2.08.2014 г.

КОЛКО ДРЕВНО Е ИМЕТО БЪЛГАРИ?


В предишни свои статии обясних какъв е смисъла на името българи. Представих своето виждане относно това, че значението е светли, сияйни, благородни. В други свои работи споменах, че народностното ни название присъства на доста места. 

Не само на наша територия, но също в земите на Гърция, Турция, Унгария, Италия, Франция, Британия, Украйна, Русия и т.н. дедите ни са оставили отпечатък от своето присъствие. Става дума за планините Bulgheria, Boulgar, Boulgari, Bulgar Dag, Βαλαγρος, а и селищата Balgatia Venta Bulgarum, Bulgariacum, Volgum/Bolgum, Болгатур, Болгар.

Тези данни показват, че предците ни са били огромен и силен народ. От Британия до Мала Азия името на дедите ни е засвидетелствано многократно. По-интересно е обаче да разберем кога за първи път в историята то е споменато? В кой период и кои събития е свързано названието българи?

Обикновено повечето наши учени посочват сведение от IV век. Става дума за споменатото от анонимния римски космограф ZIEZI EX QUO VULGARES. Нито нашите, нито чуждите изследователи са обърнали внимание на важната подробност, че Зиези е тракийско име. То е документирано във вариантите Ζισις, Ζεισις, Ζεισζις, Ζια, Ζεισσις.

Съществуват и други данни свързващи названието българи с народа на Залмоксис и Орфей. В картата на Свети Йероним (IV век), нашата територия е отбелязана като Мизия, а още и България. Учените знаят прекрасно, че да се наложи едно ново име на значителна територия, са нужни около 50-100 години. Това ще рече, че още в III век в земите на юг от Дунава със сигурност е имало българи.

В този период обаче – III век на юг от Дунава живеят траки, а също римски и гръцки колонисти. След като нашите деди не спадат нито към латино, нито към гъркоговорящите, то следва, че предците ни са тези, които чуждите окупатори са наричали с името траки.

Тук е мястото да се отбележи, че местното население – нашите деди, не са се разпознавали изобщо под названието траки. Мизите са се считали за мизи, бесите за беси, гетите са смятали себе си за гети и нищо друго.

Траки е гърцизирано име на едно палеобалканско племе. За добро или за лошо това название се е наложило върху всички местни балкански племена. В по-късни времена то е въведено като научен термин, който ще употребяваме още известно време, докато той не бъде изцяло заместен с доста по-подходящия – древни българи.

Нека сега да продължим с изследването на това – в кой период от историята се среща за първи път името българи? До тук видяхме, че със сигурност то е съществувало на Балканите през III век – около 400 години по-рано от идването на Аспарух. 

Благодарение на епиграфски паметник от Южна Тракия разбираме, че етническото ни име е познато и през I век. На посветителски надпис от село Дъждец, Ивайловградско ce среща посвещение на бог Зевс Блегур. От същият период - I век, но от друг регион – долното течение на река Волга от село Сосновка е известен друг надпис – този на Арес Блегур.

Понеже Арес и Зевс са различни по характер богове, то можем да заключим, че епитета Блегур е етнически, т.е. преди около 2000 години на Балканите и по долното течение на Волга са живели хора, които са носели името блегури. Това име не е нищо друго освен древният, а и гърцизиран вариант на българи

Един от най-древните варианти на народностното ни име записано с кирилица е бльгар(инъ). Формата бльгар отговаря прекрасно на епитета Блегур, с който са назовани трако-пеласгийските божества Арес и Зевс.

Представеното до момента не е всичко. За тези, които смятат старите българи за азиатци, шокът тепърва предстои. Епиграфските паметници са едни от най-солидните доказателства за присъствието на определен народ в дадена област. Поради това, че в нашите земи, а и тези на Испания се срещат доста идентични топоними и хидроними реших да проверя как стои въпроса с този на пръв поглед необясним феномен*.

Оказа се, че на надписи от II-I век преди Христа, се срещат древни балкански (тракийски) имена като Ава, Баба, Котизо, Любос, Сура. Стана още по-интересно, когато на епиграфски паметник от II-I век преди Христа се споменава и етническия епитет Болгенс.

