6.01.2019 г.

КАКВА ЩЕШЕ ДА Е ИСТОРИЯТА НИ АКО БЕШЕ ПИСАНА ОТ БЪЛГАРИ?Благодарение на хората от издателство Златен Лъв, Пловдив, през 1998-ма година на народа ни бе напомнено за революционните открития на д-р Ганчо Ценов. Приносът на този велик родолюбец в откриването на истината за корените ни е огромен. Реално, още в началото на ХХ век, през 1907-ма и през 1910-та година, д-р Ценов започна с представянето на доказателства за много важни за историята ни неща: това, че ние сме потомци на древните обитатели на Балканите, че дедите ни са първите християни на Европа, че хуните не са азиатски пришълци, а реално скитите, които обитават Добруджа и Черноморските степи още преди Рим да бъде основан.

Много сънародници бяха удивени какво огромно количество информация е била укрито от нас и вместо истината, са ни внушавани грозни, унизителни лъжи. Ценов обаче не е самотник, навремето е имало и други добросъвестни българи, които са осъзнавали прекрасно как стоят нещата, а и дори са успели да публикуват вижданията си.

През 1911-та година излиза книга на Никола Йонков-Владикин. Нейното заглавие красноречиво показва какво мисли авторът за произхода на българите: “История на древните траки от новокаменния период до цар Борис“. В увода прогресивният изследовател казва следното: “Нашият народ така е един от най-старите на света, той не е пришелец тук, нито е измирал. Ония, които твърдят противното, са с ограничени познания по тази обширна материя.”

Eто, преди повече от сто години на родолюбците е било пределно ясно що за хора сме ние, какъв е произходът ни, от кога започва историята ни. За жалост, узурпиралите научни постове кариеристи, не позволяват идеите на Ценов и Йонков-Владикин да придобият популярност. Изплашени от истината, мислещите само за личните си интереси “историци” правят всичко възможно да подтиснат, укрият, дискредитират и осмеят твърденията на всеки, който има дръзне да нарече българите потомци на Залмоксис и Орфей.

А иначе смелчаци се намират, през 1912-та година излиза работата на Д.П.Даскалов “Скити и Сармати прадѣди на славяни и българи”. Малко по-късно, през 1913-та година на бял свят се появава друга книга на същия автор “Българитѣ потомци на царственитѣ скити и сармати”. Тя също е важна по съдържание, най-вече като се има предвид, че Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ, а според Прокопий, сарматите спадат към семейството на северните траки гетите.

Фрагмент от Етника на Стефан Византийски, вижда се ясно - скитите са тракийски народ

Д.П. Даскалов прави и други, невероятно смели изказвания за своето време: Хомеровскитѣ свѣдениѣ за тракийската култура позволяватъ да прѣдполагаме по-раненъ периодъ на нейния разцвѣтъ. Находките отъ Bos-ӧjuk въ Фригия твърдѣ ясно говорятъ, че троянците сѫ едни отъ малоазийскитѣ потомци на тракийско-фригийскитѣ племена.”

Прогресивният учен свързва миналото ни с прославените от Омир траки и техните роднини трояните и има пълното право да направи това защото съществуват и други свидетелства освен материалната култура, които да свидетелстват, че нашите предци са най-ранните цивилизовани обитатели на Троада. Древните названия Илиос, Ида, Скай, Камандър, Зелея, имат паралели в тракийската ономастика, а и са обясними на български език.

Сравнения на знаци от Троада със старобългарски руни 

Сравнения на знаци от Троада със старобългарски руни 


Макар доказателствата за древните корени на народа ни да са били много, казионните учени отказват да ги ползват, като в същото време правят всичко възможно да изкарат предците ни пришълци. Историците чуждопоклонници не са се интересували изобщо от вижданията на прогресивните български изследователи, чийто брой не свършва с Ценов, Йонков-Владикин и Даскалов.

През 1912 година, един български духовник – Архимандрит Кирил Рилски, стига до истината и дръзко я прокламира обявявайки ни за потомци старите балкански народи.Кирил Рилски смята, че дедите ни принадлежат към старите трако-илирийци, които са обитавали земята ни от незапомнени времена, допълва и това, че по времето на Апостол Павел дедите ни на юг от Дунава са били свободни римски граждани и са се ползвали с всички привилегии произлизащи от това. Тук Апостол Павел основал първата християнска църква на Европа.


Карта на Тракия по време на римския период, авт. Г. Дройзен

Недълго след Кирил Рилски, през 1926-та година още един истински българин дава своя принос в намирането на истината за корените на нашия народ. Става дума за Данаил Юруков, чийто баща е един от водачите на Априлското въстание. Надарен с интелигентност, Юруков отказва да се съгласи с лишените от логика, но налагани с диво упорство теории за произхода на българите. Огорчен от поведението на историците, родолюбецът споделя: Азъ изказвахъ своя възгледъ, че живущитѣ днес българи на Балканския полуостровъ сѫ били тукъ и в праисторическитѣ времена, но нашитѣ историци съ една упоритост граничаща до фанатизъмъ, поддържаха теорията, че българитѣ сѫ дошли от Волга, че Аспарухъ е основалъ първата българска държава като смѣсилъ своитѣ татари съ славянитѣ на Балканския полуостровъ, подчинил ги и имъ наложилъ името българи.”

Без да разполага със средствата, с които са разполагали учените от школата на Златарски, Данаил Юруков дава много по-логично обяснение относно това дали сме местен народ или пришълци. Аргументите му са ясни, но те са основани на неудобни факти, на които се опира и д-р Ганно Ценов: “Че архепископията Първа Юстиниана е носила титлата “всей Болгарией”. Тая титла на епископа на Първа Юстиниана се потвърждава впрочемъ и от църковните писатели от VI-ия вѣкъ.“

Но не сѫ само горнитѣ документи, които свидетелства това. Така професоръ Ценовъ в своята “История за произхода на българитѣ” пише, че в Британския музей имало една карта cъ съчиненията на Св. Йеронима от 270 до 338 година, в която се споменавало името българи...”

В края на работата си, Юруков представя заключение, което е подкрепено от желязна логика:Нашитѣ историци се оплакватъ често в писанията си, че нѣмало паметници, за да се открие истината. Какъвъ по-добъръ паметникъ от езика и наречието?... Всичко това не е ли най-доброто доказателство за произхода на един човекъ или един народъ? И ако днесъ в нѣкогашнитѣ Тракия, Македония и Дардания се говори единъ и същъ езикъ съ три различни наречия, според както са били разделени политически и във най-древнитѣ времена, това не е ли доказателство, че тамъ живѣе един и същъ народъ и, че тоя народъ е живѣлъ в сѫщитѣ мѣста и по времето на Херодота?”

Простичко и ясно, без увъртания и манипулации, родолюбецът Данаил Юруков показва каква е истината – след като няма промяна в териториалното разделение на наречията от древността до ново време, то е безумие да се твърди, че българите са потомци на пришълци и, че на Балканите, след VI-VII век има подмяна на населението.

Освен Ценов, Йонков-Владикин, Даскалов и Юруков, има и други хора, които са дали съществен принос в откриването на истината за произхода ни. Такъв човек е д-р Иван Селимински, за когото няма съмнение, че нашата история започва много по-рано от прословутата 681-ва година с твърдението, че българите са населявали своята страна много преди Христа.  

Пропагандираните от казионните учени “нахлувания” на старите българи, биват тълкувани от д-р Селимински по много по-логичен начин. Този обичащ Родината и истината духовник смята че походите на старите българи не са били нахлувания на чужд народ, а опити за освобождение на поробените от Римската Империя братя.

