29.07.2018 г.

ВАЖНИ СВЕДЕНИЯ ЗА РЕЛИГИЯТА НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИВеселин Бешевлиев е изследователят, който е проучил доста подробно вярата на старите българи. Без съмнение, този наш учен е успял да издири много ценни свидетелства на средновековни автори, а и да използва откритията на историци и езиковеди от своето време. Още в началото на ХХ век, Бешевлиев публикува две свои важни работи: “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ” -1929-та година, и “Новъ изворъ за вѣрата на първобългартѣ” -1933-та година.

Във втората си творба, тази от 1933-та година, нашият езиковед и историк коментира статия на Бернд фон Арним, включена в списание “Български Преглед”. Cтава дума за материала “Принасяне на кучета въ жертва при царъ Симеона”. Бешевлиев не е доволен от превода, а и смята, че текстът, който фон Арним представя, е от по-ранна дата, отпреди приемането на християнството.

Като нов извор за вярата на старите българи, немският филолог използва 66-то писмо на патриарх Николай до неизвестно високопоставено лице. В случая, интересното е това, че римският (византийският) духовник споменава за жертване на кучета при българите. Изразявайки своята критика, Бешевлиев не се впуска в подробности засягащи корените на обреда, задоволявя се да предложи цялото писмо, с по-добър (по свое мнение) превод.

В другата си статия “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, Бешевлиев упоменава и свидетелството на Теофилакт Охридски, който нарича българите “народ непознаващ Христа и служещ на скитското безумие, кланяйки се на слънцето, луната и други звезди, а даже принасяйки жертва на кучета”. Думите на стария летописец, явно счетени за важни от нашите учени, по-късно са включени в “Гръцки Извори за Българската История” -ГИБИ, IX, част 2, с.62.

Понеже двама различни автори споменават за един и същ ритуал при дедите ни, нашият учен стига до заключение, че кучето ще да е играло важна роля в духовния живот на старите българи. Жалко е само, че не е извършен по-подробен анализ и не е установено дали се касае за практика наложена на Балканите след VII век, или за местен култ, който е познат още във времето на Античността и може да се говори за приемственост.

В случай, че се бе направил сравнение с тракийската религия, Бешевлиев  неизбежно би установил това, че за култа на почитаната на остров Самотраки и други места богиня Зеринтия е характерно жертването на кучета.


Зеринтия, почитана от гъците под името Хеката, изобр. -RichardCosway http://www.britishmuseum.org https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/AN00969955_001_l.jpg


Самото име Зеринтия/Zηρινθία е обяснимо на български език. Лингвистите Иван Дуриданов и Владимир Георгиев тълкуват названието на тракийското божество със стблг. звѣръ, а за умалителната частица -инт (в Зеринтия, волинт и т.н.) дори е уточнено, че отговаря точно на старобългарската умалителна наставка -ѧте, която се среща в думи като телѧте-теленце и др.

Справедливостта налага да бъде споменато, че тълкуванията на Дуриданов и Георгиев са от доста по-късна дата, но от друга страна, способен езиковед като Бешевлиев може сам да направи анализ, а и eдва ли не е бил запознат с книгата на Вилхелм Томашек “Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung“. Тя излиза в три тома, през 1893-та и 1894-та година, като е спомената богинята Зеринтия, а и това, че нейния култ изисква да се принасят в жертва кучета.

Бих приел, че въпреки ерудицията си, Веселин Бешевлиев не е направил връзка между култа на Зеринтия и особения обред на старите българи по невнимание, ако не бяха и други пропуски. В друга своя работа от 1929-та година, “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, този автор дава богата информация за необичайните обреди на предците ни, но отново пропуска да провери дали въпросните обреди са внесени на Балканите след VII век, или пък са характерни за местното население, което гърци и римляни наричат траки.

Цитирайки Теофан Изповедник, Йоан Зонара и Георги Акрополит, Бешевлиев споменава за това как княз Крум отсякъл главата на император Никифор, а после я обковал със сребро и гордеейки се, давал на славянските вождове да пият от нея. Същата нерадостна съдба постига и Балдуин Фландърски. След като е победен от българският владетел Калоян, фламандският благородник е обезглавен, а от черепа му е направена чаша.

Бешевлиев споменава, че такъв обичай имали също първобитните племена на Африка и Австралия, като дори смята, че по времето на цар Калоян, обичаят у нас ще да е бил забравен и е повторен навярно под влияние на куманите (конен народ, съюзници на дедите ни във войните им с кръстоносците).

И дума не е отворено за това, че този специфичен ритуал е добре познат на старите народи на Европа  - келти, скити и траки. Едва ли българският учен не е бил запознат със свидетелството на Луций Аней Флор, според когото траките пият от чаши направени от човешки черепи: “bibere in ossibus capitum…“ – “they drank out of human skuls…” – Flor. Lib.I, Bell.Thrac. XXXVIIII


Пропуск има и при анализа на сведения представени от летописеца Лиутпранд. Те засягат Баян и Петър – синове на цар Симеон. За Баян Лиутпранд твърди, че до такава степен е изучил магията, че от човек може да се превърне на вълк, или пък на някакъв друг звяр. Отново вместо да направи връзка с обичаите на траките, Бешевлиев отправя поглед към народите на Австралия и Северна Америка, като добавя, че обличането в животински кожи е една от най-важните части на животинския култ и се среща почти у всички народи тачещи животни.

Нас обаче не ни интересуват всички народи, а единствено и само тези, с които са били отъждествявани старите българи. В продължение на 1100 години, различни автори наричат българите мизи, а мизите са най-големия тракийски народ. Носенето на вълча кожа е типично за траките, най-вече за трако-трояните. Всеки чел “Илиада” знае за Долон и това, че този омиров герoй носи вълча кожа: “Долон повярва. Тутакси той си обрамчи извития лък на плещите, а върху него наметна си кожа на сив вълк одрана.” – Илиада, X.332-332Долон наметнал вълча кожа, лекитос от Лувъра, снимка Marie-Lan Nguyen

Напълно излишно е било Бешевлиев да търси връзка със средноазиатските шамани, с обичаите на индианците и австралийските аборигени. Тук на Балканите култът към вълка е необикновено силен. Неслучайно северните траки – даките носят това име, то е изведено от древна дума за вълк – даос. Почти всички наши езиковеди тълкуват даос с българския глагол давя-душа.

Друга тракийска дума за вълк е улкос, почти не различима от блг.диал. уълк-вълк, забележително близка е и до имената Вълкас, Вълкуш. Тук е мястото да се спомене и това, че у нас имена като Вълко, Вълкан, Вълк, Въло, Вълкомир, Вълкослав, Вълкун, Вълчо, Вълчин и др. са били доста популярни. Тези имена не са нито тюркски, нито ирански, а местни и то доста древни съдейки по думата улкос-вълк.

В работа си “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, Бешевлиев е представил още много подробности относно вярванията и религиозните практики на старите българи. Споменал е, че (след битката при Верзиникия), недалеч от Златната врата (на град Константинопол), следвайки обичая си, Крум пренесъл в жертва много хора и добитък.

Отново, нашият учен бърза да спомене, че човешкото жертвоприношение се среща при много други народи и отново забравя, че нас ни интересуват само тези етноси, които са отъждествявани със старите българи.

В случая би било редно да се направи връзка с Ахил Пелеев и неговите мимидони. За тях Йоан Малала твърди, че в ново време са наречени българи. От друга страна, благодарение на сведенията от Илиада научаваме за това, че при погребението на Патрокъл, неговият роднина Ахил жертва много хора и животни:

“В чест на Патрокъл заклали множество овце и волове и с лойта им покрили цялото му тяло; около одъра с тялото наредили и съдове с мед и с масло. Убили четири коня и две кучета. Върху кладата поставили и труповете на дванадесетте троянски младежи, които Ахил собственоръчно убил.”


Приликата между обреда извъшен от княз Крум и обреда извършен от Ахил Пелеев е повече от ясна и не е случайна, защото, както вече бе споменато, Йоан Малала счита българите от своето време за потомци на водените от Ахил бойци.

Погребалните ритуали несъмнено отразяват характера на изповядваната религия. Бешевлиев често свързва хуните със старите българи и поради това споменава свидетелството на Йордан, че хуните отрязвали част от косата си и разкървавили лицето си когато Атила Умрял. Нашият учен твърди, че този обичай се среща при тюрските народи, но забравя да добави, че около хилядолетие по-рано Херодот е описал абсолютно същото при европейските скити: “…Scythians, that is they cut off a part of their ear and shave their hair round about and cut themselves all over the arms and tear their forehead and nose and pass arrows through their left hand.“ - Her.IV.71.


