1.05.2013 г.

ГЕТО-ДАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ И СМИСЪЛА НА ИМЕНАТА ИМ


Благодарение на Тит Ливий, Дион Касий, Йордан и др. знаем за владетелите на Стара Дакия. Тази голяма тракийска държава е обхващала територии от България, Румъния, Унгария, Молдова, Украйна... През I век преди Христа Гай Юлий Цезар възнамерява да нападне северните траки понеже се опасява, че са станали прекалено силни. Римския пълководец обаче не успява да изпълни намерението си. Марк Юний Брут и съмишлениците му убиват Цезар и така похода срещу Дакия се отлага с повече от сто години.
Император Домициан е този, който пръв праща легионите си на север от Дунава в края на 80 те години на I век след Христа. Този поход също е обречен на неуспех. Рим даже е принуден  да се примири с унизителен мирен договор. 

Положението се променя по времето на император Траян. Той води две войни с Декебал – царя на даките. В края на втората война- 106 година, поради поражението си Декебал извършва ритуално самоубийство, а богатството му (тонове злато и сребро) е отнесено в Рим.

Това обаче не е кончината на северната тракийска държава. Само около шестдест години след тези събития, обитаващото Дакия племе костобоки показва на света, че все още има свободни траки. Костобоките не само прекосяват Дунава, но и преминават старопланинските проходи, достигат чак до Термопилите в Гърция. Този демонстративен поход става възможен с помощта на местното тракийско население, което страда от чуждата окупация.

През 273 г. Римляните преживяват още един кошмар. Свободните траки изгонват не само легионерите на Вечния град от Дакия, но дори и колонистите. Император Аврелиан е принуден да махне дъските от мостта на река Дунав опасявайки се от нови освободителни действия на нашите деди.

С това обаче главоболията на Рим не се свършват. През различни периоди, отново и отново предците ни многократно прекосяват Дунава. През 680-681 даже се стига  до постигането на независимост за Тракия. Тракийските територии на север от река Дунав са обединени с тези на юг от красивата ни река. След повече от шест века чуждо господство южните траки са най-после освободени от своите братя...

Това важно събитие ни бе разказвано по друг начин. Повтаряха се думите на задъханите от омраза римски летописци за "нашествието" на Аспарух. Казваха ни, че синът на Кубрат е дошъл в земите ни бягайки от хазарите.

Странното обаче е, че този беглец успява да смачка най-силната армия на Eвропа. И не само това, но и да изиска данък от владетеля на Римската Империя. Липсва всякаква логика, нали? Как един уморен, изтерзан и изтощен народ ще победи професионална и добре екипирана войска от опитни легионери? Как този новодошъл народ ще се обедини в една невероятно силна държава с хора, чийто език не разбира и, чиято култура му е чужда?

Много по-логично е да се приеме, че Аспарух не е беглец, а освободител на земите на юг от Дунава. В тази територия са живели негови роднини, които Рим е подтискал и облагал с тежки данъци. Без подкрепата на местното население княз Аспарух не би постигнал победа. Ако бойците на Аспарух не говореха същия език, както и подтиснатото тракийско население, то в никакъв случай не би се стигнало до смайващо бързата консолидация на Дунавска България.

Преди римляните да покорят Тракия, както на юг, така и на север от Дунава са живели едни и същи хора. Те са носили различни названия – гети, даки, мизи...но са делили един език, култура и произход. По същия начин днес названията добруджани, родопчани, шопи, странджалии и др. важат за хора говорещи един и същ език, делящи един и същ произход.

Ако разгледаме имената на гето-дакийските владетели ще видим, че те са обясними на български език. Золтес е тракийски цар от III-ти век преди Христа. Този наш владетел е притежавал Добруджа, а и доста земи на запад от тази област. Името Золтес е древния вариант на българските   Златушко,  Златан,  Злат, които идват от стблг. златъ-златен.

Друг гетски цар е Котела. Д-р Диана Гергова предполага, че този владетел е погребан в Голямата Свещарска могила. Неговото име е сродно на това на цар Котис и Котито (богинята-майка), среща се и през XVII век сред нас българите под името Котил. Значението на Котил, Котела е потомък, син, обяснение получаваме с българските думи котило, котя се. Котито означава - раждащата. Това е едно напълно логично название за тракийската  богиня-майка...


Ще добавя една интересна подробност за гетския цар Котела. Дъщерята на този тракийски благородник е  наречена Меда. Известна е с това, че става съпруга на Филип Македонски (бащата на Александър Велики). Явно бракът е целял да се заздравят отношенията на старите македонци и гетите. Името на тракийската принцеса Меда е обяснимо с българската дума мед, сродни имена са Медичка, Медла.

Цар Буруиста е живял преди около 2100 години. Страбон разказва, че този владетел направил своят народ силен посредством физически упражнения, въздържание и желязна дисциплина. Пълното подчинение на траките става ясно от това, че след като им било заповядано да изкоренят лозята си, те го направили- Страбон, География, VII.iii-11.

Несъмнено в историята на тракийския цар Буруиста е произхода на легендата за Крум и заповедта да се изкоренят лозята. Буруиста е сродно на българските Бурьо, Буро идващи от нашата дума буря. Вариант на наставката -иста (в Буруиста) се среща в старобългарски думи като буйестъ-   смелост, храброст. Буруиста значи бурен, бунтовен, борбен.

