11.09.2013 г.

ТРАКИТЕ, КОИТО ОСНОВАХА РИМ

Заглавието на тази работа не цели да провокира, или да събуди любопитство.Не търся евтини сензации, а просто споделям неща, които не са известни на голяма част от българските читатели. Колкото и странно да звучат твърденията ми, те не са базирани на спекулации, а на факти, които могат да се проверят.

Няма да се опитвам да умаловажа влиянието римляните в Тракия. Такова действие би било напълно безмислено. Не може да се отрече, че множество красиви стари постройки от земите ни са издигнати от римляните. Има също запазени древни пътища, мозайки, статуи и други доказателства за високата култура на потомците на Ромул.

Редно е обаче признавайки постиженията на едни хора, да бъдат признати и заслугите и на други. Траките не само дават способни императори, генерали и войници на Рим, но и в един доста по-ранен период повлияват силно дедите на римляните. За това важно събитие не се говори сякаш няма никакви данни за него.Доказателства за тракийско присъствие на Апенините през Ранната Желязна Епоха (а и по-рано) има и то доста.

До ден днешен италианските учени не смеят да дадат етимология на името Roma- Рим. Те знаят много добре, че то няма смисъл на латински. Знаят също, че по време на Ранната Желязна Епоха значителна част от Апенински полуостров е доминирана от траки и пелазги. За идването на тези хора на Апенините споменават Плутарх [1] и Страбон [2].  Разказвайки за царете от троянски произход, Тит Ливий споменава владетели с тракийски имена – Атис, Капус, Капетус [3].
За жалост тези важни за историята ни данни са непознати на широката публика. 

Разбира се не бива да се разчита само на сведенията на старите автори. Понякога летописците документират неверни неща. Поради тази причина древните извори трябва да се разглеждат критично. Нужно е да се потърси подкрепа на сведенията от някоя друга област. На помощ идва ономастиката, тази наука се занимава с произхода на думите, личните имена, названията на селища, реки, планини.

Както римляните налагат на наша територия имената Тримонциум, Нове, Мунтанезиум, така и дедите ни, доста по-рано оставят не малък брой топоними и хидроними на Апенините. Имената на течащите в земите на римляните реки Водинкус, Ведесис, Тичинус, Утис, Езарус, Берзула и др. не притежават етимология на който и да е било италийски език. Същото важи и за Тразименското езеро познато най-вече заради сблъсъка на картагенецът Ханибал с римляните. Частицата tras в Trasimenus lacus се превежда от изследователите като треса...а това е български глагол. Тразименското езеро е било всъщност тресавище, блато.

В Тракия срещаме топонимите Каластра и Калис, те се обясняват с думата кал. Подобни селищни имена намираме на Апенините, това са Калатия, Калис, Каласарна и Калетра.

В Тракия е регистриран пеонският град Стоби, в земите на римляните пък е Стабия. Стоби и Стабия са сродни на българския топоним Стобъ и се обясняват с думата стоборъ- ограда, ограждение.

Страбон обяснява за Брентесиум, че името му е възникнало поради мястото, на което градът се намира. Става дума за залив, чиято форма е рога на елен. Брент е една от тракийските думи за елен, срещаме я в Бренто пара. Брент е образувана идентично на стблг. воленте, козленте, воленте.

Птолемей е регистрирал тракийското селище Зуро Бара, а Прокопий е писал за тракийската крепост Темон Бари. Езиковедите смятат, че думата бара, пара отговаря на българската дума барарекичка. С тази дума се дава етимология и на разположеният в Южните Апенини град Бариум.

Планината Гарганус е на Апенините, със сродно име е и римското селище Гарна. В земите на мизите наречени още българи се намира връх Гаргара, а в Южна Тракия Плиний разполага Гарескус. Всички тези названия се обясняват с думата гора-планина. В нашите родопски диалекти тя е във вариант гара, гарица.

