20.06.2014 г.

ЗАЩО ЗАПАДНЯЦИТЕ ЩЕ НАУЧАТ БЪЛГАРСКИ, ИЛИ ТАЙНАТА НА ЛИНЕАР А
Българският език е важен, изключително важен!  Лингвистите знаят това и някои от тях не се колебаят да го кажат. Пишейки за нас, Виктор Стивънсън споделя следното: Влиянието на българския е огромно, много по-голямо от това на който е да е било друг език от същата група...Този език е изиграл водеща роля в оформянето на старославянския, от там и на руския и дори е допринесъл много за развитието на други езици от различен произход – румънския и унгарския...От Средновековието насам българите щедро са дарявали съседите си със свои думи..” ( V.Stеvenson,Woorden, 1998, стр. 170-171).

Други чужди автори като Юри Венелин и Макс Фасмер също са се изказвали ласкаво за българския език, имали са пълното право да го направят. По времето на комунистическата диктатура, Фасмер дори се осмелява да напише следното – Значението на литературата от Симеоновата епоха не се ограничава само в България, Тя се възприема от други източно-православни славянски народи и опложда старата руска литература, а и сръбската...Влиянието на българския език у русите и сърбите , все още силно до 18 столетие... Тези въздестивия са били особено силни и руският черковно-славянски език показва твърде много български и то отчасто направо източно-български елементи.” – M.Vasmer, Die Bulgarische Literatur im Zeitalter des Zaren Simeon und ihre Bedeutung für die Orthodoxe Slawenwelt, Berlin, 1929.

След време не само славистите ще изучават нашата реч, но дори и изследователите на минойската култура. За тези, които са по-слабо запознати с древната европейска история ще дам няколко пояснения. Минойската култура на остров Крит е считана за люлката на европейската цивилизация. Това отговаря на истината до известна степен.*

Минойското общество е било високо развито, създало е изящно изкуство в началото на второто хилядолетие преди Христа. Фреските на този древен народ са невероятно красиви,  а бижутата и статуетките са с високо за времето си качество. 


http://www.minoanatlantis.com/pix/Minoan_Fisherman_Fresco_Art_650px.jpg

Минойска фреска, на която може да се види младеж с бръсната глава и две кики, това е обичай практикуван в България до началото на ХХ век.http://cache.trustedpartner.com/images/library/PalmBeachIllustrated2010/News%20%26%20Blogs/Travel/TravelArticles/Mykonos/Minoan-Fresco---archaeological-site-of-Akrotiri.jpg
И на други фрески са изобразени хора с бръсната глава и кика.

Минойците изграждат великолепни дворци, имат и добре развито корабоплаване. Тези хора успяват също да създадат  писменост още  през XIX-ти- XVIII-ти преди Христа, малко преди хети и лувити да направят това.

Тази писменост се нарича Линеар А. Повечето хора смятат, че тя не е разчетена, но това е заблуда. Въз основа на прилики с Линеар Б, учени като Пакард, Георгиев, Ваудхойзен, Бест и др. са предложили отдавна звукови стойности на особените знаци. Правени са и опити за тълкуване на Линеар А надписи. Изолирани са думи, топоними, а и лични имена. Резултатът обаче явно не оттърва на група влиятелни хора и това става причина много важни неща да не бъдат оповестени на широката публика.

Критски надпис с Линеар А публикуван за първи път от Артър Еванс

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Linear_A_cup.png

Критски Линеар А надпис съдържащ тракийското име Реза - втори ред, 3-ти и 4-ти знак

 http://lila.sns.it/mnamon/assets/img/lineare_a/linear_a.jpg

Поради ограничената информация се спекулира до ден днешен какъв е бил езика на хората, които са създали първата европейска цивилизация. Едни ги определят за ориенталци, други смятат, че се касае за лувиийци (роднини на хетите), а някои се опитват да ги изкарат  гърци. 

Разгледаме ли внимателно думите намерени в документи с Линеар А, ще забележим нещо интересно. Най-добрите паралели са от българския език.

КУЛО е термин от минойския език, който според акад. Владимир Георгиев притежава значение приблизително, закръглено. Дава се паралел с гъцката дума γύρος    кръг,   колело, но се пропускат българските думи КОЛО-колело,  КУЛО (диал.-коло), ОКОЛО, ОКУЛО (диал.около). В случая перфектен паралел дава нашата диалектна дума КУЛО- колело, кръгло.

АС, ЯС (ЯЗ) е начало на така наречена посветителска формула в минойските надписи. Никой не обръща внимание, че вариацията АС-ЯС (ЯЗ) отговаря съвсем точно на на българското лично местоимение АЗ познато в някои диалекти като ЯЗ.

СЕЯ е минойско показателно местоимение със значение – това. Минойската дума отговаря на старобългарското показателно местоимение СЬ, СЕ  това, тази, а до ден днешен сея е показателно местоимение в някои български родопски диалекти.

СТАРАК  е минойска дума за вожд, водач, тя отговаря на старобългарската  СТАРЬЦЪ  старейшина, вожд.

КЕТО, КЕДО е минойска дума за син, наследник. Не е трудно да се види, че тя е само по-стар вариант на нашата ЧЕДО  дете, потомък.

КАПА е минойски топоним отговарящ на тракийския Капи Стурия. КАПА означава хълм, копа, възвишение. Важно е да се отбележи, че в нашите родопски диалекти се наблюдават а-кави варианти на дадени думи – гарица, вместо горица и т.н. Понеже родопските диалекти са съхранили много архаични особености, можем да заключим, че в древността думата копа е звучала като капа. Отново срещаме перфектен паралел за минойската дума.

