5.06.2013 г.

ТРАКИЙЦИ ЛИ СА ФРИГИТЕ?

В миналото учените знаеха твърде малко за фригите. Преди да бъдат намерени останките на Гордион, Айзана, Акмония и др. никой не предполагаше, че този тракийски народ е можел да гради величествени монументи. След откриването на стотиците фригийски епиграфски паметници стана ясно и това, че фригите са имали своя писменост. Изведнъж господстващото твърдение, че гърците са дали азбука и култура на траките стана несъстоятелно...за ужас на една определена група хора.

                                       Монументът на цар Мизас, снимка на Lisa Melkor
               http://www.stanford.edu/~melkor/lisa_pictures/large_jpg/EMed/MidasCityTemple_1024.jpg

По времето когато фригите издигат огромни и великолепно украсени сгради, гърците обитават сламени колиби. Докато траките създават художествени мозайки, мебели с инкрустации и красиви декоративни плочи, гърците са били още в Тъмния Период. Фригите са били неимоверно богати. Тяхното благосъстояние става легендарно, ражда се легендата за това, че до каквото се докосне цар Мидас, то се превръща в злато.  


                                                        фригийски храм изсечен в скала
                           http://sites.museum.upenn.edu/gordion/images/stories/large/doodles_02.jpg

Фригия е държава в Мала Азия, но нейните жители са балкански преселнициЗа това свидетелстват Херодот -VII.73, Страбон -12.8.3, Плиний – V.xli.145 и Стефан Византийски – Етника, Βρυκαι. Херодот обяснява също, че в дълбока древност името на фригите е било бриги - VII.73. Не всички от тях мигрират за Мала Азия. Част от бригите остава в Тракия и причинява доста главоболия на персите (по време на похода на Дарий) унищожавайки голяма част от войската им -VI.45.  


Макар данните за тракийският произход на фригите да идват от няколко извора и да са ясни, през XX век влиятелни хора се опитват да наложат вярването, че фригите не са траки. Отричането на тракийския произход на фригите се прави с цел на спасяване на статуквото. Става дума за упорито налаганата догма, че гърците са създателите и разпространителите на култура в Античността. Това твърдение все още държи в плен много хора...

Ако бяха популяризирани данните, че фригите са траки, че са били в състояние да строят величествени стради векове преди гърците, че са имали монументални надписи преди гърците...то престижа на южните ни съседи щеше да пострада. От друга страна вярването, че траките са само войнолюбиви варвари трябваше да бъде изоставено. Eто защо бе започната кампанията с отричането на тракийският произход на фригите.

Да обърнем внимание на доказателствата за нетракийският произход на фригите. Разглеждайки фригийските глоси Вл. Георгиев твърди, че:  тракийски, дако-мизийски и фригийски макар и сродни са три различни индо-европейски езика, които не могат да се сведат до един общ език (Траките и техният език, стр. 220).

За мен няма съмнение, че Георгиев е бил изключително талантлив езиковед. За жалост обаче той твори най-вече по време на тоталитарния режим. По това време цензурата не допускаше работи, които имаха потенциал да развият национална гордост...наречена тогава шовинизъм. Единственият начин за Георгиев да продължи да работи е било като следва спуснатите от цензурата директиви, независимо дали това му е харесвало, или не.

Няма логика тракийските наречия да са били оеднаквени в древността. Та дори и днес в страната ни има различни диалекти. Много думи от родопския край са напълно неразбираеми за добруджаните. Същото важи и за част от словестното богатство на хората от Пиринско. Там се употребяват думи, които звучат странно за хората от Пловдиска област. Тези различия обаче не ни дават правото да кажем, че има родопски, пирински и тракийски език, които макар и да са сродни не могат да се сведат до един език. Никой разумен човек няма да приеме подобно твърдение.

Не трябва да забравяме и това, че тракийските, дако-мизийските и фригиските думи са документирани от различни хора през различни епохи.  Това несъмнено допринася за определени различия в думите. По-разумно е да се сравнят топонимите от земите на Тракия, Дакия и Фригия и да се види, кой е езикът даващ най-добро обяснение за тях.

Във Фригия има град Акмония, селище със същото название срещаме и в Дакия. Обяснение може да се даде с българската дума камен-камък.

Аизана е град във Фригия, Аизика е област от Тракия. Тълкуване получаваме със стблг. ст.ч.сл. азъно- козя кожа.

Акреанис е фригийско селище, чието име е сродно на тракийското Акренза. Обяснение можем да получим със стблг. гренза-тиня, кал (Вл.Георгиев)

Анкира е фригийско селище, чието име е сродно на тракийските Ангитес и Ангисос. Добра етимология предлагат стблг. онгълъ-ъгъл и стблг.стч.сл. онкотъ-кука, ъгъл.

Апиа е селище във Фригия, сродни топоними срещаме в Тракия – Апиария, Апсинт, Залд-апа, Бурд-апа...Частицата АПА има значение вода, блато и се обяснава със стблг. вапа- блато, застояла вода.

Азарейс, Езареис е фригийски топоним имаш паралел в Азорос – град в Македония, земя обитавана в древността от мизите, които в по-нови времена биват наречени българи. Азареис, Езареис и Азорос се обясняват с думата езеро.

Багис се намира във Фригия, на Балканите пък срещеме Богас. Етимология може да се даде с думата бог.

Във Фригия е документирано селището Брия, а според Страбон брия е тракийска дума за град. В Тракия са локализирани Месем-брия, Полтим-брия, Селим-брия, Алай-брия. Георгиев предлага ст.блг. завьрети за тълкуване на брия, т.е. затворено място. Възможно е обаче и тълкуването с бера, събор, т.е. място за събиране.

Галос е име на фригийска река, то отговаря на тракийското Галепсос. Значението е черна вода, обяснение получаваме от българската диалекста дума гал-черен.

Във Фригия срещаме Брузос, а в Тракия има топоним Бурзия. Имената на двете селища могат да се изтълкуват с българската дума бръз, бърз.

Диния е топоним във Фригия, подобен има и в Тракия – Дин друме. Според Георгиев Дин е божествено име, като сродна дума е посочена българската дума ден. Трябва да отбележим, че тя има диалектна форма дин.

Збурея е фригийско селище, Збурул е селище близо до Пловдив. Обяснение на имената получаваме с българската дума сбор, събор, т.е. пазар.

Илуза е селище във Фригия, а в Тракие е засвидителстван Илион. Езиковеди като Георгиев посочват стблг. илъ-кал като сродна на тракийската ила-кал.