Името на римското селище Висентиум е сродно на тракийските Висанте, Висоне, Висмафа, Берзовис, Патависа. Вл. Георгиев определя частицата виса като сродна на стблг. вьсъселище.

Други тракийски топоними на Апенините са Пирги, Руселе, Скаптия, Сетия, Есис, Остра, Дола, Полентия, Адрия, Салапия, Рудия, Перусия, Пирги. А пък Сентиум и Сатрикум даже носят имената на тракийските племена синти и сатри.

Значителният брой на тракийски топоними и хидроними по цялата дължина на Апенинския полуостров показва, че старите извори разказват истината. Трябва да е имало вековно тракийско присъствие в земите на римляните, за да могат да се наложат толкова много тракийски имена на реки, местности, градове, планини.

Това, че траки са обитавали Апенините се потвърждава и от археологията. Доста учени са писали за културите Есте и Голасека. Не ми е известно обаче някой да е обърнал внимание на факта, че керамика, мечове, брадви, фибули, юзди на коне, торкви и др. артефакти имат тракийски произход. Някой е донесъл тези обекти на територията на римляните, този някой са траките.

тракийски махайри от северната част на Апенините


        тракийски фибули от северната част на Апенините

     тракийска керамика от северната част на Апенините

     тракийска торква от северната част на Апенините


Поредното доказателство за тракийско присъствие на Апенините е това, че в земите на римляните се срещат надписи, които се четат на български език – наследникът на тракийския. Ще обърна внимание на надпис, който е определен като венетски, гравиран е върху съд намерен в гробница. В момента се съхранява в музея на Адрия. Посоката на четене е от дясно на ляво. Това може да се види от ориентацията на буквите: Е, С, М, Н, Л.Траскрипцията е: ЕСМИВЕНЕЛУСЛЕЕНИЙ. Следното разделение дава възможност за логически превод:

ЕСМИ * ВЕНЕЛУ * СЛЕЕНИЙ *

EСМИ - отговаря  перфектно на старобългарското ЕСМИ  аз съм;

ВЕНЕЛУ – е лично име Венел в дателен падеж, т.е. на Венел;

СЛЕЕНИЙ- е показва връзка със старобългарския глагол сълати – изпращам, съланий означава изпратен;

На старобългарски значението би било- Аз съм изпратен на Венел. Възможно е съдът, на който е гравиран надписа да е бил предназначен за гробен дар на покойник наречен Венел. Това лично име наподобява българското име Венелин. Връзка показва и тракийското племенно име вени.

Да разгледаме и друг надпис - (Schum. МА 14 ). Той е гравиран върху еленово рогче служещо за амулет. Обектът е датиран VI-ти – V-ти век преди Христа. Трябва да се отбележи, че такива рогчета са намирани и в нашата Родина, но са датирани VI-ти -VIII- ми век  след Христа, дали това отговаря на истината е друг въпрос. Стилът на буквите е много близък до този на фригийската азбука. Текстът е написан слято, няма маркировка между отделните думи.Четенето е следното: ЕСИУМНИНЕСУР. Понеже Есиумнинесур не прилича изобщо на ретско лично име (като Писие, Валтен, Перуниес ) то явно трябва да се търсят отделни думи даващи някакъв смисъл. Следното разделение дава възможност за логичен превод:

ЕСИ  * УМНИ *  НЕ * СУР *

ЕСИ  е перфектен еквивалент на старобълтарското ЕСИ  ти си;
УМНИ означава умен;

НЕ  е отрицателната частица не;

СУР  отговаря на нашата дума суров, тук употребена в смисъл на зелен, неопитен;

На старобългарски значението би било – Ти си умен, (а) не неопитен. Навярно предназначението на амулета е било да вдъхне увереност на притежателя. Това разбира се е предположение, за истинската функция на артефакта можем само да гадаем. Важното е, че текстът е преводим с помоща на старобългарски език.

