11.01.2014 г.

НЕЩО ИНТЕРЕСНО ЗА ХУНИТЕ И ВРЪЗКАТА ИМ С НАС


Знаете ли коя е причината дедите ни да бъдат набедени за тюрки? Освен с траките, старите българи са отъждествявани и с хуните. А те от своя страна бяха определени за монголоиди, хора говорещи език сроден на тюрко-алтайските. Това разбира се не отговаря на истината. Хуните не са азиатци по произход, а древен европейски народ изиграл важна роля в историята. За определена група хора обаче бе важно да се създаде хаос в понятията и да се преиначат определени събития от миналото.

Следвайки своите цели, група недобросъвестни изследователи използваха само определени исторически извори и премълчаха други. Представено бе твърдението на Амиан Марцелин описващ хуните като полу-зверове, полу-човеци и не бе дадено пояснение, че Марцелин е обичал да се присмива на варварските народи и да ги обрисува в черни краски.

Същият този автор обаче, на друго място дава и друга характеристика на хуните, за която малко хора знаят. Рзказвайки за аланите, Марцелин казва, че те са едри хора с рижа, рижо-кестенява коса и пронизващи (светли) очи. До тук нищо странно, но летописецът добавя, че аланите си приличат по всяко отношение с хуните...т.е. хуните също са едри хора с рижо-кестеняви коси. В работата си посветена на хуните Херман Шрайбер също споменава, че от археологическите проучвания е известно, че хуните имат изненадващо висок ръст...

Тюрко-алтайците не са нито едри, нито рижо-руси. Дори напротив, тези хора, чиято родина е Средна Азия се характеризират с ниския си ръст, мургава кожа и черна, права коса. Следователно, от гледна на антропологията хуните са европеиди, а не монголоиди. Друг важен, но и премълчан факт е това, че хунските лични имена не са типични за народите край Амударя и Сърдаря, а показват родствена връзка с тези на траките.

Хунските имена Адамис, Аскан, Атила, Балас, Берик, Горд, Зерко, Стуракс, Одолган, Улдин, Харатон, отговарят на тракийските Адамас, Асканий, Атий, Балис, Бергай, Гордий, Зеркис, Зуракс, Одолей, Улден, Харнабон. За тези неща обаче никой не отваря дума, сякаш не съществуват, а близостта на хунските и тракийските имена е една важна индикация за местен произход на хуните.

Благодарение на летописците Приск и Йордан ние знаем за определени хунски глоси. Това са мед-медовина, страва-стръв, храна, угощение, вар-вир, воден басейн...Нито една от тези думи не принадлежи на езика на тюрко-алтайските народи. Щом нито хунските глоси, нито хунските лични имена са тюрко-алтайски, щом ръста на хуните е едър, а косата светла, то няма причина народът на Атила да бъде дефиниран като  азиатски.

Има и още данни потвърждаващи местният произход на народът променил сериозно историята на Европа. В началото на V век Приск посещава Атила и дава ценни сведения в работата си. Летописецът обяснява, че хуните живят в град защитен с дървена ограда. В този град няма юрти, а дървени къщи украсени изящно с резба и полирани дъски. Домът на Атила пък е имал две кули. Говорейки за хуните Приск употребява изрази като скити, царски скити, скитски ботуши, скитски дрехи.

Разбира се недобросъвестни учени бързат да обяснят, че Приск се е объркал. Те скитите били изчезнали доста преди появата на хуните, но понеже последните живеели в Скития, били наречени скити. Как и защо са изчезнали скитите обаче никой не обяснява. Изследователите хитричко забравят твърдението на Тукидид, че скитската военна мощ е толкова голяма, че обединена, тя не би срещнала противник нито в Европа, нито в Азия – “By these means the kingdom became very powerful, and in revenue and general prosperity exceeded all the nations of Europe which lie between the Ionian Sea and the Euxine; in the size and strength of their army being second only, though far inferior, to the Scythians. For if the Scythians were united, there is no nation which could compare with them, or would be capable of resisting them;58 I do not say in Europe, but even in Asia”. 


Не намирате ли за странно и даже абсурдно, че точно най-големите народи на Европа са се изпарили като по чудо, а незначителните по численост гърци са останали? Чудо е, че сме вярвали тази глупост толкова дълго време. Нито траките, нито скитите са изчезвали, само имената им са променени, нещо, което е напълно нормално. Траки и скити са близко родствени народи обитаващи Източна и Югоизточна Европа поне от времето на Неолита. За това свидетелстват смайващите прилики между културите от Варненския Некропол (Тракия) и Триполие (Скития).

Тези прилики са характерни не само за Неолита, но също за Бронзовата и Желязна епоха. Това показва, че няма сериозна промяна в етническата карта на Източна Европа в продължение на няколко хиляди години. Траки и скити (наречени по-късно хуни) имат почти идентични погребални ритуали, религия, обичаи, оръжия, бит, керамика, а и лични имена. За непредубедените е съвсем ясно, че произходът на траки и скити е един. Прочее редица слабо популярни исторически извори потвърждават истината, че траки и скити имат общо начало.

1. Стефан Византийски казва – Скитите са тракийски народ.

2. Дион Касий разглежда нещата от друг ъгъл твърдейки, че тракийското племе даки е клон на скитите.

3. Страбон дефинира саките като източни скити, а за Аристофан саките са траки.

4. Отново Страбон дава едно изключително важно сведение, а именно, че в дълбока древност гърците наричали с името скити всички народи на север от тях...т.е. също и траките. Страбон уточнява и, че скити е равностойно на номади.

Това сведение е ключът към името на скитите, както преди време отбеляза проф. Ганчо Ценов. Номади означава скитащи хора, етнонимът скити притежава смисъл на български и се обяснява със стблг. скытати сен-скитам, бродя. В дълбока древност жителите на Балканите и Черноморските степи са скитали постоянно. През Неолита се започва усядане на някои групи, но голяма част от хората, от които ще произлезат траките и скитите продължават да скитат.

Точно поради това възниква народностното название, или по-точно самоназвание скити. За миграциите, скитанията на тракийските племена мизи, тевкри, гети и витини разказват подробно Страбон и Ариан. С течение на времето обаче обществата търпят развитие. Макар и близки роднини, траки и скити се оформят като отделни народи с отделна история. Общият произход на двете групи обаче трябва да е бил добре известен, иначе старите автори нямаше да отъждествяват траки и скити в продължение на повече от хиляда години.

Общият произход на траки и скити, наречени още хуни ни помага да разгадем значението на етнонима хуни, хуногури. Правилното име всъщнощ е уни, уногуриУни (хуни) се обяснява със стблг. унии-по-добър, в смисъл на благороден, богат.

При дискусия във Фейсбук с един сънaродник (Boyan Hellbobz Genov) ** се оказа, че този човек също предполага, че хуни съотвества на стблг. унии, като сподели, че се касае за и.е. корен ven-побеждавам. Чудно, как е възможно двама любители да видят в стблг. унии-по-добър обяснение за етнонима хуни, а цяла пледа учени не. Тук май не се касае за липса на интелигентност, а по-скоро за липса на желание.

