19.01.2018 г.

ПЛИСКА И БИТКАТА ЗА НЕЙНАТА ИДЕНТИЧНОСТ


Старата българска столица е орисана с нерадостна съдба. Опожарена от легионите на Никифор Геник, ограбена от Йоан Цимисхи и Василий Българоубиец, неподдържана дълги векове, Плиска издържа до XIX век, когато е строена Барон Хиршовата железница. Тогава започва същинското систематично унищожаване на величественото някога селище. Камъните от красивите стени и сгради биват използвани при направата на железопътната отсечка Русе – Варна.

Каквито и важни надписи да са оцелели до този момент, принудените да работят безплатно на барон Хирш българи, без да осъзнават, заличават важни свидетелства за древността на Плиска. Епиграфски паметници, усърдно издялани квадри – всичко бива натрошено и използвано за строежа на железопътната линия, за която въпреки престъпната ангария, си плащаме след Освобождението. Това, което по-късно е намерено по време на археологическите проучвания на Шкорпил и Успенский е само нищожен остатък от несъмнено богатия епиграфски материал от територията на старата ни столица.

Малко преди започването на първите разкопки, Феликс Каниц посещава руините на Плиска и остава с впечатлението, че това е селище от времето на римляните. Това виждане се споделя и от Карел Шкорпил, който смята, че на мястото на Плиска е имало римски военен лагер. За полагането на основите на града по време на римската власт у нас се изказва положително и Богдан Филов.

Той обаче след време се отказва от първоначалното си виждане и се опитва да прокара идеята за сасанидските корени на старобългарската архитектура, без успех разбира се.
Кой и как е накарал Филов да се отметне не ми е известно, но с отказа му да приеме, че Плиска е строена през късната Античност се слага началото на тенденция, която бива следвана със забележителен фанатизъм.

Вън от всякакво съмнение е факта, че името на Плиска е българско. Следвайки покорно наложената от чужденци теория, че за трайно настаняване на българи на юг от Дунава може да се говори едва след прословутата 681-ва година, казионните учени оказват ожесточена съпротива на виждането, че столицата ни е от по-ранен период. По този начин старата ни история не само бива изкривена, но и сериозно ощетена.

Понастоящем все повече хора осъзнават, че имената траки и българи важат за един и същ народ – нашият. Докато траки е название ползвано от римляни и гърци, то българи е самоназвание на предците ни, като това народностно име е възникнало на Балканите още през Бронзовата епоха и се явява най-древното име на европейски народ.

През I век Рим успява да покори дедите ни живеещи на юг от Дунава, а в началото на II век император Траян завзема и значителни територии принадлежащи на предците ни на север от Дунава. По времето на император Аврелиан обаче римските легионери и колонисти са прогонени и трябва да потърсят убежище на юг от Дунава.

Дълги векове дедите ни са разделени на две групи – свободните са обитавали земите на днешните Румъния, Молдова, Украйна, а намиращите се на юг от река Дунав са били поданици на Римската Империя. През IV век се случва нещо уникално – на трона на империята сядат трайно наши предци. Става дума за произлизащите от средите на старите балканци: Галерий, Максимин Дая, Констанций I, Константин Велики, Лициний, Константин II, Констанс, Констанций II, Юлиан Апостат, Ветран.

Тази забележителна традиция – представители на местното балканско население да заемат императорския престол, дава самочувствие на нашите предци. Константин Велики сключва съюз с дедите ни, които до този момент не са подчинени на Рим. Те дават войска на своя сънародник станал император, а той за благодарност дава известна автономия на дедите ни в областта Мизия. Константин изгражда и мост на Дунава, за да могат двете групи наши предци да общуват и търгуват по-лесно. Имайки вяра в сънародниците си, добрият владетел отпраща голяма част от мизийските легиони в Мала Азия.

Константин Велики дори отпуска средства за изграждането на Плиска, Преслав, Дръстър (Силистра) и др. След този момент дори дедите ни на юг от Дунава могат спокойно да се самоназоват българи и това става ясно от картата на Св. Йероним. На нея областта Мизия е наречена също и България – Mesia hec & Vulgaria.Трябва да се отбележи, че строителите на Плиска, са местни хора. Няма сведения за докарване на майстори от други земи, а и това не е нужно понеже традицията на строене с квадри у нас е забележително дълга – поне 700 години от преди времето на Константин Велики. С едри квадри се строи не само на юг от Дунава, този метод е познат и на северните траки.

Сравнение на "тракийски" и старобългарски строежи с едри квадри

Бивайки издигната от българи и за българи Плиска получава българско име. То е споменато някъде през 540 година от Прокопий Цезарийски под името Плисенум, като се указва, че това е тракийска селищеИма ли нещо странно и неестествено в тази история? Не е ли всичко логично и ясно? От друга страна, теориите на казионните учени за възникването на Плиска са хаотични, лишени от логика и пълни с грешки. Специалистите се чудят и маят на кой хан да припишат строежите. В наш апокриф от XI век издигането на столицата се приписва на Аспарух. Това е невъзможно по няколко причини – в периода 680-700 българите са във война с римляни и хазари, за строежите на Плиска няма нито средства, нито хора.

Няма абсолютно никакви сведения за издигане на град Плиска по времето на Тервел, Кормесий, Севар, Кормисош, Винех, Телец, Сабин, Умор и т.н. Първото споменаване на името на старата ни столица на епиграфски паметник е в Чаталарския надпис, който е от времето на княз Омуртаг.

На въпросния надпис Плиска е наречена с едно изключително интересно име – κάνπον (канпон). Веселин Бешевлиев обяснява, че κάνπον (канпон) идва от латинското campus, като значението в случая е военен лагер - „лагер", „стан", castra.


Чаталарски надпис, споменаване на Плиска като kampon-campus-военен лагер (по Бешевлиев)

Как никой не се замисли защо столицата ни, която по времето на Омуртаг е вече крупно селище, бива наречена военен лагер, като е използван термин от латински произход? Нима това не е индикация, че по времето на този български княз все още е пазен спомена, че Плиска е строена по времето на Константин Велики? Иронията е в това, че дори в апокрифното сведение за Аспарух се използва латински термин, а именно президъ. Смятам, че президъ идва от лат. praesidis-защитник, пазител и в случая леко променена тя има значение защитно съоръжение.

Освен канпон и презид, старите българи познават и други термини, особени думи за укрепления ползвани в Римската Империя, а именно кастрон и фосатон. Реално, в старобългарския език, количеството титли и административни термини принадлежащи на Римската Империя е доста голямо. Като пример могат да бъдат посочени следните: доуксъ, дроунгаръ, дроунга, кенътоурионъ, кесаръ, магистрианъ, капикларий, коментарисии, комисъ, комитъ, коустодiа, ноунции, палатии, папежъ, патрикии, претории, преторъ, спатаръ, спекоулаторъ.

В речта на дедите ни се срещат дори и значителен брой названия на видове монети използвани в Римската Империя: цента, асарии, лепта, кентинаръ, ноумы, статиръ, кондрантъ, динаръ.

Присъствието на такъв голям брой чуждици принадлежащи на римската военно-административна терминология в старобългарския показва ясно, че част от дедите ни трябва да се били дълго време под римска власт. Нима това не е в хармония със свидетелствата, че Плиска е строена през IV век и, че още тогава територията, в която  селищета се намира, е наречена Vulgaria/България?

Нека не забравяме, че Феликс Каниц, Карел Шкорпил, а първоначално и Богдан Филов смятат, че на мястото на Плиска е имало римски военен лагер. Чаталарският надпис също потвърждава това, но казионните учени предпочитат да пропуснат да обяснят значението на тази важна информация.

Всъщност пропуските са много повече. Добре известно е, че край Плиска има земно укрепление – вал и ров. Още в началото на ХХ век, археологът Димитър Крънжалов е писал за това отбранително съоръжение като е споменал и други от земите на север от река Дунав.

Крънджалов споменава и, че римските кастели в нашите земи са защитени с вал и ров, като също така добавя, че в Източна Европа такива отбранителни съоръжения се срещат в дълбока древност. За земните укрепления на траките на север от Дунава съобщава И.Т.Никулице като дава ценни подробности, а именно това, че те са от средата на първо хилядолетие преди Христа.

Доколкото ми е известно, радетелите на теорията, че земните укрепителни съоръжение  на Плиска са от времето на Средновековието, не са споменали изобщо важните данни, които молдовският учен е представил в работата си “Северные Фракийцый в VI-I вв до н.э”. Нима тази информация не е съществена?

Поддръжниците на виждането, че Плиска е строена от азиатски пришълци настанили се на юг от Дунава през VII век не благоволяват да обяснят един интересен феномен. Теренът, на който е изградена старата ни столица е бил мочурлив, в земята са набити огромно количество дървени трупи, за да се избегне пропадането на стените. Защо е строено на такова неподходящо място?

Единственото логично обяснение е това, че територията на Плиска е имала особено, дори свещено значение и поради там са положени основите на столицата. Да обаче, свещено значение тази територия може да има само за местните хора, които римляните наричат траки. Те я обитават от незапомнени времена и по-точно поне от Бронзовата епоха както стана ясно от археологически проучвания през 2016 година.

Поддръжниците на  виждането, че старата ни столица е от времето на Средновековието не са в състояние да обяснят и друг феномен. Става дума за това - откъде дедите ни са намерили толкова много средства да издигнат Плиска и Преслав, след като в периода VII-IX век дори Римската Империя не може да си позволи такива мащабни строежи?

Съвсем различно е положението през IV век. Тогава Константин Велики разполага с хазната на богатата по негово време империя. За този владетел не предствлява трудност да отпусне 600 златни кентинария – 19 200 кг. злато за строежите на Плиска и Преслав. Тук не се касае за предположение, има си ясен исторически извор.

Scriptor Anonymus не само дава подробности относно сумата отпусната за строежите, но и цитира съвсем точно хората, от които той е получил сведенията. Става дума за Урбикий и неговия съвременник Салустий. Двамата са живели през IV век и са били служители на император Константин Велики (GIBI, V, 1964, c.323).

Това означава, че историческия извор е достоверен, но пък е неудобен на казионните учени, които го отричат. От своя страна обаче те нямат достоверно свидетелство нито за точната сума отпусната за строежите, нито пък за това кой и кога ги е започнал. Предполага се за идване на майстори от Армения и Сирия, приема се, че строителите са чужденци, но реално данни няма, а наука се гради от точни данни, не от угодни на дадено виждане предположения, които безкритично биват приемани.

Поддръжниците на виждането за изграждането на Плиска през Средновековието често атакуват с твърдения, че в старата ни столица не са намерени антични монети, надписи от времето на Античността, битови предмети и т.н.

Това не отговаря на истината, в работата си “За произхода на античните материали от Плиска” Стамен Михайлов съобщава за антични монети от територията на Плиска, като най-голям е броят на тези от IV век. Не беше ли това периода, в който според Scriptor Anonymus е започнал строежа на Плиска?

Вярно е, че античните монети са намерени случайно в землището на вътрешната крепост на старата ни столица, но както отбелязва Михайлов, фактът заслужава да се отбележи. Същият автор съобщава за три латински надписа в основите на Тронната палата на Плиска. В югоизточната кула на северната порта пък е локализиран гръцки надпис, на който е документирано името Дуразис. Друг, пети монументален надпис, отново на гръцки е намерен южно от Малкия дворец. Фрагменти от антични надписи, повечето, от които са от периода II-IV век са намерени от изследователите на Русия археологиески институт в Цариград.

Колкото до наличието на битовата керамика от Античността, там проблема е решен “професионално”. Михайлов съобщава да това как един изследовател най- произволно разделя керамиката на доброкачествена и лошокачествена, като смята доброкачествената (т.е. античната) за вносна. Друг изследовател не се решава да дефинира определена намерена в старата ни столица керамика като римска или ранновизантийска, само защото тя се намира в Плиска.
На територията на Плиска са намерени и битови предмети, които са от преди VII век. Става дума за римска фибула II-III век, масивна дръжка на римски метален съд, бронзов медицински инструмент, бронзов ключ...Михайлов уточнява, че тези важни находки не са обнародвани (става дума за 1960 година). Не ми е известно някой от специалистите изследващи Плиска да са споменали нещо за тези антични артефакти.

Не е изключено, след 1960 г., при намиране на такива неудобни материали, те да са били унищожавани. Това звучи ужасяващо, но ето какво споделя един български археолог: “Въпреки потисканата научна мисъл през 60-те и 80-те години на нашия век истината за Плиска и Преслав успя да се промъкне в някои изследвания за Плиска и Преслав. Късноантични и ранновизантийски археологически материали недобросъвестно се укриваха или унищожаваха при провежданите археологически разкопки в Плиска и Преслав...” – Ат.Милчев, сп. “Археология”, IV, 1991, c.49.

Същият автор съобщава и за нещо друго: кръстовидно-куполната църква под наоса на Голямата Базилика в Плиска, по своя план и техника на изграждане трябва да се отнесе към късната Античност, а определени хора с авторитет я датират – IX век и сякаш това не е достатъчно, късноантичната църква е обявена за езическо капище!

С такива “научни” методи, дори и Рим може да се изкара селище на номади, а Колизеумът да бъде обявен за капище на бог Тангра. С такива “научни” методи не се отива далеч. В миналото специализираната литература бе достъпна само за шепа избрани, но днес не така. Понастоящем всеки, който е достатъчно упорит може да намери и алтернативна информация и да я използва като база за сравнение.

