретено от тюрките, то и името му щеше да е тюркско...Както обаче казвате - човека си вярва и нищо няма да го убеди в противното.

   Изтриване
 3. Първата глинена плочка в Кносос е открита от британския археолог Артър Еванс на 31 март 1900 г., а на 6 април е открито голямо количество плочки с размери 12 х 25 см.
  Номерцията на символите от Линеар Б, която се използва и днес, е въведена от американския професор Емет Бенет. Той е един от първите учени, които предполагат, че Линеар А и Линеар Б предават различни езици. Майкъл Вентрис и Джон Чадуик разшифроват по-голямата част от Линеар Б между 1951 и 1953 година. Вентрис отначало твърди, че езикът на Линеар Б не е старогръцки, впоследствие доказва, че наистина Линеар Б е ранна форма на старогръцки език.
  Преди тях изследователката Алис Кобер създава графи, свързващи определени знаци, изпълняващи някаква граматическа функция. Тя забелязва, че някои думи имат общи корени и наставки и стига до извода, че с Линеар Б се записва флексивен език, където думите се скланят. Тя обосновава предположението си с факта, че Линеар Б съдържа прекалено много знаци, за да бъде азбука, но броят им е недостатъчен, за да бъде Линеар Б изцяло йероглифно писмо. Така Кобер стига до извода, че всеки знак предава отделна сричка. Въз основа на нейния труд Вентрис успява да разчете произношението на сричките и открива за всеобщо учудване, че езикът е ранна форма на старогръцки. Това измества с около 600 години назад във времето писмената история на старогръцкия език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думите от гръцкия речник имащи успоредици в санскрит, латински и др. са трако-пелазгийски заемки. Истинския език на гърците е забравен отдавна, явно е бил твърде примитивен.

   Гърците не са създатели на микенската цивилизация, а нейни унищожители. Не случайно когато Линеар Б спира да се използва, настъпват Тъмните векове за Гърция. Това лесно може да се обясни с идването на многоброен, но примитивен народ, който не е имал нужда от азбука...

   Изтриване
  2. ,,старогръцкият ,, език никога не е бил говорим език на който и да е етнос ,това е изкуствен език,съставен и развит в Италия през ренесанса ,възоснова на лингва франка на източносредиземноморските пирати.

   Изтриване
 4. Гърците съсипват древните тракопелазги с хитра стратегия.Искат за ползване някой залив и постепенно забогатяват с търговия между Тракия и Египет. За такийските царе е била важна реколтата , добитъка и обработваемата земя , търговията е била на заден план и доста примитивна.Постепенно и с помощта на много пари гърците изтласкват месните във вътрешността на полуострова ,там те нямат интереси защото няма море за превоз и търговия.Някой от месните остават за да стоят и изхранват новобогаташите-гърци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-голямата грещка на тракийските царе е допускането на гърци на наша територия...

   Тези тракийски царе, които не са се връзвали на хитростите на гърците са били убивани. Котис I е убит от учениците на Платон - Питон и Хераклид. След като избягват в Атина, там те са посрещнати като герои, окичени са със златни венци и провъзгласени за почетни граждани...

   Изтриване
 5. АНОНИМНИ ГОСПОДИНЕ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ МИ ДЪЛЖИТЕ ИЗВИНЕНИЕ!

  Докато съберете смелост и почтеност да направите това Ви съветвам до прочетете Europe's First Farmers, там на стр. 58 е посочено къде се появява първото организирано земеделие и скотовъдство и колко хиляди години са били нужни знанията да достигнат други региони.

  Препоръчвам Ви също и тези научни статии


  http://www.academia.edu/1820635/Early_Liner_Pottery_Culture_in_Slovakia_and_the_Neolithisation_of_Central_Europe

  http://www.anth.uconn.edu/faculty/munro/assets/articles/Bogucki1996.pdf

  В тези научни статии е обяснено пределно ясно каква е посоката на разпространение на Линеарната керамика - от Балканите към останалата част на Европа.

