26.05.2013 г.

ПОЖАЛЕТЕ ГАНЧО ЦЕНОВ!

Да се греши е човешко, това са го разбрали още в древността. Ние изграждаме своите вярвания и представи въз основа на определени сведения. Колкото повече данни притежаваме, толкова по-солидна е позицията ни. Понякога си мислим, че разбираме всичко, уверени сме в една идея и ревностно я защитаваме. Това по принцип е нещо положително. Отстояването на дадени виждания е признак на смелост. Може да се окаже обаче, че поради пропуски в знанията ни, ние без да осъзнаваме се борим против хората, които трябва да почитаме и обичаме.

Проф.д-р Ганчо Ценов е родолюбец заслужаващ уваженито ни. Неговите книги са дали гордост и самочувствие на много сънародници. Този български историк прави революционни за времето си открития. Стотици хиляди българи успяха да се докоснат до истината за своето минало. Други пък, дори да не бяха прочели работите на този даровит учен, се заеха с тяхната защита...и направиха грешка.

Не грешка за това, че проявиха смелост да поддържат Ценов. Не грешка за това, че са пламенни и искрено вярват в правотата си. Грешка е това, че не се подготвиха както трябва, а историята изисква солидна подготовка. Дори да нямаш време да прочетеш старите автори, задължително е да се запознаеш подробно с книгите на човека, когото уважаваш. Понякота една подробност променя нещата твърде много...

Повечето от нас знаят, че според Ценов ние сме потомци на старите трако-илирийци.Отново благодарение на Ценов (по-късно и на А.Чилингиров) доста българи разбраха, че Урфила е превел библията за нашия народ. Заслуга на проф. Ценов е и откритието, че хуните на Атила не са азиатски народ, а европейци говорещи славянски език. Най-важното и същевременно най-неизвестното за повечето хора открите на Ценов е това, че старите славяни са де факто гетите – тракийски народ, който е от същия произход както и старите българи.


Северните траки, дако-гетите са тези, които в по-късни времена биват наречени славяни
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Comati_dacians_romanian_government_picture.jpg


Родолюбивият ни учен пояснява това на няколко пъти, но малцина са прочели тези думи. Ето един цитат от работата БЪЛГАРИТЕ СА ПО-СТАРИ ПОСЕЛНИЦИ НА МАКЕДОНИЯ ОТ СЛАВЯНИТЕ” – “Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни.  Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан .-с. 18. 

http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

Това разбира се не е единсвеното място, на което проф. Ценов обяснява, че старите славяни делят една кръв със старите българи. В същата работа, на друго място се казва следното - ...отношението между българи и славяни е отношение на сродни народи, а не отношение на диви азиатци и мирни европейци…..   Славяните, значи, пазили българската държава от чужди народи и следователно не са били покорен и пасивен, а активен народ в държавата. Понеже се оставят само славяните да пазят България, а за българите не се казва нищо, то е явно, че тези два народа се идентизират с.8 

http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf


Ценов е уверен в думите си, а логиката му е желязна, той оборва отдавна наложени заблуди, но малко хора са отделили от времето си да прочетат и осмислят текста – ...че българите насилвали славяните, се взима като доказателство от привържениците на чуждия произход на българите, че българите не са славяни. Като че ли славяни не могат да насилват славяни. Заблуда се прави и като се идентизира славянското племе “словените” със славянската раса, когато всъщност словените са само едно от племената на славянската раса, към която са спадали още българи, агазири ...Като се казва, че българи налитали на словени, трябва да се разбира, че е имало вражда между славянските племена, а не че българите не са славяни. “  c. 23. 

В друга своя книга проф. Ценов отново обяснява на читателите си -Българи, славяни и анти са били един народ в три имена....Работата обаче съвсем не стои тъй, че името славяни е първичното име на славянската раса, от което най-сетне са се разделили имената на другите славянски племена. Името славяни е частично име. До сего са съществували и други славянски имена, като българи, анти, венети, акацири и пр. То се явава след името българи и наместо името българиПраотечеството и Праезикът на Българите, Хелиопол, София, 2005, с. 178.

Eдна от най-подробните работи на Ценов е  “ Кроватова Българи и Покръстването на Българите. Там съвсем убедително Ценов защитава славянския произход на старите българи.  В тази книга, на стр. 169-170 срещаме следния пасаж – Ценов се упрекваше и се упреква защото посочваше и посочва, че онези, които основаха българската държава не са турци, а славяни. В същата работа, на с. 205 Ценов пише – Тук пазители на държавата против неславянски народ бяха славяни, затова те са били господари на държавата. Тук със силата разполагаха славяните. Тези славяни се нарекоха българи, след като се съединиха с българите.

Както се уверяваме не в една и две работи родолюбивият учен обяснява, че няма разлика в произхода на старите българи и старите славяни. Ценов казва без увъртане, че българите са славянски народ…Днес обаче някои сънародници едва ли не скачат на бой, ако само се свърже името славяни с това на българите. Този криворазбран патриотизъм не ни помага изобщо да разберем миналото си. Напротив, хората с ограничени знания, но натоварени с емоции без да осъзнават действат против идеите на родолюбци като проф. Ганчо Ценов.

Как се стигна до този парадокс? Кой създаде лъжите за славяните? Често съм казвал, че от истинската история полза имат само българите. Това не е преувеличение. Нека обясня какво имам предвид. Понастоящем под славяни се разбират хората говорещи славянски езици. Става дума за около триста милиона души. Понятия от лингвистиката обаче не бива да се смесват с име на древен народ.

За да разберем как се е наложило името славяни, трябва да разгледаме историята на името германи. Корнелий Тацит обяснява, че първоначално името германи е важало само за едно единствено племе- тунгрите, като едва след време названието германи  става нарицателно за всички хора говорещи език сроден на този на тунгрите – “The name Germany, on the other hand, they say is modern and newly introduced, from the fact that the tribes which first crossed the Rhine and drove out the Gauls, and are now called Tungrians, were then called Germans. Thus what was the name of a tribe, and not of a race, gradually prevailed, till all called themselves by this self-invented name of Germans, which the conquerors had first employed to inspire terror.  

http://www.fordham.edu/halsall/source/tacitus1.html


По същия начин се налага и името славяни. В началото то е важало не за цяла група, а само за едно единствено племе. Понеже това племе е най-известно на римляни и гърци, то с неговото име биват наречени всички народи говорещи сродни езици*. Кои са обаче старите славяни, чии деди са те? За да отговорим на тези въпроси трябва да разгледаме работите на Страбон и Йордан.