В северната част на Апенините се срещат даже монументални надписи от VI-ти век преди Христа. На Щайнбергския надпис се разчитат думите ази-аз, еси-ти си, мали-малък, аже-ако...те съотвестват на старобългарските азъ, еси, малъ, аже...

Имайки предвид, че надписите са на 2550-2450 години, то трябва да се каже, че приликата със старобългарските думи е смайваща. Да не забравяме, че окончанието за дателен падеж У (във Венелу) е типично за старобългарски думи в дателен падеж ( Богу – на бога, сыну  на сина).

Тези данни са като манна небесна за всеки родолюбив учен. Чиста благословия си е да имаш исторически извори, които са подкрепени с доказателства от ономастика, археология и епиграфски паметници. В нашия случай обаче ние разполагаме с още едно солидно доказателство за тракийско присъствие в земите на римляните.

Става дума за генетичното изследване, което бе публикувано преди две години. Благодарение на това ново научно откритие българите разбраха, че във вените им тече тракийска кръв и, че ние като народ сме сродни на жителите на Северна Италия:

 “Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени, обяснява си го Гълъбов...” 


Всички данни показват, че е имало присъствие на траки на Апенините в древността. Как обаче са попаднали дедите ни там? Едва ли става дума само за едно преселение.Още от Каменно-Медната Епоха групи от балкански жители са мигрирали в различни посоки. Малка част от дедите ни е колонизирала и Апенинския полуостров. В по-късни времена, по време на Бронзовата и Желязната Епоха от Тракия са идвали нови поселници.

Те са били доста по-развити от местното население – латини, умбри, пикенци, сабини и др. но доста по-малко на брой. Предците ни са били в състояние да повлияят италийските народи, но след време са били асимилирани от тях. По същия начин арийците в Индия биват асимилирани от дравидите. Подобен процес протича и в Египет. Там създателите на първите три династии са хора, които нямат нищо общо с местното население, след време обаче биват асимилирани от него.

Това, че дедите ни са били малка, но доминантна група на Апенините разбираме от историческите извори. Плутарх разказва, че едно от преданията за основаването на Рим гласи, че този град е издигнат от пелазгите. Те били могъщи хора, които са посетили по-голямата част от познатия тогава свят и са покорили всеки по пътя си.

Плиний Стари допълва сведението на Плутарх с твърдението, че пелазгите са тези, които донасят азбуката в Лациум – родината на латините. Страбон разказва за идване на венети и траки в североизточната част на Апенините, след Троянската Война, някъде към XII век преди Христа. Тит Ливий също разказва за троянските преселници, чиито потомци основават Рим. Ливий споменава имената на владетели живели доста преди Ромул и Рем. Става дума за Атис, Капус, Капетус...тези имена са тракийски.

Какво означава обаче името Рим – Roma? Според Плутарх названието на града е дадено от пелазгите. В техният език роме означавало сила на оръжие.  На стблг. раменъ означава силен, от същата основа е и думата рамо-силна част. Корен на тази древна дума намираме и в тракийското божествено име Ρώμή, Ροίμή, Ρύμή (споменато от Вл.Георгиев) лично име Rhoemetalces, което се превежда като – със силен глас, говорещ силно.

В древността римляните са знаели добре за влиянието на траките върху дедите им.Тит Ливий дава троянски произход на основателите на Рим, но самите трояни са преселници от Тракия. Материалната култура на най-ранната Троя показва това убедително. Доказателство за тракийския произход на трояните е и името Илион.То идва от тракийската дума ила-кал, глина, която пък съответства на стблг. илъ- кал, глина. Градът на Приам е бил край блатлива местност...

Това, че римляните са хранели дълбоко уважение към траките разбираме от друго сведение на Ливий. Описвайки събития от II век преди Христа Ливий споменава за приятелски отношения между римският сенат, тракийския цар Котис, неговите деди и даже тракийския народ -  “The senate instructed the praetor to tell them in reply that the senate bore in mind the friendly relations which had existed between Rome and Cotys and the ancestors of Cotys and the Thracian nation” (Livy XLV.42).