В друго посвещение от II век преди Христа от Контребия Белаиска се среща името на Бабус от рода на Болгондизите. На същия паметник са и имената Любус, Лесо, Абло и др. Те определено не са иберийски, нито латински, а български.

Не само личните имена и топонимите свързват древните болги/българи споменати в Испания с Балканите. Значително количество археологически находки имат паралели с тези от нашите земи. Поне за мен всичко това може да бъде обяснено с идване на стари балканци в Испания през II век преди Христа

Това, че народностното ни име е записано в Европа през II век преди Христа е доста неприятно за тези, които се опитват да изкарат дедите ни азиатци по произход. Проблемите на тези хора не свършват с древните келто-иберийски надписи.

В История на Британия летописецът Нений споменава за народа булг (Builc). Не е даден обаче точен период, в който тези булги идват на Британските острови. За щастие разполагаме с повече подробности благодарение на ирландски хроники. В тях се описва идването на народа болги (Fir Bholg) от Тракия -  “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299). 

Споменато е и това, че идването на болгите в Ирландия е станало по времето на Кир Велики, т.е. VI век преди Христа! Ние разполагаме не просто със сведение за тракийски народ болги, но получаваме и сравнително точно данни кога този народ е обитавал Тракия - около 1200 години преди времето на Аспарух.

Съвсем естествено противниците на тезата за балканския произход на българите ще кажат, че ирландските извори не са достоверни, че е псевдоистория, заблуда. Добре, но как така в ирландските летописи като благородници от болгите са споменати Дела, Гостен, Умор, Телчиу? Та това са български имена, техни варианти са документирани в Именника на българските владетели под вариантите Гостун, Умор, Телец. Дела и Делю, Делко пък се срещат дори и днес.

Ирландските летописи са създадени векове преди Именника да бъде намерен. В такъв случай не може да се твърди, че в опит да предадат екзотичност на историята си, ирландските монаси са заели имена от български документи.

Освен това на Британските острови през Желязната епоха се появават артефакти, чиито прототип е в Тракия. Става думи за мечове, върхове на копия, брадви, фибули. Тяхното присъствие в Западна Европа може да се обясни с търговски отношения. 

Има и други неща обаче, в земите на болгите са намерени житни ями като тези от Тракия, намерени са и погребения с конско жертвоприношение, а тези неща са свидетелство за идване на стари балканци.

В такъв случай на идването на народа болги от Тракия в Британия преди повече от 2500 години, трябва да се гледа като на реално събитие, а не като на фантазия на ирландските монаси. Щом сведения от дадена хроника могат да се потвърдят от наличието на определени артефакти и погребални ритуали, значи става дума за истина.

Лошото е, че в някои случаи истината е неудобна и се прави всичко възможно тя да се укрие. Ние не можем да очакваме обективност от римските летописци. Между I и VII век, римляните са гледали на земята ни като на своя собственост.
За тези хора свободните траки обитаващи земи на север от Дунава са били заплаха, гледало се е на тях като на нашественици.

За да се държат в подчинение траките под римска власт, всички сведения имащи потенциал да пробудят националната гордост са били унищожавани, или поне укривани. Как да очакваме тогава  да имаме на разположение летописи, че народ с име българи е обитавал земята ни по времето когато Рим е бил още село, а хората му са били под властта на етруските царе.

Гръцките и римски летописци са отбелязвали само това, което е отървало на господарите им. Никой стар автор не е споменал властвалите в Добруджа царе Канит, Харасп, Адрасп, Тануса, Акроса, Сариак и др. в работите си, но това не означава, че тези благородници не са съществували. Намерени са достатъчно монети, които свидетелсват за богатството на тези наши деди.

Премълчаването на факта, че народ с име болги е обитавал Тракия по времето на Кир Велики не би трябвало да ни учудва изобщо. Лъв Дякон, Никифор Грегора и още доста други автори премълчават това, че българите нанасят страшно поражение на Константин Погонат и го принуждават да им плаща данък. 

