14.12.2016 г.

БАТО – ЕДНА ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ ДУМИ ЗА ЦАР


Бато, бате е една от многото особени думи в българския език. Тя е изключително древна и в никакъв случай не се е появила на Балканите след прословутата 681 година. Опирайки се на работи на Ерик Бернекер и др., акад. Владимир Георгиев свързва бато с минойската дума бата цар, от която се развива титлата βαςιλεύς (василевс). Нашият езиковед отбелязва също, че най-древното значение на минойската дума бата е по-голям брат (т.е. батко, бато) и чак след време се й се дава смисъл господар.

В историята на Отец Паисий, княз Аспарух е наречен Батоя, от друга страна, Теофан Изповедник твърди, че най-стария син на княз Кроват (Кубрат), носи името Батбаян. Доста по-рано, Страбон пише за владетеля на панонските десетиати, наречен Бато (Strab.VII.5.3).  За друг Бато – водач на панонския народ бревки, съобщава Дион Касий (Dio. 55.29).

Доста интересно сведение получаваме от лексикона на Хезихий, в който е отбелязано, че батос е дума за цар на езика на либийците: “Βάτος βαςιλεύς τύρανος Λίβυες”. Това е доста интересно, но може да се добавят още подробности, които са от голямо значение.

В речта на старите арийци, bhatta означава господар, княз, принц, това е и обръщение към човек с висок сан, обръщение към някого, който се радва на уважение. Уолтър Аркрайт   споменава в своите работи за тракo-фригийско име Вαττάκης. А съществува и епитет на бог Дионис: Вατ-αλδεουνοςдобър господар.

Какво обаче е общото между траки, панонци, минойци, арийци и либийци? Защо тези хора имат една и съща дума за господар, която от своя страна има за основа българската дума бато, имаща разновидност бате? Дали пък гореспоменатите народи няма да са различни групи, които принадлежат на една и съща етнокултурна общност?

Нека първо хвърлим поглед върху древния Крит и да видим дали има някаква връзка между острова на цар Минос и Балканите. В началото на ХХ век, британският учен Артър Еванс публикува своите открития от територията на Гърция. Еванс запознава света с няколко вида непознати писмености използвани от старите критяни. Става дума за йероглифната писменост, Линеар А и Линеар Б.


критска йероглифна писменост  http://www.proel.org/img/alfabetos/pictcret2.gif


критски Линеар А http://www.proel.org/img/alfabetos/lineala4.gif


критски Линеар Б http://www.proel.org/img/alfabetos/linealb4.gif

Дълго време се вярваше, че те са възникнали в егейския регион, но през втората половина на ХХ век стана ясно, че прототипите на особените знаци трябва да се търсят в земите на Тракия. По този въпрос, интересни данни е представил акад. Владимир Георгиев, който първи направи връзката между древната критска писменост и доста по-старите знаци от плочите намерени в Градешница, диска от Караново и т.н.

В различно изследване, в началото на 50-те години, проф. Бедрих Хрозни обяви, че едни от най-ранните и най-важните колонизатори на Крит са траките и илирите. Чешкият учен базира твърдението си не само на паралелите в топонимите, но и на факта, че урасената със сложни спирали минойска керамика се среща доста по-рано на Балканите.

Виждането на Хрозни бе подкрепено от проучване на нидерландския лингвист Петер Ван Сусберген. Той успя да разчете минойски и микенски документи и откри в тях тракийски лични и племенни имена. Понеже с по-старата писменост – Линеар А, са записани тракийски имена като Арей, Резос, Питак, Диза, Тетес, то е повече от логично да се приеме, че минойската аристокрация се е състояла от траки. Нека не забравяме и това, че минойския символ на царска власт – лабриса (двойна брадва), е символ на власт и при траките, среща се както по монети, така и по други предмети.


