15.06.2013 г.

НЕУДОБНИТЕ ТРАКИЙСКИ ИМЕНА


Важна инфомация за миналото може да бъде извлечена от личните име на дадена група хора. Върху шлемове, ножници на мечове, метални и глинени съдове често биват гравирани имената на собствениците. В древните летописи също биват споменати доста личности. Анализирайки антропонимите ние можем да разберем кой народ е населявал определена територия в даден период от време.

Благодарение на труда на историци и езиковеди, днес ние знаем за стотици тракийски лични имена. На широката публика обаче са известни съвсем малък брой от тях. Чували сме най-често за царе като Терес, Ситалк, Котис и за бунтари като бесът Бологес и Спартак - благородникът от племето меди, който разтърси Рим до основи.

Запознатите с историята на траките знаят, че се касае за хора с невероятна сила. Никой друг европейски народ не е оказал такава съпротива на римските домогвания както нашите предци. Ибери, келти, етруски, венети, гърци, египтяни и др. са прегазени за няколко години. За покоряването на траките обаче са нужни повече от два века. Всъщност за пълна победа на Вечния град не можем да говорим. Траките обитаващи  Северните Карпати и Черноморските степи успяват да запазят своята свобода.

През II век северните траки напомнят на завоевателите, че народът на Спартак милее за поробените си братя. Племето костобоки не само прекосява Дунава и подлага на сеч римската войскa, но стига даже до Термопилите в Гърция. 

Сто години по-късно свободните траки изгонват чужденците напълно от Траянова Дакия. Борбата срещу Римската Империя не престава докато не идва 681 г. Тогава свободните траки се обединяват с подтиснатите свои братя живеещи на юг от Дунава.

Това важно събитие обаче не ни бе представено в истинския си вид. Следвайки внушенията на гръцките летописци, редица учени нарекоха свободните траки нашественици. На дедите ни бяха лепнати етикети като монголоиди, татари, тюрки, угро-фини.

Никой обаче не обясни къде се изпариха свободните траки – тези, които смачкаха не един и два римски легиона. Как така тези силни и волеви хора изчезнаха като по чудо и как така новодошлите българи станаха носители на тракийската традиция?

Не бе обяснено защо хората на един азиатски народ носят тракийски имена? Когато старобългарските антропоними бяха подложени на анализ, нито един езиковед не ги сравни с тракийските. ЗАЩО? Даваха се паралели с монголски, тюрски, якутски, узбекски, староуйгурски, чагатайски и др. езици. Такъв подход е всичко друго, но и научен. 

Няма нито един стар автор, който да отъждествява старите българи с узбеки, монголци, якутци. За сметка на това цели хиляда години дедите ни са отъждествявани с траките. Това правят Св.Йероним, Л. Дякон, Д.Хоматиан, Й.Цеца, Зонара, Й. Кантакузин, М.Гавала, Н.Грегора, М. Аталиат, Фулко, Л. Халкондил.

Поради тази причина бе редно изследователите занимаващите с анализа на старобългарските антропоними да направят сравнение първо с тракийски имена.

Ако това беше извършено на времето, днес щеше да е всеизвестно, че ние българите сме потомци на древен балкански народ, който е населявал не само днешните си земи, но и значителни части от териториите на Гърция, Турция, Сърбия, Румъния, Украйна. Съдбата, а и държавната ни територия щяха да са други.

Нека погледнем какво са пропуснали, или премълчали голям брой изследователи на миналото ни. За старобългарското родово име Дуло се дава сравнение с тюркски, унгарски и др. като се предлага значение прост, глух, глупак, пълен. Пропуснато е тракийското лично име Дулес и тракийското божествено име Дула ( за тях споменава Вл.Георгиев). Името Дуло даже е документирано в документи с Линеар Б от XIV век преди Христа!

Старобългарското родово име Ерми бива сравнено с монголски и старотюркски думи като еремегей, ермегю. Пропусната е откритата от И.Дуриданов тракийска дума ермас-яростен. Има и тракийско име Ермиос, регистрирано е в надпис IGBulg V 5921, а още по-рано то е споменато в микенски документи от второ хилядолетие преди Христа.

Повечето от нас не знаят, че аспа е древна тракийска дума за кон (Вл.Георгиев)Тя се среща в Ут-аспиос - едно от имената на Тракийския конник, а също и в името на гетът Аспар (Jordanes, De Origine Acibusque Getarum-239). Приликата на Аспиос и Аспар с Аспарух е повече от явна, но на времето учените са си затворили очите за нея.

Твърде малко е известно и това, че Борис, Борискос са тракийски имена. Те се срещат по редица епиграфски паметници самостоятелно и в комбинация с други антропоними (Мука-борис, Дуту-борис и др.) Тракийското име Борис е идентично на старобългарското Борис, но в миналото никой не пожела да спомене това. Предлагаха се сравнения с монголски, осетински и ирански думи.

Войнес е едно от най-древните документирани тракийски имена. То се среща на надпис G-286 *.Тук трябва да се спомене, че второто име на старобългарския благородник Енравота (Нравота) e Воин. Той е син на княз Омортаг (Омуртаг, Мортагон), чието име е сродно на старобългарското Умор и тракийското Амарунта.