В случай, че не разполагахме със сведенията на Теофан Изповедник и Патриарх Никифор, а само с тези на Лъв Дякон, ние навярно щяхме да учим, че българите са дошли на юг от Дунава едва по времето на княз Тервел и то по милостта на Юстиниан Риномет. 

Ето как може да се манипулира историята - като се игнорират, или укрият определени сведения. Като се има предвид, че в ирланските хроники се говори за идване на болги от Тракия, а и, че в Ирландия има артефакти като тези от земите ни, че се срещат погребения и земеделски технологии типични за траките, то хрониките трябва да се вземат насериозно, независимо какви са официалните версии за произхода на старите българи.

Догми в науката не бива да съществуват, тя е нещо прогресивно, нещо, което постоянно се развива. Представителите на науката трябва да имат способноста да видят грешките си, а и да ги признаят, това е единствения начин да се върви напред. Остави ли се егото и срамът да вземат връх, то идва и край на науката.

Един истински учен не прекъсва да търси истината защото знае, че установеното до определен момент дори и да е общоприето, може и да не е вярно защото с излизането на нова информация е задължително да се правят и нови изводи.

Истината е важна за нас, без нея ние няма как да оцелеем като народ. На подрастващите трябва ежедневно да се напомня, че са потомци на създателите на първата цивилизация, че във вените им тече кръвта на първите благородници.

Великото наследство на Залмоксис и Орфей обаче не е просто повод за гордост, то е и отговорност. Нямаме право да пропиляваме живота си служейки на други. Трябва да живеем така, както живяха дедите ни – свободни и благородни. 

Ние не сме в състояние да изберем деня на рождението и смъртта си, но можем да изберем какви да бъдем. Можем да изберем дали да станем Човеци със силна воля и сърце изпълнено със светлина, или да се предадем и превърнем в тор на подли хитреци. 

Можем да изберем дали да предадем стотици поколения българи продавайки земята си на безценица, или вдъхновени от примера на старите герои да направим така, че да има бъдеще за децата ни. Дали ще ни проклинат, или благославят зависи от избора ни.60 коментара:

 1. Отговори
  1. Благодаря за чудесната статия,за неспирният Ви ентусиазъм да търсите и откривате все повече и по интересни и неоспорими доказателства за славният ни произход.Незнам само ,че кога някой от когото зависи ,ще се заинтригува от огромният труд,който полагате,за всички българи,за да се чувстваме горди и значими и да се приеме веднъж и завинаги тази истинска история на България и истинският произход на българите!Добре,че все пак има интернет......и нищо неможе повече да остане скрито,потулено ,просто трябва време,за да си дойдат нещата на мястото.Желая Ви за сте здрав и да имате сили да продължавате в същия дух.....УСПЕХ!!!

   Изтриване
  2. Наистина благодарение на интернет паднаха стени и дойде край на доста заблуди. Днес хората имат база за сравнение и имат достъп до алтернативни гледни точки, а това позволява да се достигне до истината.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. За пръв път, откакто коментирам тук, нямам въпрос или забележка. Поздравления за издържаната статия. Поздравления и за позитивизма и вярата в доброто, с които винаги завършваш, по традиция.

  Хм, впрочем....сетих се нещо. Има ли вероятност, някой ден, всички тези неща да се кажат пред по-широка публика ? Например, в предаването на псевдо-историка комунист Бож. Дим. ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че има шанс в предаването на Б.Димитров моята теза да бъде представена. Вижданията ни се различават коренно, аз подкрепям местния произход на старите българи, а Б.Димитров смята, че дедите ни са иранци.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов,аз също мисля че трябва да бъде в предаването на защитник на друга теория.Защото в спора се ражда истината.Аз съм привърженик на Вашата но много хора са скептични,и ги разбирам след всички глупости които учехме по история, не им е лесно да зачеркнат детството си.И когато станат свидетели на такъв диспут лесно ще ни разберат.

   Изтриване
  3. Г-н Ненчев, имате право, че един публичен диспут ще помогне да се достигне до истината. Точно заради това обаче, поддръжниците на несъстоятелните тези не желаят публичен диспут. Кой би искал да бъде разобличен публично ?