С подбно значение е и фригийското селищно име Калудион- кална вода. В Тракия е локализирана крепост Калис.

Корпени е фригийско селище, чието име е сродно на тракийското Курписос. Съвременен паралел е българското село Кърпец. Обяснение може да се даде с блг.кърпел-остен, уред с остър връх. Сродна дума е и укр. корпат-копая (И.Дуриданов)

Пессинус се намира във Фригия, в Тракия са локализирани Пезиум и Пестес. Обяснение получаваме с думата пещ.

Темнос, Теменодури, Темброгиос, Теменея са фригийски топоними и хидроними. Сродни на тях са тракийските Тембари, Тимакос, а и дакийския Тамасидава.
Обяснение получаваме с българските думи тъма, тама, темно.

Никой от учените определящи фригите като различен народ от траките не е дал тези паралели в топонимите. Нито пък са оборени твърденията на Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски. Тези стари автори дефинират фригите като тракийски народ.

Освен по езика за етническата принадлежност на фригите можем да съдим по техните погребални ритуали. Царете на този древен народ са погребвани под могили. Самата гробница е била облицована с дървени трупи. Същият тип погребение се среща и в Тракия, че даже и в Средна Азия където са живели саките. Те са определени от Аристофан за траки.

                                                             фригийска могила
                                    http://www.livius.org/a/turkey/gordium/great_tumulus_ab.JPG

Друга особеност на фригийските погребални ритуали е това, че при благородническо погребение са се принасяли в жертва коне. Този обичай е добре познат на траките, практикува се от старите българи поне до IX век.

Поредната особеност свързваща траки и фриги е облеклото. Гърците са носили хитони, римляните тоги, фригите обаче са с дълга риза, панталони и шапка, която е закривена напред. Точно това е и облеклото на гетите, които Херодот определя за най-храбрият тракийски народ. 

Фригийската керамика е много особена. Тя съдържа много геометрични елементи като квадрати, ромбове, успоредни линии, редуващи се светли и тъмни квадрати като при поле на шах, штриховани триъгълници, концентрични кръгове. Използват се също меандри, спирали, свастики. Тези елементи на орнаментиката са без изключение типични и за древната тракийска керамика.

Нека обобщим представеното до този момент:

1. Имаме четири различни исторически извора, според коите фригите са тракийски народ.

2. По отношение на топонимите и съответно езика може да се каже, че фригите са тракийски народ.

3. Погребалните обреди на фригите са като тези на траките.

4. Облеклото на фригите е като това на траките.

5. Орнаментиката на фригийската керамика е като тази на траките.


Аз лично не виждам причина да се определят фригите като народ различен от траките.
Няма никакви данни, които да ни позволят да направим това. Фригийският език от друга страна предлага етимология на някои старобългарски титли. От дълго време се спори за титлата КАNАС. Едни я свързват с хан, други я тълкуват като кан, преди около век обаче проф.Ценов доказа, че КАNАС не е нищо друго освен древното записване на КНЯЗ.  Най-древният вариант на тази дума намираме във фригийската AKENAS, документирана на надпис W-07( S.Lyubotsky).

За старобългарската титла боил се твърдеше, че е тюркска. Да обаче фригиските думи балайос и бален дават прекрасно обяснение. Те са със значение голям, силен, владетел.
Болий означава по-голям на старобългарски.

Дедите ни са имали и титла бан, тя е по-новия вариант на фригийската ванакт- господар, цар. Ванак е и един от епитетите на Дионис на езика на мизите. Същите тези мизи са наречен в по-късни времена българи. За езикът на древните мизи Страбон твърди, че бил смесица от фригийски и лидиски.

Ето, не тюркски или ирански езици дават етимология за титлите на дедите ни, а фригийския. Този език не е изчезвал в древността както някои хора се опитват да внушат. Според П.Харанис фригиският език е говорен поне до IХ век - “The Phrygians, for instance, as we may infer from what we know of the back- ground of Michael II, seem to have been only semi-Hellenized as late as the beginning of the ninth century. Michael, who is described as coarse, ill-educated, and contemptuous of Hellenic culture, was no doubt typical of the natives of Phrygia, many of whom may not have known any Greek at all. “ http://www.arts.yorku.ca/hist/tgallant/documents/charanis.pdf

Още по-интересно е това, че Кирил и Методий започват своята мисия по времето на византийският император Михаил III. Този монарх не е грък, не е исавриец, или арменец, а фригиец – какво е бил и презиращият гръцката култура негов роднина Михаил II...И това, ако не е повод за размисъл...

Завършвам тази работа с призива, който дадох в предишната - Не трябва да гледаме на деянията от миналото като утеха, а като пример. Пример, който трябва да се следва. Ние сме създадени да бъдем горди хора, които разпространяват светлината и доброто, не жалки и хленчещи просяци. Дълго време недобросъвестни личности промиваха съзнанието ни и ни внушаваха, че не струваме нищо, че други трябва да ни управляват. Този процес продължава и днес, дали ще спре зависи само от нас.

Промяната на обществото започва от промяната на личността. Много от нас вярват, че обикновеният човек е слаб и не може да направи нищо. Това не е верно! И най-големите сгради са изградени от множество компоненти. Това, което прави сградите стабилни е силната връзка между компонентите. Вместо да чакаме опечалени краят си, ние можем да създадем островчета от светлина и любов в семейния и приятелски кръг.
Можем да създадем даже свое, съвсем ново общество, ако успеем да обединим усилията си. Хубавите неща не стават нито лесно, нито бързо, важно е обаче да има воля те да бъдат започнати.