За тракийското име Кардентис знаят предимно специалистите. Коренът в това име е Кард, а енте(с) e умалителна частица срещаща се в старобългарски думи като воленте, козленте, жребенте. Кардентис е сродно на старобългарското Кардам – носено от наш владетел, който е живял през VIII-IX век. Съпоставка обаче никой не е направил, дават се паралели с тюркски и гръцки думи.

Кровизите са древно тракийско племе споменато от Херодот – История, IV.49. Този етноним е показва връзка с името на княз Кроват, познат на повечето от нас като Кубрат. Коренът в Кроват и кровизи е кров, той се обяснява със стблг. дума кровъзакрила, защита, покровителство. Етимологията е ясна и логична, но в миналото се намериха даже индивиди, които да изтълкуват името на Кроват със значение – княз на червеите (Симеонов цитиращ Алтхайм).



С подобна семантика на Кроват и кровизи е и тракийското божествено име Барги-дентис. Частицата барги бива изтълкувана от Вл. Георгиев като сродна на стблг. брегон-грижа се (закрилям). Сродно на Барги-дентис е старобългарското име Заберган.

Благодарение на намерени древни монети ние знаем за съществуването на тракийския цар Мостис.*  Неговото име отговаря на старобългарскто Мостич. Става дума за наш благородник от двора на цар Симеон.




http://hourmo.eu/27_Reges_Thraciae/Mostis/1042_Mostis_Tetradrachm_AR.jpg

Тракийският цар Телеф споменат от Омир в работата му Илиада. Името Телеф отговаря на старобългарското Телец. Княз Телец е властвал през VIII век. С име сродно на Телеф и Телец е това на старобългарския владетел Телериг. Коренът в трите имена е тел, обяснява се със стблг. тело, тилище-тяло, човек, лице, особа.

Прусий е цар на тракийското племе витини. На него е кръстена столицата Пруса, позната в по-късни времена като Бурса. В региона на този град Д. Хоматиан локализира старите българи през IV век преди Христа. Знаейки това няма да се учудим защо името на Прусий показва такава близост с това на българския княз Пресиян, който е известен и като Прусиян.* 


Едно от имената на тракийски бог Дионис е Сабазий, имащо вариант Сабадий. Вл. Георгиев сравнява този теоним със стблг. свободъ- свободен. Тълкуването е логично, не случайно римляните наричат Дионис Pater Liber -баща освободител. Сродно име на Сабазий е старобългарското Сабин- княз властвал през VIII век.

Токо(с) е древно тракийско име, регистрирано на надпис IGBulg V 5921. Токо(с) e сродно на старобългарското Токт. Княз Токт е живял през VIII век, неговото име се обяснява със стблг. токъ- течение, изтичане, т.е. потомък-потекло.

Сита, или Зита, Жита е име на тракийски цар, което съответства на старобългарското Зитко, Житко споменато на инвентарен надпис. Всички тези имена могат да се изтълкуват със стблг. жити- живея, съществувам.

Преди около 2700 години е живял тракиец наречен Багун. Неговото име се среща на надпис G-136. Багун е сродно на старобългарското Баган (Паган), като и двете се обясняват с тракийската дума багос-бог.

Котис е име на няколко тракийски царе, то е и теоним – Котито- богинята майка. Сродно на Котис и Котито е старобългарското име Котраг – син на княз Кроват и брат на нашия владетел Аспарух. Коренът кот има значение раждам, роден съм.Частицата раг в името на Котраг, е вариант на частицата риг в името на Телериг и притежава значение господар, цар. Теофилакт Симоката твърди, че рига е дума за владетел от езика на варварите врагове на Римската Империя (Curta, The Making of Slavs). Риг се среща в името на тракийския цар Ригмос.

Омир определя Хромий като военоначалник на мизите станали съюзници на трояните. Хромий се обяснява лесно със стблг. хромъ-недъгав. Това е предпазно име подобно на Черньо, Грозьо и др.

По-горе бе посочено, че названието на тракийското племе кровизи е сродно на името на княз Кроват. Това разбира се не е изключение, пример може да се даде с трибалите. Значението на това племенно название е тройно силни. Три отговаря на блг. три, а бали, на стблг. болий – по-голям и нейната по-древна форма, трак. балайос-силен, голям. Името на трибалите е сродно на това на княз Тервел, което в старите ни извори е предадено и като Тривелий.

Eдин слабо известен тракийски цар е Кобос. Той е властелинът на племето трери, които някои автори наричат и кимерийци. Името на Кобос показва връзка с това на Кубер- син на княз Кроват и брат на княз Аспарух.

Бузо е поредното интересно тракийско име споменато от (В.Бешевлиев). То съотвества на старобългарското Бузан. Павел Дякон съобщава за български цар Бузан в своята Римска История*.


Интересуващите се от българска история са чели за цар Борил. Тези хора обаче едва ли притежават информация относно факта, че съществува тракийско име Бурилос. Запознатите с миналото ни знаят за Косара –дъщеря на цар Самуил.Едва ли обаче са направили връзка между името й и това на тракийския цар Косинга.

Сондоке е старобългарски благородник, чието име се обяснява със стблг. сондъ- съд. Със същата етимология са и тракийските имена Судис, Судикентос, Судийкентос, да не забравяме и тракийския топоним Сондис.  

