29.06.2013 г.

ТРАКИЙСКАТА ПИСМЕНОСТ


Има едно малка група слабо осведомени хорица, които са си внушили, че нашите деди - траките не са имали  своя азбука. Кланяйки се покорно на чуждата култура, тези заблудени сънародници смятат, че всички учени от Българската Академия на Науките споделят мнението им. Ще се наложи да разочаровам горчиво невярващите в тракийския гений представяйки цитати от работи на наши академици. Не става дума за кой да е, а за едни от светилата на БАН: Владимир Георгиев и Иван Дуриданов, интересни данни могат да се намерят в работите на Димитър Попов, Александър Фол и Иван Маразов.

В книгата си “Траките и техния език” световно известния български езиковед В. Георгиев казва за най-древната писменост следното:  “До скоро се смяташе, че най-старата писменост в Европа се е появила на о. Крит, дето най-старинните печати с т.нар. йероглифно писмо А датират от III то хил.пр.н.е. Обаче откритието на глинените печати от Караново, част от знаците на който са сходни с тия по печатите от Крит, и които съперничат с тях по древност, показа, че наченки на най-древна писменост е имало и на други места на Балканския полуостров....Писмеността на знаците от Градешница, Караново и Търтария  има голямо значение за праисторията на населението живяло през IV-то-  III-то хил.пр.н.е. на Балканския полуостров.Наличието на писменост показва, че в онези отдалечени епохи тук са живели племена с високо развита култура, която по началния стадий на развитие написмеността не отстъпва на цивилизациите от Мала Азия, Близкия Изток и Египет. Балканския полуостров следователно е бил едно от средищата на най-високо развитите древни цивилизации.” (В. Георгиев, “Траките и техния език”, София, БАН, 1977, стр. 155-158).

Проф. Георгиев определя писмеността от Караново като тракийска и в друга, по-стара работа  твърдейки, че “...най-старата култура, която се открива в пределите на Тракия, като например Караново I, е принадлежала на същинските тракийци”. (В.Георгиев, “Въпроси на Българската Етимология”, БАН, София, 1958, стр.113).

Въпреки, че Георгиев е пределно ясен относно тракийската принадлежност на културата Караново I, за да не започнат някои да твърдят, че по-късната Балканска цивилизация от IV-то-  III-то хил.пр. Христа не e на траките ще доуточня с друг цитат: “тракийския и пеласгийския език са се говорили в Юго-Източна Европа (Балканите) не само през Античността, но и по времето на Неолита - VII-мо хил.пр. Христа (К.Порожанов, цитиращ Георгиев в “Общество и държавност у траките  Studia Thracica 6, БАН, Институт по Тракология, София, 1998, стр. 42-43). Щом езика на траките е говорен в нашите земи още през Каменната епоха, то е налудничаво да се твърди без абсолютно никакво доказателство, че траките не са най-старото цивилизовано население на Балканите.

Да видим каква казва за тракийската писменост проф. Иван Дуриданов-“Накрай, закултурната история на траките е важно да се спомене, че на територията на Древна Тракия и в нейно съседства бяха открити два надписа с образно (пиктографско) писмо... Наличието на тези наченки на писменост в древна Тракиясвидетелствува за развитието на висока култура на населението от тази област през отIV-то-  III-то хил.пр.н.е.”  (И.Дуриданов, “ Езикът на Траките “, Наука и Изкуство, София, 1976, стр. 92).

Не само, че едни от най-известните и най-уважаваните учени на БАН твърдят, четраките имат писменост, но дори я определят като неотстъпваща по нищо на тези от Месопотамия и Египет. Днес датировката както на плочицата от Градешница, така и тази на печата от Караново са коригирани и става ясно, че писмеността от нашите земи е много по стара от тази на шумери и египтяни- The signs inscribed on theKaranovo seal are divided into four groups by the arms of a cross. The signs are straight, abstract and it is impossible to connect them to any forms belonging to the "real" world. This inscription is 6,000 years old. (Знаците по печата от Караново са разделени на четири групи посредством раменете на кръст. Знаците са абстрактни и са оформени с прави черти, невъзможно да бъдат свързани с някакви форми от "реалния" свят. Този надпис е на 6000 години ).

