8.07.2018 г.

АРИЙСКИТЕ ИМЕНА НА ТРАКИЙСКИТЕ ПЛЕМЕНАМного хора смятат, че в науката всичко е точно и не подлежи на промяна. Това разбира се не е така. Както в историята, така и в лингвистиката много неща биват отхвърлени след пояата на нова и променяща фактите информация. През XIX век, Бартолд Георг Нибур – изследовател от датско-немски произход, обявява скитите за монголски народ. В началото на XX век, езиковеди като Макс Фасмер поддържат теорията за иранския произход на скитите, но подобно на Нибур – без солидна подкрепа на виждането си.

По същото време, български учени като Георги Баласчев, Ганчо Ценов и др. изнасят убедителни доказателства за това, че скитите принадлежат на тракийското семейство. Позовавайки се на сведения на Страбон, че скити означава скитащи, Ценов предлага обяснение на древното народностно име със стблг. скытати сѧ.Уви, чуждото лоби у нас е доста силно и ценната информация остава в сянка за дълго време.

Залитания има и по отношение на характера на езика на дедите ни траките. Немалко време се е смятало, че речта на Орфей е била иранска. Това не е шега, става дума за царствала известно време заблуда на учените занимаващи се с лингвистика през XIX век. Благодарение на немският филололг Август Фик, научната общност разбира, че тракийският не е ирански, а особен, отделен индоевропейски език.

Ако навремето, вместо безкритично да се приемат теориите на търсещите свои интереси чужденци,  бе обърнато повече внимание на доказателствата на Ценов и Баласчев по отношение на това, че траки и скити делят един произход, то би станало ясно защо първоначално и тракийския, и скитския са определени като ирански езици.В случай, че бе разгледана ролята на дедите ни в оформянето на езиците и културата на индийци и иранци, всеки би разбрал, че приликите между тракийски, скитски и ирански, индийски се дължат на това, че в дълбока древност дедите ни са повлияли значително народите на Средна Азия.

Учените разполагат с голям брой извори, в които се упоменава походът на Дионис в Индия, а и ролята на мидийците, които се явяват основоположници на иранската държавна организация. Добре известно е и сведението на Стефан Византийски, че Ария е най-древното име на Тракия.Всеки историк би трябвало да знае, че според Херодот най-старото име на мидийците е арийци – Her.VII.62. Същите тези арийци-мидийци са дефинирани като предци на сарматите от Плиний Стари- Plin.VI.19, а пък по-късно, Прокопий Цезарийски пише, че сарматите спадат към семейството на гетите- Proc.BG, III.ii.2-3.

Нещата са от ясни по-ясни, но не отърват на официалните теории, които пък са градени не за да представят истината, създадени са не въз основа на факти, а на съчинения целящи да задоволят определени политически амбиции. Поради тази причина, доста важни, а и интересни неща не са представени на широката публика.

Като пример могат да бъдат посочени арийските имена на определени тракийски племена. Астите са споменати и от Стефан Византийски -St.Byz. с.137. Името им притежава значение заселени, хора установени на едно място. Вл. Георгиев предлага етимология граждани, местни жители като сравнява с гръцката (пеласгийска) дума άστοι-граждани...-Траките и техния език, с. 67. Арийската успоредица на асти е думата asta-дом, обиталище. С подобна постройка е галското племенно име atrebati, то се обяснява с atrebo-жилище, дом, селище.

За дедите ни наречени брени, Breni, Βρέναι, се знае, че обитават поречието на река Хеброс (Марица) съседи са на корпилите и бесите -Strabo 7.fr.47(48). Вл.Георгиев свързва името на брените с алб. brî, brîni-рог, еленови рога и дава тълкуване елени, рогачи – Георгиев, Траките...с. 70. Навярно на Георгиев не е известна българската диалектна дума бранчо-елен (в приказката за Еленчо-Бранчо, Парчевич, Секирово, Раковски, Пловдивска област). Обяснение получаваме и с българската дума брана-земеделски уред с шипове. Най-ранните брани са се правели разбира се от еленови рога. Археолозите знаят това прекрасно. Името на брените се обясянва с арийския глагол bhrinati-наранявам.

Твърде малко хора са чували за траките вени -Beni – за тях пише Плиний Стари, но не дава подробности за тях- Pliny IV.xi-40. Името на това племе показва връзка със споменатият от Стефан Византийски тракийски град Βέννα - St.Byz. с.162. Вени прижежава значение търговци, обяснение можем да получим със стблг. венити-продавам. На арийски, vani означава цена, стойност.Името на весите, които повечето от нас познават като беси също е свързано с понятие за дом, селище. Веси се обяснява със стблг. вьсъ-село, селище, а и с арийската дума vişa-дом, селище.

Названието на дарданите може лесно да се обясни със санскр. drdha-силен, здрав, могъщ, масивен. Тази дума е сродна на санскр. dharati-държа, здрав съм, която път от своя страна съответва на стблг. дрьжати-държа, владея, държа във властта си. Коренът на  етнонима е дард, а наставката -ани съотвества на идентичната българска наставка -ани, която бива използвана при образуване на местни имена като добруджани, родопчани и т.н.  

