5.06.2014 г.

КОЙ ДАДЕ ИМЕНАТА НА РЕКА ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ ?


Съществува един сигурен начин да се разбере кой народ къде и кога е живял.Учените знаят много добре, че названията на реки, морета, езера и т.н. се налагат бавно, но и са много консервативни. Те могат да се запазят в леко променена форма в продължение на хиляди години.

Хората, които се интересуват от история знаят, че по-старото име на Дунава е Истър. Известно е обаче още едно доста по-древно название на хубавата ни река. Страбон и Стефан Византийски твърдят, че най-старото име на река Дунав е Ματοας (Матоас). Страбон дори обяснява, че Ματοας означава ασιος -мътен, мътещ, т.е. с мътни води – Geogr. VII, fr. 65.

Дунав е пълноводна река, когато придойде водите му наистина са мътни, жителите на Русе, Видин, Силистра и др. са свидетели на това. Названието Ματοας е обяснимо с блг.диал. матя-мътя, размътвам. За да може първото име на Дунава да се тълкува с помоща на българския език, то е задължително по време на налагане на името, тук на Балканите да са живели хора говорещи древен вариант на нашия език.

Кога точно се е наложило това най-древно име на Дунава е трудно да се каже, но е било доста преди V век преди Христа когато Херодот пише за Истър.Земите край Дунава са обитавани от незапомнени времена. Не далеч от тази река преди около 6500 години, край Варна, Дуранкулак, Кукутени се случва нещо уникално -възниква най-ранната европейска цивилизация. Обитаващите Добруджа хора са първите, които са научават как да обработват златото и го правят сякаш богове си ги учили.

http://www.omda.bg/public/images_more/varna_necropolis_treasure_2.jpg


http://www.anistor.gr/english/enback/Varna_gold4.jpg

Появява се и керамика изписана с невероятно красиви орнаменти. Тези орнаменти се срещат дори и в ново време по българската народна носия. Това не се дължи на случайност понеже неотдавна едно генетическо проучване показа, че значителна част от българите носят гени на народ, който е обитавал земята ни още от времето на Каменната Ера.
Ето какво се получава: най-ранното име на река Дунав има смисъл на български езикКерамиката на първата цивилизация от нашите земи е украсена с шарки срещащи се по българската народна носия. Гените на народа ни показват, че сме наследници на най-древното население на земите на юг от Дунава, но нас ни омайват, че сме потомци на хора, които са се установили постоянно на Балканите след 681 година. Чудя се как да нарека подобно твърдение – глупост, наглост, или нещо друго?

Не само най-древното име на Дунава е свидетелство за това, че сме потомци на хората създали първата европейска цивилизация. Доказателство за нашите балкански корени са също названията на Черно Море. То е наричано от древните Πόντος/Понтос. На гръцки обаче няма никакъв смисъл, докато старобългарската дума понтъ-път дава прекрасно обяснение.

Дедите ни трако-пеласгите са били едни от най-добрите мореплаватели на древността. Не случайно те са наречени от египтяните Морски народи (пелесет пелазги -ст.ег., мешвеш-мизи, чкр-тевкри, дрд-дардани ст.ег.). 

За дедите ни морето не е било страховита пречка, а път, който им е позволявал да стигнат до далечни земи и да установят свои колонии там. Плиний Стари предава вярването на хората в древността, че мизите (наречени в по-късни времена българи) и трояните са първите, които са изобретили плавателните съдове – Plin. VII.lvi-206.

Дори и след Троянската Война нашите деди са определени като господари на моретата.Диодор Сицилийски предава от ясно по-ясно свидетелството на Евсебий: The Periods when Certain Peoples were Masters of the Sea, Excerpted from the Writings of Diodorus. After the Trojan War the mastery of the sea was held by:
1.
Lydians and Maeonians
92
years
2.
Pelasgians
85
"
3.
Thracians
79
"
4.
Rhodians
23
"
5.
Phrygians
25Тук трябва да се обясни, че меоните принадлежат към групата на мизите (наречени в по-късни времена българи) както знаем от писанията на Страбон- “Likewise the Brygi and Bryges and Phryges are the same people; and the Mysi and Maeones and Meïones are the same”- Geogr.12.3.20.


Плиний Стари дава интересни сведения за едно слабоизвестно име на Черно Море. Описвайки през I-ви век земите на така наречената Стара Велика България, римския летописец споделя, че Азовско Море е наричано от местните хора Темарунда, като дава превода: matrem maris - майка на (Черно) море -HN.VI-20.  Понеже Азовско Море се влива в Черно, то древните са смятали, че водите на Азовско Море хранят тези на Черно море.

Какво е значението на Темарунда? Ясно е, че част от думата съдържа елемент със значение майка-matrem. Разделим ли Темарунда на ТЕМ МАРУН ДА се получава нещо интересно. Думата ДА означава майка, хранилница, дойка на тракийски.  Намираме това в надписа ДА ДАЛЕ МЕ – Майко пази ме!

ДА се обяснава с нашите думи дада, дойка, доилица (кърмачка). Това е и майката, тя храни, кърми децата. Елементът ТЕМ отговаря на старобългарската дума ТЬМА-тъма, тъмнина

Елементът МАРУН е латинизираното  МОРEМ  на морето (морските води). ТЕМАРУНДА означава – майка на тъмното море, като под тъмно море се разбира Черно Море.

Самото име Черно Море не е ново. Анализирайки името на кимериите Трубачов смята, че кимерии идва от тракийското кир(с)марийо, т.е. черноморци, народ обитаващ бреговете на Черно Море. Трубачов добавя, че тракийската дума за чер е била керс, а море е било...море – INDOARICA в Северном Причерноморье, Изд. Наука, 1999, с. 11.

Потвърждение на думите на Трубачов получаваме от тракийската ономастика. Елементът кер-чер, черен се среща в имената на Великите богове Аксио-керсос, Аксио-керса, а също така от имената Керсула, Керсе-блепт. Тракийската дума за море намираме в етнонима морисени. Тези хора са локализирани край бреговете на Черно Море от Плиний Стари - "et circa  Ponti litora Moriseni Sitonique, Orphei vatis genitore" HN.IV-xi-41.

