10.01.2019 г.

ПРОИЗХОДЪТ НА ВУЛФИЛА – СЪЗДАТЕЛЯТ НА “БИБЛИЯ ГЕТИКА”Понастоящем, в обществото ни има поддържници на две напълно различни теории засягащи произхода на народа ни. Една група хора вярват, че старите българи са дошли от Азия. Други смятат, че предците ни са местни хора, които римляни и гърци са наричали с името траки. Двата лагера не могат да постигнат консенсус относно характера на езика, културата, а и антропологичния тип на народа, от чиито среди произлизат князете Кроват, Аспарух, Тервел и др.

Няма съгласие и по друг въпрос - каква е етническата принадлежност на готите, които обитават региона на Никюп – старият Никополис ад Иструм и, за които през IV век, владиката им Вулфила (или по-точно Урфил както установява проф. Чилингиров) прави превод на библията.

Сънародниците ни заставащи на страната на казионните учени, заемат страната и на германската историческа школа, според чиито представители, обитаващите по време на Античността земите ни готи, са германи, а името на техният владика Урфил (Вулфила) означава вълче. За да се стигне до тези твърдения, са премълчани много важни факти, а други ценни сведения са чудовищно преиначени.


Вулфила проповядва на готите -Bischop Ulfilas explains the Gospels to the Goths - artwork: unknown; file: James Steakley - German history book

Реално няма никакви данни, които да позволят да се предположи, че Урфил (Вулфила) е говорил германски език. Няма също никакво доказателство, че речта на така наречените Gothi Minores – малки готи е била германска. Благодарение на Йордан знаем не само, че въпросните малки готи са потомци са споменатите от Херодот гети, но и, че по време на късната Античност (550-та година), те са огромен народ: “Erant si quidem et alii Gothi, qui dicuntur minores, populus inmensus.”Jord.267


Тъй като няма никакни сведения някой да е изтребил напълно този огромен народ в периода 550-та -680-та година, то ние българите имаме пълното право да приемем, че готите, за които е преведена библията през IV век, са станали част от българския народ. В такъв случай, тяхната истинска история, а и произхода на владиката им Урфил (Вулфила) са от интерес за нас.

Нека се абстрахираме и приемем за момент, че не знаем нищо за произхода на готите живели на Балканите. Ясно е едно обаче – тези хора са обитавали земите ни поне 800 години. Знаем, че бащата на роденият през II век Максимин Тракиец е гот, а за проповеди на готски език в църквите в Томи Добруджа споменава живелият през IX век Валафрид Страбон. Тези важни подобности са забелязани от Ганчо Ценов, проф. Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова и др.

За период от 800 години, германските топоними от традиционните земи на готите трябва да са хиляди, дори десетки хиляди. Уви, реалността показва, че няма нито един.

От II до IX век няма нито един автор, който да е регистрирал поне един германски топоним, или хидроним в земите на Gothi Minores – малките готи. Също така няма нито един артефакт, върху който да се виждат скандинавски руни. Няма намерена керамика, чиито прототип да е от земите на Скандинавия. Няма намерен меч, връх на копие, стрела, умбо на щит и т.н., чиито прототип да е от територията на Северна Европа.

От друга страна, голям брой стари автори пишат за това, че готи и гети, т.е. траки са едни и същи хора. За това свидетелстват Йордан, Изидор Севилски, Св. Йероним, Спартиан, Сервий, Филосторгий, Орозий Павел, Йоан Лидийски, Юлиан Апостат и др.

И забележете –  нито един летописец от времето на Античността не изказва твърдение, че готите са роднини на франки, алемани, свеви, сакси, хавки или други хора от групата на германските народи.

От изключително голяма важност е и факта, че готите са изобразявани като траки, това може да се види съвсем ясно от изображенията по саркофага на император Клавдий Готски.


Relief panel of the Great Ludovisi sarcophagus - Unknown   Jastrow (2006)

Изглежда, че повечето учени не са обърнали внимание на още една важна подробност, която срещаме в описанието на живота на Максимин Тракиец. В “Historia Augustae казано съвсем ясно, че Максимин чийто баща е гот е владеел латинския зле и се обръща към император Септимий Север на почти чист тракийски: “This youth, half barbarian and scarcely yet master of the Latin tongue, speaking almost pure Thracian…”- Hist. Aug. 2.5.


Запознавайки се с посочената тук информация, на всеки прогресивен и интелигентен човек ще стане ясно, че готите действително са тракийския народ гети, а не някакви дошли от Скандинавия германи. Вече са проведени няколко генетични проучвания на българския народ. За ярка разлика между населението на Северна и Южна България не може да се говори. Не може да се говори и за родство с който и да било германски народ. Какво да се добави повече?

Нека видим сега какво се знае и за Урфил (Вулфила). Той не е гот, по този въпрос спор не може да има, защото неговият съвременник и сънародник Филосторгий дава доста точни данни за живота на владиката на гетите наречени по-късно готи. И двамата духовници са родени в Кападокия (регион в Мала Азия, днешна Турция), като Урфил е по-възрастен от Филосторгий.


                                   Карта на Кападокия – автор Caliniuc https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Asia_Minor_in_the_Greco-Roman_period_-_general_map_-_regions_and_main_settlements.jpg

Последният разказва, че по време на императорите Валериан (250-260 г.) и Галиен (260-268 г.), живеещите на север от Истър Дунав скитски народи познати в миналото като гети, а после и като готи, нахлули във владяната от Рим територия, като някои дори се прехвърлили в Азия и нападнали Галия и Кападокия. Там те пленили много хора, част от които били духовни лица. После готите се завърнали в земите си вземайки със себе си 436 кападокийци, сред които били и родителите на Урфил:

He also says that Urphilas brought over as settlers to the Roman territory a large body of persons who had been driven out of their ancient abodes for the sake of their religion. These came from among the Scythians, north of the Ister, and were formerly called Getae, though now they are better known as Goths. And he asserts that this race of men were brought over to the faith of Christ in the following manner. While Valerian and Gallienus were administering the empire, a large multitude of Scythians, who lived north of the Ister, made an incursion into the Roman territory, and laid waste a great part of. Europe by their predatory excursions and afterwards having crossed over into Asia, invaded Cappadocia and Galatia. Here they took a large quantity of prisoners, among whom were not a few ecclesiastics; and they returned to their own country laden with spoils and booty. These pious captives, by their intercourse with the barbarians, brought over a great number of the latter to the true faith, and persuaded them to embrace the Christian religion in the place of heathen superstitions. Of the number of these 436 captives were the ancestors of Urphilas himself, who were of Cappadocian descent, deriving their origin from a village called Sadagolthina, near time city of Parnassus.” – Philost.II.5


Именно, благодарение на тези кападокийци, от които произлиза Урфил (Вулфила) в края на III век се започва християнизирането на гетите (готите) обитаващи земите на север от река Дунав.

Това обаче не става нито бързо, нито без конфликти. Филосторгий обяснява, че Урфил (Вулфила) е довел на римска територия гети (готи) защото в старите им земи, на север от Дунава, те са преследвани заради християнската си вяра: “He also says that Urphilas  brought over as settlers to the Roman territory a large body of persons who had been driven out of their ancient abodes for the sake of their religion.”Philost.II.5


Нека видим какво сме научили до този момент:

1.Истинското име на владиката на гетите наречени още готи е Урфил, доста по-късно, автори, които не са го познавали, са записали името му като Вулфила.

2.Урфил (Вулфила) е кападокиец и няма дори капка германска кръв във вените си.

3.Родителите на Урфил (Вулфила) са християни, те не са се отказали от вярата си и в никакъв случай не биха кръстили детето си с име, което принадлежи на чужд народ.

4.Речта на готите на Урфил (Вулфила) в никакъв случай не е била германска понеже няма никакви следи от германски език в топонимите и хидронимите в земите ни.

5.За езика говорен от Максимин - синът на гота Меч, се казва, че е тракийски.

Сега остава да установим три изключително важни неща:

 - що за народ са кападокийците?
 - какъв език са говорили?
-  защо гетите, които не търгуват с роби, рискуват измъкването си от територията на Римската Империя, с вземането на голям брой кападокийци със себе си?

Кападокия е голяма област, която без съмнение е обитавана от хора от различен произход. Някои от тях са наричани бели сирийци, навярно, за да бъдат отличени от друго население с по-тъмна пигментация на кожата. Според живелият по време на Античността Изидор Севилиски, кападокийците са потомци на библейския Мешех:

Meshech, from whom came the Cappadocians; hence to this day a city in their territory is called Mazaca.” https://sfponline.org/Uploads/2002/st%20isidore%20in%20english.pdf

В Историята на Спиридон Габовски също се твърди, че кападокийците произлизат от Мосох (Мешех), същия призход делят илирийците, мизите и останалите славянски народи: “Мосох, от сего каппадокы, мисены, iллирийцы, еще же всему славянкскому языку...  - История во кратце...с.7 

Въпреки, че Спиидон Габровски споменава за общия произход на кападокийци и мизи (наречени по-късно българи), думите на старите автори не бива да се приемат безкритично. За наше щастие, в ново време са се намерили специалисти, които да проучат неудобният за мнозина произход на кападокийците, от които произлиза Урфил.

Ценно сведение за кападокийците говорещи индоевропейски език (явно белите сирийци на Страбон), получаваме от Франк Томбли. Според този способен изследовател, кападокийският език е бил близко сроден на фригийския и ликаонския. – Trombley, c.120.

Всъщност, като имаме предвид, че по време на Античността Кападокия е обитавана от траките халиби и мосинойки, може ли изобщо да съществуват някакви съмнения относно произхода на кападокийците имащи по-светла кожа от тази на останалото население на страната?

Виждането, че речта кападокийците е тракийска, се потвърждава от успоредиците от тракийската и кападокийската ономастика. Родното място на Урфил е наречено Сада голтина – Phil.II.5. Друго кападокийско селище с подобно име е Сада кора, за него знаем от Страбон – ХIV.2.29.  В Тракия пък срещаме топонима Садаме, споменат е в Антониновия пътеводител. Присъстващият в тракийската и кападокийска реч елемент сада може да се обясни със стблг. садъ-градина. Същият елемент присъства и в името на българското село Садово. Всъщност това име е доста разпространено, село Садово има в Пловдивска, Варненска, Благоевградска и Бургаска област.