  ОтговорИзтриване
 6. Гръцкият парадокс
  Според митологията Зевс обявил надпревара между Атина и Посейдон кой от тях ще създаде нещо по-полезно за човечеството. Посейдон създал коня, Атина - маслиновото дърво. Зевс отсъдил в полза на Атина. Тази легенда е родена от уважението на древните гърци към маслиновото дърво - вкусното олио от плодовете на маслината служело и като масло за осветление, като козметично средство, и като смазка.
  Култът към маслината придобил плашещи размери, когато през 6 век пр. Хр. главният магистрат на Атина забранил износа на всякакво други селскостопански продукти и обявил, че ще наказва със смърт отсичането на маслиново дърво. Много естествени гори били унищожени, за да направят място на маслинови плантации.
  Така парадоксално, най-святото за древните гърци дърво причинило най-голямата екологична катастрофа из техните земи. Маслините, които нямат система от повърхностни корени, били засадени по хълмисти терени, където не могли като другите дървета да удържат горния пласт на почвите под натиска на дъждовете и ветровете. Сегашният песъчлив и каменист терен в голяма част от териториите на днешна Гърция е резултат от това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гърците нямат своя дума за маслина. Думата eleia се обяснява с блг. лея, лой, т.е. мазнина.

   Ако старите гърци бяха местни жители те щяха да са запознати с растенията и почвата на региона, който са обитавали. Херодот разказва как пелазгите направили земята край Химетос плодородна, гърците им завидели за това и им я отнели - История, VI-137.

   Явно е истина това, че гърците идват от пустините на Африка...установявайки се на Южните Балкани те ги превръщат ...в гола земя.

   Изтриване
  2. Анонимен17 май 2013 г., 8:14

   АНОНИМЕН - "Но вие се напъвате да доказвате нещо, незнайно какво. Все едно да доказвате, че английската азбука не е английска. Ами не е. Латинска е и е пригодена за английския. Същото като Линеар Б и гръцкия.
   Как за всички световни учени Линеар Б е най-ранна форма на гръцки език, макар и писана на негръцка азбука, само вие отричате?"
   Г-н Анонимен ,
   Я продължете да видим до къде ще стигнете?
   Ще стигнете ли до извода че "славянските " ни букви са взети от гръцките букви.Преди това не е имало нищо ли?

   Повтарям написаното от вас -"Линеар Б е най-ранна форма на гръцки език, макар и писана на негръцка азбука, само вие отричате?" - Линеар Б език ли е ?Не сте прецизен в изказването си или бъркам? Що така бъркате азбука и език? Ябълки с круши ли събирате?
   Спароток бъркам ли? Няма "минойски" език, има стара форма на "гръцкия"? Има минойска азбука, които елините са приспособили към елинския език? До кога ще казваме "гръцки" преди това понятие да съществува? Елинския език "гръцки" ли е?
   Наложи ми се да търся видове почви и в световните карти за чернозем се пише с латински букви.
   Какъв смисъла на думата чернозем на елински , гръцки, английски езици?
   Г-н анонимен ,
   Не разбрахте ли че Спароток иска да докаже че прослувутата, позната на света елинска култура в основата си е тракийска , че траките са имали писменост която елините са приспособили към своя език и са си я присвоили и са затрили старото тракийско знание., като в ново време са нарекли гръцко.
   За това се е сетил не само той , а много учени по света ,които той цитира.

   Пусни му тоя пост за културата на Средния Дунав, да го видим, кой е живял там? .
   До сега пристигахме от някъде от изток на коне , сега културата ни идва от Средния Дунав?
   Та в тази връзка , Спароток , обеща да пуснеш пост за трибалите?Прочетох някъде че това е най инатливото племе , което през вековете се е запазило от влияние и от изток и от запад?
   Чета Спароток , защото разширява границите на познанието и ще продължавам да го чета , защото разширява знанието ми за света. . Ще чета всеки който разширява тези граници.

   Рорик

   Изтриване
  3. Анонимен17 май 2013 г., 8:26

   П.С.


