29.05.2014 г.

ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА


С течение на времето езикът на всеки народ се променя. Това се дължи не само на естествено развитие, но и на чуждо влияние. В миналото народите са били сравнително изолирани, но дори и тогава различните етноси са се смесвали и по този начин са се внасяли нови елементи в речта. С приемането на нова религия се е обогатявало не само словесното богатство, но даже и именната система.

Благодарение на християнството в езика ни са проникнали думи като олтар, църква, амвон, нимб, икона, параклис, дякон, а също така и лични имена – Мария, Елисавета,
Магда, Ева, Сара, Христо, Захари, Самуил. Първоначално те са звучали странно за дедите ни, но в последствие са били приети като свои.

През XIX и XX век дедите ни започват да пътуват интензивно из Западна Европа и се докосват до нейната култура. Това довежда в земите ни имена като Ален, Беатриса, Бона, Жана, Жорж, Изабела. От друга страна, благодарение на Руско-Турската Освободителна Война, а и на други фактори, в България се налагат имена като Варя, Вячеслав, Юрий и др.

В продължение на повече от две хилядолетия чуждите влияния са изтласкали значителна част от нашите изконни имена. Получил се е даже един парадокс – ние приемаме за свои  имена Апостол, Петър, Георги, Симеон, но изконно българските Лепота, Тихота, Звиница, Страхота, Негуш, Ройло и др. ни звучат странно.

Защо да се чудим тогава, че още по-старите тракийски имена ни изглеждат непонятни. За доста от нас антропонимите Атес, Козис, Заикус, Витюс, Рабокент, Реметалк притежават небългарско звучене. Трябва обаче да се има и предвид това, че имената на предците ни са записани от гърци и римляни. Тези хора говорят съвсем различни езици, не познават някои наши звукове и не могат да ги представят със свои букви.

Съществува и друга причина днес древните тракийски имена да ни изглеждат странни. Във всяка епоха хората ценят различни неща. В далечното минало животните биват  считани за богатство и благословия. Благодарението на месото, млякото, сиренето, изварата и др. дедите ни са имали възможност да се хранят добре. От кожите и вълната са правени дрехи, обувки и т.н. Поради тази причина, често на децата са се давали имена на домашни животни. Като пример могат да се посочат Ава-овца, Козис-коза, Зайкус-заек. Явно в този случай се изразява желание децата да израстнат здрави и да имат многобройно потомство, тъй както са плодовити овцата, козата и заека.

Дедите ни, познати на римляни и гърци като траки, са назовавали често своите деца и с имена на богове като Дионис, Атис, Ма (богинята-майка). С приемането на християнството обаче подобни антропоними започват за излизат от употреба. Важна роля за този процес играе най-вече чуждото духовество, което фанатично се опитва да изтрие всячески народната памет. Етикетът еретик е бил лепван на всеки, който се е придържал към старите ритуали и традиции. 

Така, малко по малко са се изгубили значително количество древни антропоними от теофорен характер. Малкото, които са останали са Сава, Баго, Венда, Ярей, Балей, Държил, Деньо, Бистрьо, Златан, Млад, Витьо, Сура, Магут, Тоте, Котю

Те произлизат от тракийските имена на богове Савадий, Багайос,  Вендис, Арей, Балей, Дарзала, Ден, Бистирас, Залден, Млад, Витю, Сура, Магутис, Тотис, Котюс.

На тези важни факти не е обърнато нужното внимание от страна на нашите историци и траколози. Следвайки наложените от чужденци догми някои от учените ни проповядваха, че народът на Орфей е изчезнал в небитието, а ние българите сме смесица от късни нашественици. Това разбира се не отговаря на истината. Изконните български имена са доказателство за нашите древни балкански корени.

Баган, Баге, Баго, Багал, Богой, Богьо, Богин, Богич, Бого, Богоя, Богуш, Богин и много други не са нищо друго освен варианти на древните тракийски Багайос, Багун. Последното е документирано преди около 2700 години. 

Това прави Багун едно от най-древните регистрирани имена на европеец. Рекордът принадлежи на името Арей, то е по-стара разновидност на българското ЯрейАрей е документирано още през XVIII век преди Христа със знаци от Линеар А върху златен пръстен предназначен за погребален ритуал, подобно на пръстена от Езерово.

Българските имена Багра, Багрена, Багрина, Багре, Багрил, Багрен, Багрин, Багро, Багрьо, Багрян, Багряна и т.н. също не са се появили в земите ни едва след 681 година. Багра е тракийска дума, която срещаме в топонимите Багра, Оло Багра.