Кападокийският елемент - голтина може да се съпостави на тракийските топоними Голое и Галтис.Обяснение можем да получим със срблг. голоть-скреж, слана, замръзнало. Родното място на Урфил (Вулфила) Сада голтина притежава значение заскрежена градина.

Самото име на Кападокия има паралели в тракийската ономастика, а и е лесно обяснимо на български език. В своята Естествена История, римският автор споменава, че названието си Кападокия дължи на река Кападокс- Plin.H.N.VIII.iii.9. Частицата капа намираме в топоними като Капи стурия, Капи дава, Капора, а обяснението идва от стблг. каплѭ, капати-капя, падам на капки.

Важна подробност е и това, че на територията на България течат Капещица, Капачовец, Капешец, Капишец, Каплец, да не забравяме и притока на Вардар, а именно Капот.

Ако приемем, че готите са гети, а и, че кападокийците са траки, лесно ще обясним защо родителите на Урфил са отведени отвъд Дунава.

Дедите ни са били не само силни, но и своболюбиви хора, обичащи Родината и събратята си с цялата си душа и сърце. Римляните завладяват Южна Тракия през I век, а част от Северна Тракия през II век. Останалите на свобода наши деди живеещи на север от Дунава и Черно море, никога не се примиряват с присъствието на окупаторите.

Първото мащабно антиримско въстание е това от 168-170 година, то съвпада с нулевата година от “Именника на Българските Князе”. В средата на III век, дедите ни организират още един поход срещу римляните, като този път са атакувани не само римските легиони в Тракия, но и тези в Мала Азия, Кападокия, която също е обитавана от траки. Жертвите, които Рим дава са многобройни, а унижението е неописуемо.

Понеже бунтовниците са се страхували, че римляните ще изкарат яда си на тракийското население от Кападокия, те са взели със себе си голяма част от своите събратя. По същият начин, по-късно действа и княз Крум преселвайки хора от Южна Тракия на север от Стара Планина – не да ги зароби, или да ги заколи далеч от родните им места, а да ги спаси от гнева на римляните (византийците).

Ето как следвайки фактите можем лесно да обясним “странното” действие на готите, които се излагат на голям риск забавяйки оттеглянето си на север от Дунава понеже вземат със себе си много кападокийци, от чиито среди произлиза Урфил (Вулфила).

Bcъщност няма нищо странно, нелогично и фрапиращо, нали? Неслучайно ние българите притежаваме поговорка – Брат брата си не храни, ала си го брани. Макар да са живели в различни места, дедите ни са мислели едни за други и са се подкрепяли когато е било възможно и както е било възможно.Това им е помогнало не само да оцелеят по време на чуждото господство,но и с обединени сили да прогонят окупаторите от земята ни. 

Това е урок, който трябва да научим, а и да приложим на практика, ако не искаме историята на народа ни, започнала на Балканите преди хиляди години, да завърши през  XXI век.

120 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отново страхотна статия г-н Серафимов ! Ясни и неуспорими доказателства , за нашите предци от първите векове на новата ера . Виждам , че си започнал леко да встъпваш в темата за религията ,като доказателствена теза , за това , че траки и българи са един и същ народ . Бих се радвал да продължиш в хронологичен ред събитията от деянията на Урфила , като засегнеш темата за неговото убийство извършено от данайците, които имат за цел да изменят истинската вяра на българите с такава , която да служи като оръжие на данайците за завладяване на ИРИ. След няколко вселенски събора нашите апостоли удържат истинската си вяря , но чрез подлост данайците убиват Урфил , а след това не допускат нито един българин на вселенският събор , който окончателно признава политическата доктрина на данайците. Това е и причината да бъдат разрушени до основи над 600 раннохристиянски български храма , като най-големият и известният от тях е Юстиниана прима , за която разказахте в предишната ви публикация . Ако продължа хронологията ще стигна до деянието на княз Борис , който по политически причини налага чуждата изменена данайска вяра на българският народ . В отговор на това нашите деди основават Богомилството , което изповядва истинската вяра на народът ни , защитавана от сънародника им Урфил и неговите съмишленици(сънародници) , такава каквато са я получили от апостолите на Христос . Именно тази истинска религия е проповядвана в разрушените храмове , но нашите деди са знаели , че не е най-важен храмът а вярата . Затова и дълги години те пазят своята вяра , дори и без да могат да издигат огромни и многобройни храмове . Само , че когато се опитва да се смени вярата им нещата ескалират и се появяват защитниците на Урфил и всички трако-илирийци(българи) в лицето на Богомилите , които са едни истински учители за справедлив , добър и изпълнен с любов свят.

   Изтриване
  2. Правен е анализ на книгата,мога да ви кажа,че първо става дума за гети,а не за готи със сигурност,просто са сменили името на Вулфила с Урфил и "гети" с "готи".
   Книгата е фалшификат от късното средновековие.

   Изтриване
 2. Похвално е делото ти Павле, но ми се струва, че не виждаш шиника поставен върху тебе. Ти нямаш медия и спонсори а това са могъщи оръжия в борбата за налагане на нова теза. Твоите противници може да са врагове на България, но те имат изяви в медиите а и щедри спонсори. Ами останалото е въпрос на аритметика, парицата е царица моето момче, бориш се с вятърни мелници и нямаш дори малък шанс за победа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правен е анализ на тази книга,тя е фалшификат от късното Средновековие,отделно че и изобщо не се говори за готи в нея,а за гети.

   Изтриване
  2. Към „Хм“ : Къде е правен „анализа“, от кого и как е правен (извършен, осъществен) „анализа“ (на какво е базиран), къде и как можем да прочетем какво пише в „анализа“. Така вметната с пренебрежение фразата, от висотата на голям ерудит (който трябва да остане инкогнито), може да се разбере единствено, като опит за имплантиране на емоционален негативизъм по отношение на статията, без никаква факто логическа обосновка. Към „Спараток“ : Моля Ви, ако имате време и инфо по въпроса, не го оставяйте без отговор, защото твърдението му никак не е за пренебрегване. Мисля, че ако препрочетете статията ще осъществите малки корекции. С пожелание за кураж, развитие, безпристрастна обективност!

   Изтриване
 3. Г-н Симеонов, не зная с каква цел се опитвате да внесете неверие сред почитателите на блога, но все пак не сте Вие, който определя хода на явленията в обществото. Действително след такава статия подкрепена с доказателства човек не може да каже и „копче“ срещу нея.
  Някой беше писал колко сме мразени из Европата. Ами нали тия „готи“ слагат край на Западната Римска империя, ами Атила, а Калоян ?..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Симеон Симеонов10 януари 2019 г., 16:42 ч.

   Г-н Сименов, съгласен съм с Вас, че борбата е неравна, въпреки това резултат има. Вече има дискусия и то не плаха дискусия на неуверени хора колебаещи се дали наистина да оспорят вижданията на казионните учени, а дискусия на уверени в правотата си поддръжици на теорията за местните корени на народа ни.

   Реално, дискусията тече добре, появават се все повече хора, които застават на страната на истината и честно казано аз смятам, че е дошъл край на моята роля и трябва да се оттегля от сцената. Целта ми бе да се предизвика дискусия, да се прогони страхът и това стана - нещо, от което съм безкрайно доволен.

   Борбата с платените чуждопоклонници ще продължи още дълго време, но началото е положено, това е важното.

   Изтриване
  2. Ех, Павле, да знаеш каква надежда запали в сърцата (ако изобщо имат такива) на враговете на България! Оттегляй се по-бързо, дори и с това да подлагаш на риск успеха на досегашната ти дейност!

   Изтриване
  3. Не разбрах какво точно искате дакажете, но сигурно се дължи на моментното ми състояние - прекалено уморен съм.

   Изтриване
 4. Едно време мислех, че само комунистите са фалшифицирали фактите и историята, но сега виждам, че добрият стар запад е започнал доста по-рано да плаща за мошенгии. Само не разбирам защо учените от СССР са работили в услуга на германците. Не са ли последните техни идеологически врагове?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Идеолог на комунизма е Карл Маркс, като не бива да забравяме и неговия приятел Фридрих Енгелс. Тези двамата са спонсорирани от германски, швейцарски и американски банкери. Колкото и странно да звучи, спонсорите на Ленин, Троцки и престъпниците наречени по-късно революционери, са също банкери от Германия, Швейцария и САЩ.

   За да не съм голословен, прочетете тази работа на проф. Сътън - WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION By
   Antony C. Sutton http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

   Има дори предавания с проф. Сътън https://www.youtube.com/watch?v=RD_cJXOjYl8

   Изтриване
  2. всъщност немците са работили в услуга на Греческий проект - Москва Трети Рим, който най вероятно първо е бил втълпен от погърчената полу-БуРГарка от Морея Софья Палеологиная, бабушка на Иван Грозния, самообявил се без основание за басилевс на всички така наречени русские (което не е едно и също с русини!), тоест на всички кръстени в руската, тоест киевската (украинската) ромейска християнска вяра, с която започва наглото разширение на Московия под прикририето на уж руска и уж славянкса държава, и уж християнска държава. Впоследствие и друг погърчен БуРГарин от Корфу/ Епир - Евгений Булгар (Вулгарис), поставил началото на гръцкото възраждане в 18 век, заради когото на първо място Паисий възкликва НЕРАЗУМНИ УРОДЕ, поради что се срамиш да се наречеш болгарин, става приближен на великоруската (москвичевска) императрица Екатерина Великая, което подема с нова сила Греческий проект, в който няма място за БъЛГарите, заради което чрез война на БъЛГарска земя 1830г. е освободена най южната част на БаЛКаните за една възкресена гръцка, а не склавено = БъЛГарска, държава и впоследствие всички действия са в полза на погърчените, а не БъЛГарите, вкл. и така наречената освободителна великоруска поредна противотурска война 1877-78г., която в крайна смятка, заедно със Съединението и Независимостта, които три неща днес честваме като големи постижения и празници за народа, всъщност слагат край на огромната БъЛГ екзархия в предели от устието на Дунава до подножието на Пинд планина, които Кекавмен 11 век нарича Планините на БъЛГария, с което следва и край на БъЛГарщината в изгубената земя и ГЕНОЦИД за народа БъЛГарския!!!

