16.04.2020 г.

БЪЛГАРСКИЯТ ГРАД СОЛУНПрез 2016 г. различни медии лансираха “сензацията”, че благодарение на монети може да се докаже принадлежността на Солун към българската държава. “Сензацията” бе рециклирана и през 2019 г. Намират се хора, които продължават да споделят новината през 2020 г., а с това се спомага да се наложи едно погрешно виждане. Солун  и земите край този известен град наистина са обитавани от нашите предци, но не монета доказва това, а нещо друго.

Монетите се прекрасно средство за датиране на определен археологически слой, с тях може да се определи възрастта на погребение, сграда и т.н. Ако например в дадено старо селище бъдат намерени солиди на император Константин Велики, а същевременно няма монети от по-ранни римски владетели, това означава, че въпросното селище е строено след, или по времето на императора от тракийски произход.

Монетите действително са важен археологически материал, но те циркулират, тяхното присъствие, най-често само показва какви са били търговските връзки на жителите на даден град с други хора. Ако в София бъдат намерени монети, на късносредновековния владетел Сигизмунд Люксенбургски, това не означава, че столицата ни е била управлявана от крал Сигизмунд, или пък е била част от неговата държава, а само, че сме били в контакст с хора, над които този владетел е властвал.

Въпросната “сензационна” монета, която е сечена по времето на цар Йоан-Асен II, не доказва, че Солун и околностите му са били населени с българи. По-удачно би било да се търсят други доказателства за българските корени на обитателите на Солун и териториите край този важен за различни сили град, а ценни сведения има.

Поне за мен, топонимите и хидронимите са най-важните доказателства за присъствието на определена етническа група в даден регион. Старите названия на селища, местности, реки и т.н. показват какъв език е говорен във въпросната област, а това спомага да се определи и етническата принадлежност на хората от областта.

Според повечето историци, още в края на VI в.сл. Христа (по сведения на Йоан Ефески, през 584 година), нашите деди правят опит да превземат град Солун, като атаката е подновена съвсем скоро – в началото на VII в.сл. Христа. Ако това бе първата поява на предците ни в региона,  то преди този период, ние не би трябвало да срещнем никакви български имена на реки, селища и местности край Солун.  Дали обаче това е така?


Базиликата Св. Димитър в Солун, изображение- Andrew Zorin, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53960557

Писалият по-рано от Йоан Ефески Прокопий Цезарийски споменава течащата в близост до град Солун река Рекиос/ΡήχιοςProc. Aed.IV.iii.27. Това название се е наложило поне век преди Прокопий да започне своята работа “За Строежите”, т.е. някъде към 440-450 година, т.е. повече от век предипървото нахлуване на дедите ни” в Южна Тракия. Проблемът за поддържащите официалните теории е, че името на течащата край Солун река Рекиос/Ρήχιος е обяснимо на български език и оборва старите виждания, поради тази причина то бива оставяно в сянка. Рекиос /Ρήχιος означава просто река, реката.

То е сродно на друго подобно, споменато отново от Прокопий, който описва крепостите на Тракия и между другите изрежда и Мила река/MιλλάρεκαProc.Aed.IV.iv.3.  На това название акад. Влaдимир Георгиев дава тълкуване мѣла рѣка-плитка река и смята името за славянско, но не обяснява няколко важни неща.

Много по-рано, около 500 години преди Прокопий, или приблизително времето, по което Апостол Павел посещава нашите земи, Плиний Стари нарича един от ръкавите на делтата на Дунава с много интересно име: Наракустома/ Naracustoma: “secudum ostium Naracustoma appelatur”-Plin.H.N.IV.49.  Частицата stoma e гр. στόμα-устие, ръкав на делта на река, а това показва, че Плиний е ползвал сведения на по-стар гръцки автор. От друга страна името на ръкава Нараку/Naracu не притежава смисъл нито на латински, нито на гръци, но стблг. на рѣкоу-на реката дава прекрасно обяснение.

Гръцкият автор, от който Плиний е черпил информация е записал тракийското, т.е. древнобългарското название на един от ръкавите на делтата на Дунава Ναράκου στόμα. Това название е сродно на името на течащата край град Солун река Мила река/ Mιλλάρεκα (мѣла рѣка-плитка река).

Хората дали името на солунската река, няма как да са нов народ по простата причина, че нито има сведения на римски автори за трайно заселване на нов народ край Солун в периода, в който името на реката е възникнало, нито пък Mιλλάρεκα (мѣла рѣка-плитка река) може да се нарече ново име, защото е сродно на споменатото малко след смъртта на тракийския цар Реметалк III  (44 г.след Христа бел.авт.) речно название Ναράκου στόμα/ Naracustoma (на рѣкоу-на реката).

Вариацията raka-reka е обяснима точно с екането и якането в българския език. В определени региони се казва река, като в Суха Река, Тервелско, а в други ряка (в древността *рака бел.авт.), както например в родопския топоним Ряката. Не самоMιλλάρεκα (мѣла рѣка-плитка река) и Naracustoma (на рѣкоу-на реката) са обясними на български език, но особеностите на тези древни названия са типични за българския език. Самият акад. Вл. Георгиев признава, че якането и екането е не само типичен белег на българския език, но се манифестира и в тракийския (който реално е древен български бел.авт.).

Разбира се една птичка пролет не прави. Нужни са повече български топоними от земите край Солун, за да можем да говорим за доказано българско присъствие в този регион по време на Античността. Проучвайки така наречените славянски названия от територията на Гърция, лингвистът Макс Фасмер дава огромен брой имена на селища от земите край Солун и Халкидика, и то названия обясними на български език. Този учен обаче е убеден, че се касае за нови имена и това не е учудващо защото Фасмер не смята дунавските славени за стар народ, както прави д-р Ганчо Ценов идентифициращ ги с гетите.

Най-интересните названия дадени от Фасмер са: Βάλτα/Балта, Βορένος/Боренос, Δόλιανη/Долиане, Σανά/ Сана, Σέλι/Сели, Στανός/Станос, Σκοτίνα/Скотина. Те са обясними с българските думи балта-блато, бор, долина, сѣно-сено, стан, скотъ-животно,добитък.

Ако тези названия от земите край Солун бяха нови, т.е. дадени от народ, който едва през 584 година (по сведения на Йоан Ефески) е дошъл да граби богатия град, то преди този период, на Балканите не би трябвало да има топоними сродни на Βάλτα/Балта, Βορένος/Боренос, Δόλιανη/Долиане, Σανά/ Сана, Σέλι/Сели, Στανός/Станос, Σκοτίνα/Скотина.