   Изтриване
  4. Предполагам че сте прав,но е неизбежно рано или късно ще се случи.

   Изтриване
  5. Разбира се, че ще се случи. Поддръжниците на несъстоятелни теории вече изгубиха монопола си върху поява в ефира.

   Вижте тези предавания:

   https://www.youtube.com/watch?v=0znhAPqhEx8

   https://www.youtube.com/watch?v=JQQA6nCbAgw

   https://www.youtube.com/watch?v=WgiLc8f8_ts

   Изтриване
 3. Пълна подкрепа за по-нататъшни изследвания, дошло е времето всичко да излезе наяве!!! Все още се знае много малко за тракийските лекари, които са били признати за наи-добрите от самите гърци а и от римляните!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано някой ден да попаднем на неизвестни до този момент извори и да научим повече!

   Изтриване
  2. Анонимен1 юни 2015 г., 15:27

   г.н Серафимов, попаднах на една статия от проф. Гиндев за произхода на името Турция ... говори, че това става чак средата на 18 век??? тоест, до съответния век това име изобщо не било познато!!!? ... безкрайно ми намирисва на "затвърдяване" идеята за "османско присъствие" ... не знам, аз ли не съм в ред или ...

   Изтриване
  3. Имената турци и Турция са известни от доста по-ранен период

   Petancius Felix, Genealogia Turcorum imperatorum, 1512

   Johannes Cuspinianus, De Turcorum origine, religione, ac immanissima eorum in Christianos tyrannude, 1541

   Laonici Chalcondylae, De Origine et rebus gestis Turcorum, 1556


   http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ165965200

   Доста по рано, през XII век Алберт от Аахен споменава етнонима турци описвайки кръстоносните походи.

   "et mille millies Turcorum Sarracenorumque legiones"

   http://thelatinlibrary.com/albertofaix/hist1.shtml

   Изтриване
 4. Благодаря ви за стахотната статия! Следя с интерес всяка Ваша статия и коментар. Аз а и други българи в чужбина бихме искали да подкрепим Вашето/нашето дело.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за желанието да помогнете! Най-доброто, което можете да направите е да помагате на българи в нужда. Ако желаете, можете да ми пишете на мейл sparotok@abv.bg

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Hubavo de, ami ne e li vazmojno teya bolgi v Irlandiya da sa savsem razlichen narod ot bulgarite, te imenata saksi i saki sashto si prilichat ama ne sa edni i sashti hora. Ne e losho da razmislite na taya tema i da dadete nyakakav otgovor kakto na men taka i na horata, koito vi vyarvat.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможността болгите в Ирландия да са съвсем различен народ от българите вече съм я разгледал. Не е необичайно имена на различни народи да си приличат, но в случая ние имаме и локализация - Тракия. Разполагаме и с лични имена като Ган, Дела, Умор, Гостен. Болгите в Ирландия познават знака IYI, а и ползват български земеделски методи и погребални обреди. Как мислите, дали е възможно всичко това да е случайност?

   Изтриване
 6. Майстор ЗИСО е един от тримата БЪЛГАРСКИ майстори на КАМЕННАТА историческа Баташка църква.
  Нали не смятате, че баща му е чел “анонимния римски хронограф” за да кръсти сина си така?

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная дали бащата на майстор Зисо е чел анонимния римски космограф. Не е и нужно, това име си е било употребявано в земите ни и едва в по-нови времена е изчезнало.

   В статията по-горе забравих да спомена, че вариант на името Зиези се среща и на надписа от Кьолмен. Става дума за Ебар Зеза - почитал през 6 век преди Христа.

   Изтриване
  2. Мисля, че е прието названието "анонимния римски/латински хронограф", а не космограф. Мисля, че бъркате с "анонимния равенски космограф".

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Възможно е хората с фамилно име имащо в основата си Зиези да са се разселили по света. Например в Гърция е разпространено фамилното име Зисис.

   Изтриване
  4. Дионис е тракийско име, но то се използва често от гърците...заедно с още много други имена от негръцки произход.

