26.01.2016 г.

ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕТО ОРФЕЙ


За Орфей - великия тракийски певец е изписано много. Приписвани са му даже свръхестествени качества, някои стари автори твърдят, че омагьосвал хора и зверове с музиката си, можел да пречисти някого от извършени грехове, да излекува болест и премахне проклятие.


 http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/thracians-orpheus-myth.jpg

Диодор Сицилийски разказва за пътешествието на Орфей в Египет. Аполон Родоски го прави важен участник на мисията на аргонавтите. Алкидамант го нарича създател на азбуката, учител на Херакъл и просветител на хората. Вярва се, че бащата на Орфей е тракийския цар Оеагър, а като майка е посочена музата Калиопа. Някои автори причисляват легендарния певец за към киконите, а други като Плиний Стари към ситоните, а има и такива, които го смятат произлизащ от пиерите, властващ над одрисите и т.н.Определени стари летописци разказват, че в храм на бог Дионис намиращ се в планината Хемус (Стара Планина) ca се пазили плочици с орфееви писания. В други предания научаваме, че Музайос негов син, който е бил отговорен за посвещенията в Елевзийските мистерии в Атина. Като място на гробницата на Орфей са споменати Диум и Либетра.

Повечето легенди разказват, че менадите на Дионис причиняват смърта на мъжа с вълшебен глас, но има и друга, доста по-различна версия. В нея се разказва, че не жриците на бога на екстаза са виновните, а мълнията на бог Зевс. Гръмовержецът бил разгневен на благородния тракиец за разкриването на мистериите и даване на знания на хората. 

Трудно е да се определи кое от преданията е най-близо до истинската история, все пак става дума за събития, които са от преди повече от три хиляди години. Едно обаче е сигурно – синът на Оеагър и Калиопа е бил забележителна личност иначе не би оставил такъв силен отпечатък след себе си. Обаянието му е било толкова силно, че ранните отци на църквата наричат Христос втори Орфей.

В миналото бяха правени доста опити Орфей да бъде представен като грък въпреки, че тракийския произход на цар Оеагър и музата Калиопа изобщо не може да се оспори.
Езиковедите знаеха прекрасно, че лични имена с наставка –eus (Orpheus/Ορφευς) не са гръци по произход, това на попречи на доста спекуланти да си съчиняват на воля.

Днес, макар тракийската принадлежност на Орфей да се оспорва само от фанатици, все още се водят дискусии по отношение на значение на името му. Версиите са много и се отличават значително една от друга. Някои като Шантрен търсят връзка между гр. ὀρφανός-сирак и лат. orbus-лишен от. Това е предложено във връзка с факта, че тракийския певец загубва жена си, т.е. лишен е от нея. Евридика е ухапана от змия и умира.

Проблемът тук е, че загубата на съпругата е събитие от времето когато Орфей е в зряла възраст, а името на даден индивид се дава при неговото рождение. В такъв случай значението сирак, осиротял, лишен от,  не е на място.

По-странно предложение дава Вл. Георгиев. Макар почти всеки да е приел факта, че името Орфей не е гръцко, лингвистът смята, че то може да се свърже с гр. ῤαψωδός-рапсодия, някой зашива в едно стихове, тогава, разглеждайки това виждане Шантрен предлага за основа гр. ῤάπτω- зашивам, съшивам, съединявам. Уповавайки се на микенската лексика Адриан Поручиуч доказва, че тази версия не може да се приеме.

Поручиуч представя мненията на Покорни, Клуге, Фасмер и др. които свързват името на Орфей с понятия като работа, наследство, роб, детеArbeit, Erbe, раб, роб, ребëнок. Поручиуч добавя също и санскр. árbhasмомче, малък, като набляга на това, че надежна етимология може да се получи от ведическата дума Rbhu и слав. раб, робТози автор търси връзка и с ползвания от Българската Православна Църква израз раб Божий, давайки паралел с гр. δουλος Θεου и лат. servus Deiраб Божий.

Смятам, че Поручиуч се е стигнал най-близо до истината. Орфей/ Ορφευς  e гръцкото предаване на едно древно име, в далечното минало то е звучало по-различно. Най-близко до Орфей е древномакедонското и тракийско име Арабей /Arrhabeus. То е носено от пълководец от войската на Александър Велики, принадлежало е и на няколко благородника от средите на траките линкести.

В древността линкестите са обитавали земите около Преспанското езеро. На изток от тях е земята на роднините им пиери, а и свързаните  с легендите за Орфей Диум и Либетра.В справочник за древността създаден от П.Бейл, Дж. Бернард, Т.Бърч, Дж.Локман и др. срещаме интересно сведение. Споменат е владетел на линкестите Арабей /Arrhabeus като е казано също, че той е дядо на жена с име Евридика. Ясно е, че това не е съпругата на Орфей понеже става дума за доста по-късен период. Важното в случая е това, че в същия регион, в който е живял легендарния певец срещаме както името Евридика, така и Арабей.

Смятам, че тракийскито лично име Арабей /Arrhabeus е само вариант на Орфей/ Ορφευς, което в тази си форма е само един гърцизиран вариант на палеобалкански антропоним. Изконното, правилното име на Орфей е било по-скоро Орбуш, колкото и странно да звучи това.

Значението на Орфей//Орбуш е потомък, момче, малък, малчуган, това е и значението на българската дума раб.

Езиковедите смятат, че раб, роб притежава древна форма арбъ, чието значение е дете, домашен прислужник, служител. Вторичното значение служител е възникнало поради това, че в миналото децата са били често използвани за прислуга. Със същата семантика е и тракийското лично име Момо, то не само се среща до ново време в България, но и тълкуването му е момък, момче.

Древната дума арбъ-дете, момче, потомък явно е имала и вариант орбъ, тъй както в старобългарския имаме два варианта на една и съща дума – рабъ и робъ. Вариациите арбъ и орбъ обясняват и вариациите в имената Арабей/Орбуш.

Сроднo e разбира се е и Rbhu – синът на Брама. Според Макдонал rbhu идва от rabh давайки значение способен, работлив. В случая Макдонал е пропуснал санскр. arbhas- дете, малко момче. Трябва да се добави и важната подробност, че Брама е де факто тракийския бог Дионис познат още като Бромий.

Защо намираме тракийско божество при старите индийци обяснява Луций Ариан, който пише, че в дълбока древност Дионис дошъл в Индия и създал цивилизацията там. До този момент хората се обличали с кожи и се хранели със сурово месо и кора от дървета. Дионис ги научил на земеделие, показал им как да строят градове, дал им дори религия като разбира се поставил себе си начело на пантеона – Arr. Anab.VII.vii. Разказът на Ариан обяснява как в Индия са се появили имащите тракийски корени думи arbhas-дете и Rbhu-способен, работлив.

Въпреки, че има логика името на Орфей да се изтълкува като момче, потомък, а за негов по-стар вариант да бъде определен Орбуш, за доста хора ще е трудно да приемат това. Причината се крие в навика и вече установената представа. Ние вярваме в това, което ни се преподава в училище, а и в това, което ни втълпяват медиите. Така с течение на времето се създава нашата истина, която ние следваме предано.

Нека погледнем реално на нещата обаче. Всеки разумен човек знае, че историята е силно политизирана, не е тайна и това, че чуждите лобита  имат силно влияние в България. Как да очакваме в такъв случай да научим за неподправената истина за събитията от миналото?

Не само името на Орфей е предадено в изкривен вид. Названието траки също е гърцизиран вариант на древнобалкански етноним. Става дума за дерзеите-дерзики, чието име се тълкува със стблг. дрьзъ-смел, храбър, дързък – това е значенито на траки – смели, храбри, дръзки

По една или друга причина названията на някои народи не просто са предавани в променен вид, но са представяни и като напълно различни от изконните. Хората, които ние познаваме като хети са се наричали неси, а своя език те са назовавали несили. Eгиптяните пък са казвали на страната си не Египет, а КМТ – Кемет. Етруските ползват за себе си туат раснал, но това не пречи на римляните да наречат своите съседи туски.

Ще мине доста време докато приемем за нормално, че истинското име на Орфей е Орбуш и, че се тълкува на български език. Ще мине време и докато учените признаят, че наставката eus/ευς е само древен вариант на българската умалителна наставка –уш, юш срещаща се в имена като Балуш, Велюш, Златуш, Лалуш, Милюш, Перуш. Това май не е тайна за някои специалисти поддържащи догмите, защото подобни имена не присъстват в повечето честотно-тълковни речници. Приятно изключение е работата на Йордан Заимов – Български Именник.

Дълго време бяхме закърмяни със заблуди. Дълго време студентите ни бяха принудени да повтарят лъжи. Дълго време казващите истината бяха преследвани, или обричани на забрава. Днес е по-различно макар тези, които поддържат догмите все още да не са показали покаяние за делата си и все още да отказват да приемат новото.

Днес всеки от нас може да сравнява и проверява. Старите извори и работите на езиковеди, археолози не са достъпни само за група избрани. Който е упорит в търсенията си, несъмнено ще открие истината, а това си заслужава защото истината не само ще отвори очите ни за събитията от миналото, но ще ни помогне да опознаем и себе си, да разберем кои сме и на какво сме способни.

В гените на българите са закодирани невероятни качества, но те не могат да се проявят спонтанно. За проявата на това, което е запечатано в генетичния ни код са нужни определени условия. На първо място е духовната чистота, тя е от огромна важност. Дори и когато небето над нас е било черно, в сърцата ни е имало и светлина и доброта. Не са малко тези чужденци, на които е направил впечатление веселия, приветлив и добродушен българин.

Днес от медии, блогове и форуми се лее злоба. В повечето случаи тя не е създадена от българи, но българи се тровят от нея. Тя е като катран – дори едно докосване мърси и вреди. Не е ли по-добре вместо да се плюе, кълне и обижда, да се направи така, че да не е нужно да сме недоволни?

Ако наругаеш някого може да ти олекне на момента, но реално нищо няма да се промени, положението си остава същото и се създава един порочен цикъл.  Има и друго, тези, които са направили живота ни черен, са лишени от чувства, изобщо не се притесняват кой как ще ги нарече. Те си следват пътя на парите и властта, знаейки, че тези неща им дават защита...поне за известно време.

Дали лошите и посредствените щяха да определят съдбата ни, ако не се бяхме отклонили от същността си?  Щяха ли да ни мачкат, ако имаше любов и дружба между нас и всички имаха готовноста да защият свой брат, или сестра? Щеше ли някой да смее да се подиграва с нас, ако ние бяхме осъзнати, единни и силни хора?

Хищниците и паразитите са опасни за тези, които са слаби и болни. Силните и единните знаят как да се пазят. Ето към това трябва да се стремим – сила и единство. Ако сме огорчени от постъпка, или думи на политик, по-разумно е вместо да го ругаем, да помогнем на някой, който се нуждае от подкрепа, така спасяваме сънародник, който след време може да подкрепи нас. По-разумно е да изключим телевизора и да опознаем хората край нас, да станем приятели с тях, да търсим заедно решение на проблемите си.

Не казвам, че това ще е лесно, няма лесно и хубаво, но си заслужава да се опита. След като някои личности успяват да се измъкнат от примката на наркотика, защо и ние като общество да не сме в състояние се отърсим от мръсотията, в която са ни набутали бездушни индивиди? Стъпка по стъпка, ден след ден, вместо да потъваме по-дълбоко в блатото на злобата, можем да вървим по светлия път на Българина.Използвана литература:

1.A.Poruciuc, Orpheus – name and function, Thracia XV, in honoerm annorum LXX Alexandri Fol, Bulgarian Academy of Sciences, Tangra TanNakRa Publ. Sofia, 2003;
2. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3. Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
4. Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
5. J.Best, Thrakische Namen in Mycenisher Schrift, Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September, 1984;
6. Pausanias’ Description of Greece, transl. A.R. Shilleto A.M. vol I, George Bell and Sons, London, 1900;
7. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
8.H.Krahe, Lexikon Altillyrischen Personennamen, Carl Winter’s Verlag, Heidelberg, 1929;
9. W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854;
10.Diodorus of Sicily, transl.G.H.Oldfather, William Heinemann Ltd, Harward University Press, MCMLXVII;
11.A.A.McDonell, Vedic Mitology, Motinal Banarsidass Publ. Delhi, 2002;
12.Йордан Заимов, Български Именник, второ фототипно издание, БАН, София, 1994;
13. J.Lempriere, Lempriere’s Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994;
14.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999; 
15. В.Лозанова, Терей, Енциклопедия Древна Тракия и Траките
122 коментара:

 1. Здравейте ��! Искам да споделя и една вероятност. Поради уменията и талантите на Орфвй евентуално това е нарицателното му име. Знаем, за прекрасната музика , която е звучала докосвайки арфа ( лира). Бихме могли и да предположим оттам АРФА- АРФЕУС-- ОРФЕУС ( днес: арфа- арфист, пиано- пианист...). При неговата популярност би отпаднала нуждата и от собствено име и така е останал известен с нарицателното - ОРФЕУС ( арфистът). Това е само едно хрумване, дано да не е много глупаво, но както казва Айнщайн - Всичко просто е гениално ��. Вие работите много, така човек се пренатоварва и затова си мисля, че коментари с хрумвания като това биха могли да бъдат от полза по някакъв начин. Лека вечер и успех ��

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата арфа е сравнително нова, тя не присъства нито в гръцкия, нито в латинкския език. Произходът на думата арфа е германски - Harfe, сродна е на латинската arcus - дъга, извивка.

   Древните имена на арфатата са λυρα, κιθαρα. Едното значи дъга, а другото означава четириструнна, явно от трак. кетири-четири.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. защо всички сте толкова объркани Павеле ?
  От древно арийски - ( ШоПе ) диалект ОРА - хора ,народ ! ФЕЙ ; Фея - Дух ! Духовен водач .....Душата на народа ! Имаме 2 броя Орфей царски синове Арни ! Малкия №2 дава 10 заповеди и мистериите на израелтяните .... татко му го испраща при мушетата оти биле дбри у сметките и събиране на данъците.......

  ОтговорИзтриване
 3. Ако допуснеме, че Орфей е имал по-голям брат - Лин ( според някои) и Орфей//Орбуш значи: потомък, момче, малък, малчуган, би могло да се предположи, че по-малкият брат има по-умалително име така да се каже :-) ..например : Стоян и брат му ( по-малък)Ваньо - не Иван . Така и Лин и Орбуш (по малкият,момченцето )..Нали първородните са били по-главни, а следващите някак си "по-малки" :-)

  ОтговорИзтриване
 4. ирена янчева27 януари 2016 г. в 2:36

  Здравей Павле, благодарности за прекрасната статия - есе и внушителната библиография, която си приложил към към нея. Отново доказваш, че днес всички българи имаме пълно основание да се гордеем с личността на древния цар Орфей, неговите дарби и творения за хората, които са променили света завинаги към по - добро. Син на тракийския цар Оеагър и музата Калиопа, Орфей е създателят на буквите !!!, а неговият син Музайос е бил отговорен за посвещенията в Елевзийските мистерии в Атина ! - с тях е бил свързан и тракийският цар - жрец Евмолпос, основателят на древния Пловдив. Подкрепям тълкуванието на името Орфей = потомък, момче, малчуган, раб Божий, дете, служител, способен, работлив. Допадна ми много смисъла на названието траки = смели, храбри, дръзки. Имам един въпрос, който касае трак. лично име Арабей, за което казваш че е вариант на Орфей и за това, че името Орбуш е по - старата версия на Орфей: при този случай ме смущава процесът на развитие, преход, преминаване на съгласни една в друга или обеззвучаване с течение на времето на съгласната " б "; как " б " тук преминава във " ф " ?, след като обичайният класически процес е - " б " = " п " и " в " = " ф ". Просто ми направи впечатление и затова реших да се осмеля да попитам. Иначе като цяло приемам хипотезата на статията и нейната защита. Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, без да съм специалист предполагам, че преминаването на „б“ във „ф“ се е получило поради начина на изписване: Orpheus. Както виждаш „п“-то си съществува, но „ph“ се чете като „ф“.
   Предполагам, че подобен е случаят с првнука на Ной – Фалек (Phalek). Ние би трябвало да го произнасяме „Палек“,с предположението че той е родоначалникът на пеласгите. А ако се върнем обратно, защо не и „Балек“?! Нали говорим за народ „белги“ или „белки“. Архаичното произнасяне на това име било „Пелек“, което ни подсеща и за столицата „Пела“.

   Изтриване
  2. Както е добре известно, "б" и "в" са взаимозаменяеми: "бой" - "война", "бален" - "велик", "вони" - "бунище", и др. Така краесловно "в" се обеззвучава и става "ф".

   Изтриване
  3. Точно какъв е механизма на трансформацията не смея да спекулирам.

   Изтриване
 5. Позволявам си да пиша,уважаеми Серафимов,относно сатанинската образователна програма.Виждаме в реално време,как се трие и изопачава историята ни.Турското робство вече е съвместно съжителстване,тъй като нямало пазари за роби,в онези времена!
  Възгласът НА ОРЪЖИЕ,днес става напълно актуален!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно сте прав...някои идиоти напълно забравиха завета на дедите ни .. да се пазим с меч от враговете - били те от близо (аз го разбирам сред нас ) или от далеч !

   Изтриване
 6. Много неистини има в този материал. Освен това точно тази карта с античната топонимия, която е публикувана е правена от мен. Г-н Серафимов, моля да изписвате името на авторите на изображенията, които качвате!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моля, преставете се да знаем за Вас , но доколкото се вижда е посочен линк кьм Вашата карта в публикацията му.
   Какво по точно са неистини в материала , интересно да чуем мнението Ви по темата, ако сте експерт.
   Благодаря
   Л.Кирова

   Изтриване
  2. Аз също бих желал да разбера кое точно не е истина и най-вече защо? Няма да е зле и да последвате съвета на г-жа Кирилова и да се представитe, още по-добре е да се регистрирате.

   Изтриване
 7. Здравейте г-н Спароток аз съм ученик в гимназията и много харесвм блога и темите внего. Горе долу се справям и с учението но когато кажа нещо от вашите мисли например че прабългарите са потомци на траките и даскалката ми по история ми се цупи и ме пита Каде си чел тия невероятни хипотези? Даже на писмени изпитвания като напиша нещо което съм чел от вашите статии и тя ме вика насаме и ми казва че ако несе придържам към учебника а пиша такива работи ще ми намали срочната отсенка. Какво ще ме посъветвате
  Антон

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Антоне, в Библията, по-точно в Еклесиаст е казано, че за всяко нещо има място и време. Ще дойде време когато учителите няма да са принудени да поддържат неверни теории, ще дойде време когато всеки ще знае истината.

   В личен разговор с учителката си можеш да и препоръчаш следните научни работи:

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Ето един много важен пасаж от втората работа на Попов -Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” [2] стр. 260.

   Тези изследвания са познати на акад. Димитър Ангелов, който казва следното - Тенденцията да се търси и разкрива ролята на балканския субстрат в изграждането на българската народност получи нова подкрепа в резултат на направените през последните години антропологически проучвания върху типа на българина и особено след излизането на книгата на М. Попов, посветена на този въпрос. Може да се каже, че понастоящем едва ли има вече съмнение, че балканският субстрат (траките) като един от компонентите при образуването на българската народност не може повече да се пренебрегва.” - Образуване на Българската Народност”, c. 44

   Изтриване
  2. В същата своя работа, но на друго място – с. 188-190, акад. Димитър Ангелов отново акцентува върху безспорното тракийско наследство споделяйки, че от гледна точка на антропологията, голяма част от днешните българи принадлежат на древния тракийски тип: “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.”

   Важни данни за характера на културата ни е представил в своя работа и Евгений Теодоров. Не случайно заглавието на една от най-забележителните му творби е “Древноракийското Наследство в Българския Фолклор”. Теодоров разглежда подробно нашите празници, обреди и обичаи и като извод, в края на творбата си казва следното:

   “ Установените в този труд древнотракийски елементи позволяват да се смята, че заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни, че потъвайки в славянските маси, те са продължили да съществуват в тях със своите вярвания, култове, обичаи...и това дава достатъчно основание да се говори за недооценявано досега древнотракийско наследство в нашия фолклор като значителен дял от него, обосновава правото ни да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури в историята на човечеството.“ - “Древноракийското Наследство в Българския Фолклор”, с. 271.

   Изтриване
  3. Антоне, възхищавам се от твоята задълбоченост, с която се отнасяш към темите дискутирани в блога и от този, който с дейността си ратува за истината в мирогледа на поколението, носещо надежда за една нова България.
   БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И БОГ НАД НЕЯ !!!

   Изтриване
  4. Антоне, в една книга, дето я наричат "най-мъдрата", пише: "Не си прави кумири...".
   Чети много и не избирателно. Не вярвай на всичко и всеки, независимо дали е учителката, или Ангелов, или Серафимов, или друг. Главата ти е да мислиш и да отсяваш това което ти се струва за момента, че е истина. ИСТИНАТА Е ОТНОСИТЕЛНА въпреки претенциите на мнозина, че те са пророците. Само самонадеяните глупаци или злонамерените манипулатори твърдят, че знаят и казват абсолютната истина.

   Изтриване
  5. Така е, винаги трябва да се проверява, който не проверява със сигурност ще залитне.

   Изтриване
  6. Мдам и аз съм съгласен с горните два поста. :)

   Изтриване
 8. Освен историци като Ангелов, определени етнолози също не желаят да затворят очите си за тракийските корени на нашата култура. Въз основа на сериозно проучване, Николай Колев стига до интересни, но неудобни за времето изводи. Шестнадесет години след Ангелов, Колев представя на читателите си своите изводи в “Българска Етнология”, с. 58-59:

  “Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

  · I, II и IV тип рала за обработка на земята,
  · вършитбата с диканя,
  · култивирането на лозята и направата на вино,
  · трансхуматното (подвижно) животновъдство,
  · носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
  · грънчарското колело;
  · черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
  · сходството на самодивите с тракийските нимфи,
  · русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
  · кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
  · нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
  · За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
  · жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
  · жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.”

  ОтговорИзтриване
 9. Антоне, трябва да добавя и това, че преподавателите не проверяват материала, който преподават. Този материал често е писан от чиновници, от посредствени хора и дори бивши служители на тоталитарната ДС. Дори да желае да провери материала, дори да направи това и да установи, че преподава неверни неща, твоята учителка не може да промени нищо. Нейният отказ за предаде така оформения материал ще доведе до нейното уволнение, а никой не желае да загуби работата си същевременно доходите си.

  Посъветвай се с родителите си какво да правиш, поговори и още веднъж с учителката си и се опитайте да постигнете някакъв компромис. Колкото и засуканана да е ситуацията, ако и двете страни имат желание за постигане на консенсус, това ще се случи.

  Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз имам подобен проблем с дъщеря ми. От 3-ти клас започнаха да учат "Човек и общество", като в "учебника" имаше и кратка история на България. Направо се чудех какво да и обяснявам по някои въпроси. Да не говорим, че текстът беше напълно неподходящ за 10 годишно дете - сух, пълен със сложни термини.

   Изтриване
 10. Благодаря, още утре ще й кажа заглавията на книгите които ми посочихте и ще ви пиша
  Антон

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В твоя случай ти няма как да срещнеш разбиране от учителката. Тя те изпитва по материала, който преподава, а ти влизаш в противоречие с него. Ако тя приеме твърденията, които ти и казваш, все едно трябва да излезе пред класа и да каже, че досега ви е преподавала абсолютни глупости. Сам разбираш, че това няма как да стане. Затова си учи уроците и си завърши образованието. Пък кой знае, може да станеш историк и да напишеш новия учебник по история, в който да ги няма неверните неща, които учите сега. Успех!

   Изтриване
  2. Уоууу, еми преди 20-25 години в училище беше същото, само една разлика има, учителката ни казва, че учим глупостите на комунистите, и ни казва това е вярно, това не е, и ние трябва да знаем и двете, т.е трябва да знаеш глупостите в училище, АКО ЩЕ СТАВАШ ИСТОРИК В УНИВЕРСИТЕТ, ЗАЩОТО В УНИВЕРСИТЕТА ЗА ДА ТЕ ПРИЕМАТ< ЩЕ ТИ ИСКАТ ЛЪЖИТЕ, КОИТО СА ТИ ПРЕПОДАВАЛИ в УЧИЛИШЕ, а останалото т.е ИСТИНАТА си е ЗА ТЕБ. ЗА това и учителката ми по история ми каза, още тогава аз съм си роден историк, няма нужда да ходя да уча история в университет, защото едно на ръка, няма да науча нищо истинно там, а само корумпираните комунистки глупости на болните мозъци и човек може да си учи история, без да се занимава с правителсвените лъжи. 5-6 години по късно, дори с един пичага Костадин Костадинов говорихме по темата, той бе завършил мисля право и история, та и той потвърди тези неща и спомена, обаче, че еди кой си декан им е давал истинни книги да учат, но извън учебните планове, обаче били само 2-3. Даже онзи ден гледах новина с него, че пишат учебник във Варна, и няма да следват учебния предателски план на правителсвото с лъжите.

   Така, че Антончо, ако ще ставаш историк, трябва да учиш лъжите иначе няма да те приемат на длъжностите в държавата, която те лъже, няма как, пък било и за професията учител по история. За това и държава ни е толкова СУПЕРСКА в днешно време. Та учителката ти най вероятно, дори не знае истинската история, но има професия, трябва да искарва пари, иначе ще мре, няма избор, освен да преподава ДОЛНИ ЛЪЖИ, в които дори МОЖЕ ДА ВЯРВА СЛЯПО и ОПАСНО.

   Ти Анотнчо учи истината, учи и лъжите знаейки, че са такива, и търси сам ИСТИНАТА. През твоето са минали всички да знаеш, така при мен и философските учители ме гледаха, като почна да им говоря за разни философи или пара философи дето и те си нямаха и хабер, като Кастанеда за пример :) Тачеха ми Ницше, Гьоте, Волтер, и аз им викам стига сте ми тачили тия Хоромразци, друго няма ли, будитски философий за пример, арианство, а САКЪН съм съм тръгнал и на религиозна философия, смъмрене и тн. :) Копай си гроба комунисто дето хал хабер си нямаш от света, аз на 10 повече съм чел от вас и по умен съм станал, а виий си пейте комунистическата остаряла робска песен и на 50-60 да сте, аз пеленачето съм над вас. Тей им виках, как завърших не знам, все накриво ме гледаха учителите, ма аз поне четях книги, каквито си поискам, останалото деца и книга не отваряха, даже една учителка ми завиждаше, че чета по някоко книги на седмица, тя от работа, нямала време и за 1 книга на месец и мъжемразка беше, намали на всички момчета с 1 единица годишната оценка, а на всички моми с 1 единица повиши (математичка).

   Така, че "деца" четете книги. :) всякакви, търсете сами или с другарчета, че няма време, иде новата инквизиция и ще се горят книги отново, почнали са, а инквизицията не си е и отивала.

   Изтриване
  3. Аз бих се изразил по друг начин, но иначе да, написаното е вярно колкото тъжно и дори страшно да звучи.

   Изтриване
 11. ирена янчева28 януари 2016 г. в 1:56

  Павле, благодаря за хубавия отговор ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, името ми е малко по-различно, а дали отговорът е „хубав“ зависи от това – може ли да се докаже, тъй като в момента е само една хипотеза. Аз не съм в състояние да направя това, понеже възможностите ми са в друга област. Но мълчанието на можещите като че ли не отхвърлят идеята. Въпросът е, че с основание никой не се наема да даде мнение, без да съществува сигурност, като с това би рисковал името си.

   Изтриване
 12. Здравейте г-н Спароток много съм ядосан пиша ви сега защото да ви кажа нещата много бързо се развиха и то не вмоя полза. Вмоментът имам свободен първи час по англииски и съм в компютарната зала и мога да ви пиша. Значи още от сутринта казах на наште за проблема но те ми казаха да не философствам много и да си гледам уроците тоест никаква поткрепа. Когато ни казаха в училище в осем часа че ще имаме свободен час утидох бързо да намеря даскалката по история г-жа Пенчева. Тя беше в учителската стая сама и я помолих да говорим и й показах на едно листче книгите на този М. Попов и на Димитар Ангелов. Тя ми се ухили злобно и ми каза да утидем в нейната стая. После ми каза, че съм твърде недорасал да я поучавам и така го каза "по овехтели тези и с още по вехти историци нямало ли да й излеза насреща". После ми каза че е убидена защото май се съмнявам в знанията й. Каза ми че този М. Попов не бил историк а някакв биолог които се правил на антрополог. Пишел през триисетте години и бил под влияние на нацизма освен това прекарал много време в Германия и взел да пише разни расови теории а после като дошли комунистите на влас почнал да им се подмазва на тях тоест за нея не е никакав. После ми извади от шкавчето си книгата Образуване на българската народнос на този Ангелов и ми каза така "Не мисе спори с теб но само ще ти кажа че Ангелов ясно казва в тая книга че славяните и прабългарите са пришалци на Балканите и много точно посочва че траки славяни и прабългари са три различни етноса" Аз почнах да споря с нея а тя ми каза че самия аз съм дошел с това заглавие на тази книга обаче неподготвен и явно не съм я чел. Потчерта ми едно изречение в книгата и ми каза на няколко пъти да го прочета да го усмисля а ако искам и да прочета книгата и ми даде книгата макар че каза "Както ти казах това са вехти работи има много по нови изследвания." Но все пак ми даде книгата. Ще ти препиша това изречение с което ме затапи но трябваше да ме предупредиш че пише и такива работи в тази книга " Накратко казано, разигралите се през първата половина на VI в. събития в балканските земи създавали условия за по-лесното развитие на една бъдеща етническа симбиоза между траки, славяни и прабългари, която се осъществила през следващите столетия след заселването на славяни и прабългари на Балканския полуостров и след образуването на славянобългарската държава."
  Антон

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Антоне, казах ти, че учителката ти няма как да реагира по друг начин. Димитър Ангелов е писал през 70-те години на ХХ век, а тогава цензурата бе жестока, направо е чудо, че изобщо са допуснали пасажа за доминатния антропологичен тип сред българите.

   По това време работите на проф. Ценов бяха забранени и повечето хора не знаеха, че освен него има и други български изследователи, които са виждали в българите местен народ. Става дума за Архимандрит Кирил Рилски, Д.П. Даскалов, Данаил Юруков, Никола Йонков-Владикин, Георги Сотиров, да не забравяме и Цани Гинчев.

   Няма никакво значение, че д-р Методи Попов определя основния антропологически тип при нас българите като понтийския през 50-те години на ХХ век. По това време методите на антропологията са вече установени и след този момент никой не е направил по-обширно изследване от това на Попов и не е успял да го обори.

   Като стана дума за вехти материали, като излизат нови материали от областта на генетиката, защо няма желание да се види какво доказват те. Неотдавна бе изследвана ДНК от древен костен материал от старобългарски погребения. Доказано бе, че официалните теории са неверни, старите българи нямат нищо общо с тюрките.
   Ancient (proto-) Bulgarians have long been thought to as a Turkic population. However, evidence found in the past three decades show that this is not the case. Until now, this evidence does not include ancient mitochondrial DNA (mtDNA) analysis. In order to fill this void, we have collected human remains from the VIII-X century AD located in three necropolises in Bulgaria: Nojarevo (Silistra region) and Monastery of Mostich (Shumen region), both in Northeast Bulgaria and Tuhovishte (Satovcha region) in Southwest Bulgaria. The phylogenetic analysis of 13 ancient DNA samples (extracted from teeth) identified 12 independent haplotypes, which we further classified into mtDNA haplogroups found in present-day European and Western Eurasian populations. Our results suggest a Western Eurasian matrilineal origin for proto-Bulgarians as well as a genetic similarity between proto- and modern Bulgarians.

   http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/69/

   The rest of the ancient mtDNAs belong to one of the following Western Eurasian haplogroups HV1, J, J1, T, T2 and U3. They are found in modern Bulgarians with frequencies of: 0.2%, 7.9%, 1.3%, 10.6%, 6.3% and 1.9%, respectively.

   We found no evidence of East Asian (F, B, P, A, S, O, Y or M derivative) and African (L) haplogroups.

   Thus, our results do not support theories of Mongolo-Altaic and Hun-Tataric origins of proto-Bulgarians.

   http://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=humbiol_preprints   Изтриване
  2. Ето и на български език - резултата от най-новото изследване представено от акад. Гълъбов - Наличието на митохондриална ДНК комплекси (хаплогрупи), характерни за алтайо-монголите и тюркоезичните средноазиатци се оказа, че е под 1,5 процента, което изключва, че съвременните българи имат такива корени. Такива проценти се намират и в други европейски нации по митохондриалната ДНК. Тези резултати сумарно показаха, че българите имат родство с народи, главно от Източносредиземноморския басейн – Северна Гърция, Хърватия, Северна и Средна Италия, което е много любопитен резултат. При съпоставяне се установи, че хърватите са ни най-близки.

   http://novinar.bg/news/akad-angel-galabov-balgarite-vinagi-sa-bili-evropejski-narod_NDg5MjsxMDE=.html

   Изтриване
  3. Съдейки по поведението на учителката ти смятам, че дори земята да се отвори и да проговори, твоята учителка пак ще си повтаря това, в което вярва.

   Страшно е когато хората преподават лъжи, но е още по-страшно когато същите тези хора защитават ревностно лъжите.

   Ти не си в състояние да се бориш с неправдата сам. Прочети съветите на други читатели по-горе, вслушай се и в моя съвет - За всяко нещо си има време и място.

   Изтриване
  4. Антоне, ако наистина историята ти любим предмет - просто чети.чети много, ама много ..сега е лесно защото имащ достъп ( чрез интернет) до много много исторически източници - не само български. Натрупвай знания като попивателна хартия :-),а другото сте си дойде на мястото. НО...наблегни и на българския език , зашото пишеш с много граматически грешки .Ако бях твоя учителка по български ше ти пиша 2-ки по правопис :-).Преглеждай си внимателно текста преди да го публикуваш. Успех!

   Изтриване
  5. Уважаема Госпожо,
   Ако искате да бъдете толкова строга към нашия Антон, давате му много лош пример! В краткото Ви коментарче сте допуснали най-малко пет грешки. Мисля, че е редно да се извините на Антон!

   Изтриване
 13. Не го надъхвайте момчето, защото може и да не завърши. Няма как да тръгне да спори с учителката, най-малкото няма нейната подготовка и всеки един спор между нея и него ще завършва по този начин. Очевидно жената също е попрочела някои неща извън учебника и той като е отишъл при нея със самочувствие тя го е поставила в неудобна позиция. Още повече, че да й излезе с Димитър Ангелов насреща, който няма как да не го изучавала като студентка. Трай си Антоне и следвай съвета на родителите си. И най-вече вземи да поработиш над правописа си, защото има какво да се изглажда!
  Стоян Загоров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ...КОГОТО(!) няма как да не го Е(!) изучавала като студентка...

   Изтриване
  2. Съгласен съм с поправката, естествено е, че е КОГОТО! Все пак не говорим за предмет, а за човек! Допуснал съм я по невнимание! Виж, грешките при Антон хич не са по невнимание, но момчето все пак е ученик и има още да работи над правописа си.
   Стоян Загоров

   Изтриване
  3. ТАКА Е, Антончо все още НЯМА нейната ПОДГОТОВКА В ЛЪЖИТЕ, дано и за в бъдеще не бъде толкова ЛЪЖЕ ПОДГОТВЕН. :) А това, че даден човек има професия учител или каквато и да е професия, не означава, че се е развил до човешко същество.

   "Българските Бойни Чети, Книжки Боол Четат, ахаХа. Ах, Тази Наща Бойна Чета, как любопитно Чете, ехехе. И всеки, дръзнал да се бори с нея, нема да Оцелей, ехехе. Имаме си наш Болгарчо, гордо развяваш българските знамена ахаха. В Пирин и Рила подвизава се той и неще Османска Власт. С меч и книга в Ръка ахаха, наш Болгарчо няма равен и смъкна той Османската Власт, дадада. От турско робство наште Македонски ЧЕТИ, ТАКА успяха да ни Освободят, УРА."

   Изтриване
 14. Не се отчайвай Антоне, продължавай да влизаш в блога на Спароток, но бъди предпазлив с уважаемата г-жа по история. Понякога трябва предпазливо да се стъпва.
  Симеон Бочев

  ОтговорИзтриване
 15. Мили Антоне!

  Трогнат съм и съм обнадежден, че още има такива младежи в България, неподвластни на преходното и пошлото! Давам си сметка какъв съм бил на твоите години и колко трудно ми е било да приема лъжите в живота, с които се конфронтирам, за истина. Младият човек е по-склонен към идеализъм и реагира остро, сблъсквайки се с равнодушието и конформизма.
  Същевременно се поставям на мястото на родителите ти, които треперят над спокойствието и едно добре осигурено бъдеще на детето си. По начина по който описваш учителката си разбирам, че не е стойностен човек. В противен случай би могла да ти обясни, че дори и да иска, не ѝ е възможно да се съгласи с тебе, защото би рискувала хляба си. Но ти недей да спориш повече с нея и не давай вид, че я презираш, защото е глупаво да си създаваш неприятели, без да има смисъл от това. Тя така и така вече няма да има добро отношение към теб, понеже ти си изкарал наяве нечистата ѝ съвест. А ти бъди мъдър, не казвам хитър и давай вид, че всико си забравил. Такива хора като теб трябва да се пазят за времето, за което говори г-н Серафимов, когато ще могат с един удар да смачкат главата на змията (разбирай „лъжата“)!
  Вярвам, всички честни участници в блога ще се съгласят с мен, че твоето по-нататъшно участие тук ще бъде чест за нас, при условието обаче че това няма да наврди на успеха ти в училище! Бъди здрав!

  ОтговорИзтриване
 16. Здравей Павка,

  Досега все не остана време да ти благодаря за чудесната статия. В нея ти се изявяваш не само като народен будител, но и като народен възпитател. Ако се замислим ... като че ли наистина се явява нужда второто да допълни първото, за да се открие една лъчезарна личност, определена да призове народа си към отхвърляне на заблудите от близкото минало и преоткриване истинската стойностна система на българската нация.
  Нека никой не се съблазнява и да търси изкуствена помпозност в изречените думи – всичко ми идва непринудено отвътре.
  А и мисля, че в днешното жестоко време на необуздан материализъм появата на една такава личност има символично значение. Не усещате ли, че първите крехки кълнове вече надигат главица под грижите на добродетелния стопанин? Една заслужена награда на неговото себеотдаване за народното поприще! Бъди благословен за доброто на което служиш!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за добрите думи! Всъщност аз не съм изключение, а просто един от многото. Понастоящем не са никак малко тези, които показват какъв е истинския облика на дедите ни, на народа ни и по този начин представят и пример как трябва да се живее.

   Поздрави!

   Изтриване
 17. г-н Спароток сега като минаха няколко часа от разговорът с госпожата ми дойде идеята преди малко като се връщах от училище да се върна обратно в кабинетът и да и кажа да влезе в блога ви да спори с вас но се утказах защото се сетих че ще види коментарите и както и името си и ще стане по лошо. няма да й се навирам в очите два или три дни да отмине расправията
  Антон

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Антоне, не съжалявай за нищо, даден ти е един прекрасен урок. Сега знаеш, че не бива да се доверяваш просто така, включвам и себе си в това число. Винаги проверявай нещата и винаги внимавай какво с кого споделяш. Официално България е свободна и демократична държава, в която е гарантирана свободата на словото и печата, но нека не забравяме, че хора, които прези 1989 имаха власт, все още разполагат с нея и могат да окажат огромно влияние.

   Успех!

   Изтриване
  2. Мило приятелче, все пак колегите са прави, че трябва да се заемеш по-сериозно с правописа, ако не за друго, поне от уважение към родния български език. Пише се „Отказах се“ и „раЗправията“, а и членувай с пълен член САМО думата, обозначаваща извършителя на действието или състоянието, т. е. ПОДЛОГА. Желая ти успех !

   Изтриване
 18. Павел,благодаря за знанията които ни даваш!Но да те питам,,Знаеш ли какво означава думата кикони и дали въобще има превод на български.,,Освн,че е тракийско племе.Стана ми интересно защото без да се замисляме всички казваме на моя голям син Кикони,той се казва Кирил.Сега от твоите статии разбрах,че киконите са тракийско племе.Знам също,че рода на моята майка идват от остров Самотраки.Защото наскоро моя леля е намерила книга на родословното ни дърво.Всички от рода и най- вече мъжете са високи стигат до 2 м.Лично аз използвам думата ,,щъркел ,,за телата на синовете ми.Сега чета твоите статии и се чудя на съвпаденията.Знам,че самотраки означава,,високите хора,,Бях чела някъде,че кикони на гръцки означава лебед.Вярно ли е това?Благодаря ти предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Владимир Георгиев превежда кикони като бързи, живи, силни. Ако не се лъжа този учен предлагаше обяснение с гр. κῖκυς - сила, но аз смятам, че успоредица е по-скоро κίκιννος - къдрица, букла, коса.

   Най-доброто обяснение идва разбира се от българската дума кика-перчем. Не случайно Омир използва един особен епитет за траките - ἀκρόκομοι - имащи кичур коса на темето, имащи кика.

   Връзка със със щъркел притежава името на пеласгийското племе лелеги. Лелеги е обяснимо с българската дума лелег-щъркел, ще добавя и това, че гърците наричат пеласгите пеларги, а пеларги означава щъркели. Това название е възникнало поради това, че лелегите са се занимавали с трансхуманно животновъдство. През лятото са пасели стадата си в Родопите, а през зимата са се спускали към Беломорието...точно както правеха и българските пастири преди така наречените велики сили да дадат Беломорска Тракия на гърците.

   Изтриване
 19. Спароток, честно казано, щастие е за България, че те има, дано не се възгордеете.
  Нека да споделя едно интересно съвпадение за ОРФЕЙ <=> ЙЕВРО = ЕВРО = Европа?
  Отрязаната глава на Орфей е хвърлена в река Марица. Оттогава, може би, реката носи името на Орфей - ЙЕВРО ! ЙЕВРО е "тракийското" име на р. Хеброс - хЕВРОс ... По-късно долината на р. Марица е известно, че е наречена Европа, а от тук и целия континент.
  Спароток, подозирам, че на някакво управленско ниво се знае истинската ни ИСТОРИЯ, но се съобразяват с РЕКОГНОСЦИРОВКАТА. Показателно е острата реакция на България за запазване на името ЕВРО за общата европейска валута, вместо ЕУРОто. Бяха положени и огромни усилия за изложението в ЛУВЪРа на „Епопея на тракийските царе – археологически открития в България”, а по-късно и в Брюксел, в централното фоайе на Европейския парламент - "Съкровища от България. Златото на тракийските воини".
  Разбира се има и реакция за пресичане на пътя към истината, като „скандала” в Париж с нелепата претенция на хорист за пари, раздут многократно от услужливите медии и настоящата гавра с Българската История където ни пробутват тезата за някакво турско съжителство, владичество или присъствие през Петвековното Турско Робство.
  Не е ясен произхода на ДУМАТА „Трак” в древността, но тя никога не е носила положителен смисъл и никога коренните жители не са се самонаричали „Траки”. И до сега на гръцки тази дума е коренна за множество обидни епитети, ето какво пише в Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ речници:
  трак-уплах, стес,страшилищe, колики
  трака-трошачка;сблъсък,паразитизъм,прося,изпросвам
  тракадорос- просяк, курварин
  .....................................................
  Трака -горещи въглени, жарава
  Трасус-дързък, нахален
  Трасус - наглец
  Друго. Римският император (235–238), Гай Юлий Вер Максимин (Gaius Julius Verus Maximinus) е наричан от сенаторите ТРАК (Maximinus Thrax), не Тракиец (Thracius), ако би идвало от произхода му, защото е убивал тези от тях които са били уличени в корупция. След като е убит при организирано от сената покушение, посмъртно е осъден на „Заличаване от историята” (Damnatio memoriae).

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, че Европа, или по-точно най-древната област носеща името Европа е край река Хеброс, Еброс.

   Верно е също, че нашите деди не са използвали името траки за себе си, това е все едно някой в Германия да не нарече себе си Deutscher, а немец.

   За Thrax обаче не мога да се съглася, значението е тракиец, жител на Тракия.

   Изтриване
 20. Антоне, синко, ще ти цитирам два цитата. Капитана на торпедоносица на НВ'Храбрий" 1942г., на него е служел баща ми, та този капитан е казал пред моряците "На човек се говори един път, на който не е човек не се говори изопщо" Родените от "ЧЕРВЕНОТО ЗНАМЕ" не са човеци. Съжалявам, така ще е до "края на света". Дядо ти Тадей. п.п. Всичко в българия е провалено, тежко и горко на тези, които са го прозрели.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не само родените от червеното знаме не са човеци, родените и от Ротшилд (червената табелка-нем.), и от всичко останало червено не са човеци! Прочетете какво пише в Откровението на Йоан за червения кон – 6. глава и за червения звяр и блудницата върху него – 17. глава !

   Изтриване
  2. За тези на Ротшилд съм напълно съгласен, те са рожби ехидни, но иначе има и други червени - просто заблудени хора.

   Изтриване
 21. НАЙ-ПОСЛЕ! ЖАЛКАТА ОТРЕПКА НАРЕЧЕНА МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ИЗХВЪРЛЕНА НА БУНИЩЕТО! ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В БЛОГА !!!
  ДАНО САМО НЕ НИ НАБУТАТ НОВА ВЕРСИЯ МАНИПУЛАТОР НА НАЦИОНАЛНОТО НИ СЪЗНАНИЕ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Видях снимката на Танев в сайта на БНТ. Има очите на змия, която хипнотизирва.

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов, вярвате ли в твърденията на Николай Овчаров - археолога, че е открил гроба на Орфей на Перперикон?
  Симеон Бочев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не са ми известни аргументите на г-н Овчаров, просто няма как да коментирам това твърдение.

   Изтриване
  2. Откровеността при последните два коментара не накърняват авторитета на силния и честен изследовател, наптотив, засилват доверието в неговите твърдения за неща, в които е убеден!
   Бихме си пожелали всичките ни учени историци да имат подобен професионален морал!

   Изтриване
  3. Симеоне, Симеоне...
   Овчарката какво ли не откри :)
   Стоян Загоров

   Изтриване
  4. Павка, Очвароу смята, че е открил гроба му в една пещера, където Орбий, Орпиус, т.е Орфей е погребан, тъй като са намерени два листа с неговите послания, върху плочата, а и други писания в гроба, но изгорени заедно с него, така че дефакто, костите му не са открити, а само пепелта му.

   Орфей, Орбий, Орпиус, О като ТЕТА идва ТОРБИУС, което си е ТОРБА на български, което пък може да се определи с ФИР БОЛГ, т.е ОФИР БОЛГ, или човекът торба, Огнения човек, бЪлгЪринЪ, Фир значи и огън, на български пък ВИР е дълбок, а и Орфей пада в един Вир, губи се в реката на смъртта Стикс и умира, след което се завръща от Смъртта, като прероден (Феникс). Дефакто Орфеевата планина е истинския Олимп, там където е бил Окъпан и Ахилес.

   Изтриване
  5. Торба е сродна на гаелската tàrr-корем, докато болг е сродна на гаелската boillsg-сияние, идваща от по-стара *bolg-s-cio-сияние според Макбейн.

   Изтриване
  6. То и Огън го имат ирландците за тяхната стара тайна азбука на дърветата, клонките, листата, билките и тн. :) А Торба от всейде можем да го свържем с траките и Орфей. Едно музикалните инструменти са правени от черва и търбуси, правили са едно време струните от тях, а и един ярък пример е Торба Гайдата, която и Гаелците имат в Шотландия. А пък да не говорим за етимологията на ОРБ и синонима BALL за пример. От там можем да извадим и сияние, орбита-орбис-носеща Божествените тела, от Ball, пак може да се извади торба, търбух, черва, нерви, струни, както и балади, бардове,балет, танци. А ако видим и етимологията на ФИР, там пък всичките тези неща също присъстват, огън, сияние, пламък, страх, човек, вихрос, вир, филантроп, струна, че дори присъства Гуслата, която е китарен инструмент в старо време, дори от фир се вадят и значения Коса, Нишки, дори дървото ОАК, което се свързва с Огънната азбука на келтите и ирландците и тн. Да не говорим, че тракийските музиканти са били поети, лечители, жреци-гадатели, дори Замолксис е смятан за такъв, а за лечителите с билките се споменава баене и пеене над болните примерно, лекуването с огън и тн. Да не говорим, че един кръгъл камък и дори сферичен не може да е ОРБ ей така, той трябва да блести, да излъчва сияние, точно както са слсънцето и луната и планените за пример, които обикалят по ОРБити, носейки божествата/божественото в случая Орфей носи божественото в себе си. Примери много... :)

   Изтриване
  7. Орбита не е българска, а латинска дума, идва от orbis, фир-fir е мн.ч. на гаел. fear-мъж, сродни са не огън, страх, а стблг. фрьтъ-мъж, човек.

   Изтриване
 23. Павка, може ли да се осмисли някаква прилика между „Орбуш“ и името на унгарския премиер „Орбан“? „Бан“ мисля, че е ясно какво означава, а нали сме и малко роднини с унгарците.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен дали е правилно да се каже, че сме роднини с унгарците. Дедите ни са ги повлияли езиково и културно, унгарците пък са асимилирали панонските българи. Турците обаче също са асимилирали българи, за гърците да не говорим.

   Орбан може би идва от фамилното име Urbanus, Urban.

   Изтриване
  2. 50% от Унгарците имали българска кръв, та колко български неща са останали там? Дори градовете им са с български имена, за пример БУДА и ПЕЩА, който едно време бяха БУДАПЕЩ, което е 99% едно с БУКУРЕЩ, като при двете има само 1 разлика и тя е буквата К-Д, тъй като имаме и латински намеси Р-П е ясно, че двете букви са равни, а това важи и за А-У, БУДА, БУДУ.. БУКА, БУКУ, Бъда, Бъка и тн... все български именца. Така, че Орбан, Орбиус, като нищо може и българско да е. Не препоръчвам обаче, на никой да учи днешния Маджарски, не е привлекателн за ушите и душата.

   Изтриване
  3. Буда и Пеща са несъмнено български топоними, Пеща си е древния Пессиум, но Букурещ е румънско название, букуре означава щастлив на румънски.

   Изтриване
  4. БУКУ - ХУБУ, Бъди Хубав, на кратко БЪХУ или БУКУ.. а КУРЕЩ, курец, гореш, отде и да ги погледнеш са си все български, да не говорим, за румънците, за тяхната история, днк, език, писменост и тн... едва по комунистическо време, смениха кирилицата с латиница, а стотина години преди това се бе наложила промяната в езика с латинизацията. След като дори в момента 60% от румънския език е български, а по старо време е било 95-100% то имената на градовете и селата им също са български. Отвори една карта на Румъния и им извади всичките села и градове да видим какво ще откриеш.

   Изтриване
  5. Пропуск на историците ни е,че разглеждат миналото ни откъснато от събитията в околните страни. Неписано табу е например историята на отвъддунавска България, на земите северно от Дунава. Защо? Защо се отбягва тази тема? Според мен, това е свързано със събитията, свързани с "покръстването".Неудобна тема, това са събития довели до загуба на тези земи, което трудно може да се скрие и манипулира, трудно може да се обясни с "религиозни" причини.
   Да, царското племе, властващо над маджарите е българско. Династията на Арпад е разклонение на български владетелски род. Известни са много факти, че "българите са цивилизовали маджарите", както казва Гейза Фехиир. Но преди 6 години археолозите от Унгарската академия на науките публикуваха резултатите от проучването на над хиляда погребения от десети век. Има два вида погребния с различни антрпологични белези. Оказва се, че богатите погребения са на българи или на племе "многа близко до българите", както са се изразили авторите(Хази Ержиибет).
   Аз мисля, че водейки освен група българи и подчинените седем маджарски племена (леко противоречие с бягството на Аспарух от хазарите?!), Арпад е предявил претенции към цар Симеон за българския престол, вследствие на неодобрението на голяма част от българската аристокрация с властта на баща му и последвалите "покръстването"събития. Но Константинипол е виждал в това заплаха за империята, ако стане разширяване на България под властта на Арпад и предпочита да запази на престола Симеон, който е под негово влияние. Обединена България, неподвластна в църковно отношение, ще бъде още по-голям проблем за империята.Затова тя подкрепя Симеон срещу Арпад, който довежда маджарите в Панония, където също има българи. Скоро Арпад започва опити да завладее и Трансилвания, която тогава се управлява от Силан, роднина на цар Симеон. Но Симеон не отговаря на зова за помощ на Салан. Явно е имал по-големи грижи, отколкото да запази българските владения в Трансилвания, трябвало е да гаси по-големи пожари, вследствие на политиката на баща му и отчаяно се бори да запази българско, това което може. Но не за дълго. България се разяжда отвътре и след век вече няма да е независима. Българският дух и традиции ще бъдат променени. С променена идентичност и история, българите не са същите. Става това, което наблюдаваме и днес.
   Димитър Димитров-Д3

   Изтриване
  6. Темата за българите на север от Дунава не се отбягва, в миналото Любомир Милетич е написал цяла книга по този въпрос - Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость, СбНУНК, кн. IX, Държавна печатница, София 1893.

   Лошото е, че в ново време темата не е доразвита, а това е голям пропуск.

   Изтриване
  7. Няма как да се развие, истината е, че ако всички знаят кой са, ще следва обединение, както си му е реда, Румъния, България, Македония, че и Сърбия, Хърватия и Албания, за това се процедира, всичко е чуждо, всеки си е Сами Различен, общи работи нямам никой с никого... Американците успяха в Югославия, Хърватия и Сърбия, че и Албания да оакат нещата. А за румънците, едно време АвстроУнгария, Италия, че и Русия с комунизма, осраха положението.. Ако всичкото Български държави се обединят какво ще стане?

   Изтриване
  8. Да, подобно обединение е пречка за всяка от великите сили защото ще се оформи национална държава с около 70-80 милиона жители. С такава държава всеки трябва да държи сметка, както изтока, така и запада.

   Изтриване
  9. Интересно съвпадение по време( аз мисля, че не е съвпадение) са две събития от 1018г. България губи независимостта си и обединението на Панония и Трансилвания. Тогава унгарският крал Св.Стефан, със сила принуждава владетеля на Трансилвания и негов чичо Дюла(прилича на Дуло), да се откаже от властта си.Започва възхода на Унгария, още една част откъснала се от Българската империя, като независима държава. Днес унгарците, известни с високото си самочувствие,не могат да приемат лесно фактите, които собствените им учени доказват, че българите са създали държавата им.И при нас има сходен феномен, например актуалния проблем с робството на българите в Османската империя. Криворазбран национализъм,'нямащ нищо общо с родолюбието.
   Днес по БНТ, в предаването на Мира Добрева гостуваха двама унгарци, които казаха, че не харесват ниското самочувствие на българите. Те казаха, че има много български думи в унгарския, предимно такива, използвани в селското стопанство и животноводството. Те казаха, че маджарите били номади, но не обясниха, как така едни номади, за които животновъдството е основен поминък, ще ползват "чужди", български думи, свързани с него. Голямо противоречие
   Димитър Димитров -Д3
   П.П. Надявам се съмишлениците и последователите на Спароток да се множат, за да разчепкат по-бързо нашата история и се доближим по-вече до истината, както им да възпитаме така новото поколение българи да ходят с гордо вдигната глава.

   Изтриване
 24. Драги колеги,

  Използвам повода, че статията е посветена на Орфей и поради това има връзка с българската духовност. Ще си позволя да поместя цитат от книгата на изтъкнатия американски неврохирург д-р Ибън Алегзандър, „Доказателство за рая“, във връзка с нещо, което му се случва през 2008 година:

  „ПРЕЖИВЯВАНЕТО МИ разкри, че смъртта на тялото и мозъка не е край на съзнанието, че човешките преживявания продължават и в Отвъдното. По важно, продължават пред погледа на Бога, който обича и цени всеки един от нас и се грижи за развитието на самата Вселена и всички същества в нея.“

  Цитата отправям към всички мудномислещи врачани и тямподобните им сънародници из цяла България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доказателството за Рая е доста убедително, колега. Напомня запушването на кораб в средата на Средиземно море с ШАРАН... А и "неговата грижа" е очевидна. Особено за хората в България. Юлиан просто е наредил толерантност, нищо повече...Но е прободен в гръб. Отправям Ви предсмъртната му реч, за припомняне и бърза мисъл:

   „Приятели, напускам този свят твърде навреме и със задоволство връщам този живот на създателя, по негово искане, както всеки честен човек посреща задълженията си, когато дойде да ги плати. Не тъгувам при мисълта, че ви напускам, защото от философията научих, че душата е по-щастлива от тялото и затова, когато по-добрата част от нас се откъсва от по-лошата, човек трябва да се радва, а не да скърби. Не трябва да забравяме, че на най-великите хора боговете даряват смъртта като върховна награда. Уверен съм, че този дар ми се поднася, за да не отстъпя пред известни трудности и да не понеса един ден позора на поражението. В края на краищата скръбта може да победи само слабостта, тя бяга пред силата. Не съжалявам за нищо сторено от мен. Не ме измъчват угризения за големи злодеяния. Както преди да бъда издигнат до принципата, така и след това, запазих собствената си дарена от бога душа и не я опетних с никакво тежко престъпление или поне така ми се струва. Не проявих крайности при управлението на империята. Водех война и сключвах мир само след дълго обмисляне, като съзнавах, че успехът и грижливата подготовка не вървят непременно ръка за ръка, тъй като боговете имат последната дума и те определят крайния изход на нашите начинания. И все пак, вярвайки, че целта на справедливото управление е благоденствие на народа и сигурност на държавата, аз винаги както знаете, съм бил склонен към мирно разрешение на въпросите, като никога не съм се отдавал на онази невъздържаност, която похабява делата и благодеянията ни.

   Радвам се, че държавата подобно на строг родител толкова често ме излагаше на опасност. Бях принуден да бъда силен, да не отстъпвам, да устоявам на бурите на съдбата, макар, че знаех какъв ще бъде краят ми: отдавна един оракул ми предсказа, че ще умра на бойното поле. Благодаря на Хелиос за тази добра смърт, тъй като хора в моето положение се борят да не умрат позорно от ножа на заговорници или още по-лошо, от дълга и бавна болест. Щастлив съм, че умирам победител, че съм почетен боговете, които са ме намерили достоен за такава благородна смърт. Защото човекът, който не желае да умре тогава, когато се налага, или се опитва да избяга когато настъпи часът му, е слаб и страхлив...” Тейк ит изи. Сирмиус.

   Изтриване
 25. Оставете Антончо на мира и не го обърквайте с автохтонни фантазии!
  Хаджи Иванчо, който не желае, а и няма време да влиза в блога, но все пак не може да остане безучастен към съдбата на този младеж

  ОтговорИзтриване
 26. Здравейте,
  за пръв път влизам в блога, но чета отдавна материалите в него. Преди няколко месеца се запознах с трудовете на Ганчо Ценов. Някои неща в тях ми се виждат доста логични, но за други се съмнявам. Както и да е, отскоро водя един задочен спор за Ценов по мейла с мой приятел, който има интерес към историята и живее от дълги години в Хановер. Даже е почти професионален историк, защото бе записал да следва в Търново в университета история, но стигна до втори курс и после като падна режима след 10-ти прекъсна следването и забягна за Германия да работи и там и остана. Ето какво ми писа за Ганчо Ценов "Ценов докато живее в Германия пише в съзвучие с интересите на нацизма. По това време България е съюзник на Райха и е много удобно да пише че ние българите не сме азиатци, не сме и славяни, а сме си траки стари европейци, бели хора. Някои Ценовисти се опитват да го оправдават, като казват, че понеже Ценов пишел, че готите не са германци, а българи и едва ли не е борец срещу нацистите, но това не е така. Ценов е публикувал съчиненията си съвсем легално и с одобрението на нацистката власт. Ако не се харесваха на германците в онези години, то цензурата и апарата на Гьобелс нямаше да допуснат публикуването им."
  Моля, коментирайте горния цитат на моя приятел
  Петър Грозданов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Петьо, привет! Аз не съм чел Ганчо Ценов, даже не всичко от Павката. И имам забележка към него: Ние не сме наследници на траките (троянците). НИЕ СМЕ ТАКИВА! Както са си били преди 3000 - 4000 години. От запад на изток и от север на юг: Трибали, Кробизи, Мизи. Отдолу - Дардани, Граи (сега им викаме винкели), Беси, Кикони, Одриси и т.н. Готите са били тук, но са си тръгнали. В наше село( беше доста големо) имаше само един гот. Благ човек, къде 2 метра, рус, приличаше на Шрек, здрав, пълен и малко глуповат. Той е така се казваше: Гото Прасето. Беше приклан (в ръцете, назидателно) от Мито Кянето (ножлия), неква битова свада към 1968 г.

   Изтриване
  2. Искам да ви обърна внимание на Вас и Вашия приятел от Германия, че д-р Ганчо Ценов пише първите си големи трудове през 1907 г. и годините преди Първата световна война, когато още никой не е чувал за "нацизъм". Прочел съм някои от неговите трудове и сказки в България и никъде в тях няма и намек за арийци и суперхора, та да говорим, че са в унисон с германския нацизъм.

   Поздрав,
   АКК

   Изтриване
 27. Това, което пропуснах да допълня е, че моят приятел визира един определен труд на Ценов издаден в Лайпциг през 1935 г. от едно от най-известните издателства в Германия, чиито издания щателно са проверявани от гестапо. Освен това, пак според моя приятел, по време на целия нацистки режим книгите на Ценов свободно са се продавали, което означава, че по някакъв начин са били одобрявани от тогавашния режим в Германия.
  Петър Грозданов

  ОтговорИзтриване
 28. Когато през 1941 г. България става официален съюзник на Райха, в Германия се появили по вестниците много хвалебствия за творчеството на Ценов
  П. Грозданов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения за подобно нещо. В кои немски вестници след 1941 година са се появявали хвалебствия за Ценов?

   Изтриване
  2. Какво има да се коментира, г-н Грозданов, Ганчо Ценов всякога се е стремял обективно да излага историческата истина, което не се е нравело на много от колегите му в България, обслужващи чужди интереси. Това, че така наречените „нацисти“ не са забранявали книгите му показва респекта към неговата работа, а и това, че Германия тогава винаги е защитавала интересите на България за разлика от всички останали т. нар. велики сили !

   Изтриване
  3. "Völkischer Beobachter", броят е от май 41 или 42 г. Това е, което е проверил моят приятел.
   Петър Грозданов
   А по-горните неща как ще коментирате, които е казал приятелят ми от Хановер. Трябва да призная, че има логика в думите му!

   Изтриване
  4. Вижда ми се невероятно във "Völkischer Beobachter" да са публикувани статии на проф. Ценов. Това е списание за пропаганда на NSDAP, то е предимно за новини, а не за научни открития.

   Списанието си има архив, ако смятате, че Вашия приятел Ви е казал истината, потърсете в указания от него брой, но аз лично се съмнявам да намерите нещо.

   Изтриване
  5. Нещо не се разбрахме! Той не казва, че са публикувани статии НА Ценов, а хвалебствена статия ЗА Ценов именно с оглед пропаганда и че трудовете му се сочат като част от расовите теории свързани с Балканите. Твърди се че Ценов е първият бълг. историк вкарващ в обращение термина раси в бълг историография
   Петър Грозданов

   Изтриване
  6. Това е невъзможно, точно Ценов цитира през 1938 г. д-р М.Попов, който определя българите като славянски народ, т.е. определени сме за сродни на хървати, сърби, словени. Няма как това да се публикува, че и възхвалява във "Völkischer Beobachter".

   Изтриване
  7. Павка знам, че не пишеш за средновековна България, но трябва да понапишеш , някой и друга статия, за тези времена, все пак се споменават гените все, кой какъв е колко бил близък, а трябва да покажеш и някой от тези връзки, свъзани с Илирия, Унгария, Словения, Великоморавия и тн. да се види, защо в момента тези народи са близки по един или друг паралел или защо, са били близки, но сега са по далечни... кои са виновниците или какви пътища кой, как е поел, бил той нашенец или чужденците и тн... говорим си за Румъния, Хърватия, Панонния,Унгария, словения, украйна , белоруси, поляци, балти, венети и тн.. но историята не е от 10 000 година до 1-3век примерно и изведнъж да идва 21ви... :) А ние само да споменаваме документи от 6-8век 10-12, и по късните от 18-19 че и последните изследвания на 20-21век...

   Изтриване
  8. Бих желал да допълня за д-р Г. Ценов. За да го допускат за печат в нацистка Германия е на първо място уважението, с което са се отнасяли към него немските историци и това, че е завършил в Германия. На второ място - той твърди и доказва, че хуните са от славянски произход, а истинските славяни са гети, също така готите са преименувани от хронистите в ранното Средновековие гети. По този начин едни от съставките на германския народ се оказва, че не са с азиатски произход, което разбира се е удобно за немската пропаганда. Но тези неща, както и по-широкото му тълкование на термина "раса", се появяват в трудовете му от началото на 20-ти век, доста преди появата на "нацизма".

   Поздрав,
   АКК

   Изтриване
 29. Павка, привет! Един въпрос, който напира след генните изследвания представени от акад.Гълъбов.

  Та така. От една страна, ти говориш за "фалшивата история" на римляните (?). В коментарите ти срещнах епизод, в който грабваш меч и май заедно с даките (?) гониш римски колонисти чак до Термопилите. Споменаваш как Октавиан Август иска да омъжи дъщеря си за Котис (контекста е малко неясен). На много места говориш за Римска "окупация" в късната античност. Не искаш да коментираш името на Енио (ит.), Еньо (бг.), както и Еньовден, в началото на летото (когато приключва войната). Изобщо имам впечатление, че не си настроен добре към Рим.

  От друга страна имаш чудесни материали за Троя, троянските руни, култура, съюзници и т.н. Скритите тракийски(троянски) думи, изобщо за траките (троянци ги наричам аз за данайско неудоволствие, щото както казва Империалиста, все едно да се наричаме "просяци, курвари и пр." Известно е, че Троя е прото - Рим за троянските (тракийски) народи. Имаш определена скептичност към Омир, Вергилий, Ливий, но десетки автори извеждат Юлиите от Еней и синът му Юл. Самите Юлии се определят за троянци. Тит Ливий дава информация, къде са заселени троянците във Вечният Град. Два хълма с много интересни имена - първо на ПАЛАТ(ин), второто поселение е на ЦЕЛИО. Юлиите дават 5 Императори на Историята, вкл. Октавиан, създателят на Европа, който е нормално да иска да събере кръвта си с Котис, защото нема съмнение, че след повече от 1000 години се събират братски народи. Т.н. от теб "окупация". Мизия и Тракия са важни провинции. Освен това доста цивилизовани, уредени. "Окупираните", които са безспорно римски поданици издигат на върха 5 Императора Константини от Горна Мизия, вкл. Константин Велики, който казва че родът е Дардански, плюс шести от същият род - Юлиан Велики. След това имаме шест "войнишки" императори от Мизия и Тракия плюс Юстиниан. Всички тези хора са от троянски произход (разбирай тракийски родове, щото нема отърване от това име...). После имаме Аеции от Силистра, пълководецът, който единствен е разгромил Атила и го е обърнал в бягство в Каталунските полета (и то с наемна армия!). Имаме Велизарий от Сапарева баня. Момче, което от обикновен войник се е издигнало до Генерал, пълководец на Юстиниан. И т.н. Рим е показал (според мен, пък сметам и според историческите факти), че чувства братски народите от Мизиите и Тракия.

  Та скоро излезоха и въпросните генни изследвания. От тех е видно, че нашият братски народ в Европа е Италианският. Като следва да се има предвид, че изследванията не включват Бг емиграция! С нея, процентът съвпадение с гените от Средна и Северна Италия щеше да е доста по-висок.

  Моят въпрос е следният. След като имаме доказателство за общата антична история с Рим (сметам и не вервам...17 троянски (тракийски) Императори...:-)), потвърдено и от изследването на гените, ти сметаш ли да ревизираш отношението си към Рим?

  Поздрави! Сирмиус

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изследванията на Гълъбов не показаха, че италианците са най-близките ни роднини, а по-скоро, че има сходство между хаплогрупите типични за Северна Италия и тези от България. Ако не се лъжа най-близо сме до хърватите, които като нас са от средиземноморски тип.

   Изтриване
  2. Павка, Изследванията показаха, най-близки до нас са народите от Северна Гърция (очаквано - това са сапеи, бистони, кикони, одриси - на северният брег на Тракийско море), после Средна и Северна Италия (троянци и българи), Унгария (панонски българи и западни трибали?), Хърватия(?). Да, академикът на второ четене обяви Хърватия за най-близък народ, но все пак Италия е 70 милионна, Хърватия 4 млн. В абсолютни цифри сходството с Италия е в милиони, докато с хърватите в стотици хиляди.
   Поздрави! Сирмиус

   Изтриване
  3. Цифри в иследванията представени от Гълъбов не бяха представени, къде мога да намеря публикацията, в която има точни и конкретни данни?

   Изтриване
 30. Само който отблизо познава хърватите, може да потвърди верността на тези изследвания!

  ОтговорИзтриване
 31. Г-н Серафимов, ще си направя труда да проверя всички броеве на немското издание от 41 и 42 г., но досега не съм хващал в лъжа моя съученик и приятел, а днес настоящ гражданин на Германия, но извън темата за това има ли за Ценов статия или не, действително неговите книги са били разрешени от наци режима и това е факт! Това вече съм го проверил още повече, че той наистина издава книга в най-голямото издателство в Лайпциг две години след като NSDAP e дошла вече на власт.Ето това ми беше интересно да коментирате, но така и него направихте! Поздрави!
  П. Грозданов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Г-н Грозданов,
   Прави неприятно впечатление настървението, с което искате да очерните името на Ганчо Ценов. Вие малко се интересувате от научните му трудове, но затова пък с пълна сила от някакви предполагаеми симпатии между него и „омразните нацисти“. Какво целите с това ???

   Изтриване
  3. Абсолютно невярно, даже с редица негови заключения съм съгласен, дори в спора ми с моя приятел поддържам Ценов. Просто ми стана интересно за подобна връзка между нацистката пропаганда и трудовете му, която ми подхвърли приятелят ми
   Грозданов

   Изтриване
  4. Опаааа! Защо анонимен 19:32 пише в кавички "омразните нацисти". Нима не са омразни или според анонимният са "добрички нацисти". А някой горе си позволи да каже, че Германия винаги била защитавала нашите национални интереси! Може би е същият анонимен. Нужно ли е да споменавам, че в която война сме се хванали на хорото с Германия все сме се оплесквали. А нужно ли е да казвам, че ако не бяхме станали съюзници на Германия през Първата световна война, която ни обещаваше химерно пълно национално обединение, щяхме да си запазим поне Беломорието, което с толкова кръв спечелихме през Балканската война. Точно заради съюза с Германия сега си берем последствията и за да отидем на Бяло море, било в Дедеагач или Мароня трябва да се редим на границата на опашки, щото гръцките фермери протестират и не ни пропускат в свещени наши земи, които изгубихме за да правим "бойно братство" с германците.
   Симеон Бочев

   Изтриване
  5. Опаааа! Абре Симеончо и ти ли си от тия, които още на са си фърлили червените книжки, бре?! Ами като сме в момента отново съюзници с Германия, затова ли работата пак върви на изуй гащи? Моля те разкрий ни тайната в чии съюзници трябва да се превърнем, та да можем необезпокоявани да си топим задниците в Бялото море и да лапаме мусака с патладжани, но в никакъв случай презряна „мамалига“!...

   Изтриване
  6. Отговорът е много прост! В Първата световна война трябваше да останем неутрални или поне съюзници на Антантата. Така щяхме да си запазим Бяло море, а и щяхме да пооткъснем малко от Одринска Тракия, понеже турците също мислеха тогава, че много ще прокопсат рамо до рамо с германците, че и с нас, довчерашните им врагове. И въобще не виждам защо трябва тук да намесваш някакви червени книжки. Просто те подушвам, че ти си имал такава, бързо си я "фърлил" и сега си сигурно първи борец за демокрация.
   Симеон Бочев

   Изтриване
  7. Не трябва да мислим емоционално по исторически въпроси, защото в повечето случаи нещата са предопределени от предходните исторически събития и рядко има възможност за избор. Няма как България през 1925 г. да остане неутрална. Нито една балканска страна не е била неутрална. Трябва да Ви е ясно, че при започване на военните действия между двата лагера, тъй като сме по средата между тях, с помощта на великите сили по онова време щяха съвсем "неутрално" да ни премажат и поделят помежду си (няма как да воюваме на два фронта, а и Междусъюзническата война е още прясна).

   Изборът ни е бил почти неизбежен. След последните войни (Б. и М.) страната ни е с изчерпани финансови ресурси, намален брутен вътрешен продукт (БВП) и с изостанало въоръжение (другите са се въоръжавали, докато ние сме воювали) и без симпатии на някоя велика сила. Въпреки, че всички се възхищават на бойните ни възможности и военното ни изкуство, никоя от тях не желае да има силна и независима държава на Балканите. Англия усеща, че губи Турция и влиянието си в арабския свят, се опитва да стъпи (и то доста успешно) в Гърция, Франция се опитва да колонизира земите в Мала Азия и Африка от разпадащата се Османска империя, а на Балканите е склонна да стъпи в Сърбия, след като е отпуснала солидни заеми на краля и да измести влиянието на Австро-Унгария, Австро-Унгария от своя страна се плаши от силна България, която може да стане опора за освобождение на Босна и Херцеговина и остатъка от Хърватска, Русия - не иска силна и независима България, която би й попречила да влезе в Константинопол. Единствено Германия няма сериозни претенции към България, а само за общо засилване на влиянието й на Балканите, където вече си е осигурила като съюзник Турция, чрез която да стигне до нефта.

   Както споменах по-горе България се нуждае спешно от голям заем. Русия отказва, Франция се съгласява формално, но не прави сериозни стъпки да ни спечели (не се съгласява да подпишем тайно споразумение за присъединяване на Македония, Добруджа и Беломорието в случай на победа). Така сме били вече излъгани от Русия след Балканската война, когато предварително са ни обещали да бъдат арбитър при разпределение на спорната зона в Македония и упражняват мълчалива подкрепа на Румъния да завладее Добруджа. След като получаваме голям заем от най-голямата частна френска банка (и една от най-мощните в света по онова време) се оказва, че тази банка има тайно споразумение с консорциум от австрийски и немски банки и оръжието, което получаваме срещу този заем е немско и австрийски и нищожна част - френско. Това накланя везните, а и Германия е готова да подпише тайното споразумение за обединение на българските територии при победа във войната.

   Ето моята истина (и на голяма част от нашите историци) за присъединяването ни към Германия.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 32. Г-н Грозданов, коментира се нещо, което може да се провери, а Вие не предоставяте линк към архивен брой на споменатото списание.

  Прочее, аз Ви обясних добре защо ми е трудно да приема, че списание на NSDAP ще публикува работи на Ганчо Ценов. До колкото ми е известно проф. Ценов публикува във Walter De Gruyter Verlag, но може и да се бъркам. Проверете и ще се разбере как стоят нещата.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Потърсете тук г-н Грозданов, дано намерите това, за което говорите

   http://www.historia.net/voelkischer_beobachter/

   Изтриване
  2. Г=н Серафимов, много ми е чудно, как така гърците ни преписват най-лошите пороци, а за тех не казват, че самият им баща, Яков ги оприличава, като аспиди. Тадей.

   Изтриване
  3. Не всички, които са ни клеветили са гърци, макар не малко са били такива. Не ми е известен Яков - праотец на гърците, това го чувам за първи път.

   Изтриване
  4. Вероятно г-н Тадей има предвид „благословията“, която определя Яков за сина си Дан. Оттам той заключава, че данайците, евентуални наследници на Дан, са днешните гърци. Въпреки че чуваме това за първи път, интересно е, че дановото племе вече не се споменава между 12-те израелски племена в Откровението на Иван.

   Изтриване
 33. Г-н Серафимов притеснява ви Тадей. Искахте да ви покажа от къде знам, че данайците са аспиди.Обърнете внимание на стария завет, "първа книга Моисеева" гл.49 стих 16 и 17. Там, във "ВЕХТИЙ ЗАВЕТ", много може да се научи за живота и историята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои свидетелства от библията могат да се използват като индикации, но не и като доказателства.

   Изтриване
 34. За Орфей Ванга разказва, че дарбата му идва от земята, а не от небето. Свирел на върбово листо и на върбово дръвче, с кора от бряст, бук или дъб. Лежал на земята и така чувал мелодиите, които после възпроизвеждал. Тя го вижда ясно като дете с окъсани дрешки, като небръснат момък, неподсриган, с големи нокти, който през цялото време все пее.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно, но сведенията на Ванга няма как да бъдат използвани. Верно е, че и класическите исторически извори си имат недостатъци, там също има елемент на въображение, но все пак старите автори се уповават на някаква историческа основа.

   Изтриване
 35. Грозданов,
  Хитлер че е нацист ,нацист е.Но е подкрепял науката. Притежавал е знания.От къде ги е получавал един Бог знае. Гледах един филм към 93-94 година , където се документира полет за около час до Луната.
  Ако е ограничавал науката толкова стриктно изхождайки от нацизма си , едва ли тя да се е развила толкова.Явно е имал друго отношение към българите , като различни от другите "славяни" Може изследванията на Ценов да са потвърдени и от други факти и за това да не е гонил Ценов.

  Кикони - кикот ?
  Ако е къдрици на коса , то има ли аналогия с кикота - "къдрици" на звука?
  Защо да определяме названието трак за обидно. Например в статията е дадено как думата арба е и работа и робия.Народът какво казва - Срамна работа няма, "Залудо работи , залудо не стой" . Става ли да обърнете думата трак и я произнесете на обратно. ,става ли гард.Когато злобливи хора видят красиви хор акоито вървят и земята трепери под краката им, не им ли завиждат и ги наричат , горд, горделиви, страховити.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 36. Не си прав! Хитлер е давал криле само на определени дялове от науката. Нека да не ти напомням кладите от забранена литература, която организира нацисткият режим. Публично са изгорени трудовете не само на учени от всякакви области, но и на философи и публицисти като Цвайг, Брехт и др.
  П. Грозданов

  ОтговорИзтриване
 37. Абе Пешо, ти какво се изметаш като букова дъска! Първо почна атаката срещу Ганчо Ценов, като виде зор, обяви, че в същност си бил негов защитник, сега взе на мушката създателя на национал-социализма. Ако са горили такива „философи и публицисти“, каквито ти цитираш, добре са правели, защото те доведоха света до днешната безисходица!
  И друго – това е блог за девоалиране на истината в българската история, а не за съмнителна политическа пропаганда !

  ОтговорИзтриване
 38. Моля да ми посочиш нещо лошо, което да съм казал за Ганчо Ценов! Интересуваме следното твърдение, което провокира моя авер от Хановер: дали трудовете на Ценов са се харесали на нацистката пропаганда. Предстои ми да направя проверка в немската преса от онова време. Но е факт, че книгите му не са били забранени, а и издава някои трудове точно по време на нацисткия режим. А за горенето на книгите, дали е било добро! Всеки, който посяга към крайната мярка да забрани или изгори един интелектуален труд, значи е безсилен да го опровергае.
  Петър Грозданов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Грозданов, съгласен съм напълно с последното Ви изречение, но не разбирам защо толкова се напъвате да изкарате д-р Г. Ценов симпатизант на нацизма. Както писах по-горе, основните му изследвания и публикации са направени повече от 15 години преди написването на "Моята борба" на Х. и много преди измисления от М. "фашизъм". Освен това д-р Ценов през целия си живот няма написано (поне не съм срещнал) в подкрепа или против нацизма. Не е подкрепял съществуването на някаква "свръх раса" и не е говорил за арийска раса, въпреки че той има по-широко разбиране за понятието "раса" (вместо да го прилага само за 4-те големи раси - бели, черни, жълти и червени). Предполагам, че тогавашната власт го е приемала без да е изразил подкрепата си към тях, защото той в трудовете си доказва, че произхода на някои съставки в германската нация, като хуни и готи, произлизат от Балканите и са от една от най-старите европейски култури. Дори славяните, представляващи голяма част от североизточните германци, са сродни на същинските славяни, произлизащи от старата балканска култура.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 39. Що се отнася до името Орфей, звуково и смислово то е най-близко до думата "арфа".
  Обяснението за произхода на думата от старогерманска дума за закривено копие, което ни дават английските справочници, силно куца, поне според мене.
  Във всеки случай арфата е много стар музикален инструмент, арфи са открити при разкопките на библейския град Ур.

  ОтговорИзтриване
 40. Здравей, Павел ! Открих няколко версии при тълкувание на името Орфей от изследователя на религиите Ваклуш Толев и реших да ги споделя с теб - дали са добри или благонадеждни само ти можеш да кажеш, вярвам в твоята обективност. Те не отхвърлят твоята теза, просто исках да ти ги покажа. Ето какво намерих: " Името Орфей има своя корен във финикийския език и изхожда от " aur ", което означава " светлина " ( аура ) и " rofae ", което означава лекувам. " Онзи, който със светлина лекува " - името Орфей. Той наистина е лекувал със своята музика. Ето как са кодирани в името му две тайни: дължината на вълната на светлината, която еманира, и силата на енергията, с която той върши своето деяние. Затова тайната на неговото знание и тайната на неговото учение си остава музиката, която укротява. ... ... ... Орфей открива и тайната на музикалния тон, чиято стойност не е в пространството, а във времето. Със седемструнната лира - нашите седем тела ! ". Този ред на мисли от Ваклуш Толев открих в неговата статия " Религиите в Българските земи ( Обзор )" - Сборник с доклади от Симпозиума " Етническият проблем и Националният въпрос на Българите ", Пловдив, 1994 г., стр. 192 - 207. Бих искала даузная как приемаш тези версии. Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 41. Някой да е чел" ВЕДА СЛОВЕНА"? Там пише, че ОРФЕЙ е син на СЛЪНЦЕТО , а любимата му не се казва ЕВРИДИКА, а РОСАНА.

  ОтговорИзтриване