19.12.2019 г.

ГОТСКИТЕ РУНИЧЕСКИ НАДПИСИ И ТЕХНИЯ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ


Понастоящем у нас се наблюдава едно печално, дори бих казал – страшно явлениеСтава дума за опитите на една сравнително малка група хора да изкара обитавалите нашите земи по време на Античността гети, наричани още готи, германски народ. Някои индивиди, като например г-н Росен Милев дори внушават, че нашата кирилица е вдъхновена от “готската азбука”, която била изобретена от Вулфила.

Г-н Милев търси отчаяно “готски-германски” топоними защото без тях няма как да се говори за присъствие на стари германи в земите ни. Намиращият се край Каспичан топоним Кирека бе обявен за готски въз основа на приликата с шведската дума kyrka-църква, a това меко казано е крайно несериозно:

“One of them is a small rock cave-church with two stone pedestals dated to the 5th century located in the area Kyrika near the city of Kaspichan and the regional center Shoumen in north-eastern Bulgaria. Like the toponym, Kyrika (=church, in modern Swedish ‘kyrka’) is of Gothic origin.”

Първо – гот наречен Вулфила не е съществувал. Този вариант на името на гетския владика е подбрано понеже показва прилика с германската дума Wolf-вълк. Филосторгий, яваващ се съвременник на владиката на готите, познати по-рано като гети,  използва името Урфил. Филосторгий обяснява също и това, че Урфил е кападокиец по произход, а определени учени като Франк Тромбли смятат, че кападокийския език е сроден на фригийския (т.е. принадлежи на тракийското семейство бел.моя).

Второ – готският език не е шведски, а и правилното транслитериране на българския топоним Кирека е Kireka, а не Kyrika, но тук явно се прави опит за сближаване с шведската дума kyrka и дефиниране на българския топоним като старогермански по произход.

По-важното е, че в набедения за готски  Codex Argenteusдумата kyrka-църква не присъства изобщо. Там думата за църква е aikklesijo, а за храм се ползват думите  alhs, gud hus. Доста странно, че човек, който се пише за вещ по готския въпрос не знае най-елементарни неща.

В Codex Argenteus” намираме основните за топонимията думи: brunna-извор, flodus-река, rinno-течение, река, gawi-област, grundus-земя, hauhs-високо, височина, thaurp-село, поле, haims-селище, място, bagms-дърво, stads-град, селище, wigs-път. 

Нито една от тях не присъства в късноантичнатата или ранносредновековната топонимия на България. Това означава, че хората, чийто език е запечатан в кодекса, никога не са обитавали земите ни.

Азбуката ползвана за “Codex Argenteus е съставена от 25 букви, като не съдържа кирилическите букви Б, Д         З, Ж, И, С, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ю, Ѣ, Ѥ, Ѧ, Ѩ, Ѫ, Ѭ. Най-ранните форми на кирилическите букви A, В, Г, Е, К, Л, М, Н, О, П, Р, се отличават стилистично от съотвествията им от кодекса.


Азбуката от Codex Argenteus -неизвестен лангобардски автор (бел. моя) http://proel.org/img/alfabetos/gotico.gif

Имайки предвид тези факти, можем да отсъдим, че само човек със слаби познания, но за сметка на това с богато въображение и пълна липса на чувство за отговорност може да направи твърдение, че кирилицата е вдъхновена от азбуката, с която е изписан “Codex Argenteus”. 

Друг важен момент е това, че азбуката, с която е изписан така нареченият “Codex Argenteus”- “Сребърен Кодекс”, набеден за превода на Урфил, никога не е ползвана от старите  готи, а самият кодекс няма нищо общо с готската библия, която реално еБиблия Бесика” и все още не е намерена.

Въпросната писменост от нареченият “Codex Argenteus” е лангобардска, Юлия Хаджи Димитрова е представила достатъчно доказателства за това в книгата си “Gothae sive Getae - Готи сиреч Гети”.

През 2008 г. проф. Чилингиров даде подробни обяснения въпроса за етническата принадлежност на готите, характера на “Codex Argenteus” и т.н. Това нашият учен направи в работата си “Гети и Готи”, a и в последвалите “Готи и гети в историческите извори”, “Българската Църква” и т.н.    

Настоящата работа засяга една съвсем различна тема – готските рунически надписи. За руническия надпис върху копието от Ковел, Украйна не съм споменавал до този момент. Артефактът е намерен през XIX век и още тогава предизвиква интерес, като разбира се, са направени опити гравираното послание да бъде идентифицирано като принадлежащо на германски език, въпреки, че много факти не позволяват това.

Самото острие е от тип, който е чужд на германските народи. За оръжието на тези хора Корнелий Тацит казва следното: “Te носят копия нарeчени на техния език фрамай– с къси и тесни остриета, но толкова остри и лесни за боравене, че могат да се използват както са близък бой, така и за хвърляне”- ” they carry spears - called frameae in their language - with short and narrow blades, but so sharp and easy to handle that they can be used, as required, either at close quarters or in long-range fighting.”


Копието от Ковел, по чиято повърхност има гравирани руни е с широко, масивно острие, т.е. - пълна противоположност на типичните за германите остриета, но е идентично на копията ползвани както от северните, така и от южните траки поне от времето на Бронзовата епоха. Намереното в Ковел копие е идентично със сарматски копия, а за сарматите Прокопий Цезарийски обяснява, че принадлежат на семейството на гетите -Proc.B.G.III.ii.2-3.

Сарматски руни и сарматски копия с руни идентични на тези от готските копия

Има и други особености, на които трябва да разгледаме. Освен руническия надпис, на който ще обърнем внимание след малко, по острието има гравирани особени символи, които някои изследователи наричат тамги. Te ce срещат по доста по-старите тракийски оръжия, а разбира се и по артефакти принадлежащи на старите българи. Тези важни подробности са убегнали на хората идентифицирали копието от Ковел като германско. Защо ли?