ДАТАЛА е минойска дума за данъкоплатец. Тя отговаря перфектно на стблг. ДАТЕЛЪ-дарител.

САЛА е минойски топоним отговарящ на тракийския Сала – селище в близост до Хемус (Стара Планина). Сала отговаря на солъ-сол, както при КАПА, тук също срещаме, по-стария а-кавски вариант на българската дума сол. Явно в близост до селището се е добивала сол.

ДАВО е друг минойски топоним, чието име отговаря на тракийските Даос Дава, Капи Дава, Суки Дава, Пиробори   Дава и др. Езиковеди като Владимир Герогиев смятат, че тракийската дума дава се обяснява с глагола дявам, девам – полагам, поставям (основи на селище).

На плочици, печати и пръстени с Линеар А знаци са записани следните имена Арей, Реза, Диза, Питак. Те са признати отдавна за тракийски. Арей е всъщност Арес –тракийския и скитски бог на войната, чието име се обяснава с думата ярост, т.е. Аресозначава яростния. Реза е вариант на познатия от Илиада тракийски цар Резос. Питак е друго царско тракийско име.

Съществуват и други интересни минойски имена. Някои от тях са Села, Мирела, Ситу, Рело, Батус. Те отговарят перфектно на българските Селя, Мирела, Рельо, Жит, Батуш.

Легендите предлагат още лични имена, които са принадлежали на народа създал древната критска цивилизация. Става дума за цар Минос, неговия брат Радамант, Ведра, Главко, Земела. Новите варианти на тези имена са нашите Миньо, Радман, Ведра и Главко. Земела не съществува днес като лично име, това обаче е названието на тракийската богиня на земята, Земела се обяснява със ст.блг.дума  землiаземя...

Както виждате нито минойските думи, нито минойските лични имена не са на някакъв странен, отмрял, или непознат език. Миноския е бил близко сроден на тракийския, от който произхожда българския.

Самата минойска писменост потвърждава твърдението ми. Линеар А показва огромно количество прилики както със старобългарските руни, така и с нашата свещена азбука глаголицата. Паралелите с руните на дедите ни са над 40, а пък глаголицата има 33 успоредици с минойската писменост. Броят на успоредиците е твърде голям, за да може да се определи като случайност.
БР- български руни
ЛП-линеарна писменост
ГЛ- глаголица
ЗВ-звукова стойност
ЛА-линеар А
ЛБ-линеар Б
ГР- гръцка азбука

Най-важното е това, че приликите не са само във форма, но и в звукова стойност. При 22 глаголически букви звука е като тази на Линеар А. 
ГЛ- глаголица
ЗС-звукова стойност
ЛА-линеар А
ЛБ-линеар Б

Тези факти показват, че най-лесния начин да се разчете минойския Линеар А е като се използва нашата глаголица.

Ако с глаголически букви напишем думата ратъ-война, един специалист по древна егейска писменост ще прочете рат(ве). Напишем ли с глаголица мак, линвист запознат с Линеар А ще прочете маку. Това не е чудо, не е необясним феномен, а само ярко доказателство, че създателите на минойската писменост – Линеар А са били хора, които са говорили древен вариант на българския език.

За някои хора ще звучи странно твърдението, че наши деди са обитавали остров Крит преди около 4000 години. Приемем ли обаче, че българите са потомци на траките, нещата си идват веднага на мястото

Повече от половин век се знае, че Крит е бил населен с тракийски племена още в най-дълбока древност. Първият човек, който представи доказателства за това бе Бедрих Хрозни в своята работа “Ancient History of Western Asia, India and Crete”.

Световно известният учен посочи връзката между ранната минойска керамика и тази от земите на траките. Споменати бяха също тракийските топоними и етноними от Крит. За съжаление тази, а и друга информация остана известна само на специалистите. Обикновените хора така и не разбраха, че Кносос -името на столицата на Крит е тракийско и има паралел в българския топоним Книшава**. Не ни бе оповестено, че минойците бръснат главата си и оставят кика както старите българи, че минойската женска носия е като тази на българките. Само специалистите знаят, че минойците са позлзвали кривия рефлексен лък типичен за старите българи, но чужд на гърците.Минойска жреца държаща змии. Кулът към змията е широко застъпен при траките, да не забравяме и българския фолклор
Минойска шнурова керамика, такава има в Тракия 3000 години по-рано


Малко по малко нещата ще си дойдат на мястото. Истината не може да се крие вечно. Скоро цял свят ще знае, че ние сме потомци на създатели на цивилизации. Ще се разбере, че дедите ни бяха първите, които запалиха искрата на познанието, много преди тя да заблести в Месопотамия и Египет. Ние носим кръвта на гениални хора. Днес сме онеправдани и ощетени, но потенциала никой не може да ни отнеме.

Където е текло пак ще тече! За да тръгне отново Българската река, трябва да се очисти мръсотията натрупана по руслото. Когато премахнем от себе си пошлостта, злобата, омразата, завистта, ще останат само добрите ни качества, тези, които са изконно наши.Пояснения:


* Тъй като корените на минойската култура са на Балканите и по-точно Тракия, по-правилно би било да се каже, че Тракия е люлката на европейската цивилизация. До скоро подобно изказване бе немислимо, но вече се появиха хора, които са разбрали истината.

Before the glory that was Greece and Rome, even before the first cities of Mesopotamia or temples along the Nile, there lived in theLower Danube Valley and the Balkan foothills people who were ahead of their time in art, technology and long-distance trade.


