16.09.2013 г.

БАЛКАНСКИЯТ ПРОИЗХОД НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛ IYI


Често се удивявам от силата на българския народ. Били сме подложени на толкова много изпитания, на подтисничество и геноцид, но сме оцелели.Една от причините за това e, че сме останали верни на старите си обичаи и дух. В носията ни са запечатани символи изполвани по керамиката на Медно-Каменната епоха. Баенето, билколечението, кукерските игри и т.н. имат също корени в дълбоката древност.

Както бихме могли да очакваме, с древни корени е и най-типичния старобългарски знак IYI. Той се среща по крепостни стени и керемиди от Плиска, Преслав, Силистра, Равна, Бяла и др. Присъства също върху съдове, амулети, пръстени, скали, статуи, оброчни хлябове, използван е дори за хералдически знак [1] стр. 92-93. 

Разпространението на  IYI извън пределите на днешните ни земи е значително широко. Той се среща на териториите на Румъния, Чехия, Черна Гора, също в Пергамон, Мала Азия, а и остров Кипър. Най-изненадващо е присъствието в Южна Британия върху монети на племето дуротриги. Тези хора са от групата на белгите, наричани още болги. Келтските легенди разказват, че болгите идват от земите на Тракия -“The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs”  [2] p.299.
                      http://www.leics.gov.uk/3520_comb.jpg

                   http://www.acsearch.info/record.html?id=47121

Вижданията относно значението на знака IYI  са много. Бешевлиев го счита за символ на Тангра [3] стр. 316. Овчаров споделя същото мнение [4] с.230. Тълкуването на Добрев е доста мъгливо, той определя IYI като слънчев символ [5] с.26, с. 41, свързан с почитта към седемте слънчеви светила [5] с. 50. В друга работа Добрев дава звукова стойност ИУИ и търси връзка с памирските думи йокал - Божие слово,  йорап-призоваване на Бога и Йоро-мили Боже! [6] стр.128-129.

Що се касае до произходът и датировката на знака IYI Бешевлиев твърди следното – “Очевидно прабългарските знаци не са били създадени в България, а са били донесени от българите от тяхната стара родина. Това се вижда не само от обстоятелството, че същите или подобни знаци се откриха в Южна Русия, в земи, обитавани някога от тюркски племена, като хазари и други, но и от наличието на пълни или близки съответствия с рунното писмо на старотюркските надписи от Орхон, Енисей и др. на глинените съдове за здраве”. [7] c.25.

Въпреки, че изпитвам огромно уважение към Бешевлиев, съм принуден да кажа, че той греши. Знакът  IYI  в никакъв случай не е донeсeн по време на Късната Античност, или пък през Ранното Средновековие от азиатски пришълци. Това няма как да стане защото този особен символ съществува на Балканите няколко хилядолетия по-рано. Траки са го създали, траки са го ползвали,  за траките  IYI е имал важно значение.

Този изключително важен факт е пропуснат от изследователите поддържащи теорията за азиатският произход на българите. Трудно ми е да повярвам, че учените, според които знакът IYI е донесен от Азия, не са знаели за публикация на техен колега от БАН. По-рано, още през 1950, 1960 и 1961 г. различни учени представят сведения за присъствието на този знак в Европа още от най-дълбока древност [1] стр. 92-93 (бел. 6, 7, 8, 9).

През 1987 година Стамен Михайлов изнася информация на тази тема в “Известия на Народния Музей във Варна”,  книга 23 [1] стр. 92-95. Михайлов посочва, че IYI се среща сред знаците на неолитната винчанска култура (която е сродна с тези на Градешница и Караново). Добавено е и, че древният български символ присъства върху керамика от минойски Кипър (XVI- век преди Христа), халщатско градище в Чехословакия и антична плоча от Пергамон. За тази плоча обаче се казва, че произходът и е от маслинената гора край Атина [1] стр. 92-93 (бел.9). Тракийското присъствие в Атина е от времената преди Троянската Война. Цяла Атика е принадлежала на нашите деди тракитеfor Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus” [8] VII.III.1.

