23.05.2013 г.

ТРАКИЙСКИТЕ ГЛОСИ


Старите автори често описват траките като мъжествени, едри, внушаващи страх. Дори след установяването на римската власт в земите ни, силата на предците ни не намалява. Напротив, през III век Максимин Тракиец сяда на римския престол. Този забележителен човек е бил от обикновено потекло, но благодарение на качествата си, Максимин буди възхищението и уважението на легионерите, с чиято помощ  той бива провъзгласен за император.

Между III и VII век до престола на Римската Империя достигат немалко други траки. Като пример могат да бъдат посочени Галерий, Максимин Дакиец, Константин Хлор, Константин Велики, Константин II, Костанций II, Констанс, Лициний, Юлиан Отстъпник, Йовиан, Маркиан, Лъв Бесът, Юстин, Юстиниан I, Юстин II, Тиберий II, Фока и др.
Траките дават не само императори на Рим, но и способни военонначалници, губернатори - управители на провинциите. Бащата на Аеций, наречен още последният римлянин е местен жител от Дуросторум (Силистра). 

Най-великият пълководец в Късната Античност е роденият в Германеа (Сапарева Баня) Велизарий. Предвождащият през 513 година българи генерал Виталиан е също тракиец... По времето на Константин Велики губернатор на Египет и Либия е бил тракиец с фамилия Реметалк.

Колкото повече време минава толкова повече се засилва тракийският елемент, не се забелязва абсолютно никакво отслабване, да не говорим пък за изчезване на траките, това е пълен абсурд

Няма сведения и траките да са губили езика си. В края на IV век Йоан Златоуст свидетелства за това, че траките са превели библията на своя език. През VI век в житието на Свети Теодосий се споменава, че бесите имат книги на свой език, а и извършват богослужението на тракийски (С.Янакиева).

Естествено някаква част от тракийската благородническа прослойка се е гърчеела. Други аристократи пък са предпочитали латинския пред родния си език. Ренегатството не е нов феномен. Селското население обаче, това, което е било гръбнака на Тракия, е държало на своя древен език и култура. 

Тук идва най-важния въпрос - Ако това тракийско селско население е пазело ревниво родната си реч през около седем века римска окупация, какво чудо би го накарало да изостави езика си след 681 г.!

Няма сведения старите българи да са забранявали на някого да говори на тракийски. Няма сведения бойците на Аспарух да са подложили на масово изтребление заварените хора, или пък да са режели езиците им. Каква е тогава причината освободеното тракийско население да забрави езика си? И дали изобщо го е забравяло?

Тракийските глоси разказват една съвсем различна история. Това са думи, които са регистрирани от различни автори през различни епохи. Повечето учени не виждат силна връзка между докуменитраните тракийски думи и българския език. Верно е, че на пръв поглед няма особена прилика, това обаче е напълно естествено. За около 2500 години всеки език се променя съществено. Промените засягат както граматиката, така и словесното богатство. 

За повечето българи следните думи звучат непознато и странно: нав-мъртвец, исто-бъбрек, брина-кал, йенти-хващам, хлак-ерген. На мен също тези думи ми изглеждат странни, но са си български...

Преди хиляда години те са били разбираеми за всички българи, днес ги познават само специалистите. Щом ние днес се затруднявяме да разпознаем свои думи на хиляда години, то как да искаме наши думи от преди две хиляди, или две хиляди и петстотин години да изглеждат като съвременните. Това е невъзможно и е нереално да се очаква подобно нещо. За такъв огромен период от време ще се запазят с близко звучене най-основните думи, а при други ще можем да разпознаем само корена.

Нека да разгледаме подробно тракийските глоси и да видим дали имат обяснение на нашия език. Списъкът, който предлагам е от работа на уважавания от мен проф. И. Дуриданов. Използвам електронно издание, понеже е достъпно за всеки и лесно може да се извърши проверка- c.20 : 

http://eprints.nbu.bg/803/1/ID_-_Thracian_Language_-_BG.pdf

1. ASA-подбел, растението е с островърхи листа. Като сродни думи са дадени лит.диал. asys– конска опашка, латв. aši,  ašas-хвощ, лит. aštrus-остър и стблг. остръ- остър. Други сродни български думи са ос, осил, осика – дърво, чиито листа имат остри ръбове. Латвийските и литовски думи изглеждат по-близки до тракийските защото по отношение на фонетиката тези езици са по-консервативни от българския, който пък е един от най-развитите. В случая е важно това, че ние българите имаме обяснение за тракийската дума аса, а имено – остро, острота, растение с остри листа като осила, осиката, да не забравяме и остена.

2. BOLINTHOSдив бик, бизон. Сравнение е направено с немската дума Bulleбик. Посочва се и това, че наставката INTH отговаря на стблг. енте присъстваща в стблг. теленте теле. Навярно под натиска на тоталитарната цензура Дуриданов е пропуснал стблг. ВОЛЕНТЕ-вол, която е почти идентична на ВОЛИНТ. Все пак волът не се е появил в природата като питомно животно, първочанално е бил див бик.