Предците ни наречени гарески/Garresci са обитатели на намиращият се в Южна Тракия град Гарескoc. Плиний разполага тези хора в земите между Родопите, Орбел (Беласица) и Скопиус (наречена още Скомиус, навярно част от Стара Планина, Витоша) - Pliny IV.35. Страбон разказва как македонският владетел Касандър създава град Тесалоника (Солун, наречен по името на съпругата му Тесалоникея – дъщеря на Филип II) заселвайки го с хора от други места, едно, от които е Гарескос -Strabo 7, fr.21.

Ясно е, че името на гареските идва от топонима Гарескос, чието значение е горист, планински. Коренът гар отговаря на стблг. гора-планина, сродна е и арийската дума giri, (Avest gairi)  гора, планина.


За нашата история са важни гетите, които римляни и гърци наричат Getae, Γέται. Тези хора са споменати за първи път от Херодот. Бащата на историята твърди, че те вярват в безсмъртието си и ги нарича най-храбрите, но същевременно и най-миролюбивите от всички траки- Her.4.93. Името гети е обяснимо с арийския глагол gayati-прославям с песен. Българските съотвествия са гѫдети, гѫсти.

Траките кикони, Cicones, Κίκονης са добре известни. Херодот ги разполага в Южна Тракия като съседи на едони и бистони. По време на Троянската Война те са на страната на Троя, а техен водач/цар е Евфем – Ом.Ил.2.845-850.  Името кикони може да се обясни с българската дума кика-кичур коса. В това има логика защото определени тракийски бойци като мизите и абантите са описани като хора, които бръснат косата си на темето, а в задната част на главата я оставят да расте свободно. Арийското сътвествие на кика е kaca, kaka paksa.

Меди, Medi, Maedi- силно тракийско племе обитаващо поречието на река Струма- Strabo VII, fr. 36, съседи са на дентелетите Pliny IV.40.  От средите на медите произлиза Спартак, чийто бунт разтърсва Рим до основи. Името меди се обяснява с българската дума мед, като значението е – хора със светли коси, хора имащи коса с цвят на мед. Съотвествие на българската дума мед е арийската madhu-мед.

Одоманти притежава значение – хора живеещи в земи богати на вода. Одо отговаря на думата вода, имащa диалектни форми уда, ода, които пък отговарят на арийската дума uda вода. Мант е частица изразяваща притежание, тя е идентична на арийската mat, mant. Avimat, avimant означава имащ овце, богат на овце. Частицата мат, мант е древна форма на стблг. имати-имам. Със същата постройка са и имената на древните герои Ифидамант, Радамант, Атамант.  

Пеони, Παίονες могъщо и многолюдно тракийско племе обитаващо земи в съседство с Македония, като граница е река Аксиос (Вардар) – Pliny IV.x-35. Тези хора населяват също поречието на Струма - Her. 5.13. Името им означава пазещи, закрилници, господари, обяснява се с арийските думи  pa-пазя, pana-пазене, закриляне.

Приянти, Priantae- Плиний Стари разполага тези хора по долното течение на Марица. Pliny IV.xi-41. Името приянти може да се обясни със санскр. priya-обичан, желан, свой, приятен и със стблг. приентъ-приятен, желан. Подобна етимология е дадена от Л.Гиндин предлагащ i.e. pr-aimer-обичам → “Freunde”-приятелиGindin, z.32.


Виждате ли как подробностите променят нещата? Разбира те ли защо определени специалисти са прескочили важните трако-арийски успоредици? В случай, че знаехме за тях, а и ни беше известено за влиянието на Дионис в Индия, нямаше да се чудим защо Плиний говори за кикони в близост до Индия, за едони в близост до партите, а и за траки сарапари край Бактрия. Тези неща обаче са премълчани.Щяхме ли да се питаме защо староиранският показва голяма близост с нашия език, ако знаехме, че дошлите от Балканите мидийци (навярно клон на медите на Спартак) са положили основите на персийската държавност? Истината не е сложна, но е укрита добре с премълчаване, или игнориране на важни сведения.

По този начин са създадени парадокси, на които след време ученици и студенти ще се дивят. Каруцата е впрегната пред коня, учителите са изкарани ученици, като по-този начин е ощетена не само истината, но и паметта на нашите деди.

На чуждопоклонничеството трябва да дойде край. Трябва за дойде край и на прекомерната скромност и предпазливост, и вместо това, трябва да изискаме своето. Историята не е медал, с който да се кичим и гордеем, тя е наследство, напоена е с примери, които трябва да следваме. Направим ли го, ще получим съдбата, която заслужаваме защото сами ще я изковем.

82 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Анонимен8 юли 2018 г., 17:11

  Серафимкаааа, Арияна е в Азия бе моето момче :)

  ОтговорИзтриване
 3. Да, област Ариана има и в Азия, но има и няколко подробности.

  1. Като арии са обявени мидийците, които са от същия произход като гетите.
  2. Като най-старо име на Тракия е обявено името Ария.
  3. Най-рано арийските богове Митра, Варуна, Индра, се споменават не в Иран и Индия, а в обитаваната от траки Мала Азия.
  4. Керамиката на Андроновската култура, която бива приписвана на арийците, има прототип сред керамиката от културата Бреница и др. места от България.
  5. Разполагаме с предостатъчно исторически извори за тракийско влияние в Средна Азия.