70 коментара:

 1. ФРИГИЙСКИ ДУМИ И ТЕХНИТЕ БЪЛГАРСКИ СЪОТВЕТСТВИЯ

  ФРИГИЙСКИ - БЪЛГАРСКИ

  АИЗАН - АЗЪНО – КОЗЯ КОЖА
  АПА - ВАПА- БЛАТО, ЗАСТОЯЛА ВОДА
  БАГО - БОГ
  БАГРА - БАГРА, ЧЕРВЕНО
  БАЛАЙОС - БОЛИЙ –ПО-ГОЛЯМ
  БАЛЕН - БОИЛ
  БЕЛТЕ - БЛАТО
  БЕРЕТ - БЕРЕ, ЗАБИРА, ДОНАСЯ
  БРИГ - БРЯГ, ВИСОЧИНА
  БУРЗ - БЪРЗ
  ВЕДУ - ВОДА, ВЕДА
  ВИДЕТО - ВИДИ, ВИЖДА, ЗАБЕЛЯЗВА
  ВИД - ВЕДЬ, ЗНАЕ
  ВАСО - ВЕСЕЛ, ДОБЪР
  ГАЛ - ГАЛ-ЧЕРЕН
  ГЕРМЕ - ГОРЯ, ЖАРАВА
  ДАДОН - ДАВАТ, ДАРЯВАТ
  ДАЕТ - ДЕТИ- ДЯВАМ, ПОЛАГАМ
  ДАРЕЙОС - ДЪРЖАЩ
  ДИН - ДЕН
  ДУМОС - ДОМ, СЪБРАНИЕ
  ЕЗЕР - ЕЗЕРО
  ЕКСИС - ЕЖ, ТАРАЛЕЖ
  ГАРМАН - ГРОМЯ, БИЯ СЕ
  ГЕЛАВОС - ЗЪЛВА
  ГОРДО - ГРАД
  ЗБУР - СБОР, СЪБОР
  ЗЕЛКИЯ - ЗЕЛКА
  ИЛ - ИЛЪ-ТИНЯ, ГЛИНА, КАЛ
  КАЛ - КАЛ
  КОЛ - КОЛ
  КОНЕ - КОН, КОНЕ
  КОС - КОЙ
  КУНЕС - КУЧЕТА
  МАТАР - МАТЕРЬ-МАЙЧИН
  НА - НА
  ПЕСС - ПЕЩ
  ПУР - ПЪРЛЯ
  СЕ - СЕ, СЬ– ТОВА, ТАЗИ
  ТЕМНО - ТЕМНО, ТЪМНО
  ТРИ - ТРИ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   скоро се регистрирах,но с интерес следя публикациите на г-н Серафимов.
   Попаднах на една статия , която е с автор Иван Желязков и мисля ,че ще Ви е интересна.Понеже е с голям обем прилагам линк.
   http://astrohoroscope.info/balgarite.htm
   Там той е ползвал източници от блога на SPAROTOK.
   Поклон пред изследванията Ви г-н Серафимов.

   Изтриване
  2. Здравейте,
   скоро се регистрирах,но с интерес следя публикациите на г-н Серафимов.
   Попаднах на една статия , която е с автор Иван Желязков и мисля ,че ще Ви е интересна.Понеже е с голям обем прилагам линк.
   http://astrohoroscope.info/balgarite.htm
   Там той е ползвал източници от блога на SPAROTOK.
   Поклон пред изследванията Ви г-н Серафимов.

   Изтриване
  3. Здравейте г-н Друмев!

   Попрочетох от статията на Желязков, но не мога да се съглася с всичко.

   1. Не е верно, че българският език няма падежи. Звателен падеж си го ползваме ежедневно, той е падеж, само неподготвен човек може да твърди противното. Останки от родителен, дателен и др. си се срещат все още в родопските диалекти.

   2. В никакъв случай езикът ни не е бил по начало аналитичен. Тракийският език е имал падежи, това е установено. Тези падежи обаче започват да се губят още през Античността. Това е установено от Кирил Влахов.

   3. Микенската цивилизация не е основана 3000 пр. Христа, а някъде към 1450 преди Христа и то не от гърци.

   4. Никой не е лъгал, че сме славяни, ние сме си такива. Старите славяни обаче не са деди на всички днешни славяноезични народи, а предимно на нас българите. Старите славяни са всъщност гетите - един огромен тракийски народ. Гетите -славяни са от един род с мизите наречени българи. Дедите на руснаци, поляци, чехи, словени, словаци, сорби и др. са носили името венди, венеди, венети.

   Изтриване
  4. Привет,
   аз също не съм съгласен със всичко от статията.Исках да кажа ,че Вашият блог е послужил като част от писанията на автора.А дали са истина сам виждате.
   Поздрави!

   Изтриване
 2. Много добра статия! Поздравления! Невероятно! ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фригите са важни за историята ни. Микенците са де факто фригийски поселници. Агамемнон и Менелай са потомци на Атрей, който пък е потомък на фригиеца Пелопс.

   Фригийсикте титли ванакт и лавагета са намерени в микенски документи от 14 век преди Христа.

   Възможно е даже фригите да са научили гърците на европейски език...

   Изтриване
  2. Анонимен5 юни 2013 г., 21:25

   Не се притеснявай - славата на България се разнася,НО ИСТИНСКАТА, а не измишльотините на някой случаен лаик.

   Поздрави,скъпи Спароток, поздрави!

   Изтриване
  3. Анонимен5 юни 2013 г., 21:29

   Живееш в свят на кошмари ,небивалици и фантазии.

   Изтриване
 3. За пръв път сега виждам фригийски структури... невероятни са! Би трябвало и по нашите земи да е имало подобни, но мога да си представя какво е станало с тях.
  До преди 1 година дори не подозорах, че е имало теория, че фригите не са траки. Как въобще издържа критика теорията, че не са траки?
  Не знам защо братски народ, като кимерийците са разрушили царството им...
  Според Вас, какво е станало с масата траки, които са живели в Мала Азия - те тръгват ли си от там или всъщност си остават в състава по-късно на Византия и Турция? Турците ми се виждат генетично доста разнообразни и донякъде мога да си отговоря на въпроса, но нямам много данни за това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, фригийското изкуство е невероятно! Препоръчнвам Ви следното четиво- History Of Art In Phrygia Lydia Caria And Lycia, то се сваля безплатно от тук http://archive.org/details/historyofartinph014856mbp

   Не кимерийците слагат край на Фригийското царство, а асирийци...и гърци. Саргон II напада Фригия през 715-710 г. преди Христа, а кимерийците влизат в Гордион около 20 години по-късно.

   Това, че Мидас се самоубива след при кимерийското нападение го знаем от гръцки разказвач, а точно гърците са тези, които са облагодетелствани от падането на Фригия. До 8 век преди Христа гърците не са могли да припарят до протоците, а и до големите пазари на Мала Азия. След падането на Фригия положението се променя.

   Някои от траките живеещи в Мала Азия се завръщат по родните си места, други за жалост за асимилирани от турците.

