2.09.2013 г.

ДРЕВНИТЕ МАКЕДОНЦИ И ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ


Преди около век проф.д-р Ганчо Ценов доказа общият произход на българи и македонци. Малко по-късно, през 1938 г. нашият родолюбец публикува още една работа. В нея бе обяснено, че старите македонци са сроден на траките хора и следователно не е редно да се прави разлика между българи и македонциПонеже в тая област спадат и Македония, Тесалия, Етолия и Акарнания, чиито жители се считаха досега за пелазги, тие жители сега се нарекоха  мизи или траки. Македонците, тесалийците, етолците и акарнанците са спадали, прочее, към тракийската раса”.

Ценов каза една голяма истина, но великият родолюбец се бе изправил сам срещу цяла тълпа служители на чужди интереси. Този наш учен бе несправедливо оплют и наклеветен. След време работите му бяха забранени за ползване и цитиране. Дори и днес безсъвестни личности не спират да хулят достойния българин.

Стъпка по стъпка, враговете на нашия народ успяха да ограничат силата на България. Отнети ни бяха огромни територии, включително важният за търговията излаз на Бяло Море. Стотици хиляди сънародници бяха подложени на страшни преследвания. Много наши братя и сестри оставиха костите си по земите, бранени от дедите ни хилядолетия наред...В началото на XX век група чужди учени се зае със създването на отделен македонски език. Така за пореден път бе забит нож в сърцето на нашия народ.

Явно някой изпитва панически ужас, че един ден България ще се съвземе и ще стане отново силна държава. Военните от доста страни са станали свидетели на какво са способни българите на бойното поле. За това дори и днес изкуственото делене на народа ни продължава...споснорирано от чужденци...

Истината е неудобна за мнозина, истината, че днешните българи и македонци носят една кръв, че сме потомци на най-древните цивилизовани жители на Балканите – траки и пелазги, на хората, които положиха основите на Атина и Рим, на хората, които промениха историята на Европа, Азия и Африка.

Това твърдение може да звучи абсурдно, но то може да се докаже. Още от времето на Неолита, материалната култура от земите на Тракия и Македония е една и съща. Както керамиката, така също орнаментика, идоли, погребални ритуали показват смайващи прилики. Единственото обяснение е това, че един и същ народ е обитавал както Тракия, така и Македония.

Друго необоримо доказателство за общите корени на траки и македонци са значителният брой сродни топоними и хидроними. Това са имена на селища, реки и езера документирани през Античността. Нашите езиковеди правят сравнение на тракийски и македонски, но по необясними причини пропускат да представят интересните, а и важни паралели в топоними и хидрониви.

Азорос е селище в Македония, чието име съотвества на тракийския топоним Азареис, Езареис. Тълкуване на названията получаваме с българските думи яз и езеро.

Названието на старата македонска столица е Пела. Всъщност името е Бела-бела, бяла. За това свидетелства Стефан ВизантийскиΒάλα …ϖς ΠέλλαБала, както и  Пела. Прокопий Цезарийски споменава за тракийски крепости Балесиана, Бела и Бела Стура (бяла страна), чието име е сродно на македонската Бала.

Отново благодарение на Прокопий научаваме за македонското селище Баба, чието име съотвества на одриския град Бабуле, документиран от Стефан Византийски. Етимологията на Баба и Бабуле получаваме благодарение на нашата дума баба. Тя има значение не само възрастна жена, но също гледачка, грижовница.

Прокопий съобщава и за македонската  крепост Богас. Нейното название е сродно на тракийският теоним Багайос и тракийското лично име Багун. Тълкуването на Богас е бог, божие място.

Стефан Византийски е записал името на Македонският град Берия, но е споменал и тракийския Берес. Коренът бер намираме и във фригийския глагол аберет – той забира, носи...бере. Берес и Берия означават – място за събиране.

В Македония има град Берга, чието име съответства на тракийкия топоним Бергуле. Обяснение получаваме с думата брег-бряг, високо място. Както Тракия, така и Македония са планински страни.

Бора е название на планина в Македония, в Тракия пък срещаме топонима Бор брега. И двете названия се обясняват със стблг. боръ- бор, иглолистно дърво.

Името на македонската река Борбора съотвества на тракийския топоним Зуро бара. Бора, бара се обясняват с българската дума бара-рекичка.

В Македония срещаме град Вада, а Прокопий свидетелства за тракийски град Вода, на брега на река Дунав. Значението на Вада и Вода е вода, място до вода.

Тит Ливий е документирал Вегоритес - название на езеро в Македония. Вегоритес може да се раздели на ве-в, във и горитесгора мест.пад.ед.ч. Действително това езеро се намира между две планини. Сроден тракийски топоним е споменатият от Плиний Стари град Гарескос. Както и при Вегоритес Гарескос се обяснява с думата гора, която в родопските ни диалекти е гара, гарица.

Прокопий пише за македонската крепост Волвос, в Македония се намира и Волустана. Тези имена са сродни на тракийският хидроним Волве, споменат около хиляда години по-рано от Херодот. Всички названия са обясними с българската дума вол, която е по-новият вариант на тракийската волинт-бик, вол.

Описвайки Македония, Страбон споменава град Гординия. Селище с подобно име – Гордина има и на стров Крит – обиталище на траки и пелазги. Могат да се добавят също фригийските Гордиум и Манегордум. Коренът в имената на всички тези селища е горд, а обяснение идва от думате град, градина, градище, ограда...

В Aedificus срещаме името на македонското селище Гентианум. То е сродно на тракийската глоса гентон, която пък е обяснима със стблг. гнетон-притискам.