Виждайки несъотвествията и лишените от логика твърдения на “специалиститите”, будните хора са длъжни да отправят забележка. “Специалиститите” от своя страна са длъжни да дадат спокойно и културно аргументиран отговор, все пак тяхната заплата идва от джоба на българския данъкоплатец. Редно е обикновеният човек да знае истината, а не само това, което е удобно на шепа учени непосмели навремето да се изкажат критично за нередните неща, на които са били свидетели.

Нима не печелят всички българи, ако се признае, че Плиска е строена от българи в началото на IV век? Нима ще загубим нещо уведомявайки света, че най-способните императори, които Рим е получил са дошли от средите на народа ни? Нима няма да е престижно да получим световно признание, че сме наследници на най-древния цивилизован народ, който е известен в Античността под името траки?

Дано учените ни разберат скоро, че не е редно индивида да поставя своята кариера и имидж над интересите на народа, от който произлиза. Егото трябва да се избута настрана, а истината да бъде поставена на пиедестал. Истинските българи и истинските хора на науката биха направили това.


Основна използвана литература :

1.Ст. Михайлов, За произхода на античните материали от Плиска, Сп.Археология 1, 1960;
2.Ат.Милчев, Критика и резензии – Д.Овчаров, За античния прионс във формирането на старобългарската култура, сп.Археология, 1989, 2, 32-37, сп. “Археология”, IV, 1991, c.49.
3. Извѣстiа Руссгого Археологического Института в Констатнинополѣ, Томъ Х, София, Държавна Печатница, 1905;
4. G. Codinus, Corpus Historiae Byzantinae, Bonnae, Imprensis ED. WEBERI, MDCCCXLIII;
5.Гръцки Извори за Българската История, Том V, БАН, София, 1964 ;
6.Д.Петканова, Стара Българска Литература, Апокрифи, Български Писател, София, 1982;
7.В.Бешевлиев, Първобългарски надписи, Второ преработено и допълнено издание, БАН, София, 1992;
8.В.Бешевлиев, Прабългарски епиграфски паметници, Издателство на  Отеченственият Фронт, София, 1981;


Извори от интернет:

При строежа на кантоните, гарите, мостовете и поставянето на траверсите били използвани камъни от руините на първите две български столици Плиска и Преслав.

Първата железница по българските земи обаче е тази, която свързва Русе и Варна. За насипен чакъл под траверсите и релсите й са използвани камъни, взети от останките на крепостите в Преслав и Плиска. http://www.desant.net/show-news/32935


Най-трудната част на трасето е изграждането на виадукта при Кайнали дере, дълъг 230 м и висок 25 м. За съжаление турците безжалостно рушели все още добре запазените останки от двете ни стари столици Плиска и Преслав, за да бъдат използвани  като строителен материал камъните от тях за мостовете и сградите.


146 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към към културен тон, благодаря предварително!

  Готов съм да отговарям на въпроси, но дискусия ще проведа само с регистрирани потребители, излизащи с истинско име и лице. Който е убеден в правотата си, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Страница 44 , абзац 5
   https://archive.org/details/memoriaepopulor02strigoog?q=SCRIPTORIBVS+HISTORIAE

   Този " Hermia " ми звучи като Ерми или Ермиар.

   Шопов

   Изтриване
  2. Ерм, Хермес е бил считан за праотец на тракийската благородническа прослойка...

   Изтриване
  3. Плиска- Пльоска - Плоска Самото място е равнина , наоколо по баирите има останки от малки крепости , пригодени за отбрана, до колкото съм запознат.
   Поздрави за интересните теми !

   Изтриване
  4. За значението на името Плиска все още се спори. Има такива, които търсят връзка със санскр.práthas-ширина, гр.πλάτος-ширина, но други смятат, че смисъл може да се даде с плискам. През града тече река, чието ново име е Асар дере, то е турско, а древното навярно е било Плиска и по името на реката е възникнало и името на града.

   Изтриване
 2. Лаеш не лаеш Павеле той кервана си върви а България е вече в канала за боклука. Свърши се тя моето момче само където ти още не си го разбрал или пък се правиш че не си го разбрал. Causa perfduta Bulgaria est :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз често казвам - Нека не погребваме човека преди да го е опял свещеника! България не е загубена кауза, просто пътят към възраждането е труден, но кога не е било така?

   Ако писанията ми бяха безмислени, нямаше да ме плюят и клеветят тези, които са взели активно участие във фалшифицирането на българската история. Ядосва се този, които вижда заплаха от отриване на нередните неща извършени от него.

   Изтриване
  2. Ние българите се възраждаме като феникс от пепелта. Боклуците да не ни сравняват със себе си. Ние сме корави българи и не ни подценявайте.

   Изтриване
 3. Уважаеми господин Серафимов, имам усещането, че нищо не се е променило през вековете. Служенето на чужди интереси е свойствено за траките. Изброявате пантеон от траки, императори на Източната Римска Империя "Галерий, Максимин Дая, Констанций I, Константин Велики, Лициний, Константин II, Констанс, Констанций II, Юлиан Апостат, Ветран". Но те са служели на интересите на Рим, не на тракийските интереси, освен ако траките не са искали постоянно някой да им е господар! Казвате, че българи са построили Плиска, като са приложили и ноу хау за времето си, фундиране върху дървени пилоти. Но идеята за строителството и предназначението му е да служи на Рим, не на траки или на България. Нещо което виждаме и днес от страна на наши сънародници, или служат на чужди интереси или се изселват в други страни, където се обезбългаряват и някой ден наследниците им може да са врагове на България. Вместо Крун страшни да забива щита си на вратата на Константинопол е трябвало да го превземе. Но това не е станало. И нещо още по-интересно е, че както преди така и днес се защитават много по-яростно чуждите интереси от наши сънародници, отколкото от чужденците. Имащи възможности и сила вместо да се обединят и смачкат Рим, те са разделени, на някои се дават лъжливи предимства за да са срещу братята си. Нима това не е и днес. Може би и за това е римската поговорка "нищо ново под слънцето". Прав е Анонимен19 януари 2018 г., 20:14 ч., това е краят на България. Може да остане като географско понятие, но населението не ще е българско. А плюенето и клеветенето ще е насочено към всеки един като Вас, осмелил се да каже, че народността му има минало, което не е според изискванията на тези, които се стремят през вековете да създадат "Новия световен ред", до сега без успех, но не благодарение на българите. А това, че се допускат такива материали показващи истинската история е за заблуда на населението. Те винаги могат да осмеят истината, нагло да предложат всевъзможни доводи и чрез "утвърдени научни представители и престижни университети" да "докажат" несъстоятелността на Вашите или на друг като Вас виждания, независимо от купищата литература която цитирате. Те знаят, че при нужда винаги могат да спрат тези материали. Това не се отнася само за България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Императорите от тракийски произход са следвали своя интерес, но не са забравяли и народа, от който произлизат. За родения в Сердика Галерий се казва, че възнамерявал да промени името на империята от Римска на Дакийска. Константин Велики измества столицата на империята от Рим в Константинопол - средата на тракийската общност, дава и известна автономия на дедите ни. Юстиниан Велики позволяна на сънародниците си да имат самостоятелна църква.

   Императорът не е магьосник, нито безсмъртен. Седящите на трона е трябвало да се съобразяват с много неща и много врагове. Защо им е било на императорите от тракийски произход да унищожават Рим? Както Константин, така и Юстиниан са направили достатъчно, за да намалят властта на тези, които дърпат конците от сянката.

   Колкото до възможностите на днешните кукловоди, да, така е, те могат дори президент на САЩ да премахнат без проблем, могат да насочат вниманието на хората, в каквато посока си искат...така е, но това не е причина сами да си слагаме примка на шията.

   Изтриване
 4. ирена янчева19 януари 2018 г., 23:00

  Бих искала да те поздравя, Павел, за тази статия - множество силни доказателства и сериозни анализи относно античния и български произход на Плиска !!! Истините за нашата общност и традициите на българските древни градове не могат да бъдат изтрити - трако-пеласгийската цивилизация е градска цивилизация със всички произтичащи от този факт последици.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко по малко нещата ще си дойдат на мястото. Днес хората имат база за сравнение и е само въпрос на време да разберат кое е истина и кое е заблуда.

   Изтриване
 5. Да знаеш у Шумен са обявили награда за главата ти Павеле, така дълбоко си им бръкнал у .(....). Гошо Мекото му се изприщиха джуките да те псува и не мой спи нощно време заради тебе ха-ха-ха :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако някой е ядосан от написаното от мен, нека се регистрира и дискутира културно и аргументирано. С псувни и закани не се решава нищо, грубостите и простотиите не водят до нищо хубаво.

   Изтриване
 6. Цензурата върви ли ти още Серафимов или те е шубе от истината, че триеш коментари?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето го коментара, не е изтрит, понякога трябва да се изчака.

   Изтриване
  2. Надявам се да не изтриеш и този коментар, че ще попитам културно, как преди година представяше съоръжението под Г. базилика за писцина, а тази година вече стана кръстовидна-куполна църква? Второ като беше преписал от таблицата на И. Йорданов нали видя, че античните монети са около 30 (как ще са най-много), а византийските монети от 10-11 в са няколко стотин?

   Изтриване
  3. Нито този, нито предишния коментар е изтрит, излишно е да правиш инсинуации.

   Що се касае до твърденията ми, би ли цитирал дословно? Мисля, че са ти познати действията копиране и залепване :)

   Що се касае до монетите, аз не говоря за всички монети, а само за тези от Античността. От античните монети, най-много са тези от IV век.

   Нелепо е да се опитваш да преиначаваш думите ми, не подценявай нивото на интелигентност на читателите ми :)

   Изтриване
  4. Няма инсинуации, а копирането ти е патент. Преписал си за монетите, че и си изкривил данните на всичкото отгоре, и не си посочил източника в литературата, при която много подозрително най-съвременното е от преди 25 г. Няма нито една съвременна статия или монография.Само програмата Плагиат ще те оправи тебе Спароток и дано се научиш, че се носят последствия за подобен вид дейност като твоята.

   Изтриване
  5. Анонимно човече, защо не се регистрираш и показвайки име и лице, открито да ме обвиниш в плагиат. Да видим тогава за кого ще са последствията :)

   Изтриване
  6. Защото е без значение Спароток, така или иначе вече не си ми допуснал двата коментара. Единият с два неудобен, но културно зададен, а другия благодарствен, който 13 пъти го изписвах под поста ти за Максимин. После пак разправяй, че не налагаш цензура.

   Изтриване
 7. Колкото и пъти да ходя до Плиска, пак не мога да разбера защо са избрали точно това никакво място за столица?По логично е да е бил Одесос.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Явно мястото е имало особено значение за местните хора, иначе то не би било избрано за столица. Вече стана ясно, че региона е обитаван още през Бронзовата епоха, най-вероятно от същия период са и така наречените девташлари, които скъпите ни учени, за да наблегнат, че до 681-ва година Плиска е била голо поле, датират в Средновековието. Това си е крайно несериозно и показва истинския приоритет на "специалистите"...

   Изтриване
  2. Г-н Серафмов, само толкова ли можете, че повтаряте едни и същи неща относно Плиска в 3-4 публикации? Колкото и да ги повтаряте тези неща Плиска няма да стане по-ранен град нито пък ще стане тракийски град.

   Сведението за това как Константин бил построил Плиска и Преслав са късни ромейски фалшификации от времената в които ромеите завладяват Плиска и Преслав. А Константин няма как да е построил Дръстър и Констанца, тъй като тези градове си съществуват дълго преди него.

   И не, Плиска не е римско-тракийски кастел, тъй като през 7 век римляните вече такива кастели не градят, а отдавна са преминали на тухели крепости и на други системи на отбрана. От друа страна обаче в северно от Черно море си продължават да строят подобни на Плиска дървени укрепления дълго след 7 в. Във Волжка България крепостите са именно като Плиска - дървени със ровове и валове. Там траки е нямало... със сигурност!

   За каменното строителство в Плиска пък нещата са пределно ясни. Нищо общо няма със разни древнотракийски и дакийски градежи. В Плиска се строи със квадри, но по традиционни за 8-9 век строителни техники - с много хоросан между квадрите, с специфичните за периода кули и порти, и с други неща.

   Девташларите пък със сигурност не са някакви мегалити от древността, аккто се опитва да ни убеди Л.Цонев, а са си средновековни и са създадени от българите. Те са специални групи и имат много ясно предназначение, но това не всеки може да го разбере и не е изевстно все още. Напрактика те са религиозни обекти.

   Проф.Д.И.


   Изтриване
  3. Анонимни господине, предполагам, че владеете добре българския език, в такъв случай би трябвало да забележите, че в тази работа има нови елементи:

   1.Изясняване на отнасящият се за Плиска термин канпон.


   2.Изясняване на отнасящият се за Плиска термин президъ.

   3.Споменава се това, че Каниц, Шкорпил, а първоначално и Филов са считали Плиска за римско укрепление.

   4.Споменава се за сведението на Атанас Милчев относно умишленото унищожаване на археологически находки, както и за укриването на неудобни археологически находки.

   5.Споменава се и за произволното датиране на постройки от късната Античност като средновековни. Да изкараш църква езическо капище си е безобразие.

   Щом сте запознат с по-старите ми работи и владеете българския език добре, то би трябвало да забележите новите неща в тази работа.

   Нормално е да има разлика между тракийските строежи с квадри от IV век пр.Христа и строежите от по-късни епохи. Разликите се дължат на развитие на строителните техники.

   Не ми приписвайте неща, които не съм казвал. Никога не съм твърдял, че Плиска е от VII век, за да ми обяснявате, че римските кастели от този период се градят по различен начин.