Описвайки земите на тракийското племе гети Страбон споменава, че територията на тези хора започва в Херкинската гора- Шварцвалд. Там тя е само една тясна ивица край Дунава, разширяваща се в посока територията на тирагетите – the land of the Getae, which, though narrow at first, stretching as it does along the Ister on its southern side and on the opposite side along the mountain-side of the Hercynian Forest (for the land of the Getae also embraces a part of the mountains), afterwards broadens out towards the north as far as the Tyregetae.“ 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7C*.html

Тирагетите пък обитават земите край река Тирас – това е старото име на Днестър.Според Страбон гетите са владеели дълга ивица земя – от Германия, до днешна Украйна. В приблизително същата територия Йордан разполага славяните: от езерото на Мурза (Осиек, Хърватско) до Днестър “The abode of the Sclaveni extends from the city of Noviodunum and the lake called Mursianus to the Danaster, and northward as far as the Vistula”. 
http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html#geograph


Това, че стари славяни и гетитe са един и същ народ научаваме от Т.Симоката, който пише- “Славяни, или още гети понеже с това име се наричали в старо време.” (Г.Ценов, цитиращ Симоката в Праотечеството и Праезика на Българите, с. 15).  Изразът в старо време е важен, той показва, че славяните не са нов народ. Техните племенни названия доказват това. Едни от най-известните славянски етноними са тези на берзитите, сагудатите и езеритите. Тези хора са споменати от Плиний Стари на Балканите през I век под имената бризеи, сгаугди и озериати ( Historia Naturalis, IV.xi.40, III.xxv.148). Този важен факт се пропуска упорито от учените занимаващи се с историята на народа ни.

Не само от свидетелствата на Симоката и Плиний разбираме, че старите славяни са местен тракийски народ. Псевдомаврикий пише за старите славяни, че след смъртта на съпруга си, жената извършва ритуално самоубийство (F.Curta, The Making the Slavs, Cambridge University Press, 2007, p.51). Около хиляда години по-рано Херодот споменава за същия обичай на доброволна смърт на тракийската жена – История, IV.5. Този особен обред не е познат на венетите описани от Клавдий Птолемей в неговата “География”. Виждаме, че макар да са роднини на старите славяни, венетите не са идентични с тях. По същия начин викингите са  роднии на днешните австрийци, но това не ни дава право да наречем старите австрийци викинги. Родственост и идентичност са две различни неща, които не трябва да се смесват.

Днес всичко се хвърля на куп, прави се една безразборна мешавица от стари славяни, венети и анти. Това обаче са различни хора, обитаващи различни земи и имащи различна история. В древността се е правело ясно разграничение между славяни, венети и анти. За жалост повечето българи не знаят това. Не е известна и важната подробност, че земите на Словения, Словакия, Полша, Чехия, Русия ...са носели названията Venetia, terra Venetorum, Windisch Mark, Venaya...т.е. земи обитавани от венети. Старите славяни обаче са живели предимно по Балканите.

Ако учените в миналото бяха обективни, те щяха да обяснят, че старите славяни не са не са деди на руснаци, поляци, чехи, словени и др. а представляват голямата племенна група на гетите – един древен тракийски народ. Според Страбон гетите са от същия род както и мизите – друг отделен тракийски народ – Now the Greeks used to suppose that the Getae were Thracians; and the Getae lived on either side the Ister, as did also the Mysi, these also being Thracians and identical with the people who are now called Moesi.”  

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7C*.html


Както знаем от Симоката, в Ранното Средновековие гетите са придобили името славяни. От сведенията на Св. Йероним, Д.Хоматиан и др. разбираме, че новото име на тракийското племе мизи е българи**. Общата борба на стари българи и стари славяни срещу Римската Империя е фактически борба на гети и мизи срещу чужди нашественици.

Родствеността на стари българи и стари славяни показва защо няма чужд езиков субстрат в българския език. Родствеността на стари българи и славяни обяснява защо българският език е най-добрия кандидат за тълкуването на тракийските топоними, хидроними, лични имена и надписи.

Накрая нека да обясним каква е причината повечето хора да се плашат от славяните.Това се дължи на хитрата пропаганда на гърците, а по-късно и на лъжите на австро-унгарската и руска историческа школа. Пусна се нелепата измислица, че дедите на всички славяноговорящи народи са живели в Припятските блата до VI век. Внушаваше се, че старите славяни са били слаби и други народи са ги научили на държавност. Тези лъжи държат в плен съзнанието дори на академици, какво остава за обикновените хора. На никого не му се иска неговите деди да са били слаби и незначителни хора…

Нека видим как стоят нещата в действителност. Слаби и покорни са били венетите – деди на словени, словаци, чехи и др. Те са били многобройни, но не и войнствени. Старите славяни обаче са били кошмарът на Римската Империя. Не случайно Йоан Ефески въздъхва, че славяните се бият по-добре от римляните (П.М.Барфорд цитиращ Й.Ефески в “The Early Slavs”, The British Museum Press, London, 2001, p.61).

Доста хора изобщо не са запознати с важния факт, че в своята работа “Стратегикон Псевдомаврикий счита не кой да е, а точно старите славяни за най-голямата опасност за Римската Империя (Курта цитиращ Псевдомаврикий в The Making of Slavs, Cambridge University Press, 2007, p.50). Старите славяни са били способни за унищожат почти напълно цяла римска армия (Курта, The Making of Slavs р. 87).

Арабите също са познавали силата на старите славяни-гетите. Поетът Ал Ахтал е използвал името на славяните като метафора за опасност (Курта, The Making of Slavs р. 111). Част от старите славяни даже са били вземани като наемници в римската армия благодарение на качествата си на добри бойци (Курта, The Making of Slavs р. 349). Докато венетите са мачкани и са се покорявали на римляни, германи и др. то при старите славяни за свободата се е воювало до последен дъх. Император Лъв VI казва за славяните – Те по-скоро ще последват смъртта следвайки водача си, отколкото да се подчинят на римския закон.” (Курта, The Making of Slavs р. 320-321).


