27.05.2014 г.

НЕЩО ИНТЕРЕСНО ЗА ФРИГИТЕ – НАЙ-ДРЕВНИЯ НАРОД


През първото хилядолетие преди Христа в Мала Азия процъфтяват няколко държави. Най-богатата и най-впечатляващата е Фригия. Там са издигнати внушителни монументи, чието величие ще бъде наподобено от гърци и римляни едва след векове. Просперитета на тракийското царство е толкова голям, че възниква легендата за Мидас.
Вярвало се е, че всичко, до което се докоснел този човек се превръщало в злато.
                                          фригийски стенопис
http://historum.com/members/midas-albums-+phrygians-picture3217-phrygian-women.jpg


възстановка на фригийска мебел
http://www.conservators-converse.org/wp-content/uploads/2013/06/Studio-1.jpg

http://www.conservators-converse.org/2013/06/41st-annual-meeting-wooden-artifacts-session-may-31st-the-gordion-table-circa-2011-by-rick-parker/


http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/b8/16/6a/b8166a64bd9c38613fc3fa5947f4ae32.jpg

Херодот разказва как дори египтяните вярвали, че фригите са най-древния народ- Her. 2.2. За това свидетелства и обстоятелството, че тези наши предци са колонизирали доста територии. Най-старата им родина са Балканите, а най-старото име на този древена тракийски народ е бриги- Her. 7.73. Бащата на историята описва фригийската миграция в Мала Азия, това правят също Плиний - Plin. V.xl-145, а и Страбон, който също вижда в малоазийските фриги преселници от Тракия –Strab. 12.8.3.

http://www.transanatolie.com/english/Turkey/Anatolia/Phrygians/phrygi6.jpgЗа една друга слабо известна фриигйска миграция споменава Павзаний в Описание на Гърция. Старият автор твърди, че фригите от териториите край река Скамандър в Троада са се заселили на остров Сицилия - Paus. 5.25.6. Отново Павзаний споделя за фриги обитаващи територията на Гърция – Paus.10.32-3. Страбон отива по-далеч обяснявайки, че едно значителна територия - полуостров Пелопонес получава името си от фригиеца Пелопс, който се установява там заедно със своите сънародници -Strabo 7.7.1.

Сведението на Страбон обяснява защо Софокъл употребява израза – Не знаеш ли, че този, който е бил баща на твоя баща, древният Пелопс е варварин фригиец– Д.Попов, Гръцките интелектуалци с.286. В средата на първо хилядолетие преди Христа се е знаело много добре кой е основал микенската цивилизация на Пелопонес. Това не са били гърци, а траки дошли от север. Атрей, бащата на Агамемнон и Менелай носи име подобно на благородникя Отрей, определен от Омир като предводител на фриги - Hom. Il. 3.186.

                               http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/37552096.jpg
                                                     фригийски храм изсечен в скала


Не случайно микенските благороднически титли ванакател и лавагет се срещат при фригите в почти непроменена форма. На надпис М01 цар Мидас е наречен ванакт и лавагет. Bанакт се среща и на друго място – М 04, втори ред. Друга фригийска титла е бален, тя идва от фригийската дума балайос-голям, силен и показва връзка със санскр. bala, balam- сила. Добро съотвествие е стблг. болий-по-голям, а и титлата ни боил. Тя не е тюркска, или иранска, а тракийска про произход.

Успехът и благоденствието на фригите не могат да се оспорят. Те създават богата държава, в която издигат много градове. Някои от тях са Аизани, Акмония, Багис, Багрум, Балгатия, Батенос, Брия, Брузос, Буренос, Гордион, Дабени, Дресия, Кади, Камени, Коне, Кони, Корпени, Морене, Сала, Сбуреа, Солотеис, Тамасис, Тило, Холми – Barrington Athlas of Greek and Roman World – c. 958-972.


Съвсем естествено, че богати и високо развити хора имат нужда от азбука.В миналото се смяташе, че фригите са получили писменост от гърците, но това твърдение е лишено от всякаква логика. През IX-VIII век преди Христа гърците се намират в така наречените Тъмни Векове. Фригите от своя страна са на върха на благосъстоянието си – извънредно богати са, умеят да издигат монументални стради и паметници, майстори са на мозайката, на изкусно украсените им мебели могат да завиждат даже египтяните.Плиний предава вярването, че фригите са първите, които са впрегнали заедно два коня в колесница – така наречената бига – Plin. VII.lvi-202. На цар Мидас се приписва изобретяването на вид флейта –Plin.-VII.lvi-204. Фригийските култове към Атис и Кибела преминават не само сред гърците, но се срещат също и при римляните. Всичко това говори за сила, престиж и влияние – отличителни белези на народите с богата култура.

Първият митичен цар на фригите е Мидас, който е считан за син на великата богиня-майка Ида. На този владетел се приписва засаждането на градината с най-благоухайните рози в света. В нея се залутва следващият Дионис сатир Силен. Слугите на царя намират сатира и го отвеждат при Мидас, който по-късно го отпраща при бога на виното и екстаза. Желаещ да се отблагодари, Дионис обещава на фригийския благородник, че ще изпълни най-голямото му желание. Фригийският цар поисква за има силата всичко, до което се докосне да се превърне на злато. Така и става, но се оказва, че вместо дарба Мидас е получил проклятие защото не само камъните, които той докосва се превръщат в сияещо злато, но също и водата и храната. Умирайки от жажда и глад Мидас се моли на Дионис да го избави. Богът на виното се смилява и съветва фригийския благородник да отиде до изворите на река Пактол и да се измие там. След като прави това Мидас е избавен, а сред пясъка на Пактол хората започват да намират злато.