сарматски руни, най-старите примери са от територията на България


Да разгледаме надписа от Ковел. Руните показват близост с фригийска, карийска, ретска, венетска и латинска писменост. Текстът е кратък, а четенето е TILARIDS/ ТИЛАРИДС. Един от най-ранните опити за превод е от Едмунд Вебер като той смята, че значението на думата е “нападател” – Anstürmer, Angreifer. По-късно любители и поддържници на виждането, че готите са германи, се опитват да изкарат надписа готски, германски, но с много напъни и без много успех.                                             Копие от Ковел, Украйна (по Вебер)

Най-добрият кандидат за елемента ТИЛ/TIL е украинската дума тíло-тяло. Близки са също стблг. тѣло, а и блг.диал. тило-тяло. За елемента РИД/RID може да се предложи стчсл./стблг. рить-ритам, удрям.

ТИЛАРИДС/TILARIDS означава тялоубиец, човекоубиец, удрящ тялото, поразяващ тялото. Думата е изградена по същия начин както тракийската, т.е. древнобългарската (теоним) Kανδαύλης/Кандаул-кучедавец, кучеубиец.

Интерес представлява и надписа върху върха на копие от Мюнхенберг. Това острие също е широко и масивно, и подобно на острието от Ковел също има както рунически надпис, така и тамги. Трискелът и свастиката се срещат по тракийските монети, срещат се и няколко хиляди години по-рано по тракийската керамика. Една от тамгите се среща върху ножницата на меч намерен в могилата Рошавата Драгана, Старозагорско- I-II век, т.е. нашите знаци са най-стари. По втулката могат да се видят равнобедрени триъгълници – един от най-характерните орнаменти на старите балканци влезли в историята под името траки.


                                 Копие от Монхенберг, Германия(по Вебер)

Надписът от копието от Мюнхенберг се състои от една дума, тя е RANJA/РАНЯ. Едмунд Вебер предлага превод: бегач -“Anrenner”. В Уикипедия пък се твърди, че обяснение може да се получи с “Вулфиловата” дума rannjaбегач. Да обаче в кодекса няма такава дума, там срещаме ran-бягам. Смятам, че най-добрия кандидат е стблг. рана, която пък е сродна на праслав. (древнбълг. бел.моя)  *ranja-ранявам -БЕР, Т. VI, 183.

С копието се ранява противник, причинява се смърт, а това показва, че нашата дума действително е най-подходяща, да не забравяме и факта, че тамгите са български и се срещат най-рано у нас.

Няма как да подминем и надписа върху златната торква от Пиетроаса, Румъния. Понеже съм засягал този артефакт в друга своя работа, тук ще дам само превода.

Четенето на руните е от ляво надясно:  ГУТАНИОВИХАИЛАГ

Различни автори предлагат различно разделяне на текста ГУТАН ИОВИ ХАИЛАГГУТАНИ ВИХ ХАИЛАГ  и др. Правени са доста опити за тълкуване, в Уикипедия можем да срещнем:
 Посветено на храма на готите, Свещено за Юпитер (Йовис) на готите, Свещено притежание на готите, Свещен предмет на готските жениНеотделимо и свещено притежание на готите и тн.

За нещастие на учените опитващи се да направят превод с германски, няма нито едно свидетелство, че готите от земите на Дакия са почитали бог Юпитер, а още повече, че са го наричали с латинското име Йовис.

По отношение на граматиката също се появяват проблеми. В лексиката на “Сребърния Кодекс” няма дума hailag-свят, свещен, там срещаме weihs, weihai-свят, свещен.

В “Сребърния Кодекс” прилагателното готски няма форма гутан, а гутиск. Добавянето на думи, които не са гравирани върху торквата, не е нищо друго освен спекулация, опит да се намери логичен превод на германски език.

Моето разделение на текста е: ГУТАНИОВ ХАЙЛАГ,  а значението е – торква на ГутанИмето Гутан е сродно на българските Гута, Гуто, Гуте, Гутил, Гутин, Гутина и др. Те са споменати в "Български Именник" на Йордан Заимов.

Срещащото се в Гутан кончание -ан, се среща и в българските имена Драган, Вълкан, Живан, Балан.
 Последното е много интересно, понеже е засвидетелсвано и като готска дума. Прокопий Цезарийски е създателят на “Готските Войни”. В тази своя работа старият автор е описал интересни събития, а и е дал готската глоса балан

Това е кон с бяло петно на челото –
 Bello Gothico, V.xviii-6. Повече от ясно е, че готската дума е образувана от прилагателното бал-бял и наставката -ан. Тук е мястото да се спомене, че  балан е българска дума, с която се обозначава животно със светъл, белезникав цвят.

Частицата ов, иов (в Гутан-иов) служи, за да изрази притежание, както например в старобългарския надпис КАЛОІАНОВ ПРЪСТЕНЪ. Такова окончание намираме и във фамилното име Ботийов (Христо Ботев).

ГУТАНИОВИ е древното представяне на  ГУТАНИОВЬ, т.е. на Гутан. Това лично име е изведено от самоназванието на готите, а именно - гути

Що се касае до думата ХАЙЛАГ, тя е по-древна диалектна форма на стблг. стчеркслав.   ХАЛУГ(А)   ограждение, кръг, обръч, колело, а торквата е точно това – кръг, обръч, колело.

Няма никаква пречка да се приеме, че ГУТАНИОВИ ХАЙЛАГ не е просто старо предаване на ГУТАНИОВЬ ХАЛУГ – торква на Гутан.

Това, че готските рунически надписи могат да бъдат преведени на български език не е случайно. Не е случайно и съществуването на готските имена Булгаран и Булгарик.

Да не забравяме и това, че готските лични именаВидимир, Витимир,  Гнив,  Остро,  Бериг, Беса, Видигоя, Caва не притежават германска етимология. Единствената засвидетелствана ясно готска глоса – балан, също няма обяснение на германски език, но пък притежава ясен смисъл на български.