Балай, Балаш, Балей, Балея, Балаша и др. съдържащи елемента бал-бял се смайващо древни. Те са сродни на тракийското божествено име Балей, в чиято основа е думата бал-бял, светъл, сияещ.

Възможно е българските Бален, Балена, Баленка, Балин, Балинка, Балинко да са също производни на тракийското божествено име Балей, но не е изключено да идват и от древната тракийска титла бален-господар, владетел, повелител.

Сродни на Балай, Балаш и др. са Бела, Белай, Белайка, Белайко, Белан, Белас, Беласа, Белаша, Белая, Белеш. В тях е скрит екавия вариант на прилагателното бял, а именно бел. Срещаме го в тракийските топоними Бела, Бела Стура и др.

От особен интерес са имена с частица борБорис, Борил, Боримир, Бориско. В миналото бе внушавано, че Борис е тюркско име. Не ни бе казано, че Барис, Бориско, Бурил са тракийски лични имена. Не ни бе обяснено и това, че огромен брой тракийски антропоними съдържат частицата бор. Логическо и добре издържано обяснение на тракийската дума бор даде в своя работа проф. Асен Чилингиров, показвайки връзката й с борба, боря се.

Проф. Чилигиров обясни, че Далебор означава борещ се надалече, и има същата семантика както Телемах. Сродни на Далебор са българските Болебор, Вишебор, Властибор, Войбор, Всебор, Градобор, Домабор, Желибор, Лютобор, Радобор, Ратбор, Ратибор, Собебор, Чедобор.

Чедобор също е доста интересно поради елемента чедо-дете, син, потомък. Този елемент идва от старобългарската дума чендо- дете, син, потомък, а тя пък притежава по-стар вариант кенто, кендо. Той се среща в тракийски лични имена като Витюкент, Авлукент, Ептакент. Понеже повечето тракийски имена от този тип са теофорни, те са изчезнали под натиска на чуждото духовенство.

Българските имена Бебер, Бебре, Бебро, Бебрьо, Бебрю са почти забравени, което е жалко понеже в тях е скрито тракийското племенно име бебрики, а и това на цар Бебрик известен като опитен боец предизвикващ всеки чужденец стъпил в земята му да премери сили с него.

В имена като Бере, Беро, Беривой, Берил, Берилка, Берич, Бериша и др. срещаме основа бер-бера, събирам, избирам. Тя се среща в тракийското лично име Берисад, документирано от гърците като Перисад. Царe с такова име са властвали в земите определени като Стара Велика България от V век преди Христа до II след Христа.

Важни български имена са Бота,  Боган, Боте, Боти, Ботко, Бото, Ботой, Ботойка, Ботю, Ботьо. Те съоствестват на тракийското име Бото/Ботийо което е регистрирано в микенски документи от второто хилядолетие преди Христа

Как ли бихме реагирали в миналото, ако знаехме, че фамилното име Ботев/Ботийов, което е носено от един от най-достойните синове на България Христо Ботийов, е на повече от 3400 години!

Не толкова древни, но все пак от тракийски произход са имената ни Бързе, Бръзко, Бързьо, Бръзьо. Те идват от записаното по време на Античността име Брузис.

Интересни имена са Велко, Велико, Вели, Велин, Велуш, Веле, Вельо, Велюх. Те произлизат от стблг. велий-голям, велик, силен. Преди повече от 30 години Кирил Влахов спомена древното тракийско име Великус и го свърза с българското Велико, но за това си действие бе злобно нападнат от хората поддържащи установените догми.  

Венда, Вендо, Венана, Вена, Венец, Вендю, Вендьо, Венец и много други идват от стблг. вензати-свързвам. Тези имена са производни на тракийските Вендис, Вензис, Венди-дора и т.н. Вендис е тракийската богиня на брака и семейството, не случайно тя носи епитета зюгия, т.е. свързващата, обвързващата. Дори и гърците приемат нейния култ в древността.

Българското име Войн е носено от сина на княз Омуртаг. То притежава доста варианти – Воил, Воинко, Воисил, Войне, Вонег, Войно и много други. Те са споменати в честотно-тълковните речници, но пък там не е казано, че Войнес е тракийско лично име регистрирано още преди около 2700 години на надпис G-286.


 http://4.bp.blogspot.com/-STBnzGwxqHI/U0EkMHayxKI/AAAAAAAAB-s/Yx4hH4RQYnY/s1600/phrygia+inscriptions3.png

Още по-стар е произхода на Видул, Витол и други с основа вид, вит. Най-старият им вариант се среща по микенски документи на около 3400 години (плочица 770 Xe 45 по Еванс). За Витю бе споменато по-горе, че е вдъхновено от тракийското божествено име Витю.