http://www.prehistory.it/fase2/karonovo.htm

These symbols have been found on many of the artefacts excavated from sites in south-east Europe, in particular from Vinča near Belgrade, but also in Greece, Bulgaria, Romania, eastern Hungary,Moldova, southern Ukraine and the former Yugoslavia. The artefacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8,000 and 6,500 years old. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found,predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years.В Западна Европа хората интересуващи се от култура вече знаят, че България е една от люлките на европейската цивилизация, че у нас е намерена най-старата писмена система, а и това, че българите са потомци на траките:Bulgaria is one ofthe cradles of European civilization. It is also home to the world’s oldest known writing system, which is engraved on the famous Gradeshnitsa Tablets. The tablets date back 6000 years. Theancestors of today’s modern Bulgarians are the Thracian peoples. In fact the Bulgarian roots stem from the Thracian civilization”.Както виждаме  известно е дори в чужбина това, че на наша територия е създаденапървата писменост. Материали на тази изключително важна тема могат да се намерят и на български език, макар данните да са представени твърде скромно. Може би хората се страхуват някой да не ги перне по пръстите, ако признаят тракийската писменост не само за най-старата в Европа, но и в целия свят:  „ГРАДЕШНИЦА”- ранно и среднохалколитна археологическа култура в Северозападна България...Върху плочки и пинтадери се срещат ранни пиктографски знаци,които се смятат за начало на най-старата писменост в Европа. Култура Градешница е идентифицирана през 1974г. от археолога Богдан Николов”.  "Надписът върху кръглия печат от Караново, който датира според българските археолози В.Миков и Г.Георгиев от края на IV-то или началото на III-то хилядолетие пр.н.е., представлява уникален паметник на човешката култура от оная отдалечена епоха. Той представлява първите фази на писмеността изобщо. При посочената датиривка, знаците върху печата от Караново се явяват най-старата писменост в Европа. Тази писменост е по-стара дори и от първата критска писменост, която датира от средата и втората половина на III-то хилядолетие пр.н.е. Така кръглият печат с надпис от Караново е една истинска научна находка." Сп. Археология 1969/1  Напълно естествено е, че траките са имали писменост не само зората на човешката цивилизация, но и в Античността. В обща работа издадена в Западна Европа, проф. И. Маразов и проф.Ал. Фол споменават свидетелството на Еврипид относно- medicines onthe Thracian tablets, recorded by Orpheus - лекарства, чиито имена били записани натракийски плочици от Орфей. (Al.Fol & I.Marazov, Ancient Thrace, Cassel & Co Ltd,London, 1977, p. 30).

Това, че тракиецът Орфей е можел да пише не би трябвало да ни учуди, ако знаехме сведението на Алкидамант – Тук траките положиха Орфей –жрецът на музите...открил на хората буквите и мъдростта. (Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, стр. 465). Виждаме, че дори и гръцки автори са имали смелостта и доблестта да кажат истината определяйки траките в лицето на Орфей като създатели на буквите...

                          http://sites.museum.upenn.edu/gordion/images/stories/medium/inscriptions_13.jpg

Освен Еврипид и Алкидамант, Диодор Сицилийски също твърди, че траките  Орфей и Линей са ползвали най-древната азбука. Старият автор споделя също, че не гърците, а пеласгите са първите, които използват кадмейските (финикийските) букви и поради това те са наричани още пеласгийски (Historical Library of Diodorus the Sicilian, W.Mc Dowell, London, 1814 стр. 208). Ще напомня, че според Георгиев траки и пелазги са една общност, чието присъствие на Балканите е от времето на Неолита - VII-мо хил.пр.Христа. Според Плиний Стари, не гърците, а пеласгите са тези, които са разпространили азбуката чак до Лациум (родината на латините в Апенинския полуостров) -Naturalis Historia -VII-LVI-193.


Дълго време група безсъвестни хора се опитваше да скрие горе посочените данни и да ни внуши, че траките не са оставили никакви писмени паметници. Днес обаче ние знаем за тракийските надписи от Ситово, Езерово, петте надписа от Дуванлий (един върху пръстен и четири върху фиали), знаем и за надписите от Кьолмен, Александрово, Браничево, да не забравяме четиредесетте надписа от Самотраки. Неотдавна бяха открити нови надписи в планините на Югоизточна България (Д.Лалчев, Древни писмени паметници открити в скално светилище в Югоизточна Тракия)...

Обърнете внимание, че са оцелели само тези епиграфски паметници, които са били скрити от човешкото око. Ситовския е в пещера, а повечето от другите са намерени в могилни погребения и в руините на древни храмове. Наивно е да мислим, че траките не са имали повече надписи, ситуацията обаче подсказва, че тези, които са били на открито място са били заличени с фанатична упоритост...Дори и да са били десетки хиляди, щом са били на открито те са могли да бъдат лесно унищожени от хора желаещи да припишат на себе си заслугите на траките към европейската култура.