3.BRIAград е засвидетелствана от Страбон преди около две хиляди години. Съпоставка е направена с тохарската дума ri, rye град, убежище на височинаВл.Георгиев свързва брия със стблг. (за) вьрети, -врьти- затварям (в смисъл на заградено, затворено пространство). Георгиев посочва и стинд. vrti ограда, но по неизвестна причина пропуска стблг. врьтъ- градина, оградено място. Пропусната е и стблг.стчсл. верей-крепост, т.е. оградено място. Възможно е обаче брия да означава сборище, пазар и обяснението да идва от бера, събирам на едно място. Сборищата от миналото си бяха пазари, а градовете от типа брия са разположение предимно по крайбрежията, там където пристигат стоките от далечни места.

4.BRIZAлимец, ръж, Дуриданов споменава тълкуването на А.Фик, според когото бриза е сродна на стинд. vrihi-h, перс. birinj ориз... Изказано е и предположение за родство с лит. brizdis- пирей. Странно обаче, че е пропусната българската дума брицавид житно растение. Тя не само е почти идентична на тракийската, но и си има ясна етимлогия, а именно стблг. брити-бръсна, режа, т.е. това, което се реже със сърп, остър инструмент.

5. BRYNCHOSиме на китара у траките. Съпоставки се търсят с пол. bręk-звън, укр. бряк-звън. Пропусната е българската дума брънкам – звъня, бръмча. Тъй като Ъ идва от кратко У, то древната форма на брънкам ще е била брункам – точно съответствие на тракийската брункос.

6. BRYTHOS вид бира, питие направено от ечемик. Като сродни са посочени англосакс. brod чорба, лат.de-frutumшира, но е пропуснат старобългарския глагол врети-вря, кипя. Бирата се вари, точно за това имаме понятията пивовар, пивоварна.

7. DINOPULA, SINOPULAназвание на вид дива тиква, формата SINOPULA се ползва от бесите. Дуриданов съвсем правилно съпоставя SINOPULA с лит. šun-obulas. Пропуснато обаче е това, че лит. šunкуче отговаря на стблг. щене-куче, а obulas, abulas отговаря на блг.диал. абълка-ябълка. SINOPULA е с буквален превод вълча ябълка, т.е. неядливо растение. Ние българите използваме израза куча, кучи за отровни, неядливи растения – кучешки гъби = отровни гъби.

8. GENTON – месо (или по-точно жертвено месо). Като сродна е представена стинд. hataударен, умъртвен. Не е спомената българската дума гнет, а и сродната й стблг. женти-жъна, повалям. Гнет, гнетя означава удрям, оказвам натиск, бия, а това е точно обяснението за тракийската дума GENTON.

9. KALAMINDAR едонското название на платана-вид голямо дърво. Според Дуриданов етимологията все още не е изяснена. Аз лично смятам, че обяснението е лесно, но навремето е било неудобно за тоталитарната цензура. Названието каламиндар е двусъставно, първата част каламин е гръцкото предаване на галамин- голям, а дар отговаря точно на българската диал. дума дару-дърво.Каламиндар, или галаминдар означава голямо дърво,  платанът е действително голямо дърво.

10. KEMOSвид шушулков плод, до сега не е дадено обяснение за името. Наистина е трудно да се даде етимология, но смятам, че не е пресилено да се даде като кандидат стблг. камы- камък, в смисъл на твърд плод, или плод с твърда обвивка.

11. KTISTAIбезбрачно живеещи траки. Според Дуриданов не е дадено убедително тълкуване. Георгиев, макар и несигурен предлага като сродна дума стблг. чистъ-чист. Всъщност това тълкуване е напълно логично, ктистите са водели отшелнически начин на живот, отказали са се от всичко светско, били са вегетарианци. Ктинстите са били чисти във всеки смисъл на думата – и духовно, и телесно. Понеже за гърците до ден днешен представлява трудност да произнесат звука Ч, то те са го заменили с КТ. Така чисти-те е превърнато на ктисти.

12. MIDNEсело, място за пребиваване. Най-точната сродна дума е латв. mitne обиталище, подслон. Други сродни думи са сорбските mestno, mestoместо, град. Трябва да се посочи и връзката на мидне с хърват. метнути- полагам, и разбира се нашия глагол мятам, метам. Както вече бе посочено латвийския изглежда по-близък по тракийския защото е по-консервативен по отношение на фонетиката, докато българския е доста развит. В миналото обаче доста от българските и латвийските думи са били почти идентични...

13. POLTYN – дъсчена ограда. Посочени са английската speldцепеница и немската spaltenцепя, но е пропусната блг. плотъ-дъсчена ограда, а тя де факто е най-добрия кандидат за тълкуване на тракийската дума.