   Колкото до Волжка България, да се зават аналози с нея е напълно безмислено. Никой не е доказал, че населението на Волжка България е от един и същ произход както населението на Дунавска България. Аристокрация и народ понякога не са от един и същ произход. Аристокрацията на Третото Българско Царство, по-точно Фердинанд, Борис и Симеон са от германски произход, това не прави българите германски народ.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, това, че добавяте две-три нови неща не означава че не повтаряте старите нелепости. Концентрирайте се във доказване на твърденията, а не в обогатяване на хипотезата. Пак ще го повторим, че сведението за Константин е късно, и че е от периода когато Плиска и Преслав са в римски ръце. Ако не знаете как римляните са създавали история чрез хрониките, значи историческата наука за античността и средновековието не е за Вас. Дръстър и Констанца (Томи) не са създадени от Константин, а от това следва че сведението е манипулативно като целта му е била да се удостоверят като римски новозавладените градове.

   Относно останалите "нововъведения" в статията не мислете че откривате топлата вода, и че вашаите интерпретации са много оригинални и че са "истинската истина" (или история).

   Примерно този "презид" доколкото си спомням още преди 4-5 години им го преведох през латинското президиум, като "защита", в една група за Големите 5 лъжи..., но какво от това!?!?! Латински и гръцки думи в старобългарския има предостатъчно, и те не доказват нищо.

   С останалите неща за това как Кайнц, Филов и Шкорпил били смятали Плиска за римски град, можете да залъгвате простолюдието, които не чете и не се интересува, но не и учените. От времето на тези ранни археолози е изтекла много вода и много нови разкопки са напарвени. Сведението на А.Милчев пък е нелепо да се дава като някакъв аргумент в подкрепа на теорията на конспирациите. Няма как да се фалшифицира цялата археологическа наука в България. Несериозно е това. Наивно е.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. И г-н Серафимов, оставете Плиска, защото там преливате от пусто в празно, и написаното от вас е далеч от науката. Няма никаква теория на конспирацията. Вземете по-добре и погледнете по-задълбочено тракийската култура в разцвета й! Проучете всички гробници, проучете тракийското злато... пълни са с гръцки и македонски влияния. Почти нищо оригинално. Златни венци дарени от Атина на тракийските владетели заедно с атинското гражданство, златни съдове дарявани на тракийските владетели, но произведени в елинските ателиета, архитектура пряко заета от елинските градове и храмове, пълна елинизация на тракийското общество, пълно обвързване на одриската династия с македонците...

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. Анонимни господине, за конспирация в работата ми не е ставало дума. Унищожаването на археологически находки може да се нарече престъпно деяние, или поне деяние в ущърб на истината и интереса на българския народ.

   Не е зле да си опресните знанията за това кои са били майсторите златари в древността, със сигурност не са гърците.

   Ако част от тракийската благородическа прослойка се е елинизирала, това не означава, че цялото общество е елинизирано. Нали разбирате разликата?

   Изтриване
  7. Г-н Серафимоф, еми то цялата Ви статия говори за конспирации, а Вие уж не говорите на конспирации!!! Не бягайте от това което пишете. Отговорете на въпроса защо Плиска не се споменава в нито един римски извор преди 681 година, и защо не съществува на римските карти.

   Това е риторичен въпрос. Можете и да не отговаряте. Фактите са си факти.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Г-н Серафимов, фактите са, че тракийското злато не е нещо уникално което се среща само в Тракия. Напротив, всички тези златни и сребърни кани, ритони, чаши, паници и други подобни за които знаем ги има обичайно в повечето гръцки музеи. Но хората малко знаят и не са ходили по гръцките музеи. А това, че атиняните награждавали тракийските владетели със венци когато им давали атинско гражданство е много добре описано. Златни венци, кани, ритони, златни маски... Все изделия от гръцките ателиета. Факти. Когато Филип и Александър превземат Тракия има тотално налагане на елинистичната култура, като не става на въпрос само за елита. През онова далечно време елита е определял живота и на простолюдието. Тотална монархия е била тракийската държава.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  9. До "Проф.И.Д."

   Моля да преведете Надписа от Езерово :

   "ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝΗΣΚΟΑPΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖHΛΤΑ"

   Ако не можете , поне посочете гръцките думи в текста .

   Шопов

   Изтриване
  10. До анонимния господин криещ се под псевдоним Проф.Д.И.

   Нека има златни предмети в гръцките музеи, това не пречи траките сами да са правили свои съдове. Виждам, че някой вече е коментирал за тракийския майстор Дислойас, а той едва ли е бил единствения. Някой от феновете е пуснал и сведения за това, че скитите също са майсторели своите златни издения, а не гърците както се смяташе преди.

   Не разбирате ли, че ставате за смях? Слагате си титла, наричате читателите ми простолюдие, но сам не действате като учен. Едно е да кажеш нещо, друго е да представиш аргументи, с които да обосновеш твърдението си.

   Изтриване
  11. Г-н Серафимов, тракийското простолюдие което не е било елит, си е било простолюдие в пълния смисъл на думата. Нито са можели да четат нито са можели да пишат.

   А когато говоря за простолюдието което чете написаното от Вас, визирам именно тези които друго не са чели, и е лесно да заблудите. Не ме е страх да наричам някой хора простолюдие, тъй като има и хора които не четат и си мислят че знаят много, но напрактика ги тресе закона на Дънинг и Крюгер. Публикациите Ви не са наука, и това сам го твърдите, и поради това и не публикувате нищо в рецензирани научни списания с импакт фактор, или в обикновени научни списания. Но това е друга тема.

   Отговорете на въпроса за отсъствието на Плиска от римските карти и извори! И защо определяте средновековните строителни техники от Плиска за антични!?!? Лесно е да се аргументирате с това, че било минало много време, но това не са аргументи.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  12. Г-н Проф.И.Д. Според Вас, дали и златният венец от Врачанското съкровище(Могиланскара могила)също така е подарък на младия трибалски вожд-юноша(доскоро се смяташе,че е погребана жена) от гърците, плюс атинско гражданство?
   лк

   Изтриване
  13. Г-н Анонимен, златния венец вероятно също е дар от гърците, като нищо чудно да сте прав и дарът да е свързан с даването на атинско гражданство. Гробницата и съкровищата са датирани в IV век, а това е точно времето когато Филип Македонски превзема Тракия. Трибалите участват активно в политиката и войните на балканите и вероятно са получили венеца след победата си над македоните, които са били врагове на атинския съюз.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  14. Атиняните явно раздавали доста златни венци при сключени договори със съюзници. В началото на управлението си Котис поддържа добри отношения с Атина, за което получава златен венец и атинско гражданство. Гетския цар Дромихет също е в тесни връзки с македоните, и дори си има македонка за жена, като на люнета на вътрешната камера на Свещарската гробница е изобразено връчването на златен венец и други дарове.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  15. Всъщност сигурно е, че венецът, изобразяван или поставян върху главите на покойниците, не е носен приживе.г-н Проф.Д.И.,това са погребални венци.
   Свързано е по-скоро с хероизацията (обожествяването). Подобно на диадемите и нагръдниците, венците са знак за социална принадлежност на своя притежател и са своеобразна гаранция за запазването на статуса на покойника и в отвъдното. В Тракия обикновено погребалните венци са златни, но и има и по-късни екземпляри, чиито елементи са изработени от позлатен метал или глина.Първообразът е растителен(бръшлян или лавров или др)по-късно заменен под гръцко влияние от златни клонки.
   Така,че не ми се вярва цитираните от вас да са подарени на съюзници(кавички) точно за погребенията им, а са изработени специално за погребението- гробен инвентар,както и погребалните пръстени и др. Отделно от това са оставяни и дарове
   лк

   Изтриване
 8. Ще ме прощава професора, но ще го помоля да не лъже за това, че сведението за построяването на Плиска и Преслав е късно. Оригиналният извор на анонимния автор и на Кодин е Хезихий Милетски, а той е живял по времето на Прокопий. Последният е писал за град Плисенум през 6 век, което потвърждава теорията на Спароток и опровергава професора, ако е професор де.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, авторът на Scriptoris anonymi. Patria Constantinopolis не е Хезихий Милетски. Авторът е анонимен, и е от X-XI в., като труда е компилативен. Използва някои стари източници, но и си измисля много. Плиска няма как да е стар римски град от времето на Константин. Тъй като напълно отсъства от римските карти. На никоя римска карта го няма града Плиска!!!! Това са фактите. Ако ще и още стотина спаротоковци да пишат фактите няма как да се променят. От друга страна този град Плисенум няма абсолютно никакви доказателства че е Плиска. Има просто звуково подобие на името.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Колко автентични римски карти има в периода IV-VI век? Всички съществуващи градове ли са посочени, или една карта показва определен брой, а друга по-голям?

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, със сигурност голям град като Плиска щеше да е на картите които съществуват, ако съществуваше по времето на Константин! Но го няма на картите. Това са фактите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Моят въпрос беше друг - Колко автентични римски карти има в периода IV-VI век? Всички съществуващи градове ли са посочени, или една карта показва определен брой, а друга по-голям?

   Изтриване
 9. Павеле, нали може да влеза тук, за да коментирам? Искам да кажа, че проф. И.Д. не знае какво говори, или пък знае как стоят нещата, но истината не му отърва и затуй върти старата латерна с лъжите. Ти помниш когато ти писах за това нещо през 2002 г.: ""Scythian Gold From Siberia Said to Predate the Greeks"". То тоя момент се вярваше, че майсторите на скитското злато са били гърчоля, но с намирането на шедьоврите на златарското изкуство в Тува, Сибир, митът се срути и само срамното мълчание на казионните историци пречи истината да бъде разпространена. Ами ето бе, ето още един път да пусна текста от Ню Йорк Таймс: "Russian scholars from the State Hermitage Museum have concluded that a discovery of Scythian gold in a Siberian grave last summer is the earliest of its kind ever found and that it predates Greek influence."

  http://www.nytimes.com/2002/01/09/arts/scythian-gold-from-siberia-said-to-predate-the-greeks.html

  Дали проф.Д.И. ще коментира или ще се направи на разсеян?

  ОтговорИзтриване
 10. Проф.Д.И. причислява себе си към елита сигурно защото нарича читателите на Спароток простолюдие. Ами то елита винаги е служел на чуждоземците, ето каква била причината да го е страх да де регистрира, гузен негонен бяга.Прав ли съм проф. Д. И.?

  Човек от простолюдието

  ОтговорИзтриване
 11. Не мога да се логна точно под коментара на проф.Д.И. Исках да му напомня нещо, което той със сигурност знае, но не му се ще да го каже. Живописецът на Казанлъшката гробница носи тракийското име Козимазис, а един от майсторите на Рогозенското съкровище носи тракийското име Дислойас. За основоположници на гръцкото поетическо изкуство и музика са считани Тамирис, Линос и Орфей. Първата гръцка граматика е съставена от Дионисий Тракиец. Херодот пише, че пеласгите са строителите на стената на Акропола. И на сляп ще му стане ясно, че траките са учители на гърците във всяка област, а данайчетата са се намножили като нашите роми и са затрили микенската цивилизация. Проф.Д.И. като го гледам е по-грък от гърците, но каква ще да е причината за това - ограниченост, финансов интерес, или етническа принадлежност. Въпросът ми е риторичен проф.Д.И. да не се чувства задължен за ми отговаря, аз съм един скромен представител на българското простолюдие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, пелазгите не са точно траки. Пелазгите може и да са местни южни балканци от времената преди да дойдат елините, но не са траките. Траките са етнос състоял се от смесването на местното палеобалканско население и дошлите от север конни народи. Именно тези конници от север превземат местните, вероятно избиват много от мъжете на палеобалканците или ги изтласкват, и си присовяват жените. Така се случват траките. Според генетиката. Палеобалканците били преобладаващо от хаплогрупата G, но тя изчезва след инвазията на конниците.

   И не става на въпрос за това кой е грък, кой трак, и кой прабългарин. Въпросът е, че науката много неща е доказала, и няма как да се избяга от фактите. Фактите са, че повечето богати и скъпи тракийски гробници са изградени в периода след падането на Тракия под македонска власт. И македонското и елинистично влияние се вижда в повечето от тях. Дали ще са дорийските, йонийските или коринтски колони, дали ще са фронтоните, аркотериите, букраниите, фризовите, каменните врати, няма значение, всички те се откриват и на юг при македоните и елините, и са късно влияние в Тракия след IV век. И с всички златни съкровища е същото. Късни са след IV век. Тоест тракийските златни векове са доста късни и са от времето на македонците, докато по времето на класическата гръцка култура случила се няколко века по-рано траките буквално са си варвари.

   Фактите са неоспорими. Просто любителите на историята не са е запознати с хронологията, не познават гръцката култура, не познават тракийската култура, и е много лесно да бъдат манипулирани. Лесно им е да вярват във всяко нещо написано от Херодот или друг писател, но не се съобразяват с тоновете научна литература написана от археолозите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Един човек на науката би посочил авторите на генетичното изследване, което ползва за аргумент, а също така и наименованието на работата на генетиците.

   Ще дочакам ли най-сетне човекът на науката да започне да се държи като човек на науката? Аз посочих преди време точно и ясно информацията, на която се опирам, ще го направя и сега:

   “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 331-316.

   Ето, професионалисти са казали съвсем ясно, че като цяло траките са потомци на населението обитаващо земите ни във времето на Неолита. Ако траките се бяха появили през Бронзовата епоха, то щеше да има рязка разлика в антропологичния тип на населението след този период, но това не се наблюдава.