Уните (хуните) не са кои да е, а царските скити-василеите, за които споменава Херодот разполагайки ги в Черноморските степи, точно там където е свещаната земя на скитите, там където са погребани великите им царе. В същата тази територия са гробовете на княз Кубрат и княз Аспарух. Приск Панийски не случайно използва израза царски скити когато говори за хуните. Старият автор е знаел много добре какво говори понеже е непосредствен свидетел, видял е хуните с учите си, опознал е техния бит, техните обичаи..

Да обърнем внимание на названието хуногури, то е вариант на името хуни. Някои автори най-спекулативно обявяват етнонима хуногури като тюркско он-огур – десет огури 
(Maenchen-Helfen). Както вече бе обяснено обаче нито хунския антропологичен тип, нито хунските глоси, материална култура и бит от IV-V век имат нещо общо с тюрките. Частицата гур в хуногури се среща в езиците на европейски народи – gwr-мъж Kymr, cuire-мъже, бойци Gael...и разбира се в тракийската глоса αγουρος- ό ἔφηβος Θρᾶκες (Tomaschek, z.116). Смисълът на тракийската дума αγουρος (агурос) е младеж, боец. Хуногури означава хунски бойци, благородни бойци.

Глосата αγουρος има вариант ger(i), който се среща в тракийските племенни названия   названия Celegeri, Pyrogeri, DigeriPliny, HN- IV-xi-40-41. За връзката на тези имена с това на хуногурите определена група изследователи мълчи. Биват укривани и други важни неща. Според Дашевская царските скити са практикували изкуствената черепна деформация. Й.Йорданов и А.Монгаит споменават за изкуствената черепна деформация в земите на България и Украйна през Неолита и Бронзовата епоха. По сведения на Йорданов този обичай намира своето продължение в България до XV век, но и тази информация се знае предимно от специалистите.

Пак предимно специалисти знаят, че хунcките котли, върхове на стрели, копия и т.н не се различават от тези на скитите I хил.пр.Христа, начало I на хил.сл. Христа. Хуните жертват кон в гроба на благородник както правят скити и траки. Описвайки погребението на Атила, Йордан казва, че като ритуал са проведени игри в чест на мъртвия владетел – (256) We shall not omit to say a few words about the many ways in which his shade was honored by his race. His body was placed in the midst of a plain and lay in state in a silken tent as a sight for men's admiration. The best horsemen of the entire tribe of the Huns rode around in circles, after the manner of circus games...


Същият ритуал Херодот описва при траките – 5.8- The manner of burial for the rich among them is this:--for three days they expose the corpse to view, and they slay all kinds of victims and feast, having first made lamentation. Then they perform the burial rites, either consuming the body with fire or covering it up in the earth without burning; and afterwards when they have heaped up a mound they celebrate games with every kind of contest, in which reasonably the greatest prizes are assigned for single combat. This is the manner of burial among the Thracians


Йордан дава и друг аспект от погребението на Атила, а именно това, че след смъртта на благородника, хуните се самонаравяват и със своята болка и кръв оказват последна почит на своя владетел - 254 –There they found the death of Attila accomplished by an effusion of blood, without any wound, and the girl with downcast face weeping beneath her veil. (255) Then, as is the custom of that race, they plucked out the hair of their heads and made their faces hideous with deep wounds, that the renowned warrior might be mourned, not by effeminate wailings and tears, but by the blood of men.


Абсолютно същият обичай при скитите е описан от Херодот почти хиляда години по рано – 4.71 -Then those who receive the corpse thus conveyed to them do the same as the Royal Scythians, that is they cut off a part of their ear and shave their hair round about and cut themselves all over the arms and tear their forehead and nose and pass arrows through their left hand.


Виждаме, че не само имената, обичаите и материалната култура на хуните са като тези на скити и траки, но и погребалните ритуали. Нас обаче ни лъгаха безсрамно дълго време, че траки и скити са се изпарили, а пък хуните са монголоиди говорещи тюрко-алтайски език.

Истината е, че траките и скитите обитаващи Източна Европа са хора от един и същ произход, но живеещи в различни региони. През дълбока древност и двете групи са носели едно и също име – скити, защото хората от двете групи са променяли често местообиталищата си. Понеже климатът в Тракия е по-благоприятен, тук се започва по-рано установяването на определени племена, образуват се селищните могили. В Скития -Черноморските степи също се наблюдава подобен процес, но в по-ограничен мащаб.

Трябва да се даде едно важно обяснение за влиянието на траки и скити върху други народи. Дедите ни не са обитавали само Европа, но и Азия. За траки живещи в съседство мидийци, перси и бактрийци пишат Страбон и Плиний Стари. Тези наши предци са потеглили на изток в дълбока древност. Учени като У.Уотсън посочиха връзката между китайската неолитна керамика и тази от Източна Европа.Керамиката в ляво е тракийска, срещу нея е китайската

Приликите между нашите и китайските съдове е толкова голяма, че в никакъв случай не може да се говори за случайност. По-скоро се касае за влияние на източноевропейци в Китай. Уотсън споменава, че в древните китайски хроники се споменава за идването на деветте пастира. Явно става дума за пристигане на девет скитски племена занимаващи се със скотовъдство. Херман Шрайбер пък предава изказването на китайски летописец според когото хуните (скитите) са потомци на Шън Вей - създателят на първата китайска династия – Ша.

Това, че и по времето на втората династия – Шанг, в Китай се наблюдават необичайни погребални ритуали с коне и колесници, показва, че трако-скитското влияние върху китайците е продължило много време.
Влиянието на предците ни се чувства и след времето на династиите Шанг и Чжоу, когато китайците дори имитират дрехите на дедите ни, включвайки панталоните и тракийските шапки в облеклото си.Предците ни налагат своята култура не само в Китай, но и в Индия. Редица стари автори споменават за това как тракиецът Дионис покорява индийците и ги цивилизова – But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine .... this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself”. – Anabaisi Alexandri - VIII.vii.


Векове след своето пристигане обаче дедите ни изпадат в неизгодна ситуация. Те са малцинство европеиди сред море от азиатци, което непрекъснато расте и търси нова земя. Част от предците ни биват асимилирани от китайци, индийци, перси и тюрки, а други са изтласкани обратно към Европа. Със себе си прогонените скити и траки вземат предани на тях азиатци – хора с монголоидни черти.

Благодарение на групата азиатци придружили с завърналите се наши предци е възникнал митът за монголоидните черти на хуните. Де факто монголоиди са били само една малка част от бойците на хуните, но тази малка част се е отличавала така фрапиращо, че враговете на дедите ни решават да отъждествят всички хуни с бойците от монголоиден произход.