14.RHOMPHAIA копие, меч, думата се среща още под вариантите rumpia, ropfea. Дуриданов споменава за това, че Томашен свързва тракийската ромфея с блг. рофеямълния, но не споменава българските думи ръфам, ръбя, рубило, а те са сродни на ромфея.

15. SKALMEнож, меч. Дуриданов посочва направеното от Фик сравнение с исл. skǫlm-меч. Пропуснати са обаче българските думи скала, осколка – предмети с остър връх. Първобитните ножове и мечове са направени от камъни с остър връх.Други сродни български думи са заколвам, коля, клане, кол, колач (касапин).В тракийския имаме замяна на М с В, както е и в българските диалекти. СКАЛМЕ би имало вариант СКАЛВЕ, т.е. скалов, направен от скала, имащ остър връх.

16.SKARKE сребърна монета у траките. Дуриданов ползва сравнението на Фик с норв. дума skark- шум, но пропуска българската дума скърцам- правя шум. Тя има и диалектна форма скъркам.

17. SPINOSкамък, който гори като му се сипе вода. Обяснение на тракийската глоса не е дадено. Смятам, че етимология може да се даде със стблг. свентъ- свет, свят. Възможно е тя да е имала дублетна форма спентъ, спинтъ- свет, свят...светъл, горящ.

18. TORELLEоплаквателен припеп, погребална песен. Не е предложена етимология за тракийската дума, но стблг., стчсл. торгаю-разкъсвам, откъсвам, а и разтрогвам- разделям дават добро обяснение. Погребението е разделяне, откъсване от близките, разтрогване.

19. ZALMOS дума за кожа в езика на траките. Дадени са съпоставки с лит. šalmas-шлем, англосакс. helmшлем и др. Разбира се добра съпоставка е и стблг.стчсл. шеломъ- шлем. Повечето учени обаче смятат, че шлем е германска заемка в езика ни. Това е несериозно твърдение по няколко причини. От Цезар и Тацит знаем за това, че шлемът е рядкост при германите в Античността. През Средновековието германските народи дори заемат типове шлемове от славяно говорящите си съседи (H.Arbman, The Vikings, Frederick A. Praeger Publ. New York, 1961, transl. A.Binns, p.101). Не съществува и обяснение по кой закон на лингвистикта Х от helm се превръща в Ш в шлем. Робувайки на остарелите догми учените не смеят да предложат хипотезата, че траки са дали в дълбока древност думата за шлем на германите, които са били на доста по-ниско ниво на развите по това време.

20. ZEIRA, ZIRAгорна дреха у траките, не е предложено тълкуване. В този случай обаче тълкуването е лесно. Най-стария тип връхна дреха е направена от кожата на диво животно. Тракийската дума за диво животно е зер, звер, тя е идентична на българската звер- диво животно. Зейра, или по-точно звера има значение – кожа от звяр. Крайното А в зейра представя навярно ъ от стблг. зверъ.

21.ZELASтракийска дума за вино. Дуриданов дава обяснение с латв. zals- светлочервен, кафяв, брет. gell- черненикав, кафяв, лит. žalas- червен ( за добитък). Като сродни думи са посочени гр. chalis-вино, макед. kalitos-вино, стинд. hala-ракия. Не са споменати стблг. зеленъ- неузряло грозде, желт-жълт, желая...

Тук трябва да се обясни нещо важно. Днес думата желт, жълт отговаря на строго определен цвят, в древността обаче значението е било светъл, ярък цвят, като е покривала и значението за червено. Пример за подобно явление може да се даде с нашата дума руен-червен, в словенския тя се е запазила със смисъл жълт.

22.ZETRAIAгърне е свързана от Дуриданов с гръцката дума chytraделва, гърне. Смятам, че по-добра етимология предлага стблг. зети- зея, т.е. става дума за съд с широко, зеещо гърло.

23.ZIBYTHIDES – название на тракийските благородници. Дуриданов предава тълкуването на Фик, че думата е разширена на гръцка основа (с ides), и, че се обяснява с лит. žibu светя. ZIBYTHIDES е произнасяно по-скоро свити, но е добавена гръцката наставка идес – с(и)витидес. Свити се обяснява със стблг. свитати- светя, блестя.


За непредубедените хора е ясно, че тракийските глоси имат добро обяснение на български език. За жалост установяваме, че учените, които са проучвали остатъците от тракийското словесно богатство са направили доста пропуски. Не са споменати стблг. воленте, плотъ, врьти, шеломъ, свитати, зверъ, свентъ, зети, камы, женти и др. Не са споменати и днешните думи скърцам, брънкам, желт, скала, осколка, заколвам, брица и др.