Виждаме, че названието Черно Море, с чието име Трубачов свързва името на кимериите е много старо. Кимериите са споменати най-рано от Омир, който ги свързва със събития от XIII век преди Христа.  Разбира се етнонима кимерии е възникнал доста по-рано. По-рано е възникнало и името на Черно Море, което в далечното минало се е произнасяло като Кер морие (Кирс Мар според Трубачов- INDOARICA в Северном Причерноморье, Изд. Наука, 1999, с.31)

Днес жалки хорица се опитват да ни убедят, че прародината на кимериите е Кавказ, макар да няма нито едно доказателство за това. Най-древните кимерийски находки са намерени в региона между река Дунав и Черно Море – нашата красива Добруджа.

http://sparotok.blogspot.nl/2013/04/blog-post_15.html

Тези данни биват укрити от индивидите, носещи вода от девет дола само и само да ни убедят, че сме чужденци на Балканите и нямаме нищо общо с народът създал най-древната европейска цивилизация. Посредствените хорица твърдящи, че идваме от Кавказ укриват и други данни, а именно това, че още в древността се е знаело, че кимерийците са тракийски народ. Укрито е и това, че в земите на описаната от Херодот Кимерия е пълно с тракийски топиними и хидроними като Панти Капа, Сибри Апа, Салоста, Упанис и т.н.*

Индивидите противопоставящи се фанатично на местния произход на българите укриват и факта, че в земите на Стара Кимерия в продължение на почти едно хилядолетие са царували хора с тракийски имена като Спароток, Реметалк, Рескупорис, Котис, Гепепюра, Берисад

В същия регион - Стара Кимерия са регистрирани тракийски имена като Сефт, Далис, Камасурия, Мокос, Гастис, Зовис, Гетомуз, Сура, Мукапор, Диза, Даос, Авлузен, Битюс и Дуло.

Укрито е също, че територията на Стара Кимерия изобилства тракийската домашна керамика - С.Крыкин,  ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, THRACIA, 8, с. 58-83, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988. Не се споменават и куполните гробници досущ като тези от нашите земи. Не на последно място укрито е това, че името на кимерийците е тракийско и се обяснява дори на съвременен български език.

Ориенталският фанатизъм на хората опитващи се да ни откъснат от корените ни няма да изчезне. Твърде много средства са хвърлени, за да бъде заблуден нашия народ, а и света. Наследството на дедите ни и нашата земя май са нужни на някого, който с подставени лица се опитва да изкриви историята и да ни отнеме това, което ни са полага по право.

Това право ние трябва да го търсим! Без дедите ни народите на Европа никога нямаше да се превърнат в това, което са. Предците ни разпространиха знанията за организираното земеделие и скотовъдство, за обработката на металите. Орфей и Залмоксис създадоха първата хуманистична доктрина и така очовечиха много от дивите обитатели на континента ни. 

Нашите деди създадоха и първата писменост, без нея, а и другите знания народите на Европа отдавна щяха да бъдат асимилирани от африкански, или азиатски пришълци. Време е Европа да научи, че приносът на българите не започва с бойците на княз Тервел, които спряха нашествието на арабите през VIII век, а доста по-рано. Време е Европа да ни отдаде заслужената чест, а и признателност!Пояснения:

* Названията Панти Капа, Сибри Апа, Салуста, Упанис са от територията на Стара Велика България, съвпадаща с тази на Стара Кимерия. Панти отговаря на стблг. понтъ-път, капа отговаря на капка, сибри отговаря на цибрея, светлея, апа отговаря на вапа-вода, локва, сал отговаря на сол, уста отговаря на уста, устие...


98 коментара:

 1. Уважаеми господин Спароток. Винаги, добронамереното показване на данни предизвиква насмешка или бива игнорирано. Как тогава Европа, а и света ще ни отдаде заслужената чест и признателност. Ще продължаваме да се свиваме пред нищожества. Нужен е атакуващ стил. Не просташки изяви, а аргументирани данни и целенасочено търсене на противопоставянето. Аргументи от вида на "световно известни учени" са смешни в политизирания свят. Без форуми у нас или в чужбина където постоянно да се доказва с факти правотата ни няма да постигнем нищо. какво ни пречи, като отричат нашие данни или ги подлагат на съмнение, ние да постъпим по същия начин и с техните предпоставки ако ги имат. Атака от всички възможни позиции, непрестанно, аргументирано. Не съгласяване с псевдонаучните "западни" данни на "световно известни учени". Без тази борбеност в научни спорове или публикации не ще постигнем уважение. Длъжник към народа е и БАН и политическата класа, която е и най-опасната. Това са народни предатели служещи на небългарски интереси може би откакто съществува Третата Българска Държава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с това, че са нужни повече страници и форуми защитаващи истинската българска история. Съгласен съм и с това, че трябва да сме уверени и да не отстъпваме.

   Аз правя каквото мога, редно е и други да се заемат с полезни неща.

   Изтриване
  2. Нищо няма да постигнем, защото в момента за най–стария и най–културен народ минава народът на Кока Колата и хамбургерите и няма сила, която да го измести от тази позиция !

   Изтриване
  3. В съвременните езици имаме:
   Керч и Керченски пролив, и
   Кир - черна, мръсна кожа.

   Изтриване
  4. Целият Крим е осеян с тракийски имена...

   Изтриване
  5. Ако не бяха западняците да издават първоизточниците, щяхме да видим истинския си произход през крив макарон, щото не сме запазили свои, а и най вероятно не сме правили достатъчно свои. Както винаги съм казвал, само приказки не са достатъчни, нужно е точното посочване на първоначално написаното на първоначалния език и къде може да се намери това, защото сериозните силни на деня, които ниха повярвали на нашата гледна точка, не биха го направили в така степен, ако не им се покаже очевадно доказателство.