В своя работа Б.Симеонов съобщава за старобългарското име Чепа-Τζεπα представяйки тюркски и монголски думи за обяснението. Жалко обаче, че не е направена връзката с тракийското име Ζειπα.

Паралелите между старобългарските и тракийските лични имена не свършват тук. Могат да се посочат още Безмер, Докум, Гостун, Таридин...съответстващи на тракйските Беса, Диком, Гастос, Тарутин.

Тези неща не могат да се дефинират като любопитна случайност. Случайност е, ако съвпаднат едно-две имена. В нашият случай обаче се касае за нещо съвсем друго значителен брой старобългарски благороднически имена притежават ясни успоредици сред тракийските имена.

Аспар- Аспарух
Багун – Баган
Борис- Борис
Бурилос-Борил
Бузен - Бузан
Войнес – Воин
Гастос-Гостун
Зита – Зитко
Кардентис – Кардам
Кобос- Кубер
Косинга – Косара
Котис- Котраг
Мостис - Мостич
Прусий-Прусиян, Пресиян
Раскос – Расате
Сабадий - Сабин
Судис - Сондоке
Телеф – Телец
Токос-Токт
Тревелиус – Тривелий, Тервел

Ще допълня и това, че тракийските царски имена Скорило, Орол, Гордий, Медок, Золтес, Буруиста, Садок…се тълкуват със старобългарските думи скоръ-бърз, орьлъ-орел, гръдъ-горд, бурити сен-бурен съм, бунтувам се, садъ-градина.

Дали ще е случайно това, че никой не е забелязъл и систематизирал показващите прилика тракийски и старобългарски имена? Дали ще е случайно това, че вместо да се каже, че имената на тракийските царе притежават смисъл на български език, на нас ни бе внушавано, че тракийският език е изчезнал? Сякаш за някого е било въпрос на живот и смърт да скрие тракийските корени на нашия народ.Защо обаче? Защо е трябвало да се наложи догмата, че българите не са потомци на траките?

Ще мине доста време преди да разберем всичките причини за поведението на определена група изследователи. Едни са го направили от ограниченост, други са следвали покорно отъпкания път, трети са имали друг подтик. За нас е важно да разберем това – ние сме потомни на бунтари, на хора, които не търпят несправедливостта. Дедите ни са благоденствали когато са били верни на себе си, когато са се обединявали и заедно са смачквали злото. В нас има огромна сила, но трябва да се прояви и воля да я употребим. Един меч може да е здрав и остър, но се иска и крепка ръка, която да го върти.


                       http://wallpup.com/wp-content/uploads/2013/04/Spartacus-Wallpaper-HD.jpg


Ако искаме да оцелеем, не трябва да се предаваме и отчайваме. Пет века османски геноцид не успя унищожи потенциала на народа ни. Българките продължават да раждат таланливи хора и герои. Държава може се управлява от малко хора, но такива с чиста душа и сърце. За да ни има е нужно да повярваме в силите си, да търсим най-добрите и най-умните между нас, да ги пазим и да имаме смелост да ги следваме. 

58 коментара:

 1. Не мога да се съглася, че прабългарското име Токту идва от стблг. токъ- течение, изтичане, т.е. потомък-потекло.
  Смятам че далеч по - удачно е да се свърже с името на кушнския владетел Вима Такто. В тох.(б) tāks, в хотаносакски takc, санскрит taks, язгулемски tex't - сека. Името има далеч по - убедителна тохарска и източноиранска етимология и значи сечащ, поразяващ. имената Кардам и Бузан също показват ирански произход. Има фиксирано аланско име от Олбия Ξάρταμος (Ксартамос). Прабългарското име Кардам може
  да се изведе най-точно от аланските (осетински) *kard – меч и *ama – силен, мощен. Бузан показва връзка с осетинските иронски boz означава скъп, обичан, благороден, buz, buzn – благодарност, признателност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ваше право е за изразите свое мнение и версия за името на Токт.

   Бихте ли уточнили обаче колко кушански, осетински и хотански думи има в българския език? Ще Ви бъда благодарен и, ако посочите някакво антрополотично проучване, от което да стане ясно, че българите са азиатци по произход.

   Аз се осланям на двете широкомащабни изследвания на проф. Попов, който убедително доказа, че няма никакво съмнение относно европеският произход на българите.

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Бихте ли посочили и сериозна причина защо трябва да се отхвърлят тракийсикте имена Токо, Кардентис, Бузен...Все пак има отъждествяване на траки и българи цели 1000 години.

   Изтриване
  2. Доколкото ми е известно тохарите и скитите са чисти европеиди. Смятам че именно тези два индоевропейски народа участват в етногенезата на прабългарите. Твърде много следи водят към тях - изкуствената деформация на главата, чумбаса, брахикранията, ямните погребения. Не може с лека ръка да се подминат и много прабългарски думи с явни алански ( осетински ) съответствия. Живко Войников представи доста аргументи в тази посока. Доколкото съм запознат българските руни са в една група с аланските. Това че има малко кушански и хотансакски думи не може да бъде сериозен аргумент. Спароток, признавам че много интересна ми беше една твоя статия за връзката между траките и тохарите. Тохарите са народ обвит в много мистерии и си заслужава да се работи по тази тема. Поздрави.

