17.08.2014 г.

ЕТО КАКВО УКРИВАТ ОТ НАС


В миналото вярвах, че в нашата история няма съзнатели манипулации. Мислех си, че учените съвсем случайно са направили грешки. Все пак никой не е застрахован от залитане в една, или друга посока. Няма изследовател, който да не се е заблудил по отношение на определени факти.

С течение на времето обаче се уверих, че грешките не само са много, но и са укрити доста важни неща. Укриването на сериозно количество даннни вече изключва възможността за грешка напълно. 

Съществуват планини от информация, които изобщо не са ни представени от хората писали за етническата принадлежност на старите българи. Без тези важнни данни ние няма как да направим проверка на неиздържаните теории, които все още тровят съзнанието на студентите.

Едно от най-важните доказателства за произхода на народа ни са двете мащабни антропологически проучвания на д-р Методи Попов. Изследвани са не сто-двеста българи както правят някои днес, а около 10 000-11 000 сънародници. Ето какво е заключението от първото изследване, това от 1938 година:

“Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” - (М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938, с.111).

Относно кръвните изследвания проф Попов казва следното – “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи” (М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938, с.122) .

Двадесет години по-късно нашият даровит изследовател представя ново, по-подробно проучване, чийто резултат гласи 
“Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния  български народ принадлежат   изцяло   към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип.”   -М.Попов,   Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с. 260.

Тези данни унищожават с един замах теорията на тюрко-алтайския, а и иранския произход на старите българи. Антропологията е точна наука, там резултатите зависят не от нечие мнение, а от краниметричните и серологични (кръвни) изследвания. Мащабният характер на проучванията изключва евентуална грешка, която може да възникне при малък брой изследвани индивиди.

Редно е да се запитаме - защо този солиден доказателствен материал не е използван от нашите учени? Изключение правят изследователите Ганчо Ценов и Димитър Ангелов. Работите на д-р Методи Попов са публикувани в Придворната Печатница и в Българска Академия на Науките, т.е. били са свободно достъпни.

Игнориране на ключова информация не е научен метод, подобно действие е недопустимо в едно свободно и демократично общество. Ако за първото изследване от 1938 година може да има някакво оправдание, то какво да кажем за второто от 1959 година?

Не само резултатите от важните антропологически проучвания са останали неизвестни на българския народ. Редица изследователи опитващи се да представят старите българи като тюрки не представят изобщо паралелите между старобългарските и тракийските имена.

Едва ли има някой от нас, който да не е чувал за старобългарския род Дуло. Десетки години наред обаче учените затваряха упорито очите си за тракийското име Дулас, Дулес - Δούλας, Δούλης. То е известно от няколко надписа, а е и название на древно тракийско Божество – Дула, Ямба   Дула  (Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, с.54, 176).  

Трябва да се добави и това, че в Плиска, по тухли от времето на римското владичество, са намерени печати с  имена като Δούλης/Дулес, Маркия, Дионис (С.Дамянов, За произхода на античната строителна керамика в Плиска, Мадара и Преслав, Известия на НИМ, том 5, Наука и Изкуство, София 1985).

От доста време е известно, че името Дуло и неговите варианти са употребявани в земята ни векове преди така нареченото идване на Аспарух. Тези изследователи, които си вършат работата добре знаят, че името Дуло е присъствало на Балканите още от Бронзовата епоха, среща се на микенски документи от XIV-XIII век преди Христа под формата DU-LO - Ю.В. Откупщиков, Догреческий Субстрат у искоков европейский цивилизации, Издательство Ленинградского Университета, Ленинград, 1988.

Тази важна информация специалистите не благоволяват да представят на широката публика. Не ни се казва и, че освен Дуло в микенските документи от XIV-XIII век преди Христа се срещат и други старобългарски родови имена като Вокил и Ерми.

Едно име може да се приеме като случайно съвпадение, но каква е вероятността три старобългарски родови имена случайно да съвпадат с негръцки имена от микенски документи?

И това не е всичко, на документи от XIV-XIII век преди Христа, с регистрация  534 a 23 (XXIII), 236 Nj 42 (XXVII), 468 Xm 11 (LII), 798 Cb 01 (LXV) се срещат варианти на типични старобългарски имена като Кубер, Винех, Кормесий, Севар, Крум, Токт.

И това ли да го наречем случаност? А дали е случайност, че на микенските документи няма нито едно типично гръцко име като Милтиад, Аристид, Алкивиад, но пък се срещат такива като Мирул, Видул, Дейко. Да сте чували обаче за тези важни факти?

Писмеността, с която са документирани Дуло, Вокил, Ерми, Кубер и т.н. се нарича Линеар Б. Ако сравним знаците от тази древна азбука с руните на старите българи ще установим, че се срещат над 40 успоредици. Броят на идентичните или показващи голяма прилика знаци е толкова голям, че думата случайност е напълно неуместна.Hе би трябвало да се учудваме, ако разберем, че абсолютно всички руни от розетета от Плиска имат паралели не само сред знаците на Линеар Б, но и на доста по-старата писменост Линеар А. Нейният прототип е от земите на Тракия.
Най-интересното в този случай е това, че ако на руните от розетата от Плиска дадем стойности от Линеар Б, ще прочетем чисто български думи.
ЛЕПИ- лепъ-хубав, подходящ;
САА- сая, сянка [1]
ЛОНО- лоно, основа;
ПЕКЕ – пек, жега;
БУРА- буря;
ЕТИ, ЯТИ – хващам, вярвам, започвам;
ВОПИ – вопъл, въпити-викам;

Четенето е лесно и всеки наш лингвист, който е запознат с Линеар Б би трябвало да може да види приликата с руните на дедите ни и да разшифрова българските думи. Защо никой специалист не се е заел с това за мен е пълна загадка.

Загадка е и това, че при разглеждането на старобългарските погребални обреди не се обръща внимание на паралелите с тези от земите на микенците употребяващи български имена. Жертването на кон и куче в гроба на благородник е напълно непознато на гърците в Класическия период, но се среща по-рано в Атика (Ruth Palmer, "The Horse and the Maiden" )

Тази Атика, в която според Страбон са живели траки и то във времето преди Троянската Война, т.е. по времето, когато някой е използвал Линеар Б, за да документира български лични и родови имена.

“for Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus,  Daulis in Phocis by Tereus”  VII.7.1


Как мислите, дали е редно да се премълчават данните показващи, че старобългарската погребална традиция има корени на Балканите? Понякога се стига даже до куриозни и дори абсурдни ситуации. От известно време се знае, че старите българи са издигали погребални могили. Пишейки за тези паметници Рашо Рашев подчертава, че те са в речна долина, докато това не било характерно за тракийските. 

Подобно изказване е меко казано извънредно странно като се има предвид, че една от най-големите концентрации на тракийски могили е в Розовата долина където текат реките Тунджа и Стряма. Трудно ми е да си представя, че Рашев не е бил запознат с географията на България, а и с тракийската археология. 

Премълчано е и това, че типичната за старите българи изкуствена черепна деформация е позната в Тракия още от Каменната епоха. Едва в последно време Й.Йорданов и С.Йорданов публикуваха данни за това, че този странен обичай се среща на наша територия от най-дълбока древност, а и е типичен за траки и пеласги -Й.Йорданов, Антропология на древните българи, Масовият гроб при Девня, Тангра ТанНакРа, София, 2008, с.125, С.Йорданов, Тракийският Войн, Фабер, Велико Търново, 2000, с. 223.

Дали е редно когато някой учен пише за това как Крум Страшни направил от главата на Никифор Геник ритуална чаша, да не се спомене, че траките също са правели чаши от черепите на враговете си. За това знаем от римският летописец Луций Аний Флор, III, 4:

"After the Macedonians (heaven save the mark) the Thracians, former tributaries of the Macedonians, rebelled….Throughout the period of their advance they left no cruelty untried, as they vented their fury on their prisoners; they sacrificed to the gods with human blood; they drank out of human skulls."


Оказва се, че обичаят да се прави чаша от черепа на заклет враг е типичен за траките, но нито Бешевлиев, или пък Симеонов, Ваклинов и т.н. не споменават за това. Не се казва и дума, че бръсненето на главата и оставянето на кика се практикува от траки и пеласги още от времето преди Троянската Война. 