Нека дадем по-подробни обяснения за участието на хуните в историята на България.Както вече бе обяснено траките не са изолиран народ, а имат близки роднини, които обитават Черноморските степи – там където живят скитите. От дълбока древност траки и скити са една общност, която извършва екпанзия в различни посоки. Част от траките и скитите стигат на изток до Персия, Китай и Индия където повлияват значително местното население. След векове, поради това, че населението на Азия е нарастнало, древните източноевропейци са изтласкани на запад, а някои даже са асимилирани.

При завръщането си в Европа скитите и траките биват приети от своите роднини живеещи на Балканите и Черноморските степи. В краят на Античността се започват опити за освобождаването на траките намиращи се под римска власт. Тази борба трае няколко века, но довежда до изгонването на римляните от земите ни. В обединената държава влизат както траки, така и царски скити, наречени още хуни. До консолидация се стига лесно понеже както траки, така и скити са от един произход и говорят близки диалекти. Да не забравяме, че най-старото име на Добруджа е Малка Скития. Там са живели скити от незапомнени времена като непосредствени съседи на своите братя мизи и гети.

Това е обяснението защо старите българи са наричани ту мизи, ту скити, ту хуни. Става дума не за различни по произход хора, а за групи от един и същ произход. Тъй както няма съществена разлика между добруджани, родопчани и странджалии, така не е имало и разлика между тракийските мизи и скитите-хуни. Разликите ги създадоха група недобросъвестни личности целящи да използват историята за свои цели.

Скитите-хуни бяха тези, които Рим не успя да покори. Скитите-хуни властваха над перси, германи, а и много други народи. Скитските роднини траките пък покориха и преобразиха Индия и Персия. Когато западноевропейците започнаха да си съчиняват история, те премахнаха това, което не им оттърваше и съчиниха неща, които пасваха на тяхната стратегия и намерения.

За скитите-хуни бяха избълвани безброй лъжи и се скриха сведенията на Страбон, че тези хора са омировите хипемолги и галактофаги – най-праведните измежду всички народи. Лъжи бяха изковани и за траките, които бяха наречени войнолюбиви варвари.Така се даде възможост други хора да се кичат с нашата слава и да си припишат заслугите на дедите ни.

На нас пък ни бе внушавано, че не можем да се управляваме сами и поради това ни натрапиха чужденец за княз и цар. Това ни докара безброй беди, войни, които не ни бяха нужни, но, в които паднаха стотици хиляди родолюбиви българи и така за пореден път нашата кръв бе източена за благото на чужденци.

Това, че не си заехме миналото, това, че не вярвахме в себе си за малко не ни погуби. Липсата на самочувствие и вяра в собствените ни сили ни кара да търпим посредствени и даже глупави хора да ни управляват. Промяна в животът ни не може да дойде, ако няма промяна в духа и мисленето.Вместо покорно да превиваме гръб можем като горди и силни хора да се заемем с построяване на една нова България!Използвана литература и пояснения:

** По отношение на тълкуването на хуни със стблг. унии-по-добър, Боян Генов сподели, че е преди известно време е получил информацията във форум на dir.bg от участник назоваващ се saur.

1. H.Schreibber, Die Hunnen, H. Meulenhoff, Baarn, 1976;
2. Priscus, T.J. Burry, fragments http://www.fordham.edu/halsall/source/priscus1.html
3. Ammianus Marcellinus, History, Harvard University Press, London, 1939;
5. Jordanes, De Origine Actibusque Getarum, XLIX (254)http://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html
6.Herodotus, Histories, Wordsworth Classics of World Literature, Hertfordshire, 1996;
7. A.Holder, Alt-Keltischer Sprachschatz, Academische Druck – U. Verlagstalt, Graz, 1962;
8. Procopius, History of the wars, Harvard University Press, London, 1919;
9. Ancient DNA provides new insights into the history of south Siberian Kurgan peoplehttp://www.springerlink.com/content/4462755368m322k8
10. DNA Genealogy, Mutation Rates, and Some Historical Evidences Written in Y-Chromosomehttp://precedings.nature.com/documents/2733/version/1/html
11.A western Eurasian male is found in 2000-year-old elite Xiongnu cemetery in NortheastMongolia http://www3.interscience.wiley.com/journal/123246661/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
12. Дионис и тракийският поход към Индияhttp://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/15/dionis-i-trakiiskiia-pohod-kym-indiia.416191
13. W.Watson, Het Oude China, W.De Haan BV, Antwerpen, MCMLXIV ( China before Han Dinasty, Thames & Hudson, London, 1964) ;
14. W. Perceval Yetts, Links between Ancient China and the West,  Geographical Review, Vol. 16, No. 4 (Oct., 1926), pp. 614-622
15. К. Бъчваров, Неолитни погребални обреди, Бард, София, 2003;
15. Плачидол стр. 19

16.  Al. Fol, K. Jordanov, K. Porozhanov, V. Fol, Ancient Thrace, Istitute of Thracology, BAC, Sofia, 2000;

63 коментара:

 1. Лоша работа е, че повечето хора не знаят за общия произход на старите индо-европейци. Това все пак е нашата история, а и на не малка част от източна Европа. Надали е случайно, че тяхната (на ИЕ) история е супер маргинализирана. За сметка на това се говори на дълго и широко за Египетската и Месопотамската цивилизация, в което няма лошо, стига да се обръщаше внимание и на ИЕ народите. В СУ на лекции по стара история се отвори дума за старите ИЕ за около 15 мин. и толкова. Тук липсата на изворов материал не е извинение - Рг веда, Авеста и другите книги на старите ИЕ съдържат множество историческа информация, която е извлечена отдавна и е достъпна (за който търси). Траки/скити/славяни/индо-арийци/ирано-арийци/митани/тохари са клонове на един и същ пра-стар народ, който е започнал да се разселва в различни посоки през каменно-медната и ранната бронзова епоха. Азиатските клонове до голяма степен са асимилирани, понеже в тамошните територии вече е имало заварено азиатско население, докато тук в Европа, в родината им (по-точно районите около Черно море) хората са запазили до голяма степен старите си гени - за това в Европа има руси хора, а в Индия няма, макар че самите индийци са писали, че свещениците им (брамини) са били с руси коси. Ето това бих препоръчал на хората - да се запознаят с най-древната си история. Вместо това повечето хора се чешат по тила, като чуят, че в китайските могили е пълно с червенокоси мумии. Голяма мистерия, няма що.: )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мистерии има само за тези, които чакат нещата на готово и нито търсят, нито проверяват...

   Ролята на старите европейци в оформянето на културата на азиатските народи не може да се отрече, макар една група хора да прави фанатични опити.

   Изтриване
  2. Иво Иванов. Как бихте обяснили старобългарските титли чигот, таркан, боил, ичиргу боил, кавхан, и всичките му производни, багатур, багатур - багаин, канартикин и др. То и днес военните ни звания не са наши, български, но не ми е ясно как са попаднали тия думи в нашата военна терминология. Или имат друг произход? Защо сме заимствали тюркски(ако са тюркски, разбира се), а не звания от римската армия, както става през второто българско царство? До първото споменаване на тия титли, имаме едно няколко стотин годишно стълкновение с Римската държава и ми се струва логично да заимстваме титли от тях, ако сме нямали наши. Ако сме имали наши, какви са били те, и ако не, как е станала заемката с гореспоменатите титли. Благодаря предварително за разяснението.

