8.12.2019 г.

ХРОНОЛОГИЯ, КОЯТО ЩЕ ВИ РАЗГНЕВИ И НАТЪЖИ


Много хора смятат, че д-р Ганчо Ценов е първият български изследовател, според когото ние сме потомци на древен балкански народ. Други вярват, че първият наш сънародник опитал се да докаже местните ни корени е Георги Раковски. Всъщност, най-рано истината за корените ни е казана от Отец Пасисий през 1762 г. В своята история той обяснява, че ние сме от потомцитена Афет (библейският Яфет и реално пеласгът Япет бел.моя), т.е. принадлежим на старата европейска раса.

Малко по-късно, неизвестен автор създава така наречената “Зографска История” (1785г.). В тази работа се твърди, че българите са на Балканите още преди времето на Александър Велики. През 1792 г. Спиридон Габровски написва история, в която също има сведения показващи, че ние не сме потомци на пришълци, а на древно, местно население.

Най-ценното в работата на отец Спиридон е това, че той смята победителят на северните траки - император Траян, за победител на българите. Около педесет години по-късно, през 1844 г. излиза “Царственикъ или исторiа Болгарская”. В тази малка, но ценна книга също се казва, че цар Декебал противникът на император Траян, е властвал над българи.

В буквар създаден от Кузман Шапкарев през 1868 г. се казва ясно, че дедите ни са на Балканите още през Апостолски времена – I век. Отново един българин от Македония – Димитър Василев Македонски публикува история на народа ни, в която също се твърди, че дедите ни са покръстени от Апостолите. Свидетелства за местните корени на народа ни има и в издаден в Цариград учебник по история от 1876г.

През 1893г., с удивителна прецизност Гинчев дава обяснения за това защо в българския език се наблюдава изпадане на падежите, докато останалите сродни езици са падежни, като са дадени обяснения и за произхода на така наречения балкански езиков съюз. За разлика от нашите историци, Гинчев не вярва на писанията на враговете на дедите ни. Съвсем естествено е, че гърците, бивайки вечните врагове на местното балканско население, чиято земя и история си присвояват, няма как да кажат истината за събитията от времето на древността. Ето и думите на родолюбеца:

Ако бяха тия траки - днешните българи - ново-пришелци славяни, както се напрягат шовинистите и поддържателите им историци да доказват, то и язикът, който се говори днес между всички българи, не щеше ли да бъде със 7 падежа, както е сръбският, хърватският и др. новославянски язици? Как са можали те да го завардят, а ний сме го изгубили? Това не е ли противоречие на здравия разсъдък? Този език с четирите члена: тъ, та, то, те, въ, ва во, ве, нъ, на, но, не, съ, са, со се, е тракийско-славянски; той е наложил своето могъщество на арнаутския, влашкия и гръцкия Траките избягали във Влашко и се повлашили, а цинцарите, същите власи - римски колонисти, останали на местата си на границите, гдето са били заселени,  между Гърция и Тесалия, между Македония и Тесалия, между Тракия и Македония и т. н. да държат и покорност населението и да шпионствуват, си стоят и днес с дрехите си и с езика си! Не е ли това безсмислица и гръцка неразбория, която е повлякла и новите историци?


Роденият през XIX и публикувал свои работи в началото на XX век (1901г.) Никола Йонков Владикин също не приема примиренческите виждания на българските историци, които покорно прекланят главица през теориите създадени от чужденци и обслужващи интереси на чужденци. За Владикин ние сме потомци на траките, които са повлияли голяма част от населението на Европа:

Дако-гетите са учители на северозападните славяни и германите, останалото довършиха латинците, които внесоха почти целия си език в езика на европейските народи. Самите латинци или римляни, както говори преданието им, записано от Вергилий и Тит Ливий, били образовани от траките...”.

Няколко години по-късно, през 1907 г. д-р Ганчо Ценов публикува своята работа “Праотечеството и Праезикът на българите, историко-филологически издирвания”. В тази книга са слабо познати, но ценни исторически извори, които изясняват много спорни проблеми от миналото ни и показват, че сме потомци на древен балкански народ. Дадени са и доказателства, че титлата княз не е заемка от германски и, че нейното ранно предаване в старобългарските епиграфски паметници е под формата KANEC, KANAC. Д-р Ценов набляга на факта, че дедите ни никога не са носили титлата хан, нито държавата ни е била ханство, но вижданията му изобличават заблудите посети от тогавашната историческа школа и поради това този родолюбив учен бива несправедливо наклеветен, осмян, отречен, а в последствие и забранен за цитиране.

Само четири години по-късно, през 1911 г., Никола Йонков Владикин се изявава отново и прави впечатляващо изявление в книгата си “История на Древните Траки – от Новокаменния Период до времето на цар Борис”. То гласи: “Между това, едно престъпление е извършено над един от най-великите народи на древността, на който Европа и Индия дължат населението си, цивилизацията си, дори и езика, на който говорят, като е стъпката иторията му, славата му, творческия му гений и целият е хвърлен в бездните на мрака. Този народ е творецът и стълбът на арийството...Туй е тракийският народ...“

През 1912 г., един родолюбив български духовник – Архимандрит Кирил Рилски, стига до истината и дръзко я прокламира обявявайки ни за потомци старите балкански народи. Кирил Рилски смята, че дедите ни принадлежат към старите трако-илирийци, които са обитавали земята ни от незапомнени времена, допълва и това, че по времето на Апостол Павел дедите ни на юг от Дунава са били свободни римски граждани и са се ползвали с всички привилегии произлизащи от това. Тук Апостол Павел основал първата християнска църква на Европа.

През същата 1912 г. излиза работата на Д.П.Даскалов “Скити и Сармати прадѣди на славяни и българи”. Малко по-късно, през 1913 г. на бял свят се появава друга книга на същия автор “Българитѣ потомци на царственитѣ скити и сармати”. Тя също е важна по съдържание, най-вече като се има предвид, че Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ, а според Прокопий, сарматите спадат към семейството на северните траки гетите.

Д.П. Даскалов прави и други, вярни, но и невероятно смели изказвания за своето време: “Хомеровскитѣ свѣдениѣ за тракийската култура позволяватъ да прѣдполагаме по-раненъ периодъ на нейния разцвѣтъ. Находките отъ Bos-ӧjuk въ Фригия твърдѣ ясно говорятъ, че троянците сѫ едни отъ малоазийскитѣ потомци на тракийско-фригийскитѣ племена.”

Прогресивният учен свързва миналото ни с прославените от Омир траки и техните роднини трояните и има пълното право да направи това защото съществуват и други свидетелства освен материалната култура, които да свидетелстват, че нашите предци са най-ранните цивилизовани обитатели на Троада. Древните названия Илиос, Ида, Скай, Камандър, Зелея, имат паралели в тракийската ономастика, а и са обясними на български език.

Недълго след Даскалов, през 1926 г., в работата си ”Размишления върху произхода на българитѣ”, интелектуалецът и родолюбец Данаил Юруков представя своето виждане за местните корени на бъларския народ:

“Нашитѣ историци често се оплакватъ въ писанията си, че нѣмало паметници, за да се открие истината. Какъвъ по-добъръ паметникъ отъ езика и наречието? Езикътъ и наречието сѫ нѣща, които най-вече се съхраняватъ въ всичкитѣ вѣкове и поколѣния.... Всичко това не е ли най-добриятъ паметникъ и най доброто доказателство за произхода на единъ човѣкъ или на единъ народъ? И ако и днесъ въ нѣкогашнитѣ Тракия, Македония и Дардания се говори единъ и сѫщи езикъ съ три различни наречия, споредъ както сѫ били раздѣлени политически и въ най-древнитѣ времена, това не е ли доказателство, че тамъ живѣе единъ и сѫщи народъ, и че тоя народъ е живѣлъ въ сѫщитѣ мѣста още отъ времето на Херодота?”

Огорчен от поведението на историците ни, родолюбецът споделя: Азъ изказвахъ своя възгледъ, че живущитѣ днес българи на Балканския полуостровъ сѫ били тукъ и в праисторическитѣ времена, но нашитѣ историци съ една упоритост граничаща до фанатизъмъ, поддържаха теорията, че българитѣ сѫ дошли от Волга, че Аспарухъ е основалъ първата българска държава като смѣсилъ своитѣ татари съ славянитѣ на Балканския полуостровъ, подчинил ги и имъ наложилъ името българи.”

Освен Ценов, Йонков-Владикин, Даскалов и Юруков, има и други хора, които са дали съществен принос в откриването на истината за произхода ни. Такъв човек е д-р Иван Селимински, за когото няма съмнение, че нашата история започва много по-рано от прословутата 681-ва година с твърдението, че българите са населявали своята страна много преди Христа. 

През 1929 г. д-р Селимински тълкува пропагандираните от казионните учени “нахлувания” на старите българи по много по-логичен начин. Този обичащ Родината и истината духовник смята че походите на старите българи не са били нахлувания на чужд народ, а опити за освобождение на поробените от Римската Империя братя.

Според Иван Селимински, историята на политическото ни съществуване  се отнася до 1000 г.преди Христа и свършва на 1430 след Христа, т.е. в продължение на около 2500 години.

През  1937 (1938 г) излиза най-добрата работа на д-р Ганчо Ценов. Става дума за книгата “Кроватова България и Покръстването на Българите”. За пореден път Ценов поднася доказателства унищожаващи господстващите теории, но и за пореден път до промяна не се стига. Поддръжниците на догмите съумяват да укрият важните сведения.Д-р Ганчо Ценов - автор на голям брой научни работи, които доказват местните корени на народа ни

През 1938 г. се появава на бял свят и най-солидното доказателство за това, че официалните теории трябва да се преразгледат. Под ръководството на д-р Методи Попов са проведени мащабни антропологични проучвания на българския народ. Изследвани са огромен брой хора, а резултата е недвусмислен:

“Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси” - с.111.Относно кръвните изследвания проф Попов казва следното: “Всичко това показва, колко ние сме далече по кръвно-груповите си съотношения от азиатските народи.” – c.122.

През 1959 г. са публикувани от БАН, резултатите от други, нови, но все така мащабни антропологични проучвания на българския народ, които отново доказаха, че нямаме нищо общо с народите на Средна Азия. В тези антропологични проучвания се споменава и това, че доминантния тип при нас българите е понтийския, т.е. този, който е доминантен и при древното балканско население.

През втората половина на ХХ век ce появават и други доказателства за това, че ние българите сме потомци на местен народ. Един от тях е творилия в Канада Георги Сотиров. Той създава няколко уникални работи съдържащи сведения, които казионните учени “не забелязват изобщо”.