Скорило e друг владетел на северните траки. Неговото име е почти идентично на българското Скорил. То се обяснява  със старобългарското прилагателно скоръ-бърз. Скорило означава бързият. Наставката ло се среща и в други български имена като Ивайло, Борило.

В Добруджа, преди около 2200 години е царувал Канит. Явно се е  радвал на истинско благоденствие защото монетите му са с добро качество. Името на властвалия в нашите земи Канит е интересно, подобно e на фригийското Канути(еваис). 

Последното от своя страна е сродно  на минойското Канути. Всички те показват връзка с древната тракийска титла  акенас, която е по-стария вариант на старобългарската канас, канес-княз.

Значението на Канит, Канути(еваис) и Канути е първи, водещ, стоящ начело, като обяснението идва от ст.блг. кони, кани* – начало. По същия начин са образувани и имета на великите хетски царе Хантили и Кантузили, те биват изведени от хетската дума хантезия (кантезия)– начало, първи, първа част.  

В Добруджа, в приблизително същия период, в който е живял  Канит -III-ти-II-ри век преди Христа, са властвали и други благородници с особени имена. Като пример могат да се посочат царете Адраспос и Хараспос. И двата антропонима съдържат частицата аспос, която всъщност е древна тракийска дума за кон. Срещаме я в епитет на Тракийския конник  - Ут-аспиос*.

                                 http://www.wildwinds.com/coins/greece/scythia/Moushmov_5813.jpg

Адраспос означава бърз конник, частицата адра, отговаря на ст.блг йендръ-бърз а аспос е кон, конник. Другото име -Хар-аспос притежава значението ярък, светъл конник. Хар се обяснява с хетската дума харкиш-светъл, сияен и разбира се българската ярък. Същата тази частица се среща и в името на хунът Харатон, а и в името на гетския цар Харнавон.

Харнавон означава светлият, благият, добрият, харният. Повечето изследователи смятат, че българския глагол харесвам, а и прилагателното харен са гръцки заемки. Това не отговаря на истината, по-скоро е верно обратното. В уелския език срещаме charedig/харедиг-харен, благ, chared/харед-обич, харесване. В земите на Стара Британия са били стационирани доста траки, но не и гърци.

Това е интересен факт, но по-интересното е, че името Хараспос носи същата семантика както и името на княз Аспарух – светъл ездач. Не може да пренебрегнем това, че частицата аспа от името на Аспарух се среща в имена на владетели от  Добруджа почти девет века преди “идването” на старите българи. Моля ви, обърнете внимание, не девет, не деветдесет години, а почти девет века  преди официалната “поява” на дедите ни на Дунава, имена сродни на това на Аспарух са се ползвали в земите ни.

Как да вярваме тогава на плюещите отровни думи римски летописци ? Защо да забравяме твърдението в Именника на българските владетели, че 515 години преди Аспарух дедите ни са имали царство на север от Дунава? Т.е. през втори век, точно тогава когато траките се съвземат от войните с Рим, неизвестния автор на Именника е поставил началото на Българската Държава. Това де факто не е начало, а само възраждане. Тъй както през XII век България не е основана от Асеневци, а само освободена от чуждото подтисничество.

Ние българите имаме смайващата способност да правим невъзможното. Тровят ни, изгарят ни, мачкат ни, а ние отново се надигаме. Враговете ни са убивали най-способните от нас, отвличали са най-умните...и пак сред нас се раждат герои и гении. Подобно на орфеевото цвете българите не се оставят да бъдат победени от смърта. 

Ще завърша с прекрасните думи на Иваничка Георгиева: Особено важна черта в етническопсихологическата характеристика на българина е неговата увереност и оптимизъм. Тя изпъква особено силно и в българската митология, в която няма свръхестествено същество, което да не може да не бъде победено от човека. Последния е способен винаги да намери някакъв изход...Българина винаги поставя себе си над демоничните и митични същества – змеят е лековерен, вампирът е глупав, орисницине могат да бъдат заблудени, самодивите омилостивени. За него (българина) и дявола не е така страшен защото може да бъде надхитрен. Изключение не е направено и за Господ, който понякога е несъобразителен и не всякога всесилен. Обобощен образ на тази идея намираме в любимия народен герой Крали Марко. Той така вярвал, че може да повдигне земята, че дръзнал да премери силата си с Бога – Господ да падне от небето и с него ще се борим!..”

Явно е истина вярването на древните гърци, че траките се родили от пепелта на титаните, които се опълчват срещу боговете. Изгорени от мълниите на Зевс, непокорните гиганти не изчезват в небитието, напротив, от тяхната прах се надига такъв силен народ, който ще остави отпечатък на три континента. Ние сме наследниците на този народ!Използвана литература и пояснения:

1.И.Дуриданов, Траките и техния език, БАН, София, 1976;
2.Вл.Георгиев, Езикът на траките, БАН, София, 1977;
3.Н.Иванова, П.Рачева, Имената на Българите, АБАГАР, Велико Търново, 2005;
4.Д.Иванова-Мирчева, А.Давидов, Малък Старобългарски Речник, СЛОВО, Велико Търново, 2001;
5.Н.П.Ковачев, Честотно-Тълковен Речник на Личните Имена у Българите, Изд. Др. Петър Берон, София, 1987;
7.И.Христов, Римските Императори в Тракия I, UNICART, София, 2009;
8. И.Христов, Римските Императори в Тракия II,  UNICART, София, 2010;
9.I.Grumeza, Dacia: Land of Transilvania-Cornerstone of Ancient Eastern Europe, Hamilton Books, 2009;
10.М.Москов, Именник на българските ханове, ДИ Петър Берон, София, 1988;
11.И.Георгиева, Българска Народна Митология, Наука и Изкуство, София, 1993;


(1). Връзката между фригийското Канути(еваис) и миноското Канути бе показана за първи път от Ф.Ваудхойзен.  