Михайлов дава и друга информация. Той споменава, че знакът IYI  е известен и като емблема-тамга на знамето на Иван-Шишман, а също и като (цитирайки Н. Маврудинов) знак на цар Борис, или цар Симеон [1] стр. 95). Наверно, за да удовлетвори изискванията на тоталитарната цензура, нашият учен предава и тезата на В. Радлоф, който определя българите като тюрки и според когото  IYI отговаря на турската дума ии – да [1] стр. 94-95.

Каква е логиката обаче – знакът да е тюркски и същевременно да го има на Баканите от времето на Неолита? Не е ли това подигравка със здравия разум? Защо да не е възможно знакът IYI  да е с древен балкански произход и да е пренесен в Азия от тракийски племена?

Траките сарапари са били съседи на бактрийците [9]VI.XVIII-48, клон на тракийското племе едони е живяло в близост до персите[9] VI.XIX-50, a племена с имена тюни и кикони са локализирани от Плиний между Китай и Индия [9] VI.XX.55. Защо никой не говори по този въпрос?

Има достатъчно исторически извори за древно тракийско присъствие в Азия. Луций Ариан определя тракиецът Дионис като създател на индийската цивилизация – But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself…”[10] VIII.vii.

Не е редно тези важни данни да се пропускат и да се правят опити българите да бъдат определяни като азиатци по произход. Две антропологични изследвания на над 10 000 души показаха убедително, че няма никакво съмнение относно европейските ни корени [11], [12]. Езиковедите пък не могат да намерят дори 0,5% тюркски, или ирански думи в старобългарския език. Народните ни празници, обичаи и обреди са с тракийски, не тюркски, или ирански произход...

Фактът, че IYI се среща върху български ритуални хлябове показва неговото   голямо значение, извоювало му толкова важно място в народната памет. Това не е учудващо, все пак този особен символ се използва цели седем хилядолетия в Родината ни. Няма друга земя, в която да съществува толкова дълга употреба на един свещен знак.

През Средновековието, когато земята ни е свободна и дедите ни са независими от Източната Римска Империя, знакът IYI  е ползван масово. Гравиран е на пръстени и медалиони, открити са дори матрици за серийно производство на предмети с изображение на IYI [13].

В. Бешевлиев смята, че предметите, на които е изобразяван свещеният символ IYI  са изпълнявали същата фунция както и християнския кръст, т.е. да предпазват от зло. Върху керемидите знакът е служил за гръмоотвод  [7] c. 24 (или по-точно да отклони гръмотевицата от дома). Бешевлиев вярва също, че знакът IYI  е белег на небето и съответно на висшият бог Тангра [7] c. 24. Съгласен съм, че може да сивмолизира небето, светлината, даже висшият бог на нашите деди...той обаче не е носил името Тангра в никакъв случай. Няма нито един домашен, гръцки, латински, арменски, или пък друг извор, в който да се твърди, че старите българи почитат бог с име Тангра.

За сметка на това, в продължение на 1000 години българите са отъждествявани с мизите – могъщ тракийски народ обитавал не само днешните ни земи, но също територии в Мала Азия, а и на север от Дунава както знаем от Страбон – “Getae lived on either side the Ister, as did also the Mysi, these also being Thracians and identical with the people who are now called Moesi”. [8] VII.III.2.


В случай, че дедите ни са наричани траки в продължение на едно хилядолетие, то е напълно оправдано в знакът IYI  да се търси името на тракийско божество. Знаем, че върховният бог на траките носи името Сабазий. Той е олицетворение на слънцето, но също така е представян и като конник – ловец, боец, победител, т.е. свързан е със силата и върховната власт.

Как обаче да свържем един знак с име на бог? Смятам, че в древността IYI е представлявал някакво сложно изображение, което е опростено с течение на времето и дори е добило звукова стойност. Трябва да потърсим стара писмена система изполвана на Балканите и имаща връзка с българите. Такава система са Линеар А и Линеар Б, над 40 старобългарски руни имат успоредици със знаците изполвани през Бронзовата Епоха в Тракия, Мала Азия, Крит и Гърция.Абсолютно всички руни от розетката от Плиска съотвестват на знаци от Линеар А и Линеар Б, като оформят даже лесно разпознаваеми български думи.