Как да може тогава неподготвения читател да види връзката между българските и тракийските думи, как да разбере, че става дума за един и същ език документиран в различни периоди? Друго доказателство за това, че българският език е развит тракийски идва от основните тракийски термини от топонимията и хидронимията. Те са виса-село (стблг. висъ-село), бара-река, езареис-езеро, гар-гора, планина, друм-дръм, горичка, балтосблато, дама-дом, берг-бряг, ил-илъ, кал, карпа-карпа, скала...

Няма такова чудо- да дойдат нашественици в една земя и да заемат всички основни термини от топонимия и хидронимия. Къде е тогава доказателството за идване на нов народ? Къде е доказателството, че свободните траки живеещи на север от Дунава са се изпарили в небитието? Какво е накарало траките на юг от Дунава за забравят езика си след 681 г.? На тези въпроси няма да получим логичен отговор защото такъв не е възможен.

Дано учените ни да намерят сили да отхвърлят бремето на догмите и да кажат на ясен език, че ние сме наследниците на Орфей, Спартак и цар Рез, че нашите деди са градили славата си край Троя, а не в Памир и Тибет. Българите заслужават да бъдат горди с миналото си, българите заслужават по-добро бъдеще.

48 коментара:

 1. Използвана литература и пояснения:

  1.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1975
  2.Вл. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977
  3.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965
  4. Г.Сотиров, Езикът на Константин Велики
  http://www.bulgaria88.narod.ru/ELEMENTANOVAPROHISTORIAMACEDONO.htm
  5. Г. Сотиров, Убийството на Юстиинановата Самоличност
  http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf
  6.С.Янакиева, BIBLIA BESSICA,
  http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=103
  7.Житие на Свети Теодосий:
  “The nations into which his community was divided were the Greeks, which was by far the most numerous, and consisted of all those that came from any provinces of the empire; the Armenians, with whom were joined the Arabians and Persians; and, thirdly, the Bessi, who comprehended all the northern nations below Thrace, or all who used the Runic or Sclavonian tongue”. http://www.ewtn.com/library/MARY/THEOCENO.HTM

  ОтговорИзтриване
 2. glossa (γλῶσσα), a Greek word meaning "tongue" or "language", used in several English words including gloss, glossary, glossitis, and others

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата glossa (γλῶσσα) няма смисъл на гръцки, тя е заемка в гърцкия език, идва от българската ГЛАС.

   Изтриване
  2. А "глас" каквъ смисъл има в българския :)

   Изтриване
  3. Честит 24 май!
   Днес отбелязваме Деня на българската просвета, култура и тракийска писменост

   Денят на българската просвета и култура и на тракийската писменост е български национален празник, честван на 24 май. На този ден у нас се чества създаването на глаголицата от братята Кирил и Методий.

   Изтриване
  4. Боцмане, глас означава звук, думата ни е сродна на литовската garsas- звук, уелската galw- говоря, призовавам, сродни са също стисл. kalla - викам, говоря, а и лат. gallus - петел,т.е. пеещ, огласяващ.

   Друга наша дума сродна на глас е стблг. гласити - викам...

   Изтриване
  5. Спароток правилно и ясно е казал- "Думата glossa (γλῶσσα) няма смисъл на гръцки". Затова и аз вярно казвам- Спароток продължава делото на възрожденците. Раковски, един от тях, също е обяснил защо glossa (γλῶσσα) на гръцки няма смисъл и защо на български има. Но все пак нека и аз да кажа какво установих към днешна дата за "гръцката" дума glossa. В гръцкия език тази дума стои самотно и по смисъл не може да се свърже с друга дума със същия корен за разлика от българската дума "глас", която се е размножила в много думи като например огласявам /с 3 значения/, възглас, отглас, гласовит, проглас (Проглас към евангелието) , гласуване, гласоподавател, глася, съгласна, гласна, преглас (езиков термин). Вероятно и глаголът "глаголя" (говоря) е свързан с корена на думата глас.

   Лингвистите, ако им бе разрешено да знаят, че българският език е древен, щяха да работят и да пеят.
   А сега трябва да кълчат езика си, да кривят съвестта си и да дават жалки и смешни обяснения за произхода на γλῶσσα и на много други думи, които или остават "с неясен произход" или имат абсурдни обяснения. Ето и "глосата" има такова абсурдно, но пък "научно" обяснения: произлизала тази дума от думите за царевична коса- γλῶχες и за острие - γλωχίς, идващи от PIE-корен *glōgh. Това е нашият глог, бял трън. Дори Фасмер пише за такава етимология, само че той вместо "царевична коса" използва "осил на клас" като първична дума, от която е тръгнал езикът-глог.Трън и език - ето научното заключение, до което стигат учените, след като българският език им е трън в очите. Но ние ще им вадим тези тръни от очите, за да прогледнат и да не стават смешни, ако всичко това не беше и много тъжно. "Лъжа и робство", а и насилие включително над наука и език.
   Само в българския език човек може да се приюти на свято и чисто място, запазило историята и душата на народа непокътнати. Друго такова място е това тук- блога на Спароток.