               битка между римляните и северните траки, наречени по-късно славяни
Къде останаха слабите и немощни славяни? Такива има само във въображението на пропагандистите и мошениците. Бяхме принудени да вярваме на диви измислици защото от нас бе укрита важна информация. Не ни се каза, че трябва да правим разлика между стари славяни, венети и анти. Не ни се каза, че венетите са деди на словени, словаци, поляци, чехи, руснаци, че антите са предци на украинци и белоруси. Не ни бе обяснено, че старите славяни са фактически гетите – древен тракийски народ живеещ в съседство с мизите, които в Ранното Средновековие стават известни под името българи. Без да знаем тези неща ние лесно можем да повярваме на лъжи.

С цената на много жертви и на къртовски труд проф. Ценов се добра до истината.Посочвайки непознатите факти за старите славяни, Ценов изми калта от името на тези храбри хора, които са и наши деди. Редно е да оставим емоциите и старите вярвания на страна и да прегледаме обстойно работите на достойния родолюбец. Не просто да казваме – аз почитам Ценов, а същевременно да му забиваме нож в гърба твърдейки, че не сме славяни...

С тази работа проблемът със спекулациите относно старите славяни не е решен. Трябва да се обясни и това, че славени и гети означава едно и също нещо – славни. Трябва да се обясни каква е причината вместо славяни да се пише Sclaveni, Sthlaboi, Sclaui, Esclaveni...това обаче ще бъде представено в друга статия. Тук само ще добавим, че освен Ценов други наши родолюбци също са доказали древните ни балкански корени. Става дума за Ц.Гинчев, Н.Йонков-Владикин, Г. Раковски, Г. Сотиров, А. Киряков, Ч.Бонев и др. Подобно на Ценов обаче тези хора считат старите славяни за траки и за наши деди.Използвана литература и пояснения:

 1.Г.Ценов, БЪЛГАРИТЕ СА ПО-СТАРИ ПОСЕЛНИЦИ НА МАКЕДОНИЯ ОТ СЛАВЯНИТЕ http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf
2. Г.Ценов, Праотечеството и Праезикът на Българите, Хелиопол, София, 2005;
3. Г.Ценов, Кроватова Българи и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
6. Jordanes, De Actibusque Origine Getarum, transl. Ch. C. Mierow   http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html#geograph
7. Pliny, Historia Naturalis, book 3-7, transl. H.Rackam, Harvard University Press, 1999;
8. F.Curta, The Making the Slavs, Cambridge University Press, 2007;
9. P.M.Barford, The Early Slavs”, The British Museum Press, London, 2001;

* Разбира се не само популярността на името славяни сред римляни и гърци е причината за налагането му. Многобройните, но слаби венети са се нарекли славяни защото името на славяните е внушавало страх.  От друга страна от родината на гетите славяни се разпространява и кирилическата писменост ползвана днес не само от нас, но също от сърби, руснаци, украинци, белоруси.

** На своята карта от 4 век Св.Йероним нарича земите ни Mesia hec et Vulgaria – Мизия, а също и България (споменато от Г.Ценов, Кроватова България...с. 33).
Д. Хоматиан не само нарича българите мизи- тракийски народ, но ги и свързва с конкретни събития от миналото – Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи които народът обикновено знае и като българиТе били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия”. превел А.Милев  http://www.promacedonia.org/bugarash/ko/kratkozhitie.html

47 коментара:

 1. В тази връзка ме интересува един въпрос от няколко години. Какви грешки е допуснал проф. Ганчо Ценов, за да не се популяризира неговата визия за историята на Българите? НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ГРЕШКИ ОТ НАУЧНО ЕСТЕСТВО. Имам предвид, че обстановката у нас, в началото на 20век, е била много по-благоприятна от сегашната за ИСТИНАТА. Доколкото знам, не е страдал и от липса на средства. ПРИТЕЖАВАЛ Е НЕОБХОДИМАТА ВИСОКА НАУЧНА СИСТЕМНА ПОДГОТОВКА. Разбира се, има много свидетелства на негови съвременници, че е бил умен, енергичен и работлив. Въпреки всичко, не е успял да се наложи, дори и само като алтернатива. Връх взима версията за тюркския ни преселнически произход и така до ден днешен.
  Без да си отговорим на този въпрос, нещата с Българската история трудно ще претърпят развитие. Показателен е примерът с това продължило десетилетия преминаване от "ХАН" до "КАН".
  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Единствената грешка на Ценов е това, че е обърнал прекалено много внимание на проучванията си и е събрал твърде малко съмииленици.

   Работите на Ценов са били приети от определени западни учени,някои негови идеи са приети и от наши учени. Като цяло обаче идеите на Ценов не са били изгодни на силните на деня, нито на Русия, нито на Германия, нито на Британия.

   Не е нужен много натиск от страна на великите сили, за да се обрече един учен на забвение.

   Изтриване
  2. Теодор Йончев27 май 2013 г., 17:44

   Грешките на Г.Ценов са огромен брой, но надали би могъл да се намери безпогрешен специалист - особено в доволно сложната, объркана и противоречива материя на ранносредновековната история. Въпросът обаче е дали става дума за грешки. Защото при Ценов се започва от изводите, заключенията и оценките, а аргументите идват (евентуално) доста по-късно. И след като вече си размахал някакво твърдение, а после се окаже, че източниците не го потвърждават, какво друго остава, след като не искаш да признаеш, че си неправ, освен да неглижираш източниците?

   Изтриване
 2. http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=3993&hl=%D6%E5%ED%EE%E2#entry45884

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, Ценов е направил грешки, както всеки друг изследовател.

   Обърнете внимание обаче на следното - приказката на Теофан, върху която учените на времето изградиха теорията за възникването на България...е пълна с грешки. За учените ни тези грешки не бяха проблем, те приеха разказа на задъхания от омраза грък, но пък отрекоха работите на Ценов заради неточности.