                           http://www.livius.org/site/assets/files/1620/gordium_phrygian_inscr_2_midas.jpg
                                                             фригийски надпис с името на Мидас

Това предание е едно отражение на невероятното богатство на фригите. По някакъв начин стоящите на по-ниско ниво на развитие гърци е трябвало да си обяснят благосъстоянието на своите източни съседи…и създават легенда. Истината обаче е съвсем различна. Още в дълбока древност фригите добиват сила и престиж. Съпругата на троянският цар Приам е  Хекуба. Тя е дъщеря на фригийския цар Димаc и сестра на Азий – Hom.Il. XVI-716-719. Траките са владели до съвършенство не само строителството и занаятите, но също и търговията.

Не трябва да забравяме и това, че фригите са господари на протоците около четвърт век. Техните роднини мейони, европейски траки и др. държат протоците над двеста и петдесет години – Diod.Sic. VII, fr.11. Това спомага за развитието на търговията, а и за натрупване на богаство, което след време става повод за завист и възхищение.  За да укрепят своят престиж, фригийските владетели извършват дарения в храмове намиращи се в чужди земи. Легендарният с богатството си фригийски цар Мидас, син на Гордий изпраща дарове на светилището в Делфи- Her. 1.14. 

Друг известен митичен цар на фригите е Гордий. Той се ражда в бедно селско семейство, а не в средите на богати хора. Един ден орел каца на каруцата му и остава там без да се бои от нищо. Учуден Гордий решава да отиде до проницалището в Телмисос и да се допита до оракула. Преди да влезе в града обаче той е посрещнат от млада жрица, която виждайки орела съвества Гордий да направи жетвоприношение на Зевс Царят. Жрицата изразява желание да отиде с Гордий до храма и да му покаже как точно да извърши ритуала. Фригиецът не само се съгласява, но очарован от красотата й, той и предлага да се ожени за нея...По същото време царят на Фригия е пистигнат от неочаквана смърт, след която оракула изрича думите – Фриги, новият ви цар идва, каращ волска кола, на която е кацнал орел

Не след дълго Гордий и младата жреца пристигат в Телмисос. Виждай него и орела на каруцата му, хората го избират за свой владетел. От благодарност Гордий постовя волската си кола в храма на Зевс, като я връзва по особен начин. Тогава оракълът пророкува, че този, който успее да развърже този възел ще стане господар на Азия...След векове Александър Велки прави опит, но неуспял разсича възела с меча си- Graves, цитиращ Хигиний, Цицерон, Аелиан, Плутарх, Ариан, Юстин и Овидий -c.281-283.

http://www.cornucopia.net/library/issues/Phrygia_by_Fritz_von_der_Schulenburg_in_Cornucopia_49.png
                 фригийско скално светилище - така нареченият олтар на цар Мидас

Подобно на европейските траки, фригите също издигат могили над гробовете на своите царе. Могилата на Мидас има диаметър от триста метра, а е висока петдесет. Това я прави сериозен съперник на египетските пирамиди. Не трябва да забравяме, че с течение на времето пръстта се сляга, а и бива отмивана от дъждовете. През VIII век преди Христа могилата на Мидас е била доста по-висока и по-внушителна. Само за сравнение – ширината на Хеопсовата пирамида е двеста и тридесет метра, срещу тристата метра на погребаният паметник на великият тракийски цар.http://m9.i.pbase.com/u48/faerie_39/upload/30542379.IMG_0094.jpg 


Интересна подробност е това, че фригите практикуват изкуствената черепна деформация...подобно на старите българи. Когато учените откриват скелета на Мидас, те установяват, че този главата на този човек с особена форма. Навярно изкуствената черепна деформация е считана за белег на принадлежност към благородническата прослойка.

Фригите почитат божествата Сабазий, Багайос, Кибела, Атис, Мас, Апелан. Сабазий, Сабадий е само едно от имената на Дионис със значение този, който освобожвава. Вл. Георгиев свързва името на това божество със стблг. свободъ-свободен.   Предложението на нашия езиковед е верно, Дионис е познат на римляните също като (Pater) Liber –освобождаващият.

За Багайос свидетелства Хезхий, който твърди, че това е фригийското название на богът (на светлината) Зевс. Багайос не е нищо друго освен древен вариант на българската дума бог. Нейното древно значение е светлина, ярък цвят, а сродни думи са багра, багря, багрило, божур. Багайос е и арийският Багаслънцето, което е де факто най-старото божество почитано от човечеството.

Кибела, или по-точно Кубела, Кюбела е име на богинята-майка. Тя е почитана от незапомнени времена както на Балканите, така и в новата родина на фригите – Мала Азия.

                   http://www.sacred-texts.com/cla/luc/tsg/img/fig08.jpg


Атис е спътник на богинята-майка. Неговото име е познато под вариантите Атюс, Атес, а значението е баща. На името на Атис съотвества ст.блг. отьцъбаща, имаща древна форма атькъ – Младенов...

За божеството Мас се знае малко, най-вероятно се касае за луната, чието алтернативно име е месец, месечина. Коренът в тези думи е мес, той е екав вариант на името на Мас. Екането и якането са типична особеност на българския език, която разбира се се среща и в езика на нашите деди траките.

Апелан е вариант на името на Аполон, който е познат сред старите народи на Европа и под имената Абелио, Белин, т.е. белият, светлият. Не случайно Аполон е известен като бог на светлината.

Благодарение на историческите извори, а и епиграфски паметници, езиковедите са открили значителен брой фригийски лични имена. В своя работа Аркрайт споменава следните Ацула, Бабес, Балион, Бата, Барис, Батак, Борас, Борискос, Ботий, Волас, Дада, Дарон, Котис, Манес, Мико, Нонос – Arkwrigh, Lycian and Phrygian… Фригийското име Бата показва връзка със старобългарското Батбаян, а пък Борас и Борискос напомнят за името на един от най-влиятелните ни владетели Борис I.