   "Явно е истина това, че гърците идват от пустините на Африка...установявайки се на Южните Балкани те ги превръщат ...в гола земя.
   За това трибалите си имат дума пустиняци - превръщат плодородната земя в ... пустиня.

   Все се каня да питам и все забравям , има ли такова племе елини в Африка като има факти че гърците са дошли от там?

   Рорик

   Изтриване
  4. Рорик, да имаш право, точно това искам да докажа, а имено, че прослувутата, позната на света елинска култура в основата си е тракийска , че траките са имали писменост която елините са приспособили към своя език и са си я присвоили и са затрили старото тракийско знание...като в ново време са нарекли гръцко.

   Що се касае до етнинима елини, той не принадлежи по право на дошлите от Африка данайци. Елини идва от ели, сели, това са трако-пелазги обитавали Епир от най-дълбока древност. Селите, наречени по-късно ели и елини са охранявали светилището на Зевс в Додона. Това е приничината за омировия израз - О Зевсе, пелазгийски, додонски...!

   Поради това, че името на селите наречени още елини е било престижно, то и други племена започват да се наричат така. Това име приемат и данайците...

   Сели, елини означава за-селени. Те са били установени на едно място, докато повечето от събратята им са скитали...както и гърците между другото.

   Племе сели е имало и в Южна Тракия.

   Изтриване
 7. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 8. Дължа ви извинение само за това, че се усъмних, че ще публикувате коментарите ми. За което се извинявам.
  Не съм събирал смелост и кураж досега да ви отговоря, както виждам, че намеквате. Просто блога ви не мога са го отварям с мозила, а в къщи нямам друг браузър.
  Не ви дължа извинение за Linear Pottery Culture. Същата възниква в Средна Европа. Но в интерес на истината, следва да кажа, че съществува теория, според която тази култура е продължение на по-старата, възникнала на Балканите Starčevo-Körös култура и е част от групата култури, наречени от В.Гордън Чайлд Дунавска култура. но възникването и от Starčevo-Körös култура е само една от възможностите, обсъждана от специалистите.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_Pottery_culture
  Макар че уикипедия звучи несериозно като източник, от собствен опит мога да кажа, че английската версия е написана професионално и коректно, поне що се отнася до историческа тематика. В дадения от мен линк подробно е описана спорната между нас култура, като има и позоваване на източници - включително и статиите, които вие ми дадохте.
  За съжаление не успях да отворя първата от тях, но прегледах втората. В нея освен всичко друго, включително и вашето твърдение за разпространение на Linear Pottery Culture, признавам пише го, има и интересни схеми за разпространение на животновъдство и земеделие от близкия изток и Мала Азия през Балканите към останалата част на Европа.
  Но дискусията за европейските неолитни култури е безпредметна в случая или казана по друг начин е ирелевантна на спора за линеарните писмености. Защото по времето на тази култури траките са били още далеч в бъдещето. Поне според болшинството учени, неолитните култура са прединдоевропейски.
  Затова, ако обичате, да се върнем към линеарните писмености и митичната тракийска азбука.
  Все още очаквам някои отговори от вас:
  Какви са приликите в позиция пет?
  Орфей коя азбука е създал - линеарните или някои по-ранни форми?
  Можете ли да посочите поне един автор писал на тази тракийска азбука или поне едно произведение за периода от линеар Б до девети век сл.н.е.?
  Всъщност този разговор вече сме го водили, мисля :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо - не трия коментари, които са критични. Не допускам само коментари с неприличен език.

   Не съм винаги на линия и някои коментари ги одобрявам след няколко дни. Имайте това предвид.

   Орфей е наречен изобретател на азбуката от Алкидамант, но аз лично смятам, че Орфей не е изобретил, а само пригодил някакъв тип линеарна писменост. Официално са само три, но де факто надписи с вариации на Линеар А и Б има също в Италия, Германия, България.