Гойо, Гоимир, Гойчо, Гойка, Гойко Гоимер, Гоислав идват от гоя-отглеждам, храня. Същата частица намираме в тракийското царско име Гоакс, а и Гоко, Гоа-зейра.

В България се срещат Гордей, Гордин, Гордита, Гордян, Гордомил, Всегорд, Собегорд. Те отговарят на тракийското царско име Гордий – легендарния владетел на фригите познат от историята за Гордиевия възел.

Типично български, но обречени на изоставяне са нашите Гост, Гостах, Госташ, Гостей, Гостен, Гостеш, Гостил, Гостин, Гостич и др. Те са сродни на документираното в земите на Стара Велика България тракийско име Гастей и регистрираното преди около 2700 години във Фригия Сур-гаст.

Почти забравени са Дедо, Дедой, Дедьо, Дедослав, а те са развитата форма на тракийските Дада, Дадас, Дадес, Дедиос, Дедис, Дедо. Това са пожелателни имена, с тях е изразено пожелание за дълголетие.

Дейко, Дейло, Дейо, Дейчо, Дейка, Дейна са все още в употреба. Те са сродни на тракийското Дайкос, чийто най-древен вариант срещаме под формата Дайко на микенски документ от второто хилядолетие преди Христа (1421 Xa 164 по Еванс).

Особеното българско име Жито се среща на старобългарските инвентарни надписи като Zitko, а в още по-старите епиграфски паметници то е записано под формата ΣιταςВ Британия е запазен погребален паметник на тракиец с име Руфус Сита.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Rufus_Sita_Tombstone.jpg/220px-Rufus_Sita_Tombstone.jpg

Българските имена Злат, Злате, Злати, Златил, Златин, Златко, Златой и др. идват от стблг. златъ-златен. Същият елемент присъства в тракийските топоними Залтус, Залто-пюргос, а и личното име Золтес, то е принадлежало на цар на гетите.

Хубави български имена са Крас, Краси, Красан, Красен, Красьо, Красимир и т.н. Те съоствестват на тракийските Карсис, Карсимар.

Съвременните Лала, Лале, Лалко, Лалка, Лалеш, Лалин, Лало, Лалчо, Лалуш, Лалуша, Лальо не идват от дивата пустош на Памир, или Алтай, а са новия вариант на тракийските Лала, Лалес, Лалос.

Марин, Маро, Марина, Маринко са също с древен балкански произход. Сродни са на тракийските Марис, Марус, Марисия, Марон. Последното е споменато от Омир и е свързано с действия от XIII век преди Христа.

Мане, Мано, Манил, Маниш, Манка, Манко съотвестват на тракийските Манес, Манис, Маниус, Маня.

Нана, Нане, Нанич, Нанис, Нануш, Нануша, Нено, Ненка, Ненко, Неню и др. също не са чужди за Балканите. В древността те са регистрирани в нашите земи като Нана, Нано, Нанос, Ненисос.

В българските Перо, Пера, Перимир, Перко намираме тракийското божествено име Перкон- господарят на гръмотевицата. Перке е и едно от древните имена на Тракия според Стефан Византийски.Рода, Роде, Родо, Родан, Родин, Родислав, Родос, Родо, Родьо, Родю идват от стблг. родъ-род, семейство. Съотвестващото тракийско лично име е Родос.

Българските Рума, Румена, Румо, Румян, Румен се обясняват с прилагателното румен-червеникав. Сродно на тях е тракийското Румисукис, а и регистрираното преди около 3400 години на микенски документи Румано (1438 a74 по Еванс).

Сава, Саве, Савил, Савин, Савка, Савчо са вдъхновени от тракийското божествено име Савадий, чиято етимология Вл.Георгиев извежда от стблг. свободъ-свободен.

Списъкът с българските имена от тракийски произход може да се продължи значително, но и от изнесените тук става ясно къде трябва да се търсят корените на народа ни. Друго потвърждение идва от антропологическото изследване на д-р Методи Попов показващо не само, че сме европейци, но и, че повечето от нас принадлежат на така наречения понтийски тип, т.е. хора населяващи Балканите от незапомнени времена.