                                                  минойски оръжия http://www.sacred-texts.com/cla/moc/img/29600.jpg


                                                         монета на одриския цар Терес http://www.wildwinds.com/coins/greece/thrace/kings/teres_III/Moushmov_5722.jpg

След като благородническата прослойка на минойците е от тракийски произход, то и титлата бата, чийто вариант е βαςιλεύς е тракийска. В крайна сметка, при монетите, тази титла най-рано е употребена за тракийския цар Гета, а и според фламандския линвист Алберт Йорис Ван Виндекенс βαςιλεύς е от трако-фригийски произход (A.J.Van Windekens, Le Pelasgique, Universite de Louvain, Louvain, 1952, p. 76). Явно тракийското лично име Вαττάκης трябва да се тълкува като господар, по-възрастен, уважаем - каквото е и ранното значение на думата бато.

Връзката на траките с Крит е изяснена, но каква е връзка с либийците, за чиято титла Βάτος βαςιλεύς τύρανος Λίβυες” говори Хезихий? Днес Либия е обитавана предимно от араби, в далечното минало обаче, територията на тази страна е населявана от съвсем различни хора. 

В египетските хроники от Бронзовата епоха се говори за живеещия в Либия народ маса/мешвеш, чийто съюзници са така наречените морски народи – пелесет, дрд, чкр, уешеш, туршу, шерден.


битка между морските народи и египтяните Illystr. Seebeer 
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Seev%C3%B6lker.jpg


Това са идващите от Балканите пеласги, дардани, беси, травси, серди, а маса /мешвеш не е нищо друго освен египетското название за мизите, които дълги векове по-късно Димитри Хоматиан ще нарече българи.

Тези обитаващи Либия мизи са описани от Херодот и са наречени от него с името Μάξυες -максии. Бащата на историята споменава, че тези хора бръснат част от косата си, а друга част оставят да расте свободно (Her. IV.191). За този обичай при тракийските племена абанти и мизи дава сведения Плутарх (Plut.Thes.5, 2).

В работата на Херодот намираме и други ценни неща, а именно твърдението, че максиите (мизите) все още помнят своята родна земя край Троада (Her. IV.191). Трябва да се спомене, че по време на Античността, Троада е спадала към Мизия. В тази малоазийска Мизия, Димитри Хоматиан локализира предците на българите от негово време.

До неотдавна учените не обичаха да говорят за морските народи застрашили Египет по времето на Рамзес Велики и Меренпта, но понастоящем вече открито се признава, че поне болшинството от морските народи, към които принадлежат и мизите, са стари балканци. Вече не се счита за абсурд това да се говори за тракийско заселване на Северна Африка по време на Бронзовата епоха.

Как се появява арийската дума bhatta в Индия, не е мистерия за тези, които познават добре работите на старите летописи. Плиний, Страбон, Филострат, Нон, Ариан и др. разказват за идването на тракиеца Дионис в Индия, за последвалата война между дионисовите сатири и менади с индийците, а и за цивилизоването на страната от тракийския бог.

На тези предания не се гледаше сериозно, но преди няколко години бе извършено генетично проучване засягащо индийските брамини. Те не се смесват с други групи и това е допринесло за запазване на гените на предците им. Оказа се, че брамините са носители на хаплогрупите J2, G2, E, R1a, които са типични за населението на Балканите и това на обитаваната в миналото от траките Мала Азия. 

Стана ясно, че разказите за похода на Дионис съдържат голямо количество истина. Като се има предвид, че най-древното име на Тракия е Ария, че саките са наречени траки, а пък индийците считат саките за потомци на старите арийци, то не е трудно да се заключи, че кампанията на Дионис не е нищо друго освен арийското нашествие. И в този случай излиза, че думата бато, или както са я записали индийците bhatta, е от тракийски произход.

Остава да се обясни присъствието на името Бато при панонците бревки и десетиати. Най-вероятно това е било титла, която е била възприета като лично име, както е в случая с Брен -реално галска дума за цар -brenno. Тук ситуацията е по-сложна поради това, че панонците спадат към илирите, които са роднини на траките.

Знаем за това от римския автор Апиан, който при описанието си на илирите твърди, че те, както панонците, нориците, европейските мизи и техните съседи на север от Дунава са роднин и могат да бъдат сравнени с различните групи хора обитаващи Гърция-App.Bell.Illyr. I.6.

След като два народа са близки, то и езиците им показват големи прилики. В такъв случай е трудно да се определи със сигурност дали при панонците бато е титла, която първоначално е принадлежала на траките, а с тяхното заселване в Панония е приета и от роднините им, или пък се касае за дума, която по начало принадлежи и на двата народа.