   Изтриване
 3. Анонимен24 май 2013 г., 9:20

  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

  Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е български официален празник, честван на 24 май. На този ден в България се чества българската просвета, култура и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя. Преводите на Библията Кирил и Методий записват на глаголица.

  „Спасявайки делото на св.св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не само България е спасила делото на Кирил и Методий, но и самите Свети братя са чисти българи. Родът им е от Родопския край, те произхождат от богато семество, което е било приближено на българският владетел.

   Изтриване
  2. Tai li. Shto se samoopredeliat kato garci. Dobre che si ti da im otvorish ochite kakavi sa vsachnost

   Изтриване
 4. Анонимен24 май 2013 г., 9:23

  24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Методий e официален празник и в република Македония, където се отбелязва подобно на празнуването му в България - с много цветя, песни и тържества на учeници и студенти. В центъра на Скопие има новопостроени монументални паметници на св. Кирил и Методий, както и на техните ученици - свети Климент Охридски и свети Наум. Такива монументални паметници има и в Охрид, където се пазят до днес мощите на учениците на Кирил и Методий - свети Климент Охридски - създателя на Охридската книжовна школа, и свети Наум.
  В Чехия денят на Кирил и Методий е официален празник на 5 юли, когато недалеч от Бърно, на мястото на столицата на Великоморавия, от която е останал само манастир, се събират хиляди хора да отбележат деня на братята. Паметник на Кирил и Методий има на Карловия мост в Прага, а в катедралата Свети Вит на Пражкия град на витраж е пресъздадено делото на светите братя равноапостоли.

  Ежегодно на 24 май българска държавно-църковна делегация се покланя пред гроба на св. Кирил в църквата "Св. Климент" (San Clemente) в Рим, където български духовници извършват литургия, и е приемана от папата. През 2010 г. тази литургия е извършена за пръв път съвместно от български и руски духовници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само въпрос на време е когато ще си получим обратно старата слава и признание...даже и Русия ще ни се поклони!

   Изтриване
  2. Анонимен25 май 2013 г., 1:16

   Днес по един от централните канали на руската телевизия (Русия 1) имаше филм за кирилицата и за пръв път беше казано от тях,че тя е създадена в България от учениците на Кирил и Методий след Моравската мисия.Доживяхме да го чуем от руснаците.

   Изтриване
  3. Руснаците са признали отдавна българския принос в тяхната култура, Фасмер споменава даже това, че руският език е формиран под силното влияние на българския. Книгата на Фасмер е публикувана през 1929 г. ако не се лъжа.

   Украинецът Юрий Венелин нарече българите - учители и наставници на Русия преди повече от един век.

   Нашите управници бяха тези, които от раболепие към чуждите си господари премълчаваха тези неща.

   Изтриване
 5. Анонимен24 май 2013 г., 9:27

  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!
  Честит празник!

  ОтговорИзтриване
 6. Честваме 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

  .............защото на тази азбука отец Паисий е написал История славаноболгарская.

  Честит празник на всички празнуващи! Ако питаха мен това щеше да е националният ни празник, защото на тази азбука отец Паисий е написал История славаноболгарская.
  По традиция, датираща още от ХІХ-и век, на днешната дата - 24 май - честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Това е празникът на създателите на глаголицата, основа на кирилицата, която използваме и до днес - Светите братя Кирил и Методий. Близо 200 милиона души по света използват кирилицата в момента. Освен българите, това са и сърбите, черногорците, руснаците, украинците, белорусите, а също и монголците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. МАЙ СТАНАХМЕ МНОГО ТРАКИЙЦИ !!!
   Освен българите, това са и сърбите, черногорците, руснаците, украинците, белорусите, а също и монголците.

   Изтриване
  2. Опитайте се да разберете това - не е задължително хората, които говорят сродни езици, да имат и идентична история.

   В Австрия и Германия се говори същия език, но това са две дръжави, всяка със собствена история.

   Изтриване
  3. Цестит празник и от мен,Пламен Петров!Но с едно малко уточнение, че днес е ден на българската просвета и култура и на БЪЛГАРСКАТА писменост,защото словянски народ е измислица от Екатерина Велика...А пък отец Паисий Хилендарски е написал История славеноболгарская( славнобългарска)или по точно казано история на СЛАВНИТЕ БЪЛГАРИ.
   Иначе съм съгласен,че трябва да бъде национален празник.И още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВИЧКИ БЪЛГАРИ И ВСИЧКИ КОИТО РАДЕЯТ ЗА БЪЛГАРСКИЯТ РОД И ДУХ!

   Изтриване
  4. Не знаех, че Екатерина Велика е била толкова способна, че е измислила и народи :)

   Старите славяни са всъщност древен тракийски народ, който през Късната Античност се съюзява с роднините си мизи, наречени още българи. Благодарение на този съюз римските колонисти са изгонени от Тракия, а и много от заграбените от гърците земи биват възвърнати на законните им собственици.

