10.05.2014 г.

ТАЙНАТА НА СКИТИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ


На всеки прогресивен човек е ясно, че историята, която днес четем е представена в извратен вид. Силните на деня винаги са диктували на хроникьорите какво да запишат. По-късно, с развитието на археологията като наука стана възможно да се проверят старите извори. Тогава политиците и влиятелните хора зад тях започнаха да упражняват влияние и върху археолозите. Поради политически натиск красивия тракийски град Сефтополис бе потопен под водите на язовир Копринка. Това е съдбата много други обекти от България, но също и от Украйна-там където е властвал могъщият скитски народ, чиито владения са се простирали дори и в нашата Добруджа. Не случайно тя е наречена Scyhtia Minor-Малка Скития.
Според съвременната наука скитите нямат нищо общо с траките, а са само техни съседи. Благодарение на това, че Теофилакт Охридки и др. наричата българите скити, някои изследователи решиха, че старите българи са иранци, т.е. роднини на пащуни, талишци, мунджани, иранци. Дали е така обаче, дали наистина старите скити, пред които даже Персия трепери са от един произход с народите на Средна Азия?

В интерес на истината нито Херодот, нито Тукидит, нито Страбон, или Плиний не съобщават за общ произход на скити и перси. Трябва да се подчертае и това, че в земите на Добруджа – старата Малка Скития, няма топоними и хидроними, които да се отличават коренно от тракийските и да са близки, или идентични с тези от Древна Персия.

В далечното минало, в балканската територия на скитите са регистрирани селищните имена Берое, Калатис, Суро-бара, Капи-Дава, Тамаси-дава, Томи. Те нямат успоредици от територията на древен Иран. На юг от Стара Планина обаче срещаме Берое, Каластра, Су-бара, Десу-Дава, Темнос, Томе.

В Малка Скития тече река Сурос, а в същинска Тракия е локализиран Веду-СуросВеду означава вода, а сур(ос) може да се обясни с блг. сур-бял, сивкав, белезникав.Същият елемент сур намираме в разположената в земите на скитите Суро-бара.

От Стефан Византийски знаем, че най-древното име на Дунава е Матоас. То бива считано за скитско от определена група учени. Благодарение на Страбон узнаваме, че в превод на гръцки Матоас означава ασιος-мътен, с мътни води. Действително в делтата на Дунава водата е мътна, а най-добрата етимология за Матоас е блг.диал. матя-мътя, размътвам. В Тракия намираме спомената от Прокопий Мундепа, чието име Владимир Георгиев превежда като мътна вода. Елементът мунд, мунт отговаря на стблг. монтити-мътя, смущавам.

Тези данни показват, че не е имало особена разлика между езиците на траки и скити. Потвърждение получаваме и от приликите в личните имена. Скитските Атей, Батек, Макент, Орик, Сатрак, Скит, Солий, Тевтар, Тимнес показват силна прилика с тракийските Атий, Батак, Макент, Орол, Сатрокент,  Скитоток, Солий, Тевкър, Тимасион...За жалост широката публика не разполага с представената тук информация. Укрити са още много други неща.

Едно от тях е фактът, че скитската религия се различава коренно от тази на персите, но показва много общи елементи с тази на траките. Благодарение на Херодот знаем, че скитите правят олтари само на един единствен бог – Арес. Той принадлежи и на тракийския пантеон. Дори според Йордан в древността се е смятало, че богът на войната произлиза от средите на гетите. С интересно име е Гето-сур - скитското божество на слънцето и светлината. При траките този бог е назован Суре-гет. От работите на Хезихий научаваме, че скитите наричат месечината Мес(пле) *. Траките също са почитали месечината, индикация за нейното название получававе от личното име Месак, то означава буквално месец, месечко

В скитския теоним Дита-гоя** и в тракийското лично име Дита срещаме думата дете, имаща диалектна форма дите в българския език. Херодот дава и друго име на скитски бог – Папайос. Както бихме могли да очакваме то се среща и при траките под формата Папас. Интересен феномен от скитската религия са особен вид свещеници -енареите, те са евнуси. При тракийското племе фриги свещениците наречени гали са също евнуси.

Общите неща между траки и скити не свършват до тук. Изкуството на двата народа е в зверинен стил, а приликите понякога са толкова големи, че е трудно да се определи дали даден артефакт е скитски, или тракийски.


Същото важи за остриетата на стрелите с триъгълно сечение ползвани от траки и скити. На практика те са идентични и показват един и същ начин на изработка. Идентични са също върховете на копия и късите мечове на траки и скити. Както траките, така и скитите ползват щит наречен пелта. То е направен от преплетени пръчки и е покрит с няколко пласта животинска кожа. Етимология на трако-скитската пелта получаваме благодарение на стблг. плести, плетон-плета, преплитам.

Макар скитите да ползват бойната брадва сагарис, а също копие и акинак, тяхното основно оръжие е лъка, тези хора са конни стрелци. Като такива са определени от Тукидид и северните траки – гетите. Това означава, че бойната тактика на северни траки и скити е една и съща. скитски боец в стълковение с гръцки хоплит
скитски боец

Не само религията, топонимите, хидронимите, личните имена и въоръжението на траки и скити показват общи неща. Приликите са много повече и от различни области. Херодот разказва за скитския обичай да се прави ритуална чаша от черепа на повален враг. За абсолютно същия обичай при траките разказва Луций Флор. Трако-скитската традиция е пазена от българите до Средновековието когато Крум Страшни посича Никифор Геник и прави от черепа му чаша, с която черпи своите придворни. Няма сведения персите да познават тази практика...

Херодот представя и друга интересна информация, а именно, че знатните траки белязват телата си с татуировки. Това сведение е потвърдено от избражения по гръцки вази. А от добре запазени балсамирани тела на скитски царе става ясно, че скитите също са украсявали телата си с фигури на животни. В по-късни времена на тази традиция е сложен край с приемането на християнството.
Отново, от бащата на историят знаем, че при погребение на благороден тракиец, неговата жена се жерва доброволно следвайки своя съпруг в отвъдното, като счита това за голяма чест. Човешко жертвоприношение е описано и при скитите. В погребенията на двата народа често се полагат тела на коне, срещат се и колесници. Отново при двата народа над гроба на цар се вдига висока могила.
Друго общо нещо между траки и скити е консумацията на кобилешко мляко. При траките този обичай е свързан с времената от преди Троянската Война. За тракийската благородничка Харпалика се разказва, че баща й я научил да пие мляко направо от вимето на кобилата.

Според руската изследователка Олга Дашевская царските скити практикуват изкуствената черепна деформация. Александър Монгаит допълва, че този особен обичай се среща в Черноморските степи поне от времето на Бронзовата епоха. Й.Йорданов също представя интересни данни в своя работа, от която научаваме, че изкуствената черепна деформация се практикува на територията на България от Каменната епоха.

Прилика между траки и скити намираме и в носията на тези хора. Знаем за това благодарение на археологически находки, а и на изображения от древността. скитски носии

Най-интересното е, че скитската и тракийската народна носия са почти идентични на българската женска носия – факт показващ, че ние сме потомци на тези хора, които учените съвсем лекомислено обявиха за изчезнали.


Това, че траки и скити делят един и същи корени обяснява защо Стефан Византийски твърди, че скитите са тракийски народ. Дион Касий поглежда нещата от друг ъгъл, за римския летописец тракийското племе даки е клон на скитите. Страбон определя саките като източни скити, а много преди това Аристофан нарича саките траки. Страбон е и този, който причислява сарматите към скитите. За същите тези сармати Прокопий разказва, че са считани за част от семейството на гетите.

Нека направим кратко обобщение на фактите укрити от широката публика:

1. От свидетелствата на Ст.Византийски, Д.Касий, Страбон, Аристофан и Прокопий става ясно, че траки и скити са хора от един и същ произход.

2. Съществуват общи религиозни вярвания при траки и скити.

3. Значителна част от въоръжението на траките е показва силна прилика с това на скитите.

4. Погребалните обреди на траки и скити са изключително близки.

5. Двата народа практикуват познават изкуствената черепна деформация.

6. Изкуството на траки и скити е в зверинен стил.

7. Траки и скити делят общи лични имена.

8. Както траките, така и скитите правят ритуални чаши от черепа на враг.

9. При двата народа благородническата класа татуира телата си.

10. Траки и скити ползват кобилешкото мляко за пиене.

11. За северните траки и за скитите е типично това, че са конни стрелци.

12. Както мъжката така и женската носия на скитите показва прилики с тази на траките.


Понеже тези важни факти останаха в тайна дълго време, то е напълно логично, че част от широката публика прие твърде твърдението за иранския произход на скитите, а с това и за иранския произход на старите българи. Тази забуда отрови съзнанието на много хора и без съмнение ще сее проблеми още дълго време.

Без да се обясни кои са скитите, нашата история остава осакатена и уязвима за манипулации. От изнесените в тази работа данни се вижда, че ние сме лъгани относно произхода на скитите и връзката им с нас. Народът обитавал от незапомнение времена земите на Украйна, а и други територии е от същия произход както и траките. Това обяснява защо още през пето хилядолетие преди Христа материалната култура на Тракия е почти идентична на тази от Древна Скития. Керамиката от Триполие е трудно различима от тази от културите на Варна, Пловдив, Хотница...

По време на Палеолита траки и скити са били един народ. В последствие, поради нарастване на населението на Балканите една част от хората е мигрилала на север – в Черноморските степи. От там следват преселения и по други места. Ясна граница между траки и скити не е имало. Понеже и двете групи са от един произход и имат близки езици и култура, взаимното съжителство е било лесно. Скити живеят в тракийските територии на юг от Дунава, а траки обитават и Черноморските степи.

Когато римляните покорявят Тракия скитите остават свободни...и не изчезват мистериозно както им се иска на някои учени. Тези скити са наречени хуни в по-късно време. Приск Панийски – най-големият авторитет по бита на хуните не споменава нито веднъж за хора със странен вид. Той нарича Атила и Бледа царски скити, определя дрехите на Атила като скитски, нарича песните за него скитски.