  Всеки разумен човек може да си направи изводите сам.

  ОтговорИзтриване
 4. Анонимен8 юли 2018 г., 17:39

  Xa, aмчи то германи може да се съпостави на санскритското гарма топлина и това да се ползва като доказателство, че германите са арийци, каквито ги изкара Адолф Шекелгрубер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен8 юли 2018 г., 21:41

   Казват някои хора, че лингвистиката е стъкмистика господин спароток, но това прави вашите произведения стъкмистика също. Не се заяждам, само уточнявам фактите напълно безпристрастно.

   Изтриване
  2. Това, че лингвистиката е стъкмистика не е факт, а лично мнение и то на човек, който не е познат с тази наука.

   По принцип всичко може да се манипулира - исторически извори, археологически находки (датировка и характер), антропологичен тип (нали си спомняте, че как ни лъгаха, че старите българи били с монголоидни черти).

   Точно поради това, че всичко може да бъде манипулирано, трябва да се подходи критично към всяка информация, независимо от коя област идва и кой я представя.

   Изтриване
  3. Анонимен8 юли 2018 г., 22:13

   И къде се изразяват монголоидните черти в антропологията г-н Серафимов? Това е 4-тия ми опит за въпрос и не прави добро впечатление да цензурирате неудобните въпроси. Вие по коя наука сте специалист, че трудно ги запомням вече?

   Изтриване
  4. Анонимен8 юли 2018 г., 23:24

   Личи ви, че трудно запомняте годпожо :) Къде аджеба Павел твърди, че старите българи имат монголоидни черти? А пък иначе казионните учени обичат да говорят за монголоидни белези при старите българи, за сверка: Йордан Йорданов. Антропология на древните българи. София. 2008. с.106.

   Изтриване
  5. Аз също се чудя къде госпожата е видяла такова мое твърдение, но ето, има и други заблуди - бил съм цензурирал три предишни въпроса :) Чудят се троловете каква нова тактика да измислят, но нещо не им се отдава :)

   Изтриване
 5. И Вие не обръщате внимание на подробностите. Санскр. gharma,ghrna отговаря на нем. warm-горещ, а и на блг. горя, горене, като няма нищо общо с етнонима германи, който всъщност е екзоним. Това е име, което е дадено от римляните, Страбон обяснява, че то означава -истински, т.е. неповлияни от римляните.

  Старите германи не са били конен народ като дедите ни траките. Също така, не лъкът, а копието е основното оръжие на старите германи, докато арийци и траки са майстори на лъка, наречени са дори конни стрелци.

  Съвпадения в определени думи винаги могат да се намерят, но е хубаво човек да вникне и в подробностите.

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен8 юли 2018 г., 19:00

  Всички индоевропейски езици имат общи думи г-н Серафимов, тракийският не прави изключение, макар да спада към мъртвите езици. Вие се опитвате да творите в патриотичен дух, но ми се струва, че е късно, подобно на траките, българите вече са загубили своята идентичност и от горд народ са се превърнали в надрусани чалгари, на които не им дреме кой ги управлява.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен8 юли 2018 г., 19:27

   Господин анонимен от 8 юли 19:00

   Вие май ни бъркате с германците, които целенасочено ги смесват с всякаква измет, за да ги заличат като нация. Ако правителството не ви допада, имате право на избор.

   Изтриване
  2. Нека индоевропейските езици имат много общи думи. Тук е важно друго - само на траките се дава водеща роля в създаването на културата на населението на Средна Азия.

   Замислете се - не е ли най-логично създаването на индоевропейските езици да са създадени от една, или няколко групи хора, които са стояли на доста по-високо ниво на развитие от останалите европейци, а и на по-високо ниво на развитие от това на народите на Азия.

   Точно така - чрез покоряване и културно влияние, римляните създават романската група езици. Щом е доказано, че римляните могат, то защо дедите ни да не са могли да направят нещо подобно, но много, много по-рано?

   Изтриване
  3. Тракийският език не е изчезнал, той е основата на това, което днес наричаме славянски езици.
   https://www.youtube.com/watch?v=c75E-YdE7Mg&t=915s

   http://andorey.blog.bg/history/2017/11/30/trakiiskite-glosi-starobylgarski-dumi-zapisani-s-grycki-bukv.1580449

   Изтриване
  4. Ако народът не е изчезнал, както се вижда от антропологически и генетични проучвания, как и защо да се губи езика? Може ли седем века траките да пазят ревниво речта и културата си, а после изведнъж да ги забравят?
   :)

   Изтриване
 7. Анонимен8 юли 2018 г., 19:29

  Траките са наречени колесничари, НО в Тракия не са открити колесници от времето на арийците, а това ще рече че траките са се научили да се бият с колесници малко преди Омир, това ги прави неподходящи кандидати за арийците, които пишат Ведите. Помислете върху този въпрос, но помислете добре и дайте отговор на себе си с какво се занимавате, дали е наука, или белетристика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът дали у нас на намерени колесници от Бронзовата епоха, оставям отворен. Добре известно е, че през XIII век пр. Христа, живеещите в Мала Азия мизи и дардани, са съюзници на хетите във войната против Египет. Хетските съюзници са изобразени като бойци-колесничари, а някои водачи на колесници са с бръсната глава и кика.