Реалността обаче показва нещо съвсем друго – имена сродни на оставените от българите край Солун се срещат доста  дълго преди 584 година. За да не съм голословен, представям названия на обясними на български език древни топоними и етноними, които са регистрирани в периода VIII в. пр. Христа – IV в.след Христа:

BoraLiv.45.29 – I в.сл.Христа.
Di-baltum- Amm.Marc. 31.8 – IV в.сл. Христа.
Doliche- Liv.42.53 -I в.сл. Христа.
Σάνη Her.VII.22 - V в.пр. Христа.
ΣελλοίHom.2.748-751 – VIII пр. Христа, Sellae-Plin.IV.1.2- I сл. Христа.
ΝεστάνηPaus.8.7.4 – II в.сл. Христа (Г. Сотиров прави връзка със стан)
Σκοτοῦσσα - Xen. Hell. 4.3.3 – V-IV в.пр. Христа, Scotussaei Plin.H.N.IV.17 – I в.сл.Христа

Към древните съотвествия на българските топоними край Солун, трябва да се добави и изключително важната подробност, а именно това, че с изключение на Ди-балтум (днешният Дебелт) и Нестане (в пеласгийската Аркадия), се касае за названия от територията на Южна Тракия и Древна Македония, т.е. в региона, в който е и Солун.

В такъв случай какво дава право представените от Макс Фасмер български названия край Солун да бъдат определени за нови? Реално нищо не дава право да се твърди подобно нещо.

Самото древно име на Солун е българско. Стефан Византийски съобщава, че Солун e наричан още Алия/Άλία, което пък несъмнено идва от гр. дума ἄλος-сол. Древната форма на българската дума сол е била *sal, в стблг. срещаме сланъ-солен, сланостъ-солен вкус, слатина-минерален извор.

Смятам, че първото название  на Солун е било Салос, Саланос – от сланъ, поради солените минерални извори. С подобно име е и Салмудесос, чието значение е солена вода. Не правя връзка между Солун, сол, *sal, сланъ-солен, сланостъ-солен вкус, слатина-минерален извор, произволно. Край Солун наистина е имало солени минерални извори. За това свидетелства и споменатото от Херодот алтернативно име на града, то е Терма/Θέρμα, а неговото значение е горещина, несъмнено поради горещите минерални извори в близост до Солун.

За тези горещи, солени извори срещаме информация в създанения от Уйлям Смит речник на старогръцката и римска география: “During the first period of its authentic history, it was known under the name of  THERMA  (Θέρμα,  Aesch.; Θέρμη,  Herod., Thucyd.; Θέρμαι, Mal. Chronog. p. 190, ed. Bonn), derived, in common with the designation of the gulf (Thermaicus Sinus), from the hot salt-springs, which are found on various parts of this coast, and one of which especially is described by Pococke as being at a distance of 4 English miles from the modern city.”

Чак в по-късни времена, названието на тракийското селище е свързано с име на лице. По същия начин тракийските топоними Полтимбрия и Месембрия са свързани с фиктивните лица Полтис и Мелса. Преименуване на градове е позната традиция от миналото. Тракийският Ускудама бива наречен по-късно Адрианополис, по името на император Адриан. Преслав получава името Йоанополис, след агресията на император Йоан Цимисхи и завладяването на България.  

Докато Терма/Θέρμα  и Алия/Άλία, са гръцки имена, то Салоника, Солун, (Салос, Саланос) са български названия. Това, а и многого останали древни български названия от региона са доказателство, че дедите ни са обитавали земите край Халкидическия полуостров от незапомнени времена.

Все пак траките бисалти, одоманти, бистони, мигдони и др. са обитавали земите край Солун, те са и създателите на селището, а ние българите сме техни пълноправни наследници. За това свидетелстват не само типичните за нас древни хаплогрупи, (I2, R 1b*L23, E-V13, J2, R1a), но и характера на фолклора ни, голяма част от земеделските уреди, пастирските атрибути и т.н.

След като се наблюдава приемственост – от Каменната епоха, та до ново време, няма причина да се отрича, че Солун е създаден от хора, чиято кръв тече във вените ни. В далечното минало тези хора са наричани бистони, одоманти, използвало се е и колективното име траки, а накрая се налага и името българи. По-право то принадлежи на хора от групата на траките мизи, а да не забравяме, че мигдоните са причислени към семейството на мизите.

В народната памет истинското име на Солун винаги е пазено, тъй както точно народната памет е съхранила името на Пловдив – Пулпудева. Римляните са наричали града Тримонциум, гърците са ползвали названието Филипополис. Дедите ни са казвали на селището си Пулпудева, което еволюира във Плъпъдивъ, Плъвдивъ, Пловдивъ, Пловдив. По същият начин е запазено и името на град Солун.

Следвайки фактите трябва да се заключи, че Солун и земите край него са обитавани от наши деди от най-дълбока древност, но поради конфликти с различни агресори, дедите ни са губели властта си над селището, а това е позволявало на гърците да се заселят в Солун, да се увеличат на брой и след време да назоват града свой.

Солун наистина е бил български град, като поне до времето на император Йоан Цимисхи доминантния език в селището е бил българския. Солун е изгубен като територия, но това не означава, че трябва да го считаме за изгубен и за историята ни. Както казва Васил Левски: “Чуждото не щеме, но и своето не даваме”.
Използвана литература:


1.Вл.Георгиев, Въпроси на Българската Етимология, БАН, София, 1958;
2.Н.Колев, Българска Етнография, Наука и Изкуство, София, 1987;
3.Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
4.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, София, 1971;
5.БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, ПУСКАМ-СЛОВАР, T.VI, вт.изд. ред. M.Рачева, Т.Ат.Тодоров, автори В.Атанасов, Х.Дейкова, Л.Димитрова-Тодорова, У.Дукова, Д.Михайлова, М.Начева, М.Рачева, Г.Риков, Л.Селимски, Т.Ат. Тодоров, АИ Марин Дринов, София, 2012
6.N.Kolev, Spuren aus der Kultur der Thraker in dem Tradizionellen Ackerbau und der Viehzucht der Bulgaren, Bulgarisches Forshungsinstitut in Österreich Verein “Freunde Des Hauses Witgenstein”, Institut für Thrakologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, Staatlischer Verlag Swjat, Sofia, 1984.
7.Procopius, Buildings, transl. H.B.Dewing with the collaboration of G.Downey, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY,Harvard University Press, London, 2002;  
8.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
9.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
10.A.Marcellinus, History, Books 27-31, transl. J.C. Rolfe, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2001;
10.G.Sotiroff, Slavonic names in Greek and Roman Antiquities, Canadian Institute of Onomastic Science, Quebec, 1969;
12.G. Lucas Friedrich Tafel, Historia Thessalonica res gestas usque ad annum Christi DCCCCIV сomplectens, typis Hopferi de’Lorme, Tubingae, MDCCCXXXV;
13.Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood. William Smith, LLD. London. Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row; John Murray, Albemarle Street, 1854;
14. M.Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Mit eine Karte, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin 1941, (Zentral Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig 1970);


Извори от интернет:

 Уникална монета разкри, че Солун е бил български

Монети доказват: Солун е бил български Копирано от standartnews.com

Монета от аукцион в САЩ: Солун е част от България
публикуване от Кремена Бедерева 15/05/2016

P.S. Книгата ми "ТАЙНИТЕ НА ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК" може да се поръча от страницата на издателство Атеа 73 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спорче вЕрвам ти, щом си посочил стандарт нюз...хахах

   Изтриване
  2. Или не можеш да четеш, или не можеш да мислиш, но може и двете неща да са реалност за теб. Спароток не базира позицията си на медиите, които той даже критикува, човекът представя ономастични данни, в унисон с резултатите от генетичните проучвания. Анадъмо номад ефенди?