Символът IYI отговаря на Линеар А и Линеар Б знак със звукова стойност СА. Без съмнение СА е съкращение на някакво име, или пък обект. Ще напомня, че по начало ранните писмени знаци са представлявали фигури. По-късно, фигурите се опростяват, а новият знак запазва първата сричка. Това се нарича акрофония. Ако един образен знак е представян като колело, каляска, то по-късната му форма ще представлява знак със звукова стойност КА, КО. В случай, че древен образен знак е представян като мишница, то по-късната форма ще има звукова стойност МИ...

В Линеар Б знакът СА се изобразява катo вариант на IYI.Ето, виждаме, че е напълно възможно акрофонията на IYI да е Сабазий – върховният тракийски бог. Смятам, че в дълбока древност знакът е представлявал човешка фигура между две животни.
Подобни изображения има не само в Тракия, но също на остров Крит, Индия, Египет, Шумер. Това показва кои земи са посетени от нашите деди в дълбока древност. Показва на какво са били способни предците ни. Показва каква кръв тече в нашите вени. Ако предците са имали силата да покорят много народи, то и ние можем да отхвърлим черната, дрипава дреха хвърлена върху ни от чужденци. Можем да изградим една нова България. Трябва само да го поискаме!
Благодаря на Мартин Константинов за ценната информация!

Използвана литература:
1.С. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
2. Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299;
3.В. Бешевлиев, Първобългарите- История, Бит и Култура, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
4.Д. Овчаров, Прабългарската Религия- Произход и Същност, Гуторанов и Син, София, 2001;
5.П.Добрев, Да изтръгнеш слово от камъка, ИК Галик, София, 2002;
6.П.Добрев, Древнобългарска Епииграфика, Тангра Тан Нак Ра, София 2001;
7. В.Бешевлиев, Прабългарски епиграфски паметници, Издателство на Отечествения фронт, София 1981;  
9. Pliny, Natural History, Tr. H.Rackam, Harvard University Press, London, 1999;
10. Arrian: Anabasis Alexandri: Book VIII (Indica), Tr. E. Iliff Robson (1933)
11.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
12.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;
13. Т. Тотев, МЕДЕН ПЕЧАТ МАТРИЦА С ФЛАНИКИРАН С ОТВЕСНИ ХАСТИ
ИПСИЛОН (IYI) ОТ С. ЗЛАТНА НИВА, ШУМЕНСКО
38 коментара:

 1. Белгите или болгите да не са дали името на Белгия ? Винаги съм се чудил дали е така. И понеже знам че са ходили чак до Ирландия има начин и някои да са останали в сегашната белгийска територия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, белгите наречени още болги са дали името на Белгия. Самаро-брива е столицата на старите белги. Името на селището означава - мост на река Самара, т.е. брива = мост. На П-келстки мост е понтус, а в нашите диалекти имаме дума бръв - мост.

   На територията на белгите са намерени интересни погребения с жертвани коне. За юздите на конете се казва, че са от трако-кимерийски тип.

   Изтриване
 2. Здравей Павка и Честит празник на Света София! Нека Вярата, Надеждата и Любовта закрилят теб и семейството ти, като седемте светила на българския герб IYI! Разбира се, че Атика е била наша и не само тя. И ти го доказваш по един кратък и ясен начин в постингите си. Ценя яснотата - в поезията, в живота, в науката. Тя е мерило за достойнство на делата ни. А при теб я има и то за отдавна отминали събития, но определящи нашата идентичност, разкривайки духовната ни генеология без мъглявини, панделки и догадки. Много ти благодаря за този прекрасен постинг - символът на България отдавна ме вълнува. Странното е, че на остров Тасос, в подножието на една стара църква с рози надвесени над пропастта на морето, когато слезнах по скалите на брега в ръката ми се озова един кристално бял камък, объл - от хилядолетната вода, но него ясно личи IYI. Хубавото е, че не го е изписал човек, а Морето. :) От другата страна е моята буква Н. Дали е "моята" или е друг знак, но този камък е неотменно до мен сега. Донесох си го. :) Дълъг коментар, но темата е прекрасна, благодаря ти! Поздравления за блестящия постинг!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде, благодаря ти за милите думи! Вярата ми в България ми дава надежда, че с помоща на любовта ще се завърнем при себе си и ще получим съдбата, която заслужаваме!