   В Мала Азия, там където живеят мизите и дарданите са споменати за първи път арийските богове Митра, Варуна, Индра, а и Насатия (ако не се лъжа).

   Изтриване
  2. Най-старият глинен модел на колело, е намерен тук по нашите земи, край село Биково, датиран е 5 хилядолетие пр.н.е.

   Изтриване
  3. Да, това не е никак за подценяване, ако тук е изобретено колелото, това означава и, че първата каруца е създадена в нашите земи. Лошото е, че при нас климатът е сравнително влажен в сравнение с Египет и Месопотамия, на наша територия, дървото от леките колесници просто няма как да се запази в продължение на около 4000-3500 години.

   Изтриване
  4. Аз пък се замислих защо само в името на нашата страна фигурира от много векове думичката ... АРИЯ? И защо това име се запазило през вековете и никога не е променяно? А защо пък на Тракия най-старото име е Ария или Перке- Ария,както свидетелствува Стефан Византийски живял VІ в. сл. Хр? И за скитите ясно е казал : Скюти етнос тракон ,няма как да не е така, разбираме си взаимно езиците и в днешни времена. Роднини са ти тези на които разбираш(дори и частично) езика,така и преди и сега

   Изтриване
  5. Ако два народа принедлежат на една раса, спадат към един, или близки антропологични типове, а и говорят сродни езици, то със сигурност въпросните хора са роднини.

   Изтриване
  6. Ария си го има и в името на днешна Унгария, но там никога не е имало траки. Спаро може да си трънка глупостите, добре, че все повече хора прогледнаха, че е само фантазьор.

   Изтриване
  7. Иска се мъъънично мислене :) Немците и австрийците наричат Унгария Ungarn, самите унгарци ползват името Magyarország, Hungaria идва от етнонима уногури. Уногурите са тракийските родинини наречени царски скити, а и самото име се обяснява с трак. уни-благороден, агурос-младеж, мъж :)

   Изтриване
  8. Точно така, няма противоречие в имената, доколкото немците и австрийците наричат Унгария по името на племето под чиято власт са били маджарите. Естествено е , че и маджарите се стремят да "забравят" за този период от историята си.

   Изтриване
 8. Анонимен8 юли 2018 г., 19:59

  Драги Павле, благодаря ти за поредната просветителна статия! Ако се случи някъде да повториш нещо, това е позитивно, за да го затвърдим в себе си, отколкото да липсват нови твои изяви.
  Ето, отново споменаваш гетите. Когато изясняваш името им с gayati и българското „гъдети“, случайно се сетих, че „прославянето“ с гъдулка в народните приказки се изразява с думите „гуди-гуди“. Всичко това може да звучи малко наивно, но абсолютно има логика в него, както и всичко останало в твоите виждания!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно „гуди-гуди“ обяснява еволюцията на гети в готи, гути. Георги Сотиров смята, че името на старите гети, наречени още готи е запазено при гуцулите в Украйна. Действително, при тези хора се срещат редките за Източна Европа хаплогрупи EV-13 и J2, а това, както и езика им, показва, че са наши близки роднини.

   Изтриване
 9. Анонимен9 юли 2018 г., 0:11

  Българският език е на основата на старобългарския,които е тракийски език и никога не са изчезвали тук и другаде основните тракийски наречия,а само са се опростявали,ставали са по-комуникативни и се развивали В това отношение Вл.Георгиев не достига до истината,а може да се гадае дали за да се пази от атаки през времето на комунизма,дали е доброволно или е самозаблуда.Още Обермюлер през 1872 записва,че траките са т.н.вече по негово време,а щом е така,всички езици са тракийски наречия,сходни са...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Обермюлер смята, че древните народи траки, скити, агатирзи не са изчезвали изобщо, а техни потомци са народите от славянската езикова група. Обермюлер е прав, но е трябвало да включи и венетите, които реално са заемали най-голямата територия.

   Изтриване
 10. Анонимен9 юли 2018 г., 4:12

  Дори всичко това да е вярно, какво от това? Наистина ли си мислите че германци и англичани като чуят тия приказки ще ни признаят за по-умни и по-кадърни, ще ни се поклонят и ще ни оставят да управляваме за благото на народа?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен9 юли 2018 г., 12:19

   Наивно е да се мисли, че пътят, по който върви този свят, ще го изведе на нещо добро. Часовете са му преброени! Но само по себе си е достойно човек да се конфронтира с лъжите, и хората и народите, които вършат това заслужават уважение и признателност! Не всичко в живота се свежда до паницата с лещата!

   Изтриване
  2. Анонимен9 юли 2018 г., 15:00

   Не става въпрос за тях, а за нас.
   Цялото признание на света няма да ти е от полза ако сам не признаваш себе си. Борбата в българия е вътрешна, не се борим със света а със себе си.Когато това приключи нещата ще си дойдат на мястото.
   От там нататък, всеки да вярва в каквото си иска, но истината е най-важна защото е твърдата почва върху която се строи най-здраво.

   Изтриване
  3. Правилно, става дума за нас! Няма смисъл да чакаме някой да ни признава, важното е ние да знаем какви сме и да работим в свой интерес.