   Изтриване
 2. А дали Пеолопонес не идва от бело+понт, записано по гръцки с П.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Страбон Пелопонес идва от името на фригиеца Пелопс. То от своя страна е калка на древно тракийско име.

   Изтриване
 3. Много „странно“ ! Най–първият от показаните орнаменти обрамчва една капа, която е традиционен символ на немалка част от територията на Далмация. Става дума за района около град Шибеник, а капата се нарича „шибенска капа“. Тя се носи на всички национални празници в този район.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Далмация е обитавана от илирите, а те са тракийски роднини.

   Изтриване
  2. Затова ли и на хърватите им търсят прародина къде ли не другаде само и само да не си помислят, че са наследници на старите илири ! ! !

   Изтриване
  3. Да, точно това е причината. Укрива се, че още преди около 2000 години в земите на хърватите е имало народ с име арвиати. Нека предположим, че това е случайно, но няма как да е случайно, че топонимите от областта обитавана от арвиатите са обясними на хърватски език.

   148
   populorum haec capita; praeterea Arviates, Azali, Amantini, Belgites

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/3*.html

   Арвиатите -хървати са съседи на племе с име белги, на мястотот на белгите след време се появяват изневиделица панонските българи.

   Изтриване
 4. Koj si ti be, kakav si, che si pozvoljavash da kritikarstvash sreshtu profesionalistite? Pliuesh po Kiril Milchev, no njamash smelosta da mu kazhesh imeto zashtoto si guzen, znaesh, che Milchev ima mnogo pochitateli, ti ne mozhesh da mu stapnesh na malkoto prastche trakedonistche smotano. Nego go kanjat v BTV, puk ti se gusgish v provincionalni kabelarki bez reiting.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не плюя по никого, от кога казването на истината се нарича плюене? Нека да го дават Милчев по БТВ, дано някой да започне да го чете...

   Изтриване
  2. Милчев ли е професионалист?
   Пази Боже!

   Изтриване
  3. Милчев обича се кичи с титлитите доктор, екперт...но поведението му не е на човек с висше образование, за знанията да не говорим. Да е жив и здрав, но пък дано спре с клеветенето, тази негова злоба ще го погуби.

   Изтриване
  4. За кой ли път чета все същия коментар в стил "Кирил Милчев и неговите титли, почитатели и прояви по БТВ" изтъкнати като "доказателство" за правотата му... NO COMMENTS...!

   Изтриване
  5. Милчев няма абсолютно никакви качества за историк, скаран е с георграфията.

   1. Не може да направи разлика между Ур от земите на Ирак и Урарту от земите на Армения.

   2. Милчев разположи намиращата се край Аралско Море Хоразмия до река Дунав.

   3. Не знае, че най-древното име на река Кубан не е Вардан, а Хипанис.

   Да се правят такива тъпи грешки при наличие на Гугъл и географски карти показва, че индивидът се нуждае от ново основно образование.

   Изтриване
  6. А ти кой си бе анонимния, човекът си е написал името а ти си позволяваш да пишеш български думи на латиница, ксенофил нещастен! И не се показвай на улицата!

   Изтриване
 5. Нещо си се объркал моето момче, правилното име на кимерийците е гамири, среща се в асирийските клинописи, ама ти не си чувал за тях защото си жалък любител, не професионалист, който си разбира от работата. Не се бутай там където хич не те бива, остави историята на образованите хора, ясно ли ти е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За пореден път - правилното име на кимерийците не е гамири. Гамири, или гамираа е само асирийското представяне на палеобалканския етноним.

   Изтриване
 6. Защо лъжеш хората бе спаро? Ами то ако Черно море беше известно в периода на античноста логографите щяха а запишат това в хрониките. Какво се правиш на разбирач като даже не можеш да мислиш логично :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името Матоас е записано от няколко автора, но колко човека знаят за това? Така стои положението и с названието Черно Море, то може да е било добре известно на старите автори, но те да са предпочитали познатото им название Понт.

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС9 юни 2014 г., 21:40 ч.

   ПАВКА..ЗНАМ, ЧЕ ИМАШ МОЗЪК,..НЕ СИ ТОЛКОВА ИЗПЕРКЪЛ ВЪВ ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИЯ СИ ШОВИНИЗАМ.

   НА КЛАВИАТУРАТА СИ ПИШЕШ БЛАГИ ДУМИ И ФРАЗИ---ИСТИНСКИ БЛАГОРОДНИК = АРИСТОС ГЕНОС, АРИСТО ГЕНЕТИС..= АРИАН = АРИЕЦ...А ПАВЛАКИ..ВЯРВАМ, ЧЕ ИМАШ ВСЕ ОЩЕ НЯКАКВО НОРМА ЗА ЛЪЖИТЕ И ИСТИНИТЕ--ВСЕ ОЩЕ НЕ СИ ТОТАЛНО ПОЛУДЯЛ ОТ ЛЪЖИ И ВУЛГАРСКО ЗАМЪГЛЯВАНЕ.   ЕТО ПАВЛОС - ВАШАТА БИВША ЦАРСКА РЕЗИДЕНЦИЯ НА ЕУКСИНОС ПОНТОС = ГОСТОПРИЕМНОТО МОРЕ (НА ВУЛГАРСКИ ЕЗИК ЧЕРНО МОРЕ)---КАК СЕ НАРИЧА ПАВКА ??? = !! ЕВКСИНО-ГРАД = ЕУКСИНОС-ПОЛИС.

   ЕУ = ПОЛОЖИТЕЛНО,ДОБРО - ЕУ-КСИНОС ПОНТОС = ГОСТОПРИЕМНО МОРЕ
   А = НЕГАТИВНО, ЛОШО. = А-КСИНОС ПОНТОС = НЕГОСТОПРИЕМНО МОРЕ
   ОБИЧАМ ДА ТРОША БЪЛГАРСКИ ГЛАВИ.

   Изтриване
  3. Драги ми каракачанино, драги ми българино забравил миналото си!