   Не случайно Багренородни възкликва за ранносредновековна Гърция - Послявянчи се цялата страна и стана варварска!

   По-късно гърците трябва да внасят колонисти от Азия, за да компенсират славянския етнически компонент.

   На гърция са нужни векове докато успее да насрои едни срещу други славяните в Пелопонес и Тесалия и по-късно да ги асимилира.

   Та както отбеляза Фалмерайер - днешните гърци нямат нищо общо със старите, а са по-скоро потомци на старите славяни и албанците...

   Изтриване
  5. Отец Паисий е написал Славнаа Болгарскаа Историа- и я е написал на Древната Кирила! А Кирила- Сирила означава- Маята, Закваската, от която са тръгнали всички писмености! Затова тракийските надписи- са с букви, които остават едни и същи и по време на римската империя, и по късно. След глаголицата, писмовниците и се връщат към много по-добрата стара, стара та древна Кирила!!!

   Изтриване
  6. Г-н Иванов, намерете антикварно издание на История Славено-Болгарская и го прочетете цялото. Повечето хора не са си направили труда да направят това изобщо.

   Ако го бяха направили щяха да разберат доста неща.

   Изтриване
 7. Тракиецо, Това на което пишем е ГРЪЦКА ПИСМЕНОСТ.ГРЪЦКА ПИСМЕНОСТ АДАПТИРАНА за българския език.Точно както ЛАТИНСКАТА ПИСМЕНОСТ Е АДАПТИРАНА за
  Чешкия,полския,виетнамския,монголския,английския,фреския...и още над СТО ЕЗИКА.
  Кирил и Методий са създали ГЛАГОЛИЦАТА. Нежизнеспособен опит да се скалъпи азбука,който опит НЕ НАДЖИВЯВА СЪЗДАТЕЛИТЕ СИ. Климент Охридски НЕ СЪЗДАВА НОВА АЗБУКА.Той просто АДАПТИРА ГРЪЦКАТА АЗБУКА към българския език.Уникалността на азбуките не е повод за гордост.ЕТИОПИЯ, АРМЕНИЯ и ГРУЗИЯ имат УНИКАЛНИ АЗБУКИ. Изброените държави съвсем не са пример за завист и висок стандарт на живот.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма такова нещо като гръцка азбука, тя принадлежи по право на траки и пелазги.

   Няма нито един древен извор, в който да се твърди, че гърците са създавали писменост.Южните ни съседи само са добавили няколко букви, това е.

   Алкидамант от друга страна е пределно ясен определяйки тракиецът Орфей като създател на азбуката.

   Неотдавна американски учени установиха, че траките са имали писменост доста преди гърците: the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions by more than a half-century.

   http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions

   От друга страна внушителен брой стари извори свидетелстват, че българите са потомци на траките, а гърците са само африкански пришълци.

   Благодарение на деянията на българите Православието се разпространява сред руснаци, украинци, белоруси и сърби.

   Благодарение на деянията на българите днес над 200 000 000 души пишат с букви, които са създадени в дълбока древност от нашите деди.

   Това е повод за гордост! Ние сме народ на светлината, давали сме знания на хората, чупели сме робските окови и сме освобождавали както тялото, така и духа на другите народи.

   Изтриване
  2. Гръцката азбука е продължение на древните семитски азбуки, каквито са финикийската и еврейската. Св. Св. Кирил и Методи са преобразували тази азбука на която може би са пишели всички балкански народи, поради простата причина, че друга писменост е липсвала наоколо... Не ме бърка, дали ще се нарече гръцка или тракийска. Само да отбележа, заграбени гръцки територии и изобщо гърци през късната античност и средновекйовие - няма. Има Римска империя или за по ясно може да я наричаме Ромейска империя... гръцка държава никога не е съществувала на балканите, до 19ти век.

   Изтриване
  3. Позволете да направя и аз едно уточнение. Според Г.Херм финикийците са амалгама от ханаанци и морски народи. Най-силните от морските народи са пелазгите, които са споменати от египтяните под името пелесет.

   Вл. Георгиев също твърди, че пелазгите, които са се установили в Близкия Изток са влезли в състава на финикийците.

   Пелазгите от друга страна са господарите на остров Крит през Бронзовата епоха. Това е причината споменаавйки ги на остров Крит Омир да ги нарече богоравни. Линеар А се използва на остров Крит поне от 18 век преди Христа. По това време ханаанците са били все още необразовани номади.

   По принцип и името гърци се употербява неправилно. Graici са пелазгийско племе, чието име е взето от дошлите от Африка номади под водачеството на Данай.