До краят на VIII век преди Христа Фригия е могъща държава. За упадъка на държавата на Мидас, вината е прехвърлена на тракийците трери, наричани още кимерийци. Нови изследвания обаче показват, че не кимерийците са виновни за крахът на фригийската държава. Асирийските и лидийските владетели са тези, които доста по-рано успяват да сломят силата на фригийското царство. Отслабени фригите са покорени лесно от персите, които ги заставят да дадат войници за похода срещу Гърция -Her. 7.73.

Автори като П.Каранис смятат, че този тракийски народ продължава да говори родният си език поне до IX век. “The Phrygians, for instance, as we may infer from what we know of the back- ground of Michael II, seem to have been only semi-Hellenized as late as the beginning of the ninth century. Michael, who is described as coarse, ill-educated, and contemptuous of Hellenic culture, was no doubt typical of the natives of Phrygia, many of whom may not have known any Greek at all“.От средите на фригите произлизат няколко императора на Византия. Първият от тях -Михаил II, получава помощ от българският княз Омуртаг при обсадата на Констатнинопол през 823 година. Теофил - синът на фригиеца Михаил II става способен владетел подобно на баща си. Последвалият Теофил Михаил III е известен с това, че по негово време Кирил и Методий създават и разпространяват славянската писменост. 

Поне за мен това не е случайност. Напълно логично е, че осъзнавайки родствената си връзка с населението на България, фригиецът Михаил III подтиква Кирил и Методий да разпространят устроената от тях азбука и по-този начин да засилят българската народност. 

Самият Солун - родното място на светите братя е и старата земя на фригите, наречени още бриги. Дали и това ще е случайност? Аз лично не вярвам в случайности. 

Славата на нашите предци тънеше дълго време под завесата на лъжите изтъкана от враговете ни. Идват обаче други времена, истината си пробива все по-упорито път и скоро ще стане известна на всички. Цял свят ще знае, че не някой друг, а нашите деди положиха основите на европейската цивилизация и измъкнаха множество европейски народи от мрака. Отново българите ще могат да вдигнат чело и да изпълнят сърцето си с гордост.


103 коментара:

 1. Павел, ти си като голяма река която събира извори, пенливи ручеи и потоци и ги слива в едно море от знания. Продължавай, има кой да те чете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност заслугата за интересната ни история е на дедите ни. Те са тези, които с ума и мъжеството си са повлияли десетки народи. Аз само съм имал щастието да намеря и събера част от деянията на предците ни.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. ***„...Друга фригийска титла е бален, тя идва от фригийската дума балайос-голям, силен и показва връзка със санскр. bala, balam- сила. „
   Може би,оттам и Балкан..?

   ***”Няма никаква логика такива културни и развити хора като фригите да вземат писменост от други, които се намират на доста по-ниска степен на развитие.”
   Ми то,като гледам т.н. гръцка писменост,тя си е едно към едно съставена от български букви!
   Материалът е 22 карата! Да си жив и здрав!

   Изтриване
  3. Бригите/енхелейците с помощта на Кадъм си решават проблема с илирийците и основават град ЛИХНИДА там където по късно е основан град Охрид и ИНТЕРЕСНОТО Е ТОВА, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ПЪРВО СЕ ВРЪЩАТ В ДОЛНАТА ЗЕМЯ ОХРИДСКА и по късно Аспарух РАЗШИРЯВА България, защото в ИМЕННИКЪТ на Българските владетели / ЦАРСТВЕНИК/ е записано, че 515-сет години петте царе управляват оттатък Дунава и при Аспарух, както и досега българите преминават Дунав НО НЕ ПИШЕ ЧЕ СЕ СЪЗДАВА НОВА ДУНАВС/КА БЪЛГАРИЯ!!!

   "При цар Анастасий започнаха българите да поемат тази земя, като дойдоха в Бдин /Видин/ и първо започнаха да поемат Долната земя Охридска и след това цялата тази земя. Оттогава досега са 870 години.". Т. е. първото масово заселване на древните българи на Балканския полуостров е станало през 505 г. и то точно в Македония, в Охридския край.

   Изтриване
  4. Аз лично не смятам бригите да енхелеи...откъде черпите данните?

   Изтриване
 2. Здравейте,
  Черепните деформации са правени, за да се развие черепът по определен начин - по-голяма площ за растеж на главният мозък. В резултат на това нарастване главният мозък се преразвива и дава възможност да се развие и проработи пинеалната жлеза ,показана на много фрески и статуи ,като шишарка или кобра при египетските фараони. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е това да е причината за практикуването на изкуствената черепна деформация. Не смея да спекулирам...

   Изтриване
  2. Това е много интригуваща опция. Но съм по-склонен да считам черепната деформация за опит за уподобяване/имитиране. На кого ли ? На тези , които са предали познания и умения преди много , много хилядолетия.

   Изтриване
  3. Бъдещи проучвания ще покажат как точно стоят нещата.

   Изтриване
 3. Abe misleh da se izkaja kritichno, ama she me nalaziat tvoite fenove i me e strah, do tam ia dokarahme s tvoite propagandni idri sparo, priznavam, che si maistor.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Седнете си на задниците, защото колко повече ритате – по–зле за вас.

   Изтриване
 4. Много си елемнтарен бе пич, само някой друг балък ще ти повярва на щуротиите в тоя блог. Имали били фригите черепна деформация като старите българи, амче то и инките имат черепна деформация, сугурно са българи отишли в Америца с Кукул Кан. Имали били фригите могили, е и кво от това, могили в цяла евразия с лопата да ги ринеш. Правиш едни ми сравнения на фригийското име Борискос с българското Борис, добе ама защо не кажеш на хората, че има друга по-стара версия за Борис - от турското Барс. То така и баба може - пуснеш само тва дето ти оттърва и кокошките кълват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма никакво основание старите българи да се считат за тюрки. Нито антропологически тип, нито език, култура и т.н. не доказват тюркски произход.