   Изтриване
  2. Обръщам ви внимание на прикачения файл в началните постове в темата. Критиката на Кроатова България и покръстването на българите е аргументирана много добре. Авторът е много добър историк, който познава отлично средновековната българска история и изворите. Познавам го лично - не е човек, който страда от догматизъм, нито робува на утвърдени мнения и авторитети. След него няма какво да добавя. Ако можете да оборите доводите му - ще ми е интересно да прочета.
   Но ми прави впечатление, че отговаряте в стил "а вие що биете негрите". Ценов е грешал, ама Теофан е писал приказка, пълен с омраза. Ако не ме лъже паметта, в стария блог имате статия за значение на Онгъла, в която се ползвате именно от свидетелствата на Теофан.
   Но аз бих се спрял на този ваш пасаж: "Не ни се каза, че венетите са деди на словени, словаци, поляци, чехи, руснаци, че антите са предци на украинци и белоруси."
   Можете ли да дадете доказетелства за това ваше твърдение? По силата на какво решихте, че украинците са потомци на антите?

   Изтриване
  3. Няма прикачен файл, дали сте линк и то към нещо, което само бегло наподобява критика. Няма начин да ме убедите, че тази личност - RIZAR има историческо образование.

   Ценов публикува "Праотечеството и Праезикът на Българите" през 1908 г. Можете ли да ми кажете колко завършени и публикувани проучвания на старобългарски селища има преди 1908 г.? Ценов не може да ходи и да копае сам, това не го е правил нито Златарски, нито Иречек. Обикновено историците ползват работи на археолози.

   Rizar явно не е чел изобщо работите на Ценов, който изполва не един и два исторически извора зясягащи религията на старите балканци.Ценов цитира Йоан Златоуст, Созомен, Йероним, Валафрид Страбон...

   Не виждам проблем да се позват географски наименования споменати от Теофан. Друг, съвсем друг въпрос са неговите тълкувания на събитията от края на 7 век...


   Понеже отричате Ценов, бихте ли дали за пример труда на някакъв друг историк, който най-правдиво и точно е описал нашата история?

   Нали няма да забравите :)

   Изтриване
  4. Рицар не го познавам
   Имах предвид Йончев и пост 2 в темата. В него е прикачения файл. Погледнете го. След него няма какво да добавя.
   А, ако Теофан е писал приказка, то не виждам как може да се доверявате на сведенията му за местонахождението на аспаруховия лагер.
   А вие дали ще обосновете твърдението си антите и украинците? Ще ми е прелюбопитно.

   Изтриване
  5. Няма да е зле да бъдете по-точен. Можехте да кажете още в началото, че става дума за Йончев и прикачен от него документ.

   Колкото до Йончев, да, той е на по-високо ниво от rizar, но не винаги е коректен. Ще посоча защо:

   Йончев казва:“ ”4.2.Понеже “Безмер” звучи славянски, оттук са направени 3 заключения: а) родът Дуло е славянски; б) ако Безмер = Батбаян, това значи че и Аспарух е славянин, защото той е брат на Батбаян; в) щом Батбаян и Аспарух излизат славяни, то всички българи са славяни. “ “

   Ще съм Ви безкрайно благодарен, ако ми посочите страницата, на която Ценов прави точно тези твърдения, които Йончев му приписва.


   Йончев казва още: “5.1.До към с.40 Г.Ценов ни е осветлил, че:
   - българите ен а с ксити с.(21);
   - българите са хуни (с.21);
   - българите-хуни са скити (с.21). Последното малко противоречи на първото, но да не изпадаме
   в незначителни подробности;
   - хуните са скити или славяни (с.22); “

   Аз лично не виждам никакво противоречие. Ценов цитира Приск Панийски, който многократно нарича хуните с името скити. Атила и Бледа са наречени царски скити.

   За славяснския език на хуните Ценов се е обосновал много добре. Посочил е думите страва, медос, личното име Баламир и др. Те имат славянска етимология.Ценов цитира и Страбон, който дава превод на думата скити с гръцката дума номади, като предлага за тълкуването глагола скитам.

   Ще дам отговор за антите и украинците когато ми посочите за пример труда на някакъв друг историк, който най-правдиво и точно е описал нашата история.

   Нека да не обръщаме дискусията на разпит, аз също имам право на въпроси:)

   Изтриване
  6. Анонимен28 май 2013 г., 9:59

   Йончев казва:“ ”4.2.Понеже “Безмер” звучи славянски, оттук са направени 3 заключения: а) родът Дуло е славянски; б) ако Безмер = Батбаян, това значи че и Аспарух е славянин, защото той е брат на Батбаян; в) щом Батбаян и Аспарух излизат славяни, то всички българи са славяни. “ “

   Ще съм Ви безкрайно благодарен, ако ми посочите страницата, на която Ценов прави точно тези твърдения, които Йончев му приписва.

   На страница 22-23. За останалата част от критиката, не мисля, че мога да кажа нещо повече от нейния автор, още повече, че той самият е писал коментар тук.

   Питате: "Ще дам отговор за антите и украинците когато ми посочите за пример труда на някакъв друг историк, който най-правдиво и точно е описал нашата история."
   Така поставен въпросът ви е некоректен. Искате от мен да направя съпоставка между всички историци, писали история на България и да избера този, който я е описал НАЙ-добре. Сам разбирате, че това е практически невъзможно.
   Ако бяхте формулирали въпросът си по-коректно въпроса си, като сравнение с Г.Цанов и кой е писал по-правдиво и точно от него, щях да ви отговоря - почти всеки от Златарски досега.
   А сега ще очаквам вашите аргументи за антите и украинците

   Изтриване
  7. Сетих се да се включа и аз в критиката.

   Ценов цитира и Страбон, който дава превод на думата скити с гръцката дума номади, като предлага за тълкуването глагола скитам.

   Звучи логично и непоклатимо. Но има една малка подробност... Знаем ли какво е самоназванието на самите скити? Как те самите са се наричали? Доколкото знам, информацията за тях дължим на гръцки и римски източници.
   Направим ли аналогия с апачите в САЩ, то името, с което са известни е от езика на зуните и се превежда като врагове. Т.е. наименованието на апачите има съвсем логично обяснение на езика на зуните. От това съвсем спокойно може да направим извод по горния метод, че апачите са зуни, щом тяхното племенно наименование звучи логично на езика зуни. Само дето между зуни и апачи няма никаква връзка, освен обитаваните територии.