   Изтриване
 3. Абе като ти чета шантавите приказки си мисля, че или си истински идйот или се правиш, май второто!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли уточнили кое е шантавото? Дал съм достатъчно цитати и аргументи, друг е въпросът дали искате да ги приемете.

   Това, че не разбирате нещо не означава непременно, че то не е вярно. Хубаво е преди човек да се изкаже по някоя тема, първо за провери как стоят нещата.

   Изтриване
  2. Аз чета официална история на български, на английски и на френски език. А вашите истории са само детски приказки подобни на Червената шапчица. Вие просто се криете като мишок защото пишете глупости а това ви е добре ясно, жалко за вас, много сте жалък, направо ви съжалявам!

   Изтриване
  3. Трогнат съм от тази прочувствена загриженост. Същевремонно съм и поласкан от това, че дори и да считате работите ми за детски приказки, все пак четете и отделяте от времето си да коментирате

   Изтриване
  4. До Анонимен:
   Здравейте,
   Първо, доста е жалко да знаете три езика и да сте толкова ограничен в мисленето си; съветвам ви, ако търсите истината, да четете повече от един исторически източник и като коментирате, да се аргументирате, като поне средно интелигентен.

   Не се съмнявам, че сте представител на "мнозинството" хора, които приемат "официалните" източници и заради които (хора) България е доста лесно манипулируема страна, чиято история е пренаписвана няколко пъти.

   Съветвам ви също, преди да пишете за някой, че се "крие като мишок", да си напишете името, а не да коментирате като Анонимен "мишок".

   Поздрави,

   Виктор Тодоров

   Изтриване
  5. Викторе, благодаря ти за хубавия коментар!!!

   Изтриване
 4. Здравей Павел,
  Изчетох почти всичките ти статии тук и в Блог.бг. Инициативата е много хубава и за да мине на следваща фаза, би трябвало да се постави на широка дискусия в научната общественост и да се вземе единно решение дали е необходим нов прочит на сегашната официална история на България (какъвто според мен очевидно се налага) и да се действа нататък. Иначе е само поредната добра идея, останала в сферата на идеите и респективно загуба на време. Така че според мен е крайно време да действаш нещата да се случат в тази насока.
  В голяма част от статиите ти завършваш, че единението на българската нация е необходимо за нейното оцеляване. Абсолютно, но единението обикновено се движи около така нареченият "национален идеал", който дори и като комунистическа държава сме имали, за след ослобождението да не говорим, че малко сме си патили от него. Та въпросът ми е, кой ни е националният идеал, около който да се обедини българската нация? Как ще се наложи, като политиците ни гледат как да ни разделят, за да властват - но са като капитани на потъващ кораб и си заминават заедно с него.
  Трето, малко по-насочено към творбите ти. Изчетох доста статии за ДНК аналзи на българите. Почти навсякъде разделят траки, славяни и пра-българи по отношение на хаплогрупите, т.е. не са единтични от тази гледна точна. В тезата, която защитаваш се твърди, че те са един етнос или по-скоро произлизащи един от друг, доколкото съм схванал. Как би обяснил това? Има доста статии за ДНК-то, предполагам си ги чел повечето.
  Не искам да считаш това за заяждане, а просто за един въпрос към тезата, защото за да се наложи масово, то тя трябва да е защитима по много направления.
  Блягодаря за вниманието.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да дам коментар за нашата ДНК без да зная кои точно статии си прочел. Хубаво би било да дадеш някакакъв линк, или заглавие, дата на публикацията.