Въпреки, че това широкомащабно изследване е публикувано от БАН през 50-те години на ХХ век, повечето от историците ни не са пожелали да го използват с своите проучвания. Същите учени не желаят да използват и летописите, в които дедите ни са наречени мизи и пеони. Отречени и даже забранени бяха работи на изследователи, според които ние българите сме местен народ, който в древността е познат на римляни и гърци под името траки.

Важните доказателства за нашия древен произход бяха заменени с нескопосани лъжи, които обаче бяха повтаряни упорито, така упорито, че дори и интелигентни хора попаднаха в техен плен. Сякаш, за да се циментира положението на траките бе създаден имиджа на невъздържани, кръвожадни хора с ниска култура.

Днес знаем, че това не е така. Днес знаем, че дедите ни са създали първата писменост на Европа, издигнали са най-старите градове на нашия континент, изпреварили са останалите европейци с хилядолетия по отношение на знанията за обработка на метали, а също земеделие и скотовъдство.

Не войнолюбиви варвари, а създатели на култура са били нашите деди. Как иначе гърци и римляни щяха да вземат от дедите ни боговете Арес, Атис, Бендида, Дионис, Зевс, Деметра, Кибела. Само високата култура на предците ни е накарала келтите да се преклонят пред тях и да основат своята религия върху принципите на тракиеца Залмоксис.

Тези истини бяха укривани дълго време. На нас бе внушавано, че не сме способни да се управляваме сами и са ни нужни чужденци, които да решават съдбата ни. Това доведе до национални катастрофи. Последствията ги чувстваме и днес, ще ги чувстваме още дълго време. Точно за това е необходимо да се сложи край на нихилизма. Трябва да се отърсим от дрипавата дреха наметната ни от други хора и да заживеем както подобава – като горди, силни и осъзнати индивиди.


Без гордост и самочувствие всеки народ е обречен на смърт и забвение. Без вяра в себе си не можем да бъдем друго освен слуги на шепа безскуполни хитреци. Без любов към ближния никога няма да можем да се обединим и станем силни както дедите ни в миналото. Ето това е пътят според мен – гордост, вяра, дойстойнство, сила, любов. Ако изпълним гърдите си с тях даже и съдбата ще реши да ни помогне.


 Използвана литература:

1.Brixhe, C. – M. Lejeune. 1984. Corpus des inscriptions paléo-phrygiennes, Paris;
2.Roller, L. 1987. Gordion Special Studies, Volume I: Nonverbal Graffiti, Dipinti, and Stamps, Philadelphia;
3.Roller, L. 1989. "The Art of Writing at Gordion," Expedition 31.1, pp. 54-61;
4.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
6.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
7.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
8.Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005; 

55 коментара:

 1. Благодарим за интересната статия! Имената са много хубав и силен пример за наличие на български корени. Жалко, че някои не виждат българското в тях, дори при наличие на значение на български, а ги обявяват за чужди, дори да нямат значение на чужд език или дори да си личи, че евентуалното значение е измислено и само с много въображение би могло да се приеме. Като например случая със селцето Загора в континентална Гърция близо до град Волос, разположено в планината Пилио - което на гръцки няма значение както в българския, но са измислили значението "зоон агора"=пазар за животни, като изписването и сливането на двете думи в една противоречи на всякакви правописни закони в гръцкия, за да се приеме, че е вярно. Между другото, известно ли е откъде взема името си град Волос? А градчето Арахова близо до Атина?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Селище с име Загора е документирано преди около 1900 години в Мала Азия - ZAGO´RUS or ZAGO´RUM (Ζάγωρος, or Ζάγωρον, Marcian. p. 73; Ζάγειρα, Ptol. 5.4.5; Ζάγωρα, Arrian, Peripl. P. E. p. 15; Zacoria, Tab. Peut.), a town of Paphlagonia, on the coast of the Euxine, between Sinope and the mouth of the Halys, from the latter of which it was distant about 400 stadia.

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DZ%3Aentry+group%3D1%3Aentry%3Dzagorus-geo

   В Гърция е имало и планинска област Загора, но в началото на ХХ век името е променено.

   Явно в древността Загора е било доста популярно име сред дедите ни, които са обитавали целите Балкани и значителна част от Мала Азия.

   Името Волос е най-вероятно от български произход, както е и Волустана - волски стан - http://pleiades.stoa.org/places/491753

   Арахова може да е старата форма на Оряхово...в Гърция има огромно количество български топоними, някои са регистрирани преди 3400 години в микенски документи.