   Изтриване
 5. Може би малко извън темата, но УРФила ми звучи като ОРФей.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че имената са сродни, а и все пак, както Урфил, така и Орфей принадлежат на една и съща етнокултурна общност.

   Изтриване
 6. .."Не може да се говори и за родство с който и да било германски народ".
  Павка,пак не мога да се сдържа.Има публикация на немски учен,който обстойно доказва българския произход на баварците.Двама български учени,има видео на тази тема,показват старата именна система и повече,на "германците",която си е чисто "славянска",прости Господи, т.е. българска.Има исторически извори,които сочат,че на днешната територия Баден Вюртенберг е имало княжество и Кайзер,български.В документите пише, KEISER VON BULGARIEN! И да видиш,герба на провинцията е чисто български-три лъва един над друг!Виж български гербове в Уикито. От други места,но не помня,името Deutschland идва от Дучи болгар.Самият аз,напоследък,започнах да обръщам внимание на думи,приличащи на нашите в немския език...и нямаш представа колко български думи има,еднакви по произношение и смисъл в него,макар и до някъде преиначени.Мисля да продължа и да направя списък,асо намеря време и ако излезе нещо, ще ви го предложа на теб и Щапаров.По-нататък се оправяйте вие,аз не съм учен! Та, ще се радвам,ако съм "драснал клечката" за нещо полезно за българите!Поздрави,за Много години и бъди здрав! Ник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавай, но написаното от теб е несериозно!

   Никой не е доказвал общия произход на баварци и българи. Баварците даже са били едни най-големите българоубийци. Нека да не забравяме, че по заповед на Дагоберт те изколват за една нощ над 8000 българи. Да убиеш човек, когото си приел като гост в дома си е най-долното нещо на този свят.

   Deutschland няма нищо общо Дучи болгар, само име Дучи у нас е напълно непознато.

   Изтриване
  2. Ще се съглася със г-н Серафимов,едва ли има връзка с баварци и българи.
   Интересно ми е германците как си я мислят тая работа.Щом Вулфила е от Кападокия,как така са стигнали чак до мала азия? Явно е ,че не само ние сме лъгани за произхода си.

   Интересно ми е обаче,ако това е истинската история на тракийците,то как ще се приеме,аз не виждам.При условие,че приемането и за истина,буквално ще прегази историите на много наорди.Май ще си останем като братята македонци,само ние ще си вярваме и толкоз.

   Изтриване
  3. Дори само ние да знаем истината, това не е никак малко, напротив даже, за мен е напълно достатъчно.

   Изтриване
 7. ирена янчева10 януари 2019 г., 18:12

  Здравей, Павеле ! Поздравленя за написания материал ! Би ли могло да се узнае кои книги или глави е включил Урфила в Библия бесика ? Дали северните траки са познавали книгата на епископ Ерм "Пастир", която е била четена в ранно-християнските храмове от Пловдив и др. места на юг от Стара планина, посредством Урфила ? Какво са били взаимвръзките между Анатолия и Балканите от гледна точка на тези текстове и ритуали - познание ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако се намери оригиналът на Урфил, ще разберем и какво точно е превел. Няма как да разберем кои раннохристиянски писания са познавали северните траки.

   Изтриване
  2. За много години Павле!
   Това, което съм чувал, за старите писания и книги е, че в последните 150 години на съществуването на Константинопол са изнасяни много старателно към Русия - керван след керван. Ясно е било на Балканците, какво иде - и от изток, и от запад. Сеч и палене.
   Но няма как братята да отворят току-така архивите без да рискуват избуване на брутален конфликт.
   Да не говорим, че половината руска Дума е на заплата в ЦРУ до ден днешен.

   Изтриване
  3. Изнасянето на товари със старобългарска литература в посока Русия е добре известно. Това от една страна я е спасило от ръцете на фанариотите, но от друга я е дало в лапите на още по-големи наши врагове - болшевиките.

   Изтриване
  4. Ленин спаси Русия. СССР консервира православието, както направи преди това Османската империя и ислямът в Русия. СССР спаси България и Германия от погром, след 1945г. СССР повлия бумът на социалният прогрес в западна Европа, и появата на ЕС. Банкерите финансират разгромът на Русия(от-распутин,керенски,троцки) и СССР(от-хитлер,горбачов), от нужда от злато, ресурси и пазар. Без златна ликвидност, банките са фалирвали, и е ставало дефлация или инфлация. Всичко е за пари и запазване на капитализмът - основата за плутокрация.

   Изтриване
  5. Ленин е един от касапите на Русия, а пък точно в периода 1917-1923-та година има страшен терор над православните свещеници. Едва през 40-те години Сталин решава да отпусне примката стягаща шията на православието...

   Не зная откъде си черпите информацията, но Ви съветвам да я проверявате по-добре.

   Изтриване
  6. Урфил е превел цялата Библия без Царства, за да не повдига и без това високата войнственост на гетите-готи. Ганчо Ценов дава извори от съвременници които пишат за Библия гетика. В Италия пък намират една библия преведена на гербанско наречие без автор и решават че е урфиловата библия, макар да е видно че тази германска библия е чак от 10 век по илюстрациите. Ама нали германските учени са "доказали" че готите са германци, следователно и превода на библията е на Урфила.... Доста глупаво твърдение, ама всички народи и държави се опитват да откраднат нещо от траките, основатели на цивилизацията в Европа

   Изтриване
  7. Крадат хората, но и нашите учени не са пазели наследството ни, а лекомислено са го подарявали на други...

   Изтриване
 8. Поздрави за хубавия материал! Само малко ме е страх да не настроим германците срещу нас с иначе аргументираните претенции за балканския произход на готите. Има ли опасност от Берлин да започнат да ни правят мръсно, ако работата стане напечена?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не усещате ли, че трябва да Ви е срам от този коментар?

   Изтриване
  2. Започне ли човек да прави компромиси с истината защото се страхува, значи му е време да си изкопае гроба.

   Естествено на германците няма да им хареса да се разбере, че готите не са техни деди, но това е реалността. Ако информацията бъде поднесена културно и добре обосновано, интелигентните хора ще разберат, това е важното.

   Изтриване
 9. Наскоро гледах предаване за германските племена по Viasat History от поредицата Подемът на цивилизацията еп.2 сез.2 Предполагам, че почти няма от къде да се гледа, за това съм си качила в ютуб канала първите минути, където обясняват произхода им. Предаването е немско от 2016 година. https://youtu.be/iTw6p8GcFRI Друго, което съм прочела е че техните у хаплогрупи са R1b, R1a, I1 и по няколко % I2, J1, J2; мт хаплогрупи - най много H, по-малко % U5, T1, K и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Германските племена са се отличавали с мъжеството си, това няма как да се оспори, но от друга страна тези хора не са ни роднини. Просто няма нито данни от историята, нито от генетиката, който да потвърдят родство.

   Изтриване
 10. Благодарности за публикацията Павел!

  Marta Bigus също е изследвала автентичността на кодекса и се е усъмнила в автентичността му, както предлага солидни аргументи за целта на съставянето му. Също обръща внимание и изразява съмнения в езика на писане спрямо родствените връзки на създателите...
  Работата е от 21 страници, озаглавена:
  "Codex Argenteus
  and political ideology
  in the Ostrogothic kingdom"

  Намира се в Интернет.
  Аз лично се сдобих без проблем от тук:

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lychnosblog.files.wordpress.com/2017/04/2011-139.pdf&ved=2ahUKEwjG5uzT2uPfAhULlSwKHebqD5gQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0W_u8rt6_krYhFwkyXindB

  Поздрави!
  - Мая Парушева

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти за информацията Мая! Статията е интересна, но поне докъдето успях да прочета, г-жа Marta Bigus защитава автентичността на Сребърния Кодекс. Признава се само, че не е създаден през 4-ти, а през 6-ти век.

   Изтриване
  2. Предвид дататa на публикацията (2011) и българските източници ползвани от авторката по това време (вж.бележки *6) изводите и са логични. Но нов поглед от авторката към новите данни следвала актулизация.

   Също както (пример Стр. 147) в книгата
   "Researches into the origin and affinity of the principal languages of Asia and Europe"

   by Kennedy, Vans, 1784-1846
   Publication date 1828


   Се споменава "Ulphilas", произхода му, неговата работа, съмнения в фактологията на историята засягаща рамките на времето му, траките и пелагсите.. В анализа се търси това, което към днешна дата е ясно доказуемо, но тогава е било в тъмнина поради наложения "режим" над родината ни.

   Благодаря отново за насоките Павел!


   - Мая Парушева

   Изтриване
 11. Според скандинавски преводи на Исидор Кападокия се е намирала в Европа, на Балканския полуостров, и е съседна на България вж. www.otizvora.com/files2017/doklad-zagora.pdf


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С голям интерес прочетох статията и благодаря за линка.Искам да споделя с вас някои интересни топоними на които попаднах ровейки се да разбера повече за миналото на родния край на предците ми, просто много от тях са цитирани във вашия труд.Например Бонония и Панония са едни от многото имена на Видин: Видини, Пидин, Бидин, Бодин,Бънин; Будим; Будин; Бодин,Дънония,Дунония, Кираденум и др а самия Видин по древност се доближава до Пловдив с най-стари поселения там от 3200 преди Христа. Заитересува ме името Кираденум, защото вие пишете за "..Керкира,което ще е изопачено от Керкина..".На юг от града към Стара планина(Белоградчишко) има равнинна област която от време оно се е казвала Загора или Загоре.Интересен факт е,че в турските архиви от 15в група села в т.ч. с.Бела са запазили административното си име от преди падана под турско - нахия Загоре.Има местност Башовица до Столовата планина,която са наричали някога "Пусто Загоре".Вие пишете че: " Скития се е наричала Панония тоест(Банония, тоест Бановина).." а можеби и Башовица да е вариант на името.
   Като имам предвид,че тази ерия географски е по-приближена към Адриатика и изключително консервативна с говора си и т.н си позволих да напиша горното.Интересувам се от значението например на името Керка, което често се е срещало в тия земи, вече не.За имената Перо и Перка ми е известен произходът но за: Йоцо,Цоло,Арсо,Мико,Койна,Къна/Куна и др нямам идея.