Все пак, съдейки по това, че при нас българите, които сме наследници на траките, бато има повече варианти, а съществуват и лични имена като Бате, Батей, Батил, Батин, Бато, Батой, Батан, Батко, Батойко, Баткун, Батомир, Батон, Батул, Батун, Батуш, Батьо, то с известни уговорки може да се приеме, че първоначално думата е принадлежала на предците ни, но е приета и от съседите и роднините им.

След като знаем, че в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с мизите, които са най-големия тракийски народ, не никак странно, че княз Кроват (Кубрат) е имал син наречен Бат Баян, нито пък, че Аспарух е познат и като Батоя-господарят. Имената Кроват и Аспарух също принадлежат към езика говорен от Орфей.

Кроват има значение пазител и е сродно на тракийското племенно название кровизи. В елемента аспа от името Аспарух, срещаме една от тракийските думи за кон – аспа, присъстваща в епитета на върховното божество Ут-аспиос.

Дори името Тервел е употребявано на Балканите и то повече от половин хилядолетие преди наследника на княз Аспарух да прослави името на българите разбивайки арабската армия пред стените на Константинопол.

В Драч, западните Балкани, са намерени няколко надписа от времето на Античността. На един от тях, имащ регистрация Epidamnos 414, ce среща името Тηρεύς Тρεβελλίου – Терес Тервелов, Терес син на Тервел.

Още по-древни са имената на владетелите Севар, Кормесий, Винех, Крум. Те са записани в микенски документи от XIII в.пр.Христа под формите Исевер, Карамесйо, Винайо, Крум. В микенски документи от същия период се срещат дори родовите имена Дуло, Вокил и Ерми.

Тези сведения са безценни за нашата история, но уви, сякаш има някакво табу за популяризацията им. Изключение прави Юрий Откупщиков, който свърза споменатото в микенските документи име Дуло с тракийските лични имена Дулас, Дулес, Дулос. Тъжно е, че един чужденец е дал повече информация от родните ни учени, които все още не могат (или не желаят) да се освободят от старите заблуди.

Фактите обаче са си факти, премълчаване и игнориране няма да ги накара да изчезнат.Цензурата помага до време, до време помага също осмиването и черненето на хората, които не са съгласни с превърнатите в догми теории. Днес всеки може да търси, чете, сравнява и проверява. При наличие на база за сравнение, не е трудно да се стигне до истината. Тя си заслужава да бъде търсена, не само защото историята ни е богата, но и поради това, че е пълна с примери, които трябва да се следват.

Както характерът на едно дете бива оформен благодарение на примера и напътствията на родителите, така и един цял народ може да се възроди,  ако следва примера на предците, чиито качества са кодирани в гените ни и само чакат удобният момент, за да се прояват. Българинът трябва да се държи като българин, т.е. да е силен, смел, честен и обичащ братята и сестрите си. Заедно ще се преборим с всяка заплаха, с всяко бедствие, така както са правили дедите ни. Благодарение на техните усилия и саможертва нас ни има, ние от своя страна сме длъжни да направим така, че и след нас да има българи.68 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей,първо, искам да ти благодаря за усилията които полагаш и второ, иска ми се, ако е възможно да систематизираш в нещо като таблица или подобно ,хронологията на фактите и съответно като допълнение на фактите хипотезите,защото не съм специалист но ми е много интересно да науча повече.Подчертавам, ако ти е възможно,защото отчитам факта, че може да готвиш публикация по въпроса но аз няма как да знам за това.Благодаря предварително,радвам се че прие приятелство и имам намерение лятото да отида и да заснема няколко доказани тракийски светилища по нашия край, може пък да стане интересно ако и други направят това.Успех!

   Изтриване
  2. Г-н Ангелов, това вече е направено, материалът е написан и е даден за предпечатна подготовка. Дано да не ни създават проблеми с печатането и разпространението.

   Изтриване
  3. В унисон с казаното от Вас, г-н Серафимов, ще добавя само това, че е много важно за консолидацията на народа и нацията, как ще бъдат обучавани децата на този народ. Така, когато Бисмарк получава титлата княз (херцог) ие бил възхваляван като обединителя на Германия и създател на единната нация "германци", той казва: "Не аз съм създателя на Германия, а вашите учители, които успяха да ви направят германци."