   Изтриване
  3. Иво, въпросите ти са прекалено много, за да мога да ти отговоря подробно. Пращам ти линк към една моя стара статия, дано тя да ти даде отговор поне на няколко въпроса.

   http://sparotok.blog.bg/politika/2010/09/19/boil-tiurkska-ili-trakiiska-titla.607976

   Изтриване
 2. Aз вярвам ,че ние произхождаме от траките

  ОтговорИзтриване
 3. Няма съмнение че част от нашите деди са били асимилирани в източна Азиа. Те са оставили генетичен белег в земите на Китай, който се забелязва и днес. Вижте съвременното разпространение на една от най древните Балкански Y-хаплогрупи, JM-172. Забележете отломките в средна Азиа и Китай:

  http://oi39.tinypic.com/28an66p.jpg

  J-M172 can be classified as Mediterranean/Aegean (Di Giacomo, 2004), Greco-Anatolian, Mesopotamian and/or Caucasian and is linked to the earliest indigenous populations of Anatolia and the Aegean. It was carried by Bronze Age immigrants to Europe, and ultimately descends from the Cro-Magnon population (IJ-M429 Y-DNA) within the region spanning eastern Turkey and Persia around 35,000 years ago.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До ден днешен в Северен Китай има руси и рижи хора. Те са наследници на древните балкански поселници.

   Изтриване
 4. По проблема с военните титли: Отговорът се крие във въпроса ти. Офицерските чинове в армията и днес не са български. Вземаш тактики от ония, които споделят, както при Варшавския договор доскоро. Врагът е бил Източната римска империя, която едва ли е изгаряла от желание да споделя военния си опит. Освен това има достатъчно данни за използването на чужда военна помощ в битките с Византия през времето на Първото и Второто българско царство. Да не говорим, че тактиката, прилагана от българите е била коренно различна от ромейската. Срещу военна помощ е обещавана не само плячка, но и земя, участие в управлението и т.н.
  Чудесен старт на годината, Павел! Поздрави, Виктор.

  ОтговорИзтриване
 5. Здравей и ЧНГ!

  Първите три династии са Ся, Шан и Джоу. Шан е известна и като Ин или Шан-Ин заради преместване на столицата.
  По принцип се казва, че митичният Ю създава династия Ся. Той и управлявалите преди него митични владетели Яо и Шун биват идеализирани като образци за съвършен владетел от някои китайски философи, а от други-точно обратното.
  Историкът Съма Циен започва своите "Исторически записки" или “Ши дзи” с управлението на Хуан-ди или "Жълтия император", III-то хил.пр.Хр. Преди него още по-митични (:-)) владетели са Фу Си и още няколко.

  Ся III-то хил.пр.Хр.-XVIII в.пр.Хр.
  Шан XVIII в.пр.Хр.-XI в.пр.Хр.
  Джоу XI в.пр.Хр.-256 пр.Хр.
  (хронология от "История на китайската мисъл", Ан Чън, с.39)

  Поздрави!

  П.П. Понеже спомените ми за китайската история и митология са от преди няколко години, реших да се поровичкам и попаднах на ето този сайт http://bulgarian.cri.cn/chinaabc/ - може да има нещо интересно. А тук сравняват богиня Ню-уа с Ной - http://china.edax.org/?p=2020

  ОтговорИзтриване
 6. Григор Симов: Търсете еврейското влияние!
  Ето, че има исторически извори, има и взаимно допълване между различните източници. Но защо все още остават толкова много неясноти и несъвместими противоречия, и за идването на т.н.прабългари (освободители или завоеватели?), и за хуните, и за готите, и за викингите, и за ... "скандинавските" варяги, "поканени" да управляват "дивите" руси-руснаци или украинци?
  И за да започнем да си отговаряме сами на умишлено замъглените периоди от историята, нека, като начало заменим популярния френски израз: "Жерше ла фам", със – Шерше ла жу, – т.е. търсете евреина! Разбира се, имаме предвид ораганизираното на масоно-мафиотски (сатанински) принципи Световно Еврейство и работещите за Него евреи, а съвсем не всички евреи!
  И, както казва един известен в интернет евреин или полуевреин - Столешников: – ..."Нищо няма да направите, ако преди това не направите ИВЕРОЛОГИЧЕСКИ анализ, къде са и каква роля изпълняват евреите (и особено - криптоевреите) във всяка конкретна ситуация"...
  Затова, точно в тази връзка ще ви насоча вниманието върху съществуването и злокобното подмолно влияние върху съседните и по-далечните народи, на "Невидимата Хазария", съществувала, и преди, и след известната ни "Хазарска Империя", т.е. - персийските евреи, наречени за прикритие - хазари. А също и на заселването на средиземноморски острови, на еврейското даново племе - данайците, нарекли се по-късно - елини (с помощта на гостоприемните беласки (пеласги) - или траки – бъдещите им жертви!).
  И за да е ясно веднага, за какво става дума, ще цитирам по памет, от глава "Битие" на Стария завет (еврейската Тора), заканата на еврейския бог към египтяните: "И ще настроя египтянин, срещу египтянин, брат срещу брата, и те ще се бият, и ще разстроя съвета им..."
  А как и защо винаги успяват да го направят, и го правят успешно, почти по един и същ начин, и до сега, – ще обобщя, че – еврейството, едновременно е – и юдейство, и банкерство, и масонство, и мафия, и най-важното - сатанизъм! И всичко това е истинско, неразделно цяло, и само така юдейството постига своите сатанински цели, и днес сме изправени пред нашето, и не само нашето, пълно унищожение! И само Господ може да ни спаси, ако и ние Го искаме, и ако Го заслужаваме!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Симов, аз вярвам, че всеки получава това, което е заслужил рано или късно, това е неизбежно.

   Преди време, точно в блог.бг срещнах човек, който каза - Със злото не можеш да се бориш, него просто трябва да го надживееш.

   Които и да са нашите врагове, нека ние да си вървим по правия път, чисти и добри, лишени от омраза, защото омразата е болест, която унищожава духа. На българите по подхожда любовта, тя е пътят към Бога!

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Денчо Балев13 януари 2014 г., 11:58

  Здравейте отново г-н Серафимов! За много години и успешна, здрава и ползотворна 2014 год. Бих Ви помолил да посветите една статия за сравнителен анализ между отделните наименования на понятията българи, траки и славяни и източниците за това . Зная, че често сте писали и хората които следят творчеството Ви ги разбират, но има все още много "дървени" глави, които се опитвам да убедя в правотата на теорията Ви и не успявам поради различни наименования в древността на тези три взаимносвързани групи.Вярвам, че такъв анализ би бил полезен и ще внесе допълнителна светлина в отделни аспекти от теорията, която аз горещо подкрепям и разпространявам. Предварително Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Балев! Основният проблем се състои в това, че понятието славяни е ужасно изкривено. Аз съм удивен, че дори и специалисти не осъзнават, че предците на руснаци, поляци, словени, словаци, чехи, кашуби, венди и т.н. не са старите славяни, които са траки, а старите венети - съседи и роднини на траките, но с различна история.