   Изтриване
  8. Не разбирам какво е некоректното на въпроса ми - кой друг историк е описал най-правдиво и най-точно историята ни?

   Щом Ценов е под всякаква критика, дайте пример с работата на друг учен, чийто метод трябва да служи за еталон. Бягането от отговорност не е признак за увереност в собствената си правота.


   Колкото до името на скитите...щом номади е превод на скити, то от чий език трябва да дойде скити, след като не е гръцка дума?

   Изтриване
  9. Прочее, в Кроватова България и Покръстването на Българите, на стр. 22-23 не мога да намеря твърденията на Ценов, за които Йончев и Вие твърдите, че присъстват.

   Изтриване
  10. Не знам къде четете, но на стр. 22-23 пише съвсем ясно
   "В списъка на българските князе се споменават следните български князе със славянски имена Гостун и Безмер. Безмер е князувал преди Аспарух от двете страни на Дунава (интересно от къде Ценов черпи сведения, за князуване от двете страни, след като в Именника не пише нищо такова). Най важното е, че славянинът Безмер е произлизал от рода Дуло, от който е произлизал и Аспарух и от това се разбира, че и Аспарух е от славянски род..."
   И ако този пасаж не е точно логическата конструкция посочена по-горе, не знам какво е.
   На въпросът ви дадох отговор. И той е, че така, както е формулиран не може да получи еднозначен отговор. Няма как да ви кажа кой е писал най-точно историята ни. Всеки има грешки, така че едва ли някой може да бъде посочен за еталон. За какъвто разбирам от формулировката на въпроса ви, че признавате Г.Цанов. "Ако не е той, кой е тогава" Горе долу така разбирам въпроса ви. Колкото до това, кой е по-правдив от Ценов, ви отговорих - всеки сериозен учен от Златарски насам.
   Всъщност разбирам каква е целта на въпроса. Да кажа едно име, вие да посочите грешките му и да контрирате - Ето, не признавате Цанов, пък се доверявате на Х, който също е писал неточности.
   Така че на вашия въпрос съм отговорил, това, че не ви харесва отговора ми е друга тема. Сега очаквам да кажете за антите и украинците.
   Колкото до скитите - дадох ви съвсем удачен пример с апачи и зуни.
   И като приложим вашите и на Цанов методи към този пример може да го поразширим. Апачи и зуни обитават една територия, имат сходна материална култура. Апачи е обяснимо на езика на зуните. Съвсем логично е да се приеме, че двата народа всъщност са един и същи. Като добавим към казаното, че зуни звучи съвсем като българската дума "цуни", който е диалектна форма на "целуни", като се позовем на А.Константинов, който свидетелства за сходства между българите и индианците, като добавим към това и сведенията на М.Семев, посетил обитаваните от апачи и зуни райони, който също свидетелства за сходства с българите, спокойно може да направим още една крачка и да обявим, че българите са праотци и на зуни и апачи.

   Изтриване
  11. Не мога да дам коментар на пасажа, който би трябвало да е на стр. 22-23, тъй като явно страниците не съотвестват поради разричните години на изданията - моето и това на Йончев.

   Изобщо не сте отговорили на въпроса ми - кой друг историк е описал най-правдиво и най-точно историята ни? Отново установявам бягане от отговорност...Иначе имате право - поисках име на автор, за да Ви покажа, че правенето на грешки не е патент на Ценов.

   След като всеки прави грешки, редно е да се запитаме - защо има фанатично преследване на Ценов и не само преследване, но също оплюване, клевети...а другите автори направили грешки трябва да останат в сянка.

   Изберете си автор, нека да го обсъдим и да видим дали няма да има редица от грешки в неговата работа. Не е редно да се напада един автор, а другите да се изкарват перфектни след като не са.

   Сравненията, които правите с апачи, зуни и българи са несъстоятелни. Вие умишлено, или неумиилено пренебрегвате важни подробности:

   1.Индианците са приели много неща от пришълците европейци. Става дума за ездачеството, ласото, скалпирането.
   2.Да, има общи орнаменти в шевиците на българи и някои индиански племена, но при нас коренът на тези мотиви е в Неолита, докато при индианците е от доста по-късно време. Контакти между Стария и Новия свят е имало и преди Колумб, Т. Хайердал доказа, че прекосяването на Атлантика е възможно с примитивен кораб.
   Не е нужно стари българи да се прекосявали моретата, често други народи са просредници в разпространяването на култура.
   3.Вие сравнявате народи, които са от различен антропологичен тип...това само по себе си е налудничаво. Омоними винаги ще се намерят, те обаче не говорят за родство. Родство имаме, ако има общи думи между два народа, които обитават една територия и са от един и същ антропологичен тип.


   Макар да не ми дадохте пример с име на безгрешен автор, аз ще ви представя индикация за произхода на антите.

   Личните антски имена Мезамир, Келагаст, Доброгаст, Бож, Идариз се тълкуват лесно с украински език...също и с български разбира се защото ние сме родинин на украинците.

   Често един народ навлиза в територията на друг народ, както например турците са окупирали наша територия. Турският език обаче е неподходящ за тълкуване на българските имена. Щом украинският език е подходящ за тълкуване на имената на антите, то това е силна индикация, че антите са деди на украинците.

   Самите имена анти и украинци имат едно и също значение - живеещи в покрайнините. Това е също индикация, че става дума за един и същ народ. Херодот свидетелства, че персите са наричани още артеи и кефени. И двете думи имат значенето - щастливите...

   Повече индикации ще представя, когато представите име на автор, чиито грешки ще обсъдим.