   Изтриване
  3. До Анонимен 16 април 2020 г., 19:25

   Вече е даден отговор, но все пак да попитам: Как ти дойде в мислите, че ползвам информация от медиите за древността на българското име на Солун?

   Изтриване
 2. Здравейте Спароток,
  Поздравявам Ви за чудесното есе на тема история, искам да отбележа, че попаднах на блога Ви благодарение на ваши противници. Може би сте информиран, че са създадени групи във Facebook, чиято цел е да ви осмеят и злепоставят. Не зная какво са мислили тези хора, но целта им не е постигната и това не е никак странно. Поведението на вашите критиции е просташко а нивото им на интелект е за окайване. Дали тези господа от бранша на историческата наука разбират, че по този начин Ви правят реклама? Дискусия, в която фактите са заместени с обидни епитети и слаба аргументация, не е дискусия, това е избиване на комплекси на индивиди със слаба култура и подготовка по предмета, който са изучавали.
  Станислав Станев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Станев, чух за такива групи, но това не ме интересува. От 2009 година различни хора се опитват да ме злепоставят, не смятам и, че това ще престане скоро. Времето е най-добрия съдник, то ще покаже кой какъв е, аз няма от какво да се притеснявам.

   Колкото до рекламата, да, имате право - няма лоша реклама :)

   Изтриване
 3. Мислех, че става дума за средновековния Солун, но ти дълбаеш по-надълбоко. Странно ми се видя в началото твърдението ти, но като се замисли човек, някак нещата са логични. Ние сме си мислили друго защото сме нямали достъп до данните, които ти ползваш. Аз не мога да преценя дали си прав защото не съм лингвист, но за генетиката чух и като зная, че сме древни хора тук на Балканите, ми се вижда логично да сме дали първото име на Солун.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 16 април 2020 г., 19:14

   Не само гените, езикът ни също е древен, посочил съм конкретни примери, които нашите историци са предпочели да не споменат.

   Изтриване
 4. Много ми допадна сравнението със запазването на името на Пловдив - Пулпудева. Щом то се е съхранило, нищо не пречи и името на Солун да се запази.

  ОтговорИзтриване
 5. Солун и до днес е български град, както и цялото Беломорие. Но "демократичните" гърци унищожават всяка проява на българска народност. Веднага след дворцовия преврат през 1989 година, се случи така, че българското дружество по акваристика организира изложба, както правеше и преди това всяка година. Но на тази изложба дойдоха и чужденци. Имаше и едно семейство от Солун. Те говореха български език, казваха, че са българи. По смела бе съпругата, докато съпругът и беше по-резервиран поради страха от репресия след завръщането им в Гърция. Същото се случи години преди това на граничния пункт Ормион. Там българска строителна организация от град Пловдив строеше мостово съоръжение което се намираше от двете страни на границата. Местното население, разбира се, по-възрастните хора ми казаха, че са българи, говорят български но ги е страх да говорят поради заплаха от изселване и забрана за образование за младите. Етиопски евреи, какво друго да кажа, въпреки, че господин Серафимов може и да не споделя това мнение. А населението на Гърция е една метисна общност. Ето ви обединена Европа и европейски ценности. Много са добри когато това не ги засяга. Да, тя и Македония е "гръцка", че дори се обиждат когато им се каже, че с Македония и Крит нямат нищо общо. Лично аз не смятам, че "Солун е изгубен като територия", просто е под гръцка окупация и рано или късно ще си го върнем.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 16 април 2020 г., 19:57

   Дай Боже, да сте прав за връщането на Солун, но пък тези, които осакатиха историята ни и подариха заслугите на дедите ни на гърците, са и хората, които управляват Европа...

   Изтриване
  2. Анонимен 16 април 2020 г., 19:57
   цитат:"...Лично аз не смятам, че "Солун е изгубен като територия", просто е под гръцка окупация и рано или късно ще си го върнем."
   Ако знаеш колко дълбоко ми "бъркаш в душата"... Но за голямо съжаление Солун е може би единствения град основан изцяло от българи, а реално никога не е бил българска територия. Територията на България неведнъж е граничела буквално със стените на Солун, но самия град винаги е бил самостоятелна територия и извън границите на България. Дори и да е имало отделни моменти, те са били толкова кратки, че в исторически план са напълно маловажни. Ако греша, нека някой да ме опровергае.
   От дълбока древност Солун се слави като най македонския град. Личното ми убеждение, а и такова мнение съм чувал от македонци е, че ние сме един народ, но политиците ни делят. Дори и днес, ако попиташ македонец в Гърция (за предпочитане насаме, защото те не са склонни да говорят македонски в присъствието на гърци) коя е столицата на Македония, без колебание и без да се замислят ще ти отговорят - Солун. И днес, в повече от половината Гърция, можеш да се разбереш а български с голяма част от хората, стига да не е на публично място или да има непознати. Всичко това е толкова показателно, че няма повече накъде. Жалкото е, че Солун никога не е бил наш и няма как да "си го върнем", но щом до сега не сме го изоставили има огромна надежда, че няма да го направим и в бъдеще. Ха дано!

   Изтриване
  3. Предполагам, че под "македонски" разбирате българско наречие, а не днешната развалена сръбска лингва употребявана в Северна Македония. Но в тази връзка град Берат в Албания е български и е носил името Белиград. В песента "Биляна платно белеше" се пее за "винари белиграждани", сиреч винари от Белиград. Винаги съм се учудвал, защо винарите са от Белград, като съм го свързвал с днешната столица на Сърбия, която е български град. Но при една екскурзия в Албания разбрах, че старото име на Берат е Белиград. От Охрид до Белиград не е толкова голямо разстоянието. Също така градът Рйека, наричан не знайно защо у нас Риека, което означава река, както и Дубровник са български градове на адриатическото крайбрежие, днес в Хърватско. Да, темата е за град Солун, но явно обхваща и други древни български градове, за които съвременната младеж, възпитана в либерално неглижиращ модел, няма сведения.

   Изтриване
  4. До Анонимен16 април 2020 г., 22:09

   Докато човек помни корените си и истинската история на народа си, има надежда да си върне своето.

   Изтриване
  5. До Анонимен 17 април 2020 г., 0:38

   Понеже работя по Том 2 на ТАЙНИТЕ НА ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК, трябваше да проуча историята на албанците и техния език. С удивление разбрах, че над 50% от названията на реките в Албания са български, а пък броят на българските заемки в албанския е огромен, наистина огромен.

   Излиза, че Жириновски е прав казвайки: "България е единствената страна, която граничи сама със себе си".