За това ни съобщава Плутарх: “Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters”


Редица учени свързват строежа с квадри със старите българи. Съвсем наскоро Й. Йорданов направи следното изказване в своя творба: По-сложен и въпросът с приноса на този етнос с възникването на монументалното квадрово строителство от така наречения плисковски градеж, което повечето изследователи приемат за българска традиция. Каквито и да са пътищата, по които този внушителен и ефективен начин на градеж да прониква в България, несъмнено е, че инициативата за неговото въвеждане принадлежи на управляващата българска аристокрация”. -Й.Йорданов, Антропология на древните българи, Масовият гроб при Девня, Тангра ТанНакРа, София, 2008, с. 18.

Това, че дедите ни са били майстори строители не може да се отрече. Защо обаче е пропуснато сведението на С.Торбатов, че градежи с квадри има на Балканите още през III-IV век -С.Торбатов, Укрепителната Система на Провинция Скития (краят на III-VIII в, Фабер, Велико Търново, 2002, c.240. 

С още по-голям контраст е сведението на други колеги на Йорданов и Торбатов, а именно Георги Китов и Даниела Агре. Според тези изследователи строежи в Тракия има още през IV век преди Христа- Г.Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, ИК Авалон, София, 2002

Ето, има данни на специалисти показващи, че строежите с квадри са познати на траките около 1000 години преди идването на Аспарух. Не е ли това важна информация, не променя ли тя старите виждания, не е ли редно тази информация да се популяризира?

Нека обърнем внимание и на други аспекти от бита на дедите ни. Веселин Бешевлиев споменава в работите си за многоженството при старите българи, но за съжаление пропуска свидетелството на Страбон, който казва за траките, че при тях е нормално един мъж да има десет-дванадесет съпруги: 

“the Thracians, and most of all we Getae (for I too boast that I am of this stock) are not very continent;" and a little below he sets down the proofs of their incontinence in their relations with women: "For every man of us marries ten or eleven women, and some, twelve or more; but if anyone meets death before he has married more than four or five, he is lamented among the people there as a wretch without bride and nuptial song”. VII.3.4.


В древността многоженството е било наложително защото поради войните мъжете са били много по-малко от жените и, за да не бъдат те изключени от обществото се е практикувала полигамия, чийто край идва след приемането на християнството.

Всеки сънародник знае, че знакът IYI e типичен за старите българи. Съвсем малко обаче са тези, които са запознати с изследванията на Ст.Михайлов, Дж.Бенсон, Я.Тодорович показващи, че знакът IYI е познат на древното балканско население от Бронзовата и от по-ранната Неолитна епоха, т.е. IYI  присъства на Балканите около 6000-7000 години! (С. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987).

Пълна лудост е при наличие на тези данни, които са отпечатани в престижни издания, да се твърди, че знакът IYI е донесен в земите ни едва през Ранното Средновековие, или пък, че е изобретение на римляните. 

Характерът и корените на старобългарската керамика са от огромно значение за процеса на усановяване на етническата принадлежност на Аспаруховите българи. Чернолъскавата старобългарска керамика се среща както в Плиска, така също в некропола от Нови пазар, а и други локации като с. Дибич, с. Злокучен и т.н. 

За датировката на тази особена керамика Стамен Михайлов признава, че съществуват трудности. Проблеми има и с определянето на това – кой народ я е създал? Трудностите идват от това, че съдове с черна лъскава повъхност се срещат не само на Балканите, но също иПриазовието, Северен Кавказ и при долното течение на р. Кубан, а също и в Крим. Тук обаче Михайлов добавя една невероятно важна подробност, а именно това, че този тип керамика присъства в Южна Русия още по времето на Бронзовата епоха.

Споменат е и още един важен детайл – Обикновено керамиката от тези находища е по-доброка-чествена от новопазарската, но съвсем очевидно е, че се касае за една и съща традиция, която има дълбоки корени в нашата страна

Съдове с механично излъскана повърхност откриваме още в епохата на енеолита, бронза и особено през латенската епоха, когато се оформят всички основни елементи на т. нар. сива тракийска керамика, чието по- нататъшно развитие ние виждаме именно в чернолъскавата керамика от Нови пазар.” - (Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961 г.)


Какво излиза сега, старобългарската керамика, чиито корени би трябвало да са някъде в Сибир, или Памир, има тракийски корени, като развитието е започнало на Балканите преди около 6500 години – времето на Меднокаменната епоха (енеолита).


С охотност определени индивиди споменават извори, в които дедите ни са наречени скити. Верно е, има не един-двама автори причисляващи предците ни към скитите, но има и няколко важни подробности. Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ.

За Страбон саките са източни скити, но живелият много по-рано Аристофан без колебание казва – саките са траки. (Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, с.326.). Дион Касий също вижда родство между траки и скити, определяйки тракийското племе даки като клон на скитите: “These beasts, accordingly, were brought in, and moreover Dacians and Suebi fought in crowds with one another. The latter are Germans, the former Scythians of a sort”. LI.22.4Това, че траки и скити делят общ произход се вижда и от сходните им погребални обреди. И двата народа вдигат надгробни могили, жертват коне и хора. И двата народа имат култ към бог Арес, който е признат за тракийски. Херодот съобщава, че при скитите само за Арес се издигат храм и олтар: “ It is not their custom however to make images, altars or temples to any except Ares, but to him it is their custom to make them”.Пак от Херодот научаваме, че върховният бог на скитите носи името Папайос: “Zeus, being most rightly named in my opinion, is called Papaios.” IV.59. Персите не познават нито Арес, нито Папайос, но и двата бога са почитани от траките. Персите почитат слънцето, но не го наричат като скитите Гетосур, с подобно име е тракийското слънчево божество Сурегет.

Да сте чували обаче за тези факти от хората опитващи се да изкарат старите българи азиатци? Няма такова нещо, нали като се споменат тези неща и иранската теория ще се сгромоляса като тюрко-алтайската терория за прозихода на старите българи. 

Ще ми се някой от тези господа, които се опитват да отрежат корените ни и да ги захвърлят в Азия, да ми обясни един феномен- Защо в именната ни система няма нито един ирански теоним като Ахура Мазда, Апам Натат, Арияман? 

За сметка на това до ден днешен в именната ни система се срещат значителен брой тракийски теоними. В лявата колона са представени тракийските имена на древни богове, а в дясната са българските им съотвествия.


АЗДУЛ-         ЯЗДУЛ
АРЕЙ-            ЯРЕЙ
БАГАЙОС-   БОГОЙ
БАЛИС-         БАЛИШ
БАСАРЕЙ-    БАСАРИНА
БИСТИР-       БИСТРЬО
ВЕНДИС-      ВЕНДА
ВЕДЮ-          ВОДЮ
ВИТЮ-           ВИТЬО
ДАРЗАЛА-     ДЪРЖИЛ
ДЕН-               ДЕНЬО
ЗАЛТЕН-       ЗЛАТАН
КАРПЕЙ-       КРАПО
КЕРНЕН-       ЧЕРНИН
КОТЮС-        КОТЬО
МАГУТИС-   МАГУТ
МОЛОДАС-  МЛАД
ПЕРКОС-       ПЕРКО
РИНКАЛЕЙ- РЕНКО
САВАС-         САВА
САЛЕН-          САЛАН
СУРА-            СУРА
ТИТИС-          ТИТА
ТОТИС-         ТОТЕ
ТУРМА-         ТУРМАН


Дори и днес, след толкова векове на изповядване на християнството, в нашата именна система са се запазили названията на двадесет и пет тракийски божества!

И после някой ще тръгне да ни омайва, че траките били изчезнали, а старите българи били ирански пришълци. Всеки има право на лично мнение. Хубаво е да има различни виждания, но не е нито честно, нито оправдаемо определени данни да не бъдат представяни на българския читател

Нека направим кратко обобщение на неизвестната, или слабоизвестна информация:

 1. От гледна точка на антропологията ние сме европейци, като повечето от нас принадлежат на типа население, който е на Балканите от памтивека. Тези данни бяха потвърдени от генетическите проучвания, според които повечето от нас носят кръвта на население обитаващо земята ни от поне от Каменната епоха. В такъв случай е напълно безмислено да се търси нашия произход в Азия.

 1. Типичният за старите българи знак IYI присъства на Балканите още от Каменната епоха, а над 40 от руните на старите българи имат ясни съотвествия с употребяваните през второто хилядолетие преди Христа Линеар А и Линеар Б.