                                                     http://groznijat.tripod.com/thrac/EZERO_T.gif

Нека обобщим накратко, стари автори като Еврипид, Алкидамант, Диодор Сицилийски и Плиний споменават за присъствието на писменост у траките, а някои дори определят дедите ни като първите европейци имащи своя азбука. Тези твърдения се подкрепят от археологическите данни. Печатът от Караново, плочиците от Градешница, древните надписи от Търтария, Вълчи Дол, Осинчани и т.н. доказват убедително, че по отношение на създаването на писменост нашите предци са изпреварили другите народи. Неотдавна американски изследователи се увериха в това, че траките са имали писменост преди гърците –

“ the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions bymore than a half-century”.                                   http://farm1.static.flickr.com/5/9811512_202fbc82e2.jpg?v=0


Откритието на учените от университета на Пенсилвания няма да остане самотно. С времето ще излиза все повече и повече информация за високото ниво на култура на нашите деди и за тяхната роля в европейската история. Не всичко, което излезе на яве ще бъде признато защото накърнява интересите на влиятелни хора. Ето какво казва Ричард Ръгли за най-древната Балканска писменост, мисля, че той добре определя причините за мълчанието около нея, поради това ви моля- прочетете следните думи много внимателно!

 “Идеята за съществуването на стара европейска писменост влиза в конфликт с много от дълбоко вкоренените възгледи на археологията и с традицианите представи за развитието на цивилизацията... Последиците биха огромни, ако съществуването на такава писмена система се възприеме от всички, много основни положения ще бъдат представени под въпрос. Това означава отхвърляне на идеята, че появилите се преди 5000 години “високи” цивилизации на Близкия Изток първи са изобретили писмеността ...Една още по-фундаментална промяна ще бъде изместването на историята далеч по-назад от “примитивния” мрак на каменната епоха...” ( Ричард Ръгли, “Изгубените Цивилизации на Каменната Ера”, Бард, София, 1999, стр. 108 ).

Разбирате ли, че истината на нашето минало ще разтърси света из основи! Ще се разбере, че изворът на знанието не е в Шумер и Египет, а в България. Хиляди книги ще бъдат обявени за остарели, академици ще треперят за титлите си, ще се наложи да ни се извиняват дълго време. Това е причината някои учени фанатично да отричат древната тракийска писменост. Всеки си пази хляба....но рано, или късно ще се наложи и скептиците да признаят необоримата истина. Разбира се това няма да стане бързо, грешки трудно се признават, а и лобито на хората поставящи Ориента на пиедестал е добре организирано и добре финансирано. Да, така е, но не е по-силно от волята на пробудилият се българин, който многократно е показвал на света, че може да направи дори невъзможното, когато е вдъхновен!


60 коментара:

 1. Чест и слава за теб, Спароток! Хвала за целия ти труд и великите ти статии! Ще бъдеш възнаграден за всичко, сигурен съм и не говоря за материални блага. Иначе си прав, че това няма да стане бързо, защото вече хиляди години истината за българите бива скрита, но ще стане много скоро. Много скоро, докато България възкръсне. http://imageshack.us/a/img191/1990/peterbudeshte.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Славата е като роса...бързо се изпарява под лъчите на слънцето:)

   Да знаеш обаче, че си направил нещо добро, това вече си е удовлетворение.

   Изтриване
  2. Струва ми се десетилетие чета твоите статии и тук намирам противоречие. Веднъж си споменал, че финикийците пишат бустрофедон и няма как гърците да са заели азбуката от тях, тъй като не са открити надписи от ляво надясно и от дясно наляво.
   Може би пеласгите не са заели и разпространявали тяхна писменост, а са имали изцяло тяхна си?

   Изтриване
  3. Не сте коректен драги г-н Михайлов. Ето какво съм писал аз: "Ако гърците бяха заели азбуката директно от финикийците, то посоката на писане на най-ранните гръцки надписи щеше да е от ляво на дясно, както е и при финикийците от Левант. Първите гръцки надписи обаче са в стил бустрофедон, точно както е и при фригите."

   Eто и линк към работата, в която съм споменал горния пасаж : http://sparotok.blogspot.nl/2015/01/blog-post_13.html

   Ще посочите ли къде съм изказал твърдение, че "финикийците пишат бустрофедон и няма как гърците да са заели азбуката от тях, тъй като не са открити надписи от ляво надясно и от дясно наляво."?