   Ако не представите автор, то нашата дискусия приключва. Изборът е Ваш :)

   Изтриване
  12. Казах ви съвсем ясно, че няма как да ви посоча името на автор, който е НАЙ-точен. Всички имат грешки.
   Да видим антите и украинците.
   Вашата логика е точно същата като за индианците. Само че пропускате кога се появява украинската нация и какво води до нейното появяване.
   С лека ръка зачертавате историята на Киевска Русия и Галицко-Волинскато княжество.
   Предполагам ви е известно, че първо Русия възниква около Киев, т.е. на територията на днешна Украйна. По онова време за Украйна и украинци никой не е чувал. Русия е славянска държава, дори за момент съм склонен да приема вашите твърдения, че руснаците са венетите. Значи Русия е създадена от венети около Киев. Заемала е доста общирни територии от Черно море, на север почти до Северния океан. Давам приблизителни граници. След смъртта на Ярослав Мъдри през 1054 започна силен разпад на държавата на различни удели (княжества). В онези времена Украйна е само географско понятие със значение на покрайнина. Често териториите са преминавали от полска към руска власт. От това смесване на поляци и руснаци постепенно се формира и украинската народност и украинския език.

   Изтриване
  13. След като не желаете да изберете един друг историк, чиято работа да обсъдим, нашата дискусия приключва.

   Жалко...

   Съветвам Ви обаче да правите разлика между старите руснаци и тези, които днес са наречени руснаци. Не става дума за един и същ народ...

   Изтриване
  14. В темата се обсъжда Г.Цанов. Опитите ви да се отклони дискусия към някой друг са елементарен начин за манипулация от типа "всички грешат, ама виждате ли сама Цанов обвиняват". Казах, че всички са допускали грешки, но, ако мога да цитирам Йончев от по-горе
   "Грешките на Г.Ценов са огромен брой, но надали би могъл да се намери безпогрешен специалист - особено в доволно сложната, объркана и противоречива материя на ранносредновековната история. Въпросът обаче е дали става дума за грешки. Защото при Ценов се започва от изводите, заключенията и оценките, а аргументите идват (евентуално) доста по-късно. И след като вече си размахал някакво твърдение, а после се окаже, че източниците не го потвърждават, какво друго остава, след като не искаш да признаеш, че си неправ, освен да неглижираш източниците?"
   Мисля, че тук съвсем точно е казано какви са "греховете" на Цанов. Вие обаче упорите се опитвате да отклоните разговора към друг историк.

   Съветвам Ви обаче да правите разлика между старите руснаци и тези, които днес са наречени руснаци. Не става дума за един и същ народ...

   Както виждате приех за момент вашата теза, че руснаците са наследници на венетите. За днешните руснаци не съм обелвал и дума, нали?
   Това че вие се отнасяте лекомислено, да го нарека, към историята на Киевска Рус и руските княжества е показателно за методите ви на работа. Вероятно искате да ме убедите, че жителите на Киевска Рус са анти и от тях по-късно произлизат украинците. Поне така предполагам. Иначе не виждам никаква логика в твърденията ви.
   Не отричам, че вероятно по тези територии са живели и анти. Но няма как да докажете, че украинците, които се оформят като нация векове по-късно са наследници на антите, а руснаците на венетите. Украинците са смес от руснаци и поляци. А според вас руснаци и поляци са венети.

   Изтриване
  15. Прощавайте, но следния Ваш израз е крайно несериозен - "Украинците са смес от руснаци и поляци".

   Ако кажете това на украинец, в най-добрия случай ще ви помисли за някакъв, който си търси белята.

   Просто обяснете къде се изпаряват антите, които според Йордан са най-храбрите.

   Изтриване
  16. Понеже за пореден път от сянката на анонимността си ме обвинявате в непочтеност, чудя се какво изобщо търсите в този блог?

   Аз не общувам с хора, които смятам за непочтени защото зная, че това е загуба на време. Отново и отново Вие ми изкарвате манипулатор, но, ако настина съм такъв, то спорът с мен би бил напълно безполезен...защо идвате при мен?

   Съмнявате се дали грешките на Ценов са изобщо грешки...Нека да погледнем към един друг учен - Веселин Бешевлиев. Държа да отбележа, че се възхищавам от таланта на този човек. Това разбира се няма да ме възпре да кажа, че той си е позволил (или е бил принуден ) да излъже.

   На стр.311-312 в “Първобългарите, История бит и култура”, 2008, се говори за орендизма. Споменава се това, че, този, който пие от чаша приготвена от черепа на врага придобива по-голяма жизнена сила...

   Може и така да е, не споря, но се чудя защо Бешевлиев споменава индианците ирокези, суматрийското племе батак, всички тюрски народи, но пропуска траки и скити. Съмнявам се, че Бешевлиев не е запознат с работите на Херодот и Флор, които пишат за чаши от човешки черепи при траки и скити. Българите са наричани многократно траки и скити, ни никой стар автор не ги е нарекъл тюрки, или суматрийци.


   В същата работа, на стр. 257 - намираме нещо още по-фрапиращо. Цитирам дословно - "За съществуването и употреба на писмо от черти и резки у българите съобщава и съвременния на първобългарите Черноризец Храбър в често превежданото място от панергичното му съчинение О Писменах - Чрьтами и резами чьтехон гатаахон погани сонщи..."


   Ето на това му казвам лъжа и манипулация. Според Бешевлиев първобългарите са тюрки - народ с различен произход и език от славяните. Защо тогава използва свидетелството за славяните като го приписва на първобългарите, нали те според него са друг народ?

   Бешевлиев е пропуснал следното: "Прежде убо СЛОВЕНЕ не имахон кънигъ, но" ... и е дал само - "чрьтами и резами чьтехон и гатаахон погани сонщи".

   Ето, какво трябваше да представи Бешевлиев - "Прежде убо СЛОВЕНЕ не имахон кънигъ, ночрьтами и резами чьтехон и гатаахон погани сонщи".

   Да, но понеже Бешевлиев счита славяните за друг народ...той просто превахва текстна където пише славяни и внушава на читателите си, че Чернорицец Храбър е писал за протобългарите от тюркски произход…

   И това, ако не е лъжа не зная...

   Няма светци на този свят, всеки греши, понякога някои хора се изкушават да поизлъжат. Както е казал Христос – Който е безгрешен, пръв да хвърли камъка...