   Изтриване
  2. Един ден светът ще им се смее - истина е, че ако бяха участвали в Троянската война, щяха да държат проливите още след края й, но в списъка са изброени траките, като господари на проливите още векове след войната. Сигурен съм, че много историци са наясно с тези неща, но масата хора не ги знаят. Което ме подсеща - имате ли данни за архивите от Хатуша? Наскоро чух за тях, казаха, че променяли доста от познатата история за Троя.
   Жалко наистина за нашите братя, които са останали в Мала Азия, но поне имаме още една причина да търсим приятелство със съседите ни - ние сме в малка или голяма степен роднини с всичките ни съседи на Балканите, пък и не само.

   Изтриване
  3. Запазени са голям брой хетски документи, предимно клинопис. За жалост аз съм запознат с другата писменост - йероглифите.Има публикации за това, че в хетските архиви са споменати Троя под името Уилуша-Илиос и Александър-Парис като Алаксандуша.

   Ако Хатуса Ви интересува, то това ще Ви допадне -

   http://www.academia.edu/2629674/Hattusha-the_Capital_City_of_the_Hittites_From_an_Anatolian_Principality_to_an_International_Metropolis

   Дадени са уникални неща, които едва ли ще ги видите на друго място.

   Аз също съм на мнение, че трябва да търсим приятелство с всички балкански народи защото сме заобиколени от роднини.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Благодаря за филма, ще го изгледам после : )
   Прочее, извинявам се, че не се е публикувал целият ми коментар - за гърците писах, че ще станат за смях. Както и да е.
   Поздрави!

   Изтриване
  5. Тази част от коментара се е появила...

   Да, след време гърците ще берат горчивите плодове на...лъжите си.

   Изтриване
 4. Поздрави за за невероятната статия отново!

  ОтговорИзтриване
 5. Благодаря,че има хора като Павел Серафимов!Блогът ми харесва и го чета с интерес,макар,че понякога има неща,които ми се струват прекалени.Но следите на нашите предшественици се губят в дълбока хилядолетна история и не е лесно да се пресее чистата Истина!Успех!Това видео може да ви хареса и заинтригува :)

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GA7wC7u0kFQ#!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съмненията ти по отношение на някои мои твърдения са си в реда на нещата. Съмнението е нещо позитивно когато ни кара ние сами да проверим как точно стоят нещата. Когато човек извърши сам проверка и види, че невероятното е всъщност упорито укривана истина, тогава вече всяка сянка на съмнение ще изчезне.

   За някои неща е възможно и да греша, все пак човек съм. Понякога получавам конструктивна и културна критика. Тя ми позволява да видя недостатъците си, а и евентуалните си грешки.

   Благодаря за клипчето! Впечтатляващо е! Стилът прилича на този на Гайд, чийто метод не одобрявам, но с, чиито изводи съм съгласен - Българите са древен балкански народ, който е дал искрата на познанието на много хора.

   Изтриване
  2. Не съм се съмнявала нито за миг в значимостта на траките,културата им,многочислеността им,това,че са имали писменост,и днешните ни територии са изконни тракийски земи.:)Корените ни са тракийски,където и да се копне в нашата държава всичко,което се намери е тракийско.Не съм съгласна и с мнението на уважаемия г-н Божидар Димитров,който твърди,че когато Аспарух минал Дунав,на територията на днешна България вече нямало ни един жив трак,всички били избити или забегнали!Изучавам световни религии и това ме задължава да изучавам и световна история,защото са взаимосвързани и преплетени.Напоследък упорито проследяваме родословието и разселението на синовете на Авраам,по конкретно родословието на Яков според библейските писания,и се опитваме да стигнем до траките ,защото именно те са обитавали земите ни.Понеже се правят справки с много исторически карти,също така скоро се възмутих на факта,че се укриват исторически истини за разположението на траките на картата на тогавашна Европа.В този сайт контретно.
   http://www.euratlas.net/history/europe/200/index.html
   на тези карти ще видите ,че никъде не се съобщава изобщо за траките.Това е просто отвратителна и грозна манипулация!
   Сега,относно фактите.Траките безспорно са били многоброен народ,населяващи обаче не само земите на днешната ни родина,а целия балкански полуостров,голяма част от тогавашна Европа,териториите на днешна Гърция,Турция и т.н.Вие прекрасно знаете това,идеята е,че много народи могат да имат претенции за древния си тракийски произход,и трябва да сме много внимателни в опитите си да сложим знак на равенство между траки и българи.Траки не е задължително да е равно на българи!Не и по всички обитавани от тях територии.И едва ли не ние да сме създателите на световната цивилизация!Това е опасно и рисково ,пък и няма да е истина.Има хора,фанатични конспиратори,които по целият свят виждат българска намеса,утре и египетските пирамиди може да се окажат български.Не искам да олекваме и ставаме смешни като македонците в очите на света.Фанатизмът е форма на лудост.Моля да ме разберете правилно,не визирам вас,напротив,харесвам блога и уважавам трудът ви,ще продължавам да го чета и ви желая искрено успех!Но най -важна е истината!И от всичките и многобройни сведения да отсеем житото от плявата!
   С искрени почитания!
   Рада Марова

   Изтриване
  3. Рада, имаш право относно това, че човек не трябва да прекалява с претенциите си. През тази детска болест на историографията са минали много народи - немци, англичани, шотландци...да не забравяме и старите римляни с техните претенции за троянски произход:)

   Съгласен съм и с това, че и други народи имат право на тракийското наследство. Част от румънците и сърбите със сигурност носят тракийска кръв. Точно за това съм и за приятелство със съседните ни народи.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. Анонимен6 юни 2013 г., 20:53

  При едно земетресение се е образували: - Босфора, Кресненското и Искърското дефилета.
  Според науката Черноморският потоп е станал преди 7500, а нашето летоброене е с началото от преди 7521г смятам, че това съвпадение не е случайно, не знам защо официалната наука пренебрегва този факт.
  Делтата на р Дунав е била на 180 км навътре в морето, по това можем да добием бегла представа за мащабите на бедствието.
  Хората от низините, който се спасили по планините са тръгнали на изток, защото заплахата идвала от запад.
  И тръгнали на изток!!
  Не бива да търсим чуждици в старият български език, а български думи в чуждите езици.
  681 година е Годината на завръщането ни в родината!!!!!!!!!
  803 Крум издава закон според който всички са равни пред закона
  870 Самостоятелна църква
  893 Борис издава закон - Народа има един език
  90 години са били достатъчни да се консолидира народа, това е невъзможно ако не е имало сходство в език и обичаи! 169 г византийско, 500г турско не са били достатъчни за претопяването ни, а циганите?
  Златната книга е от 600г преди христа и 1300г преди Аспарух, но превода й е на български (родопско наречие)