(2) С.Любоцки от Лайденския Университет обяви акенас за древна фригийска титла срещаща се в надпис W-07 , но не даде обяснение за значението й.


*кони, кани е корен на древна дума със значение – начало, поставяне на начало, Езиковеди като В. Георгиев пояснават, че изконен означава първоначален, законпритежава смисъла – това, което бе в началото. Сродни думи са и ст.блг. заченти –зачевам, започвам, чендо-дете, това, което е заченато. Това, че думата закон е имала форма закань в древността разбираме от българската заемка в гръцкия –  ζακανον(заканон)-закон...

** аспиос кон, конник се обяснява със ст.блг. дума спехъ  бързина, спешно е синоним на бързо. Друга сродна дума е диалектния глагол оясвам се – бързам.

25 коментара:

 1. Анонимен1 май 2013 г., 16:26

  Поздравления за статията!! Всеки непредубеден човек който се поинтересува малко повече може да стигне сам до същите изводи. Продължавай във същия дух, много хора те четат. Убеден съм, че много скоро - ще има нужда от пренаписване на учебниците по история.

  Мисля, че именно днешна Румъния е ключът към нашето минало. Наскоро разглеждах някакви клипове на историческа тематика във ютуб, та ми направи впечатление - няколко румънци в постингите си обясняваха именно това - днешните българи и румънци сме братски народи, наследници на траките. Явно и там има хора които знаят истината. Единственото което ни разделя е езика.....а вече откъде е дошъл този език, и изобщо откъде се е пръкнала държавата Румъния - може би от същото място откъдето и Македония и македонския език!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Без съмнение Румъния е един от ключовете за нашето минало. Верно е и това, че доста румънци осъзнават родството си с нас и нашите общи тракийски корени.

   Що се касае до румънския език, ето едно четиво по въпроса http://sparotok.blog.bg/politika/2011/11/01/molia-vi-pomognete-mi-da-razgadaia-neshto.845223

   Поздрави!

   Изтриване
  2. nai starite seli6ta v evropa i sveta sa Kremente(batak) i Bukoresht :) predi 100 000godini

   Изтриване
 2. Анонимен7 май 2013 г., 13:48

  Золтес е тракийски цар от III-ти век преди Христа. Золтес е древния вариант на българските Златушко, Златан, Злат. Дъщерята на този тракийски благородник е наречена Меда. Известна е с това, че става съпруга на Филип Македонски (бащата на Александър Велики). Явно бракът е целял да се заздравят отношенията на старите македонци и гетите. Името на тракийската принцеса Меда е обяснимо с българската дума мед, сродни имена са Медичка, Медла.

  Хм... Странно как дъщерята на човек живял през трети век пр.н.е. е станала съпруга на човек живял през четвърти век пр.н.е. Филип умира през 336 г.пр.н.е.
  И второ... наистина Филип ІІ има съпруга на име Меда, известна като Меда от Одесос, но тя е дъщеря на царя на гетите Котела и е шеста съпруга на Филип, като след неговата смърт се самоубива.
  А във връзка с етимологията на името, дали има някаква връзка между Медичите и думата мед?

  ОтговорИзтриване
 3. Уважаеми господине (госпожо),

  Имате пълно право да отправите упрек към мен. Наистина не съм си свършил работата както трябва. Грешката обаче, не е хронологическа, а техническа.

  Оригиналния материал за имената на гето-дакийските царе е 12 страници. В blog.bg и тук публикувах само малка част. Не съм дал нищо за Зюракс, Косон, Декебал, Ролес...и Котела. Името на последния е важно, но обясненията за него са дълги- повече от една страница. За да не се натоварва материала, реших да пропусна Котела, но не съм успял да изтрия целия материал отнасящ се за него, като при това съм добавил името на дъщеря му на неподходящо място.


  Не трябва да забравяме, че блогът е само личен дневник. Ако излезе моя книга, в която да повторя посочената от Вас грешка, тогава действително ще заслужавам порицание.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стават технически грешки, чест ви прави, че си признавате.
   Надявам се да не свържете името на Котела с думата котел, че току виж по тази линия да стигнем до вожда на шайените Черния котел... Шегувам се :)
   Но съвсем сериозно... изваждането на етимология на имената само въз основа на звукова прилика е крайно несериозен подход. Питах ви за Медичите, но тактично замълчахте. Не случайно питам за тях, защото съм чел тези на автохондисти, че те имат тракийски произход.
   По същата метод каква ли етимология може да се даде на руския генерал Куроедов и лекоатлетката Лиза Мишпека?
   И като стана дума за грешки... какво ще кажете за основаването на Римската империя? В предишната статия сочите годината 44 пр.н.е., но виждам, че там не сте отговорил. Това техническа грешка ли е или ...?