   С уважение за труда Ви,
   АКК

   Изтриване
  4. Благодаря за оценката на труда ми! Има още много будни и будещи българи. Това са проф. Асен Чилингиров, Александър Мошев, Андрей Иванов, Петър Георгиев, Кристиян Петков, Стоян Николов, а и още много други.

   Има надежда за бъдещето на България!

   Изтриване
  5. На децата, вкл. циганските, които след няколко десетилетия ще са повече, трябва да се втълпява и показва ВИСОКА НРАВСТВЕНОСТ, инак не ще има светли бъднини...

   Изтриване
  6. Д.Тодоров
   Много ми харесаха първите коментари на Анонимен. И според мен гагаузкия език е различен от езика официален в Отоманската империя.

   Изтриване
 2. Нашите историци не смеят да излизат извън определени граници, просто защото на международно равнище това се приема като политически-агресивно поведение. Защото сами да си спрат кранчето? Е, ако ракетите СС-23 не бяха нарязани, политиците можеше да имат повече кураж, а покрай тях и историците. Една слаба и келява държава не може да претендира за наследството на великите империи.
  Относно титлата василевс - тя както и титлата везир произлизат от трьок-българската дума баш, значеща глава, главатар.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Баш-глава не е българска, а тюркска дума, може разбира се тюрките да са я заели от живеещите в Средна Азия арийци, в чийто език bhas означава лъч...

   Изтриване
  2. Трьок-булгарски, а не тюркски. Тюркския е като американския - има го, но е от вчера. Трьок-булгарският е една от двете основни езикови групи на българите от хилядолетия. Другата е агилската (балканската), която ти изследваш усилено. Нашият съвременен език идва от агилския. Но трьок-булгарския е бил много по-разпространен - в половината Азия са го разбирали. С идването на хунските династии на власт, Агилският е отпаднал до известна степен и е станал език на простолюдието в земите на Велика България. Преди това агилския и трьок-българския са били равноправни български езици. Почти всички думи са имали еквиваленти и в двата езика и никой не е спорил коя дума на кой език е "собственост".
   Думата тюрк идва от Трьок или Трек (дракон), едно от прозвищата на алпа Сивас, редом със Субан, Субаш, Сабазий, Гилгамеш (Гюлджимеш на трьок-български), Барадж, Карга и др. Агилските българи също и шумерите са почитали най-много този алп. Повтарям алп - не Бог, не и човек. В Шумер е изобразен гушнал лъв под мишница!
   А тюрките, те са взели името си от един от наследниците на Атила на има Трьок, който ги е оглавявал. Впрочем и татарите са се именували по Атила - тахтари (от Туки, Тукта - родното име на Атила). Тогава татарите са били още съседи на манджурите.
   Считам, че всички наши следи в Азия трябва да бъдат изследвани най-изчерпателно, а не да оставяме цялото си духовно наследство на разни полудиви народчета. Представи си, ако не се пази паметта, след няколкостотин години монголите може да си повярват, че са измислили Кирилицата! В тоя смисъл, шапка ти свалям за изследването за похода на Сабазий в Индия. Намерих любопитни данни, които го потвърждават. Според теб дали са стигнали до Шри Ланка? Защото имам една хипотеза по тоя въпрос.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Нека не бъркаме фантазия с реалност, няма такъв език като трьок-булгарски. Хубаво е човек да е смел, да смее за изследва и да излезе от коловоза на общоприетото, но не бива и да се прекалява. За дадена теория трябва да има потвърждения и то ясни потвърждения.

   Жив и здрав!

   Изтриване
  4. Серафимов,потърсете етимологията на думата и в персийския....

   Изтриване
  5. Няма никакви фантазии. За този език (трёк-булгарски) се говори многократно във всички царски летописи на Волжка България.

   Изтриване
  6. Персийския не предлага обяснение. Ако смятате, че не съм прав, представете персийската дума с помощта на която се обяснява нашата дума бато, бате.

   Изтриване
  7. На какъв език са написани хрониките на Волжка България, на български ли, или на език, който в България никой не разбира?