Това, че готите са старите гети – голям тракийски народ се отрича от повечето учени. Тях не ги притеснява факта, че старите летописци смятат, че готи и гети са едни и същи хора. Твърдението е направено от Йордан, Изидор Севилски, Павел Орозий, Филосторгий, Прокопий Цезарийски, Св.Йероним, Клавдиан и др. Старите автори пишат без увъртания: “Getae qui et nunс GothiGetarum, sive GothorumGeticus quasi Gotticus”.

До преди 1998 г. считах готите за германски народ. След като се запознах с работата на Ганчо Ценов “Кроватова България и Покръстването на Българите”, разбрах, че не само аз, а целият свят е бил лъган. Готите, които карат Рим и Константинопол да треперят, са древен тракийски народ познат под името гети. По-късно, през 2008 г., благодарение на работата на проф. Асен Чилингиров “Гети и Готи” узнах важни подробности за това как историята на гетите е изкривена и фалшифицирана така, че да пасне на интересите на чужденци.

Гетите са ключов народ в европейската история, защото се явяват основоположници на културата на северозападните славяни и германите, както преди век обясни Никола Йонков Владикин. 

Гетите, които остават на Балканите се съюзяват с княз Аспарух и така с обединени сили прогонват римляните от земите ни. Тези гети са известни в старите извори като Σθλαβηνοι, Σθλοβηνοι, Σκλαβηνοι, Sclavos, Sclaui.

Eзикът, който говорят тези хора е идентичен на езика на старите българи, чието древно име е мизи. Това е причината двете групи да се смесват смайващо бързо и без проблем – факт, за който свидетелства Страбон:  Елий Катон докара от земите отвъд Дунава 50 000 души от гетите – племе говорещо същия език като траките, засели ги в Тракия и сега те се наричат мизи.”“Aelius Catus144 transplanted from the country on the far side of the Ister into Thrace145 fifty thousand persons from among the Getae, a tribe with the same tongue as the Thracians.146 And they live there in Thrace now and are called "Moesi".

Общите корени и идентичния език на гетите, наречени още готи и българите е причина да се прави отъждествяване на българите с готите

Малко хора знаят, че по време на Средновековието, сърбите са считали българите за готи. Юлия Хаджи Димитрова дава в работата си интересен пасаж от житието на сръбския владетел Стефан II :”Jeдан отметник од истого племена Гота, заног и бугарског, по имено Стрез.” .“Един отцепник от същото готско племе, наречено и българско, на име Стрез.”

Димитрова дава и от други документи, в които се говори за същия българин на име Стрез: “Jeр и таj Готин, поменути Стрез, беше чуван храброшћу много.” – “И така този Готин, споменатият Стрез беше много прочут със своята храброст.”

Българинът Стрез е споменат и в житието на Св. Сава: Jeр измирив се са Гръцима и прионув своjм Готима, сабра от обоjих много наброjено мноштство свакоjких народа.” “И като се помири с гърците, заедно със своите готи, той (Стрез) събра безбройно множество от всякакви народи...”

Най-интересния пасаж обаче идва от работа на Григорий Цамблак и то не само защото той е българин, но и защото указва къде са живели готите известни и като българи през 1330 г.: “Григориjе Цамблак : Па сабравших и од ова Гота, коjи живе с друге обале реке Дунава…” – “Григорий Цамблак:  Та събра и от ония Готи, които живеят от другата страна на Дунава...”

Земите на север от Дунава са традиционната тертитория на най-храбрия и същевременно най-праведния тракийски народ – гетите. Най-рано за тях пише Херодот, давайки сведения за похода на персите срещу скитите. Пет века по-късно Страбон представя ценна информация за гетите и техния мъдрец Залмоксис. А през IV век след Христа, Св. Йероним споменава гетите и уточнява, че те са християни.

Описвайки събития от V век, Теофан Изповедник прави едно много интересно изказване: “ През тази година (497 бел.Ю.Хаджи Димитрова), армия състояща са от Готи, Веси (Беси) и други тракийски народи бе изпратена от император Анастазий...”.Tук готите заедно с бесите са наречени тракийски народи.

През VI век, Комес Марцелин пише за гетски нападения в Западните Балкани. Отново през VI век, но по-късно от Марцелин, Йордан обяснява, че гетите вече носят име готи и локализира огромния народ на мало-гeтите в лоното на Стара Планина. Уповавайки се на сведения на Валафрид Страбон, д-р Ганчо Ценов уточнява, че в Северна Добружда, по-точно Томи, през IX век църковната служба се води на готски език.

Съдейки по това, че XIII и XIV век, сърбите, а и самият Цамблак считат готите за част от българския народ, можем да говорим за континюитет от 1800 години. Не бива да забравяме и Отец Паисий, който през 1762 г. твърди, че българите са били познати и под името готи.

Някои хора опонират на виждането, че готите са гети и роднини на българите познати по време на Античността под името мизи, понеже има сведения за война между българи и готи. Това всъщост не е аргумент, а просто опит за отвличане на вниманието.

Та нима по време на Пелопонеските войни, гърци от Атина не се бият с гърци от Спарта? Нима по време на Луций Корнелий Сула римляни не се изправят срещу римляни? Нима германи не воюват с германи, както знаем от Гай Юлий Цезар? Да не забравяме и факта, че одрисите на цар Севт атакуват тините, които също са траки. Военният конфликт между две групи хора не е гаранция, че тези групи не са от един и същ произход.

Осъзнавате ли какъв е мащаба на манипулациите на нашата история? Осъзнавате ли какво огромно количество средства са хвърлени и още се хвърлят, за да се укрие истината? Огромният гетски народ бе изтрит от страниците на историята, за да може да се говори за трайно присъствие на германи на Балканите векове преди времето на княз Аспарух.  