   Изтриване
  6. до Анонимен 17 април 2020 г., 0:38
   Днешната Северна Македония заема по малко от 40% от треиторията на цяла Македония. Заедно с българската част пак не правят даже половината. Затова в по голямата част на Гърция, ако нямаше предразсъдъци и изкуствено наложени рестрикции, спокойно можеш да се разбереш с много хора на български. А колкото и да е сърбизиран езика в Северна Македония, пак не ти е нужен преводач за да проведш разговор и точно това е критерия дали един език е диалект на друг или е различен език. Когато всеки говори на езика си и се разбират помежду си това си е наречие, а не отделен език. Ако нещо не се обърка с Евросъюза и да започне нова конфронтация между държавите, много неща може да си дойдат на мястото. Просто самото население, по естествен път, само ще изглади недостатъците които са налагани векове.
   Колкото до Берат, той е попадал на територията на България, а и наскоро признатото българско малцинство в Албания се намира западно от Охридското езеро.

   Изтриване
  7. Уважаеми господин Анонимен, 17 април 2020 г., 13:23
   не само в Северна Македония не ми е бил нужен преводач, но също така и в Сърбия, Хърватско, Словения, Словакия и Чехия, да не говорим за Русия. По точно в Моравия, в град Бърно, аз говорех на български те на чехски и се разбирахме. Но това с обичайните хора. Имало е и други случаи. Една вечер ми беше необходим крайпътен мотел защото заспивах на волана. Служителката на рецепцията не искаше да говори никакъв друг език освен английски, след като разбра, че съм българин. Аз не зная английски, ядосах се и отидох на магистрален паркинг, където спах в автомобила. Това е славянски нихилизъм или излишно патриотарство.

   Изтриване
  8. Господин Серафимов, все пак Владимир Волфович Жириновски е евреин по произход, роден в Казахстан. Представителите на този народ знаят много неща, предавани в поколенията. Според мен неговите сънародници имат участие в унищожаването на България от векове. До сега не успяха напълно.

   Изтриване
  9. Жириновски не е крил, че е евреин,но защо това е проблем за вас? Бившия президент Петър Стоянов, Соломон Паси, Илко Ешкенази, но и още много други са евреи. Те да не би да са врагове на България? Всякакви хора има и при нас и при евреите, нито ние сме само добри,нито те са само лоши.

   Изтриване
  10. Господине Анонимен 17 април 2020 г., 19:36
   сигурен ли сте, че Стоянов, Паси, Ешкенази, Станишев, Райчев, Софиянски, Пирински, Симеон Кобургота, Иво Инджев, Анжел Вагенщайн, Кирил Маричков, а също и много други, не са врагове на България? Унищожението на БГА"Балкан", промишлеността и селското стопанство, армията и енергетиката е не без участието на споменатите господа. Кой им даде право да унищожават имуществото на държавата, изработено от целокупния български народ и да го хвърлят в нищета. Демократичната придобивка бяха "голите новини" по телевизията, пълното опростяване на народа. От производител страната ни се превърна в пазар за големите международни корпорации, които изцяло са доминирани от евреи. МВФ сега е ръководен от българската еврейка Сталинка Георгиева! Дори така наречената национална телевизия БТВ е собственик на евреина Мърдок, сега ръководена от негови подчинени. Собственик на футболният клуб Левски не беше ли евреина Михаил Черних?
   Но в случая аз пиша за някои неща известни на някои от представителите на този народ с по специална мисия, сиреч посветени.
   Славянина планира живота си за поколението в което живее и отглежда децата си, докато евреина планира с години напред и наследниците му изпълняват "завета".
   Да сте чували в правителството на Израел да има един не представител на тяхната раса? Дори и братята им араби не са допускани в управлението на страната. Защо те не приемат чужденци, но се врат из другите страни и плачат, че са репресирани, което е абсолютно неверно.
   Между впрочем споменавате Паси, за кой Паси става въпрос, за Соломон Паси или за баща му, Исак Паси. Защото това семейство е учудващо според българските традиции! Баща му беше основния идеолог на социалистическа България, анти-империалист, и всякакви други анти, докато синът му е точно на обратното, отявлен монополист, агресивен войнолюбец и Атлантик и душеприказчик на САЩ и ръководещата ги Израел. Нима до сега не разбрахте, че страната ни е унищожена. Нужни сме като територия, но Балканите са такова стратегическо място, че влизат в интересите на много противопоставящи се държави, което все още ни помага. Видяхте как с лека ръка и с подлата дейност на евреина Петър Стоянов беше унищожена Югославия, въпреки договора от Хелзинки за ненарушимост на границите определени от споразуменията след Втората световна война. Но докато Югославия беше управлявана от хърватския евреин Тито, тя бе с преференции, но когато като ръководител стана сърбина Милошевич, евреите направиха всичко възможно за да унищожат Югославия, при почти унищожена Русия от полския евреин Либерман, по известен като Андропов, шеф на КГБ.
   Дори Йоаница, славният Калоян въпреки че е победил кръстоносците и граф дьо Ньой, все пак историята парадоксално връща нещата и българският министър председател Стамболийски подписва в парижкото предградие Ньой един унижаващ България договор, което е и национална катастрофа.
   Прав сте в едно, има всякакви хора, но евреите на са хора, поне техния елит, те са античовеци.

   Изтриване
  11. Изразът "България е единствената страна, която граничи сама със себе си." принадлежи на Ангел Балевски, според проф. Георги Марков.

   Изтриване
  12. До Анонимен18 април 2020 г., 14:03

   Възможно е да сте прав. Изразът е познат и на други хора: "Но историки говорят что Болгария -одинственая страна в мире, которая со всех строн граничит сама с собой. " В.Камилери

   https://vicamilleri.com/bolgarija-strana-roz/


   Изтриване
  13. Тук, същият цитат е приписан на Ангел Балевски, но предаден от Атанас Семерджиев: "Преживяното не подлежи на обжалване", стр.317.

   А тук, същото изказване е направено от Борислав Йотов - България е единствената страна в Европа, която граничи сама със себе си.

   https://www.basa.bg/index.php/193-q

   Изтриване
 6. Не казвам, че няма логика в написаното, но дайте отговор на въпроса - Щом Солун, Съланъ и прочие е най-старото име на града, защото не е споменато най-рано, защо историята на града започва с името Терме?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 16 април 2020 г., 20:20

   Дали най-древното име на даден град ще е споменато, зависи както от автора писал за селището, така и за по-късните преписвачи и редактори на писанията на въпросния автор.

   Плиний съобщава за мизийския град Антандрос, като добавя, че селището е познато и под имената Едонида, Кимерида. От съвестта на автора, а и от съвестта на на преписвачите зависи дали всички названия на града ще бъдат споменати.

   Има и друго, дори авторът да е съвестен, той може изобщо да не е знаел за най-старото име на селището.

   Изтриване
 7. Поредният шамар в лицето на тунеядците 😁👍Павеле, съвсем са се отчаяли онези от групата на кратунковците, за бъзик, влез един път при тях да видиш дебилски разсъждения 😁

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Митак, ти си човек с много свободно време, но при мен не е така, сам знаеш. Защо да си губя времето с глупави хора, какъв е смисъла? Hямам намерение да се надвиквам с никого. Нека всеки да прави каквото може - един да вади неудобни данни, а друг да лае, защото неудобните данни показват, че дипломата му е без покритие :)

   Изтриване
 8. Уважам те много. Каква е връзката на Полтибмрия, Месембрия с едно от английските кралства. Нортумбрия.Като име разбира се.