   Изтриване
 12. Кападокия е европейска страна, съседна на България според скандинавските преводи на Исидор Севилски, www.otizvora.com/files2017/doklad-zagora.pdf, стр. 10


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Тодоров, работата Ви засягаща топонима Загора е много интресна, приемете поздравленията ми!!!

   Има обаче нещо, което не мога да си обясня, а то е несъотвестващата информация на Хеодот IV.86, IV.110. Поне във вариантите на мое разположение, не мога да намеря информация за Кападокия. Вижте сам

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4080.htm

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4110.htm

   Изтриване
  2. Херодот твърди, че кападокийци е другото име на сирийци. И Кападокия, и Сирия, както и Фригия, Пафлагония и пр. земи са се намирали в Азия. Понеже Азия е другото име на Епир, или по-точно на епиро-тесало-македонския регион, то и Кападокия, и Сирия, и Палестина, и Персия са се намирали в този регион. В енциклопедия Свидас се дава следното определение на илирите: "Илирите са тракийски варвари, които се наричат перси." От това определение научаваме, че траките, илирите, персите са различни имена на един и същ народ. В споменатата статия локализирам Персия в региона Косово, северна Албания, северо-западна Макединия. Там някъде ще е и Кападокия. Пафлагония също е там. От друга страна Пафлагония е отбелязана в картата на св. Йероним на територията на Македония. Също и Палестина е отбелязана като епирска област. Всичко това е "Азия", тоест юго-западната част на Балканския полуостров.

   Изтриване
  3. Ако не се лъжа, най-старото име на Македония е Ематия. Херодот кава, че кападокийците са известни под името бели сирийци, Страбон от друга страна твърди, че енетите, които не са отпътували с траките за региона на север от Адриатическо море, са станали известни като кападокийци.

   Колкото до илирите, мисля, че преводът е малко по-различен - Ἰλλυριοί: βάρβαροι Θρᾳκικοί, οἱ δὲ Περσίδος αὐτούς φασιν - Илири - тракийски варвари, но някои казват, че са дошли от Персия. Херодот, а и Страбон са по-стари от Свида и за тях илирите са местен, балкански народ.

   Изтриване
  4. Твоят (или не твоят?) превод е неверен и абсурден отвсякъде. Свидас е енциклопедия, в която се цитират стотици автори, включително и Страбон, някои от тях са безвъзвратно загубени или унищожени. Никой досега не е опровъргал Свидас. Впрочем не си само ти, който не може да приеме, че има тотално фалшифициране на тъй наречената "антична" география, но нали претендираш да си опонент на традиционната история? Докато не се научиш да отчиташ данните на антични текстове (желателно в оригинал) за реалното географското разположение на обектите, наричани с едни или други топоними, ще си останеш в рамките на традиционната историография с някои незначителни отклонения. Имаш още много да учиш и да четеш, преди да се захванеш да пишеш "истинска" история. Ако го разбереш някога, ще успееш, ако не съумееш да преодолееш прекомерно порасналото си самочувствие, ще си останеш на това ниво докрай. Което ще е жалко, защото имаш капацитет.

   Изтриване
  5. Г-н Тодоров, никой не се е родил научен. Аз прекрасно осъзнавам, че имам още много да уча и не е проблем да го призная публично. Може би скептицизма ми е по-силен от необходимото, но какво да се прави - всеки от нас си има особености на характера.

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Асен Чилингиров: „Апостол Павел, Филипи и Филипопол“
  http://www.otizvora.com/2019/01/10473

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чел съм работите на проф. Чилингиров, нали споменавам името му в работата си :)

   Изтриване
  2. Тази книга е излязла през 2019 г., изглежда има допълнения към известната тема за Филипи и Филипопол.

   Изтриване
  3. На събирането в Пловдив през октомври миналата година, Юлия Боева представи доклад, засягащ тази работа. Освен това аз самият проведох няколко разговора с проф. Чилингиров на тази тема. Книгата е интересна и скоро възнамерявам да я закупя.

   Изтриване
 14. Според свидетелствата на всички стари автори(включително гръцки), готите не са германци, а са стар скитски народ.За гети счита готите и испанеца Paulus Orosius, роден около 390 г., от когото се е ползувал Йордан при съставянето на своето съчинение. Говорейки в своя „Epilogus historiae Amazonum“ за старите гети, той казва, че те сега са готи: „Modo autem Getae illi qui et nunc Gothi“ ( http://www.bulgarianassociation.co.uk/bg/koi-sa-gotite/) Следователно и писменнноста съставена от Вулфила е на стар гетски език и за тяхно ползване,а не за немци каквито не са били.Никога няма да признае Западът,че готите са стари дунавски гети,скити,превзели Рим и т.н. защото по-нататък в историята тези "готи" ще допринесат много за укрепване на католицизмът в Европа.А както знаем от шопите "От Ватикана по-високо нема, е па нема... "
  Самият Урфила, Вулфила или както се казвал ще си остане арианец до смъртта си и това ще каже в последнити си минути(ако не е манипулиран текста от ученикът му записал ги, или следващите коректори след векове )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, не мисля, че в скоро време ще получим признание за открадната история, но пък не е никак малко народът ни да знае истината.

   Изтриване
  2. Казвал се е Урфил(а), както е изписано на печата му и както го е записал личният му ученик Филосторгий. Това определено не е маловажно.
   Иначе Йордан се е ползвал и от Орозий, но основата на Гетика, както самият автор твърди (ако тя наистина е автентично произведение, щото има много странна съдба) е гетската история на Касиодор, от която нямаме запазени екземпляри. Йордан твърди, че пише резюме на доста по-обширната 12 томна !!! работа на Касиодор. Най-странното е, че самият Касиодор е жив, когато уж излиза Гетика, написана на мнооого лош латински, поради що някъв недотам добре образован драскач да му прави резюме. При това Йордан я пише по спомен, сам той твърди, че е разполагал с 12томника САМО за 3 дни. Мдааа.

   Изтриване
 15. Някъде четох,че Урфила е от Херсон,Крим където са останали част от готите/гетите,тези които не последвали останалите с Теодорих към Рим

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма такава история. Бъркате се с една друга значително по-късна мистификация, свързана с името на фламандския дипломат Бусбек, изпратен от хабсбургския император на мисия в Константинопол-16в. Там той уж среща 2ма мъже, един висок германоподобен и един нисък, черен грък, които идвали от Крим. Забавното е, че ужгерманецът-сакс или гот Бусбек не знае, не говорел езика си, но гъркът знаел някви думи от него, които Бусбек записал. Другото забавно е, че тези думи не са нито подобни на ужготските от Кодекса, нито на сакските (всички знаем за трансилванските сакси миньори, които са и най-добрите кандидати, ако ще говорим за германоезично население в Крим), а на неговия фламандски платдойч 😉 Повече подробности по разбулването на тази мистификация, любим аргумент на готицистите, може да откриете в книгата на Юлия, а мисля, че и д-р Чилингиров пише по темата.
   Дес

   Изтриване
  2. Що се отнася до онези, които не са последвали Тео към Италия, тук става дума за т. нар готи минорес, или малките готи от Добруджа, за които и Павката споменава в статията- малки, но не малко. И те нямат връзка с Крим.
   Друга интересна подробност е, че ученикът на Урфил Филосторгий също е Кападокиец от място с прелюбопитното за нас име Борисос. https://pleiades.stoa.org/places/619127

   Изтриване
  3. Деси, това селище Борисос не го знех изобщо, а името е много, много интересно! Благодаря ти!!!

   В Кападокия има и други интересни имена на селища като Гетаса -с.8, Томиса - с.6, Карана -с.4, Багадания - с.3, Азаринум - с.8, Сива - с.9.

   http://assets.press.princeton.edu/B_ATLAS/BATL064_.pdf

   Изтриване
  4. За нищо 😀 И ти чудни си ги извадил. Ето още едно от МА Мизия https://topostext.org/place/401277UBar

   Изтриване
  5. Хайде, заминаха теориите, че Борис идва от барс :)

   Ако имаш време, свали си тази работа на Аркрайт, тя е за фригийските и ликийските имена. Споменато е личното име Борискос :)

   Lycian and Phrygian Names, W. G. Arkwright, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 38 (1918), pp. 45-73

   https://www.jstor.org/stable/625675

   Изтриване
  6. https://m.facebook.com/photo.php?fbid=263136330386550&id=152985138068337&set=a.263132657053584&source=54&refid=13&__tn__=%2B%3D

   Изтриване
  7. Забравих да добавя, че целият албум в Кътчето е посветен на Борис в тракийската именна традиция, та ако някой полюбопитства, може да разгледа и останалите снимки.
   Мерси за препратката, Павка.

   Изтриване
  8. Един много интересен цитат, който принадлежи на немски учени: " Der Name der Wisigothae, welche frücher einfach VESI, VISI heissen, hat ursprünglich mit 'Westen' nicht zu tun." - W.Braune, K.Helm, Gothische Grammatik, Max Niemayer Verlag, Tübingen, 1956, z.127.

   "Името на визиготите, които първоначално са се казвали ВЕСИ, ВИСИ, няма нищо общо с думата запад."

   Изтриване
 16. Възможно е първоначално родителите на Урфил да са отведени в Крим, а после в посока Дакия. В края на живота си обаче Урфил живее в пределите на Римската Империя където печели уважението на император Константин Велики.

  ОтговорИзтриване
 17. Преди време Горан Благоев беше поканил проф. Овчаров и доц. Вачкова да говорят за траките и християнството. Та там освен, че накара професора да замълчи, доц. Вачкова каза, че такова словосъчетание като "епископ Вулфила (Вълчето)" е невъзможно. Никой не кръщава християнски свещеници на зверове. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, това е причината българите Църхо и Страхота да получат църковни имена Константин-Кирил и Методий. Чест и прави на доц. Вачкова, че е направила тази забележка. Понастоящем определени сънародници се поставят в услуга на чужди интереси.

   Как да виним чужденците, че обсебват историята ни, след като сънародници им я подаряват. Не е виновен този, който яде баницата, виновен е този, който му я дава.