Тук е мястото да се спомене, че Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ, че има тракийско име Скитоток, а и, че според Ганчо Ценов, етнонима скити може да се обясни със стблг. скытати сѧ-скитам.

Бешевлиев забравя и друго, след като хуните (които Приск нарича скити) погребват Атила, те организират конни надбягвания, а и угощение, което на собствения си език наричат стравa: “The best horsemen of the entire tribe of the Huns rode around in circles, after the manner of circus gamesWhen they had mourned him with such lamentations, strava, as they call it…” – Jord.256-258.


За конни надбягвания при погребение на одриси съобщава доста по-рано Ксенофон:
“As for the latter, when they had accomplished this speedy victory, had slain the Odrysian Thracians who guarded the tents, and recovered all the booty, they departed; so that the Greeks, on coming to the rescue when they learned of the affair, found nothing in the camp except dead bodies stripped bare. But when the Odrysians returned, they first buried their dead, drank a great deal of wine in their honour, and held a horse-race.”- Xen. Hell. 3.2.5


Що се касае до хунската дума страва-погребално угощение, тя има прекрасно обяснение на български език, а също на украински и др. Значението е храна, като древния вариант на думата е бил съ трава с храна, угощение. Коренът травхрана се среща в тракийския хидроним Травос/Τραῦός. Toй е споменат от Херодот преди около две хилядолетия и половина – Her.VII.109.

В“Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, е споменат факт, който е известен, но не му е обърнато достатъчно внимание. Става дума за това как са погребвани благородниците. Бешевлиев цитира следният отговор на папа Николай: ”И наистина мъртвецътъ затова трѣбва да бѫде занесен въ собствената му земя, ако пожелаятъ близките му, за да си спомнят за него, като виждат надгробната му могила...“.

Този текст, а и текста от надписа на княз Омуртаг, кара нашият учен да признае, че “Надъ гроба на умрѣлия прабългаритѣ са издигали, както се вижда от приведения надписъ, могила, която е била по-величествена, колкото е било по-важно погребаното лице.”За това, че траките издигат могили над гроба на своите благородници, не се казва нищо, все една страната ни не е осеяна с десетки хиляди могили и все едно никой не е наричал българите траки, пеони, мизи. Бешевлиев цитира само Йордан, който споменава за това, че в чест на Атила е издигната могила.-Jord.258, но забравя да уточни няколко важни неща:

-хуните са наречени многократно скити от Приск, а Стефан Византийски определя скитите като тракийски народ;
-хуните почитат свещения меч на Арес, който е несъмнено тракийски бог, за скитите пък е казано, че почитат Арес под формата на меч и само на него издигат олтари;
-скитските куполни гробници от Приазовието са трудно различими от тракийските;
-хунските лични имена Адамас, Атила, Балас, Берик, Гордас, Улдин, съотвестват точно на тракийските Адамис, Атий, Балис, Бергай, Гордий, Улден.

Слава Богу, в някои случаи, Веселин Бешевлиев споменава за паралелите мажду старобългарските ритуали и тези на древните балкански народи. Засягайки други действия на княз Крум извършени край Златната врата (на град Константинопол), нашият учен споменава за това, как българският владетел подложил себе си и войската си на очищение, напръсквайки с морска вода. Добавена е и важната подробност, че точно такъв обичай на очищение на войската има и при старите македонци.

Към събитията станали пред стените на Константинопол, трябва да се отнесе и желанието на княз Крум да забие копието си във Златната врата. Значението на това действие е обяснено доста по-късно от Бешевлиев в неговата книга “Първобългарите, История Бит и Култура”.  Там, опирайки се на мнението на западни учени, нашият учен представя постъпката на Крум като акт целящ да покаже право на собственост, т.е. чрез забиването на копие в “Златната врата”, Константинопол е обявен за превзет. И в този случаи са дадени примери от класическата древност, като най-интересен е примера с Александър Велики, който като наближил троянския бряг, “хвърлил от кораба копие, което се забило в земята. Тогава той скочил от кораба и заявил, че приема от боговете завладяната с копие Азия”.

Ценно сведение от книгата на Бешевлиев е това, че старите българи имали идоли, на които се кланяли. Самият учен обаче е принуден да признае, че по време на археологически проучвания не са открити първобългарски идоли (т.е. такива каквито се почитат от тюрските народи, бел.моя), ако не се смята намерена в околностите на Шумен плочка от пясъчник. Изображението е на гол мъж, който дъри в ръцете си продълговат предмет (навярно меч според Бешевлиев), а от двете страни на мъжа са изобразени по една змия и друго четириного животно.Странно как начетеният български историк и езиковед изобщо не е забелязал, че изображението от шуменската плочка има прототип в древна Тракия, по-точно изображенията на Асклепий, Сабазий. Те представят полугол мъж с жезъл и змии, въпреки огромната разлика във възрастта на артефактите, приликата изобщо не може да се отрече.


Изображение на Сабазий със змии, Белинташ, снимка Kmrakmra 

Интересното в случая е това, че Бешевлиев представя сведение от грузинското житие на Св.Георги Агиоритис, в което се споменава, че българите край Солун почитали една антична женска статуя. Защо ли изследователят на миналото ни не се е запитал как ревниво пазещите вярата си стари българи, ще почитат “чуждо” божество? Нали уж дедите ни са почитали Тангра,  каква е причината се кланят на божествата на траките?

Иваничка Георгиева, а и други наши учени са установили, че култът към богинята Бендида (Венда, Менда) е оцелял в особената почит към Св. Марина. В българската именна система пък са оцелени имената Венда и Менда – реално изконните названия на древното божество. Иван Венедиков прави връзка между нашите самодиви и богинята Афродита (почитана като Зеринтия у нас бел.моя). Борис Илиев представя сведения за запазване на култа към Семела (Земела, майката на Дионис) до ново време.Дали българите край Солун са се кланяли на статуя на Бендида, Зеринтия, или Земела, няма как да разберем, но е важно това, че ние пазим спомена за древните тракийски божества както във фолклора си, така и в календара си обличайки езическите богини в християнска дреха.

Важно е и друго, докато имена като Тангра, Тенгри, Танри, напълно отсъстват от българската именна система, то названията на над двадесет тракийски божества са се запазили при нас. Става дума за Яздул, Балей, Балиш, Богой, Витьо, Водю, Държил и др. вдъхновени от древните Аздул, Балей, Балис, Багайос, Витюс, Ведю, Дарзала и т.н.

На тези важни неща Бешевлиев не е обърнал внимание. Не е забелязал и това, че името на Аспарух е сродно на едно от названията на Тракийския Конник – Ут-Аспиос. Друг вариант на името на Тракийския Конник е Вед-Еспис, а точно този той отговаря и на варианта Есперих. Каква забележителна “случайност”!

Как обикновеният човек, а и студентите ни по история да получат вярна представа за религията на старите българи, след като огромно количество важна информация е премълчана? Кой би повярвал, че Аспарух е довел азиатци, ако бе уповестено, че корените на старобългарската религия трябва да се търсят на Балканите, че правенето на чаши от черепа на враг е местен обичай, че жертването на кучета е местен обичай, че вдигането на могила над гроба на старобългарски благородник е местен обичай.

Щеше ли някой да вярва, че дедите ни са се домъкнали от Алтай, или Памир, ако бе обяснено, че обредите, които княз Крум извършва край Златната порта са типични за древните балкански народи, като описание на тези обреди има в “Илиада”?

Дали и най-наивните биха се подлъгали да вярват, че дедите ни са вярвали в Тангра и, че са били монотеисти, ако учените бяха уточнили, че от IV до XV век нито един римски (византийски) летописец не отваря и дума за култ към Тангра при старите българи? Кой да обърне внимание на думите на патриарх Фотий, че българите са се отказали от бащините си богове? Забележете – богове, няма и загадка за монотеизъм, няма и бегло споменаване на Тангра, или пък някой ирански бог.

Направо тръпки ме побиват като се замисля, че хора, които ние считаме за способни учени са премълчали важни факти, а същевременно са ни внушавали фантазии, карали са ни да вярваме в измислици и то вредни измислици. Многобройните лъжи отровиха съзнанието на много сънародници, а по-лошото е това, че процеса на укриване на истината продължава и днес.