   Изтриване
  4. Анонимен9 юли 2018 г., 20:04

   Също съм склонен да кажа: „правилно“! Но нали знаете, и за отделния човек е най-трудно да се пребори със самия себе си. А как да се преборим със завещаната ни от нашите деди-траките склонност към несъгласие едни с други?! И така – нека първо превъзпитаме себе си и тогава да търсим чужди кусури за нашите неудачи. Мисля, че Г-н Серафимов върши добра работа и в тая насока!

   Изтриване
 11. По повод на учените от края на 18 и 19 век, от австроунгарската историческа школа бих цитирал Никола Владикин, който отбелязва че тези хора просто не ни познават, не познават и нашата история. С известна ирония, в уводът към "Зачатките на българската история" той ги нарича оракулите от Виена и казва, че те знаят за нас толкова, колкото ние знаем за патагонците. Оттам и причината да ни обявят за тюрки, татари, фини, иранци и т.н. - http://andorey.blog.bg/history/2017/07/10/zachatkite-na-bylgarskata-istoriia.1556079

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А задавал ли си си въпроса - откъде се взе необикновено големия интерес на чуждите учени към българската история, защо не ни оставиха сами да си проучим документите, сами да си направим и изводите?

   Изтриване
  2. Анонимен9 юли 2018 г., 20:11

   Е, тук без съмнение отново играе роля дългата ръка на „голямата блудница“, която никога няма да се откаже от своите конспирации, докато не бъде отказана насила.

   Изтриване
 12. ирена янчева9 юли 2018 г., 14:34

  Здравейте ! Относно липсващите тракийски колесници бих искала да предоставя два интересни материала за археологически находки по нашите земи: 1) Изложба "Спасените тракийски колесници" - Поморие, 2006 - www.burgaslargo.com/displaynewsbg/9769
  2) Николета Топалова, 2005 (репортаж за музея в Нова Загора, в-к "Сега")

  Снимка: БТА
  "Над 200 тракийски колесници излага Историческият музей в Нова Загора. Изложбата под наслов "Спасените тракийски колесници" се открива утре в залата на галерия "Руси Карабиберов". Редом с колесниците ще бъдат показани и уникалните атрибути към тях. Изложени са богати украси на двуколки, четириколки и на колесници с кръгло и подвижно окачване. Най-интересните експонати са свързани с широко разпространения траурен тракийски обред за погребване на владетелите им с конете и колесниците. Траките вярвали, че те ще им служат и в отвъдния живот. Показани са и компютърни възстановки на тракийски колесници, направени от археолозите на музея.

  При разкопки в района на Нова Загора и Югоизточна България са открити общо 15 тракийски колесници, но музеят няма средства да реставрира по-голямата част от тях. Целта на изложбата е да привлече вниманието към безценните антики и да даде отпор на иманярските набези, които все повече се увеличават."

  Поздрави !


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази изложба я посетих и то няколко пъти. Имаше изложени колесници, но не 200, дори не и 20. Предполагам, че са имали предвид, че в депото на музея се съхраняват останки от 200 колесници.

   Изтриване
 13. Анонимен9 юли 2018 г., 16:11

  Правото е на страната на по-силния, какво е истина, определя по-силния, другото е бошлаф работа Павеле. Ценов не успя, Сотиров не успя, Чилингиров запали някаква искра, но без участието на медиите и политиката няма да успееш да наложил нищо, а я се замисли кой притежава медиите и на кого се отчитат нашите политици?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Винаги е било така, но упоритите и прогресивните хора винаги са намирали някакъв начин да въведат промяна. Няма да е лесно защото наистина сме стиснати за гърлото и то от тези, които нямат сметка от истината, но пък и светът се променя...

   Изтриване
  2. Анонимен9 юли 2018 г., 20:26

   „Затова ли се донася светилото, за да го сложат под шиника или под леглото? Не за това ли, за да го поставят на светилника? ЗАЩОТО НЯМА НЕЩО ТАЙНО, КОЕТО ДА НЕ СЕ ЯВИ; НИТО Е ИМАЛО НЕЩО СПОТАеНО, ОСВЕН ДА ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ. Ако има някой уши да слуша, нека слуша.“ Марко 4:21-23

   Изтриване
 14. Анонимен9 юли 2018 г., 19:23

  То има и други, поне си признаха, че римската краде от така наречената от римляните етруска цивилизация, те пък се наричали расени, нещо като расселени, нещо като елини.. и уж имало 50 тома писани за тях, обаче изгубени, то какво ли е имало вътре, сигурно не рисувани красиви расенки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Етруските наричан себе си расна, расена, като това име бива свързано от Вл. Георгиев с името на цар Резос, а и санскр. rajan-цар.

   Смятам, че етруските са смесица от народ говорещ неиндоевропейски език и стари балканци, които са отговорни за присъствието на индоевропейски думи в етруския.