Безсъвестни хора ненавиждащи нашия народ определиха хуните като монголоиди, макар да нямаше доказателства за това. Хунската материална култура не се появава в Източна Европа едва през IV век, не, тя си присъства много по-рано защото е скитска. Така наречените хунски котли са ритуални скитски котли, които ги има в Добруджа още пред първото хилядолетие преди Христа. Останалата хунска материална култура не се различава от скитската от по-ранни времена. 

Самото име хуни се обяснява със стблг. унии-по-добър, в смисъл на благороден. Така наречените хуни са царските скити споменати от Херодот. Става дума за едно силно доминантно племе, на което всички останали жители на Черноморските степи са били подчинени. Дори и името скити се тълкува на български език. Това е открито от проф. Ганчо Ценов, който представи свидетелството на Страбон, че скити означава номади, т.е. скитащи се, а обяснение получаваме от старобългарския глагол скытати сен- скитам.

След възраждането на България през II век, родствените траки и скити продължават да работят за пълното изтласкване на римляните от Балканите. Този амбициозен проект е осъществен през 680-681 година. Разбира се не всички траки и скити имат щастието да са жители на свободната България. В територията на Гърция, а и в Мала Азия остават много траки. По-голямата част от скитите остават в земите на Украйна и стават деди на днешните украинци.


Това обяснява защо в България има древен град Преслав, а в Украйна Переславец. Това обяснява също защо украинците все още носят киката типична за старите българи, а и защо староукраинския език е почти неразличим от старобългарския. Това обяснява защо И.Дуриданов тълкува тракийският топоним Курписос с украинсикия глагол корпати-копая...Не, че украинците са траки, не те са потомци на скитите – братя на траките. Както в древността е имало прилика между езиците на траки и скити, така и днес има прилика между български и украински.

Навярно повечето читатели на тази статия са останали изненадани от изнесените данни.Следвайте логиката обаче, не ми вярвайте, търсете сами и проверявайте! Помислете – възможно ли е двата най-войнствени и най-силни народи на Източна Европа – траки и скити да изчезнат като сняг през летен ден? И как за Бога от нищото се появиха нови народи, които обаче имат същите обичаи и език като тези на изчезналите траки и скити? От гледна точка на демографията това е невъзможно.

Лъжите за изчезването на траките и скитите са съчинени по ред причини. Когато се скрие родствената връзка между два народа, вече е лесно те да се насъскат един срещу друг. Войната винаги е носела големи доходи на тези, които изкуствено предизвикват конфликти. Не е случайна поговорката – Двама се карат, третия печели.

Скрият ли се и подвизите на предците на един народ, наследниците губят примера на своите деди, оставят без корени и лесно биват използвани от чужденци. Без национална гордост и достойнство всеки народ е обречен да изчезне. Ако ти не уважаваш себе си, как ще искаш уважение от другите?

Ние имаме с какво да се гордеем. Дедите ни изградиха силни държави не с кръвта и потта на милиони роби, а със собствен труд и умения. Предците ни не използваха по-слабите, а им подаваха приятелска ръка, разпространяваха искрата на познанието и бяха носители на свободата. Ние носим същата кръв, имаме и същите възможности.
Време е да отхвърлим дрипавата дреха наметната ни от чужденци и да заживеем като горди и осъзнати българи – силни, но и добри, решителни, но и изпълнени с любов към ближния. Време е да бъдем Българи!
П.С. ИЗЛИЗАМ В ОТПУСК, НЯМА ДА МОГА ДА ОТГОВАРЯМ НА КОМЕНТАРИ ДО НАЧАЛОТО НА АВГУСТ.


178 коментара:

 1. Цитирам:"но също и от Украйна-там където е властвал могъщият скитски народ, чиито владения са се простирали дори и в нашата Добруджа..."
  Това навежда на мисълта,че скитите българи, се заселват в посока от Украйна към днешна България -,Добруджа.Противоречиво е на целия ти епохален труд,който доказва,че ядрото,основата,зародишът на всичко българско започва от ТУК,ОТ ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ! Не е зле да се внимава,защото при огромната работа,която вършиш,може да има пропуски,но не бива непоследователност,а такава има,дори и да е вследствие на начина на изразяване!Може би е и вследствие на определена несигурнос,но това трябва да се казва,за да не излиза,като слабост.Перперикон и Перперек и двете ги има в историята.Тогава защо изборът пада върху Перперикон!?Защото звучи по тежко и академично ли?Масон го наложи,в интерес на истината!Но не е българско! Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че съм дал доста добра локация на прародината на траки и скити - Балканите. Ето и думите ми - По време на Палеолита траки и скити са били един народ. В последствие, поради нарастване на населението на Балканите една част от хората е мигрилала на север – в Черноморските степи. От там следват преселения и по други места.

   Ето, аз обяснявам, че ядрото на трако-скитския етнос е на Балканите и от там е започнало преселението в други посоки.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Анонимен11 май 2014 г., 3:34

   Колега, отрепал си се с този епохален труд. С този Сизифовски труд. И в крайна смета .......... всичко слиза на една дробна черта. Колкото по-назад се ровиш в произхода на този и онзи, толкова повече стигаш до извода, че произходът е един. Скити, траки, перси, цигани, китайци ........всичко идва от едно место. Само дето е мигрирало наляво надясно. Това е.

   Изтриване
  3. Не сте чел внимателно :)

   Произходът на различните хора е различен и в това няма нищо лошо. В тази статия е обяснено каква е причината да има толкова много прилики в културите на българи и украинци. Обяснено е също, че старите траки и скити са деди на българите, че в по-късни времена скитите са наречени хуни и, че хуните не са монголоиди.

   Това е :)

   Изтриване
  4. Не си виждам коментара,а беше на място.И какво лошо,ако човек си признае някаква грешка,в случая дори и не толкова важна.Човек трябва да бъде силен за тия работи.Започне ли шикалкавенето,край на великите неща.Колко му е да изтриеш коментар,вместо да отговориш.Грешен път!А,може и да си се извисил над някои "дребни" неща.Дано не е вярно,макар да е човешко,но си спомни за римският император,който карал роба си да го буди с думите:"Помни,че си смъртен!"

   Изтриване
  5. Сигурен ли сте, че изобщо сте изпращали коментар и, че е за тази тема?

   Изтриване
  6. Tebe si te znaem sparo, che imash cenzura v bloga i staria beshe taka samo gotinitebneshta puskashe i hvalbite a pak kritikata trieshe na porazia.I TUKA SI SASHTIA!

   Изтриване
  7. Благодаря ви много за това, че намирате сили да пишете такива хубави статии за нашата история, въпреки злобните нападки на противниците ви!Те или не са българи, или са забравилипроижода си напълно и виждат вав вас това, което не могат да постигнат.Карайте смело, много хора ви четат и ви поддържат

   Изтриване
  8. Чета те Павка и си казвам ей богу, има достойни българи в тая държава!За мен си втория Хайтов, той така увлекателно разказваше и знаеше как да разрови най-важното от историята.Николай си замина, лека му пръст, дано ти да си жив и здрав та да ни радваш още бая време, че имаме нужда от такива като тебе в това време разделно.
   Цветан Стойнев

   Изтриване
  9. A ZASHTO RUSNACITE KAZVAT NA SKITITE SKIFUI,MOZHETE LI DA OTGOVORITE NA TOZI VUPROS?

   Изтриване
  10. Смятам, че това се дължи на възприемането на названието от гръцки - ΣΚΥΘΟΙ, а гръцката буква Θ се предава в руския с Ф.

   Изтриване
  11. Благодаря Ви г-н Стойнев! Хайтов е вдъхновение за мен, то е един от великите Българи!

   Изтриване
 2. "СУР"
  -"...приСУРи се Шар планина, та затисна три овчеря" - това е оригиналния текст на кавър версията на В. Балканска. Когато навали първият сняг, планината посивява-побелява и тъй като тревата и снега не са още слегнали, то снегът не може да се изгази от стадата. Фактите са около нас за този който има очи и сърце за БЪЛГАРСКОТО.
  Думата СУР с точния си смисъл съществува и до днес.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се и съмнявам, че думата сур все още се пази в някои български диалекти. Нашият език е изключително консервативен.

   Изтриване
  2. Винаги съм се чудила какво значи "суро ягне", но явно ще да е бяло.

   Изтриване
  3. Да, значението би трябвало да е бяло, или светло сиво агне.

   Изтриване
  4. Да, както и сурва, сурва година......

   Изтриване
 3. Поздравления за статията. Винаги ми е интересно да чета Вашите статии и с нетърпение очаквам всяка нова такава. На една от илюстрациите, мисля че тази за изкуствената черепна деформация, е изобразена жена с накит като корона на главата. Много прилича на
  "сокай", който се е носел в Габровско и В.Търновско и на други места в северна България до Освобождението 1877-1878г.. Всяка по заможна девойка при омъжването си е носела "сокай", който после се е пазел като светиня. Не знам дали има връзка със скитският накит за глава, но е интересна тема за размисъл. Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, така нареченият сокай е атрибут на древната скитска и тракийска женска носия.

   Имато право и за социалния статут на това украшение, в древността то е било предназначено за богатите, благородническата прослойка.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Sparo, da znaewsh, che mnogo me razsardi sega s taia pisanica za skitite deto na nishto ne prilicha.Samo edna shepa ofce ti se kefat shtoto ne chatkat kak manipulirash i omotvash.Znachi cial sviat znae, che skitite sa iranci, ama ti si bash uchenia deto e vdial istinata, tui li be?Posmali malko be pich, namali oborotite, che shte se spukash ot gordelivost.To biva olivane, ama tva tvoeto mina siaka granica, dano se usetish navreme.
  Tvoi priatel

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре приятелю :)

   Бъди обаче по-конкретен, кажи какво точно съм измислил, кой факт съм предал невярно? Всеки, на когото нещо не се хареса може да отрича, но съвсем друго, ако аргументира своето възражение.

   Изтриване
  2. Цял свят знае и вярва това, което му се внушава - методи за манипулация, измама, хипнотизиране, подчинение, контрол, блокиране на мисловните и аналитични функции на мозъка са разработени и прилагани повсеместно, с кулминация в днешно време. Така че какво знае (какво се внушава на) целия свят не е аргумент.