   Изтриване
  3. Правили ли сте сравнение на тохарски, тракийски и осетински? Тракийският и тохарския са много по-близки един до друг, отколкото осетинския.

   Според В.Меир тохарите са тръгнали от Източна Европа към Азия. Тяхната миграция може да се проследи с разпространението на един особен вид керамика, наречена линеарна. Тохарското облекло е идентично на това на азиатските траки - висока, закривена шапка, дълга риза, панталони и ботуши.

   Така наречения чумбас, или кика е типичен и за тракийското племе мизи, това се споменава от Плутарх.

   Изкуствената черепна деформация е позната в Тракия от времето на Неолита, а в Черноморските степи се практикува от времето на Бронзовата епоха.

   Брахикрания има и в Тракия, както статуи, така и идоли показват това.

   За ямните погребения...те не са нещо чуждо за древна Източна Европа.

   Разгледайте тези линкове, мисля, че ще Ви свършат работа в проучванията -

   http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/tokol-MG-X.html

   http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/txbol-MG-X.html

   http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/tokol-EI-X.html

   http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/txbol-EI-X.html

   http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_5.html

   http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/thra.html

   http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/phry.html

   Това е хубава информация за бактрийския език

   http://www.gengo.l.u-tokyo.ac.jp/~hkum/bactrian.html


   Поздрави!

   Изтриване
  4. Благодаря за линковете. За траките обаче изкуствената деформация на черепа не е типична по мое скромно мнение. Поне на мен не ми е известно някой античен автор да описва изк. деформация като отличителен белег за траките, не съм виждал и изображение на трак с чумбас. Чумбас има фиксаран при хети и митанийци, при митанийците се срешта и изкуствена деформация на главата. В Епос на нартите родоначалник на асите е Сауасс ( Сиявуш - Сабазий ). Името Ирник пък показва връзка с аланското Арнак - от осетинското ærnæg, тох.(б) arāni – див, яростен.

   Изтриване
  5. Археолозите са установили, че при фригите изкуствената черепна деформация е редовна практика. Проверете Caroline Wilkinson, Forensic Facial Reconstruction, Cambridge University Press, 2004, c.72-73.

   Книгата може да се намери с Гутъл, има и снимка.

   Вижте и тази статия http://www.scribd.com/doc/74680499/Artificial-Cranial-Modification-on-a-Female-Skeleton-From-the-Byzantine-Site-of-Maroneia-Thrace-Greece

   Траките са огромен народ, не всички са носили кика. Сведения има само за мизите наречени в по-късни времена българи.

   Изтриване
  6. Имаме Кардамеи в Бхагавад Гитта. Кой знае още на колко езика току и кардам ще означават нещо. Имаме и Кардано - този, който е описан карданното съединение. Ето една песен в която има и Току и Кардам :-)
   http://lyricstranslate.com/ru/%D1%91%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-yod-kardam-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F.html

   Изтриване
 2. Браво, страхотна статия! Време е да разберем кои сме и защо сме... особено в размирни времена като сегашните. Много добре синтезирано и написано и абсолютно удачен завършек, за който Ви поздравявам специално!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако знаем кои сме, ще знаем и как да действаме в бъдещето. Всеки взема пример от предците си, чиято кръв носи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Анонимен2 юли 2013 г., 14:35

   Един мой познат ме попита по какво би разбрал, че аз съм Българка:), ако е чужденец. Да, интересен въпрос като се има в предвид, че не мога да танцувам друго хоро, освен право, не мога да шия носий, не мога да пея (нямам глас за пеене).....и в езика ни днес има хиляди чуждици. Безпогрешно се разпознаваме в чужбина, дори и без да сме чули българин/ка да говори - сякаш се надушваме:)). Безпогрешно различаваме подсъзнателно чужденците от българите, за българките няма да говоря...:). Странното е, че бях в Италия и видях една страхотно изглеждаща жена (за 3-4 дена престой) и познайте - не беше италианка...:). Има и друго нещо, генетично, което ни отличава от останалите, независимо от общохарактерните ни черти с други европейци. Освен гения на нашите деца, има и друго, което прави българите един народ. Дано не го загубим.

   Изтриване
  3. Аз имам същите впечатления:)

   Пътувам из Западна Европа и често ми се е случвало по някаква причина да се загледам в определен човек...като се оказва, че това е българин.

   Що се отнася до българките...разпознаването е лесно. Черти, излъчване...всичко е различно.

   Не можем да загубим това, което ни е дадено от Господа!

   Изтриване
 3. Предците ни са обикаляли Земята и са оставили следи навсякъде НО това не означава че сме дошли тук от някъдеси по някоеси време -
  http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510

  ОтговорИзтриване
 4. Предците ни са обикаляли Земята и са оставили следи навсякъде НО това не означава че сме дошли тук от някъдеси по някоеси време -
  http://balkan1.blog.bg/history/2012/12/15/tuk-sme-si-ot-vreme-ono-i-sme-nai-drevniiat-narod-na-zemiata.1031510

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази информация ми е позната, публикувах на същото място - blog.bg няколко години.

