10.06.2014 г.

ПРЕВОД НА НЕПРЕВОДИМИТЕ ТРАКИЙСКИ ДУМИ


За някои хора е трудно да приемат, че ние българите сме местен народ. Макар да живеем в ХХI век все още се намират такива, които да вярват в старите догми. Това донякъде е разбираемо. Все пак от широката публика е укрито голямо количество важна информация. Без нея е трудно да се разберат определени събития. Не трябва да подценяваме и това, че чуждите лобита в България имат силно влияние. Както в миналото, така и днес те се противопоставят на тезата за нашия древен балкански произход. Служещите на чужди интереси поддържат вярването, че дедите ни траките не са имали писменост. Внушава се също, че народът на Орфей е забравил своя език и е бил незначително малцинство при идването на славяните и Аспарух.

На тези нескопосани лъжи ще се смеем след време, но днес те държат в плен не малко наши сънародници, на които не са известни важни факти. Така наречените стари славяни свързали се с Аспарух не са деди на словени, чехи, поляци и др. а са тракийски народ-гетите. Това е обяснено от египетския летописец Симоката. Той съвсем ясно казва:  “Sclavos sive Getashoc enim nominem antiquitis appellati sunt.” - "Славяни, или още гети понеже това бе името им в древността".

По времето на Симоката дедите  на словени, чехи, поляци, руснаци и др. не са носили името славяни, а венети, но повечето от нас не знаят това. Не се знае, че Птолемей локализира Венетския залив в земите на днешна Полша. Не се знае, че германите наричат дедите на словени и словаци с името виниди, а територията им Виндиш Марк. Не се знае, че до ден днешен финландците все още назовават Русия Веная, а на руснаците казват венелайнен. Запитайте се – защо тази информация не е известна?

Учените не са се заели да обяснят, че името славяни се прилага за словени, чехи, поляци и др. доста след прословутата 681 година. Не е обяснено и това, че словени, чехи, поляци и др. са наречени славяни поради това, че езиците им показват близост с този на старите гети-славяни. Точно по същия начин се е наложило името германи.
Корнелий Тацит обяснява, че то първоначално е важало само за едно преме и чак след време е ползвано и за други роднини на старите германи.

Докато тези факти не се популяризират и не се проумеят, ние няма как да докажем, че езикът, който говорим е само развита форма на езика говорен от Залмоксис и Орфей. Мошениците често ехидно подхвърлят – Тракийските думи са непреводими, за тракийските думи не може да се предлага българска етимология понеже българския език е славянски.

И какво като езика ни е сроден на този на сърби, хървати, поляци и т.н? То и немския е сроден на норвежкия, но това не ни дава право да припишем норвежката история на немците и да кажем, че понеже викингите са деди на норвежците, а норвежците са германи, то Гай Юлий Цезар се е сражавал с викинги. Нелепо е, нали?

През 681 година в земите ни не са живели деди на словени, поляци, руcнаци. Съвсем не, предците на тези хора са обитавали днешните си земи по това време и са били известни не като славяни, а като венети – народ споменат от Тацит, Птолемей и др. Освен това така наречените славянски топоними от земите на Гърция може да показват близост с езиците на сърби, словени, поляци, но най-голяма е близостта с българския език, а и фонетичните особености на древните топоними са типични за българския език.

Родството на народите е едно нещо, а тяхната история и деяния са съвсем друго нещо. Това, че в САЩ се говори английски не ни дава право да кажем, че Индия е била колония на американците. Ето поради това няма никаква причина за притеснение по отношение на факта, че дадена тракийска дума показва близост не само с български, но също така с полски, словенски и др. думи.

Давам пример на анализ на древни тракийски думи, които ще бъдат представени в бъдещия Тракийски Речник. Посочено е какъв е изворът, какво е мнението на езиковедите, дадени са и сродните думи от различни езици. Сами ще се уверите, че така наречените непреводими тракийски думи са само древен вариант на българските.


* Аκμονια/Акмония – град във Фригия споменат от Ст.Византийски (Ethn.стр.60). Името е сродно на тракийския топоним Καμινος/Каминос (Proc. Aed. IV.IV), а също и на пеласгийския Каминдос. О.Haas дава тълкуване на фригийската дума Аκμον като камък и небеса, посочва гр. άκμων наковалня, санскр. aśman – камък, небе, авест.  asman –небе, лит. akmuõ- камък, но пропуска ст.блг. камы, а също и камен, камък. Καμινος/Каминос не е нищо друго освен развитата форма на Аκμον /Акмон. Със същата етимология като са българските селищни названия Камен, Камена, Каменци, Камен бряг...да не забравяме и река Каменица.