   Изтриване
  2. Така е. Гърците например след ПСВ навират в носа на българите историята за произхода на българите на младенов в която той твърди че българите са диво племе дошло от майната си през края на 7 век и няма нищо общо с тракийците. Така че какви претенции могат да имат за Тракия? питат гърците щом вашите професори от България казват че само върху Мизия българите могат да имат някаква претенция и вадят картата на същия Младенов за доказателство....

   Изтриване
  3. Да, гръцкият министър-председател Венезилос посочва картите на Златарски, според които бъгари е имало на север от Стара Планина...

   Изтриване
 18. Дано да сте прав, Павле, но все пак има нещо много неясно около този превод на библията, който се приписва на Урфил, Аз владея отлично немски и текстът от кодекса е определено някакъв германски език. Твърди се, че кодексът бил всъщност на лангобардски. От лангобардския са запазени само отделни думи, но ако ги сравним с текста от Упсала, си личи, че са от съвсем различен език, по-точно от различна езикова група, защото лангобардския германистите го причисляват към южната, а готския - към източната група изчезнали германски езици. Нещо тук се изплъзва. Ако кодексът е по-късен паметник, то защо особеностите на езика са именно ранногермански?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз владея няколко германски езика - немски, нидерландски, фризийски и също мога да кажа, че езикът на Сребърния Кодекс е от германската група. Има една подробност обаче - този език е възможно най-отдален от шведския, а точно там е Готланд - старата земя на готите...поне според германистите.

   Езикът на Кодекса съдържа галски и латински заемки, а това показва, че речта на въпросните германи се е развила в Южна, а не Северна Германия, или пък даже Скандинавия.

   За езика на Кодекса се казва, че е от 6-ти век, а Урфил живее и пише през 4-ти век. Самият Кодекс е пищно украсен, а за готите на Урфил се казва, че са били бедни хора водещи скромен начин на живот. Защо и най-вече как тези бедни и хрисими хора създават ръкопис, който е струвал повече от цялото им състояние???

   Изтриване
  2. Доказано е,че от техническа гледна точка,състав на мастила ,багрене и др.този атрефакт не може да е произведен преди 1650 г,няма как просто.А дали се базира на оригинала не се знае,понеже не е намерен такъв.И самите римляни през 4-6 век(наи-напреднали в технология и всичко останало в света) нямат аналогични разкошотии.Древногерманският е използван във фалшификата точно с определена цел,която е постигната : готите да са немци,а не древни скитски племена по Дунава, просто.Всеки лъже да се изкара велик,краде историята на други и се прави на по-древен,не само гърци и немци. Само с машина на времето може са се установи истината,толкова политически интереси,религиозни и какво ли не.

   Изтриване
  3. Виждал ли сте codex Brixianus, открит в Brescia, вторият най-голям град в Ломбардия, датиран към 6в.н.е и за когото флорентинският проф. Scardigli казва следното: "Es ist schon oft wiederholt worden, dass der Codex Argenteus und der Codex Brixianus sowohl aeusserlich wie innerlich zusammengehoeren. Purpur-Pergament und Silber-Schrift sowie Aufbau der Seiten haben auffaellige Entsprechungen, der lat. Text der Evangelien ist mit dem gotischen in Einklang gebracht worden. " По всичко изглежда, че двата кодекса са дело на една и съща работилница, възникнали са по едно и също време и дори се приема, че са две части на едно и също двуезично някога четвероевангелие, защото навсякъде, където се наблюдава отклонение от Итала или Вулгата в текста на С.В, същите отклонения ги имаме в С.А. - това би било мн. странно съвпадение.

   Изтриване
  4. Другият въпрос, който измъчва готицистите в голяма степен, е свързан с факта, че Аргентеусът е очевиден превод от лат.вариант на Библията, а не както би следвало да се очаква, ако той би имал нещо общо с готи и Урфил от гръцки.
   Walter Henns: "Es gibt auch eine gotisch-lat. Frage, die Frage naemlich, wie in die gotische Bibel, die doch auf gr. Vorlage aufbaut, die lat., bzw. die sog. 'westlichen' Lesarten hineingelangt sind."
   Все пак има и честни изследователи, които си задават сериозни въпроси, въпреки огромния политически интерес, свързан с темата.

   Изтриване
  5. Що се отнася до езика, ето мнението на Bonaventura Vulcanius във въведението на Дуден към текста на Кодекса, издаден 1597: Notae Lombardicae, quas ille se vetustissimo quodam odice MS. quem Argenteum nominat desumsisse testatur. - NOTAE LOMBARDICAE.
   Що се отнася до езика, виж това интересно твърдение, с което всичко си идва на мястото. Нали се сещаш, че под готски се разбира просто езика на Аргентеуса.
   Während die große Mehrheit der Linguisten das Langobardische dem Westgermanischen und innerhalb dessen den oberdeutschen Dialekten zurechnet, vertrat der italienische Linguist Federico Albano Leoni 1991 die Ansicht, man habe kürzlich „die Hypothese geltend gemacht, die ursprüngliche Physiognomie des Langobardischen sei eher ‚gotisch‘ gewesen: Seine endgültige Ausformung sei das Resultat eines relativ späten Verdeutschungsprozesses“.[1]
   ДЕС

   Изтриване
 19. В увода на статиятя Ви има едно негласно приемане, че славяните са траки, което не се споделя от много хора.
  Да дойчовци никога не е имало по нашите земи, а точно обратното. И до днес така наречените "лужички сърби" в Дойчланда са неглижирани. В крайна сметка и самия Дойчланд се появава много по-късно. По-интересното е от кого се лансира идеята за дойчовското превъзходство.
  Имам виждането, че Вие или Вашите цензори не допускат мнения, които споменават една народност както и една религия, които имат основен принос за неяснотите в световната история. Това важи в пълна сила и днес. Като пример смесването на народност и религия в Босна. Представителите на гореспоменатата народност определят народността на хората в Босна като мюсюлмани!!!! Но те са етнически сърби. Религията която им е натрапена е мюдюлманство и то не без помощтта на гореспоменатата народност. Възниква въпроса босненците илири ли са или венеди или славяни.
  Така, че, истината няма да се узнае никога защото този народ иска да има световно господство, а не да живее в мир и разбирателство със съседите си. Той използва различни начини за достигане на своите цели, като представители на другите народности работят за тях, без да осъзнават това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен11 януари 2019 г., 15:20 ч.

   Господине, Вие сигурен ли сте, че знаете всичко за старите славяни? Една подробност може да промени много нещата, представете си каква промяна биха генерирали много подробности.

   Понастоящем ограничени хора се опитват да наложат вярвания, че никога не е имало славяни и това е измислица на руските императори. Други пък считат за славяни само руснаците.

   И двете виждания са меко казано глупави, а разпространението им е вредно за България. Ще обясня защо мисля така:

   1.Според Ганчо Ценов, който се опира на сведенията на Теофилакт Симоката, славени е новото име на гетите.

   2.Това действително е така защото за славени се говори единствено и само когато се описват земите на гетите.

   3.По времето на Юстиниан Велики, в земите на Словения, Полша, Русия и т.н. няма славени. Във въпросните територии живеят венетите. Това е причината Словения да е наричана Венетия, Марка Венедорум, Тера Венедорум. Това е и причината Венетския залив да е локализиран в Северна Полша. Това е причината дори и днес финландците да казват на Русия Веная, а на руснаците венелайнен-венетски народ.

   4.Най-рано, георгафска област с име Славиния има на Балканите.

   Благодарение на дедите ни гетите наречени и славени, всички останали народи говорещи сродни езици също получават името славени, славяни. Точно по същия начин е наложено и колективното име германи. Първоначалто то е употребявано само за тунгрите, а в последствие за всички роднини на тунгрите.

   У нас името славени се загубва в полза на името българи, което от своя страна е новото име на мизите. Същото това явление се наблюдава и при анло-саксите. Те са роднини, нападат заедно Британия и там остават съседи дълго време. При обединенията на различните царства, с течение на времето се налага името на англите, докато това на саксите бива изоставено. Фактът, че държавата получава името Англия, не означава, че няма сакси, точно така е и у нас.

   Относно укора Ви, че админите на блога не допускат определени коментари - да, това е вярно. Поставил съм съвсем ясно едно условие - желаещият дискусия коментатор, да се регистрира и коментира с истинското си име. Иначе твърденията му могат да се приемат като опит за провокация, или дори чернене на блога и автора му.

   Всеки интелигентен човек знае, че анонимност в интернет отдавна няма. В такъв случай, ако някой се прави на борец за истината, хубаво е да го прави смело и открито, криенето е симптом на гузна съвест.

   Изтриване
  2. КОЙ КАЗВА ТОВА, КОЙ ИМАШ ПРЕДВИД, ЧОВЕК ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ? - Понастоящем ограничени хора се опитват да наложат вярвания, че никога не е имало славяни и това е измислица на руските императори. Други пък считат за славяни само руснаците.

   Изтриване
  3. Един от най-упоритите ми противници е г-н А.Лазаров. Каквито и аргументи да му представя, той си знае неговото - няма славяни :)

   Действително самата дума славяни е нова по простата причина, че букквата Я е сравнително нова, въведена е по времето на Петър Велики. Аз неслучайно употребявам славени за историческия народ и славяни за термина от лингвистиката.