Today the 'The Lost World of Old Europe – The Danube Valley, 5000-3500BC' exhibition opens at the Ashmolean Museum in Oxford. When visiting you can expect to see the famed goddess figurines which have triggered intense debates about women's roles in Old European society; the oldest major gold treasure found (in the earliest known male elite burial); and more exuberant (and suprisingly 'modern') art and pottery from Europe's first civilisation.** В Линеар А надписи Кносос е представено като КОНОСО. Плиний свидетелства, че градът е разсечен на две от река Кайратус, т.е. селището е изградено в изкопана от река долина.  И. Дуриданов обясни, че книса е тракийската дума за ерозирало място, изкоп. Книса отговаря на ст.блг. конобъ – котел ( кух, издълбан съд), а също и наканавъ-изкоп. Друга сродна дума е индо-арийската кани  изкоп, мина, дупка.67 коментара:

 1. Скъпи Павле, ти наистина си велика работа ! Затова не спират да лаят по тебе. Ще си позволя да подкрепя великолепната статия, която си написал с някои „дреболии“, предимно от другата България.
  КУЛО – Хърватите имат един дебел, окръглен салам с название КУЛЕН. КУЛЕН наричат в нашия Врачански край царевичния мамул. По-далечните ни роднини, италианците имат дума КУЛО, което означава задник.
  СЕЯ – Хърватите казват вместо „нощес“ СИНОЧь.
  КАПА – и ние казваме капа или калпак, а и хърватите - „шибенска капа“, шапка без периферия.
  САЛА – Салона- селище близо до Сплит където е имало солници; Слано- селище в Южна Далмация.

  От друга страна никак не ми пасва „благото“ изражение на минойската жрица и двете змии в ръцете ѝ. Съществува и някакъв релеф на тракийския „бог“ Замолксис (мисля, че това е вярното изписване на името му, а не Залмоксис – от „зам“- змия), който също държи змия в ръката си. Струва ми се, че тези недвусмислени символи (излишно е да обяснявам защо) са една много вероятна причина за великите страдания на българите, колкото и странно да изглежда това за някои !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми е известно да има изображение на Залмоксис със змия, има такива със Сабазий, а и Тракийския Конник. Даже един от епитетите на Конника е Зум-удренос, буквално змиеубиец, този, който удря змиите.

   Изтриване
  2. Информацията е от книгата „Готите, това са гетите“ (това е преведеното заглавие от латински „Готас куо гетас“ – не съм сигурен в латинския“). Там е доказано защо вярното е „Замолксис“. В книгата е поместен и релефа, за който говоря: Замолксис на кон, държащ в ръка змия като жезъл.

   Изтриване
  3. Най-старото споменаване на Залмоксис е от Херодот - 5 век преди Христа. Вариантът Замолксис е на Страбон и е от половин хилядолетие по-късно, а това предразполага към погрешно записване.

   94. [1] ἀθανατίζουσι δὲ τόνδε τὸν τρόπον· οὔτε ἀποθνήσκειν ἑωυτοὺς νομίζουσι ἰέναι τε τὸν ἀπολλύμενον παρὰ Σάλμοξιν δαίμονα

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4090.htm

   5 In fact, it is said that a certain man of the Getae, Zamolxis by name

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7C*.html#3.5

   Изтриване
 2. Анонимен21 юни 2014 г., 8:05

  Ti shto lajesh hoerata be sparko, zashto si izmisliash takiva shturotii?Linearite ot tip A izobshto ne sa razshifrovani ima samo predpolojenia za tva onova a ne razchitane, ele pak imena i dumi da sa izlezli.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Звуковите стойности на знаците от Линеар А са разгадани отдавна. Що се касае до минойските думи, за тях не се коментира много понеже езикът не е нито гръцки, нито спада към езиците на Ориента. Никой няма смелост да разчупи старите догми...

   Изтриване
 3. Анонимен21 юни 2014 г., 8:51

  Shte mi obiasnite li zashto v nikoj dreven letopis ne namirame posochenite ot vas minojski toponimi davo i kapa, dali tova ne e samo vashe vaobrazhenie? Na mene mi se struva, che vie zabluzhdavate chitatelite si s niakakvi fantazii porodeni ot kompleks za malocennost.Taka li e gospodin Serafimov?

  ОтговорИзтриване
 4. Как пък точно ти бе спаро разчете линеар А дето сума ти професори не могат, гений ли си вундеркинд ли си, що си? На мене ми се струва, че си търсач на внимание и евтини сензации. Май си имал травматично детство, познах ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разчитането на минойските надписи с помоща на българския език е сензация, но не евтина, а истинска.

   Детството ми не е било леко, но не бих го нарекъл травматично.

   Не е мой проблем, че професори и специалисти не са се опитали да разчетат минойските думи с помоща на български език.

   Изтриване
 5. NESHTO DA KAJESH ZA TOVA SPARO, NE SE VRUZVA S TVOITE TEORII MAJ : Stamatoyannopoulos and his research team analyzed samples from 37 skeletons found in a cave in Crete’s Lassithi plateau and compared them with mitochondrial DNA sequences from 135 modern and ancient human populations. The Minoan samples revealed 21 distinct mitochondrial DNA variations, of which six were unique to the Minoans and 15 were shared with modern and ancient populations. None of the Minoans carried mitochondrial DNA variations characteristic of African populations.

  Further analysis showed that the Minoans were only distantly related to Egyptian, Libyan, and other North African populations. The Minoan shared the greatest percentage of their mitochondrial DNA variation with European populations, especially those in Northern and Western Europe.

  NEKADE DA PISHE BULARIA, BALKANI? :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тук пише :) The most outstanding differences were observed in haplogroups J2 and R1, with the predominance of haplogroup R lineages in the Lasithi Plateau and of haplogroup J lineages in the more accessible regions of the island. Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans, but not with those from lowland eastern Crete. In contrast, Cretan R1b microsatellite-defined haplotypes displayed more resemblance to those from Northeast Italy than to those from Turkey and the Balkans.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17264870

   Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans,

   Изтриване
  2. Пиши на кирилица! Нищо не ти се разбира от това което си писал!