Няма извинения за внушаваните дълго време заблуди, няма дори бегъл опит да бъде рехабилитиран Ганчо Ценов. Създават се даже пречки на хората, които по културен начин искат да поднесат на широката публика важна за историята ни информация.

Тези, които служеха и все още служат на догмите, няма да се предадат никога, защото това означава и да признаят вина. Ще бъдат създавани пречки на прогресивните изследователи. Тези, които изнасят неудобната информация ще бъдат чернени и клеветени. Нищо ново под слънцето. Явно битката за истинската ни история ще бъде дълга и трудна, но си заслужава. Дължим го не само на нашите деди, чието име трябва да бъде измито от лъжите, дължим го и на децата си защото те трябва да получат светъл пример, който да следват.

Тези, които идват след нас трябва да са бунтари като Спартак, да не се примиряват с робски хомот и да знаят, че дори и най-големия противник може да бъде победен със съвместни усилия. Тези, които идват след нас трябва да наследят мъдростта на Орфей и Залмоксис – да пазят душата си чистта. Тези, които идват след нас трябва да се поучат от урока на цар Ситалк, който въпреки, че има огромна войска прави всичко възможно да разреши конфликта с роднините си по мирен начин. Истински живот живееш само тогава когато следваш пътя на предците си.
Използвана литература:

1.В.Бешевлиев, “Гръцки и латински извори за вѣрата на прабългаритѣ”, Известия на Народния Етнографски Музей, 8-9, 1929 ;
2.В.Бешевлиев, “Новъ изворъ за вѣрата на първобългартѣ”, Известия на археологическото дружество, 13, 1933;
3.В.Бешевлиев, Първобългарите. История бит и култура, “Фондация Българско Историческо Наследство”, Пловдив, 2008;
4.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
5.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
6.ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, Т.9, Произведения на Теофилакт Охридски, архиепископ български, отнасящи се до българската история, част 2, Подготвени от Илия Г. Илиев, Институт за История, БАН, София, 1994;
7.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998
8.И.Венедиков, Медното гумно на прабългарите, Митове на българската земя,
Издателство към Частен колеж „Тракия”, II прераб. изд.Стара Загора 1995;
9.И.Георгиева, Българска Митология, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
10.Б.Илиев, Тракийската Богиня Семела в съзнанието на българите днес, Хелис IV, Археологически Институт с Музей – БАН,  Изд. Марин Дринов, София, 2005;


Извори от интернет:

Н.Кун, Старогръцки легенди и митове (посл.вид. 29-07-2018)    https://chitanka.info/text/2428/96
Омир, Илиада, прев.А.Милев, Б.Димитрова (посл.вид. 29-07-2018)   
Lucius Anneus Florus, Loeb Classical Library (посл.вид. 29-07-2018)  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Florus/Epitome/1J*.html#XXXVIIII
Jordanes, transl.Ch.C.Mierow (посл.вид. 29-07-2018)   https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html
Herodotus, transl. G.C.Macaulay (посл.вид. 29-07-2018)     
Xenophon, transl. C.L.Bronson, (посл.вид. 29-07-2018)     

121 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. А бе защо цял свят знае, че Тангра е богът на старите българи а ти не го знаеш това нещо?Тя науката не е концерт пожелание бе другарю спароток, който няма диплома за историк не трябва да се прави на такъв защото иначе ще има шамари.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимка, прав си. Ще има шамари, така че, пази бузките :)

   Изтриване
  2. Ооо вече и шамари раздават някои :-D. Това е признак само на едно уважаеми, като че ли вече и във вашата глава просветва от време на време светкавица от която Тангра и всички други измишльотини започват да избледняват.

   Изтриване
  3. Такива, които се заканват от растояние, реално са свити душици, които и дума не смеят да гъкнат, ако се озоват пред човека, на когото са се заканвали. Неслучайно народът е казал - Куче, което лае не хапе.

   Изтриване
 3. Не може всички да сме траки Павеле, нелепо е, несериозно е, а ти как не го чаткаш просто не разбирам защото виждам в теб начетен човек. Струва ми се, че ти от време на време се увличаш от сляпа преданост към отречения от науката Ганчо Ценов. Траките са елемент от народа ни, нищо повече, не им давай прекалено голямо значение, ако не искаш да ставаш за смях пред хората.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, кое антропологично, или генетично проучване доказва, че значителна част от народа ни са потомци на хора дошли от Североизточна Европа, или Средна Азия?

   Bъв всеки народ има чужди примеси, ние не правим изключение, но като цяло ние сме местни хора.

   Изтриване
 4. Анонимни/12:54/, не знам какво означава "цял свят", дали това включва и извънземните, но знам, че за гърци, руснаци, немци и други европейци е много удобно българите да са пришелци и почитатели на Тангра. Крадат историята ни, културата ни и като резултат окрадоха и земите ни. Това, последното е движещата сила за фалшификация на историята ни, като част от хибридната война. Много от тях се обявяват за наши цивилизатори или освободители. Но както казва един мой приятел украинец, тези хора обичат да ни освобождават, но после забравят да си отидат.Днес крадат от икономиката ни, например чрез енергийната ни зависимост. Вие, Анонимни, случайно да сте от роднините на Евгений Вулгарис или просто последовател? Между другото, като сте започнали, защо не поискате дипломата на любимият ви Тангра, за да видим дали изобщо той има основание да иска лицензирането си за бог на българите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Богомиле, пишеш неверни неща. Каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи. За всички неща случили се и случващи се на този народ вина има самият народ. Това е капацитета му. Защо позволяваш на крадеца да краде. Защо някой трябва да те освобождава от нещо, ако ти си достатъчно умен и силен за да не изпадаш в зависимост. Твоят приятел украинец, явно не знае, че дедите му са хазари и тези земи не са техни. Да търси земите си в Азия или Африка, ако изобщо има тяхна земя. За това, че България сама унищожи промишлеността и селското си стопанство, унищожи енергетиката си и войската, унищожи пазарите си като ги подари безплатно, за това че образованието се смъкна до примитивно ниво сме виновни единствено ние. И ти имаш наглостта да пишеш небивалици. И с пълно право важи сентенцията "прост народ-слаба държава". Ще кажете управляващите, външни сили и други предпоставки, но това, че народа е заспал Вие на смятате за причина. Значи народа заслужава участта си.

   Изтриване
 5. Те по едно време всички са знаели и че Земята е неподвижна в центъра на вселената и всички небесни тела обикалят около нея. При това са го твърдели общопризнатите учени на епохата. Всяка теория може да бъде заменена, ако се докаже, че е погрешна. Затова историята се нарича наука, а не религия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно! Новите данни трябва да доведат и до нови изводи.

   Изтриване
 6. След като статиите на Павел Серафимов предизвикват толкова коментари, значи се четат и това е важно. Колкото до мразителите - никой не хвърля камъни по безплодно дърво! 😇

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Относно четенето, наскоро един анонимен заяви, че му било омръзнало вече десет години да чете глупостите ми...Чудя се обаче - що за човек трябва да е някой, който е уверен, че нещо е глупост, но въпреки това, в продължение на десет години продължава да го чете :)

   Известна част от тези, които пускат злобни коментари, са хора от "научните" среди, опасяващи се, че новата информация ще покаже какви дивотии са писали :)

   Изтриване
  2. Спарталане и тук си поизлъгал. От 2009 до 2018 г. не са 10 г. Може да ти се искат, но се вижда от кога заблуждаваш масите с измислиците си и фантазиите си.

   Изтриване
  3. Възражението си трябва да отправиш към хора от обкръжението си, коментарът за десетте години е техен, не мой :)

   Изтриване
 7. Нещо да кажете за каменните баби? Тях ги има тука и са по старотюркски образец. Тях може да ги е имал предвид Бешевлиев като е пишел за антични статуи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Каменните баби, или по-точно антропоморфните стели ги има по нашите земи поне 3000 години преди времето на Аспарух. Този вид паметници са широко разпространени и в никакъв случай не са въведени от тюрските народи.

   Ако посетите Варненския Археологически Музей, ще видите антропоморфна стела от Бронзовата епоха.

   Изтриване
  2. Всъщност, ето, има изображения и в интернет https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/944202_194562410697163_39942735_n.jpg?_nc_cat=0&oh=29ccb77c6066b09be1c1c7ae33c2076c&oe=5C07B594

   Изтриване
  3. Сега се загледах- няма ли сходство между каменните баби и стелите от Гюбекли тепе (апропо, културата от Гюбекли тепе няма нищо общо с тюрките, за които не знаят -нделят ги много хиляди години).