 1. В микенски документи от XIV-XIII век преди Христа се срещат старобългарски родови имена като Дуло, Вокил, Ерми, а също и династични имена като Крум, Кормесий, Севар, Токт, Винех.

 1. Изкуствената черепна деформация не се появява на Балканите едва след прословутата 681 година, а практикувана на територията ни още от Каменната епоха.

 1. Бръсненето на косата и оставане на кика не е обичай, който се появава на юг от Дунава едва в Късната Античност, има го още преди Троянската Война при тракийските племена абанти и мизи, наречени още българи.

 1. Старобългарските погребални обреди са продължение на тракийските. Старите българи вдигат могили над гробовете на своите благородници, а също така жертват кон и куче в гроба на боец. Тази практика съществува на Балканите още от Бронзовата епоха.

    7.  Старобългарската керамика има корени на Балканите и то        още в най-дълбока древност.Питам се, като се имат предвид тези данни, кое дава повод да се търси нашия произход в Средна Азия? Защо трябва да се премълчава, че правенето на ритуална чаша от черепа на враг е тракийски обичай? Защо на българския читател не се казва, че в именната ни система няма ирански теоними, но тракийските са в изобилие? Защо тези, които се опитват да изкарат дедите ни скити дошли от планината Имеон не обяснят, че Имеон е най-древното име на Cтара Планина, което е споменато преди около 2500 години, а според няколко автора скитите са тракийски народ?

Тъжно е, че чужденци трябваше да обяват на света Дунавската цивилизация за най-старата в Европа. Тъжно е, че макар учени като Георгиев и Дуриданов да загатнаха, че в нашите земи се е зародила най-старата писменост, новото поколение учени не намира смелост да развие и най-вече популяризира това революционно откритие. 

Съзнанието на българчетата се трови с лъжи написани от недобросъвестни хора, а няма кой да даде гордост и самочуствие на младото поколение обяснявайки, че във вените ни тече кръвта на най-древния цивилизован народ, че първо в нашите земи е блеснала искрата на познанието. И после се чудим защо някои от нашите студенти в чужбина се срамуват да се нарекат българи.

Докато по времето на тоталитаризма учените имаха оправдание, днес такова няма. Днес никой не е в състояние да ги прати в Белене, ако се заемат да покажат истината за произхода ни и с това да дадат самочуствие на народа ни. Видяло се е, че ако чакаме някой да се сети да направи това, ще си умрем недочакали. Ето за това нека сами да търсим, проверяваме и разпространяваме истината за нашето минало.

Нека всеки знае, че дедите ни са се учели да пишат хиляди години преди западноевропейците. Нека всеки знае, че ние сме имали градове хилядолетия преди западноевропейците. Нека всеки знае, че предците ни извадиха латини, германи, келти и др. от мрака на Каменната епоха предавайки знанията за организираното земеделие и скотовъдство. Нека всеки българин знае това и се гордее с произхода си. Без да се уважаваме сами, без да сме с гордо вдигнато чело, как да очакваме някой друг да го направи.


109 коментара:

 1. Спароток, проучих биографията на историка-фалшификатор Васил Златарски и си отговорих на доста от вашите въпроси.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не съм се занимавал с миналото на този човек, но той определено много е навредил на историята ни.

   Изтриване
  2. Не знам доколко е вярно, но някои автори публикуващи събитията около Ньойския договор се спират на фрапираща случка. Нашите съседи Сърбия, Румъния и Гърция предявяват искания и претенции за ликвидация на българската държава и България да бъде поделена на три части между трите съседки. Единствения участник наНьойския договор застанал на твърда защитна позиция за българската кауза, това е американския Президент Уидроу Уилсън, който дава ултиматум, че ако се ликвидира българската държава, Президента на САЩ няма да подпише мирния договор и напуска заседанието. Това и спасява България.

   Изтриване
  3. Възможно е г-н Каменаров, трябва да призная обаче, че нямам добри познания в новата ни история.

   Изтриване
  4. "Президента на САЩ Удроу Уилсън отстоява на мирните преговори в 1919г. оставането на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско в българските държавни предели и осуетява плана за ликвидирането на България като държава и разделянето й на три района подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния лансиран в Ньой. Лауреат на Нобелова награда за мир 1919г.

   На конференцията за мирните договори американската страна водена от президента Удроу Уилсън отива с позицията подготвена от специално създадената комисия от познавачи на Близкоизточния въпрос под председателството на професор Уил Мънро - с изготвения доклад за бъдещето на Балканите и Близкия изток, който е представен на американския президент на 21 януари 1919 г. Главните точки в този доклад, отнасящи се до България, имат следното съдържание:

   „1) България трябва да бъде утвърдена във владение на тази част на Егейското крайбрежие, която й беше оставена по силата на Букурещкия договор от 1913 г. (Западна Тракия);

   2) България трябва да получи гаранции за транзит на своята търговия към Кавала и Солун;

   3) българската граница към Одрин трябва да бъде преместена по посока на Цариград, приблизително до линията Енос-Мидия;

   4) българо-румънската граница в Добруджа трябва да бъде възстановена, както е била преди 1913 г., Южна Добруджа трябва да бъде върната на България;

   5) по отношение на Македонския въпрос комитетът, председателстван от проф. Мънро, възприема гледището на полк. Хауз.”

   Президентът на САЩ Удроу Уилсън отстоява на мирните преговори през 1919 г. оставането на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско в българските държавни предели[3] и осуетява плана за ликвидирането на България като държава и разделянето й на три района подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния лансиран в Ньой[4][5][6][7]. Лауреат на Нобелова награда за мир за 1919 г."

   (https://web.facebook.com/groups/MDLBG/permalink/856817284389168/)

   Изтриване
  5. Пак трябва да кажа, че по отношение на новата история моята подготовка е слаба. Колкото по-близки са дадени събития до съвремието, толкова по-трудно е човек да разбере събитията, поради това, че се популяризират само тези данни, които са удобни на силните на деня.

   Изтриване
  6. Изпратен е отговор с техническо съдържание, ние не се интересуваме от силните на деня, но от истината.

   Не се търси и комуникация по въпроса, преминах, видях, споделих.

   Изтриване
 2. ВИЕ СТЕ ПРОСТО НЕНОРМАЛЕН, ИДЙОТ!
  Българското лично име Богоя идва от тракийското Багайос

  - Българското име Балей е идентично на тракийския теоним Балей.

  - Басарина е старо българско име съответстващо на тракийското Басарей.

  - Бистрьо отговаря на тракийското божествено име Бистирас.

  - Венда е изведено от тракийския теоним Вендис, позната и като Бендида.

  - Витьо произлиза от древното божествено име Витю.

  - Диньо, Деньо са вдъхновени от името на богът на светлината Дин/Ден.

  - Според Вл.Георгиев тракийският теоним Залден съотвества на българското лично име Златан.

  - Хубавото наше име Млад пък има успоредица в тракийския теоним Молодас.

  - Сава идва от Савазий – едно от имената на Дионис.

  - Ярей е по-новия вариант на Арей, Арес – богът на войната

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има ли нормални идиоти ? :)

   Истината боли, нали?

   Изтриване
  2. Извинете, Павел, но като използвате израза "Истината боли", вие просто се подвеждате по ефектното му звучене. Истината не може да боли, боли лъжата. Истината е светлина, тя дава свобода на човека. Тя осветява пътя му, тя е противоположното на мрака. И рече Бог: "И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни".

   Изтриване
 3. " Защо никой специалист не се е заел с това за мен е пълна загадка.."?

  За това пък, ти, времето и мястото...ставате нещо,което може да възроди България! И дай Боже!
  А, ние те четем !
  Ник-nikikm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Николай, мисля, че възраждането на България вече е започнало, няма как да се спре лавината :)

   Изтриване
 4. Изглежда, че съществува група от хора, облечени в дрехите на светската власт, която много се страхува от нас Българите. Все още не ми е напълно ясен произхода на този страх, но Светлината настъпва, макар и това да не е много видно от т.нар. медии.