  ОтговорИзтриване
 9. До Анонимен17 април 2020 г., 13:18

  Окончанието -брия в името Нортумбрия няма нищо общо с тракийската дума врия-град, укрепено, затворено място. Името на Нортумбрия идва от названието на река Умбер.

  Самото име Умбер означава вода, течност и може да се свърже със санскр. amba, abra-вода, abhram-дъждовен облак, трак. Имброс, лат.imber-дъжд, гр. ομβρος-дъжд.

  ОтговорИзтриване
 10. Здравей Спароток.Името Солун,дали не е свързано с думата сол?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен17 април 2020 г., 18:47

   Да, Алия е древно име на Солун, а алос е гръцка дума за сол, явно в случая се касае за превод на по-старото българско име.

   Изтриване
 11. Ами има логика, ако сме с тракийски гени и траки са основали Солун, нормално е името да е наше. Новите открития на генетиците не са ли стигнали до ушите на историците?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен17 април 2020 г., 19:30

   И да са стигнали - все тая. Едно баба знае, едно си бае.

   Изтриване
 12. Здравейте,
  Не съм точно ваш фен, но ми допада начинът, по който представяте тезата си, харесва ми спокойствието Ви в спор с несъгласни хора. Някои от вашите противници, които се изявяват във Фейсбук, са злобни и груби, те не могат да разберат, че собствено виждане се защитава само по културен начин, просташкото поведение отблъсква нормалните хора. Точно за това аз започнах да Ви чета по-усилено и се радвам, че го направих, така научих много нови неща. Трудно ми е да приема всичко, което Вие твърдите, сигурно ми е нужно още много време, но Ви моля за продължавате, Вие внушавате доверие, за разлика от противниците Ви. Не влизайте в спор с тях, не си губете ценното време, тези хора са нечисти същества и всеки допир с тях само ще Ви навреди.
  Тихомир Данев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Данев, с тролове аз се старая да не си губя времето, просто не си струва. Благодаря Ви за предупреждението и загрижеността!

   Изтриване
 13. Ще се съглася с вас г-н Серафимов, противно на други коментиращи които мислят само за териториални разширения и прочие.
  За мен най-важното от статията, не е че трябва да имаме териториални претенции , а по-скоро че това слага последния пирон в ковчега на митът за гръцкия произход на Кирил и Методий. Ако градът е бил в мнозинството си от тракийски произход/български , то въпросната в възможно да е реставрацията на старата тракийска азбука, както и преди предложих като виждане.

  Но до колкото знам гърците не наричат градът Солоника а Thessaloniki(Тесалоники). Аз лично винаги съм го свързвал с гръцката дума за море Thalassa(таласа). Съответно има логика "Тесалоники" да произлиза от "таласа" понеже е на морето. Но пък може и самата дума "таласа" да има връзка с думата за сол "алос" и "таласа" да означава нещо като солена вода. Но това са мои си размишления.

  Но искам да коментирате защо използвате "Солоника" вместо "Тесалоники" като име на Солун?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Никола17 април 2020 г., 21:44

   Името на града в нашите извори е Солун. Гърците използват Тесалоника, но също така са ползвали Терма и Алия. Понеже край Солун има солени минерални извори, смятам, че това е дало и името Салос, Сланъ, Солун. Сродно е и името на Слатина от територията на България, а и това на Слатино от Македония.

   Изтриване
 14. Господин Никола 17 април 2020 г., 21:44
  не зная защо според Вас, не трябва да имаме териториални претенции! Живял ли сте като емигрант в собствената си страна? Това има и икономически последствия.
  Аз съм наследник на бежанци от българските територии останали във владение на други държави. Може би 50% от населението на България е с корени от териториите останали извън нея. И учудващо за мен беше обещанието на президента Желев, че земята ще се връща в реални граници, като 50% от населението няма собствена земя. Тя е останала извън територията на България.
  Договорите се подписват за да се изпълняват, но спрямо България това не е така. Съгласно член 48 от Ньойския договор се предвижда икономически достъп на България в Егейско море.Само година по-късно, на конференцията в Сан Ремо, Беломорска Тракия е предадена на Гърция, а обещанията по чл. 48 остават неизпълнени. Така е и до днес.
  Смешно е твърдението Ви за гръцки произход на Кирил и Методи. Чехите ги наричат Церко и Страхота, много гръцки имена, нали! А азбуката е била предназначена именно за Великоморавия. Това, че официалният език в Източната Римска Империя е бил гръцки, не значи, че населението и е било изключително само от гърци. Славянското име на града е Солун, и най-приемливо е предположението на господин Серафимов. А как го наричат гърците, за нас българите е без значение.
  Професор Георги Сотиров в една от студиите си безапелационно доказа приликата на Линеар Б от остров Крит и глаголицата на Кирил и Методи, оборвайки професор Чадуик.
  Дори да имате гръцки корени, смятм, че нищо обидно спрямо Вас или държавата Гърция не съм казал. Пиша само за икономическите и демографски проблеми на България от загубата на територии.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен18 април 2020 г., 15:02

   Уважавам страстта ви по темата. Но мисля в разгара на тази страст малко сте не дочели и не разбрали.

   1. Това което казвам а и г-н Серафимов добре ме разбра,понеже и в предишни подобни статии сме коментирали с него ,че Кирил и Методий са си траки/българи които не измислят нова азбука а възраждат старата линеарна писменост като навярно внасят някои нововъведения удобни за времето. Никъде не съм казал ,че са били гърци.

   2. За името Солун просто ми стана интересно. Понеже навсякъде където съм виждал името на този град, се ползва гръцкото име. Беше ми интересно да разбера дали гръцкото име е истинското име на този град или това което г-н Серафимов предлага.

   3. И аз като вас имам връзка с земите заграбени от гърците. Родът на майка ми е от бежанци от северна Гърция.

   4. Коментарът ми за територялните претенции, е главно понеже днес тези претенции звучат направо смешно. Мисля имаме по-важни неща за вършене днес и сега, от това да се ежим на гърците ,че са ни взели земите. Не трябва да забравяме ,че тези земи са наши и са несправедливо дадени на гърците. Но мисля тази нотка на национализъм и патриотизъм които се върти само и единствено около териториални придобивки, за мен е направо гнусен. Не защото зад него не стои справедлива кауза. А защото той самия се превръща в единствена кауза, и така се игнорират важни действия които трябва да се предприемат вътре в нашата си страна.Ние се стапяме във море от цигани а пък сме тръгнали да се тупаме в гърдите ,че ще си искаме Солун. И като го вземем какво? С какво ще го напълним? Цигнаи ли?
   5. Аз днес също живея като чужденец в собствената си страна.Днес бъгарите в селото в което живея са малцинство. Знам какво е да свеждаш глава и какво е да имаш чувството на радост когато от 100 циганина най-после се покаже един българин с който да се поздравите.