   Изтриване
  2. Ima takava bylgarska familija ot ukrainska Besarabija (Taraklija), BAZAN. Imam pradjado koyto e bil s familija Basciev, njakyde vidjax che ima syshtata familja v poVolzieto. Tova Cseluvkov li znaci I imeto bylgarsko li e? :) blagodarja Veso

   Изтриване
  3. Весо, Базан може да идва от диалекнтата дума баз-бъз. Басчиев е по-проблематично, дори да е носено от чисти българи, то може и да е турско, от бахча-градина. Разбира се значението може да е съвсем различно. Човек трябва да познава историята на семейството, поминъка, който е бил основен, мястото, в което хората са живели.

   Изтриване
 5. Весо, ако искаш да пишеш на кирилица, ето една страница, на която това може да се направи http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  ОтговорИзтриване
 6. Обръщането на посоката на писане - Бустрофедон е начин на писане широко разпространен в древноста. Ситалк<=> клатиС = КЛАТис = Клат = съкровище.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Писането в стил бустрофедон е действително често срещано в древността. Името на Ситалк обаче не идва до нас от епиграфски паметник, а благодарение на свидетелствата на Херодот и Тукидид.

   Изтриване
  2. Не знаех, че до Вас са достигнали оригиналните ръкописи на Херодот и Тукидит. Може ли да ни кажете къде са?

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. На свой ред желая да попитам, ако не бяха Херодот и Тукидид, а разбира се и Ксенoфонт, как бихме узнали за Ситалк...От някакъв несъществуващ надпис на бустрофедон ли ?

   Изтриване
  4. Знам, че не долюбвате начина на писане "БУСТРОФЕДОН".
   Не е трудно да си промените мнението и да не робувате на Дуридановите интерпретации. Според Вас съвпадение ли е олиМП<>Било ; астивО<>Обица ; лампсаК<>Казбал ; отолоБ<>Болото ; сокраД<>Дарко.......и др.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 7. Ключова статия, Павка! Ето тук е истината и за миналото ни и за настоящето, протичащото тук и сега. Тази истина е в нас - в умовете и в сърцата ни - тя е нашето, българско време, което ние отмерваме и което нас премерва. Името остава, името трябва да се чува, да се предава от род на род, да се брани и пази, да се свети! И дали ще позволим забрава да покрие имената на прародителите ни, дали ще изкривим истината, която имената им носят, от това зависи кои сме, какви сме и кои ще бъдем.

  Да бъде тълкуван и то от български изследователи и учени исконното име на Родът Дуло със значение на "прост, глух, глупак, пълен...", а името на Кубрат да се превежда като "червей" от тези умници и родоотстъпници, това е повече от трагедия - това е позорът на един народ, който не знаейки имената си, не знаейки миналото си, като стадо се лута в тъмата и като стадо е податлив на манипулации.

  Ние имаме хляба, имаме ножа и не можем да се нахраним, не можем да си отрежем хляб от житото, което хилядолетич други са опекли за нас със слово и меч!

  Дано повече хора да четат внимателно твоя блог, повече българи.
  Благодаря ти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за хубавия коментар Наде!

   Няма да спра да се удивявам, как уж интелигентни хора караха студентите ни да учат неверни неща. Няма да спра да се удивявам и от това, че все още няма извинение, няма разкаяние, няма молба за прошка.

   Слава Богу, днес имаме интернет! Хората могат да четат, сравняват, мислят...

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Браво Павка! Постинга е жесток.Сега малко и от мен "Сондоке е старобългарски благородник, чието име се обяснява със стблг. сондъ- съд. Със същата етимология са и тракийските имена Судис, Судикентос, Судийкентос. Частицата кент(ос) отговаря на стблг. чендо- чедо, потомък (Вл.Георгиев)."
  Ето приноса: До град Гоце Делчев, високо на непристъпен скален връх е локализирана тракийската крепост СУДИНГРАД.От древни времена в района се произвежда керамика - съдове.
  Колкото до 'иранската връзка"- тя си е логична. Има десетки записи за въглищарски и рударски колонии на траки от днешна България в онези райони. Да не говорим за походите на Диионис1,2, Орфей1,2, Александър и т.н. Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за интересните сведения! Не бях чувал за Судинград. Край него наверно са живели меди, одоманти...

   Изтриване
 9. Г-н Серафимов - поздравления за статията. Очаквам с нетърпение подробна статия за Спартак - която имам спомен, че бяхте обещал преди време : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм забравил за Спартак.Просто някои теми изискват доста повече работа и отнемат повече време.

   Изтриване
 10. Баба ни често казваше на съдовете - "садини" или "судини". И до днес в Добруджа така им викат. А и да не забравяме, че в древността никой не се е старал към универсален столичен език и изговор, както днес софиянци се подиграват на всички диалекти и презират неразбирайки тяхното богатство :). Та в древността доколкото виждам всеки си е пишел така както думите звучат на неговия диалект.
  Поздрави за отличната аргументация Паффффка! Както винаги уцелваш в десятката.
  Митака

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прав си приятелю, диалектите са голямо богатство, а не повод за подигравки от страна на ограничени хора.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. днешните гърци също нямат много общо с древните еляни въобще тезата за античните обслужва само боклука който оправлява в Македония има траки има и антични македони надявамсе да няма цензора и да се пускат мнения противоречашти на тезатави приемам с удоволствие белешки и корективи