   Изтриване
 2. Димитър Пантелеев1 юли 2013 г., 19:50

  ХВАЛА ТЕБ! СТИГА СА НИ МАНИПУЛИРАЛИ, ЧЕ НЕ СМЕ БИЛИ ТЛКОВА ТРУДОЛЮБИВИ И УМНИ, ЧЕ СМЕ "НЕКАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ", ЧЕ ТРЯБВА ДА НИ "СМЕНЯТ ЧИПА" И Т.Н. СИГУРНО ЗАТВА НАШИТЕ УМНИ ДЕЦА ПЕЧЛЯТ ПО СМЕТОВНИТЕ ОЛМПИАДИ МЕДАЛИ И ИМАМЕ ТОЛКОВА ТАЛАНТЛИВИ ЛЮДЕ. ЕТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО, ВЯКОЙ ЩЕ КАЖЕ К,ВО ТОЛКОВА, ЗА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ. ЗАЩО НЕ СЕ ОРГАНИЗИРА НАУЧЕН ДЕБАТ ПО ТЕМАТА И ДА СЕ ПОКАНЯТ ТЕЗИ СВЕТИЛА-СОЦАКАДЕМИЦИ, ДЕТО ПИШЕХА КАКТО Е УГОДНО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, РАЗБИРА СЕ НЕ ВСИЧКИ. ПЪК АКО ЩЕТЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА И МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Панталеев, аз лично не познавам по-трудолюбиви хора от българите. Не познавам и по-умни хора от българите.

   Ние обаче сме и добродушни, лековерни...тези ни качества биват използвани от лоши хора, за да ни мачкат психически и физически...

   Академиците са правят на богове...но не са...

   Изтриване
 3. КрисДиМарЯна1 юли 2013 г., 23:05

  Поздравления! Невероятно, но факт! Уникално!

  ОтговорИзтриване
 4. Анонимен2 юли 2013 г., 2:32

  Първо:
  Господин Серафимов, ако не сте си сменили официално името на Спароток, моля не го 'отвличайте' за самоцелните си твърдения.

  Второ:

  "Блог, писан от българин за българи – с гордост и с непоколебима вяра в България!"
  Намирам това за проблематично защото в този блог всичко изглежда да гони една единствена цел--връзката между историята на Траките и настоящото население на територията на Република България. Такава връзка, колкото и "документирана" е невъзможна по простата причина че Вие смесвате (и то не много академично) истории които са много раздалечени във времето и пространството. И това е наи-малкия Ви проблем.
  По-големия се състои във факта че ЕТНИЧЕСТВО и НАЦИОНАЛНОСТ са две коренно различни неща! А Вие се опитвате да вкарате куб в кръгъл отвор... Невероятно!

  Не е много академично-етично това което правите с тази цел. Както кучетата са наследственици на вълците, така и ние сме наследници на Траките, но от различно потекло. Различни продукти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знаете ли, че по време на живота ни ние се променяме напълно на клетъчно ниво. Всяка минута умират клетки и се раждат нови...Променя се също нашата психика, вкус, виждания...и все пак не ни са дава различна идентичност през 10-20 години.

   Да, ние не сме траките от преди 2500 години, няма как да сме. Ние не сме дори хората, които сме били при раждането си. Промяната обаче е едно нещо, а произходъг съвсем друго.

   По произход ние сме траки, независимо дали това Ви харесва, или не. Ние сме запазили значителна част от старите гени, запазили сме значителна част от езика на дедите си, запазили се удивително много от техните обреди и обичаи.

   Ето това ни дава право да се наречем наследеници на Орфей.

   Изтриване
  2. 100 % точно! Само да уточня - като души(същности) ние сме си Траките от как сме еволюирали до такива!

   Изтриване
  3. Да, народът населявал земята ни от Каменната епоха никаго не е изчезвал, в древността е наричан траки, а днес носи името българи.

   Изтриване
 5. Благодаря за една толкова интересна и любопитна статия. Истината вече започна да се появява на повърхноста, и съвсем скоро ще е невъзможно да се премълчава и отрича.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом темата Ви интересува, навярно ще Ви е интересно да прочетете и това
   БЪЛГАРИЯ - ЛЮЛКАТА НА ПИСМЕНОСТТА
   http://prarodinata.blog.bg/history/2012/09/06/bylgariia-liulkata-na-pismenostta-34-ot-nadpisite-syzdadeni-.997230


   Написано е от мой съмишленик и приятел.

   Изтриване
  2. Орфей –жрецът на музите...открил на хората буквите и мъдростта
   Открил - може да се разбира и като - даде - значи може да са много по-стари.
   мапи

   Изтриване
  3. Да, Орфей може само да е преработил някаква по-древна писменост, според мен - разновидност на Линеар А.