   Изтриване
  2. На липсата на национален идеал се дължът и липсата на вътрешна и външна политика. Та нещата са малко или много свързани. Какво може да се направи сега с инструментите който разполагаме към настоящия момент? Единствения полезен ход(който прави мат с един ход на сегашната грабителска и антибългарска система) е възстановяването на Първа Юстиниана. Протестът трябва да е пред светия синод а не пред парламента. Какви последствия може да има от това действие? Пренаписване на Българската история(сегашната отглежда само нихилисти и безродници) Минаването на всички настоящи и бивши българи на балканите под единно духовно управление(блянът на миналия век хе-хе) и най-важното - пробългарско политическо управление, както и много други полезни нещица.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Външна и вътрешна политика си имаме, но неадекватни.

   Безспорно промяна не може да дойде без духовно прераждане, но то трябва да е реално, а не формално, иначе смисъл никакъв. Реално духовно прераждане може да се получи едва след като хората са достигнали определена степен на осъзнатост. Бог се обича не само със сърце и душа, но и с ум.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Здравей Павле,
   Забавих се малко с линковете да ДНК анализи, защото са доста и исках да ги пресея:

   http://www.eupedia.com/forum/threads/26200-Who-were-and-are-the-Bulgarians-and-their-DNA

   На този като цяло не се радват в други форуми, но тези данни се появяват в няколко несвързани с тази стания.

   http://www.proceedings.bas.bg/PDF0/9_03-16b.pdf

   Тази ако се проследи до известна степен припокрива това, което се е случило, но от нея излиза, че траки, славяни и прото-българи, не са с идентична ДНК. В смисъл не са и с вариации на една група.

   http://fascindoo.blog.bg/politika/2013/05/25/segashniia-genetichen-pul-na-97-ot-bylgarite-po-haplogrupi.1113833

   Апропо на много места срещнах "пелазгите" да се наричат "белазги" предвидвид, че "п"-то е погърчено "б".

   А колкото до националният идеал, първо наистина трябва да разберем всъщност кои сме, за да знаем какви трябва и можем да бъдем. Така че тази стъпка с прегледа на историята ни от всички български исторически общоности е задължителен, за да успеем да излезем от блатото. А посокота на излизане е националният ни идеал. Той трябва да е в основата на всички български политики, които да са синхронизирани една с друга и да водят до постигането му.

   Павле, теорията която защитаваш определено се доближава до истината и е най-малкото много по-достоверна за съжеление от това, което младите българи продължават да учат в училище. Затова този преглед трябва да се случи в най-скоро време.


   Благодаря ти за вниманието и поздрави.

   Изтриване
  5. Трябва да се разбере нещо важно - няма народ, който да е носител на една единствена хаплогрупа.

   Р 1а1 е наречен славянски ген, но присъства сред 20% от датчаните, които са германи.

   Същият този ген Р1а1 се среща и сред населението на Индия като се свърза със старите арийци - The Indian origin of paternal haplogroup R1a1* substantiates the autochthonous origin of Brahmins and the caste system.
   Sharma S, Rai E, Sharma P, Jena M, Singh S, Darvishi K, Bhat AK, Bhanwer AJ, Tiwari PK, Bamezai RN.
   Source
   National Centre of Applied Human Genetics, School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.
   Abstract
   Many major rival models of the origin of the Hindu caste system co-exist despite extensive studies, each with associated genetic evidences. One of the major factors that has still kept the origin of the Indian caste system obscure is the unresolved question of the origin of Y-haplogroup R1a1*, at times associated with a male-mediated major genetic influx from Central Asia or Eurasia, which has contributed to the higher castes in India. Y-haplogroup R1a1* has a widespread distribution and high frequency across Eurasia, Central Asia and the Indian subcontinent, with scanty reports of its ancestral (R*, R1* and R1a*) and derived lineages (R1a1a, R1a1b and R1a1c).

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158816

   Така наречения славянски ген го има и на остров Крит - Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans, but not with those from lowland eastern Crete. In contrast, Cretan R1b microsatellite-defined haplotypes displayed more resemblance to those from Northeast Italy than to those from Turkey and the Balkans.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17264870

   Така наречения славянски ген Р1а1 се среща също в Ирландия, Шотландия, Англия...даже и сред арабите

   http://www.worldacademy.org/files/DNA_Genealogy_Part_2.pdf

   P1 a1 ce среща и в Китай, като също се свърза със старите арийци

   http://www.hennerbichler.info/r1a1_aryan.html


   Аз лично смятам, че какъвто и да е произхода на Р1а1, важно е къде са били представителите му преди около 10 000 години. Една група със сигурност е била на Балканите. Смятам, че тази група се е смесила с други (поне пет различни )и така се е оформил тракийския народ.