  ОтговорИзтриване
 7. Анонимен6 юни 2013 г., 20:54

  При едно земетресение се е образували: - Босфора, Кресненското и Искърското дефилета.
  Според науката Черноморският потоп е станал преди 7500, а нашето летоброене е с началото от преди 7521г смятам, че това съвпадение не е случайно, не знам защо официалната наука пренебрегва този факт.
  Делтата на р Дунав е била на 180 км навътре в морето, по това можем да добием бегла представа за мащабите на бедствието.
  Хората от низините, който се спасили по планините са тръгнали на изток, защото заплахата идвала от запад.
  И тръгнали на изток!!
  Не бива да търсим чуждици в старият български език, а български думи в чуждите езици.
  681 година е Годината на завръщането ни в родината!!!!!!!!!
  803 Крум издава закон според който всички са равни пред закона
  870 Самостоятелна църква
  893 Борис издава закон - Народа има един език
  90 години са били достатъчни да се консолидира народа, това е невъзможно ако не е имало сходство в език и обичаи! 169 г византийско, 500г турско не са били достатъчни за претопяването ни, а циганите?
  Златната книга е от 600г преди христа и 1300г преди Аспарух, но превода й е на български (родопско наречие)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За потопа не смея да спекулирам, нямам достатъчно знания по този въпрос.

   Колкото до Златната Книга...много ми се искаше да видя текста, но уви, до ден днешен нищо не е публикувано.

   Изтриване
  2. Анонимен6 юни 2013 г., 23:17

   Корен на 11 400 г. доказа Черноморския потоп
   http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/1102-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-11-400-%D0%B3-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF.html

   Има официaлни доказателства за потопа в Черно море.

   Изтриване
  3. За потопът в Черно Море нямам съмнения. Въпросът с датировката обаче ми се вижда спорен.

   Изтриване
 8. Анонимен6 юни 2013 г., 23:15

  SPAROTOK, мисля, че траките са наследници на атлантите. Ти какво ще кажеш по този въпрос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има логика траките да бъдат наречени потимци на атлантите. Потопът в Черно Море е сложил край на една блестяща цивилизация.

   Атлантис от своя страна е тракийско име със значение - воден.

   Има документиран тракийски хидроним АТЛАС - река в Северна България.

   Изтриване
 9. Скоро изгледах този филм,хубаво е да има и превод на български,за да може всички да го разберат!Темата е точно за потопа покрай Черно море.Извън съмнение е потопа.Пращам линк.

  http://www.youtube.com/watch?v=vKakFvlD5MM.

  ОтговорИзтриване
 10. Анонимен7 юни 2013 г., 10:10

  Златната книга - 600години преди Христа
  Явно някой много се страхува от тази книга, щом й е отредено толкова малко внимание. Вместо в самостоятелна зала с фотографирани страници, а те са само 6-ст и поставени за общ достъп за разглеждане, книгата е сбутана и й е отредено съвсем незабелижимо място.
  Питам се, защо за тленните останки на св. Йоан, Божидар Димитров беше така ревностен защитник за общодостъпен показ. Помните, колко много се шумя миналата година, а при този артефакт е направено всичко възможно, тя да остане забулена в тайнственост. Все пак книгата си е самодостатъчна да предизвика интереса и без неговата "защита", но и малкото, което би могло да се направи не е сторено... Кой е против "Златната книга" и защо? Аз поне не открих в нета никакви илюстрации или каквато и да е друга информация за нея.


  Излела ми стара майка

  Излела ми утъ сарае,
  Фъ десна хи рока ясна борница
  Ясна борница ясенъ огънь,
  Фъ лева хи рока бела книга 5
  Бела книга царну писму,
  Рукнала са подрукнала,
  Гласумъ рука песна пее
  Песна пее бела книга
  Бела книга царну писму...

  http://dolsineq.blog.bg/history/2011/06/22/quot-zlatnata-kniga-quot-syzdadena-600-g-predi-hrista.770099

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина е жалко, че все още няма публикации относно текста от Златната книга. Този ценен артефакт е на разположение на учените ни повече от половин век.

   Колко още трябва да се чака, за да разберем какво пише в книгата, или поне да видим всичките страници?

   Изтриване
 11. Анонимен7 юни 2013 г., 12:02

  Рибари от Бяла са дарили на Общинския музей в града изключително ценен античен съд от V в. пр. Хр. Това съобщи директорът на музея Деян Янчев. Съдът е попаднал в рибарските мрежи на Антон и Вангел Панайотови.

  "Съдовете от този вид се наричат киликси и са били използвани за пиене на вино по време на симпозиумите (пиршества, угощения) в древна Елада, обясни Янчев. Специфичната форма на киликсите е позволявала на участниците в симпозиума да консумират вино докато лежат. Антични автори описват игра свързана конкретно с дарения съд. Киликсът се е хващал за една от дръжките и се е завъртал около пръста на участника, който след завъртането е хвърлял виното във въздуха. Целта на играта е била друг участник да улови течността със собствения си киликс".

  Най-често съдовете от този вид са се изработвали от финно направена керамика, покрита с черен фирнис (лак, използван като багрило за античната керамика), казва още иректорът на музея в Бяла. В началото подобен вид керамика се е изработвала в квартал "Керамикос" в древна Атина, от където и произлиза името керамика. Кварталът е станал синоним на висококачествени керамични изделия, известни в целия античен свят.

  Киликсът, наред с други видове керамични съдове, се е използвал и в античните религиозни ритуали. При пътуване по море например виното е било смесвано с вода и е било изливано морето. Ритуалът е бил придружен с молитва, за да бъдат омилостивени боговете по време на плаването .

  Интересно за лозарски край като Бяла е обичаят по време на пиршествата виното да бъде раз-реждано от елините между 4 или 5 пъти с вода, защото в античността виното е било доста по-силно от съвременното, а местните тракийски племена са го пиели неразредено. Поради този факт елините са ги смятали за "варвари"."

  Киликсът, подарен на музея в Бяла се реставрира в лабораториите на НИМ – София, за да бъдат премахнати морските налепи по него. След около месец предметът ще бъде изложен в музея на гр. Бяла.