   Клавдий Птолемей споменава още през 2 век, че венетите са многоброен народ, или по-скоро множество народи. Тези много народи не могат да се изпарят току така. Те са дедите на руснаци, поляци и др.

   1.Русия все още бива наричана Веная от финландците.

   2.Венетският залив на Птолемей е в Северна Полша.

   3.Венетия и Винделикия са на територията на Словения и Словакия.

   През 7 век става нещо интересно, името венети започва да се ползва паралелно с това на славяни, а в краят на 7, началото на 8 славяни е вече широко използвано име, докато венети започва да потъва в забрава.

   Причината за това се крие във факта, че името славяни е най-известно, а пък старите славяни говорят език близък до този на венетите - деди на руснаци, словени и др. Поради това венетите от Адриатика придобиват новото име славяни, или по-точно словени.

   Карл Велики се е удивявал как е възможно хора, които говорят такива близки езици да имат такива различни обичаи и облекло.
   Това е така понеже истинските славяни са траки, а новите славяни са де факто венети - съседи и роднини на траките.

   Изтриване
  2. Денчо Балев13 януари 2014 г., 16:38

   Благодаря за информацията. Напълно споделям написаното. Идеята ми произлиза от различните наименования на българите в древността. Мизи, хуни, мирмидонци и т.н., които объркват читателите без съответната подготовка и ги кара да гледат скептично на някои от публикациите. Лично аз нямам такива притеснения. Още веднъж благодаря за отделеното време и внимание!

   Изтриване
  3. Здравейте г-н Балев!
   Г-н Серафимов наистина е публикувал тук и в предишния си блог многобройни постинги за паралелите между българи, "траки" и словени, въпреки, че не са събрани всичките в една статия.
   Скоро в интернет попаднах на един видеоклип от телевизионно предаване на темата за сравнителен анализ между отделните наименования на понятията българи, "траки" и "славяни" и източниците за това, неща, за които Sparotok пише отдавна, а гостът в телевизионното студио ги е синтезирал. Мисля, че ще Ви бъде от полза, както и на някои хора, на които им е по-удобно да гледат материалите на видеоклип, вместо да ги четат.
   Ето и линка: http://www.youtube.com/watch?v=hdVOd-iv5R4

   Изтриване
 8. Г-н Серафимов, може ли да Ви попитам, според Вас под названието хуни само народ близък(еднакъв) до траките ли трябва да се разбира или в състава са влизали много различни етноси и народи? Иначе предполагам в самата империя на Атила са влизали доста народи.

  Благодаря предварително :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Попов, в състава на хунската държава са влизали много народи и то от различен произход. Право над името хуни обаче има само аристокрацията, която е от местен скитски произход. Останалите хора са просто поданици на хунските владетели.

   Изтриване
  2. В състава на хунските поданици влизали ли са и хора, които са от един и същ етнос като аристокрацията?

   Изтриване
  3. Да, изразил съм се неясно, за което поднасям извиненията си!

   Изтриване
 9. Пълна бъркотия, нищо сериозно, напълно разочарован съм от вас!

  ОтговорИзтриване
 10. Здравей,

  Би ми било интересно да направиш статия за "Веда Словена" - тези дни започнах да я чета (последното издание-изключително "барнато"). Прочетох предговорите на самата книга и статиите из интернет колко е спорно съдържанието, че песните, които са дадени на Веркович, са измислени от учителя, който му ги дава и т.н.

  Първите 4 песни са за преселението отвъд Дунав. В първата от тях се говори за "земя Харапска". Единственото, което открих е, че е имало Харапска цивилизация - изобщо ако има някаква връзка с текста; и то от 3-то хил.пр.Хр.(по времето на Жълтия император или династия Ся в Китай :-) ) по долината на р.Инд.
  В днешно време трябва да си някакъв тесен специалист, че да си чувал за тази цивилизация или да имаш за хоби ровичкането из интернет :-) Та се чудя откъде тия хора ще са чували за Харапа, ако за нея става въпрос изобщо - вярно, че е народна песен, а пък в Харапа е открито голямо зърнохранилище; била нападната от ариите и т.н., но е странно.

  http://www.mythology.tribak2007.com/india-history.htm
  http://dalida.blog.bg/history/2013/06/03/drevni-civilizacii-harapska-civilizaciia.1116474

  Поздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Петрич и само в Петрич, доколкото ми е известно, има персонажи, наречени "арапи" в сурвакарските ритуални игри, не знам дали това има някаква връзка с тази "земя Харапска". Също така има хоро "Арап". Тези персонажи и хорото едва ли имат връзка с Харапската цивилизация, а между Петрич и Неврокоп (Гоце Делчев) е един хвърлей място :)

   Изтриване
  2. Открих го.
   Благодаря!

   Изтриване
 11. До колкото зная има арапи в кукерските игри, Сурва е нещо различно. Харапа няма смисъл на български език, а и това не е древното име на селището, което между другото е открито след записването на Веда Словена.

  ОтговорИзтриване
 12. ВЕДА СЛОВЕНА трябва да се изучава години наред, за да се пише статия за нея. Не виждам обаче смисъл да се започва такова дело. Има достатъчно други данни, които могат да се използват.

  ОтговорИзтриване
 13. "Херман Шрайбер пък предава изказването на китайски летописец според когото хуните (скитите) са потомци на Шън Вей - създателят на първата китайска династия – Ша."

  Признавам, че нямам представа какво точно е казал г-н- Шрайбър, но дадения тук цитат не е верен. Династията Ша/Ся е основана от Ю Велики (на пинин Da Yǔ) и неговото родословие се проследява до далечния му прадядо - Жълтия император.
  От друга страна, щом хуните са потомци на създателя на първата китайска династия, то те самите са от китайски произход. Такава е нормалната логика. Да се твърди обратното, значи да се обърнат фактите с краката нагоре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо да е невъзможно първата китайска династия да е основана от чужденци? Аристокрацията на първите три египетски династии е от чужд произход. Касае се за едри хора с голям череп и рижа, рижо-кестенява коса.

   Римляните държат знанията си за държавно устройство на етруските, на които са подвластни до 6 век преди Христа.

   Хуритите пък имат митанска аристокрация.

   Както виждате - има достатъчно примери за това, че в една държава определена династия може да е основана от чужденци.