   Изтриване
  2. Издишаш трол
   С простотиите, които бълваш срещу Павел, само подкрепяш аргументите му

   Изтриване
  3. Анонимен8 май 2018 г., 19:54

   Какви "турци", преди 1922 г. бре селчо!?

   Изтриване
 5. Bulgarite kimerijci smachvat pijanata thrakijska sgan vav Frigija i slagat kraj na shibanite poklonnici na Dionis, a ti sparo iskarvash vragovete na dedite nashi rodnini, kakvo e tova, ako ne predatelstvo??????????????????????????????????

  ОтговорИзтриване
 6. Твоите съчинения на свободна тема ше излъжат само ена шепа наивници, които хал хабер си нямат от стара история и се ловят като мухи на медена пръчица. Защо не тръгнеш да спориш с учени бе московски измекяр, какво, да не мислиш, че не знаем кой ти плаща с газорубли?Наблюдаваме те отблизо и ти казвам - скоро ще дойде часа на вазмездието за тебе изменнико, атакийско мекере спонсорирано от Путин-Хитлер.

  ОтговорИзтриване
 7. Анонимен28 май 2014 г., 0:02

  Bloga ti e tupo skuchno mqsto, v koeto komentirat edin dvama naivnici, poveche nqma da idvam tuk :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сакън не ни изоставяй !

   Изтриване
  2. Аз пък не съм намерила нищо по-интересно в интернет пространството от този блог за толкова години... и с нетърпение очаквам появата на всяка нова статия! Защото тук има истина, логика, критична мисъл, много познания, култура, представяне на укривани и пренебрегвани факти, на нови открития, излагане на резултатите и изводите от нови научни изследвания... с други думи, представяне на една пъстра мозайка от факти от всички области на човешката дейност и наука, съставящи една цялостна завършена картина на историческата истина за България!

   Изтриване
  3. След малко ще публикувам нещо интересно за произхода на българските имена :)

   Изтриване
 8. Анонимен28 май 2014 г., 0:39

  Серафимов, аз няма да ти дам повод да ми отстраниш коментара с извинението, че не е културен и не му е мястото в блога ти. Мога да те затрупам с аргумени ти за иранския произход на българите, но ще се задоволя само с един въпрос - защо укриваш, че българите са наричани скити и кимерийци в доста исторически хроники на сериозни автори. Не си криви душата, ти представяш само една страна, не даваш пълната информация на хората и с красиви думи успяваш да ги омаяш, те пък ти вярват, както вярват на политиците. Ти иначе ставаш за такъв, защо не се кандидатираш на следващите избори?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм отричал връзката на скитите и кимерийците с народа ни. Неотдавна даже публикувах материали на тази тема. Провери в архива на блога и ако имаш въпроси задай ги---

   Изтриване
  2. Анонимният господин с аргументите за иранския произход на българите, преглеждал ли е генетичните изследвания? А ние, българите, защо не знаем, че имаме ирански произход и тепърва ни го казват и втълпяват "учените"- вместо това в народното ни творчество се говори само за българи и Тракия, за силни и справедливи българи; в детството ни сме откърмени с други представи, в земята ни се крият тракийски съкровища; дедите ни са бранели и пазели земята българска / тракийска / македонска като зеницата на очите си, за да се появят в началото на 20 и 21 век "учени" с налудничави идеи за произхода ни... противно на всяка логика и научни доказателства!

   Изтриване
  3. Знаете ли, за определени хора има само една истина, те не желаят да погледнат доказателства оборващи вижданията им. Това е основния проблем и на част от нашите учени.

   Изтриване
  4. Анонимен29 май 2014 г., 8:50

   За голямо съжаление е така... За чужденците, принадлежащи на враждуващи с нас в миналото народи е разбираемо и донякъде логично - въпрос на политика и пропаганда, но за българи...?! Недопустимо и жалко е! Но се надявам броят им все повече и повече да намалява и най-новото поколение да съумее да наложи истината на официално равнище, поне в България! Защото това е определящото и за международното й признание.

   Изтриване
  5. В сравнение с от преди 10-15 години броят на пробудените хора е доста нарастнал. Нарастнал е и броят на тези, които твърдо са решили да намерят истината, а това може само да ни радва защото показва, че духа на българина не е променен.

   Изтриване
  6. На враждуващите с истината българи и на тези от тях, които са готови без никакви скрупули за чест, пари и облаги от всякакъв род да направят всичко за да угодят на чужди и враждебни интереси, предлагам да гледат в Сатиричния театър в София постановката "Господин Балкански", която повече от друг път в историята ни звучи актуално - като че ли е писана за нашето време!

   Изтриване
 9. Анонимен28 май 2014 г., 6:25

  Shto se penish kato nikoj ne ti obryshta vnimanie tuka osven dvama trima tvoi avercheta :) Ti se probva da pishesh i v Amrika, ama neshto maj te otrqzaha tamka i sega se probvash da tyrsish eftina populqrnost sas skalapenite si fantazijki, emi nqma da te bade ni v Chikago, ni v Bulgariq : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, че публикувах в САЩ, във вестник излизащ в Чикаго. Верно е също, че престанах да пращам материали, просто програмата ми е доста натоварна.

   Напълно естествено е, че моите приятели ме четат, но това правят и хора, които изобщо не познавам. Не търся нито известност, нито слава, нито престиж, пиша за българската история защото смятам, че това е правилно.