   скит

   Изтриване
  4. Гьобекли тепе е интересно място, но поне от това, което съм виждал, там стелите са украсени с животни и не представляват стилизирана човешка фигура. Може да има и такива стели, които да представляват стилизирана човешка фигура, все пак не всичко от разкопките от това място е публикувано.

   Изтриване
  5. Това, което имах предвид:
   https://www.bibliotecapleyades.net/arqueologia/gobekli_tepe08.htm

   фигура 3 (стълб 18)

   скит

   Изтриване
 8. Здравейте Павел. Как бихте коментирали твърденията на Стефан Гайд в книгата му „Тракийските хроники”(а и приложената вътре литература),че древните траки почитат един триединен бог- ДионИсус олицетворение на слънцето, Орфей е въплъщение на словото Божие? Чувствам се наистина объркан. Монотеисти или политеисти са били дедите ни? Благодаря :)

  ОтговорИзтриване
 9. Здравейте Павел. Как бихте коментирали твърденията на Стефан Гайд в книгата му Тракийските хроники( и приложената вътре литература), че древните траки почитат един триединен бог, а Орфей е въплъщение на словото Божие? Чувствам се наистина объркан. Монотеисти или политеисти са били дедите ни? Благодаря :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никъде няма сведение за триединен тракийски бог. Ако някой притежава точна информация, ще съм благодарен да се запозная с нея.

   Що се отнася до името Дион Исус, то е фантазия по простата причина, че древното име на Дионис е Дивонусо, а пък Исус е гръцкото предаване на арамейското име Йешуа.

   Изтриване
  2. personal name of the Christian Savior, late 12c.; it is the Greek form of Joshua, used variously in translations of the Bible. From Late Latin Iesus (properly pronounced as three syllables), from Greek Iesous, which is an attempt to render into Greek the Aramaic (Semitic) proper name Jeshua (Hebrew Yeshua, Yoshua) "Jah is salvation." This was a common Jewish personal name during the Hellenizing period; it is the later form of Hebrew Yehoshua (see Joshua). https://www.etymonline.com/word/Jesus

   Изтриване
  3. Недобронамерените паралели между Стефан Гайдарски и Павел Серафимов са стара "опорка". Не може да става въпрос за някаква аналогия в тезите защото Ст.Г. е чудесен пример за псевдонаука, при това много примитивна с белези на шизофрения (действителна или имитирана). Павел е съвестен и ерудиран изследовател независимо от "дипломата". Възможно е "трудовете" на Ст.Г. да са разпространявани и популяризирани,както по-горе, за да се компрометира автохтонизма (без той самия непременно да е бил част от тази политика).

   скит

   Изтриване
  4. Не зная какви са били подбудите на братя Гайдарски, не съм се срещал никога с някой от тях. Може да са имали благородни подбуди, но намирам методите им за странни, а пък намека с бохарския език...това даже е вредно защото самата дума бохаира е арабска, налага се в Египет след 7 век и няма нищо общо с нашето наодностно име.

   Изтриване
  5. Имах познати, които посещаваха затворения кръг на Цветан Гайдарски. Убедил съм се, че става въпрос за сатанинска секта.

   Изтриване
  6. Тракийската църква е секта, но да се нарече сатанинска секта ми се вижда пресилено. Секти има във всяка религия, като мотивите за създаването им са различни. Аз мога да дам коментар само относно методите на братя Гайдарски, които тълкуват тракийския език, нищо повече. Не съм присъствал на събирания на църквата им и въпреки, че от познати съм чувал негативни неща, ми се иска първо да събера достатъчно достоверна информация, преди да направя някакъв извод.

   Изтриване
  7. Ти си прав за себе си понеже винаги се опираш на доказателства. Аз мога да твърдя горното тъй като съм се срещал и лично с тая персона, а и духовните познания не са ми чужди.

   Изтриване
  8. Времето пресява най-добре, никоя измама не може да трае вечно. Рано или късно истината лъсва и горко му на този, който е лъгал.

   Изтриване
 10. Както винаги си страхотен, Павка, както в логичните заключения така и в доказателствения материал. Зная, че отдавна вече не съм сам да ти вярвам на 100%, но всеки път препрочитам с удоволствие това, което съм научил.
  Жалките мизерници, които „те оборват“ само повишават още повече авторитета ти.
  Искам само да предпазя някои, които си въобразят, че трябва да се върнем към религиите на дедите ни, към такава съдбоносна грешка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всичко се променя, а и не е нужно да търсим езическите си обреди, те отдавна са се слели с българското християнство. Св. Георги, Св.Марина, Св.Модест и т.н. са променените образи на Хероса, Бендида, Хермес.

   Не е нужно да добавяне друго.

   Изтриване
  2. Точно така г-н Серафимов , не е нужно да търсите под вола теле и да добавяте нищо, 'времената се менят и хората заедно с тях' - това е римска поговорка. И както християнството се е сляло с древните обреди, така и траките са се слели с българите, които може и да са им родсвеници по скитска, сарматска или друга линия, но не са им преки наследници преди сливането.
   Георги Славеев

   Изтриване
  3. Георге, аз оставам с впечатлението, че опонираш понеже си нямаш друга работа. Така ли е? Като не знаеш какви са европейските скити и сармати, като не знаеш нищо за скитската ономастика и скитската материална култура от Северното Черноморие, къде си тръгнал да се правиш на компетентен? Дано знаеш чие е изказването: " Обущарю, не по-високо от обувките!" Когато напишеш нещо свое на тема теория и то без да предизвикаш смеха на познавачите, чак тогава моето момче можеш да идваш тук и да спориш.
   Дамян Кръстев

   Изтриване
  4. Интересно е от къде г-н Дамян Кръстев може да разбере, кой, какво знае без да го познава, дали не е медиум?

   Изтриване
 11. Отново вместо да направи връзка с обичаите на траките, Бешевлиев отправя поглед към народите на Австралия и Северна Америка, като добавя, че обличането в животински кожи е една от най-важните части на животинския култ и се среща почти у всички народи тачещи животни ? Исторически Балканският полуостров е населяван от Тракиѝските племена повече от 10 000 год ! Да се пише или да се сравнява периода в коѝто живеят Траките със континенти като Австралия и Северна Америка е отвличане на вниманието на местното Балканско население - Българите ! Северна Америка и по-късно Австралия Европеѝските народи започват да "облагородяват" през последните 500 год ! Има доказателства че Викингите са посещавали Америка много преди Колумб да се регистрира "официално" ! Така че по-времето на Траките не може да се сравнява Балканският полуостров където Тракиѝската цивилизация и култура обработва златото строи пътища и градове и е центърът на Европа ! Във същият период само народите имащи излаз на океан - Викингите са имали възможност да стигнат до Северна Америка ? Австралия е "открита" много по-късно ! Диваците които продължават да плюят върху България да не забравят че местните от Балканският полуостров дадоха трите азбуки - Латинската - Гръцката - Българската на Обединена Европа ! Сега над 500 000 Европеѝци пишат и подържат кореспонденция благодарение на местните Балкански народи !!! И лично да им напомня на Балканският полуостров никога ама никога не е имало -"племена" ! На Балканският полуостров винаги е имало Балкански Народи ! Ps: Племена е имало в Северна Америка и Австралия !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бешевлиев по-скоро иска да покаже връзката с тотемните животни, но сравненията, които прави са неудачни. Какви обичаи имат народи от други континенти не ни интересува в нашия случай, важно е това - да се разбере дали религиозните практики на старите българи са привнесени по време на Ранното Средновековие, или са местна традиция.

   Изтриване
  2. Каквото и да е положението с изследванията на Бешевлиев той си остава сред водещите изследователи на България, а Спароток си остава посредствен дърворезбар в Холандия. Разбирате ли истината и защо тя не е удобна на Пафката, и я цензурира? Преди малко прочетох в един коментар на Ж. Войников, че за него Спаро е шизо, а според проф. И. Лазаров е фалшификатор. Истини какво да ги правиш?

   Изтриване
  3. Накарай господата Войников и Лазаров да повторят изказванията си в някоя медия и се присъеди към тях. После ще видим кой кум, кой сват и кой на булката брат:)

   Колкото до Бешевлиев - да, способен човек е бил, но не и безпристрастен.