   Изтриване
  2. Някъде да съм казал, че не е възможно по принцип?
   Но тук става дума специално за китайските династии и хуните.
   Но, явно не сте запознат с китайските родословия и хронология, иначе щяхте да знаете, че династията Ся, макар наречена първа, всъщност се предхожда от периода на петимата императори. А нейния основател Ю Велики води произхода си от полулегендарния Хуанди Жълтия император, който всъщност е прародителят на китайските династии. Така че, ако хуните произхождат от династията Ся, значи произлизат и от Жълтия император. Освен ако не докажете,че той е хун, то следва да приемем китайски произход на хуните. Поне според сведението, което цитирате.
   Освен това изопачавате източника си. Той твърди, че хуните произхождат от китайска династия, а вие прокарвате извод, че хуните са родоначалници на китайската династия. Все едно да кажете, че сина е родоначалник на баща си.

   Изтриване
  3. Факт е, че по времето на Ша и Шанг в Китай се появява керамика, която е неразличима от тази на неолитна Източна Европа.
   Появяват се също брадви, върхове на копия и т.н. имащи прототип сред тези от Източна Европа. Появява се и писменост, като значителна част от знаците има прототип в Източна Европа.

   Тези данни показват, че стари източноевропейци са мигрирали в Средна Азия на няколко вълни и са наложили там своята култура. Белите мумии в Такла Макан, а и останките от светлокоси европеиди в Сибир показват кой при кого е отишъл и кой кого е повлиял.

   Глупаво е да се пренебрегва фактът, че много стари култури са основани не от автохнонното население, а от други хора. Няма никаква логика хуните да се изключват, няма логика да се твърди, че ранните китайски династии са основани от китайци след като е ясно, че по-развити хора са дошли от запад и са повлияли предците на китайците.

   Изтриване
  4. Оф, с предубеден човек няма смисъл да се спори, но ...
   По време на династиите Ша и Шанг. Значи след като те вече съществуват се появява въпросната керамика. Но пренебрегвате периода на петте императори, които предшестват появата на керамиката. Тук няма да дискутирам дали тя е същата като европейската или не, нито пък върховете на стрели. Всъщност има известна разлика.
   Къде е Сибир, къде Китай... Вярно, имат обща граница, някъде из Приамурието...
   Щом са бели мумими, значи ли на всяка цена хуни-траки?
   И от къде е ясно, че по-високо развити хора са дошли от запад? Кога е това нахлуване и от кога се датират първите китайски владетели?
   И защо изопачавате сведението - произхождат от китайска династия

   Изтриване
  5. Аз също Ви намирам за предубеден и то не малко...

   В египетските летописи също не се споменава, че царете на първите им три династии са чужденци от друг расов тип. Това го знаем благодарение на данните от археологията.

   Отново благодарение на археологията знаем, че хора дошли от Източна Европа са дали на китайците важни знания...Факт е, че организираното земеделие и скотовъдство, строежите, а и обработката на метали започват на Балканите хилядолетия преди да се появят в Китай.

   Това са фактите :)

   Изтриване
  6. Само дето археологията не ни казва нищо такова, това са си ваши интерпретации
   От кога е датирана тази керамика, от кога са тези бели мумии?
   Продължавате да премълчавате защо изопачавате сведението за произхода на хуните... Всъщност ясно е защо.
   То и египетската история я знаете колкото китайската и индийската, ама нейсе... пишете си небивалиците

   Изтриване
  7. Не са мои интерпретации...

   керамика от Китай

   http://www.hurstgallery.com/art/asian/JGM-01.jpg

   http://www.albertomanuelcheung.com/Neolithic%20Machiayao%20Jar.jpg

   Fine large jar symmetrically shaped, painted with brown swirl and dots motif. Neolithic period, Machiayao culture, ca. 3500 BC. H. 18.5 in (47 cm)

   http://www.christies.com/lotfinderimages/d51848/d5184848l.jpg

   Керамика от Източна Европа

   http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/55275025.jpg

   http://www.europeanvirtualmuseum.it/Dinamica/Route7000_file/cucuteni0.jpg

   http://2.bp.blogspot.com/_KugpuHRwBo0/TQtLPLVn53I/AAAAAAAAAPE/sKXiwQETbHA/s640/571px-CucuteniOmegaPottery.JPG

   http://img1.etsystatic.com/002/0/6108477/il_fullxfull.365899171_nvrk.jpg?ref=l2

   cultures of Cucuteni and Trypillia dating to around 7,000 years ago, early European cultures.

   http://www.pinterest.com/pin/470555861037847195/

   http://www.pinterest.com/pin/470555861037847211/

   Нека читателите сами да сравнят и решат кой е прав :)

   Изтриване
  8. Възможно е и аз да съм предубеден. Но все пак, за разлика от вас, съм склонен да приема тезата ви, стига да ми представите достатъчно убедителни доказателства за нея.
   Вместо това ми давате някакви снимки на грънци (тук изобщо не искам да омаловажавам керамиката като археологическа находка). Дори едната снимка е съвременна. На няколко пъти ви питах за датировка на тази керамика. Нищо от ваша страна.
   И какво имаме дотук като факти и доказателства?
   Първо едно споменаване на китайски източник, според който хуните са произлезли от първата китайска династия. Всъщност, не става дума за хуните на Атила, а за народа хунну, но да не задълбаваме и да приемем, че са идентични, въпреки, че няма доказателства. Та това сведение вие го обърнахте наопаки, като заявихте, че не е невъзможно хуните да са родоначалници на китайските династии, като се позовахте за доказателство, че се е случвало в световната история чужденци да основат нова династия. Но така и не отговорихте кое наложи да изопачите твърдението на китайския източник. Макар че, на фона на вашите твърдения за чужденците и основаване на династии, какво пък пречи чужденци да са основали първата българска династия? Щом се е случвало по света, що да не се случи и в България?
   2. Споменавате за някакви бели мумии в Азия. ОК, наистина има такива. Но отново никаква датировка. Никакви аргументи, защо свързвате тези мумии на всяка цена с траки или хуни. Просто намерени са бели мумии, значи непременно са траки. Съжалявам, но това не е аргумент.
   3. Керамика и върхове на стрели. Отново нямат датиране. Нито пък някакви данни за тях. Къде са намерени, в какво количество. Всъщност стрелите не са идентични и това се вижда в съответната ви статия в стария блог.
   4. Споменавате и прилика в писмените системи. Имало няколко знака от ранната китайската писменост, дето имали прототип в по-ранните находки на балканите. Тук пак остават някои неясни моменти. Например, каква е писмената система на Балканите и ранната китайска? Фонетична, сричкова, йероглифна? Кога е станало това проникване и влияние. Ако приемем за вярно твърдението ви, че хуните са основатели на първата китайска династия, значи трябва да е било в началото на третото хилядолетие пр.н.е. Защото тогава управлява династията Ся. Но най-ранните китайски надписи са от около 1500 години по-късно. За 15 века носителите на цивилизацията и основатели на Китай са забравили писмеността си и изведнъж се сещат за нея. Не ви ли се струва малко абсурдно?
   Поне на мен ми трябват по-солидни доказателства.

