28.06.2014 г.

ТРАКИЙСКИТЕ МУЗИ И БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ

В древността на музите се е гледало като на богини.Техните дарби в областите на пеенето, танците, поезията и науката са считани за уникални.Не е случайно това, че Орфей – ненадминатия майстор на лирата е определен като син на музата Калиопа –сладкогласната...Без съмнение прочутия тракиец наследява таланта си от своята майка. Същия този забележителен талант е присъщ и на други орфееви сънародници -Тамир и Лин*.
Кои обаче са музите, кои са тези необикновени жени, които запленяват човешкия дух и разум хилядолетия наред? Различни автори от далечното минало твърдят различни неща. Римския писател Варон смята, че първоначално музите са били само три-Мелета, Мнема, Аеда... В древните предания обаче се разказва също за Ерато, Калиопа, Клио, Евтерпа, Полихимния, Мелпомена, Талия, Терпсихора, Урания. Споменават се дори Меса, Нета, Арха... Аполон е посочен като техен покровител и водач...Този бог е от тракийски произход, знае се, че е почитан е от Орфей **.  


 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Musas.jpg

Макар легендите за пленяващите с красотата и уменията си жени да са записани в гръцката митология, музите в никакъв случай не са гъркини. По-скоро става дума за тракийки, чиято лична свобода и необикновен певчески талант е смаял и омагьосал южните ни съседи.  В древността се е смятало, че музите обитават земите край Олимп. Както името на тази планина, така и названията на реките в близост до нея са тракийски по произход, а етимология може да се даде с помощта на българския език.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Eustache_Le_Sueur_002.jpg/640px-Eustache_Le_Sueur_002.jpg

Според В. Георгиев Олимп -Ολυμπος (свещеното място на боговете) се тълкува като fracture, débris -отломки, парчета (скали). Сравнение е дадено със санскр. глаг. lumpati -троша, правя на парчета. Незнайно защо Георгиев пропуска българските глаголи лупам,ломя, олупвам, олумвам, лумя (диал.форма)-троша, правя на парчета...Те са прекрасен кандидат за името на Олимп-Ολυμπος...

Названието на река Пеней Вл.Георгиев обяснява с думата пена-пяна, т.е.  Пеней  означава пенлива река. Сродни хидроними са течащите в Тракия Panisia, Panisus, Panax. Техните имена също се обясняват с думата пяна. Вариациите Пеней-Панисия се дължат на така нареченото екане и якане – един от най-типичните белези на българския език. 

Планината Хеликон ( Ἑλικών ) е известна като свещено място на музите. Там те са били чествани с празник наречен на тяхно име-Музея: “Pierus, a Macedonian, is said to have been the first who introduced the worship of the nine Muses, from Thrace to Thespiae, at the foot of mount Helicon. (Paus. ix. 29. § 2.) There they had a temple and statues, and the Thespians celebrated a solemn festival of the Muses on mount Helicon, called Mouseia  (Paus. ix. 27. § 4, 31. § 3; Pind. Fragm. p. 656, ed. Boeckh; Diod. xvii. 16.)”.


Названието Хеликон ( Ἑλικών ) е гръцкото предаване на Велика, т.е. свещена за музите планина. Великус (велик) е тракийско лично име регистрирано в надпис  IDR I37 


Олимп, Пеней, Хеликон и др. спадат към  едни от най-древните документирани топоними и хидроними. Имената са дадени от изконните обитатели на тези територии, а това са без съмнение траките и пелазгите. Гръцкия автор Страбон свидетелства, че в далечното минало цялата земя на Гърция е била обитавана от варвари (Geogr. VII. 7.1). 

Важно е да се спомене и това, че освен тесалийския Олимп – там където музите са почитани, има и друга планина с идентично име. Тя се намира в Мала Азия и е наречена Мизийски Олимп, защото е обитавана от тракийския народ мизи. Д.Хоматиан твърди, че мизите са познати и под името българи. Стария автор обяснява как по времето на Александър Велики дедите ни са прогонени на север, но след време се завръщат и отвоюват земите си обратно:

“Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали   Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.” (А.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски).


Мизите наречени още българи са най-големият тракийски народ. В далечното минало те са имали владения  в Северна и Югозападна България, Южна Румъния, Северна Сърбия, Македония, а и значителни територии в Мала Азия. Там дедите ни стават съюзници на Хетската Империя и през XIV век преди Христа участват във войната на цар Муватали II с египетския владетел Рамзес Велики. Това става причина името на нашите предци да бъде записано в египетските хроники от второ хилядолетие преди Христа.