   С трошене на глави нищо не се постига, още повече когато този, на когото искаш да трошиш главата е по-силен от теб :)

   Опитай по друг начин - кротко, възпитано, с аргументи, така както подобава на един културен човек.

   Изтриване
  4. Тази резиденция господин Павлос не е построена от Българи а от една Ромънска кралица.А що се отнася до главите - пазете своята някой елин зян да не стане.

   Изтриване
 7. Въпиющо скодоумие са твоите писаници Серафимов нищо повече не са. Професионалистите знаят, че гамири е оригиналното име на кимерийците което е производно на асирийския термин гамираа, или в превод: тези които ходят насам-натам. Ходи сваляй мацки, за това поне те бива, но науката по-добре я остави на тея които имат качества за нея.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Gamiraa е само асирийският вариант на етнонима кимерии. Тези хора са обитавали също Мала Азия, Балканите и Апенините, ако истинското име бе гамири, то старите автори щяха да го споменат.

   Изтриване
  2. Въпиюща простотия е твоят коментар.След като си специалист да обясниш на мен простия тези които ходят насам - натам нямат ли си име на Български език и не е ли то скитници ?На тези скитници не им ли казват СКИТИ историците?А гамираа (кимерийците) не са ли предци на същите тези скитници?

   Изтриване
  3. Съвсем точно, кимерийците не са народ, който е различен от скитите, а просто по-стара доминантна група.

   Изтриване
  4. Само че скитници на скитащи хора казваме само ние и няколко други "славянски" народа в същото време скитите са скити и на английски, немски, френски, италиански, фърси, хинди и квот се сетите още!
   На който не му изнася да тръгва да се скита по имеонските чукари да търси майка си!

   Изтриване
  5. скитник като съществително го има само в БъЛГарския (македонския) и като скитница в сърбо-хърватския, да се скитамш го има още във великоруския москалски като скитаться, но не е дума от първи избор, не най използваната, където бродяга е по скоро бомж, тоест там най вероятно е влязла от църковно-склавенския старо-БъЛГарски.

   Изтриване
 8. Eto q tvoqtq recepta: malko oburkani letopini svedeniq, malko neuspeshni opiti za linvistika, mnogo patos - i hop horata se radvat na nash sparo :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А анонимният господин каква рецепта използва за да изтъкне познанията си в изброените от него области на науката + нежеланието си да пише правописно на най-хубавия език на света, който се изразява писмено чрез свещена азбука?

   Изтриване
  2. Точно за това сме на това положение, защото се оставихме да ни маршруват по главите такива, за които е изгодно да ни представят като поши и ненадеждни. Хора, разберете че ние българите струваме повече от всички други народи по света - и това не са химери, а резултатите на дълъг еволюзионен процес. Не ние трябва да следваме други етноси които се опитват да се настанят в земята ни и да завземат държавата ни, а нас трябва да ни следват всички други народи, ако искат прогрес и благоденствие! И горко им, ако не го направят - крахът им ще е близък!

   Изтриване
  3. Ние просто трябва да следваме себе си...

   Изтриване
 9. Към господина, който не казва кои са "професионалистите" и кое ги прави такива. Как само по клинописно писмо, което и до сега не е разчетено може да се установи произношението(Зехария Сичин твърдеше,че го е разчел и на тази база написа "Хрониките на Земята). Тези "професионалисти" в областта на специфичната наука както и свещенослужителите служат на политически цели и то насочени срещу България, за съжаление и от българи работещи в тази област. Излиза, че наследниците не знаят как са се наричали дедите им. Асирия отдавна не съществува, а малкото асирийци в турция не говорят на езика си. Някой от "професионалистите" да е писал за траките в Турция, които живеят там и до днес. Стигна се до там, че "професионалистите" определят семитския генотип като европейски! Турция е семитска страна. Господин Серафимов събира данни и се стреми да повдигне съзнанието на бълтгарите. Той не е научна институция или политическа партия. От написаното се разбира, че сте силно политически дезориентиран но с голямо желание за спор без предоставяне на данни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимният е явно почитател на Кирил Милчев, който се изживява като професионалист и се опита да пласира теорията си, че прародината на народа ни е Кавказ...

   Всеки има право на лично мнение и своя теория, но Милчев си служи с клевети, лъжи, манипулации, а и жалки заплахи. Това показва, че няма аргументи и се е озлобил понеже е разобличен.

   Изтриване
  2. Асирийците пазят езика си, аз твърдя това със сигурност. Те живеят не само в Турция, но и в много райони на Сирия (Малууля), Иран и Ирак и Ливан. Всички асирийци са християни(по това можем да ги отсеем от основното население по земите, които обитават).
   Лично се засегнах от коментара горе,затова отговарям.

   Изтриване
 10. Напълно естествено е местното население да е дало топонимите и хидронимите. Нормално е и гърците погрешно да са ги записвали, защото гръцкия е ограничен по отношение предаване на думи от европейските езици.
  Лека полека нещата ще си дойдат на мястото си, защото фактите бодат очите.
  Колкото и да лаят азиатските клакьори като тоя пес по-горе, нещата отиват към нормалното си развитие

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно това, че нещата отиват към нормалното си развитие вбесява и същевременно ужасява тези, които са се облагодетелствали от лъжите.

   Нека си беснеят, ледът се пропука :)

   Изтриване
 11. Денчо Балев6 юни 2014 г., 23:15 ч.

  Много се радвам, че има и негативни коментарии! Това означава, че те четат и враговете. Четат щото ги е страх от истината, но няма как да я скрият. Дерзай приятелю. Дори и да грешиш някъде/ нещо което не съм открил/, това не е от голямо значение. Важното е, че повдигаш българският дух! Благодаря ти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Денчо, нека има негативни коментари, нека има опониране, това е важно, а и полезно. Лошото е, че опонентите твърде рядко представят аргументи. Атаката им се състои предимно от обиди...