От думите на Ливий става ясно, че приятелството между римляни и траки ще да е било доста преди времето на Котис II. За жалост, в по-късни времена някой успява да настрои римляните против дедите ни. През I век преди Христа Рим е инфилтриран от хора дошли ориенталци. Някои от тях са имали сметка да се стигне до конфликт между жителите на Вечния град и нашите предци. Докато по време на републиката моралът на римляните е бил висок, то в имперският период се наблюдава разложение на нравите и разцвет на пороците...По мое мнение това се дължи на чуждо влияние, влияние на същите тези хора, които настройват римляни срещу траки.

Ето това бе разказът за тракийското влияние върху старите римляни. За жалост никой от учените ни не е обърнал достатъчно внимание на тази забележителна страница от историята ни, а данни има в изобилие. Сякаш някой е наредил и все още нарежда корените на народа ни да се търсят в далечната Азия. Да, били сме и там, тъй както англичаните са колонизирали територии от Индия и Китай, така и част от дедите ни са били господари в тези региони преди хиляди години.

Да си колонизатор в дадена територия е едно, а там да е произходът ти е нещо съвсем друго. С опитите да бъдат изкарани предците ни тюрки, или иранци се краде огромна част от заслугите на дедите ни. Все едно те не са най-древния цивилизован народ на Европа...

Днес, най-вече от всякога имаме нужда от истината за произхода си. Eдин народ не може без история. Те не служи просто за намиране на повод за гордост, а има и друга цел. Тъй както родителите възпитават децата си, така също героите от миналото ни показват как да живеем

Примерът на смелите, добрите и силните е нещо изключително важно. Благодарение на този пример знаем какви са възможносите ни. Все пак ние носим кръвта на дедите си. Техните качества са се оформяли в продължение на хиляди години. Тези качества ги имаме и ние. Те може да са в латентно състояние, но при подходящите условия ще се прояват.


За да получим бъдещето, което заслужаваме, трябва да се държим като истински българи – смели, силни, добри и благородни. Съдбата на човека се определя от неговото поведение.Използвана литература:
1. Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.


2. XIII.III.25 - Maeandrius says that the Eneti first set forth from the country of the White Syrians and allied themselves with the Trojans, and that they sailed away from Troy with the Thracians and took up their abode round the recess of the Adrias.


3. Ascanius was succeeded by his son Silvius, who by some chance had been born in the forest. He became the father of Aeneas Silvius, who in his turn had a son, Latinus Silvius. He planted a number of colonies: the colonists were called Prisci Latini. The cognomen of Silvius was common to all the remaining kings of Alba, each of whom succeeded his father. Their names are Alba, Atys, Capys, Capetus
39 коментара:

 1. Връзката с Италия е с гетите(готи) които мигрират там от балканите. Това съм го чел във "Велизарий". Това е 6 век. Сродно с тях население има там и от преди това, роднини при роднини отиват.
  Версенгеторикс според мен не е име а титла - крал на визиготите.
  Поздрави Бриг

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бриг, част от готите наистина заминават за Апенините. Теодорик Велики е погребан в Равена.

   Това, че роднини отиват при роднни си е логично - Брат брата си не храни, ала си го брани :)

   Изтриване
 2. Љ. Георгиевски: Имаме лажна историја, Цялата европейска история почива върху основите на елинизма.
  Интервю на Иво Иванов с Ерол РИЗАОВ бивш главен редактор на „Утрински вестник” в Македония: Македония чака, тя е в чакалнята, Гърция не е.