   Изтриване
  2. Анонимен31 май 2014 г., 8:13

   Благодаря за информацията! А можете ли да споменете и останалите с кратка информация къде са разположени? Те дават обяснение, че някои от тях били славянски от времето, когато славянски племена са се заселвали в земите им - официалната им версия.

   Изтриване
  3. В тези работи са дадени не само точните локации, но и етимологията на топонимите.

   http://kroraina.com/knigi/en/mv/

   http://www.promacedonia.org/en/phm/index.htm

   Така наречените славяни не са словаци, чехи, поляци, руснаци и др....а гети -древен тракийски народ.
   В дълбока древност тези гети са обитавали и Южните Балкани, но са били прогонени от старите гърци.

   През Късната Атичност когато гетите и други техни роднини започват да отвоюват старите си земи, тези
   хора са известни под името славяни.

   Понеже езикът на гетите-славяни е бил близък до този на дедите на поляци, руснаци, чехи и др. то и тези хора са наречени славяни, макар техните деди да не са се сражавали с легионите на Римската Империя.

   Изтриване
 2. Името МАКЕДОНИЯ българско ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, името Македония има българска етимология, сродно е на Мигдония, а значението е земя богата на води, извори, реки.

   Изтриване
 3. Кой е най - старият извор,известен до сега,в който се среща името Македония?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот е първият, който пише за Македония...ако не се лъжа.

   Изтриване
 4. Анонимен31 май 2014 г., 8:37

  Иво Иванов. Имал съм удоволствието да обикалям Пелопонес, и мога да ви уверя, че огромен процент от имената на реки, села и местности са обясними на български. Съжалявам, че не си водих записки, до тогава само бях чувал от някои гърци, че има остатъци от ,,славянско присъствие", както се изрази някой. Бяхме смаяни с жена ми, колко различно звучат на гръцки, колко са чужди за езика им имената на селата и реките, чак ме е яд сега, че не помня нещо конкретно, с изключение на река Каменица, която е една от големите реки на полуострова. Да, Каменица и село Порой, което на гръцки се чете Пори с ударение на о-то.
  Както и да е, Павка имам едно питане към тебе, относно имената Елемаг, Кракра и Гавра. Тези три личности ме вдъхновяват, обвити са в някаква тайнственост, сила и обаяние, явяват се крепители на България даже и когато вече няма никаква надежда за спасение. Наистина е загадка от къде са черпили тая своя сила да воюват за България след половинвековни, почти неспирни, тотални войни, които нямат аналог в европейската история, във времена, когато живота не е имал кой знае каква стойност, времената на Самуиловата епопея. До сега не съм успял да намеря смислено обяснение на имената им, което е жалко, защото те са истинските кошмари за империята, която не успява да ги победи никога и ги премахва по гръцкия начин - с коварство присъщо за тях, въпреки, че ИРИ не е гръцка империя. За името на Гавра имам догатки, но Елемаг и Кракара са мистерия за мен, или пък е производно от Телемах, какво мислиш по въпроса. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, няма за какво се ядосваш. Голямо количество български топоними и хидроними от Гърция са документирани от Макс Фасмер и Фаедон Малингудис.

   В Пелопонес, само в областта Месения те са стотици, гърците са преименували селищни имена предимно в Беломорска Тракия, която великите сили откъсват от България и подаряват на Гърция.

   За жалост не мога да ти кажа нищо за значението на имената Елемаг, Кракра, Гавра. Иска се специално проучване, а такова не съм правил.

   Изтриване
 5. Уважаеми господин Спароток, в изявите си говорите за тракийското с равностойност на българското. Това е така, но на много места определяте истинска и роднинска принадлежност. Много от имена или названия на местности или предмети, които Вие определяте като български, срещаме у други славянски народи, които определяте като роднини. Не съм специалист, но според мен има известна некоректност при такова определение. Като пример за имената които Вие давате като български, сиреч тракийски Далебор и Гойко са разпространени и до днес в Сърбия и Хърватско, но не се срещат в България. Името Севар, което считате тракийско е считано от турците за турско! Считам, че не ни е нужно тънко разделение и затваряне в общности със специални качества. Същото се получава и при Вашето определение на руси и украинци. Етническите хазари, поляците и украинците Вие приемате за траки. Може би, все още в изследванията си не сте достигнали до подходящи данни за да промените виждането си. Голямият тракийски народностен корен в Турция е изроден от тюркутско-семитски същества. Дори тюркското отсъства, но семитското е изявено. Как ще направим така, че тези наши сънародници да се осъзнаят и да нямат страх от международното еврейство.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гойко е българско име, а още по-важно е, че етимологията му е българска, както е българска и етимологията на Далебор.