акмон, камин = камък трак.
камы –камък ст.блг.
камен – камък блг.
камень –камък рус.
камiн –камък укр.
kamenкамък словак.
кámenкамък слов. чех.
akmuõ- камък лит. 
asmanкамък санскр.   
kemeземя тох.   
hammerчук англ. (първите чукове са от камък)  
άκμων наковалня (твърд предмет) гр. (тракийска заемка)* Άκρένζα /Акренза име на крепост споменато от Прокопий (Aed. IV-4). Георгиев тълкува името като вероятно славянско и посочва като обяснение ст.блг. гряза - тиня, мочур (Въпроси...стр.77). Смятаме, че Άκρένζα действително отговаря  на гряза - тиня, мочур, но трябва да се уточни, че ранните славяни описани от Прокопий не са деди на словени, словаци и т.н. Старите славяни всъщност са тракийския народ гети, както съвсем точно и ясно обяснява летописецът Т. Симоката: “Sclavos sive Getas: hoc enim nominem antiquitis appellati sunt.” (Т.Симоката цитиран от Г.Ценов, Праезикът....стр. 14-15). 

акренза, гренза  = кал, тиня, мръсотия трак.
гряза – тиня, кал ст.блг.
грязны –мръсен рус.
грязь-мръсотия рус. укр.
grêzтиня слов.
gramiaeгной в окото лат.* ακρις/акрис – фригийска дума със значение край, краище, връх (ακρις-Spitze... О.Haas цитиращ Kretschmer, Fick, Brandestein, Die Phrygischen ...стр. 157)

акрискраище, край, връх трак.
край блг.
краище блг.
крájкрай срб.
kraj-край слов.
άκρις – връх гр. (тракийска заемка)* Anthisara/Антисара -пристанище и град на племето датени в областта по долното течение на реките Струма и Места, близо до днешния град Кавала. Според Дуриданов името може да се обясни като предложно-именно образувание: ant(i) – срещу, срав. стинд.(санскр.) ánti-насреща, наблизо, лит. аñt-към, срещу, тох. ānt-през, гр. anti-срещу, пред, хет. han-tiотпред... + saraтечение, стинд. (санскр.) sara-река, поток, полско речно име Sara...латв Sarija... (Дуриданов, Езикът...стр.29-30). Относно сара-течение, изразяваме съгласие с Дуриданов, но смятаме, че елементът анти притежава значението захващане, бент. Пристанището е място, в което морето е спокойно. Етимология може да се даде със ст.блг. iенти – хвана, уловя обгърна и санскр. глаг. yatateсвързва, захваща. Трябва да се поясни също и, че санскр. sara отговаря на блг. дума езеро, ст.прус. asarans- eзеро и др.

анти = захващам, хващам, свързвам трак.
iенти – хвана, уловя обгърна ст.блг.
iентие – захващане, залавяне, плен ст.блг.
yatateсвърза, захващасанскр.
yantrati- залавя, възва санскр.* Άρης/Арес – бог на войната и отмъщението (H.Frisk, Griechisch...138). Въпреки общоприетите вярвания Арес е тракийски, а не гръцки бог. Името се обяснява с думата ярост, да не забравяме ст.блг. iаръ – гневлив, яростен. Сродни са също санскр.глагол irasyátiразярявам се и гр. ζωρός яростен. Древни автори като Ливий, Плутарх и Прокопий наричат траките най- войнствения и мъжествен народ. А Йордан дори твърди, че според поетите Марс (Арес) произлиза от средите на тракийското племе гети: “Adeo ergo fuere laudati Getae, ut dudum Martem, quem poetarum fallacia deum belli pronuntiat, apud eos fuisse dicant exortum.Vnde et Vergilius: 'gradivumque patrem, Geticis qui praesidet arvis.“(IORDANIS, DE ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM, V-39 http://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html#V  )
 
ареи = ярост трак.
iаръ – гневлив, яростен ст.блг.
яра – блясък блг.
ярост блг.
яростен блг.
разярявам се блг.
яркий – ярък рус.
ярий –ярък укр.
jара – жар срб.
irasyátiразярявам се санскр.
iraярост, гняв лат.
ζωρός яростен гр.*ας (аз) или ασν (азн) отговаря на стблг. азъ-аз, лит. аš (и еš ), авест. azem- аз и др. (В.Георгиев, Траките...стр 108). Думата е изолирана от текста написан на златния пръстен от село Езерово.

аз =  аз трак
азъ – аз ст.блг.
азека – аз блг. диал.
яз – аз блг. диал.
язе – аз блг. диал.
язека – аз блг. диал.
ез – аз блг. диал.
азъ – аз ст. рус.
jazаз слов.
jaz - аз полаб.
ja – аз словак, чех. пол.укр. рус.
aš – аз лит.
ichаз нем.
аzemаз авест.
еgoаз лат.
εγο – аз гр.