Виждаме, че от 1907-ма година, когато излиза книгата на д-р Ценов “Праотечеството и Праезикът на Българите”, до 30-те години на ХХ век, различни наши изследователи представят солидни аргументи в полза на местните корени на народа ни. Освен Ценов, радетели за древнобалканския ни произход са Никола Йонков Владикин, Д.П. Даскалов, Кирил Рилски, Данаил Юруков, Иван Селимински.

През втората половина на ХХ век също има изследователи на миналото ни, които смятат, че ние българите сме потомци на местен народ. Един от тях е творилия в Канада Георги Сотиров. Той създава няколко уникални работи съдържащи сведения, които казионните учени у нас са се погрижили да потулят или омаловажат.

Eдна от първите статии на Сотиров излиза през 1969-та година. В нея прогресивният автор изказва твърдението, че имената на древните селища Билазора, Нестане, Лебедус, Гордион, Тарне, Керасус и др. могат да се обяснят с думите бяла, зора, на, стан, град, лебед, тръни, череша.

Откритието на Георги Сотиров е от огромна важност защото дадено население може да бъде прогонено от родната си земя, или пък завладяно от чужденци, да бъде асимилирано. Местните названия обаче остават ярко свидетелство за това кой е най-старият жител на определена територия. В миналото е обръщано малко внимание на този факт и поради това враговете на народа ни са оставили доста имена на градове и реки непроменени.

В ново време обаче, когато вече лингвистиката е вече оформена наука, а нейният раздел ономастиката помага да се разбере етническата принадлежност на древното население, гърците заличават хиляди имена на български селища, след като са подложили на геноцид жителите им. Това е с цел да се унищожат напълно следите от българско присъствие на Южните Балкани.

За нещастие на потомците на Данай, автори като Омир, Херодот, Страбон, Ариан и др. са записали в работите си названия като Пеней, Кабесос, Палена, Матоас, Загора, които са обясними с думите пѣна, кобец (Вл.Георгиев), паля (Г.Сотиров), мътя, за, гора. Данни за присъствието на хора говорещи древна форма на българския по време на Античността има, но понастоящем няма достатъчно смели учени, които да съберат, систематизират данните и най-вече да поведат борба за откриването на истината.

Ако историята ни бе писана въз основа на проучванията и откритията на Ценов, Даскалов, Юруков, Селимински и др. родолюбци, то днес светът щеше да знае, че Балканите са люлката на европейската цивилизация, че тук са се появили първите човеколюбиви доктрини – тези на Залмоксис и Орфей, че хората наречени траки са дали най-способните императори на Рим, но най-вече това, че ние сме техни потомци.

Щеше да се знае, че никой чужд подтисник не е успял да асимилира народа ни, че траките са станали господари на римляните, че благодарение на близостта на религията на дедите ни с ранното християнство, тази религия се закрепява в Европа и допринася за консолидирането на много държави.

Щеше да се знае, че принадлежащият на предците ни Орфей е създателят на азбуката, че пак стари балканци от средите на пеласгите занасят писмеността в Лациум и дават знания на римляните.

Щеше да се знае, че не франките, валонците, или скандинавците имат право да се обявят за наследници на старите трояни, а ние. Както материалната култура, така също древната ономастика свидетелстват за това.

Кой не би уважавал такъв велик народ? Кой не би оценил заслугите на предците ни в оформянето на европейската култура, в консолидацията на европейските държави?  Кой добър и интелигентен човек не би хранил симпатия към нас?

Осъзнавате ли какво загубихме заради лъжите на чуждопоклонници и страхливи хора, които с фанатизъм защитаваха вредни за Родината лъжи? Осъзнавате ли какво можем да имаме, ако посредствените хора напуснат руслото на науката – та нима това е място, което те заслужават? Осъзнавате ли какво може да е бъдещето ни ако истината достигне до всички сънародници, а после и до всички европейци?

Използвана литература:

1.Г.Ценов, Праотечеството и Праезикът на Българите
2.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
3.Архимандрит Кирил Рилски, БЪЛГАРСКАТА САМОСТОЯТЕЛНА ЦЪРКВА В ИЛИРИЯ, Булга Медия, София, 2012;
4.Д.Юруковъ, Размишления върху произхода на българитѣ, Изд. Г.Д.Юруковъ, ул. Бѣлчевъ № 28, София, 1926;
5.Д.П.Даскаловъ, Скити и Сармати прѣдѣди на славяни и българи, съ 13 илюстрации, историко-археологическа студи, Царска Придворна Печатница, София, 1912;
6.Д.П. Даскаловъ, Българитѣ потомци на царственитѣ скити и сармати, София, 1913;
7.Н.Йонков-Владикин, История на древните траки, от новокаменния период до цар Борис, 2 изд. Въз основа на книгата от 1911 год., Хелиопол, София, 2010;
8.Д-р И.Селимински, Българският Църковен Въпрос, БулгаМедия, София, 2018;
9.V.Georgiev, La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse mediterannée, Sixth International Onomastic Congrees, Florence-Pisa, April 1961 (Bulgarian Academy of Sciences), 1961;
10.G.Sotiroff, Slavonic names in Greek and Roman Antiquities, Onomastica, 37, Canadian Institute of Onomastic Science, Winipeg, 1969;

68 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Я да видим сега кой какъв е 😉 Ценов не е признат за учен, Даскалов не е учен, Хонков-Владикин не е учен, Юруков не е учен, Рилски не е учен, Селимински не е учен, но другарят Серафимов ги изкарва учени. Историята е за професионалистите а не за фентъзи блогърите, запомнете това добре и не е лошо да си го запишете 😀

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека видим кой какъв е:

   Ганчо Ценов завършва история в Софийския Университет, а докторска степен получава в Берлин.

   Георги Сотиров завършва история в Швейцария, също така е гостуващ професор по лингвистика в Университета в Лавал, Канада.

   Никола Йонков-Владикин е журналист и книжовник, баща е на професор Любомир Владикин.

   Д.П.Даскалов е член на Софийското Археологическо Дружество.

   Д-р Иван Селимински е основател на "Славяно-българско ученолюбиво дружество" на о-в Андрос.

   Данаил Юруков e писател и редактор на вестник "Съединение".

   Архимандрит Кирил Рилски е свещеник, но нека не забравяме, че Духовната Семинария, все пак е висше образование, а и този човек пише за българската църква - точно по въпроса, по който е компетентен.

   Изтриване
  2. Обаче са учени и академици тези, които си купуват титлите в руските университети.

   Изтриване
  3. Купени, подарени, дадени назаем...нагледам съм се на капацитети с титли. Имат самочувствие хорицата, някои даже си вярват на приказките.

   Изтриване
  4. За много години!
   Емил Димитров не е признат за композитор в България, тъй като няма музикално образование, но в същото време е член на съюза на френските композитори. А неговите плочи, в които той е автор на по-голямата част от музиката, се продават с десетки милиони както на Изток, така и на Запад.

   Изтриване
  5. За много години г-н Дойчев!!!