  Ето какво е направил само един Българин:
  http://www.vesti.bg/analizi-i-komentari/komentari/kyde-se-podgotviat-zlatnite-medalisti-na-bylgariia-6020142

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много хубаво го а казал човека - Ако искаме да станем икономически тигър, а не икономически помияр, е важно да научим децата да работят с техника от малки. В момента имаме техника от първата световна война. Горе-долу от тогава са и кутиите в коридора, за които стана дума малко по-рано. Това са бракувани машинки от комплекса „Мини-Марица изток”, които Тео взел. Разглобява ги и използва частите им за експерименталните задачи. Така ни показва стара видеокамера, от която е взел лещите..

   Кое правителство обаче се е заело да работи за България...

   Изтриване
  2. Ето още малко от думите на Теодосий Теодосиев:

   "Другото, което се изисква за успеха е ... упоритостта. Това обяснява на учениците и докато пише с тебешира по дъската. „Главата на ученика не е кофа, а факел който трябва да се запали”, казва той. „Имаше преди време едно момче, което беше на съвсем елементарно ниво, обаче много упорито. Упорито работеше и накрая стигна до медал на международна олимпиада”. „Едно момиченце със счупен крак в гипс от Бургас ставаше всяка сутрин в събота, хващаше влака и идваше на школа. Сега учи в Принстън”."

   Изтриване
  3. В нас българите има заложена природно упоритост, просто ни е нужен стимул, идеал, който да я събуди и задвижи.

   Изтриване
 5. Няма връщане назад друже Павле.Историята ни, си пробива пътя към истината!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Колкото повече хора се запознаят с укритите факти, толкова по-трудно ще става на мошениците да крият истината.

   Изтриване
 6. "Защо никой специалист не се е заел с това за мен е пълна загадка.."? Изобщо не е загадка. Фактите са: Австро-Унгария, Русия и Турция винаги са имали интерес към ключовата територия с име България. Гърция пък не може да плюе на "Мегали Идея" и да каже "вижте, извиняваме се, връщаме ви всичко..." Политика ве хора, това е причината нашите измислени историци да не са разкривали важни факти и да не са поддържали тези, които защитават нашето виждане. Който контролира миналото, контролира и бъдещето. Историците ни по времето на социализма, познайте за кого работиха. И това става с пари или натиск в днешно време, в което да нахлуеш с огромна армия и да правиш каквото си искаш, просто не върви. Впрочем, никой не ни е навредил повече от Русия и Гърция, никой!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В намеренията на руския цар да ни направи държава под свое влияние не се съмнявам. Верно е и, че гърците ни причиняват доста беди, но трябва да призная и, че на тях се приписва повече отколкото са направили.

   Никифор Геник - уродът изгорил Плиска и избил голям брой български дечица не е грък, а арабин.
   Василий Българоубиец пък е арменец.

   Изтриване
  2. ''Никифор Геник - уродът изгорил Плиска и избил голям брой български дечица не е грък, а арабин.
   Василий Българоубиец пък е арменец.''
   I kakvo? Kakvo, kato ediniq e bil arabin, a drugiq - armenec? Nali vse pak sa bili vizantiiski imperatori! Ili tova, 4e ne sa bili ''gurci'', gi opravdava, taka li?

   Изтриване
  3. Кой говори за оправдания...истината е важна, поне за ме разбира се... Без да знаеш кой точно е врагът ти, цял живот ще се блъскаш в тъмнината. Ето за това подробностите и задълбоченото проучване са важни.

   Изтриване
  4. Мисля, че е редно да се уточни, за да няма неразбрали - Византийската Империя (Източна Римска Империя, или по онова време само Римска Империя) в никакъв случай не е гръцка (елинска) държава.
   Не знам дали точно тук е мястото, но ще попитам Спароток: Твърди се, че надписът върху кръста на Христос е бил на три езика, един от които гръцки. За еврейски и латински си е някак логично, но не така стоят нещата с гръцкия, според мен. От наследниците на Александър Велики нататък елинското влияние на Изток (което и без друго е силно хиперболизирано от историците) отслабва сериозно и аз лично не виждам поради каква причина гръцкият език би могъл да бъде сред избраните. През 1-ви век. Няколко века след това, обаче, при една гърцизирана Византия, център на все по-силния християнски свят, едва ли би имало проблем този език да бъде добавен. Ти как мислиш?

   Изтриване
  5. Да, има логика в разсъжденията ти. За латински и еврейски мога да приема, че са използвани за надписа над Христовия кръст, но за гръцкия не...

   Гърците в Ориента даже са се поюдейчвали, приемали са юдейзма и са ставали прозелити.

   "И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които, като беседваха с тях, ги увещаваха да постоянстват в Божията благодат". Деяния на Апостолите -13.43.

   The biblical term "proselyte" is an anglicization of the Koine Greek term προσήλυτος/proselytos, as used in the Greek Old Testament for "stranger", i.e. a "newcomer to Israel";[1] a "sojourner in the land",[2] and in the Greek New Testament[3] for a first century convert to Judaism, generally from Ancient Greek religion.

   Изтриване
  6. Нали преди н.е. са процъфтявали елинските школи - философски и научни? Може би старогръцкият е бил също престижен международен език тогава. А и е описан момент в Евангелието, когато някои елини желаят да говорят със Спасителя и Той казва на учениците Си: "Дойде време да се прослави Синът Човечески". Може би така по Божий промисъл е било отредено на кръста Господен да бъде писано и на гръцки.

   Изтриване
  7. Дали на Христовия кръст е имало надпис и на гръцки няма как да разберем...

   Изтриване
 7. Pavle, ...svaljam ti 6apka za vsi4ko deto pravi6 za prosvetlenieto i vazrajdaneto na Bulgarite...i Bulgaria...!!!

  Badi jiv i zdrav...!

  BULGARIN v USA

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Pavel, v malko po-duhovno napravlenie pri Uchitelya Petar Danov se kazva , che sa narichali trakite blagite balgari. Pri trakite sa podgotvyani usloviyata za idvaneto na po-novite balgari.
   Osven tova ot drugi duhovni iztochnitzi se znae, che che balgarite sa ot malkoto plemena na zemyata, koito sa pravili zavet s Boga. Opashkite na varha na glavata oznachavat, che se podhranvat samo bozhestveni misli. Konyat e bil simvol na bogatstvoto - kolkoto poveche kone, tolkova po bogati hora - konyat e daval i hrana.
   V po-kasen period, balgarite sa zamarsili tezi bozhestveni vzaimovrazki s nevidimiya svyat, praktikuvali sa shamanizam i sa si navlekli otritzatelna karma. V po-kasni vremena, progonvaneto na Bogomilite, nositelite na ezoterichnoto Hristiyanstvo sa ni navlekli oshte po-tezhka karma. Sled Bogomilstvoto,koeto obikalya sveta, idva duhovnata shkola na Danov. Tya ima posledovateli po tzeliya svyat i do den dneshen. Negoviyat uchenik Mihail Ivanov darzhi fakela do 1985 godina vav Frantziya i do den dneshen ima posledovateli ot Frantziya do Latinska Amerika. Duhovno nasledstvo, s kakvoto malko natzii mogat da se pohvalyat.
   Sazhalyavam, che pisha na latinitza, v Germaniya sam i nyamam kirilitza.

   Изтриване
  2. Благодаря за информацията! Можете ли да посочите конкретното название на публикацията с обясненията на Дънов? Иска ми се да попрочета тези неща.

   Изтриване
  3. Здравейте, тук има по темата за българите

   http://petardanov.info/Knigi/petar.dunov-bg.dusha.pdf

   http://petardanov.com/PDF/BULGARITE.pdf

   Изтриване
  4. Интересно е, благодаря Ви много!!!

   Изтриване
 8. Две интересни предавания свързани с българската история:

  Българската бактерия Лактобацилус Булгарикус ни разкрива древната българска история, която е поне на 8500 години:
  http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/prof-aleksandrov-razkriva-taynite-na-kosmicheskata-hrana/84319


  "Тайните послания на Богомилите"
  http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/taynite-poslaniya-na-bogomilite/38579

  Изглежда, че все пак има една българска национална медия (при това и ефирна), по която се засяга и Истинската Българска История.

  Поздрави и благодаря за хубавата публикация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чест им прави на тези, които са подготвили и представили тези предавания! Жалко е само, че предаванията от този вид са толкова малко.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Да, все още са малко но въпросното предаване е интересно и различно, в него се дискутират теми, каквито не съм видял по никоя друга национална медия в България. Любопитно е също да се знае, че водещият му е родом от Карлово :) .