   Изтриване
 20. Господин Серафимов, в никакъв случай не мисля, че зная много за славяните. Понеже много от хората четящи или пишещи във Вашият блог вярват в честността и научната толерантност на "западните учени", което според мен не е така, посочих без пряко да назовавам причинителите на "фалшивата история".
  Вие приемате професор Ганчо Ценов като безпогрешен във вижданията си, в което няма нищо лошо. Всяко нещо при достатъчно данни подлежи на промяна. Така и с названието славяни. Както и траките, така и славяните не са се наричали с това име. Има много славянски родове като абодрити, берзити, раматини, велетичи, вятичи, драговичи, кривичи, северани, северяни, смоляни но самите те никога не са се наричали славяни.
  Така, че тук нямат нищо общо гетите, които са траки по произход. При движението на славяните на юг, славяни са навлезли и на земите на гетите. Понеже Пелопонес е населяван от траки, можем ли да кажем, че това са славяни, или те впоследствие попадат на тези земи. Но това е мое мнение и то може да не съвпада с мнението на други хора. Всеки решава сам за себе си какъв е, какъв е зовът на кръвта.
  Мисля, че грешно приемате написаното от мен като укор! Вие сте в правото си. В интернет има анонимност, но не това е целта ми, а още по-малко очерняне на блога и автора му. Само предположих, че пристрастията не се отразяват положително на търсещия истината изследовател. Да, бих могъл да се регистрирам, на това предполага и едно почти постоянно участие в коментирането на публикуваните от вас студии, за което нямам време и вече съм стар за подобно занимание като любител, непрофесионалист. Не съм имал намерение да Ви уязвя, просто понякога имам различно мнение.
  Накрая, ще Ви кажа кои коментари са "табу" според мен. Това са коментарите където са споменати евреи и християнство! За съжаление това не е само при Вас. Дали е конспирация теорията за конспирация!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещо не можем да се разберем с Вас. Хем казвате, че не знаете много за славяните, хем едва ли не изнасяте лекция за това как са се наричали те, като какви са се разпознавали.

   Никъде не съм казвал, че Ганчо Ценов е безгрешен, не бива да ми приписвате неща, които не съм твърдял. Поддържам виждането на Ценов, по простата причина, че съм проверил сведенията не веднъж, а многокрактно:

   - Дунавските славени са едри хора със светлокестенява коса, а точно това е доминантния тип при траките.

   - За жените на дунавските славени се казва, че извършват самоубийство при смъртта на съпруга, този обичай е описан при траките.

   - В Стратегикон се казва, че бойците на славените носят тежки щитове и две копия. Точно това е и основното въоръжение на голяма част от траките. Неслучайно богинята Бендида е наречена Дилонкон, т.е. Двукопийна, носеща две копия.

   -Описвайки благородниците на дунавските славени, Симоката казва, че те са наричани рекс, рега. Това си е тракийската титла резос, която е възприета и като лично име.

   -Керамиката на дунавските славени носи местната традиция, а не тази на хора дошли от друго място.

   -Личните имена на дунавските славени - Ардагаст, Пирагаст, Мизок, Добрита, не са чужди на тракийската ономастика. Частицата -гаст се среща в теонима Сургаст, частицата Арда я намираме името на гета Ардабур, частицата Пир присъства в името на споменатия от Омир Пирехъм, а името на Добрита е сродно но това на теонима Добрат.

   -Част от дунавските славени ползва землянки и полуземлянки за жилище, но такова е положението и при северните траки. Неслучайно в Северна Тракия са разположени хора наречени троглодити.

   -Богът на дунавските славени не споменат по име, казва се само, че е господар на гръмотевицата. При венетите и балтите това божество носи името Перкун, Перун. От друга страна, едно от имената на върховното божество на траките носи името Перкон, Перкун, което е обяснимо с глагола перкам-удрям.

   Сега разбирате ли защо смятам, че Ценов е прав?Можете ли да оборите информацията, която представям, а и от своя страна да предложите повече данни?

   Колкото до анонимността в интернет - няма да Ви намери само този, който не се интересува от Вас.

   Изтриване
  2. Ако имаш съдебен иск може и да намериш някого по интернет, но иначе я се пробвай да те видя. Да не говорим че ако пиша от някое кафе нищо не можеш да намериш.

   Изтриване
  3. Защо ми е да намирам всеки :) Интересуват ме само тези, срещу които могат да се приемат някакви съдебни действия поради държанието и постъпките им.

   Джафкащи и ръмжащи страхливци винаги е имало и винаги ще има, но такива индивиди са жалки и не си заслужава времето да бъдат търсени. Виж, тези, които упорстват с клевети, заплахи и непристойно държание, те ще настъпят мотиката :)

   Изтриване
 21. Христоматия по история на България т.1 от 1978г. Т.Симоката стр.35 ”Ромеите се приближили до ГЕТИТЕ,това е по-старото име на варварите...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето и тук, от ГИБИ - А гетите, сиреч пълчищата на славяните http://macedonia.kroraina.com/gibi/2/gal/2_313.html

   Ромеите наближили гетите, защото това е старото име на варварите http://macedonia.kroraina.com/gibi/2/gal/2_334.html

   Изтриване
 22. Господин Серафимов, благодаря Ви за мнението, че едва ли не съм лектор по славянските древности! Няма такова нещо, това което съм написал го има навсякъде в мрежата и всеки може да го прочете.
  Видимо не търпите мнение различно от Вашето! Тогава, как може да се достигне до всеобщо значим резултат за произхода на народността в България?
  Но основното което ме учудва във Вашия блог е недопускане на мнения посочващи евреите и християнството като фактори негативно влияещи на българския етнос, от каквито и родове да е съставен той.
  Никъде не съм срещал термина "дунавските славени" освен във Вашия блог. Може би това е моя неосведоменост.
  Също общодостъпен в мрежата материал посочва написаното от византийските автори за славяните. Прокопий Кесарийски, 490-565 години, секретар на византийския пълководец Велизарий в книгата "Война с готите" пише за два племенни съюза, на анти и склавини. Позиционира ги по северната страна на река Дунав. До Прокопий византийските автори не са споменавали славяните, но са писали за гетите тревожели границата на империята през V век. Победените от император Траян гети през 106 година от новата ера за 400 години се превръщат в мирни римски провинциалисти. Византийският историк от началото на VII век Теофилакт Симоката нарича новите "гети" славяни: "А гетите, или, което е едно и също, пълчищата на славяните причиниха голяма беда на областта Тракия" - написано по повод похода им през 585 година.
  Значи, през VI век Прокопий Кесарийски говори за анти и склавини, а през VII век Симоката нарича живеещите преди това по същите земи гети, славяни! Идентични ли са или гетите са асимилирани от славяните. Няма яснота.
  Подробно описание на славянското (на склавите и антите) въоръжение в началото на 30-те години на VI век има в текста на военният трактат на Псевдо-Маврикий (Mauric. XI, 4, 11 ln. 44—50 ed. Dennis). Там пише, че те били въоръжени с две къси копия (100-160 см). А ето какво пише Херодот (около 425 година преди новата ера) в своята История за въоръжението на траките, воюващи с персите: "При поход тракийците носеха на главите си шапки от лисици. По тялото си те носеха хитони (вид риза), а отгоре пъстри бурнуси (наметала). Краката и колената им бяха обвити с еленови кожи. Въоръжени бяха с къси копия, прашки и малки кинжали." Не казва, че копията са били две.
  За Вас тези сведения са достатъчни, за да приемете идентичността на траки и славяни, но аз не мисля така. Въпреки това, бяхте озадачен от факта, че един немски картограф поставя славяните кривичи и вятичи в Пелопонес, където би трябвало да има само траки!

  ОтговорИзтриване
 23. И още нещо, богът на гръмотевиците и бурите при славяните не е Перун, а е Джерман.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли посочили друга старобългарска дума, която да започва с или да включва в себе си звук ДЖ и която не е турцизъм или друга заемка? Когато сторите това, може и да почнем да разсъждаваме по този въпрос 😀 Иначе тракийският език, който стои в основата на т. нар славянски езици познава думата ГЕРМА, която е в основата и на антични селища като Германея, значи топъл извор, има връзка с терма, а обичаят, който в някои краища още се нарича ГЕРМАНЕ, е свързан с измолване на дъжд. Какви гръмовержци, какви 5 шекела. И за да не почнете да вадите разни топо- и хидроними като доказателства, нека ви спомена, че познатата от турски карти р. Джерман в старите български царски грамоти от преди турското "присъствие" е отбелязана като Германщица.
   Дес

   Изтриване
  2. Деси, благодаря за хубавия коментар!!!

   Изтриване
  3. Има и друго интересно нещо, по правило в българския няма български думи със съчетание задноезична съгласна и гласна от предния ред (е, и), по закона на първата старобългарска палатализация "г", "к" и "х" се променят в "ж", "ч" и "ш". Това "герман" може да е запазено от по-старо време, може и да е запазено благодарение на латинските имена (Германея - Сапарева Баня). В доста по-късно време това "г" се променя в "дж" не по турски образец, а най-вероятно по местен южнославянски. Същото явление се среща и в сърбохърватски.

   Изтриване
 24. Дес, как се е наричала Сапарева Баня, покрай която тече река Джерман.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм го споменала 😀, просто не съм написала, че се отнася до Сепарева баня, мислех, че е всеобщо известно.
   От друга страна аз имам проблем със "славянския" въпрос. Той не е само езиков, но езиковият му аспект особено ме гложди. Споменах го и в друг коментар неотдавна, тъпото е, че не помня къде, поради което не съм видяла и евентуалния отговор на Павката.
   Мен наистина ме смущава фактът, че нашите писмени паметници до Паисий не познават никакви слАвени, нито слАви, а единствено слОвени и за такива считат единствено нашия народ. И всичко щеше да е някак по-лесно, ако имахме само една от тези думи, да решим абе те греки, латини, объркали са там една гласна, но не, думите са си две и двете имат значение на езика ни при това различно, те в никакъв случай не са синоними и са с различна етимология.
   На мен ми е ясно, че лат. и гр. нямат думи със СЛ и се налага вмъкване на помощна съгласна, за да могат изобщо да изговорят подобно звукосъчетание, но нямам обяснение за разминаването в смислоносещите коренови гласни.

   Изтриване
  2. Дес, мисля, че има нещо неясно в това което сте написала. Римското название на Сапарева баня е Германея. Вие го свързвате с "топъл минерален извор", като твърдите, че "тракийският език, който стои в основата на т. нар славянски езици познава думата ГЕРМА, която е в основата и на антични селища като Германея, значи топъл извор"! Но има и село Герман, Софийско, където няма топъл минерален извор. Топлия минерален извор се намира от другата страна на планината и на река Искър в село Панчарево, което вече е квартал на София.
   От друга страна латинската дума "germanus" означава роден, еднокръвен, близък, братски.
   Твърдите още, "а обичаят, който в някои краища още се нарича ГЕРМАНЕ, е свързан с измолване на дъжд", което е абсолютно неверно. Няма обичай ГЕРМАНЕ, но има молебен към едно славянско божество на бурите наричано Джерман, и той е само в Западна България. Молят Джерман да разпръсна буреносните облаци носещи градушка и да ги отнесе през морето, далече от техните ниви. Пеят "Джермане, върли празниче,отнеси го от туд море". Описание на молебена може да прочетете в разказа Джерман.
   В кои "наши писмени паметници" са посочени "единствено слОвени и за такива считат единствено нашия народ"?!!!
   Наречията или говорите в тази малка територия България са толково различни, че едни други не се разбираме.