   По принцип има и по-фрапиращи случаи от този на Емил Димитров :)

   7 Famous Musicians – Who Can’t Read Music - 7 Известни музиканти, които не могат да четат ноти

   Elvis Presley
   Michael Jackson
   Eric Clapton
   The Beatles
   Jimi Hendrix
   Eddie Van Halen
   Robert Johnson

   http://themusicstudio.ca/blog/2017/11/909/


   Изтриване
 3. Мнението на Юруков е изключително интересно! "Какъвъ по-добъръ паметникъ от езика и наречието?... Всичко това не е ли най-доброто доказателство за произхода на един човекъ или един народъ?". Да вземе за пример западнобългарските наречия, наричани още торлашки или преходни. Те не са сходни със сръбския език. Съгладно лингвистичните карти те стигат и в Албания и в ……..полуостров Пелопонес. Най-близък до тези наречия е руският език. Руският език е различен от белоруския и украинския езици и съществено се различава от полския език.
  Господин Серафимов нееднократно е писал, че руснаците са венети и народа суоми-финландци ги нарича венелайнен. Но едни други техни съседи, латвийците ги наричат krievs или krievai, а Русия Krievija. Това е името на едно от най-големите племенни групи участващи в създаването на руския етнос-кривичите. Но свързани ли са кривичите и други племенни групи от руския етнос с Балканите и оттук и с езика, говорен на този полуостров? Гледайки етнографската карта на полуостров Пелопонес, публикувана през 1890 година, "Ethnographische karte des Peloponnes (ethnographic map of the Peloponnese), by Dr. Alfred Philippson, Petermanns Mitteilungen, 1890.", виждаме названия като кривичи, вятичи, драговити, езерци и други славянски общности. В такъв случай няма нищо чудно, че езиците са сходни. И за това все още не знаем къде е България.
  Интересна е и книгата на Якоб Фалмерайер "За произхода на днешните гърци". Той твърди, че в днешна Гърция няма етнически гърци, а метисно население, говорещо койне.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е латвийското име на Русия действително да идва от името на кривичите. Нормално е големите групи да се разпространят в различни територии. Традиционната земя на бесите е в Родопите, но Овидий пише за беси край Дунава, а по-късно Клавдий Птолемей ги разполага на север от Карпатите, т.е. на около 1000 километра от традиционната им земя.

   За кривичи в Пелопонес не съм чувал, там усядят езерити и милинги. По принцип картите се правят по сведения на стари автори, чудя се кой ли ще да е разположил кривичи в Гърция...

   Изтриване
  2. Ако имате време вижте картата на професор доктор Алфред Филипсон. Има я в мрежата. "Ethnographische karte des Peloponnes (ethnographic map of the Peloponnese), by Dr. Alfred Philippson, Petermanns Mitteilungen, 1890.". Там славянските области са подчертани с жълта линия. Дадени са и областите населени с албанци. От ляво на езеритите (ezeriten) са кривичите (krivitzen),а от дясно са вятичите (vatika). Интересното е, че и Табов не е споменал за кривичи и вятичи в своята публикация. Не смятам, че КГБ е поставило кривичите в Гърция, ако е имало изобщо такава държава. Картата е от 1890 година, на немски език. Автора и също е немец.

   Изтриване
  3. Намерих тази карта, на нея действително са отбелязани кривичи в Пелопонес, но пак си остава загадка за мен.

   http://macedoniantruth.org/wp-content/uploads/2008/11/pelopones_ethnic.jpg

   Предполагам, че става дума за грешка, българското село Кривци е представено като етноним. Вижте тук в работата на Макс Фасмер - 52. Κρίφτσι ON, Kr. Grebena (A.: Κρύβτζι), nach Hilferding I 288, slavisch. Bei K. heißt es Krivci. Im Lex. fehlt der Name. Vgl. mazed. Krivci (Bitolj), zu slav. krivъ

   http://macedonia.kroraina.com/en/mv/mv_3_23a.htm#52

   Българско село Кривци е имало и в ново време на територията на република Македония.

   Изтриване
  4. Моля Ви, вижте сайта https://spartanroots.wordpress.com/2015/11/20/1890-linguistic-map-of-the-peloponnese/. Там е поместена тази карта, като обяснението е ,че "Жълти линии: обозначават области, в които славянското население е съществувало през годините 800-1200".

   Изтриване
  5. Там си е имало славяноезично население, то е оставило името на село Кривци, но само име на селото погрешно е взето за етнонима кривичи. Пак Ви казвам, че не съм срещал стар автор, който да локализира кривичи в Пелопонес, там главните обитатели на езеритите и милингите, като въпросните милинги може да са клон на медите.

   Изтриване
  6. Прочее, неотдавна попаднах на едно антропологично проучване засягащо кривичите. Фрапиращото е, че те спадат към същия тип, който доминира при траките, а и при нас. Кога дедите им са мигрирали толкова не север не зная, но е възможно задпоставения определителен член в северноруските диалекти да се дължи на приноса на стари балканци.

   Поне до времето на Константин Багренородни, не зная някой да е локализирал кривичи в Пелопонес. Разбира се аз не познавам работите на всички автори и не е изключено, по късно, някой да е локализирал кривичи във въпросния регион, просто аз не зная за това.

   Изтриване
 4. Абе като вземеме предвид ,че бая от нас са траки генетично значи има истина в статията ,но какво да правиме със славяните и прабългарите защото не можеме да сме само траки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Славяните са скити и венеди, сродни на траките племена, а прабългарите са гети, които преминават Дунав и се съюзяват с другите тракийски племена и основават България. Всичко е много просто и ясно, нищо не се е променило по същество. Стига да се наблюдават българките традиции, които отиват с корени дълбоко в древността, земеделието, коневъдството, виноделието, празниците. Номадските племена вари ги, печи ги си остават номади. Някой да е видял монголец да се занимава със земеделие? Както и старите македонци са сродно племе на траките (едони), така и сега не се е променило нищо. И на македонците внушават че не са македонци и ги карат да си сменят името на държавата.

   Изтриване
  2. Ще Ви се стори ли странно, ако някой Ви каже, че приема родопчаните за българи, но смята шопите и добруджаните за други хора? Същото е положението и с названията траки, славяни, прабългари. Траки е название ползвано от римляни и гърци за най-старото население на Балканите. Славяни, или по-точно славени, първоначално е име само на гетите, а пък старите българи спадат към групата на мизите.

   През 680-681-ва година не се смесват три различни народа, а три групи на един и същ народ. Проблеми и обърквания идват от това, че след 7 век, името славяни започва да се използва и за тракийските съседи и роднини венетите, които са деди на поляци, руснаци, чехи и др., докато у нас, името българи надделява и се приема от балканските славени - гетите.

   Изтриване
 5. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В нашите земи се раждат ученията на Орфей и Залмоксис, в нашите земи се оформя и богомилството. Това не е никак случайно и също така не е никак случайно, че сме най-преследваният народ от злите сили.

   Изтриване
 6. Повече от 60 години различни хора изнасят сензационни факти, но назначените в БАН учени мълчат все едно нищо не знаят. Много се затруднявам в опитите си за класификация на това поведение, което в никакъв случай не приляга на интелигентни хора посветили се на откриване и документиране на историята на народа. До 1989 сигурно ги е било страх защото техни колеги са лежали в Белене, май Михаил Арнаудов е бил в този лагер, не мога да твърдя със сигурност. Но защо страхът продължава и след 1989, ако е жив още някой агент от старата цензура, той ще е отдавна пенсиониран, с деменция и няма да е на работа в БАН, в такъв случай не би имало причина, или нещо се бъркам? Нещо ме хваща страх от цялата тази тайнственост и отричане на факта, че българите са се казвали траки в периода на Античността, сякаш мафията е замесена в тук и ще бъде застрелян всеки, който каже истината.

  ОтговорИзтриване
 7. Михаил Арнаудов действително е репресиран и според мен това е било с цел сплашване на останалите. Нямам сведения някой учен да е изпращан в лагер през 60-те или 70-те години.

  След 1989-та година, страхът не е толкова от репресии, а за личната кариера.

  Колкото до мафията, ами имаше един човек, който беше важна фигура в научните среди, но същевременно се носеха слухове, че е един от ръководителите на иманярската мафия. Дали това е така, не мога да потвърдя.