   Изтриване
  8. Едно време е бил разбиран. Някои племена са говорили по 2-3 езика. Сега в самия Рим колко хора разбират латински? А днешна Дунавска България е била само една от многото провинции, говорили са на много езици, повечето от които сродни. Иначе не може да се обясни как ще могат да владеят толкова обширни територии.
   В моя край - добруджанския (в момента не живея там) старите хора използват много "турцизми", които разбира се не идват от турците, защото така се е говорило поне 1000 години преди идването им. Но тук където живея сега, в Северо-западна България, почти не се използват тези думи.
   И ако "баш" не е българска дума, то как да се обясни очевидната и естествена връзка с думата баща? Изобщо цялата работа с тези тюрки е изключително изкривена по политически причини. В хрониките пише, че мнозинството от българите на Аспарух са анчийци (ак-улчийци), гордеещи се с българския си произход, говорещи агилски и трьок-български. Те са, които първи са приели Християнството. Но е имало и друга част - кара-улчийци, които не са се считали за българи.

   Изтриване
  9. Кое е това едно време, в което този език, за който никой не е чувал е разбиран от дедите ни?

   Ако думата баш беще българска, то тя щеше да се среща в старобългарския.

   Изтриване
  10. Красимир Тихов19 ноември 2017 г. в 20:07

   Анонимен , би ли обяснил кои са тези хунски династии. Ако си мислиш, че летописа Джагфар Тарихи
   е истински , дълбоко се лъжеш. Редактиран е. И можеш ли да познаеш от кого. Няма трьок булгар. И когато прочетеш някъде Булгар спри до тук.

   Изтриване
  11. Тарихито е от ПРЕПИС на написано 16 - 17 век за събития от преди над 1000г. Много съмнителна истинност!!!

   Изтриване
 3. Атанас Лазаров14 декември 2016 г. в 20:16

  От кога,от кога е датиран надписа в Дурас/Драч № 414: Τηρεὺς Τρεβελλίου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел???Мисля,че беше датиран към 5 или 4 век пр.н.е.!!!Името Трибелий(Тервел)е документирано нашироко,през цялата следваща ранно римска епоха,на Балканите!!!Брей,колко прозорлив бил тоя "монголоиден татарин" Аспар-хук,кога "пристигна",кога се ориентира в историческата обстановка на Балканите,та си кръсти отрочето Тервел,на старите балканци!?!

  Желая ти Успех,бато Серафимов!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за пожеланието!

   Що се касае до надписа - не искат да го датират, ясно е защо

   RegionsNorthern Greece (IG X)
   I.Epidamnos 414 I.Epidamnos 413 I.Epidamnos 415
   Epitaph of Tereus, son of Trebellius. White limestone cippus.
   [ ]Illyria — Epidamnos-Dyrrhachion (Durrës) — undated
   1  Τηρεὺς
   Τρεβελλίου
    χαῖρε


   http://epigraphy.packhum.org/text/182526?bookid=228&location=4

   Изтриване
  2. Прочее, това не е единствения надпис, на който е документирано името Тервел

   RegionsNorthern Greece (IG X)
   I.Epidamnos 419 I.Epidamnos 418 I.Epidamnos 420
   Epitaph of Trebellius Pamphilos. White limestone cippus.
   [ ]Illyria — Epidamnos-Dyrrhachion (Durrës) — undated
   1 Τρεβέλλιε
   Πάμφιλε
    χαῖρε.