   Сродните народи често разменят имена, в това няма нищо необичайно.

   Не съм чувал за турско име Севар, а и няма значение какво мислят турците, техният език е пълен с чуждици.

   Никога не съм определял поляците за траки, поляците са венети, т.е. илири, не траки.

   Изтриване
  2. Анонимен1 юни 2014 г., 14:06

   Това, че поляците били илири е също такава непростима обида за днешните хървати, както и мнението, че ХАЗАРИТЕ били траки – за днешните БЪЛГАРИ !!!

   Изтриване
  3. Анонимен1 юни 2014 г., 15:45

   Имах съученичка с име Севара - тя казваше, че е чисто старобългарско име.

   Изтриване
  4. Дали хазарите са скарите козари-агатирзи не съм напълно сигурен, това е мнение на Ценов, което той добре аргументира.

   Поляците са предци на венетите, т.е. илири.

   Хърватите също са илири, те са потомци на споменатите от Плиний арвиати.

   Изтриване
  5. Анонимен1 юни 2014 г., 23:55

   Господин Серафимов, простете моето невежество, но би било добре, да се даде определение за сродни , идентични и близки народи. Така, без ясно уточнение, се получава разтегливост на понятието. То може да бъде тълкувано по политически, верски или лични предпоставки на тълкувателя. За да се отстрани от данните предпоставката "пристрастие" считам, че е подходящо да бъдат уточнени някакви правила за оценка.

   Изтриване
  6. Анонимен1 юни 2014 г., 23:58

   И още нещо, за роденият в Призрен император на ИРИ, Управда-Юстиниан, пишете че е тракиец? Но Призрен е бил в Илирия. И може би поради това, Юстиниан се е противопоставял на българите!?

   Изтриване
  7. Юстиниан e тракиец, ето какво казва Прокопий - Among the Dardanians of Europe who live beyond the boundaries of the Epidamnians, close to the fortress which is called Bederiana, there was a hamlet named Taurisium, whence sprang the Emperor Justinian, the founder of the civilised world.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Procopius/Buildings/4A*.html

   Дарданите са тракийски народ, който е обитавал не само Европа, но и Мала Азия.

   Изтриване
 6. Хубаво е народа да знае повече за старите Тракийски - Българдси имена. НО, те не са завършвали на "С" ! Това са нашите имена изопачени от "Граките - Елини" - /наричани погрешно "Гърци"/. А относно Бг дума "Чадо" и "Кендо" ... това са съвсем различни думи, те нямат нищо общо! Има прекрасна книга от Българина от Молдова - езиковед : Николай Тодоров - "Българският Именник"! Той забелязва, че т.нар. Стари "Готски имена" в стара Германия напълно се припокриват със старите Тракийски имена у нас!?В Българския Именник са над 3500 имена са Тракийски, над 1300 Готски, старокелтски над 4000 и около 800 старо Илирийски!! Думата "Елини" възниква към 650г сл.Хр - Осуалд Шпенглер в: "Залезът на Запада"! "Ален" не е западно име! Мария, Магда и Бона са също типични Български-Тракийски имена, те не идват от "Запад".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен1 юни 2014 г., 14:24

   Не става въпрос за „стара Германия“, а за Стара Прусия, тъй като старите пруси са били действително траки от Бруса – Мала Азия. „Ален“ действително не е западно име, а произлиза от нашите роднини – аланите.

   Изтриване
  2. защо погрешно? гърци...гърчави, нищо не става от тях-грънци! както немци от неми за нас!

   Изтриване
 7. Хубаво е народа да знае повече за старите Тракийски - Българдси имена. НО, те не са завършвали на "С" ! Това са нашите имена изопачени от "Граките - Елини" - /наричани погрешно "Гърци"/. А относно Бг дума "Чадо" и "Кендо" ... това са съвсем различни думи, те нямат нищо общо! Има прекрасна книга от Българина от Молдова - езиковед : Николай Тодоров - "Българският Именник"! Той забелязва, че т.нар. Стари "Готски имена" в стара Германия напълно се припокриват със старите Тракийски имена у нас!?В Българския Именник са над 3500 имена са Тракийски, над 1300 Готски, старокелтски над 4000 и около 800 старо Илирийски!! Думата "Елини" възниква към 650г сл.Хр - Осуалд Шпенглер в: "Залезът на Запада"! "Ален" не е западно име! Мария, Магда и Бона са също типични Български-Тракийски имена, те не идват от "Запад".Античните автори твърдят, че т.нар. "Гръцка Митология" е взета от "Варварите" - Траки !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм чел книгата на г-н Тодоров и няма как да коментирам твърденията в тази работа.