   Изтриване
 6. Добре де, ако минойците бяха българи защо това не е казано от никой историограф? Хората си казват, че българите са скити (иранци) дошли от планината Имеон, не от Крит, не от Кипър. Еми нещо не ти се връзват работите на тебе моето момче, иначе си майстор на манипулацията де.
  С.Генев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Генев, ако не се лъжа само Михаил Сирийски свързва старите българи с Имеон. Равенският космограф пише, че българите са дошли от Скития, но не отваря дума за Имеон.

   Освен тези автори има и други, които не е редно да се пропускат и пренебрегват. Йоан Малалала, който пише през VI век определя българите като потомци на Ахиловите мирмидони. Тези хора са де факто пеласги - най-древното население на Южните Балкани и остров Крит.

   Пеласгите са обозначени и като обитатели на остров Крит от Омир. Както виждате има извори поставящи дедите ни в регион, в който е използван Линеар А.

   Изтриване
  2. Нито един автор в древността не ни нарича иранци.
   А скитите също не са иранци

   Изтриване
  3. Верно е, скитите не са иранци. Нито боговете им, нито погребалните им обреди, нито пък обичаите им са като тези на персите.

   Изтриване
 7. Grumki dumi ama nauchnost nikakva ne vijdam tuk,nqma daje pomen ot nauchen metod, oznavane na istoriq i linvistika, pod vsqka kritika si.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Признавам най-откровено, че не съм специалист и нямам академична подотовка. Въпреки това аз съм сигурен в правотата си, това, което съм представил е вярно.

   Изтриване
  2. Павле извини ме, не можах да се сдържа. Знам че информацията е непълна,но говорим за методика и научния подход в българската история: Господин анонимен - така се е създавала историята на България в близкото минало - надявам се да оцените "научния" подход. Моля последвайте линка : http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/I_Vojnikov_Tjurkskata_teorija.pdf

   Изтриване
  3. Може темата да е непълна и да са пропуснати важни имена като Вамбери и Фехер, но все пак си заслужава четенето.

   Изтриване
 8. интересни неща, уникално предcтaвяне на темата на досъпен език, само където нищо не е вярно де :) Ставаш за писател Павеле, ама не и за учен, мноого не ти достига батковото ; )

  ОтговорИзтриване
 9. От Скит: Чудя се колко различни автора се крият под тези "критични" анонимни автори. Въпреки усилията за имитация на различен стил прави впечатление нещо много характерно за всичките - неаргументирани, емоционални нападки с един и същ контекст. Звучи като една и съща мисъл казана 5 пъти с преправен глас. А що се отнася до това дали идваме от Крит (еле пък от Кипър), не става въпрос за това. Идеята е, че те са отишли там при разселването на юг. Не е ли така Павле?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, Крит и Кипър са места, които са колонизирани от нашите деди. Знакът IYI се среща на о-в Кипър преди 3500 години, а в Средните Балкани преди 6500-7000 години. Публикации на тази тема са известни на учените от БАН.

   Колкото до анонимните, аз също оставам с впечатление, че не се касае за група хора, а за едно единствено човече...Да е жив и здрав...

   Изтриване
  2. Трудно му е да разбере мотивацията на целия този неплатен труд! Винаги обичам да казвам, че всеки тегли другите на собствения си кантар. Е, такъв му кантара...
   Неговия мотив е по-странен - но еничари и предатели винаги ще има.

   Изтриване
  3. Верно е, съдим за другите по себе си...верно е и това, че предатели винаги ще има, ние позабравихме това.

   Изтриване
  4. Поздравления г-н Серафимов !!!!! Благодарности от истинските българи , а другите какви са --- само те си знаят .Да са живи и здрави, и дано да се изприщят , когато истината излезе на яве ( въпреки ,че те първи ще се наречат БЪЛГАРИ )

   Изтриване
  5. Да, когато истината излезе на бял свят доста ще започнат да претендират, че носят българска кръв.

   Изтриване
 10. Анонимен22 юни 2014 г., 7:15

  Тези неща не са за блог бе момче, нито пък за интернет изобщо. Ти трябва да се хванеш с някой професионалист и двамата да ошлайфате материала защото в тази форма той не става за научни среди, а от тях зависи дали ше се приеме някаква нова теория или не. Сега само се опитваш да будиш масите, самочувсвийце, това-онова, ама нищо повече.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Важното е някой да хвърли искрата – огънят сам ще пламне !

   Изтриване
  2. Будител на нашето съвремие ! Продължавай все така ! Истината-рано или късно,излиза на яве !

   Изтриване
  3. Милена, знаеш ли кое е лошото ? Тези неща се знаят отдавна, но уви - никой от специалистите няма смелостта да тръгне против течението.

   Изтриване
  4. Не спирай Павел Серафимов, не спирай! Всеки е с някаква мисия тук, а твоята е повече от грандиозна! Бъди жив и здрав и все така целеустремен, та да има и ние какво да четем и учим децата си!Във времена в който всичко се потулва, изопачава,преименува и осквернява, ти си като пламък, който показва пътя!Всеки българин с нормална ценностна система би изпитал гордост и уважение към теб и труда ти, а научните среди и академиците...могат покорно да посипят главите си с пепел...

   Изтриване
  5. Благодаря ти Красимира! Ние даже имаме подкрепата на генетиката по отношение на присъствието на дедите ни на остров Крит и участието им в създаването на минойската цивилизация.