   Изтриване
 15. Павка, комплименти на квадрат за книгата ти ТАЙНИТЕ НА ТРАКИЙСКИЯ ЕЗИК! Доставиха ми я от Атеа във вторник, но вече я презобах напълно и си точа зъбите за Том 2, поздрави от приятелите от Blog.bg :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Божидар18 април 2020 г., 22:53

   Както са тръгнали нещата, май ще има Том 3 и Том 4 :)

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Солун си е трако-български град, спор няма. След битката при Клокотница (Милеона) отново е в пределите на българската държава. Нищо, че богомилът Иван Асен II остава на престола като васал брата на победения и ослепения Теодор Комнин - Мануил Комнин. За да бъде отново в пределите на Българската Държава трябва да се разкрие и издигне отново старата крепостна църква на Малкия Хасар до с.Сталево. От там царят ръководи битката срещу епиреца и България отново е на три морета, създава и укрепва Атон и си възстановява Църквата.
  ТО Е КЛЮЧЪТ КЪМ ВЕЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. Местността до ден днешен се нарича "Черковището". Селото не случайно от незапомнени времена има празник на 22 март, както и Велико Търново. Има си и ритуал, който се спазва:
  http://elitsa-dimova-rozeta.com/en/post/bitkata-pri-klokotnica-krie-tajnata-za-anatemata-nad-teodor-komnin
  https://www.youtube.com/watch?v=fbPAZB4hCVQ
  http://svetimesta.com/Средновековни-църкви/Св.%20Четиридесет%20Мъченици%20-%20с.%20Сталево

  - "КОГА СЕ ДИГНЕ "СВ.40 МЪЧЕНИЦИ", КЕ СЕ ДИГНЕ И БЪЛГАРИЯ!!!".
  АМИН!
  Х Р И С Т О С В О З К Р Е С Е !

  ОтговорИзтриване
 17. Павче, чакаме опровержението ти, относно написаното за теб от проф. Светлана Янакиева, че това което пишеш, е псевдонаука и антинаучна фантастика.
  Три години все бягаш по тъча и нежотговаряш на неудобните въпроси за нейното мнение, спрямо теб и това, което "правиш" .Или я опровергай публично, или излиза, че си лъжец-манипулатор, какъвто всъщност си.
  И накрая да допълня - дърворезбарството не е като Историята и Археологията, с които никога не си се занимавал, нито пък изучавал, и за които пишеш само абсолютни глупости и пълни тъпизми(справка: че Плиска и Преслав съществували още от Античността - пълен смях!, плюс още хиляди други малоумщини).
  Чакаме опровержението от 8(ОСЕМ) страници, което твърдиш, че си написал.Тя също го очаква за да те зарине още един път.

  ОтговорИзтриване
 18. Прекрасно! :)

  Аз си държа на думата, не се страхувам от критика, не се страхувам и открито да изявя позицията си в собствен блог - нещо, с което Вие не можете да се похвалите.

  От няколко години чакам един възпитаник на Шуменския университет да напише кратко есе, с което да докаже СВОЯТА позиция, но уви, освен да троли, момчето друго не може. Надявам се вашето интелектуално ниво да Ви позволи да сторите това, което на вашите приятели не се отдава:) Едно е да се пъчиш, друго е създадеш подплатен с аргументи материал, с който да покажеш, че твоето виждане е вярно :)

  ОтговорИзтриване
 19. Г-н Василев, ако Вие сте от хората, които са завършили история и археология, университетите могат да бъдат закрити. С инфантилно и некултурно поведение, с подмятания и обиди не можете да убедите никого в това, че сте прав, а Павел греши. На всичко отгоре плашите със Светлана Янакиева 😁 Нейната критика не влияе на Павел, защото от 2017 г. насам, феновете на Павел са два пъти повече. Вас пък никой не Ви знае 😁

  ОтговорИзтриване
 20. Г-н Серафимов, за моето ниво, говорят 34 публикации, в издания на БАН,ШУ,Варненско археологическо дружество,Музей Силистра и т.н.
  А вие не можахте да пробиете, дори в аматьорското списание "8".
  Не ме карайте да поствам дискусията с Вас от Фб групата " Древни цивилизации", от която, както всеки път се изнизахте по терлици и без никакви отговори.А в нея имаше и МОИ въпроси.
  Чакаме отговор по отношение на проф. Янакиева.А г-н Станимир - да си живее в паралелната псевдореалност, ЗАЩОТО ТЯ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ НАУКА.
  И друго, г-н Станимир, достатъчно хора ме знаят, за разлика от вас.
  И последен въпрос за днес - в кой университет сте завършил История или Археология(аз в ПУ през 2006г.).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Lubomir Vassilev20 април 2020 г., 9:48

   Г-н Василев, единствените публикации от ваше име, които успях да намеря след кратко търсене в интернет, засягат готска и кушанска монета, и двете с неизвестно местонамиране. Тези работи не ме впечатляват изобщо, наистина никак.

   Защо си мислите, че съм длъжен да чакам с притаен дъх някой да реагира на моя работа публикувана в дадена група?

   С какво сте по-важен от другите хора, че непременно трябва да Ви давам отговор в някаква група?

   Както се уверявате - тези, които изпълняват молбата ми, регистрират се и коментират с истинското си име, могат да задават въпросите тук си без никакъв проблем. Дискусията, или поне това, което би трябвало да е дискусия, си върви.

   Колкото до отговора ми на критиката на проф. Янакиева, работата ми е готова от 2017 година, но аз все още чакам работата на вашия познат Георги Тодоров. Той щеше да пише кратко есе, с което да представи СВОЯТА позиция по отношение на произхода на старите българи. Обещах на Тодоров да публикувам работата му в блога си, готов съм даже да я спонсорирам с лични средства, за да бъде прочетена от повече хора. Нима това не е джентълменско от моя страна - да дам трибуна на противниците си и да ги спонсорирам :)

   Уви, Тодоров няма свои публикации, не е намерил смелост да си направи блог...а аз още чакам :)

   Струва ми се, че подготовката на вашия приятел, и неговото интелектуално ниво като цяло, не му поpволяват да представи кратък, ясен и най-вече аргументиран материал, с който да докаже, че старите българи са номади, които нямат нищо общо със старото балканско население.

   Вие като човек с опит в писането можете да му помогнете. Имате свой блог, виждам, че имате и смелост да пишете открито, което е похвално, сега остава да съдействате на Тодоров да напише кратко есе, с което да убеди широката публика, че вие двамата сте прави, а аз не.

   Аз поемам ангажимента да публикувам работата Ви на страницата си, като обещанието ми да спонсорирам материала, за да стигне до повече хора, си остава.

   След като вашата съвместна работа излезе, аз ще публикувам отговора си, който дължа на проф. Янякиева. Обещавам много изненади :)

   Изтриване
 21. До Л.Василев

  Това вие ли го писахте:Василев - "Една сребърна монета на остготския крал Теодорих Велики от България/One silver coin of the Ostrogothic King Theodoric the Great from Bulgaria" - сп."Българска наука",Сф,2020г.,м.Март-Април,бр.128,с.57-59.

  Остготи??? Ама наистина?