Няколко века по-късно дедите ни отново се сблъскват с египтяните. Придружени от пеласги, тевкри, дардани, беси и др. мизите за малко не покоряват страната на пирамидите. Цар Меренпта спасява страната си всявайки раздор между нашите предци подкупваки едни и нападайки други. Оцелелите мизи се заселват в западните покрайнини на Египет. Там тракийския народ е познат под името мешуе. Херодот предава мешуе като максии и обяснява, че тези хора все още помнят своята прародина в Троада (Her. Hist. ІV. 191). Тук трябва да се поясни, че Троя се намира в областта Мизия.

Да се върнем обратно в Европа – най-старата земя на дедите ни. Те са тези, които са дали имената на река Пеней, а и на двата Олимпа. Има исторически извор, който поставя мизите в региона на Пеней и обитавания на музите Олимп. Херодот свидетлства, че още преди Троянската Война мизи и тевкри покорили всички народи на Тракия и стигнали чак до Адриатическо море, като южна граница на завоеванията им е станала река Пеней (Hist. VІІ-20)****. 

Етнонимът мизи е познат под няколко варианта: Μύσοι,  Μοισοι,  Mysi,  Moesi,  Moeses (В.Георгиев, Траките...стр. 208). Смятам, че Μουσαι  музи произлиза от Μύσοι и притежава значението мизийки, жени от народа на мизите. Същите тези мизи-Μύσοι, които Деметрий Хоматиан, а и много други стари автори наричат българи...

Оказва се, че божествените създания, които са смайвали гърците са всъщност простосмъртни жени. Простосмъртни, но не и обикновени, тези тракийки от народа на мизите, наречени още българи са носители на големи дарби. Техните гласове са притежавали магическа сила. Когато са запявали сякаш не хора, а богове са изпълвали тракийските долини и полета със запленяваща мелодия...

Това в комбинация с невероятната красота на българската жена е причината за възникването на легендата за музите. Дедите ни, носещи в древността името мизи са почитали слънцето, което Орфей нарича с името Аполон. Поради тази причина старите автори твърдят, че водач на музите (мизийските жени) е Аполон – богът на светлината. 

Ето какво сме ние – не наследници азиатци, а потомци на великия тракийски народ мизи, който е станал известен не само със своята сила и мъжественост, но и с необиковената красота и певчески дарби на жените си. Красота и дарби, които все още могат да се видят и чуят във всеки български град, във всяко българско селце. Чарът, добротата, вътрешната сила и певческия талант на българската жена позволяват да се каже, че музите са все още живи...

Нека пазим и обичаме своите музи:)Използвана литература и пояснения:

1.J.Lemprierre, Lemriere’s Classical Dictionary, Braken Books, London, 1994 ;
2.V.Georgiev, La toponymie Ancienne  de la Péninsule Balkanique et la thèse Méditerranéenne, Sofia, 1961;
3.Г.Батаклиев, Антична Митология –Справочник, ДИ Д-р Петър Берон, София, 1985;
4. W.B.Skeat, A Consise Etymological Dictionary of the English Language, Harper & Brothers Publ. New York, 1900;
5.Herodotus, Histories, transl.G.Rawlinson, Wordsworth Classics of the World Literature, Herfordshire, 1996;
6.Strabo, Geography, transl. H.L.Jones, Harvard University Press, London, 1995;
7.В.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
8. А.Милев, Гръцките жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;


*Не е никак случайно, че думите музика и музей са изведени от муза. Музея е място където изкуствоно намира своята проява...( Skeat)

** Според Аполодор Лин е син на Калиопа и Еагър, т.е. явява се брат на Орфей (Г.Батаклиев, Антична Митология...).

*** Аполон не е гръцки бог, както се опитват да ни внушат мнозина автори. При хетите това божество е познато под името Апулунаш (Б.Хрозни).  Съюзници и васали на хетите са тракийските племена мизи и дардани. Чрез тях култа на бога на светлината и слънцето е преминал в Хетската Империя. Всъщност гърците са знаели много добре, че Аполон е тракийски бог: "Eratosthenes, Catasterismoi, says of Orpheus that he paid no honour to Dionysos, but considered Helios (the Sun) to be the greatest of the gods and addressed him as Apollon...

**** Бащата на историята  нарича Адриатическо море Йонийско...

43 коментара:

 1. Мизийките са пеели български народни песни, играли са български народни хора и са свирели българска народна музика. И сега цял свят се възхищава на нашата народна музика, и сега цял свят се мъчи да разбере, от къде идва нашата народна музика и измислят всякакви безумни теории. По народната музика най-лесно може да разбере, къде са ходили и били нашите прадеди, защото народната музика не може бъде насилствено учена и предавана поколение след поколение през хиладолетията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, значителна част от същността на българина е скрита в народната музика. Нито в Памир, нито в Алтай има народ със същите дарби и същия магичен глас.