   Изтриване
 3. Когато съм чел книга на Г.Ценов в Столична библиотека, ми направи впечатление, че някои хора най-нагло са писали с химикал по страниците свои коментари, наричайки Ценов - "неграмотен историк" и т.н.
  Със сигурност много хора не го харесват, но всеки, който търси усърдно истината е бивал намразен от света...
  Сам Св.Августин казва, че който търси дълбоките божии истини сам изпада в ерес. Така и Ценов е изпаднал в историческа ерес в очите на хората, които са затворили вратата на знанието. Но тя всъщност седи открехната. Хора, като Вас го доказват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, прав е бил Свети Августин, а има и друга поговорка - Прекален светец и Богу не е угоден.

   Ако Ценов бе писал глупости, той щеше да е удобен. Ценов обаче откри много истини, а точно откриването на истината предизвиква гнева на тези, които се боят от нея.

   Изтриване
  2. Фашист, шовинист или параисторик, д-р Ганчо Ценов може да бъде разгледан като
   интересно и подчертано дискусионно име в българската историческа наука в началото на XX в. Въпреки че неговите тези не намират сериозна подкрепа и биват разкритикувани и отхвърлени от официалната българска наука, д-р Ганчо Ценов притежава своеобразна „националистическа харизма”, която е изключително удобна за употреба от новите съвременни носители на националистическия патос в българското общество. Това са маргинални елементи в общественото пространство, целящи радикализирането на официалната българска история именно в насока, подобна на предложената в творчеството на д-р Ценов.
   Задачата пред съвременната академична историческа наука е да определи с какви методи може да се подходи към въпросните носители на националистически настроения в България – с диалог, с контра-аргументация или с тотално отхвърляне на възприетите от тях метаисторични тези.

   Изтриване
  3. T.Jonchev: Ако нямаме факти, имаме Ганчо Ценов.Помакът правилно казва, че според Ценов мненията нямат значение, но пропуска все пак нещо съществено - те няма значение за Ценов само ако не са Ценови. Ако са негови - стават факти.

   Изтриване
  4. Същото важи за цялата плеяда от учени оформили материалите по история. Нямаше сведения за това, че владетелите ни са носели титлата хан, но това се втълпяваше на студентите. Нямаше никакви доказателства, че езикът на старите българи е тюрски, но това се твърдеше десетки години. Днес никой уважаващ себе си лингвист не би определил характера на даден език по двадесетина съмнителни думи, за които даже не е доказано, че са ползвани от аспаруховите българи.

   Преди да тръгнеш да вадиш треската от окото на другия, първо извади гредата от собственото си око. Исус Христос

   Изтриване
 4. Ценов греши май само географски. Старите славяни гетите са траки, сродни с мизите.
  Дай да видим кои не са траки. Венетите определено не са. Те може да са наречени сКлавени, и да са били роби в ЗРИ. СлОвените обаче са други. Названието е религиозно, не етническо. Те са последователи на Бог Слово.
  Как ще обясниш парадокса, че ние разбираме славяните, а те нас не, ако всеки говори на неговия език?
  Поздрави Бриг

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма бог слово, по същата логика трябва да кажем, че има бог логос...

   Христос казва за себе си - Аз съм пътят, истината и живота.
   Христос е Бог на християните, но не ми е известно някой да почита бог път, бог истина и бог живот.

   Славени и словени е едно и също нещо, днешните словени обаче са носили съвсем различно име в древността, а именно - венети.

   Колкото до разбирането и неразбиратено между българи и други славяноговорящи ще кажа, че един сърбин, хърват, босненец, или словенец може да се разбере с българин при добро желание.

   Изтриване
  2. Има бог Логос(Слово) поне така пише в книгата "Куо вадис" на Сенкевич, която чета в момента. Словените и Склавите се споменават отделно!
   Колкото и добро желание да имат чехи и поляци да ме разберат най често повтарят Цо?-Какво?!? и накрая се разбираме на английски :)) Дори да ползваме общи думи, ние използваме предлог а те падежно окончание за една и съща дума. Чуват позната дума, но как е завъртяна и какво значи не вдяват. Сърбите също, голям смях е с тях по морето.
   Поздрави.
   Бриг

   Изтриване
  3. Сенкевич е автор на художествена, а не религиозна литература. Няма култ, който да е базиран на писанията на Сенкевич.

   Понятието сродни едици не съвпада с идетични езици.

   Баварците са германци, но един германец от Хамбург не може да се разбере с един баварец:)

   Изтриване
  4. Анонимен31 май 2013 г., 8:46

   http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/ioan.htm

   А евангелие от Йоан? Там се казва че бог беше словото.
   Словени е религиозна общност включваща различни етноси(тогава хората не са се самоопределяли етностно)
   Склави е друго, може да значи и роби. Както ти казваш това да са венетите(миролюбиви) предци на чехи, поляци и т.н.
   Мисля така защото Блъгари също е било религиозно понятие а не етностно.

   Изтриване
  5. Един бог е наричан с много епитети, но от епитет до име съществува разлика. Христос е наречен още agnis dei, но ние не почитаме бог-агне, нали?

   Склави не може да е означавало първоначално роби защото думата няма смисъл нито на гръцки, нито на латински, появява се в тези речници в доста късен период.

   Ако твърдите, че българи е религиозно понятие, то Вие трябва да се обосновете и да представите доказателства...иначе си остава лично желание.

   Изтриване
  6. Анонимен1 юни 2013 г., 11:08

   Ама на велик ден и гергьов ден ядем агне, не ли?
   Надписа на цар Пресиан(835-852) гласи следното: "Ако някой търси истината Бог вижда. Ако някой лъже Бог вижда. Блъгарите направиха много добрини на християните, а те ги забравиха. Но Бог вижда." - акцента в надписа е Бог. Двете названия са религиозни(но от различна деноминация), няма как едното да е етностно а другото религиозно, защото по това време хората не са се самоопределяли етностно. Етностното самоопределяне започва чак след 16 век.
   Същото и със слОвените. И блъгарите и словените са набедени за еретици. Или езичници. Но какво е езичник? Език и слово са синоними. Почитатели на pagan gods(до християнски богове) съвсем друго хе-хе.
   Тази теза обяснява и етносните различия между траките. Защото са били обединени няколко етноса на религиозен принцип.

   Изтриване
  7. Знаете ли изобщо на какъв език е надписа на княз Персиян ?