   Изтриване
 6. Анонимен16 юли 2013 г., 0:34

  Иво Иванов. Преди години в ,, Час по България", по телевизия ,, Скат", имаше предаване с гост някакъв археолог, който наскоро беше изследвал някакъв древен град на няколко хиляди години, нападнат, опожарен и консервиран под земята за следващите няколко хиляди години. Разказът му беше страшно интересен и увлекателен, като се почне от разкопките, намирането на скелетите в различни позиции, и се стигне до изследването на ДНК - анализите. Пламен Павлов, водещия, задаваше въпросите си, като все пропускаше най-важния според мен. За това не издържах и се обадих на редакционните телефони и попитах госта директно - какъв процент от днешните българи са с еднакво ДНК като тези на намерените скелети. Той се усмихна, и отговори - ОКОЛО 30 ПРОЦЕНТА ОТ ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ, ИМАТ ЕДНАКВО ДНК, като нашите предци отпреди десетина хиляди години. Представяте, ли си на тоя размирен полуостров, кръстопътя на света, това е УНИКАЛНО. Това предаване го има някъде в архивите на ,,СКАТ". Процента е + - 5%, не си спомням точно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, това е наистина уникално - 30% от нас са са носители на гените на палеолитното население на земята ни!!!

   Всъщност процентът е доста по-голям :)

   Изтриване
 7. Sparotok,
  Попаднах на това .
  http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=3&t=288&sid=8684ae800d9b73007c9c2e366d688e83
  Цитират ти съвпаденията на ЛА, ЛБ. и розетата от Плиска.
  Дават и съвпадения от розетата и рисунките от Магурата, които обикновено не се показват когато става на въпрос за Магурата , а дават само " ловни. сценки" на първобитници.
  Какво ти е мнението за 6-те съвпадения и виждаш ли още?
  Rorik .

  ОтговорИзтриване
 8. Анонимен17 юли 2013 г., 8:56

  Господин Серафимов,
  Вашите статии са много интересни, но стилът Би има сериозна нужда от корегиране.
  Употребата на чуждици при положение, че същите думи съществуват и в нашия език съвсем не е необходимо. Тук не става въпрос за подменяне на думата "кибрит" с "драсни-пали клечица" както Каравелов е предложил, а за абсолютна необходимост да се съхрани българския литературен стил.
  Ако моята учителка по литература (от преди 60 години)би имала възможност да прочете която и да било съвременна статия, по всяка вероятност би получила сърдечен удар. Естествено, необходимостта от статии, които подхранват нашата национална гордост са извънредно важни, но употребата на лош стил значително намлява тяхната стойност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Употребата на чуждици е неизбежна, Вие го доказвате. Ето Вашите чуждици:

   -стил
   -коригиране
   -абсолютна
   -литература
   -национална

   Нямам претенции за изящен стил на писане. Представям своето виждане по начин, който намирам за добър.

   Изтриване
 9. Г-н Серафимов как мога да вляза в кореспонденция с вас?

  ОтговорИзтриване
 10. ПРЕКРАСНО !!!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
 11. Снимките са много интересни. От коя част на България са?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От тази част, която враговете на България успяха да отрежат и присвоят...

   Изтриване
  2. Аха. Доста голяма ще да е била тази България. Ако държите на реномето си, напишете ОТКЪДЕ са и КАКВО са.
   Иначе бихте могли да сложите и египетски йероглифи - пак толкова щяха да пасват на текста.

   От друга страна съм съгласен с много от тезите ви и ако поставите снимки на печатите от Караново и плочите от Градешница статията ще бъде интересна и ценна. Поставих си за цел да науча повече за темата.

   Изтриване
  3. Снимки на печата от Караново и плочите от Градешница има предостатъчно в интернет, намират се лесно.

   Изтриване
 12. Анонимен22 май 2014 г., 9:51

  http://www.institutet-science.com/bg/introb.php ; http://www.institutet-science.com/bg/bibliaBessicab.php; http://trakia.org/news_TCHR;

  Нека да отдадем почит към делото и паметта на вече покойният д-р Стефан Гайд, който също е част от плеядата истинни учени, извадили скриваната нарочно Истината за нас самите на бял свят................. "Няма човек - няма проблем " за враговете български, но ИМА НАРОД БОГАРСКИ и ще ахнат враговете на българщината.... Скъпи Павеле, тях ги дразни името Божествено ИСУС, който е ДИОН-ИСУС , който е ТИОН ИСУС- Богът на Тракия и на целия свят..... защото Богоборческите ложи и лобита нямат интерес да знаем истината и то Светата Истина....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но това с Дион-Исус за мен е доста несериозно. Ще посоча защо -

   - Най-старият вариант на името на Дионис е Дивонусийо.

   - Исус е гръцкото предаване на еврейско-арамейското име Йешуа.