  Ние се втурнахме да доказваме на българие, на гърците и на Европа, че сме потомци на Александър Македонски и на Филип Втори, и че античната история на Гърция и на Византия, не е гръцка, а наша. Това може да го каже само човек, само хора, които нямат никаква представа за историята, изобщо никаква. Как те стигнаха до тази позиция без да познават националната си история, е много важен и тежък въпрос. Цялата европейска история почива върху основите на елинизма. Тази „антиквизация” - европейската, не гръцката, е извършена за пет века. Всички философи на Франция, на Германия, на Англия, на Холнадия са възпитавани, изучавали са византийската история, византийската литература, византийската поезия, византийската музика и гръцката демокрация и елинизма.
  И цялата тази европейска конструкция, добре нека е лъжлива, нека не е точна, нека да е измислена. Но сега ние сме тръгнали да я разрушаваме, защото някой будала ще излезе и ще каже, че това е така и така. Дори да е истина, не може да се действа така. Само че не е истина, защото историческите факти, казват съвсем друго.

  Според думите ви Македония ще трябва да приеме съставно име, но все пак думата Македония ще остане в името и това не е малко.

  – Това условие „ерга омнис” е страшен ултиматум. Това „ерга омнис” означава за всеобща употреба. Ако запазим името Република Македония, това нашите политици трябва да го дообяснят на света.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аристотелчо, Гърция е държава от 1832 :)

   В Античността няма гръцка държава, гърците така и не успяват да се обединят под един владетел.

   Източната Римска Империя наречена още Византия е създадена от траки, облагородена е от траки. След като гърците сядат на престола, тази империя само губи територии и блясък - ФАКТ :)

   Гърците нямат право върху името елини, то принадлежи на селите, наречени още ели, елини. Те са пеласгийско племе охраняващо храмът на Зевс в Додона. За това и Омир пише - Зевс пеласгийски, додонски.

   Гърците имат точно толкова право над името елини, както и турците над името хети :)

   Изтриване
  2. "Втурнали сме се да доказваме на Европа и света..." - НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ДА ДОКАЖЕМ ТОВА, КОЕТО ДРУГИТЕ СА КАЗАЛИ ЗА НАС, ЗА ДРЕВНИТЕ! И, макар и със закъснение, ЩЕ УСПЕЕМ! И ЩЕ БЪДЕМ ОТ НАЙ-УВАЖАВАНИТЕ НАРОДИ НА ЗЕМЯТА! Така е видяно и така ще бъде! АМИН!

   Изтриване
 3. DODO´NA (Δωδώνη; sometimes Δωδών, Soph. Trach. 172: Eth. Δωδωναῖος), a town in Epeirus, celebrated for its oracle of Zeus, the most ancient in Hellas. It was one of the seats of the Pelasgians, and the Dodonaean Zeus was a Pelasgic divinity.

  “Ζεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, Πελασγικὲ, τηλόθι ναίων,
  Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοί
  σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμιεῦναι.

  The Selli, whom Homer describes as the interpreters of Zeus, “men of unwashed feet, who slept on the ground,” appear to have been a tribe. They are called by Pindar the Helli; and the surrounding country, named after them Hellopia (Ἑλλοπίη), is described by Hesiod as a fertile land with rich pastures, wherein Dodona was situated. (Strab. vii. p.328; Schol. ad Soph. Trach. 1167.) Aristotle places the most ancient Hellas “in the parts about Dodona

  ОтговорИзтриване
 4. Това е истината :)

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DD%3Aentry+group%3D5%3Aentry%3Ddodona-geo

  ОтговорИзтриване
 5. Древното име на река Тибър, реката която минава през Рим и се влива в Тиренско море, е било 'Румон' (Rumon) според Сервий.
  Servius, Aeneas 8.63: "Nam hoc est Tiberini fluminis proprium, adeo ut ab antiquis Rumon dictus sit, quasi ripas ruminans et exedens."

  Румон (rūmōn) на Умбрийски означава 'река' или 'течаща вода' произлизащо от индоевропейското * reu, тека, течност и суфикса mo. Тоест Рим, Рома означава 'река'.