   Изтриване
 2. Абсолютно вярно! Нашият фолклор е безкрайно богат откъм слово и музика. Заслушайте се в песните ни - те са различни във всеки край, танците ни също. Нито един народ не може да се похвали с такова многообразие. Вярвам, че ще дойде времето, когато нашата история ще стане достояние на българите най-вече. Защото първо трябва да започнем от себе си.
  Поздрави, господин Серафимов!
  П.П. Гледате ли "Въпрос на гледна точка" по Нюз 7? Там има доста интересни теми. Ще ми се да Ви видя и чуя там. Да разказвате за истинската ни история. Дано повече хора Ви чуят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Телевизия почти не гледам, нямам време да това. За сметка на това си пускам често българска музика.

   Изтриване
 3. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС28 юни 2014 г., 18:27

  ПАВЕЛЧО...ПУСНИ МИ КОМЕНТАРА.

  НАЛИ СИ ГОЛЯМ ПИЧ...ИСКАМ ДА МИ ОТГОВОРИШ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето, отговарям ти - българите са дали култура на гърците, но за благодарност са върнати лъжи, кражби и други престъпления...

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС29 юни 2014 г., 12:12

   Павка, защо не си обективен ?? Защо си некоректен ??
   Аз те уважавам, защото имаш СВОЕ СИ ТЕОРИИ И ВИЖДАНЕ..ТЕ НЕ СА ИСТИНАТА...НО ТИ ВЯРВАШ В ТЕЗИ ''ИСТИНИ'' .
   ОК.

   ВЪПРОСА МИ БЕШЕ ВЧЕРА, КОИТО НЕ ГО ПУСНА....---ДАИ МИ САМО ЕДИН ЦИТАТ, НЕ ТЕ МОЛЯ ЗА КНИГА..ИЛИ ЗА МНОГО КНИГИ...САМО ЗА ЕДИН ЦИТАТ, НАПИСАН ОТ ТРАКИЕЦ, НА ТРАКИИСКИ ЕЗИК, С ''ТРАКИЙСКАТА АЗБУКА '' !!

   ГЪРЦИЯ Е ДАЛА МИЛИАРДИ ЦИТАТИ...КРАИНО ВРЕМЕ Е ДА ВИДИМ САМО ЕДИН ТРАКИЕЦ КАКВО Е ПИСАЛ...КАКВА КУЛТУРА Е ИМАЛ..КАКВО Е МИСЛИЛ...КАКВО Е БИЛО В ГЛАВАТА МУ...КАК Е СИСТЕМАТИЗИРАЛ СВЕТА..КАК Е АНАЛИЗИРАЛ СВЕТА..??

   МНОГО ЛИ ИСКАМ, ПАВКА ??

   МНОГО ЛИ ИСКАМ ОТ ТЕБЕ, СПАРОТОК СЕРАФИМОВ ??

   НАЛИ ОБИЧАШ ИСТИНАТА..?? ЗАЩО НЯМАШ ТОПКИ..?? ЗАЩО ИМАШ ЗАЕШКО СЪРЧИЦЕ ??
   ЗАЩО СЕ ДЪРЖИШ КАТО СТРАХЛИВА МИШКА ??

   Изтриване
  3. Некоректно е твоето поведение, все едно да убиеш някой и да му кажеш - ти защо не си жив бе?

   Расизмът в Европа се появава при старите гърци, те мразят всички останали народи и не се свенят да си припишат заслугите им.

   Траките са имали писменост много преди гърците, с Линеар А и Линеар Б са записани български имена като Мирул, Тато, Дельо, Пирин, Бато, Боти, Ярей, Видко, Дейко, Руси.

   В документите изписани с Линеар А и Линеар Б няма нито едно гръцко име като Ставрос, Еврипид, Аристид...и до второто пришествие на Христа да търсиш няма как да намериш. То Джон Чадуик отдавна призна това и се чудеше как да го обясни.

   Надявам се ти да успееш да обясниш това :)