* Аσδουλη(ς)/Аздул – тракийско име засвидетелствано в надпис от Мелник (Mihailov 2319). Понеже надписа е под образ на божество яздещо на кон, Вл.Георгиев заключава, че Аσδουλη(ς)-Аздул се извежда от и.е. корен (y)ezd-ulo (y)aездач и сравнява с бълг. яздя, струс.ѣздъ – път, пътуване, поход, бълг.рус. езда...(Траките...стр. 65). При сравненията Вл.Георгиев е пропуснал да спомене българското лично име Яздул (Й.Заимов, Български Именник, БАН, София, 1994, с.250)

азд, езд = яздя, езда  трак.
яздя блг.
езда блг.
ездач блг.
езда – езда рус.
jazdaконница, езда пол.
jezditi- изкачвам се слов.
yati – вървя, движа се санскр.
it, ire -вървя лат.
i- вървя тох.* Azаreis, Ezereis/Азaрeис, Езереис – град във Фригия (R.J.A. Talbert Map...стр. 960). Названието се обяснява с блг. думи яз и езеро, сродно е и на илириското племенно име озериати-езерци. Те са споменати от Плиний Стари в близост до племето белгити – “populorum haec capita; praeterea Arviates, Azali, Amantini, Belgites, Catari, Cornacates, Eravisci, Hercuniates, Latovici, Oseriates”... (Pliny, H.N. III.XXV.148). Сродно на Азареис, Езареис   българското селищно име Езерово (Пловдивска област).

азеро, езеро = езеро трак.
езеро блг.
езер – карстов извор блг.
о́зеро - езеро рус. укр.
jеzеrо- езеро чех. 
jаzеrо - eзеро словак.
озеро – езеро илир. (Плиний, Естествена История )
ẽžeras, ãžеrаs - езеро лит.
ęzęrs - езеро латв.
аssаrаn - езеро ст.прус.
jezorезеро г. луж.
jazor - езеро д.луж.
saras - езеро, вода, течение санскр.
Αχερων - воден басейн пеласг.


* Βαγος/Багос името на фригийския бог на светлината (Xesych. Lex. Βαγος).Това фактически е най-древния вариант на българската дума Бог. Тя има значение светлият, червеният, сияйния... т.е. слънцето. При индо-арийците Bhaga e едно от имената на слънцето (Sanscrit Dict...). Сродни думи на Багос и Bhaga са думите багра-червен цвят, багрило, багреница, багря, обагрям – боядисвам в червено, близка по значение и божур (червено цвете). Смятаме, че траките са отговорни за появата на това древно име на слънцето в Индия. Луций Ариан разказва за тракийски поход към Индия и обяснява как Дионис създава цивилизацията там. Тракиецът дава дори и религия на местното население (Arrian, ).Логично е да приемем, че индийците са взели от дедите ни едно от имената на слънцето. Bhaga, Βαγος не може да се нарече индо-европейско име на божество, защото то отсъства от речниците на латини, гърци, германи, келти и балтийци. Както обаче бе посочено по-горе Bhaga – Βαγος може да се обясни с редица български думи. Навярно е трудно да се приеме, че  нашите предци са давали думи на народите от изтока, но самите факти, а и историческите извори показват това. 

баго = бог трак.
богъ бог ст.блг.
бог – бог рус. срб. укр.
bog - бог слов. хърват. пол. д.луж.
bagaбог слов. диал.
bůh- бог чех.
bhaga- бог вед. санскр.
bhagaбог авест.
baga - бог ст. перс.* Bagrum/Багрум – град във Фригия (R.J. A. Talbert, Barrington...стр.959). Названието на селището се обяснява с думата багра-червен цвят. Възможно е името да е възникнало поради червеникавата почва край селището, или пък благодарение на това, че в града са се произвеждали багрила. С име сродно на древния фригийски топоним Багрум е българското село Багра, Кърджалийско.

багра = багра, червен цвят трак.
багра блг.
багря – боядисвам с червен цвят блг.
багъръ – багра ст.блг.
божур – растение с червен цвят блг.
багрить – багря рус.
багровы – обагрен рус.
bagren - обагрен слов
bagerбагър, червено слов.
abagnaроза др. макед.
Bhagaслънце вед.санскр.
bahhan - пека ст.вис.нем.
bake- пека англ.
abaich - зрял (печен) ск. гаел.
φωγω- пека, горещя гр.Както виждате непреводимите тракийски думи се превеждат без проблем на български език. Истината обаче е неудобна за мнозина защото показва, че нито траките са изчезвали, нито ние българите сме азиатски пришълци. Ние сме пълноправни наследници на най-древната европейска цивилизация. Не сме потомци на обитаващи Памир и Тибет чужденци, а на Спартак, Орфей, Залмоксис. В нашите вени тече кръвта на народ с уникални качества, народ, който е дал най-способните императори на Рим, най-прославените военоначалници и най-почитаните духовни водачи на Античноста.