   Понеже траките са ходили до Крит, Египет, Ирландия, Дания...то е съвсем логично, че тези от тях, които са били носители на Р1а1 са занесли този ген на далечни места.


   Това, че и други хора са носители на този ген не ги прави автоматично траки, нито пък им дава право върху древната ни история. Роднинство и идентичност са две различни неща. Двама братя близнаци делят една кръв, но деянията им може да са напълно различни, ето това е важното.

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Първо да се извиня за няколкото правописни грешки, които сега си видях в предният пост, ама по цял ден пред компютър, знаеш как е.
   Ами двете разновидности на хаплогрупите R идват сравнително късно на наша територия. Ето линк, със ориентировъчното време на възникване:
   http://mtdna.gentis.ru/hg/ages.htm

   В този линк - http://fascindoo.blog.bg/politika/2013/06/04/genetichniia-pul-po-haplogrupi-na-97-5-ot-bylgarite-dokazva-.1116849,
   както и в този http://www.bulgaria-is-alive.com/koreni-8.html
   и в този - http://zdravgr.blog.bg/history/2013/08/07/dnk-i-bylgarite-zashto-ne-sme-doshli-ot-pamir.1137351
   е синтезирано и по-дорбе обяснено от иначе подробното и изчерпателно проучване тук - http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056779
   генетичната страна на нашата история.

   Всички те доста подкрепят теорията, която защитаваш до момента, че прабългарите и славяните произхождат от местното население. Счита се, че са R, която както каза идва от Азия.

   Та това всичкото е друга страна на темата за нашата история, която не е с по-голяма тежест от способът чрез исторически документи и имена, на който наблягаш ти. Но ако се погледне и засече от максимално повече направления, то вероятността за постигане на достоверност е по-голяма. Защото ще ти дам един пример - аз съм от Варна и повечето хора се шегуват с нас (освен мекото говерене, с което не съм съгласен разбира се ;) ), че използваме много турцизми, което е факт. Също огромна част от местностите във Варненска област, било то и преименувани, още вървят сред местните с турските си имена, като Побити камъни - Дикели таш, с. Аспарухово - Ченге и т.н. Това смея да твърдя в никакъв случай не ни прави част от турският етнос.

   Та като заключение, много се радвам че има такива хора като теб, които работят безкористно и с идеална цел за просветлението на нацията, а надявам се и за нейното единение и издигане.
   Бъди здрав!

   Изтриване
 5. Павле , благодаря ти за това , че ни помогна да си отворим очите за истината , която е по-важна и по-голяма от нас. Като цяло ние не сме лошо възпитани и зле обучени , но проблема е в това , че сме научени сляпо да вярваме , а както знаеш сляпо вярващия не си задава въпроси и не може да продължи напред .Ти ни помагаш да разберем една част от нашия живот , която от векове е целенасочено заличавана и променяна . Затова ти благодаря от името на всички , които не се срамуват да се нарекат БЪЛГАРИ .  Относно статията, ти пращам това да го видиш : http://silverunicorn.org/forum/index.php?topic=16.0

  Интересна е частта за Етруските и техните съдове във Ватикана .

  Поклон и продължавай все така , а ние ще разпространяваме твоите слова .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Тодоре! Аз винаги съм бил против сляпото вярване. Винаги съм призовавал тези, които ме четат да проверят добре казаното от мен. Който е направил това не е съжалявал :)

   Вилановската култура на етруските не е местна, тя произлиза от друга, по-стара култура, която процъфтява на Балканите през второто хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 6. Здравей,

  Ще обвържа темата за политиката със следната статия:
  http://chronicles.actualno.com/Potusheno-e-Tatarbunarskoto-vystanie-na-besarabskite-bylgari-protiv-rumynskata-vlast-news_438808.html