   Изтриване
  2. Не виждам причина да отричам, че съм допуснал грешка. Както допускането на грешки, така и признаването на това е нещо напълно естествено.

   Съгласен съм с това, че е крайно несерионо да се извежда етимология въз основа единствено на звукова прилика. В случая обаче ние имаме много индикации, които определят старите българи като тракийски народ.

   1.Над десет стари автора отъждествяват българи и траки.
   2.Диалектните особености на тракийският език се срещат и в българския.
   3.Според етнолози като К.Колев голяма част от нашия бит и култура има тракийски корени.Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

   - I, II и IV тип рала за обработка на земята,
   - вършитбата с диканя,
   - култивирането на лозята и направата на вино,
   - трансхуматното (подвижно) животновъдство,
   - носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
   - грънчарското колело;
   - черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
   - сходството на самодивите с тракийските нимфи,
   - русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
   - кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
   - нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
   - За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
   - жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
   - жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.

   http://www.kroraina.com/knigi/nk_etno/nk_3.htm

   4.Тракийския погребален ритуал на жертване на кон и куче се среща при старите българи.

   5.Типичната за старите българи изкуствена черепна деформация е позната и на траките, практикува се в земите на юг от Дунава поне от времето на Неолита според Йорданов.

   6.Типичната за мизите прическа - бръснато теме и кика е практикувана от българите до началото на 20 век.

   7.Забраждането на омъжената жена се определя от ентолози като Колев като старобългарско наследство, но тази особеност се среща и при траките.

   8.Полигамията при старите българи е типична и за траките. Страбон съобщава за това, че някои траки имат по 12 и повече жени. Християнството слага край на този обичай.

   9.Правенето на чаши от черепа на врага е споменато за старите българи, но и за траките - Флор, Тракийската Война.

   10.Ползването на кобилешкото мляко за храна е типично както за траки, така и за стари българи.

   11.Увиването на жертвени приноси с пшеничена слама е типично както за траки, така и за българи.

   12. Запращането на огнени стрели в небето е типично за северните траки и за българите...чак до ново време.

   13. Кривия, сложносъставен лък е типичен както за траки, така и за стари българи.

   14. Фехер определя старите българи като конни стрелци, същата характеристика Тукидид дава за северните траки.

   15. Скъпите и трудни за направа върхове на стрели с триъгълно сечение се ползват както от траките, така и от старите българи.

   16. Според Йорданов строежа с квадри е донесен от старите българи. Този тип строеж е типичен най-вече за северните траки, според Китов и Агре строежи с квадри има в Тракия поне от 4 век преди Христа.

   17. Полуземлянката е типичното старобългарско селско жилище, полуземлянката обаче е типично жилище и за тракийското селско население.

   18. Съхраняването на зърнотото ями е типично както за старите българи, така и за траките.

   19. Според К.Колев четири типа български рала, а също и брани, дикани, сърпове, косери са с тракийски корени.

   20. Колев определя носенето на ямурлук и др. пастирски артрибути като тракийско наследство.

   Ето тези неща ми дават правото да търся българската етимология на тракийските имена.

   Смятам, че е несериозно тези данни да се пренебрегват...а те са пренебрегнати от учените занимаващи се с изучаването на старобългарската култура. Правят се сравнение с бита и културата на азиатски народи...а траките все едно никога не са съществували.


   Изтриване
 4. Що се отнася до годината на основаването на Римската Империя -44, не бих нарекъл това техническа грешка. Сгрешил съм в това, че не съм дал обяснения. Една смяна на системата не става за един ден. Без действията на Гай Юлий Цезар Рим щеше да си остане република. Ако осиновения Октавиан Автуст не следваше предано делото на Цезар...нямаше да има Римска Империя. Поне за мен Римската Империя е родена в деня, в който Цезар е убит, а Октавиан твърдо решава да поеме делото на своя кумир.

  Обърнете внимание, че големите промени в обществата се генерират често от шокиращи събития...като примери от ново време ще посоча подпалването на Райхстага, Пърл Харбър, 11 септември...

  Убийците на Цезар спомагат за осъществяване на плановете на този забележителен пълководец и политик. Ето това е причината да смятам 44 г. за годината на раждането на Римската Империя.

  Разбира се моето мнение се различава от това на официалната историография...  Относно Медичите не съм коментирал защото не разполагам с достатъчно данни по въпроса. Неразумно е да се спори по въпрос, който не е добре проучен.


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с разсъжденията ви, но донякъде. Убийството на Цезар може и да е породило събитията, да им е дало тласък, но няма как да бъде начало на империята. Начало не е дори и разгрома и смъртта на Антоний и Клеопатра през 30г.пр.н.е. Създаването на империята е свързана и с някои действия извършени от Октавиан.
   Докато се стигне до обявяването му от Сената за honorific Augustus.

   Изтриване
  2. Ще споделя нещо интересно с Вас. Според един италиански изследовател Гай Юлий Цезар е знаел прекрасно, че ще бъде убит...той даже е искал това. Споменавал е, че желае бърза смърт, а не дълго сбогуване с живота.

   Цезар е страдал от епилепсия, имал е и други болежки. Войната в Галия е спомогнала за влошаването на здравето на Цезар. Напрежението, постоянната умора и т.н. си оказват влияние.