   Изтриване
 8. Честит празник на Българската писменост и култура.
  Славяните не са траки, езикът им е примитивен и с падежи.
  Гърците са смес от славяни, албанци и цигани.
  Вярата(Българската) е направила мизите, траките и македоните БЛЪГАРИ.

  Поздрави от Бриг от търсачите на истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да се прави разграничение между днешните и старите славяни. Днешните руснаци, поляци, чехи и др. не са потомци на старите славяни, а на венетите. Това повечето хора не го знаят.

   Старите славяни са и старите гети, това се обяснява от Теофилакт Симоката.

   Тракийският език е имал падежи. Засвидетелствани са звателен, местен, родителен и дателен падеж. Тези падежи присъстват и в старобългарския език.

   Арийския език също има падежи, това не го прави примитивен...

   Изтриване
  2. Може и да са имали падежи тракийския и арийския но езика еволюира. Щом и сега ги имат "славяните" значи са на по-ниско езиково еволюционно ниво.
   Това за старите славяни го знам. Анти са украинци и молдованци :) Старите славяни(гети) сме само ние(е и малко в северна Италия и южна Франция). Но сега стари и нови понятия циркулират заедно и трудно могат да се разделят без критичен анализ.

   Изтриване
  3. Да, наложените в ново време понятия са подвеждащи, но нищо не пречи човек да търси информация и да я анализира.

   Относно падежите...немският е падежен език, той също ли е примитивен?

   Изтриване
  4. Не знам немски, но щом има падежи е. Еволюцията на езиците се движи от синтетизъм към аналитизъм, като се губят падежите и се развива сложна глаголна система. От всички европеиски езици нашият е най-развит в това отношение. Знам английски, a той е от немската езикова група. Сравнен с българският е lame, stupid and tastes vile in my mouth.

   Изтриване
  5. Аз говоря немски и в никакъв случай не бих го определил като примитивен език.

   Английскиият език не е от немската езикова група, а от германската. Няма такова нещо като немска езикова група, тъй както няма и българска езикова група.

   Изтриване
  6. Анонимен2 юни 2013 г., 10:52

   А Българска група трябва да има. Славянски етнос няма, това е политическо понятие.

   Изтриване
  7. Странно, защо тогава старите автори са определили старите славяни като ethnos :)

   Всъщност да Ви попитам - чели ли се изобщо старите автори?

   Изтриване
  8. В италиянския език няма падежи а предлози като в българския.

   Изтриване
  9. Освен българския и италианския, английския и нидерландския са също безпадежни. Изпадането на падежите е само един стадии от развитието на езика.

   Изтриване
 9. Честит празник! Както и да го тълкуваме, това е ден в който славим нашата писменост и култура. И делото на Църхо и Страхота не бива да се омаловажава, въпреки че глаголицата, която създават е адаптирана от гръцката азбука. Да не говорим че сега действащата азбука доста е поизменена от реформата при Петър I.
  Сще веднъж - светъл празник!
  Alav

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Исак Тейлър е този, който твръди, че глаголицата идва от минискулната гръцка азбука. Това обаче не отговаря на истината.

   Реформата на Петър I не е кой знае колко сериозна. По-значителна е реформата настъпила след 1944 г.

   Честит празник!

   Изтриване
 10. Ако траките наистина са били толкова силни колкото ги пишат,то тогава езикът им е повлиял на голяма част от Европа.Говоря доста добре 7 езика...и интересното е колко общо имат...дори и някои от примерите тук,са останали в други езици,само в българския не са оцелели.Или думи за които се смята че са стари,и ние не използваме ги използват словаците например....Помислете за думата ябълка...почти еднаква е за цяла европа,жалко че не зная и един азиатски език...И още нещо,интересни са ми народите като история,а не защото ние сме тях....ние сме вече много далеч от тях...трябва да се гордеем за това което сме,а не затова което сме били...или ни се иска да сме били...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи няма проблем германците да се гордеят с дедите си, няма проблем англичаните да се гордеят с дедите си...но ние българите не бива да се гордеем с нашите предци?

   Не е само въпрос на гордост, знаейки истината за предците си ние се опитваме да ги наподобим, ето това е важното. Само на мошениците не им оттърва българите да са силен и горд народ.

   Да, траките са повлияли голяма част от европейските народи. Кой мислите е дал на старите латини думи като mare, rex, parma...?