   Paleolithic Y-haplogroup heritage predominates in a Cretan highland plateau.

   Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans, but not with those from lowland eastern Crete. In contrast, Cretan R1b microsatellite-defined haplotypes displayed more resemblance to those from Northeast Italy than to those from Turkey and the Balkans.

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17264870

   Изтриване
 11. Анонимен22 юни 2014 г., 9:00

  Виж сега, че има някакви прилики на глаголица с линеари има, но това не ти дава право да правиш глаголицата производна на линеарите. Те формите на знаците няма как да не се повтарят, близост има и с арменската азбука, ама тя не е линеарна. Ти малко я караш на принципа клъцни-залепи,така омагйосваш тълпата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приликата на глаголицата с линеар А е предостатъчна и той не може да бъде разчетен без нейна помощ !

   Изтриване
  2. Да, със звуковите стойности на глаголическите букви могат да се четат надписи с Линеар А.

   Изтриване
  3. Интересно твърдение според теб английската писменост имал някакви прилики с латинския но това не го прави производен от него ? Общо взето това написа :)

   Изтриване
  4. Би ли се изразил по-ясно, не мога да те разбера.

   Изтриване
  5. Имах предвид "Анонимен" с твърдението за някакви прилики между линеари и глаголицата. Просто му посочвам изводите от неговото твърдение .При над 40 еднакви знаци с руните и над 30 с глаголицата и дори еднаквост с звуковата и графична основа на особените букви в кирилицата. Да твърдиш че, всичко е случайно ?

   Изтриване
 12. Анонимен22 юни 2014 г., 9:54

  Chini mi se, che ponaglasil tova onova :)
  Taka li e sparo?
  Kaji, priznaj si:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А на мене ми се чини, че и Господ да слезе от небето, ти ще си останеш вечната контра !

   Изтриване
 13. Драги Павле,
  Искам да ти задам един много важен въпрос, към отговора на който те моля да подходиш най – отговорно.
  Имаш ли лично мнение за това, дали има вероятност да съществува някакво старо родство между народа на филистимците и нашите деди ? Един от градовете на този народ носи името „Гет“, подобно на „гети“. Голиат е типично копие на описанието, което ти даваш за нашите стари войни.
  Благодаря ти предварително за ангажираността, с която ще подходиш към отговора !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам цяла тема засягаща този въпрос - КАК ДЕДИТЕ НИ ДАДОХА ИМЕТО НА ПАЛЕСТИНА?

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/03/blog-post_17.html

   Изтриване
  2. Скъпи Павле !

   Досега няколко пъти съм изказвал възхищението си от тебе, но от днешния ден мога чистосърдечно да заявя: учен ли си, не си ли учен – ЗА МЕН ТИ СИ ВЕЛИК ОТКРИВАТЕЛ ! ! !

   Повод за моя безграничен възторг беше поканата ти да прочета горната статия от 2013 год., която не познавах. Мисля, че получих отговор на всичките ми предположения и догадки, които не можех да докажа.
   Ако не се лъжа, ти самият беше казал:„Аз не вярвам в случайни неща“! Твоята статия уверено намести камъчетата в несигурната мозйка на моите терзания...
   Ще бъда съвсем кратък. Става въпрос за тъжни неща и търсене причината за тях. Още преди настоящата мизерия имах възможност да споделя в един вестник:„Защо от няколко века насам нашият народ определено е изложен на особено тежки страдания“. Твоята статия ми отвори очите за всичко...
   В нея пишеш, че Велзевул е бил почитан в старо време на Балканите като бог на светлината (идентично е и значението на Луцифер). Дълго време се съмнявах в отрицателния смисъл на стария български знак, който присъства и в розетката от Плиска IYI. Може и да греша, но тук виждам съвсем ясно рогата на сатаната.
   От статията ти ми стана ясно и защо един определен народ изпитва такава умраза към нас и е допринесъл до такава степен за падането ни под турско робство. Той явно отдавна знае за нас всичко онова, което чак сега се разкрива с твоята неоценима помощ !
   И така: Велзевул, змиите, за които вече ти писах в първия от тези коментари, българският знак с рогата – имаш ли още съмнения за причината на нашите страдания ??? Колкото си гениален, не наливаш ли масло в огъня, като рекламираш пред сънародниците си поразения Голиат ???
   За да се спаси България, на нея ѝ трябва едно коренно разкаяние и поемане по духовния път на Давид, а не на Голиат !!! И ти с твоята гениалност си длъжен да обърнеш всичко наопъки и от Савел да станеш наистина Павел !!!
   Мисля, че чувстваш огромната отговорност за публикуването на този коментар. Бог да те благослови !

   Изтриване
  3. Благодаря за похвалите, но аз не ги заслужавам...Нито съм гениален, нито мога да играя ролята на спасител...

   Обликът на принца на този свят като грозен и страшен, рогат и космат не отговаря на истината. Той е даже най-красивия и така съблазнява, иначе не става...не случайно е наречен син на зората...

   Народът ни е добър, не разкаяние и посипване на косите с пепел е нужно, а пробуждане и вяра в собствените сили. Да, нужна е и вяра в доброто, нужно е и завръщане в духовността, но и силата.

   Изтриване
  4. Анонимен23 юни 2014 г., 1:31

   ЗАВЕСАТА ПАДНА !