  ОтговорИзтриване
 12. Анонимен7 юни 2013 г., 19:03

  Например - Българите не са ариици - Арииците са българи!! Много древен народ сме ( Ватикана имат доказателства за това), корените на историята ни не започва от Ной а хиляди години преди него. Да потърсим древната ни писменост ( във Ватикана) и причината защо е скрита? В сандъците които предателя Борис е предал на Ватикана е знанието ни за света, и корените ни.

  Дълго време за безспорно се счита становището на Васил Златарски относно 865 година като година на покръстването. Той се аргументира с Балшенския надпис – „покръсти се от Бога владетелят на българите Борис, преименуван Михаил, с дадения му от Бога народ в годината 6374 (866)”. Но тъй като горният край на каменната плоча, върху която се намира посоченият надпис, е отчупен, текстът „покръсти се от Бога владетелят на българите” всъщност е въведено от големия български медиевист. Впоследствие някой автори (Г. Цанкова-Петкова) изказват предположение, че може би липсващата част е указвала граничен надпис от типа на Наръшкия надпис на цар Симеон I.

  Други изследователи приемат 866 година. Повечето автори считат, че логиката на събитията и сравнителният анализ на различните източници сочат покръстването на българите през 864 година.

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
  Друг източник указващ началото на българското летоброене!! Как и да го тълкуваме ние сме приели християнството през 6374 година от нашето летоброене!


  Цар Иван Асен II заповядва височайшите пленници да бъдат откарани в столицата, а заловените обикновени войници да бъдат нахранени и пуснати по домовете им. Заради нечуваното си благородство и човечност цар Иван Асен II е почитан и обичан “и не само от българите, но и от ромеите, и от другите народи” – пише византийският хронист Георги Акрополит.

  В чест на голямата победа Иван Асен II заповядва да се изгради (или обнови) църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в престолния град Търново. Върху една от колоните и е издълбан надпис, който гласи:

  "В лято 6738 [1230], индикт 3, аз, Иван Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, издигнах из основа и с живопис украсих докрай пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в дванадесетата година от царуването си, в която година се изписваше този храм, излязох на война в Романия [Тракия] и разбих гръцката войска,
  В лято 6733 индикт 3 от началото на българското летоброене Наръшкият надпис е български граничен надпис на гръцки език от началото на 10 век.
  История - Издълбан е на мраморна колона, открита край село Наръш (днес Неа Филаделфия) на около 20 километра северно от Солун, край река Галик (Галикос). За него пръв съобщава датският археолог Карл Фредерик Кинх. За пръв път надписът е обнародван през 1898 г. почти едновременно от българския учен Георги Баласчев и от директора на руския археологически институт в Цариград Фьодор Успенски.

  Надписът е ценен извор за българо-византийската граница в началото на 10 век. Редица историци като Васил Златарски и други разглеждат информацията от надписа в светлината на други източници за опитите на цар Симеон да завладее Солун и Солунско. Според някои сведения наред с този надпис на север от Солун са били намерени още гранични надписи (край село Вардаровци (днес Аксиохори) и други), но днес те са недостъпни за науката.

  Надписът се съхранява в Археологическия музей в Цариград.

  Превод на надписа [редактиране]„ Лето 6412 [904 г.] от сътворението на света, индиктион 7.
  Граница на ромеи и българи

  при Симеон, архонт от Бога на българите,

  при Теодор Олгу таркан и

  при Дристар комита
  Да сметнем от преди колко години започва нашата история - 7521 години до тия години поставете годините на другите народи и да направим съпоставка.
  Защо ли ни обичат всички народи??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не бих казал, че всички народи са против нас и не ни обичат. По-скоро определена група хора са успели да настроят доста народи против нас.

   Изтриване
 13. Анонимен7 юни 2013 г., 22:33

  Според поддръжниците прабългарският календар е измежду най-точните, създадени от човечеството.

  Джао Ин, известен китайски учен от XVII век, който проследява наличието на животинския циклов календар в Китай до I век, твърди, че цикълът произхожда от "северните цивилизации" и че "в епохата на Хан (206 г. пр.н.е. – 25 г. н.е.) западната граница на Китай била нарушена от пришълци, които се заселили в Ухуан и се смесили с местното население. Тогава именно цикълът се разпространил в Срединното царство".
  Българите сега са 7521г Не знам от какво
  Евреите сега са - 5773г година от сътворението
  Индииците - 3113г преди Христа
  Китайците - 2637г преди Христа
  Японците - 600г преди Христа

  [/td][/tr][/table]http://www.desant.net/show-news/23747/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Знанията ми не ми позволяват да коментирам казанто от Вас.

   Изтриване
  2. 7521 г от Адам, първия човек - така е и според Православието; т.е. прабългарският календар и Православието показват една и съща година като начало на човешкия род - преди 7521 години.

   Изтриване
  3. Не мога да дам коментар понеже не съм проучвал въпроса с българския календар. Ако не се лъжа по библейския календар светът е на 5774 години, а не на 7521, но може и да се бъркам...

   Изтриване
  4. Зависи каква продължителност на годината отчитат всички те. Ако евреите отчитат 365 дни в годината, и ако 5773 година както се казва в предишния коментар се счита от евреите за начало, може би тази година има връзка с родоначалието им - с Иаков, наречен още Израил, който се счита за техен родоначалник и е баща на 12-те еврейски колена. Те явно отчитат началото на сътворението от техния родоначалник. А в Библията пише, че примерно Ной и Адам са живели по 800 - 900 години, Авраам също е живял много дълго, а също има и други библейски герои с много по-дълъг живот от 100г. Така че в този аспект е напълно обяснимо защо има такава разлика в летоброенето при евреите и при нас. Може би това е и ключ към отговорите на някои въпроси с произхода на народите. Иначе от стари български ръкописи на духовници и от православни пророчества се вижда, че 2014 съответства на 7522 г. Може би наред с всички промени в Православието, които са ставали през хилядолетията, покрай научната обосновка при промяната на календара, е бил постигнат и следният резултат - освен, че не честваме православните празници тогава, когато се падат в действителност (по стария календар с разлика от 13 дни), да загубим и ориентация за времето, а оттам наред със заблудите и лъжите в историята - за произхода си, за завета на предците ни, и да се лутаме в търсенето на истината за всичко, най-вече на истинския православен дух.

   Изтриване
  5. Ако не се лъжа библейският календар отчита не рождението на Яков, а създаването на света. Нали точно поради тази причина, че варненското съкровище е на 6500 години то бе обявено за феномен - по-старо е от библейската версия за това колко е стар света - 5773...