   Изтриване
 12. Много си се надул бе спаро като паун си станал и май не се усещаш изобщо , че хората ти се смеят зад гърба. Какъв си ти , че да променяш историятя ? Те професионалистите не могат ти се напъваш все едно ще има резулат някакъв , че и девиденти за държавата. България умираааа, погpебана е вече и мирише.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ВРАГ №1 : Всяка нощ сънува, че България е вече умряла и му МИРИШЕ. Човещинка е...ако легенът на самосвала му се излива не там дето трябва...

   Изтриване
  2. Мислех да дам директно отговор на анонимния обявил България за умираща, но Вашата реакция прави действието ми излишно. Няма какво да добавя...

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Какво като Матоас има обяснение на български, ами то българския е индоевропейски език, например английската дума mud със значение кал също се явява стабилен кандидат за най-старото име на река Дунав, що не кажеш това на стадото? Не ще да е чудо, ако някоя друга тракийска дума прилича малко на булгарска, родството на индоевропейските езици е установено преди много време.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ВРАГ № 2: Ако единствено число на английската дума е „муд“, множествено би трябвало да е „муди“. Отново добиваме алюзия за „окаляни муди“.

   Изтриване
  2. И аз му се чудя на този човек...точно с английския да дава пример? Та този език е загубил около 85% от старата си лексика, там заемките са повече отколкото изконните думи.

   Освен това думата mud-кал е доста по-далеч от Matoas отколколкото пасващия перфектно български диалектен глагол матя-мътя.

   Изтриване
  3. Нито има индоевропейски езици нито има индоевропейски народи!
   Това са пълни глупости с които евентуално биха могли да се отъждествяват единствено ромите!
   :)

   Изтриване
  4. Слави Христов13 юни 2016 г., 21:01 ч.

   Тука един Натурален Индо-европеец плещи Глупости! Индоевропейците са Циганите!Индийси мелези- нахлули в Европа! Също като тия Новите- Афро и Арабо навлеците! Ние просто сме Арийци!Местни! И Древни!

   Изтриване
 14. He, he, forumniya istorik pak se opitva da vulnuva tulpata s eftini senzacij ot stila hilyada i edna hosht:)
  A be sparo, a be pich, a be ne se li umori da tichash po nagornishteto, ne ti li omruzna borbata s vyatarni melnici?
  Drunkaj si, veseli rayata, no ne si pravi iliuzii, che shte promenish neshto, subata na Bulgariya e reshena i tova, koeto ima da stava shte se sluchi bez znachenie dali shte produlzavash da se pravish na otkrivatel ili ne. Trqbva da dojdesh v Amerika da se nauchish malko na realnost.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ВРАГ №3 : В същност третият екземпляр е злонамерен само към приятелите на „спаро“, които са за него „тълпа“ и „рая“. Той се изживява като пророк, който знае бъдещето на България, но не изяснява какво ще е то. Загрижен за успеха на дейността на „спаро“ любезно го кани в Америка, където изследователят ще преоткрие себе си и ще се реализира. Какъв мил човек !

   Изтриване
  2. Какво да Ви кажа... Анонимният канещ ме в САЩ явно е забравил корените си, а от това по-голям позор няма. В САЩ живеят хиляди българи, които са останали верни на Род и Родина, и дават всичко от себе си, за за бъде изчистено името на България от старите лъжи.

   Не аз трябва да ходя в САЩ, а анонимния живеещ там трябва да се запознае с родолюбивите българи живеещи далеч от България. По този начин ще успее да запази себе си...

   Както казваше Хайтов - Един българин, ако не е българин, той е нищо...

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Много ми допада изказването на Хайтов, но, извинявам се за откровеността, има и по–висша истина: „ЕДИН БЪЛГАРИН, АКО НЕ Е ХРИСТИЯНИН, ТОЙ Е НИЩО !“

   Изтриване
  4. Познавам български мюсулмани, които милеят за България не по-малко от техните християнски братя.

   Изтриване
 15. В един прекрасно уреден провинциален исторически музей, видях същите зооморфни фигурки като тези от халколитния некропол край Варна, но не от злато, а от най-обикновенно тенеке и изложени във фолклорния раздел, като овчарски амулети за защита на стадото. От съобръжения за сигурността на тези експонати, нарочно не пиша името на града.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво правите, че споделяте това интересно сведение и хубаво правите, че не уточнявате името на населеното място, в което е екпонирана въпросната сбирка.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Здравей,

  „Не пипай тази книга“, Ян ван Хелсинг – езотерика, тайни общества, конспиративни теории и тям подобни.

  1. В началото авторът говори за граф Сен Жермен. Според различни очевидци въпросният граф се появява в различни векове, като първите данни за него под това име са от 1710 г. Графът твърдял, че бил учил в пирамидите, говорел за неща от бъдещето (бил предсказал дата и часа на смъртта на Мария Антоанета), бил добър разказвач на исторически събития в големи детайли, и едва ли не бил алхимик; с една дума - безсмъртен...
  Защо пиша всичко това:
  На с.44 се описва как през 30-те г. на ХХ в. граф Сен Жермен се явява на някакъв американец на връх Моунт Шаста в Сев.Калифорния. „Пред американеца графът заявил, че бил член на „Бялото братство“. По думите му „Бялото братство“ е група същества от по-високо измерение, което се грижи за развитието нашата планета и помага на душите в духовното им развитие.“
  В уикипедия пише, че „Под „Бяло братство“ Дънов разбира невидима общност от същества, завършили своята духовна еволюция в материалния свят и постигнали съвършенство (по смисъла и на евангелието на Матей 5:48), които вземат дейно участие в целокупния живот на човечеството във всичките му измерения.“. Дънов бил повлиян от Елена Блаватска и др. подобни, които били наречени „Великото бяло братство“. (правя уговорка, че имам бегли познания за дъновизма)

  2. На с.118 се говори за плочки от Тартария: „Изабела Йорга. Тя описва как през 1961 г. Никола Власа намира т.нар. плочки от Тартария, за които първоначално се предполагаше, че са донесени от Шумер. След като са изследвани и датирани в Москва, се оказа, че документите с шумерска писменост са две хиляди години по-стари, отколкото другите от района на Тигър и Ефрат. Руският историк Н. Жиров прави извода, че шумерският народ първоначално идва от Карпатите и едва хилядолетия по-късно се разселва в териториите на днешен Ирак.“ И по-нататък се говори за извънземни и богове...