  Защо никога не обръщаме внимание на тези хора и съответно на тези в Молдова (Приднестровие)и Украйна; или на милионите, които се самоопределят като българи в рамките на днешна Русия; или на т.нар бежанци от Одринска и Беломорска Тракия (за чиито земи май някой трябваше да плаща репарации!), или на тези от Западните покрайнини (които помеждудругото се споменават, щотото някой искал да влезе в ЕС и за това да се напр'ай на мно'о интересен пред нас колко ще се грижи за тях). А къде сме ние? Защо ние не се грижим за тях? Защо игнорираме тези, които наистина се смятат за българи и се гордеят от това, като постоянно говорим за тези българи, които не си искат да бъдат българи и дори казават, че ги мразят?

  И оттук идва и темата за историята-кои държави имат интерес да я потулят и т.н.

  ПОздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правителството е длъжно да обърне внимание на българите в земите на други народи. Фактът, че нито едно правителство не е направило това, показва, че политиците ни се кандидатират не за да работят за доброто на България, а за собствени облаги.

   Нашата апатия, а и страх направи това възможно. Време е да мислим по-различно, време е да действаме по-различно. Свит ли си, ще те мачкат. Ако търсиш упорито правата си, може и да пострадаш един, или няколко пъти, но поне ще имаш шанс за бъдеще...

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Камен Дамянов:Публикациите ти са интересни и често подплатени с факти,но има и някои откровено смешни твърдения като това за името на Белгия.Белгийците и холандците са със гало-германски произход и името Белгия е на не повече от 800-850 години.Преди това се е казвала Фландрия.Ние имаме на сметката си един пленен и убит техен велик крал-Балдуин или както те го наричат:Бодуен.Езикът на тези две страни страни е толкова близък все едно говорят бургазлия и плевенчанин например.В същото време е тотално неразбираем за всичките им съседи.Сравним е може би единствено с езиците от скандинавската група но едно е сигурно-няма нищо общо с траките:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днешният белгийски няма нищо общо със стария белгийски, тък както днешните белгийци нямат нищо общо със старите белги.
   Северната част на Белгия все още се казва Фландрия, а езикът фламандски. Фламандците са германски народ сроден на франките, докато старите белги са от групата на галите.

   Фламандският език е твърде различен от скандинавските, близък е до фризийския...

   Трябвало е да четете по-вимателно, никъде не твърдя, че езикът на днешните белгийци има нещо общо с тракийския.

   Изтриване
 8. Hola! hay alguien que hable español y me comente que dice aquí, por favor, gracias.

  ОтговорИзтриване
 9. Да,наистина е човек м/у две животни,но тези животни трябва да са зверове,а човекът е по-точно Господ Бог,тоест изобразен в човешки вид,който кара зверовете да се кротнат и да му се подчинят.
  От Виктор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може би символът представя укротяването на грубата сила.

   Изтриване
 10. На мен символа ми прилича на дърво с два пазача от страни. И ме кара да си мисля, че дървото в райската градина и пазачите му. Според мен символа изобразява Божия дух със своите защитници и е най-вероятно символ на нашия произход от Бога, напомняйки на поколенията, че произхождат от Бога и са Негови деца.

  ОтговорИзтриване
 11. Според мен това е древен символ на Богинята майка, който е съхранен в картите Таро под името "Върховната жрица".
  http://www.quickcardreading.com/wp-content/uploads/2013/03/2-high-priestess-611x1024.jpg
  Животът между двете полярности "ин" и "ян", "граалът" и още други асоциации ми навява...
  Благодаря на Спароток за огромният му принос за разкриване на истинската История на българите и искам да подчертая, че дълги години следя статиите и блоговете му и за мен той е един Гений. Благодаря ти, че те има!!!
  Елена Бяла

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траките са почитали богинята-майка, така че има смисъл в коментарът Ви. Сега единствено трябва да докажем кои са били по-древни - траките или египтяните и елините. Четох някъде аналог на България с Баалкария, което пък произхожда от Баал , асиро - вавилонско божество. Направи ми впечатление разминаването с традиционните схващания за името на страната ни и тази различна концепция. От нея следва да заключим, че Балкан означава свещена планина и въобще, че Бог е Българин...>), не ли?!