   Изтриване
  4. Искам да дам пояснение на г-н Павлос Георгиадис, за да разбере по-ясно какво се е случило в далечните векове преди хилядолетие-две, а може би е имало наченки и от по-рано. То е подобно на това, което се случва в днешно време и е започнало да се случва най-успешно от френската буржоазна революция насам, и което не се учи в учебниците по история - една "гениална" организация решава да стане самовластен господар на света; за целта действа тайно, поставя свои агенти навсякъде - в партиите, в институциите, във фирмите, узурпират политическата, изпълнителната, съдебната, финансовата власт в много държави, като започват да диктуват какво да се учи в училищата и в университетите, какви филми и предавания да се гледат по ТВ, какво да печатат вестниците и списанията, какви книги и трудове да бъдат спонсорирани, как да се "възпитава" съвременния гражданин, какви да бъдат "идеалите" и "целите" му, какво и как да мисли, да създават конфликти вътре във всяка държава или между държавите, да предизвикат три световни войни... за да могат когато му дойде време да създадат такъв хубав хаос във всички държави и на международната арена, че хората от всички държави в един глас да изберат едно световно правителство с техния избран водач, който ще предложи да бъдат върнати социалните мерки с грижа за народа на предишните справедливи държавни правителства, които неговите хора са унищожавали, и който с измамен външен вид и привидно добри дела първоначално да измами ако е възможно дори и избраните да му гласуват доверие и го приемат... но ще бъде за кратко, докато вземат властта над почти или може би над целия свят. Ето нещо такова е станало и преди много много години, когато първенството на траките е било отнето от тях и прекръстено на ... гръцко. В този несправедлив свят диктува силният на деня. А описваните от елина-грък Страбон като най-справедливите от всички народи скити и най-известните със своята боголюбивост мизи как е било възможно дори да си помислят, какви планове кроят някои техни съседи на техен гръб, за да си защитят и предпазят от посегателство познанията и плодовете на творческия и духовния труд (да не говорим, че сами са ги ДАРЯВАЛИ на чужденците) - ами че в тяхната нравственост и душевност не са съществували дори представи за това как е възможно някой да мисли да изгражда нещо на чужд гръб за чужда сметка... и да си приписва чужди заслуги!

   Изтриване
  5. Благодаря Ви за прекрасния коментар!

   Изтриване
  6. Никой не отрича достиженията на гърците, но просто трябва да се каже истината,че много от нещата които се пишат като техен патент не са "баш" техни. Защото например много от гърците са били обучавани в Египет. Питагоровият триъгълник, преди да бъдат преведени изчисленията на гръцки са му викали египетски триъгълник,

   Изтриване
  7. Що се касае до Питагор, на него се приписва и обучаването на Залмоксис, но Херодот изказва съмнения относно това твърдение като подчертава, че Залмоксис е живял доста преди Питагор.

   4.96. Thus they say that he did; but as to this matter and the chamber under ground, I neither disbelieve it nor do I very strongly believe, but I think that this Salmoxis lived many years before Pythagoras.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4090.htm

   Някои от така наречените гръцки интелектуалци не са гърци.

   - Езоп е фригиец

   - Демостен e от скитски произход

   - Тудидид е внук на тракийския цар Орол

   - Евмолп и Имарад - хората въвели елевзийските мистерии в Атина са траки

   - Пелопс, човекът дал името си на полуостров Пелопонес е тракиец

   - Тезей е пеласг

   В никакъв случай заслугите на нашите южни съседи не бива да се отричат, но е редно и истината да се каже.

   Изтриване
 4. 1.
  Зевс-Мусаген –т. е. родоначалник/баща на музите.
  Аполон- Мусагет-т. е. предводител, покровител на музите, син на Зевс.
  На времето, близо до гр.София се е намирало село Мусагеница. Вече е столичен квартал "Мусагеница". Името произлиза от "Мусаген". На "дървените" Шопи, поклон, за техния безподобен традиционализъм. Не е шега да запазиш името "Мусагеница" през вековете. Дано този постинг не доведе до преименуването на квартала, напр. в кв. ,,Демокрация,,
  На мястото на „раковата“ болница в кв. Мусагеница, до 1948г. е имало останки от древно мегалитно светилище. Менхирите са натрошени и извозени от бригадири, защото там се е предвиждало да се изгради международен център за подготовка на младежки комунистически ръководители.
  2.
  Олимп
  1. Олимп Родопски – първи. В планината Родопа – между
  върховете Перелик и Карлък. Тук са се провеждали музикал-
  ните състезания „Карнейони“. В подножието им е новооткри-
  тата плоча с древна писменост. Средоточие на митологията на
  траките.
  2. Олимп Салмидоски – втори. Недалеч от Цариград. Нарича
  се още Витинийски Олимп (до Бурса). Съществува и днес. Тук
  Кирил и Методий създават кирилицата и глаголицата.
  3. Олимп Малоазийски – трети. Свързан е с Троя. Средоточие
  на съюза между траки и троянци.
  4. Олимп Пелопонески – четвърти – с град Олимпия. Гръцки.
  Там се пренасят Олимпийските игри – от Родопите към Гърция.
  И от музикални игри те постепенно стават спортни.
  5. Олимп Тесалийски – пети. В северна Гърция. Върхът на
  гръцките богове (Зевс). Средоточие на гръцката митология.
  6. Олимп Критски – на остров Крит. Средоточие на линеарната
  писменост.
  7. Олимп Кипърски – на остров Кипър.
  8. Олимп Сиракузки – в гр. Сиракуза, с храм на Зевс. Всички
  тези върхове „Олимп“ са реални и днес, но като сюнгер тяхната
  слава е поета от Олипм Тесалийски. Тази голяма бройка на върхове с еднакво име е озадачаваща. Още повече, че само тесалийския Митикас може да се оприличи на „лупани“ камъни.
  Гърците нямат буква за звука "Б". По тази причина го означават с "В", "П", "МП" От кога използват съчетанието МП за записване на Б, никой не може да каже. Известно е само, че след средата на 10 век това е преобладаващият начин. Прочетено на обратно ОЛИМП БИЛО, този "топоним" е доста широко разпространен по разбираеми причини. Въпросът е защо гърците са записвали на обратно БИЛО като олиМП и от кога?