   Изтриване
  9. Защо ли не ме учудва, че стигне ли се до конкретни данни и факти мълчите. Честно казано изобщо не вярвах, че ще дадете някаква датировка на археологическите находки, нито отговор на въпроса за писмеността

   Изтриване
  10. Мълчанието понякога е признак на това, че на определен човек не му се занимава с глупости :)

   Изтриване
  11. Много се извинявам за невежеството си. Не знаех, че датиране на археологически находки е глупост. Горките археолози, дето се занимават с глупости като датиране, вместо направо да правят бомбастични хипотези. Пък какво или значат някакви си векове? Или горките лингвисти, дето се опитват да определят вида на съответната писменост. И те се занимават с глупости.

   Изтриване
  12. Не датирането на археологически находки е глупост а влизането в дискусия на неподготвен човек. Ако имахте някакви елементарни познания по древна китайска археология, нямаше да се налага да давам обяснение след обяснение.

   Обущарю, не по-високо от обущата! :)

   Изтриване
  13. Елементарно... да обвините опонента в некомпетентност и да се измъкнете.
   А дали имам представа или не е друга тема. Но дори и да нямам, обяснете на неподготвения, но критично мислещ читател. Има ли датирана китайска керамика от времето на династията Ся? Каква е писмената система на Балканите и ранната китайска?

   Изтриване
  14. Не Ви обвинявам в некомпетентност, а само констатитам, че сте некомпетентен по въпросите на китайската археология. Има разлика в установяване на даден проблем и обвинение...Дано да осъзнавате това.

   Дал съм достатъчно данни, за да може всеки що годе интелигентен и непредубеден човек да си направи изводи...За тези с елементарни познания, а и за предубедените никоя информация не е достатъчна.

   Изтриване
  15. Ясно, няма да бъдете по-точен. Отново се опитвате да бягате от конкретика, въпреки че не сте дал нито едно датиране на археологически находки.
   Тогава аз да ви дам малко сведения. Най-ранните находки на китайска керамика са от края на последния ледников период, открити в пещерата Сян­жен. Развитието на керамиката се проследява в археологическите находки и през новокаменната епоха - културата Хемуду, културата Яншао, развила се в културата Лонгшан. Последните изработват изключително фини керамични съдове.
   Всички те предшестват династията Ся и предполагаемото от вас хунско нашествие, дало едва ли не културата на древен Китай.
   Колкото до писмеността, първите находки с такава в Китай са така наречените оракулски кости, които специалистите датират от времето на династията Шанг. но, ако дошлите от изток хуни, са основали първата китайска династия, както твърдите и са дали културата и писмеността на Китай, то писмени находки в Китай трябва да има и от времето на Ся. Но такива няма, а оракулските кости представят една доста примитивна писмена система. Която си е възникнала на местна почва, а не е привнесена от вън от някакви митични нашественици. Остава открит и въпроса какъв е вида на писмената система, донесена според вас от Балканите и какъв е вида на китайската писменост.
   Изтриване
  16. Признавам, че чувството Ви за хумор е много добро! Същото обаче не може да се каже за знанията Ви относно китайската археология.

   Хайде помислете, ако в Китай се бе развила първата култура, ако там за първи път се бе появила първата керамика, то трябва да очакваме, че организираното земеделие, скотовъдство и урбанизация ще започнат в Китай. Това изобщо не е така.

   Източна Европа изпреварва Китай в следните области

   - организирано земеделие

   - организирано скотовъдство

   - поява на укрепени селища

   - обработка на мед

   - обработка на злато

   - леене на бронз

   - опитомяване на коня

   - създаване на ранна писменост

   Помислете и върху следното - приликата между китайската и източно европейската неолитна керамика не може да се отрече. Факт е обаче, че до този момент не са открити скелетни остнанки на монголоиди в Източна Европа от времето на Неолита, Халколита, или Бронзовата Епоха...За европеиди в Азия по времето на Шанг пише Филипс в "The Royal Ordes".

   Не си изграждайте знания от интернет, търсете сериозна литература...

   Изтриване
  17. Оф, почваме да се въртим в омагьосан кръг. Давам ви данни за китайска керамика от ранни неолитни култури, вие си повтаряте едно и също. А да ви мина през ума за независимо развитие?
   Ето ви китайска керамика от културата Лонгшан:
   http://en.wikipedia.org/wiki/File:CMOC_Treasures_of_Ancient_China_exhibit_-_black_pottery_goblet.jpg
   Ще ми покажете ли аналог от Източна Европа?
   Хайде, съгласен съм да приема, че всички тези китайски култури са плод на моето чувство за хумор, както и китайските родословия, периодът на Тримата царе и пет императори. Ще представите ли систематизирано вашата версия? Кога са се появили източноевропейските хуни, какво са заварили, как са основали държавата или каквото там смятате, че се е случило.

   Изтриване
  18. Ето ви датирана китайска керамика

   Lung-shan culture (2600 – 2000 BC)

   http://www.ihp.sinica.edu.tw/~museum/en/artifacts_detail.php?dc_id=8&class_plan=137

   Lung-shan culture (2600 – 2000 BC)
   http://www.ihp.sinica.edu.tw/~museum/en/artifacts_detail.php?dc_id=6&class_plan=137

   Lung-shan Culture ca. late 3rd-early 2nd mill. BC. http://www.ceramicstudies.me.uk/Lungshan.html


   Painted Patterns on Yangshao Pottery (3)

   Picture shows a pottery jar identified as of the Majiayao culture, which was produced 3,300-2,900 years ago. It was unearthed at Lintao County, Gansu Province.

   http://treasure.chinese.cn/en/article/2009-12/17/content_94085.htm


   Вече съм Ви представил линкове към неолитна керамика от Източна Европа...сравнявайте!

   Вие хитро прескачате споменатите от мен неща, поради това ще ги повторя -

   Източна Европа изпреварва Китай в следните области

   - организирано земеделие

   - организирано скотовъдство

   - поява на укрепени селища

   - обработка на мед

   - обработка на злато

   - леене на бронз

   - опитомяване на коня

   - създаване на ранна писменост

   Помислете и върху следното - приликата между китайската и източно европейската неолитна керамика не може да се отрече. Факт е обаче, че до този момент не са открити скелетни остнанки на монголоиди в Източна Европа от времето на Неолита, Халколита, или Бронзовата Епоха...За европеиди в Азия по времето на Шанг пише Филипс в "The Royal Ordes".

   Уотсън пък споменава, че в Китай леенето на бронз в сложни форми се появява по странен начин - не се наблюдава развитиие, а това свидетелства, че някой друг е дал на китайците знанията по леярство.

   Следните китайски думи дават индикация кой е това

   майжу-мед, метал

   лиенцу - ланец

   чуецу -чук

   Ето и моето виждане в синтезиран вид. През 4 и 3 хил. пр. Христа различни групи източно европейци започват да мигрират в посока изток. Това, че тези хора са опитомили коня не само им помага да се придвижват по-бързо, но им дава и стратегическо превъзходство пред другите народи, които срещат по пътя си.

   Установявайки се в Азия старите източноевропейци налагат в различни периоди своята култура върху част от местното население. Това става ясно от появата на неолитна източноевропейска керамика, нов тип погребение, нови методи на леене, използване на форми, които са типични за Източна Европа...и не на последно място се наблюдава и езиково влияние върху китайското население.