   Ето всичките им предавания: http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/

   Изтриване
  3. Не знаех, че водещия е от Карлово, приятна изненада е това :)

   Изтриване
 9. Здравей Павка,

  имам един въпрос - какво представлява изкуствената черепна деформация и каква е била идеята?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има няколко вида изкуствена черепна деформация. Тя се постига още в детска възраст, главата на детето се привързва с кожени, или платнени колани, за да се придобие желаната форма.

   Относно значението на изкуствената черепна деформация моето виждане е, че става дума за белег на благородство. В по-късни времена обаче е по-скоро сляпо имитиране. Всеки иска да прилича на силните на деня.

   Изтриване
  2. To ne e tvoe vijdane! Ti ne si nikakuv specialist. Nito po istoriq, nito po arheologiq, nito po antropologiq. Tova, 4e si 4el tova - onova, ne te pravi specialist. Taka smqtat ekspertite. Tvoeto vijdane, e nagotovo vzeto ne4ie avtorsko stanovi6te.

   Изтриване
  3. Тъжно е нали, тъжно е когато един лаик прави повече от "специалистите" :)

   Изтриване
 10. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС18 август 2014 г., 13:39

  ПАВЕЛЕ...ГЛЕДАХ ТЕ В Ю ТУБАТА--В ЕДНО СЕЛСКО ПЛОВДИВКО СТУДИО С НЯКАКАВ НЕАДЕКВАТЕН ВОДЕЩ = СМЕХУРКО . И НЯКАКВИ ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ НА ТЕЛЕФОННИТЕ ОБАЖДАНИЯ В ПРЕДАВАНЕТО.

  ТИ ОБАЧЕ МИ НАПРАВИ ДОБРО ВПЕЧАТЛЕНИЕ !

  ША ЗЕМА ДА ТИ КУПЯ И КНИГАТА ДОРИ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти по-добре ела като събеседник в селското пловдивско студио :)

   Изтриване
 11. Казал си А: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506.Следователно трябва да кажеш и Я!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От това по-голямо Я няма накъде - Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   Изтриване
  2. Половинчатата "истина" си е чиста лъжа!
   Да задам по друг начин въпроса:След Освобождението се обособяват "Княжество България" и "Източна Румелия".Защо във второто име не присъства "България".Как да си обясним липсата на такова съмосъзнание,че народът да не се самоидентифицира като "българи"?

   Много е трудно до се изрече болезнена истина.Но,когато човек го направи,когато е убеден,че говори истината ,не се интересува от ничие мнение,а само от ИСТИНАТА - олеква му на съвеста и душата и той полита.Да не говорим за усещането,че се чувства пораснал с един век,най - малко....На мен ми се е случвало!

   Изтриване
  3. Вие наистина ли мислите, че българското население е избрало названието Румелия ?

   Изтриване
 12. Здравей Павка.......смисъла на черепната деформация е във това че закърнялото трето око на човека не е достатъчно ефективно тъй като хипофизата е притисната дълбоко във мозъка и не-работи.Когато се удължи черепа, хипофизата се изтегля по-нависоко и освобождава потенциала си, а посредством кичура коса "КИКА' СЕ СВРЪЗВА СЪС ОКОЛНИЯ СВЯТ.Така човек започва да става свръхсетивен и интуицията се вижда във реално време.С уважение -Иво Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, несъмнено изкуствената черепна деформация оказва влияние върху хипофизата. Дали точно въздействието върху тази жлеза е причината за възникване на обичая не смея да спекулирам.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Предполaгам, че имате предвид епифизата, т.нар. пинеална жлеза (Pineal gland), която е с форма на шишарка и се намира малко над хипофизата (Pituitary gland):
   http://www.crystalinks.com/thirdeyepineal.html

   Шишарката се среща в много находки от древността:
   https://www.google.com/search?tbm=isch&oq=&gs_l=&q=cone%20like%20images%20ancient#q=ancient+cones&tbm=isch

   Съществуват твърдения, че тя съответства на шестата чакра (третото око), с чиято помощ се осъществява връзката на човека с Божественото начало. Според някои източници, за да бъде "затворена" тази чакра, днес масово се влага флуор в много продукти: паста за зъби, мляко, вода и т.н., което води до нейната калцификация и по този начин - блокиране на нейната функция:

   http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/proof-that-the-pineal-gland-is-literally-a-3rd-eye/

   И според мен е много вероятно тази информация да има връзка с древния обичай на нашите деди.

   Поздрави и успешна седмица.
   Станимир.

   Изтриване
  3. Това е интересно, но по този въпрос не мога да се произнеса поради това, че е извън моята компетентност.

   Изтриване
  4. Иво, и без черепна деформация, кика пусната от върха на косата, от завъртянкото, служи като "антена" за интуицията.
   Поздрави.
   Последния Блъгарин.

   Изтриване
 13. Продължавай все така да разкриваш истината. Супер ще бъде да си гост на Стойчо Керев във Въпрос на гледна точка. Бъди здрав Павел.

  ОтговорИзтриване
 14. Имам следният въпрос, умишлено или не, недискутиран от нашата история, но доволно много раздуван от македонците.
  Защо след залеза на първото българско царство изконната ни територия е включено в непонятната за мен византийска тема "Паристрион", а сръбски и други нетипично български земи са обозначени в тема "България"

  ОтговорИзтриване
 15. А,вярно съм написал ХИПОФИЗА..да ЕПИФИЗА Е ПРАВИЛНОТО,извинявам се.Само висшето съсловие е правило тези деформаций и по-точно Колобрите (свещенниците).С уважение"-Иво Александров.

  ОтговорИзтриване
 16. Кой и по кое време е разбрал че "тюрко-алтайците"?! и иранците(на Кавказ?) в Европа не са европеиди?! И от кога древните булгари в Източното Средиземноморие са се потракийчили?! Дали самите те са имали хабер от тая работа...Днешен Казахстан например е бил плътно населен с европеиди - това намират в курганите там. Това стига до източният край на Великата Евразийска степ! Този народ се изтегля на запад в различно време и в крайна сметка се прибира в Европа откъдето е излязъл. Не е излязъл от Балканите всичкия. Твърде маломерно е това място за да народи такова многобройно население заляло толкова обширни територии на изток.
  Така че да заменяте едни фантазии с други, не е много прилично. И полезно.

  ОтговорИзтриване
 17. Кой и по кое време е разбрал че "тюрко-алтайците"?! и иранците(на Кавказ?) в Европа не са европеиди?! И от кога древните булгари в Източното Средиземноморие са се потракийчили?! Дали самите те са имали хабер от тая работа...Днешен Казахстан например е бил плътно населен с европеиди - това намират в курганите там. Това стига до източният край на Великата Евразийска степ! Този народ се изтегля на запад в различно време и в крайна сметка се прибира в Европа откъдето е излязъл. Не е излязъл от Балканите всичкия. Твърде маломерно е това място за да народи такова многобройно население заляло толкова обширни територии на изток.
  Така че да заменяте едни фантазии с други, не е много прилично. И полезно.

  ОтговорИзтриване
 18. http://www.vesti.bg/razvlechenia/kultura/shte-razkriiat-li-arheolozite-tajnata-na-aleksandyr-veliki-6020616

  http://novanews.bg/news/view/2014/08/14/83116/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/

  ОтговорИзтриване
 19. ПАВЛЕ, ДОРИ ДА ГРЕШИШ НЯКЪДЕ, ПО ВАЖНОТО Е ДА МОЖЕШ ДА МИСЛИШ! ВЪВ ВСЯКО НЕЩО Е ТАКА. СЪМНЕНИЕТО Е КЛЮЧА КЪМ АНАЛИЗА, А ТОЙ КЪМ ПОЗНАНИЕТО! АЗ СЕ СЪМНАВАМ В ТВОИТЕ ПИСАНИЯ, НО МНОГО ПО-МАЛКО ОТ КОЛКОТО В ПОВЕЧЕТО ДРУГИ. АКО ГО НЯМАШЕ ТВОЯ МОДЕЛ ОЩЕ ЗЕМЯТА ДА Е ПЛОСКА! Хайде ще спра само с комплимента. Всички можем да пишем с главни букви, но нищо да не казваме, това става като просто пишем. Баста!
  Павка, любопитно ми стана как ще разчетеш IYI с линеар Б?
  Когато бях 4ти клас и първия урок по история ни обясниха, че Траките, мощен и културен народ, изчезнали и развитието ми по история спря, защото никой неможа/непоиска да ми отговори Защо и Къде. Изпарили се били. Други въпросчета дет ме вълнуваха кой роди жената на Каин, например. Та така. Затова уважавам децата, даже и мене си в този период;) Просто искам да ти кажа Павка, че ти си прост човек, ИДЙОТ както един уМЕН човек ти писа. Незнаеш, че нещата са невъзможни и тъй( от простотия) ги правиш!!!!
  Да не забравиш да ми отговориш. Простичко;)))
  Милен Прост

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със сигурност съм сгрешил за доста неща, това е неизбежно. Всеки бърка нещо в детайлите, важното е да не се сбърка в основното.