Eдна от първите статии на Сотиров излиза през 1969 г.. В нея прогресивният автор изказва твърдението, че имената на древните селища Билазора, Нестане, Лебедус, Гордион, Тарне, Керасус и др. могат да се обяснят с думите бяла, зора, на, стан, град, лебед, тръни, череша.

Откритието на Георги Сотиров е от огромна важност защото дадено население може да бъде прогонено от родната си земя, или пък завладяно от чужденци, да бъде асимилирано. Местните названия обаче остават ярко свидетелство за това кой е най-старият жител на определена територия. В миналото е обръщано малко внимание на този факт и поради това враговете на народа ни са оставили доста имена на градове и реки непроменени.

През 1971 г. проф. Димитър Ангелов макар да смята старите българи за тюрки, все пак посмява да даде информация, която показва, че виждането на Васил Златарски е погрешно: Може да се каже, че понастоящем едва ли има вече съмнение, че балканският субстрат (траките) като един от компонентите при образуването на българската народност не може повече да се пренебрегва.”.... На друго място в книгата си, проф. Ангелов допълва: “По такъв начин, погледнато от биологична гледна точка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.”

През 1972 година, проф. Евгений Теодоров написа в книгата си за древнотракийското наследство в българския фолклор, че ние с право можем да се назовем наследници на една от най-древните култури на човечеството.

През 1987 г. Николай Колев представя доста интересни изводи в “Българска Етнология”, с. 58-59:

“Като тракийско наследство могат да се възприемат следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

·        I, II и IV тип рала за обработка на земята,
·        вършитбата с диканя,
·        култивирането на лозята и направата на вино,
·        трансхуматното (подвижно) животновъдство,
·        носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
·        грънчарското колело;
·        черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
·        сходството на самодивите с тракийските нимфи,
·        русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
·        кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
·        нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
·        За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
·        жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
·        жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.”

През 1993 г. излезе работата на проф. Иваничка Георгиева, която намира следи от култовете към Дионис, Бендида, Хермес и т.н. в нашия фолклор и дори говори за вероятно по-късно запазване на по-компактни маси тракийско население.

През 2010 г. Архимандрит доц. д-р Павел Стефанов, в уникална публикация тълкува особените ритуали по празнуването на Атанасовден, като останки от култа към древното божество Сабазий. Същият този бог, който е известен и като Сабадий и, чието име акад. Вл. Георгиев тълкува със стблг. свободъ-свободен.

През 2011 и 2013 година излязоха резултатите от първите мащабни генетични проучвания у нас. Установено бе, че най-често срещаните хаплогрупи у нас- R1b/R-L*23, J-M241, E-V13, I2, са наследени от хора обитавали земите ни от преди 12000-9000 години:

“Within the country, the genetic variation is structured in Western, Central and Eastern Bulgaria indicating that the Balkan Mountains have been permeable to human movements. The lineage analysis provided the following interesting results:
(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;
(ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;
(iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea. On the whole, in light of the most recent historical studies, which indicate a substantial proto-Bulgarian input to the contemporary Bulgarian people, our data suggest that a common paternal ancestry between the proto-Bulgarians and the Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations either did not exist or was negligible."“Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие. ” -“…haplogroup I-M423 is the genetic record of Balkan Mesolithic foragers and their expansion after the adoption of agriculture.”


В проучването, чиито резултати бяха публикувани през 2013 г, e казано следното: “Като цяло, българите са отдалечени от алтайските народи и народите живеещи на север от Памир, отдалечени са cъщо от казанските татари и иранците, макар и в по-малка степен.“ - “On the whole, Bulgarians are distant from Altaic populations and populations residing in the north of the Pamir region and they are also distant from Kazan Tatars and Iranians, although to a lesser extent.”


През 2017 г.се появи една много ценна книга: “Българите, основоположници на европейската цивилизация”. Авторът ѝ – Евгени Делев предостави резултатите от огромен брой проби на генетични изследвания на наши сънародници. За пореден път стана ясно, че ние българите сме се оформили като народ на Балканите, но не след прословутата 681 г., а поне 6000 години по-рано.

През лятото на 2019 г. г-н Делев бе поканен на интервю в телевизията, изнесе и няколко беседи:

Триумф на истината за местния произход на българите от Балканите!

Какво показват българските гени?


Вече 257 години различни родолюбци и защитници на истината представят убедителни свидетелства за това, че народът възхитил Омир, Херодот и Страбон никога не е изчезвал. Загубило се е само названието траки, използвано от римляни и гърци за обозначаване на дедите ни – древните българи.

Това е един нормален процес, който се среща и при други народи. Потомците на старите перси днес са известни като иранци, дедите на испанци и португалци са носили имената иберийци и лузитани, а тези, които понястоящем наричаме грузинци, са били познати преди повече от 2000 години като колхидци.

След като при други народи има изоставяне на старото име и приемане на ново, защо при нас това да не е възможно? Та нима антропологичният ни тип,  гените, културата и т.н. не свидетелстват точно за това, че народът ни се е оформил тук на Балканите?

Удивен съм от това, че свидетелства за местните ни корени, трупани в продължение на повече от четвърт хилядолетие (257 години) биват упорито игнорирани от историците ни.

Всеки може да заблуди, незасимо дали е обикновен човек, или доцент, професор, академик. Всеки учен може да бъде подведен от отклоняващите се от истината данни представени от негови колеги. Не е страшнода се сгреши, страшно е когато някой упорства в поддържането на заблудите, за да спаси собствения си имидж и его.

Напредък има само когато егото е победено и се следва истината. Един от най-великите учени живели през ХХ век е Нилс Бор. По време на посещение в СССР, той бива запитан какво е направил, за да създаде брилятна школа от физици. С типичната за характера си искреност и бодър дух Бор отговоря: “Просто ние по-старите учени не се боим да се покажем по-глупави от нашите по-млади колеги.”

Да кажеш истината и с това да признаеш, че в миналото си грешил е поведение, което е достойно за уважение, най-вече когато истината е в полза на твоя народ. Истината за корените ни има потенциала да обедини десни и леви, християни и мюсюлмани, слаби и силни, защото всички ние сме потомци на един велик народ, деца сме на хората, които запалиха искрата на цивилизацията. Всички ние сме потомци на тези, които пребродиха три континента и разнасяха светлина и добро. Престъпление е да бъдем оставяни да се лутаме в тъмнина и лъжи.Благодаря на Грета Костова-Бабулкова за интересната информация!


98 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Тези, които смятат, че истината е на тяхна страна, няма от какво да се страхуват.

  ОтговорИзтриване
 2. Отново перфектна статия с доказателства ,Павле ! Докога ще търпим глупостите на руски,гръцки,немски,чешки учени ???!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю, реално ние не търпим безобразията. Неистините са търпени и дори подкрепяни от казионните учени.

   Изтриване
 3. Ай сега развиваме мания за величие щото ни е наред всичко в държавата. На гол г.з чифе пищови предлагаш спаро, но поне са малко тези които ти се връзват та бива де. Я ми кажи ти - какво му е срамното да не си местен бе, какво ? Унгарците срамуват ли се, че са от Урал?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност никак не са малко тези дето виждат безобразните измами на "учените".Защо да разбереш или търсиш истината както всяка нация при нас трябва да е мания за величие?Защо при положение че стотици нови доказателства излизат за лъжите или фалшифицирането на историята пак сме наопаки?Може би е мания за мазохизъм?То наистина няма нищо лошо кой от къде е и къде отива.Но да е така,а не да не е вярно.Странни хора сме станали,хубавото е че все повече виждат нещата каквито са.Хич не ми дреме дали някой ще ни величае,дали ще ни пеят в ООН като апостоли.Интересува ме и искам да не ни обиждат гърци,евреи,шиптъри и прочее...а за това трябва да си ценим историята и то тази която е забравена(скрита).Ако помисли човек сам и без да е завършил Харвард ще се светне че нещо не е наред в всичко около нас написано.И да не е 100% така,поне 100% което сме учулу не е така в периода преди 7 век.Направо се учудвам какво трябва да се случи че да махнем всички измислици ...

   Изтриване
  2. До Анатол Казар 8 декември 2019 г., 18:05

   Господине, унгарците са пришълци - ние не. Разбирате ли каква е разликата? Историята на унгарците в Европа започва през IX век, а нашата започва няколко хилядолетия по-рано. Срамно и лошо ли е това да се знае?

   Изтриване
  3. Да! Унгарците се срамуват да си признаят, че са били под българска власт и цивилизационно влияние.Срамуват се, че Арпадите са българска династия. Затова те говорят, че антропологията на останките от богатите погребения, на аристокрацията от края на 9-ти и от 20-ти век са на хора "много близки до българите", за разлика от останките от погребенията на основното, маджарско население, намерени в бедните погребения.Все едно тези хора са роднини на българите, но не са предци на днешните българи. Така унгарците говорят, че има славянски заемки в езика им, но не признават, че това са български думи, защото 2000г. са били под наше влияние и власт.Затовс говорят и за ранноаварски и късноаварски(разбирай български) погребения. Въртят, сучат, но не признават нашите предци за техни владетели. Само отделни историци си позволяват да нарекат нещата със собствените им имена. Срамуват се, че ние сме ги цивилизовали и довели в Европа.

   Изтриване
  4. До Богомил 8 декември 2019 г., 20:09

   Унгарците са добри хора, но не бих казал същото за тези, които ги управляваха в миналото.

   Изтриване
  5. Като унгарски възпитаник мога да кажа, че преди 60г. в едно унгарско село щяха да ви посрещнат така, както българските селяни по онова време и да ви разкажат колко много са научили от българските градинари и как по времето на ВСВ жените им са се крили в горите, когато са идвали солдатите и как не са крили от българите.За разлика от обикновенните хора, техните политици са други. Достатъчно е да споменем граф Андраши и неговото отношение към българите, изразено в тайните споразумения с Русия за недопускане образуването на голяма българска държава преди век и половина.
   По времето на Атила, маджарите са под българско влияние и хунското у тях се дължи на този факт.Унгарците са дотолкова хуни, доколкото българите са ги повлияли.В Източна Европа много народи са били под българско влияние,политическо, културно и т.н.

   Изтриване
  6. Историята е нотариалният акт на един народ за територията, която обитава и сътвореното от него през вековете. Иначе всеки може да го нарече пришълец и завоевател и да поиска да да се махне от нея, както правят всичките ни недоброжелатели.