Тези наши качества са ни помогнали да оцелеем и превъзмогнем всяко чуждо господство. В миналото истината за нашите корени е била ясна и хората са следвали примера на своите предци, знаели са, че във вените им тече кръв на тези, които чупят веригите на робството. Това е причината враговете на народа ни фанатично да са се опитвали да унищожат народната памет. Невъзможно е да се сложат вериги на българина, ако той познава себе си и миналото си.


Днес може да живеем в трудни времена, но небето над нас започва да просветлява. Все повече и повече българи осъзнават истина, все повече българи разбират, че е време да изостави чакането на неволята. Все повече пробудени разбират, че ние сме способни да изовем нова съдба както за себе си, така и за децата ни. Уверен съм, че можем да го направим!

68 коментара:

 1. Още преди години ми се стори много „подозрително“ името на един град в Сицилия, много близо източно от Палермо – Багерия. Сега, като прочетох статията ти, колебанията ми май съвсем отпадат. Имам ли право ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Сицилия е имало траки, за това пише Павзаний, потвърждение идва и от топоними като Сиракуза. За Багерия не съм чувал, трябва да се проучи колко старо е името и дали не е било различно в древността.

   Изтриване
 2. Благодаря за мнението ти!

  ОтговорИзтриване
 3. Геновева Неделчева10 юни 2014 г., 21:20

  Прочетете "Български хроники" на Стефан Цанев ,Анонимен и няма да имате колебания...:)))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чел съм Български Хроники, но това не е историческа работа, Стефан Цанев си казва това без увъртане...

   Изтриване
  2. Геновева Неделчева11 юни 2014 г., 17:56

   Не съм съгласна!Стефан Цанев споделя,че с години проучва исторически документи и ги посочва дори!:)))

   Изтриване
  3. Явно не си е свършил работата тогава...:)

   Изтриване
  4. Най.-големият проблем е, че Стефан Цанев смесва исторически истини с ходожествени измислици, та човек да не може нито да прецени каде е истината, нито къде да я търси.

   Изтриване
  5. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  6. Съвършено точно! Благодаря за хубавия коментар!

   Изтриване
  7. Стефан Цанев пише, че нямало да му се изясни мъглявината на средните векове, ако не се е бил запознал с трудовете на "големия историк" Златарски. Точно там му е проблема, че се е доверил на него и от там е оплескал нещата, като е подвел много читатели, поне за ранната история. Аз лично уважавам Стефан Цанев като човек и като драматург, но хрониките му, касаещи древната история са далеч от нивото на други наши творци. Още нещо, което ми направи впечатление е, че в книгата си е изброил страници с историци и хроникьори, но цитатите му са бедни и по-скоро за отбиване на номер. Да не говорим, че Ганчо Ценов въобще не присъства в списъка, а все пак авторът твърди, че дава обективно всички гледни точки. Не успорвам огромния труд да се захванеш с такава тежка задача, но дали наистина Цанев се е запознал задълбочено с изворите и научните трудове? Смятам, че авторитетна личност като Цанев, трябва по отговорно да подхожда, когато се заема да изяснява произхода на българите, защото в противен случай подвежда много свои почитатели, които му се доверяват безрезервно и в последствие всячески отказват да приемат тезата за местния ни произход, защото Стефан Цанев бил писал друго.

   Изтриване
  8. Да, така е, аз също смятам, че авторитетни личности като Стефан Цанев трябва да подхождат по-внимателно по въпросите с историята. Хората му вярват, макар работите му да са художествени, а не научни.

   Изтриване
 4. "Азека" никога не съм го чувал, пък и изглежда и доста интересно, знаеш ли точно в кое краище на страната се среща точно ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да проверя отново в речника на Найден Геров, но мисля, че все още се употребява в Пловдивско заедно с менека-мене, тебека-тебе...

   Изтриване
  2. Интересно - баба ми живееше в другия край на България - в Провадийско село - и казваше "тъзика, тозика" - тази, този и "онънзика" - за трите рода, както и "оне(н)зика" - онези. Мислех си, че е специфично за нашия говор, а се оказва, че и на други места има подобна черта. Благодаря за информацията!

   Изтриване
  3. Аз също благодаря за интересното сведение!

   Изтриване
  4. Дядо ми използваше думите "язе", "язека". Беше родом от с. Зимевица, намира се в Стара планина, Искърското дефиле, нагоре след гр. Своге.