  БАРИКАДА

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според друг автор обаче алтернативното име на Тибър е било Албула :)

   Tiberinus, who was drowned in crossing the Albula, and his name transferred to the river, which became henceforth the famous Tiber.http://www.class.uh.edu/mcl/classics/rom/livy.html

   Тибър и Рим не са в земите на умбрите. На територията на умбрите няма нито една река с име Румон, та не виждам как след като те нямат такава река, ще могат да дадат името на друг народ - латините.

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Ancient_Umbria.png

   Изтриване
 6. Явно някой хора не са чували че реките в България РОМОЛЯТ и дъждът също понякога РЪМОЛИ.

  ОтговорИзтриване
 7. Явно някой тука не е чувал ,в България потоците и реките РОМОЛЯТ а дъждът понякога РЪМОЛИ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм чувал даже за РЪМжене, РАМо,РУМенина, РОМ и др. но те определено няма връзка с името на Рим.

   Трябва да се следват историческите извори, да се сравняват с други, да се прави съпоставка с археология и т.н....иначе имаме само игра на думи.

   Изтриване
  2. Всичко е Рим, цялата днешна цивилизация е свързана с РИМ!

   Изтриване
  3. Хубаво, но представи някакви аргументи, иначе не става :)

   Изтриване
 8. Извинете ме, че не е по темата, въобще няма да се разсърдя да изтриете коментара. Имам един въпрос, който може да е основа на някоя по-нататъчна Ваша творба. Какво е историческото минало на Румъния? Тяхната представа е, че са Даки смесени с римляни, което ги прави близки до нас. Откъде обаче и защо си измислиха техният език, нямащ нищо общо с местните езици ми е много странно. Добре че се появиха историческите напъни на Македония, че съответните на румънците изглеждат по-малко нелепи.
  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето цяла статия на тази тема - http://sparotok.blog.bg/politika/2011/11/01/molia-vi-pomognete-mi-da-razgadaia-neshto.845223

   Изтриване
  2. Много благодаря, точно за това говорех.
   Жив и здрав!

   Изтриване
 9. Не става въпрос за това.А за по горният коментиращ.

  ОтговорИзтриване
 10. Здравей,

  Явно не случайно Алцек отива в Италия. И сега голяма част от българите се заселват там и в Испания. От това, което знам е, че те са доста близки до нас като темперамент.

  Спомням си, че в едно предаване на Георги Тошев, "Другата България", участваше една италианка с фамилия Булгари и поради тази причина тя търсеше дали няма български корени някъде далеч във времето.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 11. рорик

  А чрез покатоличването?Първото нещо което са искали от избягалите българи след чипровското въстание, а то кога е било, е било - да се покатоличат, после да заплатят със волска кола злато , земята . За това всичко е в мъгла все още. Дебели са стените на Ватикана. Там трябва да се търси истината, добре прикривана.Както покръстването преди това , колко важно е било да имаме държава и да ни признаят и да напишат тяхната дата за началото на държавата ни ?Дали просто не са ги покатоличили? И сега за власите се казва че ядат риба , подмазват се началниците си и заемат винаги добри администраторски позиции. Мисля че в езика им по-голяма част думи са френски. Дали френския не е по-близък до латинския от колкото италианския. И още, може би идва и от илирите, полатинчени , ? Назначавани са на служба да пазят северните граници на империята.

  ОтговорИзтриване
 12. Публикацията за "Траките които основаха Рим" много ме впечатли. Напълно съм съгласен със твойто мнение относно траките и тяхната материална култура,подобно въоражение което е намерено в северната част на Апенините се среща и в тракийските некрополи в западните и южни Родопи. Аз живо се интересувам от разпространението на тракийското предпазно и нападателно въоражение и тракийската диаспора (разселване) в античния свят.В тази насока имам една молба към теб, а именно интересува ме източника който си ползвал за тракийските махайри, фибули и керамика открити в северната част на Апенините. Мейла ми е iyonovski@abv.bg .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето това е ползваната литература:

   M.Gustin, Notrajnska, K zacetkom Zelezne Dobe na Severnem Jadranu - Zu den Anfangen der Eisenzeit an der Nordlichen Adria, Narodni Muzej v Ljubljani, Ljubljana, 1979;

   V.Stare, Prazgodovina Smarjete, Narodni Muzej v Ljubljani, Ljubljana, 1973;

   K.Kromer, Brezje, Narodni Muzej v Ljubljani, Ljubljana, 1959;

   J.Dular, Podzemelj, Narodni Muzej v Ljubljani, Ljubljana, 1978;


   Ценна информация относно нелатинските топоними на Апенините може да се намери тук

   http://digilander.libero.it/toponomastica/ancient-topo.html

   Изтриване
 13. Статията е изключително образователна и интересна,благодаря че ни пишете и дано през новата година да продължавате да го правите.Много е странно как след толкова много години ние все още не сме открили отговорите на толкова много въпроса и макар, че има наличие на тракийско присъствие на Апенините и че в земите на римляните се срещат надписи, които се четат на български език и наследникът на тракийският, ние все още не можем да си отговорим със сигурност на някои толкова важни неща.Признавам, че статията постигна успеха ви, а именно да пробуди любопитството в мен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Щом любопитството Ви е пробудено, то целта ми е постигната!

   Изтриване
 14. Чета с интерес и възхищение статиите Ви. Виждам Ви като един нов Паисий, от когото тръгва ново Възраждане за България. Когато човек вижда ценност в нещо, той е готов да го брани, а днешните българи като цяло не виждат ценност в държавата и народа си и затова са готови да я разпродават и унижават, да я унищожават дори. Чуждопоклонничеството днес е не по-малка заплаха за бъдещето ни като нация, отколкото гръкоманията през 18 век. Искам да Ви попитам обаче нещо. След като древногръцката митология се оказа древнобългарска и Омир се оказа и той българин, то има ли древногръцка цивилизация изобщо? Платон, Аристотел, Сокрта, Херодот и пр. гърци ли са? Ако може да ми дадете линк към статия по въпроса, ще съм Ви много благодарен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Колкото и да обичам България няма как да не призная, че е съществувала гръцка цивилизация. Просто представата ни за нея не е реална.

   На Аристотел се приписват чужди корени, а по-точно скитски.

   Херодот е йониец, а сам той пише, че йонийците са погърчени пеласги.

   Темистокъл е от тракийски произход.

   Тукидид е от тракийски произход, негов дядо е одриския цар Орол.

   Сократ е атинянин, а според Херодот атиняните са гърцизирани пеласги.

   Есхил, който е известен с басните си е фригиец.

   Създателят на гръцката граматика - Дионисий е тракиец.

   Питагор също не е грък, на него се приписват тирсенски корени.

   Учители и духовни водачи на гърците са траките Орфей, Лин, Тамир, Евмолп, Имарад.

   За ахейците Агамемнон и Менелай се е знаело още в древността, че са фригийци, те са потомци на фригиеца Пелопс.

   Уважавани учени като Еванс и Ван Виндекенс доказаха, че Ахил не е грък, а пеласг.

   Еванс определи като негръцки имена също Одисей, Клинемнестра и др.

   За Тезей е казано, че принадлежи на - първородните на земята, т.е. на местното население - пеласгите.

   Според проф. Е.Фишер Херакъл е тракиец, не грък.

   Омир е определен като меон, а меоните според Страбон спадат към мизите, които Хоматиан нарича българи.


   Ако тези неща се знаеха от българите, то нямаше да има чуждопоклонници. Чуждото лоби обаче се е погрижило истината да се скрие добре, днес дори се действа с фанатизъм за поредното изкривяване на истината и осмиване на хората, които я показват.

   Въпреки това, вярвам, че българите ще намерят достатъчно мъдрост и ще прозрат кой казва истината и кой лъже.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Здравейте,

   Може ли да дадете повече информация за личностите, които сте изброили. Ще бъде много интересно хората да научат и за тракийската история :)

   Приятен Ден

   Изтриване
  3. Молбата Ви е малко трудна за изпълнение понеже се изисква отделна статия за всеки човек, а аз нямам толкова свободно време.