Дин-друме е македонски топоним споменат от Ст. Византийски. Вл.Георгиев тълкува частицата Дин като бог, бог на светлината, а като съответна успоредица предлага българската ден (т.е. светлина). В Тракия има топоним Диногетия, Диния, Динискарта. На втората частица -друме е предложен превод – горичка, а за българско съотвествие е предложена думата дръм горичка (като например във Вълчедръм).

Едеса е бил голям македонски град, това е днешният Воден. Едеса не е нищо друго освен гърцизираното предаване на Ведеса (Водица),  тъй както едони е гръцкият вариант на тракийското племенно име ведони. Ведеса – Едеса е свързана с тракийската дума вода, веду-вода. Съвременни еквиваленти са нашите думи вода, ведро – съд за вода.

Илион е най-старото име на Троя, но също така название на градове в Тракия и Македония. Както Георгиев, така и Дуриданов свързват Илион с тракийската дума ила- кал, глина. Нейното съотвествие е старобългарската илъ-кал, глина.

Каларна се намира в Македония, в Тракия Прокопий локализира Калис. И двете имена се тълкуват с думата кал.

Киса е название на македонска планина, чието име съотвества на тракийския топоним Киса. Обяснение получаваме с българската дума киша-влага.

В Македония тече река Олган, а в земите на мизите Теофан поставя река Олгон.Името на река Олган бива сравнено от Вл.Георгиев с българската дума влага. Тя има диалектна форма улага.

Според езиковедът Вл.Георгиев името на македонската река Пеней отговаря на българската дума пена-пяна. Пеней означавапенлива река. В Тракия срещаме реките Панисия, Панисос и потокът Панака.

Стефан Византийски съобщава за македонския град Перхебус. Името на това селище съотвества на тракийските Перкота, Перна. Коренът пер(k) се обяснява с българския глагол – пера, перкам – удрям, ломя.

Стубера е древен македонски град, чието име е сродно на тракийското селище Стоби. Двете названия се обясняват с българската дума стобор. Стоби и Стубера притежават значението – оградено място.

Халиакмон е име на македонска река. То съотвества на тракийските топоними Акмония в Дакия и Фригия и тракийския хидроним Камандър, Скамандър. Коренът акмон, каман се обяснава с българските думи камы- камък, камен, камън-камък, т.е. касае се за буйни реки, които са влачели камъни.

Хемус, Хемон е тракийското име на Стара Планина, а според Страбон най-древното име на Македония е Хематия. Значението на хем е сняг, заснежен връх, като сродни думи са арийските хима, зима-зима, сняг, заснежена планина. Преди около 2500 години климатът на Балканите е бил по-студен и по върховете на планините ни е имало винаги сняг...

Виждаме, че значителен брой древни македонски топоними и хидроними са близки, или дори идентични с тракийските. Това означава, че траки и македонци са имали изключително близки наречия. А най-важното в случая е това, че етимология на имената намираме с помоща на българския език.

Общи неща между траки и македонци намираме и в религията. Дарзала е тракийски бог, а Дарон е почитан от жителите на Македония. Коренът на имената е дар, той се обяснява с българския глагол държа, даржа-държа диал.форма. Според Бешевлиев Дарзала може да се тълкува като самодържец, т.е. върховен.

Хезихий съобщава за Зеирена - македонска богиня. При траките срещаме пък Зеринтиягосподарката на зверовете.

Тура е друго название на македонска богиня, или нимфа. Нейното име съотвества на тракийското божествено име Реско-турме. Тура се обяснява с арийската дума tura- бърз и българския глагол втурвам се.

Македонското име на Зевс – богът на светлината е Дин. Този теоним е познат на траките също като Дин, но и като и Ден. Вл. Георгиев свързва името на Дин и Ден с българската дума ден...т.е. светлина.

Тракийският бог Дионис също е почитан от македонците. Неговото най-древно име е Дивонусийо, то се обяснава със стблг. стблг. диво-чудо, дивъ удивление,  дивньно-дивно, чудно, дивьнъ- удивителен, дивити сен  удивлявам се. Дионис означава дивния, чудния, светлия.

Олган е речен бог при старите македонци. Неговото име е свързано от езиковедите с думата влага. Тя има диалектна форма улага, а влажен има форма улажен.

Тавлос е името на македонският бог на войната. То е сродно на Кандавъл, буквално убиващият, душащият. Коренът тав, дав се обяснява с глагола давя- душа, убивам.

Македонците са почитали и богинята-майка. За нея са употребявали абсолютно същото име както и траките – Ма. Названието Ма се обяснява с българската диалектна дума ма-майка.

Тракийската богиня на брака Вендис е позната на македонците. Нейното име е познато и под варианта Вензис. То се обяснява със стблг. вензати – свързвам, а също и венец, вечнило.

Струмон е тракийско божество –олицетворение на река Струма почитано не само от траки, но и от македонци. Значението на Струмон, Струма е течение, струя, стремеж.

Ведю е друго речно божество почитано както от траки, така и от македонци. Значението на теонима Ведю е вода, обяснява се с българската дума веда, т.е движа.

Македонците познават също и култовоте към тракийските богове Кибела и Атис, хранят дълбоко уважение към Тракийския Конник, Кабирите – великите богове, музите от тракийска Пиерия

Разбира се щом има толкова много съотвествия между македонски и тракийски топоними и имена на божества, то би трябвало да срещнем родство и в личните имена.

Атал е известен македонски пълководец. Неговото име е сродно на тракийското Атис, като значението е баща. Обяснение получаваме със стблг. отьцъ имаща древен вариант атькъ (Ст.Младенов).