   Изтриване
  4. Павеле, тия пишман тролове знаят ли кои са адвокатите ти и къде могат да ги заврат 😃 ? 😃

   Изтриване
  5. Още не знаят тролчетата, но аз събирам информация и един ден ще разберат :)

   Изтриване
 12. ирена янчева29 юли 2018 г., 19:47

  Здравей, Павеле ! Поздравления за изследователския труд и интригуващата статия. Искам да добавя още една версия на лично българско име от Късното средновековие, производно на "в ъ л к" - В ъ л к а ш и н, притежание на висш аристорат, управител на област в Югозападните български предели.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена!Вълкът е заемал важно място в културата на дедите ни и ако се замислим - той е едно от най-полезните животни в природата. Без вълка популациите на елени, диви прасета, зайци и т.н. ще дегенерират само за няколко поколения, а и самата природа ще бъде ощетена. Напълно е възможно дедите ни да са гледали на себе си като на тези, които опазват природния ред.

   Изтриване
  2. Уважаема госпожо Янчева, къде бащата на Марко е споменат като "Вълкашин"? Името е Вукашин, а названието на животното наричано на "литературен български език" вълк в тези земи е познато като "вук". У полье вие вук. Също названието на трева, там звучи като "трава". Като пример "урасал у траву". Според мен, въпреки че не съм лингвист и съм далече от хуманитарните научни дисциплини, не е коректно да сравняваме всичко с литературният български език, за който е прието търновското наречие, петата по ред столица на България.

   Изтриване
  3. Поради важното място на вълка в културата на дедите ни,както казвате и ние се съгласяваме,искам да попитам дали някога някой е правен опит да се изведе името "българи,България" от думата вълк? Казваме литературното вълк и имаме много диалектни варианти:вук,влк,влък,уълк,дори курт и т.н.Даос много далечно звучи някак си, но например в санскритския има много думи за вълк,като че ли по-близко звучащи: VRKA(м.р),VRKI(ж.р),VRKARI(вълк враг) и др.
   Възможно ли е това R да се е променило на Л и да става ВЛКА,ВЛКАРИ,а В да е преминали в Б и от там БЛКАРИ,БЛГАРИ ?

   Изтриване
  4. Интересно,че руснаците винаги са ни наричали Болгари и Болгария,с О. На руски вълк е волк, може ли пък от ВОЛКари да е станало БолГари? Тука в -б ,к в г ? В сегашния руски неударено о се чете като А , напр. волк си е волк с О ,а болгАри о-то се произнася А- БалгАрия.Тоест не от името на р.Волга а от ВОЛК да е произлезло?? Или просто игра на думи?

   Изтриване
 13. Таня Василева29 юли 2018 г., 20:50

  Страва - близка по изговор и смисъл е стръв (за риба).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Страва е сигурно разновидност на струва-той прави помен, той прави курбан на свой роднина, ако е така, значи думата е българска.

   Изтриване
  2. И досега в североизточна България се употребява думата "струвам", "правя струване" - правя помен (което винаги, между другото, е свързано с подаване на храна/пиене).

   Изтриване
 14. Думата "страва" е вариант на СТЛАВА=СЛАВА. Подобно на гръцкия вариант "връгари", с който се предава "блъгари". Гръцката дума за "страва=стлава=слава" е "харизма".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доближава се по звучене диалектния глагол "стръвя",означаващ да разпилея,да разхвърлям и т.п

   Изтриване
  2. Да не би да имате предвид глагола разтурвам?

   Изтриване
  3. Анонимен31 юли 2018 г., 0:50

   Използва се в такъв смисъл: "ям хляб и стръвя трохи по пода" или "разстръвили боклук по целия двор" и т.п

   Изтриване
 15. Анонимен30 юли 2018 г., 2:03

  1.Бихте ли обяснии за разпространението на култа към богинята Зеринтия от остров Самотраки по 'цялата българска земя' от Египет до Кавказ и Балтийско море, в каква степен е бил разпространен сред 'тракийско население' в близките и далечни земи, но не е имал влияние у най-близките и себеподобни илири, етруски, сърби и други извънземни
  2.Ритуалът за превръщането на череп в чаша, казвате е познат на цяла Европа - келти, траки, скити - три различни групи, но не казвате кой е първоизточникът?
  3.Това, че Бешевлиев прави сравнение с хора от други далечни краища на света, показва, че вашето твърдение за онаследяване на идеи и нрави само в рамките на еднородна група не е задължително, а, че една и съща идея може да се зароди в две различни точки без никаква връзка помежду им
  4.Чакайте малко, българите=мизи, но характерните черти от култа към кучето-вълка било на 'трако-троянците' - тия пък к'ви са и кога научиха другите на този култ?
  5.В примерите, които давате се говори за ползването на СИВИ вълчи кожи, не за принасяне в жертва на вълци или СИВИ кучета! Нещо съвсем се объркахте, меко казано - и как се е предало това културно влияние - от траки на индианци или обратно? Възниква и друг въпрос - римските центуриони от кой възприемат идеята за носене на мечи и вълчи кожи - траки или келти, индианци или аборигени?
  6.Ох, нещо съвсем я оплетохте, я обяснете прехода К-О-В или в друга последователност, че на мен даКи->даОс->даВя повече ми прилича на да,да ама не
  7.Това,че давате примери на близост между античния тракийски и старобългаракия език не доказва генетична идентичност,а само културно и езиково влияние, иначе всички днешни славяноговорящи народи, особено руснаците трябва да се обявят за българи и тракийци
  8.За Ахил мога да се съглася, че е българин, защото не съм чел да е бил трак! Но по-нататък нещо пак ме объркахте - скитите тракийско племе ли са или траките и скитите са равнопоставени групи, различи клони на индоевропейците?
  9.И все пак признавате, че хуните в своята основа са българи, поне в нещо да се съглася с вас, но и да ме притесни - хуните значи са траки?! И за Тангра съм съгласен с Вас, ама пак да Ви кажа, траките не са местен балкански народ, а пришълци! Та, дали траките са отцепили се скити или скитите са останали по земите си траки е дискусионно.
  10.Конните надбягвания явно са популярни при одрисите, но не и при мизите или гетите, та как и кога одрисите избягаха от Римската империя в степите и си наложиха обичая за състезания при погребение над другите народи в Хунския съюз? За мен това показва само, че отделните племена са засвидетелствали по различен начин лоялност и почит, иначе излиза, че хуните са еднородно цяло, което не е истина, или че само определена група от тях може да оплаква вожда си, или, че само много малка част от тях изобщо имат някакви обичаи. Наивно от ваша страна - пият много бира, значи германците са египтяни ;)
  11.Гробниците на траки и скити били трудно различими - това не значи, че са създадени от едни и същи генетични групи от хора, а говори за разпространение на обичаи и култура, които могат да се предадат на или присвоят от други хора
  Георги Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. за т.10. А вие знаете ли за старинния обичай на източните славяни Тризна? Това е погребален обряд включващ погребално пиршество и тризна или 3 в 1 - 1.войнски игри 2.песни 3.танци в чест на починалия. Даже в 10в киевската княгиня Олга дава тризна и страва за починалия си съпруг(тя е православна,синът и Светослав остава езичник както баща си Игор,убит от древляните). А в категорията "войнски игри" положително са влизали и конни състезания.А дори и сега в нашите земи се прави страва(помен с рипуална храна) на 9 и 40 ден след смъртта,но не и в западните европейски страни,където няма наследници на траки,скити,даки и други подобни народи.