   Изтриване
 8. Анонимен1 юни 2014 г., 11:22

  Sparo, nali mi razreshavash da se zasmeya kato tebe :) :) :)

  Golemi prikazki na chovek s malki vazmojnosti, tova e to tvoeto :) :) :0

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен1 юни 2014 г., 14:30

   Много плачеш ти за „Спаро“ ! Добре, че поне ти си голЕм, да има с кого да се гордеем !

   Изтриване
 9. Анонимен1 юни 2014 г., 12:09

  Eh taya raya be, kakvo si i platil ta ti rakopliaska taka fanatizirano?Ako beshe seryozen uchen shteshe da si v universiteta, a ne da se izjiviyavash kato guru v internet, ne ti stiska diskisiya sa specialist nal tui?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен1 юни 2014 г., 14:36

   Плаща ни човекът како требе – с „газорубли“, а не както на тебе ти плащат на Босфора – с гЪзорубли !

   Изтриване
  2. Анонимен1 юни 2014 г., 15:53

   На излагащите историческата истина системата на лъжата не би допуснала да дава заплати, а трябва и да се живее, нали господин анонимен? Едва в днешно време започват да се променят нещата и истината да натежава на везните и да започва да воюва за полагащото й се място. Търпение, скоро ще имате възможност да се радвате и на дипломирани историци, казващи цялата истина!

   Изтриване
  3. Това с газорублите и тракедонизма са май единствените оригинални неща измислени от Милчев :)

   Изтриване
 10. Анонимен1 юни 2014 г., 14:45

  Доста имена са били полатинчвани и погърчвани заради модите. То и сега в щатите се американизират българските имена.
  Например Твърдко(при хърватите се среща като Твърдю) се превежда на латински като Константин, и значи постоянен, непроменлив, твърд.
  Привет.
  Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Следването на модата и промяната на имената са добре известно явление на науката, много траки са носили имена като Лонгин, Крисп...просто, за да улеснят кариерата си в Римската Империя.

   Изтриване
 11. Парасков1 юни 2014 г., 15:15

  Ооо, г-н Мъчев. Спрете да ни мъчите и най с усмивка ни запознайте с малките приказки на човек с големи възможности, като вас. Нека раята ръкопляска фанатизирано и на вас. Само и дайте малко от вашето полицейско гуру обрязование. И моля ви, направете дискусия със Спаро. Така най-накрая ще видим забавната ви личност.

  ОтговорИзтриване
 12. Може ли тълкование на името Орлин ,ако не нарушавам някакви правила ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Орлин идва от стблг. орьлъ-орел, чиято по-древна форма е била орол. Срещаме я в името на одриския цар Орол.

   Изтриване
 13. Винаги съм се чудела какъв произход има моето име - Жечка,но до сега не съм открила информация. Ще Ви бъда благодарна ,ако кажете нещо и за него.Благодаря !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Официално Жечка е вариант на Жечко, Жеко, Желязко. Името е пожелателно - да е здрав(a) като желязо.

   Изтриване
  2. Благодаря,тълкуването съм го срещала. Попитах какъв произход има ?

   Изтриване
  3. Аз лично смятам, че ние българите сме потомци на траките, следователно, името е тракийско.
   Не може да очакваме, че ще го срещнем в днешната му форма в древността.

   Предполагам, че Желязко, Желязка имат връзка с етнонима Χάλυβες, личното име Χάλες и топонима Χαλκίς. След като гърците не познават звука Ж, те са представили като Х.

   Изтриване
 14. Някаква по-различна информация за Атанас или си е гръцко име, значещо безсмъртен, както е известно? Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Атанас е действително гръцко име със значение безсмъртен.

   Изтриване
 15. Великолепна статия, Павел. За Русия, Украина и Белорусия са важни "руските" имената Татина(на татко си), т.е. Татьяна, Олган/Орган и Ольга/Олег, масагетската царица Томира/Томирас и Тамара. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Руският език е ценен за това, че е запазил голяма част от старобългарската лекскика, а и лични имена.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Дионис , Диона, Диана-богинята на лова, мадарския конник е конник пробождащ лъв; мога ли да правя такава асоциация..?