   Изтриване
 10. Анонимен28 май 2014 г., 8:39

  Ама как така не правиш нещо за да си известен или да си "голямата работа". Нали това е основана черта в България. Едва ли някога хората, които пишат на "маймуница" ще разберат доводите Ви. Блога е страхотен, ако някой има смелост за култура дискусия да я предизвика. В противен случай драги тролчета, само се ласкаете от звука на собствеия си глас!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз бих се радвал на културна дискусия, но такова нещо се получава рядко за жалост...

   Изтриване
  2. Така е, защото аргументите / фактите говорят сами по себе си и културните хора, опониращи културно, излагат антитезата си и биват оборвани от самите факти, което ги карат да се замислят и поразровят още повече из историческите материали, и да достигнат до истината. Така че престават да опонират - просто няма защо.

   Изтриване
  3. Да, но това важи само за културните и непредубенени хора. Срещал съм критици, които първоначално бяха на друго мнение, но понеже дискутирахме показвайки уважение един към друг, те благоволиха да разгледат моите аргументи и след време признаха правотата ми. Такива случаи обаче са редки...но ги има и това ми дава надежда.

   Изтриване
  4. Павле, ти си безценен за нашата история, но нам е нужен в момента един такъв политик, защото докато се бавим с историята, ще ни затрият !!!

   Изтриване
  5. Аз не ставам за политик, а и на нас не политици са ни нужни, а осъзнатост, решителност и любов към България.

   Изтриване
  6. Аз пък ще ти кажа една тежка дума: ако от цял народ не може да се излъчи поне един достоен водач, то тогава този народ не е достоен да съществува, колкото и да го превъзнасят такива (не казано в отрицателен смисъл) като тебе ! ! !

   Изтриване
  7. Анонимен29 май 2014 г., 9:03

   Дори само един истински българин да остане в България, основал и изградил живота си върху духовните ценности и развиващ в себе си изконните български и християнски духовни добродетели, Бог няма да допусне той да бъде затрит и Родината му - унищожена, а по-скоро - ще бъде възроден българският дух и България ще просъществува. А истинските българи във и извън пределите на България са много повече..., така че, няма да успеят в плановете си да унищожат нещо, което не е подвластно на унищожение!

   Изтриване
  8. Злите се оптиват да ни унищожат от доста време, но не са успели до сега...няма и да успеят!

   Изтриване
 11. На първо място искам да кажа нещо на "анонимковците"! Аз съм почитател на най-глемия български сайт - Читанка, и на блога на Павел.Та да си дойдеме на думата, някой в Читанка беше казал: ..."Да пишеш на Български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно!". Такива ги има и във форума на Читанка, може и да са същите лайнарковци, които не искат да се окачествят с българите, ами с азиатските цигани. Не мога да разбера защо се срамуват да се наречат Българи и какво им бърка в здравето. Като са вещи по темата, да си дадат страниците където пишат, публикуват и т.н.

  Аз по принцип от години се занимавам с преисторията на човека където се сблъсквам със същата манипулация на преисторията, но блога на Павел ме запали и в тази насока за произхода на Българина! И Павел не е сам, има десетки други Българи, които работят независимо по темата, с добри страници и ценна информация.

  Блога на Павел го намирам за првъзходен. Преди всичко намирам много коректно, посочваните от него на използваните източници. От както следя ежедневно новите му публикации, съм попаднал на невероятни връзки и от неговите читатели в коментарите. Убеден съм от тези връзки и мои източници, че това което пише Павел, представя една много достоверна картина. Единствената безполезна работа са коментарите на лайнарковците, но е добре хората да ги виждат, и да разбират яитателите, че блога им е трън в очите. Пък и те не са виновни, виновни са тези които им плащат. Поздрави от Австрия, Иван

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иване, благодаря ти за оценката на труда ми! Опитвам се да представям такива данни, които лесно да се проверят. Така читателите ще знаят, че казвам истината...

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Казвам се Евдокия и съм съгласна с Иван. Мен също много ме дразнят тези госпожи и господа, които се крият за аноним-ността. Уважаеми пишещи, когато решите да споделите нещо, първо се представете кои сте и след това изразете комента-рите си. Навсякъде по света е така. Хората първо се представят, а след това контактуват помежду си. А може би по такъв начин избивате комплексите си, и си мислите, че сте много "велики". Когато нямате какво да кажете най добре си мълчете. Когато знаете повече по разглежданата тема, представяте се, споделяте какви са вашите виждания по въпроса подкрепени с факти и тогава вече може да не се съгласите с доводите на автора. А по вашият начин показвате само ниска култура и липса на възпитание. Съжалявам, че изказването ми няма нищо общо със статията, която разглежда нещата задълбочено и интересно. Поздрави.

   Изтриване
 12. Анонимен28 май 2014 г., 9:21

  Относно коментара на маймуница от поредният трол - Да Павеле имаш много почитатели в САЩ. Естествено в Чикаго те са най много. Така че карай смело напред. Има кой да ти пази гърба от българомразците и продажните души.
  Стан Д
  Поздрави от Чикаго.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за подкрепата! Мислех, че след като спрях да публикувам в чикагските вестници там вече не ме четат. Явно не е така.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Поздрави за поредната прекрасна статия. С анонимковците не се занимавай, като ги гледам как пишат за газорубли, са ми ясни...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно по този израз - газорубли се досещам кой е вдъхновителят на анонимните :)

   Изтриване
  2. Става дума за един бивш милиционер, който от 2011 години се опитва да мърси името ми и да пречи на работата ми.

   Изтриване
  3. Да, но Павле, бъди обективен! Може би този човек е най–способният историк от всички бивши милиционери!

   Изтриване
  4. Имам предвид Кирил Милчев, той употребява израза газорубли...Милчев не е нито историк, нито е способен...