  ОтговорИзтриване
 22. Г-н Василев, а Вие като какъв се явявате в групата на коментиращите, че не обелвате и дума по темата, да не говорим за аргументи и обосновки, а ни занимавате с избиване на лични комплекси и тези на г-жа Янакиева. Аз съм тук в качеството си на посетител и целта ми е да сравнявам информация от различни източници, за да си изградя собствена представа за нещата които никой не познава достатъчно прецизно. Не само в България, а и по целия свят. Не желая да ме занимавате с глупостите си, а да вземате отношение само ако имате мнение по темата. И след като имате претенции, че достатъчно хора Ви познават, защо не комуникирате и разисквате въпросите с тях, а сте се натрапили тук, за да досаждате и спамите чужди публикации?
  Това, че имате диплома от 2006 г. още повече компроментира знанията Ви (каквито изобщо не показвате) защото е ясно по каква програма и по какъв начин сте завършили. Хората с реални знания отдавна са направили предложенията си за промяна, но точно тези които са Ви обучавали не искат и да чуят за такава, защото ще се отрази на хонорара им.
  https://www.academia.edu/22183360/Становище_на_Института_за_Древни_Цивилизации_за_промяна_на_концепцията_за_произхода_на_българите_прабългарите_и_древността_на_българската_държава_в_учебниците_по_история

  ОтговорИзтриване
 23. До г-н Lubomir Vassilev20 април 2020 г., 9:48

  Искам да Ви отговоря на Вас и на много други като вас, че не е мерило за постигнатото в дадена наука това, дали си завършил дадено образование и колко публикации имаш в специализирани издания, когато публикациите ти не оспорват официалната политика на редакционния съвет, а какъв е приносът ти за развитието на тази наука.

  Ще Ви дам един пример. В далечната 1966 г., бях още ученик и не се вълнувах толкова много от наука и особено - от история. Тогава почина един възрастен - над 80-годишен, по-далечен роднина на баща ми. Знаех, че работил в ръководството на Български пощи. Когато се върна от погребението, баща ми разказа нещо, което ми направи силно впечатление и съм го запомнил и досега. На гроба произнесъл слово някакъв професор от името на Института по история на БАН. Този човек заявил, че ако нашият роднина е имал историческо образование, е щял да стане най-малкото член-кореспондент на БАН - такова било значението на направеното от него за българската история, но такива били правилата. Тогава не знаех, че един историк може да е специалист по антична история и може да не е специалист по средновековна и обратното. Така че не мога да кажа в коя област се е проявявал. Дори след толкова години съм забравил и името му, а тогава нямаше интернет, за да науча нещо повече за него. Може да е бил и археолог, защото от баща ми знаех, че е обикалял много из страната.

  С горния пример искам само да подчертая, че всеки, който се е самообразовал и внимателно анализира всички известни факти и творби на автори в дадена област на науката, може да има по-голям принос от друг, който има документ за завършено образование в същата научна област и не проявява творческо анализиране на придобитите знания. Както беше казал акад. Ангел Балевски: "Най-лошите учени са еднокнижците." Искам да подчертая, че историческата наука и в частност, българската, са възприели хипотезата за произхода ни от Средна или Западна Азия, защото лесно се доказва с написаното (и най-вече дошло до нас) от стари и по-съвременни автори. Но не всичко! Има много източници, посочващи факти, които не се вързват с тази хипотеза. Някои от тях са станали известни сега, други са били скрити, а някои са трудно изтълкувани в подкрепа на приетата хипотеза. Много силни източници за нашата история са историята на изкуството и културата по нашите земи, както и народните предания и народното творчество, които съвременната българска история пренебрегва, защото е много трудно от тях да се извади зрънцето истина - иска се много други знания, а не само цитиране на публикации на признати професори. Например изследванията на проф. Чилингиров са много съществени и за българската средновековна история, но като се спомене името му пред историците от БАН, те веднага скачат като ужилени и без да казват нищо конкретно, го отричат. Всички съвременни историци се страхуват от комплексни изследвания от няколко различни области на науката - да не би да се наруши статуквото им.

  Стана много дълго, за което се извинявам.
  АКК

  ОтговорИзтриване
 24. Продължение към Lubomir Vassilev20 април 2020 г., 9:48

  Господин Серафимов и други като него исползват именно тези нови, скрити или изтълкувани, според тях неправилно, артефакти, подреждат ги логически стройно и подкрепят автохтонната хипотеза за нашия произход. Тази хипотеза не отрича и примесването с нас на пришълци, но те са претопени и имат незначително влияние във формирането на българите на балканите. Затова България е била в миналото огромна по територия, защото старото тракийско население по целия полуостров се е възприемало като българи. Това кара и много съвременни българи да застават зад г-н Серафимов, а също и защото нито един от "великите" български историци професори не е застанал открито и точка по точка да обори написаното от него без да се позовава на "това еди кой си професор е казал" или "това не може да бъде вярно, защото тогава не е имало българи...". Или може би пиедисталът им е много висок и не може да се наведат толкова ниско?!

  Изглежда е много голямо егото на всички като вас, работещи в сферата на хуманитарните науки. Аз имам 25 публикации в техническата област, доста от които са със съществен принос, но никога не съм се приемал толкова насериозно, че да отричм всеки, който не е съгласен с мен. Навярно, защото техническите хипотези и построения се доказват с резултатите от практиката, докато при вас всичко е в областта на хипотези и приемания с "болшинство" или от "признати учени у нас и на запад (по-рано - съветски)".

  Ако има конкретно зададени въпроси на проф. Янакиева, нека да ги публикувате и г-н Серафимов да отговори.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Андон20 април 2020 г., 18:44

   Отговорите на въпросите на проф. Янакиева саготови отдавна, аз чакам работа на някои от великите наши млади историци и археолози, които аргументирано ще докажат, че старите българи са били номади, нямащи нищо общо със старото балканско население. Когато тази работа бъде публикувана, ще пусна и моите отговори на критиката на проф. Янакиева.

   Изтриване
  2. Давай ги щом са готови, че тя е подготвила още негативи за любителските ти есета. Тия от Баничарницата ще те попилеят...хахах

   Изтриване
  3. До Анонимен23 април 2020 г., 14:39

   Ето го методът на казионната наука - да подговиш негативи преди да се прочел и ред :) :) :)

   Който следва този метод се попилява сам :)

   Изтриване
 25. Г-н Серафимов,

  Извинявайте, че въпросът ми не е конкретно за гр. Солун, но ми се струва актуален за произхода на българите.

  Защо старата от векове Римска империя (ИРИ - Византия) нарича СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ една малка държава около Азовско море, просъществувала според историците по-малко от 50-60 години?! Не е ли това държавата на северните траки, за както Вие говорите, заедно с родствените скити (сармати), простираща се на север до Новгород. Да не забравяме, че Иван-Асен II, тръгвайки срещу Борил, е събрал войска от този район.