  ...

  ОтговорИзтриване
 17. „Не пипай тази книга“, Ян ван Хелсинг...

  3. с.142 – за тамплиерите: „Трябва да се отбележи, че само за няколко десетилетия те се превръщат в най-силната и най-богата организация на Европа... По време на възхода (доколкото може да се определи исторически) между 1153 и 1170 г. Велик майстор на ордена е Бертран от Бланшфор, което е странно. Той произлиза от южнофренска династия на катари. Официално тамплиерите са смятани за католици и положението наистина е много особено, когато катар става главнокомандващ на католически орден — все едно католик да стане равин при евреите! След дългогодишни офанзиви, четирийсет години по-късно катарите почти изцяло са избити от папската армия.“

  Освен, че този е катар, а „бланш“, доколкото знам значи „бяло“, в уикипедия пише, че е роден в Гиен, Франция; син е на Годфроа де Бланшфор и носи благородническа кръв... При битка срещу сарацините „е хвърлен в тъмниците на Халеб, откъдето по-късно е откупен от византийския император Мануил I Комнин. Бертран престоява известно време във Византия, където си спечелва добро име.“
  http://prosvetise.com/?p=6975 – „Замъкът Бланшфор е разрушен по време на Албигойския кръстоносен поход. Превзет е някъде преди 1215 г., когато Симон дьо Монфор дава земите около замъка на Пиер дьо Воазен. Владетелят на Бланшфор се е сражавал на страната на Реймон-Роже Транкавел, водач на катарите (вж. _Fedie._ Le Comte de Razes, p. 151). Колкото до самия Бертран дьо Бланшфор, той поддържа връзка в Транкавел и често предоставя безвъзмездно на тамплиерите пари и имоти... Нещо повече, при по-внимателно проучване на историческите свидетелства от онова време се оказва, че тамплиерите са дали подслон на мнозина бежанци катари* и дори се е случвало да се бият на тяхна страна. От списъците на ордена се вижда, че повечето му високопоставени членове от онова време произхождат от катарски родове**. В Лангедок водачите на тамплиерите по-често са катари, отколкото католици. И още нещо, феодалите катари, записали се в ордена, не обикалят надлъж и нашир света, както рицарите католици. Обратното, повечето време прекарват в Лангедок и така създават здрава и стабилна база на ордена в областта. [* _Mazieres._ Op. cit., p. 243. _Recherches_ historiques, p. 276. В документ, открит в архивите на семейства Брюйер и Молеон, се споменава, че тамплиерите от Шампания и Албдюн (Безю) основават приют за бежанци катари. Този, както и други документи изчезват през Втората световна война, някъде през ноември 1942 г.] [** _Leonard._ Introduction au cartulaire, p. 76. В началото на Албигойския кръстоносен поход прецепторът на ордена в Тулуза произлиза от катарското семейство Транкавел“

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Анонимен, какво целите с изнасянето на тези сведения за тамплиери и катари. Тамплиерите са секта както, най–вероятно и катарите, които са наследници на българските богомили( и са българи). Не става ясна целта на Вашето упражнение ...

   Изтриване
 18. Здравейте,

  Ами целта е да покажа, че това, което Вие казвате, не се спомена от автори като този и не само. И изглежда като поредното нещо, което се крие за нас и за останалите на Балканите. Може би някакъв страх да се види, че имаме много по-общо с Европа, с т.нар Запад, отколкото се представя.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако имахме толкова много общи неща със Запада, защо този същия Запад ни застави да унищожим армията си, защо не настоя за лустрация на хората имали власт по време на тоталитарния режим, защо постоянно ни плюят в западния печат...

   В миналото вярвах искрено в запада и неговата демокрация...докато не разбрах колко фалшиви са те.

   Нашите роднини са тук на Балканите, с роднините си трябва да търсим близки отношения, а не с хора, които ни мразят и унижават постоянно.

   Изтриване
  2. Под "общо" изобщо нямах предвид това, което казваш, а че от хилядолетия има миграции на българи / траки и съответно изнасяне на интелект; и се укриват артефакти за това, за което ти самият не веднъж си писал; та чак до Великобритания, дето хич не ни иска...

   А що се отнася до роднините, сърбите толкова много ни обичат, та чак са ни накарали да забравим за Западните покрайнини и за т.нар. югославска пишеща машина, на която е написан македонския език, и за което има вина не само Запада ами и Русия, че и в най-много проценти. Да не говорим, че като се празнува славянската писменост, по руските телевизии някак си все забравят да споменат от къде идва тая писменост, ами имат наглостта и да казват, че етруските били руснаци, щото се съдържало в името им руски, та чак и Дилма Русев изкараха рускиня...
   Да не споменавам и Северна Добруджа, и Преднистровие и т.н., че списъкът е дълъг.

   И най-лошото е, че сами сме виновни за всичко това, защото сме станали безхарактерни и избираме НЕбългари да ни управляват и продажници. От какъв зор трябва все да чакаме някой отвън да ни казва какво да правим и да ни кара да приемаме закон за лустрацията - толкоз ли сме тъпи, че сами да не можем да се сетим, че трябва да го прием??? Все другите ни криви, щото не можем сами да поемем живота си в собствени ръце.

   Българите, за които ти пишеш, сами са носели отговорност за живота си и за държавата си, и сами са се сещали какви закони да приемат! Не са чакали другите да им казват!

   Спирам до тук с политически спор, че изобщо нямах за цел това...

   Лека вечер!

   Изтриване
  3. Добре, според Вас щом сърбите не ни обичат какво да правим, да тръгнем да ги колим ли...Ако започнем да се мръщим на всеки, който в миналото ни е сторил зло трябва да се затворим в килия.

   Не сте ли се замисляли, че омразата на определени сърби към българите може да е подкладена отвън...и дали изобщо са сърби тези, които ни мразят.