   Изтриване
 15. Анонимен9 юли 2018 г., 22:05

  Имам два въпроса, които възникнаха по време на четенето на Вашата публикация.
  Единият е свързан с "Ясно е, че името на гареските идва от топонима Гарескос, чието значение е горист, планински. Коренът гар отговаря на стблг. гора-планина, сродна е и арийската дума giri, (Avest gairi) –гора, планина." Ако коренът гар отговаря на стблг. гора-планина, то названието "болгари", може ли да се тълкува като много гористи или много планински, от представката бол, означаваща много?
  Вторият е свързан с Дионис. "Учените разполагат с голям брой извори, в които се упоменава походът на Дионис в Индия...…"Тракийски ли е произходът на Дионис, след като майка му е Земела, дъщеря на финикиеца Кадъм и Хармония. Според легендите баща му е Зевс.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Задаващият въпрос за името българи и за Дионис, уж е интелигентен човек, а се прави на галфон... Необяснимо защо.
   Богинята Семела се смята за трако-фригийска богиня, майка на Дионис (Бакх), персонификация на земята и земните недра. Там синът й временно почива и отново се появява.
   Името Семела (Семеле) се свързва почти без изключение от учените с фригийското Zemelo - "майка-земя". То съответства и на староб. Землia, лит. и латв. Zeme, руското Земля и т.н. Така виждаме че една от най-сакралните думи - Земя (Земля) за всеки един народ, е записана по същия начин, разбира се минала през старогръцка транскрибция, още във вековете преди новата ера - Семела - Земела - Земля.

   http://andorey.blog.bg/history/2018/03/10/imenata-na-trakiiskite-bogove.1598119

   Изтриване
  2. До Анонимен9 юли 2018 г., 22:05 ч.

   Едни от най-старите регистрирани варианти на народностното ни име са бльгари, блъгари. Лично аз свързам името на народа ни с етнонима флегии/бльгии, е и епитета блегур, използван за Арес и Зевс.

   В случай, че Дионис бе семитско божество, то и името му щеше да е семитско. Кадъм не е семит, нека не забравяме, че пеласгите почитат хтоническото божество Кадмилос.

   Изтриване
  3. До Блогът на д-р Иванов10 юли 2018 г., 15:26 ч.. Д-р Иванов, не зная какъв доктор сте, хуманитарен доктор, ветеринар или доктор на някоя наука. Не разбирам какво означава "българската" дума галфон? Значи, според Вас, боговете не са въображаеми герои, а реално съществуващи личности! Но това са боговете на "аркадийските овчари". Ако сте хуманитарен лекар, отлично сте запознат с генетиката. Няма как кравата да роди кон. След като башата на Земела е финикиеца, семит Кадъм, то каква е дъщеря му? И тук виждаме нещо като връзка с християнството, т.е триединството "отец, син и светия дух", бащта на Дионис е Зевс! И не само това, след като майка му Земела умира още докато Дионис е в утробата и, Зевс взима ембриона, зашива го в крака си и го износва до раждането му! Траките едва ли са имали познания за ин витро, но семитите, създадени от шумерите са имали някакви спомени, поне за 7 богини на раждането, износващи "ада му", хибридното същество създадено от шумерите, което се оказва и фертилно. И не се ли объркваме от толкова много богове на траките, първо олимпийските богове, после Перун, Сварог и Джерман, за са стигнем днес до Йешуа. Обяснете го с думи прости като за галфон. Можете ли да дадете еднозначен отговор за произхода на народностното име българи. Така ли се е изговаряло и в древността. Всичко е предположение. Но тове не се отнася само до нашия народ. Аз за себе си нямам отговори, но Вие с високата научна степен, явно имате и всичко Ви е ясно. Не се съмнявате в нищо.

   Изтриване
  4. А вие защо вярвате едно към едно на всичко записано в древногръцката митология. Доста объркана на моменти, както лесно може да се види. Името Земела - Земя - Земля е чисто славянско, както и на много други богове. Впрочем Дионис - Бакх, оттам идва и думата Бог. А за Диос - Теос - Дева (индийски) и т.н. има достатъчно информация. Което също означава Бог.
   За народностното име българи съм го казвал и преди - за мен идва от латински - http://andorey.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
   Доктор съм за такива като вас, които навсякъде виждате мистерии и заговор.

   Изтриване
  5. Вие ли сте автора на книгата Произход на Древните Българи, 2006? Това е много интересно четиво и за професионалисти, и за обикновени хора. Приемете моите комплименти в случай, че Вие сте написал книгата!

   Изтриване
  6. За Андрей Киряков- аз също искам да ви изкажа благодарност за хубавата книжка, която прочетох с жив интерес! Аз ви следях даже предаването и мога да ви кажа, че в град Пловдив имаше много фенове, но ми се струва, че има някаква пауза сега, която надявам се е временна.

   Изтриване
  7. Андрей е много способен изследовател, а книгата му действително е нещо забележително, това трябва да се отбележи, просто справедливостта го изисква. Надявам се скоро да започне отново с предаванията защото доста хора ме питат дали ще има нови епизоди.

   Да се надяваме, че четенията в Пловдив ще бъдат осъществени без проблем, след това заснетия материал може да бъде излъчен, за да достигне до повече хора.

   Изтриване
 16. Здравей г-н Серафимов,

  На първо място искам да Ви благодаря за чудесните статите и вдъхновението, което давате не само на мен, а на всички, които с удоволствие идваме тук за да се докоснем до нашата Българска история.
  Чести и почитания.