Отричането на факта, че дунавските славени са гетите пък бе в услуга на възникналото по времето на Екатерина II виждане за славянска прародина далеч на север от Дунава. Дефинирането на старите българи като тюрко-татари, угро-фини, иранци и т.н. също не е случайно. То цели да се отвлече вниманието от ролята на дедите ни в оформянето на културата на народите на Източна, но и на Западна, Северна Европа.

Слава Богу, има учени като Erik Nylen, който дава информация за тракийския характер на намерения в Гундеструп, Дания сребърен котел. Разполагаме и с проучването на Георги Сотиров, който доказа, че името на граничещото с Дания море познато в древността като Мори Маруса е обяснимо на български език и притежава значение Море на Мраза, т.е. замръзнало. Тези данни показват, че в далечното минало разпостранението на култура е от Балканите на север, а не обратно.
Използвана литература:

1.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998; 
2.А.Чилингиров, Готи и Гети, Изследвания I, Ziezi ex quo Vulgares, София, 2005 
3.А.Чилингиров, Готи и Гети в Историческите Извори, Булга Медия, София, 2017 3
4.А.Чилингиров, Българската църква Изследвания, факти, документи, Херон Прес, София,  2014;
5.Ю.Хаджи Димитрова, “Gothi qui et Getae” - “Готи сиреч Гети”, Перпериком, София, 2012; 
6.БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК, ПУСКАМ-СЛОВАР, Акад. Изд. Проф.Марин Дринов, вт.изд. ред. М.Рачева, Т.Ат.Атанасов, автори В.Атанасов, Хр. Дейкова, Л.Димитрова-Тодорова, У.Дукова, Д.Михайлова, М.Начева, М.Рачева, Г.Риков, Л.Селимски, Т.Ат.Атанасов, София, 2012;
7.E.Weber, Kleine Runenkunde, Nordland Verlag, Berlin, 1941;
8.W.W.Skeat, A Moeso-Gothic Glossary with an Introduction an Outline of Moeso-Gothic Grammar, Asher & Co, London, 1868;
9.F. R. Trombley Hellenic Religion and Christianization: c. 370-529, Part two, E.J.Brill, Leiden,1995;
10.E.Nylen, Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa, redigiert vom U.E. Hagberg, STUDIA GOTHICA, Almquist & Wiksel, Stokholm, 1972;
11. G.Sotiroff, Slavonic names in Greek and Roman Antiquities, Canadian Institite of Onomastic Sciense, Ukrainian Free Academy of Sciences, Qebec/Winipeg, 1969;


Извори от интернет:

Р.Милев, Родина сме на две азбуки, Вулфила, готите и европейската ни идентичност (посл.вид. 19-12-2019)


R.Milev Wulfila’s Cultural Heritage in Bulgaria and the Eastern Orthodox Tradition - WULFILA 311–2011 International Symposium Uppsala University June 15–18, 2011 Edited by Anders Kaliff and Lars Munkhammar Editorial board: Anders Kaliff, Lars Munkhammar, Ulrika Centerwall (посл.вид. 19-12-2019)


Gothic runic inscriptions (посл.вид. 19-12-2019)

60 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Ho за разлика от теб ПРОФ.Росен Милев е професор историк, не като тебе блогър с мания за величие и клакьор на Асен Чилингиров!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен19 декември 2019 г., 16:08

   Г-н Росен Милев, не е професор. Също така нямам сведения някога да е изучавал стара история, или пък лингвистика. История на медиите и комуникациите е специалността на г-н Милев, не истоия на стария свят.

   Изтриване
  2. Росен е бивше ченге, учило навремето в Бабелсберг, никакъв професор и никакъв историк не е. Захлебва от немски фондации.

   Изтриване
  3. До Анонимен20 декември 2019 г., 14:13

   Ако г-н Милев е учил в Германия преди 1989 г., то е възможно да е имал вземане-даване със службите за сигурност от онова време. Все пак, тогава само проверени, доверени хора бяха пускани навън, най-вече в Германия. Лично аз имам сведения, че е завършил през 90-те години, а това вече е различно време.

   Изтриване
 3. Д-р Росен Милев е историк и теоретик на медиите и комуникациите. Завършил Хумболтовия университет в Берлин, доктор на философските науки от Залцбургския университет, редовен член на Нюйоркската академия на науките. 22 г. председател на сдружение „Балканмедиа". Автор на многобройни книги и научни публикации, инициатор на изследванията у нас на делото на епископ Вулфила.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен19 декември 2019 г., 16:16

   Да, г-н Милев е доста активен, но членството му в Нюйоркската академия на науките, а и това, че е председател на сдружение „Балканмедиа", не го прави компетентен по въпроса за етническата принадлежност на готите.

   Изтриване
  2. до Анонимен19 декември 2019 г., 16:16
   Нямам никакви претенции, че всеки има право на собствено мнение, а също и да се съмнява в неща които твърдят други. Ако ползваш мнението си за собствена употреба никой не би предявил някакви претенции, но когато се опитваш да убеждаваш и други в правотата на това което мислиш за правилно, има определени условия. Както казва Петър Георгиев: " Обикновено тези, които твърдят нещо, трябва да докажат твърдението си. " Не сте съгласен с тук изложените аргументи, оспорвате ги, но не ги оборвате по никакъв начин. Прочетете тогава становището на същия Петър Георгиев който цитирах по горе, който коментира мнението на същия Росен Милев и се опитайте да оборите поне него.
   https://www.academia.edu/40485724/За_Петте_неистини_за_готитe_на_Урфила_
   Успех!

   Изтриване
  3. Чакайте малко, всеки може да стане член на Нюйоркската академия на науките, без дори да се занимава с наука. Достатъчно е само да плати годишна такса 135 долара и да се регистрира с имена, e-mail и пощенски адрес. За невярващите, ето връзка към тяхната страница за придобиване на членство :) https://www.nyas.org/become-a-member-form/#professional.

