31.01.2016 г.

ТРАКИЙСКИТЕ ДУМИ В РУМЪНСКИЯ ЕЗИК


Преди няколко години излязоха резултатите от генетични проучвания извършени в Румъния. Стана ясно, че ние почти не се различаваме от северните си съседи. Хапло- групите E, J, I2, R1a1, R1b, G се срещат както сред населението на България, така и сред румънците. За мен изненадата не бе голяма. Случи се нещо, което очаквах, защото знаех, че от най-дълбока древност Дунава е разделял хора имащи един и същ произход.

За това свидетелстват стари автори като Страбон, който твърди, че гетите и мизите (наречени по-късно българи) обитават земите на север, но и на юг от река Истър (Дунав). Плиний локализира бесите между реките Струма и Места, а малко по-късно Клавдий Птолемей пише за беси край северните склонове на Карпатите.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Ptolemy_Cosmographia_Dacia%2BDanube.jpg

Древните топоними от земите на България и Румъния също потвърждават, че от незапомнени времена тези територии са обитавани от едни и същи хора. Имената на намиращите се в Дакия селища Берзовис, Тамаси дава, Суро бара, Дино-гетия и др. са сродни на изградените в Тракия Берзаме, Тамон Бари, Бренто пара/бара, Дин-друме.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg/800px-Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg

Не само по време на Античността, но и в ново време топонимите от земите на Румъния и България продължават да показват смайващо сходство. Значението на голям брой румънски имена на градове и села би бил разбран от всеки българин. Като пример могат да бъдат посочени намиращите се на север от Дунава Бистрица, Бистра, Луда Бара, Стража, Липова, Остров, Габри, Пещера, Корабия, Подгория, Гарван,  Пригорие,  Падина, Богати, Добра, Родна, Видра, Златна, Соходол, Извору, Глина, Куки,   Мирчa вода, Добромир.

Съчинени са няколко неиздържани и здраво засукани теории, които да обяснят защо из цяла Румъния има български топоними и защо там се ползват български лични имена като Богдан, Богдана, Боян, Влад, Войка, Влъкана, Дан, Драгомир, Драгута, Калин, Калина, Мирчо, Рада, Раду, Радул, Сава, Стан, Стана, Стойка, Стояна.

Дако-гетите бяха обявени за почти изтребени от римляните, а за оцелелите се смяташе, че за невероятно кратко време са обикнали своите поробители и са приели с любов езика им. 

Пренебрегваше се факта, че легионите на Вечния град така и не успяват да покорят траките обитаващи Източните Карпати и Черноморските степи. Не се обръщаше никакво внимание на свидетелството на Приск Панийски, че по времето на Атила, на север от Дунава латински се говори предимно от търговците. Това разбира се е било последствие на бягството на римските колонисти и легионери от Дакия по времето на император Аврелиан.

Това, че българския  се ползва в Румъния до началото на ХХ век се отдаваше на българско влияние, а не на това, че се касае за изконния език на местното население, което обаче е подложено от чужденци на латинизация и в последствие дори е промито националното му съзнание.

Лингвисти от разични школи твърдяха, че от древния език говорен от Залмоксис и Декебал са останали само шепа думи, които са се запазили в речта на румънците. Различни изследователи представиха известен брой: balta, briu, brînza, buza, vatra, gard, gușa, zestre, caciula, cătun, colibă, copil, mal, măgură, magar, murg, raţa, stînă.

Ето и сравнение на дако-гетските думи с български:

balta-балта, блато
briu-връв
brînza-бринза, вид сирене
buza-буза, устна
vatra-ватра, огън
gard-градина, ограда
gușa-гуша
zestre-зестра
caciula-качула, качулка
cătun-катун
colibă-колиба
copil-копеле, малко дете
mal-вал, възвишение
măgură-могила
magar-магаре
murg-мургав кон, черен кон
raţa-раца, патица
stînă-стена, подслон, ограда

Интересното е, че тези древни тракийски думи присъстващи в румънския, не само се срещат в българския език, но също така имат и българска етимология. 

Пример може да се даде с дако-гетската balta отговаряща на българската балта-блато, която пък от своя страна произлиза от стблг. балтина-блато, като основата е прил.бал-бял. Няма никакво основание да се смята, че балта е заемка в езика ни както твърдят някои специалисти. Как да заемеш нещо, което си е твое?

Има и други интересни, а и важни дакийски думи, но румънските учени не са им обърнали внимание. Касае се за названия на лечебни растения. Това са: дивизма, зена, котията, мизила/мозула, сева, сопитис. 

Причината за игнорирането на важните данни навярно е факта, че имената на дакийските билки нямат обяснение на румънски, но за сметка на това българската етимология е повече от ясна. Нека разгледаме анализа на билките ползвани от учениците на Залмоксис.

Дивизмата е лечебно растение което вирее почти навсякъде в Източна Европа. Билката е считана за свещена защото първият й елемент - диви е тракийската дума за бог. Леонид Гиндин си опитва да даде обясние на дивисма с диво есе (дума подобна на чудесе-чудо). Значението на дивизма е Божие растение. В речника на Найден Геров срещаме  Див огън, което е равностойно на Божий огън.  

Зена е название на силно отровно растение. Владимир Георгиев търси връзка с персийската дума зян-вреда (която според него е навлязла чрез турския в езика ни). Нашият езиковед пропуска да отбележи връзката със старобългарския глагол жѧти/женти –повалям, жъна. Той е сроден на санскритския ханти и староперсийския жанайти-жъна, убивам, унищожавам - точно това, което ще направи едно отровно растение.

Името на дакийското растение котията  бива дефинирано като сродно на чешката дума котята  котенца (котета ) на върба. Растението е имало мъхниста повърхност подобна на котенцата на върбата.  

Мизула, мозула е древното название на мащерката. Тя е известна с пикочогоното си действие. Като сродни думи са предложени арменската мизем, хърватската и сръбската мижам със значение уринирам. За жалост е пропуснат е стблг. глагол  мочати, диалектната дума мащам-махам, отделям, а също и мизинец-най-малкото дете. Нейното значение е този, който се напикава - БЕР, том III, с. 786.  

Сева е дакийското название на вид бъз. Владимир Георгиев правилно свързва тракийската дума с българската дума цев, защото бъзът е кух и стъблото му фактически е цев.

Сопитис е название на растение имащо благотворно действие върху нервната система. Георгиев търси обяснение с помоща на редки гръцки и латински глаголи, което е излишно защото сописис е чуждото записване на старобългарския глагол съпати спя. Растението е имало успокояващо действие и е помагало за спокоен сън.

Фактът, че дакийските думи в румънския език, а и дакийските имена на растения се тълкуват с помоща на българския език, показва убедително, че нашата реч е древна, много древна, не се е появила на Балканите с идването на бедни пришълци от Припятските блата и далечния Памир, а е отеквала из горите и долините ни няколко хилядолетия по-рано. Езикът на дако-гетите е като този на траките обитавали земите на юг от Дунава.

Това обяснява и защо името на дако-гетския цар Скорило не просто присъства в българската именна система като Скорил, но и се обяснява със стблг. скоръ-бърз. Не случайно Йеромонах Спиридон поставая дако-гетския благородник Декефал (Декебал) като владетел на българите. 

Не случайно опита на дако-гетския цар Буребиста да изкорени лозята и премахне пиянството, присъства в българските предания (но деянието се приписва на княз Крум). Не е случайно и това, че в нашия фолклор се споменава римския император Траян - човекът победил северните траки и завладял част от земята им.

Градежите от времето на дако-гетските царе Буребиста и Декебал показват смайващи прилики с тези от Плиска и Преслав. Налице е една жива традиция, която е потвърждение на тезата на проф. Ценов, че старите българи са северни траки, които са освободили братята си от римско подтисничество.Сравнение на дакийски и старобългарски строежи


Нека не забравяме, че в Именника (на българските владетели) се казва, че предците ни са имали княжество от другата страна на Дунава 515 години преди Аспарух, т.е. някъде към 165-170 година.Точно тогава 165-170 г. е и първото значително антиримско въстание на северните траки. Тогава дедите ни не само прекосяват Дунава и разбиват пазещите границата римски гарнизони, но успяват да стигнат дори до Термопилите, Гърция.

Въпреки успеха на тази военна акция, тя не връща свободата на страната ни защото в този период от време свободните траки не разполагат с ресурси, с каквито разполага Рим, а ресурси са нужни за водене на дълга война. Принудени от ситуацията, свободните траки се завръщат на север от Дунава. Те обаче не се отказват от намерението си отново да строшат оковите на своите братя. Атаките срещу подтисниците не спират до прословутата 681 година, когато войските на империята са принудени да побягнат към Константинопол и най-сетне живеещите на юг от Дунава наши предци получават пълна свобода.

Враговете на народа ни обаче представят тези събития в ужасно изкривен вид. C намерение да си върнат загубените територии, римските летописци съчиняват безсрамни лъжи. След време тези лъжи са използвани охотно от представителите на чужди исторически школи следваши политическите интереси на великите сили, за които една обединена България е неудобна. Въпреки, че съществуват и сведения, в които българите биват определени като потомци на траките, в определена група учени обяви тези сведения за недостоверни.

Ингорирани бяха и доказателствата на д-р Методи Попов. Неговите изследвания убедително показаха, че ние нямаме нищо общо с народите на Азия и, че повечето българи принадлежат на така наречения понтийски тип, т.е. местно население.

Под влиянието на чужди школи бе въведена заблуждаваща терминология и народът на Орфей и Залмоксис, макар да бе преживял над 600 години римско подтисничество и да бе доказал силата си, бе осъден да изчезне.

На негово място бяха поставени новинароди, само където нито материалната култура на тези народи не може да се нарече нова за Балканите, нито пък езика на пришълците се различава от този, който прозира от древните тракийски топоними Бела, Баба, Бога, Бор брега (Боров бряг), Вода, Врацища, Габрайон (Габърен),  Дабан (Дъбен), Дебре, Листе, Стене, Среден, Струа (Струя), Тамон бари (Тъмни бари).

Учени като Веселин Бешевлиев признаха, че на територията на България, по време на Ранното Средновековие няма поява на тюркски топоними. Стамен Михайлов доказа древната балканска традиция на старобългарската чернолъскава керамика. Този изследовател дори имаше смелостта да представи работи на чужди учени, според които особения знак IYI присъства на Балканите поне от пето хилядолетие преди Христа. 

Благодарение на проучванията на Иван Венедиков, Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева, Николай Колев и др. знаем, че култовете към Залмоксис, Дионис, Сабазий, Бендида, Хероса са все още живи в българската култура, а традиционните ни земеделски сечива и пастирски атрибути са от тракийски произход. Да не забравяме и това, че има отъждествяване на българи с мизи в продължение на хиляда и сто години.

Какво още трябва да се появи, за да бъде истината най-сетне призната? Може ли егото на шепа учени да е по-важно от истината? Толкова ли е трудно да се каже -прощавайте, сгрешихме? Защо да позволяваме на други да се кичат с наша слава и да си присвояват заслугите на предците ни в развитието на европейската култура? Защо децата ни да не растат с образите на Спартак, Вологес и Декебал, защо да не получат примера на силни и борбени хора? Или може би някой се страхува от гнева на пробудения българин?Използвана литература:

1.Л. Милетичъ,  Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II.
Нови влахо-български грамоти отъ Брашовъ, Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896;
2.Л. Милетичъ, Д. Д. Агура, Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния 
Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость, СбНУНК, кн. IX, Държавна печатница, Изд. Министерството на Народното просвещение, София, 1893;
3.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
4.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
5.Procopius, Buildings, transl. H.B.Dewing with the collaboration of G.Downey, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,Harvard University Press, London, 2002;  
6.Strabo, Geography, Books 10-12, transl. H.L.Jones, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
7.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
8.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
9.I.Duridanov, Thrakisch-dakische Studien, Erster Teil. Die thrakisch und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen, Academie bulgare des sciences, Linguistique Balkanique, XIII, 2, Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia, 1969;
10.И.Венедиков, Златният стожер на прабългарите, Издателство Наука и изкуство, София 1987;
11.Н.Колев, Българска етнография, Издателство Наука и изкуство, София, 1987;
12.Е.Тeодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
13.И.Георгиева, Българска Народна Митология, Наука и Изкуство, София, 1993;
14.N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984;
15.S.Stati,  Rumänische  Wörter Thrakischen Ursprungs, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress zu Ehren WTomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.I, Swjat, Sofia, 1984;
16. Romanian Genetics: Abstracts and Summaries91 коментара:

 1. Нещата ще започнат постепенно да се променят. Будни млади историци и студенти започнаха да наричат нещата с действителните им имена. Смело цитират тракийските царе и тяхното влияние в следващите векове. Никъде другаде освен тук не видях приемствеността мизи- българи, но те изкараха византийски хроники където се говори само за мизите като синоним на българи. А един приятел румънец много лесно научи български и говори почти без акцент.

  www.bulgarianhistory.org/rubriki/interesni-fakti/odriskocarstvo/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано намерят повече смелост тези момчета!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, то има и момичета, но са по мислещи, и не споделят с лека ръка недоказани твърдения, като мизи-българи. В ГИБИ, Т.6, 1965, с. 111 има нещо подобно, но едва ли е вярно, тъй като авторът, ама никак не е случаен човек за времето си. Така, че много са важни доказателствата да са повечко, ей така за достоверност, и ако е възможно да са от епохата на събитията. Поздрави!

   Изтриване
  3. Анонимната, сякаш ти си предоставила некви докази за обратното!!!

   Изтриване
  4. Точно така, страха ги принуждава да лъжат. Вярвам на българския дух

   Изтриване
 2. Страхотен материал, кога да очакваме тракийският речник?

  ОтговорИзтриване
 3. И още нещо, първият съветник на папа Йоан Павел II, англичанин по народност, доказваше в едно интервю, че латинският е произлязъл от румънския трансилвански, а не обратното. Позоваваше се на 260-те километра лавици с книги на Ватикана, които бил преровил. И между другото спомена, че тези 260 км книги крият оше много тайни, което сигурно е точно така. Кога ли ще станат публично достояние, та много неща да си дойдат на мястото? Ясно е, че на влсатимащите не им изнася.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как румънския да е основата на латинския, подобно твърдение е крайно несериозно.

   Изтриване
 4. Интересен материал по темата,попаднах случаино преди време, позволявам си да сложа линк :
  http://poblizo.com/?p=30059
  Колкото и да се иска на някои хора да се игнорират вековните общи корени на двата народа ( и от джете страни) - стината си излиза на яве. Не само “У” ДНК хаплогрупите на българи и румънци , според които сме по близки с тях отколкото с македонците: общ език и писменост до 16век, история, култура и т.н А помощта за борбата с турците от 1390 до Освобождението ни ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това дето горе го твърди Анонимен от 18:20 е пълен абсурд! “У” ДНК хаплогрупите на българи и румънци , според които сме по близки с тях отколкото с македонците". Ти господине или г-жо,българин ли си или не си. Искаш да кажеш, че сме по-отдалечени от българите в Македония, отколкото от румънците. Първо етническо определение в съвременният свят като "македонци", не съществува. Помисли преди да говориш или цитираш подобни простотии в коя мелница наливаш вода. Това дето са го казали тези "учени" много ще се хареса на скопските македонисти. Те наистина преди време направиха едно ДНК изследване и оповестиха, че нямали нищо общо с българите. С риск да стана супер критичен и скептичен като оня образ Хаджи Иванчо, ще взема и аз дълбоко да се съмнявам в тия ДНК изследвания или най-малкото да се запитам, кой ги финансира и с каква цел? Защото може един да е обявен, че дава парите, но те-парите, могат да идват от съвсем друго място. Чудя се как Спароток, който мислех за патриот седи и чете подобни коментари и не реагира. Няма как да сме отдалечени от македонците по кръв. Ние с тях сме един народ. Един език говорим, една кръв тече във вените ни. Моята баба е от Дебърския край. Като почнал да се албанизира този край, преди края на Втората св. война се преселва заедно със семейството си в Царство България. Тя беше българка до мозъка на костите си. Някои роднини са останали там, но имам маса братовчеди пръснати из цяла България. Какво искат да ми кажат "г-дата ДНК учени", че аз като съм българин и никога не съм ходил в онази измислена държава със столица Скопие, нямам нищо общо с баба си. А съм по-близък до мамалигарите! И страшно много семейства са като моето с корени от Македония, няма да е лъжа да кажем около 30-35% от българите имат малко или много корени от там. Вижте само след всяка война колко бежанци идват от там и се заселват в земите на днешна България. Те бягат и идват тук, защото се чувстват българи! Моля да ги отчитате тези факти, защото лабораторните плъхове не ги отчитат, а и не помня на мен да са ми вземали кръв за подобно изследване, защото щяха да се учудят доста, че имам повече близост с Дебърския край отколкото с Трансилвания.
   Симеон Бочев

   Изтриване
  2. Г-н Бончев, мисля че до известна степен сте прав за изследванията с ДНК. Тези изследвания бумнаха през последните години, следя ги от самото им началото и те са като нож с две остриета, може да се тълкуват и така, и иначе, и са естествено въпрос на финансиране, а този който ги финансира очаква и съответните резултати. Също така зависи от хората, които за избрани за теста. Ако отидат в циганската махала на Константин Величков и хавант 100 мургави сънародници, могат да ни изкарат, че сме и от Луната!!! Важното е да се отстояват интересите, за съжаление сме си продали историята.

   В момента става едно невероятно пренапасване на световната история чрез ДНК анализите, с цел отстояването на глобални интреси, и запазване позициите на ортодоксалната археология/история. Това което не и пасва, се напасва! Така, че не става въпрос само за българите! Манипулацията е невероятна, иначе голяма част от професорски/докторски титли през последните 100 години се оказват губене на време и средства. Тази проблематика обече се забелязва и в другите науки, като биология, геология, астрономия. Въпреки това мисля, че на Балканите имаме общи корени, независимо какво показват ДНК анализите, има толкова много факти и артефакти, които говорят за това!

   Другият аспект на проблема с Истината е археологическото датиране на артефакти. Докато в България, не се разполага с надеждна база за датиране, всеки ще дърпа чергата към себе си. Например на Балканите, България е единствената страна, която не разполага с апаратура за датиране базирана за Оптично Симулираната Фотолуминесценция (цана около 300 000 евра, това е нищо сума за БАН). Това е един многостранен метод за датиране, който дори се използвува от Марс-Ровъра за датиране. Ако има надеждно датиране, ще отпаднат много спорове. Познавам колеги физици, които казват, че археолозите се в България се дърпат, питам се защо?

   И една последна забележка, как манипулативно се използват ДНК анализите. Моят интерес към археологията е преди всичко към преисторията на човека, или по специално Неандерталец/Хомо Сапиенс. В своите изследвания Сванте Пеебо, който разгада ДНК кода на неандерталеца казва че ние сме наследили от неандерталеца около 4% от гените. Този факт се използвува, както от специалисти и от неспециалисти да се умаловажи ролята на неандерталеца. Но Сванте Пеебо споменава и една много важна подробност, тези 4% ДНК връзки са различни във всеки един от нас, и това статистически прави вече между 20% и 30% наследство от неандерталеца, което преобръща преисторията. Точно тази подробност се изпуска и резултатите се изопачават! Така, че трябва да се внимава с много с ДНК анализите!

   Авторът на този блог върши пионерска работа, за което му се възхищавам, дал Бог повече такива ентусиасти. Всеки допуска грешки, или бърка нещо, никой не е съвършен, но ползата от казаното в този блог е огромна, както и информацията, която се дава (линкове, и т.н.), всеки може да си вземе време и да провери това, което го интересува. Много от идеите, които съм прочел ми помагат и в изследванетона други факти, които не са свързани директно с българите и траките.

   Поздрави, Иван (Австрия)

   Изтриване
  3. Македонците сами са си правили генетичното проучване, то не е по същата методика като нашето и разлика може да има. Колкото до румънците, власите в Румъния са българи, те говорят и на чист български и не са преселници. Възможно е да сме по-близки генетично до румънците, защото според Паисий Хилендарски българите са произлезли от кимерийците, които са населявали северната част на Черно море. Самият Паисий твърдял, че е кимериец. Паисий Хилендарски е светец и нямаше да бъде такъв, ако е писал глупости. Аз мисля, че истинската ни история се пази някъде в манастирите. Поповете нищо не са унищожили. Не случайно от Света гора не дават оригиналната история на Паисий.

   Изтриване
  4. Доколкото си спомням от материалите публикувани за това ДНК изследване, си има причина поради която сме по-близко до румънците, отколкото до македонците. И тя е че Македония не се включва в него. Македонците си правят собствено изследване, пропускайки някои ДНК маркери и тяхното не се смята за представително. Така че не търсете вината в световен заговор, тя е простото в братята ни пишешти на Български със сръбска пишешта машина.
   Ето какво открих за минутка в нета:
   "Македонците крият чии са
   Точно македонците отказали да участват в европейското генно проучване за произход. Братята от Вардарско обявили, че ще правят свое собствено изследване на Y-хромозомата на македонските мъже. Така и сторили, но използвали само част от всичките генни маркери. Точно тези, които малко ги раздалечават от нас и ги родеят повече с албанците, гърците и хърватите. По това тяхно си домашно проучване българите са им чак четвърти братовчеди."
   http://www.geo-bg.bg/nauka/b-lgarite-sa-naj-drevniyat-narod-v-evropa?page=2

   В. Янков

   Изтриване
  5. Един от прапрадядовците ми е бил Поп В Македонско, тъй като единия ми род е от там, та от рода ми знам, че гърците са горяли и крадяли книжнината и турците църквите и книжнината и хората също. Точно по него време е накарал сина си да избяга от там, ,защото е имало Масови Кланета, та неговия син, другия ми прапрадядо е избягал за северна България с други от родата, за да избягат Кланетата. Единия от родовете отива дори в Румъния, тъй като и там само българи живеят. Това се случва по време на възстанията, преди Освобожднието, голяма част от родата остава в Македонско, а до колкото знам и в Гърция е имало рода, но точно тогава се губят и връзките с нея. Така, че в земите на Гърция, Македония, България, Румъния, предимно българи живеят още преди Освобождението на България, същото знам и за Сърбия, но там така и не разбрах, защо хората там имат голяма злоба срещу роднините си в "Българско-Македонско". Дори по време на възстанията, голяма част от българите са идвали и от сръбско и хърватско... Всеки иска да е шеф, вожд, началник и тн. за това е дошло и разделението на българите, а в Румъния, са се запазили без да ги бутат, заради смяната на езика, а по късно и на азбуката, за да станат уж различни, щото всички са били срещу нас, те и сега са.

   Изтриване
  6. Уважаема г-жо Стамболова,
   Паисий Хилендарски е писал доста объркани и неверни неща. Той не е светец, защото пише вярно или невярно, а защото е будител на заспалия български дух. А само да вметна, че и светците са хора и не са застраховани от грешки. Ролята на Паисий е по-скоро пропагандаторска, без да влагам в този случай, обидно тълкувание в термина "пропаганда". Паисий със своята книга се стреми да покаже, че българите са имали славна история, царе, светци и т. н. Даже ако може и да пораздуе работата си, но само и единствено с цел да предизвика гордост у сънародниците си. От тази гледна точка работата на Паисий е безценна. Но недейте ми размахва книгата на Паисий като достоверен източник. Трудно ще ме убедите в това. Аз не твърдя, че нямаме общи неща с власите, включително и по езиков признак. Но да се твърди, че те са ни по-близки, отколкото населението в Македония е върха на тъпоумието. И в по-горния си коментар съм обяснил защо мисля така.
   Симеон Бочев

   Изтриване
  7. До В.Янков

   Г-н Янков, македонските учени са направили изследване на населението на страната си и са установили, че българи и македонци делят общи гени.

   Македонски учени: Генетично сме най-близки с българите и сърбите

   Шестгодишно изследване на Института за съдебна медицина в Скопие доказа, че гражданите на Република Македония имат най-близък ДНК-профил с българите и сърбите. Хърватите са близки с босненците и сърбите.

   Косовските албанци имат най-малко общи черти с останалите народи от региона. Това каза доктор Златко Яковски от Института по съдебна медицина в македонската столица Скопие, цитиран от БГНЕС. Македонските учени, които подробно са изследвали гените, са получили данните от повечето балкански държави, с изключение на Гърция. Властите в Атина са отказали да се включат в изследването.Всички останали държави са изпратили ДНК-анализи на македонските си колеги. Те са били взети от жертви на тяхна територия - на загинали, убити или пострадали при различни инциденти.

   "Използвахме съвършено модерна компютърна технология. Сравнихме всички данни от Македония, България, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово. Направихме два вида анализи - единият чрез хромозома Y, а вторият чрез локуса на ДНК-профила", обясни още известният македонски доктор Златко Яковски.

   Изследването на македонските експерти е публикувано в най-авторитетните световни специализирани списания, които се занимават с генетика. От тук нататък резултатите от изследванията на Института в Скопие ще бъдат използвани при всякакъв вид разследвания, когато става въпрос за жертви от региона.

   "Мога да дам като пример жертвите от самолетната катастрофа с македонския президент Борис Трайковски. Те ще бъдат използвани и за посочване на роднинската връзка на децата, когато има съмнение, че техните родители са от Сърбия, Хърватия или Косово", каза още Яковски. "Това изследване е от огромно научно значение. Това няма нищо общо с политиката", подчерта още той и добави: „За да се уточни произходът на всяка от нациите е необходимо голямо финансиране, както и достатъчно време".

   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=841908

   Изтриване
 5. Здравей, Павле! Искрени поздравления за добрата статия ! Пожелавам успех за новия тракийски речник, който ти подготвяш за печат в края на лятото или началото на есента - ще си го закупя директно и то с най - голямо желание ( точно през това време планувам моето идване в Пловдив ). Сега разбирам напълно колко много усилия са били необходими, за да бъде прокарана тази напълно изкуствена латинизация за румънците, наложена от чужбина и представянето им като " истински франкофони ". Българският език е жив по тези земи сред местното население до 20 век ! Благодаря за силните аргументи от Страбон, Плиний, Клавдий Птолемей, Приск Панийски, Йеромонах Спиридон, които се потвърждават и от новите генетични изследвания - сродни хапло - групи намерени на юг и на север от Дунава - траки = българи обитават тези територии от хилядолетия без прекъсване ! Намирам доказателствата от лингвистиката при теб за перфектни - имена на градове и села, лични имена, народна медицина и традиционно знание, за роднини др. Поразителна е тяхната етимология на български език - много ми допаднаха сравненията с речника на Найден Геров ! Дако - гетски думи = български думи ; от теб научавам за приликите в градежите на дако - гетските царе ( Буревиста, Декебал ) и нашите от Плиска и Преслав - досега този факт никъде не се коментираше в публичността. И не на последно място: истината за Българско Княжество / Северните Траки през 165 - 170 г. попада точно в сърцевината на темата. Най- сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно подкрепям думите ви и поздравлението ви към Павел! Съгласен съм.с всяка една дума и аргумент на Павел Серафимов !

   Изтриване
 6. И друг път ми е правело впечатление, че в хърватския има повече стари български думи отколкото в днешния български.
  Глаголът „мочати“ от статията се употребява в смисъл да потопиш нещо в течност. Думата „ватра“ и днес се употребява вместо огън.
  Поздрави за статията !

  ОтговорИзтриване
 7. Само да допълня,че имаме и общи обичаи.Сурвакането,което там е със същото наименование.Мартеницата,която носим само ние и румънците.Всички манастири ,които съм посещавала са изписани на старобългарски.В рода на съпруга имат стара Библия ,също на български от преди реформата на на езика ни.Поздравления за статията !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Един народ сме, дори да не говорим същия език, традициите ни са изключително близки.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Браво Павка!Отново страхотна статия!Поздравления!Винаги(още пт малък)съм твърдял,че няма и не може да съществува Румънска нация.Просто защото това са си същите траки на Север от Дунава.Това лято мисля да посетя Националният им исторически музей.Добих се с информация,че в една историческа книга където става въпрос за България над 40 страници са изрязани с ножица!Естествено,само наивник би си помислил,че е случайно.Същото мисля да направя и в Белград.А за любимата Крит и Троя ще го оставя за по-натам във времето!Поздрави!!!Великан си!!!Христо Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гаврата с името Румъния се състои в това, че наследниците на даките на Декебал са принудени да приемат името на своите завоеватели - римляните.

   Изтриване
  2. България пада от турците, независимо от опитите за Освобождение и то вековни, Северна България е оставена сама, между глутница от кучета, АвстроУгария, Русия, Османската Империя и тн. "румънците" сключват съюзи с тях, щото нямат избор, те не са вече такава сила, щото нямат подкрепата на голяма част от народа си. Османската империя за пример, не е Византия, все пак Византийците са също българи, но докато до момента всеки се бори да си прави държава и да се прави на цар с народ, и то всички са от един народ, то Османците са съвсем друга пасмина от песове. А и става ясно, че дори половин Унгария да е била българска, по него време вече, Маджарите, са завзели властта, карат си с тяхната си политика, а тя не е да върнат българското, защото те точно това са успели да махнат, най вероятно, точно както и руснаците, да си се управляват от техни си племмени вождове, а не от богове, които им създаха държавата и им помагаха. Явно са видели, че боговете обичат да се бият по между си, да показват, кой е по по най и им е писнало.

   Изтриване
 9. Браво Павка за поредната хубава статия!

  ОтговорИзтриване
 10. Въпреки че повечето ви статии са абсолютни спекулации в стил македоно-сръбска историография, тази ви статия е добре написана и професионална. А речниковия запас от дакийски думи в румънския език, не се отрича от румънските историци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, нивото не е професионално, стила не е научен, но точно това е и целта ми.

   Изтриване
 11. Здравейте! Почти от началото следя блога и мисля, че тук е мястото да разкажа кратка случка, от преди две седмици. Живея в Австрия, недалеч от Виена, и един следобяд като се прибирах от работа с влака, ме заговаря един господин на немски и ме пита дали не съм от „Влахия“.

  Отговорих му, че съм българин и съм роден в София и се разприказвахме, аз му подметнах туй онуй за факта, че сме сродни народи, за което и той се съгласи. На тръгване ми каза, защо ме е заговорил, видял е че съм си вързал червн конец на ръката, че и те правят така. Аз му обяснх, че е за да ме пази от зли неща. На края добави на чист български „… срещу уроки…“ му казвали те във Влашко, продалжавайки отново на немски. Еми какво да кажа, стана ми много приятно!

  Господина е от румънската част на Дунава. Аз си правя следното тълкуване, ясно е че в пограничните райони се говорят два езика, български-сръбски, сръбски-унгарски, унгарски-немски и т.н. Но в случаят имаме български и румънск и между тях се е простряла Дунава от както свят светува, която дори и в началото на 20. век е една „непреодолима“ преграда, затрудняваща ежедневното общуването от двете старни (сравнявам го например с границата Калотина/Димитровград). За какво говориме, в корените ни свързва не само общ език но и традции и обичаи!

  Поздрави, Иван Кръстев (Австрия, Виена)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако политиците и злите хора не ни пречеха, отдавна румънците да се бяха завърнали към своите български корени.

   Изтриване
  2. Някой от тях знаят, че са българи, дори имам няколко познати, които се омъжиха за румънци, и аз ей тей се правя на ударен : Що бе българи няма ли? И те викат ми те са българи, какви да са, а и имат повече пари от тукащните... поне 3 моми познати имам, дето го направиха това, и двама познати, дето се ожениха за гъркини, и те така ми те българки били (специално за гъркините, искали по юнашки, твърди българи, а не префърцунени българо-гърчета, дето само с еправили на важни).

   Изтриване
 12. Само дето не мога да приема термина "български" думи...,защото те наистина не са български...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дайде някакви аргументи тогава, обяснете защо не се касае за български думи.

   Изтриване
 13. До г-н Симеон Бочев, 1.февруари 12:25

  Уважаеми г-н Бочев,

  Абсолютно прав сте! Но т.нар. днешни македонци се държат като някоя нафукана префърцунена мома, която има нужда по-дълго време да бъде ухажвана. На техните роднини от другата страна на Охридското езеро и на ум не им минава да не се определят като българи – имам впечатления в това отношение. Но, моля Ви, не изпадайте в крайности! Не се опитвайте да отричате една истина с намерението да утвърдите друга. „Мамалигата“ (качамакът) е също така наше национално ядене както и македонският гювеч. Аз самият не мога да кажа кое от двете предпочитам повече, а и тлъстичкият качамак върви по-добре с българско червено вино. Наздраве!

  ОтговорИзтриване
 14. Много, много отдавна по българските пътища се търкаля влашката или румънска каруца наричана неправилно от нас Дачия. Тази метална каруца на гумени таркалета всъщност се нарича Дакия. Ами в Дакия е сглобена, как да се нарича?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През соца беше много лоша. Сега вече в последните 10-тина години я подобриха. Иначе нашето булгаррено беше много по-добро. Даже французите ни бяха разрешили да използваме оригиналното име на Рено. Но ние си пропиляхме шансовете да правим истински коли...
   Симеон Бочев

   Изтриване
  2. За миналото не зная, но днес Дачия е добра кола, комфортна е, а и надежна, цената също е прилична. Относно Рено, не мога да коментирам, но и без това ми се струва, че се поотдалечихме от темата.

   Изтриване
  3. Г-н Бочев, има малка разлика спрямо това, което казвате. Булгаррено си беше чисто Рено, но сглобено у нас, докато Дачия се произвеждаше с около 30% части румънско производство. Булгаррено, според договора, бяха предназначени за продажба само в България при одобрена от фирмата цена. А тя беше по-ниска от тази на Москвич, което дразнеше другарите в СССР и някои от членовете на ЦК на БКП. След като французите се убедиха в качеството на монтажа, разрешиха да изнасяме до 1/3 от производството под името Булгаррено обратно във Франция. Предложиха ни договор да произвеждаме в завода в Пловдив пантите и ключалките за вратите на всички модели Рено, като вместо да ни плащат, ще ни дават части за Рено 8 и Рено 10, които ние да сглобяваме под името Булгаррено и да ги изнасяме на международния пазар на цената на Рено. След година французите ни хванаха, че ги продаваме под името Рено на малко по-ниски цени в арабските страни - Сирия и Иран. След което развалиха договора.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 15. Павка, ако може да перефразираме един принцип на бракьата римлене: "Който лъже в едно ( перефразирано "е неточен") в едно, то той е неточен във всичко...), а и също да те предпазя от възгордяване, следствие на многото хвалебствия ...:-) Поводът: Аврелиан (който е син на коренни земеделци от Сердика, т.е. тракиец/Троянец) издава Едикт всички римляни да напусна Дакия и да се прехвърлят в Мизия. Нашите братовчеди даките, не са изгонили никой. Напротив, векове след това наричат държавата си Романия, а себе си наследници на Рим. Изобщо, моето скромно мнение е, че ще имаш по лека задача, ако приемеш, че Мизия и Тракия, заедно с нашите тракийски/ троянски народи за близо 600 години е достойна част от Римската Цивилизация. Нашите народи дават на Историята Императори (нехристиянски и християнски - едните почитат Аврелиан и Юлиан, другите Константин Велики и Юстиниан - всичките троянци/ траки!), достойни Генерали, философи, бунтовници и много обикновенни хора, които са наши предци. Както и българите мизи дошли с Аспарух по - късно. Поздрави, и тейк ит изи! Сирмиус

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да се съглася с теб. Аврелиан евакуира римските колонисти от Дакия не от любов към даките, а от страх, иначе нямаше да разруши моста на река Дунав. В историята няма случай някоя империя просто ей така да е отстъпила на коренното население завладяна, богата територия.

   Изтриване
  2. На мен ми се струва, че никой не издава Едикт от страх и призив за бегство. Според мен, Аврелиан ЗАКРИВА провинция Дакия с Едикт, поради липса на перспектива там, и заради огромните разходи да се сражава зад Дунав с аборигените (а да не ползва реката за тази цел). Това, доколкото знам, е единственият случай на закрита Провинция. Но не е единственият случай в който "завладените" наричат държава си с името на "агресорите", а Историята е преиначена според догмите на религията. Поздрави! С.

   Изтриване
  3. Римляните напускат и Тракия през 680 година. Това не става доброволно, не е поради огромните разходи за защита на провинцията защото повечето крепости са издигнати по времето на Юстиниан Велики. Римляните напускат Тракия поради това, че римската армия не е в състояние да се противопостави на идващите от север свободни траки.

   Изтриване
  4. Прав си, но в 680 г. римляните са мними в Тракия. Това са византийци (гърци), както е изделал и Омуртаг на колоната - "...войските срещу гърци и славяни....". Последните римски легиони отдавна са направили села от техните многобройни канабета в Мизиите. Те и етнически принадлежат там. Мисля, че те са в редиците на свободните троянци (траки), отколкото в стана на гърците. Поздрави! С.

   Изтриване
  5. Жителите на Римската Империя, която ние познаваме като Византия са считали себе си за римляни, а не за гърци. В този период названието елини служи да обозначаване на езичници.

   Изтриване
  6. Те имат правото да се считат за римляни или вавилонците или египтяни, но в края на VII в. отдавна официален език е гръцкият, от векове пишат на гръцки, от векове императори са гърци или погърчели се, евнусите им са гърци, патриарсите и духовенството са гърци или гърчеещи се, историците им са гърци, библеотекарите също. Гръцка империя. Каквото не са унищожили данайците от история ни е довършено от нашите проповедници в името на "правата вяра". Както казва ГЦ, в Берлин пращаме една карта на Мизия, и по нея се разхождат малки монголчета. Поздрави. С.

   Изтриване
  7. Колко императора от гръцки произход са властвали в Константинопол до края на VII век? Маврикий, Фока, Хераклий не са гърци и, ако не се лъжа едва по времето на Хераклий, т.е. през VII век гръцкия език става официален в Римската Империя. Може и да греша разбира се, ако това е така, моля да бъда поправен.

   Поздрави!

   Изтриване
  8. Имах предвид не до края на VII в., а от 2-3 века назад (Юстиниан и насетне). Или са гърци или гърчеещи се, но във всички случаи са одобрявани от гръцката църква. А често и премахвани от нея. Аз все отивам към грешката на Борис. Щото в другият сценарии в Берлин щеше иде папата и той да каже: Господа, ето оригинални римски карти от I, II, III, IV в. на провинциите Мизия, Тракия и Македония. Етнически коректни граници, в които живеят троянски и римски народи, които днес се наричат българи. Ето ви и н- броя томове с източници, описания, градове, статистика, свидетелства и пр. Имате един месец, моля четете." Това данайците и нашата църква не правят. В Берлин отиваме като монголчета...Следват войни.

   Поздрави!
   Сирмиус

   Изтриване
 16. Изключителен постинг Павле!!! За жалост обаче сега в Румъния започват да използват тази дакийска теория за произхода на румънците за антибългарски цели... Сега се възползват да говорят как дакийския и латинския са били сродни езици, и че затова сега говорят романски език... Т.е. Пак се изкарват латинци... Говорят за някакви измислени асимилирани аромани в България и други измислици... Нещо като македонистите... Иначе румънските историци потвърждават тезата че в румънския имало думи които ги няма в нито един друг език... Една от тези думи е zîrnă - грозде... :D Ясно е видима фалшификацията на историците...
  За българските топоними си абсолютно прав, подготвям пост за топонимията в Румъния, но това е дълга работа... Там наистина по-голямата част от топонимите, хидронимите и оронимите са български...
  Искам да добавя малко допълнение към някои думи:
  brînză - родопска брънза, овчарско сирене... А също и сиренето в Полша и Словакия, което се казва bryndza
  Дивизма - към тракийското "диви" (бог) ще добавя българското "див", "жив", и старобългарското "диво", чудо, което навярно е повлияно от думата "чудо" и има форми по консонантно склонение на -ес-: http://www.promacedonia.org/id_gram/gal/dur_gram_175.html Така "дивизма" може да се разтълкува "дивис-ма" (окончание -ма в "катма", "кръчма"...).
  Но може -изма да бъде окончание, както "миризма", подобно окончание е -изна в "главизна", "укоризна" (остарели думи). Във всеки случай думата има българска етимология.
  Зена - освен старобългарското "женти" (повалям) са сродни и думите "гина" (с преход г-ж), "гния", "гной", и "зной".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, думата бринза е доста разпространена, има я даже в руския - брынза.Това е нормално разбира се, старите гети са съседи на предците на словаци, поляци, руснаци, а и са се смесили с тях.

   Зена действително може да е свързана и с глагола гина.

   Поздрави!

   Изтриване
 17. Няма нищо чудно,че има прилики между думите в български и румънски и топонимите в двете държави тъй като и двата народа сме с един общ корен.Румънците са власи,което наименование идва от беласи или пеласги-едно от най-старите населения на Балканите.Значението на този етноним очевидно произлиза от думата бял,бели хора(може би за да се различават от представителите на шумерските народи,чиито етноними често имат значение на черен,турчин например идва от персийска дума значеща черно)Фактът,че власи в днешно време живеят разпръснато в С.България,Солунска и Вардарска Македония,Сърбия,Албания,Хърватия и Словения говори,че в миналото този етнос е обитавал една значителна територия и очевидно се е трансформирал в различни националности(включително и българска).
  Интересно е да се отбележи,че езиците на власите извън Румъния имат доста различия с книжовния румънски език(тъй като не са били повлияни от езикови реформи)и показват сходства с останалите балкански езици(без турски),а също и с латински,от което може да се види голямата роля на този етнос в образуването на нации и народи.В родния ни език например можем да открием изконни български думи,които имат успоредици в латинския(каруца,къща,порта,пристанище),но това не значи,че трябва да търсим някаква специална връзка между двата етноса.Общият етнически произход е достатъчно обяснение.Интересни езикови сходства могат да се намерят и между български и езиците на други по-отдалечени от нас народи в Европа,като баски и келти.Ако такива връзки съществуват,то тогава сходствата между българи и румънци изобщо не бива да ни учудват.

  ОтговорИзтриване
 18. Нямам против това,че някой си търси публика!Имам против да се изнасилва науката!

  http://nauka.offnews.bg/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_1/%D0%92%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_36039.html

  ОтговорИзтриване
 19. Здрасти, Павка! Благодаря ти за тази и за предишните статии! Един линк за всички, има и българско участие:
  https://www.youtube.com/watch?v=wxjwMKqkeAM
  Това се оформя като официалната румънска позиция! Учени, генерали, политици!

  Специални поздрави,
  Иван

  ОтговорИзтриване
 20. Атанас Лазаров4 февруари 2016 г. в 0:42

  "Rex Bulgarorum et blachorum "(крал,цар на българи и власи),така са титулувани царете ни от Асеневската династия от римският папа!!!Винаги ми е правило особенно впечатление това "блакхорум",като се има предвид,че имаме средновековни изписвания като "блъгаром,блъгари",нещата с "блахорум" стават прекалено подобни!!!След подобни разсъждения царският ни титул,започва да ми звучи като : Цар на българи и българци,българеещи!!!Т.е.Българи и Власи са един народ!!!

  Поздрави и Успех !!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както Bulgarorum така и Вlachorum са склонени по един и същ начин. Вlachorum не означава българеещи се, а - на власите. Те са от същия произход както и българите, но си имат свое регионално име. Същото е и положението при германци и австрийци, те са един народ, но германецът нарича себе си Deutscher, а австриецът Osterreicher.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Като чета за румънците, винаги се сещам за Карпатите и за това, че от този блог научих, че името им идва от българската дума "карпа" - скала. В интерес на истината не знаех, че е българска.
  Наскоро четох в английската Уикипедия за Карпатите. Въртят, сучат, накрая изкарват, че името им идвало от ... албанската дума "карпе" или нещо подобно. Викам си брех, какво стана тука.
  По-късно случайно взех да чета разказа на Вазов "Една българка". Та там в част IV има следното изречение:
  "Планинските самотии спяха, дива тишина царуваше в природата; само реката все си шумеше долу нейде в бездната, дето се гушеха под карпи манастирските кубета и чардаци без ни една светлинка."
  Та значи албанска е думата, колкото Вазов е албанец.
  Другото, което се сещам винаги за румънците, е въпросът защо хъшовете са в Румъния? Защо не в Сърбия (която си има автономия още през 40-те години на 19-ти век)? Защо не в Русия? Ами освен, че е близо, вероятно защото по това време в Румъния българският език е бил все още достатъчно разпространен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз също съм се чудел защо след като думата карпа-скала съществува в литературния език, съществува и до днес в диалектите на региони далеч от Албания, все пак специалистите са склонни да обявят думата за чуждица в българския.

   Реално причина няма, всеки добре подготвен езиковед знае за огромния брой български топоними на територията на Албания и за значителния брой на български заемки в албанския.

   Проблемът не е толкова в това, че Карпати е тракийско име, но и, че е споменато в микенски документи от преди около 3500 години. Става дума разбира се за остров Карпатос в Егейско Море.

   Да се признае, че траките са оставили свои топоними в егейския регион, значи да се признае трайно присъствие, а това обърква нечии неиздържани, но добре спонсорирани теории. Тракийските имена в микенските документи са толкова много, че няма как да се укрият, но за тези имена се казваше, че принадлежат не на уседнало, местно наеление, а на дошли от далеч търговци, дипломати и т.н.

   Нещата винаги са навързани и поддръжниците на лъжите са в неизгодна позиция, за поддържането на една лъжа, трябва да измислят още две.

   Изтриване
  2. То албански топоними и в Косово няма, как така ще има в Румъния, Украина, Чехия, Словакия, унгария и Полша (там където са Карпатите)? Всеки разумен човек може да види в google maps картата на Косово и да види че албанските наименования са копие на славянските... Самото Косово е Kosovës, :D Митровица е Mitrovicë, Призрен стана Prizren... То албанците не могат да си преименуват топонимията в близкото Косово, та са тръгнали да търсят свои топоними на 1000 километра от тяхната държава, :D Просто няма как... Дори в самата Албания преобладават българските топоними, в Косово почти всички са български, а в Македония, Черна Гора и Сърбия няма почти нито един албански топоним, а вече в България и другите балкански държави има 0 албански топонима :D За разлика от това славянските топоними преобладават с огромно предимство във всички славянски държави на Балканите, включително и в Румъния, Албания и Косово... Много по-логично би било Карпати да е българско име... А не някакво измислено албанско, :D

   Изтриване
  3. Те албанците не са виновни, разни "учени" ги изкарваха ту траки, ту илири, без да обяснят защо тракийската културна традиция продължава при нас българите, а не при албанците.

   Изтриване
  4. Doychin Doychev - Защо хъшовете са в Румъния?
   - Stephen III of Moldavia, познат още и като Stephen the Great / Стефан Велики
   - (Romanian: Ștefan cel Mare)
   - Принц на Молдавия - 1457 до 1504
   - ( 1504 - 1457 = 47 г.)
   - Построени (документирани) църкви и манастири - 44
   - От
   - Лична охрана (воѝска) - 3 000 воѝника
   - Под негово командване - 40 000 воѝника
   - Битки - 44
   - Победи - 36
   - През всичките си 47г. на престола само 13г. е имало мир ?!
   - Турците трудно съ стъпвали на Румънският бряг (оттатък Дунава )
   - Турците и сега не са добри плувци ! (да си виждал турски плувец Олимпиѝски шампион)
   - По-голямата част от Румъния (при Римляните) и по-времето на Османската империя
   - никога не е била ... - ПОД - РОБСТВО !!!
   - Ps:
   - Сега разбираш защо Ботев,Левски и хъшовете са предпочитали в Румъния?

   Изтриване
  5. Защо карпа да не й и албанкса, колкото е БъЛГарска/ Бу(Р)Гарска! Не знам точно как са се обособили да са толкова различни, в уединеното Косово около 46% е само хаплогрупа E-v13, която е обособена преди 9000г. нейде из континентална Гърция, предполагаемо Тесалия и Епир (земя на ПеЛасги/ ПеЛасти, PhLeGyes/ BRiGes, fir BoLG/ fir VuLaG), за сравнение: континентална Гърция - 29%, Албания - 27%, БъЛГария 24%, Румъния 14%, Украйна (старата изКОНна Рус/ия/, в чиито земи са се подвизавали склавено = БъЛГарите) - 6%, така-наречената Россия (Московия) - 2,5%, казански така-наречени та(р)тари - 10%, чуваши - 13% (колкото в Румъния!), но по мъжка хромозома на ДНК съвпадението на албанци и БъЛГари е 85%, хич не й малко. Така че няма какво да си присвояваме всичко за себе си. Нещата в началото са общи югоизточноевропейски, условно съвсем общо казано тракийски, но траките не са само наши днес. Връзката с Румъния е предполагаемо изнасяне на население от Епир (Пинд) на север от Дунав. Знаете в Пинд живеят латино-гласни армъни/ цинцари/ куцо-власи. Тесалиецът Кекавмен обаче 11 век нарича Пинд Планините на БъЛгария, в които власи и БъЛГари изглежда живеят дружно. Някои румънци настояват, че латинският е произлязал от БаЛКаните, в което има смисъл предвид това че движението на маси е от югоизточна Европа, но вероятно е имало по късно латинско влияние от римляните, окупирали полуострова, Епир между другото бил опустошен. Съвпадението по мъжка хромозома с румънците между другото е 92%, с континенталните гърци също над 90%, северна Гърция 96%!!! А относно карпа, среща се като фамилно име в Украйна, а карбувати значи сека (монети) .

   Изтриване
 22. Реката по скоро е свързвала ,отколкото разделяла.
  Ние им казваме не само власи а и РОМА -Н- ЕЩИ от половината ГОВОР- ЕЩИ.
  Така БУГАР-ЕЩИ - БУКУРЕЩ.

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм запознат с историята на възникване на Букурещ като населено място, но за наименованието му не бих изключил възможността да произлиза от гл. бъкам: място изпълнено, гъмжащо, бъкащо от хора.

   kansandilh

   Изтриване
  2. Приятелю, доста са теориите за името на Букурещ. Bucure-щастлив е една, има такива, които предлагат готската bokareis- писател, но тя е невъзможна поради обстоятелството, че Букурещ се споменава за първи път около 1000 години след заминаването на Теодорик за Апенините, а и готите на Теодорик не са говорили германски език.

   Има даже версии, че Букурещ идва от съществителното бук - боукъ лѣсъ - букъ рѣсъ - букурещ...

   Изтриване
  3. Прочее, последната версия за името на Букурещ - от - боукъ лѣсъ - букъ рѣсъ, има логика понеже в региона букови гори все още има, а в древността са били още повече.

   Изтриване
  4. Бъкам, бликам, както и Бук Расте, както и горещ извор, вулкан-балкан имат връзки, а бъди щастлив се обяснява с английското БЪДИ ЗДРАВ, BE-CURE. Името минава и през латинизация, за това може и БУГъ-ПЕщ да е, не е задължително да е Рещ. А това, че Павел се мъчи да е 100% сигурен в дадена дума само може да се подхлъзне яко. :)

   А РЕЩ, може да се обясни и с английското REST - място за почивка. ;) Букъ - Рест , отдъхни си в бук-овите гори ;) почини си момчето ми. :)

   И, ето че извадихме ново значение за Българин, Бугърест, бугъре - горски :) или висок като Бук, здрав като бук, примерно. Тъй като надали някой ще си кръсти града, Бъди Шаслив, ако се замислим и естествено притежяваме голяма логическа мисъл, а не пробита логика. Буките и Шумите кво беше... ;)

   А кансана дето вика бликам и аз така го знам, от бъкам бликам, дори бликам е по близко, та някой може радостно едно време да е викал, говорил с хубаво за града си и да е останало в някой говор с дефект бъди шаслив. Букуреш - хубавия дом , шастливо място за отдих... :) или ако караме по бойните ГОТИ , извиращ огън, бликаща пещ .

   Изтриване
  5. Доста странно ми се вижда да се търси етимология на името Букурещ с английски думи...странно всъщност е доста меко казано, но желая да запазя добрия тон.

   Изтриване
 23. Здравей Павел,

  Имам няколко колеги от Румъния. Този от Букурещ разбира български- казва, че от времето когато е гледал наша телевизя- тяхната беше само по 2-3 часа на ден.
  Другият, от Клуж Напока, сподели, че преминавайки с децата си през България ( на път към Гърция) им е обяснавал, че тука ( т.е. в БГ) живее най близкият им народ. Попитах го какво учат по история в училище- учат, че са траки, учат за Калоян, за Иван Асен и т.н. За обща Българо- Румънска държава... странно...нали?
  Последно изречение - някои кабелни телевизии, като FOX, пускат реклами на румънски. Представи си какъв беше шока за мен, като видях как се казва сериала " Отчаяни съпруги"... "neveste disperate"

  Какво повече- един народ сме..разделени ..дано не е за винаги.
  Чудно ми е, дали македонците имат повече гръцка и сръбска кръв, от колкото румънците- унгарска, полска и т.н.

  успех!
  Пламен!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До преди век българи и румънци са се разбирали прилично, но през последното столетие латинизацията добива невиждани размери...и въпреки това румънците учат лесно български :)

   Изтриване
  2. Пламенчо, не съм румънофоб, но поговорете в Добруджа със старите хора да чуете какво ще Ви разкажат, ПЪК ТОГАВА НИ СРОДЯВАЙТЕ С ЦИНЦАРИТЕ в една държава. В мрежата може да се намерят доста неща, но не е всичко. Например, малко преди присъединяването към България на Южна Добруджа - 1940г., румънското правителство мобилизира местните Българи-мъже в румънската армия, но от тях никой не се връща след края на ВСВ. Официалното съобщение е, че са загинали във войната, а всъщност те веднага са избити. Част от труповете са хвърлени в понорите и затрупани , а други - в река Дунав. Спасяват се само тези, които вместо да отидат на мобилизационния пункт, преминават на Българска територия, подкупвайки корумпираните румънски граничари.

   За пореден път се убеждавам,колко малко се знае за Българската История, дори новата, пък какво остава за древната.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. То това се говори и за румънците в България, че били подложени на кланета и гонения по него време, а и Румъния е била много време свободна, докато България е била в Робство, та Българите в Румъния едно не са искали по него време да стават България с център на управление София, а да не говорим, кой им е тровил и мозъците за това кой са що са и тн.. Ватината, па и руската пропагадна и тн. И гърците и турците и сърбите и тн, всички така са действали, та да обвиняваш един за едно, а другия да го подминаваш няма смисъл.. виновни няма или няма измежду съседните държави, това е вътрешна война за надмощие, да се намалят дадени гласове във вотовете и тн. Нещо което трябва да се направи тук В Момента с циганите и турците... който иска да се меси/смесва с друг народ да оди в хамерика.

   Изтриване
 24. http://www.dunavmost.bg/Bulgaria/Photo/39992-rok-versiyata-na-az-sam-balgarche-se-radva-na-golyam-uspeh-v-london

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано да има повече такива събития :)

   Изтриване
  2. Павка, горният зловещ коментар на „империалиста“ от 14:05 ми се струва много пресилен и манипулативен! Мисля, че е редно да вземеш отношение по него, ако имаш някаква информация !

   Изтриване
  3. Черна ми чума налете в
   българската Добруджа,
   та ни селата почерни,
   хубави села български.
   Не било черна ми чума.
   Най-биле куцовласите,
   румънци, черни цинцари.
   В Добруджа влязоха.
   По села навред тръгнаха.
   Да грабят, колят, убиват.

   Нар. песен

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  4. Това, което казва ИМПЕРИАЛИСТ е вярно. Имах комшия роден в Добруджа, когато е била в Румъния. Съвсем в "реда на нещата" е, когато една държава получава територия, населена с друго население, да прогони това население с някакъв вид терор или да го накара се признае за местно. Това е направила Румъния с Добруджа два пъти - когато получава Сев. Д. от Русия за участие в Руско-Турската война и след Междусъюзническата. Това се провежда от правителството, но да не забравяме, че част от местния народ се възползва от тази политика. Разликата по отношение на българите през хъшовския период и когато заемат български територии е огромна. Моят комшия казваше, че не се е разрешавало изучаване на български език. Жалби и молби са приемани само на румънски, който в съда не е говорил на румънски, е губил делото. Търговете са се печелили само от румънци или българи, признали се за румънци. Нищо чудно, което казва ИМПЕРИАЛИСТ за 1940 г. да е вярно. Баща ми разказваше, че когато нашите войски са влизали в Южна Добруджа, са ги посрещали като освободители - момите са ги дарявали с неща от чеизите си (той имаше извезана кърпа, която се подарява на кум).

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 25. Zdraveite!
  Zapyrvi pyt pisha v bloga , no sym redoven chetec i posetitel.
  Imperialist e prav za izdevatelstvata izvyrshvani ot rumynskata vlast nad balgorskoto naselenie v Южна Добруджа. Аз съм от Тутракан и мога да кажа, че възрастните хора от долната част на града говорят на румънски, т.к. това е езика който са изучавали задължително в училище. Още по-показателно е отношението им към българите по време на размяната на население 1940г., когато стрелят по хората идващи от България по лодките им в средата на Дунава.
  Иначе, си мисля че реката не е била проблем за общуването, т.к. баба ми и цялата й рода са били от населението което е трябвало да се върне в България. Тя е била на 14г и всичко помнеше: Казвала ми е, че са минавали със салове натоварени с цялата им покъщнина, с волове и каруци. Знаете, че всяка река си има брод и те са знаели къде и как да преминават.
  Аз също преди време прекарах седмица в Букурещ, сама и от не май къде ми се струваше, че на 2 - 3 ден започнах да ги разбирам какво си говорят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Издевателствата над българи действително са извършвани от румънските управляващи, но често управляващи и народ не са от един произход. Това обикновено се укрива доста добре...

   Изтриване
  2. Като често управляващи и народ не са едно и също, тогава, защо трябва да приемем приравняване между траки и българи, които имат различна материална култура. Нещо много си противоречиш Серафимов.

   Изтриване
  3. Нормално е да има определени разлики в материалната култура, все пак говорим за различни периоди. Това че днес ние не употребяваме менци, копрали, дървени рала, както преди 100-50 години, не означава, че не сме българи.

   Изтриване
  4. Под материална култура влизат и погребалните традиции, които при българите винаги са се отличавали от тракийските, както при трупополагането, гробните дарове и предимно нападателната оръжие ( няма сведения българите да са използвали ромфея)

   Изтриване
 26. Империалистът сигурно дава предание точно. С тези беди не може шега да има. Но да не забравяме, че това са решения политически, очевидно взети от психичноболни лица. Аз бех на Шипка и видях: В костницата подредена, след нашите деди и русите, следваха черепи пробити на румънски доброволци! Братя сърби, финландци дори. Поклон...

  ОтговорИзтриване
 27. До колкото знам невеста на румънски също е невеста.

  ОтговорИзтриване
 28. В Румъния има също град Търговище.

  ОтговорИзтриване