Алкет е древен македонски цар, чието име отговаря на тракийското Алкей и разбира се на старобългарското Алцек. Всички тези имена са обясними със старобългарската дума алъкати – гладувам. Семантично Алкей и Алцег отговарят на българските лични имена Глад, Гладиш, Гладил, които са от защитен характер, т.е. дадени са, за да предпазват от глад.

Македонското име Арбай е сродно на тракийското Рабо-кентос. Частиците арба, раба съотвестват на стблг. рабъ-слуга, служител.

Балагър е македонско име, то съотвества на тракийския божествен епитет Блегур.Най-интересното тук е това, че Балагър и Блегур не само притежават значение – светъл, сияен, но и с тях получаваме етимологията на нашето народностно име – българи. Квинт Курций Руф съобщава и за племе балагрии в армията на Александър Велики. Напълно е възможно тези балагрии да са дали името на планината Балагрос – Беласица. Съдейки по областта, която те са обитавали, става ясно, че балагриите са от групата на мизите. А старите българи са наричани в продължение на 1000 години с алтернативното име мизи.Да продължим с Каран, той е е първият митичен  цар на Македония. Неговото име е идентично на прозвището на българският княз Крум – Каран. Значението е – този, който кара, принуждава. И македонския и старобългарския Каран ( Крум) са известни със  строгият си характер.

Темен е праотецът на македонската аристокрация, той е роден в Аргос. Самият Аргос е древна пеласгийска земя според Херодот. Името наТемен отговаря на тракийското прилагателно темoн-тъмен (в Темон-бари). Явно този владетел е бил с тъмни очи, или тъмна коса.

Разбира се най-известният македонски владетел е Александър Велики. Той е от родът на мирмидонът Ахил. A.Еванс и Ван Виндекенс определят Ахил като негрък (Ахил отговаря на тракийското име Ахелой, а синът на Ахил - Пур носи име сродно с трак. теоним Пурмерул) и по-скоро като пеласг. Малала пък отъждествява българите с мирмидоните на Ахил.

Тези данни показващи връзката между траки и македонци се потвърждават от сведенията на редица стари автори. Полибий нарича траки и македонци еногенес, а това означава от един род, т.е в древността се е знаело, че траки и македонци принадлежат на един и същи етнос.  В унисон са и сведенията на Помпей Трог, който споделя, че древните обитатели на Македония са пеласги, а древната традиция определя траки, илири и пеласги като три клона на една и съща общност (Дюруй).

Да приемем за момент, че тези данни не съществуваха. Да предположим, че траки и македонци бяха съвсем различни народи по произход. През II- ри век  преди Христа става такова масово заселване на Македония с траки, че спокойно може да се каже, че страната е тракизирана.

Тит Ливий споменава, че поради многобройните войни на македонския цар Персей, населението на страната застрашително намаляло и се наложило да бъдат докарани големи групи траки (които да обработват земята и гледат добитъка). Градското население е разселено до голяма степен от римляните. Плутарх свидетелства, че след битката при Пидна, Емилий Павел продал населението на седемдесет града в робство. По този начин в Македония остава предимно селското население, което е от тракийски произход. 


Това се потвърждава от стария автор Страбон, който пише, че  Македония е обитавана предимно от траки и ботиеи (пеласгийско   племе). Н. Грегора потвърждава казаното от Ливий, Страбон и Плутарх споменавайки, че в древността Македония била заселена с мизи. А според Св.Йероним, Л.Дякон, Д. Хоматиан, М.Гавала, Й. Кантакузин и др. мизи и българи е един и същ народ.

През Ранното Средновековие дедите ни започват да освобождават земите ни от римските окупатори. Колонизаторите са прогонени не само от Тракия, но и от Македония. Старите автори са знаели, че това са изконни български земи. Поради това, Анастасий Библиотекар пише, че българите обединили Родината си по закона на родовото право- Qua Vulgares qui jure gentili sibi patriam subjugates... 
А за това, че и Македония е спадала към освободените земи научаваме от твърдението – Vulgaria patriam quae in Illyrico constituta est- Българското Отечество намиращо се в Илирия. Трябва да се отбележи, че Македония е част от Илирия. През VII- ти век, областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи -"Inter Thraciam vel  Macedoniam  et Mysiam  Inferiorem  modo Bulgari habitant".

Не е нужно да се обяснява, че след този период няма сериозна етническа промяна в Македония. Дошлите в по-късни времена гърци, албанци, турци и др. не успяват да променят сериозно етническия облик на тази изконна българска земя.

Когато обаче през XIX – ти век българинът започна за се пробужда и да прави опити да отхвърли османското подтисничество, се намериха хора, които не пожалиха сили и средства да разединят и дори настроят братя един към друг. Този процес продължава и до днес. Докато до  XIX– ти век жителите на Македония се самоопределяха за македонски българи, днес се е стигнало да там, че голяма част от тези наши роднини ни считат за друг народ.


Чужди фондации  щедро спонсорират откъсването на македонците от българските им корени. Принципът – Разделяй и владей не е от вчера. Една обединена България е и силна България, а това не се желае от някой. Силните хора не се оставят да бъдат грабени, унижавани и подложени на геноцид.