   Надявам се да остана прост и идиот, да не зная, че нещо е невъзможно и да го правя :)

   Смятам, че знакът IYI има звукова стойност СА и е акроним на Сагрей, познат още като Загрей-бикът. Името на Сагрей се развива с стблг. шегор - бик, вол.

   Сагрей означава силният, могъщият, други сродни думи са санскр. сахас-сила, гал. сего-сила...

   Изтриване
 20. Хора, ето нещо от днес по темата за антибългарщината: http://infobulgaria.info/news.php?itm=22024

  А във връзка със знака IYI, някой има ли представа как се е пръкнал символът на New York City, който доста наподобява нашия? Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
 21. Не съм съгласен с Вашата теза г-н Серафимов:
  „В намеренията на руския цар да ни направи държава под свое влияние не се съмнявам. Верно е и, че гърците ни причиняват доста беди, но трябва да призная и, че на тях се приписва повече отколкото са направили.
  Никифор Геник - уродът изгорил Плиска и избил голям брой български дечица не е грък, а арабин.
  Василий Българоубиец пък е арменец.“
  Ще Ви кажа защо. В миналото държавите са се смятали в повечето случаи за моноетнически, както монарсите им. Останалите етноси не са били пълни законни права. За да ги получат или за да влезнат във властта, по един или друг начин всички хора в дадена страна от различен етнос от основния са се опитвали да се отъждествят с основния етнос. По тази причина в един исторически момент и по желание на императора в Римската империя всички граждани стават „римляни“. Ето защо всички, които са достигнали до императорския престол по своето съзнание са били ромеи. Същото става по време на турското робство у нас и на балканите – всички, които доброволно приемат исляма и говорят и на турски език, се наричат турци и се доказват като такива с по-силна защита на турското. Но останалите българи ги наричат потурнаци. Има и поговорка: „Пази се повече от потурнак, отколкото от турчин“.
  Ето защо не смятам, че тези вредите, които тези императори са ни донесли, не са от етносите, от които те произхождат.
  Стана много дълго, за което се извинявам на всички.
  Напълно Ви подкрепям във Вашето поприще!
  Успешен ден от мен Андон Каравелов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Каравелов, хубаво е да има различни мнения и различни гледни точки. Аз лично се боя от хора, които са съгласни с мен по всеки въпрос.

   Поздрави!

   Изтриване
 22. Не са пелазги а белазги ....Беласица , Бела а не Пела ... така са ги наричали гърците !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма народ беласги, правилното име на пеласгите е пеласти.

   На староегипетски, асирийски и староеврейски пеласти е респ. пелесет, палашту, пилиштим.

   Както староегипетския, така също асирийския и староеврейския имат звук Б, и не срещат трудности при предаването му.

   Изтриване
  2. Пеласги/Беласги, което ще рече - Хора населяващи планината Беласица. Това са древните българи, които живели в Гърция, когато били изтикани на север от гръцките нашественици, които откраднали Елада от тях. Беласгите /Пеласгите/Бел-асите/ са били в основата на най-древното население от времето на неолита и ранния бронз на Балканския полуостров и острав Крит (6 000 - 2 600 г. пр. н. е.). Беласгите ползвали линаерно писмо А.
   Имената „Бълг” или Болг” /означаващи “светлина”, “мъдрост”, и „ власт”/ като варианти на името на пеласгите и на техния върховен бог Зевс, който е бил пеласгийски, а не древногръцки бог, и това е нещото което обръща наопаки цялата известна гръцка митология, която всъщност е митология на балканските племена, а не на гърците – придошли в териториите на Балканите много по-късно. От данни на старозаветните книги в Библията става ясно и, че пеласгите са били предци и на филистимляните.

   Д-р Робърт Лейтъм, уважаван етнограф от 19 век пише:
   "Не смятам, че древното име на аргоските данайци (т.е. гърците) е нещо различно от името на израелското племе Дан.

   Изтриване
  3. Е как на очевадно бялото казвате,че е черно!?

   Изтриване
  4. Анонимни господине, очевадното е това, че няма нито едно записване на етнонима пеласги с начална буква Б, това е факт.
   Не смесвайте факти с фантазия и лични желания. Защо пропускате важната подробност, че четири различни народа са предали името на пеласгите с начална буква П

   1. Пеласги - гр.

   2. Пелесет - ег.

   3. Палашту - ассир.

   4. Пелиштим -стевр.


   За мен няма съмнение, че пеластите са наши деди, но да се пресилват нещата, да се премълчават и игнорират факти не би помогнало на истината.

   Изтриване
  5. Георги Раковски - един от най-големите наши историци пише:
   "Това племе или голям род, познато в елинската стара повестност под общото и обширно народно име пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели поради недостатката на езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)"

   Изтриване
 23. По принцип споделям тезата за местния произход на българите но мисля също,че не бива да се отхвърля връзката на старите българи със задкавказието,Мидия(Кюрдистан) и днешен Иран."Защо в именната ни система няма нито един ирански теоним като Ахура Мазда, Апам Натат, Арияман"-ами защото явно не си търсил където трябва.От къде мислиш,че идва името МАДАРА?Кой е богът в персийската митология яхнал кон с копие в ръка?Естествено,че е Майтрея или Митра както по-често го наричат.Богомилството също е следствие от култа към Митра,който са изповядвали старите българи.Твърдя също,че такъв бог Тангра в българския езически пантеон НЯМА!В една друга твоя статия видях,че споменаваш ТаНаКра и затова се отклонявам от темата.През комунизма историците ни се водиха от съветската научна мисъл,според която българите бяха набедени за тюркски народ и тъй като в тюркския пантеон присъства божеството Тангра то трябваше да бъде набутано и в нашата история.Няма нито едно сериозно научно доказателство,че българите или траките са се кланяли на такова божество.Така,че приятелю оправи си някои възгледи и продължавай смело напред!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но мисля, че се бъркате много за бог Митра. Той никога не е изобразяван на кон и с копие в ръка. Като оръжие на Митра са познати меча и лабриса, не копието.

   Що се касае до името Мадара, то е сродно на тракийското Модра, а обяснение получаваме от стблг. модъръ.

   В никой от своите блогове не съм споменавал за божество ТаНаКра, бъркате ме с някой друг.

   Не е зле да четете по-внимателно.

   Изтриване
  2. Най-характерният символ на Митра е слънцето.Прав си,че не го изобразяват на кон с копие,но пък ако се вгледаш в Мадарския конник ще видиш,че релефът стои някак неестествено.Сякъш някой го е доработвал след като първоначално е бил изработен.Много хора са на мнение,че върху гърба на коня е стояло слънце първоначално и после е било преработено на човешка фигура.Това и името на скалата ме навежда на мисълта за култ към митра,а също и името на град Варна,който не е много далеч от Мадара.Както е известно Варуна е индийско или персийско божество.Освен това в Афганистан има местност наречена Уаруна,в която има скално изображение подобно на Мадарския конник.Заради войната не можа да бъде организирана експедиция до там,макар че имаше подето начинание.Всичко това ме навежда на мисълта за връзка на българите с Персия.Има и други косвени връзки разбира се,като идеологията на богомилите,която прилича много на персийския зорастризъм или различните изображения на персийския владетел от трети век Артабан четвърти върху сребърни и златни предмети у старите българи.Що се отнася до тълкуването на Мадара като производно на МОДЪРЪ,някак си не ми се връзва смисъла.Модър би трябвало да означава син,синьо но аз лично нищо синьо не съм забелязъл в района.