   Изтриване
  5. Смайващо е разпространението на дадени диалекти! А разнообразието показва колко много сме били преди време...и на какъв страшен геноцид сме били подложени, за да останем толкова малко.

   Изтриване
  6. В "Краище" казват азека или язека...

   Изтриване
  7. В "Краище" се казва азека или язека.

   Изтриване
  8. Точно така, типично е за тази част от шопския регион. И моята баба казваше язека, от Самоковско.

   Изтриване
 5. Траките всъщност са много голяма общност, разкъсани племенно и са обитавали 70% процента от територията на континента ни Европа(без северна Европа-скандинавските земи). Затова във всяка страна имаме познати топоними.
  Помня че Вие писахте по темата за писмеността Линеар А и Б, който очевидно са писмеността на древните траки, и че само с нашата кирилица се разчита най правилно. И за това се очаква чуждестранните археолози да почнат да учат скоро време и Българския ни език най интензивно.
  Следя редовно блога Ви и съм много доволен от вашите проучвания.

  п.п. Поздрави от Благоевград

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, с Линеар А и Линеар Б са документирани десетки тракийски лични имена, но нито едно подобно на Софокъл, Милтиад, Солон...

   В микенските документи са документирани даже български родови имена като Дуло, Вокил, Ерми, но по този въпрос май има табу.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС11 юни 2014 г., 0:42

   Павелчо, нещо бъркаш. Не нещо..ами много или всичко.
   Така е, главата вече не те слуша и пишеш фентъзи хумор..или вицове.

   Иди във град Ираклио, на остров Крит...там е ЛИНЕАР А-------КОИТО НЕ Е ЕВРОПЕИСКИ ЕЗИК..

   А ЗА ЛИНАР Б------ПАВКА, ЧАКАМ ОТ ТЕБ ДА НАПРАВИШ СВЕТОВНА БОМБА. !! :)))

   ВЪПРОСА ТУКА Е --- КОГА ЩЕ ИЗБУХНЕШ ???

   Изтриване
  3. В микенските документи са докуменитирани имена като Мируло, Дейко, Бати, Веверо, Сила, Пирино, Видко...става дума за плочици 1281 E, 1402X, 1421X и др.

   От друга страна в микенските документи липсват напълно типично гръцките имена Милтиад, Софокъл, Аристид...просто няма. Ако си на друго мнение, посочи в кой микенски документ се срещат типични гръцки имена.

   Изтриване
  4. Павлос, като чета какво си написал, ми идва на ум за един български виц:
   Гледал Вуте жирафа в зоологическата гранина и повтарял "Такова животно нема!"

   Изтриване
  5. Коментарът ми е към г-н Павлос Георгиадис - да прочете статията и да прегледа обстойно сравнителната таблица между Линеар А и линеар Б. Изводите оставям на него. Един непредубеден ум би извлякъл правилните изводи. Разбирам, че не е лесно човек да се раздели с насажданите величания в продължение на хилядолетия в негова полза, но тук се опитваме да изровим закопаваната в земята истина. Не пестим и самокритиката си.

   Изтриване
 6. Анонимен11 юни 2014 г., 9:35

  A be shmeker smotan, ti zashto lujesh, che ima trakijski grad Bagra? Takova chudo njama na nikoja karta na starija svjat i maj si e tvoe svobodno sachinenie.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Град Багра не е моя измислица, просто не си търсил както трябва. Ето тук има данни

   Bagrum http://press.princeton.edu/B_ATLAS/BATL062_.pdf

   Изтриване
 7. Taka znaci, ARES bil balgarski bog ama neshto go nqma v Balgariq izobshto, samo za TANGRA se govori :) Stavash smeshen be sparo, stavash zhalak s tvoqta trakomaniq

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно някой стар автор да споменава Тангра като бог на старите българи. От друга страна Ярей е българско име притежаващо същата етимология както и Арес.

   Изтриване
 8. SHTO SE BUTASH MEJDU SHAMARITE BE DUSHO NESHASTNA, SHTO NE SI SEDISH NA GUZA?NE E ZA TEB NAUKATA, HODI NA SELO I SEJ KARTOFI, TVA PO TI PRILIAGA.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Картофите съм ги сял отдавна, а за зелето е още рано :)

   Изтриване
  2. Имаш право - до сега българите бяха нещастни, а враговете на България и българите - щастливи. От тук натам, обаче нещата започват да се обръщат, защото се намесва Създателят!