Единственият начин да се съберем с нашите роднини е като не отвръщаме на хулите от македонска страна, те са дирижирани най-вече от чужденци. Ние можем да покажем благородството си като помагаме на братята си и по един умерен и културен начин им представим доказателства за общ проиозход. За да могат македонците да приемат българските си корени, ние самите трябва да бъдем народ за пример. Всеки иска да се идентифицира с благородния и избягва сравнението с покварения. Когато българинът покаже истинското си лице, ще заслужи и истинската си съдба на благоденстващ и силен народ взел под крилото си всички свои събратя.Използвана литература:

1. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;
2.Livy, Rome and the Mediterranean, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1986;
3.Pausanias, Guide to Greece, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1985;
4.Pliny, Natural History, Loeb, London, 1942;
5.Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;
6.Procopius, Buildings, Loeb, London, 1940;
7.Н. Иванова, П.Радева, Имената на Българите, Абагар, Велико Търново, 2005;
8.Н.П. Ковачев, Честотно-Тълковен Речник на Личните Имена у Българите, ДИ Др. Петър Берон, София, 1987
9.Г. Ценов, Кроватова България и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
10.Г. Ценов, Праотечеството и праезика на Българите, Хелиопол, София, 2000;
11.Д.Иванова-Мирчева, А. Давидов, Малък речник на старобългарския език, Слово, В.Търново, 2001;
12. V. Duruy, The World of the Legendary Greece, Leon Amiel Publ.Edition Minerva,  Geneve, 1975;
13. S. von Reden, J.P. Best, Auf der Spur der ersten Griechen, DuMont Verlag, Köln, 1981;
14.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
15. A.J. Van Windekens, Le Pélasgique, Essai sur une langue indo-européenne préhellénique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;
16. A. Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952;51 коментара:

 1. Понеже текстът излезе по-дълъг от планираното, ще дам във форма на коментар още няколко пояснения.

  Още през Античността част от македонците се поддава на гръцко влияние. Става дума обаче предимно за градско население, а точно това гърчеещо се население бива продадено в робство от римляните.

  Селското население на Македония (както и това на Тракия) е държало на своят стар език, бит и култура.

  След налагането на народностното име българи над всички сродни племена, то и жителите на Македония наричат себе си българи. Това става ясно от надписа на Иван-Владислав, в който този владетел се определя като Бльгаринъ родомъ - от български произход.

  Смятам, че името българи е принадлежало по начало на едно племе от групата на мизите. В Южна Тракия, но и край Волга са намерени посвещения на божества с епитет Блегур. Понеже става дума за различни богове, то най-вероятно Блегур е етнически епитет, т.е. на племето блегури.

  Тези хора са живели в земите на Мизия, възможно е топонимът Балагрос да е по тяхно име.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българи(Блъгари) не е етностно название щом има и божество Блегур, по-скоро е религиозно название. По никакъв друг начин не мога да си обясня как мизи, траки, македони и други са се наричали Блъгари(като са запазили и етно названието си паралелно с него)
   Бриг

   Изтриване
  2. Херодот пояснява, че бесите били от групата на сатрите - пазители на светилището на Дионис. Възможно е блегурите да са имали подобна функция.

   Изтриване
 2. Трябва да се отбележи и това, че траки и македонци са от един и същ антропологичен тип. Става дума за едри, силни хора със светла кожа и кестенява коса. За това съдим по редица изображения, а и описания на стари автори.

  Антропологичния тип на траки и македонци е характерен и за днешните българи.

  ОтговорИзтриване
 3. И македонците по нищо не са приличали на грозните, ниски и мургави гърци - дошли от африка - племе безчестно и безнравствено, ставащо само за заговори, лъжи и интриги...

  ОтговорИзтриване
 4. И македонците по нищо не са приличали на грозните, ниски и мургави гърци - дошли от африка - племе безчестно и безнравствено, ставащо само за заговори, лъжи и интриги...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Македонците определено не са приличали на гърците нито по отношение на езика, нито по отношение на външния вид, а и характера.

   Това е забелязано от римляните още през древността - Тит Ливий, История на Рим, 36.17 -the hostile army was more numerous and made up of far better soldiery; there were in that army Macedonians, Thracians and Illyrians, all very warlike tribes; here there are Syrians and Asiatic Greeks, the meanest of mankind, and born only for slavery”. http://mcadams.posc.mu.edu/txt/ah/livy/livy36.html

   Изтриване
 5. Траките и македоните са ОМОГЕНЕС (еднакви гени) - от един род или раса.
  Поздрави Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бриг, антропологично сравняване между жителите на България и Македония е правено вече. Доказано е, че сме един народ. Сега остава да бъде проведено и генетично изследване...

   Поздрави!

   Изтриване
  2. еден народ сме, вистина. ама македонското име е пред блгарското. блгарите се дојдени покасно и се асимилирале и во вас и во нас. ама силно име имале, па останало...

   Изтриване
  3. истина е, еден народ сме. ама македонското име е пред блгарското. блгарите дошле покасно и се асимилирале во домородното население ( ние и вие), но името било силно па останало...

   Изтриване
  4. Хубаво Андрей, всеки има право на мнение, но е още по-хубаво когато мнението се защити с доказателства. В случая исторически свидетелства, доказателства от лингвистикака и антропологически изследвания. До дози момент данните показват, че от гледна точка на езика и на антрополочния тип, българи и македонци са един народ.

   Ако имаш други данни - представи ги, ако обичаш!