   Изтриване
 7. А бе момче младо, защо си губиш времето да събуждаш тълпата, която утре ще те разкъса на парчета и няма да си спомня за тебе? Защо се не гледаш интереса и да забравиш за заспалите душици чакащи чудо да се сличи, зашо? Я сигледай кефа, разбрах, че жените си падат по тебе, ами какво повече да искаш бе душицо, това му е смисъла на живота, не да биеш тъпана за глухите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за загрижеността, но не възнамерявам да се възползвам от съвета Ви. Българският народ нито е лош, нито е заспал. Изтормозен е, ограбен е, но не е загубил душата си за разлика от други благоденстващи народи.

   Дали жените си падат по мен не зная, не ми остава време да проверя :)

   Изтриване
 8. Не знам до колко е уместно мястото тук, но в подкрепа на това, колко е древен е българския народ доказва интереса на известни археолози, и астро-археолози, които (http://bnt.bg/part-of-show/po-sledite-na-drevna-tsivilizatsiya-v-rodopite-razgovor-s-roba-rt-boval) които ще снимат документален филм за тракийските народи, за дунавските цивилизации, които са съществували няколко хиляди години преди Шумер, Месопотамия и Египет. Става въпрос за поещението на Роберт Бовал извсестен египтолог, специалиста по мегалити Роберт Шох и археолози от НАСА. Те многократно подчертават, че ние сме дали началото на европейските цивилизации и исторята трябва и ще бъде пренаписана. Дал съм линка към интервюто с Бовал в предаването "Още от деня" по БНТ от 31.07.2014. Поздрави от Австрия, Иван

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези неща се знаят преди повече от 30 години, но има фанатична съпротива от страна на определени учени. Те не желаят да признаят, че искрата на познанието е блеснала на Балканите, а не в Ориента. Фактите обаче са безмилостни.

   1. Най-старото колело не е от Месопотамия, а от територията на България.

   2. Най-старите писмени знаци не са от Месопотамия, а от България.

   3. Най-старото царско погребение не е от Месопотамия, а от България.

   4. Най-старото обработено злато, а и мед не са от Месопотамия, а от България.

   5. Генетични проучвания от преди няколко години показаха ясно, че българите са наслединици на население живяло на Балканите преди повече от 6000 години.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Поздравления за поредната добра и изчерпателна статия. Искам само да Ви кажа, че не сте сам. Освен предаването, по Пловдивската Обществена телевизия има и други българи пионери като Вас, които търсят и популяризират истината. Аз дори се учудих колко са много, което разбира се е прекрасно! През месец май се е състояла "Пролетна конференция" във Варна, на която са разглеждани същите въпроси, които засягате и Вие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, има доста хора, които мислят като мен. Контактуваме често, а и се виждаме на живо. Последния имахме среща преди няколко дни, в центъра на Пловдив.

   Хубавото е, че ставаме все повече и повече.

   Изтриване
 10. Интересно предаване по ТВ7, в което участват двама учени от БАН:

  "Божият народ - пътя на древните българи от тук до Индия и обратно" - https://www.youtube.com/watch?v=S5no6Y-RHgQ

  ОтговорИзтриване
 11. Името ни е много древно, вероятно е остатък от предишна епоха, предпотопна хе-хе.
  Не българ да идва от реката Волга, а реката е наречена на нашо име. Преди да се нарече Волга(на нас) се е казвала Ра. В делтата й цъфтят лотоси, мнооого. Но има и една българска река с подобно име - Ропотамо. Потамос значи река на фригийски, Ропотамо е реката на Ра(Слънцето), близо до делтата й растат бели лотоси(водни лилий). Лотоса е слънчево цвете, защото прави един трик, сутрин като го огрее слънцето се отваря, като залезе слънцето се затваря хе-хе.
  Привет.
  Бриг, дефендър оф да фейт.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярването, че името на дедите ни идва от Волга е една от първите съчинени заблуди. Всъщност старото име на Волга не е точно Ра, а по-скоро Ранка, но гърците са го преиначили на Ра. Ранка е древният, насализиран вариант на ряка-река.

   После идва името Атил, Итил, то значи течение, движение и се обяснява със стблг. ити-отивам, вървя.