  ОтговорИзтриване
 8. Цитат по случай новата 2019-та година,играта явно продължава:)


  Господарят Куштандин(Константин) казваше на баща си,че бедата на неговия народ е пиян-
  ството и ,че някои хора са склонни да винят в разпространението му „насранията“.Това обаче
  няма нищо общо с истината,пиенето идва от стар езически обичай.Някога улчиите били най-
  добрия народ,неспособни да пролеят човешка кръв,даже и тази на престъпник.Наложило им се
  да понесат ужасни вражески нападения и трябвало да се сражават.Техните кахини(влъхви), у
  хуните наричани бояри,започнали да дават на воините пред битка вино за смелост.Така правели и след боя,за да понесат хората по-леко загубите.Полека народът свикнал с пиянството,а после езическият обичай се пренесъл и при свещениците им-поповете.Такива попове би трябвало да бъдат убивани,но те били единствената сила,стояща срещу още по-дивите езически обичаи.(Тук преводачът си позволява да направи обоснован извод за това,че
  улчиите-уличи са преки наследници на тракийските племена и произхождат от тях).Не стига
  това,но поповете пиели и за да бъдат обичани от пиещото си паство.Случва се даже поповете да пият повече и от миряните.Така при мен в Балин един пиян поп се удави със супа,която
  пиеше направо от котела,след като благослови рибарите за улов...
  :):):):):)

  ОтговорИзтриване
 9. Живях известно време в „Еропата”. Установих тотално неглижиране от европейците спрямо България, древна и съвременна. Ние сме по-долу и от циганите. В най-добрия случай европейците ни съчувстват. –„О българин, е какво пък, човек не избира какъв да се роди.” Това не е виц Спароток, и моля Ви не преувеличавайте толкова много влиянието на учените-историци от БАН върху Българската история. Например, преди 30-тина години, нали именно тези учени установиха, че "Черноризец Храбър" е просто една фантасмагория (сп. “Философска мисъл”, кн. 2, 1979 г., стр. 81 – 85). Е и, какво от това? Мислите ли, че учените от БАН не знаят на кого са кръстили селото си шопите от Мусагеница. Е и, какво от това? Фантасмагориите за Българската История се съчиняват другаде, а БАНяджийските ни историци са едни нещастни аватари. Нека да сме наясно! По света материалната ни култура се представя като романска или византийска, а напоследък е модно да се представя за „тракийска”. Духовната ни култура е пък „славянска”- Реймското евангелие над което са полагали клетва френските крале при коронясването си е „руски исторически паметник на старославянски” според РАН. По всякакъв начин ни трият от световното битие. Това не е от вчера и днес, например прочетете в „Кандит” от Франсоа-Мари Аруе /ВОЛТЕР/, за българите и техния цар. Когато цял свят ти повтаря, че си „отрепка” е много трудно да запазиш достойнството си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добри човече, вече девета година говорите за тази Мусагеница: "Съществува софийският квартал, бивше село, с име МУСАГЕНица , същевременно един от прякорите на бог Аполон е МУСАГЕН/Т/=мус/О/-покровител. Значи, местните шопи, по някакви причини, са кръстили това поселище на бога покровител на музите, но не e Аполония."

   Това е ваш коментар от блога ми, от 2010-та година...

   Изтриване
  2. Следвашия път,като се направи някой европейски гражданин на голямата работа,му прочети това.
   До средата на двадесети век германците са се наричали „деца на Атила-български император,
   а баварските немци откровено се назо-
   вавали българи. Дори Волтер нарича французи-
   те с името на българското племе авари, а немското Пруско кралство-Българско кралство!
   В Италия 5 милиона италианци носят фамилиите на предците си-Булгар,Булгарели,Булгарини.
   Френският император Наполеон носел двойна българска фамилия-Булгаро-Булгарини,наследство от дядо му и прадядо му.
   И това:
   Френският,италианският и швейцарският фолклор пазят легенди и приказки спомена за „добрия български цар Атила“;холандците го наричат Тил, турците-Делю,швейцарците-Тел,норвежците-Осло,илак-българите-Атилле или Талиб,барънджарите
   го помнят като Атил,волжките българи-Туки или Тукьiй,западните славяни и русите като Братислав,
   Кий;арменците като Мардир,у келтите е Артур,монголите-Тохта и Батий,японците-Токио...
   Знаменитите герои Тил Уленшпигел,Вилхелм Тел,Иля Муромец,Крал Артур,славянският Кий,десет-
   ките монголски ханове и князе Тохтай,Батий,Тохтамиш,градовете Осло,Талин,Делхи,Токио,Атил,
   Стокхолм,Токай,Будапеща,Братислава,Киев,Атълней(Англия),Вроцлав и др.носят просто различните
   имена на българския император Атила.
   Едни американци тука:
   Още преди изобретяването на колелото и одомашняването на коня от Азия в Америка заминават части от български племена -части от кумани,келбири,ищяк,енейци,мани,денге,бакси или балхи,печенеги-сабани(ирики),аймари или самари,урани,
   чипча,мугаи и др.В Америка куманите стават команчи,келбирите-делауери,ищяк-ацтека,енейците-инки,мани
   стават майя,денге-дене,бакси-ата-баска,ириките-ирокези,аймар-аймара кечуа,ураните-хурони и т.н.
   Ето още:

   Сред всички готи,където и да живеели те -в Африка,Испания,Франция,
   Италия или Германия името Булгар било от най-разпространените.Интересно е,че западноевропейските
   хроники наричат испанските готи "испански българи",а всички италианци и англичаните от Уелс са назовани
   "велшен"-българи.Волтер нарич френското кралство Авария(Бело-Хуния), а немското Пруско кралство-
   Българско кралство.Никой,не само французи и германци,но и от другите европейци,не възразил на Волтер-
   всички отлично са знаели за своя български произход.Литовци и латиши,както и готите,до кръстоносния
   поход през XIII век са се наричали българи.
   Атила бил не просто владетел на света-той станал негов създател.Със заповедта си франките да заемат Галия,която била изпълнена в началото на VI век Атила създал
   Франция.С преселването на анатолските(ютландски) англи, а също и българите-саксини(сакси) в Ег-Бурджан
   (Великобритания) била създадена Англия.Със съкращаването на територията на Западната Римска империя до границите на Апенинския полуостров се оформила Италия. С указа си от 451 г. "За границите на Кермек-
   ската провинция(Германска) на Велика България" Атила оформил Германия в днешните й граници.
   Атила образувал и още държави-за чичо си Барис днешна Полша,провинция Байлак;за майка си Бинаджи
   отделил провинция Керен-съвременна Австрия;на шурея си Бел Бургундски дал провинция Бари-днес Швейцария;на брат си Абраш -провинция Халан,днес Холандия;за тъста си Раджи Кубан-провинция Анатиш
   или Дания;за шурея си Бали Атила разпоредил провинция Чек-Булгар-сега Чехия;на тъста си Марджан Искем,който много обичал медовина дал провинция Суджак-съвременна Хърватия.Атила станал кръстник на Сибир,Афганистан,Балистан(в случая Пакистан),Индия,Мароко,Иран,Китай,Судан и на много още страни и държави.
   После може да ги питаш какво са правили милите европейци от пети до десети век и що са им толко тъмни точно тия векове.Горе главата!Един балон като го надуваш,някога все ше гръмне.
   Гърците да си припомнят и рода Комнини откъде им е дошъл,отделно кой ги нарече греки/креки,т.е.крякащи.
   "Българите стоят в основата на човешката цивилизация”-- Франсоа Митеран.Който трябва-знае,и още как!
   Шшшт...тихо,да не събудим българите!

   Изтриване
  3. С тези глупости може да се приспи и най-търпеливия човек. Ако не можеш да направиш нещо, поне не вреди с умопомрачителни измислици...

   Изтриване
  4. Точно така, Добрев, българино. С подобни писания опорочаваш каузата, за която се борим от десетилетия...

   Изтриване
  5. Аз се чудя кой е по-голям враг на делото ни: Този, който съзнателно укрива данни, черни прогресивните изследователи и им пречи всячески, или "патриота", който популяризира информация без да я е проверил...и разбрал, че става дума за дивотии?

   Изтриване
  6. https://chitanka.info/text/5505/2#textstart Най-интересни са бележките отдолу на страницата.

   Надявам се да не оспорите думите на покойния президент Митеран.Може и Раковски да оспорите,колко е то.Според Георги Сава Раковски от родословието на Наполеон е видно, че прадядо му 23 поколения назад се е казвал Вилхелм Българина (1034-1075), а прадядо му 21 поколения назад е носел името Булгарино фон Сетимо.
   Я да видим колко още измишльотини останаха за оспорване.Да не е изчезнал бутона за одобрение днес точно?

   Изтриване
  7. Анонимен от 9:06
   Интересни данни изнасяте, но за Чехия не мога да се съглася. Чехия идва от Чиско - територия населена от ЧИСТИТЕ т.е. катарите, поселели се там след прогонването им територийте на сегашните Италия и франция от римокатолическата церква ...
   Атила е много интересно име, всъщност това е Ати, Ате, тАТЕ; членувано - ЛА...

   Изтриване
  8. Като стана въпрос за Мусагеница и че това название идва от покровителство над Музите... Не е ли същият произход на върхът Мусала? Нашите езиковеди твърдят че името е турско, затова имаше и предложения за преименуване едва ли не на върха. Давам повод за размисъл на езиковедите.

   Изтриване
  9. Ами да кажем нещо и за името Курило, от северната страна на София. Вероятно произхода е латински, от curulis - курилско кресло, кресло на висш чиновник в Рим. Тоест възможно е там да е имало резиденция на римски управител, началник, във годините на Римската империя.

   Изтриване
  10. Живях преди 40 години във въпросния квартал Мусагеница.Там имаше една дарашка работилница (Работилница за чепкане на вълна)Собственик на на работилницата бил някой си Муса Генчо,та от там и името на селото. Така са ми разказвали местните старци.Апропо сградата на работилницата си стоеше там ако не се лъжа до 2003г когато построиха блока на входа на метростанцията .

   Изтриване
 10. Вдъхновяващо предаване с Розмари Де Мео при Стойчо Керев:
  https://novotopoznanie.com/magiata-i-veshterstvoto-po-balgarskite-zemi/

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има харизма дамата, има дар слово, талантлива е, но откакто разбрах, че говори за оренда...спрях да се интересувам.

   Как може такова твърдение - ОРЕНДА Е ИМЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
   https://narichane.com/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0/


   ОРЕНДА е дума от езика на северноамериканските индианци, това лесно може да се провери.

   oren·​da | \ōˈrendə\
   plural -s

   Definition of orenda

   : extraordinary invisible power believed by the Iroquois Indians to pervade in varying degrees all animate and inanimate natural objects as a transmissible spiritual energy capable of being exerted according to the will of its possessor a successful hunter's orenda overcomes that of his quarry.

   https://www.merriam-webster.com/dictionary/orenda

   Все пак ние не сме индианци ирокези, нали?

   Изтриване
  2. Да, може би историята не й е силна страна. Всеки допуска грешки и може да залитне в някаква посока.
   Все пак са предоставени интересни сведения:

   "След години срещнах понятието (Оренда) в Канада, в Италия и в едни украински текстове. Запитах се „Как е възможно?“. В последствие едни българи започнаха да нападат ученията и писанията за Оренда в България, твърдейки, че не са български. Това беше още по-изумително! Когато бях в музея на индианските племена в Отава, Канада снимах в захлас шарките по килими, дрехи, мокасини и завивки, точно като нашите. Когато им показах снимки на нашите чипровски килими и носии, това предизвика огромно вълнение. Никой от тях не се сети „да заподозре“, че може би техните килими не са индиански. Единственото, което ги вълнуваше е КАК ТАКА СИ ПРИЛИЧАТ ТОЛКОВА?"

   Започнах да следя изявите й след като прочетох дипломната й работа:
   https://narichane.com/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F

   По-късно прочетох "Стопанката на Господ" и тогава осъзнах защо тя за около година се е превърнала в най-продаваната книга в България (по данни от Интернет). Изглежда, че наистина имаме родова памет, която не може да се заличи от никой и за уплах на някои хора, тя започва да се пробужда.

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  3. Здравей приятелю!

   Знаеш ли какъв е проблемът в случая с индианските килими и орендата? Тази дума принадлежи на езика на ирокезите, а точно те нямат килими с шарки като нашите.

   Виж тук https://www.indiantraders.com/store/ZD420-51181.html

   https://theoregonstore.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=55&products_id=64

   https://www.worthpoint.com/worthopedia/iroquois-turtle-pendleton-native-american-blanket-2

   Самата дума оренда няма смисъл на български, не присъства нито в старобългарския, нито в среднобългарския, попада в речника ни едва през ХХ век.

   Прочети това:Как оренда стига до България
   Веселин Бешевлиев (1900-1992) е сред първите български учени, които употребяват понятието за целите на своите изследвания. През 1926 г. година е публикувана неговата статия „Чаши отъ черепи у прабългарите“[10], в която именитият ни историк сравнява обичая на българите с ритуала на индианците от народа ирокези, при които практиката на отнемане на вражеската сила чрез добиването на трофей от съперника (неговия скалп или глава) е продиктувана от вярата им в магическата потентност, кодирана във видимите и невидими същности в света, наречена оренда. След това в книгата си „Първобългарите – бит и култура“ Бешевлиев отново говори за оренда и за идеята за присвояване на вражеската сила (Бешевлиев 1981) Няма съмнение, че Бешевлиев взаимства употребата на понятието оренда под влияние на немския филолог и археолог Фридрих Пфистер[11], тъй като самият Бешевлиев е немски възпитаник и защитава докторат в Германия. Пфистер (1883-1967) е човекът, който утвърждава термина оренда и орендизъм на европейската академична сцена, възприемайки го като по-адекватен заместител на полинезийска дума „мана“ (Хулкранц 1979: 12). След Пфистер понятието оренда започва да се среща все по-често в трудовете на световните учени, в резултат на което се появява и в българската наука.

   Най-сетне оренда имат, както се намекна по-горе, и хората, едни по-силна, а други по-слаба. Особено силна оренда притежават знахарите, магьосниците, жреците, главатарите и царете. Когато две племена се сражават […] (Златарски 1930).[12]

   За ирокезкото понятие оренда говори и друг именит наш историк Михаил Аранудов:

   http://elinikibooks.com/2018/06/the-term-orenda-and-bulgarian-nationalism/

   Изтриване
  4. Благодаря за просторния отговор.

   Имаш ли някаква представа кога се е случил културния обмен между нашите деди и канадските индианци, за да се появят при тях сходни на нашите шарки по килими, дрехи, мокасини и завивки?

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  5. То в Латинска Америка има и пирамиди например, които могат да се сравнят с египетските или някои други, понеже се оказва че и пирамиди има в доста части на света.
   Аз също съм гледал килими и носии от Еквадор, има наистина много сходни мотиви. Някои сходства са доста впечатляващи. Темата за връзките между Америка, с Азия и Европа е много интересна, но за нас е все пак периферна тема, така поне го виждам аз. Препоръчвам книгата на Игнейшъс Донали като за начало - https://drugstore.bg/%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0-19357
   Въпреки че тя е писана преди повече от 100 години, си остава основа, на която стъпват повечето съвременни изследователи на темата...

   Изтриване
  6. За мен също темата с пирамидите и контактите между народите разделени от Атлантическия океан е периферна. Просто няма как на този момент да се нагърбим с още теми за проучване. Достатъчно трудно е да се борим за истината за местните ни корени.

   Изтриване
  7. До Станимир

   На този момент няма как да кажа кога е започнал културният обмен между народите на Америка и дедите ни. Ще ти дам обаче няколко примера - неща считани за индианска традиция, които изобщо не са индианска традиция.

   Заради уестърните ние вярваме, че скалпирането е индиански обичай. Това не е истина, местните народи на Америка заемат скалпирането от испанците. Самите испанци може да са го заели от гетите и аланите, които се заселват на тяхна територия по време на Късната Античност. В литературата, този обичай най-рано е описан при скитите обитаващи земи от Добрдужда до определени региони на Азия.

   Друга заблуда засяга конете, мустангите. Ние сме свикнали да гледаме на индианците като на конен народ, но и това не е вярно. До идването на Колумб, местните хора на Америка не са познавали конете. Именно испанските конници допринасят за успеха на конкистадорите защото на тях се е гледало като на нещо свръхестествено. Ще минат няколко века преди индианците се научат да опитомяват коне и да ги използват.

   Изтриване
  8. По въпроса за обмена между траките и индианците имаше на времето лекция на димитър мангуров. Той не е историк, занимава се с езотерично християнство, но проявява интерес към укритата българска история. Та той твърдеше, че нашите траки са отивали в Америка още много векове, преди да бъде открита “официално”. Защото европейците по определени окултни причини е трябвало да забравят, че Америка съществува. Мангуров споменаваше, че съществуват индиански племена кикони и пеони, даже споменати от Майн Рийд, както и при траките. Запомних ги но, за съжаление не помня вече в коя точно лекция ставаше въпрос за траките и контактите им с Америка. Но за оренда нищо не се казваше. По принцип индианците са стари атланти, тази цивилизация не случайно е загинала, след като е злоупотребила с духовните сили. Затова всякакво възраждане на атлантски символи като тая оренда е неправомерно.

   Изтриване
  9. Разселванията на народите, установяването им в определени територии, налагането на нова култура на други хора и т.н. са все теми на историята, не на езотериката.Г-н Мангуров може да е забележително талантлив човек, но с методите на езотериката той няма как да разреши загадките на историята, невъзможно е.

   Що се касае до названията пеони и кикони при местните хора на Америка, такова нещо няма. Г-н Мангуров навярно се опитва да сближи имената на кокуелите и пауните с названията на старите балканци кикони и пеони.

   За орендата ще повторя отново - за първи път тази дума се появава в работите на Веселин Бешевлиев, като тя напълно липсва в старобългарския и среднобългарския. Не е позната дори на Паисий, Софроний Врачански, Георги Раковски, а и на изучилия българския фолклор Цани Гинчев. Като имаме предвид и това, че оренда няма никакъв смисъл на български, то свързването и с нашата култура е безумие, вредно за България безумите.

   Изтриване
  10. Станимире, виж това https://www.ploshtadslaveikov.com/stopankata-na-gospod-plagiatstvo-i-izmislitsi/
   Георги Мишев е млад учен, който доста сериозно се е заел да изследва етнографските остатъци и техните тракийски корени и върши наистина добра работа. Що се отнася до дамата, хитро е напипала една благодатна ниша и я експлоатира на макс. Продава черноморски камъчета с наричанки за 50лв парчето, прави разни магически семинарчета за 70лв на човек, ма не е луд тоз, който яде от баницата. Аз още се чудя, как е възможно разни шармантни измамници като Розмарито и Гайдите да се сдобиват с такова количество верни последователи и сектанти, явно хората наистина никак не обичат да четат, а още по-малко да мислят. Всъщност е доста тъжна картинката. За жалост на подобни шарлатани се дава гласност и нелошо медийно покритие.
   Дес

   Изтриване
 11. Още една интересна статия г-н Серафимов.А й сте намерили нови личности които твърдо настояват за бълканския ни произход.Ще е интересно да споделите в някоя друга статия,по-подорбни техни твърдения,ако не са само тези които изложихте.

  Но малко ще ви сръчкам,че накрая малко преувеличавате и прекалявате.Хубаво е да се гордеем,но уважението на другите народи не трябва да идва от някакво си минало,славно или не.А какво правим днес.Понеже ако лежим само на миналото и настояваме другите народи да ни прехвалват,то тогава ще сме се превърнали в едно копие на нашите южни съседи,които са изпаднали в летаргия и само доят тая слава.Не веднъж съм чувал хора от запада да казват "това ли са наследниците на древните гърци,какво е станало?".Нека славата да си я заслужим ,а не да чакаме някой да ния даде.В крайна сметка не може един народ да има мисленето на едно малко дете,което се чуди как да привлече вниманието към себе си.Това да го оставим на съседите,които нямат с какво толкова да се похвалят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с Вас г-н Невенов, дошъл е ред на нашето поколение да заслужи слава. Точно за това, многократно съм казвал, че историята не е медал, а пример, името българи трябва да се заслужи.

   Изтриване
 12. Дано не сте суеверен! 😟 Виждам че имате 666 последователи в този блог 😊 а нали на 666 му казват числото на дявола 🙂 ха-ха-ха 😁
  Шегата настрана, аз искам да ви поздравя за тази статия и за приноса ви в изриването на Авгиивите обори на българската ненаука 👍🙂

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност 666 е числото на звяра, или по-точно белегът на звяра споменат в Откровението на Йоан, като има варианти на писанието, в които белегът на звяра е 616.

   Изтриване
  2. Здрасти павка,ако ги занесем тези трудове за наща история в министрството на образованието къкво ще стане..
   Все пак това не са измислица а събран материял

   Изтриване
  3. Този, който събере смелост и реши да предложи мои неща в министерството на образованието е хубаво да носи бронежилетка :)

   Помислете - ако до този момент са финансирани лъжи, защо от сега натам ще бъде допусната истината... Та не е ли това самопризнание за участие в престъпление? Кариеристите и бюрократите са последните хора, които ще направят това?

   Изтриване
 13. Великов
  За много години и за още по-много последдователи!
  Мисля, че има нещо смущаващо в заглавието. Нали и фалшивата история е написана ит българи? Дали изразяват личното си мнение или следват чужди инструкции е друга тема. Не съм убеден, че в днешно време липсва информация за това кои и какви са българите. Имам чувството, че за голямо съжаление, по различни причини само у нас се крие истината. Много съвременни известни личности са правили удивителни изказвания за ролята на българите в европейската цивилизация. Сигурен съм, че тези цитати са Ви известни, но ще публикувам някои от тях за да не се налага на други читатели да гадаят.
  „Българската държава е люлката на европейската култура и цивилизация!” Шарл дьо Гол, президент на Франция.
  „Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета!” Франсоа Митеран, президент на Франция.
  „Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация!” Карло Чампи, президент на Италия.

  „Българите са най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. България е държава на духа.“ Акад. Дмитрий Лихачов, руски филолог и културолог.

  „Българите са в ядрото на Европейската цивилизация!” Проф. Норман Дейвис, английски историк.

  Това означва, че извън България, които имат желание, не е трудно да се доберат до информация. Истинската история тенденциозно се крие и изопачава само за българите и от балканските народи, а това съвсем не е от вчера. Цялата история показва, че векове наред, заради чужди политици и интерси, се правят опити да се заличи във възможно най голяма степен името българи.
  В друга тема задавате реторичен въпрос: "Дали причината за извършването на това престъпление няма да е в това, че ако на Балканите същесвуваше една единна държава, обхващаща земи от Карпатите до Бяло Море и от Висла до Черно Море, дори и великите сили трябваше да се съобразяват с хората живеещи в тези територии?" Аз от доста години съм убеден, че това е основната причина. За да не се връщаме още по назад, ще дам пример с "Райхщадското споразумение". Две години, преди да започне Руско-турската война, Русия води преговори с Великите сили. В началото търси съюзници, но след като такива не се очертават, започва да преговаря за ненамеса от тяхна страна на страната на Османската империя. Накрая се постига съгласие, но с уговрка, че при успех Русия няма да разширява границите си и според Райхщадското споразумение на Балканите не трябва да се създава голяма славянска държава.
  Логично нали? Ако баканските народи знаят истинската си история, те рано или късно ще успеят да се обединят. Напоследък има тенденции за опити да заличат напълно България, а оттам името българи. Най тревожното е, че имат известни успехи в тази посока. Не бива да го допускаме!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Великов
   Искам да добавя още нещо, към писаното от ме по-горе, на което попаднах вчера.

   https://www.kvantov-prehod.org/article/848/българите-такива-каквито-са

   Изтриване
 14. Здравейте г-н Серафимов ! Може ли да направите тема за ранното християнство и стотиците храмове по българските земи от този период . До колкото си спомням има над 600 раннохристиянски църкви у нас , които са разрушени от данайците и други врагове на българите . Гореспоменатата Юстиниана прима е именно такъв комплекс от раннохистиянски храмове и на всеки е ясно , че строежи от този мащаб не могат да бъдат срутени до основи от земетресение или варварски нашествия . Кръглата църква от Преслав също е един от известните раннохристиянски храмове . Мисля , че тема за тази част от българската история е логично продължение на сегашната . Тя е и още едно доказателство , че траките са българи не само поради титлата на Юстиниана прима (Юстиниан е тракиец демек българин) , а и поради още много сведения за истинското трако-илирийско(българско) християнство , които доказват това . Двамата императори , които са причината християнството да се появи в Европа са българи . Първият е Юстиниан(заради него е изградена Юстиниана прима) , който узаконява християнството в империята , а вторият е Константин Велики , който обявява християнството за официална религия на цялата империя . Само , че истинското християнство е заличено от политическите амбиции на данайците , които налагат своята патриаршия и това води до разрушаването на над 600 български църкви (д-р А.Чилингиров дори казва , че са над 900) . Когато Борис налага гръцката вяра ,за да спечели териториално разширение той окончателно дава началото на появата на Богомилите след няколко десетилетия , които се опитват да възродят истинската религия на народа си проповядвана от самите апостоли и Христос . Точно в тази цялата история от събития става ясно , че траки и българи са един и същ народ и по още един показател в лицето на раннохристиянската вяра . Родолюбците г-н А.Манев и г-н Т.Танев са проучили много точно някой аспекти от истинското българско християнство и начина , по който данайците покваряват религията в тяхна полза . Ако човек се запознае със събитията , които са в следствие от християнството по нашите земи веднага ще му стане ясно , че траки и българи са един и същ народ . Ако може да систематизирате темата в една или няколко отделни наистина доста хора ще разберат уникални и укрити неща от историята .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Темата е важна и интересна, но влиза в конфликт с официалната позиция на Българската православна църква, както и с утвърденото твърдение в историята ни за ролята на княза покръстител и борбата му с "противниците" на "покръстването". Твърди се, че княз Борис чрез покръстването успява да "обедини" прабългари, славяни и траки в единен народ.Лъжите и митовете не са само с чуждо авторство. Имаме си и български митове, замитащи истината за миналото ни. Известно е, че Борис сяда на престола с помощта на Исбул и армията. Това е военен преврат, което означава, че българските боляри и съвета на великите боили не са одобрявали Борис за владетел и той прибягва до военния преврат, което е първото му нарушение на българската традиция. Това автоматично води до отслабване на централната власт, защото много боляри оттеглят подкрепата си. За да укрепи властта си Борис прибягва до терор. Винаги борбата за власт е основната движеща сила в подобни процеси, а приказките, че той се бори с противниците на християнизирането са обикновенна демагогия за прикриване на егоистичните причини за терора върху болярите. Толкова е човешко и просто!Нещо обикновенно в политиката, както е и днес. Губейки подкрепата на съществена част от болярите, сред които най-вероятно са и тези, чиито владения са на север от Дунава, предвид факта, че по тези земи българската държавност е с 5 века по-стара, власта и позицията на Борис отслабва. Притиснат от запад и от югоизток, накрая Борис приема натиска на Константинопол и прави второ нарушение на българската традиция. Отказва се от българския, Сирмиумския символ на вярата и приема Никейския, "православния" символ. Това действие е наречено "Покръстване" и който не е православен е обявен за еретик, съответно цялата култура, език, писменост и храмове са еретични и подлежат на унищожение. Затова се появява и необходимост от "каноничен" български език и азбука! Затова са съборени 900-те първохристиянски храма в края на 6-ти ве! Още с организирането на Православната църква в Константинопол през 381г, една от основните й цели в борбата за власт в империята е борбата против българите и българската/тракийската/ доминация в империята. Който мисли, че църквата не се бори за власт, живее в друго измерение, но не и в реалния свят. При Борис този процес формално е завършен, но после продължава с борбата против богомилите, които аз считам за истинските наследници на тракийските традиции и Орфей, както и на първохристиянството. Например и при траките и при богомилите е характерно еднаквото отношение към жената. Православната идеология дава на Борис "божествено" основание за укрепване на властта му, а противниците му са анатемосани. Известна е здравата връзка между православие и царската власт, докато богомилите имат друго мнение. Разбира се процесите са многопластови и шарени, но аз проследявам най-важния фактор, в опит да си ги обясня, да видя главната им движеща сила, а именно борбата за власт. Православните стоят в основата и на заличаването на предишните паметници на българската/тракийската/цивилизация. Например действията на грузинеца, основател на Бачковския манастир. Приемането на Никейския символ на вярата включва и централната власт и българската църква в борбата срещу традициите и културата на собственият й народ. Колкото и да не ни се иска, трябва да си го признаем, че това води до загуба на суверинитет, точно както е и в момента. Например нашите политици/ и БПЦ/ не защитиха българските интереси по отношение на Македония, защото се съобразяват с мнението и натиска на Русия. А гърците не отстъпиха от позицията си. Егото на Фердинант доведе до огромни загуби на българщината. Егото на Борис/жаждата за власт/ e до довело до отказ от българските традиции, до братоубийство, до унищожение на тракийското наследство от "православните" и зависимост от чужда сила, а не само до ослепяването на собствения син.

   Изтриване
  2. Виждам , че наистина си разгледал обширно темата , за Богомилите и искам да направя едно пояснение за тях , за което съм сигурен , че си наясно ! Името им идва от техният основател Боян Мага , който приема името Богомил . След като изгледах над 20 лекции на около 5-7 лектори , разбрах че въпросният Боян е трябвало да застане на трона на България по онова време . Той обаче решава да се отдаде на борбата за истинската вяра позната на българите от времето на апостолите и затова на престола сяда брат му Симеон . Същият този Боян е един от най-образованите хора в света по това време и не е имало някой образован човек, който да не знае за него (учил е в Магнаурската школа и се е отдал на древни познания при различни мъдреци ) . Името му е било познато , колкото и това на Христос . От тук нататък искам да поясня и фактът , че всички богомили по нашите земи са българи по кръв и съзнание . Именно за това казах в горния пост , че тази част от историята ни може да бъде изложена в отделна тема за да се покаже още едно неуспоримо доказателство , че траки и българи са един и същ народ(Щом богомилите , които са българи са наследници на тракийските традиции и Орфей ,както и първохристиянството ,тогава на всеки става ясно , че българи и траки са един и същ народ) .Като цяло темата за богомилите не трябва да се пренабрегва ,защото именно те са причината за появата на ренесанса в Централна и Западна Европа , което води и до край на черните векове там .

   Изтриване
  3. Ролята на богомилският елит за повече свобода е и в началото на процесите, довели до Реформацията и оттам на ускореното развитие на Западна Европа. Неслучайно папата организира кръстоносен поход срещу българската ерес! Да, ние нямаме писател като Сервантес, който в езоповски/тракийски/стил да постави в устата на откачения хидалго думите "Свободата Санчо е най-висшето благо, с което небесата са дарили човека", в условията на свирепа спрямо всяко инакомислие инквизиция, но имаме богомилството, чието схващане за свобода, равенство и братство чрез любов, дава и девиза на Френската революция!Нашите предци не престават да ни изумяват колко много им дължи светът! Още от времето на възникването на земеделието по ношите земи. Да посееш семето на свободомислието е велико дело, променило света макар и бавно за векове. Затова властниците, защитаващи изгодното им статукво са толкова жестоки спрямо нашите предци, затова има не само кръстоносни походи, но откровенно очерняне и хулене на българите. Отношение, което още съществува в Европа, с което може да се похвали и Волтер, приятелят на българина Евгени Вулгарис, към който именно се обръща неговият съвременник Отец Паисий с известните думи: "О неразумний юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин ..... Не трябва да се изоставя великото трако-българско наследство да се размие и изчезне в днешните условия на мултикултурализъм и глобализъм, защото без него ще бъдем поредната изчезнала цивилизация, чието наследство е разграбено е присвоено от други. Още веднъж изразявам дълбокото си уважение към дейността на търсачите на истинската ни история. Благодаря ви, г-н Серафимов! Прав сте, нашите предци са древните учители на света!

   Изтриване
  4. Уважаеми господа,

   Доколкото познавам християнството, както православието така и богомилството изявяват отклонения от учението на Божия Син. Позапознайте се малко по-подробно с Евангелието, не е толкова обширно, и при добра воля сами ще откриете разликите. Мисля ясно е, че не съществува друга база за сравнение.
   Убеждението ми, че сме наследници на траките не се нуждае и от духовни доказателства. Но е безкрайно полезно за всеки българин познава ЛИЧНО написаното Божие слово!

   Изтриване
  5. Уважаеми господине, с кое точно от евангелията предлагате да се запознаем? С едно от четирите, възприети от православието или със стотината други отхвърлени от нея? Какъв е критерият за "правилните" евангелия? Лично Христос ли е дал лиценз за "православие"? Въобще не са важни теологичните разлики мужду многобройните евангелия. Нямам намерение да изместя някой владика от постта му чрез теологически аргументи. Важни са тези идеи, които водят до подобряване на живота на хората и развитието на обществото. Важни са идеите дали повече свобода, както за всеки човек, така и за всички участници в икономиката. Това движи света напред. Затова съм горд, че богомилството е "българска ерес".

   Изтриване
  6. И на мен ми е интересно, къде открихте разминавания с евангелията при богомилите,защото всичко при тях идва от евангелските текстове, които те са познавали отлично. Ако визирате свободно приписвания им дуализъм особено въз основа на Тайната книга, то това е една велика глупост, защото именно в Евангелията, примерно в това на Йоан, Христос казва, кой е КНЯЗА НА ТОЗИ СВЯТ, и допълва-той няма нищо общо с мене. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=941550759223784&id=413007582078107&_ft_=mf_story_key.941550759223784%3Atop_level_post_id.941550759223784%3Atl_objid.941550759223784%3Acontent_owner_id_new.413007582078107%3Athrowback_story_fbid.941550759223784%3Apage_id.413007582078107%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.share%3Apage_insights.%7B%22413007582078107%22%3A%7B%22role%22%3A1%2C%22page_id%22%3A413007582078107%2C%22post_context%22%3A%7B%22story_fbid%22%3A941550759223784%2C%22publish_time%22%3A1438066064%2C%22story_name%22%3A%22EntShareCreationStory%22%2C%22object_fbtype%22%3A32%7D%2C%22actor_id%22%3A413007582078107%2C%22psn%22%3A%22EntShareCreationStory%22%2C%22sl%22%3A4%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A1%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22page_id%22%3A413007582078107%2C%22actor_id%22%3A413007582078107%2C%22role%22%3A1%2C%22post_id%22%3A941550759223784%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=%2C%3B

   Изтриване
 15. Само че хипотезата на Ганчо Ценов за произхода на българите не е променила никак българската, а и световната историография. Все още неговите книги се водят като апокрифни и се почитат единствено от неспециалиститие. Не виждам в скоро време неговите теории да се приемат насериозно, в смисъл да се променят учебниците в средното училище и висшето образование. Мой близък учи социална история в École normale supérieure в Париж и там за произхода на българите се споменават само две хипотези: тюрки+славяни=българи или ираноезични+славяни=българи. По никакъв начин Ганчо не е застъпен.
  Поздрави,
  Крум Цочев

  ОтговорИзтриване
 16. Уважаеми Г-н Серафимов,

  Може би ще Ви е интересно да се запознаете с мнението на един от поборниците за глобален свят чрез размесването на народите за такъв човек като Вас, с което наскоро се запознах:

  „Човек трябва да бъде недоразвит, за да се ангажира за нейното право на съществуване (става въпрос за истинската история на стара отседнала цивилизация - бел. моя) и да се бори в нейно име за място в модерния свят.“
  Философ Levinas, Emmanuel: "Difficile liberte" (Трудна свобода), Albin Michel, 1963, Editions de 1995, стр.299

  Трябва ли да споменавам, че най-вероятно това са работодателите на нашите послушни учени истораши?

  ОтговорИзтриване
 17. Интересна фамилия, Levinas! Явно принадлежи към Божия народ. За това никак не е чудно мнението му.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Познахте - ей го де е маминият сладък!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas

   Изтриване
 18. Таня Василева14 януари 2019 г., 21:02

  Трябва да се създадат собствени училища, или да се пригодят стаи, където отдадени на децата и истинската история учители да преподават, както и други науки, на които нарочно не се обръща внимание или се изопачават.

  ОтговорИзтриване
 19. Как да е застъпен д-р Ценов,като казва ,че за да изучиш БЪЛГАРСКАТА история трябва да си запознат с тая на ,евреи,гърци и немци.Тия/наи-меко казано са крали/от българската/,,спестявали са истината''също.Събития,които станаха едва,,вчера'' спрямо хилядолетната ни история, ние не можем да реагираме и предотвратим и да променим...да Македония нема да заборавим. Вие искате да пипаме тая на евреи и гърци.Темата на българските родолюбци тази година е стогодишнината от разкормването на България от любезните ни съседи и услугата ,която им прави Васил Златарски с картата която им дава според .която Тракия и Македония ,не са към България според журналиста и големия наш общественик Данаил Крапчев,ролята на Томас Удроу Уилсън за спасението на България.

  ОтговорИзтриване