   Изтриване
  2. Тя и думата за бог е еднаква у много народи.Гръцката Теос,латинската Деус,френската Dieu/Дьо,испанската и италианска Дио-може да са привнесени у западните народи през латински,може и да не са,но не означават нищо друго освен ДИОНИС! Така и благородниците са обозначавали издигнат-разбирай божествен-произход -пак с частиците да,дьо,де,ди и т.н. в романската езикова група.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 11. Здравей Павка,отново съм Пламен Петров.Нямах в предвит ,че буквално Екатирина е измислила (славянския народ).Но с нейното покровителство низвергнатият монах от Атон Евгений Булгарис развива историята за славянските племена.А знаеш много добре и ти си го писал, че в древноста СЛАВЯНИ(СЛАВЕНИ, СЛАВНИ)са наричани единствено ТРАКИЙСКОТО( БЪЛГАРСКО) племе ГЕТИ.Може би знаеш, че Екатерина се е интересувала много от българите и е посещавала Казан проучвайки историята на българите,водила кореспонденция по този въпрос със масонската ложа в Париж в лицето на Волтер.По това време България като държава не е съществувала и в интелектуалните среди на Европа са водени разговори кои са истинските наследници на древните ТРАКИ(българи).След като император Фридрих изпраща на Екатерина, емигриралия в германия гръцки теолог и монах Евгений Булгарис,в руския двор започва да се говори за Славянски племена, като се обявяват за такива ТРАКИЙСКИТЕ такива населяващи централна и северо-източна ЕВРОПА.
  Иначе ти свалям шапка за труда който полагаш за отстояване на българския дух.Дерзай приятелю!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма да отрека, че името славяни е употребявано съвсем умишлено за всички народи, които говорят сродни езици. Това е неправилно и подвеждащо.

   Екатерина Велика е германка, тя наистина е поддържала контакти с окултни обшества в Германия и Австрия. Обаче руснаците са наречени славяни векове преди Екатерина Велика да се роди.

   Разбира се векове по-рано, или всъщност най-рано като славяни са определени гетите.

   Повечето хора бягат от името славяни защото днес съществува вярването, че славяните са били слаби хора. Това не отговаря на истината. Слаби са били венедите - деди на руснаци, поляци, чехи, словени...

   За славяните Йоан Ефески казва, че можели да се бият по-добре от римляните.
   Охраната на арабските владетели в Испания е била от славяни.
   Според Барфорд римските легионери предпочитали славянските копия пред своите. Това означава, че старите славяни са имали дълги традиции в оръжейното дело.
   Славянският владетел Добрита казва - Ние сме свикнали да покоряваме други земи, а не някой да покорява нашата и така ще е докато има мечове и щитове...

   Повечето хора не знаят изобщо за тези неща. Не знаят, че хуните са били славяноезични, а хуните са дали организация и култура на германските племена...

   Изтриване
 12. Поздравления за постинга. Поздрав и за материала за Ганчо Ценов.Истината не може да бъде спряна от друго освен от незнание. Просвещението ражда мислители -Мислителите раждат познание -Познанието ражда истина. Просвещавайки, ти сееш истината Павка! Да си жив и здрав.

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте,
  Забелязах, че в тази статия има тълкуване на думата Брия в смисъл на заградено, затворено пространство.
  В мрежата съм попадал на други тълкувания, които бих искал да споделя:

  Д. Георгиев
  Болбабрия (близо до днешна Дупница) е име на древнотракийско селище, което до този момент бе с неизвестна за науката локализация и спрямо разположението си носи нетипично окончание за крайморски град -брия. Учените предполагат локализацията на селището в близост до пътя Пауталия-Германея. Всъщност траките са използвали това семантично название с далеч по-широко значение, като освен крайморско селище са обозначавали и крайбрежни поселения край реки. През мястото на което е била разположена Болбабрия, а в настоящия момент и град Дупница преминават реките Джерман, Бистрица, Отовица (Саморанска река) и Джубрена. В превод на думите от тракийски произход, които образуват името - болба и брия, наименованието Болбабрия се превежда като "селище на брега на тресавище". Съвсем логично е да предположим, че едно от най-богатите на реки място в България в подножието на високата Рила е могло да създава предпоставка за формиране на тресавище или в най-добрия случай на мочурливи места. А наличието на такова голямо богатство от водни източници наистина създава алюзията за крайбрежие на разположеното в близост селище Болбабрия. Близо до съвременна Дупница, на около 2 километра се намира село Яхиново, където са открити находища от глина и това наистина показва, че в древността, когато пълноводието на реките е било значително, тук са съществували гъсто разположени мочурливи места и тресавища.
  Тракийската дума болба за тресавище има ясното фонетично и семантично сходство със съвременния български глагол бълбукам, който описва явление така характерно за места с бавно течащи води като мочурища и тресавища. На подобно звуково сходство с навиците на хората, имащи говорни затруднения е изграден латинския термин за заекването - balbutio (балбуцио).
  Сходството на корена болба с гръцката дума болбос - луковица, не може да намери основание като име на селище, поради неговата несъотносимост към ойконимните традиции.

  Διὶ Ζβελσουρδῳ τῷ κυρίῳ Βολβαβριηνοι κωμῆται - IGB IV 2216 - aici apare ca zeitate venerată de sătenii din *Bolbabria ..

  Превода на надписа гласи: На господарят Зевс Звелсурд болбабриските селяни посветиха.

  ОтговорИзтриване