  ОтговорИзтриване
 12. Чудесна статия. Трябваше ми малко време да я асимилирам. :-)
  Бих добавил СЕВТ което поразително прилича на СЕВДАлин.
  Севда в народния език значи любов.
  Кубер е също индийско божество. А Курум е долина в северна Индия.
  Няма начин на е изчезнал езика на траките.
  Най-важното и пряко доказателство за това са многобройните и разнообразни диалекти на българския езиков континуум.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кубера е божество на богатсвото в индийската религия, не съм сигурен дали има връзка с името на Кубрат, Кроват...но със сигурност траките са посетили Индия :)

   Изтриване
 13. Аз пак си питам, невежеството ми продължава:
  - Има ли индо - европейски езици;
  - Има ли иранска подгрупа на индоевропейските езици;
  - Какъв териториален ареал са населявали скитите;
  - Скитите и траките едни и същи ли са, а българи и французи;
  - Кой е унищожил скитските обединия;
  - Сарматите са траки или ...................;
  - Какво е имал впредвид Теофан под "мръсен и нечист народ", че българите не се къпят или .....................защо същия не говори за траки, а за българи;
  - Азиатски народ са и персите, а каква е семантиката на имената им;
  - Знае те ли защо иранците най - лесно научават български език и го говорят без никакъв акцент;
  - Знаетели какви племенни общности се формират в северното черноморие по същото време с цивилизациите във Варна, Хотница, Караново и т.н.
  - Защо континента е наречен Европа/Европейски, а не Тракийски;
  - За разлика от Вас моето име не е библейско и не се среща в цял свят, но се среща в доста народи от индоевропейската езикова група, можете ли да назовете дузина подобни имена;

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. 1. Има въведено понятие индо-европейски езици, като теориите за прародината на индо-европейците са различни.
   2. Има така наречена иранска група езици, дали обаче това е изконният език на персите и другите техни роднини е друг въпрос.
   3. Ако съдим по скитската материална култура скитите са населявали земи от Фетерсфелде, Германия, до Индия и Китай.
   4. Скити и траки са близкородствени народи,българите и французите не.
   5. Няма сведения за унищожаването на скитите, това е измислица.
   6. Сарматите спадат към групата на гетите...

   Останалите въпроси граничат с инфантилност :)

   Изтриване
  2. Димитър Вълков съм. Европа се е намирала на територията на сегашните ЮгоИзточни Балкани, т.е. Тракия по онова време. Така, че Тракия и Европа са си Тракийски понятия Топоними. Европа е географски разположена преди 2000 г. на територията на днешна България и Европейска Турция. А сегашната остана Европа си е била тъмна Индия по онова време :-) А сега се натискаме за Европейски ценности-които са дошли от тука. Какво безумство и тотална забрава. Народ който не познава миналото си-няма бъдеще.

   Изтриване
 14. ПОМНЕТЕ СПАРТАК. УНИКАЛНОСТТА И ЯРОСТ БЕЗПОЗЩАДНА. НА НЕГО ЛИ СТЕ ПОТОМЦИ? ИЛИ НА ЕВРО-АТЛАТТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ.

  ОтговорИзтриване
 15. Не съм начетен колкото теб. Няма да споря с никого. Искам да кажа част от това което ми е казано от някой- не е един. И не е съседа. Не смесвай траки с българи! Траките са люлката на днешната цивилизация. Първите траки са населявали на север от Стара планина. Там византийци и римляни не е имало. Българите са се появили,( НЕ ДОШЛИ ОТ НЯКЪДЕ) 1000г. след траките, там където сега е Казахстан. Гърците се появяват 3000г. след траките. Египет, май и инки 2600г. след траките. Най-старите тракийски съкровища са намерени в северна България. Някой ако се интересува от повече информация, да пита.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Постът ти е пълен с невежество.
   Смесил си общоизвестни истини с лъжи
   Знае се че най-старата цивилизация е в Дунавската равнина
   Но това не прави вярно че българите се "появили" в Казахстан - това е антибългарска лъжа.
   така се правят манипулациите- между общоизвестни истини се прокарва откровенна лъжа.
   Посочи ми един, единствен български владетел или духовник, който сочи Казахстан за древна родина.
   Няма и няма как да има, защото българите са били винаги местен народ - гети и мизи, за каквито те са сопределят и както каквито ги определят гърци, римляни и ромеи М Н О Г О К Р А Т Н О

   Изтриване
 16. За жалост всичко това е по-скоро белетристика, проза , творчески процес , но много далече от историческа наука. Някаква лингвистика . Харесват ми изводите , тезата , тълкиванието. Но бих се радвал на повече фактология. Документите, изворите са факти . Това какво е казал някой си преди 10 или 100 години , хич не спомага на търсенето на историческата истина . Грешките на предишните "изследователи" , "научни дейци" с нищо не потвърждават дадена научна теза . Историята трябва да се базира на общоприети исторически постулати , и върху тях да се гради дадена теза . Не може да се хвърляш от 8 век преди Христа на 4-ти след и след това обратно назад и след това на 681 Г . Всичко трябва да се проследи върху оста на времето . От най ранна към най късна дата .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напротив, не си прав.
   Това, което прави Павел е допълнение към вече известните факти. За тях не е нужно да питаш него - има ги предостатъчно из нета
   Важно е обаче това което прави той, защото се добавят още неща, към вече известните.