   Изтриване
 9. Геновева Неделчева11 юни 2014 г., 18:03

  Е...това е грубо,Анонимен!Тук споделяме само мнения,а не се заяждаме!:)))

  ОтговорИзтриване
 10. МНОГО ПОКАЗАТЕЛНОН !!! КАТО СЕ НАКАКАХА С „ИЗОБЛИЧЕНИЯТА“ СИ, НАЙ–СИЛНИЯТ АРГУМЕНТ ИМ ОСТАНАХА КАРТОФИТЕ !
  ХА , ХА, ХА !

  ОтговорИзтриване
 11. Г–н Серафимов,

  Отдавна исках да ви го кажа и мисля, че моментът е настъпил. Буди подозрение, че тия примитивни типове, които се манифестират като Ваши опоненти, са всъщност подставени лица, които с простотиите си само повишават Вашия имидж. Моля дайте възможност и на интелигентни хора да Ви критикуват, защото наистина прави много лошо впечатление.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, на как да направя това, как да дам въможност на интелигентни хора да коментират? Никога не съм изтривал културен коментар...

   Изтриване
  2. Мили Павле, недей се впряга! Предполагам, че анонимният господин само си прави гаргара с тия питекантропи. Ние сме свидетели,че досега никой сериозен специалист не те е оборил.
   Във връзка с името „Ярей“, което за съвременния български е малко странно, искам да напомня нещо, което вече съм казвал – в Далмация понастоящем се срещат много повече стари български думи: всеки втори човек носи една разновидност на това име – „Йере“ !

   Изтриване
  3. На един венетски надпис от 5 век преди Христа пише - ОСТИ ЯРЕЙ - буквално - остани яре, остани млад!

   И това е интересно http://www.theslovenian.com/articles/tomazic.htm

   Изтриване
 12. Анонимен12 юни 2014 г., 8:29

  Mars e rimski bog, Ares e na gruckata mitoologiya, na neya i samo na neiya toy prinadlezhi, no ponezhe e bog na parvichnata omraza i kruv toy e smyatan za trakiec, te trakite sa bili izvestni sas kruvozhadnosta si. Tova e obiyasnenieto, Ares ne e trakiyski bog, na nego mu se prepisvat kachestvata na trakite, elinite sa bili dobri i vazpitani, te veche ne sa se asociirali s dedite si, koito sa bili mnogo voiynstveni v minaloto.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Арес не притежава гръцка етомология.

   Йордан пише Марс, а не Арес защото работата - Произход и Деяния на Гетите е на латински, а латинското име на Арес е Марс.

   Изтриване
 13. Анонимен12 юни 2014 г., 8:44

  A taka, znachi vseki, kojto ne e saglasen s tebe ne e inteligenten chovek? Ashkolsun be pich, ti za gospod li se imash, bezgreshen li si ta samo tvojto vizdane vazi?Ne stava po tozi nachin zashtot trjabva da ima kritika.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Критикувай, но нека да е по-същество, а и с културен тон.

   Изтриване
 14. Серафимов, няма как човек да не признае, че сте начетен и сте запознат с основните трудове на траколозите и историците, но ми се струва, че отдавате прекалено голямо значение на траките в оформянето на нaшия етнос.Не забравяйте, че има славяни и прабългари.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, представете си, че на някой чужденец бъде казано следното - българите са съюзили с добружданите и едно незначително малцинство от родопчани и така се родил нов народ. Един незапознат с историята ни човек би повярвал на тези думи, макар те да са пълна глупост.

   През 6 и 7 век названието славяни се употребява за северните траки. Дедите на руснаци, поляци, словени и др. по това време носят името венети, виниди.

   През 7 век не се смесват три народа, а две големи групи принадлежащи на един и същи народ - този, който по време на Античността е познат под името траки.

   Така наречените стари славяни са гетите, а мизите са старите българи. И мизи, и гети са траки...Ето това е причината за хомогенната култура на Дунавска България.

   Изтриване
  2. Доколкото на мен ми е известно държавата се е определяла като Мизия - племето траки - по конкретно Мизи. "Всички войни между Цариград и България са граждански на Верска основа. Защото Св. Цар Константин Велики дава статута на автономия(федеративност) на Мизия в рамките на Източен Рим. Мизия т.е. България е облагодетелства на от Константин в рамките на империята" "А българските царе са се стремили да превземат Цариград, защото тази земя е тракийска откакто свят светува и основателят на Цариград е тракиец. Само българите наричаме Константинопол - Цариград. И затова има причина." Не съм го измислила аз това, цитирам го. Траките сами по себе си не са били една общност, били са различни племена, често настройвани едни срещу други от подлите византийци ( днешни гърци ) , които бавно и славно са създавали своите колонии по бреговете на Черно море. Така че между племе и племе разлика има и то голяма. При индианците е имало крайно войнствени и крайно миролюбиви племена. Етимологията също не е точна наука ;)

   Изтриване
 15. "Sclavos sive Getas...."
  Спараток, Склавос са си СКЛАВОС, не ги преправяйте на славяни.
  ТРАКИ е обиден прякор в древността за нашите предци. "О, неразумни юроде поради що се срамиш да се наречеш БЪЛГАРИН"
  Йордан Йовков е наистина велик БЪЛГАРСКИ писател, след като възражда името НОМКА от "По жицата". Номка е точно Акмон.