   Изтриване
  7. До Ради Панайотов 9 декември 2019 г., 0:53

   Така е - Историята е нотариалният акт на един народ за територията, която обитава и сътвореното от него през вековете.

   Изтриване
  8. До Богомил 8 декември 2019 г., 21:58

   Общувал съм над три години с унгарци, те наистина са хубави хора, чувствал съм се като при свои сред тях. Лошото е, че при тях, както и при нас, политиците са от друг произход и следват интереса на своя народ, за жалост в наш ущърб.

   Изтриване
  9. Нима желаете промяна (в посока - подмяна!) на историята, за да имате основание и за промяна на територията на държавата? Накъде смятате, че трябва да се разширим и в чий ущърб?

   Изтриване
 4. Благодаря за тази чудесна статия ,жалкото е колко хора биха я прочели ,осмислили и предали на децата си , на ход е министерството на образованието и да измислят начин истинската история да стигне до децата ни по един привлекателен ,интересен начин ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Тoncho Vasev 8 декември 2019 г., 18:46

   Първо, хората, които са запознати с неудобната информация трябва да станат повече. Чак тогава вече няма да могат да ни игнорират нито от МОН, нито от БАН.

   Изтриване
  2. По същата логика може да се потърсят хора, които вярват, че математиците лъжат, че 2 + 2 = 4. Не, в България 2+2=7. Когато станат много, математиците ще трябва да се съобразяват с тях. Стига са крили знания от нас!

   Изтриване
 5. Български великонихилизъм, така съм нарекъл поведението на разни люде, като Анатол Казар и "Нашите" учени "историци". Анатоле, няма нищо срамно да си дошъл от Урал, също така и от Алпите а също така и от връх "Комунизъм", но като не си дошъл от там, "Батка", що да го твърдиш, а? Това е дълбок психически проблем, да си нещо определено, доказано от всякакви източници, археология, фолклор, бит, език и т.н., а упорито да твърдиш, че си нещо друго, за което нямаш никакви доказателства. Това ненормално себеотричане е някакъв висш пилотаж в мозъчното извисяване на модерните, известни ни като гъркофили, русофили, германофили и други всякакви фили. Като няма проблем да си от Урал, защо гърците не кажат, че са от Африка а руснаците, че са тази смес от народи, която упорито се опитват да ни я препишат на нас Българите? Какво срамно има да си от Африка и да си мелез? Кажи ми Анатоле. Д.Димитров.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитре, не съм сигурен дали се касае за нихилизъм и дали изобщо господинът е българин. Още през 2009 разбрах, че много чужденци се представят за българи по блогове и форуми, само и само да ни обезверят с поведението си.

   Изтриване
 6. Към трола от анадола
  Знаеш ли,страшно много сме дето му се "връзваме" на Спаро, ама нямаш си и идея колко сме много - такива "навързани" и не ни е срам изобщо,ама хич даже!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 декември 2019 г., 19:12

   Знае той :) иначе нямаше да го е страх, че истината излиза и става достъпна до все повече хора.

   Изтриване
 7. В Унгария напоследък се изказват тези, че (и те - подобно на идеята за завръщането на Аспарух) се завръщат по родните си места през 9 в. Връзката им с хуните на Атила отдавна е популярна, а се отива и по-далеч, до скитите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 декември 2019 г., 20:46

   Унгарският език спада към угро-финската група, а древни угро-фински топоними на територията на Унгария няма. Това показва, че просто няма как да се говори за завръщане. Иначе да - скитите несъмнено са оказали огромно влияние над унгарците.

   Изтриване
 8. Анатол Казар8 декември 2019 г., 18:05

  Срамно няма да си не си от мястото в което си роден. Срамно е обаче да залъгваш хората които са от това място,че и те са скорошни заселници. Срамно е да учиш децата им , че са също толкова чужденци в дадена територия както ти самия.
  А още по-срамно е, когато тези деца с фанатизъм, въпреки фактите се опитват да проповядват твоята лъжа, и ти ги подкрепяш, и гледаш с задоволство как самите те нападат собствените си братя и сестри, затова че не не са убедени в твоята лъжа.

  Отново, няма срамно някои да произлиза от земи дето са от другия край на планетата. Срамно е да се говорят и подържат лъжи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Никола 8 декември 2019 г., 21:19

   Да, лъжите са срамни, дори престъпление срещу българския народ защото наистина доведоха до разделение на народа ни.

   Изтриване
 9. Точно и ясно господин Серафимов

  ОтговорИзтриване
 10. Унгарският не прилича ни най-малко на фински. Няма общи думи и корени или се броят на пръсти. Доста изследователи твърдят, че угро-финската теория е измислена от Хабсбургиге. Известна е и легендата за братята Хун и Магор, които си взимат за жени българки. За техен символ считат стрелящият назад с лък конник - Стрелец

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 9 декември 2019 г., 9:15

   Какъв е споед Вас унгарският език, щом не спада към групата на угро-финските езици?

   Изтриване
 11. Но какви историци са отец Паисий и Кузман Шапкарев? Патриоти да, но не и професионалисти, които могат да анализират историческите извори и да направят коpектни изводи. Вие също сте патриот, но драги ми спароток, само с патос и призиви наука не се прави, нужни са познания и подготовка. Оставете професионалистите да си вършат работата, нали и на вас никой не ви се меси в занаята :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ха! Професионалисти са в лъжите и в манипулирането на фактите.
   Търсят по Кавказ, Памир, Факултето, но категоричните изводи на Акад. Попов и Акад. Георгиев им убягват нещо от погледите.

   Изтриване
  2. С тъга виждаме как "професионалистите" анализират историята ни и прави впечатление липсата на каквато и да е воля, стремеж и желание у тях да дискутират новите стари изследвания, липсва им и желание да използват съвременни и интердисциплинарни методи за установяване на произхода ни! При сегашната ситуация няма как истински знаещият човек да извърши научни изследвания, по простата причина, че статуквото в псевдо науката го налага и не дава възможност за развитие на истински знаещите! Порочен кръг, чийто край е предизвестен, защото няма как да спрем навлизането на нови технологични възможности за изследвания и желанието на съвременните изследватели като г-н П.Серафимов, които ни разкриват истината за древните исторически извори! Освен всичко друго, тези съвременни исторически изследвания съдържат в себе си историческата логика! Българите много добре интуитивно винаги сме чувствали, къде са корените ни и какъв е произхода ни! Песните, танците, обичаите и изобщо културата ни го доказва! Никога не съм изпитвал нужда "професионалсти" да ми казват, какво да бъде вътрешното ми убеждение! А историята е пълна с ярки примери, че титлата професионалист, често пъти не гарантира качество!!!

   Изтриване
  3. До Ангел 9 декември 2019 г., 10:43

   Често професионалистите са получили титлите си с повтаряне на заблудите поддържани от своите учители...

   Изтриване
  4. До Дойчин Дойчев9 декември 2019 г., 9:36

   Ако някой английски учен тръгне да търси корените на английския народ в Индия или Китай понеже там е имало английско присъствие, със сигурност този учен няма да получи трибуна. У нас обаче такива индивиди са лансирани от медиите.

   Изтриване
  5. Английският е западногермански език, който произхожда от англо-фризийски диалекти, донесени във Великобритания в периода от средата на V в. до VІІ в. от англосаксонски заселници (англи и сакси). С края на римското владичество през 410 г. сл. Хр. латинският език престава да оказва голямо влияние върху келтските езици, на които говори мнозинството от населението. Хората от днешните територии на северозападна Германия, Западна Дания и Холандия се заселват на британските острови от средата на V век и културно доминират по-голямата част от Южна Великобритания до VII век. Англосаксонският език, който сега се нарича староанглийски, възниква като конгломерат от група англофризийски диалекти, на които говорят заселниците в Англия и Южна и Източна Шотландия в ранното Средновековие. Той измести до известна степен келтските езици, говорени там дотогава.

   Етнонимът англичани произлиза от племето англи (дошли от западната част на европейския континент заедно с англи, юти и фриги. Колективно известни като англосаксонци, те основават това, което трябва да стане кралство Англия (от староанглийския Енглаланд) в началото на 10 век.

   Колкото до търсенето на идентичността на ЧАСТИ от днешната английска нация в Индия, Афганистан, Китай и арабския свят, то е напълно закономерно. Ето, например политикът Найджъл Фарадж и кметът на Лондон Садик Хан, съвсем не са бели, червенокоси англо-саксонци и протестанти (или католици).

   Изтриване
 12. Писах го и преди, най-голяма грешка е, че търсите истината за нашата история от неясни източници и от същества, които са манипулирани да пишат неистини или, казват не достатъчно за да се състави цялостна картина. Първо трябва да се потърсят жалоните поставени от ред посветени слизали на Земята и тогава да са пише и разсъждава. Това, което правите в момента, никога няма да стигнете, до самата цялостна истина. И жалко, че така разпръсквате половинчати истини, а по някога и неистини.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Досев, моля Ви, дайте пример за представени от мен неистини и обяснете защо са неистини. В противен случай излиза, че клеветите.

   Изтриване
 13. Искам да споделя тук нещо, което привлече вниманието ми през изминалите дни. Скоро излезе книгата на Стою Шишков „Гърцизма на Балканите“, представляваща едно кратко изследване посветено на етническата рамка и отношението на гръцкото духовенство към нас българите в началото на миналия век, което изследване не е успяло да види бял свят, останало известно само на чужди дипломации във връзка с изясняване на проблема с етническата принадлежност на населението в Македония и Тракия. Сега обаче наследниците на Шишков чувствайки се морално задължени, преиздават отново тази книга. В предговора на същата става ясно, че конкретната причина за появата и е предизвикана от грубото отношение на Вселенският патриарх при визитата му през 2015г. в България, когато той изложил претенции за връщане на църковна утвар /голяма част от която самия С.Шишков е върнал на територията на България/ и унижението, което същия причинил на нашия Патриарх Неофит. И знаете ли по чия покана е дошъл тогава в България "многоуважаемия" Вселенски патриарх Вартоломей? Може би няма да се учудите ако ви кажа, че поканата е била отправена от БАН, а не от българския Свети синод, както би трябвало да бъде според каноничното изискване!? Изводите може сами да си направите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Ангел 9 декември 2019 г., 9:56

   Отдавна съм си направил изводите...