   Бъдете така добър да представите също точен и ясен цитат, с който да потвърдите твърдението си. Чак тогава можем да говорим за неоспорими факти. На този момент, налице е само неподкрепено твърдение, на човек криещ се зад псевдоним, нищо повече.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, мъжете от културата Караново, Винча, Старчево са била основно (над 57%) с хаплогрупа G - https://www.eupedia.com/genetics/starcevo_culture.shtml

   Taкива са били неолитните фермери. По късно идват индоевропейците и избиват или изтласкват тези неолитни мъже. Това е документирано и от археологията. Старата култура умира, селищните могили са изоставени... Новите заселници -индоевропейците превземат всичко.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Май светът е полудял :) Един блогър подкрепя твърденията си с точен цитат на конкрето научно изследване, дава името на авторите и заглавието на работата им, а човека на науката подкрепя твърденията си с линк водещ към Еупедия...

   Дайте точен цитат от работите на генетиците, нека видим колко проби са взети от наша територия, нека видим казво е заключението на генетиците, а не на човека решил за представи работите им като подкрепа на написаното в Еупедия.

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов, не е полудял света, и Еупедия е доста дъбър източник за генетична инфоррмация, ако човек знае как да я използва и да търси в нея. На същата страница която съм дал ги има източниците и за митохондриалните проучвания от неолитните култури на Балканите, и както се вижда от приведените данни при тези култури хаплогрупата H, която е основна за българките и европейките, е доста нисък процент - 4,5%. Тоест индоевропейската инвазия освен, че е унищожила неолитните палеобалкански мъже, е унищожила и голяма част от палеобалканските жени, като е наложила своите гени. Това са фактите. Приемете ги!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. Нищо, не Ви пречи за копирате тази част от научната работа генетиците, която смятате, че подкрепя виждането Ви и да дадете линк към нея.

   В случай, че Балканите бяха обитавани от народ говорещ неиндоевропейски език, то щяха да останат някакви навания на реки, планини, местности, но такива няма. Веселин Бешевлиев се опита да даде примери с пред тракийски топоними, но не успя, всичките названия, които той ползва са от късната Античност.

   Не може едно население да подложи друго население на геноцид, а същевременност да се наблюдава приемственост в материалната култура.

   Пак повтарям - изследваня на наши антрополози са показали, че като цяло траките са потомци на населението от Неолита. За трети път представям цитата:“Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 331-316.

   Да уточня - заключението е на с.16.

   Изтриване
 12. Големи доводи изказа коскоджа ми ти професора.Гръцките музеи били пълни с артефакти като Панагюрското и Рогозенското и други съкровища.....
  Ами с какво друго да са пълни бре аламкоолу.Ами нали за това става въпрос от първия постинг на Павел. От тука до Крит има само наши български-тракийски археологически находки-доказателства.И не само...
  Поздрави Павле!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н бгуест, проблемът е в това, че хронологически елинските златни и сребърни съкровища в гръцките музеи са по-ранни. Както споменах златния век на тракийската култура в който са датирани повечето съкровища с изящни паници, ритони и чаши, се случва във IV в. пр. Хр., докато разцвета на гръцката култура се случва няколко века по-рано в периода след VIII в. пр.Хр. Това, че Серафимов или друг желае да обяви цялата гръцка култура за тракийска си е лично техен проблем, който не съответства на реалността. Когато в класеческа елада стороят величествени храмове и създават архитектурните стилове в Тракия няма подобни сгради.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Благовесте, учените отказват да приемат, че микенците не са гърци, а траки. Страбон обяснява, че Пелопонес е получил името си от фригиеца Пелопс, който го е заселил с фриги. Софокъл също знае, че Атрей е варварин и то варварин фригиец. Топонимите на микенците не са гръцки, облеклото на микенците - панталоните, бива считано от гръците от Класическия период за варварско. В същия този период, носители на микенската погребална традиция са траките, не гърците, но уви, това не вълнува учените.

   Каква е етническата принадлежност на гръцките строители става ясно от негръцките имена на някои колоний като Одесос и Сиракуза...но и това не вълнува учените.

   Що се касае до съкровищата, Вълчитрънското е от XV в.пр. Христа и със сигурност не е правено от гърци. Съкровището от Бързица е от VIII и също не е правено от гърци.

   За македонските гробнцици и "влиянието" им върху тракийските, информация може да се намери в работата на Г.Гошев, Към проблема за гробниците с полуцилиндричен свод в Североизточна България, Хелис IV, Изд. Марин Дринов, София, 2005, с. 44-57;

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, вълчитрънското съкровище е датирано доста условно в края на бронзовата епоха. Както знаем то не е изкопано от археолози, така че не знаем нищо повече за мястото на откриването му и за датиращи находки от там. Имаме условно датиране, което е направено чрез сравнителен анализ със други съкровища.

   Съвсем друга е работата с останалите златни съкровища, открити под могили, а още по-точна е датировката на онези съкровища на които е изписано и името на владетеля. Всички те са датирани след V в. пр. Хр.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, ако е имало фриги на п-в Пелопонес, на какъв език са говорели!? И защо всички там пишат на гръцки, а не на някакъв славянски, както твърдите!?

   Относно погребалните традиции на микенците и траките явно не сте добре запознат с тях. В Микен толосите като погребални и култови съоръжения са изоставени близо 500 години преди в Тракия са се появят първите куполни гробници. Тракийските гробници могат много добре да бъдат проследени като развитие на местните долмени, като вероятно са получили влияние и от Западен Кавказ, където съществува същата традиция. В Тракия преди IV в. пр.Хр. не съществуват гробни съоръжения с куполи и полуцилиндрични сводове.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Точно и ясно казано.
   Как да му се обясни на господин професора,че съкровищата в гръцките музеи просто не са гръцки?
   Виж че говори за хронология и датировка знаейки много добре,че в България всичко се датира максимално 4 в.пр.хр. назад.
   Този човек влиза и коментира в блога ти с една единствена цел-да разколебае хората и да намали аудиторията ти.
   Ще ми говори за хронология и датировка...айде холъм.

   Изтриване
  6. Учените вероятно не пишат критики и рецензии на блогове и фейсбук предчувствия на различни любителски индивиди. Спароток, яви се на конференция, там изложи доводите си, но до тогава си обикновен любител събиращ рейтинг от показванията на материалите във интернет.

   Изтриване
  7. Спароток, ако Г. Гошев е от учените, това означава, че нищо не е отказано да се приеме, а просто не достигат факти за приравняване на траки с българи. От което следва, че този учен Г. Гошев на когото се позоваваш и той е от твоята "Обезглавената българска наука", нали? Малко, съвсем мъничко си противоречиш и как да не ти вярват хората, а?

   Изтриване
  8. до Проф.Д.И.

   Фригите в Пелопонес говорят древен вариант на речта, която е документирана по-късно във Фригия. Мисля, че знаете за пелопонеската област Азания, Αζανία, а топоним Αζανоί има и във Фригия. Освен в Тесалия, река с име Пеней тече и в Пелопонес, а във Фригия има река Пенкелас. В Пелопонес срещаме Олимпия, а планина Олимп има в землищата на фригите. Тематия е планина в Пелопонес, а във Фригия е планината Темнос.

   Нека не забравяме и това, че при фригите се срещат микенските титли лавагета и ванакт, надпис M-01 ако не се лъжа. Не е за пренебрегване и това, че Лъвската порта на Микена има паралел - Арслан Кая във Фригия.

   Изтриване
 13. Към Анонимен20 януари 2018 г., 22:14 ч., определящ се като Проф.Д.И. Уважаеми господин професор, Вашата "ерудиция" Ви поставя на особен пиедестал на ограничените обикновени хора. Може би, Вие сте публикували статии в специализирани издания но за брой публикации, които се изискват за доцентура или професура, а не е важно доколко са стойностни. Напишете заглавията на статиите и името под което сте ги публикували, за да видим Вашата ерудираност. Може би сте археолог, сиреч иманяр или сте историк. Но не сте биолог. Категорично се изказвате за някакви въображаеми конници от север, без да конкретизирате брой и възможности. Има и митохондриални хаплогрупи при жените, цитирайте и тях, за да видим така ли е както пишете. Прочетете и работите на професор Клесьов за хаплогрупите и разпределението им. Много смело пишете за "....след падането на Тракия под македонска власт."! За коя Тракия става въпрос, защото такава държава не е съществувала и каква е тази македонска власт и до къде се е разпростирала. Прочетете и "Именника на българските князе", точно князе както е написано в него, а не както "научните среди в България" го определят като "Именника на българските ханове". По него ще се ориентирате за конниците от север с "остригани глави".

  ОтговорИзтриване
 14. Ти си ми казвал Павеле, че пеласгите са били сериозна заплаха за Египет по времето на фараон Меренпта, после основали Палестина и доминирали в региона барем 500 години. Значи не са ги избили ттраките през 3500 преди новата ера.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, пеласгите са споменати под имете пелесет в египетските хроники от времето на Рамзес III и Мернепта. От друга страна, Плутарх ги нарича могъщ народ, който е успял да покори по-голямата част от цивилизования свят, а и на пеласгите се приписва основаването на Рим.

   Омир също неслучайно нарича пеласгите богоравни, те са били действително господарите на егейския свят поне до края на Бронзовата епоха и в никакъв случай не са изчезвали. Страбон дефинира кавконите като пеласги, а за траки кавкеннсии пише Клавдий Птолемей през II век.

   Изтриване
 15. Спаро, брой се към щастливците, които не знаят много неща ))))

  ОтговорИзтриване
 16. Да видим дали правилно сме разбрали, ние тъпото простолюдие, олигофрени и простаци!!! Само мнението на професора е меродавно, защото е професор и има титла. Нищо, че тази титла може да е от рабфак. Според така наречения професор, всички хроники от преди VIвек от н.е. са фалшифицирани, или от римляни, или от гърци. Той от къде знае? Да не би да е участвал във фалшификацията? Но за сметка на това картите и атласите от този период не са фалшифицирани!!! Може би защото, професора не е участвал във фалщификацията и не знае за нея. По въпроса за неудобните артефакти. Преди време при разкопки в Плиска излезе ранно християнска базилика II-IVвек, която след като беше разгледана от "светила" като него, беше наредено да се затрупа с пръст. Казвам това като пряк наблюдател и участник в събитието. Не смятам, че съм от простолюдието, защото не съм толкова прост, че да повтарям едни и същи неподплатени с нищо лъжи 50 години, както професора.
  PS: Научете български език и българска граматика професоре, защото като ви гледам изказа е под нивото на седмокласник. Да не се обиждат седмокласниците.
  И последно държа да се ИЗВИНИТЕ на всички четяши този блог, като не можете да намерите смислени доводи да оборите автора, вече не се задоволявате само с обиди към него, но обиждате и всички останали. Жалък сте!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н анонимен, нищо не Ви пречи да сте част от простолюдието и да не се обиждате от това. Въпросът е доколко сте чел в сферата на историята и археологията, тъй като темата в случая е историческа и археологическа. Аз примерно няма да се обидя ако някой ме причисли към простолюдието в сферата на съдовата хирургия, в сферата на микробиологията или в сферата на квантовата физика. Просто не съм експерт в тези области.

   Относно гръцките хроники никой не твърди че всички са фалшификати, а твърдя подобно на други историци, че римските автори през античвността и средновековието често са писали неверни или изопачени неща, като причина за това са освен липсата на данни, но и чисто политически причини. Дори има един случай в който хрониста освен официалната история за василевса, написва и паралелна тайна история. Тоест генерализирането което правите и ми приписвате не е адекватно.

   Относно римските карти ситуацията е съвсем различна, тъй като картите в онези времена не са били политически инструмнт, а са били създавани с чисто практична цел. В римските карти от периода на Константин Велики и след него до идването на българите липсва градът Плиска, като не само като име, но липсва и като важно населено място или крепост с друго име. Г-н Серафимов тъй като не е запознат с тези карти иска да му ги предоставя, но това е работа, която трябва да свърши сам. При това тук не говорим само за нарисувани карти, а говорим за всички римски хроники които описват по един или друг начин земите около Шумен. И в тях липсва поодбен град.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. "Проф.И.Д." отговорете на въпросите на г-н Серафимов

   Изтриване
  3. Ето пак избягвате да дадете отговор, а въпроса ми бе прост - Колко автентични римски карти има в периода IV-VI век? Всички съществуващи градове ли са посочени, или една карта показва определен брой, а друга по-голям?

   Аз не желая да ми представите картите, а само да ги споменете, като уточните и дали на въпросните карти са отбелязани всички съществуващи по това време градове.

   Нека да се замислим над следното - защо Теофан Изповедник (760-817) не споменава Плиска изобщо, защо използва само израза - аула на Крум, така наречения аул на Крум? Проверете в GIBI, T.III, c.282

   http://macedonia.kroraina.com/gibi/3/gal/3_282.html

   Няма споменаване на Плиска и от Продължителя на Теофан, а в неговата работа са засегнати събития до 961 година, т.е. до времето на Симеон Велики и Петър I. Уви, пак няма споменаване на Плиска. Никифор бил паднал в България, но къде е Плиска, нали е завзета и ограбена от римския император?