   - Никога не е имало народ с име богари в Египет. Бохаирския коптски диалект води името си от Бохайра, а това е арабска дума за езеро - факт, който Гайдарски премълчава.

   بحيرة Lake (Buhayrah)

   Изтриване
 13. Николай Караянев18 август 2014 г., 12:09

  Много благодаря, защото разбирам, че има наистина мислещи българи.Аз съм инженер и за мен е пълен абсурд народ като траките направили такива съвършенни съдове,колесници/двуколесни и четириколесни/,кораби,уникални украшения,железни мечове,секретни брави, бронзови отливки ,шлемове и не мога да изброя всичко да е нямал писменност.Всички тези неща изискват съсредоточена последователност в един дълъг период от време, предаване на солидна технологична информация, за изработка и на инструменти те пък се усъвършенстват и развиват.Все едно главният инженер на Мерцедес да не може да пише.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разсъжденията Ви са правилни, чудя се защо траколозите не са се замисляли над елементарни неща.

   Изтриване
 14. Ще цитирам един древен византийски ръкопис относно нас - траикте - българи - ,,Траките,най-старият и най-голям народ на света,сега те са наричани БЪЛГАРИ"
  Колко е хубаво да си трак - българин,чувстваш се вечен,чувстваш,че ти си историята и ти си бъдещето!
  Колко хубаво е да знаеш,че твоя род е бил първият човешки род на този свят и че всички други са произлезли от рода ти!
  Колко хубаво е да знаеш,че земите,по които живееш са родина на първите хора - твоите деди - траикте - българи!
  Горд съм,че съм трак - българин!
  Аз съм от един общински град в Тракийската Низина - в Югоизточна България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С риск да Ви разочаровам ще бъда откровен - тези думи не могат да са от автентичен древен летопис. Дедите ни не са се разпознавали под името траки, тъй както немците не се разпознават под името немци.

   Изтриване
 15. Интересува ме мнението ви за трудовете на доктор Стефан Гайд.

  ОтговорИзтриване
 16. Интересува ме мнението ви за трудовете на доктор Стефан Гайд.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моето лично мнение е това, че работите на Гайд са пълни с манипулации...и това е ужасно защото най-сигурният начин да се унищожи една идея е като бъде опорочена.

   Верно е, че сме наследници на хората наричани траки, верно е, че дедите ни са оказали влияние на египтяните, но методиката на Гайд е всичко друго освен научна.

   Названието бохарски няма нищо общо с български. Бохайрският е диалект от областта Бохайра, а това е арабско име. Бохайра означава езеро, има речници в интернет, проверете сам.

   Представянето на името на Дионис като Дион-Исус е налудничаво. Най-древният вариант на името на този бог е Дивонусйо, а Исус е само гръцкото предаване на еврейско-арамейското име Йешуа.

   Гайд използва също турцизми, които представя като тракийски думи...това го оставям без коментар.

   Изтриване
  2. Поздрави от Любомир Лозанов!

   Г-н Серафимов, Стефан Гайд не е ли един от братята Гайдарски, сектантските проповедници, които създават нов разкол в религиозния живот на България, разпространявайки някаква "тракийска" църква? Че е имало връзка между тракийската вяра и традиция с по-сетнешното християнство - имало е. Св. Августин е заявил, че християнството е много преди Христос, а и налудничаво да смятаме, че Адам, Ева, Ной и по-древните персонажи от Стария завет са еврейски - те са общочовешки, според църковните отци. Защо да не е имало Божия вяра и по нашите земи, при все че оттук тръгват и първото земеделие, и първото животновъдство, и първата писменост и т.н? Струва си да се замисли човек, но данните за вярата на нашите деди ми се струва все още оскъдна, несистематизирана и силно повлияна. Затова с нетърпение ще се чакат откровенията на бъдещата археология. :)
   Мисля си че е време да направите нещо по-мащабно, г-н Серафимов. Вашият блог в блог.бг е най-четеният от всички, с право може да се каже, че вие сте сред най-известните блогъри в България. Изразявате верни неща, безспорно е, че понякога доукрасявате нещата, според мен, но разбирам защо го правите - намеренията ви не са лоши, а вие не сте "строг академик от БАН". Когато говоря за нещо по-мащабно нямам предвид политика, а имам предвид популяризиране на тази информация чрез някакви открити лекции, беседи, присъствие в големите медии за масово ползване. Защото автохтонната теза все още се приема от множеството българи като нещо екзотично и "конспиративно". Те я приемат повърхностно, точно както тезата за юдейския наднационален капитал и т.н. Оспорват културата на нашите деди и се присмиват на всякакви опити да се докаже някакво тракийско културно влияние в Евразия. Днес дори един учител в елитно столично учебно заведение, класически филолог по образование, се присмя на траките и изрази мнение, че в сравнение с гърците, тракийската култура е нищожна и недоразвита. Оспори достоверността на фактите, че гърците са взели боговете си от траките, че са взели философията си от траките и египтяните, че тяхната демокрация не е нищо повече от опит за постигане на платоновия идеал, описан в "Държавата", където той дели хората на малко посветени, достойни да управляват, и множество военни и роби, които трябва да живеят, служат и умират в името на елита - това не е никаква демокрация, това е тоталитаризъм. Е, думичката "взели" е неточна - откраднали, извинявам се, защото те са откраднали всичко това и са си го присвоили за свое. Когато споменах, че гърците, според древните автори, а и според генетичните изследвания, идват от Африка, въпросният учител заяви, че това нямало значение, понеже тъй или иначе всички идваме от Африка, което е доста несериозно изказване за толкова образован човек.
   Всичко това ме притеснява, защото, едва ли не, човек трябва да внимава какво говори, за да не го вземат за смахнат, и то в най-добрия случай. Засега аз нямам възможността да предприема каквото и да е било по-сериозно действие по този въпрос, но тъй като вие претендирате да имате такива възможности(познания и време) наистина бих се радвал, ако запушите устата на всички, които боготворят чужди култури и се храчат на своята собствена, на тази завещана от майките и бащите им във времето.
   Благодаря предварително!