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За последен път обяснявам - писането в стил бустрофедон не означава, че думите се четат отзад напред. Който е можел да чете и пише е бил добре запознат с правилата на писане.

   Има и нещо друго, надявам се да Ви се отдаде да го проумеете - имената на планини, реки, градове са създадени и наложени векове преди да бъдат записани.

   Няма връх Олипм в Сиракуза, объркали сте го с Олимпиона - храм на Зевс Олимпийски.

   Няма връх Олимп на остров Крит, объpкали сте го с Олимп от остров Кипър.

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС29 юни 2014 г., 14:07

   ОЛИМП НЕ Е ВИТИНИИСКИ...ВИТИНИА Е МНОГО ПО-НА СЕВЕР..ДО ЧЕРНО МОРЕ.

   НАРИЧА СЕ ОЛИМП МИЗИИСКИ...ТАМ МЕТОДИАС ПРАВИ ГЛАГОЛИСАТА В МАНАСТИРА ''ПОЛИХРОНОС''...ТОВА ДНЕС Е ПЛАНИНАТА УЛУДАГ ДО ГРАД ПРУССА. (БУРСА НА ТУРКИКА ГЛОССА).

   А ОЛИМП МАЛО-АЗИИСКИ НЯМА......ТОВА Е СВЕЩЕННАТА ПЛАНИНА ''ИДА''.

   ТАМ Е СЕДЯЛА АТИНА И Е ГЛЕДАЛА ВОЙНАТА НА АХЕИТЕ, АРГЕАДИТЕ И ДАНАИТЕ С ВРАГОВЕТЕ СИ --- ИЛИОНИТЕ=ТРОЯНИТЕ...ТОВА Е БИЛА ВЪТРЕШНА ГРЪЦКА ВОИНА.

   А ЗЕУС Е СЕДЯЛ НА ПЛАНИНАТА НА САМОТРАКИ И Е ГЛЕДАЛ,,,,БЕЗ ДА СЕ МЕСИ.

   ВСИЧКИ ЗЕМИ НА ДНЕШНА ТУРЦИЯ СА ИЗКОННИ ГРЪЦКИ ...3 ХИЛЯДИ И ДВЕСТА ГОДИНИ ГЪРЦИТЕ СА БИЛИ ТАМ...ДО 1922 Г,
   СКОРО ЩЕ РАЗДЕЛИМ ТУРКИА С АРМЕНЦИТЕ И КУРДИТЕ.

   Изтриване
  3. Изконната гръцка земя е някъде в Африка sub-Saharan origin of the Greeks.

   Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Изтриване
  4. Г-н Георгадис, казвате че всички турски земи днес са изконно гръцки през последните 3 200 години? Това значи, че гърците са ги обитавали от 1200-та година пр. Хр. А преди това, не е ли живял някой? Знаете ли значението на думата "изконно". Турците могат да кажат, че тези земи са изконно турски, защото се води, че турци живеят там през последните 700 години? Не че и това е съвсем вярно...
   Но каква е истината? Дори от Вашите думи ясно си личи, че гърците са нашественици, ако не на Балканите, поне на Мала Азия, освен ако светът не е създаден около 1200-та година пр. н.е. Тоест земите не са нито турски, нито гръцки, а на някакъв трети народ, нали?

   Изтриване
  5. Ето на това му казвам хубава аргументация!

   Поздрави!

   Изтриване
  6. Павлос, в троянската война няма гърци.
   Омир не е споменавал ни гърци ни даже елини
   Всичките описани народи са тракийски - мизите, мирмидонци и т.н Омир често използва израза "войската ТРАКИЙСКА"
   Вас още ви е нямало когато става троянската война, вие още сте в Африка и не сте се отделили от етиопците
   Ако има пришълци в Европа, то това сте вие, не ние

   Изтриване
  7. ПАВЛОС, 3 хиляди и двеста година ако броим Византийската империя ала Византия не е била държава само на гърците. Тя е била мултиентическа държава.