   Изтриване
 17. Хубаво е да има някой като Павел, от време на време да припомня на продажниците истината за българите

  ОтговорИзтриване
 18. Не е ли по-правилно да се каже че така наречените "Траки" от гръцките нашественици на Балканите , са имено народът на Древните Българи
  БлагАрите - Благите Ари - Благите хора
  БогАрите - Божиите хора - Божият народ


  БЪДЕТЕ БЪЛГАРИ ПО ПРИЗВАНИЕ
  Българин не се раждаш! Българин ставаш! Българите не лъжат, не завиждат, не лицемерничат, не мразят другите. Българин означава осъзнат, светъл и духовно буден човек. Мнозина се наричат българи, но не са такива. Те са самодоволни хорица, които живеят само в материалния свят, за тях съществуването е издигнато в култ. Те живеят, за да задоволят своето его, интересува ги единствено храната, властта, славата, нагонът, парите. За тях най-важното нещо е оцеляването, а когато не са застрашени, те отчаяно се забавляват, опитвайки да забравят страха, самотата и слабостта си. Да си Българин е призвание до което всеки човек трябва да стигнеДумата Българин означава Божи хора , Благи хора. Всеки човек в света може да стане Българин, стига да го поиска. Иманата на днешните Държави България и Израел не са само имена на държави и нации. Израил са всички хора по земята днес .Това са хората които са Извън Рая, Из Рая, Израел, Българин е човек стъпил на последното стъпало в еволюцията чрез прераждания и инкарнация, преди да достигне до състоянието Рай. А Рай не е само митична земя, Рай е и състояние на Духа. Мисията на всеки човек е в един човешки живот от Израил да стане Българин. Просто Вярвайте, че Красива и Вълшебна приказка започна за България и Човечеството, още не го знаят хората и не разбират какво се случва , но всичко с времето си.

  БОЖИЯТ НАРОД , БлагАрите - Благите хора
  I , II , III - част ВИДЕО
  http://news7.bg/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8_l.bh_b.5488.html

  ОтговорИзтриване
 19. Да- някои Български имена имат връзка с осетинските,понеже днешните Осети са били още Асати (Асуви,Асови= Аси,Ази) и Иседони (Осетини),но в крайна сметка те си остават Български (което е все едно Тракийски). Осетините (Иседоните) също са Тракийско племе,отишло да живее при Кавказ,а езикът му е само частично индоевропеизиран,а много негови думи са и наши. Затова Карт (меч)= Корд (Корда) и Сарт (Сатр,Сатър),а Ама (силен)= Сама (Той Самият)- епитет на Небесния бог у древните Българи,който е и Силен. Защо Траките са Българи? Защото са Траки (Драги)- синове на драгия бог,а ние сме Блъгари (Благ-Ари,синове на благия бог). Да не забравяме също,че Пресиян= Пре-сияен (епитет на Слънчевия бог),Хромий= Громий (Бог на гърма у древните Българи,който е още Юпитер и Дионис),а Сабин= Савин (Савино чедо),по името на бога Сава (Савати,Сабадий),споменат от Раковски. А Токту може да се изведе още от наименованието Теку,споменато в Българския календар и обяснявано като "Кон" без да се осъзнава,че тази дума е също Шумерската (Кимерска) дума Утуку (О'Теку)- "юнец,свещен тотем". Но и тази дума е Българска,понеже днешната дума Кон означава "Гон" (С който гониш",а Теку= Тека ("Текане" в Заровски диалект означава "Тичане"). Съответно,Токту (Тотку,Татку= Бог-Баща) е още и Текату (Текачу),Конния бог на древните Българи,който е Зевс/Юпитер,но също Бог-Баща на всички богове и твари.

  ОтговорИзтриване
 20. 'Tradurre il divino: le dediche dei militari traci nella Roma imperiale'
  Dan Dana e Cecilia Ricci

  '...Due Traci, un padre, Aurïlios Pouris, e il figlio Aurïlios Bouris pretoriano della X coorte, fanno una una dedica...'

  'Превод на божественото: посвещения на тракийци на служба в Имперския Рим '
  Dan Dana и Cecilia Ricci

  '... Двaма тракийци баща Аурелиос Порис и син Аурелиос Борис от десетата (Х) преторианска кохорта , направили посвещение на ...'

  ОтговорИзтриване
 21. B страницата на кметството на град Камери северна Италия посветено на историята на града може да се прочете следното:
  '..В 568 година дойдоха от Панония Албуино (Alboino) с голямо множество от гепиди, българи и лoнгобарди. Това бяха господарите на царството до 774 година, когато Карл Велики и франките победиха Дезидерио в равнината на Мортара (Mortara).
  Франките разделиха царството в "графствa" и "марки", и тогава са били отделени от провинцията на Новара, графството България и графството Помбия. По-късно, графството България, изглежда, e преминалo през 1167 година под управлението на Милано ...'
  http://www.comune.cameri.no.it/index.asp
  Origini e storia del Comune di Cameri
  '...Nel 568 arrivò dalla Pannonia Alboino con una sterminata moltitudine di Gepidi, Bulgari e Longobardi. Questi ultimi furono padroni del Regno fino al 774 quando Carlo Magno con i Franchi sconfisse Desiderio nella piana di Mortara.
  I Franchi divisero il Regno in "contadi" e "marche": dal Contado di Novara furono stralciati i contadi di Bulgaria e Pombia. Il contado di Bulgaria sembra sia passato nel 1167 sotto le dipendenze di Milano...'