   Проверете в GIBI.T.V.c.108

   http://macedonia.kroraina.com/gibi/5/gal/5_108.html

   Това означава ли, че Плиска е градена едва след смъртта на Симеон Велики, не нали? Ако името на голям град не е споменато в хроники и карти, това не означава, че този град не е съществувал.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, разбира се, че Плиска не би трябвало да се среща в римските хроники и карти след VII век, тъй като просто в онези времена земите около Плиска не са ромейски. Друга е ситуацията обаче за времената от IV до VII век, когато Мизия по един или друг начин е във власта на ромеите. Тоест отворете хрониките от онзи период и направете сравнителен анализ на честотата на споменаването на римските градове Абритус, Марцианопол, Дорусторум, Никополис ад Иструм, Одесос и други, със честотата на споменаване на предполагаемия от Вас град Плиска, който се намира между тях. Ако си мислите че града е имал друго име, то тогава намерете във хрониките друг град който се споменава толкова често колкото споменатите пет големи римски града. Мисия невъзможна.

   Това е научния подход на сравнителния анализ, а вашето е нагаждане на думи към предпоставена хипотеза и идеология.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Не мисля, че можете да наречете метода ми на работа нагаждане на думи към предпоставена хипотеза и идеология. Не мисля и, че римляните са споменавали само градовете под тяхна власт.

   Това, че около Плиска цари гробно мълчание си го обяснявам с нежеланието на римляните да признаят автономията на дедите ни, а и факта, че Плиска съперчини на Константинопол.

   Изтриване
  6. Няма как римляните да признават автономия, тъй като в източника, който прилага Спароток е изпуснал удобно, че двете провинции (Мизия и М. Скития) са изгубени за империята, както и данъците от тях(макар и временно).

   Изтриване
  7. И какво може да означава това, че Мизия и Скития са изгубени за Римската Империя? Фактът, че българите дават войска, но не плащат данък на Константинопол не говори ли точно за някаква автономност?

   Изтриване
  8. Император Галерий (според летописа на Лактанций) говорел, че империята трябва да се нарича не Римска, а Дакийска, понеже това е най-великият народ, а името „римски“ и „римлянин“ трябвало да бъдат забранени.Това Галерий не е направил ,но Константин Велики си прави неговата с новата столица Константинопол,наречен Цариград от народа, владее цялата Римска империя(след като премахва и Лициний)и т.н Защо той,който фактически е направил най-много за християнството по онова време,не е признат за светец от католическата църква и до сега , а само от източноправославната ?Значи нещо много ги е издразнило а това е политическо не религиозно нещо, направил е каквото Галерий не е успял.Затова се трие,брише,поправя,преправя и т .н и т.н.. те си го знаят това там по Ватикана,та да стане историята на света-включая християнството - както им е кеф и изгодно на тях самите.

   Изтриване
  9. И още нещо дето не написах.Римската империя не престава да съществува след падането на Рим и прогонването на последния западен император в 476 г, защото изтчната се запазва до 1453 г.Не случайно всички български владетели са искали признаване на титлите им от василевсите на Константинопол - защото първоизточникът на „imperium”-а е идвал именно от тях.В българската историческа памет римската столица остава с названието Цариград – градът на Царя.Българските царе не унищожават царския град( малко не му е стигнало на Крум например, а после и други, нападат ,обсаждат,взимат откупи и т.н. Не се знае, ако сериозно са искали дали не биха и могли да го направат - това е друга тема)), а взаимстватват от империята като запазват собствената си култура.Не я разрушават(както става с Западната), а я запазват,защото е изградена от техния някогашен Цар.Затова и толкова много легенди за Константин и Елена са се запазили и досега в Северна и Южна България

   Изтриване
  10. Много хубав въпрос поставихте г-н Серафимов: Колко автентични римски карти има в периода IV-VI век? Всички съществуващи градове ли са посочени, или една карта показва определен брой, а друга по-голям?
   Например този в Шуменско:
   Римски път. Намира се в местността Голям калдъръм на около 10 км югозападно от Смядово, вляво от пътя за местността Изгорялата барака. Широк е около 4,5 м.
   Някъде да го има на картие IV-VI век? Близо до моето място също има стар римски път водещ към Алмос или Рациария ,местните му казват Латинския път, изполвали си го до преди 30-40 г ,също никъде няма да го видите по картите,е да речем той е второстепенен,малък.Гледам за Североизточна България какво голямо строителство IV-VI и излизат все по-нови неща,чета колко много е строил там Юстиниан Велики 526-532(ИРИ си действа както обикновено) и си мисля: Е какво става точно след този 6-ти век та всичко изведнъж замира,няма данни,не се намира,липсва и т .н и то точно преди да се появят българите на Аспарух? Изобщо много съмнително е Плиска да е била първа столица,изобщо къде е била? Варна ,Одесос, Марцианополис,около тях? Излязоха доста нови неща, времето ще покаже

   Изтриване
 17. ...Предлагам евфемизмът "старите балканци",да се замени с траки,трако-болгари или просто с българи,което е по конкретно и в съзвучие с идеята на материала.Излишно отдалечаване от истината.Щото и гърците се пишат за стари балканци,та...,да не ги жалим особено.Те и днес посягат на Македония,била гръцка..
  http://nikikm.blog.bg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стари балканци не е ефимизъм, мисля, че определението е добро, а иначе гръцкия апетит никога няма да се засити. Да причислиш този, който е завладял страната ти към своя народ само за един престиж, си е жалка работа.

   Изтриване
 18. ирена янчева21 януари 2018 г., 23:13

  Здравейте !
  Бих искала да отправя една реплика към "Анонимен 21 януари 2018 г., 17:44 ч./проф.Д.И.
  ...проблемът е в това, че хронологически елинските златни и сребърни съкровища в гръцките музеи са по-ранни... докато разцвета на гръцката култура се случва няколко века по-рано в периода след VIII в. пр.Хр. ..." - да, именно в периода 8 - 6 в. пр. н. е. се извършва елинизацията-адаптирането на тракийския култ към бог Дионисий (така, както и някои други култове). Понеже преобладаващата част от изкуството на траките е свързано с обреди (спесифика, срещана и при други древни общности), именно местната трако-пеласгийска диаспора създава сърцевината/същността/главната идея/смисълът на това изкуство, защото ние, така, както и древните, разкодираме/разчитаме/анализираме/разбираме изкуството посредством обредната система. Изкуството следва обреда, развива се в пълен синхрон с него. Тази обредна системя е била създадена през 3 - 4 хилядолетие пр. н. е., а дори част от нея и във времето преди това. Не може една елинска общност да задава идеи или знакова същност за неща, който са били създадени и утвърждавани няколко хилядолетия по-рано от други общности. Успоредно с това, нашите предци са пренесли култивираната лоза, технологията за винопроизводство, обредните практики и почитания към бог Дионис в Древен Египет през 3000 г.пр.н.е. (Early Dynastic, Horus Djet) - имаме налице изследвания посредством радио-карбон метод, имаме примери от стенописи, каменен релеф и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за поясненията Ирена!!!

   Изтриване
  2. За какво и благодариш на Ирена, тя не е ли с титла от "Обезглавената българска наука"? Бързо да връща средствата от държавната издръжка и да я разжалват за титлата.

   Изтриване
  3. Ирена е стойностен човек, а и спада към будните българи. Много от нашите учени са стойностни хора, само шепа хора са тези, които са изкривили историята ни. Последните заслужават презрение и го знаят, нали за това коментират като анонимни.

   Изтриване
 19. Здравейте, споделям един филм: https://www.youtube.com/watch?v=1PX0yVmLx7k
  погледнете стените и снимките които господин Серафимов сподели.
  Явно строителните техники са доста стари и корена е тука.

  ОтговорИзтриване
 20. Винаги съм се учудвал, какво означава името на града Плиска? На старобългарски е изписвано като Пльсковъ. Може би е свързано с някакви природни дадености или звуци в местността. Господин Серафимов споменава за особения начин на фундиране с дървени пилоти поради характеристиката на местността. Но както знаем дървото изложено на влага и въздух загнива и се разрушава, но ако е постоянно под вода, то не гние и не се разрушава. Върху тези дървени колци, се поставят дървени скари и върху тях се слагат каменните квадри за основите на строежа. Дали градът не е бил разположен до водоем където се е плискала вода. Тогава освен археолози ще са нужни и геолози за изясняване на историята. Освен това розетата от Плиска с тракийските глаголически букви ясно показва принадлежността на града. Тези букви са сходни с буквите от Линеар Б, от остров Крит, които предшестват поне с хилядолетие гръцката азбука. Сега господин професорът Д.И. да изясни наличието на розетата с тези букви в Плиска. Разчитам на неговата "ерудираност" в областта на археологията и историята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През територията на Плиска минава река, която носи името Асар дере, буквално - река минаваща през руини, стара крепост (на турски). Предполагам, че преди 1700 години името на реката е Плиска, а то е сродно на името на течащата в заселената с траки река Плистос. За нея съобщава Павзаний в своята работа "Описание на Гърция".

   Розетката от Плиска, или по-точно нейните руни действително показват връзката на дедите ни с писмеността от Бронзовата епоха. За интересуващите се предлагам линк водещ до изображение на сравнителна таблица - старобългарски руни, Линеар А и Линеар Б.

   Изтриване
  2. Ето го сравнението на старобългарските руни с древната егейска писменост.

   http://sparotok.blog.bg/photos/83734/Pliska%20rozetka%284%29.jpg

   Изтриване
 21. Другарю, "професор" научете български език. Каква е тази дума, че не ми е известна "античвността". Това в кръга на шегата. От Иво Христов разбрахме, че сме 80% идиоти, сега пък се появява някакъв измислен професор, които ни размахва пръст и се опитва да ни раздели на още по-малки части, защото нали се сещате колкото по малки са частите толкова по лесно се управляват. Т.е. простолюдие в сферата на историята, простолюдие в сферата на микробиологията и т.н. Това делене на простолюдие, партийни кадри, фашисти, буржоазни утрепки и т.н. го правехте и все още го правите вие и такива като вас. Колкото до мен, не може да ме обиди някои си закостенял измислен професор, който не е мръднал в професионалното си развитие вече 50 г. Аз държа да се ИЗВИНИТЕ на четящите този блог, и дано когато решите да го направите не е късно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н анонимен, ако искате си превеждайте думата простолюдие като "любители", или както Вие искате, но е научно доказано, че ефекта на Дънинг-Крюгер често тресе хората. Прочетете за него.

   Спомнете си и защо хората са измислили термина ВИСШЕ образование, и не си мислете че тези които учат весше образование го правят за да изглеждат по-високи или за да са с вирнати носове сравнени с онези виските с ниското образование. Ако искате използвайте каквито искате думи в речта си, като "умни" заменяйте с "високообразовани", а "глупави" и "прости" заменяйте с "нискообразовани", но не очаквайте всеки друг да влиза във вашите представи за българската реч.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 22. ирена янчева22 януари 2018 г., 16:16

  Здравейте ! Бих искала да споделя едно документално изследване от Момчил Йончев - "Големите лъжи в Българската история, 2)Унищожението на тракийската цивилиизация", 2016 г.: https://www.youtube.com/watch?v=7uGIJlgTxGU

  ОтговорИзтриване
 23. Проф. Д.И., четох с интерес полемиката Ви с г-н Серафимов. В началото ми беше доста интересно, защото водите сравнително културен спор.
  Обаче не сме на лекция. Възможно ли е някак си да се опитате да докажете поне едно ваше изречение, не само като споменавате думата "факти", а като представите и нужните доказателства?
  Какъв факт е например, че гръцките музеи са пълни с чинии, ритони и т.н? Те и нацистите са крали доста. :)
  Виж, че нашата стара азбука поразително много прилича на линеарното писмо от Микена, а гръцката - поразително малко, вече е факт. Факт, който трябва да се АНАЛИЗИРА и то от хората на науката, а не да се обръщат на другата страна. Знам, че е политически неудобно, но то и Съединението е било неудобно.

  ОтговорИзтриване
 24. ирена янчева23 януари 2018 г., 7:40

  Здравейте !
  Обръщам се към " Анонимен22 януари 2018 г., 20:04 ч.
  "За какво и благодариш на Ирена, тя не е ли с титла от "Обезглавената българска наука"? Бързо да връща средствата от държавната издръжка и да я разжалват за титлата." - Престанете с грозните и безпочвени нападките за събития и хора, които не познавате !!! Нямате никакви основания за това и би трябвало да се засрамите с вашите закани ! Истината е съвсем различна. Не съм била на държавна издръжка, не дължа средства на никого, своите образователните степени и квалификации съм заплащала лично - и у нас, и в чужбина. Работата ми касае етнология на града (културна антропология).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, изобщо не се занимавай с тези жалки човечета. Иронията е, че те винаги са били на издръжката на народа, а и знаят, че поддържат теории, с които ощетяват българския народ. Такива индивиди обаче не познават чувството срам и почтеност, тези човечета обвиняват други в своите престъпления. С други думи - Крадецът вика дръжте крадеца!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов пропуснали сте по-горе два интересни въпроса на читател. Как съоръжението под Г.базилика в Плиска от писцина (в по-стар ваш пост) сега го представяте като кръстовидно-куполна църква? Умишлено ли избягвате тези конкретни въпроси, или ако не, защо сте променили позицията си от преди една година?
   Благодаря!