   Лека вечер!

   Изтриване
  4. Пич, сам си противоречиш, 'щото по твоята логика същото се отнася и за Запада, а ти го хулиш...

   А това за хазарите направо няма смисъл да се хабя да коментирам...

   Живейте си с комунизма...

   Изтриване
  5. Комунизмът бе създаден от Марк и Енгелс - германски граждани.

   Комунизмът бе въведен в Русия от спонсорираните от западни банкери Владимир Ленин и Леон Троцки.

   След октомврийския преврат комунистите изнесоха тонове злато ...в посока запад.

   Преди да употребите думата комунизъм проучете кой, как и защо е създал тази доктрина.


   Изтриване
 19. Господинът, пишещ за Западните покрайнини, не ги ли загуби еврейския род Кохари, наричан Кобургота? Гърците и до днес не зачитат Ньойския договор и не ни предоставят терминал на пристанището в Солун. А колкото до Русия, не е ли това държавата на наследниците на Владимир Расате. Битката с братовчедите им от рода на Симеон е в апогея с навлизането на Светослав Киевски в Преслав. След това унищожава и държавата на хазарите, но за съжаление хазарите подмолно унищожават и България и Русия. Може би сте хазарин, след като мразите и двете държави.

  ОтговорИзтриване
 20. Здравей Павел,
  Най сърдечни поздрави за всичко което правиш, труда за изнамиране на различни източници на информация вярвам е неимоверен, признание за което! Какво е мнението ти за племето "пикти", преди години в Англия имах възможност да общувам с един възрастен, мъдър и изключително отворен към света местен "краевед" та този "чудак" твърдеше, че пиктите обитаващи в древността Британските острови са дошли от Балканите! Ако си публикувал пост на подобна тематика моля да ми дадеш линк ще ми бъде много интересно какво казват твоите източници.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е пиктите, или поне част от тях да са дошли от Балканите. В ирландските легенди се говори за идването на Партолон, може да става дума за епоним на илирийското племе партини. Значението на партини е пъстри, украсени с татуировки.

   Предпологам, че тези партини са и претаните - древно племе, чието име е дало и името Британия.

   За съжаление за езика на пиктите се знае твърде малко...

   Това е интересен материал http://news.discovery.com/history/ancient-scotland-written-language.htm

   http://termcoord.wordpress.com/2013/04/10/pictish-written-language-discovered-in-scotland/

   http://eprints.gla.ac.uk/2081/1/languagepictland.pdf

   Изтриване
  2. Пиктите, а и не сано те в британия са дошли от балканите. За справка прочетете историята на Англия от достопочтенния Беда(st. Bede)
   Бриг.

   Изтриване
  3. Анонимен, ти дето пишеш че на Павел Серафимов му иде по откръки да сваля мацки нежели да пише исторически съчинения, та да оставел тая работа на хората които можели да правят това. Много си скудоумен и заедно с това нафукан! Хайде посочи ми един български историк, който засблужава да се нарече такъв! Всичките сте (ако и ти си историк де) рпродажни гъзоблизци и нищо повече.

   Изтриване
  4. Владо, някои от коментиращите и дискутиращите са преподаватели във висши учебни заведения, зная това със сигурност. Жалко е само, че под сянката на анонимността тези хора показват грозно държание.

   Изтриване
  5. Добър вечер,аз съм човека писал във предишната тема българската Атина,този който упрекохте за тъй дългите изречения.Във предната тема споменах това,че как тези разкрития от миналото на тези хора,за които се твърдят тези неща и не се знае колко хора са останали от тях тук,ще повлияе на българското общество и питам господин Павел който не ми е отговорил досега,като един уж проявен достоен човек.Все пак искам да се отбележи,че не нападам на лична основа просто виждам очите тяхното отчаяние ако искате го кажете от тяхна гледна точка питам.Как ще се променят възгледите им за едно пробуждане,като се изкарват ДОКАЗАТЕЛСТВА за история от преди хилядолетия????

   Изтриване
  6. Ей, АнонимниЯТ от 10 септември 2015 г., 20:02 ч., пише се аз съм човекЪТ... Доказателства за случилото се преди хилядолетия много е ДНК, погледни данните за игрек (мъжките) хаплогрупи на БаЛКанските народи, украинци, беларуси, поляци и чуваши, казански татари и русские (москали) на Eupedia, както и съответните карти на хаплогрупи I2a1 & E-v13 + 23andME BaLKan admixture. Съвкупността от основните и при това местни хаплогрупи при БъЛГарите не се различават от тия на съседите, а най многобройната хаплогрупа, obosobena na BalKanite predi 9000g. с най високи стойности в Тесалия, Епир, Албания и БъЛГария е със завишени стойности при чуваши и казански татари (колкото при съседите ни на север румъните), а при русские (които Паисий нарича москали, а украинците - руси) - нищожно количество. Кой друг освен БъЛГари, които са били от БаЛКаните изКОНно, са могли да занесат E-v13 на Волга, които с времето са се потюркчили. Курдите също така имат 1/2 I2a1 & E-v13, което значи че са произлезли от БаЛКанци/ траки. Я вземете улезте у час малко!!! Има точни науки вече в помощ на историята!!! Ааааааааааааааа!!!