   http://epigraphy.packhum.org/text/182531?bookid=228&location=4

   Изтриване
 4. Здравей, Павел ! Благодаря за ценната база исторически данни относно преселенията на древните балканци и снимките на артефакти! Бих искала да попитам дали е реално възможно от " Бато / Бата " да се развие във времето формата " Басилеус / Василеус - Василевс " - къде изчесва консонантата " т " ? и още нещо, би ли могло едно и също изписване на думата - название и произнасяне, но с три различни значения, да създаде проблеми ( объркване ) при общуване в пространството - частно и публично, писмена и говорима форма ? Защото аз виждам употреба на формата " Бата / Бато " в три различни версии: лично име, титла ( социална позиция от висшата йерархия ), маркер за кръвно родство. Най - сърдечни поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 5. г-н Серафимов, чест и почитания.
  Малко в страни от темата, на в Тесалия е открит древния "гръцки" град Влахос, със следи от черна лъскава керамика :)
  http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Otkrit-e-gratcki-grad-otpredi-2500-godini-obnovena_65139.html
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип дедите ни са били по-старото население на територията наречене в последствие Гърция. За това има както исторически свидетелства, така също и потвърждения от областта на археологията.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. А и да има персийска дума "бат", това нищо не доказва... Трако-българите са занесли свойта култура и език в Индия и Персия... Нищо чудно в стария персийски език да има общи думи с българския, като се има предвид че този език е занесен там първоначално от Балканите

  ОтговорИзтриване
 7. И това е вярно, но аз съм любопитен - отскъде я измислиха тази персийска дума бат?

  ОтговорИзтриване
 8. Здравейте,
  Още веднъж поздрави за труда ви.
  Моля за малко повече информация за книгата - ориентировъчна дата, издателство, начин на разпространение. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
 9. Мисля, че пропускате и руската дума "батя", която има значение на баща на български език. А имеше и един сръбски артист с името Бата Живойнович. Да не отиваме чак в Индия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не само батя, има също украинска ба́тько, белоруска ба́ця, чешка bát'a...Руснаците, белорусите, чехите, са потомци на илирийските народи познати и като венети. Траки и илири са роднини, това е казано съвсем ясно от Апиан.

   Изтриване
  2. Да уточним, че руски значи (кръстен) във киевската (украинската), тоест ромейската вяра, изКОНната Рус/ия/ е Киев (украинците го изговаряр Къйив), а Украйна, което значи отКРОЕни (КРАЯти - КРОЯ на украински) в своята си роден край, страна, е разграничение от другите, наричащи се "русские", кивто важи най вече за москалите, а Окраина (покрайнина) е Воронеж. Паисий я осми дял на История славеноБъЛГарска пише отделнл за руси и москали. Единствената част от днеша Россия (ромейското за украинското Рус), бившият Московски улус на Велика Та(р)тария, която е в някаква степен "славенска" е Навгард(ската република) изписван на евро карти и като Бяла Рус, вероятно основан от колонисти от полабския Старигард/ Олденбург, където местните фини са се прозвали словени след като научили словото на колонизаторите. А москалите, наричащи се велики руски (великие русские), са славяни условно, заради старото име на украинците и стария БъЛГарски от книжнината, отнесена от киевския КНяз Светослав в Киев, от където са я присвоили москалите. От времето на погърчената полу вургарка Софья Палеологина, москалите следват политика на нагло разширяване заради Греческий проект Москва Трети Рим, заради което са пометени Навгардската република, Украйна Земя на козаки - Старата Рус/ия/, Кримското ханство и ОГРОМНАТА БъЛГ екзархия

   Изтриване
 10. Простете за лаищината ми, но Кроват не идва ли от думата "кровь"? Винаги съм мислел че това е коренът на думата, и че за това хърватите се наричат така. Те наистина са били доста "кървава" нация в началото и са се къпали в доста вража кръв, нашата включително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато се тълкува името на даден народ, задължително трябва да се разгледа първо самоназванието на хората принадлежащи на въпросния народ. Хърватите не се самонаричат кръвати, а хръвати. Най-добрия кандидат за името им е древния етноним Arviates - хора споменати от Плиний Стари и обитаващи територията на днешно Хърватско.

   Смятам, че хървати идва от хр. harati-руша, опожарявам, грабя, сродна е и санскр. harati-отнасям, разрушавам.

   Изтриване
  2. Прочее, R.G.Letham смята, че старото име на хърватите е Aravisci, аз от своя страна мисля, че Arviates е по-добър кандидат.

   Изтриване
  3. Най-вероятно Кроват произлиза не от „кръв“, а от покровител, защитник. На хърватски „кров“ означава покрив. Техният покоен академик Луйо Маргетич предполага, че хървати означава „кроватовци“ – отбрани бойци на княз Кроват, изпратени да защитават южната граница на аварската държава, но те като че ли на са много склонни да приемат тази версия. По телосложение далматинците са едри хора и казват, че векове наред са били предимно войници. Единствено в битките с тях нашият Симеон е претърпял поражение. По народопсихология са най-близки до нас от всички останали т.нар. „славяни“. И тях също ги лъжат, че били дошли от Иран.