   Изтриване
  3. Анонимни господине, цитирайте ме дословно, не представяйте фантазиите си като реалност :)

   Не е никак трудно да селектирате текста от стария постинг, да го копирате и представите тук съпоставен с текста от новия постинг. Тогава ще видим как точно стоят нещата и кой какво казва :)

   Изтриване
 25. Здравейте, Искам да споделя малко за златните съкровища намерени по нашите земи.Изказа се мнение че, били крадени или подарени нямало никое от тях изработени тука. Ако това е вярно то не би трябвало да има традиции за добиване и обработка. Но това се оказа грешно ето няколко джокера :
  http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Arheolozi-otkriha-kraj-Pazardzhik-naj-staroto-obraboteno-zlato-v-Evrop_48061.html
  https://www.youtube.com/watch?v=R_bEZfyioL0
  http://www.bulgaren.org/melangebulgaren/2017/03/06/%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%B5/

  ОтговорИзтриване
 26. ирена янчева23 януари 2018 г., 13:32

  Здеавей, Павел !
  Да, така е, прав си. Благодаря.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, аз вече започнах да пресявам коментарите щателно. Истерици, клеветници и тем подобни няма да бъдат допускани.

   Поздрави!

   Изтриване
 27. Аз ти се чудя бе Павле защо отговаряш на тролове и им пускаш злобните коментари, защо, защо, защо???Като искат тарикатите място за изява да вземат да се регистрират и да критикарстват на техните си страници ама не им стиска защото вече няма да са анонимни.Тия ще станат най-големите автохтонци след време защото са фурнаджийски лопати.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип е така, ако някой е уверен в правотата на вижданията си, няма да коментира като анонимен.

   Изтриване
 28. Казвам се Кирил Костов в момента живея в чужбина , но съм от София. Искам само да кажа, че човека преди мене е казал много хубаво да не се пускат тук злобни коментари, от тях файда няма, те служат само да се дигне лакърдия. Спароток, ти имаш достатъчно читатели и хич не ти трябват разни лаладжии и джафкачи платени от знаем кого;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, по-добре е наистина само коментари, които са по темата да бъдат допускани. Вече започнах да процедирам така :)

   Изтриване
 29. На вниманието на професор Д.И.:
  http://grigorsimov.blog.bg/politika/2013/08/18/svetovnite-ucheni-priznaha-che-gryckata-civilizaciia-e-izmis.1140632
  https://forum.xnetbg.net/index.php?topic=19195.0

  ОтговорИзтриване
 30. 1.ПЛЮСКАВИЧЕ - едно рядко цвете от Червената книга.Може и да е претендент за името Плюска поради следните съображения:
  Местообитания и популации. Обитава стабилизираните вътрешни части на крайбрежните дюнни комплекси и пясъчни плажове. Числеността му в отделните находища варира от единични растения до сравнително плътни популации с добра численост.

  Разпространение в България. Черноморско крайбрежие, Североизточна България (Побити камъни); от морското равнище
  до около 150 m н. в.

  Общо разпространение. Северното и западното крайбрежие на Черно море – Русия, Румъния, България, Турция.

  Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение на вида и обитавания от него хабитат, строителството, утъпкването и разораването на крайбрежната ивица.

  Предприети мерки за защита. Част от находищата се намират в границите на защитени територии (защитените местности „Иракли“, „Силистар“, „Побити камъни“, природна забележителност „Пясъчни дюни в местн. Перла“) и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.
  http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Silthymi.html

  2. Диалектната дума ПЛЮСКА за пъпка
  3. Полюкснос > Плюксенос>Плюскенос >Плюска Поликсен се води гръцко име но дали е така?
  много интересн аинфо тук: http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/18112012_karajotov.html
  “Съветът и Народното събрание решиха да прославят за всичко това (т.е. за заслугите към града, които са отбелязани преди това) Полюкснос, син на Мелсеоносос от Месамбрия...”
  А Мелсас е тракийския основоположник на Месембрия и т .н

  ОтговорИзтриване
 31. Проф. Д.И. Бих искал да Ви запитам каква е причината да идвате в този блог? Спароток е блогър, няма научна титла, но Вие се интересувате от постингите му, сякаш е Ваш колега. Божидар М.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н анонимен, единствената причина поради която пиша тук е истината. Тъй като съм не по-малък патриот и националист от него, няма как да оставя Серафимов да въвежда в заблуда българите. Това, че не е учен сам го признава, но това не му дава право да унижава истинските учени, само защото не му харесва това което са написали или не му подхожда на идеологията.

   Проблема не е, че някой пише нещо в блога си, а проблема е, че написаното се представя на хората като някаква истинска истина. Напрактика обаче когато написаното не е издържано научно истината е далеч. Получава се лъженаука. И хората се въвеждат в заблуда. При това заблудата е извършена с всички средства и методи и с всички видове логическите заблуди.

   Конкретно за Плиска тук и в предходните няколко подобни теми наблюдаваме натрупване на няколко неща които се представят за доказателства - късно сведение от компилативен източник; малко монети; едно близко звучащо име; и първосигнално сравниние на зидове на крепости на база думата "квадри". Тези неща обаче нищо не доказват тъй като са псевдофакти. Те са натрупани тъй като заедно без да се вникне по подробно в тях подкрепят идеята на идеологията. Ако разгледаме тези "факти" по подробно обаче виждаме, че дявола е скрит в детайлите. Първо сведението по никакъв начин не доказва, че Плиска е строена през 4 в., тъй като в него са споменати и два града които не е строил Константин - Дръстър и Томи. Сведението при това е в късна компилация от времето в което Плиска и Преслав са в ромейски ръце. Монетите открити в Плиска са наистина малко. По няколко монети от времето на различните императори. И отново тези монети се представят изолирано без никакъв сравнителен анализ с количеството монети по останалите римски крепости и градове. Под презумпцията, че археолозите са направили теория на конспирацията и са окрали много монети от Плиска се пренебрегва това, че в останалите римски градове от околността са открити десетки пъти повече монети. Името на Плиска пък няма как да е някакво близко звучащо име което някой си автор е споменал веднъж. Ако Плиска беше римски град с подобни размери през 4, 5, 6 век, то той със сигурност щеше да се среща десетки и стотици пъти в римските хроники, още повече ако в него са живеели някакви бунтовници и отцепници, които не плащат данък. Относно квадрите е лесно да се сравнят първосигнално плисковските и дакийските квадрови зидове, но ако се погледне в детайлите Плиска е строена със строителни техники от 8 век, а не от 4-ти, и строежите не са като дакийските. Имат дебел слой хоросан между квадрите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. До "Проф.И.Д."

   "Ако Плиска беше римски град с подобни размери през 4, 5, 6 век, то той със сигурност щеше да се среща десетки и стотици пъти в римските хроники, още повече ако в него са живеели някакви бунтовници и отцепници, които не плащат данък."
   Точно тази информация щеше да се укрие от хронистите на императора , а писанията на тези извън негов , контрол ,осмелили се да я популяризират , щяха да се преследват и унищожават по политически причини.
   Не ни манипулирайте с "безпристрастния "си прочит - не подхожда на историк "патриот".
   Шопов


   Изтриване
  3. Удивен съм от "откровението" на Проф.Д.И. Сега остава само да ми се припише ролята на антихриста, да бъда анатемосан и запратен на кладата...

   Ако някой е истински родолюбец, или както казва Проф.Д.И.- "патриот и националист", той не би се крил зад псевдоним. Страхливостта никога не е била качество на българина и да се демонстрира страхливост, като същевременно се черни този, който казва истината е всичко друго, но не и българщина.

   Иска ми се да попитам Проф.Д.И. кога са се появили неговия "патриотизъм и национализъм"? Къде беше Проф.Д.И. когато бяха лансирани лъжите за Тангра, юртите, тюрския език на старите българи и т.н.?

   Не аз унижавам учените, те унижават себе си, а и целия български народ със своята поддръжка на вредни за историята ни заблуди.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, имате право на лично мнение по въпроса за това трябва ли хората в интернет да са явни или анонимни, но това си е Ваше лично мнение, което за Вас може и да е правилно, но по принцип да е грешно. Анонимноста според Вас е страх, но това е ваше мнение, което не може да се отнесе към всички в интернет. Няма логика в това. Анонимността наистина дава определени свободи, но не винаги те са лоши, както смятате, а понякога са полезни и водят до избягване на субективните нагласи към опонента. Обикновено хората желаят да са явни, когато имаг желание да са политици, тоест да трупат определени политически дивиденти от дейността си, била тя в историческата наука, патриотизма или национализма. От друга страна много хора които не желаят да се изтъкват и да участват активно в политиката желаят да са анонимни, и често книгите им или публикациите им във вестници и списания са под псевдоними. Вие смятате това за страх, но понякога най-важните лостове за просперитета могат да се задвижват само от анонимни родолюбци. Желанието Ви да знаете историята на всеки с който дискутирате в нашия конкретен случай е породена основно от липсата на аргументи по разглежданите теми, което Ви кара да се насочите към личността на събеседника. Това е логическа заблуда "ад хоминем", която се опитвате да използвате поради слабоста на аргументите си. Както виждате тук нямам нищо лично спрямо Вас, а критикувам аргументирано тезите Ви. Ако това не Ви харесва, нищо не мога да направя. Въпросът е чисто научен, а не личен. Вие го приемате лично (или поне така го правите да изглежда за публиката), и на много места пишете, че някакви тъмни научни сили потискат дейността Ви, дискредитират ви и т.н., но това са някакви теории на конспирациите които сам си измисляте. По-добре се насочете към науката, аргументирайте тезите си с научния подход и метод, и тогава няма да има учени които да Ви приемат несериозно.

   При това явно изоставате много щом още говорите за старите учени и за старите книги с Тангра, юртите и тюркския език. Науката днес вече има нови хипотези и те отхвърлят старите теории. Може новите хипотези още да не са световно популярни и да не са изместили старите от енциклопедиите, но това е въпрос на време. Това, че новите неща не Ви харесват и не подхождат на други стари теории (на Г.Ценов) на които симпатизирате не е проблем на новата наука, тъй като тя се опира на факти от археологията, лингвистиката и историческите реалности.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Досега не сте представял аргументи анонимни господине, а само голи твърдения, нищо повече. Ако кажете, това го считате за аргумент и наистина сте човек на науката, то тази наука е за оплакване.

   Колкото до конспирациите, нали точно вие ме обвинявахте, че съм ползвал научни работи само за тежест, но не благоволихте да посочите кои работи, кой пасаж и т.н.

   Липсва ви не само научна подготовка, но и елементарна почтеност.

   Изтриване
  6. Ех, Павле много бързо си забравил, че ти посочих и цената от 8 лв. на книгата Архиепископията - манастир в Плиска. 2001., на П. Георгиев и Ст. Витлянов с чиято работа не беше запознат? Как си я цитирал е въпросът, след като не си запознат? Знам и какво ще се случи с този коментар поради тези аргументи, които никак не са голи твърдения, а направо си плачеш за програмата Плагиат с тях. Точно от това те е страх и налагаш цензура, защото никак не си убеден в правотата си.

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов, как ще са само голи твърдения. Ето единият ми аргумент е, че сведението за Константин и Плиска и Преслав е късно. Това е факт. Сведението е компилативно и е от 10-11 век. И по това време Плиска и Преслав са в римски ръце. А Дорусторум и Томи са построени много преди Константин. Ако за Вас това не са аргументи значи не знаете какво е наука.

   За квадровите градежи на Плиска голите твърдения са Ваши, доколкото просто сравнявате това че Плиска е градена с квадри и това че и дакийски и тракийски крепости са строени с квадри. Това обаче не е достатъчно за да се обяви за аргумент. Научния подход изисква да се обявят и останалите детайли при изграждането на стените. И това истинските учени са го направили, и правилно са датирали каменните стени на Плиска в 7-9 век, тъй като са строени със строителни техники и архитектура от този период.


   А това за конспирациите просто няма нужда от коментар. Това, че блога е свързан с идеите за конспирации става ясно от почти всички публикации. Теорията на конспирацията изисква лош противник (Учените, БАН), който е обвинен че дискредитира целенасочено автора, обвинен е, че крие някакви данни, че фалшифицира, и съответно това трябва да акредитира достоверност на хипотезите на автора. Всички тези неща се виждат в почти всяка публикация. Увертюрата винаги е свързана с обяснение и кратко изобличаване на лошия противник и лошите му действия. Този модел говори много.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. В една от работите си за Плиска съм цитирал проф. Ваклинов, който съвсем съвестно споделя, че "строителството с едри каменни квадри има известна стара традиция в Малка Скития (Мизия) датираща от края на римската епоха – IV век." - Cт.Ваклинов, Формиране на Старобългарската Култура, 1977, с.92.

   Никога не съм казвал, че след IV век не е достроявано, поправяно, променяно.

   Никога не съм определял учените от БАН като противници, мои противници са кариеристите и посредствените индивиди.

   Зная, че Дуросторум и Томи са по-стари от времето на Константин Велики. Това, че е казано, че Константин Велики е основал определени градове, може да се приеме за вярно в случай, че преди този император да отпусне средствата, в крайдунавските провинции е имало бойни действия, при които определени градове са пострадали сериозно. В този случай не е лишено от логика да се говори за основаване.

   Нека не забравяме и това, че Константин Велики основава и Константинопол и то не на голо място, а на територията на по-стария Бюзантион.

   Изтриване
  9. До Анонимен25 януари 2018 г., 23:14 ч.

   Нищо не пречи да цитирам дадена книга без да съм я докоснал. Ето и каква е мистерията: Имам достатъчно приятели, които ми помагат със специализирана литература. Когато ми трябва информация, която лично не притежавам, се обръщам към приятелите си. Те проверяват в архивите си и ми пращат нужните данни.

   В случая с Витлянов и Георгиев се интересувах за наличието на полуземлянки на територията на Плиска. Работата "Ахиепископията – Манастир в Плиска" съдържа такива данни и аз съм ги споменал.

   Понякога се цитират дори лични съобщения. Какъв точно е проблема?