  Поздрави,
  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Андон20 април 2020 г., 18:53

   България на север от Дунава и Черно Море не е била никак малка, Крим не е сърцето, а периферията на тази държава. Просто учените са приели обърканите сведения на Теофан и са се направили разсеяни за сведенията на Йордан, който говори за землищата на българите на север (не на изток) от Черно море: "supra mare Ponticum Bulgarorum sedes..." B Именника на българските владетели е казано ясно: тези князе управляваха княжество от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави - "сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами. И потѡм пріиде на страну Дунаѧ"

   Земите на север от Дунава, т.е. Дакия, а и Черноморските степи, са огромна територия - ето защо България извън границите на Римската Империя е наречена Велика.

   По-важното е друго - в Именника се казва, че дедите ни имат княжество 515 години преди Аспарух, т.е. някъде към 165-170 година, а точно тогава е въстанието на живеещите на север от Дунава и Черноморските степи северни траки. Теофан Изповедник пише в края на 7 век, а княжеството на дедите ни се появава през 2 век, т.е. 500 години по-рано, а това оправдава прилагателното Стара.

   Имало е Стара Велика България, но не край Крим, а в земите на днешните Румъния, Молдова, Украйна, и тази държава не е основана от княз Кроват, а от неизвестен на този момент владетел, който е живял през 2 век.

   Изтриване
 26. До Lubomir Vassilev20 април 2020 г., 9:48 Господинът по-горе го и казал много хубаво, но да повторя и аз, че вие май не вдявате - Избивайте си комплексите по тролските групи!

  ОтговорИзтриване
 27. Г-н Василев, внимателно прочетете трудовете на проф. Ганчо Ценов и проф. Асен Чилингиров. Що се отнася до дипломите имайте в предвид, че най-важните познания не стигат до нас обикновените хора а хората, които ги владеят нямат никакви дипломи.
  Уважавайте труда на хората а не дипломите. Дипломата сама по себе си без положен труд след придобиването и няма никаква стойност. В този ред на мисли не може да се отрече огромния труд, който полага Павел Серафимов и който е на по-високо ниво от празна придобита диплома а и той никога не казва аз, а посочва източника на информация. В крайна сметка има и той право на мнение но, като цяло се позовава на древни исторически извори.
  Г-н Серафимов адмирации!

  ОтговорИзтриване
 28. По нагоре ставаше въпрос, че албанския град Берат някога се е казвал Бялград. Ам то, откъдето сме минали, навсякъде сме оставили по един Бялград.
  http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Etimol3.jpg
  http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Etimol2.jpg

  ОтговорИзтриване
 29. Г-н Серафимов, извинявам се, че моите въпроси не са по тази тема.

  1. През 1996 г. попаднах на статия във в-к Българска армия, касаеща бойните изкуства на траки, славяни и (пра)българи. Не помня вече какво пишеше. Въпросът ми е дали Вие сте попадали на информация за бойно изкуство или за бойни изкуства при траките.

  2. Преди години излезе книгата Шахматна енциклопедия. Там бе споменато, че при разкопки в Плиска са били открити няколко шахматни фигури, датирани около 9-10 век. Там пишеше още, че шахматът е навлязъл сред българите посредством византийците или арабите. А траките играели ли са шахмат? Попадали ли сте на такова сведение? Може ли те да са показали тази игра на българите?

  Спомням си от стар учебник по история рисунка върху керамична ваза - Ахил и Хектор са облегнали оръжията си на стена и играят шахмат.

  ОтговорИзтриване
 30. Г-н Серафимов, здравейте отново! Отново заблуждавате публиката си - намерил сте само 2 моя материала в Интернет, единият от които въобще не е научна статия, за какъвто Вие сте го сметнали - нещо, което говори много неща за вас. Първо, това което сте търсил за мен не е цялото, а само малка част от цялото.Явно имате трудности, с боравенето при авторитетната научна платформа - www.academia.edu , друг е и въпросът, че не правите никаква разлика между научна публикация и пдф-драфт от блог, като второто изобщо не се счита за научна публикация.Първото - да, но второ - не.Предоставям Ви линка към моят профил във въпросната платформа, където са качени и останалите 33 материала, публикувани в общо 6 издания - 4 хартиени и 2 електронни(Бг наука се разпространява основно в електронна форма, но за архивните учреждения от него се предават и екземпляри на хартия,но нищо.Аз лично го считам за електронно).Относно отговорът Ви към проф. Янакиева, един много уважаван от мен български учен, да Ви напомня само, че вече сме към края на месец април, а Вие говорихте нещо за началото на месеца.Хубав ден и всичко добро!Бъдете здрав, Вие и близките Ви.

  https://uni-plovdiv.academia.edu/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Lubomir Vassilev23 април 2020 г., 15:16

   Г-н Василев, отново не Ви се одава да ме впечатлите. Аз също уважавам проф. Янакиева и поради това ще публикувам отговора си без значение, че Вие и приятелите Ви няма да намерите смелост да представите в блог доказателства за позицията, която защитавате, а именно - произхода на старите българи.

   Нищо не Ви дава право да ми напомняте каквото да било, не Ви дължа абсолютно нищо.

   Каквото пожелавате, да ви се върне три пъти :)

   Изтриване
 31. Не мога да се сдържа да не споделя и моето мнение, а именно, че има и по просто обяснение на името Солун което се свързва със солта и солените извори край града.
  Солун-Солен, дори на съвременен български.
  Аз не съм лингвист но до сега когато сърцето и интуицията са ме тласкали в определена посока, тя е била вярната.
  ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКИЯТ РОД!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Станислав Г5 май 2020 г., 10:20

   Ако най-старото име на Солун значи сол, солен минерален извор, това означава, че хора говорещи български език са дали името. Това обаче е пречка за тези, които поддържат старите теории...които все още не разбират, че са станали смешни.

   Изтриване
 32. Г-н Серафимов,
  С голямо удоволствие чета блога Ви.
  Чак сега имах възможност да се запозная с Вашата статия за Солун. Спомних си нещо.
  През 1983 г бях в Солун. Беше по времето когато СССР свалиха южнокорейския самолет над Камчатка. Преди пристигането в Гърция ни предупредиха да не се учудваме, ако хората там разбират български. Това тогава беше нещо ново за мен. Опитах по пазарите и наистина почти не срещнах човек, който да не умее български. Това а и други “дребни неочакваности“ по-късно ме насочиха към историята.
  Желая Ви успех.
  ЧП

  ОтговорИзтриване
 33. Относно Стара Велика България, в Уикипедия пише, че е съществувала само 33 години от 632г. Ако това не е верно и има източници, нека да подадем страница за редакция?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Димитър Димитров 28 май 2021 г., 19:54 ч.

   За тези, които могат да мислят логично не е нужна корекция.

   Изтриване
 34. По горе анонимен е писал, че Дубровник, Рйека и т.н. в Хърватия са български...може ли повече инфо за това? Официалната версия не беше ли, че цялата архитектура там е дело на Венецианската империя. Има ли блог с информация по този въпрос?

  ОтговорИзтриване
 35. В статията се говори за български периоди, предшестващи основаването на българската държава през 7ми век. Мисля, че преди идването на прабългарите по днешните български земи, тук е имало преимуществено племена от славянски произход. И може би Солун е основан именно от славяни, затова ние разбираме наименованията, оставени от тях...

  ОтговорИзтриване