   Изтриване
 5. Много интересна ми се вижда приликата в звученето на думата мизийци като "мешуе" и еврейското звучене на името Месия, както ни е обяснявано, като "Мешуа". Имате ли повече данни за това кой нарича мизите "мешуе" и какво точно означава на санскрит и на еврейски името "Мешуа"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Страбон обяснява, че името мизи идва от названието на вид бук. Мешуе се обяснява с нашата дума меше - вид бук...

   Месия е всъщност машиах-помазаник. Странното в случая е това, че машиах показва връзка с мажа, помазвам..

   Санскрит и иврит са различни езици, няма как да има родствена връзка между тях.

   Изтриване
 6. 1.
  Спароток, имената на местностите в съвременния свят ги знаем защото са записани, още повече имена на видни хора. Няма как да се разбере изговарянето им в миналото, освен с "машина на времето".
  2.
  За зиг-загообразното писане;-- Копи-пейст: „.........са го измислили за да остане скрит истинският смисъл на думите, а и да лъсне след време меко казано присвояването от страна на елините на азбука, текстове, книги и личности. Щото хората като не знаят за заложения капан вземат нещо ползват го, след време започват да мислят, че е тяхно, започват да си вярват и ето ти на „древногръцка митология”, „древногръцки автори” и „древногръцки велики пълководци” … и то само защото е преписано на елински/гръцки/. Колко ли книги на Орфей са преписани после изгорени и в историята е останало името на преписвача??? Един …Господ само знае…!!!“
  3.
  Върхът Олимп Критски е на планината Ида на о. Крит, а храма на Зевс в Сиракуза е на върха.
  4.
  Преди време ме упрекна за анонимността: Понеже над 35 години се занимавам с творчество, установих, че посланията и идеите се възприемат по-лесно, ако са без маркера за авторство. Тогава съзнанието на реципиента по-лесно ги припознава като свои, а не ги отхвърля като „чуждо тяло”. Считам, че в конкретната кампания това е добра тактика. Също и „Даром получихте, дором давайте“ – Спароток, спомняте ли си от къде е това?
  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, знам откъде е цитата - от Новия Завет.

   Нямам данни за връх Олимп на остров Крит, нито за връх Олимп в Сиракуза. Щом твърдите, че имената на местностите се помнят защото са записани, бихте ли посочил кой автор пише за Олимп на Крит и Сиракуза...

   Пак напомням - Олимп, Котор и др. си имат прекрасно обяснение на български, няма защо да се четат отзад напред. При писането в стил бустрофедон думите се четат нормално - по посоката на писане.

   Изтриване
 7. Българската музика тепърва ще разкрива истинската си същност!? Аз бях чел статии, в които авторът твърдеше, че стъпките на народните танци са закодирани и всъщност са един вид древна азбука. Всяко движение или стъпка отговарят на буква от азбуката? Би било интересно да се направят изследвания в тази област?!

  ОтговорИзтриване
 8. Българската народна музика е древнa и универсалнa форма на медитиране в движение, молитва, дълбоко самоосъзаване, иницииране, дадена ни за съхранение и опора в живота ни, която може никога да бъде описанa по традиционните начини. Защо напр. ние имаме ритъм а почти мнозинството от западно европейците нямат? Те са способни само да държат равните тактове?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българската народна музика е най-древната в Европа, дедите ни са повлияли и азиатците. Най-ранното изображение на гайда е от земите на хетите, които са имали тракийски съюзници или васали...

   Изтриване
  2. Освен всичко дето сте изброили нашенските хора са идеалното хармонизиращо и енергизиращо средство. Въртенето обратно часовниковата стрелка с гайдар в средата представлява умален модел на движението на планетите около слънцето. Създава се двояка връзка човек-природа-създател и обратно. При западняците има само 2 тоналности минорна и мажорна, при нас са 6!

   Привет.
   Бриг, дефендър оф да фейт.

   Изтриване
 9. 'Aspetti della musica tracia nelle antiche fonti greche'
  di Francesca Berlinzani

  Tra i riferimenti degli antichi scrittori che hanno tramandato qualche notizia relativa alla musica tracia, merita di essere segnalato per primo, proprio per la manifesta partigianeria, segno di profonda adesione alle categorie culturali e musicali foggiate dal pensiero filosofico greco, un passo di Aristide Quintiliano. Lo scrittore, nel secondo libro del De Musica, sezione dedicata alla valenza educativa dell’arte dei suoni, si sofferma sulla relazione tra il comportamento abituale di alcuni popoli e il loro livello di cultura musicale'. Aristide mira a dare rilievo alla differenza tra la musicalità degli Ellenici e il difetto di predisposizione per questa arte rivelato dalle genti barbare prese in considerazione.
  Tale inettitudine si esplica in due forme: 1. l'amousia, ossia la mancanza non solo di educazione musicale, ma anche di qualsivoglia contatto con la musica; 2. la kakomousia, ossia il cattivo uso della prassi musicale. Entrambe le forme si declinano, a loro volta, secondo le due naturali affezioni dell’anima, che Aristide Quintiliano eredita dalla concezione platonica: la collera e il desiderio1. Il gruppo degli amousoi è rappresentato da Opici, Lucani, Iberi e Garamanti. Tra i kakomousoi(kakofonija) sono invece annoverati Fenici, Celti e Traci. Stando ad Aristide, il quale ha con tutta probabilità desunto questi tratti tipici dalle sparse testimonianze reperite nelle sue letture più che da una fonte unica2, il popolo tracio e quello celtico sarebbero dominati dal loro lato irascibile; "Essi hanno uno spirito disordinato, sono bevitori e amano le danze in anni. Sono tali anche quando I occasione non lo richiede. Sono eccessivi inoltre nei loro impeti guerrieri.
  Dei Greci, l'autore sottolinea al contrario le nobili attitudini musicali confortate e sorrette da una pratica costante e sana. Tali prerogative consentono agli Elleni di distinguersi dagli altri popoli per saggezza e virtù.
  E' forse utile precisare che, nella classificazione di Aristide, i Traci, e con loro Celti e Fenici, sono giudicati più musicali rispetto alle altre quattro popolazioni barbare considerate: la kakomousia, a differenza dell'amousia, implica quantomeno una relazione con la dimensione musicale, sebbene, per dirla con le parole dell’autore, “deviata e snaturata”.
  L'amore sfrenato per il vino e l'irascibilità, che corroborano e suggellano il giudizio del nostro autore sulla musicalità dei Traci, ricorrono nelle fonti antiche come veri e propri ‘luoghi comuni’ relativi a questo popolo.
  Il giudizio di Aristide Quintiliano sulla musicalità delle popolazioni anelleniche suscita l'impressione di derivare non tanto o almeno non solo da una diretta ed autoptica valutazione, quanto dalle considerazioni generate dal confronto tra una concezione filosofica del valore pedagogico della musica e le notizie raccolte dallo scrittore in merito a consuetudini e abitudini di quelle genti.

  ОтговорИзтриване
 10. "Аспекти на музиката на древните траки в гръцки източници"
  от Франческа Берлицани

  „ ...Според древните писатели, които са представили някои факти за музиката на траките, заслужава да бъде цитиран на първо място Аристид Куинтилианос, и заради очевидната му пристрастност, като знак за дълбоката му привързаност към гръцкитe културни и музикални категории създадени от философията.
  Писателят, във втората си книга 'За Музиката - II' , в главата, посветенa на образователната стойност на звуцитe, се фокусира върху връзката между обичайното поведение на някои хора и тяхното ниво на музикална им култура. Аристид се стреми да подчертае разликата между музикалността на елините и липсата на музикалност при варварите.
  Тази некомпетентност се изразява в две форми:
  1. 'Amousia' , а именно липсата не само на музикално образование, но също така и на всякакъв контакт с музиката;
  2. 'Kakomousia' (бел. оттук идва и думата 'какофония') при тази категория се злоупотребява с музикалната практика. И двете категории могат да се обяснят, според Аристид Квинтилиан c Платоновата концепция за 'гневът' и за 'желанието'.
  Първата група е представена от Опиците, Луканите, Иберийците и Гарамантите.
  Сред вторите 'kakomousoi' сa Финикийците, Келтите и Траките. Според Аристид, който по всяка вероятност описва тези черти, от източници открити в неговите четения отколкото от един достоверен източник, тракийския народ и келтите сa доминирани от тяхната сприхавоcт; "...Те имат неукротим дух, пият и обичат да танцуват от години. Те са такива винаги дори без особен повод. Те са прекалени дори във война. ... „
  Гърците, авторът подчертава, напротив ca c благородни музикални способности, укрепени и затвърдени c постоянна практика. Тези характеристики позволяват на елините, да се отличават от другите народи c мъдростта и качествата си.
  Mоже би е полезно да се отбележи, че в класификацията на Аристид, траките, а заедно с тях келтите и финикийците, са счетени за по-музикален от другите четири групи от населението смятано за варварскo: 'kakomousia'-та, за разлика от ''amousia'-та, поне предполага някаква връзка с музиката, да цитираме автора c думите "отклоненa и изкривенa". Cпоред Аристид Куинтилианос, музиката и етосa са тясно свързани.
  Hеобузданатa любов към виното и избухливосттa, са главните доводи, на авторa, за липсата на музикалност на траките, и тези определения се срещат в различни древни източници и са истински "баналности" спрямо този народ.
  Убедеността на Аристид Куинтилианос за немузикалността на негръцките народи създава впечатлението, че това не се дължи на преки наблюдения и личен опит, но на сравняване на философската концепция за педагогическатa стойност на музиката и информацията, събрана от писателя за нравите и обичаите на тези хора....“.