   Изтриване
 14. "Атис е спътник на богинята-майка. Неговото име е познато под вариантите Атюс, Атес, а значението е баща. На името на Атис съотвества ст.блг. отьцъ – баща, имаща древна форма атькъ – Младенов..."
  АТИНА = тАТИНА , татина, бащина. Богинята Атина идва на бял свят от главата на Зевс, която Хефес разцепва. Атес = Ате и от тук -тате.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 15. Павка, чета материалите ти поне от година. Имам книгата ти. Браво! Дано поне някой от по-висше стоящите историци да промени обърканата ни история в учебниците!
  Поздрави!
  Бъди здрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Емиле, моят живот никога не е бил лек, но съм постигнал много. Направил съм го защото съм разчитал само на себе си и на Божията помощ. Бог помага на тези, които твърдо решават да следват своята цел. Не ми се вярва учените ни да променят историята, академиците ни са притиснати и отвътре и отвън. Ние обикновените хора трябва да разпространяваме истината.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Ще промени историята, ама ако му разрешат !

   Изтриване
  4. Анонимен29 май 2014 г., 9:20

   Достатъчно е всички българи да бъдат запознати с истинските факти, тогава истината сама ще наложи себе си и историята ще бъде призната и официално такава, каквато е била, защото никой в България няма да взема повече на сериозно пишещите лъжи и измами, всеки ще си отиде на мястото, което му се полага, а българският дух - възроден, справедлив и непобедим, ще заеме своето почетно място в България и навсякъде по света. А песимизмът и лакейското отношение, чакащо покорно разрешение и търсещо признание и облаги от враговете на България, само вреда носи на проявяващите ги - никой няма да прояви уважение към тях лично. Но към силните духом и справедливите, дори враговете им проявяват уважение, а имат и подкрепата на истински приятели.

   Изтриване
 16. Много интересен материал. В горния ляв ъгъл на публикуваната карта е и митичната Аркадия.
  Привет.
  Бриг(див планинец от Пирин хе-хе), дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е лошо да има диви планинци :)

   Често напомням за една мисъл на Каравелов - Не слушай дяда си като ти казва, че преклонена главица сабя я не сече, касапинът коли най-кротките крави, дивите вълци са живи и здрави!

   Изтриване
 17. Павка в един италиански филм и имаше хора с имена Борис и Атилиьо. Пусни някоя твоя теорийка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Филмите се правят по сценарий, а сценаристите не винаги се придъжат към определена историческа реалност. Без да съм гледал филма, без да зная нещо за сценариста, няма как да кометирам тези имена.

   Изтриване
  2. http://www.sportal.bg/news.php?news=337164
   Еспаргаро в Аспар през 2012 г.

   Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=337164

   Изтриване
 18. Павка, очите ми изтекоха да те чета от компютъра! Дай обобщен хартиен вариант на твоите публикации или поне електронен ( за електронен четец) макар и срещу заплащане! С поздрави Емил Тополски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Издадох книга - ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ, мисля, че все още я има в книжарниците на Хермес и Хеликон.

   Поздрави!

   Изтриване
 19. ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ! - http://www.blitz.bg/news/article/270288

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По повод на масовите набези на иманярската мафия е редно да зададем въпроса - защо правителството не предприема мерки?

   Нека не го увъртаме, знае се кои са иманярите, но някой връзва ръцете на полицията...

   Изтриване
 20. Анонимен29 май 2014 г., 9:12

  Иво Иванов. Павка, нещо да ми разясниш по въпроса с меандрите? Къде са най-старите прототипи, има ли ги документирани някъде, и въобще всичко, което ти е известно. Питам те, защото в Гърция много се спекулира с тях. Техните историци са обявили всички места, където са намерени меандри за обитавани от гърци, крайните драскачи обявиха Балканския полуостров, че в миналото се е наричал Гръцки полуостров. На снимките явно се виждат меандри почти навсякъде - масичката, стената, и бих искал да ми разясниш въпроса с меандрите при условие, че у нас все още ги слагаме по обредните хлябове. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, прародината на старите гърци е Африка. Тези хора са дошли в Европа около 9000 години след появата на първите меандри и свастики.

   Поне на този момент най-старият меандър е от територията на Украйна, Мезин http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mizyn.png

   Датировката е спорна, но все пак е от Палеолита - 19 000-11 000 преди Христа. Аз лично смятам, че става дума за 11 000 преди Христа, а както споменах гърците идват доста хилядолетия по-късно.

   Изтриване
  2. Анонимен5 юни 2014 г., 21:46

   Здравей,

   Ето какво пише в Уикито за произхода на думата меандър:
   "Меандърът е извивка на речното корито във форма на подкова, образувала се под действието на съвкупност от фактори. Името „меандър“ произлиза от наименованието на реката Бююк Мендерес на полуостров Мала Азия, чието речно корито представлява поредица от подобни извивки."
   Впоследствие попаднах на тази статия за Троя и въпросната река:
   http://apollon.blog.bg/izkustvo/2010/01/27/rekite-na-troia-ot-xii-pesen-na-omirovata-iliada.480765

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Уважаеми Господин Серафимов, често във Вашите публикации описвате като характерно действие при траките изкуствената черепна деформация. Но тя се е практикувала и на много други места по света от Азия до Америка. Намирани са и естествени удължени черепи, включително и в Египет. Мисля, че тук е връзката, а и нефилим са били зли. В илюстрацията от три фигури на фриги, всички форми на тялото са представени реалистично,идентични с тези на днешните хора, но има и една разлика, връзката на челото с носа. При съвременния човек има вдлъбване, а на илюстрацията линията е права. Също подобни рисунки има и в Мезоамерика. Коя ли е тази раса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По въпроса за нефилимите съм пълен лаик, няма как да коментирам неща, които не съм проучвал.

   Изтриване
 22. ДО ЕВДОКИЯ

  Давам отговор тук защото поради някакви технически проблеми не мога директно на реагирам на коментара Ви по-горе.