  ИМПЕРИАЛИСТ
  P. S. Спарадок, не злоупотребявай с правото си да не побликуваш неугодните ти коментари. На мен лично си ми спрял над 5 такива.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавай, но наглоста ти е нетърпима...Щом твърдиш, че спирам твои коментари, какво те спира да си създадеш свой блог и там да представиш своето виждане.

   Нито траки е обиден епитет, нито славяни означава роби, това са инсинуации на глупави хора.

   Всяко име може да се опорочи от лоши хора, ето един пример с това, как от името българи, англичаните са извели своята дума за педераст :

   bugger (n.) Look up bugger at Dictionary.com
   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Compare Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite." Softened secondary sense of "fellow, chap," is in British English from mid-19c. Related: Buggerly.

   http://www.etymonline.com/index.php?l=b&p=46&allowed_in_frame=0

   Това гнусно действие на англичаните в миналото не е повод да кажем, че българите са извратени...

   Чети повече, проверявай, не следвай клишетата!

   Изтриване
  2. Копи-пейст
   думата "славяни" е изкована и влиза в политическа употреба за пръв път през 1593 г. от Винко Прибоевич. В книгата си "Слово за увенчаните със слава славяни" този автор пропагандира т.н. "илирска идея", целяща освобождаване и обединяване на южните славяни в нова Душанова империя, като използва новото понятие "славяни", вместо "склави", което по това време вече означава "роби". Окончателно, сборното понятие "славяни" се оформя под перото на абата от Млетския орден дон Мавро Орбини от Пиза, който през 1601 г. написва книгата "Царството на славяните, днес неправилно наричани скиавони (schiavoni = роби)".

   Въпреки посочените по-горе факти, в съвременната славянистична литература се е наложило твърдението, че етнонимното название "славяни" не е късно възникнало средновековно понятие, а древно и исконно самоназвание на протославяните. Това твърдение е основна брънка в един по-широк опит да се създаде представата за древно цивилизационно величие на великорусите и другите източнославянски народи. Подобни опити да се открие древен произход, праславянска писменост, праславянски календар, праславянски науки, праславянски народи, князе и държави почти винаги стигат до източници, които обаче са скито-сарматски или алано-български. Фактически до същия резултат се стига и в опита да се екстраполира понятието "славяни" към ранното Средновековие и Античността.

   За да се подкрепи твърдението, че "славяни" е древно самоназвание са изказани няколко помощни хипотези, а именно:   1. "Славяни" не е ново, общоконтинентално название от XVII-ти век, а е форма на старото (IX-ти век) балканско название "словене".

   2. "Словене" не е църковен неологизъм в писмения език на Симеонова България, а е общо и древно етническо самоназвание на праславяните. Разбира се, писмения език на Симеонова България не е старобългарски, а старославянски.

   3. Старогръцките (и латински) названия на южните протославяни - Σκλαβηνοζ, Σκλαβοι, (sclavenius, sclavus, sclavi), не са създадени съгласно известната гръцка традиция за прехвърляне на имената на по-стари народи върху по-нови, а представлява гръцка промяна на собственото етническо самоназвание на праславяните.   В интерес на истината горните три хипотези (славяни = словене = σκλαβοι) са спечелили много привърженици, главно поради фонетичната близост на тези иначе твърде разнородни по съдържание и хронология понятия. В действителност, тези хипотези загубват доста от своята привлекателност, ако се абстрахираме от лъжливата омофония и предприемем безпристрастен анализ.

   Първо, твърде малко от големите, древни индоевропейски етноси имат свое самоназвание. Например, названията траки, келти, германи (тевтони), скити, саки са чужди, а не собствени названия, защото тези етноси не са имали съзнание за обособена общост. Малко вероятно е протославяните да са имали такова съзнание при пълната липса на държавност, градове и вътрешна търговия. Ранните протославянски названия венети и анти със сигурност не са собствени.

   Второ, ако източнобалканското название "словене" е било общоизвестно и употребявано от цялата група протославянски племена от Балтика до Егея, то щеше да бъде отбелязвано в източниците наред с названията венети и анти и даже вместо тях. В действителност, това название не е известно на народите по западните, северни и източни граници на протославянската общност.

   На трето място, ако названието "славяни - словене" е исконно собствено за протославяните, то трябва да има собствена етимология и широко разбираема семантика сред славянските езици. И точно тук, в опита да се намери такава етимология и семантика идва главният

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Хора, хора, защо не четете? С копи-пейст човек най-често ставя за смях. Славяни и словени е едно и също нещо, както и тракийските думи залтас и золтас-злато означават едно и също.

   И слава и слово идват от глагола слути-слушам, чувам.

   Изтриване
  4. Слава и слово са различни думи, да не говорим пък за въпросната СКЛАВОС , Ясно е , че произходът на съвременните думи се крие в един начален прото-език, но това не значи, че фонетично близки думи са синоними.
   Отново обяснявам, - собствен блог нямам защото такава ми е тактиката.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. Разбира се, че слава и слово са различни думи, но основата е една - слути-слушам.

   Склавос няма етимология нито в латински, нито в гръцки. Тази дума не съществува в старолатинския и старогръцкия. Ако успеете да я намерите в някоя работа на Херодот, Тукидид, Стабон, Ливий, Плиний, обадете се.

   Изтриване
  6. След като "слава и слово са различни думи", то славяни и словени също са различни , но антибългарската пропаганда наречена СЛАВИСТИКА ги е направила синоними.
   В началото на постинга, при пасажа на Теофилакт Симоката некоректно превеждаш sclavos, като славяни, както го прави и "науката славистика". Тук трябва да добавим и гаврите с БЪЛГАРЩИНАТА на "науката тракология" .

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  7. Добре, но какво е sclavos тогава? Чел ли се изобщо работите на Симоката, Менандър...

   Изтриване
  8. "Sclavos sive Getas...."
   Подчинените (склонените) бивши Гети......

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  9. Няма латинска дума Sclavos със смисъл подчинен, роб, слуга...това значение е предадено изкуствено доста по-късно.

   Изтриване
 16. Uauuuu, oh gorkiya sparcho, strah go e ot nqkoq druga peperliva duma i kara fenovete da go zashtitavat ot ostra kritika. Golemo geroystvo, nema shto:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
 17. Странно,и призивите за културен тон ,Серафимов също ти отправя избирателно.Как!? По IP,ли?

  ОтговорИзтриване
 18. Анонимния малак колкото и да се олива в злоба, срещу фактите не се върви със злоба и обиди
  Павел дава факти, а насреща простащина
  Нормално за точно тоя тип интернет "герои"

  ОтговорИзтриване
 19. Анонимен13 юни 2014 г., 8:46

  Вече съм 100% сигурен ,че "опонентите" са Ви някакви пубери! Само като чета какви думи ползват и как оформят изречения..... Голям проблем в България е една информация да се приеме просто като информация, а не като "добра" или " лоша". Самото разделяне на нещата на "добри" и "лоши" е изключително примитивно, но доста добре наложено от "майката - партия". Някой път е много по-лесно да знаеш всичко,което е грешно, така доста по-бързо и лесно стигаш до правилното.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не всички опонени са пубери, някои наближават пенсионна възраст...

   Изтриване
 20. kolkoto i da go kritikuvate choveka ( spartakus) osven lingvistichen sychtestvuva i drug podhod a imenno genetichen koito bezsporno dokozva che bulgarite sa traki streshtu faktite e trudno da se spori. Istinata rano ili kysno izliza na qve kolkoto i da ne im se iska na nqkoi tuka bulgarofobi.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Танчев, за тези, които мразят истината не съществува такова нещо като доказателство. И десет генетически изследвания да докажат, че сме потомци на траките, пак ще се намерят индивиди, които да продължават да отричат, че ние българите сме потомци на траките.

   Изтриване
 21. На 8 км от Сандански има село - СКЛАВЕ .Всяка година има голям панаир.По предания на този панаир е бил продаден спартак .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на селото е сравнително ново, то не е от Античността, а и няма сведения Спартак да е продаван там, това е измислица.

   Изтриване
 22. Благодаря Ви за статията! На всички бих препоръчала една специална книга - http://www.otizvora.com/files2015/pg-thraki-religia.pdf . За жалост в момента я няма налична в книжарниците. Писменост е имало 5000г пр. Хр. макар и примитивна (плочката от Градешница и не само). На руснаците хич не им се нрави , че техния език е български, не им се нравят много неща, не знам защо и не ме интересува. И аз като много други съм учила, че сме славяни, че траките са били някакво си племе, което си заминало при идването на племената от Мала Азия, на Угро-фини и не знам си какви още диваци. Е сега на 30г вече знам истината. Знам, че култура Варна и Хаманджия са по-древни от Шумер и това нашите деца трябва да го знаят, наша отговорност е да ги научим.

  ОтговорИзтриване