   Изтриване
  10. Спароток и приятелите ви са толкова грамотни на историческа тема, колкото и вие. На въпросната цитирана страница № 5 от вас, имали споменаване за землянки. Не е хубаво и не говори добре за огромните ви претенции, когато преписвате от различни библиографски справки, без да се докосвали книгата. Това означава, че не правите никакво проучване, камо ли анализ на изворите.

   Изтриване
 32. Здравейте г-н Серафимов,
  с интерес чета почти всяка статия тук, тъй като, доста отдавна стана вече, се интересувах и подготвях сериозно да ставам археолог, но поради стечение на обстоятелствата, това не се случи. Интересно е, и понякога почти ми се ще да повярвам, че нещата са така, а не както е "ОФИЦИАЛНАТА" версия, като за последната също имам много сериозни съмнения, че издиша, при това силно. Моето, подчертавам, лично мнение е, че подкрепяната от Вас теория има някои съществени пропуски. И аргументите не са строго исторически, но все пак се основават на известен научен подход. Говорих си преди време с мой приятел едновременно учен-биолог и височинен алпинист за Йети/последно дори Меснер официално си призна, че е виждал такова нещо, и това била отдавна известен на науката макар и рядък, все пак вид мечка, съответно и аргумента със следите се покривал, защото мечешката и човешката следа са почти сходни/. Та според него няма начин да съществува устойчива популация Йети, която при съвременното разселване на хората, да не съществуват, при това многократни и по тази причина научно установени/доказани контакти с въпросното същество.
  Та по силата на този подход, приложен аналогично, считам, че е много трудно да се повярва, че такава гигантска по рода си "цивилизация", култура или както там му е научното понятие, каквато според теб е била, нека да я наречем "тракийската", при това не само по нашите земи, в сравнение с гръцкото, персийското, римското, инкското, майското, ацтекското и прочие "наследства", също громени от много врагове, все пак са останали такива оскъдни следи. Ако приемем, че например Египет е производна на тракийската култура, както смело се изтъква, то по логиката на съотношенията главно към производно, би трябвало на балканите да има в пъти по-внушителни паметници. Това, че гърци, римляни и турци са "унищожили" наследството тук е малко трудно за преглъщане и защо мисля, че е безпочвена конспиративна теория ли? Ами защото и Египет е бил завладяван от гърци, римляни, араби и най-вече когато тук сме били "под османска власт". Ами то и Египет е бил под същата власт почти по същото време, а преди това и под арабска, гръцка, римска. И въпреки опитите на не знам кой си тарамбук да разруши пирамидите, са съборили една няколко метра от покрива на едната и са се отказали. А тук, където по презумпция би трябвало да е "капо де тути капи" на тракийската цивилизация - ами няма никакви дори следи за подобни внушителни обекти. Защо ли? И това е само една от многото причини, поради които не мога да приема вашите твърдения за чиста монета, въпреки, че много ми се иска да е било така и ние наистина да сме наследници на велика цивилизация.
  Поздрави и успех в делото, въпреки, че за да се преобърне представата, според мен трябват много по-солидни аргументи и далеч по-малко смели предположения.
  Вл.Владов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Владов ,
   къде г-н Серафимов пише , че "Египет е производна на тракийската култура".Четете внимателно и внимателно анализирайте представената информация.
   Шопов

   Изтриване
  2. Г-н Владов, така наречените кургани, т.е. големи могили са издигнати в Черноморските степи преди да се появат египетските пирамиди. В Северна Африка, край локациите на пирамидите има огромни залежи на варовиков камък, който се обработва лесно дори с примитивни оръдия на труда. Нашите деди са принудени да ползват глина и пръст за своите могили защото изобилстващите у нас гранит и базалт са изключително твърди и трудни за обработка.

   Има и друга важна подробност, която е от голяма важност - структурата на обществото. Бивайки носители на по-висока култура, дедите ни в Египет са били в състояние да покорят по-многобройното местно население и да използват труда му. На наша територия положението е различно и поради липсата на евтина, безплатна работна ръка, а навярно и поради определени виждания, биват създадени по-малко на брой, и по-малко внушителни монументи.

   Има и още една подробност, за която може би не знаете. Условията в Египет са доста по-благоприятни от тези на Балканите. Тук, у нас е имало няколко сериозни катаклизма, които са унищожили до голяма степен местната цивилизация, докато египетската е могла да се развива и обогатява в същото време.

   Изтриване
 33. До самозвания порф.Д И
  Познавам доста професори и гарантирам че нямаш нищо общо с тази титла.
  Ще отмина неграмотността ти в историята и археологията, с които има кой да се занимава.
  Профанизмът ти в няколкото коментара за генетиката обаче е изумителен, но за съжаление често срещан.
  Няма как учен, при това професор, да се опитва да вади изводи от данните в еупедия.
  Всеки историк е наясно, че генетиката е извън сферата му на компетентност и затова когато историкът твърди нещо, свързано с генетиката, то той се позовава на изводи на генетици, публикувани в научни публикации.
  Такива публикации има достатъчно на брой и всички те са в синхрон с автохтонната теория, като някои от тях директно я доказват.
  Затова скрий профаннското синахалство и остви тази работа на специалистите

  акад. чл.кор. д,н. И.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н академик Илко, генетиката наистина е сложна наука и не е за всеки. Предлагам ви да разтълкувате генетичните данни които привеждам по-долу отнасящи се за съвременните българи и за палеобалканците, и да отговорите на въпроса дали днешните българи са наследници на тези палеобалканци. При палеобалканците по мъжка линия преобладава генетиката на неолитните фермери от Близкия изток представена от хаплогрупата G, а по женска линия основната хаплогрупа при съвременните българки е хаплогрупата Н (54,6%), като при палеобалканките тя е само 4,5%.

   Днешни българи: Y-DNA хаплогрупа G - 5%; mDNA хаплогрупа H - 54,6%.

   Палеобалканци (Караново, Страчево): Y-DNA хаплогрупа G - 57,1%; mDNA хаплогрупа H - 4,5%.

   Това разбирасе са много профанно представени данни, като за блог и за блог-читатели..., но можете ли да отговорите на въпроса. Тези разлики в процентите дали говорят за нашествие на чужденци на Балканите, които са избили или прогонили местните!?

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Позволявам си да отговоря аз. Eто така се води дискусия:

   "The observed pattern of mtDNA variation indicates that the Bulgarian mitochondrial pool is geographically homogeneous across the country, and that is characterized by an overall extremely high frequency of western Eurasian lineages. In the principal component analysis, Bulgarians locate in an intermediate position between Eastern European and Mediterranean populations, which is in agreement with historical events. Thus, while the Mediterranean legacy could be attributed to the Thracians, indigenous people that firstly inhabited the Balkans, the Eastern contribution is likely due to the Proto-Bulgarians originating from the Middle East and to the Slavs migrating from northeast Europe."

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674295

   Много е важен следния пасаж: "Mediterranean legacy could be attributed to the Thracians, indigenous people that firstly inhabited the Balkans"

   Ето и превода: "Средиземноморското наследство може да се припише на траките - местни хора, които най-рано са обитанали Балканите".

   Нали уж траките бяха изтласкали, избили местното население? Генетиците обаче смятат, че такова нещо няма и считат траките за древно, местно население.

   Докато не подкрепите твърдения си с точен цитат, то думите ви си оставата празни приказки, на човек опитващ се да манипулира.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов ето данни за диалог. Вие нали написахте материал със заглавие "Обезглавената българска наука"? Хайде обяснете след като считате, че тази наука не е читава, защо се позовавате на нейните резултати и ги представяте като аргументи за потвърждение на теориите си?

   Изтриване
  4. Проблемът е, че траките също не са палеобалканците. Траките също нашественици. А средиземноморското наследство може да се припише на траките, но може да се припише и на ромеите, тъй като в българската държава след като се мести на Балканите са асимилирани много ромеи. И това са именно ромеи, а не само траки, тъй като на Балканите след като стават част от Римската империя се заселват много чужденци от останалите предели на империята. Средиземноморското наследство при това може и да е наследство и по друга линия, доколкото източносредиземноморските народи са разпространени доста по на изток, и дори персите са част от тази група!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Ако траките не са палеобалканци, докажете го с факти, а не с голи твърдения :) За пореден път аз представям доказателства от работа на антрополози:“Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 331-316.

   Eто и виждането на генетиците: "Mediterranean legacy could be attributed to the Thracians, indigenous people that firstly inhabited the Balkans" - "Средиземноморското наследство може да се припише на траките - местни хора, които най-рано са обитанали Балканите".

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674295

   Всъщност не само хаплогрупите характерни на средиземноморските народи са доказателство за местните ни корени. R1b, или още R-L23* също принадлежи на балканското население от Неолита. Ето какво е заключението на генетиците: "R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period."

   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Опитът да ни сродите с персите е смешен, нито има антропологични изследвания доказващи това, нито някакви генетични проучвания дават повод да се говори за роднинство между българи и перси :)

   Изтриване
  6. До Анонимен25 януари 2018 г., 22:24 ч.

   Да, аз написах материал със заглавие "Обезглавената българска наука". Фактът, че индивиди представящи се за хора на науката се държат като евтини тролове в блога ми, показва достатъчно красноречиво, че съм прав.

   Сред хората на науката има доста такива, които са свестни, нищо, че не делят виждания близки до моите. За жалост има и индивиди, които заради кариера, поради страх, или липса на характер са станали поддръжници на заблуди, а други направо са извършили престъпни действия. Как иначе да наречем унищожаването и укриването на материали?

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов, пак погледнете данните които съм привел:

   Днешни българи: Y-DNA хаплогрупа G - 5%; mDNA хаплогрупа H - 54,6%.

   Палеобалканци (Караново, Страчево): Y-DNA хаплогрупа G - 57,1%; mDNA хаплогрупа H - 4,5%.

   Основната хаплогрупа при палеобалканците е била G, като са същетвували и останалите - R и I, но в много ниски проценти. Тоест говорим за доминантни групи, които изчезват и при съвременните българи наследниците им са 5%. Това явно говори за подмяна на населението, и съответно не може да се казва че българите са преките наследници на палеобалканците. Археологията е доказала подобно изчезване и това е документирано при селищните могили, живота в които бил прекъснат, особено в Северна България. Променила се напълно и керамиката, като рисуваната била заменена с по простата на наществениците от степите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Първо докажете, че това са реални данни, а не плод на вашето въображение :)

   Посочете заглавието на научната работа, дайте линк към нея и аз ще проверя дали действително наши, или пък чужди генетици са изследвали генетичен материал принадлежащ на скелетни останки от времето на Неолита и са стигнали до изводите, които вие представяте.

   Относно прословутият хиатус трябва да спомена едно много интересно изказване от книга на Фол и Маразов -Thrace & the Thracians. В тяхната работа е казано, че за хиатус се говори поради недостатъчно и неадекватно проучване на на археологическите обекти :)

   Книгата е публикувана преди повече от 30 години, но явно за някои хора е нужно повече време, за да осъзнаят смисъла на написаното...

   Прочее, така наречената "керамика от степите", от периода 5000-3500, също е рисувана и е трудно различима от керамиката на културата Варна.

   Изтриване
  9. Г-н Серафимов, напълно реални факти са приведените данни за генетичните честоти при народите. Източниците са цитирани много добре в Еупедия.

   Александър Фол и Иван Маразов са историци, а не археолози, и това им позволява да интерпретират археологическите данни по-свободно. Маразов безброй пъти и в тв прадвания и в лекции е отричал връзката на прабългарите с траките, така че сигурно е вредно името му да се споменава в този блог.

   Керамиката от степите която заменя палеобалканската не е керамиката от степите от неолита, а е късната примитивна керамика която е характерна и за траките и за скитите. Чудно е въобще защо обсъждаме подобни неща. Явно съвсем не разбирате от хронология, или целенасочено манипулирате като изтъквате нещата които звучат добре за Вашата теория (всъщност старата теория на Г.Ценов), но пренебрегвате всичко останало. Защо ли не се концентрирате върху керамиката на Балканите след хиатуса за който сочи археологията!?

   И относно Плиска защо ли не се концентрирате върху аргументите на археолозите които ясно посочват, че каменната Плиска е строена през 8-9 век, и че преди това през 7 век е бил дървен град. Тези аргументи не могат толкова лесно да се отхвърлят с презумпцията, че са писани от стари комунистически учени. Фактите си стоят там все още. Но те са неразбираеми за простолюдието-лаици, които не са отворили нито една книга за археологията на Плиска, но им е забавно да са омаяни от патриотарски блогове. И се възползвате максимално от това.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  10. Какво казва проф.Маразов относно връзката на българи и траки е едно, друго е какво мисли за хиатуса, за който се смята, че е причинен от "идването" на траките. Това са две напълно различни теми и няма защо да се смесват.

   Може да ми приписвате своите методи, но така няма да стигнете до никъде.

   Не отхвърлям вижданията на учените писали за Плиска до 1989 защото са творили през тоталитаризма, не отхърлям всичко, а само това, което е лишено от логика. За да не съм голословен като вас, ще дам няколко примера:

   - специалисти твърдят, че в Тракия не е имало майстори, които да извършат строежите, но Анастасий Библиотекар споменава за това, че Константин V получава от Тракия 5000 майстори и 200 керемидчии, докато Гърция и островите дават само 500 тухлари. Проверете в ГИБИ, Т2. 1960, с.261.