   Изтриване
  3. Тоя хейтър (Анонимният) от къде дойде даже не знае какво иска да каже и аз съм срещал сляпи хора като него които нямат място в България

   Изтриване
  4. Anonimen, спри да спамиш и се научи да пишеш на български.

   Изтриване
 5. Последната ти картинка не се вижда, а линка под нея дава грешка.

  ОтговорИзтриване
 6. Традиционното схващане за скитите е тотално остаряло
  Теориите, родени по конюктурни съображения през 18-19 век днешно време изглеждат смешни и нелепи
  Чудесно е че Павел се хвана да обобщи разумните нови хипотези и то в светлината на българската история.
  Това е задължителна част от реформацията на българската исотрия, която тече и ще завърши успешно колкото и да не се иска на всякакви -фили -мани и прочие небългари

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като се види колко данни са укрити от читателите, става пределно ясно, че на старите теории не може да се вярва. Разумният човек винаги гледа напред, винаги проверява и така винаги намира истината.

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Анонимен13 май 2014 г., 0:17

  Драги приятелю !

  Преди известно време ти писах за моята среща с планината България в Южна Италия в залива при Саленто. Неочаквано получих няколко реда написани от някой Стоян Радулов, когото не познавам, във връзка с тази планина. Авторът обяснява, че планината дължи името си на българи, които още в V в. сл. Хр. се заселват в нейното подножие и основават град, който се нарича Челле ди Булгерия. Когато човек наблюдава планината от север, тя приличала на легнал лъв, чиято глава гледала на изток. Лично аз имах възможността да я видя от Саленто (от югоизток). Освен че беше чудно красива, приличаше на легнала жена с подчертана женственост. Напълно оправдаваше името си !
  Освен това авторът пишеше, че народът ни произхожда от пелазгите, най–старите заселници на Балканите (веднага си помислих за Пела, столицата на Македония). Названието „траки“ било измислено от гърците с унизителна цел. То наподобявало турското „гяури“ и затова не е правилно да се употребява с научна цел. По такъв начин народите, които не притежават собствени достойнства се стремят да дискредитират другите, та ега и те някакси да изпъкнат по този начин.
  Мисълта ми е, не би ли трябвало да изоставим това „траки“ понеже, както съм чувал, „българи“ означава точно обратното !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с това, че траки не е названието, което нашите деди са употребявали за себе си. Името траки може да се сравни с името немци, народът, който ние познаваме като немци нарича себе си Deutschers.

   Пеласги, или по-точно пеласти е самоназвание на част от древните обитатели на Балканите. Смятам, че то има връзка със стблг. плавъ-рус, светъл, златист, навярно пеласти означава светлокоси, или пък древни.

   Изтриване
 8. Господин Серафимов, похвална е работата Ви, но в някои случаи допускате увличане по политическото съвремие. За каква Украйна говорите. В такъв случай, княз Светослав Киевски и майка му Болга, украинци ли са или руси. Не съм лингвист, но така наречените украински и белоруски езици не са близки до българският език. Най-близък е руския и то с западните български наречия. От показания на рисунката човек, с условна кика, се виждат ярко изразените му скули. Той е антропологично различен от човека на снимката, който има явно семитски произход. Предполагам, че от страната на главата му, която не се вижда има симетрична плитчица. Явно огромния материал който трябва да пресеете ви изморява и се допускат малки, но провокативни пропуски. Предполагам, че не е умишлено заиграването с Украйна, която съществува от 1956 година по политически съображения. Там има и един народ, който предполагам, както и траките и скитите не са изчезнали и той не е изчезнал. Това са козарите, хазарите. Та тези хора, считащи се за украинци, са хазарите. Нали точно те предизвикаха трагедията в белоруския Хатин , а сега в Одеса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само украинците имат право над името руси, руснаци. Днешните руснаци са московити от групата на венетите, наричат се руснаци едва след времето на Иван Грозни.

   Не е верно, че руският е най-близък до българския, украинския е много по-близък.

   За хазарите може да имате право...

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, съгласно Вашето виждане за това, че наследниците на Киевска Рус са украинци, то възниква един особен въпрос! Княз Святослав Киевски съгласно това виждане е украинец. Значи, в историята, не трябва да се пише, че руския княз Светослав е унищожил българската държавност в прохода си към Константинопол, а украинският княз Светослав! Това би било справедливо, ако нещата стоят така. Ето отново преплитането на съвременна политика и история. А за езиците грешите. В една малка територия каквато е България има много наречия, но по-важното е, че ако не е литературният език изучаван в училище, източните и западните крайща от страната не биха се разбирали. И още, как е правилното название, българи или болгари, и едва ли означават светлите, та ние не сме илюминати.

   Изтриване
  3. Трябва да се запознаете по-подробно със събитията. Не Светослав затрива българската държавност, а гърците. Те смачкват Борис и го отвеждат като заложник в Константинопол. Гъркът Калокир е и този, който кара Светослав да нападне България.

   Светослав от друга страна унищожава държавата на хазарите. Същите хазари, които няколко века по-рано унищожават Стара Велика България.

   Изтриване
  4. Доколкото знам днешните "украинци" са варяги. В Украйна има и много хазари това са понастоящем евреите.

   Изтриване
  5. Хазарите са днешните евреи.

   Изтриване
  6. Не съвсем. Част от хазарите приемат юдаизма, но евреите правят разлика между хазари и евреи.

   Изтриване
 9. Иво Иванов. Павка, бях гледал в едно предаване за история, където се говореше за клатенето на глава, че е било типично за гетите или за даките, не съм сигурен. Това клатене на глава, обратно на целия свят, ни е останало от старите траки, когато клатим одобрително, за другите народи е знак за несъгласие. Гледах това предаване доста отдавна, и почти го бях забравил, можеш, ли да кажеш по-конкретно по въпроса. Водещия, естествено, беше привърженик на иранската теория, но призна чистосърдечно, че клатенето на глава е остатък от някое от тези две племена, но не помня кое казаха, май беше за даките.Супер материал, поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения, нито даже предположения какъв е произхода на необичайното за други народи клатене на глава у нас...Няма ли извор, всичко си остава спекулация.

   Изтриване
 10. Като човек който от 10 години се мотае по тези територии (Украйна и Южна Русия) и владее (донякъде) и двата езика, мога напълно да подтвърдя думите на Павел за тях. Цялото северно Причерноморие е населено с наследници на скитите, включително и южната част на Европейска Русия, където част от хората говорят смесица от руски и украински език.Не бива да политизираме античната история от гледна точка на съвременните държавни граници. И до ден днешен на руснаците от Русия в Украина им викат маскали (пише се москали). Руснаците пък наричат украинците "хохлы" от хохол (киката която са оставяли на главата си). Наследниците на хазарите живеят малко по на север - Чернигов, има ги и от другата страна на границата - в Беларус и Русия.

  Тодор

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за сведението относно името москали използвано за руснаците. Знаех, че се използва в един определен регион, но не знаех, че всъщност използването е масово.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Тодоре, и други са живели по тези земи и други части от огромната територия. Това е политическо название от съвременността. Нима като кажем трънчани, не трябва да разбираме българи. А наречието в трънския край е много близко до руския език. Да Московското княжество обединява много тракийски семейства, а те считат себе си за одриси. За това и държавния герб на Русия е идентичен с герба на Източната римска империя-Византия. Колкото до хазарите, те населяват основно Полша. Вторият хазарски каганат е Полско-литовското княжество с особеният си герб наречен лелива. Населили са се и около Балтийско море-така наречените прибалтийски републики, една от които е Литва. Още повече, че полско-литовското княжество е завладяло московското княжество. Нещата не са толкова еднозначни и праволинейни. След това Руската империя владее Полша. Какви тогава са поляците, венди? Не е вярно, те са хазари или там доминират хазарите.

   Изтриване
  3. Анонимен, нещо съвсем си се объркал. Полско-Литовското княжество е наследник на литовското което е обхващало цялата съвременна Беларус и част от северна Украйна (днес децата в Беларуас го учат в училище). Хазарите са приели на времето юдаизма и макар чер повечето от тях днес са християни , подигравателно все още им викат "жиди". Външно също доста се различават от русите поляци и населението на западна Беларус и Литва. Наследниците на хазарите са тъмнооки и чернокоси хора. Изобщо хората в региона който обсъждаме (Севрното Причерноморие) знаят че са с местен произход и въпроса за някакво преселение никога не е поставян като такъв. Само ние българите се чудим какво да измислим на тема "екзотичен произход". В Беларус много се смеят на теорията че милионите "славяни" тръгнали да се разпространяват от Припятските блата.

   Изтриване
  4. Тодоре, никак не съм се обълкал. Другото си е твое мнение. Но защо реши, че хазарите са "тъмнооки и чернокоси". От кой източник идват сведенията които ползваш? Жиды в бившия СССР наричат евреите. И Вазов има стихотворение "Жидов гроб" за предателя на Търновската крепост, който е от еврейски произход. Така, че жид не означава хазарин. И къде си видял и чул, някой от жителите на тези области да се определя като хазарин, по точно е козар. И до сега Каспийско море е наричано Козе море. Може би ентусиазма ти идва от това, че някои считат евреите "ашкенази" от Западна Европа за хазари с особеният им език "идиш" на основата на немския език. Полско-литовското княжество е завладяло Московското княжество, но когато нещата взимат обрат, "леливата" започва да нервничи. И между впрочем, кой спира турците при Виена, австрийци, обединени войски на Европа или Полша? Задкулисието не е от днес, то има следи далеч в миналото.

   Изтриване
  5. Анонимен, историята не започва с бившия СССР и истината не се търси само в книгите. Полезно е да се поразходиш по тези места, да поговориш с хората каво знаят те за произхода си и да видиш как изглеждат. Има райони (особено в севрната част на Украйна) където хората доста се различават по външен вид от останалото население. Съседите им подигравателно ги наричат жиди (не че те сега изповядат юдаизма), но се знае че някога са били свързани с тази религия. Знае се добре че в края на 8 век хазарите (или поне техния елит) приемат юдаизма като официална религия. Трябва също да се прави разлика между еврейски етнос и хора които изповядат юдаизма. Не твърдя че всички евреи от Източна Европа произлизат от хазарите, но в Украйна определено има такива и те самите го знаят. За полско-литовското княжество си прав. Не съм професионален историк и не смятам да влизам в научни спорове. Само казвам какво съм видял и научил при пребиваването ми в тези места.