  Аналите на Италия от началото до 1750 година
  Съставител Aнтонио Лодовико Муратори
  продължени до 1827 година
  Том ДЕСЕТИ (X)
  Флоренция (MDCCCXXVII) - 1827 година

  Година DCLXXVIII (678 година)
  "... Единственo Българските народи от покрайнините на Азовско море (Palude Meotide), които са се заселили от тази страна на Дунав отпреди време, в държава, наречена днеc България, продължаваха да нападат Тракия, и е трябвало да бъдe купен от тях мир, с обещание за годишен данък ... "

  ANNALI D'ITALIA DAL PRINCIPIO DELL'ERA VOLGARE SINO ALL'ANNO 1750
  COMPILATI DA LODOVICO ANTONIO MURATORI
  E CONTINUATI SINO ALL'ANNO 1827
  TOMO DECIMO
  FIRENZE (MDCCCXXVII)
  Anno DCLXXVIII (678)
  '...I soli Bulgari popoli della Palude Meotide, che s'erano nei tempi addietro venuti a piantar di qua dal Danubio nel paese oggidi chiamato la Bulgaria, seguitavano ad inquietare la Tracia, e bisognò comprar da essi la pace, con promettere loro un annuo regalo...'

  ОтговорИзтриване
 22. Името Мачкърски тракийско ли е? Има ли някакви прилики с тракийски имена или думи? В днешно време се среща в Пловдивския регион.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За жалост не мога да дам отговор на въпроса Ви.

   Изтриване
  2. Димитър Вълков съм. Ами отговора би трябвало да е прост-от къде идва думата мачкам :-) Българска лие, Тракийска ли или някаква друга. За мене е Българска. Данни дали Траките са я употребявали аз нямам. Ако някой има, моля да ги сподели.

   Изтриване
 23. Здравейте,
  Поздрави на всички участници в дискусията и специални благодарности на Павел Серафимов за поредното убедително и аргументирано изследване.
  Въпрос към г-н Серафимов - имате ли намерение да публикувате всички ваши изследвания в книга, и ако да кога да я очакваме на пазара?
  Здраве и успехи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам вече публикувана книга, в момента подготвям втора.

   Ето това е първата https://www.book.store.bg/p112118/istinskata-bylgarska-istoria-pavel-serafimov.html

   Изтриване
 24. Здравейте, благодаря за чудесния сайт! Къде бих могъл да намеря списък с тракийски имена и значенията им. Търся подходящо име с тракийски корен, което да използвам, за име на фирмата си. Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проучвания върху личните имена у траките http://www.promacedonia.org/vblit/index.htm

   Тракийският език http://www.promacedonia.org/pdf/georgiev_trakijskijat_ezik_1957.htm

   Езикът на траките http://eprints.nbu.bg/803/1/ID_-_Thracian_Language_-_BG.pdf

   Namenforschung http://eprints.nbu.bg/823/1/1995_Thracian_and_Dacian_Names_-_summarised_and_reconsidered.pdf

   Повече данни има в книгата на Димитър Дечев Die thrakischen Sprachreste, но нея я няма в интернет.

   Хубави тракийски имена на богини са Вендис, Котито, Берекинтия, Кибела, Земела, Зеринтия, Аксиокерса, Мамузена, Ямбадула, Мюндрито, Земестра, Тита, Герметития.

   Тракийските богове също имат хубави имена - Аксиокерсос, Асдул, Атис, Багайос, Балей, Делоптес, Зумудрен, Карпей, Перкон, Пюрмерула, Ринкалей, Сбелсурд, Сурегет.

   Изтриване
  2. Относно значенията на тракийските имена, мога да Ви предложа следните неща

   БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА НА ТРАКИЙСКАТА БОГИНЯ-МАЙКА http://sparotok.blogspot.nl/2014/05/blog-post.html




   НЕУДОБНИТЕ ТРАКИЙСКИ ИМЕНА http://sparotok.blogspot.nl/2013/06/blog-post_15.html


   ТРАКИЙСКИЯТ ПАНТЕОН В КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИТЕ


   http://sparotok.blogspot.nl/2015/02/blog-post_23.html

   Изтриване
  3. Много ми хареса статията Ви. Благодаря за информацията.

   Изтриване
 25. В дълбоката древност прабългарите и траките са били един народ, но (пра)българите предприемат едно изумително пътешествие до северен Китай и се връщат обратно:

  Getae -> Great Getae -> Massagetae -> Ta-Gweti -> Da Yuezhi -> ngiwat-tie -> uti -> utigurs

  http://hunnobulgars.blogspot.bg/2016/04/origin-huns-bulgarians.html

  ОтговорИзтриване
 26. Дали съвремените, нови технологии (генен анализ) няма да докажат още по-категорично търсената истина?

  ОтговорИзтриване