   Изтриване
 14. От прочита не останах разгневен и натъжен, но не съм напълно съгласен с това, че като други народи сме изоставили името си и сме приели ново. Според мен името българи съществува още от преди да е стъпил гръцки крак на Балканите. Доказателствата са пред очите ни, само остава да съберем 2 и 2. Поради дефекти в говора, гърците са тези които заменят българи с пеласги. Описано е на много места как е станала трансформацията и едно от тях е "Старите българи" от Йордан Табов.(стр. 10, 11, 12)
  http://www.ivanstamenov.com/files/tabov-sb.pdf
  Доста по късно срещаме при римляните името BULGARI, но никой не знае как точно е звучало. И днес в латиницата има случаи, където "U" се чете като "Ъ".Това показва, че названието българи все още е било в употреба, то ест българите са продължавали да се самонаричат така, а не са възприели изцяло гръцкото пеласги. Отново грешния прочит на първата буква от гърците води до по късната и промяна на "V". Значи VULGARI произлиза от българи, а не обратно. Кроватова българия не е наречена Волгария (от Волга), нито Бугария (от Буг), а България, защото населението е било българи. Когато в края на XIV век България пада под турско, търците продължават да воюват в Мала Азия не седна, а с три Българии и това продължава до началото на XVI век.
  http://ziezi.tripod.com/anadol/venedikova.htm
  И те ли носят името си от Волга, Буг или от Вулгари? Да не се окаже, че освен синовете на Коврат и внуците му са си направили по една България? От древните хронисти научаваме, че множество тракийски племена за кратко време са се нарекли българи. И никъде не се споменава за насилствено преименуване, а това е много показателно. Определено никога името българи не е изоставяно напълно, само завързаните езици на чужденци са го преиначавали и записвали по различен начин.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 9 декември 2019 г., 10:35

   Пеласгите са наши предци, но названията пеласги и българи имат различно значение.

   Да се прави отъждествяване на пеласги с пеларги и от пеларги да се прави българи, според мен е погрешно. Пеларги означава щъркели, това название навярно е калка на пеласгийското племенно име лелеги, което е обясимо с блг. лелег-щъркел.

   Пеласките са споменати от египтяни, асирийци, стари евреи, а и римляни. Всички тези народи имат звук и буква Б и не би било проблем да запишат беласги, но такова нещо няма. Не всичко, което има корен пел/бел има връзка с народностното ни име.

   Изтриване
  2. Павка, чета ти работите още от блог.бг има няма около 11-12 години, много ми помогна на времето когато пишех в един немски саит за история, ти и дзвера тогава, само едно не мога да си обясня защо се инатиш за етнонима „българи”. Защо не си признаеш че най-одачно а най вече пасва перфектно към пъзела е варянта който на времето беше предложил един Митко, така и не запомних презимето му, гледам сега го е подхванал и Петър Георгиев тук http://www.istor-konf-varna.com/Dokladi/Text/2017/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98.pdf
   с други думи простичко казано тези траки които приемат христянството биват наричани благи хора-блъгари(стр.Блг.) (каквото е и самото христянство като религия в самото си начало а да не забравяме че ние първо сме били ариани и чак после при Борис насилствено сменяме религията си и приемаме ortodox)Българи се появяват там където възниква христянството в най чистия си парвичен вид-арианството.

   Изтриване
  3. До ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK 9 декември 2019 г., 12:55
   Надявам се да не досаждам на Вас и на останалите участници, но бих искал да поясня някои подробности. Относно трансформацията на думите българи > пеласги > българи, никой не е в състояние нито да потвърди еднозначно, нито да отрече категорично такава възможност. Тази трансформация не е мое мнение, а на други които според мен са доста по запознати и смятам, че мога да се доверя. Но не в това се състои въпроса, а и ключовата дума според мен не е пеласги, а българи. Според мен тя е съществувала под някаква форма много, много преди да се популяризира пред света като етноним. Не се споменава от други народи, които биха могли да я изговорят или напишат, но как да им е позната след като и на Балканите се изговаря погрешно от чужденците, а и вероятно е била по скоро нещо като за "вътрешна употреба". Дали това е било наименование на общ език, произход, родоначалник, божество или нещо друго, но тя е била свързващото звено между всички които по късно са се нарекли българи. Поне аз не мога да си представя как многоброен народ, живеещ разделен векове на малки общности и всяка със свое име, пръснати на територията на три континента, в един момент някой се нарича българин и всички в един кратък период приемат това за етноним. При това, без никой някъде да споменава за някакъв вид принуда, затруднения, противопоставяния или каквито и да било сътрсения и спънки в процеса. За мен единственото възможно обяснение е, че това понятие е било добре познато и не е било чуждо на никого от тези които по късно са го приели за идетификация.

   Изтриване
  4. А не е ли по-просточко да се каже така:
   блгари(българи), благи,хрисими хора (Както са наричани първите християни по нашите земи),християнството е въведено при нас от Св.Павел. Легендата с неговия сън и пристигането му в Македония която и да ще територия да са имали в предвид хронистите по това време ни е позната на всички ок.2 век.
   Появата на името българи(записано) от края на 3 век.
   Появата на името българи,там където възникват християнски общности на Балканите.
   Това чисти случайности ли, са?......аз не мисля така.
   За мен името българи е това с което са наричани тези траки приели християнството и наречени от своите благи(с времето българи),защото името блгари(българи) съществува почети с възникването на християнството на Балканите, среща се при Траките на юг но също и на север от Дунава.
   Разбира се това е само мое скромно мнение,не задължавам никого с моето мнение.

   Изтриване
  5. до Марио 10 декември 2019 г., 20:33
   Аз също не твърдя, че разсъжденията ми могат да имат някаква стойност и изразявам лично мнение, но затова посочвам някои публикувани материали, на които се доверявам и общоизвестни факти, които ми дават повод да мисля така. Като неспециалист, не съм запознат достатъчно с детайли, за да изказвам твърдения. За такава цел, трябва да си запознат както с утвърждаващите, така и с противостоящите аргументи, при това в детайли. Това, за което Вие говорите е доста по разпространена хипотеза и преди време аз също бях я приел за най вероятна.
   http://www.istor-konf-varna.com/Dokladi/Text/2017/Етнонимът%20БЪЛГАРИ.pdf
   Нямам нищо против нея и сега, но попадайки на допълнителни дребни детайли, които имат отношение, започвам да оставам с впечетление, че това понятие е много, много по старо. Известно ни е от гръцки и римски източници, че те наричат народа населяващ Балканитенаричат с обобщеното название траки. Но това е тяхно наименование, а самите траки не са се самонаричали така. Тогава как? Няма категоричен отговор. Говорели са едни език и са имали еднакви обичаи, но как те самите са наричали този език? На този език, даже и в днешно време, срещаме огромен брой топоними, хидроними и други названия на три континента. Сега го наричаме български, но как тогава са го наричали тези които за го ползвали? Ако и тогава е бил български кои са били тези които го говорят? Това, че на този етап няма категорични писменни доказателства не означва, че тогава не е имал название. Ако за пръв път в III век срещаме запис който вероятно говори за "някакви" българи, това не е знак, че те са се появили на световната сцена в този момент. Нещо повече, за да се говори за българи, това ще рече, че етнонима вече е утвърден и няма съмнение за съществуването им. Е, това не става за година - две, дори и за век - два. Имаме голям брой източници подсказващи, че по рзлични причини това наименование е изопачавано, заличавано, заменяно и каво ли още не. Писмеността им беше отричана, обявяавана за чужда от по късно време, за ерес, унищожавана в многократни кампании и още какво ли не. Как тогава да очакваме сведения от собствени извори или коректни чужди? Такива мисли ме преследват, но отново ще подчертая, че това може да е резултат на сравнително малкото информация с която боравя и още по малко такава която оборва тези виждания. Има хора които цял живот са се занимавали с това, имат знания които са в пъти повече от моите и биха могли да изкажат много по компетентни мнения.

   Изтриване
  6. Йордан Табов НЕ е нито историк, нито лингвист, нито археолог. Той е специалист по висша математика и числови системи. Като математик може би е повече от гениален. Но няма нищо общо нито с хуманитарните, нито със социалните науки.

   Същото може да се каже и за неговите ментори - Анатолий Фоменко и Глеб Носовский, които са руски математици и псевдо историци.

   НЕ се предоверявайте на тези хора относно областите, в които те НЕ са тесни специалисти!!!

   Изтриване
  7. до Анонимен 12 декември 2019 г., 12:28
   А Вие сериозно ли препоръчвате работата на "тесните специалисти" или решихте, че точно тук коментиращите могат да ги приемат с овации? А може би опитвате да ни припомните Захари Стоянов?
   "-Абе, аго, жива ли е кобилата, дето умря лани?
   - Хич бива ли, ако е умряла, да бъде жива?
   - Нейсе, лаф олсун, я дай една лула тютюн."

   Изтриване
  8. Вие Анонимен12 декември 2019 г., 15:54 опреелено не сте разбрал какво е сикал да каже автора, в случаят - Захари Стоянов! Накратко, ако си губите времето с лафове, нема да стигнете нивгаж до същината на каквото и да е, най-малко онова, което хич не вие работа - историята, в случая!

   Изтриване
  9. До : Анонимен 12 декември 2019 г., 22:26
   Няма и нужда да разбирам какво е искал да каже автора, в случая, Захари Стоянов. Той си го е казал достатъчно ясно и разбираемо. Ако Вие не го разбирате, проблема не е мой. Достатъчно е четящите тук да направят разликата между моето и Вашето, и да си напрявят изводи за истинското значение. Колкото до "Вашата" история, прав сте, че не ми е работа. Никога няма да я приема за автентична.

   Изтриване
 15. Дайте ми примери за коректни изводи при Иречек и Златарски. След това ми дайте примери за критичен прочит от следващите ни "Учени историци" на изводите на тези двамата и чак след това ми говорете за професионализъм.Междувременно прехвърляйте Оруел по въпроса с историята а след това ни обявявайте за патриоти лаици. Аз на корените ли си да вярвам или на робуващи на чужди теории историци?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно вчера/08.12.19/ гледах или по Дискавъри или Нат гео предаване за Румъния и как не са позволявали нито по време на комунизма там, нито преди, нито след това да се извършат разкопки на няколко огромни могили за което се смята че са Тракийски и са свързани с Цар Децебал. Това е до ден днешен. Така, че борбата навсякъде е "безмилостно жестока" да се скрие къде сме живели, кои сме били и т.н.

   Поздрави за добрата статия!

   Спокойно. Всичко що е съсипано от враговете ни е постегнато с цената на много усилия и за много време, но това не ги е отказало и не ги отказва да правят същото и до днес. Всичко ще си дойде на мястото, но с цената на много усилия и много време и това не трябва и нас а ни отказва, защото ние се борим за истината а те за лъжата, а както знаем "на лъжата краката са къси" и все някъде ще я настигнем и поставим на мястото и на боклука!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
 16. "С изключение на тракийските готи нашите хора не разбираха нито дума от вандалския език." - от "Велизарий" от Робърт Грейвс

  Изводи, които кореспондират с информацията, която съм чел тук:


  1.Тракийските готи са гети
  2.Вандалите, тъй като стигат до Африка заедно с Ветиготите ( които са също гети ) през Испания... Вестиготите правят свое кралство в Испания и всъщност са основа за бъдещите им барони и т.н.
  3.Препоръчвам на интересуващите се да си намерят вандалско-български речник...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма такъв речник, това е fake, навремето Боцмана го развяваше по нета, но извор от къде е тоя речник...... уви няма.

   Изтриване
  2. Приятелю, четене и търсене, там е истината. Самото отричане на всичко и всеки, не те прави знаещ професионалист.
   http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=historical&Number=1944250796
   Чети сега пък после отричай.

   Изтриване
  3. Здравей,не ми се влиза в полемики относно речника,търсил съм извор за него още през 2009 год. И нищо не намерих. Тук е и цитат от твоя линк дето си ми дал.......
   Орбини твърди, че е заел думите за своя кратък речник от втората книга на Карло Вагриезе (Carlo Vagriese) и единадесетата книга на Волфганг Лазий (Wolfgang Lazius). Не успяхме да издирим тези две творби, които може да са изчезнали заедно с много други еретични книги от онова време. Затова се налага да приемем речника на доверие и на базата на косвени доказателства, каквито не липсват, че вандалите са говорили езика, който Орбини посочва.

   Изтриване
  4. До Марио 10 декември 2019 г., 19:56

   Имам достъп до немалко библиотеки, но все още не съм намерил определени книги, които са издадени в края на 19 и началото на 20 век. Неудобните книги от времето на Орбини са изгорени отдавна.

   Като вандалски думи учените признават само:

   eils: здравей, ср. нем. "heil"
   scapia: сипвам, наливам, ср. нем"schöpfen"
   matzia: ям, храня се, странното в случая е, че сродна е еврейската дума matzah-безквасен хляб.
   ia: и ср. нидер."en".
   drincan: пия, ср. нем. trinken.

   Проблемът е не само негерманският, еврейският произход на matzia, но и факта, че тези думи никога не са идентифицирани като вандалски. В De conviviis barbaris въпросните думи са наречени готски, а колко са готски знае само авторът на епиграмата:
   Inter eils Goticum scapia matzia ia drincan
   non audet quisquam dignos educere versus.

   Изтриване
  5. ето речника:

   https://www.sites.google.com/site/runiyistoriabozman/distionario-vandalo-bulgaro

   Изтриване
 17. А какво е мнението ви относно изказаното твърдение, че по днк анализ, до съвремените Българи са много близо Унгарците? Езикът може не винаги да е сигурен метод за произход.

  https://www.monitor.bg/bg/a/view/desislava-nesheva-imame-naj-blizki-geni-s-ungarci-i-italianci-141841

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата унугури на част от българските племена, населявало днешните унгарски земи, преди идването на маджарите през 9-10 век, е дало и името на Унгария... Плюс кумънските поселения на двете места между 11-14 век...

   Изтриване
  2. До Здравко 9 декември 2019 г., 13:18

   Изследването на д-р Нешева е на древна митохондиална ДНК, а това показва, че ние сме роднини с населението обитавало Панония, т.е. Унгария през Бронзовата епоха - с други думи стари европейци сме. Унгарците асимилират коренното население на Панония и по този начин наследяват гените на това население, с което ние сме роднини.

   Изтриване
 18. В Уикипедия пише, че вандалите били древногерманско племе ( подобно на готите ;-) ).... Само бе от вандало-българскиянт речник се вижда, че над 60% от думите съвпадат със съвременния български...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. https://www.sites.google.com/site/runiyistoriabozman/distionario-vandalo-bulgaro

   Изтриване
 19. арх.Г. Петров
  До : Анонимен 9 декември 2019 г., 9:23
  Който изписа :
  ... Но какви историци са отец Паисий и Кузман Шапкарев? Патриоти да, но не и професионалисти, които могат да анализират историческите извори и да направят коpектни изводи. Вие също сте патриот, но драги ми спароток, само с патос и призиви наука не се прави, нужни са познания и подготовка. Оставете професионалистите да си вършат работата, нали и на вас никой не ви се меси в занаята :) ... /

  Усеща се в този коментар,едва прикрити задоволство и непоклатима убеденост,че "..Кучетата си лаят-керванът си върви" !?
  Така е било ,така и ще си продължи ...!?
  Ние - "професионалистите" ... !!!
  И с това въпросът е изчерпан !?

  Но всички знаем, че във всички професии ,навсякъде,"плявата" е повече от зърното ...
  И всички знаем, че на времето за да станеш "висшист - професионалист" не беше нужно да се учиш, да знаеш,да можеш ...!

  Когато кандидатствах и бях приет за студент по архитектура , с пет конкурсни изпита,може би повече 3000 кандидати се състезаваха за 100 места, момчета и момичета-по равно , в тогавашният ВИАС !
  Познавах много можещи и подготвени ,които отпаднаха само заради няколко стотни от бала !

  Затова пък ,след като започнахме първия семестър ,в първи курс, се оказахме над 320 души !?
  За младите да укажа,че висшите училища преди 10.11.1989 г. приемаха без ограничение - от резултат от проведен конкурс, от оценката на дипломата за средно образование, от профил или професия ,всички деца на "активни" борци против фашизма и капитализма(!) - АБПФК ...
  Беше си расова сегрегация,равна на апартейд,пак за цвят,но не на кожата /информация на тема "Близка история" / !
  ...
  Е, дотук с "професионалистите" !

  Напълно съм съгласен с темата на непознатия за мен Emil Andreev "ЛЪЖИТЕ , ФАЛШИФИКАЦИИТЕ И КРАЖБИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ",публикувана преди 10 години ,но актуална и днес ,заради която заслужава поздравления :

  /... Няма нито дума за главното престъпление на историческата наука в България към Българския народ :

  - Че докато той се бореше за национално обединение, тя работеше срещу него, а нейния баща Васил Златарски обмисляше с учителя си Иречек плана за разкъсването и убийството на България.
  Нито дума за това, което трябваше да научи българската публика :

  За това, че Ньой дойде с картите на Васил Златарски на разкъсана България.
  А, че може би Ньойския договор е щял да дойде и без тях, че те може би са само символична подробност (дали), това няма значение.
  С картите на Златарски и неговите сътрудници, дипломатите на Гърция и Великите сили аргументираха разкъсването на България пред българската делегация и с тези карти се изгавриха над българския народ.
  Васил Златарски години работи, за да им ги даде в ръцете.
  "...За да преподава своите лъжовни схващания, че Тракия и Македония не са български земи, схващания, които се оказаха катастрофални за съдбата на българския народ при определяне границите на неговата държава в Neulli (Ньой), Златарски е получил от държавата заплата около седем милиона лева."

  ... И кой плаща цената !?

  Коментарът е излишен !

  По-добре се скрийте някъде вкупом и най-добре - освободете българския народ от себе си !
  Той ще намери истината , достатъчно е да не му се пречи !

  Или с други думи : Тезата за"професионализма" на нашите историци е много несъстоятелна !
  Напомня ми приказката за "Новите дрехи на царя" ...
  Казано накратко : ... Царят е гол !

  Нищо лично към Вас персонално !

  Нямам нищо против - Докажете се !

  Защитете Българщината срещу продължаващите явни атаки спрямо Българското настояще !
  Защитете Българщината срещу продължаващите явни атаки спрямо Българското близко минало !
  Защитете Българщината срещу продължаващите явни атаки спрямо Българското далечно минало !

  А дано , но надали ?

  За Спароток и всички крепители на Българското :
  Сполайте !
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Архитекта,по повод предателя и РУСКИЯ възпитаник златарски, к`во ще кажете за това: 138 СУ „Проф. Васил Златарски“ е средно училище в София. Намира се на ул. „Алфред Нобел“ №3 в кв. „Гео Милев“ в близост до бившия хотел „Плиска“. Училището предлага много широко чуждоезиково обучение, включващо английски, испански, немски, руски, френски, японски и китайски езици, които се изучават след 7-ми клас.
   Май наистина "..Кучетата си лаят-керванът си върви" За голямо съжаление скоро няма да видим училище проф. д-р Ганчо Ценов, въпреки многото подръжници на Спароток!

   Изтриване
  2. до Анонимен 9 декември 2019 г., 22:06
   цитат: "...скоро няма да видим училище проф. д-р Ганчо Ценов..."
   Май много от привържениците на казионните историци, следвайки техните методи, се надват да се причислят към пророрците, но времето точно на тези пророчества отдавна изтече.

   Изтриване
  3. До Анонимен 10 декември 2019 г., 15:30

   Първо ще бъде издигнат паметник на д-р Ценов, а по-късно ще има и училища на негово име.

   Изтриване
 20. Rabotata e QSNA . Nikoi nqma da NI priznae kato nai stariq narod v Evropa - Potomci na sina NOEV

  ОтговорИзтриване
 21. До арх.Г. Петров, Анонимен9 декември 2019 г., 17:57.
  Господин Петров, учудващо е Вашето твърдение "Но всички знаем, че във всички професии ,навсякъде,"плявата" е повече от зърното ...
  И всички знаем, че на времето за да станеш "висшист - професионалист" не беше нужно да се учиш, да знаеш,да можеш ...!"
  Това значи, че всички построени съоръжения през периода за който пишете са конструктивно неподходящи, но Вие като проспериращ архитект, не предлагате да се разрушат! Може би, вие като архитект сте далече от конструкциите, а сте повече дизайнер. Доколкото си спомням за архитектурния факултет имаше три изпита, един по математика и два по рисуване. Изключвайки децата на "активните борци" които едва ли за Вашия випуск са били 220 човека и за които публицистът инж. Дончо Цончев написа книгата "Принцовете", във ВИАС влизаха достатъчно умни младежи, които след това построиха съвременна България, за да има какво да разрушават "демократичните ликвидатори".
  За другите специалности и Висши учебни заведения важи същото. И въпреки нароилите се след дворцовия преврат през 10.11.1989 г. много Висши учебни заведения, едва ли не и през две села, произведените специалисти са с нулево качеството.
  Говорейки за "Принцовете", един от тях е не безизвестният Атлантик, евреинът математик Соломон Паси. И преглеждайки книгата на чеха Петр Мутински "Юдеизирането на Балканите" може да се разбере, защо нашите историци не могат да заявят каквото и да било по отношение на историята ни. За да се направи такова нещо е нужна силна независима държава със силна икономика, промишленост и селско стопанство, неща които в съвремието ги няма. Преди 10.11.1989 г. България успя да се изправи след войните и репарациите и да стане индустриална страна, една от водещите 30 държави. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат гордост за всяка нация. Днес обаче нашите научни работници създават технологии и продукти за други нации, не за българския народ.
  Пишете за позорния мирен договор от парижкото предградие Ньой, подписан от министър-председателя Александър Стамболийски. Но виновник за това е царят, австрийският евреин Фердинанд Кохари-Кобургота. Вие явно, че поддържате това слагане на евреите в лицето на ЕС, Великобритания, САЩ и Израел! Но това не води до нищо продуктивно, а до разделяне на народа, геноцид и намаляване на българското население. За мен това е така господин архитект. Не познавам Вашето творчество, сигурно сте проспериращ архитект с перфектно проектантско студио. Но всички строежи в последно време имат меко казано "техническа недостатъчност", произлизаща както от проектирането, така и от технологиите по време на строителството. А терминът поддържане е непознат на съвременните специалисти работещи с еврокодове.
  Така че, атаките спрямо българщината идват не от вътре, а от вън, от "скритите сили" искащи "нов световен ред". Всяко пригласяне на тези сили е гибелно за България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арх.Г. Петров
   До :
   Анонимен9 декември 2019 г., 17:57.

   Здравейте,

   Учудващо е как решихте,че считам всички построени в социализЪма конструкции за негодни и че вероятно съм просто дизайнер , далече от тази материя !? Нещо като блондинка ...!?

   Твърдите,че отричам капацитета на студентството не само по-мое време ,но това не така !
   Забравихте споменатите можещи кандидат-студенти, които бяха изтласкани от "плявата" !

   Поддържам,че "плявата" е била повече от зърното !
   Сметнете сам - зърното бе 1 / 3 от 320 ....!
   Е, това което не е зърно ,какво е ...!

   А не беше ли така в цялото образование, което бълваше „кадри“ , вкл. „принцове“,но за ръководния ешелон , естествено … !?

   За ваше сведение ,в 80-те ,преглеждайки съветско архитектурно списание , попаднах на коментар на американски колега-архитект за новото съветско архитектурно и градоустройствено проектиране и строителство ,че ако то се приложи в САЩ, те ще фалират само след няколко години ...!

   А какво се случи със СССР няколко години по-късно се знае ...

   „ …България успя да се изправи след войните и репарациите …“
   А кому плащахме тези репарации ..!?

   А не се ли оказа в доклада на Петър Младенов ,точно на 10.11.1989 г.,че соц. държавата ни е във фалит !?

   Учудващо е как решихте,че
   подкрепям евреите !?

   От този прекрасен цитат от Емил Андреев ли ,който категорично показва дължимата огромна отговорност на "професионалните" историци пред целокупния Български народ , нанесли му непоправими щети вовеки ?!

   В моя коментар поставих ясно основен акцент върху т.н. "професионализъм",който постоянно се натрапва непрекъснато в продължаващата с години свободна творческа полемика за състоянието на
   Българската Национална История от години насам !

   И то от позицията на продължаващ и в момента "елитаризъм" !

   Нали сте съгласни с мен ,че професионалните историци са Длъжни пред Народа си,който им делегира права и заплащане чрез държавата , да защитават исконните му исторически права ,поне върху собствената му история !

   Примерът с "бащата" на Българската история проф.(!)
   Васил Златарски е потресаващ !

   Тук трябва да се прилага единствено Крумовият закон :

   Който краде -отрязва му се ръката !
   С перефраза :
   Който лъже - отрязва му се езика !

   Външните фактори , изкривяващи Историческата истина са ясни и видими !
   Те могат и трябва да се неутрализират от силна и богата България.

   А за Вътрешните - това е проблемът - трябва Eдинение !

   Чудното е ,че нашите съседи - гърците се обединиха грандиозно около една кражба на история !?
   Около лъжата,че Македонската история им принадлежи ...!

   За нас би трябвало да е по-лесно :
   Ние , Българите да се обединим около Истината !

   Къде-къде е по грандиозно и по-силно !

   А тя е ,че Цялата Българска история/вкл.македонската / - и Древната и тази от по-далечното и по-близкото минало , принадлежи на нас – Българите, по право... !

   Нищо чуждо никому не вземаме , но нищо Наше никому не даваме !

   Изтриване
  2. До Анонимен10 декември 2019 г., 13:07, Арх.Г. Петров.
   Господин Петров, може би сте и доктор на науките, напишете го към Вашата хабилитация, нека се знае за изключителната Ви ерудиция.
   Учудващо е, че човек като Вас може да предположи, че от един випуск всички студенти ще са на перфектно равнище. Мисля, че дори и един е достатъчен, но понякога няма и един. Въпроса е как тези студенти, които наричате "плявата" са използвали наученото по време на студирането и са го приложили в практиката си. Данните говорят, че масово резултатите са положителни. В крайна сметка не всички стават научни работници или университетски преподаватели. Не разбирам и защо намесвате "съветското архитектурно списание и вашият американски колега"! Че те САЩ отдавна са фалирали и само това, че са ядрена държава ги държи. Дълга им е колосален и може да се поскрие само чрез....война, което е и желанието им, но в съвремието не им се получава.
   Имах възможността да се запозная както със съветската така и с западната техническа мисъл. Нямаше разлика в равнищата.
   Може би не знаете, че в книжарницата на площад Славейков в София се продаваше съветска литература, включително и техническа на ниски за България цени. Та там имаше преводна техническа литература на водещи автори от ФРГ, САЩ, Франция, но нито една българска институция не си направи труда да преведе на български тези книги. Днес е същото. Не всеки е полиглот, както Вас предполагам. Още нещо, имаше изложби на техническата книга от цял свят. Там имаше действително уникална литература, която българската държава закупуваше, но тя отиваше в университетските библиотеки и попадаше при професорите, въпреки, че по закон всеки имаше право да я ползва, това не се случваше, винаги беше в разход и достъпа до нея беше невъзможен дори и за други научни звена.
   "А кому плащахме тези репарации ..!?" господин архитект? На Гърция и Югославия. И то поради подлата политика на еврейската фамилия Кохари. Е, разбира се и Югославия имаше един изявен хърватски евреин за управляващ, Йосип Броз Тито.
   Какво направихте Вие господин архитект след позорното предаване на Македония от българското правителство, не без участието на кресльовците от ВМРО! Северна Македония, с над 50% шиптъри. Нищо, никакъв протест!!!! Угодихте на САЩ и Израел срещу Русия, като повече няма да можем и да кажем, че в Македония има нещо българско. И то не само в Македония, и в Албания и в Хърватска и в Босна. Каквото и да е Турция, тя си отстоява националния интерес, за разлика от България в съвременността. И такива нищо не значещи сълзливи лозунги като "Нищо чуждо никому не вземаме , но нищо Наше никому не даваме !" са най-малкото смешни. Взето ни е всичко, дори и управлението на държавата. За това трябва военна мощ, а тя се постига не с лозунги и псевдо интелектуални статии. Лошото е, че ако двама българи са чета, то трима българи са чета с предател.
   Ако княз Йоаница-Калоян е казал на папския унций, да не говори за Рим и че България добре знае историята си, която я има и записана, това говори че той е съзнавал отговорността си като водач на велика държава. Това обаче не можем да кажем днес, защото се разпореждат отвън кое е правилно и кое не за нас българите. Вижда се и Вашето верую, срещу Русия със еврейски САЩ. Този рефрен е грешен за нас българите, но не всеки му е дадено да го проумее.
   Никой не ни е виновен за нищо, ние сами сме си виновни за всичко, в крайна сметка народа изчезва, а с това и държавността. Остава само географското название.
   Евреина Паси като наследствен "принц" остана в ръководния ешалон под мъдрото ционистко крило. И не само той, поне 80% от управляващия елит в България са евреи. Но това не Ви смущава. А точно те са тези, които неглижират и изменят българската история.

   Изтриване
  3. До Анонимен 11 декември 2019 г., 0:41

   Мен лично ме притеснява вашата анонимност. Ако сте искрен, значи знаете, че за управляващите няма анонимни в интернет, всеки е локализиран. От това излиза, че Вие криете вашата идентичност само от мен и читателите на този блог, а това Ви обрисува като провокатор с небългарски произход.

   Докажете, че се бъркам, регистрирайте се и повторете изявлението си в собствен блог. Така или иначе, управляващите знаят кой сте, но аз и четящите блога ми не.

   Изтриване
  4. Серафимов, какво ви притеснява, след като "за управляващите няма анонимни в интернет, всеки е локализиран." Интересно мнение! Излиза, че не управляващите трябва да служат на народа, който ги храни, а отгоре на всичко и да го санкционират за това, че е недоволен от начина на управлението им!
   Моля, да ми обясните кое ме "обрисува като провокатор с небългарски произход." Кое от това мое възражение към господин архитекта е неверно и неточно. С какво, кого и как провокирам. Това, че господин архитекта пише откровени лъжи, не Ви смущава никак. Не мислите ли, че и други хора имат завършено висше образование по това време и имат поглед върху технологичното развитие на страната тогава. Не мислите ли, че могат да имат научни степени по-големи от тези на господин архитекта.
   А по отношение на Македония, как Вие господин Серафимов виждате връщането и на територията и на населяващите я към България. Как ще промените отношението на обикновените хора населяващи Македония, а и Гърция към България. Живеещите там индивиди, в голямата си част не се смятат за българи. А тези които са останали в Западните покрайнини, така и няма да дочакат някакви решителни действия за връщането им към България. И да акцентираме според тези определящи "общата история" върху Георги Делчев, българин ли е или македонец, роден е в град Кукуш, днешна Гърция, не решава нищо.
   Така, че не се безпокойте, няма да Ви притеснявам повече с такива "провокационни" изявления, въпреки, че управляващите знаят кой съм. Аз съм народът български Серафимов. Посочих Ви в прав текст кой променя българската история. Вие имате друго мнение. Докато 80% от българите нямат сходно мнение, нещата в страната ни не ще се подобряват.

   Изтриване
  5. Тези, които Ви опровергават с имената си, са безцеремонно цензурирани и недопускане до блога Ви!
   Наистина ли трябва всеки от тях да си направи свой блог, за да покаже що за неистини разпространявате с някаква Ваша си цел?!
   Ще бъде доста унизително за Вас, повече от това, което любимият Ви Г.Ценов е преживял!
   Ако позволите, ще си напиша името в друг пост!

   Изтриване
  6. Арх.Г. Петров
   До : Анонимен 11 декември 2019 г., 0:41

   Здравейте,

   Ценя оценката за ерудиция,която ми поставяте !

   Вярвам ,че не е иронична ,защото и двамата знаем,че позицията ми за нашето образование е прекалено крайна, но е и фактологично вярна … !
   Зърно и плява ! …Нали близкото ни минало го смятахме за най-справедливото общество..!? Остава да определим – за кого ! : )
   Оценявам високо спокойния тон в предишния ,както и в следващите коментари, въпреки няколко вметвания и внушения , на които считам ,че не е необходимо да обръщаме внимание .
   Знаем и двамата ,че нито една моя дума и запетайка не е лъжа…!

   Цитатът на американския колега действително е факт,но се затруднявам да приложа линк !
   Неговото изказване беше комплимент към съветската архитектурна и строителна колегия , в този смисъл беше и статията !?
   А реагирате в обратната посока !? Защото … И двамата знаем защо !

   Но СССР наистина фалираха … САЩ може би ги чака същото …
   Нашата НРБ ,вече РБ , също обяви фалит в 1989-90 г. …
   И всички го знаят , не е тайна .

   Как решихте,че моето верую е „ …срещу Русия със еврейски САЩ“ !?
   При все ,че платените репарации на СССР са 2.5 пъти повече от тези на Гърция и Югославия,взети заедно, без български войник да е стъпвал там …!

   Не разбирам ,но и не упреквам защо на върха на личностната реализация на професионално ниво трябва да са “… научни работници или университетски преподаватели“ …! Но ,Уважавам личното мнение !
   Но пък един от любимите ми филми е „Двойникът“ с великия Тодор Колев .

   Колкото до темата на нашия разговор , тя е :
   УСТАНОВЯВАНЕТО НА ИСТИНАТА ЗА „БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ“ !

   Убеден съм,че сте наясно , че никой от нас не желае придобиване на територии и население и ,че Българският народ , който заявихте ,че представлявате , заслужава да получи справедливост !

   В лично качество имам предложение :
   Споделете мнението си как да стане така ,че „БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ“ ,която всички ние сме учили и учим в момента ,да се изчисти от всичко невярно,скрито , потулено умишлено ?
   Споделете вашата гледна точка ,предложете Какво, Кога и Как „професионалистите“-историци да свършат, за да защитим Националната си кауза !
   Което всички ние , а и вие - Българският народ ,очакваме и трябва да го направим!

   Нека да убедим не 80% от българите ,а 100 % да са със сходно мнение в посока да защитим Националната си кауза , та нещата в страната ни наистина да започнат да се подобряват.

   Убеден съм ,че споделяте оценката,поставена на проф.Васил Златарски и, че Историците са длъжни да защитят Националната ни кауза и да го имат за призвание !
   И че претенциите на „професионалистите“- историци за монопол върху формирането на Историческата истина , не е само Право , но най-вече
   - Огромно Задължение !

   Това е и основният смисъл за съществуването на този блог , който домакинът му – СПАРОТОК отстоява с години,за което искрено го поздравявам !

   Оценявам високо спокойния тон и жизнения Ви опит.

   Вашите думи издават съпричастност , но като че ли се чувствате в някаква степен, „употребен“,вътре в себе си,вероятно заради крах на идеи,които искренно сте приели като свои и осмислят битието . Възможно е и да не съм прав !? Дано !
   Животът е всесилен - предлага ни и жило , и мед !

   Да си пожелаем Весели празници !

   Весели празници пожелавам и на Уважаемия домакин на блога – Спароток и всички негови читатели! Сполайте !

   Изтриване
  7. До арх. Г.Петров -Весели празници!!!

   Изтриване
  8. До Анонимен 11 декември 2019 г., 22:52

   Страхливецът си остава страхливец, гузният не желае да се знае името му. Аз казвам открито какво мисля, ти се криеш в сянката...кой какъв е... :)

   Изтриване
  9. До господин Анонимен 12 декември 2019 г., 0:00
   Арх.Г. Петров
   Господин Петров, не исках да взимам повече каквото и да е отношение, но съм принуден, именно поради Вашето мнение за "зърното и плявата". Видимо Вие робувате на идеологеми. В желанието си да покажете негативните черти на отминалия период, Вие принизявате интелекта на българския народ. Тези според Вас 80% нямащи необходимия интелектуален капацитет специалисти, са давали някаква лоша или изобщо не са давали продукция. Получавали са заплати за престоя по строителни площадки, проектантски бюра, заводи и стопански дейности. Аз не смятам, че това е така. Начина на включването на тези хора в производството спомогна и те да дадат принос в техническото развитие на страната. Аз не приемам тези хора за посредствени или по-долна категория хора. Всеки има своето предназначение.
   СССР не фалираха, фалира ги едно същество от скритите сили, арменско-еврейският метис Андропов. Той има и други имена. Целта е унищожението на Русия. Учудващо е как в епогея на развитието на производствените сили и БВП, СССР се "срина". Това може да се сравни само с завоеванията на Чингиз Хан. Достигайки Централна Европа, вместо да я покори изцяло, той се връща в степите на Средна Азия.
   По отношение на "УСТАНОВЯВАНЕТО НА ИСТИНАТА ЗА „БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ“ ! Тя не е еднозначна. Не сега и не тук е мястото в което да показвам "моята гледна точка". Само ще Ви предложа нещо за размисъл. Римските автори определят името ни като Vulgari. Но има една тракийска, славянска общност наричана от тях вагри (Vagri). Тя се позиционира в днешните земи на ФРГ, в близост до Дания. Интересното е, че и там една от представителните хаплогрупи е I2. Също така там има почти такова количество могили, като и в България. Но такива има и на Алтай, при Волга също. Може би е бил прав Йордан в своята Гетика. Но за подобни изследвания са нужни средства, институции и силна държавност.
   Бъдете здрав. Весели празници!


   Изтриване
  10. @ Анонимен 12 декември 2019 г., 19:40
   Аз също нямах никакво намерение да се намесвам, но ми се струва, че вече прекалявате. Посещавам този блог защото тук, ако не се включват такива като Вас, си споделяме мнения по исторически теми и обсъждаме тях, а не участниците в коментарите. Пребройте си сам колко коментара имате, какъв е обема им и общо колко изречения се отнасят към тази тематика. На мен ми омръзна, а предполгам и на много други да четат глупости които нямат връзка със замисъла на домакина. Ако имате да споделите мнение или да зададете въпроси свързани с публикуваните тук материали, нямам нищо против, но ако нямате, запазете си мнението за участниците за себе си. Нас то не ни вълнува и не ни е приятно да ги четем. Дори не желая да ми отговаряте, за да не спамим повече темата, а да си извлечете поука занапред.

   Изтриване
  11. Арх.Г. Петров
   До :
   Анонимен12 декември 2019 г., 19:40
   Здравейте,
   Радвам,се ,че поддържате спокойния тон …! При все,че междувременно прочетох ,че съм „…господин архитекта пише(Щ) откровени лъжи,…“ и т.н. , което подминах с увереността ,че има кой да ни съди и тук и горе ! :)
   Не харесахте отново алегорията за „зърното и плявата“,а тя максимално разкрива в дълбочина истината за най- близкото ни минало !
   Аз защитих кадърните млади хора,изместени от некадърните,несправедливо в публичен конкурс във ВИАС !
   Но сам знаете много добре ,че това БЕШЕ само капка в морето !
   Вие определено не сте съгласен с мен ,че няма как близкото ни минало да можем да го смятаме за най-справедливото общество..!?
   Но защо ми вменявате,че само Аз ( !?) робувам на идеологеми !?
   Не подценявам капацитета на нацията !
   Точно обратното - защитавам точно капацитета на нацията !
   Какви са тези 80 % от народа (!?)нямащи необходим интелектуален капацитет специалисти, принизени от мен ?!
   Знаете ,че това е несъстоятелно твърдение и е извън рамките на моя текст !

   Ваше право е да считате за ненужно да коментирате извежданият непрекъснато от мен въпрос , на който търсим отговора – за „ПРОФЕСИОНАЛИЗМА“ и неговото място в БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ !? Може би защото е трудно защитима позиция !

   Като удачна компенсация, …. / Не съм сигурен дали ще я харесате !? : ) /,
   цитирам много любопитна извадка от материал на уважавания от всички нас г-н Асен Чилингиров ,в която той хвърля светлина върху приноса на историческата гилдия , методите и начина на професионалната им работа в края на 70 те години на миналия век :
   http://www.otizvora.com/2017/09/9286
   „ … Бях буквално потресен от грубите фактически и политически грешки, допуснати в текста поради неведение и небрежност на авторите, всред които бяха почти всички видни български историци-медиевисти.
   Излизането на „Историята на България“ в този ѝ вид щеше да нанесе непоправими вреди не само върху престижа на отделните автори, но и по отношение на българската наука изобщо, доколкото всред тези грешки имаше някои, с които това издание ставаше за присмех. Текстът беше вече „отредактиран“ и даден в печатницата за набор. Да се търсят отделните автори, чиито имена заемат цяла страница в книгата, и да им се посочват поотделно грешките, беше безсмислено. Не повече ефективно щеше да бъде да се срещна с председателя, подпредседателите и членовете на комисията, както са обявени в изданието, които в действителност, с изключение на Димитър Ангелов, всички бяха „специалисти“ по нова и най-нова история, и нямаха дори елементарна представа от средновековната история на България. Затова прибегнах до единственото възможно средство, от което се надявах да получа резултат:
   Написах едно Изложение …
   http://www.otizvora.com/files2015/tschilingirov/atch-Izlojenie-za-mnogotomnata-Istoria.pdf/
   ... акад. Балевски повикал при себе си акад. Косев, председател на редакционната комисия по издаването на „Историята на България“, предал му моето изложение и му наредил да обсъди с останалите членове на комисията и с авторите повдигнатите от мене въпроси. На продължилото твърде дълго заседание най-малко се е говорило обаче по повдигнатите от мене въпроси, а още по-малко за поправянето на грешките. Главна тема на това заседание бил въпросът как ръкописът на „Историята “ е попаднал в ръцете на едно външно лице, т.е. — в мене.
   Никой не се е поинтересувал от посочените грешки по същество, а както може да се види и днес при сравнение на текста на моето изложение с окончателния текст на том II, една много малка част от тях, и то предимно грешките в географските понятия, са поправени. Останалите в изданието неизправени грешки са характерни обаче за българската казионна наука и тепърва ще служат като документ за некадърността на нейните представители, по който следващите поколения ще могат да съдят за тази епоха от българската култура…“
   Коментарът е излишен !

   Благодаря на Спароток за получените празнични пожелания !
   Сполайте !

   Изтриване
 22. Стар почитател съм на този блог, защото авторът му от години се опитва зрънце по зрънце да събере истинската древна българска история. С годините, той става все по-професионален и горната му статия е много фактически издържана и добра.
  Но трябва да се действа , не само да си пишеме с всички вас като Пишурката. Трябва да се напише една хронологически издържана древна история с предложения за промяни на официалната такава и да се поднесе на министъра по образованието. Защото утре вековният ни враг, който е унищожавал българските книги ще изтрие и този блог и нищо няма да остане за поколенията ни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Drevnostta10 декември 2019 г., 7:21

   Всичко в този блог е архивирано, има го и на хартиен носител.

   Изтриване
 23. Какво е казал Дънов, Ванга, и други подобни на тях, за това кои са българите. Има ли сведения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До джони10 декември 2019 г., 19:51

   Дънов и Ванга не са историци.

   Изтриване
  2. AFF!Аз съм съгласен до голяма степен с от.Ганчо Ценов и Павел Серафимов!Все пак от неговите изследвания е минал век с още натрупана информация,като откриването на съкровищата на Аспарух и Кубрат от които ясно се вижда,че са тракийци,християни и патриции на Ромелия,която също е създадена от тракийци!Например "македонската" императорска династия на Ромелия е Одриско-тракийска,така са наричали тази административна единица тема Македония,а не днешните или Алексанровски територии!Императорите на Ромея са били тракийци до завладяването на трона през 6-ти век от гърци!С това си обяснявам и войните на Аспарух и следващите български владетели,да си върнат тракийския Ромелийски трон,защото им се полага по кръв и история!

   Изтриване
  3. AFF!Ценов е обяснил прекрасно от къде произлизат българите,от латинското Vulga-Общност,множество!Не знам до колко е бил запознат с Боспорското Царство за да свърже и Кубрат с него!Защото това е единственото сигурно доказателство,че Кубрат е от тракийски произход,защото е нарекъл България територии извън картата на Vulgaris от 388г.Кубрат е и патриций на Ромелия,което пак го свързва с Тракия като произход!И не случайно е отраснал в Бизантион,това е практика още на Александър Велики който за да няма проблеми с тракийските царе докато воюва далеч,взима със себе си синовете им!По същия начин и последния Одриски престолонаследник е отраснал в Рим при Калигула и вместо да се възкачи на трона,Тиберий го прави Архонт на Атинската област!Което явно е било голямо унижение за елините!

   Изтриване
 24. Това Ви изказване е връх на цинизма Ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това Ви изказване е връх на цинизма Ви! - е до г-н Серафимов относно неговите претенции, че той е историк и изказването му - Дънов и Ванга не са историци.
   Да няма объркани!

   Изтриване
  2. До Анонимен 12 декември 2019 г., 21:53

   Драги анонимни господине, да си завършил специалност история и да казваш истината уповавайки се на исторечски извори са две различни неща.

   Факт е, че нас са ни лъгали за доста неща:

   -лъгали са ни за тюрския език на старите българи.
   -лълали са ни за иранския език на старите българи.
   -лъгали са ни за култа към Тагра.
   -лъгали са ни, че прародината ни е в Сибир.
   -лъгали са ни, че дедите ни идват от Балхара.
   -лъгали са ни за юртите на старите българи.
   -лъгали са ни, че Плиска и Преслав са строени едва през Средновековието.

   Всички тези лъжи са лансирани и поддържани от уважавани учени, с една или няколко титли. В такъв случай, аз не просто съм доволен, но съм и щастлив, че не принадлежа на тази престъпна гилдия на съчинители и внушители на заблуди.

   Изтриване
 25. AFF!Защо Коврат е тракиец,християнин и патриций от царските родове на Римската империя? Защото и трите му златни пръстена са изписани с Кръст и името му колко него!Защото има два ритона,каквито имаме при всички тракийски златни съкровища!Защото на златната табла има Кръста на Константин с I и H с букви Алфа от ляво и Омега от дясно,символ на началото и края!Освен това е умрял във Фанагория-Боспорското тракийско Царство,което по това време е вече на 1200години!Там Кирил и Методий намират след 200години мощите на Климент Сердикийски-Третия Римски Папа след Свети Петър,един от седемдесетте Апостоли! България винаги е била част от Римската и Ромейската империи,не като роби а като съвладетели и Императори!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И така бе много години, докато не дойдоха истинските българи, простолюдието и с вили и сопи и не оправи псевдобългарите и ги прати в абвение! И така беше много години, но псевдобългарите са започнали да надигат глава да си връщат империята! Ама сопата, още е зад вратата!

   Изтриване
 26. Аз също смятам, че трако-българите стоят в основата на създаването на Християнската Империя. То се явява естествен генезис на нашата вътрешна вяра в доброто и светлите сили. Различните виждания на трако-българи и гърци относно веруюту и структурата на държавата и общество й (хоризонатално устроено или вертикално с робовладеене по римски маниер) стоят в основата на многото ромео-български войни. До 6 в. предимно ние държим юздите на ИРИ, макар и да има много вътрешни борби относно това кое е правото слово и как то да се прославя, но в крайна сметка надделява юдео-християнството със Стария завет.
  Ценна е книгата в това отношение на Стоян Николов - "Укритото и премълчаното в българската история".

  ОтговорИзтриване
 27. Самият Г. С. Раковски нарича себе си "неистов патриот". От тази своя позиция той дава едно много интересно определение за историята: "Историята не е хубаво написана басня или повест, накичена с подвизи и с любовни приключения, и докарана близо до вероятност... Историята е служба на Отечеството".

  Неговата цел не е да се построи хронологично изложение на известните факти, а - използването им за формиране и утвърждаване на национална идентичност на българите. Затова той си позволява да манипулира, да нагажда, да обръща историята в полза на преследваните от него цели цели - независими църква и държава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 12 декември 2019 г., 16:56

   Раковски е бил родолюбец, в това спор няма. Може да е прекалил донякъде в твърденията си, но не е манипулатор като кационните учени, които със сигурност се са загрижени за Род и Родина, а само за собствения келепир.

   Изтриване
 28. Правото „Слово“ е само едно – написаното Божие Слово, понеже Създателят му си има грижата за неговото опазване. Много опити са правени за неговото изкривяване – безуспешно! Появявали са се теории, че то не може да се разбира директно, а само с помощта на тълкуватели – пълна глупост! Когато човек подходи с желание да го опознае, вижда неговата естествена непосредственост и дълбочина. Въпросът е, че ние не искаме „да си губим времето с ненужни неща“.
  Официалните църкви са на базата на Словото, но са обременени с много ненужни и отвличащи вниманието традиции.

  ОтговорИзтриване
 29. до Анонимен12 декември 2019 г., 16:56
  Значение на думата неистов
  -а, -о, мн. -и, прил. Книж.
  1. За вик, рев и под. — който е необичайно силен; неудържим.
  2. За чувства, преживявания — който е необичайно силен в проявата си; неудържим.
  цитат: " Неговата цел не е да се построи хронологично изложение на известните факти, а - използването им за формиране и утвърждаване на национална идентичност на българите."
  Не може да има формиране и утвърждаване на национална идентичност на българите без хронологично изложение на известните и неподправени исторически факти. Това се прави вече векове наред и резултата е налице.

  ОтговорИзтриване
 30. Поздрави!
  Подтискаща и гнетяща е информацията от статията, поне за мен, но това е положението с нашата целенасочено прикривана история в момента. Остава да се надяваме, че ще дойде времето за истината, да подаде и тя глава накрая, непреклонна и нетолерантна!

  ПС:
  Много откровено видео на William Krapek във връзка с най-старата Европейска история и още по-важно е, че са подкрепени от научни доклади:

  https://www.youtube.com/watch?v=NNIIL_BocE0

  Той самият минава през по-важните пасажи от докладите, надявам се да имате време да ги прегледате.

  https://www.researchgate.net/publication/284727438_Early_farmers_from_across_Europe_directly_descended_from_Neolithic_Aegeans
  https://www.researchgate.net/publication/281462207_A_Common_Genetic_Origin_for_Early_Farmers_from_Mediterranean_Cardial_and_Central_European_LBK_Cultures

  https://www.youtube.com/watch?v=SnGvqAimCLI
  https://www.youtube.com/watch?v=iBbHX4Gf7_8

  Успешна седмица на Вас и читателите Ви!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До natsunoame 12 декември 2019 г., 19:56

   Благодаря за информацията!!!

   Изтриване
  2. Наистина тези видеа бяха много интересни.

   Но, ако човек се позаинтересува и разгледа другите творби на въпросния човек, ще види един хомосексуалист, който се опитва от тук от там да изкриви информацията от библията и да я представи, като че ли Христос едва ли не е проповядвал хомосексуализъм.

   Ще кажете, какво лошо ,че човека е обратен.Ще кажа нищо.Но проблема ми е ,че изкривява дадена информация само и само да прокара собствените си виждания.
   Например, генетичните му анализи са интересни, но странно защо се фокусира единствено върху J2, и тотално игнорира другите които са в състава на Италянците. Вярно J2 е доминиращата хаплогрупа но при римляните тя е 33% от гена, останалите 67% са R1a,R1b,I,E3.
   Така,че който гледа да има едно на ум и да не взема всичко като чиста монета.

   Изтриване
 31. Господин Серафимов, излезе една много добра книга вижте я:
  "Загадката на Дунавската цивилизация. Откриването на най-старата високоразвита култура в Европа"
  https://bibliophilia.eu/zagadkata-na-dunavskata-tsivilizatsia

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 19 декември 2019 г., 8:41

   Благодаря Ви за хубавата новина! Имам книгата на немски, купих си я през 2011 г., сега ще си я набавя и на български.

   Изтриване