   Изтриване
  2. 2.Ритуалът за превръщането на череп в чаша, казвате е познат на цяла Европа - келти, траки, скити - три различни групи, но не казвате кой е първоизточникът?
   Ами в самата Илиада се казва за тракийски(не келтски и скитски) кораб облицован с чаши-черепи на знатни противници.Тракиецът Диомед го е правил, а според Софокъл -Ойномаос.
   А скитите вземали скалповете на враговете си и ги ползвали като кърпи за глава.
   Плутарх в "Александър и Цезар" пише: "… Аристон, предводител на пеоните (тракийско племе) убил един враг, показал на Александър главата му и рекъл: "У нас, царю, това се награждава със златна чаша." Александър се усмихнал и отвърнал: "Но е празна, а аз ще ти я подам пълна с чисто вино, като пия преди това за твое здраве"
   На тракийска каничка от с. Борово имаме изображения на Орфей, Дионисий и Залмоксис, представени в митологични сцени. И Дионисий и Залмоксис държат в десните си ръце златни ритони с вино, от които го наливат в ритуални чаши от черепи, които държат в левите си ръце (4).
   още http://balkan1.blog.bg/history/2012/10/16/cherep-chasha.1010232

   Изтриване
 16. Анонимен30 юли 2018 г., 2:09

  12.Ритуалът на отчистване бил македонски, които го предали на нас! Сега вече дадохте повод на македонците да дойдад да ни завладеят и да постяват всичко в ред :-D. Такъв не е засвидетелстван при мизи, гети, одриси, значи е чуждо влияне, т.е чели са книги и са имали съветници чужденци, с огън и меч или с копиране на поведение от суеверни хора. За мен това е пример за разпространение на чужд култ в една култура, както е станало с християнството. Освен, ако не твърдите, че древните македонци са истинските българи.
  13.Посоченият от Вас пример със забиване на копието от Александър Македонски и Крум, само показва, че хората са чели и са се учили, иначе излиза, че само българите са го правили, което е доста наивно и дано не твърдите, че Александър Македонски е българин
  14.Така, значи шумерите почитали тракийски богове и копирали тракийското изкуство, значи са траки? Нещо не схванах от цялала боза на нагаждане - да не казвате, че траките са създали шумерската цивилизация или обратно? Защо не са им дали и 'тракийската си азбуката', изкуството, 'тракийският език'? Може да се отвори музей на 'тракийското изкуство' в Ирак. 'Траките' научиха руските диваци на четмо и писмо, а не могли да научат индийци и шумери, смях :)
  Георги Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Освен хуморески, можете ли да представите собствени публикации по въпроса за нашия произход - с доказателства, разсъждения? Само оборването на чуждо мнение не носи полза, ако не покажете Вашето мнение.

   Изтриване
  2. Г-н Дойчев, анонимната госпожа не иска да си каже името, камо ли да защити позицията си. Тук работата е друга - платена тролска дейност. Нека се регистрира в Блогър и Фейсбук, да представи свои работи и ще спретнем дебат.

   Изтриване
  3. А! Георги Славеев значи е фейк, така ли?

   Изтриване
  4. Ами да, една стара парясница е, която играе в комбина с пишман студенти от Шуменския 😃 Спаро им бърка в червата и те се чудят какво да измислят та да го очернят и хората да не го четат повече. Иска им се, ама нема 😃 Па ако ги видиш на живо тия образи, смятай, че жал ще ти стане, толкова са зле 😃

   Изтриване
  5. Към Дойчин Дойчев: ако искате да ги видите тия тролове станете член на ФБ групата "Историци Археолози" , затворената група, там се изживяват критикатите на спароток и аз като съм стар член на групата чета без проблем.

   Изтриване
  6. До Doychin Doychev31 юли 2018 г., 12:56 ч.

   Аз Ви съветвам да не си губите времето да следите какво пишат тези тролове, не си струва.

   Изтриване
 17. Коментарът ми на пръв поглед не е по темата.Свързан е с изложената информация в новите учебници по "Човекът и обществото"за трети клас.Там отново са всички ерзац простотии наложени от Московията-Тангра,ханове,юрти.Нито дума за реално съществуващите Сабазий,Залмоксис,Бендида.Странното е ,че тези басни не са предвидени в новите програми.Всичко е на съвестта на авторите,сред които са професори като Пламен Павлов и Христо Матанов.
  Филипополски еретик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Матанов съм чувал, че пише ръководства, за проф. Павлов не зная.

   Изтриване
  2. Христо Матанов не е ли разкрит че е бил агент на комунистическата държавна сигурност? Ако е вярно това значи промяна скоро няма да дойде защото излиза че са ни прецакали с 'идването на демокрацията' и свои защитават свои.

   Изтриване
  3. Мисля, че досието на Матанов бе открито, но това не попречи на кариерата на този човек. Да е жив и здрав!

   Изтриване
  4. Към Анонимен31 юли 2018 г., 16:52 ч.
   Господине, ако Матанов е написал учебник, то той е бил по поръчка на Министерството на образованието. Би трябвало там да има цензори и ако това са неверни неща, те да бъдат коригирани. Но не са направени корекции, а това говори, че това е и гледната точка на министерството. И престанете с простотията "демокрация", разработка на чужди агентурни служби, унищожили България. Едва ли сега това е най-важното, то се преподава така още от времето на Иречек и Вазов. Не взехме отношение към простотията на Гърция и БРЮМ за името на българската област наричана Македония, все едно, че това не ни засяга и изведнъж плач, досиета и подобни простотии. Ако са само Павлов и Матанов не е нищо особено, но явно, че това е и становище на българската академическа общност и на академичните общности на други държави, на които ние "демократично робуваме" в рамките на Еврейския съюз и на големия интелект на евреите от САЩ. Категориите като комунизъм и демокрация са оръжието на еврейския ционизъм. А комунизъм се превежда, доколкото зная като всеобщност, тракийската всеобщност. И това са откраднали от нас евреите. С индивиди като Вас ще сме постоянно "прецакани".

   Изтриване
 18. ирена янчева30 юли 2018 г., 14:07

  Здравей, Павеле ! Благодаря за отзива ! Също така, от дълбока древност Великата богиня-майка е била съпровождана от хищни птици, лъвове и кучета (вълк): нейни помощници и пазители. Има съхранени каменни релефи и изображения.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 19. ирена янчева30 юли 2018 г., 14:14

  Здравейте ! Една отпратка към "Анонимен30 юли 2018 г., 2:03 ч.": Каккви примери предоставяте с тези шумери, върху какви доказателства се основавате от региона на Месопотамия ? Най-древното писмо и най-древните градове са открити от науката в Балкано-Анатолийския регион. Един факт. който не може да бъде постявян под съмнение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаема госпожо Янчева, прегледайте книгите от "Хрониките на Земята" с автор Зекария Сичин. Там той цитира учени и мнения. По интересното е, че в "Веда словенах" има следи от събития в Шумер. Може би знаете какво е "зикурат" и кой ги е строил. А писмото на шумерите е клиновидно. Повествованието показва произхода на съвременния човек, като работа на биотехнолози от космически пришълци, тоест, че не е имало еволюция в физическия облик и интелекта, а програмирано създаване на същества с определени качества. Защото трудно обясняваме наличието на расите на планетата Земя. Дайте данни, че най-древното писмо и най-древните градове са в Балкано-Анатолийския регион. Забележете, че древните автори никъде не са описали расовата принадлежност на населението.

   Изтриване
  2. Превода който представя Сичин на плочките от Шумер е невярен и умело манипулиран за да се прикрие истинската история и произход на човечеството.Реалният произход от това до което аз съм достигнал е сложна смесица от Божествено намерение, извънземно изпълнение от няколко високо духовно еволюирали раси и земна еволюция в продължение на 10 и 100 хил. години.

   Изтриване
 20. Относно: ..." намерена в околностите на Шумен плочка от пясъчник. Изображението е на гол мъж, който дъри в ръцете си продълговат предмет (навярно меч според Бешевлиев), .." Според мен не е меч,а тирс (тюрсос) от санскритския глагол трасати- треса.Атрибут и на Дионис, с аналог в съвременния свят - уруглица(свадбарски атрибут,знаме, тояга, разцепена на върха на четири ).Позата на голия мъж показва определено,че той танцува(движи се) или се тресе.. ..може би в транс? Поне играе ритуален танц с приклякване и тръскане на тирса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е да е тирс, а фланкирането със змии несъмнено показва връзка с тракийската религия.

   Изтриване
 21. Мисля преди години вие казахте: - 'Тангра и Зевс са един и същи бог', но сега ми се струва, че се отмятате от думите си, или може би се лъжа?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Различните народи ползват различни имена за своите богове: Ел, Алах, Хода, Гот, Зевс, Тиуна, Тиниа, Ден, Дева, Тиу, Дингир, Тенгри. По различните имена можем да разпознаем езика на даден народ. С изключение на първите две названия, останалите представят едно и също божество - това на светлината.

   Името на почитания от тюрки и монголи Тенгри, няма смисъл на тюрски и монголски. Явно е форма на шумеското Дингир, което от друга страна няма ясна шумерска етимология и по-скоро е заето от гутеите, които пък са балкански преселници.

   В този дух може да се каже, че Тенгри и Дингир, Дин, Ден са имена на едно и също божество, но ползвани от различни народи.