   Ако Цезар не бе убит от Брут и съзаклятниците му, той щеше да си изтлее бавно и името му след време щеше да потъне в забравата. Не само това, но и необходимите според него държавни реформи не биха се осъществили.

   Де факто създаването на империята спасява държавата, като основната заслуга за това са действията на Гай Юлий Цезар.

   Аз съм съгласен с теорияга на моя италиански познат, в нея има локика. Амбициозен човек като Цезар не би се замислил да пожертва живота си знайки, че цената на това ще е спасяването на държавата...и вечна слава.

   Изтриване
 5. Със сигурност има тракийско влияние върху българския бит. Нещо, което едва ли някой би отрекъл.

  Смятам, че е несериозно тези данни да се пренебрегват...а те са пренебрегнати от учените занимаващи се с изучаването на старобългарската култура.

  Не мисля че данните са пренебрегнати от учените. Най-малкото в коментара си цитирате български учени. Значи данните са вземани под влияние.
  1. Всъщност вадите думите от контекста на съответните автори. Често цитирате Хоматиан и неговото твърдение че българите са мизи. Както и други средновековни автори, но тактично пропускате смисъла, който византийските автори влагат в мизи. Просто механично внушавате, че това са старите мизи.
  2. Всъщност колко тракийски думи има запазени и изучени, че правите това заключение за диалектни особености?
  3. Както казах със сигурност има влияние, но не мога да приема всички изложени доводи
  За ралата, диканята, опинците и яморлука може и да са тракийски, не мога да коментирам.
  Култивиране на лозата и виното... вярно, че траките са били известни с виното. Друг е въпросът дали има данни те да са първите, които са достигнали то култивирате на лозата и производството на вино. Археологическите данни говорят по скоро, че не са те. А в ранното средновековие производството на вино е посъвместно.
  Подвижното животновъдство не е патент на траките, а също е посъвместно разпространено. По този критерий по-скоро може да се изведе азиатски произход на българите.
  Грънчарското колело... изобретено в Месопотамия преди няколко хилядолетия. С времето разпространено широко по света. Доста повърхностно е да го свързвате с тракийско наследство
  За останалите споменати може и да са тракийски. Но това не е достатъчно да се говори за етничски произход на българите от траки.
  4. Както и при лакота, примерно
  5.Черепната деформация е масово явление при по примитивни народи от Южна Америка до Полинезия. Има и различни типове деформация. Така че това не е критерий
  6. Също така типична прическа и за делауерите и поуните в С.Америка.
  7. Не мога да коментирам
  8.Полигамията е масова практика по света. Всъщност моногамията е типична само за юдазма и християнството и с тях се разпространява. В Стария завет също е засвидетелствана полигамия.
  9. Възможно е
  10. Както и за доста степни народи в Азия
  11 и 12 нямам данни
  13. Както е типичен и за Корея. Но кривия сложно съставен лък има и известни разновидности. Познати са симетрични и асиметрични лъкове, има лъкове от различни материали и т.н. За да твърдите, че българския и тракийския са идентични, следва да се анализират всички аспекти. Нещо, което никъде не съм прочел да правите, макар че често използвате този довод.
  14. Конни срелци са много степни народи от Евразия, както и по късно и в С.Америка
  15. Почти същото като и за лъка
  16. Квадрите може и да са тракийско изобретение, не знам, признавам. Но също така са масово използвани и от римската империя, а нейното културно наследство е пръснато на много обширна територия.
  17. Полуземлянката не е типична само за траки и българи.
  18. Възможно, но има ли и други народи, които го практикуват?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Май от всичкире 18 точки на половината или нямате сведения или нямате познания. Не знам как тогава коментирате и занимавате аудиторията с недоказаните си твърдения. По този начин принуждавате Спаро да се занимава с вече доказни неща и да ви ограмотява.Този блог е за да се даде насока за размисъл и всеки сам да си проверява а не е за ограмотяване.

   пп.
   Само ще засегна 1ва точка в която вие влизате в главата на отдавна споминал се автор и казвате какво може би искал той да каже.Явно очевидния смисъл на казаното не ви харесва.Такива псевдо-историци като вас има много ,за тях е важно как ще се интерпретира историта е не каква е истината типичен представител е Анрей Пантев ако имате желание да си изсмуквате от пръстите историята не е лошо да си кореспондирате с него.

   Изтриване
  2. ДО АНОНИМЕН

   Казвате, че учените са вземали споменатите от мен данни под внимание. Щом се интересувате от история, то Вие знаете, че без систематизация на данните, показването на част от тях няма да има никакъв ефект.

   Не внушавам механично, че старите българи са потомци на мизите. Бита, обичаите, въоръжението на старите българи съвпада с този на мизите. Топонимите и хидронимите от Европейска и Азиатска Мизия се обясняват с помощта на българския език. Какво повече да искаме?

   -имаме многобройни сведения за това, че старите българи са наричани мизи.
   -мизийските топоними и хидроними са обясними на български език.
   -типовете жилища и отбранителни съоръжения от земите на мизите намират продължение при старите българи.
   -обичаите на старите мизи намират продължение при старите българи.

   За мен това е доказателство, че българите са наследници на мизите. Ваше право е да се съмнявате и да отричате това.

   За диалектните особености в тракийския език вижте работата на Вл.Георгиев - Езикът на Траките. Там е споменато за екането и якането, за взаимната замяна на М с В и т.н.