   Мога да предложа несистематизирана информация за Тезей:

   1 The lineage of Theseus, on the father's side, goes back to Erechtheus and the first children of the soil; on the mother's side, to Pelops. For Pelops was the strongest of the kings in Peloponnesus quite as much on account of the number of his children as the amount of his wealth. He gave many daughters in marriage to men of the highest rank, and scattered many sons among the cities as their rulers. One of these, named Pittheus, the grandfather of Theseus, founded the little city of Troezen, and had the highest repute as a man versed in the lore of his times and of the greatest wisdom. 2 Now the wisdom of that day had some such form and force as that for which Hesiod was famous, especially in the sententious maxims of his "Works and Days." One of these maxims is ascribed to Pittheus, namely:—

   "Payment pledged to a man who is dear must be ample and certain."3
   At any rate, this is what Aristotle the philosopher says,4 and Euripides,5 when he has Hippolytus addressed as "nursling of the pure and holy Pittheus," shows what the world thought of Pittheus.

   3 Now Aegeus, king of Athens, desiring to have children, is said to have received from the Pythian priestess the celebrated oracle in which she bade him to have intercourse with no woman until he came to Athens. But Aegeus thought the words of the command somewhat obscure, and therefore turned p9aside to Troezen and communicated to Pittheus the words of the god, which ran as follows:—"Loose not the wine-skin's jutting neck, great chief of the people,
   Until thou shalt have come once more to the city of Athens."6


   Since it was still a custom at that time for youth who were coming of age to go to Delphi and sacrifice some of their hair to the god, Theseus went to Delphi for this purpose, and they say there is a place there which still to this day is called the Theseia from him. But he sheared only the fore part of his head, just as Homer9 said the Abantes did, and this kind of tonsure was called Theseïs after him.

   2 Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Theseus*.html

   Изтриване
 15. Артефактът на снимката: ' тракийски фибули от северната част на Апенините' ми прилича на Българските гайтани по женските носии (по коланите), а и керамиката от долната снимка, много прилича на тази, която използваме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Шарките по нашите носии, дърворезби и т.н. имат древни корени, много по-древни отколкото повечето хора смеят да предположат :)

   Изтриване
  2. Имате ли статия за приликите между народните костюмие с древните ни знания или някой линк, който да ни насочи

   Изтриване
  3. Това може да свърши работа ПРОИЗХОДЪТ НА ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА НОСИЯ

   http://sparotok.blog.bg/politika/2010/02/01/proizhodyt-na-tradicionnata-bylgarska-nosiia.484480

   Изтриване
  4. Блгаодаря и Весели Празници

   Изтриване
 16. Интересна публикация.
  Само че нещо се обърках.Чета постепенно публикациите ви от началото.И досега останах с впечатлението ,че тракийската дума гора е същата като днешната българска дума гора,като звуци и значение.Може обаче и да не съм запомнил точно.
  Иначе онзи медальон,за който спекулирате че може да е за да вдъхва позитивни качества на този които го носи,не е чак толкова странна концепция.В днешно време има цяло течение на позитивно мислещите,за които написването на нещо позитивно за себе си и поставянето на написаното на място където ще се вижда всеки ден,е част от разбиранията им за света(може би и ритуалите).Може да е имало подобно разбиране също и по онова време.
  А иначе то и до ден днешен има една група от хора чийто метод на оцеляване е като настройват всички етности с които заедно живеят,един срещу друг.Интересното е че деградацията на всяка цивилизация някак си съвпада с превземането на властта от тази група хора.Нещо което виждаме и днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както в животинския свят, така и при хората има индивиди, които са облагодетелствани от разложението...и поради това го подпомагат. Нищо ново под слънцето...

   Изтриване