   Изтриване
 21. Павле,това е една от най - добрите твои статии !!! Искрени поздравления !!! Данните от 6 5000 г. са уникални. Благодаря за орнаментите - има страшно много прилика и безспорно - изящество и красота. Представяш множество гледни точки или различни подходи - обработката на злато, керамиката и лингвистиката, при доказване на хипотезата, което говоро за високо професионално познание. Могат ли да се направят някакви хипотетични графики на древните кораби на нашите предци траките, според данни от разкопки или стари летописи, възможно ли е това - да придобием поне приблизителна представа как са изглеждали ? Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, съществуват както изображения на тракийски/пеласгийски кораби, така също са намирани и останки от тракийски кораби.

   http://www.touregypt.net/images/stories/seapeople2.jpg

   http://3.bp.blogspot.com/-vSXSdLxCClw/TyqiUFMdHHI/AAAAAAAAAag/eXMerWmnLEA/s1600/sea-people.gif


   https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR62rujTN0u2QduDZxQ7_inSfOn2Vxkx5nV5nYQ2n0rvfTdIn24

   https://gatesofnineveh.files.wordpress.com/2011/09/seapeoples17.jpg

   Изтриване
 22. Павле, благодаря от сърце за информацията; ти притежаваш огромен запас от знания, което респектира ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 23. Здравейте, Павел! Благодаря за всички статии, които публикувате. Желая Ви успех в опита да възстановите загубеното ни самочувствие като народ.Народ без самочувствие се оставя да бъде манипулиран, лъган и използван, докато загуби и това, което му е останало. Не обръщайте внимание на АНОНИМНИТЕ неграмотни грубияни, които имат сила да говорят злобно и грубо, само защото никой не им вижда лицето и не им знае името! Тези хора нямат чест и ако застанат лице в лице с опонент, няма да могат да обелят и дума, защото не знаят как се прави това по нормален начин.Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С хули и обиди си служат тези, които не разполагат с аргументи, а и тези, които се боят от излизането на истината. Никой не им е виновен, че са поддържали неверни тези. Няма скрито, което да не се окрие.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Г-н Серафимов трудно се приема горчивата Истина,особено когато Неистината е на Сласт!

  ОтговорИзтриване
 25. Ето как света иска да докаже, че ние сме дали цивилизацията на Европа, но нашите блюдолизци не го позволяват. https://www.youtube.com/watch?v=kA8kQYRWpqI

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви много за интересния филм!

   Изтриване
  2. Какво казват? За тия, които не разбират италиански?

   Изтриване
 26. В миналото Босфорът не е съществувал, и Черно море е било затворено море, с няколко стотин метра по-ниско от световния океан. По-късно се пробива Гибралтар, а след него и Босфорът, т.ч. Азовско море наистина е било майка на Черно. С други думи, нещата се наместват чудесно и няма неясноти. Поздрави!
  Кимериец

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте,
  От край време чета и двете теории за българите но ми прави впечатление колко негативни коментари има тук което ме кара да мисля че вие сте на по правият път.

  Браво за труда който полагате.
  П.С. Какво мислите за ГИБИ, ЛИБИ и ТИБИ? Достоверни ли са източниците там или са манипулирани от комунистите?

  ОтговорИзтриване
 28. В текста "Maeotim Temarundam, quo significant matrem maris. oppidum in Tanais quoque ostio. tenuere finitima primo Cares, dein Clazomeni; et Maeones, postea Panticapaeenses" кои може да са тия "Cares"/ кари? Дали може да се вържат с гури от кутри - гури?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези кари са клон на други кари от Мизия - CARON PORTUS (Καρῶν λιμήν), a port town in Moesia, on the coast of the Euxine, in a district called Caria or Cariae, and to the SE. of the modern town of Gülgrad. (Mela, 2.2; Arrian, Peripl. p. 24; Anonym. Peripl. p. 13.) As to the probability of Carians having established colonies in those parts, see Raoul-Rochette, Hist. des Colon. vol. iii. p. 318.

   По време на Античността, карите са обитавали и Мала Азия.

   Изтриване
 29. Де й надписът ДА ДАЛЕ МЕ – Майко пази ме!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Надписът от от сребърен съд намерен в тракийска могила край село Дуванлий, Пловдивско.

   Изтриване
  2. Не е ли сниман!!! ??? Да не вземат да го затрият апталите!!!

   Изтриване
  3. Също така, за надписа да дале ме майко пази ме, се сетих, че в украинския (стария русински) дол-ати означава побеждавам, преодолявам, но и обхващам и има връзка с пазя. Тук се сещам и за изчезналите след римските рейдове племена от Епир и появилите се отвъд Дунав в земите на Украйна/ Старата Русия/ Стара Велика БъЛГария нови племена с подобни племена, които нямат превод от езика елинския, но нашия. Преди мислех, че долопи/ дулеби може да е от дол-, дол-ина, но сега се чудя дали не й от дале/ долати!!! Не съм търсил аналози в санскрит...

   Изтриване
 30. кой е източникът за Керсула, Керсе-блепт? Пишат керсос (смърт) било от еврейското Achazi Keres? Kir го има и на турски като пръст, мръсотия. Хайде турците може да са го взели от индо-европейци (тоест трако = склавено = БъЛГари/ БуРГари), ама при семитите как да го обясним? В текст, споменаващ за това, забелязах и нещо друго, други имена за керсос били Плуто(н), Тайфун и на египетски Smu (смъ-рт?)!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Керсеблепт е цар на одрисите, син на Котис I. Той е един от тримата братя, които наследяват трона на баща си и разделят царството през 358 г. пр. Хр. Неговата част от Одриското царство се намира на изток от р. Хебър (Марица) до Византион. През 341 г. пр. Хр., след дългогодишна съпротива, се подчинява на Филип Македонски.

   Археолози смятат, че може би са намерили гроба му между ямболските села Златиница и Маломирово. Един от артефактите, намерени в гроба е изящно изработен златен венец.

   https://bg.wikipedia.org/wiki/Керсеблепт

   Керсул е тракийско божество.

   Изтриване
  2. Всъщност, какво се чудя от де при семитите трако = склавено = БъЛГарски корен (дума) - нали имаме траки скити в Палестина, Скитополис и редица други стари имена с БъЛГарска етимология. Ето - https://www.youtube.com/watch?v=x45BPWwiwpk

   Изтриване
  3. Кой е първоизточникът, кой най напред съобщава за Керсул(а)!?

   Изтриване
 31. За Темарунда - темно море дойка - ако следваме съвременните правила, то морЕМ е по море, а )дойка) на морето е (мать) морЯ на великоруски москалски или (мати/ маці) морЯ/ морА на украински/ беларуски русински. Това окончание в -мар-УН- ме озадачава...

  ОтговорИзтриване