   Практикуването на изкуствената черепна деформация действително се среща по цял свят, това обаче не ни дава право да пренебрегваме факта, че в Европа това е сравнително рядко явление, срещащо се при траки, скити, сармати...и стари българи. Гърците, римляните, иберийците и др. не познават обичая. При старите германи и при келтите обичая се появява късно, едва след контакта на тези хора със стари балканци.

   Ако свидетелството да полигамията при старите българи не можеше да се използва за определяне на тяхната етническа принадлежност, защо тогава уважаван учен като В. Бешевлиев пише на тази тема, споменава азиатски народи, но пропуска траките.

   Сложносъставия лък е изобретен в Европа. Най-ранния му вариант е запазен на обитавания от траки и пелазги остров Крит- Бронзовата епоха. Стари балканци са разпространили това оръжие в Азия.

   Индианците в Северна Америка не са конни стрелци по начало, те дори не са познавали коня. Чак векове след идването на европейците, местното население успява да опитоми подивели коне.

   В Стара Европа конни стрелци са траки и скити. Германи, гърци, келти и римляни разчитат предимно на пехотата. Галите имат добра кавалерия, но нямам данни да са имали масово конни стрелци както траки и скити.

   Верно е, че opus quadratum е познат на римляните. В случая обаче е важно това, че траките познават този тип строеж векове преди римляните да се появат на Балканите. Иначе метода е познат в Мала Азия и Египет по времето на Ехнатон.
   В нашия случай е важно това, че по отношение на този тип строеж в земята ни се забелязва една твърде дълга традиция - около две хилядолетия.

   Верно е, че полуземлянката е позната и на други народи. Важно е това обаче, че тук на Балканите има продължение на традицията, а не налагане на нова. Ако бе въведен нов тип селско жилище през Късната Античност, то можеше да се говори и за идване на нов народ.


   Когато се търси етническия произход на един народ се обръща внимание на това, с кой друг народ се делят най-големия брой общи белези. Сравним ли старите българи с траки, гърци, римляни, келти, иберийци, арменци, сирийци, тюрки, китайци и др. то веднага ще стане ясно, че, ако и дедите ни да делят някои обичаи с далечни народи, с траките общите неща са най-много.

   Това е същественото, това ми дава право да търся българска етимология за тракийските лични имена и думи.

   Изтриване
  3. Всъщност, мисля, че не осъзнавате какво точно казвате...
   Опитвате се да пробутате тезата за някаква приемственост в традициите от траки на българи, но в същото време голяма част от сходствата, които давате показват малко по-различна картина.
   Сам признавате, че черепната деформация, да кажем не е позната на другите европейски народи. Но в същото време е масово практикувана в Средна Азия.
   Конните стрелци също са особеност на степните народи от Азия.
   Рефлексния композитен лък също е оръжие на азиатските конни народи.
   В същото време траките са обитавали един граничен район на Балканите и Черноморските степи, където са влизали в досег с тези степни народи. От тях са приели и част от културата и обичаите им.
   Вие сам казвате, че черепната деформация е характерна само за траките от европейските народи. В същото време твърдите, че те са повлияли на келтите на запад, както и на скандинавците на север. Това са ваши тези в други статии. Да приемем, че сте прав. Но в такъв случай, ако черепната деформация е тракийско откритие, те щяха да го разнесат не само на изток, ами и на запад и на север. Но няма данни за практикуване на черепна деформация в други части на Европа. "Европа това е сравнително рядко явление, срещащо се при траки, скити, сармати...и стари българи. Гърците, римляните, иберийците и др. не познават обичая. При старите германи и при келтите обичая се появява късно, едва след контакта на тези хора със стари балканци." Това са вашите думи. Практикуват го степните народи.
   Конните стрелци и лъка трябва да се разглеждат заедно. Тъй като кривият сложносъставен (компазитен рефлексен) лък е характерен именно за конните стрелци. Макар че има сведения, че римските легиони от времето на Домината са го изпълзвали, но то е след влизането на Империята с досег със степните народи.
   Преди да се правят аналози между прабългарски и тракийски лъкове, трябва да се направи едно важно уточнение. Няма точни сведения за лъковете на българи и траки. Има запазени изображения, от които може да се направи извод, че става дума за рефексни лъкове, но няма данни дали те са били компазитни или не. Възможно е да има прости рефлексни лъкове, направени от едно парче дърво, без те да са композитни (сложносъставени). Има запазена рисунка от Плиска, на която се вижда силно стирилизиран рефлексен лък, както и още няколко подобни, но това е всичко.
   http://s49.photobucket.com/user/NikeBG_History/media/Scanned/Cut/bulg2hf3.gif.html
   Предполага се, че прабългарския лък е бил от типа хунски лъкове, т.е. асиметричен. Питах ви няколко пъти за тракийските лъкове симетрични ли са били или асиметрични. Вие не казвате нищо. Обяснявате, че е изобретен от траките и пренесен в Азия. Никакви данни кога е станало това пренасяне и защо не е пренесен от траките и на запад в Европа.
   Както ви казах по-горе, този тъп лък е характерен за конните стрелци, тъй като е по удобен за стрелба от гърба на коня. Ако траките са ползвали такъв тип лък, то той е заимстван от тях от скитите, които първи го донасят в Европа. Знам, че се позовавате на Ст.Византийски, който твърди, че скитите са траки, но това си остова едно сведение, което не е подкрепено с доказателства. За разлика на Ст.Византийски, Херодот дама съвсем друг произход на скитите и неговите сведения са много по-достоверни. Най-малкото е живял доста по-рано от Ст.Византийски
   И в обобщение на всичко изложено ...
   Белезите, които вие давате за сходство между траки и прабългари, всъщност са взаимствани от траките при досега им със степните народи. Тези сведения всъщност показват точно обратната картина, на тази, която вие се опитвате да представите и доказват всъщност произход на прабългарите от евроазиатските степи, където са приели и развили културата на степните народи, докато траките са взаимствали част от нея. Това е и причината да се забелязват известни сходства, а не това, което се опитвате да прокарате като теза.