   Изтриване
 6. Омразата в Република Македония към България е жизнено необходима за тях. При едно стопляне, дори само нормализиране на отношенията с нас , Македония ще бъде ликвидирана от Великите сили пряко, или чрез някои от техните марионетки, Албания, Сърбия или Гърция. България няма да бъде в състояние да я защити. Да си спомним кой евакуира с автобуси обкръжените албански банди в Арачиново, с чие благоволение бе създадена македонската нация и как повече от 50 години Европа безучастно наблюдава гаврата с българщината в Македония, в битка срещу кои армии са загиналите българи от вече заличените военни гробища /с едно две изключения/ в Република Македония. България дори не успя да защити една борбена Българка, Спаска Митрова, от гаврата спрямо нея, за това че смело заяви -„Аз съм Българка”. По-добре една мразеща ни Македония отколкото една съсипана и банкрутирала Република Македония, разпарчатосана със сигурност между Албания, Гърция и Сърбия, безвъзвратно мъртва за БЪЛГАРСКАТА КАУЗА. За мъртвия, надежда вече няма. Не трябва да се позволи унищожението и асимилирането на поредната Българска територия, подобно на Северна Добруджа, Южна Тракия, гръцка Македония, окупираните от Сърбия покрайнини и други дялове вече забравени.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С болка на сърцето признавам, че имате право. В случай, че отношенията ни с Македония се нормализират, чакалите ще заръфат нашите братя и сестри. Прав сте и за това, че ние няма да сме в състояние да ги защитим.

   И все пак има надежда!!!

   Изтриване
  2. Има начин как да стане. И той не е политически. Църквата не признава политически граници!!!
   В Р.Македония има два синода. Разликата от нашите два синода е не борба за кокала в рамките на една деноминация. Единия синод е МПЦ Македонска Православна църква подчинена на вселенската(гръцка) такава, другия наследник на Охридската архиепископия първа юстиниана не подчинена на никого.
   Само че, не макетата а ние имаме правата върху Първа Юстиниана. От нейния диоцез е създадена картата на Сан Стеванска България http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
   Ако се възстанови Първа Юстиниана в България, не само с макетата ще сме заедно(защото ще преминат към нас, поне единия им синод хе-хе) но и с другите бивши българи на балканите.
   Поздрави. Бриг.

   Изтриване
 7. ЕДНА ИНТЕРЕСНА НОВИНА

  Учени от Скопие признаха: Македонското ДНК е българско

  Населението на Македония има най-близък ДНК профил до този на гражданите в България и в Сърбия. Това показва проучване на македонски специалисти, съобщи скопският Канал 5. Те сравнили генетичен материал от представители на всички балкански народи, с изключение на гърците, които отказали да участват в изследването. То продължило 6 години и резултатите от него вече са готови. Данните показват още, че хърватите са най-близки с босненците и сърбите. Косовските албанци имат най-малко общи черти с останалите народи от региона. “Използвахме много модерна компютърна технология. Сравнихме всички данни от Македония, България, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово. Направихме два вида анализи - единия чрез хромозома Y, който се пренася по мъжка линия, а втория чрез локуса на ДНК профила”, обясни доктор Златко Яковски от Института по съдебна медицина в Скопие. “Това изследване е от огромно научно значение. То няма нищо общо с политиката”, подчертава Яковски. И допълва, че резултатите от проучванията на института ще бъдат използвани при всякакъв вид разследвания, когато става въпрос за жертви от региона. Автор: Novini.bg

  Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/45061-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%BA-%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE.html


  Благодаря на Константин Костов за публикуването на тази важна информация!

  ОтговорИзтриване
 8. https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/353541008108167

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Страницата Ви е интересна, но за жалост изпълнена с грешки.

   1. Василий Македонец е фактически арменец, който е роден в тема Македония, която не съвпада съвсем с днешната Македония. Поради това, че е роден в тема Македония, Василий I бива наречен македонец.

   2. Забравяте най-важното, а именно, че от Късната Античност до ново време никой не отваря и дума за отделен македонски език. Ако имаше отделен македонски народ, щеше да има и отделен македонски език, то такъв не е споменат нито от гърци, нито от турци, нито от франзуци, германци и др. които са минавали през областта Македония.

   3.Забравяте и думите на роденият в Македония Яне Сандански - "Македонските революционери, които след дълга и жестока борба с турската тирания доживяха да видят своята мечта - извоюване на свобода на татковината, не могат да допуснат тя да попадне под сръбско и гръцко владение. Те няма да се спрат и пред най-страшните терористически средства, за да реализират съкровената си мечта - свободна, българска Македония!"

   4.Забравяте, че разликата между официалния български е македанския говор е по-малка отколото между българския и други български диалекти.

   ОТ ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЯГА!

   Изтриване
 9. На колко поморийски сте?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо, разполагате с други данни ли? Ако е така, представете ги, един уважаващ себе си културен човек би го направил.

   Разбира се става дума за уважаващ себе си културен човек...

   Изтриване
 10. Здравейте
  Империалист, поздравления, много правдив поглед. Тази омраза не можех да си я обясня, а то било защитна реакция. Твърде ярки и трайни негативни спомени сме оставили на комшулука за да позволят едно обединение. Но положението в момента е много изгодно за нас. От една страна границата се минава без проблеми, наплива за паспорти си е постоянен и скоро няма да секне а ще се засили, предвид подобряващото се положение на България. А от друга това постоянно дребно джебчийство от историята ни, ни държи будни и ни кара все по ожесточено да търсим корена си. Ние все още спим, но когато се събудим, целия свят ще идва да се учи как се прави по Български.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Раздаването на БГ паспорти на килограм не е хубаво нещо. Вие виждали ли сте опашката на чакащи за паспорти? Такива грозни муцуни и криви глави не може да са македонци(българи) те в по-голямата си част са шиптари. И какво правим ако след няколко години бройката им стане достатъчно голяма и вместо като българи или македонци се самоосъзнаят като албанци? Ще си имаме албанско малцинство у нас. И ако Македония бъде разделена, познайте кой ще я последва!
   Бриг.