  ОтговорИзтриване
 17. ирена янчева9 април 2016 г., 17:20

  Здравей, Павле ! Статията много ми допадна, благодаря за положения труд !!! Съхранените стари тракийски имена доказват неоспоримо древния произход на българския етнос. Възможно ли е при кръщаване на деца с имена на животни ( Зайкус, Козис, Ава и др.)така, както и с имена на Богове ( Дионис, Атис, Ава и др.)да се търси определено покровителство, закрила от това същество, стремеж кум подобие в житейското развитие / дела в последствие ; има ли съхранени сведения за особени ритуали при получаване на такова име ? - подобни процеси намираме в други много древни общества, напр. в Северна Америка. Павле какво мислиш за произхода на името Кутмичевица, дадено вторично на Македония през Ранното Средновековие, в старобългарските източници се представя като " Новоприсъединена земя ", а дали е така ? Възможно ли е някога Англо-саксонският свят да признае публично, че религията и респективно една значима част от културата, включително и обредното изкуството, ?при келтите се изграждат въз основа на тракийските - тракиеца Залмоксис ? Потомците на келтите все още се изживяват като "първи" /"най-древни". Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, смятам, че имената Зайкус, Козис и др. са пожелателни, понеже тези животни са известни с плодовитоста си и с устойчивостта си.

   Виж, теофорните имена вече са нещо друго, там вече можем да говорим за търсене на закрила.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. Интересно е, че името на тракийското божество Савадий, или още Сабазий, със старобългарско значение "свободен", е често срещано унгарско лично (Szabi, Csaba) и фамилно име (Szabadi), със "свободен" като директно преводимо значение. Как може да бъде обяснен този факт, при положение, че унгарците не се водят преки тракийски наследници? Защо "Сабазий" е изцяло запазено и широко разпространено име в унгарския, а не в съвременния български език? Каква е връзката между двата народа и защо се срещат запазени тракийски корени в унгарския език, който е се различава от всеки друг в Европа?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Унгарците не са наследници и на римляните, нито на гърците, но следните унгарски имена имат смисъл на латински и гръцки: Andras, Benedek, Demeter, Fabian, Kalman.

   Основа за унгарските Bela, Laszlo, Zoltan са Бела, Владислав, Златан. Унгарците са заели и доста наши думи -szoba–соба, стая, utca-улица, udvar-двор, kulcs-ключ, szomsed-съсед.

   Старите българи са научили унгарците и на занаяти. Това става ясно от kovacs–ковач, takacs-тъкач, pek-пекар, хлебар... csordas– пастир пък идва от нашата дума чарда-стадо.

   Предполагам, че Szabad е българска заемка в унгарския - свободъ-свободен стблг. Има и село Szabadi, а и друго с не по-малко интересното име Piliscaba, то май е вариант на Pliscuba- Плиска.

   Изтриване
 19. ирена янчева10 април 2016 г., 5:09

  Здравей, Павле ! Благодаря за отговора ! Как можем да преведен " Кутмичевица " ( Ранно - средновековното название на Македония ) ? Вярна ли е версията " Новоприсъединена земя " ? Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не виждам никаква причина Кутмичевица да бъде тълкувано като новоприсъединена земя.

   Изтриване
 20. ирена янчева10 април 2016 г., 18:12

  Павле, аз го видях така написано върху исторически карти от времето на Охридската Книжовна школа и от наши историци също, но понеже изпитах съмнение в достоверността, затова реших да те попитам. Какво точно означава, какъв би могъл да бъде първоизточникът на това наименование - ако имаш данни за това ? Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 21. Готин блог, браво! Аз се казвам Ален и все пак смятам, че сте допуснал грешка относно това, че е навлезо преди 2века името ми тъй като дори и да звучи някак изчистено или да го свързваме с френски актьори и до ден днешен Ален си е дума в българския език и си има значение.... Ще се радвам все пак да споделите нещо относно името ми защото е не бедно на информация ами абсолютно никаква няма относно името ми....

  ОтговорИзтриване
 22. Здравейте. Това, което прочетох в блогът Ви ме остави с доста голяма учуденост. Казвам се Савко, и ако трябва да бъда честен до сега никога не съм се замислял какво означава или от къде произхожда името ми... Бих бил благодарен ако ми дадете малко пояснение.

  ОтговорИзтриване
 23. Поне за мен, Савко, Сава и т.н. са древни теофорни имена, чиято основа е името на бог Савазий/Сабазий.

  ОтговорИзтриване
 24. "...обяснение на тракийската дума бор даде в своя работа проф. Асен Чилингиров, показвайки връзката й с борба, боря се. "
  Кое е заглавието от Чилингиров? Защото липсва в библиография.

  ОтговорИзтриване