   Изтриване
  2. Доколкото знам, Тангра означава небе. Сродно е с китайското Тиен - небе, небеса. Също и със Шумерското Дингир, както отбелязваш. Според мен има връзка и тандър - гръм, гръмотевица. Т.е. небе, гръм, гръмотевици и т.н. и оттам има връзка с други подобни богове като Зевс, Перун, св. Илия.

   Изтриване
  3. Шумерите имат даже бог с име Dazibogu, прилича на Дажбог, Дакса на арийците и Дагда на старите келти.

   Провери тук - Encyclopedia of Ancient Deities https://books.google.nl/books?id=VWxekbhM1yEC&pg=PT328&lpg=PT328&dq=sumerian+gods+dazbog&source=bl&ots=5YRJMxx-dT&sig=NR0w6vz5SmpwS6qM4Lg836txckg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjw0vjbxsncAhUKCewKHckGD-gQ6AEwAXoECAIQAQ#v=onepage&q=sumerian%20gods%20dazbog&f=false

   Изтриване
  4. Много смели паралели на шумерските Дингир и Dazibogu. Доколкото ми е известно терминът за богове при шумерите е двусричната дума ДИН.ГИР. Как е изписван този термин, с какви букви или знаци? Доколкото ми е известно е изписван с пиктограми и идеограми. Вижте тези пиктограми и обяснете как те се свързват с ден и какво означава наставката гир? Домът на боговете е наричан Е.ДИН.

   Изтриване
 22. Ето една много интересна и важна статия по въпроса за религията на древните българи от Стефан Чурешки. Професионално написана и на базата на много извори, Чурешки дава същите примери за древни обичаи у скитите, познати и на "прабългарите", спира се подробно на отговорите на папа Николай I до допитванията на българите и т.н.

  https://liternet.bg/publish20/s_chureshki/religia.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наистина много интересна статия,благодаря! Позволявам си цитат: "Ако българите почитаха едно божество, т.е. бяха монотеисти, то непременно папа Николай I щеше да го съобщи, защото християнските богослови още от Късната античност имат навика да влизат в диспут с други еднобожнически вери. А папата не говори за никакви богове сред българите, очевидно защото той приема обредите като достатъчен повод да разобличи езическия култ или защото вече е имало други отговори, където е ставало дума за верската обвързаност на поданиците на св. цар Борис I.."
   Добре,но Борис е коронован 852г. а хората(траки ли,мизийци ли,българи ли т.н) живели в тези земи тогава отдавна са имали Бог (дори като жители на Римската империя)и са християни от векове???Та нали тук проповязват Светите апостоли Павел и Андрей Първозвани (52 и 65 година)???

   Изтриване
  2. Андрей, аз също искам да благодаря за интересната статия, много е ценна!

   Изтриване
 23. Сякаш за потвърждение вчера /30.07./ по БНТ свят имаше супер интересно предаване наречено Непознатата земя за траките в което участваха проф. Фол и проф.Порожанов. И двамата правеха много интересни заключения, но като цяло за мен потвърждаващи тезата на Спароток. Естествено двамата бяха сдържани и сякаш не искаха да кажат нещата до край, но ми хареса въпроса на проф.Порожанов за азбуката на данайците и неговите съждения бяха, че са я взели от местните народи наречени от тях траки.

  Поздрави!
  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Проф. Порожанов е забележителен учен! Той, а и проф. Светлана Янакиева са гръбнака на тракологията. Има и други способни хора разбира се, но Порожанов и Янакиева имат най-големия принос.

   Изтриване
 24. В литернет пак прочетох статията за бронзовите плочи, които намериха в Испания, та се сетих да питам какво стана с каменните плочи с руни, които намериха по разни църкви из Родопите преди няколко години? Разчетоха ли ги?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев, ако имате предвид плочите от Боторита, те са на келтоиберийски език. Иначе има интересни имена като Lubos, Abulos, Tauros, Silabur, Tatus, да не забравяме и Bolgon-dizi.

   Изтриване
  2. Един шемет с ник Боцмана имаше претенции да ги е разчел тия плочи, но си е чиста стъкмистика защото тоя пич две логични фрази не може да възпроизведе, какво остава да разшифрова стари надписи.

   Изтриване
  3. Всъщност въпросът ми беше за нашите плочи - ето за тези: http://bulbg.cloudaccess.host/?p=595
   Плочите от Боторита само ме подсетиха да питам за нашите.

   Изтриване
  4. Ето едно мое обяснение за плочите от българските земи. Незнам на кои ще се хареса и на кой не, но аз стигнах до този извод - http://andorey.blog.bg/history/2017/12/07/oltarni-plochi-s-notopis-ot-rodopite.1581616

   Изтриване
 25. "При разпределянето на плячката в Ньойския договор, определена от В. Златарски за русите, Тракия се даде на гърците. Хората си мислеха, че не може да се даде на победените българи една земя, която българските учени считаха за гръцка. Че дипломатите са се ръководили по картите на проф. В. Н. Златарски, това може да се види, като се сравни картата на Златарски в неговата „Geschichte der Bulgaren“ за времето на цар Борис, с картата на България по Ньойския договор, и ще се окаже, че те съвпадат.

  Че същите карти са лежали на масата на онези, които в Ньой решаваха съдбата на българското племе, се свидетелства и от тогавашния гръцки министър-председател Венезилос. Когато българският министър-председател Стамболийски помоли Венизелос да се забрави миналото и да не се откъсва България от Егейско море, „да не се взема българска Тракия, която и географски, и стопански не спада към Гърция“ и пр., Венизелос му отговорил: „Вие, г-н министре, като искате тая земя, гледахте ли картите на Вашите учени и дипломати, от които се вижда, че тая земя никога не е била българска?“

  Същото щеше да каже и Русия, ако тя би завзела Дарданелите, както се предполагаше. От този факт се вижда кому услужи Златарски, като фалшифицираше историческата истина, че Тракия никога не е била българска. Той услужи на чужди народи. Без „науката“ на В. Златарски България нямаше да бъде откъсната от Егейско море.

  Но това не са единствените „заслуги“ на проф. В. Златарски и неговите ученици за българския народ."
  Ганчо Ценов
  Ето до какво доведе фалшифицирането на нашата история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За жалост Ценов е прав, макар да не е държал пушка в ръцете, Златарски е участвал в геноцида над българския народ. А не правят ли това и тези, които активно се борят против излизането на истината?

   Изтриване
  2. Предполагам, че знаете поучителната басня:
   „Оплакали се дърветата в гората на Зевс, че брадвите много безжалостно ги секат. А Зевс им отвърнал: „Вместо да се оплаквате – засрамете се, защото не виждате ли колко от вашите братя служат за дръжки на тези брадви!““.
   Орфей

   Изтриване
  3. За наш срам, едно от най-хубавите и големи училища в гр. София носи името "проф. в. златарски"

   Изтриване
  4. Да, срамно е, но уви - това е реалността.

   Изтриване
 26. Чета, препрочитам, търкам си очите, пак чета и не мога да се начудя как аджеба са ни баламосвали дълго време 😡 Чувствам се като глупак, гневен съм до немай къде и питам - Кога мошениците ще бъдат подведени под отговорност?

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте г-н Серафимов, чест и почитания.
  Една интересна статия за възстановката на музиката на древните "гърци":
  http://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Chujte-kak-e-zvuchala-drevnogratckata-muzika-Ucheni-vazstanoviavat-pe_112659.html
  На мен ми прилича на изпълнение с кавал/кларинет и нашето хорово пеене.
  Затруднило ги четвъртинките, ама ни помен за 7/8 или 3/4 неравноделни тактове. Според мен ако тази възстановка се даде на българи, ще стане естествено.
  Вие и аудиторията какво мисли?
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
 28. Здравейте г-н Серафимов,

  Искам да споделя една нова книга за нашите предци живели в днешна Украйна. Според авторите, са използвани само текстове от българските руни оставени от предците ни.

  https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2018-08-02/zavetat-istinata-za-balgarskata-istoriya

  Интересен прочит на историята, която и вие споделяте с нас.

  Поздрави,
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Позволявам си да отговоря вместо Павел, той е малко по болници сега и не може да реагира навреме. Да ви кажа аз за прословутия екип Руните, ами тези хора си нямат понятие ни от история, ни от лингвистика. Никой от тях не владее древен език, не познават писменостите на хети, лувити, минойци, карийци и т.н. Тези жени просто яхнаха вълната на пробудения интерес към траките, както разни хитреци яхват протестите. Павел им беше пращал към 3000 страници специализирана литература, а те вместо да му благодарят, започнаха да му подливат вода. Една от участничките в екипа, П.Кирилова е била в листите на ДПС, а изводите ги оставям на вас.