   Изтриване
  2. Не съм виждал индивидите, за които става дума. Българите сме красив народ, но да не забравяме, че всяко правило си има изключения :)

   Изтриване
  3. Гоце Делчев в едно писмо до свой съратник той пише "... Европа и Русия никога няма да
   п р о с п я т второ "Съединение". Ние трябва да се борим за Автономия
   на Макединия." Сиреч , трябвало е да се заблудят Великите сили.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Тя пак ще си е автономна. Само религиозно ще е към нашата църква. Това е начина да измамим великите сили и хем агнето да е изядено хем вълкът да е цял хе-хе.
   Много ме дразни да сме под духовното управление на 1300 годишния ни враг.
   Бриг

   Изтриване
 11. НЕИСТОРИК
  Тук е заприличало на селска тлака,щом сте я докарали дотам да обсъждате на кого му била крива главата.Някак не ми се вписва в мъжки разговор!
  И хайде вече да престанем с мита за красивите българи,а!Вие ли сте кьорави,или на мен очилата са ми с голям диоптър,та виждам толкова много тъпи ,неудохотворени мутри по улиците - и мъжки и женски!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е от очилата Ви, а просто не си вземате редовно хапчетата.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 12. Вероятно прекалено силен ти е диоптъра, от там и погледа ти в дребните недостатъци. Допълнително очилата ти са опушени и виждаш всичко в тъмни краски. Можеш да се засягаш произволен брой пъти но това е истина. Негативния поглед който в момента демонстрираш е отражение, първо на общото състояние на нацията и второ на собственото ти вътрешно състояние. Когато просветне истината в теб самия тогава хвалебствени химни ще пееш, докато сега само плюеш. Хубавото в случая е че си типичен Българин който критикувайки сънародниците си всъщност се стреми да ги поправи, не съзнавайки че първо трябва да "поправи" самия себе си.
  Империалист
  Гоце Делчев несъмнено е бил човек с много дълбок поглед. От него съм чел само това: "Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите"
  Един въпрос към Спароток
  Гледах един филм за Хървадска и там на една табела пишеше: Велики Слап, тоест Голям водопад. Между село Тумбалово и с. Валевци Севлиевско има два водопада с вир: Слъпът. А по надолу до село Батошево има три вира с падове които също се наричат Слъповете. Българска дума с този корен не можах да намеря но очевидно е че наименованието е Тракийско. Та търся корена.

  ОтговорИзтриване
 13. Слап наистина е водопад на хърватски, а също и на словенски. Слап е звуконаподобяваща дума, свързана е с нашата шляпам- удрям, блъскам...а също и със слаб.

  Същата връзка се наблюдава при немските Sсhlарре- шляпване и slaf - слаб.

  ОтговорИзтриване
 14. НЕИСТОРИК - " неудохотворени мутри по улиците"
  Това е друга тема вече за днешното.
  ИМПЕРИАЛИСТ - да открил го е отдавна и ние не трябва да откриваме "топлата вода "
  Всички изследвания са относителни. - археологически , генетически,антропологически, култура, език , писменост ... ...
  Мен ме интересува друго. Хитлер е бил радетел на чистата нация .Сега се налага глобализацията.
  Ние къде сме?
  При последните изследвания, открития и отместване времето на зараждането на европейската цивилизация преди елинската, ние къде сме? Няма ли противоречие в нашата позиция. Траките са народ от множество племена.Казват не били сме обединени , пък нашата държава си запазила името на държавата хилядолетия , а другите държави все по млади.Има Тракия , Мизия, Македония ,забравяме Панония и другите на запад , ... допълнете и останалите че нямам познания в Азия , Африка , обширни територии с една култура и от друга страна имаме Римска цивилизация, Атинска цивилизация - кръстени на един град.От тях останало една Гърция и една Италия , по-точно един Рим и една Атина - крадци на култура .Тези цивилизации не са обединители, те са разединители, за да владеят.Наемали си наемници и са противопоставяли сродни племена. . - Значи това не е вярно.Траките не са били разединени . Предимство или недостатък ли е чистотата на нацията според генетиците ?Не казват ли генетиците че един род, нация ако се капсулира, уродството, води до изчезването им за няколко поколония.Не значи ли че точно този ген който се е кръстосвал с най различни други е оцелял. Та точно ние, дето сме се кръстосвали най много сме запазили най стария ген? До колкото за македонците .- опаки са и не са искали да се приобщят , или не са им дали да се обединят с родните си племена, родове , "големите".Разделят ни по какви ли не признаци, "варвари" траки , ," мюсулмани" "християни" Едва ли македонците искат да са приобщени към гърци , италианци , шиптъри . Макар че си мисля че шиптърите пак са едно племе от нашето, както помаците .Да не забравя сърбите . Големите направиха клин между запада и траките като създадоха Югославия , Е, колко просъществува този клин? Сега създават клин като използват мюсулманствотоЗащото какво ще остане от западна Европа - Южна Италия , Франция, Германия, Ползват Русия , като и дават някое парченце за по 50 години за влияние , .Напразни усилия.