  Искам да попитам малко страничен въпрос, но отново свързан с нашето минало, но не е към темата на тази статия. Последните дни гледах доста лекции за Скитите. Техните погребални обичай, накити, съкровища и прочие доста напомнят на Българските.
  Миналата година бях в Преславския музей, където видях стилизации на кучета, елени, лъвове и прочие, които доста напомнят на откритите Скитски съкровища, а и не само, доста напомнят и на Тракийските съкровища. Както знаем Скития се е намирала там където е била Стара Велика България.

  Тук мисля логично - тъй като Скития изчезва от картата, по незнайна или знайна причина се появява Scythia Minor през 2-ри век. Която е на мястото, което всички знаем като Онгъла, или нашата стара Северна Добруджа, която днес се намира в Румъния.

  Към въпроса/сите.
  Каква е връзката на Траките със Скитите - роднини, братовчеди.. братя?
  От открити до този момент скелети е известно, че те споделят R1a ДНК, което се среща в 18% от Българите днес. Както показват и последните проучвания на Български ДНК-а направено не отдавна в Италия. Дали имаме някаква родниска връзка с тях?

  Не ме разбирайте погрешно, споделям вижданията, че Българите не са тюрки, ирани и прочие. Но към момента тракийската теория, или роднини на траките е по вероятната хипотеза от всички стари хипотези, клонящи към свят далечен от нашия.

  Продълажавайте все така да споделята по увлекателен и лесен за прочит начин нашата Българска история.

  Лека и спокойна вечер,
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Александров!

   Мисля, че този материал ще Ви даде достатъчно информация:
   ТАЙНАТА НА СКИТИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

   http://sparotok.blogspot.com/2014/05/blog-post_10.html

   Eвропейските скити са част от тракийския етнос, за скитите, които са се заселили в Средна Азия мога да кажа, че дълго време са пазили езика и традициите си, но бивайки малциство, са били асимилирани от азиатските народи.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Здравейте г-н Серафимов,

   Благодаря Ви за чудестната статия.
   Това отговаря на моите въпроси, а и потвърждава това, което мислех.

   Благодаря Ви!

   Поздрави!
   Милен Александров

   Изтриване
  3. Благодаря Ви за подкрепата г-н Александров!

   Изтриване
 17. Поздрави за чудесната статия! Искам да ви попитам проучвали ли сте календара на древните българи, за който се говори че е най древния и най-точния в света?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът с календара е сложен. Ако питате за този, в който се споменават особените термини шегор, вечем, твирем, алем и т.н., ще спомена, че няма официално признаване от ЮНЕСКО, това е слух.

   Друг е въпроса, че действително на наша територия е изобретен първият точен календар - НАЙ-ДРЕВНИЯТ TОЧЕН КАЛЕНДАР Е ТОЗИ ОТ ЗЕМИТЕ НИ

   http://sparotok.blogspot.com/2017/09/t.html

   Изтриване
 18. Укритите тайни от Библията, за които никой свещеник не говори

  Не искам да определям каква книга е Библията, но тя е различна от всички останали книги. Парадоксално, православни са ме осведомили, че на миряните не е позволено самостоятелно да контактуват с нея. Въпреки че „Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите“ (1. Коринтяни 1:27) – тя е послание преди всичко към обикновения човек, отколкото към фарисея. Звучи малко спаротоковско.
  Един пример. Защо в последната книга от Библията „Откровение“ в изброените 12 еврейски племена липсва племето на Дан, заменено не със син на Яков, а с внука му Манасий? И защо този по-голям внук на Яков от Йосиф е предпочетен, след като при благословяването на децата от дядото в първата книга „Битие“ 48гл., за по-малкия Ефрем, който получава по-голяма благословия, не остава място? Къде се губят Дан и Ефрем?
  При благословяването на внуците Йосиф упреква баща си, че е положил дясната си ръка на главата на по-малкия. Отговорът на Яков гласи: „Зная, синко, зная; и от него(Манасий) ще излезе народ; и той ще бъде велик, но по-малкият му брат(Ефрем) ще бъде по-велик от него и от потомството му „ЩЕ ПРОИЗЛЯЗАТ МНОЖЕСТВО НАРОДИ“. Ето защо името на Ефрем липсва сред еврейските племена в Откровението.
  Що се отнася до Дан може да се упомене само благословията на Яков: „Дан ще бъде ЗМИЯ на пътя...“(Битие 49:17) – единственото животно проклето от Бога.
  Ако се сетим за „Блудният син“ и за „по-доброто вино“ на сватбата в Кана Галилейска, можем ли да открием за какво става въпрос?

  ОтговорИзтриване
 19. Все повече хора по света а и не малко вече и у нас казват че историята на света трябва да се пренапише. Когато е писана историята в 18 -ти век , образно казано не ни е имало на картата на света . Днес обаче ще е престъпление нашите да си мълчат. Трябва да извадим всички забутани факти по мазета и тавани и да ги преразгледаме. Надеждата ми е в младите учени.Така ли няма поне един двама да се разровят в тъмницата??