   Изтриване
  3. https://chitanka.info/text/15999-dzherman Добри Жотев
   Джерман

   Изтриване
  4. Между художествена литература и история има голяма разлика. Писателят може да разчита на фантазията си, историкът не.

   Изтриване
  5. Античното име на Сапарева баня не е римско и не според мен, а според редица наши езиковеди като Дечев, Дуриданов и Й. Иванов. Те извеждат значението на според тях тракийската дума Герма от ИЕ gwhermo - горещ. Ето вижте тук https://books.google.bg/books?id=bSxHgej4tKMC&pg=PA386&lpg=PA386&dq=gwhermo&source=bl&ots=vaQE4iF8-I&sig=ZX4m0r01iG8-270HeomRbCpw8nw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj765br_-7fAhWEJVAKHe_6DNAQ6AEwC3oECAUQAQ#v=onepage&q=gwhermo&f=true
   Няколко са селищата с това име, като има и едно, което днес не е в наша територия вече https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D0%BC_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) и там също пише малко за етимологията. Може да погледнете и Дуриданов на стр. 36.
   Що се отнася до обичая, той далеч не е разпространен само в З. България, а по цялата й територия. Вижте тази уикистатия на края на която е посочен и източника, достатъчно сериозен етниграф- ако желаете, може с него да поспорите, макар че не е сред живите.
   Впрочем каквото и да е значението на думата Герма, знам ли, може и да е свързана с гръм 😀, едно е сигурно, не е "славянска", а е позната още в античността в Тракия.
   Поздрави

   Изтриване
  6. Сега забелязвам, че съм пропуснала да отговоря на част от въпроса ви.
   В кои "наши писмени паметници" са посочени "единствено слОвени и за такива считат единствено нашия народ"?!!!
   Като започнем от 9в та чак до Паисий всички без изключение, просто няма нито един в който да се говори за слАви, слАвени, още по-малко слАвяни, има само и единствено слОвени {от слово- онова слово, което "беше в началото" най-вероятно). И между другото поляците, чехите, словените, сърбите, сорбите и пр продължават да говорят единствено за слОвени, изключение от останалите *славяно*езични народи правят само днешните хървати, съвременните българи и днешните русняки, а връзката почти със сигурност е Прибоевич-Орбини-Е. Вулгарис-Паисий. При тях за пръв път се наблюдава промяна в коренната гласна от О на А като се пробутва и нов смисъл в думата (от слава било, казва Орбини). Реално до тогава за склАви-склАвини говорят само чуждоезични извори, нямащи общо със "славянския" свят. Та мен това определено ме смущава 🤔

   Изтриване
 25. И какъв е произхода на Урфула? Това може да се прочете от изворите,нищо ново. Очаквах в този блог да разбера повече от кои де факто скитски племена са българите и как са създали супер държава за времето си.Как да ме интересува къде е роден Урфула и колко велик е за немците запада, като не знам къде е роден Аспарух например,който е създал държавата ми?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Произходът на Урфила е български , от земите на Мала азия , където има области Тракия, Мигдония(Македония) , Мизия и други наши изконно български територии , които са част дори от днешните ни граници . Аспарух никога не е създал държавата ти, а просто е освободил голяма част от поробените си сънародници , които са изложени на мракобесни гонения и убийства от скоро узорпиралите властта в ИРИ данайци(днешни гърци) . Измежду първите 18 владетеля на ИРИ 15 са българи , които през своето управление не се отнасят към сънародниците си като поробена територия , а я развиват културно , инфраструктурно и военно-технологично . Само че гореспоменатите данайци узорпират трона през средата на 6 век и това е причината за идването на спасителят Аспарух . Никога и в никой летопис не е казано , че Аспарух е създал държава през 681г. Говори се само за това , че вече покварената от данайците ИРИ , е задължена да плаща огромен данък на освободените български земи (най-големият данък на ИРИ по това време ) . Държавата ти не е създадена от един човек а от голяма група мислещи и велики хора , които са знаели значимостта от обединение . Ако те вълнува дата на създаване на първата българска държава , то можем да кажем , че това се е случило 9000 г.пр.хр. в местността Юнаците край Пазарджик . Само , че ако погледнем по мащабно на българските култури от старите времена , ще разберем , че България е била доста по-голяма с няколко големи културни центъра(Култура Винча,Дуранкулашка култура ,култура Юнаците,Старозагорска култура,Варненска култура ), които са се развивали взаимно през вековете , като достигат своят връх през 5000-4500 г.пр.хр , когато столицата на България е североизточно от днешна Варна , вече залята от потопа в Черно море. Това е и причината българите да пренесат богатствата си и столицата на запад в близост до днешният град Варна . Варненският некропол е следата на това преселване и изнасяне на най-важните богадства . Той е най-старото обработено злато в света , като надвишава хиляди пъти , като количество дори откритите след 2000 години златни предмети обработени от човек(от други народи) . Потопът в Черно море е и причината българите да започнат свещената си мисия , за цивилизоване на света .

   Изтриване
  2. Продължение , че блога не приема целият коментар : Всички артефакти и закономерности , които са деяние на българите в периода 9000-45000 г.пр.хр са предадени на останалите хора по света , защото това беше и мисията на нашите сънародници . Доказателства за това хиляди , ама не виждам как ще стигнат до теб в свободно медийната ни страна , която заема около 130 място по свобода на словото . Шумерската и Египетската цивилизация са изградени по сакаралните размери на българите . Пирамидите отговарят на точно определени пропорции , които съответстват на размерите на артефактте от българскте земи ( няма и микромилиметър разлика ) . Всички тези култури , които ти изброих по-горе имат единица за разстояние числото ,,ПИ'' в неговите пропорции . Всички тези култури използват числото ,,Фи''(златното сечение) и всички останали вселенски константи . Шумер и Египет(най-близките населени места до българите и поради тази причина първи приемници на българското познание) нямат еволюция . При тях всичко е изградено и донесено от вън (от българите). Преди да отидат там нашите сънародници , не се е знаело нищо от коренното население , което е било неразличимо по поведение от маймуните . Не случайно , когато шумерите говорят за създателите си те казват , че са Богове(извънземни) дошли от север(Шумер е южно от българските земи ) . В Египет нещата са още по-ясни . Там владетелите са българи за дълъг период от време . Намират се български съдове,инструменти,обичай и писмени знаци , каквито са използвани от държавата ни през периода 9000-4500 г.пр.хр. Зависимостта на Египет от българите е толкова голяма , че докато не се измени целият генофонд по времето на ислямизацията от арабското нашествие , всичко по високите постове е било в зависимост от българите . Ако почине фараон , той не може да се погребе от местните жреци. Те са викали Тетрахориди(български жреци) , които единствени имат право да отведат фараона в задгробния живот (добре позатият ни български обичай на пренасяне в задгробния живот на владетеля/благородника) . Свещеното животно в Египет- котаката всъщност е обичай свързан с българката Бастет(Странджет) , която е родом от Странджа планина . За благодарност към просветлението , което получават от Бастет местните я оприличават на богиня и в нейна чест превръщат котката в свещено животно и всички статуи на котки, включително и сфинксът са всъщност почит към една велика българка . Сфънксът също е исграден с размерите на българите , като отново отговаря на артефактите от нашите земи (златото и керамичните съдове от варненският некропол,керамиката от всички други части на България по онова време). Стига ти толко , че ако трябва да ти разкажа и за останалите култури създадени от българите ще трявба да напиша цяла книга . Вземи си отвори очите и стига си повтарял като папагал информацията от еврейските учбници на МОН , които са съчинени от коцю иречека , когато бил на 20 г. Той тъкмо разбрал , че водата когато се стопли ставала по приятна и въодушевн от откритието си се възгордял и започнал да пише нашата история . Младока писал,съчинявал и не спирал , та чак поръчителите от Австро-Унгарската империя се стъписали. Голям историк е бил коцю ама не се е родил в точното време . Ако се беше появил на бял свят днес щеше да е най-добрият сценарист(режисьор) в Холивуд и вече да е заснел кацането на Марс .

   Изтриване
 26. Странен въпрос. Урфила не е велик за немците, точно на това е посветена тази статия, той е съществена част от НАШАТА история. И като казвам съществена, тя е точно такава, защото именно с него е свързан един от най-ранните преводи на евангелието на местен език, не на някакъв германски. Впрочем замислете се защо германоезичният запад така усилено драпа да си припише гетската (готската) история. Тогава може и да ви стане ясно защо разискваният горе въпрос е от такова значение.
  И поради що сте така уверен, че Аспарух е създал държавата ВИ, защото така пише в учебниците? Там има и всякакви други измислици, вие вярвате ли им?

  ОтговорИзтриване
 27. Нормален човек не може да вярва на учебниците,естествено права сте.Вие като ГУРУ тука обяснете моля,кой наистина създаде държавата МИ? От прабабите си знам , че бил Цар Костадин,от Цареграда,но едва ли - виждам по стари карти,че неговата се е казвала ИРИ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. България е създадена от свободолюбиви местни хора, а кой е създал вашата държава не зная, не искам и да зная.

   Изтриване
 28. Целият филм е интересен, но в това видео, в края на третия час, по-точно 2:56:00 се вижда покръстването на император Константин от епископ Урфил. В 3:44:00 можете да видите възхода на готския предводителводител Аларих и пътя на готите към Рим. Някои твърдят, че в 410 г. Аларих не е унищожил напълно Рим защото там, в този момент се е обучавам Атила. А в първите 6 серии е отделено много време за въстанието на Спартак.
  https://youtu.be/jwsKTjUFlP8

  ОтговорИзтриване
 29. Истината за Ленин е най-добре написана от Игор Бунич в "Златото на партиятя"

  ЧАСТ I
  НАШЕСТВИЕТО
  В страстните си мечтания за световна революция Владимир Илич Ленин ясно разбираше, че първата крачка към осъществяването им трябва да бъде въоръженото превземане на някоя държава — с всичките й ресурси, с икономическия й потенциал и, естествено, със златните й запаси. При това той съвсем нямаше предвид Русия с вечния й икономически дефицит, с огромния й държавен дълг и празната й хазна. Ленин се оглеждаше все към Швейцария, тази малка страна му се струваше идеална за осъществяване на плановете му за световно господство. Тя бе разположена в центъра на Европа, многоезична (готов Интернационал!), със златните си пипала бе заграбила целия свят чрез международната банкова система. В замислите на вожда тъкмо Швейцария трябваше да стане тази база, откъдето революцията ще започне победния си марш по цяла Европа, а за да си пробива път ще използва за таран хилядите тонове швейцарско злато. Специалистите са на мнение, че „цюрихските“ мечтания на Ленин са предизвикани от безпаричието му, тъй като след смъртта на неговата майка финансовите преводи от Русия секнали, а сам да печели пари за препитание той просто не умеел. Тези обстоятелства предизвикали изостряне на шизофренията му, придружено от сладостни видения на бронирани сейфове от швейцарските банки. Обаче в лапите на пролетарския вожд не попадна Швейцария, а, за съжаление, Русия, бързо и ефективно превърната в плацдарм за световната революция.

  ОтговорИзтриване
 30. Всъщност не знам защо германистите приемат толкова насериозно легендата за остров Скандза (всъщност Скандинавия) откъдето дошли готите, ползват го като че ли е доказателство за германския им произход... Ами нима Мавро Орбини като пише за митичната прародина на славяните - Скандинавия, всъщност не "доказва" германския произход на всички славяни? Как не са се сетили?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. То даже няма никакви археологически доказателства относно това, че готите идват от Скандинавия.

   Изтриване
 31. До Анонимен14 януари 2019 г., 11:52 ч. Мисля, мисля и пак не разбирам защо им е да си присвояват чужда история. Тяхната е за срам или какво? Или са кукувици с цел в по-близко или далечно бъдеще да налазят чуждото гнездо? Като едни други дето вече са собственици на банките ни, политиците и много от плодородните ни земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами проверете какво е готицизъм, вижте откъде и защо се появява това явление, разровете историята на Швеция, 30 годишната война, властовите претенции, РИМ и неговите последни владетели, шведската Атлантида на Ръдбек, пряко свързана с въпросния готицизъм и негова най-ярка кулминация, пряко свързани с готския въпрос по-сетне са и романтическият национализъм и не на последно място германският националсоциализъм..... Замислете се само над какви територии разпростират властта си т. нар ГОТИ и може и да ви стане ясно защо толкова народи яростно драпат да са техни наследници. Това не значи, че те си нямат истории, ама им се е приискало да имат повечко, а и да обосноват някак претенциите си за по-добро бъдеще. Би трябвало да знаете как става, или?

   Изтриване
 32. За тракйиското племе гети или готи се научава от първа ръка от Овид. Той бидейки изпратен в изгнание в град Томи (днешна Констанца) някъде през 20 години от н.е, ги описва така: " Агресивни, нецивилизирани, войнствени и свирепи. Носещи дълги коси и бради които замръзвали на висулки през суровите зими и дрехи от кожа с широки персийски панталони. Не пиели виното си, ами го яли като леден блок. Когато Дунав замръзвал през зимата преминавали го къде с коне къде с волски каруци плячкосвали заедно със самартяните. Оръжието им е било стрели със змийска отрова. Всъщност когато научава да говори по гетски и пише за тях поема те го оценяват по достойнство и той започва да ги харесва май. По негови данни в това време Римската империя воюва вече с германите някъде из Европа, но той не свързва гетите с тези войни. Само твърди, че гетите не са овладяни и усмирени въобще от империята, ами си правят каквото си искат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глупости на търкалета ! От цитатът ти виждам , че въпросният фантазьор Овид се е увлякъл в лъжи . Няма как Гетите хем да са нецивилизирани и със слаба култура и хем да не могат да бъдат завладяни от римската империя . Още по -голяма глупост е това , че са чакаи Дунав да замръзне , че видиш ли не може ли да го прекосят по вода . Това е още една причина да бъдат избити и поробени през топлите месеци , ама на това не се е случило . Няма как да делиш един народ на части поради факта , че в разичните региони отделните групи си носят личностно название . Днес имаме добруджани , родопчани и др. но те са си българи . Как Гетите , които са българи , ще имат облика и качествата на посочеинте от теб глупости . Нима не знаеш , че всяко нещо създадено от човека , е пряко или косвено българско . Няма да ти обяснявам подробно но е така . Съюото , както при дърветата : Първо е семето , после от него израстват корени, стъбло и чак тогава листа . Та българите са въпросното семе и от там нататък те просто цивилизоват света иначе ако не го бяха сторили днес щеше да има хора от една народност - българска и човекоподобни- всички останали . Айде със здраве и стига си цитирал някакви враждебно настроени фантазьори . Това е все едно да четеш какви са руснаците в писания на американец , или какви са християните в писания на чифути . Вдяна ли какви глупости бръщолевиш .

   Изтриване
 33. Към Анонимен17 януари 2019 г., 22:18 ч.
  Не цитирам Овид, защото много ми харесва, а защото е един източник за информация от времето на Христос относно гетите.
  А Вие как си ги представяте преди 2000 години, че са облечени с бели костюми и са се возели с яхти по Дунава и пиели уиски ли? Естествено е за Овид който е бил дворцов поет и се е занимавал основно с любовни истории покрай изтънченото общество на империята да е било шок да се срещне с грубата реалност на периферията. Отбележете, че и днес ще бъде същото за някои от политиците на Брюксел ако попаднат в добруджанско или румънско село. Това което трябва да се разбере от Овид е че гетите си имат свой език, който не е гръцки, тъй като той е говорел гръцки и латински, а те не са. Второ той споменава и бесите, но за тях не пише да са толкова диви или войнствени.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много преди 2000 хиляди години българите ,към които спадат и Гетите са се возили в кораби и по-малки плавателни съдове .Пак говориш неща , които не разбираш . Ще те попитам точно и ясно - Виждал ли си диви и войнствени свещеници ? Аз не съм , но ако беше разучил въпроса щеше да знаеш , че Бесите са върховните жреци на траките(българите) . Все едно днеска да сравняваш поповете(монасите) с военните . Гетите са точно тази военна част от траките(българите) , от която най-много е патила Римската империя , а и не само . Просто трябва да разбереш , че траките(българите) са били разслоени във функциите си , което е с цел усъвършенстване в дадена сфера , затова различните племена имат и различни функции . Това разделение е започнало още в древните времена , когато се е разбрало , че ако един човек(или много хора) се съсредоточат в една дейност те стават много по-добри в нея . Затова и днеска аз не съм виждал човек работещ медицина , да се занимава с поправка на автомобили или строеж на сгради . Ако искам да си поправя колата ще я занеса на монтьора , а не на личния лекар . Не знам как да ти го обясня по просто но мисля , че си ме разбрал .

   Изтриване
 34. Проблемите ни като българи са съшщите както и при траките, че не се разбираме макар и да мислиме еднакво. Още Херодот човекът го е казал: "ако се разбираха и бяха единни никой нямаше да може да ги победи". Гетите са едно от тракийските племена и най-войнственото. Те са и скити. Отбележете, че не всички останали скитат по света. Те са на коне и носят леко стрелково оръжие, а не тежки мечове и щитове, защото те не им трябват само да тежат на конете и да ги отслабват. Дотука всичко е логично и няма нищо подозрително у писмата на Овид. Че атакуват през зимата е пак мноого умно. Не им трябват лодки или водни мостове които могат да бъдат запалени и унищожени от врага, когато ги оставят в реката и освен това отиват да приберат през зимата богатата реколта от лятото. Зер ако нападнат през лятото сами да си жънат полета и берат плодовете? Ако сте чели библията Давид си остава у дома по времето когато царете отижали на война. Какво ви казва тази история? Царете си имат време за война. И гетите са си имали.

  ОтговорИзтриване
 35. Павел Серафимов, прочетох цялата статия за успоредижцте, хареса ми. Не разбрах кой е Йордан? И защо няма възможност за коментар ???

  ОтговорИзтриване
 36. „Дакия или Скития от германците до Днепър е била населявана от славяни, безразлично, дали те са се казвали венети, склавени, анти, българи, хуни и пр,“
  „От тези и още много други исторически свидетелства, аз извадих заключение, че хуните, българите, славяните, антите, венетите са скитски племена, и обратно, че скитите са славяни.“
  „Понеже между хуни и анти не се правеше разлика, затова се казва, че той е дошъл начело на хуни.“
  „Тракоилирийците пък принадлежаха към расата, която днес се казва славянска раса.“
  „По преди посочихме, че готите са скити или гети, които от пети век насам бяха наречени българи.“ професор Ганчо Ценов

  Смятам, че професор Ценов е прав. Всички от изброените племена, а и още, които не са изброени са един народ наименован с различни наименования.И до ден днешен запаните народи не могат да отличат руски език от български, сръбски, словенски и т.н., тъй-като това е език с общо начало и запазил близостта си в хилядолетията на съществуването си.

  ОтговорИзтриване
 37. Серафимов,непременно посетете музея във В. Преслав, където има отдел за готите. В с. Хан крум са открити храмове на готите,а също и много артефакти от готски произход, сега изложени в музея. Хубаво е да защитавате идеите си пред научната общност в България, където ще можете дая убедите в правотата си. Останалото е самодейност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коя научна общност? Тазиn общност, която внушава, че дедите ни са имали титла хан, че са се кланяли на Тангра и са обитавали юрти ли?

   Ако готите бяха германи, то Балканите щяха да са осеяни с германски топоними и хидроними. Това се осъзнава добре от "научната общност", която в отчаянието си обяви топоним като Кирека за готски, германски, макар дума kyrka-църква да не е засвидетелствана в така наречения мизо-готски, или както си е правилно - лангобардски.

   Изтриване