   Изтриване
 11. Когато римляните покорявят Тракия скитите остават свободни...и не изчезват мистериозно както им се иска на някои учени. Тези скити са наречени хуни в по-късно време.


  По-голямата част от скитите остават в земите на Украйна и стават деди на днешните украинци.


  В един от по-старите си постове, твърдяхте, че антите са предци на украинците.
  Да разбирам ли, че народностното название се е променяло : скити-хуни-анти-украинци?
  По-горе из коментарите ви прочетох някакво смътно обяснение за Киевска Рус.
  Бихте ли бил по-конкретен? Смятате ли, че Киевска Рус е държава на украинците, а Игор и Святослав са украински, а не руски князе? Ако е така, бихте ли посочили поне един извор от онази епоха, в който се споменава за Украйна и украинци и как бихте обяснили факта, че, споменатия от вас Иван Грозни от московците, които, според вас са венети, води родословието си директно до княз Игор.
  Иван ІV Грозни - Василий ІІІ - Иван ІІІ Велики - Василий ІІ - Василий І Велики - Дмитрий Донски - Иван ІІ - Иван І Калита - Данило (Данаил) - Александър Невски - Ярослав ІІ - Всиволод ІІІ Болшое гнездо - Юрий Долгоруки - Владимир ІІ Мономах - Всеволод - Ярослав І Мъдри - Владимир І Велики - Святослав І - Игор - Рюрик.
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имената на народите се менят с вековете, за иранците важат следните - артеи, кефени, перси, хорсари.

   Украйна е ново име, старата Рус е там, където е Киев, а не където е Москва, там територията в някои карти е определена като Московития.


   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81.%D0%B2%D0%B5%D0%BB.%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_1593_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%B4%D0%B5_%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%B5.jpg

   Изтриване
  2. Ето още една карта :) http://www.bergbook.com/pictures/25953-02.jpg

   Изтриване
 12. Благодаря за картите, нямаше нужда.
  Зададох някои съвсем конкретни въпроси, надявах се на отговор.
  От отговора ви разбирам, че предположението ми е вярно и действително народностното име се е променяло, както посочих, поне според вас. Но, щом хуните са скити, значи не са траки и съответно прадеди на българите нали така. Вярно, роднини, но не и идентични.
  Очаквам все пак да коментирате родословието на Иван Грозни и защо един венет, според вас, води произхода си от първите князе на киевска рус, които, би трябвало да са скити, ерго анти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То и пеоните не са мизи, но това не означава, че нямат общи тракийски корени.

   Иван Грозни е по кръв грък...син е на гъркинята Зоя...

   Изтриване
  2. Дадох родословие по бащина линия, не по майчина, хайде да не измествате въпроса. Или нямате отговор и увъртате?

   "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK15 май 2014 г., 12:34
   Руси, това е било названието им. На север от тях са живели московитите, които възприемат това име след 15 век."
   Значи в поредицата, между анти и украинци, следва да прибавим и руси.
   Извинете, но бихте ли дали малко сведения за народа московити? Той идентичен ли е с венетите? Това име засвитетелствано ли е в някои извор отпреди основаване на град Москва от Юрий Долгоруки през 12 век.
   Очаквам да отговорите защо един княз на московитите води родословието си от княз Игор.

   Изтриване
  3. Венети е име на цяла група, както германи е име на цяла група.

   Ако имах повече сведения за московитите, щях да съм писал за тях.

   Изтриване
  4. Продължавате да отбягвате въпроса са родословието.
   А дали московити не е просто наименование на жителите на московското княжество?

   Изтриване
  5. Анонимен16 май 2014 г., 9:03

   Е, как става така, че Иван Грозни е наследник по права мъжка линия на Игор и Святослав, щом Киевска Рус и Московското княжество нямат общо?

   Изтриване
  6. Виждам, че на други места отговаряте, но тук продължавате да пазите мълчание. Нямате отговор или отговорът не ви харесва?

   Изтриване
  7. Стремя се да не си губя времето с глупости и да обяснавам елементарни неща :)

   Изтриване
  8. Все пак, ще бъдете ли така добър, да отделите от ценното си време и да отговорите на елементарен въпрос?
   Или просто така ви е по-удобно, да отбягвате въпроса?

   Изтриване
  9. Въпросът не е елементарен, а глупав, вече посочих, че се старая да не си губя времето с глупави неща.

   Изтриване
  10. Просто шикалкавите, защото нямате отговор. Така ви е по-лесно, нали? Вместо отговор - да обяснявате колко е глупав въпроса. Простете глупостта ми, но не виждам нищо глупаво в него. Но, за да стане още по-глупаво, как бихте обяснили факта, че Олег преди да стане киевски княз е бил княз на Новгород, който е доста по на север?
   Всъщност, нямате никакво обяснение, но не ви стиска да си признаете, че говорите глупости. Московското княжество, от което по-късно произлиза Руското царство, е естествен продължител на Киевска Рус и обединява около себе си различните руски княжества.
   Вашето твърдение за украинците е равнозначно на това да кажете, че македонците са различни от българите и са носители на старата българска държавност.

   Изтриване
  11. Поредната глупост, радвам се, че не си загубих времето в излишни обяснения :)

   Изтриване
  12. Анонимен20 май 2014 г., 9:44

   Може и да е глупост, но тази глупост е становището на историческата наука. Може и да има спорове между историците относно някои детайли като, примерно, произхода на Рюрик - славянин или варяг, но нито руските, нито западните историци не оспорват основните неща в историята на Русия.
   Няма значение какви са причините точно около Московското княжество да започне обединението. Можеше и около Тверското или Владимиро-суздалското да е, примерно. Но историческите обстоятелства са били такива, че Московското става център на обединението на разпокъсаните руски удели.
   След като вие излизате с нова хипотеза, във ваша тежест е да докажете защо официално приетата теория е глупост и да представите доказателства за вашата теза. Вместо това избягвате един обикновен въпрос и само повтаряте колко е бил глупав и как не желаете да си губите времето с него. Но, докато обяснявате всичко това, можехте да дадете един отговор. Но не ви стиска и затова шикалкавите, което не ви прави чест.

   Изтриване
  13. Изобщо не ме интересува становищено на официалната историография...

   Изтриване
  14. Дайте вашето, подкрепено с доказателства. Засега само хвърляте едно твърдение и отказвате категорично да отговорите на въпрос, който го опровергава

   Изтриване
  15. Отказвам да отговарям само на глупави въпроси..

   Изтриване
  16. Анонимен21 май 2014 г., 9:35

   И кое е глупавото на въпроса?
   Вярно ли е твърдението, че Иван Грозни е пряк потомък по мъжка линия на Игор и Святослав или не е вярно?
   Ще дадете ли някакви доказателства за твърденията си?

   Изтриване
  17. И кое са глупости, ще уточните ли или просто ще повтаряте едно и също, за да избегнете отговор

   Изтриване
  18. Глупост, а и лъжа е това, което ми приписвате, никога не съм твърдял, че " Иван Грозни е пряк потомък по мъжка линия на Игор и Святослав"

   Ако желаете да продължите дискусията трябва да спрете с манипулациите.

   Изтриване
  19. Анонимен22 май 2014 г., 9:45

   А ще посочите ли къде казвам, че ВИЕ твърдите, че " Иван Грозни е пряк потомък по мъжка линия на Игор и Святослав" ?
   От самото начало на дискусията това е МОЯ въпрос към вас, на който все още очаквам отговор.
   Май ми приписвате собствените си манипулации

   Изтриване
  20. Мисля, че е време да спрете това, което ползвате...не Ви се отразява добре.

   Изтриване
  21. Анонимен23 май 2014 г., 9:28

   Минахте и на личностни квалификации... Пълно безсилие от ваша страна.
   Твърдите нещо, аз ви задавам въпрос, вие една седмица го отбягвате, накрая ми заявявате, че аз ви приписвам собствения си въпрос като ваше твърдение, накрая не знам вече в какво ме обвиняване.
   Я се върнете в началото на дискусията и пак я прочетете.
   Или да ви е копирам?
   Елементарен опит от ваша страна за шикалкавене.
   И все пак ще отговорите ли на въпроса за родословието на Иван Грозни? Защо, щом днешна Русия няма общо с Киевска Рус и само е присвоила името й, първият руски цар произхожда от първите князе на Киев?

   Изтриване
  22. Докажете, че Иван Грозни произхожда от първите царе на Киевска Русия :)

   Изтриване
  23. Мисля, че ви изредих потеклото му.
   Ето и линк към специализиран сайт.
   http://genealogy.euweb.cz/russia/rurik12.html#I4
   Можете сам да го проследите.

   Изтриване
  24. Тази смехория ли Ви е аргумента за произхода на Иван Грозни :)

   Изтриване
  25. Анонимен26 май 2014 г., 9:40

   Когато не може да се обори информацията, се атакува нейния източник. Нищо ново.
   Всъщност тази "смехоришя" е едно сериозно генеалогично изследване за европейската аристокрация. Специално данните относно произхода на Иван Грозни се синхронизират напълно с абсолютно всички такива изследвания. Ето ви още
   http://www.historycivilizations.ru/library/genealogy/020.htm
   Можете и сам да си потърсите информация.
   Така че, ако вие имате някакви данни, които да оборват този произход, моля, споделете ги. Кажете къде се къса връзката от Игор до Иван Грозни. Ако можете, разбира се, но се съмнявам да изнесете някакви сведения по въпроса.

   Изтриване
  26. Един съвет към Вас, ако решите да търсите сериозни източници в интернет, гледайте в линка да има - edu...

   Изтриване
  27. Не говорим за източниците, а за информацията. Тя дали е вярна има значение. Дали е от интернет или от друг източник е без значение. За сега не я опровергавате по никакъв начин.
   Затова чакам вашето опровержение на изнесените данни.