   Изтриване
  4. Бихте ли посочили от къде взехте информация, че изкуствената черепна деформация е масово явление в Средна Азия. Надявам се това Ваше твърдение да е базирано на научно иследване, а не да е Ваше лично желание.

   Какво е доказателството, че траките са получили от друг народ своя крив, сложносъставен лък? Още по време на Троянската Война - XIII век преди Христа траките имат такива лъкове. Какви са доказателствата, че този тип лък е ползван от азиатски народи преди този период?

   Не е верно, че отъждествяването на траки и скити от Стефан Византийски не е подкрепено от други доказателства.

   1. Както траки, така и скити издигат могили над гробовете на царете си.

   2. Както траки, така и скити жертват коне и хора в гробовете на царете си.

   3. Както траки, така и скити познават изкуството в зверинен стил.

   4. Както траки, така и скити почитат Арес и Папай.

   5. Както траки, така и скити ползват върхове на стрели с триъгълно сечение, както траки, така и скити ползват щита наречен пелта...

   6. Скитските бойни брадви наречени сагарис-секира се срещат в Тракия от Неолита.

   7. Според Дашевская царските скити практикуват изкуствената черепна деформация, а този обичай е познат в Тракия от Неолита..според Йорданов.

   8. Страбон свидетелства за това, че в дълбока древност и траките са били наричани скити от гърците. Това е напълно логично понеже прехода номадизъм-стационарост е бавен. Херодот и Страбон свидетелстват за масови тракийски миграции.

   9. Скитски имена като Сефт, Атий, Зариакс, Спаргапейт, Спарофот, Тевтар, Тимнес, Мадий, Мазис, Орик, Акас...отговарят на тракийските Сефт, Атис, Зуракс, Спараток, Тевкър, Тамасион, Амадок, Кози-Мазис, Орол, Акамант.

   Ако два народа делят общи богове, лични имена, погребални ритуали, изкуство, въоръжение...и, ако има извори, че са роднини, то това е така.

   В случай, че не сте съгласен с мен - посочете факти, а не лични желания.

   Няма доказателства от археологията, които да покажат масов внос на култура от Азия към Европа в Античността. По-скоро обратното е вярно - керамика, сечива и въоръжение от Балканите се появява в Азия в един по-късен период.

   Съществуват над 10 извора определящи траките като завоеватели на Индия и създатели на култура там, но няма нито един извор, в който да се твърди, азиатци са покорили Тракия и са и наложили своята култура.

   В Средна Азия са намерени тела на древни европеиди. В Тракия не са намерени останки на азиатци дошли на Балканите през Античността.

   Това са фактите :)

   Изтриване
  5. Бихте ли посочили от къде взехте информация, че изкуствената черепна деформация е масово явление в Средна Азия. Надявам се това Ваше твърдение да е базирано на научно иследване, а не да е Ваше лично желание.

   http://samoistina.com/2/cherepna-deformacia.htm

   Още по време на Троянската Война - XIII век преди Христа траките имат такива лъкове. "Надявам се това Ваше твърдение да е базирано на научно иследване, а не да е Ваше лично желание." Отговарям ви с вашите думи и ще очаквам да дадете отговор.
   Както очаквам и да дадете отговор за характеристиките на тракийския и прабългарския лък - рафлексен ли е или рефлексно-композитен, както и дали е симетричен и асиметричен.
   Досега давате само някакви твърдения за лъковете, неподкрепени с нищо, а имам усещането, че изобщо не познавате материята за лъковете.
   За траки и скити и тяхната идентичност няма какво да говорим. Просто нещата са ясни. Само вие се опитвате да прокарате някаква теза за идентичност. Херодот е категоричен за скитите.

   Съществуват над 10 извора определящи траките като завоеватели на Индия и създатели на култура там

   Доста нашироко обсъждахме това в съответната тема и вие не дадохте отговор на най-елементарен въпрос като това дали "тракийското нашествие" е предарийско или е самото арийско нахлуване. Показахте и непознаване или умишлено пренебрегване на индийската митология и литература.

   В Средна Азия са намерени тела на древни европеиди. В Тракия не са намерени останки на азиатци дошли на Балканите през Античността.

   Бихте ли уточнили какво влагате в термина азиатци или дали за вас той е идентичен с монголоиди?