   Изтриване
  3. Г-н Лозанов, никога не съм твърдял, че имам много свободно време. Крада от почивката си, за да пиша статии и да ги публикувам в блоговете си. Понякога работя в къщи и това ми помага за общуването с читателите. Надявам се след време да имам възможност за беседи на живо и за интервюта. Имах няколко покани, но за жалост трябваше да откажа.

   Хората, които се присмиват на траките са просто нагли лицемери. Както историческите извори, така и данните от археологията показват, че траките са учители на гърците. Прочетете Платон и ще разберете, че тракийските лекари са били на доста по-високо ниво от гръцките. Никой не може да отрече влиянието на Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад и други траки в оформянето на гръцката култура. Пак траки научават гърците на корабоплаване. Проучете таласокрацията и ще се уверите кои са най-древните господари на моретата.

   Един нормален човек не би се възхищавал от Древна Гърция защото тя е била ад под небето. Животът в гръцките полиси е бил възможен само поради робския труд. Голяма част от богатството си гърците придобиват с търговия на хора - най-страшното и най-срамно престъпление.

   Гърците не се спират и пред геноцид. Прочетете за клането над жителите на град Кира. Жени, деца и старци са изклани по най-садистичен начин.

   Прочутата гръцка демокрация не е демокрация изобщо защото са гласували само около 40% от жителите на полиса.

   Корупцията е процъфтявала в Древна Гърция. По днешните стандарти "законодателят " Солон трябва да се обяви за престъпник поради деянията си. Демостен също е замесен с истории за корупция. Знаменитият Перикъл е известен с това, че е присвоил 10 таланта злато, около 250 килограма! Гърците са първите фалшификатори на пари, питам се обаче дали софийският преподавател знае това и е готов да го признае.

   Изтриване
  4. Сякаш давате описание на днешния Запад. :Д Сигурен съм, че тези неща образованите ни умове ги знаят, но те знаят и друго - че политическата конюнктура определя кое е правилно и кое не. Ние, простолюдието, имаме някакъв наш си, битов морал, който е архаичен остатък от едни по-семейни, по-патриархални и по-разбираеми отношения. Образованите умове са оперирани от такъв морал, "назадничав". Защото наскоро говорих с друг образован ум, който открито заяви, че България няма да се оправи никога, защото нямаме манталитета на европееца. Този ум е живял години наред в Европа и вече счита българите за простолюдие. Е, ако това са ни образованите умове, какво да кажеш за необразованите? :Д

   Изтриване
  5. Слава Богу, че нямаме манталитета на европееца! Слава Богу, че считаме педофилията за грозно престъпление! Слава Богу, че пазим старите си традиции, носии, празници. Да не дава Господ да ставаме като западняците!!!

   Изтриване
  6. Поздрави за тези думи, г-н Серафимов, !! Малко са хората днес, които не са чуждопоклонници... С уважение, ЛЛ!

   Изтриване
  7. За да не са хората чуждопоклонници, те трябва да познават истинската си история, а точно на това се пречи. Слава Богу, на пречещите им става все по-трудно.