   Изтриване
  4. Г-н Върбанов, един мой приятел казваше - Пази Боже, от хора с титли и чужди спонсори...

   Изтриване
 4. Как може един професор да приема като достоверен документ така наречения Сребърен кодекс, написан с върху пергамент с мастило от сребърен нитрат,който е открит от германски химик Йоханес Глаубер след 1650 година? И защо си затваря очите за манипулацията с името "Вулфила"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 19 декември 2019 г., 16:31

   Сребърния Кодекс е невероятно луксозен обект, който просто няма как да е създаден от, или за малоготите, за които Йордан съобщава, че са беден народ:

   "267) There were other Goths also, called the Lesser, a great people whose priest and primate was Vulfila, who is said to have taught them to write. And to-day they are in Moesia, inhabiting the Nicopolitan region as far as the base of Mount Haemus. They are a numerous people, but poor and unwarlike,"

   https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html#LI

   Червеният пергамент, сребърните букви и обков на евангелието са стрували огромна сума навремето, а дори и сега. Стараейки се да създадат нещо впечатляващо, фалшификаторите са създали капан за себе си.

   Изтриване
 5. Вие ли сте най-компетентният по всички въпроси господине спароток? Ама как се излагате само с критиката си към едно светило в науката - Росен Милев. Човекът е редовен член на Нюйоркската академия на науките, цели 22 г. председател на сдружение "Балканмедиа".А Вие не сте ли само блогър, който си изкарва прехраната като занаятчия ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до T.T.M.19 декември 2019 г., 17:01

   Гордея се с това, че изкарвам парите си с творчество. Какво му е лошото на това човек да умее занаят?

   Изтриване
 6. Ако "Кирека" е немски топоним какво да кажем за нашенските : Велека, Орешака,Кленяка,Гложака,Пелешка и много други ?

  А още по-стар топоним е например Кирения/Кириния - споменава се за първи път в писмени източници в египетските документи от ерата на фараона Рамзес III,като едно от осемте царства на Кипър,има град и едноименни планини с това име там.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 19 декември 2019 г., 17:01

   Така е, ако се следва логиката на г-н Милев и въз основа на прилики с шведски - забележете, шведски, а не готски думи, то и село Кирково, обл. Кърджали трябва да се обяви за готско селище. Да не забравяме и това, че фамилното име на Капитан Петко Войвода е Киряков, а този човек със сигурност не е германец.

   Изтриване
  2. Разбихте ме:-) Аз като Киркова точно се зарадвах,че може да се окажа една шведка,хайде от мен да мине - проста пре-германка ,а то ... lol

   Изтриване
  3. До Анонимен19 декември 2019 г., 19:44

   Самата шведска дума kyrke, a и нем. kirche са заети от гр. kyriakon doma-Божи дом.

   Изтриване
 7. Освен Росен Милев, един друг с подобно име - Милчев, известен като милиционеOT от гара Карлово, също се напъва да намира готско влияние над кирилицата :) Кой финансира тия хора да драскат глупости? МилиционерОТ Милчев е на служба при Мая Манолова от БСП, но комунистите не дават мангизи за 'разкриване на германска следа' в България, те гледат към матушка Рус. Голяма загадка майна xa-xa-xa:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Стоян 19 декември 2019 г., 17:12

   Зная го аз г-н милиционера от гара Карлово :) Не го чета защото по мое мнение пише глупости. Обича да клевети, заплашва, но до там...

   Изтриване
 8. Г-н Серафимов атакува мнение на Р. Милев, а не самия Р. Милев.
  А вие, нямайки никакъв шанс да оспорите твърдениата на г-н Серафимов, плюете по него. Жалка, неграмотна, тролска пасмина!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно съгласна с Вас!В последните години много се "именуваха" ПРОФЕСОРИ с по някакъв курс,изкаран в САЩ!Г-н Серафимов се изказва достатъчно обосновано!

   Изтриване
  2. Абсолютно съгласна с Вас!В последните години много се "именуваха" ПРОФЕСОРИ с по някакъв курс,изкаран в САЩ!Г-н Серафимов се изказва достатъчно обосновано!

   Изтриване
  3. До Unknown 19 декември 2019 г., 18:05

   Наистина, важни са аргументите, а не титлите.

   Изтриване
 9. Като написах "Нюоркска академия на науките" в Гугъл и ми излезе, че Васил Божков също бил член там. :)
  Нищо лошо не искам да кажа нито за Р.Милев, нито за г-н Божков, опазил ме Господ :), но не ми излизайте с подобни смехотворни доводи. :)
  В САЩ имаме Националната академия на науките на САЩ, основана от А.Линкълн и това е Академията там. Всичко останало е някаква алабалистика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Дойчин Дойчев 19 декември 2019 г., 18:17

   То и обичаният от всички ни футболист Христо Стоичков е ...доктор хонорис кауза :)

   Изтриване
 10. Сензационна находка: Странни пришълки от Балканите
  При разкопки в някои части на Бавария археолозите са открили странно издължени черепи на хора, повечето – жени, които са от около 500-та година след Христа. Първоначално никой не знаеше нищо за произхода на тези жени. Имаше хипотеза, че хуните са донесли в Европа традицията за деформиране на черепите, тъй като в Средна Азия са открити подобни образци, отбелязва "Зюддойче Цайтунг".

  Екип от антрополози и експерти по популационна генетика сега доказаха, че всичките въпросни жени са пришълки и произхождат от съвсем различен регион. „Геномният анализ сочи, че жените с деформираните черепи имат най-голямо генетично сходство с днешните жени в България и Румъния“, казва антропологът Йоахим Бургер, който е един от съавторите на публикуваната студия в специализираното списание PNAS.
  Удължената форма на главата е била постигана, като от най-ранно детство, когато костите на черепа са били все още меки, главите на момичетата са били пристягани с платнени ленти.
  Жените с високите чела очевидно са били на почит сред баварското население, както показват откритите гробове. „Повечето от чуждите жени се били близки в културно отношение до местните хора и са били почти асимилирани от тях“, казва археоложката Бригите Хаас-Гебхард.
  https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/a-42976364

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен19 декември 2019 г., 19:30

   Хубава новина, стара, но хубава :)

   Изтриване
  2. Може да са съпруги на пенсионирани тракийски легионери,останали да живеят в Бавария?

   Изтриване
  3. Ето я статията на английски за подробности : https://www.pnas.org/content/115/13/3494

   Изтриване
  4. Има и други материали публикувани на тази тема, като този на немския проф. Карл Фрицлер (1923 г.)
   http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Fritzler_BG_i_Bavarci.pdf

   Изтриване
  5. До Анонимен20 декември 2019 г., 17:26

   Не вземайте работата на Фрицлер насериозно, този човек просто не знае какво говори. Бавария получава името си от боите, които са смесица от келти и траки, но днешните жители на Бавария са германци - народ от различен произход.

   Изтриване
  6. До Анонимен20 декември 2019 г., 15:27

   Проучването засяга гробове от ранното Средновековие, а това означава, че няма как да са на ветерани от тракийски произход, прослужили времето си в римските легиони. А иначе в земите на германите са засвидетелствани гробове на траки, а и надгробни посвещения.

   Изтриване
 11. ==Анонимен19 декември 2019 г., 16:08

  Ho за разлика от теб ПРОФ.Росен Милев е професор историк, не като тебе блогър с мания за величие и клакьор на Асен Чилингиров!==

  Извинете може ли поне като име да си сложите например три букви ААА, щото пак се бъркам колко сте анонимните . Не ме интересува личността ви ., ама така по лесно ви различавам и проследявам мненията ви.
  Ето как -- вместо да изберете анонимен , щракнете върху име / URL адрес и там го напишете.
  Ще ми е интересно мнението на този американски " професор" . Не знаете ли че американците приемат всякакви мнения и на всеки изразил някакво мнение му казват "професор " и го канят да излага мненията си пред желаещи да го слушат.
  Това по аналогия при нас е "учител"

  Та по темата
  От тази статия разбрах .
  Че се потвърждава че българите са писали с черти и резки, които нАучно се казват руни.

  На северозапад има диалектни думи като
  киреч- кално място , готин - като готин човек по характер

  Имаме дума айлазин/ хайлазин/ - това е човек който не иска да работи, това във връзка с хайлаг .
  На запад буквата х се изпуска.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. “Te носят копия нарeчени на техния език фрамай.." и т.н Ами то и за ФРАМАЙ си има близка българска дума : "Да те ФРАСНА по кратуната",тоест да те ударя

   Изтриване
  2. И в Хасковския край се изпуска буквата х. Бял ляп се казва на насъщния, а Хасковски хайлязи са хора без постоянна работа и не обичат да работят особено физически труд гледат тънко да минат. Лошото е че диалектите в България не се изучават, а те са доказателство за корените на човека

   Изтриване
  3. До ММ 20 декември 2019 г. 10 04

   Диалектите у нас са сравнително добре проучени. Има хубави разработки на Любомир Милетич и Стойко Стойков.

   Изтриване
  4. До Анонимен20 декември 2019 г., 0:09

   Старогермаската дума framae е сродна на немската bräme-ръб, връх, т.е. нещо остро.

   Изтриване
  5. ХАЛУГ(А) - ограждение, кръг . . . на широколъшки диалект - хайдùма е олтар

   Изтриване
 12. Господарите,господарите..заръчват и заповядат! Нарича се този тип поведение "храноден"!

  ОтговорИзтриване
 13. Съществува и манастир "Свети Кирик" край Асеновград. Относно сторобългарският език в друга ваша статия четох и съм запомнила, че коло от стрб.озночава кръг, колело като се анализира и наименованието на Колизеума и се асоциира с езика на прадците ни. Колко думи са се ползвали в езика ни за обозначаване на едно и също?
  Добре, че в миналото не са ни отъждествявали някога с готите, защото щяха да ни отмъстят за разпадането на най-великата империя и сега да сме нео латини като северните ни съседи. Понастоящем обаче историческата правда трябва обосновано да се популяризира, за да триумфира.

  ОтговорИзтриване
 14. До igna_shumanova20 декември 2019 г., 10:19

  Със сигурност Св. Кирик не е бил германец...

  ОтговорИзтриване
 15. Манастирът бил духовно и религиозно средище за хората от района. През 17 в. тук работил известния средновековен книжовник йеромонах Сидор, в началото на 19 в. открили богословско училище за подготовка на свещеници, а в близкото село Горни Воден манастирът поддържал малък метох. По време на борбите за независима българска църква манастирът бил предаден на гръцката патриаршия. Върнат бил на българската църква едва в началото на 20 в., затова част от надписите на стениписите в църквата са на гръцки. През 1983 -1987 г. манастирът е превърнат в база на Съюза на българските архитекти.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. AFF!Ourfila на гръцки е Оур от Орфей или Урий-Зевс най-старият храм на Зевс за чието разрушаване в земите на траките знаем от Цицерон,а Фила е племе!Името на Урфила показва нееднозначно,че принадлежи към племето на Орфей или Урий-Зевс,като и двата варианта са Тракийски!Урфила вероятно е пленен от гетите и решил чрез превода на Библията да ги приобщи към останалите траки под Дунава!Над Дунав по онова време имаме дали на запад,гети граничещи със скити на изток!Над тях имаме Венети,склавини и авари!Така,че да говорим за славяни е лъжа и богохулство,славяните са политически проект от 16-ти век,който няма нищо общо с Урфила-Орфила!Това,че Урфила е настанил няколко хиляди гети в Долна Мизия по никакъв начин не прави българите с гетски произход!

   Изтриване
 16. Паралела - гети > готи > българи - едва ли може да бъде оспорван още дълго, а и вероятността за някакъв (макар и временен) успех все повече клони към нула. Как гетите стават готи има различни версии, но най вероятна се очертава тази която говори за забраната на император Каракала в империята да се произнася думата гет. Това се случва след нелеп инцидент на шеговита подигравка, отправена от Helvius Pertinax лично към Каракала, която коства живота му. Има много извори които говорят за това, а за тази случка ни споменава и Асен Чилингиров.
  http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/gg1/gg1_9.htm
  Каквато и да е истината, липсват убедителни доказателства, че в произхода на германците изобщо има готски корени. Не говорим за това какъв е състава на населението в държавата, но на това в днешно време не се отдава голямо значение. Освен това, криенето и изопачаването на исторически факти вероятно е имало за цел да заличи истинските индикатори кой на кого е длъжник, а по силния да налага волята си. Така подчинените, особено когато не знаят миналото си, не могат да предявяват сериозни претенции. В днешно време зависимостите се изграждат на много по различна основа, но пък имаме възможност да научим исторически истини, които умишлено са укривани, а това все още има своето сериозно значение.
  Колкото до "Готин" - “Jeр и таj Готин, поменути Стрез, беше чуван храброшћу много.” – “И така този Готин, споменатият Стрез беше много прочут със своята храброст.”, в днешно време тази дума съществува като жаргон, означаващ най различни добри качества, но не е изключено да има пряка връзка. Друга дума: ХАЙЛЛАГ > ХАЛУГ(А) бих оприличил на халка, което в случая подхожда. Вероятно веднага ще има реплики, че официално се твърди, че е заемка от турски, но по детайлни изследвания в последно време говорят за огромен брой думи смятани за турцизми, всъщност са турски заемки от тракийски. И това е обяснимо. Преди да стъпят на Балканите като съюзници на Константинопол, турците са съсем млада държава в Мала Азия и заемат много малка територия. Едва на около 50 години и разположена точно в територията където голяма част от населението е тракийско. Едва на Балканите се стабилизират, завладяват територии заради вътрешните борби и междуособици по целия полуостров, насилствено набират голяма войска от местните и така стават империя. Как от откъде се е оформил окончателно турския език е много трудно да се отговори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фактът, че с такава злост веднага се напада Спароток означава само едно. Гадовете следят неговите трудове и ги е страх от тях! А колкото посилно вият, плюят и се крият зад титли и т.н. това означава, че ги е уцелил право в болното място. Както всички знаем "Истината боли"! Ами нека ги боли тогава!

   Мноооого Гооотина статия!

   Благодаря ти Спароток!

   Христослав
   Българин по-род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  2. Христославе, явно ме следят във Фейсбук, иначе не мога да си обясня бързата реакция на троловете. Админът ми ме уведоми, че е премахнал доста коментари, които надвишават границата на допустимото...всъщност над 20 са били...

   Изтриване
 17. Халуга се използва в руския език и значи ограда,плет,оградено място и др.подобни значения за ограждения
  Халу́га "ограда", церк., русск.-цслав. халуга "тын, изгородь" (Юр. еванг. 1119 г.)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен20 декември 2019 г., 17:13

   Руският език е запазил доста наши древни думи.

   Изтриване
  2. руския език е като румънския и турския - наложен от държавата език - това е черковния български език, който отива там с християнизирането - т.нар.русия е колониална империя и налага този език като обединяващ - руски етнос няма и нямат дума руснак, а прилагателно "руский", т.е. принадлежащ на империята - тези руски крепостни до 70-те години на миналия век нямаха лични документи

   Изтриване
 18. https://www.youtube.com/watch?v=ll2RNgMe5dE

  ето накратко за гетите в България. .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Рорик21 декември 2019 г., 17:06

   Пълни глупости! Изидор Севилски никога не е писал за готи край Хемус...

   Изтриване
  2. Rorik, визиготи няма нищо общо с вест-запад:"Името на визиготите, които първоначално са се казвали ВЕСИ, ВИСИ, няма нищо общо с думата запад." - " Der Name der Wisigothae, welche frücher einfach VESI, VISI heissen, hat ursprünglich mit 'Westen' nicht zu tun." - W.Braune, K.Helm, Gothische Grammatik, Max Niemayer Verlag, Tübingen, 1956, z.127.

   Берковица не е германски топоним, в Среб.Кодекс, думата за брег е fairguni

   Изтриване
 19. Не зная кой какво е писал . Събеседника на Карев обаче със сигурност е словак, словен , даже и прилича на сърбин с тая четвъртита глава , според мен де, доколкото съм се срещала с хора и съм ги наблюдавала. Не е истина как се запазват гените с хилядолетия.Дядо ми имаше приятел от банашко село Войводово до Бърдарски геран , който след 9-ти се преместил да живее в Брецлав , някакво градче край Братислава защото тук не са му давали да бъде частник а той обичал да се занимава със земеделие а в Чехословакия давали.Идваше ни на гости . Той е като две капки вода с този човек.Той казваше че е банатски българин . В Бърдаески геран , Войводово са такива хора и изглеждат в болшинството си като този човек има и едни други които изглеждат с по съразмерна глава, по моите представи де. . .
  И аз не съм съгласна че каза, германски племена , защото никой не пише за такива в стари времена по нашите земи а пишат за гети.Днешните германци също са от различни родове Едните приличат на този човек , но има и друг род на територията на България които са дошли като митничари- търговски представители , край Дунав , товарейки селскостопански стоки за Германия .Те приличат на тези хора в Монтана , Берковица. Като дете ходех с дядо ми на тази митница и видях и другото племе на немците . Това лято се озовах в Оряхово и познах внучка на такъв немец . Попитах я и тя каза че дядо и е немец.Имам комшия които е рус , висок със зелени очи и е дошъл от Родопите иии е мюсулманин. Ататюрк как е създал Турция . Пита един човек ти какъв си . Той казва мюсулманин и той му казва е значи си турчин . Както днес се казва на циганите . Правят ги мюсулманини и после им казват ,значи си турчин .
  Не съм съгласна че на тази среща се говори че ние сме германци. По скоро в Германия има хора, които ние наричаме гети и те участват в образуването на Германия. От четеното за Германия мисля че тези хора са предимно в Бавария.

  Аз имам въпрос към теб .
  Каква е думата Берг/ Берк -Берковица/ , има я и в Словакия.В България има Нове , в Словакия има Нове место . .Хората в Монтана , Берковица са високи , руси , повечето със зелени очи , после следват сините Следващите по честота срещани са високи , белолики ама със смолисто черни коси .Отиваш в центъра и сядаш да пиеш кафе и ги виждаш .
  Отиваш в Силистра сядаш в кафенето и виждаш , болшинството руси ниски хора със сини очи , друга част ниски и черномръзкави .За да е висок един човек , значи че консумира повече месо и се храни балансирано .

  Не се поддавай на емоции предизвикани от троловете.Не е толкова важно кой какво е писал а има ли съвпадения с твоите изводи и това което говорят .
  Факт е че римляните са основавали селища от хора които да пазят границите и са им давали земя. И Нове е такъв град.А какви хора са били тия е друго нещо . Интересното е че старите автори споменават гети,траки , скити , хуни, мизи , българи иии отделно варвари!
  Какви са били тия варвари??? Те се споменават отделно , нали?
  Явно хора с разбойническа кръв които са вилнееели за да грабят . Например се сещам в по ново време такива са били черкезите, поне от спомените на дядо ми .Те са стигали чак до Северозападния Балкан . Но и те са били различни хора защото има село Черкаски там . И разбойниците се изнасят набързо като се освобождаваме от османско.

  ОтговорИзтриване
 20. Хората са така устроени, че биха желали да знаят кои са предците им и очакват техните предци да са значими, отличаващи се, велики... И - да могат да се гордеят с произхода си и с предците си, и със своето минало.

  Желанието да се гордееш със своето минало е породено от вродения стремеж на човека да анализира, да разбира и да помни. И, разбирайки своето минало, да разбира и себе си.

  ОтговорИзтриване
 21. Анонимен22 декември 2019 г., 16:06

  Така е. Поне моя род по майчина линия държи да знае миналото си. Те са по духовни. По бащина са по работари . В едно предаване от Бургас , гостува една жена която каза че е наследничка на българи и показваше една корона. Та тя каза че в нейния род има традиция да знаят рода си до 7-мо поколение назад и да предават тая информация на децата си.
  Аз знам рода си до 4 поколения назад , просто защото рода ми е дълголетен и помня прадядо си по майчина линия.
  Много е относително това дали да се гордеееш или не . Зависи от времето в което живееш.
  Моя прадядо е бил кмет 23-та година . Водят го фашистки кмет . През 23-та година той спасява всички септемврийци които са участвали във Септемврийското въстание . Самите септемврийци го разказваха в училище и му бяха благодарни . Като попитах в къщи защо не знам , дядо ми рече .- Мълчи , мълчи.
  Прадядо ми каза никога да не членувам в никаква партия . Тогава не разбирах щото имаше една партия .
  Преди да почине майка ми пак я попитах . Тя каза че не е спасил един другоселец ,защото се е страхувал че ще го издаде и са го намерили в роднините му и са го убили.Брат ме не получи работа в милицията точно поради тази причина .Прадядо ми връща земеделската си пенсия колкото е получавал , понеже дядо ми почина млад и бях студентка когато баща ми връщаше тая пенсия.
  Това е версията на майка ми . Откровено сега се замислям дали пък прадядо не е предал другоселеца за да спаси съселяните си Или полицията вече е знаела че този човек е в наше село и прадядо ми е нямало как да не каже кой има роднини от другото село у наше.Трябва да питам внучка му какво знае . Майка ми каза че внучка му за това е членува в БКП. Така ще зная и другата гледна точка.С една дума спасил е 15 а е предал 1. БабитЕ на улицата казваха че Огоста е течала "кървава" и са ходили да гледат как влачи трупове. Жестоко време . Внучката на този човек ми помагаше да гледаме майка ми а правнука на този който е спасил ми троши къщата. Няма ненаказано добро , беше казал народа.
  Та не се знае кое е за гордост . кое е за срам .
  Някой по телевизията рече че е крайно време да се помирим и да палим свещи заедно за загиналите за България. Всеки се е борил за справедливост както я е разбирал .
  В моето семейство никой не членуваше в никаква партия . А да , брат ми го приеха в БКП , щото пътуваше зад граница като спортист и нямаше как .
  Така че нещата от живота не са само черни или бели .

  ОтговорИзтриване
 22. Не че е нещо важно, но във филма "невероятна история" - българска комедия от 1964 тод. играе популярната на времето актриса Бистра ГУТЕВА. Нали гетите са се самонаричали "гути", а и името го има в "Български именник" на Йордан Заимов. Искам да кажа, че името е още живо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До valiopeshev3 януари 2020 г., 20:02

   Да, имената Гуте, Гуто, Гута, Гутьо и т.н. се ползват до ново време.

   Изтриване
  2. Здравейте гн. Серафимов за много години жив и здрав бъдете и никога не се отказвайте от това което правите България и българите имаме нужда от хора като вас. Сега към въпросите които искам да ви попитам. Сигурен ли сте, че библия Бесика не е намерена? Защото аз гледах една лекция на проф. Попхристов на която той каза, че библия Бесика е намерена и е в Британския музей. Преди няколко години я били показали и след това отново скрили. Втория въпрос ми е. Какво мислите, че ще се случи след няколко месеца, когато Ньойския договор изтича. И какво според вас е редно да направим всички като българи. Благодаря
   Поздрави Балтов

   Изтриване