  Македонецът по-горе казва един народ сме , ама името ни е по-живо.Траките - даки , мизи , тракийци са се отказали от името си в името на обединението , , но е станало българско , та от кога има Българска държава , а от кога Македонска ? Та кое име е по живо?Та за това гърците им откраднаха Александър Македонски - син на тракийци - македонци.Какво да направим? Да се казваме 5 години- тракийци, 5- мизийци, 5 дакийци, 5 - македонци ,...
  Та правилният ни път е да намерим общото , а не разделящите ни признаци.Не трябва да отделяме македонци ,сърби, черногорци, ..Най ги дразни като се оглеждаме за границите на траките на запад . На изток и юг е неоспорим факт обществото на траките. Така на гърците ще останат само голите острови и няма да късат нервите на македонците как да се наричат.Българската държава води търпелива политика, според мен правилна, , макар че македонците я нападат, макар че помаците се нарекоха турци.Градят мостове към Албаня. Така че такива като Спароток работят точно за това . За това го четем и насърчаваме да работи по тоя път , защото той е правилният.Едва ли ще достигнем до онова общество което са имали траките ,но поне можем да осъзнаем и макар разделени да водим политика която да не дразни големите. и политиката им.
  Честит празник на Обединението!
  Поздравления Спароток!
  Рорик . .
  . .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бих искал само да споделя малките ми познания относно генетиката.Не съм нито начетен,нито пък съм следвал генетика.Едва ли ще видите този отговор,но поне може да е полезен на хората в бъдещето които за четат този блог за пръв път.
   Според това което знам, закона за уродливостта и развитието към заболявания се получават когато близки родственици създават поколение.Тоест от рода на 1-ви 2-ри братовчеди.А това може да се случи само в тесен кръг от родове както е ставало при царските.При простолюдието обаче е нямало такива проблеми.Имайки огромна територия от различни ДНК на тяхно разположение.
   Също винаги има едно изключително малцинство,което се сношава с хора от други раси.Това е съвсем естествено и сравнително рядко.От моя гледна точка това си е естествения процес който природата е измислила за да се вкарва малка вариация на ДНК в дадена група.Но това далеч не трябва да става както днес, според мен.Днес едва ли не хората се препъват от бързане да създават деца с араби,черни и азиатци.Като с това малко или много унищожават европейската бяла раса.
   Та кръстосването на расите може да е предимство но може и да е голям минус.Ако кръстосването става със ДНК което носи негативни черти на характера,като глуповатост,неспособност за мислене за бъдещето,агресия и прекомерни сексуални пориви.То тогава имаме нещо което виждаме предимно в Африка.Смесването на едно ДНК което създава точно обратното на изписаните по-горе негативи,ще действа положително на генетичния фонд на Африка,но ще действа негативно на генетичния фонд на Европа(например).А когато масово се налага точно това смесване,то тогава въпросната Европейска група започва да губи качествата които са и помагали да оцелее.Затова известна расова чистота е редно да се спазва.Разбира се и Хитлер го е знаел това и затова нацистите са се опитвали да пощуряват германците да създават деца предимно помежду си,като навярно тези които са били красиви и интелигентни и физически здрави са били облагодетелствани,понеже техните деца ще са малко по-красиви и интелигентни(така се е очаквало).А що се отнася до нас...може би точно тези африкански нотки които са дошли с турците,днес ни пречат.Но пък не веднъж сме показвали че с нищо не отстъпваме на по-чистите западно европейски нации.Също модерните генетици говорят че човек може да промени гените си,наричаха го епигенетика мисля.Така че вярвам че дори и да имаме тук там лоши гени то можем да променим това,разбира се ако съзнателно работим за отстраняването на негативните тенденции в нашия характер,и разбира се внимаваме с какви хора създаваме семейства и деца.

   Изтриване
 15. НЕИСТОРИК
  Така,такаааа,ето защо никога не можем да бъдем един народ - всеки "предписва диоптър",без дори да познава в действителност.... пациента....
  Бугаре,те ви да се ограмотите от Гоце ви Делчев войвода,бугаре http://www.promacedonia.org/gd2/gd_3.html

  ОтговорИзтриване
 16. НЕИСТОРИК

  Те ви абер от Гоцето Делчевио:. Отцѣпленията и разцѣпленията никакъ да не ни плашатъ. Действително жалко е, но що можемъ да правимъ, когато си сме българи и всички страдаме отъ една обща болѣсть! Ако тая болѣсть не съществуваше въ нашитѣ прадѣди, отъ които е наследство и въ насъ нѣмаше да попаднатъ подъ грозния скиптъръ на турскитѣ султани. Нашъ, разбира се, дългъ е да не се поддаваме на тая болѣсть, но можемъ ли сѫщото да направимъ и съ другитѣ лица? Пъкъ имаме заето и нѣщо отъ гръцкитѣ болѣсти, а именно - колко глави, толкозъ капитани. Пустата му слава!... Всѣки иска да блѣсне, па не знаѣ фалшътъ и на тоя блѣсъкъ. Вай на тезъ надъ страданията на които всички тѣзъ комедии, дѣтъ се разиграватъ.

  И още нещо рече - оти езикот не требе да я изпревара мислата!

  ОтговорИзтриване
 17. Здравей,

  http://goodnews.actualno.com/Japonci-snimat-film-za-Omurtagovata-mogila-i-trakite-news_437633.html

  От заглавието ми се струва, че пак само японците ще припознаят българите като траки,както в едно старо видео за Пeрперикон - http://www.youtube.com/watch?v=9gHC9v6xX60

  Поздрави!


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във всеки случай японците не са предубедени както доста от нашите учени. Най-лесният начин да се види истината е като си непредубеден.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. А върху монета от снимката пише на гръцки език! Нали е така?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, надписа на монетата не е на гръцки.

   Василевс не е гръцка, а трако-пелазгийска дума. На монети е регистирана първо при тракийското племе едони.

   Персей не е гръцко, а трако-пелазгийско име.

   Няма гръцка азбука, гърците само добавят няколко букви към трако-пеласгийската азбука.

   Изтриване
  2. Пълни глупости говорите, я стига не се излагайте така, че ставате за резил!

   Изтриване
  3. Езиковеди като Ван Виндекенс, Фриск, Мюлер и др. са заключили, че василевс не е гръцка дума.