  ОтговорИзтриване
 20. Ето и проф.Маразов.
  https://www.youtube.com/watch?v=sUqSDuSRrhE

  ОтговорИзтриване
 21. Ах ах , къде сте анонимници??
  Тук след 2:45 Професорът ви казва че Ситалк син на ТересПърви 460 г преди христа може да извади 150 хиляди войници. Че това не е ли държава бе хубавци ниедни , дет викаше баба ми.Не е ли Терес Първи и сина му Ситалк , Царе , бре?
  И на Професора ли не вярвате ,м??

  Мистерия е това нещо как без писменост тия са могли да организират държава със 150 хилядна армия??

  Освен да са си контактували чрез телепатия???.

  ОтговорИзтриване


 22. 1.Тук в началото картата на поселението на траките.
  https://www.youtube.com/watch?v=fwE9WjFF5Ag
  2,https://www.youtube.com/watch?v=sUqSDuSRrhE

  Това ви го казва Професор. Къде сте анонимници???

  И нещо по абстрактно.
  3.https://www.youtube.com/watch?v=4KOlsCLT5rY

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен12 юли 2018 г., 1:47

   По-полека байчо, ти защо си мислиш че говориш на трактористи. Маразов не е единствения професор в България. А това че даваш за пример точно това предаване показва по-скоро твоето ниво колко е ниско. Там например можеш да срещенш и други разни професори (без да искам да обиждам проф. Маразов) като Лъчезар Филипов например. Ти слушахс ли глупостите на Филипов със същото доверие?

   Изтриване
  2. А кое показва какво е „професорското“ ниво на останалите професори???

   Изтриване
  3. Те навремето и Ерих Фон Деникен подиграваха пък сега го цитират т.нар. учени. Ти ли определяш кой е по-професор? Кой може да каже кое предаване колко е ниско или високо. Та нали заради тези работи блядовете убиха Людмила Живкова.Колкото до г-н Филипов той цитира предимно Зекария Сичин а чрез вояджърите се видя, че всичко което Сичин и разчел в шумерските плочки и вярно. То от там е приписан и Библията ама хайде да спирам да не ти стане сложно.
   Поздрави на г-н Серафимов и да продължава все така. Ставаме все повече да знаете!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход.

   Изтриване
  4. Наистина ставаме много, вече не смогвам да отговарям на лични съобщения във Фейсбук :)

   Изтриване
  5. Павка, ти си гръбнакът на цялата работа! Дръж здраво генералната линия, а за отговорите – доколкото ти е възможно. Идеята не трябва да страда заради подробностите. Радостното е, че пожарът се разгаря! Дерзай!

   Изтриване
  6. Поредната лъжа Спаро. Как не смогваш като IP адресати е активен, а въпроси към теб липсват? Иска ти се, но не се получават желанията ти.

   Изтриване
  7. До Анонимен12 юли 2018 г., 15:49 ч.

   О чудо! Някои от нас наистина могат да определят когато някой "професор" почне да говори глупости. Трябва обаче минимум елемнтарно образование и поне малко логика. Много хора явно ги нямат.

   Изтриване
  8. До Анонимен13 юли 2018 г., 21:53 ч.

   МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРАТИШ КАКЪВ МИ Е IP АДРЕСА, ЧЕ ГО ЗАБРАВИХ :)

   Изтриване
  9. До Анонимен13 юли 2018 г., 18:32 ч.

   Пожарът наистина се разгаря, на някои хорица им пари здраво под петичките и наемат тролове, все едно това щ им помогне :)

   Изтриване
 23. Т за ариите .
  https://www.youtube.com/watch?v=ccv22iATROw
  О и да санскрит е росийски език. На 15:15 тук индийците броят на санскрит т.е на росийски език. .

  Ми дразни ме това че росияните си присвояват българския език и го наричат росийски .Присвояват си санскритския.
  Какво общо има московското княжество с по южната култура. Възможно ли е гетите за които тук се казва че са славени ,да са дошли от Север?? Московците не могат да разберат че Росия я е създал Запада. през Питер до Масква. . На колко години е държавата Росия???Какво общо има Сиберия с Московското княжество?
  Предпазлива съм и за това че ние сме "пъпа на цивилизацията" Но е факт че цивилизацията се създава чрез симбиозата между севера , юга, изтока и запада,И къде е пресечната тояка ???В Масква ли???Дето романовите затриват старите църкви и строежи които са били южняшки и създават росийската империя.

  ОтговорИзтриване
 24. Здравейте г-н Серафимов,

  Ето една страхотна лекция, която се надявам да Ви е полезна:
  https://www.youtube.com/watch?v=6CNqvL4FpSw&ab_channel=AsdeefeFasjeko

  Поздрави!
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная защо, два пъти опитах, но статията на този линк не излиза.

   Изтриване
  2. Ако живеете извън България, клипът може да не е достъпен за Вас. Поради определени причини, за някои видео клипове има ограничения. За мен няма проблем, видеото е 52 минути.

   Изтриване
  3. Благодаря за информацията, Г-н Серафимов!

   Изтриване
 25. Здравейте г-н Анонимен,

  Можете да опитате следния линк - https://www.youtube.com/watch?v=Ev7WrRZ7MGE&t=5s

  Или да потърсите в YouTube - Ancient History - Parthians, Phoenicians & Scythians Empires

  Хубав ден!
  Милен Александров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за любезното упътване, Г-н Александров! Сега стана. Приятна неделя!

   Изтриване