   Изтриване
  28. Докажете, че информацията от линка е вярна :)

   Изтриване
  29. А, не, така не се води дискусия.
   След като десетина дни твърдяхте, че това е глупост, поискахте да ви докажа, че Иван Грозни води произхода си от първите киевски князе. Дадох ви два линка, в които има тази информация и няма противоречия между тях. Надявам се, не очаквате да ви дам абсолютно всички публикации - в електронен вид или на книжен носител, които потвърждават информацията.
   Щом вие я оспорвате, вие трябва и да докажете, че не е вярна. Можете или не? Ако можете - направете го, ако не можете... дали ще имате доблестта да си признаете, че мнението ми за украинци и руснаци е грешно? Не вярвам да направите нито едно от двете.

   Изтриване
  30. Какво вярвате и какво не вярвате си е Ваш проблем. От самото начало на спора ми бе ясно, че държите единствено и само на своята позиция :)

   Обясних Ви коя информация в електронен вид е достоверна и коя не е. А и трябва да се мисли господине...измислянето на родословно дърво е стар номер. Нали не вярвате, че Гай Юлий Цезар е от троянски произход ?

   Изтриване
  31. "Обясних Ви коя информация в електронен вид е достоверна и коя не е"
   "Един съвет към Вас, ако решите да търсите сериозни източници в интернет, гледайте в линка да има - edu"
   Нещо не виждам във вашия блог да има edu. Значи ли това, че информацията в него е недостоверна?

   "Какво вярвате и какво не вярвате си е Ваш проблем. От самото начало на спора ми бе ясно, че държите единствено и само на своята позиция :)"

   От началото на спора не сте представил нищо конкретно. Само общи приказки и увъртане.

   Достатъчно дълго се занимавам с генеалогия, за да съм наясно с фалшифицирането на родословия. Не само Цезар, но и на Один, според такива може да се проследи произхода до Троя. Но при фалшивите родословия има измислени личности, за които няма информация извън това родословие или, ако има, то данните са противоречиви. Всички тези фалшифицирани родословия коректно са отразени в съответните генеалогични изследвания. За Цезар, примерно пък има една празнина от няколко века от последните царе на Алба Лонга до първия достоверно засвидетелствуван представител на Юлиите. При скандинавските крале има сериозни разминавания в източниците.
   Дали е така при Иван Грозни? Бихте ли посочили кой от неговите предци не е достатъчно известна историческа фигура? Александър Невски? Дмитрий Донски? Посочете къде се прекъсва връзката? Номерът ви можеше да мине, ако се касаеше за някой по-страничен и слабо проучен клон на Рюриковичите.
   Та, ще кажете ли нещо конкретно или ще продължавате с увъртането?

   Изтриване
  32. Аз Ви предложих обяснението си, то просто не Ви оттърва и си карате по своему :)

   Изтриване
  33. Никакво обяснение не сте предложили. Това че смятате родословието за фалшиво, още не е обяснение, поне докато не покажете някакви сведения. Досега нищо конкретно не сте казали защо смятате, че е фалшиво. Кой на кого не е син и връзката между тях е измислена? Коя от изредените личности е измислена? Кое в това родословие не е вярно?
   Е?

   Изтриване
  34. Анонимен30 май 2014 г., 9:28

   Да разбирам ли от мълчанието ви, че нямате аргументи, с които да оборите родословието на Иван Грозни?

   Изтриване
  35. Аз Ви дадох своите аргументи, това, че те не Ви оттърват си е Ваш проблем...

   Изтриване
  36. Простете невежеството ми, но какви точно аргументи сте дали? Бихте ли ги повторил?
   Защото никъде не видях да отговаряте къде точно се къса връзката между Иван Грозни и Игор, въпреки, че на няколко пътни ви подканях да го направите.
   Само подложихте на съмнение линковете, които ви дадох, без да се обосновете защо и изказахте предположение, че родословието е фалшифицирано, също без да се обосновете.
   Това ли са ви аргументите?

   Изтриване
  37. Всъщност, с удоволствие бих обсъдил аргументите ви, дори може и да ги приема, стига да ги изложите.
   Това не може да е вярно поради тези и тези причини, лицето Х не е историческа личност, а е измислено, за да се догори произхода, този не е син на еди кой си и т.н..
   Тогава ще има основа, върху която може да се води дебат.

   Изтриване
  38. Нямам намерение да повтарям неща, които съм казал ясно :)

   Изтриване
  39. Не ги повтаряйте, къде точно в дискусията сте казал нещо конкретно и аз ще си го прочета

   Изтриване
  40. Странна е склонността ви да мълчите, а после да твърдите, че сте казал нещо

   Изтриване
  41. Благодаря Ви, отдавна не се бях смял така :)

   Изтриване
  42. Анонимен2 юни 2014 г., 9:41

   Радвам се, че съм ви разсмял.
   И аз искрено се забавлявам с упорството ви да увъртате.
   И, след като се посмяхме, ще се върнем ли на родословието на Иван Грозни? Да го разгледаме поколение и да видим къде, според вас е фалшификацията?
   Досега единственото, което казахте е "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK15 май 2014 г., 12:39
   То и пеоните не са мизи, но това не означава, че нямат общи тракийски корени.

   Иван Грозни е по кръв грък...син е на гъркинята Зоя..."
   Което не е и вярно. Защото не майката, а бабата на Иван Грозни е Зоя Палеологина.

   Изтриване
  43. Анонимен2 юни 2014 г., 15:35

   Нищо, не говорим за майчина или бабина линия, а за бащина. Ще обсъдим ли потеклото му по бащина линия?

   Изтриване
  44. Анонимен3 юни 2014 г., 10:07

   И защо? Нещо ви притеснява или просто се опитвате да игнорирате фактите, които противоречат на предварително зададената теза?

   Изтриване
  45. Нищо не ме притестява, просто се опитвам да не си губя времето с глупости, в спорове с предубедении хора :)

   Изтриване
  46. Анонимен3 юни 2014 г., 11:52

   Хайде, пак същата песен.
   Дадох ви данни, че Иван Грозни води произхода си от князете на Киевска Рус. Досега не сте ги опровергал, но ме наричате предубеден. В случая вие сте такъв, защото отхвърляте факт, който противоречи на тезата ви и не желаете да го обсъдите.

   Изтриване
  47. Наивно е да мислите, че всяко родословно дърво на благородник е вярно. Жаждата за власт кара хората не само да лъжат и да мамят, но дори и да убиват хора.

   Ако представите генетично изследване на костните останки на Рюрик и Иван Грозни, показващо, че последния е потомък на първия, тогава вече ще Ви повявам.

   Англичаните имат една поговорка - Mammy's sweety baby, daddy's ...may be :)

   Изтриване
  48. Анонимен4 юни 2014 г., 8:57

   Надявам се, че сте наясно, че такова генетично изследване няма.
   Както ви казах много години се занимавам с генеалогия, така че мога да преценя кое е фалшиво и кое не.
   Засега вие правите едно предположение, но не представяте никакви факти в негова подкрепа.
   Но при Иван Грозни всеки един от предците му е добре документиран в изворите, няма нужда от генетично изследване. Е, то, евентуално би доказало, че някоя княгиня е кръшнала с коняря, но това нищо няма да промени. Затова на няколко пъти ви подканям да обсъдим потеклото му поколение по поколение, за да видим къса ли се някъде връзката. При измислените родословия това си личи. В сериозните генетични изследвания, каквито ви дадох, всички тези обстоятелства за отразени.
   Вие можете ли дадете факти, които доказват твърдението ви, че родословието е измислено?

   Изтриване
  49. Анонимен5 юни 2014 г., 11:35

   Понеже упорито не желаете да представите никакви аргументи в подкрепа на предположението си за фалшивото родословие на Иван Грозни, ще ви изредя предците му поколение по поколение.
   Владимир І - достатъчно известна личност от историята. Покръства русите. Една от многото му жени е византийска принцеса. За друга се твърди, че е българка.
   Ярослав Мъдри - също добре известна историческа личност. След смъртта му започва разпадането на Киевска Рус на удели. Син на Владимир и Рогенда Полоцка. Неговата дъщеря Анна е женена за френския крал Анри І
   Всеволод - велик принц на Киев, син на Ярослав и Ингрид Шведска. Женен е за дъщерята на византийския император Константин Мономах.
   Владимир ІІ Мономах - велик княз на Киев. Син на Всеволод
   Юрий Долгоруки - велик княз на Киев. Син на Владимир Мономах. Известен като основателя на Москва. Втората му жена Елена е от рода Комнини и вероятно дъщеря на император Исак Комнин.
   Всеволод Болшое Гнездо - велик княз на Киев и Владимир. Син на Юрий Долгоруки и Елена. Наречен Болшое гнездо заради многобройните си деца. По негово време Владимир достига разцвет. Женен за св. Мария, канонизирано от Руската църква
   Ярослав ІІ - велик княз на Киев и Владимир. Син на Всеволод и Мария.
   Александър Невски - велик княз на Киев и Владимир. Син на Ярослав. Побеждава ливонските рицари. Канонизиран за светец
   Данило - първия княз на Москва. Син на Александър Невски
   Иван І Калита - княз на Москва. Син на Данило. Погребан е в църквата Архангел Михаил.
   Иван ІІ - княз на Москва. син на Иван Калита.
   Дмитрий Донски - княз на Москва. Син на Иван ІІ. Води руската армия при победата над монголите в куликовската битка. Канинизиран за светец
   Василий І - княз на Москва. Син на Дмитрий Донски. Дъщеря му Анна е женена за император Йоан VІІІ Палеолог
   Василий ІІ - княз на Москва. Син на Василий І. При него Руската църква става независима от Константинополската патриаршия.
   Иван ІІІ - княз на Москва. Син на Василий ІІ. Женен е за Зоя, племенница на византийския император Константин ІХ Палеолог
   Василий ІІІ - княз на Москва. Син на Иван ІІІ и Зоя.
   Иван ІV Грозни - цар на Русия.

   Мислите ли, че са фалшифицирани всички руски, византийски, френски и т.н. източници, за да се фалшифицира и родословието на Иван Грозни?
   Твърдението ви е абсолютно несъстоятелно и не почива на никакви факти и източници.

   Изтриване
  50. Изобщо не съм впечатлен :)

   Хайде помислете, така наречените византийски и френски източници дали са на независими изследователи, или пък просто са преписи и преводи на някакъв руски източник?