   Не виждам защо трябва да се учудвате, че няма оцелели древни тракийски книги. Страбон разказва за турдетаните, че имали богата литература, а също и исторически книги засягащи период от хиляди години. До ден днешен не е намерена нито една таква книга.

   О.Гърни споменава, че хетите са имали дървени книги, т.е. текст записан на дъски. Нито една от тези книги не е намерена.

   Етруските са имали също много книги, но от тях не е оцеляла нито една. Изключение прави може би само Liber Linteus, но това не е точно книга, а по-скоро ритуален надпис.

   Според келтолога Саймън Джеймс през 1 век преди Христа в Галия е имало повече образовани хора, отколокото в Рим. Цезар споменава за галите, че позват гръцки букви за деловата си кореспонденция... Нито един галски, юридически документ не е намерен до ден днешен.

   Както виждане няма нищо чудно, че никоя от тракийските книги не е оцеляла.

   Изтриване
 9. Относно знакът в позиция 5. Не разбирам защо Ви учудва ротацията му? Проследете развитието на така наречената гръцка азбука и ще видите как само за няколко века са настъпили значителни промени във формата на буквите:

  http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/gantiguo

  Между знаците на Линеар Б и глаголицата стоят около 1900 години. Това е огромен период, аз съм удивен, че толкова много прилики са се запазили.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За толкова време е нормално буквите да претърпят промяна. Само че вие изобщо не давате никакви сведения кога е станало това. Е и Ш също ли са една и съща буква? Ами къде са приликите в позиции 4 и 6?
   Не показвате никакви данни за използване на тази азбука. Твърдите, че няма запазени книги. Ами монументални паметници? Каменни надписи... къде са? Има запазени тракийски гробници - има ли надписи в тях?

   Изтриване
 10. Извинете, но тези страници ме объркват - не искам да съм Aнонимен, но не е и от значени кой съм, нека кажем, че съм Yafa.
  Чудното нещо Wiki каза това, защо си губим времето да търсим кои са гърците, а не се интересуваме кои сме ние:
  Има теория за родствена връзка на мирмидонците с (пра)българите. Йоан Малала пише „пристигна с атридите и самси Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидоняни, а сега българи, 3000 души“.[2] Тези сведения са много оспорвани, но са исторически факт. Това сведение е отразено и старобългарския превод на „Илиадата“ направен по времето на цар Симеон Велики в Преславската книжовна школа.[2] За връзка на мирмидоните с българите се споменава и от Йоан Цеца, който пише „и тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин“.[3]
  Дори писмеността не е толкова важна, колко това което са признали другите.
  Понеже много държите на кое как се е казвало и пишело, да, това е от значение, знам, се сетих че:
  Освен Бузов често днес срещаме Бузев и Бозов, това не е случайно.
  Не е случайно, вероятно, и че най-красивата в руския епос е Василиса Прекрасная. Като се замислим къде е Василевса и къде е Василиса, от руския епос, един от друг във времето..... ще видим, че явно нещо трябва да ги е свързало.
  А знаете ли, че ръжен хляб и днес във Финландия звучи като ружи лепа, както и че фурнаджиев/пекар/ е пакаринен? Тук според официалната история имаме вече цяла пропаст от време и пространство. Къде е България, къде е Финландия....
  Може би трябва да поемем риска да живеем не в постулат, а в хипотеза, хипотезата, че ни е имало и ще ни има.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен18 май 2013 г., 7:22

   Мирмидоните или Мирмидонците (на гръцки: Μυρμιδόνες) са митично ахейско племе от остров Егина. Според някои митове те произлези от Мирмидон, син на Зевс и Евримедуза. Според друг мит след като островът бил обезлюден от страшна чума, Зевс, по молба на Еак, превърнал мравките в страната в човешки същества и затова новият народ започнал да се нарича мирмидонци (от гр. μύρμηξ, „мравки“). По време на Троянската война мирмидонците се сражават под водачеството на Ахил

   Изтриване
  2. Мирмидоните са наречени българи от Йоан Малала..или по-скоро предци на българите.