   Изтриване
  6. Значи форумчето Само "Истина" е извора за това, че в Средна Азия изкуствената черепна деформация е масово явление:)

   Надявам се осъзнавате какво е значението на понятието масовост? Средна Азия обхваща милиони квадратни километри площ, не е само малък регион между реките Амударя и Сърдяря :)

   По мои данни изкуствената черепна деформация се среща в Източна Европа доста по-рано от Средна Азия. Оповавам се на изследванията на Й.Йорданов - Антропология на Старите Българи, София, 2008, на стр. 125 е споменато, че изкуствената черепна деформация се среща в нашите земи още от времето на Неолита.

   Ето и други данни - A.L.Mongait, Archaeology in the USSR, Harmondsworth, 1961. Ha стр. 136 е споменато, че изкуствената черепна деформация е позната в Черноморските степи от времето на Катакомбната култура - 3 хилядолетие преди Христа...т.е. няколко хилядолетия след Тракия.

   В Средна Азия печатите, монетите и скулпторните изображения на индивиди с изкуствена черепна деформация са от втората половина на първото хилядолетие преди Христа. Можете да смятате нали?

   Народите, които са автохтонни за Азия имат кожна пигментация различна от тази на европейците, имат тип коса различен от европейците и т.н. Не всички народи на Азия са монголоиди, но определено азиатските народи се отличават от европейските.

   Тракийския лък е симетричен, това може да се види по различни изображения. От същия тип е и старобългарския лък, както може да се види от изображенията по стените на Преслав.

   Ще Ви помоля - следващия път когато решите да правите твърдения дайте нещо по-сериозно от форумчето Само "Истина" :)

   Изтриване
  7. Не го знам какво е това форумче. Искахте информация - дадох ви, за да подкрепя твърденията си, защото пиша по памет.
   Дори и да приемем, че по нашите земи по-ранно е засвидетелствана черепна деформация, какво доказва това? Че траките са я пренесли в Средна Азия ли? Или в Ю.Америка, или по други части на света? Тогава защо не са я пренесли и на запад? Може и да греша, но мисля, че не съм виждал тракийски изображения с черепна деформация, а има доста запазени по керамика и гробници.

   "Оповавам се на изследванията на Й.Йорданов - Антропология на Старите Българи, София, 2008, на стр. 125 е споменато, че изкуствената черепна деформация се среща в нашите земи още от времето на Неолита." А дали Йоданов пише изрично, че е тракийски обичай? Всъщност сам ще проверя.

   Тракийския лък е симетричен, това може да се види по различни изображения. От същия тип е и старобългарския лък, както може да се види от изображенията по стените на Преслав.

   Изображенията в Преслав са също толкова стилизирани като тези от Плиска, които ви дадох по-горе. Това са тези от Преслав
   http://s49.photobucket.com/user/NikeBG_History/media/Scanned/Cut/D%20Ovcharov%20%20PR%20PiS/Scan0031.jpg.html
   И на двете се вижда изобразен стилизиран рефлексен лък. Дали е компазитен и дали е симетричен няма как да се прецени. Но от твърдението ви, че българския лък е бил симетричен, правя извода, че изобщо не сте запознат с лъковете. Всъщност прабългарският лък е бил асиметричен. Но се съмнявам, че можете да правите разлика. Остава и да кажете тракийския лък рефлексно композитен ли е или само рефлексен. Ама само на база някакви стилизирани изображения няма как да се установи.
   Изобщо всичките ви теории страдат от сериозна липса на аргументация и изследване в дълбочина. Пример за това е лъка. Споменавате крив-сложносъставен лък, но се вижда, че този проблем ви е напълно чужд и цялата ви теза се гради на няколко прости изображения.

   Изтриване
 6. "Историята вече е написана, тя не се пренаписва" - гръцкият външен министър Дора Бакояни .........
  Така на кратко могат да се обобщят аргументите ВИ.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Историята е прогресивна наука, новите факти налагат преразглеждане на старите вярвания.

   Само този, който се е облагодетелствал от заблуди и лъжи ще е против пренаписването на историята. Това обаче е неизбежно.

   Изтриване
  2. Спароток, има някаква грешка, моят коментар не беше към Вас, а към анонимния Ви "безценен" опонент.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 7. Kato cqlo ,v zakliu4enie Na pro4etetenata diskusia m/u Pavel Serafimov I istorika,koito si Krie imeto-box kazal Na g-n Serafimov 4e e edin gord naslednik Na trakite"Balgarin"-otkriva6t I vijda6t o4evadnoto.Bravo-tolkova ubeditelno I logi4no,imame nujda of takiva katO vas,rodili se ot pepelta I boreiki se s/u titanite-zloto"Garcia,cigani,turci,sarbi,rusnaci....."

  ОтговорИзтриване
 8. Много по-логично е да се приеме, че Аспарух не е беглец, а освободител на земите на юг от Дунава. В тази територия са живели негови роднини, които Рим е подтискал и облагал с тежки данъци. Без подкрепата на местното население княз Аспарух не би постигнал победа. Ако бойците на Аспарух не говореха същия език, както и подтиснатото тракийско население, то в никакъв случай не би се стигнало до смайващо бързата консолидация на Дунавска България.

  Надяваме се препрочитайки това и всичките си блогове, как тракийци стават императори на Рим--на Византия и да разбереш как търсейки ОСНОВНО СЛАВА си противоречиш

  Прочети кодекса на Юстиниян и да видим с колко тежки данъци са облагани траките вече наричани римски граждани, както и апостол Павел се е наричал римски гражданинин.

  ОтговорИзтриване