   Защо произхода на един човек да не може да бъде фалшифициран след като всички сме свидетели как произхода на цял народ бе фалшифициран...

   Разбирате за какво говоря, нали ?

   Изтриване
  51. Анонимен5 юни 2014 г., 15:23

   Едва ли за брака на Анри І французите са се доверявали на руски източници, за да го отразят.
   Мислите ли, че византийските източници, отразяващи за сватбите на техните императори са преводи от руски летописи?
   Хайде кажете къде е фалшификацията според вас? Или упорито твърдите нещо, само защото фактът, че Иван Грозни произхожда от киевските князе, противоречи на тезата ви?

   Изтриване
  52. Защо произхода на един човек да не може да бъде фалшифициран след като всички сме свидетели как произхода на цял народ бе фалшифициран...:)

   Прочее, произходът на Иван Грозни съвсем не противоречи на тезата ми, а именно, че скитите са роднини на траките :)

   Изтриване
  53. Анонимен6 юни 2014 г., 10:24

   А кой твърди, че произхода на един човек не може да бъде фалшифициран? Може и има десетки примери за фалшиви родословия. Но спорът не е принципно дали това е възможно, а дали точно произходът на Иван Грозни е фалшифициран. Досега не сте изложил нито един аргумент в подкрепа на твърдението си, че е фалшив.
   Дадох ви го поколение по поколение, с кратки бележки за всеки от предците му. Едва ли можете да оспорите съществуването на който и да е от тях. Всички са известни исторически личности, отразени в редица независими източници.
   Остава някой да не е син на баща си, както е представен, а това да е манипулация. Ако имате такива сведения, с удоволствия бих прочел аргументите ви. Засега такива не сте представил. Общо взето твърдението ви се свежда до "фалшив е, защото на мен ми се иска да е такъв". И преди да питате къде сте казал това, не сте. Но такъв извод е следствие от позицията ви по дебата.
   И да, произходът на Иван Грозни не противоречи на тезата, че скитите са роднини на траките. Това е друга тема. Но противоречи на извода ви, че днешните украинци са истинските наследници на Киевска Рус, а руснаците са си присвоили името и историята им.

   Изтриване
  54. Дадох Ви аргумент, но Вие не желаете да го приемете, още 10 да дам, пак ще е същото.

   Нека предлоложим, че Иван Грозни действително произлиза от средите на хората основали Киевска Рус...е и...Фердинанд Кобург-готски е германец и е управлявал България. От това не можем да заключим, че българската история може да се припише на германците.

   Изтриване
  55. Хайде на бъркаме аргумент с предположение.
   Дадохте предположение, което не подкрепихте с никакви факти. Срещу него ви представих всички предци на Иван Грозни и все още чакам да разбера защо смятате че това родословие е фалшиво.
   А сравнение ви с Фердинанд Сакскобурггота е нелепо. Случайно да сте наясно, че тоя е поставен на българския трон и никой не оспорва чуждия му произход? Само това ли успяхте да измислите?
   Между другото не сте предложили и никакви факти в подкрепа на твърдението си за руси, украинци и руснаци. Запознат ли сте изобщо с руската история или само хвърляте предположения без факти?

   Изтриване
  56. Напротив, примерът с Фердинанд Сакскобургготски е добър, но не Ви оттърва :)

   Изтриване
  57. Щеше да е добър, ако някой от дедите му беше основал София, ако прадедите му бяха царе на Търново.
   Само че Фердинанд е поставен на чужд трон, внесен отвън, така да се каже.
   Докато при Иван Грозни нещата изобщо не стоят така.
   За сега още не представяте факти, че родословието е фалшиво, нито доказателства за тезата ви - руси, украинци, руснаци.

   Изтриване
  58. Не е важно кой как е стигнал до трона, важното е, че владетелят на един народ може да е от различен произход.

   Изтриване
  59. Принципно да, може. Такива са и кралете на Гърция и Румъния.
   Само че не говорим принципно, а съвсем конкретно.
   Ако Иван Грозни е от чужд произход, то от какъв произход са владетелите на Серпуховското, Звенигородското, Можайското и т.н. уделни княжества на Московското, които се управляват също от представители на Рюриковичите?
   Ами великите князе на Владимир, Твер, Рязан - те също ли са от чужд произход?
   Всъщност, имате ли някакъв аргумент в подкрепа на тезата си? Първо оспорвахте родословието, сега почти го приехте, ама пък Иван Грозни бил чужденец на трона в Москва. Не сте дал и нито едно доказателство, че днешните украинци могат да се наричат наследници на Киевска Рус, а пък руснаците са си присвоили историята им.

   Изтриване
  60. Господине, факт е, че Рус е територията на Украйна. За руси край Москва не се говори нито от Константин Багренородни, нито от Ибн Хурдасбих, нито от Ал Истахри.

   Факт е, че украинците все още наричат руснаците москали.

   Ако украинците не са наследници на Киевска Рус, то кой е?

   Изтриване
  61. Пропускахте факта, че в една българска песен се пее "Пустите клисурци станаха московци, а панагюрци - донски казаци". Ето колко ясно народния творец е направил разлика между московци(руснаци и казаци(украинци).
   Това ли са ми само аргументите? Очаквах да сте по-сериозен.
   "факт е, че Рус е територията на Украйна" - вярно. Само че не е само на територията на днешна Украйна, а стига до Балтийско море на север.
   "За руси край Москва не се говори нито от Константин Багренородни, нито от Ибн Хурдасбих, нито от Ал Истахри". Естествено. Москва е основана няколко века по-късно. Това че даден източник не споменава нещо, не е доказателство, че не съществува. Живелият през 9 век Ибн Хурдасбих е ползвал архивите на халифата, за да напише своето произведение "Книга за пътищата и страните". Сам той никога не е пътувал. Освен това книгата е писана в средата на 9 век. Малко преди основаване на Киевска Рус. С такива данни е разполагал, това е писал.
   Константин VІІ не споменава за руси край Москва, но пък споменава за тях край Новгород, а той е доста по на север. по сведенията на Багренородни руси са живели от Киев до Новгород.

   "Ако украинците не са наследници на Киевска Рус, то кой е?" А как ви звучи отговор - руснаци, украинци и беларуси?

   Изтриване
  62. Добре, докажете твърдението си, че рунаци, украинци и белоруси са наследници на Киевска Рус. До тук виждам само безпочвени търдения.

   Изтриване
  63. Цялата средновековна руска история достатъчно силно доказателство ли е? Да ви я разкажа ли накратко или сам ще си я прочетете?
   Вие други доказателства, освен изброените по-горе, имате ли за тезата си?

   Изтриване
  64. Достатъчно достъпни източници има, прочетете си ги. Може и да научите нещо за разпада на Киевска Рус, монголското нашествие, уделните князе, преминаването на Галицко-волинското княжество към Великото литовско, обединението с Полша. Кои княжества какви територии са владели и т.н.
   Само това ли са ви доказателствата, които изредихте? Нещо по-сериозно имате ли? Като споменахте Константин VІІ, как ще обясните, че той говори за руси край Новгород?

   Изтриване
  65. Добре, ще се постарая да се запозная още веднъж с тази информация...

   Изтриване
  66. Как върви проверката на информацията за средновековната руска история?

   Изтриване
  67. След някоя друга година ще съм готов :)

   Изтриване
  68. Анонимен17 юни 2014 г., 9:50

   Така и предполагах :) Беше ми любопитно дали имате доблестта да си признаете грешките.

   Изтриване
  69. Когато правя грешка аз си я признавам. Не признавам нищо по внушение на интернет тролове :)

   Изтриване
  70. Никой нищо не ви внушава, а личните квалификации, които правите не помагат за тезата ви.
   Имате теза, която досега по никакъв начин не успяхте да докажете.
   Първо мълчахте, после взехте да твръдите, че родословието на Иван Грозни е фалшиво, без да се аргументирате, после почти се съгласихте, че може и да е вярно, но пък той е чужденец заел трона в Москва, като давате за пример Фердинанд. Общо взето аргументите ви бяха - щом нещо е възможно по принцип, значи и в случая е така.
   А да позовахте се на три източника, които не съобщават за руси край Москва, но премълчахте, че по времето, когато са писани, Москва не е съществувала. Изобщо пропуснахте да коментирате, че Константин VІІ, който вие посочихте за източник, споменава за руси край Новгород. Тактично замълчахте за обстоятелството, че територията на Киевска Рус е заемала днешна Украйна, Беларус и части от източна Русия. Не казахте нито думичка за средновековната история на тези земи.
   Но все още се убеден, че не сте сгрешил.

   Изтриване
  71. Дали е имало крупно селище на мястото на Москва по времето на Багренородни не смея да твърдя, но със сигурност земите край Москва са били населени с хора. Въпросът е за хората, които обитават този регион, а не за град Москва.

   Историята на Русия и Украйна може да се сравни с тази на Австрия и Германия. Това, че Хитлер анексира Австрия в началото на ХХ век не означава, че историята на Австрия е и история на Германия. Просто в един определен момент историите на двете страни се преплитат.

   Изтриване
  72. Анонимен19 юни 2014 г., 9:54

   Дори и да е имало някакво селище около днешна Москва през 10 век е било прекалено незначително. Основател на Москва е Юрий Долгоруки през 12 век. Едва ли очаквате Константин Багренородни да опише хората край всяко поселище. Той не пише за руси и в района на Теребовъл, пък това е уделно княжество точно на територията на днешна Украйна. Но, на няколко пъти отказвате да коментирате, че той пише за руси край Новгород. Е, ако в Киев са руси и на север в Новгород - също, какви трябва да са хората край днешна Москва?
   Дори не подозирате колко удачен пример давате с Австрия и Германия. Оставаше и да познавахте средновековната история на двете днешни държави. Та щеше да знаете, че за векове Германия и Австрия имат обща история. От основавенето на Източната марка от Карл Велики, през маркграфство Австрия до обявяването на Франц Хабсбург за император ва Австрия през 1804г, Австрия е част от Свещената римска империя на германския народ. Така че, не в един момент историите на двете страни са се преплели, а в определен момент са се разделили. Същото, както при Русия, Украйна и Беларус.