   Както вече споменах обаче - не съм специалист, а и не съм проучвал обстойно въпросите със старите календари.

   Изтриване
  6. Нещата май са още по-объркани:
   Посочените цифри представляват годината на сътворението на света преди Рождество Христово според следните теории:

   •5969 ("антиохийска", или "според Теофил")
   •5493, 5472, 5624 ("александрийска" дата или "ерата на Аниан")
   •4004 (еврейска, Ашер)
   •5872 (според "70-те тълкуватели" от Септуагинта)
   •4700 (самарийска)
   •3761 (юдейска)
   •3941 (според блаж. Йероним)
   •5500 (според Хиполит и Сикст Юлий Африкански)
   •5515 (Теофил)
   •5507 (Теофил)
   •5199 (Евсевий Кесарийски)
   •5551 (блаж. Августин)
   •5 504 - според Българският календар.

   Изтриване
  7. А ето и Православното летоброене:
   "Според летоброенето "от сътворението на света" светът е бил създаден на 1 септември 5509 г. преди рождението на Христа, което означава, че Иисус Христос се е родил в 5508 г. "от сътворението на света".", т.е. живеем в 7523 година от сътворението на света.

   Изтриване
  8. Последния коментар на поредния Анонимен,е интересен.Ако е бил създаден на 1 септември,то тогава е имало и други месеци в които нещо друго е ставало.А може би светът преди 1 септември 5509 не е бил удобен на църквата.Ако са имали сведения за това какво е било преди, подобни твърдения като светът е създаден през годината X,са едно добро извинение да се унищожават документи и паметници които свидетелстват за събития преди тази дата.

   Изтриване
 14. Анонимен10 юни 2013 г., 1:13

  Много са като мен които с радост и трепет четат трудът ти,поклон и благодарност.
  " Знанията ми не ми позволяват да коментирам казанто от Вас." - а вярата ти?
  Време е със цяло сърце да обърнем очи и уши към Бог и само тогава ще бъдем благословени.Време е да се хванем всички заедно на хорото и да помага кой как може.Ати Павка и други като теб които сте избрали да светите в тъмата,не се отказвайте. Най-тъмно и страшно е преди видело.Много мина , мъничко остана братко. Със здраве и Бог да Ви пази.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярата ми е силна, но за да се изкаже мнение по даден въпрос се изискват определени знания, това е задължително.

   Нашето усещане трябва да бъде потвърдено от някакво количество сведения, иначе можем да подведем както себе си, така и другите.

   Съгласен съм с това, че ВСИЧКИ трябва да се хванем на хорото и ВСЕКИ да помага както може. Малко по малко хората се събуждат и започват да осъзнават, че ЗАЕДНО СА СИЛА.

   Изтриване
 15. Към кой бог да се обърнем?
  Г-н Серафимов, смятам, че истинската история и знанията ни за света като народ са някъде в подземията Ватикана! Не е ли време да си поискаме историята??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки трябва да реши сам за себе си към кой бог да се обърне. Верите са много, но Бог е един...

   Възможно е Ватиканът да съхранява важни документи за нашата история, не съм сигурен обаче дали ще ги получим някога...

   Изтриване
 16. http://www.youtube.com/watch?v=rCn1rlocauM
  След 3-та минута

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно клипче! Зная за палимпсетите от доста време, имаше публикации за старите български книги, чиито страници гърците са измили и са написали свой текст.

   Дано някой ден правителството ни да отпусне достатъчно средства за проучване на старите ни документи!

   Изтриване
 17. http://www.youtube.com/watch?v=9gHC9v6xX60
  Малко да се усмихнем чуйте какво казва Японеца.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ивайло, някои чужденци знаят истината за българите по-добре от...българите :)

   Изтриване
 18. Здравей,
  във връзка с видеото и изказването, че и траките, и българите обичат пиенето,
  ето какво прочетох скоро като доводи защо сме нямали нищо общо с траките:
  http://samoistina.at.ua/2/trakite.htm
  http://samoistina.at.ua/3/zatrakite.htm
  Траките били алкохолици, алчни, продавали се, изтезавали хората и т.н.,
  а ми то реално по-голямата част от сегашните българи са такива, естествено за съжаление.
  Траките се съревновавали помежду си и вождовете се избивали едни други..., ами то колко политически убийства има в България!Да не говорим колко материали има за изтезавани хора от режимите през ХХв.-например как е убит един Стамболийски и прочие... А каква помия се излива върху Стамболов преди и него да убият...; за цареубийствата и заговорите-и там е ясно..., а сега да не говори на какво ставаме свидетели...

  Ще използвам две клишета: "Всяко стадо си има мърша." и "Монетата има две страни.". Ти по принцип пишеш най-вече за положителната й. В крайна сметка историята е циклична: има върхове и спадове.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Форумът "само истина" пропагандира всичко друго освен истината.

   Траките освен, че са обичали виното са създатели и на човеколюбиви доктрини. Не случайно гетите са наречени най-справедливи.

   Кръвопролития познава всеки народ. По време на Пелопонеските войни гърците са се клали така страшно, както никой друг не ги е клал.

   По отношение на заговори и цареубийства ще спомена това, че гърците са тези, които организират и изпълняват убийството на Котис I. Правени са опити и за убийството на цар Ситалк.

   Що се касае до алчността и продажността, прочетете следното признание на Страбон - “Но нашият начин на живот е повлиял за промяна към по-лошо у почти всички народи, въвеждайки сред тях лукса и чувствените удоволствия, както и измамите, нужни за задоволяването на тези пороци, водещи до безброй прояви на алчност. Тъй щото много от тази порочност е завладяла и варварите, и номадите, както и останалите. “ (превод – Валерий Любенов Русинов)

   http://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

   Изтриване
  2. Павеле, здравей! Това сайтче само "истина"-та най-вероятно е създадено от един индивид - Ташко/танкиста или каквито там му бяха другите никове. Преди пет-шест години агресивно беше накацал като муха във всякакви форуми и бълваше особено злостна антитракийска пропаганда, с аргументи от вида на Орфей - педе#@% и други такива глупости. Тогава писанията на Петър Добрев бяха на върха на популярността и имаха доста последователи, а автохтонната теория - известна на малцина - съвсем в периферията. Може би за средния българин е по-лесно да възприеме преместване на парадигмата от наложения тюрко-алтайски произход към ирански, но благодарение на хора като теб и Зиези, нещата се променят. Продължавай борбата!

   Поздрави, Избул!