   Изтриване
 12. Г-н Серафимов, моля посочете ми къде обосновавате названието "траки" за българите. Според мен понятието "траки" е твърде късно, докато българите обитават нашите земи (и не само) поне от VІ хил. пр.н.е.

  ОтговорИзтриване
 13. Благодаря за добрата статия. Ако имате и други на тема символистика, ще се радвам да ги прочета. Отново БЛАГОДАРЯ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Подготвям статии за свастиката, не мога да кажа обаче след колко време ще излезе материала.

   Изтриване
 14. Здравейте, искам да се включа макар и хаотично(последните дни изчетох доста на тази тема за истината, и ми е малко миш маш) с една връзка...

  Според едни митове Гилгамеш, е могъщ владетел. Нямало човек на земята, който да го надминавал по сила. От това може да се изходи (и както се твърди от този мит), че е бил създание на боговете - две трети бог и една трета човек. Това ме навежда за много такива "синове" на/създадени от боговете, най-близкия до мен по памет е Ахил, но това е друга тема за размисли и страсти.

  Други мисли четат Гилгамеш, като божието създание - наполовина мъж, наполовина жена... В този ред на мисли, можем ли да направим връзка със знак IYI?

  1. Много заинтересовани разчитат този знак, като - човекът, който господства над животните. Хищникът ( по нашите земи лъв ) е победен и вече не е доминантен, а подвластен и т.н. Силата на Божието създание Гилгамеш?
  2. Други заинтересовани разчитат този знак, като Зеринтия, име произлизащо от тракийската дума з(в)ер – звер, звяр, т.е. З(в)еринтия е господарката на зверовете. Тук визирам другата половина Гилгамеш, която укротява злото/зверовете.
  3. Други разчитат този знак, като жената, женските части - началото/зародиша, майката на всички. Но тук пак връзвам жената с другата си мъжка половина - божието първо създание.
  4. Из коментарите на тази тема по повод знака върху ритуални хлябове, ми направи впечатление и - "Аз си мисля, че този знак освен всичко друго би могъл да означава благодарност или преклонение на хората към твореца /всевишния/, защото се изписва върху хляба и житото, а знаем българската мъдрост: От хляба по- голям няма..." Можем отново да стигнем до боговете, които създали първия на земята, онзи с непознатата сила, две трети бог и една трета човек.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно е да се отговори на тези въпроси, аз просто съм се опитал да опиша неизвестните факти, а и да дам свое тълкуване. Дали то е вярно, дали истината е друга...

   Изтриване
 15. Както много други, така и аз споделям това тълкуване. Пуснах горния пост "Здравейте, искам да се включа макар и хаотично(последните дни изчетох доста на тази тема за истината, и ми е малко миш маш) с една връзка...", за да има друга гледна точка/тема за размисли. Преди години, когато следвах бях чел една книга. Там имаше подобен мит, като на/за Гилгамеш. Тези дни ще се разровя из библиотеката и ще споделя този мит(ако не съм затрил книгата при местене на локация).

  П.П. Замислял ли си този блог/сайт на английски? Грабват ме някои идеи за англоезичен сайт.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека първо да разпространим истината сред сънародниците си, то и без това е война, а да се води война на няколко фронта, не е разумно.

   Изтриване
 16. Благодаря за хубавата публикация. На мен лично ми харесва повече по-простото обяснение, че това са буквите "ИУИ" но значението може само да се предполага. Вероятно това е нещо, като абревиатура или "зографа" на нещо много често споменавано тогава, като константа. Ако се вгледате и в някой стенопис, написан на черковно словенски, ще видите, че съкращенията с апострофи и тилда не са измислени а само са преоткрити от англичаните. Простете но на мен, като лаик ми идва едно словосъчетание за IYI-"Ис-Ус-Ис" (От-Въ-От) нещо, като обърнати една срещо друга единици или "първия ражда първи" (или - от първия се ражда първи).

  ОтговорИзтриване
 17. До Oleg16 декември 2019 г., 22:17

  Исус е гръцкото представяне на арамейското име Йешуа.

  ОтговорИзтриване