   Изтриване
  73. Да разбира се, нали за това има руски, украински и белоруски език :)

   Изтриване
  74. Тук вече ще се съглася :) За това има отделни езици, защото са се разделили.
   Ще обясните ли как през 10 век има руси край Киев и Новгород, пък няма край Москва?
   Всъщност имате ли някаква представа от средновековна история или нея просто я прескачате?

   Изтриване
  75. Вие трябва да докажете, че е имало руси в региона край Москва, не аз :)

   Изтриване
  76. Още колко доказателства искате?
   Не е ли време и вие да представите някакви за твърденията си?

   Изтриване
  77. Не сте предсатвил никакви доказателства, че по времето когато се споменава Киевска Рус в региона край Москва живе същото това население както това в Киев.

   Изтриване
  78. Анонимен20 юни 2014 г., 9:34

   Не е ли малко нахално да искате постоянно доказателства, въпреки че досега вие нищо не сте предложил.
   Я си прочетете пак източника, който сам цитирате - Константин VІІ. Вярно, не споменава изрично Москва (а и няма как, след като по негово време няма такова селище), но говори за руси в Новгород и Смоленск. А погледнете картата и вижте къде са тези два града. Москва е почти по средата между тях.
   Хайде да видим вашите доказателства какви са, досега само правите твърдения, не подкрепени с никакви факти.

   Изтриване
  79. Анонимни господине, почти си е почти...с почти не се дискутира...

   Изтриване
  80. Павка, ти забеляза ли, че анонимния многознайко коментира само в делничен ден, значи е от работaтa. Май го е страх да не му хванеш айпито на компа и коментира от друго място пича,като си мисли, че няма начин да бъде засечен.Нещо е изостанал с техниката той, лесно се прави cross refference и може да се види не само кой е, но и кога е бил на зъболекар за последен път:) Само кажи и ще ти дам всичко на тепсия, няма проблем.

   Изтриване
  81. Не, благодаря, това не е нужно. Стига да искам мога да разбера кой е независимо дали коментира от дома си, или от работата. Това обаче не ме интересува изобщо, анонимния е възпитан, а и начетен. Той си има свое виждане, това си е негово право...
   Все пак - благодаря за предложението!

   Изтриване
  82. Анонимен24 юни 2014 г., 9:38

   Извинявам се, че не съм точните разстояния между градовете, но се заблудих, че пишем за история, а не за география.
   Само това ли успяхте да измислите?
   Факт е, че Олег мести столицата от Новгород в Киев
   Факт е, че територията на Киевска Рус е от Черно до Балтийско море.
   Факт е, че източникът, който вие посочихте - Константин VІІ говори за руси в градовте, които са на североизток и югозапад от днешна Москва.
   Факт е, че Москва е основана от князете на Киев
   Факт е, че Московското княжество е дадено в уделно владение от киевския княз Ал.Невски на сина си Данило
   Факт е, че първия руски цар води произхода си от князете на Киев.
   Факт е и руския епичен фолклор, който свързва територии в днешна Русия с Киевска Рус
   Факт е, че досега не сте посочил нито едно доказателство за твърденията си.

   "Анонимен23 юни 2014 г., 17:06
   Павка, ти забеляза ли, че анонимния многознайко коментира само в делничен ден, значи е от работaтa. Май го е страх да не му хванеш айпито на компа и коментира от друго място пича,като си мисли, че няма начин да бъде засечен.Нещо е изостанал с техниката той, лесно се прави cross refference и може да се види не само кой е, но и кога е бил на зъболекар за последен път:) Само кажи и ще ти дам всичко на тепсия, няма проблем."

   Всъщност обяснението е много прозаично и далеч от предложената теория на конспирацията.
   В този блог не могат да се пускат коментари през мозила, поне при мен не може, а в къщи нямам инсталиран хром. А тази дискусия не е смисъла на живота ми, за да го инсталирам специално заради нея.
   Но все пак съм любопитен да разбера кога съм ходил на зъболекар последно. Хайде покажете информацията.
   П.П. Серафимов, благодаря!

   Изтриване
  83. Оставам с впечатлението, че това, което наричате факти не е нищо друго освен Ваши фантазии :)

   Нищо не се приема, не успяхте да се справите :)

   Изтриване
  84. Сигурно е така, защото не ви изнасят фактите.
   Оборете поне един от тях, щом са мои фантазии, ако можете. Посочете източник или научно изследване, които да противоречат на изнесените факти.
   Поне известието на Багренородни, коментирайте:
   "Еднодръвките, спускащи се от Външна Русия в Цариград са от новгород, където се беше установил Святослав, синът на Игор, княза на Рус. те също са и от крепостта Смоленск..."
   Предполагам сам можете да видите на картата къде са тези градове и да си измерите точното разстояние между тях.

   Изтриване
  85. Между другото, към индивида по-горе, ако не успее да се справи с проследяването, сам ще му предоставя всички данни, които го интересуват. Но преди това, ще ми е интересно как ще се справи със следенето.

   Изтриване
  86. Съветвам Ви да попроучите по-добре най-древната история на украинци и руснаци, да се запознаете с антропологичните и генетически изследвания. Два народа може да са близки, но това не ни дава право да приписваме историята на единия народ на другия.

   Изтриване
  87. Анонимен26 юни 2014 г., 9:02

   Древна, древна, колко да е древна историята на украинците?
   Дайте най-сетне тези тайнствени факти? Оборете поне един от изнесените от мен. Досега само лавирате, без да кажете нищо съществено.
   П.П. Как върви следенето, пич?

   Изтриване
  88. Какво да оборя на аргументи като - почти, може би...:) Та Вие се самооборвате, няма нужда да го правя аз :)

   Изтриване
  89. Анонимен27 юни 2014 г., 9:42

   Дааа... типично. Липсата на доводи се замества с опити за оригиналничене и ирония.
   Понеже няма за какво да се хванете, сте се запънал на разстоянията между градовете. Ми имате карти, вижте си колко км са от Новгород до Москва и колко от Москва до Смоленск.
   Само толкова ли можете? Общи приказки, без нищо по същество...

   Изтриване
  90. Явно това са ми способностите :)

   Изтриване
  91. Анонимен3 юли 2014 г., 12:36

   Поредния опит за ирония, с който се прави опит да се замени липсата на доводи :)
   Но така е при псевдонауката...

   Изтриване
  92. Хубаво, надявам се да съберете смелост и достойнство и да съдадете свой блог, в който да покажете що е истинска наука. Няма да дочакам да видя това, нали :)

   Изтриване
  93. Анонимен4 юли 2014 г., 9:51

   Познахте, няма. Имам си достатъчно други занимания.
   Дали аз имам блог или не, няма значение. Наука не се представя в блоговете, има си специализирани издания.
   Вие имате теза, която досега не успяхте да докажете с нито един аргумент и факт. Представям си ви на научна конференция, представяте тезата си, но когато скептиците искат доказателства получават отговор "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK16 май 2014 г., 14:56
   Стремя се да не си губя времето с глупости и да обяснавам елементарни неща :)"
   или пък
   "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK22 май 2014 г., 15:56
   Мисля, че е време да спрете това, което ползвате...не Ви се отразява добре."
   Точно така се защитава научна теза, браво :)
   Само че, точно пред скептиците се представят доказателства, верните ви последователи, като идиота по-горе, дето ще ме следи, нямат нужда от такива, те попиват всяка дума, като истина от последна инстанция и не четат нищо друго, освен вашите писания. На тях можете да разказвате каквито си щете дивотии.

   Изтриване
  94. Добре, дайте своето виждане за етническата принадлежност на скитите и обяснение за тяхното мистериозно изчезване. Възможно е аз да съм заблуден и сляпо да следвам погрешно вярване.

   Преди да отговорите Ви съветвам да прочетете това - By these means the kingdom became very powerful, and in revenue and general prosperity exceeded all the nations of Europe which lie between the Ionian Sea and the Euxine; in the size and strength of their army being second only, though far inferior, to the Scythians. For if the Scythians were united, there is no nation which could compare with them, or would be capable of resisting them;58 I do not say in Europe, but even in Asia--not that they are at all on a level with other nations in sense, or in that intelligence which uses to advantage the ordinary means of life.

   http://classicpersuasion.org/pw/thucydides/jthucbk2rv2.htm

   Изтриване
  95. Анонимен7 юли 2014 г., 10:18

   Извинете, но я ми посочете къде говоря за скитите в цялата дискусия.
   През цялото време обсъждаме теорията ви, че само днешните украинци са истинските наследници на Киевска Рус, а руснаците са някакви московичи. Досега не дадохте нито един аргумент в подкрепа на теорията си, но се опитвате да шикалкавите. Сега пък прехвъряте разговора към скитите.
   Колкото до тях, Херодот е казал какъв е произхода им.
   А мистериозното изчезване си е ваша теза. Любим подход на автохондистите. Измисляте си теза и после и намирате антитези. Скитите са "изчезнали" там, където и алани сармати, авари, хазари, бургунди, свеви, готи... както и още десетки народи и племена.Само че автохондистите на всяка цена искате да изкарате някой днешен народ на всяка цена наследник на някой от древността.

   Изтриване
 13. П.П. И щом Украйна е съвременно название, как се е наричал народът през 9-11 век?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Руси, това е било названието им. На север от тях са живели московитите, които възприемат това име след 15 век.

   Изтриване
 14. Анонимен17 май 2014 г., 2:12

  http://www.youtube.com/watch?v=0QzhoqJl7Sk

  Ето едно филмче как Романови са затрили старата руска история?
  Рорик

  Чия е била Москва до Романови че така жестоко са затртили всички храмове?
  Да познавате писмеността която е зазидана в основите на църквите?

  Ето и една карта на боспорското царство
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Bosporan_Kingdom_growth_map-fr.svg/675px-Bosporan_Kingdom_growth_map-fr.svg.png

  ОтговорИзтриване
 15. Анонимен17 май 2014 г., 3:01

  Ето и втората част в която са горени книги и карти.

  http://www.youtube.com/watch?v=2O-nAfvwmXE

  Е , Коя е истинската руска история? до 16 -ти век?
  Тук някъде говорят за Московска тартария.
  Та от кога е станала Руска ?
  Унищожени са църквите на ЙОАН ГРОЗНИ. Защо? Масква май е била руска , но не на Петър 1 и Романови ? Ами сега? Русия има май 2 истории и къде се вписва Украйна , дето никога не я имало? Май се вписва преди Петър 1 и Романови?