   Павле, за всичко, което съм казал за тебе не съжалявам ни най–малко. Ти действително си гениален .....като сатаната ! Още когато декларира, че си вярващ, трябваше да уточниш – в „княза на тоя свят“ !
   Повече думи са излишни, ще си позволя само да разкажа една случка.
   Един познат имаше навремето проблеми с жена си. Приятелка на жена му ги посъветвала да отидат при ръководителя на една от новите модерни църкви, който можел да им помогне. Срещата се състояла в един люлински блок в София. Упоменатият водач на църквата, млад човек с дълга като на жена коса, изслушал оплакванията им, казал, че за всичко е виновен мъжът защото е много материален и неблагодарен, а трябвало да живее в духа. Библията трябвало да я ползват само като телефонен указател и само това повтарял: „В духа...в духа...“, без да уточни за кой дух точно ставало дума.
   След сеанса приятелят ми изказал съмнение пред жена си за духовната лоялност на гуру-то, но тя не го послушала и пожелала последният още веднаж да се „моли“ за нея. Резултатът от тази авантюра беше, че отношенията им се влошиха още повече...
   Разказах случката на познати от петдесятната църква, които се сетиха за въпросния гуру. Разказаха ми, че той имал брат в Америка, от когото усвоил някакви странни „богослужения“.
   Само искам да попитам, имаш ли ти случайно брат, който да е приличал на описания гуру ?
   Колкото до другото, работата е ясна – от този момент нататък пътищата ни са диаметрално противоположни. Всеки, който е разбрал за какво става въпрос, ще направи личен избор за себе си. Вярвам, че много скоро идещият княз на новия век ще каже тежката си дума !

   Изтриване
  5. Да обвиниш някого в служба на дявола си е нещо сериозно и изобщо не подхожда на християнин. Защо забравихте христовите думи - Не съди, за да не бъдеш съден.

   Изтриване
  6. Причините за омразата към българите на отделни представители на съседен Балкански народ са според мен много комплексни и варират от политическа пропаганда до духовни - на враговете на човешкия род, които са се стремели откакто свят светува да разделят хората и да ги карат да враждуват помежду си, и най-вече да всяват разделение в Светата Православна Църква, сред православните народи. Това е и причината за "докарването" от тях на турците и нежеланието им да се обединят с българите против общия враг на вярата, довел до 5-вековното робство. Но пак българи се бориха и за тяхното освобождаване от турско робство. За да не идеализираме и себе си, сигурно не липсват и някои наши прояви, даващи поводи за това, но пък не липсват и от тяхна страна подобни. Така че нека не идеализираме и чуждото.

   За миналия и този век мога да кажа със сигурност, че причина за сегашните ни страдания е атеистичният и антихристов дух на обществения строй от миналия и сегашния век. И по принцип в Стария завет ясно си личи, че причина за всички страдания на богоизбрания народ е отстъплението от вярата, от Бога. Като в резултат на това отстъпление хората стават врагове един на друг, и в крайна сметка биват "поробвани" от друг народ или се самоунищожават, а в някои случаи когато вече е нямало връщане назад от порочността, за да не се разпростре греховната "зараза" и над малцината устояли на нея, се е налагало да бъдат унищожени.

   За българския знак и значението му може би трябва да се потърси и мнението и познанията на представители на духовенството. Но трябва да отбележим, и че в знаците, използвани в тракийските надписи, използвани още преди Христа, ясно се вижда и християнският кръст. Интересно би било и тяхното мнение - на духовенството. Но едва ли някой може да даде обяснение, след като е известно, как е била унищожавана българската книжнина през хилядолетията и каква борба се е водила за унищожаването на Илирийската Църква - Първата Християнска Църква от първите християнски векове на Балканаския п-в, основана от Светите Апостоли, за което обаче не се учи в Духовните семинарии и в Богословските Факултети дори в България.

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов,обвинението ви в служба на сатаната не е нищо ново.Това е просто поредната тактика да ви наклеветят,за да могат да ви отчуждят от християните.Това е стара тактика която в последно време се прилага към всеки който е на контра със установения ред(бил той и световен).Най-пресният пример за това е ,че папата нарече Доналд Тръмп антихристът.А човека просто казва истини които не са в полза на тези дето управляват в сянка.Като споменах и сянка.Ей тая работа не мога да я разбера в евангелистите.Ако всичко свързано със въпросния Луцифер е светлината,познанието и търсенето на знания(истината),то неговия антипод(Бог) би трябвало да има атрибути като - мрак,заблуда,лъжа. За мен е повече от очевидно че има огромна манипулация в днешното християнство,в полза на някой.А за българите,не виждам за какво да се разкайват,при условие че Орфизма е плод на тракийците,а едни от първите християни са били наши деди.

   Изтриване
 14. Последният линк не работи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пробвайте тук http://press.princeton.edu/titles/9052.html


   https://isaw.nyu.edu/exhibitions/oldeurope/home.html


   http://origins.osu.edu/review/lost-world-old-europe-danube-valley-5000-3500-bc


   https://www.youtube.com/watch?v=8cHLnAgXLMY

   Изтриване
 15. Павле, по повод етимологията на КНОСОС да не забравяме съвсем съвременната дума КАНАВКА - всеки знае какво е това - изкоп покрая пътя... :-)

  ОтговорИзтриване
 16. ORIGINI ITALICHE
  O SIANO MEMORIE ISTORICO-ETRUSCHE
  SOPRA L' ANTICHISSIMO REGNO D' ITALIA, E SOPRA I DI LEI PRIMI ABITATORI NEI SECOLI PIU' REMOTI
  DI MONSIGNORE
  MARIO GUARNACCI
  Votante ,e Decano della Signatura di ,Giustizia di Roma
  TOMO SECONDO.
  LUCCA MDCCLXVII (anno 1767)
  APPRESSO LEONARDO VENTURINI CON LICENZA DE SUPERIORI.