   - специалисти твърдят, че майсторите на Плиска ще да са дошли от чужбина- Сирия, Исаврия, Армения, Иран, но реално исторически свидетелства, които да подкрепят това твърдение няма. За сметка на това Scriptor Anonymus дава точни данни за това, че Плиска е строена по времето на Константин Велики, представя реални имена на римски служители, а и посочва ясно сумата отпусната за строежите - 600 златни кентинария. Проверете в ГИБИ, Т.5,1964, c.323.

   -специалисти твърдят, че апсидата е "явление, необичайно за местната балканска архитектура. Това устройство е много характерно за архитектурата на Сирия, Армения и Грузия”. Хубаво, но западноевропейски учени казват нещо съвсем различно - Л.Мълвин твърди, че апсидалния план е продукт на римската архитектура от Късната Античност. Проверете в L.Mulvin, Late Antiquity Villa Plan, The Balkan-Danubian Region, Recent Research on the Late Antique Countryside, Late Antiquity Archaeology vol.2, ed. W. Bowden, L. Lavan,C.Machado Brill, Leiden, 2004, p.p.388, 394-395.

   След като виждам, че специалистите представят явно неверни твърдения и нагласят нещата така, че да паснат на виждането на издигането на Плиска през Средновековието, аз като буден българин имам правото да възразя и да изкажа гарантираното ми от Конституцията право на лично мнение.

   Аз подкрепям своите твърдения не с- “основания да допуснем, ще да е”, както правят специалистите, а давам ясни и точни данни от работи на археолози, посочвам конкретни исторически извори. Това реално би трябвало да направят и специалистите, но те предпочитат да следват догмата, да си затворят очите за неудобното и да очернят всеки, който се осмели да ги изобличи.

   Изтриване
  11. Г-н Серафимов, не са специалистите които пишат неверни неща, а неспециалистите като Вас не могат да четат написаното. Примерно те са написали, че в Тракия е нямало майстори и Вие разбирате, че никога е нямало майстори, и съответно доказвате че е имало. Но проблема е че специалистите говорят конкретно за 7-9 в. когато и строена Плиска, а не за цялата история на Тракия. През 7-9 век в Тракия римляните строят основно с тухли, и отдавна са изоставили напълно квадровите крепости. В Плиска имаме и изцяло тухлена цитадела, а това отхвърля възможността тя да е ранна тракийска крепост, тъй като траките подобни тухлени крепости нямат. Тоест грешката е във Вашето четене и разбиране, и тези грешки са породени от това, че не сте професионалист в областта, а също така защото не работите научно съгласно научния метод.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  12. Ще прощавате, но точно вие сте този, който не може, или отказва да чете написаното. Анастасий Библиотекар пише за времето на Константин V, който властва в периода 741-775 година. Това не е ли VIII век?

   Съгласно научния метод ли е да се твърди, че апсидата е "явление, необичайно за местната балканска архитектура, след като се знае добре, че апсидалния план е продукт на римската архитектура от Късната Античност?

   Изтриване
  13. За да е явление през Късната Античност на балканската архитектура, означава, че е прилагана векове по-рано на друго място като е отработена и е привнесена в завършен вид в Европа.

   Изтриване
 34. Спароток, защо откликвате на откровени провокации инициирани от стари ченгета? Защо не си вземете урок от поведението на изживяващите се като анонимни кадри на ДС в стария Ви блог? Целта на тези индивиди не е намирането на истината, а потулването и завинаги. Д.И. е толкова професор колкото аз съм император на Япония, но служителите на ДС имат псевдоними и може този човек да е бил познат като Професора, понеже е шпионирал интелектуалци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Причините да реагирам на коментарите на хора като Д.И. са основно две. Първата е, че ми е забавно, гледам ги как се гърчат от безсилие и се чудят какво да измислят. Втората причина е, че самите читатели могат да се уверят колко струват противниците ми и що за "аргументи" ползват.

   Д.И. със сигурност не е историк, не е и археолог, каква е специалността му не зная, а и не ме интересува.

   Изтриване
 35. Чест и почитания Павле! Аз не ти бях много фен, но ти четях работите защото са интересни и са написани на народен език. Мислех си че за някои неща си прав, но за други не и ще бъдеш убедително разкритикуван с времето и чаках търпеливо това да стане. Намесата на проф. Д.И. я следя отдавна като гледах на този човек като на лалмусова хартия за качеството на работите ти. Но той не може да те обори изобщо с факти, не е така прецизен като тебе, освен това увърта и се оттегля като разбере че няма какво да ти противопостави.Това ме накара да се замисля върху много неща, в които съм вярвал и в процеса осъзнах как са ме водили за носа хора от попрището на И.Д. Още ми е трудно да приема всичките ти твърдения, но ти заслужи един огромен плюс. Евала от Стефан Банов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е нужно да приемате всичките ми твърдения. Търсете, проверявайте, сравнявайте и ще намерите истината. В крайна сметка всичко излиза наяве и това обяснява защо тези, които са гузни не смеят да покажат лицето и името си.

   Изтриване
  2. Няма как да се приемат, след такова ваше признание и даване на пример с изследователи съпричастни с вашата "Обезглавена българска наука"

   "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK 22 март 2015 г., 18:00 ч.
   Ще Ви призная, че нямам добри познания по среднвековна българска история. За най-компетентен в тази област считам проф. д-р Пламен Павлов. Проф. Петър Ангелов също е учен със забележителна ерудиция"

   Изтриване
  3. Тези учени не са съпричастни с моите виждания, тези учени са просто талантливи хора. За мен е без значение, че не споделят вижданията ми, талантът си е талант, някои го имат, а други не.

   Изтриване
  4. Объркани са ви понятията г-н Серафимов. Вие трябва да се съобразявате с мненията на специалистите, а не те с вашите. Вашите виждания изобщо нямат никакво значение както за историческата наука, камо ли за образованието. Когато се легитимирате със знания както си му е редът през висшето образование и си заслужите диплома, може и да ви вземат мнението в предвид. До тогава си оставате просто любител, който се позовава на научните изследвания, които странно отрича.

   Изтриване
 36. Здравейте отново г-н Серафимов,
  не мога да взема отношение в спора Ви с представилия се като професор, защото нямам нужните базови познания. Затова продължавам да стоя неутрален и да не вземам становище, за разлика от мнозината от пишещите коментари тук, които са си позволили тази волност. С това, обаче, което ми отговорихте: цитирам "...край локациите на пирамидите има огромни залежи на варовиков камък, който се обработва лесно дори с примитивни оръдия на труда. Нашите деди са принудени да ползват глина и пръст за своите могили защото изобилстващите у нас гранит и базалт са изключително твърди и трудни за обработка...", трудно мога да се съглася. Пирамидите при Гиза, конкретно трите големи такива, са изградени от гранит/или базалт/, геолозите да ме поправят точно какъв е скалния състав, но определено не е седиментна скала. Варовикова е била само облицовката, която се вижда като останка по техните върхове/защото при окупацията на Египет тарамбуките са я разкъртили да си строят жилища, че както отбелязахте сам, варовикът лесно се троши за разлика от гранита/. Та това не е оправдание за използването на кал и пръст.
  Също така, ако траките са имали открай време азбуки, защо откритите - например въпросния каменен надпис от Мадара, дето е база за малоумните според мен, твърдения за наличието на Хан или ваза от мъжки род, както и бог-тенгри...ама въпреки всичко, защо тия надписи все пак са на гръцки? Или модата да се пише на вносни шльокавици - и тя има вековни традиции у траките? И не ме разбирайте накриво - аз не по-малко от Вас искам да се разкрие истината. Само че голяма част от изложеното от Вас, някак си не се вписва поне с елементарната логика на фактите. Смятам, че към такъв смел анализ, с още по крайни тълкувания може да се пристъпва само при доста по-сериозни и неопровержими доказателства. Иначе всеки може да каже, че Алън Дълес и английската кралица са от рода Дуло, все древни траки, ама това прави ли го сериозен в очите на аудиторията?
  Вл.Владов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли споменал къде прочетохте, че основния строителен материал за пирамидите е гранит или базалт?

   По мои сведения, основния материал е варовиков камък. Материали като мрамор, алабастър и базалт са използвани в значително по-малките по-размери светилища и то само за под, стени.

   Many of the pyramids were built with a number of different stone materials. Most of the material used was fairly rough, low grade limestone used to build the pyramid core, while fine white limestone was often employed for the outer casing as well as to cover interior walls, though pink granite was also often used on inner walls. Basalt or alabaster was not uncommon for floors, particularly in the mortuary temples and as was mudbricks to build walls within the temples (though often as not they had limestone walls).

   Изтриване
  2. До Вл.Владов

   Съвсем логично е официалните надписи да са на гръцки език. Голяма част от старобългарските епиграфски паметници засягат договори, споразумения с Римската Империя. В такъв случай - на какъв език да е надписа, биха ли го разбрали римляните, ако е на български език?

   Има и друга причина за надписите на гръцки език. В освободената от римска власт Тракия по-голямата част от населението владее гръцки. На страната на Аспарух минават не само обикновените хора, но и голяма част от имперската войска и администрация. Съвсем нормално е гръцкия да остане език на дипломацията.

   В Египет, като език на дипломацията е използван акадския език и в това никой не намира нищо странно.

   The Amarna letters are unusual in Egyptological research, being mostly written in Akkadian cuneiform, the writing system of ancient Mesopotamia rather than ancient Egypt...

   "These letters, consisting of cuneiform tablets mostly written in Akkadian – the regional language of diplomacy for this period – were first discovered by local Egyptians around 1887, who secretly dug most of them from the ruined city...

   http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=2724

   Изтриване
 37. Здравейте,
  точно в отговора Ви се крие това, което ме кара да се съмнявам, че "траките-българи" по нашите земи през последните две-три хилядолетия са били един високо културен народ. "Варварите" завзели Римската империя, и... станали римляни! Започнали да се обличат като римляни, "проговорили и прописали" на латински. Всеизвестно е правилото, че културно по-високо развитите цивилизации претопяват и асимилират "завзелите" ги варвари. Същото се е случвало с хилядолетия и в Поднебесната. Та ако е вярно, че траките са толкова високо културни, в днешна Гърция, а и в Рим би трябвало надписите да са рунически и по тази причина не би било нормално гръцкият да остане език на дипломацията. Още един пример - защо след въстанието на Асеневци не са възстановени титлите от първото царство - таркани, боритаркани, боили и прочие, а в документите са налице севасти, севастократори, кастрофилакти и прочие, които далеч не са наши, родни имена. Защо владетелите от князе започват да се правят на царе, което е опростена форма на цезари?
  Нещо куца от към логика тая работа.
  А относно акадския език – предвид Вашите интереси, май това е въпрос за много над сто хиляди…Ако там се разровите, за да търсите „тракийските корени“, направо в златна мина ще попаднете. Преди попрочетох това-онова за Шумер. По тази тема например, шумерският Спароток се нарича Зекария Сичин, и той не е професионален археолог или историк, и него официалната наука се опитва да навре в кучи гъз. Това обаче, което ми направи силно впечатление, бяха едни буквички, които Сичин твърди, че са първата Шумерска азбука, след клинописа. Датират ги на около 6000години. Случайно в един сайт, намерих гневна реплика на наш патриотар, плюващ Сичин, а последният пък май и хабер си е нямал, че в Магурата у нас има същите буквички, само че датирани от "официалната наука" на около 10 000 години. По тази причина, си мисля, че е възможно древното население, обитавало балканите, вероятно поради влошаване на условията е мигрирало на югоизток и от балканци са станали шумери, после /Сичин го нарича "злия вятър" и твърди, че е радиоактивен облак от война, водена с "ядрени оръжия" на Синайския полуостров/. Шумер буквално за дни изчезва от картата, и тогава, като я няма вече по-силно развитата култура, да доминира започва ….Акадското царство. След неговия залез, съответно връх взема Баб-или. Между другото, има доста, при това с претенции дори за научна, литература, според която българите имат доста повече връзки с културата на Шумер, отколкото би трябвало да се предполага, че е нормалното. Има цели книги, изследващи народното ни творчество и твърдящи, че то е базирано на шумерските митове. Всичко това ме кара да си мисля, че е по-вероятно тези така наречени древни траки наистина да са били най-великия и стар народ в света, и да са живели наистина на Балканите, след което обаче да са мигрирали, оставяйки само името си тук. Ние /съвременния народ/ обаче, надали имаме нещо общо с тях, освен че, подобно на гърците, сме им присвоили името и колкото е останало – от културата. Доказателството е очевАдно – и днес включително, винаги се опитваме да копираме по-силния, преди двеста години сме се гърчеели, сега говорим по английски… Все типично варварски манталитет и стремеж да се „впишем“ в критериите на този който се опитва да ни асимилира и претопи. Затова си мисля, че ако е имало древни траки, то те са избягали в Шумер, после и в Египет, най-вероятно друг клон стои зад минойските, елинистичните и после италийски култури. Но ние, настоящите жители на Балканите, е малко вероятно да сме наследници на такъв народ, или пък ако все пак сме, то явно деградацията е толкова съществена, че не би трябвало да имаме претенции да носим това име. Колкото и да не ми се ще да е така, за мен логиката в интерпретацията на фактите води именно натам.
  Вл.Владов

  ОтговорИзтриване
 38. В допълнение, може да го прибавите към предишния материал, като стана на въпрос за кал и пръст, именно в Шумер всичко се е строило точно от кал и пръст, като дори "книжнината" е на печени глинени плочки.
  Вл.Владов

  ОтговорИзтриване
 39. Според мен думата ПРЕЗИД, както може да е латинска, така би могла и да е българска. Презид- зидам-презиждам. Тоест презиждам наново, нещо, което преди е било зидано и разрушено!

  Владимир

  ОтговорИзтриване