  Имате право относно анонимните. Поведението им е меко казано некултурно. Най-добре би било да се регистират и да коментират от профила си. Какъв е този страх от откриването на самоличността им не мога да разбера...

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 23. Аз пък не мога да се начудя на егото ти,че някой ще умре ,ако не те коментира и още повече да си разкрива самоличността точно пък на теб.Китов отнесе много тайни със себе си в гроба и се възпобзвате от това,ти и още няколко екземпляра.
  И една препоръка.Древните са имали поговорка:Не вярвай на жена,която убеждава със сълзи и на мъж,който убеждава с усмивка - ЛЪЖЕ! - това по повод телевизионната ти мазна усмивчица.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина ли мислиш, че в 21 век има истинска анонимност в интернет :)

   Относно препоръката - предпочитам да съм усмихнат отколкото изпълнен със злоба и омраза като някои хорица...

   Изтриване
 24. Все ми е едно,дали ще разбереш кой съм.Само,че никога няма да разбереш какво знам!

  ОтговорИзтриване
 25. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС1 юни 2014 г., 15:36

  ПАВЕЛЕ....ФРИГИТЕ СА БИЛИ ГЪРЦИ...БРИГИТЕ СА СИ БРИГИ.

  ХЕРОДОТ--ВЕЛИКИЯ БАЩА НА ИСТОРИАТА СПОМЕНАВА ЗА ТЯХ НО ПРЕЗ 440 Г. ПР.ХРИСТУ.
  ИМА 700 ГОДИНИ РАЗЛИКА.
  АИДЕ И ЗА ФРИГИТЕ ДА ТИ КАЖА НЕЩО --- ИМЕННО ФРИГИТЕ СА ДАЛИ НАЧАЛО НА ЕДИН КЛОН ОТ ГЪРЦИТЕ.
  ТОВА Е НЕПОСРЕДСВЕНО СЛЕД ТРОЯНСКАТА ВОЙНА 1150 Г.-800 Г.
  АЗ СЪМ ЕПИРОТ-САРАКАЦАНОС...АЗ СЪМ ГРЪК...НЕ СЪМ ПОТОМАК НА ТАТАРИ, ЦИГАНИ И СЛАВЯНИ.

  ИМА МНОГО ВИДОВЕ ГЪРЦИ.
  НЕ ЛЪЖИ ПАВКА...ЗАЩОТО ЩЕ ТИ СЧУПЯ ПРОСТАТА ГЛАВИЦА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чупейки главата ми няма да направиш от гърците фриги :)

   Фригите не са създавали клон на гърците, а са първоначално гръцки учители, а по-късно асимилирано население. Това пояснява защо има прилика между гръцки и фригийски. За гърците фригите са варвари, т.е. чужденци -

   Don't you know that your grandfather was Pelops, A Phrygian

   http://books.google.nl/books?id=nuk6v4MoyB0C&pg=PA56&lpg=PA56&dq=pelops+your+grandfather+was+barbarian&source=bl&ots=uC1SKdxyI4&sig=MpPWK_ZPJi-_8rpeoJwnwCcW_cc&hl=bg&sa=X&ei=RCGLU9mfLcPmPOH-gZAI&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=pelops%20your%20grandfather%20was%20barbarian&f=false

   Изтриване
  2. Георги Маринов14 ноември 2017 г., 7:45

   Здравей, Павлос. Аз пък съм Георги и съм Българин. Не е хубаво да се чупи нищо. Твойта фамилия ли е Българска или моето име е Гръцко

   Изтриване
  3. 😂😂😂 Узаст...Оригинален грк...

   Изтриване
  4. ЕПИРОТ-САРАКАЦАНОС демек мангал. Аз съм беседва с гърци на темата "саракацани" или понашему КАРАкачани ,както си е правилно . Та и гърците са на същото мнение по въпроса какво е туй нещо каракачани . Отговорът винаги е бил "και τι να είναι, τσιγγάνοι ειναι"(какви да се ,цигани са)

   Изтриване
 26. Заради един мой приятел който ти е фен Спараток, съм принуден от време не време да чета твоите публикации,а аз обичам много Българската история, за мен тя е всичко. А и познавам много хора които се занимават с история цял живот и са с огромен капацитет от знания за историята на древния свят. И в общи линии съм вече на ясно с твоята теза, която е съшита с такова количество бели конци че с тях може да се ушие долното бельо на всички фриги ,бриги гърци ,траки, илирийци и всям подобни МЪРТВИ и полумъртви народи! Историята като наука вече не е това което е била преди 100-200 години ,тя е конгломерат от науки. И за да се докаже някаква теза трябва много труд и знание от този конгломерат от науки. Недостатъкът на Лингвистиката е че както може да се използва за доказателство така и за растягане на локуми от всякякво естество и да се носи вода от кладенци от цялата планета и от всички народи,ТАКА НЕ СЕ ДОКАЗВА НИЩО ДРАГИ! прост пример - твоето име Спараток и според моята теза и твоя начин на доказване на общите неща между Българи и ТРаки е и единствено че се много близка с Шматарок или ако желаеш с Мушмурок все хубави Български думи!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще съм ти благодарен, ако дадеш пример със своя оригинална и добре аргументирана работа, която да е изградена както ти смяташ, че е редно.

   Казваш също, че си принуден да четеш публикациите ми. Това ми се вижда доста странно, мен никой не може да ме принуди да чета глупави и неаргументирани писания.

   Прочее, аз никога не разчитам само на лингвистика при доказване на твърденията си.
   В случая с фригите съм посочил, че те практикуват изкустмената черепна деформация както и старите българи.

   Посочил съм и това, че над гроба на благородниците при фригите се вдига могила. Ако ти имаш елементарни познания по археология, то ще знаеш, че старите българи също са издигали могила над гроба на свой благородник.