   Алкидамант определя Орфей като създател на азбуката. Диодор Сицилийски твърди, че Орфей и Лин са първите, които са писали с древната азбука. Плиний споделя, че пеласгите са тези, които занасят азбуката в Лациум.

   Не ми е известно да има някакъв стар автор, който да твърди, че гърците са изобретявали азбука. Добавяне на няколко букви не е създаване на азбука.


   Излага се този, който твърди неща без да може да ги подкрепи :)

   Изтриване
  4. Вие да не би ли сте завършили ФИРОМСКА Филология? Смях на залата!

   Изтриване
  5. Ван Виндекенс, Фриск, Мюлер, Еванс и др. са уважавани учени.

   Сведенията на Алкидамант и Диодор Сицилийски са неудобни за гърците, които са били само слуги на микенското население.

   Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Относно филологията, казва се - смях в залата, а нe - смях на залата :)

   Изтриване
 19. НЕИСТОРИК до Анонимен11 септември 2013, 09:05

  А Вие,господине,случайно да сте чули нещо за Първа Юстиняна?А случайно,дали знаета,че руснаците говорят езика си,благодарение на ОТКРАДНАТИТЕ книги на същата и не само....Ъ?

  ОтговорИзтриване
 20. НЕИСТОРИК до автора
  В заплащането Ви,само оплюване на гърците ли е включено?Благодаря за отговора!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Къде видяхте оплюване на гърците? Това, че истината боли и не допада на някого е друг въпрос.

   Прочее, не аз а Тит Ливий споделя мнението на римски пълководец, че гърците са най-долният народ, годен само за роби.

   Отново не аз, а Прокопий Цезарийски твърди, че гърците са страхливи и негодни за военна служба.

   Не аз, а Вергилий чрез своята творба казва - Страхувам се от данайците даже когато носят подаръци.

   Не аз, а Титиан Асирийски изобличава гърците в това, че са си приписали постиженията на други хора.

   Не аз, а Флавий Йосиф показва лъжите на гърците...

   Не аз, а Робърт от Лондон казва - “Ако питате за войнствеността на гърка, той се сражава не с оръжие, а с хитрост. Ако питате за верността му – като приятел може да ви напакости, а като враг не може да ви причини беда.... Това племе е вероломно, поколение негодно и съвсем изродено...

   Гърците деградираха напълно в жени, като изоставиха настрана всякаква мъжественост, както на думи, така и по дух. Те с лекота се кълнат в това, което според тях би ни се понравило, но никога не спазват клетвите си към нас, нито пък проявяват себеуважение...

   Който е опознал гърците, ще каже, ако бъде попитан, че когато те се бият стават жалки в крайното си унижение, но когато имат надмощие те са арогантни и упражняват жестоко насилие над подвластните си...”

   Сам Херодот признава, че гърците са запознали персите с педерастията – История, I-135 - …from the Hellenes to have commerce with boys.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh1130.htm

   Нека един стар автор да се е объркал, или да е бил предубеден...така да е, но какво да кажем за другите...

   Ако не искаш да те наричат крадец и мошеник, не се занимавай с кражби и мошеничества.

   Изтриване
 21. Здравейте, имам едно питане - кое е това божество, нар. от гърците "Βέδυ", на което са се кланяли македонките и фригийките от Филипи, описано от св. Лука?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Βέδυ по принцип е фригийска дума за вода, тя обаче изразява движение, нещо, което се движи...това де факто е водата. Поради тази причина съществителното вода има омононим с различно ударение - вода-водя.

   Βέδυ от своя страна се обяснява с блг. веда-водя, придавам движение.

   В такъв случай теонимът Βέδυ означава или водач, или е водно божество. Аз лично смятам, че Βέδυ означава водач, водител, а името му е сродно с това на Вед-аспиос - водещ конете - епитет на Тракийския Конник.

   Изтриване
 22. Да, съгласна съм, източника цитира пътешествията на първите Апостоли и техните наблюдения върху обичаите на местното население и по-точно на жените да се молят на брега на река. Все пак дали има данни за представянето на това речно божество, като изключим разбира се Тракийския конник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не са ми известни такива данни, ако разбира се Ведю не е другото име на Олган - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Olganos.jpg

   Изтриване
 23. Со голема почит кон Павел ќе забележам дека има забележителен дел од поими на кои си сопствена интерпретација што ја намалува сериозноста на техстот. Прмер е Кибеле, која е Фригиско врховно божество (Големата мајка) . Пред да се преселат од Балкан, Феигијците ја славеле Кибеле во македонските планини како божица на шмите и стрмните кањони(карпи)...Во Македонија се пронајдени глинени фигури на Кибеле( Големата мајка) но во Западна Македонија, во кањонот на Радика , како и по тетчението на на Јелоска река (река која поминува помеѓу селото Печково и Јеловце , низ селото Равен и се влева во Вардар) во две мали пештери ,најдени се цртежи на камен со ликот на Големата мајка...

  ОтговорИзтриване
 24. Тит Ливий разказва за схватка между римляни и македони през 197 пр.н.е., малко преди битката при Киноскефала.[12][7]

  "…Повечето от околните места били гористи и като такива крайно неудобни за действието на македонската фаланга… пък и траките дори не могли да си послужат със своите румпии, които бидейки предълги, преплитали се между спускащите се отвред клони на дърветата…"

  Да не би да нарича самите македонци траки?

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%8F

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, траките изпращат помощ на македонците, но самите македонци едно, че са роднини на траките, друго, че са смесени с траките обитаващи територията на Македония.

   Изтриване