  Indice Dei Capitoli Del Tomo Secondo
  Libro secondo

  INDICE Dei Capitoli del Tomo Secondo .
  LIBRO V.
  CAP. 1. Dello Scritto e della lingua antica di Grecia . La lingua Etrusca è Matrice . E' quasi impossibile di poterla più intendere ; benché si sa, che proviene dall'Ebreo. L'Etrusca è Matrice rispetto all'altre lingue Occidentali e specialmente rispetto alla Greca antica. Il Fenicio non è stato simile al1'Ebreo, quanto lo è l' Etrusco. Falsa credenza di chi suppone l' Etrusco derivare dal Greco . Lettere conservate dai Pelasgi Tirreni, anche prima del Diluvio di Deucalione. Greci antichi ignoranti e barbari . Essi non hanno antichità maggiore di quella dei Pelasgi . Le lettere erano prima di Cadmo: le trovò già in Grecia portate dai Pelasgi ; ma esso le corresse . L' antica lingua Greca era Pelasga . Pronapide la mutò, e rivoltò lo scritto all'Occidentale. Poeti anteriori ad Omero , ebete in Grecia scrissero Pelasgo. Cadmo iniziato nei Riti Pelasgi ; e poi piglia per Moglie Armonia Pelasga Etrusca, e Sorella di Dardano. Le lettere Etrusche in Grecia vi erano prima, e ance dopo di Cadmo ;Vari esempi di queste lettere antichissime in Grecia . Lingua mutata in Atene . Ulisse, e Telegono suo Figlio parlarono Etrusco. Fino all'assedio di Troia i Greci intendevano il Pelasgo , o Etrusco. Quando sia seguita in Grecia, e in Italia la mutazione della lingua, e dello scritto . Riprova, o ispezione delle lettere Greche visibilmente derivanti dall'Etrusco. I Pelasgi non mutarono la lingua , né lo scritto, ne in Italia, ne in Grecia , benché dal miscuglio di varie loro voci ne nacque in Italia il Latino antico ; ma i Pelasgi seguitarono in sostanza a parlare Etrusco tanto in Italia, come in Grecia. Una sola lingua, cioè l'Etrusca, è stata nell'Italia antichissima. Iscrizione Sigea, perché sia tanto simile all'Etrusco. E cosi la Gemma Anfideiana ; e così la moneta d' Atene, e tanti altri Monumenti trovati in Grecia, e vicino a Troia.

  ОтговорИзтриване
 17. 'Произход на Италия или спомени исторически-етруски за древните царства в Италия и неговите първи жители в най-далечните векове"
  от Господин Марио Гуарначи
  Избирател и декан на Върховния съд на правосъдието в Рим
  Втори том.
  Лука (LUCCA) MDCCLXVII (1767 година)
  Леонардо Вентурини долу с ЛИЦЕНЗ.


  СЪДЪРЖАНИЕ на главитe от Вторият Toм
  Книга Пета
  Глава 1. За азбуката и за езика на древна Гърция. Eтруския език е основата. Вече почти е невъзможно да се разбере; въпреки че ce знаe, че идва от иврит. Етруският език е основата на всички западните езици, особено по отношение на старогръцкия. Финикийския език не e бил като еврейския език, тъй както e бил Етруският език. Фалшиви ca вярванията на тези, които мислят, че етруския език произлиза от гръцкия. Писания съхранени от пеласгите от Италиа(Тирения), дори преди потопа на Девкалион. Древните гърци невежи и варвари. Те (гърците) не са по древни от пеласгите. Азбуката я имаше преди Кадмо: той я намери вече в Гърция, донесена от пеласгите; и я коригира. Древногръцкия език е пеласгийски. Пронапиде (Pronapide) измени буквите и обърна начина за писане по европейски(т.е. от ляво на дясно). Поетите преди Омир са писали на пеласгийски в Гърция. Кадмо(Cadmo) е бил посветен в тайнствата (ритуалите) на пеласгите; и след това взима за жена Армония пеласго-етруска и сестра на Дардан. Етрускa Азбука е имало в Гърция и преди, и след Кадмо(Cadmo; Няколко примера от тези писма в древна Гърция. Eтруския език e бил променен в Атина. Одисей и Неговия Син Телегоно (Telegono) говорили по етруски. До обсадата на Троя гърците разбираха пеласгийския, или етруския език. Кога е бил променен пеласгийския език и азбука в Гърция и Италия. Проверка или изследване на стари писмени източници от Гърция повлияни от етруския език. Пеласгите не променят езика и азбуката cи, нито в Италия, нито в Гърция, a от смесването на различни диалекти (говори) се създава древния латински език в Италия; но пеласгите по същество продължиха да говорят етруски толкова в Италия, както и в Гърция. Имало е cамо един език, етруския, в древнa Италия. Надписа от Сидзеа (Sigea), защо е толкова подобен на етруския език? И така Скъпоценната Анфидеана (Gemma Anfideiana); и така монета от Атина, както и много други паметници, открити в Гърция, и в района на Троя.

  ОтговорИзтриване
 18. INDICE Dei Capitoli del Tomo Secondo .
  LIBRO VII
  CAP. I. Delle arti, e delle scienze Etrusche ; e che molte di esse dall’Italia sono andate in Grecia. Distinzione dei i tempi, nei quali la Grecia e stata la maestra di queste . Il tempo della di loro perfezione e stato quello di Alessandro Magno . Prima di ciò la Grecia era barbara e l’Italia coltissima. Quivi erano le Arti in grado eccellente. I Lavori Etruschi non si sono riconosciuti fin ora ; e perciò sono stati battezzati per Greci. Simboli, e caratteristiche, onde possano riconoscersi le cose Etrusche. La Plastica, e la Pittura furono in Italia prima, che in Grecia. Come possano distinguersi le crete, i bronzi, le statue , i bassorilievi , e altri monumenti. Falsa prevenzione,
  degli Antiquari di riferire il tutto ai Greci. Gran copia di Monumenti Etruschi, non solo in Toscana, ma anche in Roma ,e per tutta Italia. Teatri , fori, e circhi massimi in Italia prima, che in Grecia. Magnificenza. della Città di Veio ; di quella di Chiusi, di Volterra , di Fiesole, e di altre Città Etrusche. Mura, e Porte Etrusche smisurate, superiori a quelle di Atene. Vari altri teatri Italici e Tirreni. Similitudine delle arti, e scienze Etrusche con quelle degli Ebrei .