   Преди доста време Артър Еванс обясни, че Ахил не е гръцко, а име принадлежащо на друг народ. Според Ван Виндекенс Ахил е пелазгийско име.

   Изтриване
 11. Анонимен18 май 2013 г., 7:53

  Οколо 1700 г. пр. Хр. се появява линеарното, сричково писмо, произхождащо най-вероятно от пиктографичното; наречено е линеарно писмо „А". Досега все още не е разчетено.Ок. 1500 г. пр. Хр.Критската държава запада. В двореца, завладян от нашествениците, се заселват нови жители (навярно микенските гърци). Те използват линеарното писмо „Б" — произхождащо от линеар „А", но твърде приспособено към гръцкия език. Запазено е на глинени плочки, датирани от 1450—1200 г. пр. Хр. Линеарното писмо „Б" е разчетено през 1953 г. от Майкъл Вентрис и Джон Чедуик.

  Ок. 1600—1200 г. пр. Хр.
  Късноминойски период — време на най-великото могъщество на Крит (до XIV в. пр. Хр.), а след това на неговия бавен упадък и залез.По това време в Крит управлява силният цар Минос-Μίνως (за него говорят Омир, Тукидид, Херодот). Той построява силен флот, извършва много завоевания, подчинява съседните острови, създава закони в държавата си.С Минос - Μίνως са свързани много древногръцки легенди, например митът - Μύθος за Тезей-Θησέας (син на атинския владетел Егей - Αιγεύς), който трябва да убие Минотавъра-Μίνως+Ταύρος(излиза от лабиринта-Λαβύρινθος с помощта на дъщерята на Минос — Ариадна-Αριάδνη) и по този начин да освободи своя град от тежкия данък.
  Тъй като целта на Тезей е да убие кръвожадния Минотавър, чиято "плячка" ставали младежите, то той се уговаря с баща си Егей - Αιγεύς в случай на успех да смени черните платна на кораба (в знак на нещастието, сполетяло атиняните), с който пътува, с бели.Тезей - Θησέας успява да убие чудовището и да спаси младежите, но влюбен в Ариадна - Αριάδνη дъщерята на критския цар Минос - Μίνως, чиято любов успява да спечели, - той забравя за уговорката с баща си и платната на корба остават черни.
  Виждайки отдалеч кораба с черните платна, без да дочака пристигането му в пристанището, Егей - Αιγεύς, обезумял от скръб, се хвърля от високите скали в морето.
  Оттогава това море носи неговото име и се нарича Егейско море - Αιγαίον Πέλαγος
  Според легендата Минотавъра е син на жената на Минос, представлявала получовек, полубик и се храни с човешко месо.По заръка на Минос, Дедал-Δαίδαλος построява за Минотавъра замък-лабиринт, от който той не може да излезе. На девет години атиняните трябва да му изпращат данък — жертвоприношение от 7 момичета и 7 момчета.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за ограмотяването но това го учихме в 7ми клас.и то по същия начин със смесване на несъвместими неща ,като гърци и ахейци ,от тези названия има няколко столетия(да не кажа хилядолетия) разлика но какво са те за великите сили в Европа НИЩО важното е да се създават непрекъснати вражди на Балканите.

   Изтриване
 12. Момче,далече си от истината,милиони години далече!Просто ни правиш на резил пред света! Добре че те са на бг език и няма кой друг да разбере твоите глупости!

  Днес са известни малко на брой тракийски думи, които са предадени от гръцки или латински автори и изрично отбелязани като тракийски. Не всички са изтълкувани.
  ασα „подбел“ у бесите (Diosk.). Еднаква с лит. диал. asys „хвощ“, латв. aši, ašas „хвощ, шавар“.
  βóλινθος „див бик, бизон“ (Arist.). Според Аристотел това животно се среща в Месапийската планина, която разделя страната на пеонците от тази на тракийското племе майди. От контекста следва, че думата βóλινθος е тракийска.
  βρία = πόλις, τεῖχος, „град“ (Strab.). Среща се често като компонент в селищни имена: Πολτυμβρία, Σηλυμβρία, Μεσημβρία, Μενεβρία, Mασκιοβρία, Βρέα.
  βρίζα „лимец, ръж“ (Galen). Гален видял това растение в Тракия и Македония.
  βρυνχόν = κιθάραν Θρᾷκες „китара у траките“ (Hesych.). Заета в рум. broancă „контрабас“.
  βρῦτος, βροῦτος, βρύττιον = πόμα ἐκ κριθῆς „вид ечемичено пиво, бира“ (Hesych.), βρύτεα (-ια) мн. ч. στέμφυλα, ἔνιοι εἶδος σκορόδου „джибри, вид чесън“ (Hesych.). Тракийската дума е със същата отгласна степен като англосакс. broð, ст.в.нем. prod „чорба“, лат. defrūtum „мъст, шира“, всички от ИЕ минало страдателно причастие *bhru-to- на глагола *bhreu- „варя“ (ст.в.нем. briuwan, англосакс. brēowan „варя бира“, лат. fervere, fervō „кипя“).
  δέβα „град“, погрешно написано λέβα, πόλις ὑπὸ Θρᾳκῶν (Hesych.) от ИЕ *dheh1-u-eh2 < *dheh1- „поставям“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това ИЕ *dheh1-u-eh2 < *dheh1- „поставям“ се обяснява с нашите девам, дявам:)

   Вл. Георгиев съврза βρία със стблг. за-врьти.

   βρίζα отговаря на българската дума брица- вид бяла пшеница.

   βóλινθος отговаря съвсем точно на стблг. воленте- вол, бик. Георгиев сам признава, че наставката инт във волинт е идентична на стблг. енте.

   βρῦτος се обяснява с вря, вариво

   ασα се обяснява с ос, остър

   Та къде са глупостите не разбрах...   Изтриване
 13. Момче,далече си от истината,милиони години далече!Просто ни правиш на резил пред света! Добре че те са на бг език и няма кой друг да разбере твоите глупости!