   Изтриване
  3. Знаеш ли, че най-големите злини се вършат не от големи групи хора, а от един-два индивида...

   Истината за траките ще излезе на бял свят колкото и това да не се иска на шепа жалки хорица.

   Поздрави!

   Изтриване
 19. Въпросният индивид от антибългарския сайт пише в много форуми и в повечето се попдисва като грък и нарича българите 'вулгари"
  Та не се чудете каква е тази "самоистина?" - комплексите на севернофриканските цигани, дошли тук и присвоили си тракийските култура и история

  ОтговорИзтриване
 20. Статията ви е страхотна и съм много щастлива че ни пишете.От тук научих изключително интересна статия и дано да продължите да ни информирате.Дори не знаех, че съществува място като Корпени , което е фригийско селище, чието име е сродно на тракийското Курписос. Съвременен паралел е българското село Кърпец, както пишете и вие а там съм била и съм чувала за него.Но ето едно място до което е страхотно да си направим екскурзийка.Особено сега след като времето е малко по топло , слънчево и по зелено .Снимките са чудесни и дано пак ни пишете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако е рекъл Господ ще се появат още много интересни статии.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Здравейте,

  посочвате като значение на фригийската дума "гордо" - българската "град". Може ли да се заключи от тук, че името на бащата на цар Мидас, Гордий(Гордиос), означава "град" или има друго значение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гордий означава по-скоро горд, изпълнен с гордост. Доста думи имат близко звучене, но различен смисъл.

   Изтриване
 22. Имах удоволствието, да прочета статията на г-н Иван Желязков от месец .октомври 2012г. и наистина езика ни е като четвърто доказателство за автохтонния произход на българите,след артефактите,изворите,генетичните изследвания.Ако чакаме някои друг да ни признае,това няма да стане .Ние трябва сами да се наложим.Първо в България.После в Европа.И дано.....да си пожелаем успех.?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, първо българския народ трябва да знае истината за себе си, западноевропейците също ще разберат кои сме в последствие.

   Изтриване
 23. Анонимен5 май 2015 г., 13:37

  Раковски описва намерени архивни документи във Ватикана където е проследена връзката на Траките като наследници на Кимерийците (по-късно Фригийци). Последните са населявали абсолютно цяла Европа на 100 процента (*). При тях е имало цар Колад (**), един от чийто синове е Болг (***). Българите са народа на Болг ("ария"-народ). По-късно българите са се надробили на: Беси, Гети , Готи, Бизи (****), Одриси,Меди, Беласги, веди, визи, вити, вини, склави(славяни), анти, сармати и др. . . Балкански полуостров значи : полуострова на БолгКан (на българския хан). Мирмидони и Дерони са споменати дори в Илиадата. По-късно на Балканите идват "данайци"(по-късно гърци), които наричат българите : траки , защото говорът им изглеждал като "тракане" за "съскащите" гърци. Те са присвоили митологията ,легендите и писменоста на траките (библ.на остров Крит(храм Кнос)); Спарта, Пилос, Атина, Троя са тракийски градове. Така, че БЪЛГАРИ е най-старото родово име на Траките. По-късно "името българи отново" e дадено на Мизи, Визи, Меди ,Беси, Одриси и Гети (на север и на юг от Стара планина, които сме всъщност ние) и чак до днес.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (*) Като справка, сравнително до скоро (14 век) преди да стане "Холандия" народът там се е наричал "Фризи"(Фриги), до тях са "Сакси". До тях са "Белги"(Болги).Не случайно там са едни от най-добрите породи коне, един от които е и "фризиеца", а уж холандците не са конен народ (но фригите са конен народ (известния "тракийски конник" е всъщност е "фризийски конник" - като божество))
  (**) По коледа преди да се въведе "Рождество", по съвпадение ли, що ли, се е пеело: "Коладе ле, Коладе ей, Болг се роди, Коладей !!!". Който не вярва, да погледне стари текстове, това си е направо чуден аргумент. По-късно този припев се превръща в синоним на "Празничен ден" (Колед дей = Holiday). Ако питате англоговорящ за етимология на думата "Holiday", той не знае нищо. В другите народи не казват "Коледа" на Рождество, ами "Christmas ".
  (***) (Другите му синове са Брем и Брит. Техни наследници са Гал, Сакс и т.н. )
  (****) Например на Бизите е столица Бизантион(Цариград). Оттук и на втората римска империя името "Византия". На Медите е кръстено Средиземно море (после в "средата"на античния свят думата "Меди" става думата "Среда")

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но фризи и холандци са различни народи, те са си роднини, но имат различни езици.

   Истинските имена на хората живеещи в Белгия е фламандци и валонци.

   Етимологията на Holiday може да се провери във всеки английски етимологически речник.

   Меди по-скоро идва от мед, с цвят на мед. По-същия начин възниква и името на милингите, то е навярно калка на меди, т.е. хора с цвят на мед.

   Изтриване
 24. Trapgat ni pove hè hora kato vas👍

  ОтговорИзтриване
 25. ирена янчева14 юни 2016 г., 18:30

  Здравей, Павел ! Благодарности за споделената информация от древните летописци за преселението на старо балканско население към Мала Азия. Безспорно е, че тези общности говорят един и същи език, но различни наречия ( диалекти ) и споделят една култура. В този аспект, бихме ли могли да свържем ранно - християнското културно наследство от Мала Азия, а след него и Кападокия с общността на фригите = траки = българи ? Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 26. Анонимен3 май 2018 г., 14:38

  Здравейте уважаеми г-н Серафимов,
  Представеният от Вас > Монументът на цар Мизас, снимка на Lisa Melkor,
  http://www.stanford.edu/~melkor/lisa_pictures/large_jpg/EMed/MidasCityTemple_1024.jpg, още през 1911 г. Н.Йонков-Владикин доказва, че не е на цар Мида, както пише в текста на паметника, а на цар Роле, който е живял векове преди него и е въздигнат от него в чест на морското божество Темнав, защото му е подарил пълна и славна победа по море над островитяните и крайморците Синти, които били подвластни на трояянските царе.Още, допълва авторът, използваните букви в този текст са били известни и ползвани от фригите/бригите много векове преди появата на финикийската азбука и падането на Троя.В този смисъл и уважаемата Lisa Melkor е представила текст на надписа, на фотографията си, неподобаващ на истината. Паметниците от този вид са от неизвестни времена, но много по-стари от елинските и римските.

  ОтговорИзтриване