   Изтриване
  3. Значението на модър е не просто син, но и светъл.

   Изтриване
 24. Страхотна статия само така ! :)

  ОтговорИзтриване
 25. За черепната деформация. Предположително удълженият череп усилва менталните способности.

  ОтговорИзтриване
 26. Добре, съгласен съм... Обаче има неоспорими факти относно определени традиционни съвпадения: "Сирни_заговезни/Ората-копата - Палене и прескачане на огън за здраве и въртене на запалени Оротници", "Сурва (на нова година), кукери (на нова година и Сирни Заговезни) и коледари (на Коледа)" и т.н. Защо присъстват и при иранците? Говорих надълго и нашироко с иранци, тук в Монреал, те ми обясниха, че доста от тея празници се празнуват в момента само на закрити врати и с фамилията, тъй като правителството е забранило честването им под смъртна заплаха (били свързани със старите вероизповедания)!!!
  Възможно ли е по времето на Персийската империя, всички знаем, че тогава е съществувала и Тракийската, която е обхващала: Балканите, средната руска земя до Египет...Да е имало нещо като съюз м/у двете империй... Различни артефакти говорят за взаимодеиствия м/у траки и перси - също би обяснило и преливане на традиций, многоженството, по-скоро като модна тенденция..
  П.п.: Аз също не съм за тюрско-алтайско-иранско оприличаване
  Поздрави: От Аматьор

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот свидетелства, че няма друг народ като персите, който да взаимства толкова много от други народи. От мидийците персите получават държавната и военна организация, а според мен староперсийския е до голяма степен повлиян от мидийския.

   Мидийците също се считат днес за иранци, но доста неща не се връзват. Херодот разполага огромния народ на сигините от делтата на Дунава до северното крайбрежие на Адриатическо Море и твърди, че сигините са мидийски народ. В посочения регион няма ирански топоними и хидроними. Реките Карпис, Марис, Алпис нямат иранска етимология.

   От друта страна Плиний определя мидийците като деди на сарматите, а Прокопий причислява сарматите към семейството на гетите.

   Според тези данни може да се говори за тракийско влияние върху персите. Интереното е, че тракийската и персийската дума за кон- аспа са идентчни. Това означава, че едната е заемка. Траките са описани като бойци колесничари, а и многократно са наречени конелюбиви, доячи на кобили и т.н. Да не забравяме и това, че конят е опитомен в черноморските степи, а не в Иран.

   Изтриване
 27. http://www.ezoterikabg.com/tajni-i-zagadki/misterii-po-balgarskite-zemi/item/145-sakralnite-znatsi-i-imena-na-balgarskite-kanove-ot-dinastiyata-dulo

  ОтговорИзтриване
 28. Макар че историята ми е само сфера на любопитство, позволявам си да вметна по темата: според мен връзката между нашите прадеди и иранците е зороастризма, чиито последователи са били и едните и другите. При това Заратустра е роден в древния град Балх и е протобългарин, а следователно и жреците -зороастрийци са били прабългари и са допринесли за обмена на традиции и словесност между последователите на тази религия.

  ОтговорИзтриване
 29. https://www.youtube.com/watch?v=NVkQvEAnaIE

  Тема за нова статия, ако не си писал по темата вече.

  Stefan Gulliksen

  ОтговорИзтриване
 30. Прекрасна статия!А у банатските българи "кика" е коса и до ден днешен...

  ОтговорИзтриване
 31. Здравей статията ти е много стара ама мисля че тук е мястото на тоз коментар.
  Сега очевадно е че българските руни са много близки с Линераната писменост както си описал по горе.
  Очевадно е че Линеар Б е ползван за да се пише на Гръцки но много хора казват че азбуката НЕ Е ГРЪЦКА (Линеар Б) - демек са я откраднали от нас (траките дедите ни).
  Ако погледнеш тук:
  http://www.ancientscripts.com/linearb.html
  Там го казват че езика за Линерната писменост не е гръцки.
  НО според теб и мен е тракийски.
  Ако погледнеш тук:
  http://borislav.digicom.bg/statii/pismeni.htm
  Това е доста смислен и опростен и може би доста правилен подход за разбиране на Линеар А и Б и руните.
  Сега да погледнем пак първия линк.
  Виждаме че имаме таблица с съгласна по вертикала и гласна по хоризонтала.
  Следователно - тук ти можеш да ми помогнеш.
  Следователно ако имаме прости знаци за гласни букви и прости знаци за съгласни букви. ТО тогава имаме основата на азбуката.
  Просто ако изведем кои са съгласните на базата на тракийски а не на Гръцки думи ще разбием Линерната писменост и руните (което най вероятно е едно и също с малки изменения) .
  Та въпроса е дали си навит да помогнеш ?
  То реално сам можеш да го разбиеш само от тез линкове и това което знаеш за буквите/знаците и думите.
  Напримерно от първия линк се вижда че има няколко (поне 2 сложни знака) за KE QE KA QA и другите.
  А реално няма за ГА ГЕ и излиза че ако е тракийски езина на Линеарната писменост тогава Q го няма а може да е Г но може да са разбъркани знаците.
  Напримерно сайта на Борислав (вторият линк) предлага да се погледне на нещата от гледна точка на древните хора които са го писали, което е НАЙ правилната идея. За Борислав кръгчето е човек или главата му.
  Доста може да се каже но : Ш и I наложени една върху друга тез букви правят една сричка (съгласна-гласна) от Линеарната писменост.
  Така и кръгчето и кръстчето правят знака който според тези които са писали за Линер Б таблицата е КА но може би кръстчето е Ръ от руните както е писал Борислав а пък Нъ е кръга и става не КА а РЪНЪ - което може да е храна на тракийски.
  Забележи аз незнам тракийски и вероатно РЪНЪ = ХРАНА - ХРЪНЪ - хРЪНЪ = РЪНЪ може и да не е вярно.
  Просто това е пример с който да ми разбереш идеята.
  Също може да се приложи и подобни идеи за цифри и числа което пак изисква голямо ровене на текстове от Линерната писменост и руни.
  както казах въпроса е дали си навит да помогнеш ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да помогна понеже тези хора има съвсем различен метод на работа. Според мен акрофонията на знаците е съвсем различна, ние нямаме нито едно съвпадение.

   Изтриване
 32. Поздравления за статията! Наистина крайно време е българите да си вдигнат главите и с гордост и достойнство да заявяват принадлежността си към най-древния народ!!! Преди това обаче трябва да се научат на доста неща, като например доброта, съчувствие, състрадателност, любов към хората, животните и Природата,доблест, справедливост и куп други такива качества, характерни за нашите предци ,но забравени днес..Забравихме за моралните ценности, духовността е натикана дълбоко някъде....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мирослава, ние си имаме най-важните добродетели, те са насадени в сърцата ни и се проявяват всеки ден. Доброто е навсякъде, както казваше Джоко Росич - България се пръска по шевовете от добри хора...

   Политиците и тези, които дирижират медиите са хората, които трябва да се променят, да се върнат при корените си.

   Изтриване
 33. ирена янчева6 август 2015 г., 6:53

  Поздравления Павле за това, което си написал ! Ти имаш смелостта да казваш истината ! Влагаш всичко от себе си, за да бъде открит истинския произход на българския народ и да бъде утвъден този факт не само в чистата наука, но и в широката публичност. Траките не са изчезнал народ, това сме ние днес тук по тези земи. Да си призная, от теб научавам за антропологичните изследванията на д - р Попов, те никъде не са били коментирани до сега. Също така, от теб научавам за българските имена в Микена ( родови и еднолични ) от времето на Бронзовата епоха. Разполагаш с много добра база данни и умееш да ги анализираш. Бих искала да добавя, че съм оставила съобщение след твоята статия " Тайната на розетата от Плиска " във връзка с изображението на розетата и как то функционира - имах идея и реших да я споделя ( не знам дали си имал време до му хвърлиш едно око ). Поздрави.

  ОтговорИзтриване
 34. Здравей Ирена! Благодаря ти от сърце за добрите думи!!!

  Относно функцията на розетата не смея да спекулирам. Бих желал да чуя мнението ти, но май има някакъв бъг в системата, не мога да намеря коментара ти.