  dinupila, sinupyla „дива тиква“ на езика на бесите (Pseudoap.) Формата sinupyla е възстановена въз основа на текста Bessi nupyla (=Bessi sinupyla). Еднаква с лит. šunobuolas „кучешка ябълка“.
  γέντα = κρέα, σπλάγχνα „месо“ (Hesych.), „вътрешности“ (Kall., Nik.), според Евстахий тракийска дума.
  ἴτον „тракийското име на вид гъба“ (Theophr., Plin.) Няма етимология.
  καλαμίνδαρ = πλάτανος ἡδονιεῖς „платан“ у тракийското племе едони (Hesych.). Няма убедително тълкуване. Началото на думата (kalamin-) прилича на старогр. καλαμίνθη „вид благоуханно растение“, а краят -dar е еднакъв със староинд. dāru, старогр δóρυ, хет. ta-ru „дърво“ (ИЕ *dor-).
  κήμος „вид шушулков плод“ (Phot. Lex.). Няма етимология.
  κóλαβρος „песен, съпровождаща танца κολαβρισμóς“ (Poll.). Танцът се определя като тракийски.
  κτίσται „безбрачно живеещи траки, монаси“ (Strab.) Няма етимология. Думата може и да е гръцка (κτίστης „основател, строител“).
  μάγαδις „струнен инструмент у лидийците и тракийците“ (Alcm., Anacr.) - наречен на името на тракиеца Μάγδις.
  midne = vicus „село“, засвидетелствана в латински надпис от Рим, в който се споменава гражданин от Тракия, който произхожда от населеното място midne Potelense. Еднаква с латв. mītne „обиталище, подслон“ (< *mitine), производна на mitu, mist „живея, обитавам“.
  πέλτη „лек щит с покритие от кожа, използван от траките“ (Hdt.)
  ῥομφαία = Θρᾴκιον ἀμυντήριον, μάχαιρα, ξίφος „копие, меч използван от траките“ (Plut., Eust., Hesych.). Със съответствие в старогр. ῥαμφή „крив нож“, и двете вероятно са заемки от прединдоевропейския субстрат.
  σκάλμη = μάχαιρα, Θρᾳκία „нож, меч“ (Soph., Marc. Anton., Hesych.). Еднаква със старосканд. skǫlm „чатал на дърво, къс нож“ (*skol-m-), от ИЕ *skel- „режа“.
  σκάρκη = Θρᾳκιστὶ ἀργύρια „сребърна монета у траките“ (Hesych., Phot. Lex.)
  σπίνoς „камък, който гори като му се сипе вода“ (Arist.) Неясна.
  τορέλλη = ἐπιφώνημα θρηνητικὸν σὺν αὐλῷ Θρᾳκικόν „оплаквателен припев“ (Hesych.) Неясна.
  ζαλμóς „кожа“ (Porphyr.). Неясна.
  ζειρά = οἱ μὲν εἶδος χιτῶνος, ζιραί = χιτῶνες ἀνάκωλοι „вид (къса) горна дреха“ (Hdt., Xen., Hesych.). Няма тълкуване.
  ζελᾶς (Choerob.), ζίλαι = ὁ οἶνος παρὰ Θραιξί (Hesych.) „вино“. Със съответствие в старогр. χάλις ‘несмесено вино’, и двете вероятно са заемки от прединдоевропейския субстрат.
  ζετραία = χύτρη „гърне, делва“ (Poll.). Вероятно неточно предадена вместо *ζευτραία (= *źeutraia< *g^heu-tr-) Сравнява се със старогр. χύτρα, χύτρος „глинен съд, делва“ (*g^hu-tr-) от ИЕ *g^heu- „изливам“.
  Zιβυθίδες = αἱ Θρᾷσσαι, ἢ Θρᾷκες γνήσιοι „благородните тракийки или траки“ (Hesych.). Думата с разширена на гръцка почва със суфикс -ed- от *źibut- със съответствие в лит. žibutė „огън, светлина“ или причастната форма *źibant- = лит. žibąs „блестящ, светещ“, производни на žibeti „блестя, светя“.
  σίκινις „танц на сатирите в чест на Дионис“ (S., E.). Еднаква с лит. диал. šokinys „танц“, šokis „танц, празнично веселие“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дуриданов свърза σίκινις с лит. sukti - въртя се, суча, усуквам :)

   Zιβυθίδες отговаря на стблг. свитати -светя

   ζετραία идва от зея, т.е. става дума за съз с широко гърло

   ζελᾶς е свързана с нашата дума жълто, или желая

   ζειρά идва от звер, защото тази дреха първоначално е правена от животинска кожа

   σπίνoς е древен вариант на свентъ-свят

   σκάρκη е свързана със скърцам от нашите езиковеди

   σκάλμη е свързана със скала и осколка

   midne е древната дума за място, селище

   κτίσται е гръцкото предаване на чисти

   ῥομφαία се обяснява с руфя, ръфам, рубило

   πέλτη означава буквално плет, щита е лек, плетен от тънки клонки и покрит с кожа


   κóλαβρος е обяснено като коло въртеж от езиковедите

   γέντα се обяснява с гнет, натискам, удрям

   Относно καλαμίνθη ...думите с наставка инт не са гръцки...

   За кемос нямам обяснение

   Изтриване
  2. Шарл де Гол,,БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ЛЮЛКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ,, 1962 г.,,,,,,ФРАНСОА МИТЕРАН :БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА НАШАТА ПЛАНЕТА.,, >>>>>>Италианският президент Карло Чампи в словото си при откриването на зимната олимпиада в Торино през 2006г.каза,,БЪЛГАРИТЕ СА ЕДНИ ОТ ПЪРВИТЕ ТВОРЦИ НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ,,.

   Изтриване
  3. Интелигентните хора са способни да прозрат истината!

   Изтриване
 14. Я нещо във връзка с темата ,прясно топло пари.
  http://science.actualno.com/Minojcite-sa-bili-evropejci-news_424967.html

  ОтговорИзтриване
 15. Здрасти Павка,прекрасен труд.Не са малко тези които яростно защитават лъжата,парите и търговията, но времето им изтича.

  О, Триединни Боже, който обитаваш в Тракия,
  Свидетелствувам Истинно и обричам се да ти принасям дарове, велики Божий Сине,
  И само теб ще величая, О велики Боже мой,
  Ти, който си в храма си, моля избави ме!

  То са писали нашите предци хилядолетия преди гръцки и еврейски крак да е стъпил по нашите земи.Помагало е на тях, ще помогне и на нас.Хиляди вече са със теб, и никой и нищо не може да спре истината за нашата Българска история,защото от това зависи бъдещето развитие на човечеството.Бог ни обича и ще ни напътства,но и ние трябва да го обичаме не с думи а с дела.С голяма благодарност към целият ти труд.

  От истината лъжа не става и от лъжата истина никога,нали така?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря от сърце за подкрепата!!!

   Що се отнася до истината...тя може да бъде забавена, но не и спряна!

   Изтриване
 16. Не разбирам защо тази статия трябва да е в противопоставяне на нещо, което не е изказано. Никой не твърди, че Линеарните азбуки са гръцки, а се знае и се казва, че те принадлежат на Микенската и на Критско-Минойската цивилизация и че двете са слични по изписване, но имат различна звукова стойност. Не разбирам още защо само Микенската култура се засягва в тази статия, без да се съпоставят подобията или различията с Критско-Минойската култура и азбука.
  Най-важното е, че Линеарните азбуки не са в истинския смисъл азбуки, те имат много идиограми, пиктограми и дори йейроглифи... Това е съвсем друго ниво на езиково писмовно общуване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-важното според мен е, че продължение на линеарните писмености намираме сред руните на старите българи. Това е същестеното, то променя историята.

   Прочетете и това - Both Linear B and Linear A were written during the 2nd millennium B.C. in Minoan Crete. Although they are considered Greek, they are not connected with the Greek alphabet that came into use in the middle of the 8th century B.C. Somewhere between about 1100 and the first Olympic Games, in 776 B.C., use of Linear B died out.

   http://ancienthistory.about.com/cs/linearaandb/g/linearalinearb.htm

   Обърнете внимание на следния пасаж - Although they are considered Greek...

   Изтриване
 17. Николай Караянев25 ноември 2014 г., 19:00

  Разсъждавайки рационално стигам до извода, че линеар А и линеар Б не са гръцки поради факта, че гърците идват от някъде поне 10 века по-късно, второ Минойската цивилизация на остров Крит не може да възникне от никъде а още по-малко на остров (няма грубо казано суровинна основа).Трето това, че "нашите историци" са неизличимо болни от славяно,хунско,тюркско и други вируси не значи, че трябва да се мисли по тяхният начин. В нашите земи има толкова материални открития, които за мен като инженер говорят, че пелагрите, пеласгите,траките са тези наши деди които носят древно материално и друго знание, което е уникално и при ширещото се незнание изглежда извънземно.За мен отдавна е извън съмнение, че траките са били писменни с уникална религия и космогония, медицински познания, познания по строителство и металургия и други знания които за съжаление трудно ще преоткрием.Спомнете си за четириколесната колесница с уникално шаси тя за безпътие ли е или за широк път.Вижте какви са били колесниците на китайският император от 7в. пр.н.е..Виждали ли сте тракийският дълъг тънък меч от бих казал стомана, знаете ли как се изработва поне един тракийски златен съд или те са гръцки.Знам, че в богат дом колкото и да откраднеш все ще има ама стига де.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От нашите земи се краде повече от 2000 години...и пак има.

   Изтриване
  2. http://www.bitelevision.com/kakav-e-proizhodat-na-trakijskoto-pismo/comment-page-2/

   Изтриване
  3. http://bultimes.com/koj-unishtozhi-trakijskata-pismenost-ili-zashto-izopachavat-istoriyata-ni/

   Изтриване