   Накрая е и Волга, което по-скоро е свързано с влага, а и с древномакедонския хидроним Олган.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Нищо не написа за лотосите. Те са основното в коментара ми. А те са връзка между двете реки, не е само името. Тези от Волга са някакъв див вид розови, ама нашите са си от баш питомните, чисто бели без нито една цветна жилка.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Бриг, няма как да коментирам нещо, което не съм проучил.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Ранка без носовката е Рака, не ряка-река.
   Ити ако е на старобългарски, на латински е ите една от формите на отивам, вървя. Въпроса ми е кой на кого е повлиял латинския ли върху старобългарския или обратното?
   https://www.youtube.com/watch?v=IIAdHEwiAy8 romane ite domum романе иде дома хе-хе.
   Бриг.

   Изтриване
 12. Отново се върнах да прочета статията, и почти на края се спрях на факта, че Аеций е от Силистра и ме заинтересува и погледнах във Википедия (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9#cite_note-3). Там като се зачете човек, ако не внимава, ще помисли, че Аеций е римлянин, но ако внимава в час, ще види че се споменава, че е от местен мизийски род, а препрадката към библиографията, единозначно казва, че той си е тракиец. Мисълта ми е как умело и хитро се манипулират нещата в полза на господстващи теории, че и на края ни наричат и варвари (3.Йорданес нарича Гауденций "знатен мизиец", което предполага, че Гауденций е от местните варвари). Исках да кажа, не търябва да се чете между редовете! Поздрави от Австрия, Иван

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги трябва да се чете между редовете. Нашата история е ужасно обезобразена от множество хитри манипулатори.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Наличието на имена и топоними в Испания свързани с българите има просто обяснение - това се дължи на кимерийците които попадат в келтска среда и дават начален импулс на Халщатската култура. Кимерийци са и загадъчните Fir Bolg. Кимерийците със сигурност са азиатци, но е спорно дали са близки до ираноезичните степни племена или до тохароезичните такива.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако кимерийците са оставили интересните топоними в Испания, то означава, че през Желязната епоха кимерийците са обитавали Тракия. Все пак паралелите на иберийските топоними и хидроними са със земите на Тракия. Същото важи и за археологическите находки.

   Изтриване
 14. Страхотна статия, браво! И солиден материал като основа за филмиране! Може би това трябва да е основополагащият камък!

  Поздрави, Валентин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Валентине! Статията действително е важна понеже показва, че името на народа ни е съществувало още през Желязната епоха.

   Изтриване
 15. Македонците имат две възможности>
  1. Приемат, че са българи и наричат държавата си Българска Македония или Македонска България.
  2. Приемат, че не са българи, а са нова нация възникнала след 1945 г.
  Ако им се иска да имат стара история приемат вариант 1.
  Но стара македонска история няма да видят. Лошото е, че засега могат да изчакват, но не се знае кога на албанците ще им писне. Най-вероятно когато Албания влезе в ЕС.

  ОтговорИзтриване
 16. Ако сте пропуснали да гледате това филмче на National Geographic, в което се разказва предимно за България, може би сега е момента :) :
  "Древните досиета Х: Потопът (2012)" - https://www.youtube.com/watch?v=hmM-5eAMLY4

  Доц. Явор Шопов е качил и други интересни филмчета: https://www.youtube.com/channel/UCmYCHxrCUmF6L36Aaa66RPA/videos

  Поздрави и благодарности.
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
 17. Иво Иванов. Супер статия, Павка, може би една от най-силните и добре аргументирани, които съм чел. Имам една забележка към теб и Империалиста относно името Зисо. В Гърция и сега съществува като Зисис и буквално се превежда като Живко, производно е от Зои - Живот, Зисо означава да живея, преживявам. Какво мислиш по въпроса, кое е заемка, и кое от кое е производно? Защото не ми е известно какво означава на старобългарски Зисо или от къде произлиза. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, не е никак трудно да се разбере кой кого е повлиял. По принцип старите гърци са говорили съвсем различен език от народите на Европа. Идвайки на Балканите старите гърци заемат огромно количество думи от местното население.

   Ето ти един материал за произхода на нашите южни съседи.

   Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Изтриване
  2. ПРОЧЕТЕТЕ КНИГИТЕ НА ХРИСТО МАДЖАРОВ , ГОЛЕМИЯТ ЗАГОВОР СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!

   Изтриване
 18. Браво!!! Още един духовен и исторически подарък за празника.Поздрави от студена Норвегия.

  ОтговорИзтриване
 19. ЕДИН ПОДАРЪК в подкрепа тезата на СПАРОТОК.
  И то от наистина древен автор/от преди н.е. и бележит представител на Римската историографска проза:ГАЙ САЛУСТИЙ КРИСП/86-35г.пр.н.е/квестор,народен трибун/член на сената/,претор,носител и на проконсулски права за Африка-дадени му от Цезар.Т.е. бил е един от най осведомените/начетени/ политици и историци за времето си..:
  От „Истории“ книга четвърта,глава първа“Азиатските събития през 72-70г пр.н.е“ 18.:“Тогава Лукул подчинил и мизите.“Племето на гетите и от предците ни се е смятало за диво,ТЪЙ КАТО САМИТЕ ТЕ СА МИЗИ“ стр.130 от „САЛУСТИЙ ИСТОРИЧЕСКИ СЪЧИНЕНИЯ“ ДИНИ София 1982 с превод от латински от д-р Марко Марков и Недялка Георгиева

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви много г-н Запорожанов!!! Информацията е много ценна!!!

   Изтриване
 20. Павле, създал си чудесна статия с много добре издържани аргументи!!! Поздравления !!! Доказателственят материал от Иберия и Ирландия е почти сензационен, до сега никой учен не е споменавал тези факти, явно неудобни. Твоят професионализъм е от висока класа. Продължавай изследователската си дейност в същия дух ! Напълно те подкрепям ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 21. Поздравления за новите (арте)факти и чудесния ви анализ!
  Професионалния ви подход / стремеж в изграждането на тезите ви, съчетан с великодушното ви и толерантно отношение към всички изразени мнения, винаги създават у мен (предполагам и не само!) специфична атмосфера на истинско удоволствие от научаването и разискването на нещо важно, значимо и ново!
  Имам представата че думи като 'грък', 'гръцки' и пр., са сравнително новоизмислени и новоналожени (по- скоро под френско и английско влияния) - примерно в последните 150-200 години. Знам още от 'първа ръка', че гърците бая се дразнят от тях и ги презират (тези определения). Считат / имат се за по-аристократичното и по-представително за тях 'елини'! Вие също използвате такива 'гръцки' назовавания за неща от преди хилядолетия.
  До колко в крайна сметка е коректно това?
  Искрено ви желая успехи! Поздрави.
  Христо Кеманаджиев

  ОтговорИзтриване
 22. Г-н Серафимов,
  говорейки със западняци ,които също се интересуват от древната история на Европа и светът като цяло,ми се наложи да спомнена въпросното изследване където се говори за генетичните прилики на днешните гърци с етиопците.При което ми се отвърна,че "едно време" етиопците са били бели,но са се смесили в последствие с африканските племенна и така са се появили днешните етиопци.Та въпросните гърци имат връзка не със сегашните етиопци а със онези които,според тях, са били с европейски произход.Понеже хората с които съм говорил на тази тема също споделят тезата,че древните европейци са се разселили почти по цялото земно кълбо.
  Ще се радвам да коментирате тази тяхна гледна точка.Били ли са древните етиопци с европейски произход?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Невенов, ние разполагаме и със свидетелствата на Есхил, който казва следното за старите гърци - “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” - “No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow…”

   http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html

   Има и друго, като цяло старите гърци са били с тъма пигментация на кожата и черна коса. Това се вижда от хилядите изображения по вази от Античността. Гърците дори и през Средновековието са с тъмна кожа и черна коса, старите българи са представяни като по-светли хора. Това може да се види съвсем ясно от сътворената от гръцки автор менология на Василий II.

   http://turaniq.com/Media/Default/obleklo%20bylgari/bylgarskivoinici7fw.jpg

   В древността, като хора със светла коса са определени Ахил, Менелай, но те не са гърци, а трако-пеласги. Сър Артър Евънс и фламандския лингвист Алберт Йорис Ван Виндекенс споменаха отдавна, че Ахил, Менелай, Агамемнон и т.н. не са гръцки имена, а само са приети и променени от гърците.

   Да не забравяме, че Менелай и Агамемнон са синове на Атрей, който пък е потомък на фригиеца Пелопс. Всеки запознат с историята знае, че Пелопонес, там където са живели Менелай и Агамемнон, е населен от фриги, които са доведени от Пелопс:

   "Now Hecataeus of Miletus says of the Peloponnesus that before the time of the Greeks it was inhabited by barbarians. Yet one might say that in the ancient times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him; and Danaüs from Egypt."

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html

   Изтриване
 23. Да,според тази информация човек може да заключи че гърците са с съответно по-тъмна пигментация от това на траки и съответно българи.Обаче при предоставяне на такива сведения,биха ме оборили като просто кажат че и египтяните не са били негроидна цивилизация.Това си личи от техните стенописи,където си има отличителни цветове използвани в изрисуването на отделните граждани на древен Египет.Като това предполага че етническите египтяни са били или бели или леко-по тъмни в кожата си.Интересното е и че жените винаги са изобразявани с цвят който предполага че са си били напълно бледолики.
  Което ми напомня че макар да изобразяват бита на тогавашните древни гърци,има известен процент на заблуда що се отнася до керамиката.В лекциите по история на изкуството,се говореше че в началото керамиката е с черни фигури.Тоест фигурите са силуети на светъл фон.При което всичко от човечетата до всички елементи са изрисувани с черни силуети.Колкото и да са били черни гърците едва ли са носили черни дрехи,черни оръжия,и са имали само черни коне.В следващия етап пък се наблюдава обратното,където на черен фон са поставени светли силуети.Което може пък да наведе гледащия ,към концепцията че става дума за изцяло за бледолики хора.Търсейки из интернет забелязах че се срещат тук там и такава керамика,където е използван и белия цвят за облекло или за цвят на кожата.Но въпроса е дали е използвано като документално средство или чисто художествено,с идеята да се привлече вниманието на гледащия към иначе мнозинството на черни и червени фигури. Ще се радвам ако споделите какво мислите вие при подобни размишления.
  Също накрая ,бих желал да коментирате това видео " https://www.youtube.com/watch?v=MwpUAWqMmT4 " .
  Последвах линкът,който беше даден някъде по-нагоре от август 2014-та .Въпросното видео е от същия канал и автор само че по-скорошно.От 17-ти Декември 2015-та. Където лекторът говори за това че липсват така наречените от него "тракийски" гени в днешните българи.Но пък показва че неоспоримо сме наследници на местното население на балканите от преди хиляди години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За видеото което споменах.Понеже не го бях изгледал,но сега стигнах до 1 час от него.Започна да се говори силно за това как уж сме наследници на местното население на балканите със най-голяма генетична близост със северно италианците,ама пак се заговори за това как сме дошли от Иран и тн. Някой беше ви обвинил вас в подобно нещо ама аз пък ще обвиня защитниците на иранския произход в "едно си баба знае,едно си баба бае".А пък когато се заговори за езиковите прилики направо не можах да хвана за какво иде реч.Не разбрах как свързват езика ни със нещо което дори и не напомня на български.В този ред на мисли,вашите разсъждения и спекулации ми се струват много по близки до истината от това на защитниците на "иранския произход".Като всичко ме навежда на мисълта че е възможно информацията от генетичните изследвания да е "обработвана" от лектора за да може да се твърди че нямаме тракийски гени в нас.
   Трябва да призная че начинът на презентация изглеждаше много добре със всички онези хаплогрупи и под групи и какво ли още не.Но пък съвсем забравих че една от тактиките на хората които искат да пробутат нещо,или някаква идея за истина е като ни бомбардират с прекалено много информация и така да не не ни остава време да размишляваме над информацията.

   Изтриване