   Изтриване
 17. Малко инфо за предпотопна писменост. http://bolgari.net/okeanologyt_petko_dimitrov:prodylzhavame_da_tyrsim_atlantida_v_cherno_more-h-556.html

  ОтговорИзтриване
 18. Благодаря за информацията, поздравления за проучването и уникалния Ви труд

  ОтговорИзтриване
 19. Относно Братята Гайдарски /Гайд/. Те са имали достъп до документи и древни езици до които малко българи - "историци" или лингвисти са се докосвали! Нека не хвърляме кал върху неговата памет! Че са странни, странни са, но кой днес не е странен, а може би точно за това че са "странни" са имали достъп до места където "нормалните" не са допускани? В крайна сметка са работили за България и то със събственни средства и не са чакали Американски Демократични фондации да им дадат дарения! Враговете на България не им простиха за техните открития! А днешните Папагали - "историци", "професори" от БАН - Българска Антинаучна Академия, веднага се вдигнаха на война срещу Гайд! Това само по себе си ясно говори, че има много истина в техните твърдения и че те са на прав път! В Древността е имало 3-ри отделни Църкви : Македонската /Тракийска - нашата най-ранна църква/, Римската /на Латините и Аристотел - на т.нар. Граки/ и Константинополската /на Юдейо-Данайците/! Не случайно Константин Велики поръчва на Урфила/Улфила/ да напише азбука за Готите, за да спре негативното влияние на Данайците и на Граките от Рим !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жо Николова, никой от братята Гайдарски не е лингвист, нито пък историк. Документите, до коите братята са имали достъп не са видени от никой друг, а това означава, че не съществуват.

   Ваше право е да вярвате на тези индивиди, Бог да Ви е на помощ!

   Изтриване
 20. ирена янчева8 август 2015 г., 16:47

  Павле, благодаря за тази великолепа статия !!! Блестяща презентация, може би това е едно от най - добрите неща, които си сътворил !!! Възхищавам ти се ! Радвам се да разбера, че нашата писменост е най- древната в света - този неоспорим факт преобръща всичко в науката ( и авторитета на Месопотамия, и Гръцкия фалшив центризъм ). Приносите на проф. Фол и проф. Маразов в тази насока също са значими. Подкрепям те изцяло ! Поздрави и до скоро.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, в крайна сметка всичко си идва на мястото. Да му мислят тези, които са се кичили с чужда слава.

   Изтриване
 21. Благодаря ти Павле! За това че жертваш свободното си време,за това че милееш за България и българите! Изцяло те подкрепям и ти вярвам!  ОтговорИзтриване
 22. Здравей, изчетох материала и коментарите с голям интерес. Съжалявам, че малко хора се интересуват от тази тема. С приятели отвреме на време я коментираме. Хората по тази земя не си дават сметка какъв древен народ сме. Лъжат ни че сме дошли от други земи, а ние винаги сме си били тук. Това се доказва и с извършеното генетично изследване в Италия, съвместно с академик Гълабов. В нашата компания дори има едно смело твърдение, че Троя е създадена от траките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че Троя е създадена от траки се знае в научните среди, а и е нещо признато. Жалко е само, че информацията не се популяризира.

   Изтриване
 23. Чест и почитания!

  Само се питам, как ще успеем да накараме света да обърне внимание на тези факти. Имам чувството, че когато споделям тези факти на хората, в очите им заприличвам на един македонец, ако ме разбирате какво искам да кажа.

  Поздрави,

  Станислав Младенов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Младенов, разбирам Ви напълно. Преди доста време дори мои приятели посрещаха твръденията ми със съмнение, а това е последствие от дългогодишното промиване на съзнанието ни. Марк Твен е казал, че е по-лесно да бъдат излъгани хората, отколкото да им се обясни, че са били излъгани.

   Ще спомена и друга максима, тя принадлежи на Шопенхауер - "Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност."

   В момента се намираме в първите два етапа - смятането за абсурд и преченето. Срещу мен се води клеветническа кампания повече от 5 години, като клеветниците без изключение са бивши галеници на тоталитарната власт.

   Когато някой изрази съмнение относно това, че се противопоставяне на установените теории, помолете този човек сам да потърси стар извори, в които българите да са наречени тюрки, да се твърди, че владетелите са ханове и, че сред българите е имало култ към Тангра.

   Такива данни няма, това са внушения, които обаче са упорито налагани. Бъдете търпелив с хората, с които спорите, те нямат вина за това, че са заблудени. Нека не забравяме, че съществуваше и все още съществува добре организирана машина за лъжи спонсорирана от чужденци.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. слушала съм ви при Стойчо Керев,вярвам и съм убедена че това за траките е истина!!!!

  ОтговорИзтриване