   Тази фраза - Етностното самоопределяне започва чак след 16 век...не отговаря на истината, това е едно внушение, за което няма доказателства:)

   Изтриване
  8. Анонимен2 юни 2013 г., 10:49

   Е хайде холан. Първата национална държава е Наполеоновата.

   Изтриване
  9. Каква е била държавата на Декебал :)

   Изтриване
 5. Мода и история се срещат по повод 1150 години славянска писменост

  Две изложби като част от общия проект "Духът на букви и знаци", посветен на националните чествания по повод 1150 години от Моравската мисия на братята Кирил и Методий, се откриват тази вечер, 29 май, от 18:30 ч. в "София ивент център", съобщиха организаторите на инициативата "Градът Медиа Груп".
  Първата изложба "България - съкровище на словото" идва в София след представянето й в Брюксел през февруари. Историческата експозиция е авторски проект на Института за литература със съдействието на фондация "Българска памет".

  ОтговорИзтриване
 6. Езикът на аспаруховите българи и този на волжските би трябвало да е един и същ.
  Светите братя-първоучители, участват в мисия при хазарите, под чиято власт се намирала и Волжска България, но няма свидетелства, че славянската писменост е създадена с цел да се християнизират именно тези "славяни".
  Почти по същото време по тези места идва и арабска мисия и българите от Волга не след дълго приемат исляма.

  Днес волжските българи не подлагат на съмнение, че езикът на техните прадеди има тюркски корени. Публикуват се "речници", които сякаш потвърждават това.
  Възможни ли е тамошните българи да са изгубили славянския си език? При какви обстоятелства би могъл да бъде заличен даже споменът за хипотетичния им, славянски праговор?

  Не е ли по-вероятно от трако-славяни и българи с тюркски език да се е образувал българският народ? Щом той е просъществувал до днес значи тази сплав може да издържи всички изпитания.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма сведения езикът на простолюдието във Волжска България да е бил идентичен на този на селското население в Дунавска България.

   Възможно е населението на Волжка България да е било от разнороден произход, но да е имало благородническа класа състояща се от хора говорещи същия език както и хоратаот Дунавска България. С елиминацията на аристокрацията във Волжска България е заличен родния език на основателите й.

   Изтриване
 7. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 8. Случайно видях, че тук има линкове към една от книгите на Ценов, които съм качил на сайта си...

  @ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - качил съм и книгата на Ценов "Кроватова България и покръстването на българите":
  http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_KrovatovaBG.pdf
  Ако желаеш, може да сложиш линк към нея в точка 3 от литературата.

  Що се отнася до споменатите по-горе критики на Теодор Йончев, искам да кажа, че са адски манипулативни.
  Преди няколко години започнах да разкривам манипулациите точка по тока, като стигнах до т. II.5:
  http://www.bgpatriot.com/web/bg/topics/bulgaria/history/cenov_critics/

  Не твърдя, че Ценов е прав за всичко, което пише.
  Това, което твърдя е, че Йончев умишлено манипулира, като го показвам с помощта на по-подробно цитиране на Ценов.
  Просто най-честата манипулация е изваждане на думи от контекст, за да им се припишат неща, които Ценов никога не е твърдял, след което тези приписани неща се оборват или иронизират.

  Занемарил съм разкриването на манипулациите на Йончев поради липса на свободно време и твърде нисък приоритет в задачите ми.
  Рано или късно ще го довърша обаче...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Кънчев, аз също осъзнавам, че проф. Ценов е направил грешки, но това е неизбежно за който и да е учен. Срамно е, че се намират хора като господина когото споменавате. Те се съсредодочават само върху негативното, а отвърщат очи от положителното и доброто за интересите на България.

   По-добре не се занимавайте с въпросния господин. Такива хора не заслужават времето и вниманието ни.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Ако не се отговаря на такива като Йончев, то те си изграждат едно високомерно "професионално" мнение - пример:
   http://nauka.bg/forum/index.php?s=3841647816bcca66381187608481d4dd&showtopic=3993&page=20

   Според "професионалиста" няма конкретика в подробните ми цитирания, а пък наглите му манипулации с частични цитирания и преиначавания на думите на Ценов били за "непреднамерени хора"...
   Не знам какъв специалист е по история, но е пълен лаик като манипулатор - до II. 5. от pdf-а му няма дори една точка без очевидна манипулация.

   Като покрия по-голямо количество от манипулацийките му, ще се включа във форума от по-горе, за да покажа колко струват.
   Лошото е, че няма да е скоро, защото от години нямам време да се занимавам с това...

   Изтриване
  3. Нека г-н Йончев да мисли каквото иска за себе си. Колкото повече се самовъздига един човек, толкова по-болезнено ще е падането му. Това е само въпрос на време.

   Изтриване
 9. ЗЛАТАРСКИ ,ИРЕЧЕК И ОЩЕ ЦЯЛ КУП БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЦИ ОМАЦАЛИ НАШАТА ИСТОРИЯ И КОГАТО ГАНЧО ЦЕНОВ ПИШЕ ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ И ВЕЧЕ СЕ ЗНАЕ ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА ВЕЛИК НАРОД.....КОЙ ЛИ ЩЕ ОПРАВИ УЧЕБНИЦИТЕ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  ОтговорИзтриване
 10. Ангел Кънчев8 ноември 2013 г., 22:28
  Ако не се отговаря на такива като Йончев, то те си изграждат едно високомерно "професионално" мнение.
  --- Отговорено е на Йончев, ето тук ( КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ върху някои проучвания на Г. Ценов и главно върху неговата книга; https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/don-quixotes-ii ), не защото Ценов не е безгрешен, а защото Йончев не вижда грешките му. Както не ги вижда и Спаротока между впрочем :).

  ОтговорИзтриване
 11. Няма да се аргументирам с нищо, за да съм кратък. Така наречения "световен елит" (Евреи и масони), командват всичките ни министерства в тяхна изгода. Ще бъдем ли по-горди и по-надменни, ако познавахме истинската си история. Горе посочените имат за цел, да нямаме самочувствие и очите ни да не се вдигат от пръста.

  ОтговорИзтриване
 12. Искате да кажете,че на Д-р Ценов книгите не са достоверни ли ?

  ОтговорИзтриване