  ОтговорИзтриване
 11. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 12. Гт
  Здрасти,Спаро и всички които четат тоя блог,преди малко гледах едно предаване по БНТ в което Р. Бувал който в момента е в България и в екип от западни учени изследва зап. Родопи. В интервюто си изследователя каза, че в досегашните проучвания със сигурност се доказва че в изт. Родопи е съществувала древна цивилизация на ОК. 8 хил. Год. Интересното в случая бяха две неща които той каза,първото е че тази цивилизация е основата на западната цивилизация,такова нещо от устата на уважаван учен е меко казано сензация,при това той го каза три пъти, при което допълни,че трябва да се преразгледа на ново досегашната история и второто е цитирам: .......вие сте децата на тази цивилизация.....в тоя случай аз не искам мнението на Спаро,неговото го знам,да се изкажат упонентите му.....ако могат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека се опитат хората, нека предложат нещо, което да е логически издържано :)

   Изтриване
 13. Глупци! Неразбирате ли че този ви тика - блъска ви към езичество!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако Вие бяхте истински християнин, то не бихте се обръщали към сънародниците ни с обидната дума глупци. Християнството проповядва любов и смирение, а те отсъстват напълно от вашето послание.

   Изтриване
  2. По-добре езичество отколкото гръко-юдейски измишльотини.

   Последния Блъгарин

   Изтриване
 14. До ПАВЛОС ГЕОРГАДИС
  Тракиѝската азбука ,Тракиѝските песни , Тракиѝците ...?
  Тракиѝската Азбука е толкова стара че никоѝ не може да каже точно на " колко години е " ! Във България все още никоѝ не е направил такава система където да подреди всички азбуки коѝто се знаят и се намират на територията на Тракия ,или на днешна България , Гърция и Македония , Румъния ,Украѝна ,Албания и Сърбия.....От Босфора до Будапеща ! Но някои ден когато това стане и е готово,ти ще видиш колко много Азбуки съ създавали тези древни Тракиѝски народи и как те съ се модернизирали,дори и да съ взаимствали от съседите си наѝ-доброто те съ създали може би наѝ-простата Азбука - Кирилицата .....но тази Кирилица е практична и върши работа на над- 200 милионна източно европеиѝци в момента !!!
  Тракиѝските песни:
  Тракиѝските песни ги изпратиха в Космоса ...?
  Защо ?
  Защото Боговете са Тракиѝски,коѝто Гърците откраднаха,и след тях Римляните !!!
  Тоест Боговете говорят един и същи език със Траките !
  Траките ?
  Ами ако живееш в София , излез на улицата и ще ги видиш .....Те Траките са навсякъде около теб !
  Както името на Столицата : Serdica е станало - София......
  Така и Одриси-Трибали-Даки-Гети-Панони-Пелазги-Илири-Мизи са сега - Българи !!!
  Ако ти приятелю от земите на Ромеѝте си на гости,или на учене (студент) във земите на Траките,тоест Българите в София То наѝ-доброто което можеш да направиш е да научиш нещо полезно и когато си отидеш в къщи да се гордееш с наученото !
  Да си жив и здрав Ромеецо и да продължиш учението си в Сердика Столицата на Българите

  ОтговорИзтриване
 15. Като прочетох за "Хеликон ( Ἑλικών )" и за "велик",ми дойде на ум ,че ако гърците са решили че е по-практично да махнат първата буква и да остане само "Еликон",а първата буква да е била "В"(както при велик),то тогава имаме Великон което на мен ми звучи като Великан.Което не е лошо име за планина.
  Но разбира се това е просто фантазиране.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името не е никак лошо като название на планина. Прочее има и други древни топоними, при които се забелязва същата особеност както при (В)еликон - вместо окончание ен се ползва он. Става дума за топонимите (B)одон-воден, Tемон-темен, тъмен и др.

   Изтриване
 16. Много хубава статия!Българите и сега можем да пеем и играем най-добре в света! Кръвта вода не става! Това не езичество, това е вродена дарба, която се пренася чрез гените от родителите на децата! Нашите оперни певци са най-добрите в света, в космоса звучи българска родопска песен, българските народни танци са най-добрият и труден фолклор, българските неравноделни тактове може да се схванат само от българи! Това е тест за българщина!

  ОтговорИзтриване