  Ако не те затруднавя, пусни моля те информацията на лични във Фейсбук.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 35. Zdraveite, iskam da popitam viarno li e che BULGARIA I SRBIA imat neshto obshto osven suvpadeniata v ezika. Blagodaria! TEDDY

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сърбите подобно на нас са стари балкански жители. Клавдий Птолемей споменава град Сербинум в своята География - II.14.

   Сърбите са илири, т.е роднини на траките, но трябва да се добави и, че са асимилирали част от дедите ни. При близки хора асимилационния процес протича много бързо.

   Интересното е и, че има сарматски народ серби, Споменати са от Плиний Стари, География, VI.7. Те са обитавали земи на изток от Стара Велика България, т.е. дори и на други места май са ни били съседи.

   Изтриване
 36. Кой е имал полза и какъв е сисъла на изкривяването или фабрикуването на историята и всички разкази които я съпровождат?
  Вашата изложена теза кого е застрашавала толкова много че да се захване някои с една съвсем нова (старата ни от училище) история?
  Благодаря.

  ОтговорИзтриване
 37. Нещо в подкрепа на написаното от Вас,Павел!Преди години дипломната ми работа беше изследване на местните имена и обичаи в долината Разметаница (Бобовдолско)с научен ръководител проф.Иван Дуриданов!Свидетелка съм на интереса и упоритостта, с която професор Дуриданов работеше по тези теми. Доказахме,че много от названията са с тракийски корени,което беше резултат от няколко научни експедиции,ровене в речници и голям обем литература....Накрая дипломната ми работа беше предоставена на Института по тракология,където,може би,още се пази! В тази връзка напълно подкрепям Вашето мнение и изследвания!

  ОтговорИзтриване
 38. Нещо в подкрепа на написаното от Вас,Павел!Преди години дипломната ми работа беше изследване на местните имена и обичаи в долината Разметаница (Бобовдолско)с научен ръководител проф.Иван Дуриданов!Свидетелка съм на интереса и упоритостта, с която професор Дуриданов работеше по тези теми. Доказахме,че много от названията са с тракийски корени,което беше резултат от няколко научни експедиции,ровене в речници и голям обем литература....Накрая дипломната ми работа беше предоставена на Института по тракология,където,може би,още се пази! В тази връзка напълно подкрепям Вашето мнение и изследвания!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жо Ненкова, в таланта на проф. Дуриданов не се съмнявам изобщо. Ако той не бе ограничаван от цензурата, със сигурност историята ни щеше да изглежда по-различно. Дали работата Ви е запазена в Института по Тракология се съмнявам, такива ценни, но противоречащи на установените теории работи не бяха толерирани в миналото, което впрочем е жалко, не само заради труда, но и поради интересната информация.

   Поздрави!

   Изтриване
 39. Супер четиво, Благодаря!
  Ето това е правилна обосновка, със изворите (и страниците дори). До сега не можех да си отговоря защо да му се не види, Божидар Димитров избягваше да коментира фактите, дори прословутата "чиния на Ной". Нищо никога не се споменава за генните проучвания на съвременните българи, които с още по голяма точност доказват, че генетически нямаме нищо общо с азиатци, турци... а ни учеха, че който минел през тия земи и едва ли не задължително се съешавал с местното население и си оставял гените по нашите земи.

  Ето линк и цитат от истинско изследване, което "великите" ДС и БКП умове едва ли ще успеят да си преведат:

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

  In addition, an important consideration arises from the finding that haplogroups C-M217, N-M231 and Q-M242, which are common in Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations [40], [41], occur at the negligible frequency of only 1.5% in modern Bulgarians. This observation is in agreement with the results of recent linguistic studies which demonstrated that the proto-Bulgarian language does not belong to the Turkic family but it relates to the Indo-European languages of the East Iranian group, whose traces still persist in the modern Bulgarian language, despite its Slavic basis. Thus, taking into account the novel and detailed historical studies indicating that proto-Bulgarians were quite numerous (32% or perhaps even 60% of the population in early Danubian Bulgaria) [6]–[13], [19], [23], it follows that a shared paternal ancestry between proto-Bulgarians and Altaic and Central Asian Turkic-speaking groups either did not exist or was negligible.

  Бъдете здрав, Павел!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Публикацията за характера на митохондриалната ДНК на старите бъгари е от сериозно научно списание, но информацията не отърва на определени хора.

   Има и друга неудобна информация, така наречения източен ген R1a1 не е донасян на Балканите през 6-7 век, негови носители са обитавали земите ни от преди 13 500 години, т.е. от времето когато формирането на тракийския етнос е в своя начален стадий. За жалост и тези изследвания се замитат под килима...

   Поздрави!

   Изтриване
 40. Скъпи Павел, бих приел вашата теза дори за 1% имаща нещо общо с истината, ако текстът ви беше научен. Очевидно обаче, той няма тези характеристики. Лесно е да се забележи, че дори ви липсва библиография, което е степен на самозванство. Ако искате да пишете за история, вие трябва да стъпите на някакви автори и източници къде от епохата, къде според археологически находки, но освен това вие трябва да покажете и всички други научни гледни точки по случая, за да може изобщо вашето мнение да бъде "оборено", тоест научно.
  Златарски, Гюзелев, Рашев и така нататък, тези КОЛОСИ на българската РОМАНТИЧНА история (не чак толкова романтична, колкото вашата обаче) въпреки, че до голяма степен пишат история, за да въздигнат един Български дух, отдавна размазан на филия и деформиран, цитират факти, изследвания, археологически разкопки и най-вече - нещо, което е изключително важно в днешната КРИТИЧЕСКА историография, от части поставят своите знания във времевия контур на епохата. Апокалиптично и смешно е да смятате, че една "етническа" идея, може да се запази спрямо тогавашната топология, когато всъщност светът, който е стоял на мястото си и според, който е се е строяла цялата реалност на хората е била първо Гърция и после Римската империя. Нелепо е да се мислят корелации от 800 години, но и за да бъдат мислени е повече от нужно да пишете научни текстове, а не научно популярни глупости.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз изобщо не се притеснявам дали някой анонимен ще приеме тезите ми, или ще ги отрече. Посредством блога си аз търся хора със сходно мислене, Вие явно не сте от тях, но това си е Ваше право.

   Колкото до липса на библиография, съветвам Ви да четете по-внимателно. Посочени са достатъчно научни работи, може начина на представяне да е необичаен, но е даден автора, заглавието на работата му, година на издаване и т.н. За всеки разумен и търсещ истината човек това е напълно достатъчно, за други и наклона на запетайките ще бъде обявен за проблем.

   Ето и "невидимата" използвана литература :

   Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, с.326

   Изтриване
  2. С.Дамянов, За произхода на античната строителна керамика в Плиска, Мадара и Преслав, Известия на НИМ, том 5, Наука и Изкуство, София 1985

   Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977

   М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959

   М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938, с.122

   Ю.В. Откупщиков, Догреческий Субстрат у искоков европейский цивилизации, Издательство Ленинградского Университета, Ленинград, 1988.

   Й.Йорданов, Антропология на древните българи, Масовият гроб при Девня, Тангра ТанНакРа, София, 2008,

   С.Торбатов, Укрепителната Система на Провинция Скития (краят на III-VIII в, Фабер, Велико Търново, 2002,

   Г.Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, ИК Авалон, София, 2002.

   С. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987

   Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България, Археология, кн. 4, 1961

   Д.Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, с.326

   Ruth Palmer, "The Horse and the Maiden"

   Изтриване
 41. Здравейте! Има ли някъде публикация на 160-те имена на тракийци изписани на стелата от Пизос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В. Добруски е един от първите писали по този въпрос, даден е списък с всички имена.

   http://www.persee.fr/docAsPDF/bch_0007-4217_1896_num_20_1_3592.pdf

   Изтриване
 42. Анонимен4 юли 2016 г., 2:29

  Браво Гн.Серафимов това което,правите трябва да стига до максимален брой млади хора.

  ОтговорИзтриване
 43. Анонимен14 май 2017 г., 8:37

  https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8B%8B%E1%8A%93%E1%8B%8D_%E1%8C%88%E1%8C%BD
  моля за коментар на тази азбука, каква е според имеещите знания в този форум,
  и ако намирате прилика с линеарните древни писмености по нашите земи, това би било от полза, защото е действаща азбука.

  ОтговорИзтриване
 44. Мисля, че става дума за етиопската азбука.

  ОтговорИзтриване