29.08.2015 г.

БЪЛГАРСКИЯТ ХАРАКТЕР НА НАЙ-ДРЕВНИТЕ БАЛКАНСКИ ТОПОНИМИ И ХИДРОНИМИ

За да се намери истината за миналото на един народ са нужни няколко неща. На първо място това са историческите извори. Старите летописци не винаги са били откровени и безпристрастни, но все пак работите им са ценни и могат да послужат за индикация. Верността на сведенията от хрониките може да се провери лесно. Това става с помощта на сравняването на различни данни от археология, антропология и не на последно място ономастика. Тази важна наука се занимава с изследване на произхода и значението на топоними, хидроними, антропоними.

Дори да не притежавахме сведенията от работите на старите автори, с помощта на ономастиката ние сме в състояние да разберем кой народ кога и къде е живял. Названия на местности и селища съдържащи думи като гьол, кара, топрак, бунар, хисар и др. са дадени от турците. Такива имена няма да намерим на територията на България по-рано от началото на ХV-ти век. Това е така понеже турците окупират страната ни в края на ХІV-ти век.  

Преди римляните да завладеят Тракия, на наша територия не е имало градове с имена Aquae, Novae, Securisca,   Transmarisca, Trimontium и др. Поради това, че подобни топоними се появават едва след І-ви век, ние можем да установим в точно кой период легионите на Вечния град покоряват част от дедите ни.

Според официалната историография ние сме потомци на някакви невидими до VІ-ти век блатни обитатели наречени   славяни и загубилите за рекордно кратко време езика си българи*. 

Ако това твърдение почиваше на реалност, то преди VІ-ти век, в Тракия не би трябвало да има топоними и хидроними обясними на езика, който говорим. Все пак, според вярванията на повечето учени, преди VІ-ти век дедите ни не са населявали трайно земите на юг от река Дунав.

Данните от ономастиката обаче показват една съвсем друга картина. За жалост тези данни не са известни на широката публика. Истината е, че най-древните топоними и хидроними от Балканите са обясними на български език. Става дума не само за Тракия, но също и за голяма част от Илирия, Гърция, включително остров Крит.

Названия на древни населени места и реки, чието значение има обяснение в езика ни се срещат и дори в Мала Азия. Като пример могат да се дадат античните Загора, Зелея (от стблг. зелiе), Илиос (от стблг. илъ), но това е въпрос на друга тема. В тази работа ще бъдат засегнати само най-старите балкански топоними и хидроними.

Да започнем с река Пеней, тя тече в гръцката бласт Тесалия, но има и още една река със същото название в Пелопонес.  Езиковеди Вл. Георгиев обясняват името Пеней с думата   пѣна-пяна. Да, това изобщо не се отрича, но не се и обяснява как така повече от 1400 години преди “появата” на дедите ни, речно име от земите на днешна Гърция е необяснимо на гръцки, но за сметка на това притежава ясна българска етимология? 

Проблемът става още по-сложен когато разберем, че на територията на Древна Тракия течат Панисия, Панисос и Панакс. Всички те се обясняват с думата пѣна-пяна. Най-интересното е това, че вариацията пена-пяна наблюдаващо се в Пеней и Панисия е типична за тракийските диалекти, като пример могат да се посочат вариантите Атрус-
(И)Етерус. Според Вл. Георгиев, тази особеност се среща и в българските диалекти, това е така нареченото екане и якане.

Отново в Тесалия е разположена планината Олимп – седалището на боговете. Името Олимп (древен вариант   Олупийо) не притежава обяснение на гръцки. Учени като Вл. Георгиев  предлагат етимология със санскр. лумпати-троша, чупя, т.е. Олимп означава скалисто място пълно с отломки.   

Това описание отговоря прекрасно на характера на планината. За съжаление не са споменати нашите глаголи лупам, лумкам, лумя (диал.ломя), олупвам, олумвам- бия, -троша, правя на парчета, отломки. Може да звучи абсурдно за някои хора, но е факт, че Олимп има най-добро обяснение на български език.

Планина Олимп има не само в обитаваната от пелазги Тесалия, но също на остров Кипър, а и в Мала Азия. Там е така наречения Мизийски Олимп. Старият автор Д.Хоматиан разказва, че край него са живели мизите наречени по-късно българи. Те били прогонени от Александър Велики, но след време се завърнали и със страшна сила отвоювали Тракия, Панония, Илирия. Виждаме, че не само Олимп има най-добро обяснение на български, но разполагаме и със сведения за присъствие на българи край тази планина. В старите летописи е споменато мизийско племе олимпени.

Друга планина с интересно име са Карпатите. Край тях са живели тракийските племена гети, беси и др. Названието  Карпати се обяснява с българската дума карпа-скала. Карпат(и) означава скалист(и). Днес край тези планини живеят румънци, украинци, молдовци, чехи, словаци, поляци, но обяснение за името идва от българския език.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg/800px-Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg

Да продължим с други примери. От различни древни извори са познати пет (5) реки с название Ерасинос течащи на територията на Гърция. С подобно име е и Оросина – река в Тракия спомената от Плиний. Даже на север от река Дунав срещаме сроден хидроним, това е Иерасус. Всички тези названия се обясняват от езиковеди като Вл. Георгиев с вед.санскр. раса  течност, роса. Обяснение получаваме разбира се и с блг. роса (древна форма раса). При анализа на Ерасинос Георгиев дава и сравнение с българското речно име Росица.

В земите на Гърция са текли девет (9) реки с имена Кафисос, Кефисос (може да се добави и названието на Копайското езеро). Като обяснение на значението на хидронима Вл. Георгиев дава стбл. капати- капя, а и санстр. капха-течност. Дошлите от друг континент гърци не са били в състояние да представят правилно местните имена и са ги преиначили. Капка, капя е било превърнато на каф, кеф.

Благодарение на Стефан Византийски научаваме, че най-древното име на река Дунав е Матоас. Страбон ни улеснява неимоверно много давайки превода на Матоас  като мътен, с мътни води

Обяснение идва от блг. глагол мътя, притежаващ диалектен вариант матя. Сведенията на старите автори показват, че не кой да е, а хора говорещи стар вариант на езика ни са дали името на най-голямата река на Балканите.

Същото важи за река Места. Нейното старо име е Нестос, то се обяснява със стблг.нести нося, т.е. движа. Етъра, Янтра са тракийските Етерус, Атрус. Те се обясняват съвсем лесно съ стблг. ѩндръ- бърз. Странно е обаче, че нашите езиковеди не за забелязали връзката със старобългаската дума, или пък някой им е наредил да не я забелязват. 

Не е забелязана и друга българска дума. Специалистите тълкуват името на гръцката област Камания като дупка, изкоп, сякаш не се знае, че територията на Камания е камениста и обяснение можем да получим с думите камен, камань (диал.)- камък.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Thraciae-veteris-typvs.jpg/800px-Thraciae-veteris-typvs.jpg

В Югозападните Балкани е бил разположен град Азорос. Неговото име е сродно на фригийския топоним Езареис. Двете названия се обясняват с блг. яз-вир, воден басейн и езеро. Със същия смисъл са няколкото реки с име Ахеро(н), това е гърцизирания вариант на Азеро-езеро, т.е. воден басейн. Тук е мястото да се спомене и за древния балкански народ азериати, т.е. езерци, хора живеещи край езеро.

В същия регион както и Азорос е древния град  Бала. Езиковедите обясняват името като бяла, но забравят блг.диал. дума бала-бяла. Не далеч от Азорос е река Олган, чиято етимология се дава с думата влага, най-добър кандидат е диалектната олага, улага-влага.

Тит Ливий пише за планинското езеро Вегоритес. В. Георгиев счита, че тълкуването на Вегоритес е две гори (планини). Аз лично смятам, че се касае за латинизиран вариант на стблг. въ горице-в планината мест.пад.

Древните Стоби и Стубера се обясняват добре с българската дума стобор-ограждение и блг.диал стубор-ограждение.   Стоби и Стубера са пеонски градове, а според Йоан Цеца и Йоан Зонара (част) от българите са потомци на древните пеони.

Езиковеди като И.Дуриданов не отричат, че името на тракийската Каластра се обяснява като кало-струя -кална струя. Вл. Георгиев не отрича и това, че елемента  пара присъстващ в десетки тракийски топоними може да е чуждото предаване на българската дума бара- река. Същият автор смята, че елемента дева/дава присъстващ в десетки  тракийски топоними се обяснава с блг. девам/дявам, т.е. полагам, слагам, поставям (основи).

Специалистите са откровени и по отношение на това, че тракийската дума виса отговаря на стблг. вьсъ-село, селище. В древността топоними с частица виса селище има както на север, така и на юг от река Дунав. 

Могат да се посочат Виса, Висмар, (Исмар), Висанте (селище различно от Византион), Висиа, Висон, Пато-виса, Берзо-вис, Вис мафа, Вис дина. Топоними от този вид се срещат от Карпатите до Южна Тракия.

Много интересен древен топоним е Палена. Той е споменат през V-ти век преди Христа от Херодот -VII-123, който дава и другото име на тази област, а именно Флегра. Лингвистите ни знаят много добре, че Флегра  означава   изгорена, опожарена, опалена (земя), т.е. флего е успоредица на българският глагол  паля  (подпалвам, опалвам, запалвам).

Преди около половин век родолюбецът Георги Сотиров зададе въпроса – как, ако древният топоним Палена се обяснява на български, ние ще сме потомци на хора дошли на Балканите повече от 1000 годиин след като Херодот е споменал местното име? Българската етимология на Палене показва, че през първото хилядолетие преди Христа в Южна Тракия са живели хора говорещи архаичен вариант на българския език, т.е. ние сме местен народ, а не дошли в Ранното Средновековие азиатци.


На север от Палене е град Скотус, етимология за името му получаваме със стбълг. скотъ-скот, добитък. В близост до Скотус и Палена е и топонима Крусис. На гръцки език името му няма никакъв смисъл, но българската дума круша дава прекрасна етимология. Ще напомня, че в същия регион, в Беломорска Тракия е Круша планина, наричана от гърците  Κρούσια όρη.

В случай, че само един-два древни балкански топонима и хидронима притежаваха обяснение на български език, то това би могло да се изтълкува като случайност, съвпадение. Реално погледнато обаче, по-голямата част на названията на най-древните градове и реки имат ясна българска етимология.

Това показва убедително, че ние няма как да сме нов народ на Балканите щом нашия език е говорен тук от незапомнени времена.

Антропологическите изследвания от ХХ век доказаха, че ние не идваме от Азия, а сме европейци по произход, като повечето от нас са от понтийски тип, т.е. местни хора. Неотдавна се появиха и доказателства от областта на генетиката. Оказа се, че вярването за тюрския произход на старите българи е напълно погрешно, стана ясно и това, че във вените на значителна част от нас тече кръвта на население обитавало земите ни още от Каменната епоха.

Защо да се чудим тогава, че обичаите ни имат тракийски корени. Трифон Зарезан, Гергьовден, Кукерските и Русалийски игри и т.н. са ехо на тракийските култове към Хероса, Залмоксис и Дионис. За съществуването на култове към тракийските богини Земела и Бендида в Странджанско са писали Борис Илиев и Иваничка Георгиева.

Етнолозите знаят, че голяма част от българските земеделски сечива, а и пастирските артибути са от тракийски произход. Нашата носия има орнаменти, които могат да се видят по керамика на над 4000 години. В продължение на 1100 години различни автори отъждествяват старите българи са  с траките. 

Виждаме, че всички доказателства за местния ни произход се подкрепят едно друго. Проф. Ганчо Ценов, Георги Сотиров, Цани Гинчев, Никола Йонков-Владикин, Архимандрит Кирил Рилски, Данаил Юруков и др. са били напълно прави наричайки българите потомци на древните траки.


Все още ли смятатате, че това, което са ви преподавали в училище за произхода на народа ни почива на истина?

Пояснения:

Понеже недобросъвестни хора спекулират с названието славяни трябва да се уточни, че дедите на поляци, чехи, руснаци и др. не са взели участие в съюза на Аспарух. Не са участвали и в битките с римските легиони, не са заливали и покорявали Гърция. През VІ-ти век предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите.

Земите на Словения и Словакия са познати в миналото като Terra Venetoum, Windic March. Венетският Залив -Veneticus Colpus е локализиран в земите на Полша. Разбира се имало е и венети на други места, като например Североизточна Европа. Финландците дори и днес продължават да наричат Русия с името Venäjä, а на руснаците казват  venäläinen - венетски народ. Естонците също са запазили спомени за най-древното име на руснаците защото продължават да ги наричат vene, a на Русия казват Venemaa.

Истинските славяни са старите гети-древен тракийски народ. Гетите са обитавали земи от река Днестър до Шварцвалд, Германия и от изворите на Висла до делтата на Дунава. Свободните гети наречени славяни сключват съюз с Аспарух и така бива извоювана независимостта на Дунавска България. 

Понеже името на гетите–славяни е станало най-известно, то всички народи говорещи сродни езици получават след време името славяни. Родственост и идентичност обаче са две различни неща, това трябва да се осъзнае добре!

По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите). Не бива да се сместват поняния от лингвистиката с имена на исторически народ.

Това, че немски и шведски са от една езикова група не ни дава право да припишем немската история на шведите и обратно. Макар да имат едни корени, това са два различни народа със съвсем различни заслуги в историята. Дедите на немците влизат в историята преди около 2100 години, докато дедите на шведите се споменават векове по-късно.

Точно така стои въпроса и със славяните. Старите славяни – гетите може да са говорили сродни езици с вендите обитаващи Полша, Русия, Чехия и т.н. но имат съвсем различна история и съвсем други обиталища.

61 коментара:

 1. С нетърпение чакам „изобличенията“ на „неклоуните“, но с ФАКТИ, а не с просташки изстъпления !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно - с факти и аргументи трябва да се работи!

   Изтриване
  2. Вместо да чакаш, защо не почнеш повечко да четеш и проверяваш "истините" на Павката? Сам ще намериш изобличенията. Всеки виждал света различно според камбанарията от която гледа. На мнозина тук тя е много ниска. :)

   Изтриване
  3. Би ли представил няколко аргументирани изобличения :)

   Изтриване
  4. Например: (germ.) matt = (eng.) matt = (fr.) mat = матов/непрозрачен/без блясък
   Значи по твоята филологическата теорията може да кажем, че Матоас идва от германското "matt" и е доказателство за германския произход племената около Дунав, като например за спорните готи/гети. :)

   Изтриване
  5. Нямам филологически теории :)

   Откъде ти дойде на ум, че "matt" е германска дума, не си ли чувал за заемки в германските езици :)

   mat (adj.) Look up mat at Dictionary.com
   1640s, "lusterless, dull" (of a color or surface), from French mat "dull, dead surface," from Old French mat "beaten down, withered, afflicted, dejected; dull," which is perhaps from Latin mattus "maudlin with drink," from madere "to be wet or sodden, be drunk," from PIE root *mad- "to be wet, drip"

   Една дума е германска, ако има германска етимология :)

   Изтриване
 2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС29 август 2015 г., 21:07

  ОХХХ БРТКО ПАВЕЛЕ....ОХ МАИКО...ОХ МАИКО....

  КРУША ОРИ---ЕИ ПАВКА, ДА СИ ЧУВАЛ ЗА ПАНГЕОН ОРОС...ЗА ВЕЛИКАТА ПЛАНИНА ПАНГЕИ......КОЯТО ОЩЕ ПРИ ДЕВКАЛИОН И ПИРРА, И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ НАСЛЕДНИЦИ НА ГРЪЦКАТА ЕТНО ГЕНИА..


  ПАНГЕИОН СЕ СПОМЕНАВА ОТ ХЕЗИОД !!!

  ПРИ ПРОТО-ГРЪЦКИТЕ НАРОДИ И ПЛЕМЕНА !!


  КАКВА КРУША , ПРИЯТЕЛЮ ??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И да вайкаш, и да не вайкаш - това са фактите - най-древните топоними и хидроними на Балканите, дори и тези от територията на Гърция, нямат обяснение на гръцки.

   Няма да е зле да провериш в работата на Джон Чадуик " The Mycenaean World" c. 1. Там е казано пределно ясно, че топоними като Атина, Коринт, Кносос и др. нямат обяснения на гръцки език.

   Щом дори елинофил като Чадуик признава това... :)

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС, кажи нещо за това - http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/i
   Много ми хареса и това - http://www.theonion.com/article/historians-admit-to-inventing-ancient-greeks-18209
   В.Янков

   Изтриване
  3. В.Янков,
   не бих имал много вяра на втория линк.Ако всичко е някакъв голям трик започнат от 1960+ то тогава защо през викторианската епоха се говори за древна Гърция?Съгласен съм че "величието" на древна гърция може би е измислица.Но фактите са си факти...и те са че е имало хора там..които са допринесли за западната култура.Независимо дали ни се иска или не.

   Изтриване
 3. Микроязовир «Казбал дере» в землището на с. Голямо Дряново до гр. Казанлък.
  КАЗ-БАЛ<> ЛАБЗАК= ЛАМПСАК - малоазиатски град от преди Р. Хр. с развита златарска промишленост
  Гърците нямат буква за звука "Б". По тази причина го означават с "В", "П", "МП" От кога използват съчетанието МП за записване на Б, никой не може да каже. Известно е само, че след средата на 10 век това е преобладаващият начин. Съществува хипотеза за произхода на Панагюрското съкровището от малоазийския град Лампсак, която се базира на тълкуването на няколко врязани буквени знака по някои от съдовете. Според нея, знаците са от употребяваната в този град мерна система. Установено е обаче, че подобна система е използувана и във вътрешността на Тракия.
  В този форум пишат и отявлени българофоби, чийто стремеж е да охулят и изопачат всичко Българско. От друга страна, съществува такова понятие, като научна инерция. Всичко ново от Българската История се сблъсква с милиони томове литература защитаваща статуквото. Проблемът е, че векове наред са унищожавани и фалшифицирани всички източници свързани с Българите. Когато България отново се появява на световната сцена, заварва една векове наред нагаждана история на света, в която място за нея няма.
  Съществува една грандиозна фалшификация в световната история и тя се нарича "Ренесансова древност" т.е. през Ренесанса е създадена познатата ни и добила легитимност "Древна история". През същия Ренесанс е създадена и известната ни на всички от училище "Илиада на Омир". Илиадата е достигнала до нас в множество РЕНЕСАНСОВИ ръкописи на латински и ренесансо-омиров старогръцки. Оригинален старогръцки ръкопис на Илиада няма запазен, има такъв на латински , най-стария е известният на учените «Сирийски ръкопис», за когото последните, забележете допускат, че може и да е превод от гръцки ръкопис, който може би, бил изчезнал.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че доста от старата литература е редактирана по осмотрение на определени хора ще се съглася. За Лапмпсак обаче може да се спори :)

   Изтриване
 4. Павел Серафимов - продължавай с теб съм . Благодаря ти !

  ОтговорИзтриване
 5. „Де го удряш, де се пука!“

  „Братко“ Павеле, въпреки че вайкането настройва да приемем по-сериозно неотразимото ти разобличаване от страна на господин Георгадисос, все пак не ми стана ясна връзката между „Крусис“ и „Великата планина Пангеи“, а и изобщо например в Македония не може да има селища като Крушево или нещо подобно ...
  Само, защо ли се сетих, че освен „Трите пити“ на о-в Тасос така и като приближава фериботът до о-в Самотраки се вижда там, където е пристанището едно подчертано възвишение, а самото пристанище се зове „Камариотиса“ ? Това вероятно не може да има нищо общо с „камара“ например !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На остров Крит и имало село с име Мокряне, в континентална Гърция са съществували селища с имена Подгора, Загора, а също и река Калаврутино...от Коловрът :)

   Макс Фасмер и Фаедон Малингудис са открили стотици негръцки, по-точно български топоними и хидроними в земите на Гърция. Южните ни съседи се усетиха, че топонимите са свидетелство за това, кой народ ги е оставил и в началото на ХХ век смениха огромен брой имена на селища.

   Изтриване
  2. Павка, това за „Калаврутино – Коловрът“ много ме впечатли! Един път пътувах с кола по брега на Адриатическо море на юг към Дубровник. Малко преди града има остров с името КОЛОЧЕП. Отдалеч островът прилича досущ на чеп за старите волски коли, с който са зачепвали колелата към осите на колите.

   Изтриване
  3. Точно така Павел, само фактът че гърците смениха имената на стотици селища показва колко им е ясно какви са по произход истинските имена.
   Да не говорим че според турските архиви и карти северно от Солун в края на 19-ти век гърците са малцинство. А в Солунско на 20 български села има едно гръцко. !!!!
   Митко Димитров

   Изтриване
  4. Лошото е, че който разполага със средства е способен да създаде пропаганда, а тя прави хората слепи. Ако западноевропейците знаеха, че дъжат културата, а и свободата си на нас, друга щеше да е съдбата на народа ни.

   Днес поне борбата с лъжите е по-лесна, знанието се разпространява по-бързо.

   Изтриване
  5. То и в днешно време в планината Пинд, Епир, има област Ζαγορια.

   Изтриване
  6. Възможно е, трудна задача би било да се заличат всички негръцки топоними и хидроними.

   Изтриване
 6. Г-н Серафимов.
  Започвам да не Ви вярвам.
  Показвате ни карта на която има Тесалия, Илирия, Епир , Мизия , Тракия ,Македония ,Пелопонес ,...
  а в статията говорите за гръцки език.Ми не е гръцки. Значи има Македония,има македонски език,има Мизия има мизийски ,има Тракия а няма тракийски език,има Епир , няма епирски, има Тесалия а няма тесалийски език,
  изобщо няма Гърция а има гръцки език.Ами няма, в първи век няма гръцки език ,има или епирски или тесалийски, пелопонески , егейски , . ДАЖЕ НЯМА ЕЛАДА И ЕЛИНИ ПО ТИЯ КАРТИ. НЕ ЛИ ДА ИМА ЕЛИНСКИ ЕЗИК..
  Гръцки език има едва когато има Гърция по картите. Даже по късно ,даже чак към 1900 година, защото аз от 65 години си говоря един език, който не е тоя на който пиша .
  Така че бъди така добър да кажеш на гърците да си изберат един от горните езици., бъди така добър в статията на първо време "гръцки език" да го сложиш в кавички. Явно на тях си им харесва измислицата ЕЛАДА , ЕЛИНИ и е крайно време да научиш стария "гръцки" който определено е един от гореизброените и да им го пльоснеш в лицето. Те от друго не разбират.
  Като в Ромейската империя е официален стария "гръчки" няма ли писмени извори и не можеш ли да го разнищиш.Какво значи "гръчки"?Летописците ли са писали на него или само са го ползвали да се молят Богу?
  Едната карта е от оня адрес дето преди година продаваха карти, нали?Не ме карай ,пак да търся голямата лупа ,там видях само около една река която се влива в Бяло море "граеци",които бяха между македони, Така мистериозно изчезна тая карта докато я гледах защото там имаше да не кажа гояма дума 1000 родове.Имаше трибали на 3 места. Имаше македони на 3 места , Не успях да я сваля.
  Преди няколко статии дадох адрес на който един българин от Солун ли беше е учил няколко езика в Цариград и прави анализ на турския език и казва че много думи младотурците са изхвърлили от турския език,като не техни и са ги заменили с тюркски.
  За турците разбрах,а гръците , като са изхвърлили нашите думи с какви са ги заменили. Даже не вярвам че са данайски,да не са били еврейски?
  И там има много за ровене..
  Няма начин 1000 данайци или турци да дойдат от майна си райна и ние да почнем да говори на техния език.Може да има някои думи, но определено те са говорели местния език,като са го повлияли от техния , но си е наш езика.
  На първо време ми дойде идеята за този период да се ползва"данайски" език., макар че хич не е вярно и това , май?

  Рорик.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ти не ми вярваш, което между другото ме радва, така и трябва да бъде. Аз не искам хората да ми вярват сляпо, а да проверяват казаното от мен. Това, че някой се съмнява в изявленията ми, не е проблем, проблемът идва от това, че аз изобщо не мога да схвана какво искаш да ми кажеш ти.

   Изтриване
  2. Наборе „Рорик“, моля те, стегни се малко и не ни издавай !!!

   Изтриване
  3. ирена янчева30 август 2015 г., 20:13

   Павле, поздравления за твоите нови изследвания по Ономастика ! Показваш много добри познания по Диалекология и Старобългарски език ! Похвала !!! Научих много нови неща за имената и етническото присъствие на древните траки, живеещи по тези места: напр. за р. Оросина, р. Матоас = р. Дунав, гр. Азорос, Езареис, гр. Бала, р. Олган, гр. Стоби и Стубера, план. езеро Вегоритес, област Палена, гр. Скотус, гр. Крусис (Круша планина ), трак. дума виса = селище, фактите за Карпатите и за планината Олимп в обитаваната от пелазги Тесалия, о - в Кипър и Мала Азия ( Мизийски Олимп ) и др. Подкрепям напълно хипотезата, че ние българите сме местен народ, който е обитавал тези земи още от времето на Каменната епоха ! Ятовата граница, като продължение на тракийските диалектни особености от Древна Тракия, продължава да живее и днес в българските диалекти. Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

   Изтриване
  4. Ирена, не само екането и якането е общо за тракийски и български език, но също така и преминаването на неудареното Е в И. Това също е установено от Вл. Георгиев, но той е пропуснал да добави, че типичната за тракийския език замяна на М с В е типична и за българските диалекти - тъМно-тъВно, плеВня-плеМня.

   За сметка на това Георгиев казва без увъртане, че тракийската умалителна наставка - инт е идентична на стблг. - енте. Трябвало е само да се уточни, че по време на Късната Античност, наставката - инт вече се е развила в -ент, както можем да разберем от Кард-ент, Дорз-ент и т.н.

   Може ли да има толкова общи диалекти особености при два уж напълно различни езика?

   Изтриване
 7. Здравейте,

  чета редовно блога ви от много месеци насам. И всеки път се радвам когато попадна на нещо ново за мен, когато науча нещо ново.
  Занимавам се любителски с българска история повече от 20години. Дори през средата на 90те установих контакти с българи от Татарстан.
  Имам няколко въпроса към вас.
  Първо - как си обяснявате имената на " прабългарските" племена котригури , уногури и т.н.? Имат ли някакъв друг прочит, друго име ? споменават ли се преди 6-7 век изобщо?
  Второ - мислите ли , че населението на балканите, древните мизи и македонци са христианизирани още в апостолските времена? Ако да- тогава за какво кръщене на княз Борис се говори?
  Трето - не е ли крайно време да се разбие мита за бог Тангра? Мисля, че това е най важната точка! Защото ако го няма Тангра- няма я тюркската теория за българите.
  Последен въпрос ( за сега) - има ли някакви хроники за връзки, отношения и т.н. между Одриската държава и Лидия, Персия и т.н. Все пак са съществували по едно и също време. Лидия е граничила с Одрисите, по-късно Персия също. Походите на Кир II и Дарий?

  Благодаря ви предварително

  Поздрави,

  Пламен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Окончанието -гури в имената на уно-гурите, кутри-гурите и т.н. се обяснява с тракийската глоса - агурос-младеж, мъж. Тази глоса е представена от Вилхелм Томашек, но уви, в работите на повечето наши учени няма да я намерим.

   Уногури означава благородни мъже, частицата уни отговаря на стблг. унии-по-добър, т.е. багороден. В тракийския срещаме личното име Унила.

   Едва ли всички стари балканци са станали християни през Апостолско време, по-скоро тогава е положено началото.

   Цар Борис I не приема нова вяра, а ново верую, има разлика, но на нас това не ни се обяснява.

   В Тангра вярват само наивници, нито Теофилакт Охридски, нито други стари автори не споменават култ към божество с име Тангра при старите българи.

   Лидия е държава в Мала Азия, нямам сведения да е имало граница между одриси и лидийци.

   Изтриване
  2. Пафка предполагам от там идва и Гюро като име. Гуро - Гюро са сходни. В момента е останало главно като фамилно име - Гюров/а.
   Интересно е също и Кутри-Гури. Кутри идва от кутре - много малък / най-малък. :) Тоест би означавало Малките Благородници.
   Поздрави,
   Митака

   Изтриване
  3. Кутригури наистина може да означава малките, интересно е, че подобно название се ползва и за готите - Gothi Minores - малките готи. Още по-рано са засвидетелствани малки и големи койлалети.

   Sialetae, Priantae, Dolongae, Thyni, Coelaletae maiores Haemo, minores Rhodopae subditi.

   Plin. IV.xi.41

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/4*.html

   Гюро обаче е сравнително ново име, май идва от Георги.

   Изтриване
 8. - Кои са “Боговете”, с които хората ще се срещнат през 2017 г.?
  - Това все още е тайна. Казано е, че в България са се преродили древните ни царе - те живеят сред нас, но никой от тях все още не осъзнава кой е. Времето наближава............Да наистина,времето наближава!Ние сме със теб!

  ОтговорИзтриване
 9. Искам да добавя само остров Самотраки - само+траки, как не са се сетили гърците да преименуват и него. На остров Крит има един град, по скоро малко градче Топлу, има планина Мадара, има село Пепеляк и т.н.. В центъра на тирция има град Нигде, ами за планината Булгар даг какво да кажем, ами Коня!!! Поздрави Евдокия.

  ОтговорИзтриване
 10. Скоро ставам 11-ти клас, което значи отново история... но този път ще е на тема ''произход на българите'' съм решил да кажа следното :
  От малък 3-4 клас учих че произлизаме от Алтай и Хиндукуш, учих че сме монголи, а това значи че сме монголи. И така, започнах от 6-ти клас да търся и изучавам 'от`ге аджеба произлиза тоз ''велик народ със монголски черти, а пък чак че е и в центъра на цивилизацията'... минаваха месеци и четене и един ден си спомних :
  - Чакай, как така хан Аспарух иде и заварва славяни ( не съм чувал за славянски народ.. български, руски народ да ама славяни не е ли етимология на няколко народа близки по кръв ), а знам за траки, а сега се оказа че на Балканския п-в живеят само ''славяни'', гърци и еййй сега дошли българи ???! ПУФ* траките изчезнаха от нищото !...
  После въпроса е :
  - Добре, бе човек, идем от Азия до Балкана... ?
  ( иде смешката ) Това значи.. Трябва да сме били 20 млн. човека, което ще рече :
  - 20 млн. човека тръгват към нищото ( Европа ).. болести, снабдяване със храна и вода всеки ден за народа, добитък, номадски нападения денонощно, еми това бави похода, деца, жени - това са бонус тревоги... стигам до заключението че сме били към 20млн. и докато стигнем до създаването на С. В. България сме станали 5 - 10 млн.
  Е, съжелявам ама ако аз бях господар на орда. Първо бих погледнал стратегически над този план ( храна, вода, нападения, животни, )... защото ако ще водя народа си от една уседнала точка към нищото ( народа никога няма да се съгласи ) това значи, че съм най - храбрия и психясъл господар на света.

  Пламен Овчаров ( фейсбука е същият ) 16 години от град Русе.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пламене, в думите ти има повече логика отколкото в някоко тома от работите на специалисти!

   Изтриване
  2. Горе-долу това са и въпросите които аз си задавах. Нека малко да поразширя съжденията:
   Първо, тогава не само не е имало Google Maps, а дори и атласите ни по география от 6-ти клас не са им били известни. Футболният отбор на "Левски" преди няколко години пътува 10 часа със самолет горе-долу до тези земи (географски дължини иначе не е точно там, но разстоянието е подобно), което означава, че разстоянието не е никак малко. Не знам колко трябва да си луд, за да започнеш едно такова пътуване, имайки предвид и пустинните райони, през които се преминава. За "лудостта на един народ" знаем, но чак пък толкова...
   Второ, защо бягаме? Заради нападенията на чужди племена, хуни? Мисля, че това се опитват да ни убедят, че е причината на измисленото им Велико преселение. За останалите народи не знам, но след гореописания поход ние сме се нахулили баш на най-силната империя тогава и... сме се заковали на място. Какво е пречило да продължим да бягаме още малко по на запад, нали уж сме страхливци и бягаме от конфликти? Да имаш вземане-даване с една от най-могъщите армии за времето си е доста сериозен конфликт и повод да си плюеш на петите, ако си някакъв току-що дошъл страхливец. Ние не сме го направили. Не сме побегнали и когато са дошли турците.

   Изтриване
  3. Нито готите, нито хуните са били чужд на траките народ. При нападенията на готи и хуни са избивани римляни и гърци, премахвани са колонистите.

   Интересно защо учените вечно бягат от пасажа, в който Йордан споменава за общите корени на готи, т.е. гети и хуни. Йордан споделя и, че готите заселили се в Централна Азия са познати под името масагети, а Прокопий съобщава, че масагети е старото име на хуните :)

   Изтриване
 11. Г-н Анонимен,

  Ще си позволя да отговоря само на два от въпросите Ви, тъй като Павел по принцип не може да отговори на толкова въпроси отведнаж.
  Може би сте пропуснали, че въпросът за „Тангра“ е вече демаскиран като откровена измишльотина.
  „Покръстването“ на българите в христианската религия от княз Борис не означава, че християнството вече отдавна не е било разпространено в България, а е просто едно налагане на гръко-византийското православие като държавна религия.
  Ако Павел е на друго мнение, ще се радвам да ме коригира.

  ОтговорИзтриване
 12. Драги Павка,

  Доставя ми огромно удоволствие, като отчитам подчертано нарастващия интерс към блога в последно време. Както казва народът: „Шило в торба не стои“! В същото време „очудващо“ не откликват сериозни опоненти на боцкането с шилото, освен смелчагата Георгадис с неговото вайкане...
  Сърдечно те поздравявам и пожелавам непрестанни нови победи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сериозно опониране се прави със сериозни аргументи, а такива просто няма как да съществуват. Нашата история е изплетена от лъжи и се оповава на мнения на определени хора, а не на факти, създаден е пясъчен замък, който вече се срутва.

   Изтриване
 13. Поздравления за статията!
  Отдавна следя вашият труд, и смятам, че той е достоен за възхищение. Споделям мъката, както вашата, така и на всички нас, Българите, които толкова години бяхме заблуждавани и лъгани в часовете по история, че сме някакво непобедимо племе със дръпнати очи и идвайки от майната си сме смазали от бой Великата Римска Империя, че дори и данък да и вземем. Как още има хора които вярват на това ????? Кои са тези хора??? Отговора е НИКОЙ и ВСИЧКИ. НИКОЙ защото историята не е добре скалъпена, не е научно обоснована, не е достоверна и меко казано съмнителна.. И ВСИЧКИ защото така са ни казали в училище и повече не сме се интересували от тази тема, приемайки я за достоверна. Така за голяма част от нашите братя и сестри истината е само една. Но онези, който не спираме да търсим знания и да си задаваме въпроси ставаме все повече и повече. Благодарение на вашия "блог" открих за себе си някои отговори, за което съм ви безкрайно благодарен. Знам, че сам не можете да дадете отговор на всички въпроси, все пак сте само човек, а за това е нужно ХОРА и ВРЕМЕ. Дай Боже, повече хора като тебе. АМИН.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Диамандиев! Моята цел бе не да накарам хората да мислят като мен, а да мислят самостоятелно, да не вярват просто така, а да проверяват и сами да търсят истината.

   Ако човек постоянно се осланя на други, той е слаб и уязвим, живее в една имагинерна сигурност и удобство. Реално животът е борба, която никога не престава. Който си позволи за стане наивен и слаб е обречен на изчезване, а ние сме прекалено добри хора, не заслужаваме такава съдба.

   Поздрави!

   Изтриване
 14. Павка, изхождайки от всичко написано досега от теб, съм установил, че си честен и боголюбив човек, си позволявам да ти вярвам, без да си правя труда да проверявам твърденията ти (това би отнело много време, с което не разполагам). Основанието ми за това е Филипяни 4:8 (Най-после, братя, всичко що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо нещо доброделно и ако има нещо похвално, това зачитайте.)
  Бог с тебе, Амин!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Настев, но все пак, ако Ви остане време - проверявайте! В Първото послание към солунците, Апостол Павел казва - Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте! - Солунци, I - 5.21.

   Изтриване
  2. Г-н Настев и Г-н Серафимов,

   Цитирането на Святото Писание в блога не е чак толкова често срещано явление. Нашите прадеди, пеласги ли са били, траки ли са били, българи ли – имали са завидния приоритет да бъдат първите езичници, в чиито земи е било разпространено учението на Новия Завет. От друга страна това пък предимство и много задължава – да се съхрани в непроменен вид новото учение. Дали това щеше да се случи в по-голяма степен, ако княз Борис, предполагаемо по политически причини, не беше наложил на народа си „едно ново верую“ (както се изрази наскоро Г-н Серафимов), чиято съобразност с апостолското евангелизиране според мен е доста дискусионна!
   Темата е по-обширна, но ще се задоволя само да спомена БНТ, която днес ни подсети за деня на св. Симеон Стълпник, който навремето си се бил затворил в една каменна кула. С това медията, респ. православната църква съвършено изпълни завета, оставен от Господа и от аспостолите!
   Патриархът на лекарите беше казал, че е невъзможно да се постигнат добри резултати, ако не се лекува заедно с тялото и духа на пациента! И тъй като блогът си е поставил за цел да излекува тялото на българския народ, задавам си въпроса – не трябва ли да обърнем малко повече внимание и на вътрешния човек, на неговия дух, на неговата вяра (ако изобщо я има). Ако казват, че сме „нацията на духа“, не трябва ли да се запитаме, какво съдържание изобщо има това определение?!
   Като илюстрация на тези мисли искам да запитам – знаете ли какво стои на най-високата точка на сградата на парламента в най-спокойната и най-безгрижна страна в света ?

   Изтриване
 15. Сори, че пак няма да е кратко, но и манипулациите в поредното ти творение са много отново.
  "Според официалната историография ние сме потомци на някакви невидими до VІ-ти век блатни обитатели наречени славяни и загубилите за рекордно кратко време езика си българи*." - Ами не си далече от истината. Включително и на тях. Санскрита какво общо има с балканските "автохтонни" българи? Уж обясняваш българските имена, па то - санскрит, старобългарски, авестийски, славянски езици. А-а, сещам се, санскрита е стигнал до Азия с "тракийските" миграции по ония места. Ами те всичките изброени примери се срещат и на руски(славянски език). Че то това по твоята логика е доказателство за славянската миграция на Балканите отпреди Христа, а не от 5-ти век.
  Ето ти линкове за топоним Карпати: https://en.wikipedia.org/wiki/Carpathian_Mountains и хидроним Матоас: http://www.jstor.org/stable/40266286?seq=1#page_scan_tab_contents. Всичко се обяснява с ИЕ миграции и произход на съвременните езици.
  Сега схванах и английската тракийска връзка, дето ни я приказваше преди време. Името “скоти” също ще да е от там - едни индивиди са пасяли скотове по шотландките поляни и на тракийски(древнобългарски) са ги нарекли скоти. :) Като се замисли човек, обаче, те и съвременните българи, ще да произлизат от скотите. За времето на демокрацията масово оскотяха и се вързват на всякакви политически, икономически и “научни” шарлатании.
  И Азорските острови ми стана ясно що се казват така. Траките са спирали там на път за Америка и са ги кръстили според твоето обяснение, а пък в Америка са научили индианците да тъкат нашите шарки на “над 4000 годишни”, та Алеко да се изненада като ги види(“До Чикаго и назад”).
  "...така бива извоювана независимостта на Дунавска България." - Стига с тая тракедонска манипулация. Дунавска България никога не е била зависима, защото я е нямало като държава, формирование и изобщо като понятие. Била е завоювана от аспаруховите българи територия на ИРИ и на тази територия е създадена държавата България. Изкарай някакво доказателство за народ на българи от предримско време по тия земи, та да ти повярвам, че траките са българи. Напиши нещо и по въпроса за обяснението и произхода на името "българи". Ще е интересно да прочетем(и посмеем). Между другото руското “огурец” да не е и то от “агурос”? :))
  "През VІ-ти век предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили названията венети, венеди, венди и са обитавали днешните си земи, а не Балканите." - Съгласен съм. Предците на упоменатите със сигурност са били там по онова време, но пък предците на южните славяни казват, че са започнали да идват още през V-ти век насам от ония земи. Или: "Няма друга миграция освен тракийската!", според теб?
  "Понеже името на гетите–славяни..." - Тия готи-гети-славяни ми е интересно на какъв език са говорили, че днес няма и спомен от славянски по Запада, а готите са създавали царства и са управлявали бивши западни римляни. Да не би да НЕ са били точно българи-траки-славяни? Или пък езикът им да е изчезнал като на "загубилите за рекордно кратко време езика си българи*."?
  Много си забавен, но зАпри се малко с писането, бре! Не се подвеждай от прехласването на някои. Философска аксиома е, че изръсените глупостите са пропорционални на изприказваното и написаното, а ти не се спираш. Всяка седмица – нов “исторически шедьовър”. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Санскрит, авестийски и др.езици се употребяват при анализ, това е нещо напълно нормално при сравнителната лингвистика, но твоята реакция ме кара да мисля, че ти изобщо не си чувал за това.

   За останалите глупости, които си написал не възнамерявам да губя времето си, не ме интересува мнението на ограничени хорица, които не могат да намерят смелост да се регистрират и от своя платформа да изложат гледната си точка :)

   Изтриване
  2. Павка, не си много учтив като казваш, че не възнамеряваш да си губиш времето за локумите на „В“ (Божо?), а той каза „сори“ в началото за многословието си пък и обясни накрая, че е „философска аксиома изръсените глупости да са пропорционални на едно такова многословие“! Все пак трябва да проявяваме разбиране към дебилите!

   Изтриване
  3. Учтивост се проявява към хора, които знаят какво е учтивост, а и я заслужават :)

   Изтриване
 16. Скоро ставам 11-ти клас, което значи отново история... но този път ще е на тема ''произход на българите'' съм решил да кажа следното :
  От малък 3-4 клас учих че произлизаме от Алтай и Хиндукуш, учих че сме монголи, а това значи че сме монголи. И така, започнах от 6-ти клас да търся и изучавам 'от`ге аджеба произлиза тоз ''велик народ със монголски черти, а пък чак че е и в центъра на цивилизацията'... минаваха месеци и четене и един ден си спомних :
  - Чакай, как така хан Аспарух иде и заварва славяни ( не съм чувал за славянски народ.. български, руски народ да ама славяни не е ли етимология на няколко народа близки по кръв ), а знам за траки, а сега се оказа че на Балканския п-в живеят само ''славяни'', гърци и еййй сега дошли българи ???! ПУФ* траките изчезнаха от нищото !...
  После въпроса е :
  - Добре, бе човек, идем от Азия до Балкана... ?
  Това значи.. Трябва да сме били 20 млн. човека, което ще рече :
  - 20 млн. човека тръгват към нищото ( Европа ).. болести, снабдяване със храна и вода всеки ден за народа, добитък, номадски нападения денонощно, еми това бави похода, деца, жени - това са бонус тревоги... стигам до заключението че сме били към 20млн. и докато стигнем до създаването на С. В. България сме станали 5 - 10 млн.
  Е, съжелявам ама ако аз бях господар на орда. Първо бих погледнал страгически над този план ( храна, вода, нападения, животни, )... защото ако ще водя народа си от една уседнала точка към нищото ( народа никога няма да се съгласи ) това значи, че съм най - храбрия и психясъл господар на света.

  Пламен Овчаров ( фейсбука е същият ) 16 години от град Русе.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пламене, много си прав. Преди години, животът ме запокити в района на Барнауль - столицата на Алтайския край. На живо разбрах, че от там не може да се измъкнеш, освен със самолет, 4 часа полет до Москва, или влак, 4+ денонощия. Мисля си, че ако пратят в района всичките ни папагали-историци и ги изоставят там за известно време, много бързо ще се откажат от безумните си теории. Не искам да губя времето на съфорумците с подробности, но моите впечатления от Алтай се потвърдиха преди време от една българска журналистка, която e минала по същите диви места като организиран турист и преживяванията си ги е описала в един професионално издържан пътепис „ЗОЛОТОЙ АЛТАЙ”. Природните условията са такива, че една нейна колежка от Германия, като по-цивилизована се побърква при тази екскурзия.
   Нека да уточня; в древността, ГОЛЯМА ГРУПА от народ който поколения наред е живял в „охолство”, може да достигне от България до там, а и по-далече, защото има натрупан ЖИЗНЕН ПОТЕНЦИАЛ, но веднъж заселил се по тези места не може да събере сила за да се върне. Просто условията са сурови и борбата за насъщния ще им отнема цялата жизнена енергия. Това е обяснението за много етнографски, археологически и антропологически факти за българско присъствие в Азия.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 17. Може би това ще даде някакъв отговор : http://history.rodenkrai.com/new/drugi_izsledvaniq/kakvo_kazva_dnk_za_porizhoda_na_bylgarite.html

  ОтговорИзтриване
 18. Здравей,

  Статия "Не сме славяни като останалите, показва ново международно изследване":
  http://interest.actualno.com/Ne-sme-slavjani-kato-ostanalite-pokazva-novo-mejdunarodno-izsledvane-news_493625.html
  И те споменават накрая!

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е да сме различни, ние сме се оформили като народ на Балканите, останалите хора от нашата езикова група са се оформили като народи в други региони, смесили са се с друго население.

   Лошото в случая с тази статия е това, че не се пояснява нещо важно за името славяни. То не е било общо име на предците на руснаци, поляци, чехи, поляци, а и на българите. Първоначално името славяни се е употрелявало за племената на гетите, докато дедите на словени, словаци, поляци и др. са носили името венети.

   Гети и славяни имат едно и също значение на арийски език. Гети се обяснява с гиита, гаяте - прославям с песен, а славяни се обяснява със славана - славене.

   Понеже старите славяни-гетите са били най-известни на Рим, то тяхното име започва да се използва и за северните им роднини - венетите. Когато Алцек намира приют в старите земи на словените, той е приет от княза на венетите Валук Valuc dux Venetorum. След време Свети Колумбан посещава тези венети и казва, че те са познати и като славяни - Venedi qui et sclavi dicuntur...В крайна сметка остава само името славяни, което се развива в словени.

   Иронията е, че тези, които са дали име на триста милионна общност губят това име, то излиза от употреба. Прочее така е и при румънците. Те са наши роднини и потомци на старите даки, но носят името на покорителите си - римляните - Romani. Самите потомци на римляните пък се наричат италианци.

   Изтриване
  2. Щом идва от "прославям с песен, а славяни се обяснява със славана - славене", може ли и оттук да идва названието на славеите, които, както знаем, се славят с пеенето си? А и фамилията Славейков и други подобни имена?

   ПОздрав!

   Изтриване
  3. Слава, славей, славени имат една и съща основа - глагола слути. Така е и във ведически санскрит, слава-слава идва от слути - слушам, чувам.

   Изтриване
 19. Браво, Павел!
  Приеми моите искрени поздрави! Чудесна работа си свършил! Ще те подкрепя с моите собствени размисли. Категоричен съм, че не е имало никакво Велико преселение на народите! Тази световно приета измислица не е потвърдена от нито една народна песен, нито една легенда или сказание на нито един народ в света! Древните историци пишат под диктовката и волята на своя господар и затова често пъти там истината е фалшифицирана. Но народните песни и легенди в този смисъл са по-истински. Не е възможно толкова грандиозно явление като преселване на цели народи да е останало без никаква следа в народното съзнание, без никакъв писмен или каменен паметник! Приемам, че названието траки е наложено от елините за всички, които не са елини. Приемам тогава, че всичките местни балкански народи са ГЕТИ! Например Улфила пише за себе си, че произхожда от знатен гетски род от Кападокия. Приемам тезата на Георги Сотиров, че масагетите са мизи, които са гети. Историята на Йордан за гетите се оказа история за готите. в такъв случай и описаните от него венети принадлежат към голямото семейство на гетите. Остава един по-малък технически въпрос кога Скотия е станала Скития. Разгеле, то и Шотландия е Скотия. Чудни са твоите дела, Господи!

  ОтговорИзтриване
 20. На п-ов Ситония има един показателен топоним - Вулгари Греки.

  ОтговорИзтриване
 21. Не сте съвсем коректен в изказа: "Названия на местности и селища съдържащи думи като гьол, кара, топрак, бунар, хисар и др. са дадени от турците." Това са заемки в нашите говори от турски. Не задължително вашето твърдение.

  ОтговорИзтриване