  ОтговорИзтриване
 19. СЪДЪРЖАНИЕ на главитe от Вторият Toм
  Книга Седма
  Глава 1. За изкуствата и науката етруски; и че много от тях са отишли ​​от Италия в Гърция. Разграничаване на времената, в които Гърция е билa учител на тези. Времето на съвършенството на тяхната държава и при Александър Велики. Преди това, Гърция е варварскa a Италия много културна страна. Изкуствата са били на високо ниво. Работите етруските не са все още признати и затова и следователно са били кръстени като гръцки. Символи и характеристики, с които могат да ce разпознаят и отличат етруските неща. Скулптурата и художественото изкуство са били първо в Италия след това в Гърция. Как могат да се разпознаят и датират керамика, бронзови статуи, статуи, барелефи и други паметници. Лъжливи опити на антикварите да изкарват всичко за гръцко. Голямо количество на копия на стари етруски паметници не само в Тоскана, но също така и в Рим и в цяла Италия. Театри, централни площади и стадиони първо в Италия и след това в Гърция. Великолепиетo на град Вейо(Veio); на Киузи (Chiusi), Волтера, Фиезоле, и други етруски градове. Огромни cтени и порти етруски много по-големи от тези в Атина. Различни театри италийски и тиренски. Прилика на изкуствата и науките на етруските с тези на евреите.

  ОтговорИзтриване
 20. Libro VII
  CAP. II. Delle arti, e scienze dagli Etruschi propagate in Grecia. I Greci non furono inventori delle arti, e delle scienze. Orfeo Trace fu fra i primi loro Inventori . Quindi ne vennero le Muse, e la Poesia. Religioni, e Vaticini introdotti in Grecia dai Pelasgi . Qual fosse la credenza Etrusca intorno alla divinità. Etruschi intendenti di Astronomia. Il governo politico portato dai Pelasgi in Grecia. I Greci appresero la marina dagli Etruschi. 'E cosi l'arte militare terrestre. Varie specie d'armi dagli Etruschi introdotte in Grecia ; e così i ludi, e gli spettacoli . Severità degli Etruschi nelle pene. La Musica introdotta, o praticata antichissimamente in Grecia dai Tirreni.
  Degli Atrii, e d'altri edifizi antichi . Della bellezza. Greca, e se sia stata fatta in Grecia originariamente.

  ОтговорИзтриване
 21. 'Произход на Италия или спомени исторически-етруски за древните царства в Италия и неговите първи жители в най-далечните векове"
  от Господин Марио Гуарначи
  Избирател и декан на Върховния съд на правосъдието в Рим
  Втори том.
  Лука (LUCCA) MDCCLXVII (1767 година)
  Леонардо Вентурини долу с ЛИЦЕНЗ.
  СЪДЪРЖАНИЕ на главитe от Вторият Toм
  Книга Седма
  Глава 2. Изкуствата и науките се разпространяват чрез етруските в Гърция. Гърците не са изобретателите на изкуствата и науките. Орфей е тракиеца е от първите им изобретатели. И така са дошли и музите, и поезията. Религиите и пророчества са въведени в Гърция от пеласгите. Какво е вярата, на етруските божествa. Етруските(пеласгите) настойници на астрономията. Политическoтo управление и правителство, ръководено от пеласгите в Гърция. Гърците се научили марината от етруските(пеласгите). И така, военното изкуство. Различни видове оръжие на етруските, въведени в Гърция; и така също състезанията и тържествата. Суровостта на етруските в наказанията. Музикатa, въведени и практикува в дълбоката древност от тиренците'Tyrrhenians'(пеласго-етруските) в Гърция.
  За входовете на древните сгради за древните сгради. За класическата красота (гръцкa), и дали тя е била първоначално установена в Гърция.

  ОтговорИзтриване
 22. Щапаров Младши:

  Днес уверено можем да кажем,че това на теракотата не е минойска жрица,а Българската богиня на любовта Вечера (Вещера,Венера),чието свещено животно била змията,което е видно от "пра"-Българския календар.

  ОтговорИзтриване
 23. Щ.Младши:

  А какво пречи името на гр. Кносос да означава Кнезос (Каниса= Каняза): Княжеския град?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-старото записване на Кносос е КО-НО-СО, а и Плиний свидетелства, че града е разсечен на две от река Кайратус, т.е. мястото е изкопано, ерозирало. За тълкуването на Коносо най-добри кандидати са санскр. кани-яма, изкоп, стблг. конобъ-котел, съд.

   Изтриване
 24. ирена янчева13 май 2016 г., 2:24

  Здравей, Павле ! Много добра статия и база данни!!! Напълно подкрепям твоето научно становище, подкрепено с железни доказателства: " Минойският език е сроден на Тракийския език, от който произхожда Старобългарския, ", защото Линеар А показва 40 прилики със старобългарските руни и 33 с Глаголицата; освен това съществуват 22 прилики в звуковата стойност между знаците от Линеар А и Глаголицата !!! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване