28.02.2016 г.

ПРОИЗХОДЪТ НА МАРТЕНИЦАТАМартеницата е един от най-древните, а и най-интересни символи. За нейното значение и произход съществуват различни виждания. Едни изследователи търсят връзка с времето, по което е живял цар Калоян, други се връщат още по-назад в миналото – в епохата на княз Аспарух. Има и такива "експерти", които се опитват да наложат вярването, че най-старата мартеница е от земите на Иран. Общо взето обаче всички тези твърдения са основани най-вече на лични желания и в никакъв случай не са подкрепени със солидни аргументи. Според мен истината е доста по-различна и би изненадала доста сънародници.

Макар да не знаем подробностите относно това колко далеч във времето са корените на преплетените бяла и червена нишка, ние инстинктивно усещаме, че се касае за нещо важно, за нещо, което е възникнало в миналото, но поради значението си е оцеляло до днес. 

Това не е случайно, не е просто инстинкт, доста от нашите учени смятат, че мартеницата има апотропейно въздействие, т.е. става дума за предмет имащ магическа сила и способност да предпази притежателя


Изобр.Petko Yotov (user:5ko) - self-made picture
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Martenitsa.jpg 


За това свойство на мартеницата споменава отдавна българския етнограф Михаил Арнаудов. Ето и виждането на този автор: Първи март (също 9 март, св. Младенци) минава някъде за начало на лятото. Затова, както на други подобни дати, селянинът гадае за предстоящия период време и прибягва до магии за предпазване от злото и осигуряване на полския и домашния труд. Мартениците, които децата и младите хора си турят на ръката, и огьовете, които се палят, са средство за прогонване на зловредните сили.

Особеното значение на мартеницата е известно дори и на изолираните групи на българския етнос, като пример за това са гагаузите. Те не са забравили своите корени и традицията на предците. За гагаузките раннопролетни обреди пише Диана Тодорова:

Мартенските обичаи са свързани с различни обреди с предпазна и плодоносеща функция. Това е времето на настъпването на астрономическата пролет и началото на същинските пролетни празници. На първи март (Март бабу) момичетата приготвят мартеници от бяла и червена вълнена прежда, които връзват на пръстите на краката, на китките по ръцете и по врата. Закичват с мартеници и хурките си, а по оградите и вратите слагат червено платно, което стои там девет дни.

Николай Колев има сходно виждане по въпроса, той също вярва в предпазната функция и особеното значение на червения и белия цвят: “Червеният цвят е използуван не само поради естетически, но и поради причини от магически характер — в народните вярвания червеният цвят отблъсква злото. Белият и червеният цвят се използуват като контрастиращи цветове”. 

Николай Колев е прав разбира се, не случайно червения и белия цвят са широко използвани в българската народна носия и шевици.


Повече подробности получаваме от проучването на Иваничка Георгиева. Тя дори обръща внимание на материала, от който в миналото мартениците са правени:

 ...В българските обредни практики вълната заема голямо място. Младоженците влизат в новия си дом по бял вълнен плат (аба) или по бял и червен вълнен конец (марша)… C вълна украсяват и сватбеното дръвце в Родопите. Общоиз­ вестен у нас е обичаят на 1 март да се връзват за здраве мартеници — усукан бял и червен вълнен конец.

Против уроки се кади вълна и се носи червена вълна...В кръга на изброените обичаи се вижда, че вълната притежава определена функцио­нална натовареност. Преди всичко тя е апотропей — като такава тя е при родилните и други обичаи, където пропъжда зли сили… Вълната принадлежи към земята, тя е свързана с хтоничните сили. Намира се в подножието на световното дърво. Тя осъществява връзката с подземния свят, откъдето е и магическата й сила да носи плодовитост, каквато функция изпълнява при сватбените оби­чаи...

Като сполучливо продължение на проучването на Иваничка Георгиева може да се разгледа работата на Ваня Лозанова, която също вижда в мартеницата предмет с апотропейно, магическо предпазно значение. Според проф. Лозанова произхода на този особен предмет трябва да се търси в далечното минало:

“В най-общи линии усукването на бял и червен вълнен конец, т. нар. мартеница, е своего рода символичен жест на магическо възпроизвеждане на сливането между означения с бялата нишка мъжки и с червената женски аспекти в изначално творящо единство. И до днес в традиционната балканска култура усуканите бяла и червена нишка в първомартенската обредност са магически жест, който търси въздействие  върху плодородието...

Един от основните елементи на мартеницата е усукването на (вълнена) прежда: "непревъртен конец не е мартеница". Информаторите съобщават и за едноцветни мартеници, направени само от бяла естествена или само от боядисана в червено вълна..

...Усукването на белите и червени нишки, носят кодираната символика на плодородието, на съчетаването на противоположностите в творящо единоначалие, когато природата се събужда и се възражда в мистерията на пролетния цъфтеж. Мнозина са убедени, че мартеницата е чисто българска традиция, но някои от най-специфичните черти на първомартенската обредност и особено завързването на усуканите бяла и червена вълнени нишки, са плод на многовековна духовна традиция и възхождат към тракийската (палеобалканската) и елинската древност.”

Несъмнено проф. Лозанова има право, съществуват достатъчно сведения, които позволяват да се каже, че мартеницата, а и обредите свързани с нея са ехо на традиция от времето на Залмоксис, Орфей и обгърнатите в мистерии хипербореи. Присъщо на професионалист, Ваня Лозанова подкрепя твърденията си с богат изворов материал. Нашата изследователка прави връзка между българските обичаи елинското ейресионе (клонче, върху което са усукани бели и червени конци) и други свързани с него ритуали практикувани от палеобалканските народи:

“Говорейки за ейресионе на празника Панатенеи,   Лутаций  (Schol. ad. Stat. Teb. 2, 737) обръща внимание на белите и червените нишки, навързани по клончето (purpureis nexibus supra dicta pendebant, quae tamen interjecta diuobus predibus candida fila discriminabant)…


елинско ейрисионе


българска мартеница окачена на клонче

Проф. Ваня Лозанова добавя и други интересни подробности:  Инициацията  на мистите  в Самотракийските мистерии  особено място заема жестът на опасване на долната част на тялото на посветения с пурпурна лента - цветът на Великата богиня (Pausan., IX, 25.5). Близка е асоциацията с червеното сватбено було на българката - знак за прехода й от статуса на девойката към този на съпруга и майка. Преходът от зимата към лятото отбелязват и игрите на кукерите, в чието облекло червеният пояс може би внушава един отдавна забравен и ирационален семиозис на обредна практика с подчертано амбивалентни функции, за който си припомняме само в първия ден на месец март. И до днес се вярва, че червеният цвят в декорацията на сурвачката има апотропейно въздействие.”

Паралелите посочени от проф. Лозанова не могат да бъдат отречени, няма как да се отрече и тълкуването й относно особеното значение на червения цвят. Още в зората на човешката цивилизация червения цвят е считан за нещо свещено и имащо магическа, предпазна сила. Не случайно червената охра е използвана дори в символичните погребения от нашите земи. Като пример могат да се посочат погребение №2  и № 4 от Варненския некропол. Използване на червена охра има и при погребението от могилата Радинград край Разград. Става дума за ритуали от пето хилядолетие преди Христа.
Най-ценното в работата на проф. Лозанова е това, че е посочен и възможния произход на ейресионееквивалента на нашата мартеница. Данните са ясни, представени са доста важни сведения, помагащи да се разбере кои са хората, които са създали ритуален предмет, който може да се разгледа като ранен вариант на българската мартеница:

Ето част от използваните сведения: “В споменатия коментар на Евстатий към Омировата „Илиада" (20, p. 1283,6) Кратес отнася появата на обичая на ейресионе към прецедента с настъпилия глад и безплодие в Атика. Атиняни, по съвета на Делфийския оракул, посвещават на Аполон една обвита с вълнени конци молебна клонка и учредяват тази традиция като магически жест за осигуряване на плодородие.


ейрисионе -  ellaniapili.blogspot.gr

Разказът на ретора Ликург в същия пасаж на Евстатий е един разширен и литературно обработен вариант, който генерализира мита за настъпилия глад и безплодие над целия обитаем свят. Той е интегриран посредством мита за хипербореите. Подобна история предлага и един фрагмент на Хипострат (FHG (Müller) IV, p. 432, fr. 3), повторен от лексикографа Харпократион. Когато това става, Аполон дава прорицание на допитващите се до оракула елини и варвари, че атиняни трябва да се помолят заради всички. Сред изпращаните от много народи пратеници до оракула е и изпратеният от хипербореите Абарис. Той идва в Елада, получава от Аполон прорицание, че гладът ще бъде отблъснат, ако атиняните принесат за всички жертвоприношение и започва да пътува по света: чрез неговата уста богът разгласява на запиталите го варвари и елини отговора на оракула.

Атиняните правят жертвоприношението като накичват с всички плодове едно ейресионе и бедата е отпъдена. Във възпоменание на това те повтарят ежегодно този обичай. Празникът е наречен Панопсия, а атиняните го назовават Пианепсиа.

Митологичният кръг на хипербореите изглежда  познава също обредния жест на ейресионе - според запазения у Хезихий фрагмент от комедията „Делиади"на Кратин, хипербореите почитат клонки под открито небе.

Всичките тези обстоятелства подсказват, че произходът на ейресионе, макар и редактиран от античните автори в характерния за втората половина на V в.  пр.Хр. атински патриотизъм и атиноцентризъм, възхожда към един по-древен източносредиземноморски празничен кръг с епицентър култа на соларното палеобалканско божество на о. Делос. В основата на очертаните празнично-обредни комплекси са инкорпорирани древните традиции на амфиктионията на островните жители, към която принадлежат и тракийските племена по т. нар. "хиперборейски диагонал" (Pindar., Olymp., 3, 16; 31; Pindar., Pyth., 10, 29; Herodot., 4, 13; 32 ).


Въпреки, че данните представени от проф. Лозанова са изобилни, е нужно да бъдат дадени още няколко пояснения. Увитото с бели и червени нишки и украсено с плодове клонче наречено ейрисионе / εἰρεσιώνη, не е създадено от гърци.

Според старите извори обреда възниква в Атика, но от Страбон знаем, че в древността, още във времената преди Троянската Война, Атика е принадлежала на траките, а в Давлида, Фокида е царствал Терей:

Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus “ – Strab.VII.7.1


Карта на Атика

Сведението на Страбон не е просто легенда, Робърт Бък споменава в работата си, че наличието на тракийски божества, култове, а и тракийски топоними в Атика, Беотия, Малия и Аркадия говори за тракийско присъствие в тези региони- “A History of Boeotia”, с.67.

Още по интересно става когато разберем, че мистериозния хиперборей Абарис, благодарение на когото се появява украсеното с червени и бели нишки ейрисионе, е тракиец. Това е виждането на Димитър Дечев представено в книгата му Тракийски Езикови Остатъци” - Ἄβαρις – Hiperboreischer Prister der Apollon…Thraker geboren in Skythenlande” -  Абарис- хиперборейски жрец на Аполон, тракиец роден в земите на скитите “Die Thrakischen Sprachreste”, с.1. Дечев добавя и това, бащата на Абарис е носил тракийското име Сефт. То е използвано от одриските благородници, среща се и в земите на Стара Велика България.

Приятните за нас изненади могат да бъдат продължени с още един факт. Не само Атика където възниква ейрисионе е била населена с траки, не само човекът заради, когото възниква eйрисионе е тракиец, но с дедите ни е свързано светилището от Делфи, от което е получен съвет как да се направи жертвоприношението, без което ейрисионе / εἰρεσιώνη – древната мартеница нямаше да се появи.

Проф. Александър Фол говори за прилики между древни храмове от нашите земи и постройките от Делфи, споменава даже за тракийски жреци в светилището на Делфи, а също така дава и важното пояснение, че в Делфи е едно от най-ранните трако-пеласгийски светилищаПолитика и Култура в Древна Тракия, с.111, 147, 165, 166.

Връзка между българските народни обреди и древния начин на пророкуване в Делфи намира Иван Венедиков, който посочва дори паралела между червеното було на гадаещата българска булка и червеното було на древните жрици – Медното Гумно на Прабългарите, с. 293-294.

Самата дума ейрисионе/ εἰρεσιώνη идва от ἔριον (ерион) -вълна. Причината за това е, че в древността червените и белите конци за свещения предмет са били от вълна, която за целта е била боядисвана. Материалът не е избран случайно, Иваничка Георгиева подчертава, че вълната е апотропей, т.е. пропъжда злите сили, но също така носи плодовитост. Предмет направен от оцветена в червено и бяло вълна е бил считан за притежаващ магическа сила.

Интересното в случая с ейрисионе/εἰρεσιώνη и ерион/ἔριον -вълна е приликата с българската дума ярина-вълна с високо качество. Тя от своя страна има диалектен вариант ерина, а ерина е почти идентична на гръцката ерион/ἔριον. Няма причина нашата дума да бъде считана за заемка, по-скоро дедите ни познати в древността под името траки са дали думата ерина на съседите си гърци, които са я префасонирали на ерион.

Със сигурност предците ни са започнали да ползват мартеницата като магически символ доста преди южните ни съседи да направят това. Трудно е да се каже обаче кога точно е възникнал обичая да се преплитат бели и червени вълнени конци. На наша територия червената охра се ползва като апотропей (предпазно средство) от незапомнени времена. Варненския некропол вече бе споменат, но традицията не започва през пето хилядолетие преди Христа, а доста по-рано – през Ранния Неолит. Касае се за погребения от Ракитово, Чавдар и Самоводене. За тях съобщава д-р Крум Бъчваров, а също и за особеното значение, което е отдавано на червената охра- Неолитни погребални обреди, с. 145-146.

Дали мартеницата като магически символ е възникнала през Неолита няма как да се докаже. Недоказуемо е и присъствието й през Халколита, но може да се предположи, че през Бронзовата епоха дедите ни са комбинирали вълната,  която са смятали за апотропей (предпазно средство) с червения цвят, който притежава същите качества и така са създали магическо средство за пропъждане на злото и същевременно довеждащо подородие.

Докато проф. Николай Колев смята, че белия цвят cе добавя за контраст, то проф. Ваня Лозанова има по-различно виждане. Тя смята, че  усукването на бял и червен вълнен конец, т. нар. мартеница, е своего рода символичен жест на магическо възпроизвеждане на сливането между означения с бялата нишка мъжки и с червената женски аспекти в изначално творящо единство.”

В това тълкуване има логика. Сам мъжът е несъвършен, така както и жената е несъвършена сама, но заедно те стават едно хармонично цяло, а и основа за цикъла на живота. Древните ни деди са осъзнавали това прекрасно и са вплели знанията си в своята символика.

Поради съжителството си с древните гърци, дедите ни обитаващи Южните Балкани са предали на тези хора своя обичай да се правят мартеници. Напълно е възможно оригиналната дума за мартеница да е била ерина-вълна, червено-бяла вълна. Все пак мартеница идва от името на месец март, а това име е латинско по произход - Martius. То е проникнало и се е наложило сред древното балканско население едва след I век когато легионите на Рим окупират страната ни за повече от половин хилядолетие.

Името на магическия обект може да е променено, но традицията за направата му не се е изгубила, това е важното. Способността на дедите ни да пазят обичаите си живи, свидетелства за необикновената духовна сила на народа ни, за предаността и любовта към родната култура.

Несъмнено мартеницата е нещо особено и докато има вяра в нея, тя е и апотропей. Направата и носенето й не просто обогатяват духовния ни свят, но се явяват и като мост във времето - нашата връзка с предците. Мартеницата е вяра в доброто, положителното, надеждата за по-добро бъдеще.

Дедите ни са вярвали в особените символи, но не са оставяли съдбата си само в ръцете на първичната магия. За да получиш добро, трябва да се трудиш, да правиш добро, а и да го пазиш.Използвана литература:

1.М.Арнаудов, Очерци по Българския Фоклор, Изд. Български Писател, София, 1969;
2.И.Георгиева, Българска Митология, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
3.Д.Тодорова, Календарни Празници и Обичаи на Гагаузите във Варненско, Известия на Народния Музей - Варна, с участието на музеите в Толбухин и Силистра, книга 23 (28), Изд. Георги Бакалов, Варна, 1987;
4.Н.Колев, Българска Етнография, Изд.Наука и Изкуство, София, 1987;
5. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
6.R.J.Buck, A History of Boeotia, University of Alberta Press, 1979;
7.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
8.Ал.Фол, Политика и Култура в Древна Тракия, Изд.Наука и Изкуство, София, 1990;
9.И.Венедиков, Медното гумно на прабългарите, Митове на българската земяИздателство към Частен колеж „Тракия”, II.  прераб. изд., Стара Загора 1995;
10.К.Бъчваров, Неолитни Погребални Обреди, Изд. Бард, София, 2003;

11.В.Лозанова, Марта (Мартеница), Енциклопедия Древна Тракия и Траките


149 коментара:

 1. Maрtis, Martius е тракийско име, не латинско, латинското е МарКус, Mars също не е латинско, ами е тракийско божество, крадено от латинците. Марте-Мартеус е име забелязано хилядлетия преди христа на балканите. Мартеницата се свързва с връзката между Аполони Марс, където единия е червен, а другия бял, живот и смърт, вечната битка.

  За Абарис, говори и самия Херодот, говорейки за скитите-траки, как са отишли при Гърците и са се мъили да ги образоват в началото "гърците" им се радвали, че научават толкова много неща да станат умни и силни, но накрая започнали да псуват и хулят Абарис, Зълмоксис и още един тракиец-скит и да се правят, че не са чували за тях, защото те ги критикували за това, което са и за привичките и обичайте им, за престъпноста им, робството, гуляйтеи много други неща, нормално малоумните прасета, никак не обичат някой да им казва, че правят злини и лоши неща, особенни такива, които те обичат и тачат, как да направят по голяма мизерия на някого, като недорасли тинейджъри. А това и сега е истина и важи за целия свят, без значение кой на колко е години, всички са просто неспокосани необразовани деца, които обичат и да си измислят историята на света.

  Бялото и Червеното вино също са свързани с мартеницата и боговете. :)
  П-Я

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как МарКус ще е латинско име след като в латинския няма буква К? Тракийското име на бога на войната е Арей, нямам сведения Марс да присъства в тракийската ономастика. Възможно е да е алтернативно име на бога на войната, име, което е използвано от палеобалкански народ преселил се на Апенините, но пак казвам - доказателства за това няма.

   Изтриване
 2. Маркус е по български не знам що се хващаш за глупости, след като ти е ясно че МАРКУС е MARCUS... MARCH - МАРШ , М-АРЧ и тн... а имаме и да не забравяме и други такива производни, като МАРЦИУС и тн., което е свързано и с думи като Н-АРЦИс, Нарцисизъм, АРКА - и единсвената разлика между АРХ на АРЕС е "земното" МАРЕС, което е МАРС=АРЕС, а АРЕЙ АРЕ по баирите и тн. е няква диалектна твоя заемка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата marcus означава чук, сродна е на стблг.млатъ-чук.

   marcus a large hammer http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=marcus&la=la&can=marcus0

   Нарцис идва от ναρκισσος - вид цвете, етимологията на името е неясна.

   Арка е латинска заемка, нашите съотвествия са лък, дъга, извивка - arcus a bow

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=arcus&la=la

   Изтриване
 3. Здравей, Павле ! Поздравления за великолепната статия и за положения труд; създал си текст отново на високо ниво ! Подкрепям изцяло приложената от теб библиография и древни архивни източници ! Бил искала да добавя и разработките на проф. Георг Краев, проф. Рачко Попов, от които може да се разбере приложението на мартеницата и в други ключови обредни практики, извън първо-мартенските, като Бабин ден, Кръщене, Сватба, Кукерски / Бабугерски Карнавални игри /шествия ( жизнен и годишен цикъл ). По отношение на цветовете и символите в човешките култури - Anne Varichon, " COLORS: What they mean and how to make them ", Abrams, New York, 2006, p. 8 - 49, 82 - 129. Несъмнено е, че Мартеницата функционира като персонален амулет с предпазни характеристики - апотропеен символ, където са закодирани най древните смисли на плодородието. Именно тук трябва да търсим разковничето - червено и бяло, женско и мъжко преплетено начало / здраво усукано. Мисля, че първичното тук е червеният цвят, женското начало, женският месец март - като времеви и пространствен маркер, ранната женска форма на изработка, култът към Древната Богиня Майка, символиката на червената охра от Варненския некропол и неолитните погребални обреди. Произход = Форма = Култ = Функция = Название са родствени. Споделям напълно научната хипотеза за тракийският произход на обреда и амулета, направен само от вълнени конци - отпратка към овцевъдството и овцата като обредно / жертвено животно при най - ранните земеделски цивилизации. Неоспоримо е, че регионът на Атика е населен от дълбока древност с трако - пеласги ( = българи ) - ти вече няколко пъти доказваш това посредством архиви ( напр. Страбон ). Но възниква въпроса доколко обредът се появява за първи път в Атика и доколко Еирисионе / плодовото клонче е първично. Аз мисля, че клончето се явява една локана версия на древната мартеница, то е носител на главните елементи, но не е първичното - функционира като прикачен дар, което е много важен показател. Тракийският = български амулет мартеница вероятно е с неолитен произход, личен - прикрепен към човешкото тяло апотропей - със силно въздействие върху съхранение на неговото здраве и продължение на рода, който в последствие е прикачван към плодови дървета. Какво мислиш в тази насока ? Подкрепям те по принцип; исках да направя и някои допълнения, за които размишлявах. Най - сърдечни приятелски поздрав и до скоро !!!

  ОтговорИзтриване
 4. Разбира се че белия и червения конец преплетени заедно имат дълбока символика. Та нали в бита си проличава че мъжа и жената са половин хора, а заедно в свещен брак и като семейство правят цял човек. За това има типично мъжки дейности и типично женски в които мъжът не трябва да се меси. това е от българския фолклор.

  ОтговорИзтриване
 5. Много яка статия.
  Мисля, че цветовете са разменени. Червеното е мъжкия цвят - Марс, а бялото - Бендида. Врътката на осукване е обратно часовниковата стрелка.
  Привет
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бриг е прав: ЧЕРВЕНО (= мъж, слънце, огън), БЯЛО (= жена, луна, вода)

   Изтриване
  2. Анонимници , умни, като гледате горе снимката с носиите, как стигнахте до извода , че мъжа е червения цвят? Я да помислим отново, ако мартеницата е символ на плодородието, кога една жена става плодородна, когато затече от нея кръв, а мъжа как е свързан с белия цвят можете и сами да се досетите.

   Изтриване
 6. Павка, чудесен материал. Чуден празник! Един от малкото, които не са задушени от БПЦ и нейните многобройни светци. Финалът малко е помрачен в стил комсомолско събрание и осъждане на култа към латинския произход на името на месец Март (разбира се , и вечната ОКУПАЦИЯ:))) Аз предлагам да продължим тук нашата дискусия, ако разрешиш, защото ми се вижда фундаментално дали троянците основаха Рим, или не... Ето така завърши последния пост от нашия диалог:

  Така се е изразил Ливий, Павка. Той пише, че младият Рим е населен с троянци и латини, а албалонгите са само троянци. Той казва "държавата на троянците расте много бързо", аз имам предвид само нея. И преди и особено след обединението, доминантната група е една. Преди обединението на двата града, когато близнаците решават къде да отиде триумфа, Ливий пише за двете войски, строени една срещу друга - поколения на един и същи народ (троянци).
  "И двете страни почнали най-трескаво да се готвят за война, която повече приличала на гражданска война, почти между бащи и деца, между две троянски поколения, понеже Лавиний произлизал от Троя, от Лавиний - Алба, а от потомците на албалонгските царе - римските. Но изходът от войната не бил тъй пагубен, понеже минало без сражение и след като били сринати само постройките на единия град, двата народа се слели в един народ. Албалонгите първи с грамадна войска нападнали римската земя; те се разположили на лагер на не повече от 5000 крачки от Рим"... Тит Ливий
  Поздрави! С.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не си добре дошъл в блога ми, не си прави труда да коментираш тук. Научи се първо да се държиш културно и да покажеш минималното уважение към хора, които са положили труд да проучат, напишат и представят нещо.

   Не ми допадат просташки коментари от типа " Финалът малко е помрачен в стил комсомолско събрание и осъждане на култа към латинския произход на името на месец Март "

   Изтриване
  2. Павка, за да станеш голем историк, каквито качества имаш, мисля, че требва да преодолееш религията (приятелски съвет). Колкото и безпогрешен да си в подреждането на фактите, изводите винаги ще са съобразени със многобройните и често абсурдни догми и предразсъдъци на нетолерантните религии (християнство, юдеизъм, ислям). Просташки или не такъв е трибалският жаргон, а и на пристанището некои дни са по-трудни от другите, сорри. В нашият, Трибалски свет, ако не можеш да понесеш ваксината на иронията-си загубен.... Но пък и ти немаш отговор на Омир, Вергилий, Тит Ливий, Квинт Руф, Клавдиан, Август, Траян, Константин, Юлиан и пр., за каква антична история говорим?!? От сърце желая здраве на всички (вкл. ласкателя-клакьор, по-горе) като недобредошъл нема да се видим повече. Успех! Сирмиус от Косталево, Врачанско ;-)

   Изтриване
  3. Драги ми анонимни, нямам амбиции да ставам нито голям историк, нито пък търся слава и почести. Следвам своя път и не смятам за вземам съвети от хора, които нямат смелостта да покажат лицето си.

   Изтриване
  4. Споменатите от Сирмиус религии са и нечисти освен нетолерантни. Абрамистичните религии са робски религии. Сори но това е положението. Абрахман, който е и Авраам и Ейбрахам и Ибрахим е антагонист на Брахман(Чист) за когото пък едно от изискванията било да е рус(флавий) хе-хе. Религията експлоатира вярата.
   Бриг.

   Изтриване
  5. Всяко зло за добро. Бахман чист, рус флавий, БРиГ, BRiGht, оБаГРен, Бу(Р)Гар, вургар!!!

   Изтриване
 7. Интересно е ,че една от фигурите на казанлъшката гробница е с червен конец на лавата ръка ( според древните поверия а и Дънов споменава ,че с лявата ръка приемаме енергиите а от дясната излизат) та червеният конец явно предпазва от проникване на зли сили . Интересно е и за отбелязване ,че еврейчетата също смятат свързването начервен конец на ллявата ръка за отблъскване на злите сили . Със сигурност е невъзможно да се установи дали от праисторията или кога е възникнал обичая ,но със сигурност е много древен и през дългият му път е претърпял хиляди варианти на преразказани истории ... истината е някъде закодирана във всеки един от нас

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да се разгадае всичко, но и това, което сме намерили до днес, не е никак малко.

   Изтриване
 8. Браво на Спароток,
  от всички цитирани заглавия и автори от него, само имена от официалната българска историография! Цитирани са само учени,които бяха омаскарени от автохтонистите - първи приятели и съратници на Спароток! Обаче ето на и на един отявлен автохтонист, като Спорчо, му се налага да попрелисти старите пожълтели книжки! Иначе мога да извадя хиляди Спаротокови цитата колко лоши били старите ни историци и изследователи и колко неправилна била старата ни историография :) А сега какво виждам...Арнаудов, Дуйчев, Венедиков, Фол, Колев. Бравос, бравос! На прав път си Спорчо!
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. хаджи иванчо, въздържането от критика бе нещо от епохата на тоталитаризма, което обаче май ти липсва. Критика трябва да има и не е странно, ако определен автор бива критикуван по определен въпрос, но цитиран по друг въпрос. Така се процедира в свободното общество, но съдейки по реакцията ти виждам, че то не ти е по сърце.

   Изтриване
  2. "Не осъждай цялото заради мнозинството. Всичко е смес от захар и пясък, бъди като мъдрата мравка, която отделя захарта и оставя пясъкът непокътнат." - Бабаджи.

   Изтриване
  3. Поздравления г-н Серафимов за това, че сте успяли да приложите и древната мъдрост изречена от Бабаджи!

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  4. Честно казано не бях и чувал за Бабаджи, но трудът ми наистина може да се сравни с този на мравката :)

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Ти ли ми говориш за критика! Ти, който цензурира коментарите, които не му отърват?
  Хаджията

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. хаджи иванчо, всеки културен коментар, който е изпратен, е и допуснат. Казано откровено - поведението ти е нагло, но въпреки това ти давам възможност да изразиш виждането си. Жалко е само, че ти просто оплюваш, не критикуваш по съдържание, явно не ти е по силите.

   Изтриване
  2. Да се изокам и аз тогава, понеже скоро може да стана нежелан в блога ти хе-хе. Спирал си и много мои коментари в които няма обиди, дори индиректни.
   Бриг.

   Изтриване
  3. Защо не си направиш свой блог тогава? Там никой няма да ти спре коментарите.

   Изтриване
  4. Няма да си направя мой блог, защото нямам дарбата да разтягам локуми. Предпочитам да казвам много с малко думи хе-хе.
   Бриг.

   Изтриване
  5. Начинът ти на изразяване е некултурен, небългарски. Надявам се обаче да прочетеш това, което ми се налага да напиша за втори път - Не си добре дошъл в блога ми!

   Искам да общувам с културни хора, които са способни да покажат уважение към другите.

   Изтриване
  6. Този блог си е поставил за цел да търси Истината, а не да дискредитира личността на български историци. Надявам се това да стане ясно на всички тук, защото от това всички ние само ще спечелим и качеството на коментарите ще бъде високо!

   И с много, и с малко думи може нищо да не се каже, ако нямате нужната подготовка и използвате неправилни средства!

   Станимир.

   Изтриване
  7. Искаш просто да те хвалят. Да те гъделичкат по егото. Като г-жата Ирена Янчева. Щом напишеш нещо и тя първа търчи да те обсипва с хвалебствия.Но от мен да знаеш хората дето много хвалят и не критикуват са в повечето случаи неискрени!
   Хаджията

   Изтриване
  8. И още нещо!Понеже твърдиш, че въпреки "наглото" ми поведение ми даваш възможност да изразя виждането си, нека все пак добавя и припомня, че само някои мои коментари публикуваш, а други ги игнорираш, макар че не съдържат никакви псувни и обидни думи. Твърдението ти, че само се стремя да оплювам без да имам позиция също не е вярно. Мисля, че много ясно съм изразил, че съм защитник и почитател на официалната историография, която признавам има някои грешки в миналото, но в коя наука не се допускат грешки. Да вземем медицината например. Нима там не се допускат грешки?! Проблемът обаче е друг, а той е неистовата ярост, която изливате вие автохтонистите срещу академичната ни общност. Стигнахте до абсурда да кълнете историците като национални предатели, а милият Ганчо Ценов...виж той пък станал жертва на цензура - почнала още от царско време и продължила през социализма, та чак до днес. Странно как учените в Кеймбридж като покойният Стивън Рънсиман и настоящият водещ медииевист в Англия Джонатан Шепърд не споделят вашите автохтонни теории и не цитират нито един труд на Ганчо, нито на който и да бил друг от неговата/вашата партия. Сигурно и те са притиснати от цензурата или пък не им достига интелект да прозрат вашите истини.
   Хаджията

   Изтриване
  9. хаджи иванчо , отговори ти лично чел ли си поне една книга на Ганчо Ценов .
   Стоян Шопов

   Изтриване
  10. хаджи иванчо , отговори ти лично чел ли си поне една книга на Ганчо Ценов .
   Стоян Шопов

   Изтриване
  11. Иванчо,

   Защо не си прекратиш отпуската и не „тръгнеш пак на работа“?! Не усещаш ли, че колкото и да се пенявиш, не си убедителен. Ако г-жа Янчева често дава израз на възторга си, първо, далеч не е единствената и второ, почти винаги аргументира отношението си. Трябва да си особено благодарен на Г-н Серафимов за търпението, което проявява към тебе!

   Изтриване
  12. До Стоенча,
   Първо честит празник!
   Какво да ти кажа Стоенчо, за съжаление прочетох една и половина книги на Ганчо Ценов. Нямам сили и търпение да чета повече умотворения от него. Толкова безумия на едно място не съм срещал. После си направих труда да погледна какво мислят чуждите историографи за "трудовете" на Ганчо. И както казах по-горе в един от коментарите си никой от авторитетните историци било на Запад или на Изток не цитира и не се уповава на Ганчо! Защо ли?
   Хаджията

   Изтриване
  13. Как защо, елементарно е. Теориите на Ценов съсипват доста от лъжите на западните историци. Вложени са милиони в опитите готите да се изкарат германци, нас българите пък ни изкараха тюрки и угро фини. Кой ще тръгне да цитира научна работа показваща, че се е лъгал, или даже, че умишлено е лъгал.

   Ето за това Ценов не се цитира на запад.

   Изтриване
  14. Когато не могат да се оборят аргументите на д-р Ценов, се започва с опити за дискредитиране на личността му и споделяне на това, кой какви епитети е използвал за да го охарактеризира, кои личности не го цитират и т.н.

   Местната теория за произхода на българите се споделя и от проф. Асен Чилингиров, нека опитите за дискредитиране и на този историк започнат сега... само, че в някой друг блог!

   Най-трудно е да се погледне света през собствените ни очи - Слава Севрюкова.

   Станимир.

   Изтриване
  15. Е това е! Знаех си, че има тайна конспирация срещу Ганчо! Всички историци по света - обединявайте се срещу Ганчо Ценов :) Доста елементарно си обяснявате нещата, защото Ганчо не го цитират не само на Запад, но и на Изток, а и у нас, както ви е известно. Просто хипотезите на Ганчо са несериозни!
   Това е причината!
   Хаджията

   Изтриване
  16. И как си обясняваш факта, че хем Ганчо прави западняците на "пух и прах", хем германците му позволяват да си публикува книжките и да ги разпространява свободно. Ако са верни теориите на Ганчо първи германците щяха да се подразнят! А те му дават такова поле за изява, каквото и в България не е сънувал да има. Но същевременно никой от германските учени не възприема теориите му. Просто Ганчо има собствен авторов поглед върху историята, който граничи с фантазията. Това е единствената причина всички академични среди да гледат на Ганчо като на фантазьор.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  17. Наистина елементарно, но не и за недобронамерените!

   Изтриване
  18. хаджи иванчо, това, че ти спадаш към хората склонни за оплюят и забранят това, което им пречи, не означава и, че гермаците по времето на Ценов са били такива хора. Има и друго - една птичка пролет не прави, Ценов макар да е е оборвал няколко общоприети теории, не е имал поддръжката на немските политици. Не покрепят ли политиците една теория, тя няма как да се наложи.

   Ето ти и пример, без подкрепата на правителство и фондации, смехотворната теория за иранския произход на българите, нямаше да има заблудени хора, които да вярват на шепа индивиди правещи се на историци :)

   Изтриване
  19. Прочее, хаджи иванчо, редно е щом отричаш Ценов да посочиш конкретно защо теориите му са неверни.

   До този момент става ясно, че хората създали официалната ни история са тези, които се бъркат:

   1. Изследвания на митохондриална ДНК на скелетен материал от старобългарски некропол, доказаха убедително, че старите българи нямат нищо общо с тюрките.

   2. От друга страна, присъствието на хаплогрупите J2, I2, EV-13, G2, R1a1 сред днешното българско население показва, че траките не са изчезвали.

   “Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов...” http://www.blitz.bg/news/article/117690

   “Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“.

   Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... “

   http://www.vsekiden.com/102320/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%8E/

   Изтриване
  20. Ако Гълъбов беше добавил, че в Европа най-стария вариант на така наречения славянски ген R1a1 е на 13 500 години, щеше да стане ясно и, че носители на този ген са и траките :)

   Изтриване
  21. Уважаеми Спорчо, никой никъде не твърди,че траките са изчезнали напълно. Официалната историография твърди, че траките са един от компонентите в българската народност, но не основният. Основните са славяни и прабългари, които са били преобладаващото мнозинство. Още през 70-те години Фол твърдеше, че не може да се изключи факторът траки и тяхното културно наследство във формирането на българската народност и култура. Но разбира се Фол изключваше абсурдната Ви формулировка траки=славяни=българи. По-скоро формулата на официалната историография е траки+славяни+българи. Никога не се е твърдяло, че траките са напълно изчезнали. Че техният брой е намалял,че са се романизирали или елинизирали, че са били значително по-малко от славяните и прабългарите - ето това се твърдеше и продължава да се твърди. Явно някъде си проспал като ученик уроците по история. Нека ти припомня, че открай време официалната историография обяснява произхода на власите и каракачаните именно с техните тракийски корени. Това можеш да го откриеш във всяка стара пожълтяла историческа или етнографска книжка, която е дело на официалната историография.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  22. А и още нещо за Гълъбов и прословутите ДНК изследвания. Гълъбов не е историк, обаче се прави на експерт и по история!!! Никъде по света не се е променила официалната историография само заради едни ДНК проби, взети от шепа хора. Пак ли да обяснявам, че не може да се съди за произхода на един народ от проби взети от примерно 600 човека. И не ми излизайте с похватите на статистиката, защото ако беше толкова вярна тази наука при избори щяхме да се доверяваме само на 10%-ите резултати при бюлетините и нямаше да има нужда да се броят всички бюлетини до последната. Обаче никой по света не се доверява на стъкмистиката и затова крайните резултати се оповестяват, чак като се преброи и последната бюлетина. Аз също не вярвам на стъкмистиката! Пък и не само аз. Още повече, че Гълъбчо е взел проби само от некропола от Ножарово. А има още 5-6 древнобългарски некропола, за които нищо не споменава. При погребаните в Девня, според проф. Йордан Иванов има монголоидни примеси, а виждам, че ти напоследък взе да цитираш някои български антрополози, нищо че преди време почти ги отричаше. Така че, Гълъбчо няма да направи революция, бъди сигурен.
   Хаджията

   Изтриване
  23. хаджи иванчо, ти в качеството си на какъв киртикуваш методите на ДНК изследването? Ясно е, че резултата не ти отърва, ясно е, че дори те вбесява, но реалността трябва да се приеме, неизбежно е.

   Не си чел достатъчно за ДНК изследването, проби са дадени не от кай да е, а от проф. Йордан Йоданов :)

   Колкото до твърдението ти, че никой не твърдял, че траките са изчезнали, ето ти думите на "корифея на българската историография" Васил Златарски - "... в тези провинции винаги е имало борба между елинизма и романизма. С каква сила е вървял антагонизмът, се вижда най-ясно от туй, че под ударите на тази борба погинаха цели народи, цели племена безследното изчезване на тракийските племена от страниците на историята е плод на този антагонизъм между двете цивилизации.” -Цитирано от Веселин Бешевлиев, Проучвания на личните имена у траките, с. 88-89.

   Изтриване
  24. А, ти в качеството си на какъв се правиш на експерт по история и културология?
   За Йорданов: Не знам какво е дал на Гълъбов, но съвсем наскоро той публично заяви, по БНТ че българите имат и монголоидни примеси макар и малко, но ги има, като се уповава на изследванията си по некропола при Девня.
   За Златарски: Мили Спорчо, официалната историография няма един "корифей". Има много учени, които поддържат една или друга хипотеза, но ги обединява това, че всички се разграничават от автохтонните фантазии. Само Вие автохтонистите имате корифей - Ганчо Ценов! Между другото, виждам че не го знаеш, но Златарски е най-критикуваният в средите на официалната историография, въпреки че самият той е част от нея. Все пак той е един от пионерите на официалната историография и е ценен с това, че си е седнал на дупето и е издирил и превел маса византийски извори и епиграфски паметници, които после редица историци започват да ползват. Преводите му се ползват наготово и от Вашият корифей Ганчо. Виж хубаво "гениалния труд" "Кроватова България и покръстването на българите" и погледни чии преводи ползва Ганчо и после се замисли дали да хулиш Златарски. Естествено е, че някои хипотези на Златарски са остарели, но това което е направил през живота си е достатъчно да му се има уважение. А сега относно цитата. Не съм го проверил, но ще ти се доверя и ще ти кажа много ясно, че проф. Златарски е абсолютно прав. Той няма предвид изчезването на траките като етнос, а тяхното изчезване като политически фактор. Действително през епохата, която вълнува Златарски - Средновековието, политическите формации на траките, техните племенни и държавни образувания вече ги няма. Траките, по това време са вече лоялни поданици на Ромейската империя, а по-късно при създаването на Дунавска България, на част от тях ще им се наложи да станат български поданици.
   И още нещо: Вашата автохтонна теория най-много ми прилича на фантазиите на македонските историчари. Вие работите по формулата "траки=славяни=българи", а те "древни македонци=славяни". Да се родеете със скопската историография никак не е престижно!
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  25. хаджи иванчо, верно е, проф. Ценов цитира Васил Златарски изобличавайки го. Поради слабите си познания по латински, Златарски превежда libertatem-свободата като тюркското име Албертем. С такъв "превод" се стига до кривата круша.

   Ценов има много по-важни открития от Златарски. Според Ценов хуните не са нов народ, а наследници на старите скити и кимерии. Действително не може да се говори за поява на хунска материална култура на Балканите през III-IV век защото тя си присъства в Източна Европа дълго преди това.

   Ценов причисли хунския език към славянската езикова група и действително страва, кам, мед са думи от словесното богатство на хората от славянската езикова група.

   И още нещо, няма Ромейска империя, приет е термина Римска Империя, той е заменим с термина Византия.

   Изтриване
  26. Оле, оле! Какви глупости си написал. Хунският език бил славянски?!
   Направо няма какво да коментирам, сам си се изобличаваш. И въобще не е грешно да се казва Ромейска империя. Отдавна този термин е приет и е доста по-верен от Византия.

   Изтриване
  27. Разбирам, че си вбесен от моето сравнение между вашите измислици и тези на македонските историчари, но това е факт.
   И до ден днешен преводите на Златарски от средногръцки са ненадминати, не случайно подчертах по-горе точно тези преводи. Ценов уж критикува Златарски, но ако четеш хубаво между редовете византийските извори направо наготово си ги ползва от Златарски.
   Добре, няма да казвам Ромейска империя, а ще я наричам Ромейско царство, както самите ромеи са наричали държавата си! Ще ти го напиша и на гръцки Βασιλεία Ῥωμαίων. Дано си доволен! Но най-лъжливият термин е Византия и това поне се надявам, че го знаеш. И моля те не говори такива глупости, че хуните били славяни. Ще ти се смеят по целия свят - от Атлантика до Пасифика и обратно.
   Хаджията
   И още нещо! Страшно дилетантски се изразяваш:"няма Ромейска империя, приет е термина Римска Империя, той е заменим с термина Византия". Хайде, тогава ми замени Римската империя с Византия когато говориш например за II. Терминът Византия не е измислен за да заменя термина Римска империя, а за да отличава средновековната римска държава, от античната такава.
   Хаджи Иванчо

   Изтриване
  28. хаджи иванчо, методите ти са стари и не вървят, няма какво да ме вбеси, дори ми е забавно да видя, как отчаяно се опитваш да спасяваш кораб, който вече е на дъното на морето :)

   Цитирай, ако обичаш - в коя работа, на кое място Ценов ползва преводи на Златарски? До колкото си спомням Ценов ползва преводи на Златарски, за да покаже определено манипулативно действие. Може да ме лъже паметта, щом си уверен в твърдението си - докажи го!

   А пък успееш ли да докажеш, че страва, кам и мед са тюркски думи, ще те почерпя, казвам го най-сериозно. Аз търся истината и съм благодарен на всеки, който аргументирано и културно е успял да ми докаже нещо. До този момент на теб това не ти се отдава.

   Дерзай!

   Изтриване
  29. Автохотонният ти плавателен съд отдавна е затънал в плитчините още от времето на Ценов. И с тези думички е абсолютно неясно какво се опитваш да докажеш. Чуждици има във всички езици.
   Фактът, че никоя академична общност по света не възприема сериозно Ценов, е една до болка позната на вас действителност. Жалко за тоновете хартия, която е изхабил. По принцип ти еясно, че ако отидеш в САЩ,Англия,Франция,Русия, Китай или където и да било по света и кажеш, че хуните са славяни, хората срещу теб ще се пукнат от смях. Така е било по времето на Ценов, така е и сега. Не виждам да е напреднала вашата наука много.
   Хаджията

   Изтриване
  30. А и за това как Ценов цитира Златарски! Ами вземи "безценния труд" на Ганчо "Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония" от славяните и виж как цитира Златарски даже го поучава как се превежда от гръцки, а самият Ганчо цитира само латински източници. С гръцкия явно не е добре, но пък поучава кое как трябвало да се превежда... Цитира гръцки хронисти през латински!!! Щото преписва преводът от гръцки от Златарски. Златарски си е свършил работата директно от гръцкия текст и Ганчо го взима наготово, сравнява го с латински и почва да поучава...Е, такъв е Ценов
   Хаджията

   Изтриване
  31. хаджи иванчо, ако ти беше уверен в правотата си нямаше да се криеш страхливо под зле измислен псемдоним :)

   То и Бедрих Хрозни бе оплют навремето, присмиваха му се за твърдението, че хетския език е индоевропейски, но днес тезата на Хрозни е приета и смях заслужава всеки, който я отрича.

   Всяко нещо с времето си, допълнителни изследвания от областите на генетика и антропология ще докажат, че аз съм прав. Всъщност ти го знаеш, иначе нямаше да се криеш :)

   Изтриване
  32. Името ми е Иван и наистина съм хаджия. Това, което не съм казал е фамилията си, но няма да те обременявам с нея

   Изтриване
  33. Не виждам с какво ме би обременило това, че ще зная името и фамилията ти...Когато културните хора започнат даден спор, те се представят един на друг, показват и уважение. Ти драги, тръгна веднага с рогата напред, така нищо хубаво не може да се постигне.

   Кажи ми какво ти пречи да се регистрираш и да представиш своите виждания в собствен блог? Ето, аз съм тръгнал против течението, повече от 6 години търпя запплахи, клевети, подигравки. Търпя ги и продължавам напред защото съм уверен в правотата си.

   Изтриване
  34. Само че Хрозни е орал своята нива. Той е езиковед и палеолингвист и се е занимавал с езици. А ти, подобно на бай Ганчо си всичколог. "Авторитетно" се изказваш по исторически, етнографски, археологически и не на последно място етнолингвистични теми! А да не забравя, че си новоизлюпен специалист и по генетика :) Както бай Ганчо бе първоначално тесен специалист по нова история после прекрачи няколко хиляди години назад и отиде в Античноста. После се отскочи до Средновековието и взе да поучава Златарски как се превежда от гръцки без самият той да владее гръцки. Защото ако Ценов владееше гръцки, нямаше да цитира византийски източници през латински в своите "трудове". Така че, сравнението с Хрозни, което правиш е доста неуместно. Още повече, че Хрозни си е авторитетен академичен учен с един куп дипломи и специализации зад гърба си, а ти кой университет си завършил, и имаш ли изобщо диплома за историк? Единственото извинение за Ганчо е, че е дипломиран историк, какъвто струва ми се ти не си :)
   Хаджията

   Изтриване
  35. С ad hominem няма да стигнеш до никъде :)

   Само показваш и доказваш своето недоволство и безпомощност :)

   Изтриване
  36. Иванчо ли си, какъв ли си,

   Аз също нямам академично образование, но то не ми е необходимо, за да преценя, че си един злонамерен и вероятно внедрен от други критикар. Досега освен да хвърляш кал, нищо съществено не си казал. Павел правилно публикува „коментарите“ ти, защото си толкова прозрачен, че той само печели от съпоставянето ви един с друг, па ако ще не хаджия да си, а ерусалимския патриарх! И нали знаеш – когато светлината се сравни с тъмнината – тя засиява още по-силно! Така че – продължавай в същия дух!
   Д.Д.-Орфей

   Изтриване
  37. Ох недей, достатъчно ти е сбъркана цялата теоретична постройка за да се дискредитираш сам. Не е нужно да отправям личностни критики към теб. Възприемай моите думи само като илюстрация на фактическата действителност. А и преди всичко влизането ми в този блог е просто като забавление. Ей така, да минава времето, както се казва :)
   Фанатизмът сред вас автохтонистите и идейната ви близост с фантасмагориите на скопските историци са достатъчни за да ви изложат сами. Защото сляпата вяра в някакви отнесени хипотези, които не са пробили и милиметър дупка в академичната общност, а и няма изгледи скоро да си прокарат път към нея, може да бъде наречена с едно единствено име - ФАНАТИЗЪМ!
   Хаджията

   Изтриване
  38. хаджи иванчо, до този момент не си представил критика, а само личностни оценки и нападки. Поведението ти е доказателство за моята правота и за безсилието на ограничената в мисленето си номенклатура :)

   Когато решиш да говориш за фанатизъм, погледни първо в огледалото :)

   Изтриване
 10. Драги Павле,

  Предварително признавам, че ще те критикувам! След като минахме през виното и възхвалата на българските ензими, през мартениците и непоклатимата вяра на българите в щастието, което те ни носят, твърде очаквам следващата статия да бъде за мусаката! Ни най-малко не се шегувам, понеже и турци, и гърци имат претенции това да е тяхно национално ястие, а видиш ли, то си е чисто тракийско!...
  Не искам да бъда накриво разбран – нямам нищо против никое от тези три неща, но ми се струва, че прекаленото повтаряне на разтоварващи статии води до изпростяване на блога. Той би трябвало да поддържа едно високо интелектуално и националноотговорно ниво, а не да се рови в енологията, в посоката на усукване на мартениците и в това дали да се слага в мусаката патладжан или не! Едно ниво, съответстващо на личността на неговия създател!
  Носенето на мартеници е една чудесна уникална българска традиция. Но като се замислим – много ли е помогнала тя на България, при положение че сме най-бедната страна в ЕС?! Ами нали точно такъв е „смисълът“ на този амулет – ситуацията да бъде различна?!
  От друга страна някои неконвенционални колеги, вечно ръмжащи против православната църква, волю или неволю допринасят за разводняване целта на блога с претенции за троянска принадлежност на траките и римляните. Това ли е заветната цел на нашите търсения или оня старец от едно тяхно село, който всеки ден палел свещи пред портрета на Йосиф Висарионович на една стена в дома си?(преди доста време излъчено по БНТ)
  Корифеите на статуквото са възприели тактиката на непроницаемото мълчание по отношение на доказателствата срещу манипулациите в българската история. Те не притежават и друг избор тъй като нямат шанс при един открит диалог. Само някои незначителни човечета се опитват от време на време да всяват смут, но са окаяни с техните намерения...
  Струва ме се обаче, че ние трябва да стегнем редиците и да търсим стратегия срещу бетонните глави. Ако се отпуснем или опошлим, това ще е начало на отстъплението от целта, която сме си поставили!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За повечето неща си прав, но не и за мусаката, или по-точно името й :) Думата е арабска и идва у нас с турско посредничество.

   По принцип в мусаката се слагат картофи, патладжани, някои добавят домати, тиквички, а това са растения от Новия Свят, появили са се в Европа след времето на Колумб.

   Трябва да призная, че наистина не трябва да се допускат оклонявания от темата. Някои може да го правят неволно, но при други май е поръчка.

   Изтриване
  2. Ха ха ха, жено врачанска... Каква друга цел може да има този блог освен Истината ...?!? Ако ние " разводняваме блога с некаква ерес, която вреди на абсолютната истина, дори да кажем масонска, ми забранете ни, като първа мерка... После опитайте с копие в гърбо. Във всеки случай, би било ценно да споделите каква цел сте си поставили! За славата де....

   Изтриване
  3. Ако действителната ти цел е истината, защо тогава не се регистрираш и изразиш виждането си открито?

   Изтриване
 11. Традицията за връзване на червен конец на ръката съществува също и в Индия, Непал и Тибет

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И какво от това? Луций Ариан свидетества, че Дионис е този, който е създал индийската цивилизация. Нормално е освен знанията за земеделие, строителство, занаяти, да се предадат и определени културни традиции.

   So the Indians had no cities or temples built for the gods. They clothed themselves in the skins of the wild beasts which they killed, and ate the inner bark of certain trees, which are called tala in the Indian language, and, as upon the tops of palm-trees, there grow upon them things like clews of wool. They also fed upon the flesh of the wild beasts which they caught, eating it raw, until Dionysus came into their country. But when Dionysus came and conquered them, he founded cities and made laws for them, and gave the Indians wine as he had given it to the Greeks. He also gave them seeds and taught them how to sow them in the earth; so that either Triptolemus did not come to this part when he was sent by Demeter to sow corn through the whole earth, or this Dionysus came to India before Triptolemus and gave to the inhabitants the seeds of cultivated crops. Dionysus first taught them to yoke oxen to the plough, and made most of them become husbandmen instead of being nomads, and armed them with martial weapons. He also taught them to worship the gods, and especially himself with the beating of drums and the clashing of cymbals.

   http://www.shsu.edu/~his_ncp/Indica.html

   Изтриване
 12. А ако погледнем географското разпространение на мартеницата - в България, Румъния, Македония и северна Гърция, получава се интересна картина в подкрепа на всички досегашни публикации - един народ с една кръв и един произход, но разделен на няколко съвременни "нации" с различен език и национално самосъзнание...и взаимна нетърпимост и омраза

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, хитро са ни разделили и хитро поддържат нетърпимостта между нас. Мошениците знаят, че оставят ли ни на мира, то кръвта ни ще заговори и отново ще се обединим. Обединен и осъзнат народ обаче не може да се стриже, дои и унижава, как ще живеят паразитите тогава...

   Изтриване
  2. Мисля, че е нужно да направя едно уточнение – „взаимна нетърпимост и омраза“ изобщо не съм забелязал нито в Северна Гърция, нито в Македония, нито в Румъния, където съм бил – точно обратното! Ако съществуват такива негативни явления, те се дължат изключително на манипулирани личности в тези страни, които имат за задача да ги провеждат.
   Куриозно, но упоменатите чувства се демонстрират все по-осезателно всред самите нас, което виждаме в ежедневните предавания на телевизията. Дали и за това не е виновна църквата, защото за еднин народ с потиснат дух без склонност към бабаитлък едно такова поведение е необяснимо?
   Самият притежател на блога нееднократно е апелирал да се стремим към по-други отношения помежду си. Но да ни вдига самочувствието чрез бойните подвизи на дедите, мисля че е излишно – в това отношение можем да даваме и назаем ...

   Изтриване
  3. Аз лично намирам за странно да се вини църквата за всичко. Политиците са тези, които с помощта на медии забиват клин в обществото, а и между братските народи.

   Изтриване
  4. Църквата се явява като морален коректив. За упадъка на държавата е виновен упадъка на църквата. И не е прецедент, случвало се е на няколко пъти. Помисли само, това е първия ход на комунистите, да прецакат църквата ни, преди дори да променят режима на управление.
   Бриг.

   Изтриване
  5. В съвременното общество съществуват две крайности: тоталното отричане на една велика Сила, която невидимо управлява вселената – атеизъм, комунизъм; и разбирането, че човешката институция, която представлява тази Сила на Земята – църквата – не може да притежава недостатъци. Първата крайност е резултат на вътрешно убеждение, а втората – на наивност. След като никой не може да твърди, че съществуват безгрешни човеци, как можем да очакваме, че институции ръководени от тях могат да бъдат идеални. Злото може да въздейства на всички хора и някои, дори и в църквите, не издържат на неговите изкушения. Затова, когато критикуват, атеистите се нахвърлят върху някоя църква, но никога не могат да кажат нещо смислено срещу вярата!
   В Писанието е упоменато, че ще настане време, когато „ще дойде отстъплението“ и „любовта на мнозинството ще охладнее“. Това се отнася безспорно за вярващите. Но е крайно погрешно да се правим, че не виждаме какво се случва в същото време в обществото, за което пише, че „беззаконниците ще достигнат върха на беззаконието си“!
   В този контекст мисля, че е напълно неоснователно да се каже, че „за упадъка на държавата е виновен упадъкът на църквата“. По вярно е, че злото в света набира скорост и църквата за съжаление също е засегната от този процес. Но китайците имат подобна поговорка, че за да се оправи всичко, първо трябва да достигне дъното на разрухата. Библията – също.

   Изтриване
 13. Здравей, Павле ! Възможно ли е произходът на мартеницата - амулет, който се прикрепва към човешкото тяло или неговото лично пространство - дома, да предхожда по време на възникване клончето - мартеница - дар от Атинския регион ( Еирисионе )? Струва ми се, че може би личният амулет - мартеница да е първичен, най - ранен. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 14. Поздрави Павле,

  Ето още веднъж за връзката с Индия:

  https://www.typeitout.com/article/raksha-bandhan-festival-rakhi

  Дали не трябва да се поразровим за връзката между мартеницата и този индийски ритуал. Едва ли е дошло от там. Ако пък е наше кога е "прегазило" Азия за да стигние в Индия - може би това показва и възрастта на мартиницата.

  Поздрави,

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма съмнение, че ракша бандан и мартеницата са свързани. Обяснение за този феномен можем да получим от разказа на Луций Ариан за деянията на Дионис в Индия. На тракийския бог се приписва създаването на индийската цивилизация.

   Arr.Anabaisi Alexandri, VIII.7 - So the Indians had no cities or temples built for the gods. They clothed themselves in the skins of the wild beasts which they killed, and ate the inner bark of certain trees, which are called tala in the Indian language, and, as upon the tops of palm-trees, there grow upon them things like clews of wool. They also fed upon the flesh of the wild beasts which they caught, eating it raw, until Dionysus came into their country. But when Dionysus came and conquered them, he founded cities and made laws for them, and gave the Indians wine as he had given it to the Greeks. He also gave them seeds and taught them how to sow them in the earth; so that either Triptolemus did not come to this part when he was sent by Demeter to sow corn through the whole earth, or this Dionysus came to India before Triptolemus and gave to the inhabitants the seeds of cultivated crops. Dionysus first taught them to yoke oxen to the plough, and made most of them become husbandmen instead of being nomads, and armed them with martial weapons. He also taught them to worship the gods, and especially himself with the beating of drums and the clashing of cymbals.

   http://www.shsu.edu/~his_ncp/Indica.html

   Изтриване
 15. По повод на : "...ерина-вълна, червено-бяла вълна..." Моита баба казваше еров за нещо шарено, на светли и тъмни ивици обикновено за неща, които плетеше с вълна

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви много за сведението! Ще съм Ви благодарен и, ако уточните за кой регион на България става дума? Еров е много интересна дума и бих желал да разбера в коя част на страната ни се използва.

   Изтриване
  2. с.Бела ,Бидинско но и в околните села се използва от стари хора. Трябва да се има предвид ,че този район казват: Еребица. Ерем и т.н вместо Яребица,Ярем и т.н , така че може Еров да е Яров в други части на страната :-)

   Изтриване
  3. Благодаря за уточнението! Точно поради думата яребица бе възбудено любопиството ми.

   Изтриване
 16. ДРАГИ ПАВЛЕ! ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! С НАЙ-ДОБРИТЕ МИ ПОЖЕЛАНИЯ КЪМ ТЕБ ЗА ЛИЧНИЯ ТИ ЖИВОТ И ЗА ВИСОКОБЛАГОРОДНОТО ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗВАНИЕ, КОЕТО СИ ПОЕЛ!

  Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
 17. Павле мой,

  Има нещо вътре в мен, което ме ръчка отново да ти припомня едно мое старо предложение. Става дума за книгата на Eben Alexander "Proof of Heaven". Отново я препрочитам и откривам съвсем нови важни мисли и то на места, които на пръв поглед не са най-интересните в книгата. Един задълбочен човек на науката като теб макар и не в областта на историята. Имам усещането, че тази книга може да те издигне на едно неподозирано ниво в твоята дейност, както се е случило между другото и със самия автор.
  Убеден съм, че си заслужава „риска“ да се запознаеш с тези 200 страници. Преди два-три месеца все още можеше да се намери преведена на пл. Славейков в София, ако не другаде. Ако я оцениш – можеш да я приемеш като подарък за празника, а възстановяването на цената може и да почака.

  ОтговорИзтриване
 18. Благодаря за тази статия!
  От скоро съм читател на този блог и макар да не се интересувам от всички теми, които засяга, често намирам интересни за себе си неща.
  Успехи!
  И честита баба Марта!

  ОтговорИзтриване
 19. COPY-PASTE: "След победата на Хор във войната му със Сет, той освен бялата корона, която била символ на владеенето на Горен Египет (Небесното царство), получава и червената на Долен Египет (Земното царство). Мартеницата е символа който подсказва истината и носи информацията за връзката на Горен египет както са наричани балканите и Долен Египет както е наричано поречието на Нил. В исторически план е доказано че Долен Египет е основан от тракиския народ Хиксти и Хиксоси дошли от балканите където е доказано че още преди 8000 години е съществувала и процъфтявала цивилизация цели 4500 години преди пирамидите да бъдат построени. Създавайки сатрапска система на управление хикстите полагат основите на и изграждат бъдещата Египетска империя, поставяйки началото на първите фараонски династии. Приемствеността се запазва чак до династията на птоломеите когато тракииският владетел Александър Велики македонски е приет в Египет като Божество. В негова чест е построен град Александрия с прословутата александрииска библиотека събрала знанието и мъдростта на света.
  Виждате откъде идва връзката на историята с мартеничката и защо тя се свързва с Древен Египет! На Първият Вселенски Събор в Никея през 325 година Шести Канон гласи :
  Да се спазват древните обичаи, приети в Египет, Либия и Пентапол....
  Впоследствие Шести Канон остава, но текстът е променен. За Египет въобще и не става дума. С какво е пречел Египет на следващите мастити прелати от катедрите ?

  Може би става ясно че с това се цели прекъсване на връзката между Горен и Долен Египет, чиито символи са червения и белия цвят вплетени в мартеницата.

  Мартеницата е древен символ, с който се пожелава на децата и да се превърнат в Хор - Христос на Земята.
  ..................!"

  ИПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хиксосите наистина въвеждат сатрапска система на управление в Египет, но египетската цивилизация е създадена доста преди появата на хиксосите. За тези хора можем да говорим едва в края на 12 династия.

   Изтриване
 20. В Замунда.нет са пуснати два торента, които биха представлявали интерес:

  Евгений Теодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, 1999 -
  http://zamunda.net/banan?id=470240&hit=1&t=book или от магнитна връзка - http://mgnet.me/burk2D9

  Анна Илиева, Народни танци от Средногорието, 1978 -
  http://zamunda.net/banan?id=470242&hit=1&t=book или от магнитна връзка - http://mgnet.me/burk2o9

  И в двата случая има нужда от торент клиент, примерно: http://www.utorrent.com

  Честит празник на всички.

  ОтговорИзтриване
 21. С КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ПЪРВИ В ЕВРОПА (информация за НЕатеисти)

  Вече е доказано, че най-старият действащ манастир в Европа е „Св. Атанасий“ в с. Златна ливада, Чирпанско, построен в 344 год. по инициатива на Александрийския архиепископ Атанасий. И самият Апостол на свободата често е бил приютяван в него, донасяйки лично две икони на Георги Данчов-Зографина от Чирпан. В него се съхранява и препис от Реймското Евангелие, над което 200 години са полагали клетва френските крале. (БНТ)
  Димитър Димитров-Орфей

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По повод написаното от Вас "С КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ПЪРВИ В ЕВРОПА (информация за НЕатеисти)". Вие действително ли сте виждали този "препис", и кога е направен? Защото това е старобългарски помощен инструмент при черковни обреди от който първите 32 страници са написани на кирилица. Следващите са на глаголица. Твърденията на наши дипломати са, че след 1990 гадина е получен дигитален запис на Реймския документ със съдействието на папа Войтила, Йоан Павел II. Как е попаднала тази луксозна книга за времето си в Реймс и защо неуките френски велможи са я считали за свещена, не знаем. Има няколко версии и всяка е обременена от народността на научните работници писали статиите. Но едно е сигурно, тъпотата на "Запада" и нехайството на "Изтока" в неглижирането на българското от народа ни. Той се пресели вече "на запад" и тук идват нашественици-семити.Те са и носители на НЕатеистичните религии юдаизъм, християнство и мюсулманство. Преди са отслабили народността с религията, сега и с физическото си присъствие в огромния за съвремеността ни мащаб. Не зная, на кой бог ще се молите, защото единствените ни защитници армията и флота са в небитието. И в този ред на мисли, първи в катедралата в Реймс е коронясан един крал от династията на Меровингите, една еврейска, семитска династия, какъвто е и познатият ни Готфрид Булонски и не непознатия ни Балдуин Фландърски.

   Изтриване
  2. Уважаема(Уважаеми),
   Целта ми беше само да споделя информацията от БНТ с хора, до които тя не е достигнала. „Преписа“ не съм виждал, но при първа възможност бих се запознал на място с всичко изложено в съобщението на телевизията.

   Изтриване
 22. https://www.youtube.com/watch?v=3ni749HQlHo - Gospodin P.Serafimof molia Vi da izkagete vaweto mnenie za tozi Romanski dok. film: predvaritelno Vi blagodaria. Balgarski emigrant.

  ОтговорИзтриване
 23. Съименнико, защо така? За "НЕатеисти"! Или може би "само за бели"? Не знаете ли, че дискриминацията на верски, расов и т.н принцип в модерните държави е забранена? Явно не е лесно да се достигне духоното съвърщенствп на богпмилите. Но коя днешна съвременна !православна" държава е модерна? "Такова животно нама"-казва шопът. Макар, че все повече ми се струва, че светът е още една голяма Шопландия, където хората най-много мразят да мислят.И църквата ги улеснява в това.
  Зящо няма запазени храмове в България, по-стари от 7-ми век, освен "православните"? Нали в Пловдив, почти 300 години преди 344г. има епископ - Св. Ерм? Нима бог обича избирателно? Между другото ще си сменя фамилията с тази на бесарабския ми прапрадядо- Балканджи(Балканджиев).Остани си със здраве!
  Димитър Балканджи - ДЗ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги адаш,

   Заявявам ти най-отговорно, че нямам амбицията да бъда прикрепен нито към православната, нито към някоя друга деноминация! Аз съм „модерен“, както ти казваш, което ще рече новозаветен и не не искам да се ограничавам в човешки рамки. Не се чувствам достоен за „духовното съвършенство на богомилите“ понеже по името им изглежда, че само те са получили от Бога това потвърждение...
   Изрично писах, че не отправям информацията за манастира към атеисти поради една твоя предишна закана, че единственото нещо, което може да те накара да се хванеш за калашника е религиозната пропаганда – и ме достраша...
   Д.Д.-Орфей

   Изтриване
  2. Борбата против рвлигиозната пропаганда е борба са свобода,за правого на избор и по никакъв начин не ограничава правото на всеки да си избира вяра или не. Казал съм, че ще се боря против задължителното изучаване на религия в училищата. Това е ретрогадна идея, ограничаваща правото на свободен избор.Общество, в което звободата на всвки индивид е по- голяма се развива по-бързо. Вижте изпреяварващото развитие на протестанския север в сравнение с католическия юг. Вижте как се разви Америка и как изостана католическа Южна Америка. Вижте как католическа Испания,която завладя несметните богатства на Америка загубимботката с Англия. Защо? Ян Хус не е бил изгорен напразно!
   Вижте какви територии и богатства завладя Русия и колко е несвободна днес, без реална перспектива да се възроди. Тя се разпада пред очите ни. Змията хапе най-силно првдимсмъртта си. Анализирайте политиката й и ще разберете.
   Затова ценя високо идеите на богомилите, дали промяната на Европа. За кой ли път нашите првдци се доказват като учители на света. Иделното не съществува в реалния свят, но то ни показва посоката в която трябва да вървим, правейки колкото се може по.малко отклонения. За
   Агресивността е последното нещо в което може да се набедят критично мислещите атеисти. Те никога никого не са пратили на кладата. За съжаление същото не може да се каже нито за католиците, нито за правславните зилоти, както и за днешноте джихадисти. Религиите разделят човечеството.Ако всички започнат да изповядват само една религия, тя по естествен начин ще отмре, защото няма да е необходима. На този свят най-важното нещо е да бъдеш добър човек. Всичко останало, в това число и наука и пари и религии са второстепенни.
   Димитър Балканджи - Д3

   П.П. Имам лични впечатления от един гръцки бознесмен, чийто офис прилича на православн параклис.Но вярата му не му пречеше да изкупува нелегално ефтина нафта, спонсорирана с европейски помощи, от гръцките фермери и да я използва за други цели, както и да крие данъци.Нещо в което гърците са шампиони. Те явно са взаимствалимот исляма правилото, че лихварството е забранено и затова не искат да си връщат дълговетв. Но да взимат могат.Моралът не зависи от религиите!

   Изтриване
  3. Анонимни господите, това, което представяте е евтина пропаганда. Мексико е била богата и развита страна, упадъкът започва след избиването на свещениците.

   До 1917 година Русия е била една от най-развитите индустриални страни, сериозно е съперчничела на САЩ и Западна Европа. След идването на власт на атеистите болшевики, в страната се извършва най-страшното престъпление в историята на човечеството - зверското избиване на 60 000 000 души. Никой регилиозен конфликт не е причинил толкова жертви.

   Та толково за липсата на агресия при атеистите...

   Бъдете така добър никога повече да не идвате в този блог. Желая да общувам с хора имащи сходни виждания. Сигурен съм, че ще намерите друго място, в което атеистите се чувстват като у дома си.

   Изтриване
  4. Уважаеми, високо ценя усилията ви в систематизирането на знанията ни за нашите предци. Съжалявам, ако съм засегнал личноте ви чувства. Но търсенето на истината изисква да се абстрахираме от личноте си пристрастия. От друга страна, качествата на един отделен човек, по никакъв начин не могат да бъдат тъждестввени със характеристиките на човешкото множество, към което принадлежи. Голямата група хора винаги ражда нови качества, за коото отделлните човеци даже не могат да предполагат. Все пак, защо не опитате да използвате клиодинамиката в своите изследвания? Мисля, че не сте "шоп" в онзи смисъл за немислящ. Но абстрактното мислене изисква доста усилия, ное най-могъщия метод за познание.
   Между другото, няма принципна разлика между болшевизма и религиите. "Партията е права, когато зъгреши дори", както е безгрешен и бог. Това е същия метод за манипулация на "шопите".
   Димитър Балканджи - ДЗ

   П.П. Не държа да публикувате коментара ми. Споровете са безсмислени. Времето само решава кога и как се променят човешките вярвания и научни теории.

   Изтриване
 24. До Димитър Балканджи - Д3:

  Държа да направя едно уточнение понеже във виртуалното пространство често стават недоразумения. Аз правя разлика между вярата на хората и така нареченото духовенство. Предимно в миналото свещениците са били не просто служители в храма, но и учители, съветници, помощници. Както всяка институция обаче, църквата не е непревзимаема крепост, винаги са се намирали хора, които са се инфилтрирали с единствената цел да отслабят религията.

  Най-сигурния начин да се унищожи една религия е отвътре, опорочавайки я, правейки я непривлекателна. Това явление не е ново, но то стана интензивно през ХХ век, като днес размерите са чудовищни. Днес болшинството от "християнските" свещеници вършат неща нямащи нищо общо с християнството.

  Това нито може да се отрече, нито бива да се премълчава и укрива. Църквата е болна, по-скоро поболена е от нейните врагове, които нямат намерение да спрат унищожителната си дейност.

  Слава Богу, има и свестни духовни лица. Докато те са живи, докато дават добър пример, все още има надежда.

  Та толкова за морала и религията. Признавам, че ако някой има църковен сан, това не го прави автоматично добър човек с висок морал. От някои лица в нашата църква аз съм напълно отвратен и ни най-малко не ме притеснява да кажа това, но пак искам да напомня - нека не черним истинските християнски свещеници поради безсрамните деяния на една група бездушни същества облечени в расо, но служещи на мамона.

  Надявам се да съм се изразил ясно и точно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-точно не би могло и да да бъде! Сега си обяснявам защо се чувствам толкова неудържимо привличан от твоето необичайно човешко его!

   Изтриване
  2. Аз съм човек с много недостатъци, някои ги осъзнавам, а други не. В едно обаче постоянствам - търсенето на истината. Признавам, че съм изпадал в заблуда, имал съм залитания в грешна посока и съм сигурен, че и за в бъдеще няма да съм прав за определени неща. Важното е, че мога да погледна назад и без стеснение кажа, че в даден спор съм защитавал грешната позиция. Времето наистина е най-добрия съдник.

   Изтриване
 25. Много добра работа, г-н Серафимов! Има тук-таме някои дребни неща, които бих оспорвал, но те са съвсем незначителни, на фона на цялото. Поздравления!

  Що се отнася до мистериите, магичното, което в дълбока древност е довело предците ни до тази традиция, има цели три статии в кн. №34 на списание "Ави-Тохол", които третират Amanita muscaria (Червената мухоморка), халюциногенните й свойства и пр. В тях се съдържа информация за възникването на традицията с мартениците; отговорът на въпроса защо по Пътя на коприната има народи (наши сродници, всъщност), които също спазват тази традиция и до ден днешен; и други подобни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Даракчиев, понеже нямам възможност да си набавя скоро брой 34 на "Ави-Тохол" ще Ви помоля да споделите повече сведения относно статията за червената мухоморка и особените й свойства.

   Предварително благодаря!

   Изтриване
 26. Не забравяйте ап. Павел : Римляни 14:4 "Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои."

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н ИМПЕРИАЛИСТ,

   Добре сте публикували цитат от Новия Завет, но не е ясно с каква насоченост. Този конкретно указва да не се съдим един друг във връзка с приемане на „чисти“ или „нечисти“ храни. На друго място е казано да не съдим, за да не бъдем самите ние осъдени. За съжаление не се разбира какво точно сте имали предвид, за да публикувате точно този цитат ...

   Изтриване
  2. Смисълът е ясен за православните християни които стоят твърдо във вярата, а не са изкушени ОТ ДЯВОЛА да критикуват. Мир Вам!

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Съжалявам много, Г-н ИМПЕРИАЛИСТ, но наистина не разбирам накъде биете! Ако искате да ни убедите, че всяка критика е „ОТ ДЯВОЛА“, позволявам си да ви цитирам Матея 18:15-17: „И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи му вината му между тебе и него самичък. Ако те послуша, спечелил си брата си. Но ако не те послуша вземи със себе си още един или двама, та от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата; но ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.“
   Изкушен „ОТ ДЯВОЛА“ ли е бил Павел, когато решително е разкритикувал Петър по един известен повод?...

   Изтриване
  4. Цитат:„И ако ти съгреши брат ти, ИДИ, ПОКАЖИ МУ ВИНАТА..." - това е ДОСТА по-различно от КРИТИКУВАНЕТО на църковни служители по форуми.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Приятелю „ИМПЕРИАЛИСТ“,

   „Богът“ на този блог е ИСТИНАТА! Истината за българската история и ... за всичко! Неприкосновеността на „църковните служители“ не може да стои по високо от ИСТИНАТА! Или ти вече забрави как Този, Който донесе истината на света изобличаваше „непогрешимите“ фарисеи и книжници и с какви имена ги наричаше ?!!!

   Изтриване
  6. Братко в Христа, Бог ни е създал със свободна воля. Ако желаете, може да се запознаете със "ЗА ОСЪЖДАНЕТО", автор: Старец Ефрем Аризонски; "Съвети от Света Гора".

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 27. Мърцишор (на румънски: Mărţişor, в превод малък март .. Уикипедия. Дали това е било оригиналното име за мартеница или по-ново име. Шор ми напомня за диалетното шорец - малка предна престилка, къса престилка :-)

  ОтговорИзтриване
 28. "зверското избиване на 60 000 000 души" - това как се отразява на населението, след като СССР имат най-голям растеж на население, от 140 милиона 1920та до над 200 преди вайната. http://www.mariosousa.se/LiesconcerningthehistoryoftheSovietUnion.html http://pan.bg/view_article-5-24132-GULAG-DOKUMENTI-PROTIV-LYZhITE.html http://genek.info/?p=43515 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_regions_by_past_GDP_%28PPP%29 Да има голяма икономика в Русия, и съответно голяма капиталистическа експлоатация. В него бившият цар се присмива на убития от болшевиките последен руски император Николай II, когото той успял да излъже и да вземе голям паричен заем, който така и не върнал. Интересното е че още през декември 1917 г., само два месеца след победата на Октомврийската революция в Русия, Владимир Илич Ленин нарежда да се публикуват всички тайни договори, споразумения и документи на руската външна политика. По такъв начин излизат на бял свят документите, според които руската държава отпуска на 2 септември 1912 г. заем на цар Фердинанд в размер на 3 000 000 златни франка, срещу които той гарантира с двореца „Врана” и с всички принадлежащи му имоти, намиращ се в околностите на София. Фердинанд се задължава да изплати този заем в срок от 25 години и 7 месеца. Той абдикира само след 6 години и в писмото си до сина си злорадства, че така е успял да измами руския император. Интересно, днес на кого по право трябва да принадлежи този заложен още преди близо един век дворец?! Още повече, че оригиналите на тези документи се пазят в руските архиви, а преписът му на руски език се съхранява в личния архив на един от най-приближените български генерали и душеприказчици на монарха, ген. Александър Протогеров. тук пише повече подробности за златото и капитализмът Интересното е че още през декември 1917 г., само два месеца след победата на Октомврийската революция в Русия, Владимир Илич Ленин нарежда да се публикуват всички тайни договори, споразумения и документи на руската външна политика. По такъв начин излизат на бял свят документите, според които руската държава отпуска на 2 септември 1912 г. заем на цар Фердинанд в размер на 3 000 000 златни франка, срещу които той гарантира с двореца „Врана” и с всички принадлежащи му имоти, намиращ се в околностите на София. Фердинанд се задължава да изплати този заем в срок от 25 години и 7 месеца. Той абдикира само след 6 години и в писмото си до сина си злорадства, че така е успял да измами руския император. Интересно, днес на кого по право трябва да принадлежи този заложен още преди близо един век дворец?! Още повече, че оригиналите на тези документи се пазят в руските архиви, а преписът му на руски език се съхранява в личния архив на един от най-приближените български генерали и душеприказчици на монарха, ген. Александър Протогеров.
  С монетаризмът на Фридман и неолибералните лъжи, са смятали да печелят още време за капитализмът, изродите сатанински от САЩ и аристократите от Европа, създали Хитлер. http://chetohche.blog.bg/novini/2015/04/09/griinspan-razhodite-za-smetka-na-deficita-sa-shema-za-konfis.1352844

  http://chetohche.blog.bg/novini/2015/06/11/istinata-shte-vi-napravi-svobodni.1368133

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каква е връзката на това с мартениците, моля? Вероятно е личен заем с ипотеки , може наследниците му да са плащали, няма данни държавата ни да го изплащала, а какво е публикувал Ленин само тои си знае и най вероятно да са манипулирани данните от тези тайни договори. Намери си подходящ форум за темата. Моля модераторите тука да не пускат материали извън твматиката на блога , става досадно , ние сме тук да научим повече за по-различни неща от заемите на Фердинанд. Благодаря

   Изтриване
  2. Да, май метлата трябва да се ползва по-често...

   Изтриване
 29. Чудесна статия. Може би въпросът е точно до ярината. Опитомени овце са дошли много по-късно в Европа. Предполагам става въпрос не за овча вълна, а за козя, или по-точно от ярета, оттук и ярина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм напълно сигурен, но мисля, че овцата е удомашена на Балканите поне от пето хилядолетие преди Христа. Ако не се лъжа даже в гробовете от Неолита са намирани кости от овца. Проф. Крум Бъчваров беше писал по тази тема, а също и Х. Тодорова. Възможно е да се бъркам разбира се, чел съм тези автори преди доста време.

   Изтриване
 30. Чета аз тука и "гледам" ,много индивиди си "чешат" Язиците за Глупости!В това същото време т.н. от 1830г. "елини" в "някакво" списание НАГЛО и БЕЗОЧЛИВО си ПРИСВОЯВАТ(за кой ли път!)и МАРТЕНИЦАТА!Разправят,че по време на Мистериите "елините" си връзвали на ръцете и нозете усукани (червен и бял)конци!Възможно е да са намерили(случайно)артефакти и доказателства за това,ама тогава са се наричали ПЕЛАЗГИ,а сега са СГАН(компилация)от етиопски семити и гръкомани!Както си присвоиха БЕЛА(те я наричат ПЕЛА щото на дивашкия данайски НЯМА "Б"),ама понеже са ТЪПИ и не "вдяват" в музея към разкопките има снимка на някакъв МЕДАЛИОН с Александър където същия е с шлем отзад на който се подава КИЧУР коса т.е. ЧУМБАС!Видял съм го с очите си,даже имам някъде и снимка на този медальон!Освен това в някаква брошура за БЕЛА(пела)написан на англииски и данайски в ЛУКСОЗЕН формат (за 6 еУро!)има снимки на подовите мозайки от разкопките но РЕпродуктирани в музея,където са БЕЗ ФРИЗОВЕТЕ!Там обаче ОСНОВНАТА "шарка" е....СВАСТИКАТА!Имам някъде снимки и на тях!Идете и вижте КАКВО са Ни ОТКРАДНАЛИ!!!

  ОтговорИзтриване
 31. Същите СВАСТИКИ има и на откритите подови мозайки на Ранохристиянските Базилики на хълма Плаощник в Охрид!Всеки случай не са ги "строили" УРУМЦИТЕ(руммиллет) т.е. "елините"!Първия епископ в Атина е назначен 10-ти век!Дотогава са се кланяли на ПРИСВОЕНИТЕ от ПЕЛАЗГИТЕ Богове само че в ПОЧЕРНЕН вариант(Черната Атина!),щото Данайците са ЧЕРНИ африканци!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, ние българите имаме право да сме гневни на много народи, но нека все пак да се придържаме към културен тон и да избягваме обидни опредения като тъпи, черни африканци.

   Днешните гърци в по-голямата си част са наши братя с промито национално съзнание.

   Изтриване
  2. Спарчо, ние българите имаме право да сме гневни само на себе си и на никой друг! Недостойно е да си обясняваме собствените си слабости с намесата и кроежите на други народи. То верно, че сме благородници, ама не чак толкова :) Аре от мен да мине! Най-много селска аристокрация :) Дето викаше един приятел: "Благородници, благородници, ама тоалетните им отвънка, на двора."
   Хаджията

   Изтриване
  3. хаджи иванчо, благородникът и с конски чул да го наметнеш, и в яма да го хвърлиш, пак си остава благородник. Мошеникът дори с коприна и злато да го накичиш, и на трон да го сложиш, пак си остава мошеник. Да си благородник е най-вече поведение, но не мисля, че ти можеш да разбереш това.

   Изтриване
  4. на двора може , много екологично даже :-) ... а не фекални потоци по централните улици в "аристократичен" Париж и Лндон от Средновековието и паразити под перуките .
   Мойта прабаба и нейната и т.н е носела от 1км изворна вода всеки божи ден да къпе 4-те си деца до 2 годишна възраст, всеки ден.Много чистоплътни физически и душевно , бъпреки че тоалетната наистина е била на двора.

   Изтриване
 32. Една стара арменска мъдрост казва:"Замръзналата змия ще ухапе този ,който я стопли."И понеже "мълчим" и се правиме на "толерантни"спрямо този европейски фалшификат наречен след 1830 г."гърция"това което ни се случва оттогава досега не е "случайно"Тези "братя" "християни" като "братя" това кето са сторили за 185 години не може да се опише щото ще се напълни Националната библиотека само с това!Посегателствата и наглостта на тази "държава" продължават и днешно време!Само последните събития с Нищожеството вартоломей и блокирането САМО на българската граница са повод за дълбоки размисли и събуждане от "БУДНАТА КОМА"!Тези "индивиди",тази "държава" не са се променили на ЙОТА за 185 години!РАЗБЕРЕТЕ го накрая!Да не споменавам за "християнина"владиката герман каравангелис и неговия ДЖЕЛАТИН павло милас,КЛАНЕТО на Българите от граничните петрички села 1925 година,посегателствата върху Националната ни Светиня-манастира "Зограф"и ОГРАБВАНЕТО целенасочено на неговата собственост започнало от 1920 година и продължава и днес!Чий са днес МЕТОСИТЕ "Ормилия","Клара Мария",Касандра",Лонгос",Йерисо"метосите в селата Рахони,О Булгаро,метохът в Гумендже!Да не разказвам за ЗВЕРСТВАТА 1913г. в Кукуш и поведението на гръцките "духовници" ТАМ днес!КОЩУНСТВЕНО е да се помисли даже ,нежели да се пише ,че са наши "БРАТЯ"!!!Тези "братя",които започват поробителската си ЕКСПАНЗИЯ върху Българите от 9 август 518г до 681г като ПЪРВО ЗАРОБВАНЕ на Българите от самонареклите се "ромеи"!Идва АСПАРУХ да ОСВОБОДИ своите БРАТЯ от това РОБСТВО!Дето казваше Николай Хайтов:"Толерантност в зверилник е равно на СМЪРТ"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето защо гърците са нагли в исканията си:
   Още навремето, френският президент Валери Жискар де’Стен е казал, че Европа без Гърция е като дете без акт за раждане.
   Съвременната ренесансова Европа е плод на идеалисти – утописти, които почти 20 века след залеза на елинизма се заемат да го възраждат и на тази база да изградят една нова епоха, епохата на Ренесанса.
   Цялата ни позната антична гръцка култура е създадена през Ренесанса, включително и Илиадата. Илиадата е достигнала до нас в множество РЕНЕСАНСОВИ ръкописи на латински и ренесансо-омиров старогръцки. Оригинален старогръцки ръкопис на Илиада няма запазен, има такъв на латински , известният на учените «Сирийски ръкопис», за когото последните, забележете допускат, че може и да е превод от гръцки ръкопис, който може би, бил изчезнал.
   Европа до последно ще подкрепя своята илюзия Гърция, защото на тази илюзия се гради европейската идентичност. Ако Гърция рухне, Европата ще се самообеси и по тази причина ще храни ВЕЧНО ГЪРЧУЛЯТА.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. Империалист прав сте много, особено накрая. Само че, няма да се самообеси само Европа, а цялата западна демокрация. Ако фалира Гърция, че требе да се мисли нова световна парадигма хе-хе.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
 33. ===Самата дума ейрисионе/ εἰρεσιώνη идва от ἔριον (ерион) -вълна.==

  еребат петел, еребата кокошка казваме във Врачанско.Предимно за шарено черно бяло като яребица ,еребица.
  Дядо ми го свързваше с вест да изпращаме мартеници на роднинските деца да знаят че сме живи и здрави.
  Свързвахме го и с лястовиците. Дядо казваше лястовиците дойдоха , овцете са тръгнали от Кавала и Беломорието.дядо хващаше лястовици и им връзвахме усукан бял и червен конец и пишехме имената си ,като прелетят през Дунава да знаят че тук сме живи и здрави.Първите лястовици се помотаваха някой друг ден с вързаните мартеници заминаваха на север.Следващите оставаха в гнездата си.Казваше че и Аспарух така е правил,като е минал Дунава е пратил вест че е пристигнал жив и здрав.През пролетта ли е минал Дунава. Дали пък овчарите не са пращали вест че са живи и здрави и са тръгнали от Беломорието?

  Това с червената и бялата корона на Горния и Долния Египет и лястовиците които идват от Египет и вълнените конци ???

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип червения цвят е считан за особен при много народи. Дали комбинирата червена и бяла корона на египетските царе има връзка с нашата мартеница не мога да кажа. При нас става дума за ритуал в ранна пролет, при египтяните е по-различно.

   Изтриване
  2. Може "класическата" мартеница, тази с пискюлите, да е стилизирано изображение на червената и бялата корона. Особено голяма е приликата с бялата корона.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 34. Бях гледал по бтв някакъв фил за пътя на българите и на територията на Волжка България имаше дървета на които овиваха парцалчета и в България има, запазено като ритуал, и другаде може да има, дали няма нещо общо с мартениците.

  ОтговорИзтриване
 35. Здрасти, бих искал да попитам между писменността на етруските и тракииските руни сравнение правили ли сте, относно глаголицата също има ли нещо общо и ако няма какъв произход може да има.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За първи път чувам за тракийски руни. По принцип с термина руни се обозначава писменост от късната Античност и ранното Средновековие. Писмеността на дедите ни е доста по-стара и мисля, че е нередно да бъде наричана руни.

   Изтриване
 36. Също така старите римляни и гърци имат ли общ произход, много си приличат във много отношения, и ако старите Българи, траки и етруски са един народ, Българите на Алцек не са ли отивали един вид при свои хора?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съмнявам се римляни и гърци да делят общи корени, макар да има силни прилики в традиционното им облекло, а и езиците. По-скоро може да се каже, че и двете групи са инфилтрирани от пришълци от Ориента и силно повлияни от тях.

   Етруските според мен са смесен народ - хора говорещи неиндоевропейски език и стари балканци. От друга страна, отделно от етруските има и други групи, които са се смесили със стари балканци. Това са месапийците, те са опреселени като илири, но не бива да забраваме, че Месапийската планина е в Тракия, между медите и пеоните.

   Напълно е възможно хората на Алцек да са се разбирали отлично с част населението на Апенините. Със сигурност са се разбирали с венетите на княз Валук - предците на словените. Те с хората дали първи подстлон на Алцек и хората му.

   Изтриване
 37. „Я ви се молба моле,
  Да пишете бела книга,
  Бела книга, царну писму,
  Да е пратите пу земе-та:
  Кой си има малки деца,
  Да увиет белу сукну,
  Белу сукну и царвену,
  Да му вързат на рока-та,
  На рока-та на деснива-та,
  Ега си е веке лету
  Лету и пролету,
  Да му вързат, да му думат:
  Чи ни си е белу сукну,
  Белу сукну и царвено,
  Туку си е маринка,
  Устала ут Край-земе"

  Според легендата лястовица донесла от старата родина на българите (ут Край-земе- Стара Велика България) владетелска трева-марина в новата родина на юг от Дунав, и трябвало да я остави някъде.По този повод, се създал ритуала „маринка“, мартеничка. Преди пролет на децата слагали червен и бял конец на дясната ръка. След това чак когато започнат да идват лястовиците в България, от ръката на децата се свалял белия и червен конец, и се слагал до камък или на дърво, за да може лястовицата да се ориентира къде да остави тревата-марина, която носи в клюна си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Неделчев! Езикът на песента е архаичен, бихте ли споделили кой е извора?

   Изтриване
  2. Из Веда-Словена
   ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛЕСТУВИЧИНЪ-ДЕНЪ

   Песна 1.

   / С малки корекции на диалекта, за лесно четене/

   Поминала люта зима
   Люта зима снегувита,
   Поминала заминала,
   Та се лоту зададе,
   Съсъ лятото лестовица
   Лестовица пеперица.
   А знаешъ ли малко дете
   Малку дете и юначе,
   А знаешъ ли или не знаешъ
   От де иде лестувицата
   Лестувица пеперица?
   – Летувала на край земя
   На край земя на поле-то,
   Де си сланце грее,
   Де си сланце ни захожда,
   Се си грее налютену
   Налютену разсардену—
   Та си уратъ малки моми
   Малки моми и девойки,
   Дваж ми са на поле шетатъ,
   Дваж ми на година сеетъ,
   Та ми жнеетъ бела пшеница,
   Та ми бератъ белу грозде.
   Крайна земя доста хфална
   Доста хфална плодовита
   Плодовита родовита,
   Думали са наши деди
   Наши деди наши сруци.
   Богъ да бие Байна царе
   Закаралъ ги утъ край земе
   Та ги каралъ презъ поле-то
   Презъ поле-то, презъ море-то
   Каралъ ги само малку
   Само малку три години,
   Дукаралъ ги на Белъ Дунавъ.
   Но си са доста плакали
   Доста плакали и викали,
   Че си земя оставили
   Плодовита родовита,
   Та ги докаралъ на пуста земя
   На пуста земя запустена,
   Де си моми не оратъ,
   Де си моми ни сеятъ;
   Ни си градятъ силна града,
   Но си седятъ в гора-та
   В гора-та в пещера-та
   В пещера-та в камене-те.
   Какъ плакали и викали
   Форкнала си лестувица
   Лестувица пеперица,
   Та им дума проговори:
   Ой ле млади юнаци
   Млади юнаци, малки моми,
   Йоти ми сте заплакали
   Заплакали завикали?
   Че си ва царя покаралъ
   Та ва докаралъ на пуста земя
   На пуста земя запустена,
   Де си моми ни оратъ,
   Де си моми ни сеетъ,
   Де си е люта зима
   Люта зима снегувита:
   Хайде ми, юнаци, ни плачете
   Не плачейте ни викайте!
   Що да прави ваше царя,
   Ваше царя Байна краля,
   Що да прави що да стори,
   Че му е Бога зарачелъ
   Зарачелъ му порачелъ,
   Да закара младите юнаци
   Младите юнаци, малките моми
   Да ги кара на Белъ Дунавъ,
   Дека си е пуста земя
   Пуста земя запустена,
   Дека си йоще не сеятъ,
   Дека си йоще не оратъ,
   Но си седятъ в пещера-та
   В пещера-та в камене-те,
   Дано се засели пуста земя,
   Да нд си е вече запустена.
   Доста ми вече плачте
   Плачейте и викате!
   Че ми седналъ Дивя крал,
   Дигналъ си десна ръка
   Съсъ ръка ва фалба фали,
   Че сте слезли отъ небе-ту,
   Де ми седятъ трима Бога,
   Та си учите ду млади юнаци
   Младите юнаци, малките моми
   Да си оратъ на поле-ту,
   Да си оратъ да си сеятъ:
   Та ви царя курбанъ коле,
   Какъ си коле дуръ на Бога
   Дуръ на Бога на небе-ту.
   Какъ им дума ластувица
   Лестувица пеперица,
   Повече им нажалило
   Нажалило натажило,
   Та й думатъ и говоретъ:
   Лесту ле лестувице,
   Дето бе земе запустена,
   Силна сме града градили
   Та сме земя заселили—
   Та си оратъ малки моми
   И си оратъ и си сеятъ;
   Дивя цар курбанъ коле
   Курбанъ коле деветъ ювна,
   Та си ни фальба хвали:
   Но ни се е нажалилу
   Нажалилу натажилу
   Че сме си земя оставили
   Плодовита родовита.
   Курбанъ сме на Бога клали,
   Клали сме деветъ крави
   Деветъ крави яловити,
   Ялувити, все отбрани,
   Малки са моми готвили
   Готвили ги и подправяли
   Подправяли ги съ бела китка
   Бела китка и куприца,
   Готвили ги доста подправени,
   Кой си яде Бога хвали.
   Откакъ сме дошли на Белъ Дунавъ,
   На Бога си курбанъ колеме,
   Съсъ курбанъ го хвалба фалиме,
   Курбанъ колеме даветъ крави
   Деветъ крави яловити.
   Яловити най-отбрани,
   Та ги готвятъ малки моми;
   Току моми що да правятъ,
   Като влезли във градината
   Да си бератъ бела китка
   Бела китка и куприца,
   Но си китка не намерили,
   Готвили ми без подправки,
   Та им са нажалило
   Нажалило натажило,
   Та заплакали и завикали,
   Та ни са тъжно тъжили,
   Та ни се е нажалело
   Нажалело натъжило
   а ластовица дума и говори:
   ...

   Изтриване
  3. /продължение.../
   ..Е, бре вие млади войводи,
   Що сте вие заплакали
   Заплакали завикали.
   Като ида на край земя
   На край земя, мила ви родина,
   Ще си флеза във сараи
   Във сараи в градинката,
   Откъсвам си бела китка
   Бела китка и куприца,
   Литвамъ си на Белъ Дунавъ,
   Та си фърлямъ бела китка
   Бела китка и куприца—
   Малки моми на Белъ Дунавъ,
   Очи въртят на поле-то
   Да им китка замириса.
   Но ви се молба моля,
   Да пишете бела книга
   Бела книга черну писму,
   Да я разпратите по земя-та:
   Кой си има малки деца,
   Да усуче бело сукно
   Бело сукно и червено,
   Да му вържатъ на ръка-та
   На ръка-та на десната, Кога си е вече лето
   Лето и пролето.
   Да му вържатъ да му думатъ:
   Че не ми е бело сукно
   Бело сукно и червено,
   Току си е маринка,
   Останала отъ край земя;
   Какъ си фъркамъ на поле-то
   На поле-то на Белъ Дунавъ,
   Ще си фъркна в силния град
   В силния град, в сарая—
   Къде видя малки деца
   На ръка им бело сукно
   Бело сукно и царвено,
   Белу сукну и маринка,
   Ще си спусна бела китка
   Бела китка и куприца,
   Ще я взематъ малки моми
   Малки моми и девойки,
   Та си готвятъ и подправят.
   Чули ми младите войводи
   Чули ми лестувицата,
   Та си писали бела книга
   Бела книга черно писмо:
   К ой си ималъ малки деца,
   Да им на рок върже на ръката
   Да им върже бело сукно
   Бело сукно и червено.

   Изтриване
 38. Интуицията пак ме е подвела, мерси за отговора

  ОтговорИзтриване
 39. И все пак говорели са език подобен на нашия сега, и подобно произношение, това го видях наскоро в един клип правен от англичани, те няма защо да лъжат, значи говорели са език който сега бихме нарекли славянски, и също съм гледал и по тношение на културата си приличат със траките, вътре в погребалните камери рисунките имам предвид. А щом езиците си приличат толкова, и се различават толкова пък от другите, гръцки или на скандинавците примерно, като се вземе придвид и растоянието, ако наравим сравнение със македонците, с които доскоро сме били един народ, а езика се различава, та това ме накара да си мисля че сме имали общ произход.

  ОтговорИзтриване
 40. Основната идея която е вложена в мартеницата е да се покаже единението, хармонизацията на мъжкото и женското начало. Същата идея откриваме при така наречени Утробни пещери, което ни навежда на мисълта , че мартеницата е въведена и използвана от население обитаващи балканските земи от дълбока древност.

  ОтговорИзтриване
 41. Какво е пълното име на Schol. ad. Stat. Teb. ?

  ОтговорИзтриване
 42. Стигала съм само до легендата за Аспарух...до сега....А корените се оказаха много по-древни !!! Благодаря !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Milena Petkova Petkova29 февруари 2020 г., 20:50

   Да, доста по-древни са корените!

   Изтриване
 43. Много интересна статия
  за... мартеницата, марцишората, мартинката.

  https://www.mediapool.bg/martenitsa-martsishor-ili-martinka---obichai-i-traditsii-na-balkanite-svarzani-s-1-mart-news304106.html

  Константин Неделчев

  ОтговорИзтриване