   Indo-European Vocabulary in Old Chinese. A New Thesis on the Emergence of Chinese Language and Civilization in the Late Neolithic Age by Tsung-tung Chang

   http://sino-platonic.org/abstracts/spp007_indo_european_chinese.html


   Correspondences of the Basic Words between Old Chinese and
   Proto-lndo-European1

   http://www.sino-platonic.org/complete/spp115_chinese_proto_indo_european.pdf


   Изтриване
  19. Аз нито съм начетен в китайската история(макар че много ми харесва тяхната култура),нито пък съм наясно до толкова с археология(освен че две години работех по 2 месеца на разкопките на Трапезица в Велико Търново,а след това изкарах и 1 месец при разкопките на някакво селище по новата магистрала) Но понеже съм се сблъсквал с разни данни а и понеже сега живея в този град,чета че в покрайнините на Стара Загора е имало медни мини датирани към 5-тото хилядолетие преди христа.А търсейки в интернет за най-старата китайска медна мина,ми излиза някъде към 2-рото хилядолетие преди христа.Според моя прост акъл(както се изразява бабата на жена ми)за да стигнеш до заключението че ти трябва организирано дълбане на скалата за да изкараш от там мед...значи вече знаеш как и какво да правиш с тая мед.Което ще рече че реалното откриване на как да се обработва е доста преди това.Също някъде бях прочел ,че мед добита от същите тези мини край стара загора е била открита нейде из Китай(разбира се навярно под формата на някакъв предмет)което отново според моя прост акъл би било редно да спекулираме ,че дори и да не е имало европейски преселници в Китай,то поне е имало обмен на стоки,и навярно култура.Обаче това с откритата мед от старазагорските медни руди в Китай,може да е просто спекулация,понеже не можах да намеря статията в която го прочетох това.
   А иначе чисто моя спекулация е че този жълт император може ли да е жълт заради някакви физически характеристики,като да кажем руса коса.Или просто е предпочитал жълтия цвят?

   Изтриване
  20. Г.Невенов, британския учен У.Уотсън казва без увъртане, че появата на леярството в Китай е странна понеже не се наблюдава развитие. Като от нищото древните започват да леят в калъпи от не просто две, а три, четири части. Никой не се научава на занаят от раз, нужни са опити, нужно е развитие. Като се има предвид, че най-ранните китайски оръжия и сечива са неотличими от тези на Балканите, то не е трудно да се разбере откъде са дошли учителите на китайците.

   Прочее, една от китайските думи за метала мед е майжу. Дали ще е случайност ?

   Изтриване
 14. Ммм даа,
  Ето едно писмо
  http://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_1874_%D0%B3._-_%E2%84%96_2_%28_%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_1874,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%29

  Та в това писмо се казва че турците са увещавали македонците че са македонци и да се отделят от Одринските и Дунавските българи, от Екзархията . Да създадат своя отделна македонска църква , като подпишат уния с папата. Униа - съюз- църковен , държавен,военен съюз ли е? Униатите - съюзници? . В случая църковна уния , но съществува и уния като 2 държави си изберат един Цар.Баща ми е от рода Гуновци от Горно , Долно Озирва/Горно, Долно Озирово/.в Северозападния Балкан.. Всички са над 1,80 високи . Та Хуни, Уни , Гуни съюз ли са на Траки и Скити? , Та какъв е произхода на тази дума Униа? .Македонците сега казват на Евросъюза - Евроуниа .????

  Рорик
  .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, уния може да се изтълкува и като съюз, думата идва от лат. unus-един.

   Изтриване
 15. думата идва от лат. unus-един.

  Уно доо, патре чинче ли беше, на влашки?

  Уно - един , единичен, единство/съюз/,единствени.Освен Гуно, сега се сетих че имаме у наше село и име Зерко. Нивите и сега му се казват Зерковото.
  Това ще са сигурно хунобългарите ,високи, даже светлооки , ковачи,коняри, земеделци,скотовъдци, които обаче хич не приличат на прабългарите , които сме учили е училище, ниски, кривокраки, с дръпнати очи.
  Харесали си хуните тучните поля край Дунава и останали тук.Леле,
  Остава да съм от рода на хуните. :)

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 16. Бих искал да споделя, че монголците (поне съвременните) никак не са дребни, а напротив - високи и едри, най-млакото в стравнение с китайци и японци. Същото съм забелязал и за узбеки. Според самите монголци това се дължи на начина им на хранене - предимно месо и мляко. Като се има пред вид, че до преди 50-60 години, а и в много отношения и сега, начина на живот на тези народи почти не се е променил от хилядолетия, то дори и да е имало монголи (не говоря за тюрки) сред хуните, то едва ли са били много дребни.

  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е днешните монголци да са сравнително едри, няма как да разберем обаче дали в армията на Атила е имало монголци, или са били други народи от Средна Азия.

   Изтриване
 17. Ключовото понятие е трако-кимерийци, които са представлявали според сериозни учени една етно-културна общност в древността. Според историческите атласи на Колин Макивиди, някъде през 1-во хилядолетие пр. Хр. по някакви причини общността се разделя, а на мястото на кимерийците се явяват скитите. "Зографската история" /писана на Атон/ ясно посочва че древните българи произлизат от кимерийците в Северното Причерноморие!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кимерийци, скити и траки са три групи на една и съща общност. Просто истината е неудобна за поддръжниците на официалните теории.

   Изтриване
 18. ,,КЕЛТО-КИМЕРИ,ТРАКО-ИЛИРИ''-така проф.Ганчо Ценов определя произхода на българите,тои не споменава пеласгите/пелгарите/ и разбира се след като казва трако-илири, то това не е и нужно.Мога да изброя 20-30 имена всички свързани с българите през различните векове, когато разнищя произхода им все се стига до келти,кимери,траки и илириСпоменахме,че залитания са правили много от добросъвестните изследователи на истоторията ни. как мислите и какво ше кажете изчерпателно ли е,иска ли добавяне или премахване на нещо от определението на проф.Ценов?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки учен има право на свое виждане и своя тепмнология.

   Изтриване
 19. ирена янчева19 юни 2016 г., 7:03

  Здравей, Павел ! Защо при толкова многобройни и твърде сериозни доказателства истината все още трудно си пробива път? Кога ще спрат спекулациите, кога ще се признае Атила за българин; факта, че траки - скити, наречени хуни са един и същи народ ? Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За истината човек трябва да се бори, тя никога не идва даром и спонтанно. Не виждам как тези,които разпространяваха лъжи, изведнъж ще си признаят греховете и ще заприказват различно.

   Изтриване
 20. ирена янчева19 юни 2016 г., 15:41

  Благодаря за точните думи , Павел !

  ОтговорИзтриване
 21. Ахаахахха някой най-после да публикува свястна тема , да видим с какво ще се защитят тюркофилите и българофобите .

  ОтговорИзтриване