  ОтговорИзтриване
 16. Здравейте г-н Серафимов! Намирам статията ви за впечатляваща и напълно споделям изнесените от вас данни. Знам ,че от побликуването и от последните коментари е изминало доста време , но няма как до не реагирам на опонента ви относно произхода на украинци и московци или россияни каквито са всъщност , но от 1721година. Дори отец Паисий който пише в разгара на панславизма или по-точно панросизма говори за руси и московци като два отделни народа.Реагирам защото за да разобличим лъжите в историята ни трябва да уточним в голяма степен и щетите нанесени ни от Московия или по-точно Моксель. Присвоена е история от Киевска Русь , Дунавска България и Волжка България. Иван Грозни извежда произхода си от Ной и то е било така безумно пришито ,че когато идва германката Екатерина и се налага да сложи в "порядък" не само царското родословие , но и цялата россиянска история като цяло.Започва масово изземване на ръкописи от манастири и книгохранилища и тяхното пренаписване. Това се случва и с българската книжнина попаднала в руски ръце.Повече може да научите от книгата на Владимир Белинський "страна Моксель".Като заключение мога да кажа ,че последните генетични изследвания в Россия показаха, че най-славяните от славяните всъщност са угро фини и кипчаци.Що се отнася до украинците те имат твърде общо с нас не само със старобългарския. В украинския има звателна форма и думи като тате,друже, куме бате,баце,батька.Наричат отечеството си баткъйвщина,а дедите си батьки.В западна Украйна имат празник и ритуал Коляда също като нас.И това само на бегъл поглед и прочит.Тепърва ще падат неистините и за нас и за тях и знае ли човек един ден "Веда Словенахъ" може да се окаже истина ,а не както твърдят до днес мистификация. Весели празници и дерзайте и за напред! България и българите имаме нужда от хора като вас. Павел Вълев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Вълев, Паисий наистина прави разлика между москалии и руси. По принцип днешните украинци са старите руси, а днешните руснаци са потомци на венетите. Това е причината финландците да наричат Русия с името Веная, а на руснаците да казват венелайнен.

   Старите славяни са различен народ, славяни е новото име на гетите. Това е казано от Теофилакт Симоката в няколко негови книги. Поради това, че езикъ на гетите-славяни е бил близък до този на венетите, то и венетите след време биват наричани славяни, но това е дълъг процес.

   До 17 вес на славянския и на руския се е гледало като на различни езици. За това Павмо Беринда създава ЛЕКСИКОН СЛАВЕНО-РУСКИЙ.

   През 4 век дедите на словените са наречени венети от Юлиан Отстъпник. През 7 век вече има дублиране - в житието на Свети Колумбан пише - венети познати още като славяни. По-късно, чак по времето на Карл Велики дедите на словените са наречени славени и Карл Велики се чуди как хора, които говорят почти идентични езици имат толкова различно облекло и обичаи.

   Карл Велики е имал предвид венетите с ново име славени и славените, които влизат в състава на Българската Държава.

   Доста е объркана историята и докато не се извадят на бял свят всички данни, скоро до изясняване няма да се стигне.

   Изтриване
 17. " Народът обитавал от незапомнение времена земите на Украйна, а и други територии е от същия произход както и траките." От този ред можем ли да направим заключение, че украинцоте са преки потомци на скитите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, украинците са наши роднини. При украинците се срещат хаплогрупите E 1b, R1a1, J2, I, които се срещат и при нас българите, макар и в по-различна концентрация. Това е напълно в реда на нещата разбира се.

   Изтриване
 18. Илмени,вятичи,кривичи и др....после....асимилирали угро-фините/веси,муроми/ и ето ти го ,,големия брат'',А до това колко са венети...поне в уикипедия пише предполага се и вероятно.Генетичните изследвания, не показват също никаква връзка м/у бг и ,,брата големия''.Арх.артефакти , също.БГ езика превъзхожда и наи-важното предхожда останалите ,,славянски'' езици,по стародавност,защото в нашия език са отпаднали падежите всичките ,като преди това е имало преходен период 2000год,през които глаголните времена са станали 9 на брои,като сложим по 1700год минимум за падеж отиваме 10до 15000год преди христа.,,,славянските''язици са още в зората си..карат си с падежите още....синтетична форма?БГ езика ни вече е придобил синтетична форма,за което са необходими мин 10000 год. според специалистите.Те считат ,че това е 4-тото доказателство за местния ни трако-пеласгииски произход.Кои от кого е взел езика, пимеността?....А кои от кого е взел християнството?Чак в17- 18век се сещат,та се чудят /големите братя/ отгде им дошло това ,,единоподобни''....ми то това е бг версията за светата троица,,не е гръцката ,,единосъщи.Та авторът на статията на доста места цитира с респект,,спароток'',но от кого прави заключението,че ,,пеласгите/пеластите/ са по стар местен народ от траките и дали наистина това е така за мен е един много интересен въпрос,защото д-р Ганчо Ценов казва/трако-илири,келто-кимери/,не казва ,,трако-пелазги''/?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли представили коментара си още веднъж, но в по-ясен вид?

   Изтриване
  2. az oshte predi da pro4eta tazi ztatia predpolojih 4e ima takava veriatnost zashtoto gledah edin dokomentalen fim za namereni ostanki niakade v centralna azia grob podoben mnogo na nashite mogili koito imame tuk v bg i ostanikite mai biaha dosta predi novoto letobroene imashe i drugi raboti koito me navedoha na tazi misal sega ne si gi spomniam dano da se prodalji izsledvaneto na tazi teoria shtoto spored men ne e teoria

   Изтриване
  3. a i niakade naokolo balagaria mai sa bili carskite skiti

   Изтриване
 19. Уважаеми Г-н Серафимов,
  Случайно попаднах на блога Ви и прочетох горната статият с много голям интерес. Похвално е начинанието Ви, както и на всички като Вас!
  Предполагам сте запознат със Симеоновия сборник. Един от текстовете в него (датиран като не по-късно от 394 г.) е на Св. Епифаний Кипърски, посветен на камъните в нагръдника на първосвещеника. Там той споменава племената, обитавали Велика Скития - цитирам: "Древните наричат тази северна страна, където са готите и давните, Скития". Дали можете да ми дадете някаква информация, кои са давните и евентуално да ми посочите някакви източници?
  Благодаря предварително.
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Давни явно е погрешното изписване на даки - северни траки.

   Изтриване
 20. Всеки който твърди че този човек пише не истини е национален предател. Най дероятно злобните коментари са написани от турчин циганин или някой масон на който не му отърва българина да върне националното си самочувствие но вече е късно защото не е само Павел Сарафимов а и много други като него. И хората вече прогледнаха а изваждането на истината за българската история е кауза за която си заслужава да се умре!!! Защото дедите ни са я градили и платили с кръвта си хиляди години!!!

  ОтговорИзтриване
 21. Всеки който твърди че този човек пише не истини е национален предател. Най дероятно злобните коментари са написани от турчин циганин или някой масон на който не му отърва българина да върне националното си самочувствие но вече е късно защото не е само Павел Сарафимов а и много други като него. И хората вече прогледнаха а изваждането на истината за българската история е кауза за която си заслужава да се умре!!! Защото дедите ни са я градили и платили с кръвта си хиляди години!!!

  ОтговорИзтриване
 22. Интересна интерпретация, но и доста плашеща. Всъщност скитите, са племе произлязло от Магог, "сина на Yefet (Japhet) , внук на Ной, и народът на Магог, неговите потомци, бяха кръстени на него: "Магог". Между другото са били проклети от Бог...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей, Павел. Изчетох статията, както и всички коментари! Много интересен спор...
   Не можах само да разбера, какво сочат генетичните изследвания за руснаците?

   Изтриване
  2. Каталина, при руснаците са доминантни две хаплогрупи I2 и R1a1. Нашият вариант на R1a1 е около 7300 години по-стар, а това показва, че стари балканци, т.е. траки са едни от създателите на руския етнос. Носители на R1a1 обитават Балканите още прези 13 500 години - по времето на Палеолита.

   Хаплорупата I2 се приписва на северните траки, но нещата не са толкова прости защото траките са амалгама от няколко етноса, които са се обединили още през Каменната и Меднокаменната Епоха. Несъмнено още тогава носителите на I2 са започнали да се смесват с носителите на J2, G2, EV-13 и R1a1 и така се появяват траките.

   Това, че определени елементи присъсващи при дедите ни се срещат и при други хора означава само, че тези хора са наши роднини, но е неправилно да ги причисляваме към тракийсия етнос.

   Изтриване
 23. Аз също мисля, че не е правилно. Все пак е от значение, къде процента е най-голям!
  Извини ме за невежия въпрос, но от гледна точка на генетиката, как се разбира коя хаплогрупа е по-древна, като R1a1 например?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това се разбира по мутациите, те настъпват при всяко ново поколение.

   Изтриване
 24. Бре, че то излиза, че скандинавците и китайците също са наследници на скитите. Ето неоспоримото доказателство!

  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/0f/bf/e9/0fbfe9c89b84fa922bbbfb5e63f38518.jpg
  http://www.holoong.com/600x800/20130212091905770/Free-size-Wedding-dress-Sets-Phoenix-crown-Bride-Groom-Suits.jpg

  ОтговорИзтриване
 25. основното военно предимство на хуни и древни българи е рефлексния лък и дългата сабя. не виждам нищо подобно у траките. нито люспестата ризница.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи просто не си чел достатъчно :)

   Поне от V в.пр. Христа траките имат люспеста и халчеста ризница, както археологически находки, така също и изображения по съдове показват това ясно.

   През V в.пр. Христа Тудидид съобщава, че гетите са конни стрелци като скитите, а за кривите пеонски лъкове е писал по-рано Омир.

   Изтриване
 26. ирена янчева20 юни 2017 г., 21:26

  Здравей, Павел ! Много силна статия ! И още един пример: древния образ на митологичния грифон се среща и по време на Българското Възраждане при високата иконостасна дърворезба. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване