20.01.2016 г.

ИРАНСКО, ИЛИ ТРАКИЙСКО Е ИМЕТО НА АСПАРУХ ?


Дълго време княз Аспарух беше считан за основател на Дунавска България. Днес знаем, че държавата ни е съществувала повече от половин хилядолетие преди времето на този наш владетел, но това не намалява изобщо ролята му в историята ни. Синът на княз Кроват (Кубрат) е обединител на България, освободител на страната ни от дълговековното римско (византийско) подтисничество, а това не е никак малко. Този човек заслужава нашето преклонение и уважение.

За Аспарух са писали хроникьорите Теофан Изповедник и патриарх Никифор. Също така има споменаване на името на старобългарския благородник и в арменското произведение   Ашхарацуиц” под формата Аспархрук.  В Именника на българските князе срещаме формите Исперих и Есперих, а в един средновековен апокриф нашия стар владетел е наречен Испор цар.

Анастасий Библиотекар е поредният летописец, който споменава нашия стар владетел. Разбира се не можем да забравим и споменаването в Кавенските хроники. Разполагаме със седем различни извора, в които стари автори споменават нашия владетел.


Макар в миналото дедите ни да бяха считани за тюрки, относно личното име Аспарух се смяташе, че е иранско по произход. В.Бешевлиев споменава в своя работа, че още през XIX век определени учени като М. Френ ca искрено убедени в това. 

По-късно В.Томашек, А.Куник, К.Иречек, Х.Грегоар и други също дефинират Аспарух като ирански антропоним. Самият Бешелиев, преглеждайки аргументите на различни учени убедено твърди, че Аспарух несъмнено принадлежи на иранската ономастика.

В своя работа Йордан Заимов споменава редица интересни български имена – Аспар, Аспарина, Аспаринка, Аспарул, Аспарун, Аспаруна, Аспарунко, като разбира се добавя и Аспарух подчертавайки, че името е иранско.

До някъде това вярване не бе лишено от основание. Все пак добре известно бе староперсийското име Хистасп (Виштаспа), също така в намиращите се в иранската зона на влияние Грузия и Армения са засвидетелствани Аспаурукис, Аспурак. На надписи от Олбия Северното Черноморие се среща Аспург, а пък и авестийската дума за кон е аспа. Сродни на нея са староперсийската асабари-конник и новоперсийската асвар-конник.

Ако разполагахме само тези данни, спокойно можеше да се каже със сигурност, че Аспарух е иранско име. Проблемът обаче е в това, че съществуват значително количество други сведения показващи нещата в съвсем различна светлина.

По една, или друга причина алтернативната информация бива подтискана и не стига до нас. В  тази работа неизвестните, или слабо известни данни ще бъдат представени, за да могат читателите да получат база за сравнение. Ще бъде обяснено защо в Персия, Армения, Грузия и Черноморските степи се срещат особени имена с частица -асп(а).

Благодарение на древни надписи от нашите земи знаем, че Ут-аспиос и Вед-еспис са епитети на Хероса – върховното божество на траките. От намерени в Добруджа монети пък разбираме, че в този регион, през III-II преди Христа са властвали благородници с имена Хар-аспос и Адр-аспос. Векове по-късно Йордан пише за пълководеца Флавий Ардабур Аспар (убит през 471 г.) и твърди, че този човек произлиза от средите на гетите – Jord. 239.


                                                монета на цар Хараспос   http://www.wildwinds.com/coins/greece/scythia/BMC_350.jpg

Към регистрираните в Тракия антропоними с елемен –асп(а) могат да се добавят и други. Лингвистът Леонид Гиндин подлага на анализ името на пеонския цар Аутл-есбис, а също така и на споменатия от Омир топоним Ар-исба и заключава, че есбис, исба са алтернативни тракийски думи за кон. В името на споменатия от Омир фригийски благородник Ас(в)иос намираме още една тракийска дума за кон, това е – асва.

Ето какво излиза – аспа, (аспиос), еспис, есбис, исба, асва са различни тракийски названия на коня. Значителният брой на вариациите се дължи на това, че предците ни са били огромен народ състоящ се от доста групи, като всяка група е имала свой диалект.

Прави впечатление, че eдна от тракийските думи - аспа е идентична на авестийската (староиранската) дума аспа-кон. Понеже траките не са роднини на персите, то присъствието на една и съща дума у двата народа трябва да се дължи на влияние на едната група хора върху другата. Кой кого е повлиял обаче?

За да разберем това трябва да се върнем в миналото на персите. По сведенията на Херодот тези хора поне до VI век пр. Христа са бедни и примитивни-Her.I.71. Бащата на историята добавя, че въоръжението си персите вземат от мидийците – Her. VII.62. Страбон също споменава за влиянието на мидийците върху персите. Своята типична дреха, ездачеството и стрелбата с лък, персите дължат на мидийците.

The Medes, however, are said to have been the originators of customs for the Armenians, and also, still earlier, for the Persians, who were their masters and their successors in the supreme authority over Asia. For example, their "Persian" stole,  as it is now called, and their zeal for archery and horsemanship, and the court they pay to their kings, and their ornaments, and the divine reverence paid by subjects to kings, came to the Persians from the Medes.” - Strab. 11.13.9


Мидийските лични имена Аспабара, Хуаспа, Пурушаспа и Аспадас съдържат думата аспа-кон и така става ясно от кого персите са я получили. Всъщност езиковедите знаят доста добре, че аспа е мидийска дума, която е заета от персите – D.T.Potts, Nomadism in Ancient Iran, c.80.

Нека видим сега кои са мидийците? За тях Плиний Стари казва, че са предци на сарматите- Plin.VI.v.19, това се твърди и от Диодор Сицилийски- Diod. II.43,  а същите тези сармати Прокопий Цезарийски причислява към семейството на гетите – Proc.B.G. III.ii.3. 

Te от своя страна са наречени от Херодот най-храбрите траки- Her. IV.93, а  Тудикид ги определя като конни стрелци-Thuc.II.96. От друга страна Херодот твърди, че най-старото име на мидийците е арийци-Her.VII.62, от Стефан Византийски пък знаем, че Ария е най-древното название на Тракия- St.Byz. с.316. 

Изображение на мидийци, тракийското облекло и въоръжение се виждат ясно
https://weaponsandwarfare.files.wordpress.com/2015/10/8006.jpg
http://weaponsandwarfare.com/2015/10/09/the-medes/

Има и друго доказателство за това, че повлиялите персите мидийци принадлежат към тракийската общност. Херодот съобщава, че на север от Дунава, чак до земите на енетите (днешна Словения) живее народа сигини. Те били бойци колесничари и от един и същ произход с мидийците – Her.V.9.

В описания от бащата на историята регион няма ирански топоними и хидроними. Названията на селищата Друвета, Тзиерна, Берзовис, Сети дава, Руси дава, а и имената на реките Истър, Йерасос, Карпис, Марисус, Напарис, Тибискус са тракийски, това показва що за език са говорили мидийските сигини. 

В ареала обитаван от сигините няма погребения, които да показват близост с тези на персите. За сметка на това броят на могилите идентични на тракийските на юг от Дунава е внушителен. Несъмнено сигините делящи един произход с мидийците, трябва да се причислят към тракийското семейство. Щом техния език и материалната култура са тракийски, това е най-логичното заключение.

Напълно възможно е мигриралите в посока Азия мидийци да са клон на тракийското племе меди. Все пак Плиний Стари използва името Medi както за население обитаващо Tракия- Plin. IV.xi.40, така и за тези хора, които граничат с персите – Plin.VI.v.19. 

По принцип траките меди, от които произлиза Спартак са съседи на македонците, но явно още в дълбока древност част от медите мигрира на север и изток. Страбон разказва за меди обитаващи земите между Дунава, Стара Планина и Черно Море – Strab. VII. 5.12,  но също и за меди, които са се смесили с обитаващите Мала Азия витини -Strab. VII.3.2.

Тези данни са много важни, а и интересни, но са известни предимно на специалистите. Без българския читател да е запознат с това, че аспа е  мидийска дума, която персите са заели, без да е известно, че тези сродни на траките мидийци са учители на персите, няма как да се разбере, че определянето на името Аспарух за иранско е просто една заблуда.

Нека изясним и присъствието на анропоними съдържащи елемент аспа на териториите на Грузия и Армения. Там иранците са оказали оставили отпечатък, но има и други хора, които са направили това и то цяло хилядолетие по-рано. Според Кикор Джаукян тракийското влияние в Кавказ започва още през XV век преди Христа и е доста силно.

Арменският учен уточнява, че Кавказ е обитаван от тракийските племена трери, халиби, сарапари, скаи. Джаукян съобщава също за грузински и арменски топоними показващи връзка с тракийски топоними и етноними.  

Това, че в намиращата се в Черноморските степи Олбия е регистрирано име Аспург също се дължи на тракийско присъствие в региона. То е установено преди доста време, в публикувана през 1979 г. работа, А. Мелюкова заключава, че значителна част от предскитската материална култура е тракийска по характер. С.Крикин също пише за вековното присъствие на траки на полуостров Крим, в Олбия и др. места.


Карта на паметниците от Северното Причерноморие (от предскитската епоха), в които се среща тракийска керамика (по А.Мелюкова)

http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/1347836497_6197.jpgобразци на тракийска керамика от Черноморските степи (по А.Мелюкова)
http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/1347886775_849a.jpg

В различни локации от Северното Черноморие, по време на Античността са регистрирани тракийски имена като Авлузен, Берисад, Беса, Битюс, Вистас, Дадас, Даос, Диза, Далас, Дизаземис, Дробол, Дюрпанайс, Дулон, Карсас, Кoмасариа, Котис, Мокус, Мукапорис, Мукатралис, Рескупорис, Реметалк, Спароток, Сефт, Сурос, Тюнос.

Точно в Олбия пък, освен Аспург е известно още едно доста интересно тракийско име – Гетомизес. Кирил Влахов, Димитър Дечев и др. смятат, че съставено от названията на две племена – гети и мизи. За това, че гетите и мизите обитават земи на не само на юг, но и на север от река Дунав знаем от Страбон-Getae lived on either side the Ister, as did also the Mysi, these also being Thracians”. -Strab.VII.3.2Доста интересно е това, че тракийските думи за кон – аспиос, еспис, исбос се явават като корени в старобългарските имена Аспарух, Еспор, Избул. Колебанието между А и Е е типично за тракийския език и разбира се за българския. Това бе обяснено преди повече от тридесет години от акад. Вл. Георгиев. Този учен спомена и за друго фонетично явление характерно за тракийския, а именно преминаването на Е в И. Този феномен” се среща в днешния български език както вижда от вариациите зелен-зилен, петел-пител и др. Нямам сведения тези явления да са типични за иранските езици.

Друга любопитна подробност засягаща името на нашия стар владетел е наставката –рух. Цитирайки В.Абаев Бешевлиев споменава, че - рух отговаря на староиранската дума раоча-светлина (стблг. лоуча) и посочва, че гръцкото име Левкип (светъл кон) притежава идентична семантика. В тази постройка има логика, но съществува и друга възможност, частицата –рух може да се отъждестви с рухо-дреха, в смисъл на покритие, нещо, което предпазва. В такъв случай Аспарух би означавало пазещ конете, защитник на конете.

Имена с окончание -рух се срещат в българската именна система, но по някаква причина биват упорито избягвани от съставителите на честотно-тълковни речници.Чест прави на Димитър Ангелов, че споменава името Велирух – Образуване на българската народност, с.365. За Белорух съобщават краеведи от Югозападна България.

Накрая нека да обърнем внимание на значението на тракийската дума аспиос/есписНейното значение е бързина, а обяснение можем да получим с помоща на стблг. спѣхъ-бързинаспѣшѫ-бързам, чиято по-древна форма е била *aспѣхъ, aспѣшѫ. Връзка показва и използваната от Омир σπέυδω/σπεῦσεбързам, затичвам се

За сродната тракийска дума асва обяснение получаваме от оясвам се /оасвам серазбързвам се, бързам, работя бързо. Тя пък отговаря на познатия на Омир глагол σείω-движа се бурно, движа се неустоимо.

При наличие на тези данни е несериозно името Аспарух да бъде определяно за иранско по произход. Несеризоно е и да се твърди, че антропономи с частица -асп(а) са се появили на Балканите по време на Късната Античност и Ранното Средновековие. Не е редно да се използват извори, в които българите да са наречени скити и това да става причина автоматично дедите ни да бъдат определени за иранци.

Трябва да се обясни, че скитите са част от тракийското семейство, за това има достатъчно доказателства. Страбон обяснява, че даите, масагетите и саките са наименования на сродни хора, които са познати под общото име скити. Старият автор предава и алтернативното име на даите - ксанти -Strab.XI.8.2, а ксанти е название на тракийско племе –St.Byz. c.480, като значението е хора с кестенява коса

Страбон е обяснил също и, че старото име на даките е даи – Strab.VII.3.12, добавил е и това, че тези хора са дошли в Азия от Приазовието – Strab.XI.9.3. Пределно ясно е дадена посоката на миграция – от Европа към Азия.

За гръцките писатели от по-ранен период няма съмнение, че саките са траки - Д.Попов, Гръцките Интелектуалци и Тракийския Свят, с. 236 Определянето на скитите като тракийски народ е направено от Стефан Византийски –St.Byz. с. 578, а и от Дион Касий, който дефинира северните траки дако-гетите като клон на скитите – Dio LI.22.4. Причислените към скитите масагети са дефинирани като част от гетите, Йордан твърди дори,  град Томи (в Добруджа) е основан от масагетската царица Томира – Jord.61.

Хората определящи старите българи като иранци са пропуснали още доста сведения. Не се споменава нищо за траките сарапари локализирани от Плиний Стари до Бактрия – Plin. VI.xviii.48, а също и клонове на киконите, едоните, брисеите, които същия автор поставя като съседи на индийците –Plin.VI.xix.50, VI.xx.55.

Как старите балканци са попаднали в Азия не е тайна. Множество летописци разказват за похода на тракиеца Дионис в Индия, като най-подробни са Диодор Сицилийски-Diod.II.39 и Луций Ариан - Arr. VIII.7. Тези автори обясняват, че преди идването на Дионис в Индия местното население било примитивно, за храна се полвали само сурово месо и кора от дървета. Дионис научил индийците на земеделие, показал им как да строят и им дал дори религия.

Пълно безумие е сведенията за величието на дедите ни наричани в миналото траки да се игнорират и да се впряга каруцата през коня. Всички данни показват, че стари балканци са цивилизовали голяма част от населението на Азия, не на последно място персите. Да се твърди, че държавната организация на дедите ни, строежите с квадри и ред други неща идват от Азия е несериозно и безотговорно.

Пропускането на планини от съществени данни не може да се нарече научен метод. Ето какво не са благоволили да оповестят хората, според които Аспарух е иранско име и старите българи са ирански народ:

1. Не е казано, че едно от имената на Тракийския Конник е Ут-аспиос.

2. Не е казано, че аспа/аспиос, еспис, есбис, асва, исба са тракийски думи за кон.

3. Не е казано, че около 900 години преди Аспарух в Добруджа са властвали царе със сродни имена – Хар-аспос и Адр-аспос.

4. Не е казано, че тракийското влияние в Кавказ започва още през XV век преди Христа, т.е. преди около 3500 години.

5. Не е казано, че предскитската материална култура на Черноморските степи е тракийска по характер.

6. Не е казано, че в епиграфските паметници от земите на Крим и Северното Черноморие се срещат значителен брой тракийски лични имена.

7. Не е казано, че вариациите Аспарух, Еспор, Избул се обясняват с фонетични явления типични за тракийския език и неговия развит вариант българския.

8. Не е казано, че аспа не е персийска дума, а е мидийска заемка.

9. Не е казано, че мидийците са отъждесвени със сарматите, а те с гетите, които са тракийски народ.

10.Не е казано, че името на Аспарух може да се обясни със стблг. спѣхъ-бързинаспѣшѫ-бързам и рухо-дреха, покритие.

11.Не е казано, че скитите са наречени тракийски народ от Стефан Византийски, че тази тъждественост е подчертана по-рано и от Дион Касий.


Да се греши е човешко, да се признае грешката е благородно, само достоен, силен и уважаващ себе си човек може да направи това. Не е важно кой е открил истината и кой е залитнал в погрешна посока, важно е да бъдат намерени сили да се превъзмогне егото и да се работи съвестно в полза на благото на българския народ.
Използвана литература:

1.В. Бешевлиев, Ирански елементи у първобългарите, Античное общество. Москва, 1968;
2.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.Л.Гиндин, Население гомеровской Трои, Историко-филологические исследования по этнологии древней Анотолии, Восточная Литература, Москва, 1993;
5.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
6.М.Москов, Именник на Българските Ханове, Д-р Петър Берон, София, 1988;
7.Г.Джаукян. Фракийцы в Армении, Античная балканистика. Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму, Издательство "Наука", 1984;
9.С. Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Thracia 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;
10.А.Мелюкова, Скифия и Фракийский Мир, Наука, Москвар 1979;
11.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
12.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
13.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
14.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
15.C.Dio, The Roman History, The Reign of Augustus, transl. I.Scott-Kilvert, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1987;
16.D.T.Potts, Nomadism in Iran from Antiquity to the Modern Era, Oxford University Press, New York, 2014;
17.M.Boyce, A History of Zoroasrianism, E.J. Brill, Leiden, 1982;
18. Stephani Byzantii Ethnicorum Quae Supersunt, Tomus Prior, Impensis G.Reimeri, Berolini, MDCCCXLIX;
19.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
20.И.Заимов, Български Именник, второ фототипно издание, БАН, София, 1994;
21.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, 1971;
22.J.Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homéros, N.V.Nijgh van Ditmar’s Uitg. Rotterdam, 1930;


152 коментара:

 1. Г-н Серафимов, след като конят е наречен на негов атрибут (бързината), има ли връзка думата успех в контекста на смисъла примерно на "спеши го" - забързай го и можем ли да навлезем по-смело в обяснението на другата, възприета днешна дума за КОН, има ли тя контекст към личните имена "Къньо" и "Кънев"; въпрос, обусловен от една думичка в Палеолексикона - за един от фригийските епитети или названия на великата майка се посочва Кубилея: http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=16403 ? При пълната яснота за идентичност с понятието "Сибел/Сибила и т.н." оттам насетне до колко това може да се родее с "кобила"? Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Куbileia може да се свърже с Kypsela- планина, хълм, купа, купчина.

   Сибила е име с неизяснен произход, Хрозни търси връзка с акад. сибу-стар, възрастен, мъдър. Аз лично бих свързал Сибила със Сипил - най-големия син на Ниоба. Сипил обаче е и име на скитски цар, който е живял по времето на тракиеца Мопсус.

   Не мисля, че Къньо има връзка с кон, иначе във Фригия срещаме Кобилатус и Коне, Кониум.

   Изтриване
  2. Николай Проданов20 януари 2016 г. в 20:09

   Cy-bele,
   Кибела, Сибела, Сибила, Сивила/"Сива-ила"
   (съпругата/конзорта на Сиба/Сива/Шива от земата "Сиб-ир")
   Това е монета от Сирия("Сурия");
   THE GOD AND GODDESS OF HIERAPOLIS.
   (From a Coin of the 3rd cent. A.D.), Източник.
   Производното име "Силвия" означава букв. "Шивовица",
   на латински е преминало в "sylva"- "гора"("горе", "горя").
   Лат. дума "цивилизация"(civitas/city) е асоциирана с Кибела,
   докато гр. дума κυβερ("управлявам")"кибер"- с Кувера.
   Сива е двежението, в Родопите казваме за движи се - сивай.

   Изтриване
  3. За Кубер мога да се съглася, че означава влазетел, но civitas не е свързано с Kybela.

   Civita(s) отговаря на санскр. jivita-живот, като значението е място за живеене.

   Kybela означава голяма, велика и може да се свърже с думата купа-връх.


   Изтриване
 2. Изключително много ценя и уважавам труда Ви.Научавам много. Не зная дали това е подходящото място, но се ужасявам от списъка с български имена, публикуван в интернет. Изписах: списък с български имена. Има буквално унижаващи имена, които изобщо не са български, по-скоро са плод на криворазбрана мода, също и много чужди имена, които би трябвало да фигурират в списъци с имена на други нации. Чудя се няма ли как да се поправи това? Може да го чете кой ли не и тежко му, ако се опита просто да подражава, без да мисли.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И на мен не ми харесва представянето на чужди имена като български, не ми допада и чуждопоклонничеството, но от друга страна хората имат право на избор. Жалкото е само, че този избор е повлиян от действията на спекуланти. Завръщането при корените, приемането на своето ще стане когато опознаем истинската ни история.

   Изтриване
  2. БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА. НЕ Е ЛИ ВЪЗМОЖНО , ВСЕ ПАК, ДА СЪЗДАДЕТЕ СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА, РЕАЛЕН И ДОСТЪПЕН ЗА ВСИЧКИ? Например "Списък с истинските български имена".В него със сигурност няма да има "Проститута"! Ужасно е. Не държа да публикувате това, въпреки, че не аз съм написала това име в списъка, който е достъпен за цял свят. Само моля за отговор.

   Изтриване
  3. Не е нужно да се създава списък, такъв има и то отдавна. Йордан Заимов е публикувал прекрасна работа, в която е споменал редки, а и красиви изконнобългарски имена.

   ЙОРДАН ЗАИМОВ, БЪЛГАРСКИ ИМЕННИК, ИЗД.БАН, СОФИЯ, 1994, второ фототипно издание.

   Изтриване
 3. Спароток, тъй като говорим за имена на владетели, следното име може да бъде интересно на теб и читателите ти. А именно, Витимир (Vithimiris), владетел на Гревтунгите, които били Готи, живеещи до Черно Море. Едва ли съм единственият, който смята Витимир да бъде твърде близко до Владимир, за да е просто съвпадение. Може би това е поредния пирон в ковчега на теорията, че готите са от германски произход.

  Аз определено ще обърна повече внимание на тази тема от сега нататък.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ооох, скъпи Дунавлио!
   Вулфила или Улфила, е превел Библията на езика на своя народ - на готски. Само че, езикът от Библията на Вулфила прилича много повече на езиците от германската езикова група, отколкото на българския. И това не е мое мнение. Това е световно научно мнение! Езикът от готската Библия е германски и това е най-големият пирон в ковчега на дилетантската теория, че готите са траки, сиреч българи.
   В Уикипедия има фотография на страница от готската библия.
   Ако докажеш, че изписаните редове са на тракийски т.е. български (използвам формулировките на автохтонистите) си готов за най-престижната награда в европейската историческа общност - Хердеровата награда.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  2. Хаджи иванчо, никой не е успял да докаже, че Сребърния Кодекс е писан от Урфил-Вулфила.

   - езика на този кодекс е от по-късно време от това на Урфил-Вулфила
   - Филосторгий е пределно ясен, че Урфил-Вулфила е превел Стария Завет с изключение на Книга на Царете, а Сребърния кодекс съдържа само Новия Завет, явно фалшификаторите не са чели Филосторгий навремето :)
   - Йордан описва малките готи като бедни хора, а материала, с който е изготвен кодекса е изключително скъп, но какво да се прави, фалшификаторите са търсели величие и са забравили важните подробности :)

   Та да се нарича Сребърния Кодекс библия на Вулфила е доста нагло и най-вече необосновано.

   Поддръжниците на тезата, че готите на Вулфила са германи все още се чудят как да обяснят липсата на германски топоними и хидроними в земите обитавани от готите.

   Срещащите се в кодекса думи като бруня-река, извор, статс-селище, село, ги няма сред древните топоними на Балканите, но пък срещаме споменатите от Прокопий Мила река, Рекиос, а още по-рано са регистрирани Берзо-вис, Пато-виса и др. елементът вис, виса е отъждествен от Вл. Георгиев със стблг. вьсъ-село, селище.

   Изтриване
  3. Готските имена Витимир, Видимир, Бериг, Гнив, Свинтила, Рецесвинт принадлежат не на германите, а на старите балканци, които се явават наши предци.

   Витимир е сродно на българското Витомер, Витомир, а Видимир е идентично на българското Видимир.

   За готите, изследователите Браун и Хелм пишат, че тези хора са познати и като Веси - der Name der Wisigothae, welke fruher einfach Vesi, Visi heissen, hat ursprunglich mit "Westen" nicht zu tun - Gotische Grammatik, Max Niemayer Verlag, Tubingen, 1956, z.127.

   Изтриване
  4. Браво Спароток, сигурен бях, че ще се намесиш и ще ме заринеш с палеолингвистичен материал, без разбира се да владееш нито един древен език. А това беше най-големия ти майтап:" Йордан описва малките готи като бедни хора, а материала, с който е изготвен кодекса е изключително скъп" Сиреч цял един народ не може да си позволи една скъпа книга. Е, то и ние сме беден народ и доста по-беден от германския, ама доста от българите се возят в изключително скъпи мерцедеси. Искам всичките тия басни за готите и Вулфила да ги разкажеш на историците от Хумболтовия университет, там дето е стажувал любимото ти гуру Ценов, ама публична лекция да изнесеш, да видим ще имаш ли смелост :)Ще те направят за посмешище.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  5. Бедността на малките готи не се дължи на това, че са неспособни, това е религиозна доктрина, която откриваме при гетския цар Дромихет. Това не е бедност в истинския смисъл на думата, а умереност и избягване на златото.

   Ти разбира се хитрично пропускаш важната подробност, че Сребърния Кодекс съдържа само Новия Завет, докато Филосторгий, който е съвременник на Вулфила, казва, че е преведен Стария Завет :)

   Ти пропусна и друго, което не ти отърва - езика на Сребърния Кодекс не е от времето на Вулфила, т.е. няма как да се касае за негов превод на Библията :)

   Не съм аз този, който трябва да изнася лекции, но не съм и длъжен да приемам лъжи. С пари можеш да създадеш пропаганда, но не и да си купиш истина :)

   Изтриване
  6. Защо да го пропускам, ето ще го кажа, това е препис на Библията на Вулфила направен стотина години по-късно, но също така е и най-старият писмен паметник на германски език във формата на книга. А езика е много близък до този от времето на Вулфила. За 100 - 150 години не се променя чак толкова езика, че да бъде коренно различен. Ааа, сега се сетих, ти май не вярваш, че това е препис от оригинала на Вулфила. Е недей така, ти вярваш на сладкодумци като Херодот пък не вярваш на Кодекса. За Библията всичко може да се направи, нищо че хората са се врекли в скромност. Все пак говорим за най-великата книга, нормално е да я направят достатъчно красива и представителна.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  7. Какви са доказателствата, че Сребърния кодекс е препис на библията на Вулфила? Никакви:)

   Просто някой е рекъл - така ще да е...голяма наука е това :)

   Ако готите бяха германи и роднини на свеви, алемани, франки, защо нито един стар автор не е казал това ?

   В случай, че готите на Вулфила говореха германски език, те щяха да оставят хиляди германски топоними и хидроними в България и Румъния, но уви, за ужас на някои хора такива топоними няма :)

   Изтриване
  8. Спарчо,
   по нашите земи е имало и авари, че и кумани. Какви топоними и хидроними са оставили?
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  9. Ти пак се изказваш неподготвен :) Прочети Константин Порфирогенет - De Patcinacium gente, ще намериш интересни топоними.

   Печенегите са обитавали Източна Европа твърде кратко преди да бъдат асимилирани, но готите са на Балканите между II и IX век. Последно за готи в Томи, Добрдужда говори Валафрид Страбон съобщавайки, че в Томи службата се води на готски.

   Предполагам можеш да смяташ колко столетия има между II и IX век, за доста по-малък период турците са оставили десетки хиляди топоними и хидроними :)

   Изтриване
  10. Спорчо, то и евреи е имало във Второто българско царство. Ако приемем, че павликяните са арменци, значи и и арменци от много рано е имало по нашите земи, да не говорим, че постоянно присъстват във византийската армия, ама техни топоними и хидроними не са останали.
   Обаче ти без да иска направи лек фал. Ти твърдиш, че печенегите са асимилирани. Е това е революция! Нали ние траките бяхме с чиста кръв, там някакви хаплогрупи, без примеси и т. н. А пък сега печенегите били асимилирани :)
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  11. Доста са ми забавни хората, на които като им се натрие носа, вместо по мъжки да признаят, че не са прави, започват да бягат по фланга и да откриват нова тема. Този номер е стар, измисли нещо друго :)

   Изтриване
  12. Доста си ми забавен, когато сам като Дон Кихот, се опитваш да преобърнеш световната официална историография с главата надолу! Не че няма грешки в нея, но това, което правиш са изцяло свободни съчинения. И последен пример ти давам за т. нар. топоними и хидроними. Световноизвестен факт е, че през турско време в района на Чипровци се заселват с разрешението на султана, немски рудари със семействата си. Те се концентрират в определен район. Около 2-3 века си стоят там. Това са т. нар. сакси или саси, както са ги наричали местните българи. Османски документи потвърждават тяхното заселване и устойчивостта на тяхната общност. За справка виж К. Иречек, а също така можеш да се престрашиш да погледнеш и големите томове на официалната ни историография по този въпрос. Както и да е, днес няма запазени никакви топоними и хидроними от тези хора. Но има документи и османски регистри, че тези хора ги е имало. В преписките на един от българските католически свещеници с папската администрация недвусмислено се говори за немскоезично население.
   Хаджи Иванчо
   П.П. И понеже си всезнайко, да ти кажа че никъде не съм видял някъде, в някой спор, независимо с мен или с други да се признаваш за победен. Твърде голямо его имаш, а удобната ти машинация е да затрупаш противника с палеолингвистичен материал, без разбира се да владееш самия ти нито един древен език!

   Изтриване
  13. Ще ти се да съм сам, но не съм, много сме:

   Асен Чилингиров

   Юлия Хаджи Димитрова

   Александър Мошев

   Андрей Киряков

   Юлия Боева

   Димитър Хайдутов

   Петър Георгиев

   Йордан Табов

   Кристиян Петков

   Стоян Николов

   Чавдар Бонев

   Да не забравяме Архимандрит Кирил Рилски, Д.П. Даскалов, Н.Йонков-Владикин, Цани Гинчев, Георги Сотиров, Данаил Юруков, Ганчо Ценов.

   Можеш да броиш, нали :)

   Изтриване
  14. Прочее, признавал съм, че не съм прав. Това, че ти не можеш да ме обориш само показва ниското ти ниво на подготовка и даже пълната липса на такава. С поддръжка от суфльори не се стига далеч хаджи иванчо...

   Изтриване
  15. Не знам къде ги видя тия суфльори! Пълната липса на подготовка е при теб. Всъщност ти си добре подготвен за научната фантастика. А хората горе където си ги изброил... ами какво да ти кажа само мога да им изкажа по едно съжаление, между другото професионалните историци от тях са не повече от 2-3-ма. С тая шепа хора нищо не можеш да направиш
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  16. Хаджи иванчо, ролята на суфльора е такава, че той не се вижда, той само подсказва и шушука от някое тайно място :)

   Ако така наречената шепа хора не представляваха опасност за поддръжниците на догмите, ти нямаше да си тук :)

   Изтриване
  17. Г-н Анонимен, аз живея много, много близо до Чипровци! По турско тук е било едва ли не почти свободен край. Кипровец е бил личен хас на Валиде ханъм. Нали не искаш да сравниш няколкото десетки семейства саксонци, които не оставили топоними и хидроними, с цели племена, живели по нашите земи. В Чипровци са живяли и гърците Стефанос, Кларистрат и Александрос, но и те не оставили топоними и хидроними.Бая са малобройни за това дело! Но когато огромни племена и народи живеят дълго по дадени земи а не оставят топоними, хидроними и други ...ими, то това вече се набива на очи и започват въпросите. Чипровци е древен металургичен град. Още траките са добивали в околностите му и над с.Железна мед, желязо и най вече злато и сребро. По този край на всеки баир има кастел. Това е пътя на златото. С това искам да кажа че от античноста до новото време поколение след поколение са били рудари. Относно саксонските рудари - саси, те за пръв път са докарани в не голям брой от Стефан Дечански след Велбъждката битка а след него пак в неголям брой и от княз Парчия Княжевич, служил на цар Иван Александър а после и наСрацимир. Тоест имаме присъствие на неголям брой саси в Чипровци. Обаче!!! Обаче където има по-големи и компактни маси винагиима и оставен по някой топоним и хидроним. Пример:
   Проучвания от началото на ХХ век на българското народно творчество свидетелстват, че в района на Неврокопско /днешно Гоце Делчевско/, през средните векове многобройни саксонски рудари живеят в легендарния Леген град. Основната част от тях са поляци /”лехи”/, а има и италианци, германци и други западноевропейци. През 1903г пак в югозападния край, от долината на р.Места до Албанските планини, все още има имена на села свързани с преобладаващото някога присъствие на поляци в рударските колонии: Лехово-Валовищко, Лешко-Горноджумайско, Лешани-Охридско, Лешки-Паланешко.

   По средното течение на златоносната р. Огоста, извираща от Чипровския балкан, и днес се намира село Лехчево и според местно предание, още по времето на римския император Константин Велики в околността действа голяма златарска работилница. Името на селото недвусмислено свидетелства за поляци златотърсачи добиващи и преработващи тук злато през средновековната епоха на саксонските рудари.
   Не съм автохтонист все още, но като ви чета вас, г-н анонимен и г-н Серафимов виждам една статия, добре издържана и едни мъгляви доводи и нападки срещу нея, като част от тях са дори неверни и това го откривам аз, който нямам вашите знания и опит, тоест, пълния аматьор, четящ за лично удовлетворение. Разбирам спор с ясни и точни аргументи и леко примирено его, ма да казват - "ти ако идеш там и там и станеш пред тези и тези научни среди, та да видиш как ще те направят на 5 стинки, аре извинявай, егати довода. Чета Г-н Серафимов, чета Бг наука, чета и куп други сайтове и форуми! Виждам как в някой наистина издържани, когато стане въпрос за траки и тяхна култура и както се дадат сведения от древни автори, които не са много "популярни" така да се каже, темата умира веднага!!! Чета и сравнявам! И така четейки ви и както вие водите спора г-н анонимен, на мен аматьора не ми остава друго освен да заключа че траките са и алфата и омегата!Желая успех и на двама ви!

   Изтриване
 4. Здравейте г-н Серафимов, чета всичките Ви публикации и мога да кажа, че за мен са истински извор на вдъхновение. Възхищавам се на упоритостта Ви и пожелавам още много сила да продължите до дъно...
  Сега към въпроса ми: някъде четох, че наставката арих/рих, риг и т.н/ е признак за положение в обществото, нещо като кастово определение, като е признак за най-високата каста. Същото би трчбвало да е и наставката мир, като маламир, но като по-ниско сточща каста. Какво е Вашето мнение по въпроса?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Повечето учени смятат, че наставката -риг, рих, рикс е де факто индоевропейска дума reg-цар, владетел. Странното в случая е това, че обяснение за тази дума има в санскрит и български, но не в латински, германски, келтски.

   Наставката -мир и според мен развит вариант на мар, мер, а тя има значение велик, ако още по-старото значение е блестящ, сияен.

   Изтриване
 5. Рук, Рух, добре, какво правим за Рих, при тодоРих например, или рех,рекс , ако данайците са чели наобратно тракийските думи за пример, то хЕР-одот си е тодоРех, на обраното :) даже германското Хер най вероятно идва от тук?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херодот е теофорно име, свързано е с името на божеството Хера, което е от предгръцки произход, Л.Гиндин го сравнява с Хероса.

   Изтриване
 6. Името на кан Аспарух се среща и във формите Исперих и Есперих, а в един средновековен апокриф е наречен Испор цар. Връзката с „аспа“ – кон, е само едната страна от значението на името, другата трябва да извлечем от „Арих“ – означаващо Пазител на Тракийските Мистерии по-късно възприето и от царете-зреци (посветени царе – водени от Орендата; „зрящи невидимото“) като владетелската титла – „РЕХ/РЕКС“. Така Исперих, Есперих, Аспарух са диалектни форми на Аспарих – Аспи + Арих (от бохарски диалект) буквално означава „Пазител - Покровител на Езика/Словото“ на което се призовават Божествените Сили в Тракийските Мистерии (познато като Богарски или Български език). Такива Велики Арихи в тракийската и българската история – бол, колкото щещ: Ойагарих (познат като Оайгър), Архарих или Аарих (познат като Терес), Парих (познат като Парис), Ситарих (познат като Ситалк) и още десетки гетски (тракийски и български) владетели: Авитарих (познат като Авиталх или Авитохол), Ириарих, Барих, Ариарих, Аарих, Атанарих, Аларих, Теодорих и завършим със синът му Телериг (Теларих).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бохарският диалект е коптски език, а самото име бохайра е арабско и означава езеро, сродно е на бахр-море.

   Изтриване
  2. Уважаеми СПАРОТОК, най-голямото сладководно езеро в дълбоката древност е било на мястото на Черно море и около него се е зародила високо развита цивилизация. Вече всеизвестен факт. Благодаря, че ме осветлихте за произхода на думата бохайра, БУХАЙРА-езеро. Интересното е , че на чешки, България е БУХАРСКО. Какво съвпадение, а!
   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Чешката дума за българин е Bulhar, а за България е Bulharsko, не е Buharsko.

   Изтриване
 7. Отново ме накара да се гордея !

  ОтговорИзтриване
 8. Да сте жив и здрав Спароток и през 2016 да продължавате все така да ни разкривате нова информация за нашата история.

  ОтговорИзтриване
 9. "Рух" може да е и видоизменено "рих", което пък да идва от латинското "рекс" (rex) - цар. И всичко си идва на мястото - Аспарух -царят конник, Телериг - цар телец, и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Латинското "Rex", ирландското "Ri", келтското "Rix" (Vercingetorix), готското "rih" (Alaric, Teoderic), МОЖЕ БИ и тракийското "Res/Resus", а и още много случаи има.

   Всички тези имена се превеждат като "X + владетел":
   Ala + ric = Върховен Владетел
   Тheode + Ric = Народен Владетел
   Ver + Cingeto + Rix = Велик Войнишки Владетел

   Ако Cingeto означава войник/пехотинец, а Cingetorix се превежда от учените като войнишки/пехотински владетел, то защо, когато Аспа означава кон, Аспарух/Есперих/Исперих не бива превеждан като Конен/Кавалериен Владетел?

   Изтриване
  2. В случай, че името бе Аспа-риг, или Аспа-рег, то действително би логично да се заключи, че значението е конен владетел, или ездач-владетел, владетел на конниците.

   При Аларик, Теодорик и Веркингеторикс наистина има наставка рик/риг/рикс-владател, в случая на Аспарух обаче наставката е - ρουχ. Имайки предвид, че в българската именна система се срещат имена с наставка -рух, то аз съм склонен да приема, че - ρουχ отговаря на рух, а не на ρηγα.

   Изтриване
  3. При Теле-риг имаме ясно документирана наставка -риг, тя отговаря на титлата ρηγα-цар, владетел, но при Аспарух формата е ρουχ, което аз съм склонен да свържа с рухо-дреха, покритие.

   Изтриване
  4. Нещо интересно, единственият владетел в именника на българските владетели, след чието име има титла (княз) е Исперих/Есперих. Останалите са записани само като Авитохол, Ирник, Гостун, т.н. а после е "Исперих княз". Може би това подкрепя твоята идея. И все пак не виждам смисъл в превода на името. Конско покритие?

   Изтриване
  5. Според мен имено на Аспарух означава пазещ конете, защитник на конете.

   Изтриване
 10. ирена янчева21 януари 2016 г. в 4:43

  здравей Павле ! Тази статия ме накара да си припомня отново твоята първа книга "Истинската Българска История" и да направя редица връзки с гл. " Българските имена на Тракийския конник " 9 с.264 - 269 )- Утаспиос и Ведеспиос = епитети на Тракийския Херос, два варианта на трак. дума за кон - " аспа " и " еспа " и това същевременно се превръща в една от отправните точки за търсене и доказване на тракийскя произход на името А с п а р у х. Радвам се, че обогатяваш темата с многонови данни: напр. тракийски царе със сродни имена в Добруджа. Благодаря за сведенията относно миграциите на медите / мидийците на север и на изток, от Европа към Азия. Продължавам да научавам много нови неща от теб - думата " аспа " (кон) е мидийска заемка от персите, както и личните имена на мидийците (техни съседи - най - храбрите конни стрелци ). Благодарности още и за споделената информация за силното тракийско влияние в Кавказ посредством наши заселници там през 15 век пр. Хр. ( Грузия и Армения ). Силно ме впечатли факта, че име А с п у р г се среща в пред - скитската материална култура, тракийска по характер, в Черноморските степи; а скитите са били част от тракийската общност. Много ми допадат направените от теб съпоставки със старобългарския език: " рух ( о ) " / дреха, покритие, предпазва и " аспиос " / бързина. А от тук и генералното заключение на изложението: " Аспа - рух " - защитник на конете, пазещ конете. С оглед на фонетичното явление от древния тракийски език - преминаване на " А " в " Е " , " Е " в " И " , бих иска ла да добавя, че редукцията на гласни ( стесняване ) е характерна особеност на говорите от централната част на Българското землище - Пловдив и неговата околност и до ден днешен. Забелязвам, че започваш да пишеш вече по - обемни статии, изпълнени със значително по - голям теренен и доказателствен материал ( напр. старите хронисти), прилагаш повече библиография. Работиш все по - задълбочено - похвално ! Избираш все по - заплетени/трудни теми и сякаш, за да достигнеш до правилните заключения преминаваш през най - дългия и труден път ( като лабиринт ). Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, Аспург е има на владетел от Боспорското Царство, този човек кръщава един от синовете си с тракийското име Котис.

   Не съм споменал, че има скитско царско име Ишпакай, то е регистрирано в асирийски документи от VII век пр. Христа. Просто няма как в една кратка статия да се каже всичко, повечето подробности съм ги оставил за книгата, върху която работя в момента.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. Спароток,
  няма да влизам в спор с теб за името на Аспарух, просто ще бъде губене на време, но ще направиш добре ако спреш да украсяваш писанията си с такива детски рисунки като тази на мидийските бойци. А коментарът ти буди страшно недоумение:"изображения на мидийци, както облеклото, така и въоръжението е като това на траките". Чак ми идва да ти копна изображението на цар Иван Александър от Лондонското евангелие и да напиша отдолу "изображение на български владетел, както облеклото, така и царските атрибути са като на византийския император". Е това прави ли българския владетел византиец. Или да ти препратя снимка на български тийнейджър в рапърски одежди и да ги сравниш с облеклото на някой рапър от Бронкс. И там няма да има голяма разлика.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хаджи иванчо, изображението на мидийците е професионално, ако си в състояние - представи по-добро, ако ли не, е по-разумно да си траеш.

   Днес облеклото вече не е признак на етническа принадлежност, но в миналото е било. Повечето хора са държали на своето и са го пазели...съмнявам се обаче, че един чуждопоклонник може да осъзнае това.

   Изтриване
  2. Спаротокчо,
   значи всички български средновековни владетели, поне онези, които са християни, които копират византийския дворцов церемониал и облекло са чуждопоклонници. Римляните са били също не малко чуждопоклонници като имитират голяма част от бита на древните гърци, че и на траки. А нима самите елини не са копирали тракийската култура и обратното също е вярно. А нима Александър Велики не е запленен от източната култура. Династията на Птолемеите в Египет, които не са египтяни както добре знаеш не възприема ли египетската култура? Недей така Павка, чуждопоклонници в древността колкото щеш.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  3. Не си ме разбрал изобщо за чуждопоклонничеството, но какво да се прави, нали казват - Рибата не се дави със собствената си кост :)

   Винаги е имало разлика между облеклото на аристокрацията и това на народа. Разбира се имало е и заемане, но въпреки това римляните изобразени на Траяновата колона са лесно отличими от даките и сарматите :)

   Изтриване
  4. Влияние и копиране има по всяко време и във всички слоеве на обществото. Как ще си обясниш появата на потурите сред облеклото на обикновения българин от 18 и 19 век, та чак до днес. Между другото трудно различим е бита на древните етруски от този на древните елини и древните римляни ако съдим по достигналите до нас фрески и изображения върху съдовете. Но понеже въпросът е за въоръжението в рисунката, която си качил, искам да ти кажа, че въоръжението на русите през ранното средновековие се доближава повече до нормандското и това е логично, но впоследствие при сблъсъка с Персийската империя и татарите, доспехите на руските солдати стават много източни. Изчезва правия двуостър меч и се появява кривата сабя. В руската армия масово навлиза шлемът - шишак, използван масово от татарите и персите, но приликите в снаряжението на русите и персите, или русите и татарите не ги прави един народ.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  5. Ако за теб е трудно да различиш бита на старите етруски от този на старите елини, това не означава, че и за други хора е трудно. Да плюе от сянката на анонимността може всеки, но не всеки е имал търпението да изучи историята на старите народи :)

   Пълна глупост е да се твърди, че по време на Ранното Средновековие оръжието на русите се доближава то това на норманите, или както ги наричаш ти нормандци :)

   Нормани наричаме скандинавците нахлули в Западна Европа и заселили се предимно във Франция. В този период от време скандинавците заемат оръжие от други народи, не е зле да попрочетеш специализирана литература по този въпрос :)

   Изтриване
  6. Е, не ме карай сега да разказвам за варягите, шведите и т. н. Под термина нормани съм употребил викингите. Употребил съм термина в онзи смисъл на северни хора, както са наричани от западноевропейците викингите. А според археологическите открития от Гнездово, Новгород и други места въоръжението си е викингско няма две мнения. Признават го и на Запад, а вече го признават и в Русия. Но към 15 и 16 век снаряжението наистина се видоизменя и става изцяло източно, и това е под влияние на татарите и персите.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  7. Забравих да те светна за още нещо. Не знам, защо реагира така остро на термина нормани! Специално за руската история той е адекватен. Има цяло течение в официалната руска историография, което застъпва тезата на т. нар. норманска теория за произхода на Киевска Рус, а тези руски историци са известни като "норманисти". Това течение бе водещо до Болшевишката революция, но после съветските историци скочиха, защото не им беше приятно да слушат, че скандинавци са основали Русия. В България още преди 1989 г. проф. Емил Михайлов, защитаваше тезата за скандинавския произход на руската държава и затова му беше забранено дълго време да стъпва в Москва на научни симпозиуми. Забраната беше наложена лично от Рыбаков- гуруто на съветската археология и медиевистика. Не само имената на аристократите на древноруската върхушка - Рюрик, Синеус, Трувор, Асколд, Дир, Карл, Фарлоф, но именно и богатите погребения от Гнездово, Новгород, Смоленск, изпълнени с викингско въоръжение доказват т. нар. норманска теория в руската история. Сега, дали ще ги наричаме нормани или варяги или викинги все тая. Все са си скандинавци. Когато говоря за ранно средновековие в руските земи се има предвид 8-9 в. За тях това е ранното средновековие. Късното им средновековие се простира чак до средата на 17 в. т. е. до Петър Първи. През късното средновековие снаряжението е изцяло по източен образец, дотолкова, че пред теб не е ясно дали стои татарин, руснак или персиец. Аз съм ходил в Оръжейната палата в Кремъл и с очите си съм виждал руските доспехи от 15, 16 и 17 в.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  8. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС22 януари 2016 г. в 12:37

   ХАДЖА ИВАНЦО...НАИСТИНА СИ МНОГО ПРОСТ..МЕЖДУ ВЕЛИКИТЕ ЕЛЛИНИ И ЕТРУСКИТЕ НЯМА НИСТИ ОБЩО..ТЪПО ЧОВЕЧЕ..А ДРЕВНИТЕ ЕЛЛИНИ ДА СА КОПИРАЛИ ТРАКИ ??? :ХОО ХХОО ХАА ХЪУУУ ХОО..
   ОХ МАИКОО ОХХ ВУЛГАР МИ ПАС МИ ПАС...
   ЧОВЕЧЕ. СЛЕД ДВЕТЕ ВЕЛИКИ ВОИНИ НА АТИНА СРЕЩУ ПЕРСИИСКИТЕ ЦИГАНИ....ТРАКИИЧЕТО ТЕРЕС СТОИ И ПОМААГА НА ПЕРСИТЕ..А СЛЕД ВОИНИ СЛЕД 479 ПР ХРИСТУ....ЗАПОЧВА МАСОВА ЕЛЛИНИЗАЦИЯ. ИМЕННО ПРИ ТЕРЕС 1-ВИ....ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 160 ГОДИНИ - ДО ВРЕМЕТО НА АЛЕКС 3-ТИ МЕГАС И ЛИЗИМАХОС -- ИМА МАСОВА ПЪЛНА ЕЛЛИНИЗАЦИЯ НА ТРАКИТЕ, КОИТО СА ГЪРЦИ ПО КОРЕН И КРЪВ, НО ГЪРЦИ-ПРОСТАЦИ-ВАРВАРИ.

   ИМА ЕДНА ПИЕСА НА КСЕНОФОНТ, ЗА ДВОРА ПРИ ТРАКИИСКИЯ АРХОНТ----ТАМ КСЕНОФОНТ КАЗВА ЯСНО И ТОЧНО - -- '' ПОЛИТИСМОС, ИТИ КАИ ЕТИМА '' = културата, нравите и обичаите === СА ЕЛЛИНСКИ
   1!

   ПАВКА, ХАРЕСВАШ МИ ...ПИШЕШ НЯКОИ ИСТИНИ, ТУКА В ТЕМАТА И КОМЕНТАРИТЕ ТИ.

   АСПА РУХОС = БЯЛО ДРЕШКО...РУХА = ДРЕХА НА ГРЪЦКИ...НЕ НА ВАШИЯТ КРАДЛИВ ЕЗИК.

   ВАШТА ДУМА Е ДРЕХА... А НЕ РУХА !!

   ПОЗДРАВИ ПАВЛОС -- ГУРУ ТРАКИЕЦО !

   Изтриване
  9. Никой не те кара да разказваш каквото и да е, ако можеш да посочиш доказателства, факти или поне една смислена теория съм съгласен. До тогава ще те помоля да не дращиш глупости и празнодумстваш Хаджи Иванчо.

   Изтриване
  10. До хаджи иванчо

   Не реагирам остро на термина нормани, стана ми смешно, това е. Прочее, няма как старите росси да са дошли през IX век защото 400 години по-рано на територията на Украйна е споменат топоним Мало Росса. Освен ако варягите не са имали машина на времето :)

   Недей да говориш глупости за викингското въоръжение, през VIII-IX век викингите внасят мечовете си от юг и изток, заемат нов тип брадва от изток, а също и островърхия шлем. Чети специализирана литература хаджи иванчо :)

   Изтриване
  11. Слабо познаваш историята на Киевска Рус. Правиш се на всезнайко. И си определено доста фанатизиран. Не понасяш критика. Всички мнения в световната историография за теб са неверни. Започваш да заприличваш на Павлос Георгиадис. А те мислех за малко по-образован дилетант. Но дилетанта си остава дилетант.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  12. Не зная всичко и никога не съм претендирал за това, за викингите обаче съм сигурен, че зная повече от теб.

   Критика могат да отправят само хора с подготовка, не хора със суфльори към които спадаш ти.

   Държанието ти е просташко и цели да провокира, ти нямаш за цел за изясниш даден въпрос, а само да размътиш водата със злобните си забележки.

   Изтриване
  13. Какво знаеш за викингите бе?

   Изтриване
  14. Доста повече от теб :)

   1. Зная, че практикуват чужди за германите погребални ритуали с жертване на кон и жена.

   2. Зная, че заемат руните си от друг народ, който е живял на юг от тях.

   3. Зная, че внасят мечовете си от земите на франките и венетите.

   4. Зная, че заемат бойни брадви и шлемове от други народи живеещи на изток от тях.

   5. Зная, че раните и ободритите през VIII-X век са им разказвали играта отвсякъде.

   6. Зная, че майката на Кнут Велики е полякиня, дъщеря на цар Мечислав.

   7. Зная, че домовете на викингите са като тези на рани и ободрити, дали няма да е поредното влияние.

   8. Зная, че според Лоте Хадегард хуните са повлияли значително скандинавското общество.

   9. Зная, че според Дейвид Фоукс скандинавския бог Один е хунът Улдин, а пък има и тракийско име Улден.

   10.Зная, че споре Саксо Граматик Один е бил обикновен човек, който е дошъл в Скандинавия и е омаял местното население с уменията си.


   Чети иванчо, чети, със съскане дискусия не става, даже суфльорите не могат минаги да помогнат, нивото им е твърде ниско.

   Изтриване
  15. Сирмиус Валветски23 януари 2016 г. в 2:39

   Павлосе, кучешка Мухо... Така е, нищо общо нема между данайците и троянците, които наричате траки. Още по-малко между етруските, народ троянски, и данайските мъжеложци. Възторгът ти е смешен, данайски ... Срам си за Северна Гърция, земя на троянците.

   Изтриване
  16. Е няма как, да не забиеш към траките! Щом и Один има вероятност да е тракиец:)
   Никъде не съм казал, че викингите са измислили някакъв свой вид въоръжение. Но скандинавската изработка има свой отпечатък. Като казвам, че в Гнездово и на други места са открили викингско оръжие, имам предвид изработката и декорацията на оръжието. Особено върху дръжките на мечовете има флорални плетеници, характерни за викингското изкуство. Ама това не е мое мнение! Това е мнението на половината медиевисти от Западна Европа и Русия. Но разбира се ти знаеш повече от тях! Обаче се радвам, че си съгласен с това, че един народ може да заимства много, дори и във въоръжението, така че доказателството ти, че мидийците като са с тракийско въоръжение означава, че са траки просто не издържа.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  17. Драги Иванчо, съгласен съм с позицията ти за гърците. Но за норманите не. Категорично!
   Ще започна отдалеч, за да бъда разбран. През Средновековието, около оживените търговски морски пътища са бродили питати. Шарена, "многонационална" сбирщина от разбойници, авантюристи и избягали от правосъдието престъпници. Живеели са от плячка. Скривалищата им са били по закътани и лесно зящитими острови.Никога не са създали държава, английското покровителсво на пиратите не се брои. Местообиталищата на норманите също са били труднодстъпни и леснозащиими. Плътността на населеноето е птговаряла на наличните ресурси, крайно ограничени като храна и материали. Не ми известно ся наличие на земеделие, рударство или държавно образование по земите на норманите, например през 9-ти век.
   По това време норвежците пще не са точили нефт от морето, не са построили моловете, където можеж да стоплиш, да видиш светлина и да си напазаруваш разни благинки. Даже в Северна Европа, от Англия до Русия, плътността на популацията е била недостатъчна, за възникването на местна цивилизация. Картофите по това време, за радост на индианците, са растяли само в Америка.За възникването на цивилизация е необходима една критична, минимална плътност на населеноето, гарантираща достатъчно висока скорост на натрупванеи обмен на човешки опит и знания върху определена значителна, с оглед на защитаъа си територия. Скоростта на предаването на информацоята е определяща за възникването на цивилизация. Няма плътност, няма цивилизация. Ако перефразирам олимпийския ни шампион Л.Ахмедов, "ранъта, праи цивилизациоята", като първо приближение.
   Приказката за малобройните, различни по етнически състав, нормани, с ограничени човешки и материални ресурси, нямащи развита цивилизация и дьржавност, били създали на юг от тях върху по-богата с ресурси и с по-голямо население, живеещо по периферията на рязвита цивилизация, нова държава, Киеска Рус, можеда се сравни само с измслицата, че "прабългарите", малобройни номади, едвам спасили кжите си с бягство от техните роднини,хазарите, се добрали до еднпвремешния остров, Онгъла, на който няма как да е имало железни рудници и ковачи, поели си въздух,и разбили цялата войска на най.голямата тогава империя, водена лично от самия император, оказал необяснима чест на "дивите" номади. А самият имперятор постъпил като машите днешни бандити. които щом ги арестуват, представят документи за всевъзможни болести. Та и мператорът показъл направление от джипито си и заминал на балнеолечение.
   Иванчо, приказките за малки деца и промити мозъци се публикуват на други места. Бъди така добър, кямъкът тежи на мястото и.
   Димитър Димитров-Д3

   Изтриване
  18. Аз ще допълня само това, че така наречената викингска орнаментика няма корени в Скандинавия. Мотиви като кучеглавите дракони, спиралите и т.н. се срещат на Балканите повече от 1000 години преди да можем да говорим за викинги.

   Изтриване
  19. Господин Серафимов, ще се опитам повече да не пиша коментари от телефона си, на който клавиатурата изпълва почти целия дисплей и текстътъ ми е пълен с досадни грешки. А и надебелелите ми с годините пръсти, без да броим очилата, вече не са безгрешни. Моля да ми простите, че давам поводи за атаки срещу блога Ви.
   Димитър Димитров . Д3

   Изтриване
  20. Изобщо не се притеснявайте, атаки срещу блога ми винаги ще има. Никой не обича изобличителите.

   Изтриване
  21. До Димитър Димитров Д3
   Драги Димитърчо,
   До Спароток,
   Ти чувал ли си и чел ли си за "Пътя от варягите към гърците". Контактите между варяги/викинги и Византия са до болка добре описани от византийските и руските хронисти. А, че това са скандинавци, личи, както по имената им запазени не само в хрониките, но и в преписи на мирните и търговските договори. При една от обсадите на Константинопол, в единия от мирните договори, много добре са описани дракарите(бойните им кораби) на варягите. В Гнездово най-ранният метал е от 9 в., а най-късния от 11 в. Че оръжието, там и в Новгород е скандинавска изработка няма никакво съмнение. Четете и се просвещавайте: Михайлов К. А. Южноскандинавские черты в погребальном обряде Плакунского могильника // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 10. - Новгород, 1996.; Стальсберг А. О скандинавских погребениях с лодками эпохи викингов на территории Древней Руси // Историческая археология, 1998.
   Също така е хубаво да прочетет някои трудове на проф. Емил Михайлов и Джонатан Шепърд
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  22. А специално за Спароток и любимите му топоними и хидроними, забравих да добавя още една книжка Джаксон Т. Н. Sýrnes и Gaðar: Загадки древнескандинавской топонимии Древней Руси // ScSl. 1986.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  23. хаджи иванчо, контакти между хората от различен произход винаги е имало, но контакт е едно, а създаване на държавност е друго. По време на създаването на Киевска Рус, скандинавците се колят един друг, цари хаос, за организация, стабилност и държава не може изобщо да се говори.

   Ако определени оръжия са ползвани от скандинавци, не означава, че са създадени от скандинавци :)

   Със скандинавските топоними ставаш наистина смешен, не знаеш ли, че най-стария шведски град е Сигтуна, създаден е едва в края на Х век, т.е. появява се повече от столетие СЛЕД "шведските цивилизатори" на Рус да се появят в Източна Европа :)

   По-скоро може да се говори за обратното - източноевропейци са повлияли скандинавците.

   През I век Плиний Стари съобщава за хидронима Mori Marusa - Балтийско Море, там същия автор локализира и голям остров с име Balcia. Нито Мори Маруса, нито Балкия имат обяснение на някой скандинавски език, това да ти говори нещо :)

   Опитите да се изкарат Syrnes Holm gardr скандинавски е повече от жалък. Градове, в чиито имена корена е HOLM SYRN се срещат на Балканите и в Мала Азия почти хилядолетие преди в Скандинавия да се научат да строят сгради с камък :)

   С напъване и укриване на неудобни данни не се прави история хаджи иванчо, я прочети какво е писал Плиний Стари, а и други римляни :

   Passing these, we come to the river Calycadnus, the Promontory of Sarpedon, the towns of Holmœ


   a city removed from the sea-shore, where it had the name of Holmia.–Plin.V.22

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plin.%20Nat.%205.22&lang=original

   In Thessalia autem Orchomenus, Minyius antea dictus, et oppidum Alimon, ab aliis Holmon – Plin. IV.29

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/4*.html


   SYRNOLA (Itin. Hier. p. 568), a town in the north-western part of Thrace, between Philippopolis and Parembole. [J.R]


   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DS%3Aentry+group%3D21%3Aentry%3Dsyrnola-geo


   Syrnota - IH 568, 5 - mutatio Syrnota, Thracia
   Изтриване
  24. Е това е,
   уводните ти думи звучат почти като извинение, защото ти твърдеше, че там викинги нямало и че оръжието не може да е скандинавско (казвам като изработка, а не като вид). Ти наясно ли си, че започваш от тук нататък да спориш не с мен, а с официалната шведска, финска, част от руската и британската историографии. Защото аз говоря с думите на изследователите.
   Спорчо, от цитираните от мен четири имена на учени, единият е български професор, лека му пръст, най-големият специалист по руска средновековна история и един от малкото учени, които се осмеляваха да казват на съветските историци "право куме в очи", девойката Анна Сталсберг е скандинавски археолог, работи от дълги години в Русия член е на Шведската академия, Джонатан Шепърд е професор от Кеймбридж и водещ специалист по славяно-византийски изследвания, в това число и контактите между Киевска Рус и Византия, а К. Михайлов е д-р по археология в Московския университет и от години копае край Новгород. Всички тези учени твърдят, че скандинавците са в основата на създаването на Киевска Рус, т. е. те са ядрото. Но видиш ли, Спаротокчо от Филибето, е най-големият учен и "разбива" с лекота дългогодишните изследвания на тия хора. Не само, че никак не познаваш историята на Киевска Рус, ти като цяло в историческата материя си като пиле в кълчища, но ти не си виновен, защото пътеводната светлина на Ганчо Ценов до никъде не може да те отведе. Има един учен Сахаров, ама не физика, а историка, който си е направил труда да вложи много извори в книгата си за Древна Рус. Там много ясно са посочени членовете на делегацията на русите в Константинополския двор. Само скандинавски имена! И много ясно ще ти стане кои хора са ядрото в Киевската държава. Не само това ами цитира един извор където е описано как един византиец като се приближил до тях (руската делегация) и те побързали да му кажат, че са "свеони" (а други изследователи превеждат от гръцки като "свени", сиреч шведи)и са поданици на княза в Киев. Не мога да разбера защо рипаш срещу очевадната истина. Намери книгата на Сахаров и чети, тя е изпълнена с цитати от Повесть временных лет, от Константин Багренородни, от арабски източници, от Йоан Скилица и т. н.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  25. Всеки може да си съчини история, но навремето не са държали сметка, че топонимите са свидетелство кой народ, в кой период от време е обитавал дадена територия. Malo rossa е спомената преди ерата на викингите, а от Халколита, та до Желязната епоха се наблюдава влияние на южняци в Скандинавия. Тези южняци са дали имената Mori Marusa, Balcia, Tastris, Cimbrica :)

   Изтриване
  26. Хайде назад към палеолингвистиката :) Като си притиснат в ъгъла и почваш с любимите ти топоними. За името "Рус" и "руси" има хиляди хипотези. Няма никакво отношение към варягите. Самите те както ти посочих в откъса от книгата на Сахаров, който пък цитира извор, се нарекли шведи. Поне ако се вярва на изворите. Това как са наричани варягите от съседите си славяни и фини, или от къде са взели името Русь не ме вълнува чак толкова. А че те са държавотворния народ в Киев и Новгород, е абсолютна истина. Достатъчно материална култура, достатъчно писмени извори са намерили археолозите и историците за да твърдят, че викингите са основали Киевска Рус. Това вече се признава и от официалната руска историография. А на Запад е отдавна е утвърдена истина в най-престижните акдемични средища. Даже и по съветско време, съветските учени с половин уста си признаваха тази истина. Само че, по завоалирано. Ако ти попадне книгата на Сахаров, преведена е на български някъде през 80-те ако я пуснеш в нета няма как да не излезе, в нея Сахаров се пъне да доказва, че варягите само транзит минавали през руските земи, че били някакво малцинство и накрая на всяка глава вземе та изпраска някой извор пълен със скандинавски имена, било на руска делегация, било на дружинници на княза, било на негови лични-доверени хора. Самата средновековна руска летопис си признава това. В "Повесть временных лет" се разказва как славяните и финските племена се обединили и отхвърлили варягите на север, но не минало много време и изпроводили делегация до варягите и ги помолили да дойдат да управляват земите им, защото по думите на славянските първенци нямало разбирателство между тях и земята се разорявала от непрестанни войни между племената. Това разбира се е приказно представено и едва ли се е случило точно така, но въпреки легендарния характер на извора, в него изпъква една истина - чужденци-варяги дошли да ги владеят. Сега дали по договорни отношения е станало, дали със силата на оръжието е въпрос на интерпретация, тълкувания и т. н.
   Хаджията

   Изтриване
 12. Брех, тоя Спароток не спира да ме изумява! В използваната от него литература преброих поне 5-6 имена свързани с официалната ни историография. Нещо не можах да разбера? Нали старите ни учени били в заблуждение относно произхода на българите. Спароток, недей да цитираш техни трудове! Току-виж си изпаднал в някое заблуждение!
  Твой приятел: Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хаджи иванчо, или както ти е името, цитирането на ползвана информация е редно, независимо дали някой е съгласен с определено виждане, или не. Освен това, дори един определен автор да е стигнал до погрешно заключение, това не означава, че в работата му няма данни, които да не могат да бъдат използвани. Помоли някой от познатите си да ти обясни това, явно моите думи няма да те убедят.

   Изтриване
  2. Естествено че е редно да се цитират всички използвани трудове, но точно вие - автохтонистите, така охулихте старата историография, че чак трябва да ви е неудобно да се опирате на нея. Извинявай Спаро, но точно хора като теб обрисуваха старите историци и езиковеди едва ли не като национални предатели. Ето, аз имам приятел, който се занимава с история, отявлен критикар на македонистите и човекът си е поставил за цел да не цитира съчинения, които са издадени в Скопие, за да не им вдига нивото. И човекът си следва този принцип. Цитирай си Ганчо и всичко ще ти е ОК!
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  3. Хаджи Иванчоооо (или който и да си),
   Явно ти убягват някои неща, може би не четеш подробно, може и пък и да не схващаш, но в крайна сметка трябва да бъдат цитирани всички неща, които са важни по темата, независимо дали ТИ харесва или не.
   Автохонната теория е факт и ако не ти отърва - не чети бре, хаджи ... заблуденчо!

   Повечето от хората, които четат статиите на Павел, се интересуват от истината, а това НЕ значи, а и никой не е казал никъде, че част от нея не се съдържа в данните на менте-историците ни!!!

   Иво

   Изтриване
  4. Виж ся Ивчо,
   В сериозните исторически изследвания, автохтонната теория се споменава само с едно изречение, че съществува и такава и тя битува най-вече сред дилетантите. Толкоз! И повече никой уважаващ себе си учен не се връща към нея.
   Хаджията

   Изтриване
  5. Въпросът е има ли изобщо интелигентни, будни хора, които да уважават учените поддържащи теорията за азиатския произход на българите при условие, че както антропология, така и генетика доказват, че това не е така.

   Това, че някой е на власт, че е на определен пост и може да коли и беси, не го прави уважаван.

   Изтриване
 13. Здравей Павле ! Пожелавам успешно завършване на подготвяната от теб книга, спорна работа и още много успехи на всички бъдещи проекти; вярвам, че ще бъдат научно издържани, истински откривателски и увлекателни за четене. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 14. Привет!
  Следя всяка нова публикация с голям интерес.
  Имате ли мнение за „Касан, Хасан? Кой е този първи български цар, за когото бегли сведения дава още през 1762 г. Паисий Хилендарски? Защо не знаем нищо за него, нито за държавата, която е управлявал?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В своята работа Отец Паисий пояснява, че Асен Първи е нарече от гърците Хасан Касан. Сведенията на Паисий обаче са доста объркани, той прави Асен съвременник на Лъв Исавър, а последния е живял по времето на Тервел. На Асен - Касан е приписано и деянието на Тервел, а именно разгромяването на арабите.

   Изтриване
 15. Невероятно!Ханджи Иванчо все още е жив и пише!

  ОтговорИзтриване
 16. Мдааа... Едни и същи хора реагират като ужилени на всяка една статия на Спароток.Колко ли авторитети ще бъдат съборени ако излезе наяве истината за българския произход... Самия факт че реагират толкова нервно и уплашено е достатъчен сам по себе си.Явно от много години крият много неща.Истината боли? Нали господа,поддръжници на тюркския,алтайския и какъв ли не фантастичен произход на българите.А за гърците.... рухва им целия изкуствено наложен авторитет и история.Направо не знаят къде се намират.ДАВАЙ ВСЕ ТАКА,СПАРОТОК.ХВЪРЛЯЙ ИМ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ ДОКАТО СЕ ЗАДАВЯТ ИТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ЛЪЖИ И ИЗКУСТВЕНО ВЕЛИЧИЕ.НИЕ СМЕ С ТЕБ И НЕ СМЕ МАЛКО

  ОтговорИзтриване
 17. Мдааа... Едни и същи хора реагират като ужилени на всяка една статия на Спароток.Колко ли авторитети ще бъдат съборени ако излезе наяве истината за българския произход... Самия факт че реагират толкова нервно и уплашено е достатъчен сам по себе си.Явно от много години крият много неща.Истината боли? Нали господа,поддръжници на тюркския,алтайския и какъв ли не фантастичен произход на българите.А за гърците.... рухва им целия изкуствено наложен авторитет и история.Направо не знаят къде се намират.ДАВАЙ ВСЕ ТАКА,СПАРОТОК.ХВЪРЛЯЙ ИМ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ ДОКАТО СЕ ЗАДАВЯТ ИТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ЛЪЖИ И ИЗКУСТВЕНО ВЕЛИЧИЕ.НИЕ СМЕ С ТЕБ И НЕ СМЕ МАЛКО

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината за произхода ни действително не е угодна за мнозина. Мнозина ще изгубят и престиж и доходи, че ще им се събере и срам за лъжите от миналото. Това е причината определени хора да ползват подставени лица, които да чернят хора като мен. Това е напразно, днес истината може да се разпространява бързо, а всеки има възможността да сравнява.

   Поздрави!

   Изтриване
 18. Признавам,че понякога доста пресилваш,но налудничавото поведение на Милчев,който не пропуска да те оплюе навсякъде в интернет си струва предизвикателството да пишеш!

  Милчев,СОПРИ БЕ БРАТЕ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може и да пресилвам в определени случаи, не съм перфектен, няма и да стана. Колкото до Милчев, неговото не е налудничавост, Милчев винаги е служил на силните на деня, по време на тоталитаризма беше гаров милиционер, после, след промените влезе в СДС, а когато СДС залезе, Милчев стана член на партията на Симеон Сакскобурготски...после пък се натискаше на ГЕРБ...

   Това е поведение на опортюнист, а не на луднал индивид, Милчев знае много добре какво прави, но знае и, че е незаконно да се клевети. За да се застрахова срещу наказателно дело, той просто се прави на изперкал...

   Изтриване
 19. "Аспа" по скоро има връзка с "яздя" и "яхвам", от една семантика са... А по въпроса за Аспарух, според мен трябва да се разглежда като "Аспар-ух", Аспар (както и личното име Аспар), с значение на "коняр", с типичната наставка -ар (която днес историците упорито се опитват да я изкарат латинска по произход), и друга наставка на "-х", която незнайно защо се опитват да я заличат от българския език (среща се в "връх","конюх" и др. умалителната наставка за женски род -уша е от същия произход).

  ОтговорИзтриване
 20. Като става дума за готи , няма ли сред тях не малък келтски елемент?В Румъния са живели бастарни, които са с неясен (вероятно келтски ) произход.Някъде бях чел ,че действали заедно с келтите скодриски срещу дарданите.Самите скодриски ( или част от тях) при римското завоевание се изселват на север от Дунава. Дали това не може да е обяснение за някакви прилики с германските езици?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Флавий Ардавур АСПАР - 400-471 е римски пьлководец, някои казват че е гот или алан .. един от синовете му е ЕрманаРИХ..Аспар е учителят на Теодорих Велики, който по-късно става крал на остготите..През 473 г. Теодорих и баща му Тиудимир напускат Панония и създават свое царство в Македония, където Тиудимир през 474 г. умира. Теодорих Велики го наследява на трона.

   През 476 г. император Зенон му предоставя областта Систово (Sistowo, Нове, Свищов) и му дава титлата императорски magister militum praesentalis...Теодорих умира на 30 август 526 г. в Равена и е погребан в построения от него мавзолей.

   Наследник става малолетният му внук АталаРИХ ....
   на мен настажката -РИХ ми звучи готско :-)

   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8

   Изтриване
  2. Вероятно остготите са го наричали Исперих и Есперих, по близко им звучи до техните имена на - рих ..тогва това не са оригинални имена,остават Аспарух и Испор... да стане Испор , Еспор от Аспарух трябва да има някаква връзка между тези думи , еднакво значение или кои знае какво :-)

   Изтриване
  3. Как звучи една наставка, как действително е звучало дадено име и как е записано са различни неща. Поне до XV няма нито един автор, който да е нарекъл готите роднини на алемани, свеви, франки, тунгри.

   Чак когато някои нови монархии започват да си търсят "славно минало" и престиж, изведнъж готите стават германски народ.

   Изтриване
 21. До Павлос Георгиадис или Павката Георгиев,
  писе ти Хадзи Иванцо!
  Какво да ти кажа Павлос, в днешно време, в Европа името грък означава лъжец или ментарджия. Вие гърците сте най-неспособната нация. И да подчертая, че нямате нищо общо с древните елини. От началото на 80-те години Западна Европа и най-вече германците срещу които рипате, ви изсипваха с чували пари и пак не съумяхте да си оправите икономиката. А имахте възможност, защото бяхте, заедно с португалците, глезените деца на западноевропейските страни. Ама не може гъркините да не бачкат, да си седят вкъщи и да тлъстеят, мъжете да ходят по стриптийз барове и да чакате някой друг да ви свърши работата. Искам да ти кажа, че много пъти съм ходил в Гърция, служебно, защото за мен е обида да стъпя там на почивка и по-ориенталска държава не съм виждал. Освен в Турция, само в Гърция ще видиш млади мъже с броеници да се шляят по кафенетата.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
 22. Въпрос от незапозната с детайлите ..Ако Кубер - брат на Аспарух ,е наречен от много стари автори - византийски като СКИТ , Куберовите хора - скити, защо брат му и хората му не са наричанани СКИТИ а БЪЛГАРИ ? Етнически не са ли скити или двамата тогава, нали са от една кръв така да се каже , или какво ?
  Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скити е колективно име, скитите са били доста племена - авхати, катиари, пали, а в Скития Помпоний Мела разполага и племе с доста интересно име - белги / белки.

   Изтриване
 23. Защо обичаш съзнателно да ставаш за смях и подигравка? Аспарух е прабългарско мъжко име с ирански произход. Името се разпространява по Българските земи през Възраждането във връзка с повишения интерес към историята. Съставено е от средноперсийските думи aspa — кон, и rukh — душа, дух, т.е. „този, който има духа на кон“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право на лично мнение и всеки може да представи своите аргументи. Смешен става този, който виждайки, че има и друга информация освен неговата продължава да върти една и съща изхабена грамофонна плоча.

   Ако хората твърдящи, че Аспарух е иранско име бяха напълно сигурни в тезата си, те нямаше да премълчат редица важни факти:

   - премълчано е, че Ут-аспиос е епитет на Тракийския Конник

   - премълчано е, че около 900 години преди Аспарух в Добруджа са царствали хора с имена като Хар-аспос, Адр-аспос

   - премълчано е, че аспос, еспис, исба и т.н. са тракийски думи за кон

   - премълчано е, че вариациите Аспарух, Еспор, Испор, Исбул се обяснява с фонетични особености на тракийския език

   - премълчано е, че персите са наследили думата аспа-кон от други хора

   - премълчано е, че тези хора са мидийците и, че от тях персите са се научили на ездачество

   - премълчано е, че мидийците са свързани със сарматите, а те с траките


   Пълно безумие е при наличието на тези данни, да се твърди, че Аспарух е иранско име.

   Изтриване
 24. Ей така ми хрумна.
  Знае ли се коя е майката на Аспарух?

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 25. Павка, две неща имам предвид, когато вметам личността на Юлиан, успоредно на Борис I Българоубиц. Първо: Борис е обявен от гърците за "светец", Юлиан, като паганист, митраист - за "езичник". Каква ирония... И второ: Ние сме щастливи да носим гените на Юлиан ( Още Костантин е обявил рода за дардански. Т.е. троянски. Те произхождат от Наисус (Ниш), източна Дардания, а Константин е обявил Сердика за малкия Рим, град на дардани и трибали. Юлиан обаче нема нашия късмет, защото не произхожда от Утригурите и Кутригурите, и съответно не намира место в Историята на Мизия, Тракия и България... Удобно е замит и от БПЦ. Какъв е твоят коментар? Защо се отказваме от история, от велики личности?!? Сирмиус.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги „Сирмиус“,

   Намирам въпросът ти за доста провокативен и не съм сигурен дали Павката изпбщо ще ти отговори.
   Без да съм сигурен, че навремето Борис I е постъпил по най-мъдрия начин, ние днес сме НЕЩАСТНИ, че „носим гените“ на Юлиан, понеже от негово време до сега не знаем „на кой господ се кланяме“! Твоят коментар е едно чудесно доказателство за това! А дали сме „щастливи“ или „нещастни“ – мисля, че спорът е излишен ...

   Изтриване
  2. Драги ми "Анонимен"... Не е необходимо да квалифицирате въпросът ми за "провокативен". Той е такъв. След Медиоланският Едикт за толерантност, християните започват репресии срещу античния паганизъм. Вкл. разрушаване на храмове, ограбването им, ограбване на жреците. Юлиан дава категорично определение на толерантността - равенство на всички религии, забранява да се ползват антични текстове като християнски и др. Уви, юдео-християнството заличава история, гордост, чест. Резултат днес е виден - смирен, напускащ народ, твърде нещастен и беден духом. Дали е заради православието или Юлиан??? Аз съм от Врачанско и не ми казвайте как да се чувствам по повод на един мой сънародник!!! Сирмиус.

   Изтриване
  3. Земляко Сирмиус,

   Аз също съм се считал цял живот за врачанин, като съм пренебрегвал половината си тракийски произход. Много се гордеех, че в казармата врачаните се считаха за най-добрите войници. И как не, когато сме директни наследници на гетите. Както споменаваш, „история, гордост и чест“ бяха записани с главни букви в моето младежко верую.
   По-късно осъзнах, че ербаплъкът не винаги е най-добрата мотивация в живота. Това е „философията“ на по-примитивните личности, които не знаят,че съществува един невидим свят, който определя и регулира всичко. И че най-мъдро е човек да се съобразява с изискванията на този духовен свят, за да е щастлив в краткото си земно съществуване.
   „Равенството на всички религии“ е една илюзия, защото истинският Бог е само един, а останалите или жалка Негова имитация, или противни Нему духовни създания. Дилемата, която стои пред всеки е да направи верния избор.
   Обичам хората от нашия край и отчитам редките им човешки добродетели, но особено напоследък съм обезкуражен от преобладаващия атеизъм и привързаност към стари езически традиции. Случайно ли Северозападна България напоследък е споменавана като най-бедния край на страната?!
   Не съм съгласен с формулировката ти „юдео-християнство“. В наше време съществува юдейска религия и отделно християнска религия, като първата проявява остра нетърпимост към втората. Не говоря за видове църковни деноминации, където се срещат повече или по-малко отклонения от истината.
   Помъчих се да изясня защо, както ти казваш, народът ни е „беден духом“. Но още не ми е ясно, какво предлагаш ти с цел неговото духовно обогатаяване ...

   Изтриване
  4. Здравей Сирмиус, за историческия период, за който говорим, държавата и църквата са тясно свързани като организации. Особено силно са свързани в "православните" държави. Думата "православни" винаги слагам в кавички, може би съм наследил това от Тома, Арий, Юлиан или от Богомил? Кой знае?
   Кой е "православен" и кой не е, не може да е предмет на един научен подход, това е въпрос на вяра и за него не може да има смислени аргументи. Има достатъчно богослови, живеещи на гърба на вярващите, които да се занимават с тази нищо не раждаща, безмислена материя. Аз се опитвам да насоча мисленето на коментиращите тук към начин на оценка на историческите събития и процеси, чрез един феменологичен, статистически подход, в частност наричан термодинамичен. Докато историците могат да интерпретират чрез всякакви спекулации фактите, да ги разглеждат отделно един от друг, когато искат да докажат търсения от тях извод, докато от отделните дървета, често не виждат гората или могат да се правят, че не я виждат, до тогава, докато главните исторически процеси не се формализират с помощта на такива мощни методи за обработка и анализ, дотогава историографията не може да се нарече наука, а ще бъде само една описателна история, слуга на интересите на големите държави и империи. Една услужлива дама, радваща силните на деня. Докато от едно намерено костено гребенче се прави внушение, че видите ли, тук са живели готи(разбирай германци), защото тези гребенчета са били типични за тях. Нямам думи! Или когато за стотици години, най-добрата археологическа школа, германската, прекопавайки практически половината от територията на Европа, не намира статистически значими доказателства за присъствието на германски "готи", се прави пародоксалния извод, че видите ли, за тях никаква логика не важи, че те са нещо специално и непознаваемо?! Или "аргумента" на Иванчо, който прави извод, че присъствието на немските рудари не е оставило топоними и това не е задължително. Но Иванчо не казва колко на брой са били те, дали са били статистически значим брой или мнозинство, за да могат да наложат своите топоними. Елементарно Уотсън(елементарен Иванчо).
   Сирмиус погледни до къде са я докарали всички "православни" народи, Русия, Гърция, Сърбия, Румъния,България?! Нито една за пример! А ако погледнем статистически, какъв ще е извода? Или например анонимния ни колега, който ни обвинява в безбожие, незнаейки на кого да се кланяме и това доказвало всичко. Арабите, които твърдо знаят на кого се кланят, да не би да са прокопсали? Иначе, арабските богослови ще ви убедят, че ислямът е по-висш от християнството, но ще ви кажат, че и християнството е по-висшо от юдеизма?! Какво безумие? Или и арабите, като немците-готи, са някакво изключение и за тях тази логика не важи? И руснаците са изключение, те винаги "освобождават" народите, а не ги покоряват, те и сега "защитават" в Сирия християнска Европа,а не собствените си имперски интереси, за разлика от всички други "хищни" империи, те са "добри". Да плачеш или да се смееш?
   Кога ще погледнем на историята като на наука, кога ще признаем, че не може да има изключения, че има закомерности? Или Иванчо ще ни говори за Повесть временных лет, расказа на Нестор, който даже руснаците(Лихачов) са обявили за белетристика, или ни поучава с Константин Багрянородни, основен исторически фалшификатор.
   Димитър Димитров - Д3
   П.П. Винаги търся истината, обяснението на нещата, връзката между тях и движещите сили на процесите. Резултатите на Спароток досега винаги са се вписвали в логиката, която аз виждам. На прав път е.

   Изтриване
  5. Анонимен от 20:10

   Здравей Митко,

   Имам спомен, че винаги позитивно съм приемал участието ти в блога. Предполагам, че си човек на науката, добре подготвен в специалността, която представляваш. Твоят термодинамичен начин на оценка на историческите събития не ми говори много, но за мен е достатъчно той да дава добри резултати. Съгласен съм и с това, че начинът, по който работи Павел, води до разкриване на историческата истина.
   Включвайки се в темата, която обсъждаме със Сирмиус, ти се проявяваш като религиозен скептик агностик. Аз не те упреквам за това, понеже вярата не е нещо, което насила се придобива. Но мисля, че и ние имаме право при определяне на „православието“ да имаме нашия „термодинамичен“ метод, а той е много простичък – Божието Слово. Точно това е лакмусът, който показва къде седи всяка църква или деноминация.
   Предполагам, че едва ли си запознат с написаното Слово и нямаш представа каква здрава логика съдържа то. В това няма нищо странно, защото е написано от ръката на човеци, но диктувано от един вселенски Разум, а не от човешки мозък. Повечето хора на науката се усмихват скептично при тия думи, но вече има все повече от тях, които го доказват с научни методи. Не е учтиво да отхвърляш нещо, което не познаваш.
   По въпроса за руснаците може би отчасти си прав, но не вярвам да твърдиш, че западняците са някакви благотворители! А ако попитаме изтерзания сирийски народ какво мисли, не вярвам много да се съгласи с тебе.
   Съжалявам, че ако с изказването на мнението си създавам впечатление за противопоставяне.

   Изтриване
  6. Здравей, земльо!

   Жив да си, че се избади, Баце...:-)))

   1. Вече доста се знае за Трибалите. За Халес, Сирм и техните подвизи. За неуспешният опит на Александър Македон да ни покори. За това, как баща му Филип едва се спасява в битка с нас. Столицата ни е Враца (или Вратцата/ Згориград, Валве). По-скоро второто заради средиземноморският климат в падината. И скъпоценният меден рудник. Трибалите водят доста затворен към съседите живот. Поддържат отношения само с Дарданите, които са наш братски народ. Впрочем, като добавиш и мизите към тех, лесно може да видиш къде има тази конфигурация на картата на Мала Азия 12-13 в. пр.н.е. Некои историци разпознават Трибалите и Дарданите като тракийски народи, некои ги разпознават като римски народи, аз лично сметам, Малоазийската миграция за най-вероятна. Т.е. троянци и дардани. Не случайно Константин има три идеи за нова столица - Сердика, Византион и възстановяване на Троя. Но след изчезването на Троянският залив, тази велика идея е невъзможна. Лично на мен не ми е известно в Северозапада да има гетски селища, ма кой знае.
   2. Нема нищо случайно в "демократичнио" отстрел на Северозападо. Промишленост и селско стопанство съсипани за броени години. Може би най-масовата миграция в страната. Безработица, откровен глад на места, затваряне на училища и безпътица. Това е тъжната картина. Какво по-нормално от това ората да се отрекат от боговете?! Аз имам нещо като теория защо Северозапада е в десетката на мишената, ма това е друга тема...
   3. Юлиан не е единственият, който разглежда християнството като перфектната "анестезия" за възцаряване на юдеизма. Такива са още Сенека, Николо Макиавели, Едуард Гибън и др.
   4. Аз нищо по-различно не предлагам от усилията на Павката. Той го е формулирал добре - знанието за Историята е самочувствие и сила. Единственото, за което се боря, е да си подредим Историята не само в частта на българите, но и тази за Трибалите, Дарданите, Траките и т.н. Но не като изчезнали народи. Да си приберем вождове и герои, които чакат вече хиляди години и да кажем от къде произлизаме. Българите са едва на четвърто место в гените ни... Отрязана в 681 г. лентата на Историята е неверна и безкрайно лесно манипулируема. Надеждата ми? Това са милионите деца, които беха демократично изгонени. И интелигенцията, която остана и отказва да бъде политически покорна. РИМ Враца е чудесен пример ( Калето в Мездра, макета на Вратцата, Валве - Дано един ден да бъде реставриран, като Трибалската Троя).

   И те така те...:-)

   Здраве на теб и Фамията! Сирмиус.

   Изтриване
  7. "Единственото, за което се боря, е да си подредим Историята не само в частта на българите, но и тази за Трибалите, Дарданите, Траките и т.н. Но не като изчезнали народи. Да си приберем вождове и герои, които чакат вече хиляди години и да кажем от къде произлизаме. Българите са едва на четвърто место в гените ни."

   Абе Сирмиус ти нещо си се объркал , осъзнаваш ли какви ги дрънкаш ?

   Изтриване
  8. До Сирмиус

   Женко врачанска! Благодаря ти за сърдечното послание!
   Струва ми се, че си много по-вътре в историята от мен. С такъв възторг говориш за прадедите от нашия регион. Това крие обаче риска да се заразим от македонската болест – сепаратизма. Павел често ни е предпазвал от тази фатална склонност. Аз се гордея, че съм българин, защото където и да съм бил по света откривам следи от потомци на прадедите ни. Скоро се отбих от магистралата при град Бергамо в Италия, за да издиря къде аджеба е това селище БОЛГАРЕ (и в нашия край по старому „е“-то образува мнжественото число). Трудно стигнах до градчето само със спомени от картата. Чисто, уредено градче, в което за името напомняха болшинството от покривите, четирискатни, български покриви. Кой знае колко века са минали от основаването му...
   Перфектната анестезия за възцаряването на юдаизма е либерализмът и глобализмът, а не християнството. Не можеш да коментираш нещо, с което не си запознат.
   Бъди здрав и ти, и близките ти!

   Изтриване
  9. До Димитър Димитров - ДЗ.
   Митко, приятелю, абсолютно точно си поставил проблемите пред Историята. Респект! Логиката е закон. Аз бих само добавил и народните поети историци ( по добри от тех е немало на времето) - Омир, Вергилий, Ливий.
   Т.н. "православие" е катастрофа. Примерите ти са точни. Русия има огромни ресурси, другите държави са бананови републики. Има ехидни "православни патриоти", но по правило те са далече от гетата на Бг, нежни емигранти...Сирмиус

   Изтриване
  10. До "Жено Врачанска"

   Всичко се знае, Бако. Надека са фанале блъгаре, траки или мизийци. В датье и цифре. Ма затва пише Павката, но не и официалната история. Понеже се не знае утре кой ша е губернатор... А ти ми се не праи на врътоглаф...:-) Юлиан, Сенека, Гибън и Макиавели не са и чувале за "глобализъм". Оно никак не е трудно да видиш надека връиме смирени, покорни, свещопалещи, свеопрощаващи.

   Поздрави. Сирмиус.

   Изтриване
 26. Не мога да схвана само едно - това било тюркско, онова било иранско, другото било гръцко, о,о,о някои неща били ...руски, а колко немско има в нас, щот нали готите били немци , нищо, че не са го знаели, пък били и на Балканите. Какво значение има в крайна сметка, че авторите, като Йордан напр., изрично ги разграничават от немците / както ние ги наричаме / Важното е, че днес така им викат.Ставам сутрин, гледам монголец, на обед - иранец / такъв един смугъл /,някъде из дълбините ми изплува гърка,но пък руската душа е безкрайна, Боже, викам си, та аз съм германец! Това само вечерта разбира се, защото сутрин, нали вече казах, съм монголец / може и от пийване да е /. Цялата тази накратко описана конструкция показва нейната абсурдност. Има ли Българи, задава си логичния въпрос всеки, които има останало нещо в главата си! Тези хора пишещи дивотиите в днешните а и по-раншните ни учебници, тези които градят къщата на Българската история, откъде черпят тази информация ? Кой непрокопсаник може да бълва подобни глупости ? Тези всичките не знаят ли, че всяка наука трябва здраво да е стъпила на основата на една друга, много важна наука, неподвластна на манипулации - Логиката. Думичките ни в езика, гледам съответстват на повечето познати ни думички на т.нар. траки но ние, видите ли, нямаме общо с тях и не сме траки. Някой от тези, твърдящи това, давал ли си е сметка как се променя езика на един народ, например синтаксиса / структурата /на този език, подчертавам - структурата, т.е. начина на мислене и изразяването му чрез слова, думички и тяхната подредба.Значи седиш си, ей така, ореш там, сееш, обаче се явява грък и ти хоп в миг взимаш синтаксиса му, щот си взел да мислиш, като него! Браво учени, хвала Ви ! От години чета Спароток, напълно съм съгласен с него. Чета и Асен Чилингиров. Има и други хора, които казват истината. Ужаса на отричащите истината е изразен в коментарите им, просто да се побъркаш, като ги четеш, то са хули, то са подигравки а къде са Ви аргументите дами и господа / понеже сте анонимни /, как Аспарух от тюрк, според предишните Ви теории, стана иранец. Покажете, къде сте сгрешили та стана тази трансформация или просто - хоп и стана иранец. Аз пък ще Ви кажа, че Аспарух е Българин и ако не той лично то целия му род е от тук - Балканите - информация за това дал господ, Ганчо Ценов я показва, Асен Чилингиров, Раковски, Спароток я показва. Как ще определите цялата тази информация Господа, как? Архаизми може би, неосведоменост / в древните автори / Каква е вашата информация, от къде я черпите, къде провидяхте всичките дивотии, с които промивате мозъците на съвременните Българи но и на по - старите от недалечното и по-далечното ни минало. Чета, щели да отпаднат от учебника по литература произведения, като " Хубава си моя горо ", отпаднало било " Родна реч " и други сакрални за Българина произведения. Слушам една учителка, с ужас казва, че се опитват да подменят народностното ни съзнание, да ни наложат някакво друго. Жената беше в ужас. Питам се, драги " Учени " вие съзнавате ли какво вършите ? Единственото ми упование е на хора, като Спароток, които се явяват днешните ни Будители. Да драги ми " Учени " не вие а тези " Непрофесионалсти" са будителите ни !Срамните страници в историята, понякога остават, като познание, само за тясно специализиран кръг от научни работници, е вие днешните ни "учени" историци ще останете, като познание само на бъдещите тесни специалисти.
  Бъди здрав Павле с уважение Димитър !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се коси толкова, Димитре! Тя, работата, е ясна – учителката, която споменаваш си е казала истината! А колкото до извращенията в образованието, поинтересувай се за произхода на сегашния министър и ще проумееш на чии интереси служи! Но какво пък толкова – не виждаш ли, че същите тези сили вече успешно започнаха с ислямизацията на цяла Европа – какво значи тук някаква България ?! ...

   Изтриване
 27. Драги ми Митко, с риск да се повторя, защото това сравнение съм го давал някъде из този блог, щом толкова величаеш непрофесионалистите, като ти се развали компютъра извикай някой мургав хамалин, непрофесионалист да ти го поправи, а като те заболи сърцето не отивай на кардиолог, иди на някой непрофесионалист да ти го излекува.
  Бъди здрав Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
 28. Павка,
  сетих се нещо много важно. Какво ще кажеш да пишеш на Симеон Сакс-кобург-готски, и да си смени фамилията на Сакс-кобург-ГЕТСКИ. Да не ми се понемчва, а да вземе да се потракийчва. Щото, ако изходим от твоите сиреч Ганчоценовите, заключения готи=гети, то фамилното му владение, градчето Гота, всъщност е Гета. Това съвсем сериозно ти го казвам! Излиза, че ние си имаме истински тракийски владетел...Еха!
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абре „Хаджи Иванчо“, ти си бил голяма драка !
   Дали си „хаджи“ – не съм сигурен, пък и не е толкоз важно, но че си „Иванчо“ и то точно правнук на знаменития бакалин „Иванчо Йотата“ от „Чичовци“ на Иван Вазов – за това има голяма вероятност ! Вазов ни го представя „с ИСПОЛИНСКИ НОС (много знаменателно) и гполямо честолюбие. Тури барем едно фото в нета, та да разберем с кого си имаме работа. Защото както е тръгнало, ясно е че скоро няма да се отървем от тебе ...

   Изтриване
 29. Господин Серафимов, ако може да не допускате разни уминици като хаджи иванчо, които само разводняват темите с глупостите си, никой не го интересува какво мислят и никой не иска да има чете опитите за сложни изречения! Благодаря

  ОтговорИзтриване
 30. Павка, моля те не се представяй за анонимен. Спускай цензурата и ме изритвай от блога си като не се харесвам на теб и клакьорите ти :) А и отдавна съм се зарекъл да не споря с фанатици
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. хаджи иванчо, не говори глупости, ако ти коментираш под псевдоним, това не означава, че други хора нямат смелост да представят вижданията си открито.

   Изтриване
 31. Искам да зарадвам хората в блога, а и теб Спорчо, мислех да го премълча, ама щом хората ме определят като "голяма драка", решил съм да ги опровергая. Все пак съм културен човек. Утре ми е последният ден от отпуската. И утре мислех, между некоя друга биричка(тъмна разбира се, щото не е сезона на светлата) да пусна некое коментарче, ама айде ша въ пожаля.
  До нови срещи, некъде през август, когато пак ще изляза в отпуска.
  Хаджи Иванчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. хаджи иванчо, не се ли усещаш, че ставаш за смях? Ти определяш писанията ми като фантастика, а читателите ми като фанатици, но не е ли доста глупаво от твоя страна да си губиш времето с фантасти и фанатици? Никой нормален човек не би го направил. Твоето поведение рефлектира действията на платен трол.

   Изтриване
  2. Иванчо,

   Ти все пак се оказа възпитан човек с обещанието си да не се натрапваш повече с „ерудицията си“. Това е един сериозен блог и всеки непреднамерен, аргументиран критик е добре дошел. Но ако имаш намерение и за в бъдеще „между две бирички“ да се изхождаш тук с „някое коментарче“ моля те не го прави, защото започва много да мирише...
   Разчитам на твоето джентълментство!

   Изтриване
  3. Припомням си аз работите на Христо Ботийов и се натъквам на нещо интересно - едни стих, който осмива фанариотите и обяснява откъде хаджи иванчо е почерпил вдъхновение за псевдонима си:

   "Ой ви вазе, баш папазлар,
   я клекнете пред господа,
   лейте сълзи и молете,
   да не земат България...
   Изгубихме Влашка земя,
   изгубихме Русията,
   изгубихме Сърбията,
   няма вече хляб за назе..."
   Отговаря баш папазът:
   "Я не бой се, мое дяче,
   дорде ни е Хаджи Иван,
   що му казват ефендия;

   http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=3178&Level=2

   Изтриване
 32. Трябва да те разочаровам! Не съм платен трол. Просто се забавлявам :) Ако бях такъв щях нонстоп да вися в блога ти, за да си заслужа парите
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако се забавляваше, нямаше да изпадаш в истерия и да ти излиза пяна на устата :)

   Изтриване
 33. Спароток,
  мислех да не влизам изобщо днес, но правя само едно изключение заради Димитър Димитров-Д3, който си е позволил в беседа със Сирмиус да ме оплюе по-нагоре в коментарите. Спаро, коментарът ми не е насочен към теб, а към Димитърчо.
  Драги Димитърчо Д3,
  дълбокомислените ти слова ме изумяват! От къде се взе такъв словесен теч от теб.
  Питаш ме колко били немските рудари заселени край Чипровци. Не знам, не мога да си измислям цифри, но те трайно присъстват около 2 века, а някои изследователи говорят за 3 в. в османските документи, а и в някои западни документи на католическата църква. Което ще рече, че щом им се обръща внимание едва ли са били шепа хора. Освен това са били концентрирани в определен район и там си стоят дълго време. В този район днес няма нито един германски топоним или хидроним. Но това не ни дава основание да кажем, че ги е нямало и документите лъжат.
  В спора ми по викингско-руския въпрос, чудесно знаеш, че ви цитирах и археологически изследвания доказващи скандинавците в Киевска Рус. Единственото, което забравих да ви кажа, е че единодушно изследователите твърдят, че това са богати погребения, на аристокрация. Повесть временны лет си е извор, макар и малко приказен. Той обаче се потвърждава от други византийски източници, не само Конститин Багренородни, но и Скилица, а и арабските извори. Как да кажеш например, че обсадите на Константинопол от варягите с техните кораби са измислица в Повесть временных лет, като и византийците си признават за тях, а и арабите ги допълват. Спорът е единствено колко са били на брой обсадите, 2 или 3. Повесть временных лет съдържа някои, чисто легендарни работи, но това е работата на изследователите, да отсеят истината от лъжата. Ако считаш, че този източник е изцяло неверен, то непременно трябва да зачеркнеш Херодот и маса други антични и средновековни автори, които не малко послъгват. А що се отнася до Константин Багренородни, когото ти наричаш фалшификатор, ти припомням, че той бе цитиран неотдавна(виж по-нагоре) като източник от самия Спароток, когото ти считаш за авторитет.
  И още нещо за Лихачов, когото много уважавам, защото бе истински приятел на България, той, както и дъщеря му, също голям изследовател наистина имат критики върху определени извори, но те НИКОГА не са отричали изцяло тези извори. Напротив, те считаха че трябва да се черпи информация от тях, но след внимателен анализ.
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно анализ, не само внимателен анализ, но многофакторен, комплексен анализ на събитията и процесите предлагам и аз, разширявайки го до степен на формализация.
   Причината да няма немски топоними явно се корени в това, че техният брой


   Анализ, но не само внимателен анализ, а многофакторен комплексен анализ, разширен до степен на формализация.
   Защо няма останали топоними от немските рудари? Явно техния брой, съотнесен към числеността на местното население в продължение на тези "3 века", е бил незначителен или престоят им по тези земи е бил много по-кратък. Затова няма топоними, а и не е известно някой да е сменил топонимите по-късно. Какво оплюване има тук?
   За Константин Багрянородни, добре, нека да го нарека "главен редактор" през ранното Средновековие, нека не е "фаршификатор". Известна е неговата дейност, "преразказване" на оригиналите,тяхното унищожение и заместването им с "редактираните" ръкописи. Защо унищожение, а не съхранение? Какво се скрива с това? Не е ли истината? Как ще го наречем, е въпрос на терминология и на малко емоция, която трудно мога да избегна четейки "историята" ни. Все пак коментарът не е научно съобщение, където за емоциите няма място.
   За "Повесть временных лет". Известен похват на манипулаторите, измамниците и лъжците е да обработят своите жертви с тривиални, очевидни и маловажни истини. В подходящия момент, те подхвърлят своите лъжи, които лековерните жертви приемат за истина. Ако бях Димитърчо, може би щях и аз да се хвана, но дядо Димитър няма зор да вярва на никого, проверява всичко сам и не вярва на авторитети, даже ако са с божествено родословие.
   Та драги Иванчо, какво да правим и източник, в който има много неистини Да, можем да отсеем с голям труд някои вероятни истини, но като цяло източникът ще бъде съмнителен, въпреки истините в него. Затова работа на Спароток изисква много усилия и затова си струва човек да пропусне анализа на малковероятни събития и факти, защото никой не е безсмъртен и няма неограничено време.
   Димитър Димитров-Д3

   Изтриване
  2. Ето как съм отново предизвикан да вляза в блога, макар че се старая да си държа на думата, още повече, че вече съм на работа и нямам време.
   Димитърчо,
   Пак трябва да се повторя, че саксите или сасите не са били шепа хора, иначе как да си обясним че им се обръща внимание в османската и западната документация. За да стигне случаят до султанската администрация, да се прави заселването им с разрешение на държавата и два века после папските емисари да ги вълнува съдбата на тези хора, явно никак не са толкова малко.
   Сега по отношение на изворите. Ти явно мислиш с днешни категории за старинните писания. Преди много векове е било нормално да се пише по извъртяно, малко приказно, на места силно религиозно и т. н. Ако имаш забележки към, Повесть временны лет дай да видим нашите си бълг. извори. Ами Именника на българските канове/ханове! Ами там някои представители от владетелите живеят по 300, други по 200 години. Ами българските извори относно завладяването на редица крепости от османците. Там неизменно присъства някой предател. Ако прочетеш, никоя крепост не пада от само себе си, или понеже просто османците в този момент са по- силни и по- многобройни. Все присъства неизменният предател. А един от книжовниците ни пък казва, че Търново паднал, защото "хората в столнината изпаднали в много грехове", сиреч греховно разложение и Бог им изпраща същото като при Содом и Гомор. Ами извора, в който се говори, че княз Борис като видял изрисувана сцена на Страшния съд се стреснал и решил да се покръсти! Давай да зачеркваме всичко наред! Ама да почнем от Херодот, някой го беше казал по-нагоре, как 300 спартанци задържали 2 000 000 перси! Но както ти казах и преди - любимият ти авторитет Спароток цитира и Херодот и Багренородни, така че ще ти бъде трудно да ги зачеркнеш :) А това че в Повесть временных лет редица неща се потвърждават както от археология така и от други неруски извори, много не те интересува или просто не ти е удобно. А щом някои неща се потвърждават, значи има истина в него. Просто трябва да се открие. Не си мисли, че Нестор си е фантазирал, ползвал е и оригинални документи и по-стари извори. Сахаров го доказа преди доста време като сравни някои сведения и с византийски и с арабски източници. Лихачов имаше предвид именно подхода на Сахаров, за подробен анализ. Никой не е отрекъл стойността на Повесть временных лет, так че не се пъни чак толкова.
   Хаджията

   Изтриване
  3. Ако само се забавляваш, тогава защо реагираш така остро на бележките на хората спрямо теб? Изсмей се и толкоз...
   Що се отнася до предателите, които отварят крепостите е нещо обикновено в епохата на средновековието IX - XV век. Трябва да се четат повече автори. Ето, в момента чета книга за завладяването на област Сирия в Мала Азия по време на Първия кръстоносен поход - от края на XI до XII век. Почти всички крепости са завладени от франджите (кръстоносците) чрез предатели мюсюлмани. Така че може да се вярва на летописите ни за падането на България под турско. По това време разложението в морала у нас е стигнало до нивото от времето на "Декамерон".

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  4. Е щом по този елементарен начин си обясняваш нещата хвала на тебе "изследователю"!
   Хаджията

   Изтриване
  5. Като не си толкова елементарен, посочи кой известен историк е дал висока историческа стойност на "Повесть временных лет". Всички до един определят нейната поетическа и културна стойност. И никой не отрича нейното значение в развитието на руската литература и култура.

   АКК

   Изтриване
 34. Павле, здравей брате!Четох едно пророчество на леля Слава, че в България се е родил, преродил по точно или най точно е дошъл цар Давид за да помогне на българите в този труден момент на погром и ново заробване /предстоящо/ от Турция. Та Давид ще ни поведе в духовно извисяване и ще изпълним мисията си с негова помощ. Давид ще стане според леля Слава най видния европейски водач и всички народи него ще гледат.Та смятах, смятах и долу горе към 30-40 годишен трябва да е ако не се лъжа. Знаеш ли Павле откога се оглеждам за този човек, този водач, за да знам за какво да положа душата си за род и родина? знаеш ли нещо по въпроса?
  Трудна работа брате, уморих се от шовинизма, простотията, злобата, омразата на новите-стари властници срещу народеца ни светъл. Все още не готов българина да заеме полагаемото му място на просветител, какъвто повечето пъти е бил, ама скоро ще е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано, ама надали! Може, ако се върнат поне 500 000 до милион от просветените българи, които напуснаха България и работят за просперитета на другите народи. Дано скоро дойде този период, подобен на VII век, когато българите се завръщат в прародината си и я освобождават от тези, които са завладели започнали да претопяват местните им братя по кръв.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  2. Каквото е било пак ще бъде! Да не забравяме, че българските емигранти внасят повече валута в България отколкото чуждестранните инвеститори.

   Изтриване
 35. г-н Серафимов, много ми се иска да добавя още нещо ценно към статията ви за великия ни освобдител Аспа-рих
  http://e-vestnik.bg/12688/mitko-stankov-napravi-senzatsiya-otkri-na-targ-v-nyu-york-zlatna-moneta-na-han-asparuh/
  Дано не разводнявам.
  Поздрави и крепко здраве!

  ОтговорИзтриване
 36. ирена янчева9 юли 2016 г. в 15:55

  Здравей, Павеле ! Една кратка добавка: и до днес ние употребяваме старобългарската дума за бързина / бързо - спешно, спешен; а рухо ( дреха, покритие ) се е ползвала и през Възраждането. До скоро !

  ОтговорИзтриване
 37. А думата "исба/изба" дали не старо наименование на "конюшня"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам представа, думата изба е проблематична и за лингвистите.

   Изтриване
 38. Тия работи малко като гледане на кафе ми приличат.

  Като гледам обаче колко имена е имал самия Аспарух, не било ясно каква е титлата му, колко сина имал Кубрат, годините им на раждане, смърт и придвижване са били противоречиви, ми се иска да запитам някой по-знаещ какви са твърдите доказателства, че този Аспарух и сина Исперих на Кубрат са едно и също лице?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дайте дефиниция за доказателство и уточнете каква подготовка имате, за да можете да прецените дали нещо е достоверно, или не.

   Изтриване
 39. доказателство - Факт, довод, който се привежда в полза на съществуването или на истинността на нещо
  Имам висше образование с изучаване на доста математика и бих добавил, че едно доказателство би трябвало да има и една сериозна вероятност за да има някаква стойност.

  Та въпроса ми като дилетант в историята е "какви са първичните източници и стойностни доказателства, че Аспарух и сина на Кубрат - Исперих са едно и също лице?"

  ОтговорИзтриване
 40. Въпросът Ви е доста странен, та аз съм дал съвсем точно какви са най-ранните източници, в които се съобщава за името на Аспарух.

  Ето какво съм представил: " За Аспарух са писали хроникьорите Теофан Изповедник и патриарх Никифор. Също така има споменаване и в “Ашхарацуиц” като Аспархрук. В “Именника на българските князе” срещаме формите Исперих и Есперих, а в един средновековен апокриф нашия стар владетел е наречен Испор цар."

  Другият странен елемент във въпроса Ви е това - "Аспарух и сина на Кубрат - Исперих са едно и също лице?"

  Обърнете по-голямо внимание на написаното от мен. Теофан и Никифор предават името Аспарух, като се уточнява, че Аспарух е трети син на Кубрат.

  В Именника, преди Аспарух има двама владетели - единият е Безмер, а другият е Курт. Като се има предвид, че този Курт е управлявал 60 години, той е най-добрия кандидат за бащата на Аспарух, но в случая е представен с по-различно име, което не е нещо необичайно. Името на Кубрат е представяно също като Кроват, Кетрадес.

  За Аспарух се казва, че е напуснал държавата на баща си по времето на Константин Погонат. Имайки предвид, че в Именника, преди Тервел е Исперих, т.е. човек, който е живял по времето на Константин Погонат и е от същия род както и Курт, то е съвсем логично да се приеме, че Исперих и Аспарух са едно и също лице.

  Ваше право е да отхвърлите доводите ми, но на свой ред аз ще поискам доказателства относно това, че Аспарух и Исперих не са едно и също лице.

  ОтговорИзтриване
 41. Аз не се заяждам, а просто търся отговор. Всичко ми се струва крепящо се на тезата на проф.Златарски
  http://www.promacedonia.org/vz1a/vz1a_b1_1.html казващ, че Никифор и Теофан "се явяват също еднички извори за историята на Исперих". И Никифор и Теофан са набори родени в Константинопол в една и съща година - 768-ма и какви са източниците им никой не знае, но вероятно е един.
  1.Аспарух е на гръцки и арменски, а на родния му език се казва е вероятно "Исперих". Ако е така е повече от тъпо да търсим какво е Аспарух, тъй като първо никой не си избира име според това как го наричат в друга държава и второ не е необходимо Аспарух да значи каквото и да е. Интересно е само дали името Исперих е забелязано и на друго място в съответния етнос.
  2.Съвсем възможно е да говорим за двама съвсем разлини човека. Няма как Кубрат да е починал 642, а Аспарух да е роден 640-та и да е 3-то от 5 деца. Гледам из интернет са нагласяни датите за раждане, смърт и придвижване и на двамата по какъв ли не начин за да ги напасват. Някои казват, че и титлата "хан" я няма никъде написана при нашия владетел. Събират се доста аргументи, че това са различни лица - име, години, титла. А сходство в думи винаги може да се намери. Трябва по-сериозно доказателство за връзка, която не намирам на интернет и май няма нищо повече от няколко думи на Никифор и Теофан, че българите дошли от някъде си, не казали и къде точно, ами сега професионалните ни историци се чудели за мястото.

  ОтговорИзтриване
 42. Аспарух е непотвърдена "личност". Освен Теофан и преписвачи (+монаха Сукри от арменското радио, който открил нечуван и невиждан до тогава (~1886г) ръкопис на Хоранаци, който всъщност не бил негов ... и т.н.) - никой друг не знае за него. Е, естествено и допълнението към библейската история на асирийците, днес по-известна в "нАучните" "ни" среди като "Именник...".... "Неговите" (на Аспарух) "българи" - още по-малко са "потвърдени" (най-вече - археологически). "Докарвай"-те си българи от където Ви-ти се прииска, това няма да промени ФАКТА, че наименованието българи се е появило ТОЧНО ТУК, на земите на Балканите, и то далеч преди 681г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Аспарух се среща в четири различни извора, а това, че името е споменато във няколко варианта показва, че няма черпене на информация от един и същи извор.

   Защо Аспарух да бъде измислян от някого, с каква цел?

   Изтриване
 43. И редица други ИРАНОВЕДИ ей така АКСИОМАТИЧНО приемате иранците като стандарт непроменен в хилядолетията и непоклатим самосъздал се преди седемдесет и седем милион године!? Някой седнал ли е да каже какво представляват персите? Ако се зарови човек старателно и проследи ей така най-лаически ще стигне до извода че днешните иранци са придобили по бял вид по мъжествени черти, станали са по-добри войници, тъкмо защото там във вековете и хилядолетията пред Христа многократно са нахлували траки. Там климата не винаги е бил пустинен. Казват че е бил изключителн благоприятен за живеене и земеделие, топъл и влажен климат. В такъв климат винаги живее народ който не умее да се бори. Значи този народ винаги става плячка, а траките са известни като отлични войни. Ето как изнежените древни иранци са се смесили с траките и са станали по-бели и по- мъжествени. По същия този начин културата и езика им са се обогатили с тракийски слова. Това в най-общ план твърдят Цани Гинчев, Никола Йонков Владикин и доста други български изследователи. Някак си недостоверно звучи тезата ви за самосъздалите се стари преди седемдесет и седем млн. години българи и също толкова стари перси. Пеласзгите са говорили език който е близък до черковнобългарския- виж възгласа на атиняните при Дионисиевите празници, ние сега говорим готския(гетския) български диалект.

  ОтговорИзтриване
 44. В книгата "Приказки от 1001 нощ" се говори за гигантската птица Рух. На еврейски език руах означава душа. На български език Исперих буквално се разбира крило "из перата" или "от перата" на Божествената Душа, Божи пратеник.

  ОтговорИзтриване
 45. Това, че толкова много хора у нас се интересуват от Истинската ни Древна История е прекрасно! Но, нека да използваме хора, които познават Древни езици, за да не са голословни споровете за тази или онази дума в постинга! Древни езици означава: Коптски, Арамейски, Финикийски - Тракийски Диалекти, както и Международния Търговски Средиземноморски и Европейски език, който е бил даден на Данайците /наречени в Лъже Историята Древни "Гърци"/. Санскрит и Старо Арабски и Латински също е добре да се знаят!Раковски и Проф.др.Ганчо Ценов не случайно са знаели по 5 - 6 езика на времето! Когато знаем, кои букви са били замествани от Данйците/циганите мигрирали от Африка/, можем да възстановим истинската дума, на която търсим произхода и смисъла. Иран НЕ съществува по това време! Какъв е бил Езика на Бактрия - Балх - Балхара, кой може да каже днес?! Кога първите Траки отиват там? Колко хиляди години преди Христа? Как днешна Индия е получила Ведите и Древните езици Санскрит, Брами и Урду...някой от вас знае ли? Като се казва, че в Древността Веда е била по цялата Земя а не само в Индия, какво означава това?!Защо истинското име на Вавилон е било Бабилон? Истината е, че името на Аспарух няма нищо общо с коня! Надявам се, че в близките няколко години да излезе книга с Истинската Древна История на Европа и Трако - Болгарите от преди идването на Аспарух под Дунава!Истинската История иде и никой не може да я спре! - Беинса Дуно. Успех на всички търсещи Историята на България! /В древността т.нар. "Юдейски" племена са говорили на Арамейски!/Кой познава добре Митологиите на: Траките, Бабилон - Шумеро-Акадите, Египет, Рим, Данайците - Лъже древни "Гърци"/Друидите, Скандинавия,...?! Някой от вас да е търсил или да е чувал за Историята на Цар Симеон?! Една от най ранните : Библия Бесика е писана на Бохарски ез.също Тракийски диалект?! Спароток рови, търси и намира интересни факти и истини за Древната ни История не случайно "пропускани" и скривани от някои Лъже Историци и Чужди "Медии" у нас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проблемът е в това, че Балх никога не е носила името Балхара. Индийците ползват името Bahlika, а арабите ползват Umm Al Belaad, самите бактрийци наричат себе си βαχλο.

   Името Балхара първоначално е чуждото, арабското представяне на валабхаража, което по-късно бива възприето като име на царство. Балхара се намира в Южна Индия, не в Северен Афганистан.

   Изтриване
 46. Аспарух е непотвърдена "личност". Освен Теофан (Единственият източник, на който се опират историците е Теофан и на когото почти никой сериозен историк не вярва. Но той говори само за Кубрат и неговите петима синове. )и преписвачи (+монаха Сукри от арменското радио, който открил нечуван и невиждан до тогава (~1886г) ръкопис на Хоранаци, който всъщност не бил негов ... и т.н.) - никой друг не знае за него. Е, естествено и допълнението към библейската история на асирийците, днес по-известна в "нАучните" "ни" среди като "Именник...".... "Неговите" (на Аспарух) "българи" - още по-малко са "потвърдени" (най-вече - археологически). "Докарвай"-те си българи от където Ви-ти се прииска, това няма да промени ФАКТА, че наименованието българи се е появило ТОЧНО ТУК, на земите на Балканите, и то далеч преди 681г.
  Сребърния орел от с. Вознесенка, Украйна, на който някои побързаха да разчетат монограма като ЕСПОР (Есперих/Аспарух). Само че този монограм съвсем ясно се разчита като ПЕТРОУ (Петру -"На Петър"). За сравнение вижте монограма на печата на митрополит Петър (6-7 в.) от колекцията на Дъмбартън Оукс, Вашингтон, който е идентичен с този на "сребърния орел на Аспарух", но на обратната страна пише "митрополиту" (μητροπολίτου).
  "Орелът на Аспарух"-това е римски орел, типичен късноримски легионерски знак-аквила, с печат на префекта на Константинопол! Единствено той е имал право да удостоверява инсигниите в ИРИ и то с печата си! Дори и попските печати са били набити с"подписа" на префекта. Бил е втори по ранг след Императора в империята!
  https://www.facebook.com/flavius.kanas/posts/163449944298200

  Редица ИРАНОВЕДИ ей така АКСИОМАТИЧНО приемат иранците като стандарт непроменен в хилядолетията и непоклатим самосъздал се преди седемдесет и седем милион години!? Някой седнал ли е да каже какво представляват персите? Ако се зарови човек старателно и проследи ей така най-лаически ще стигне до извода че днешните иранци са придобили по бял вид по мъжествени черти, станали са по-добри войници, тъкмо защото там във вековете и хилядолетията пред Христа многократно са нахлували траки. Там климата не винаги е бил пустинен. Казват че е бил изключителн благоприятен за живеене и земеделие, топъл и влажен климат. В такъв климат винаги живее народ който не умее да се бори. Значи този народ винаги става плячка, а траките са известни като отлични войни. Ето как изнежените древни иранци са се смесили с траките и са станали по-бели и по- мъжествени. По същия този начин културата и езика им са се обогатили с тракийски слова. Това в най-общ план твърдят Цани Гинчев, Никола Йонков Владикин и доста други български изследователи. Някак си недостоверно звучи тезата ви за самосъздалите се стари преди седемдесет и седем млн. години българи и също толкова стари перси. Пеласзгите са говорили език който е близък до черковнобългарския- виж възгласа на атиняните при Дионисиевите празници, ние сега говорим готския(гетския) български диалект.
  Така към сегашния момент, макар че средноазиатската хипотеза все още е в учебниците в средния курс и университетите, много от учените вече поддържат официално алтернативна хипотеза за ираноезичие на „прабългарите” с произход от Прикавказието.
  Тази иранска хипотеза обаче също страда от липса на всякакви доказателства. Построена предимно на пожелателни етимологии на „прабългарски“ думи, иранската хипотеза изглежда даже по-зле обоснована и от алтайската, която има претенции да замени.
  Навлизането на популационната генетика като помощна наука на историята не донесе позитиви и за двете хипотези.

  ОтговорИзтриване