   Споменал съм важният факт, че Кирил и Методий започват своята дейност подтикнати и подпомогнати от императорът от фригийски произход Михаил III.

   Това, че при аргументацията си полваш думи като шматарок и мушмурок показва само какъв е вътрешният ти свят...Нали знаеш, какъвто човекът, такива и думите му :)

   Изтриване
 27. ирена яанчева4 август 2015 г., 17:05

  Павле, създал великолепна статия ! Поздравления ! Малко позната информация, но много добре поднесена ! Подкрепям те изцяло. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 28. Прекрасен постинг,както винаги!
  Само ще си позволя да добавя,относно цариградският император Михаил III и Кирил и Методий,а именно,в своя труд "произхода на българите и началото на бълг. държ. и бълг. църква" или по-точно в дял II "Готи и българи" - - Търсене на учители Моравия и България,проф.Ценов отбелязва,че всъщност е имало в IX век две държави с името България,едната е била Дунавска,а другата Илирийска,през този период в Илирийска България (преди мнимото покръстване от Борис I) е живял български цар Михаил,във времето на бащата на Михаил III(който тогава е бил дете) - Теофил,а именно - той(Ценов) казва,че може би заради съвпадението на имената се мисли,че някой който е от другата страна на барикадата - Михаил III е пратил Кирил и Методий,а всъщност е бил илирийския българин цар Михаил,това е от мен.. :)
  Отново поздравления и благодарности за труда и интересните сведения!
  Лек ден. :)

  ОтговорИзтриване
 29. Ще мине доста време преди да уточним всички подробности от историята ни. Важното е да разберем основните моменти.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 30. Мисля,че имаме право да научим истинската си история и да се гордеем с произхода си и това време е дошло и няма връщане назад.Толкова ми харесва всичко,което пишете и чета и препрочитам и се изпълвам с гордост!България има нужда точно от такива хора като теб-съвременните Будители!!!Благодаря!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е Елеонита, връщане назад няма! Ние имаме пълното право да се гордеем с миналото си, други хора си измислят подвизи, нашите още не са излезни на бял свят. Нашата задача е да открием истината и да я разпространим.

   Поздрави!

   Изтриване
 31. Истинската история на България и българите излиза наяве! Слава Богу!
  Поздравления, Павчо! :)

  ОтговорИзтриване
 32. Здр.блога ти е мн.интересен.аз се интересувам от древната черноморска цивилизация заличена от така наречения "библейски потоп". Каква информация имаш разделението на народа и?Според мен те са в основата на създадените шумерска и тракийска цивилизация.

  ОтговорИзтриване
 33. Анонимен8 май 2018 г., 15:35

  Беше ми интересно да прочета този материал. Само да споделя, че на унгарски език "сабад" означава свободен.

  ОтговорИзтриване
 34. може би сме направили грешка да кръстим съвременната си държава България, вместо Тракия. Тогава историята щеше да бъде погледната по съвсем друг начин. Хитрите гърци са пример за това. Измисляйки името Гърция си преписват едва ли не всичко което се е случило на Балканите. Отделно Паисий ни закопава, обвързвайки България само с Аспаруховата българска история. Но да гледаме към бъдещето - всяко зло за добро - сега истинската история остава скрита и може би има причина за която вероятно не подозираме  Интересна статия!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проблемът е, че дедите ни не са се разпознавали под името траки, както немците не се разпознават като немци, а като дойчерс.

   Да, гърците постъпват хитро обсебвайки името Елада и елини, макар да нямат нищо общо със старите елини. Днес, за щастие има достатъчно информация, която да ни позволи да видим истината. Нужно е само да разпространяваме новите данни, за са могат колкото се може повече сънародници да се запознаят с тях.

   Изтриване
 35. Анонимен8 май 2018 г., 19:27

  аз мисвя че преди потопа и преди нашата,на която началото е доста преди римската, е имало друга развита цивилизациа и то доста, може би глобална, на хора различни от нас, неандерталци атланти, като цяло по едри и по умни, някои от нашите големи градове са построени на основите на техните, и затова се казва че няма следи от цивилизация от тези наши предшественици.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние сме наследници на най-старото цивилизовано балканско население, не сме идвали от никъде, напротив - останали сме тук въпреки усилията на чужденците да ни прогонят.

   Изтриване
 36. Анонимен8 май 2018 г., 19:35

  да допулня теорията си, тези наши прдшественици, след потопа са оцелели и са започнали да строят градове наново, именно на основите на тези градове лежат някои наши,един от които е пловдив мисля, ние сме започнали да наричаме тези придшественици богове и носители на знание, след като сме ги победили,унищожили.

  ОтговорИзтриване
 37. Здравей, днес попаднах на тази статия http://www.sciencemag.org/news/2017/08/greeks-really-do-have-near-mythical-origins-ancient-dna-reveals?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=thegreeks-14498

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е интересна, но най-важното не е споменато - микенците са траки, които гърците асимилират. Знае се добре, че Агамемнон, Менелай, Атрей, са потомци на фригиеца Пелопс, по чието име е наречен полуостров Пелопонес.

   Знае се, че микенската титла ванакатело няма смисъл на гръцки, а пък фригите я ползват по времето на цар Мидас, който е наречен ванакт. За мизите пък се твърди, че наричали Дионис Ванак, т.е. господар :)

   Да се приписва на гърците културата на хората, които те са асимилирали, не е правилно.

   Изтриване
  2. Наистина не е правилно, но не съм толкова компетентна , за да споря с тях ...
   Така са извъртяли в статията и за ДНК изследванията, че на мен много не ми стана ясно колко точно е "a lot of genetic overlap" и кои днешни гърци са изследвали от южните части или от северните ...., а 30 човека достатъчни ли са?

   Изтриване