   Изтриване
 29. Едно мое предаване на тема религията на прабългарите - https://www.youtube.com/watch?v=i7mk78k92uw&t=18s

  ОтговорИзтриване
 30. До г-н Парасков,

  Много ме заинтригува статията, която предложихте. От една страна ме натъжи, защото бях стигнала до същите заключения и от половин година работя в тази насока, но по отношение на нашето музикално наследство. Оказа се, че не съм първата, която вижда подобни паралели. От друга страна прочетеното ме развесели, защото тезата ми се потвърждава и от други.

  Забележително е това, което правят, но ми се струва, че биха намерили още по-благодатна почва у нас. Ако наред с елинската музика се опитат да възстановят и тракийската, биха стигнали до забележителни резултати.

  Изгледах и двата видео материала. Изпълнителят на авлос много се вълнува от дисонантните интервали, които може да произведе и това е чудесно. Такива присъстват в изобилие в нашето двугласно фолклорно пеене например. Не съм специалист по отношение на гръцката музика, но съм живяла известно време и в Гърция и в Кипър и не съм се натъквала на някакви дисонанси. Това ме кара да се зачудя къде точно е бил изобретен авлосът?

  По отношение на ритмиката сте абсолютно прав. Няма и помен от неравноделни ритми (Ако позволите една забележка: 3/4 е равноделен, а не неравноделни метрум). И за да не остане никакво съмнение, към втория видео материал е показана и нотацията. Мелодията, която изпълняват е записана в 9/8, но звучи равноделно, все едно, че е записана в 3/4. По подобен начин например 8/8 може да бъде както равноделен, така и неравноделен метрум.

  Освен това, най-високата концентрация на неравноделни метруми се открива в нашето фолклорно наследство. Колкото повече се отива към географската периферия, толкова повече това разнообразие обеднява. Мисля, че това не се нуждае от коментар ��

  Деси,
  Просто българка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моля ви Деси, не позволявайте на тъгата да спъва устрема ви!
   Желая ви успех в търсенето, често откритията на този свят възникват едновременно на много места(кой знае, може би Господ тества по този начин на кого му е чисто сърцето и няма да изкриви истината. Но не казвам, че англичаните са изкривили, те просто не знаят много неща).
   Казвате, освен Елинската, но ще се радвам ако някой тук(примерно Павлос дето се представяше за грък), паралел на подобни песни в текущото гръцко народно творчество(ама да не е от Северна Гърция). Защото поколенията наследяват дедите си. Но мисля, че няма нищо подобно, докато при нас много.
   Простете за грешките по отношение на музика и ритми, аз съм музикален инвалид, но със сърце за българската музика и ИТ по професия.
   Желая ви успех във вашите търсения,
   Парасков

   Изтриване
  2. Г-н Парасков,
   Благодаря ви за милите думи.
   Колкото за музиката, тя не е и не бива да бъде само за музикантите. Добре е да има повече хора, които ценят нашето културно наследство, в т.ч. и музикалното. Това е нашето истинско богатство.
   Да прав сте. Ако някой не е от Балканите няма как да усети нашата музика. Дори и да ползват нашите ритми във филмовата индустрия, музиката излиза съвсем различна. Липсва нашето самобитно звучене.
   Поздрави,
   Деси

   Изтриване
 31. Тия дни се появи новина че в София са открили , красива гробница запазена , дори с погребаните в нея.
  Добре де, как така под цяла София има такива неща и нито ред в старите книги за този древен град???
  От какво се е затрил, от земетръс ли , от що ли, че при освобождението е едно кално селце с "дървени шопи"???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз пък се чудя как онези, които някога са строили днешните сгради на София, не са забелязали или не са пожелали да забележат цялото това историческо богатство. Дано наистина сега успеят да го запазят и да го изложат, както подобава

   Изтриване
  2. До Рорик
   Старите автори са писали само за това, което ги интересува и твърде малко за положителните и достойни за възхищение неща при противниковите народи.

   Изтриване
 32. Проверих за авлоса. Бил е разпространен в предна Азия и чак в последствие е въведен в Гърция от Олимпос през 7 в. пр.н.е.

  Деси

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Значи пак нашите роднини фриги и троянци :)

   Изтриване
  2. Г-н Парасков,
   Благодаря ви за милите думи.
   Колкото за музиката, тя не е и не бива да бъде само за музикантите. Добре е да има повече хора, които ценят нашето културно наследство, в т.ч. и музикалното. Това е нашето истинско богатство.
   Да прав сте. Ако някой не е от Балканите няма как да усети нашата музика. Дори и да ползват нашите ритми във филмовата индустрия, музиката излиза съвсем различна. Липсва нашето самобитно звучене.
   Поздрави,
   Деси

   Изтриване
 33. ирена янчева5 август 2018 г., 16:06

  Към уважаеми анонимен от 31 юли, 2018, 20: 18 часа

  Погледнете например този артефакт: "Медалион от полилей в Марковия манастир с надпис „В Христа Бога благоверен крал Вълкашин“, Национален исторически музей, София.

  ОтговорИзтриване
 34. ирена янчева5 август 2018 г., 16:38

  Отпратка към "Анонимен 31 юли 2018 г., 21:14 ч." - Относно "Веда Словена" (която вие посочвате) вижте сравнителните съпоставки и примерните анализи за връзките с тракийската култура, които предоставя проф Ал Фол в своето издание "Тракийският Дионис. Книга трета: Назоваване и вяра", С., 2002 г., с. 136 и др.

  ОтговорИзтриване
 35. Г-н Серафимов, имате ли някакво обяснение защо древните богове са били изобразявани като получовеци полуживотни? Наистина ли така са изглеждали и защо? И още повече, защо са им подавали почит? Какво са могли и какво са правели, за да я получат?

  Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Определени животни като кучето, лъвът, бикът и др. притежават сила и бързина, а това са важни качества на боеца превърнал се във водач на своята общност. Такива личности биват обожествени и при изобразяването им са представяни с вълча, бича и т.н. глава.

   Изтриване
 36. 1. В България, след археологически проучвания, са разкрити останки от християнски църкви 3 века преди 865г. - официалната дата на покръстването.
  2. За християнското богослужение, във всяка черква е необходимо да има Свети Книги по които да се извършва службата. Книгите са правени от пергамент – специално обработена фина кожа от чифтокопитно домашно животно. За обширната, по това време, територия на България са били необходими над 10 000 комплекта Християнски книги. За да се изготвят са нужни няколко милиона животни. По това време няма сведения за такива масови „хекатомби”.
  3. В сведенията се посочва, че Българската Църква по времето на архонт Михаил-Борис става самостоятелна, за този акт е необходимо Църквата ни да е съществувала дълги години преди да бъде призната за автокефална.
  4. Колкото е вярно, че Българската държава е основана през 681г., толкова е вярно и че сме приели християнството през 863-865 г.
  5. Наглата фалшификация на Българската История е много добре стъкмена и споена.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, фалшификацията е добре обмислена и е изпълнена с ориенталски фанатизъм.

   Изтриване
 37. Твой последовател съм, но ще ми позволиш да ти отправя един другарски съвет, шегаджийски: Няма как да рехабилитираш Ганчо Ценов, за съжаление, по скоро трябва да го реабилитираме! Инак съм напълно съгласен с твоите виждания.Между прочем до тези изводи стигнах и сам много преди да започна да чета това, което пишеш.Ти просто ми даде и документалното потвърждение на тези мои провиждания. Желая ти успех. Димитър.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитре, Ценов вече е рехабилитиран, а позорът над последователите на Златарски само ще расте.

   Изтриване
  2. Прав си. Иска ми се, като за начало ако може това име да бъде премахнато, като патронно на софийско училище.Да поставиш името на един очевиден национален предател е срамно! Поведението на слепите му последователи все още е загадка за мен.Трябва да си краен фанатик, за твърдиш разни работи, за които нямаш доказателства. Димитър.

   Изтриване
  3. Димитре, аз също не мога да разбера поведението на поддръжниците на виждането, че старите българи са пришълци на Балканите. Как не ги гризе съвестта, как ли спят нощем?

   Изтриване