   Изтриване
  4. Зная за това, че и хърватите биват лъгани, че са иранци, словените ги омайват пък, че били от рода на финландците, да обаче както анропологичните, така също генетичните изследвания показват убедително, че както словените, така и хърватите, като цяло са потомци на местно население.

   Изтриване
  5. словенците от от най приближените до БаЛКаните имат най много R1a, двойно повече от средното за БаЛКаните, което ги доближава повече до словаци, чехи, сорби, поляци, беларуси (литвини). Украинците (старите руси/ни/ в чиито земи са били склавено БъЛГарите преди крайното установяване на юг от Дунав 7 век) са най приближени на БаЛКанците с цели 27% от БаЛКанските I2a1 & E-v13, спрямо 21% при беларуси, 13% при великие русские москали, 9% при поляци и 44% при БъЛГари, като количеството I2a1 и в Украйна и в БъЛГария е около 20% и в двете страни е на второ място по численост.

   Изтриване
  6. На БъЛГарски имаме поКРОВ, покрив

   Изтриване
  7. карати на украински (стария русински) значи наказвам

   Изтриване
  8. кров (прикритие, защита) и кръв в определен смисъл са едно и също, защото кръвта и именната (защитната) система на организма

   Изтриване
 11. Ммм, интересно. Това означава че и те не са мигрирали от никъде. Колкото до Арвиати или Ерависци/Арависки по скоро се дължи на грешно спелуване от чуждоземен скриптор, отколкото на присъствието на две близки по звучение племена. Случвало се е и преди, Акацирите на запад са познати като Агатирси. Да не забравяме и бунтовната кралица на Ицените, Будика. До не много отдавна позната като Будицея, благодарение на неграмотен средновековен монах-преписвач.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е, но арвиатите и арависките са споменати по едно и също време, докато от споменаването на агатирзите до акацири има около 900 години.

   Изтриване
 12. П.П. Но "кроват" като дума има значението "кървав", не пазител. Ако ли не, то славяните не делят един език с траките, а аз съм убеден че не е така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старите славени са траки, славени е другото име на гетите. Траките от своя страна са роднини на илирите, част от които са известни и като венети.

   Изтриване
  2. Господин Стоянов,
   Ако „Кроват“ би означавало „кървав“, а не „пазител“, не виждам с какво князът на Велика България е заслужил това име. После думите „покров“ и „покровител“ са чисто български, а хърватската „krov“ е съвсем различна от „krv“. Но вероятно Г-н Серафимов е най-прав за „арвиати“–„харвиати“–„хрвати“.

   Изтриване
  3. Знам, просто искам да подчертая че не съм съгласен с превеждането на думата като пазител. Поне не и без обстойно доказателство.

   Изтриване
  4. За доказателство в такъв случай е трудно да се говори, но нека не забравяме, че в списъка с български владетели съставен от поп Йовчо от Трявна, за Кроват е дадено и алтернативното име Заберган, което пък се обяснява със стблг. брегон-грижа се, закрилям.

   Кобрат (допълнен по-късно -Зъберган)

   http://www.ziezi.net/iovcho/

   Изтриване
  5. А „славяните“ действително делят един език от старите българи: „беречь“(рус.)–пазя; „брига“(хрв.)–грижа.

   Изтриване
  6. Днес името славяни не се използва правилно. Хубаво е да се поясни, че първите славени са гетите, по тяхното име са наречени венетите -дедите на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци...

   Самите венети са илири, а илирите са сроден на траките народ.

   Изтриване
  7. До колкото съм запозната славяни не са съществували,в древни времена арабите са наричали скандинавските народи

   Изтриване
  8. Хората, които твърдят, че славените не са съществували, или изобщо не са подготвени, или извършват политическа поръчка на чужди сили.

   Преди повече от един век Ганчо Ценов обясни, че славени не е било име на цялата общност, която днес познаваме като славянска езикова група, а това е било алтернативното име на гетите, което в последствие се налага и над други техни роднини.

   Изтриване
  9. А Г. Ценов не се ли е опитал да определи лидийци и фригийци като хети, защото и хетите не могат да се изпарят?

   Изтриване
  10. Не ми е известно Ценов да е писал за хетите. Те не са се изпарили, но през 13 в.пр.Христа броят на хетите едва ли е надвишавал 100 000 човека. След чумната епидемия от 12 век са останали може би 60 000 души, но гражданските войни, а и войните с други народи са свели популациите в хетската държава до може би 40 000 души, които са били асимилирани от фригийците, лидийците, карийците, ликийците, а и други народи обитаващи Мала Азия.

   Възраждането през 8 в.пр. Христа е временно, край слагат асирийците, не е за подценяване и ролята на персите, гърците, а дори и галатите.

   Изтриване
  11. Относно Заберган - Кубрат, зберигати на украински (стария русински) значи съхранявам, запазвам. А кров (прикритие защита) и кръв са сислово свързани - в кръвта е имунната система!!!

   Изтриване
 13. Имах предвид лингвистично доказателство, което да свързва кроват със закрилник. Заберган според не е пояснител за името а личен епитет, като Велики за Симеон, Кало за Петър, Страшни за Крум и т.н.

  ОтговорИзтриване
 14. До Анонимен18 декември 2016 г., 12:31
  Господине, Кроват е името което родителите най-вероятно са дали на този велик владетел. И най-вероятно са желали той да бъде велик войн, какъвто той и става. Това или той самият си е сменил името след някоя кървава битка, защото той си е заслужил това ме. Помнете че дори и обединението на нашите племена да е протекло мирно, нещо в което се съмнявам, той е водил и война на живот и смърт с аварите. Вашият довод свързващ Кроват с покров е също възможен, и точно това искам да си изясня, кое е по-вероятно. За съжаление не съм лингвист.

  ОтговорИзтриване
 15. Дерзай, Спаро! Няма значение, че си лаик – важното е, че си упорит!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Майкъл Вентрис също е бил лаик в лингвистиката, но е постигнал повече отколкото хиляди професионалисти лингвисти :)

   Боговеният от професионалистите лингвисти закон на Грим, е създаден от писателя на приказки Якоб Грим :)

   Изтриване
  2. Най-великият оперен композитор Джузепе Верди не е бил приет в Миланската консерватория поради липса на данни.
   Патриархът на българските баси Борис Христов също не е завършил консерватория.

   Изтриване
  3. Да не забравяме също певецът и музикант Пол Макартни, макар да се е превърнал в легенда, то не чете ноти...

   Изтриване
  4. Бат Спартю с коментарите си признава, че е лаик и господар на измислените исторически приказки с лингвистична, и много смела аргументация, не доказваща нищо съществено, до което да не са достигнали специалистите през годините.

   Изтриване
  5. Самата Панония е част от Хунската империя, рода Дуло е хунски род и когато Кроват изгонва аварите от Балканите прави или възстановява Стара Велика България на Атила. Тоест хунската история е българска и обратно. Ганчо Ценов предоставя много исторически извори че в Панония оттогава са живяли българи. Та титлата бат, бато си е чисто хунска, тоест българска титла, предполагам че и готите-гети наречени през 18 век славяни също са я ползвали, защото двата народа създали модерна България на Кроват са близки.

   Изтриване
 16. Българите в чужбина са изпратили на роднините си 1.4 млрд. лв. Най-много средства идват от българите в САЩ, Испания и Гърция. САЩ, Испания и Гърция хранят гладните българи!

  http://profit.bg/balgariya/balgarite-v-chuzhbina-sa-izpratili-na-rodninite-si-14-mlrd-lv/?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority

  ОтговорИзтриване
 17. Във Хърватските, Сърбските и Българските алтернативни проучвания има много сходни неща, защо се получава така? Бата е пoредния пример. Говоря и Сърбо-Хърватския и Българския езици и според мен това си е един език - един супер език може би единствен в света с две форми на изразяване: падежна и безпадежна. Благодаря

  ОтговорИзтриване
 18. Сега не се е променило нищо. Бай Тошо и Бат Бойко.

  ОтговорИзтриване