7.10.2014 г.

ТРАКИ, БЪЛГАРИ, АРИЙЦИ


Истината прави добрите хора щастливи, но вбесява мошениците. Те градят своите измами дълго време, хабят и доста средства, за да сеят заблудите си. Напълно е естествено е, че няма да се радват когато са разобличени. Това съм го разбрал отдавна. В продължение на пет години моите опоненти не са ми спестили обидни думи, клевети и закани. Колкото и да се опитвах да проява разбиране, нищо не помогна.

Тъжно е да видиш как сънародници поддържат теории, които мачкат съзнанието ни. Тъжно е, че не се касае просто за залитания на определени изследователи, а за съзнателна, последователна политика на дезинформация. Тъжно е, че тези хора нямат ни срам, ни свян. Въпреки постоянно да излизат доказателства за балканските корени на старите българи, привържениците на иранската теория за произхода на дедите ни все още повтарят остарелите си мантри и отказват да приемат фактите.

Някои индивиди се възползват от това, че съществуват неясни, а и неправилни дефиниции. Понастоящем скити, сармати, алани, масагети, саки и т.н. са определени като ирански народи. Срещат изследователи, които смятат дедите ни за потомци на скити, сармати, саки, т.е. в лицето на старите българи се вижда ирански народ. Прародината на дедите ни бива поставяна в Средна Азия, а като наши роднини биват поставяни паштуни, иранци, талишци. Не се казва как са възникнали понятията арийци, иранци, нито пък се обяснява, че има разлика между името на древен народ и съвременно научно понятие...

Всеки има право на свое лично мнение, но когато някой реши да популяризира виждането си, не е редно да укрива важни факти. За жалост поддръжниците на иранската теория правят точно това. Не става дума за някакви малки подробности, а за важни данни от работите на различни стари автори.

Едно от най-ценните свидетелства е това на Стефан Византийски. Той казва без увъртания, че скитите са тракийски народ. Те са обитавали територията на Добружда от незапомнени времена, а и са почитали тракийския бог Арес. Херодот твърди, че скитите правят олтари само на Арес, но и пояснява, че тези хора изпитват силна неприязън към чужди култове, обичаи, дрехи. Народът не прощава даже на царете, които се отклонят от родната традиция. За да могат скитите да почитат тракийския Арес, то те са го считали за свое божество.

Други интересни данни представя Дион Касий, който смята, че тракийското племе даки е част от скитите. Даките, наричани още гето-даки, или само гети обитават територията на Добруджа по време на Античността, но също така и черноморските степи – там където са земите на базилеите - царските скити.

От значение е твърдението на Страбон, който определя саките като източни скити. Векове по-рано Аристофан споделя, че саките са траки. Отново Страбон е този, който причислява сарматите към семейството на скитите. От друга страна Прокопий Цезарийски твърди, че сарматите принадлежат на общността на гетите.

За аланите Амиан Марцелин пише, че в по-стари времена те са били познати под името масагети. Йордан споделя за масагетите, че те са част от гетите, а и, че град Томи (в Добруджа) е основан от масагетската царица Томира. Нейното име е сродно на тракийското Тамир. Синът на Томира носи името Спаргапий, то показва близост с тракийското Спарка, Спарга.

Eто какво излиза, така наречените “иранци” – скити, сармати, саки, масагети и алани са свързани директно, или индиректно с траките. Да сте чували някога за това? Някой от поддръжниците на иранската теза за произхода на българите да е коментирал тези важни исторически свидетeлства? Никой не е направил това, нали?

Укрити са още много данни, които поясняват как част от дедите ни мигрират от Балканите в Азия и успяват да повлияят езика и културата на местното население. Луций Ариан разказва за тракийски поход стигнал чак до Индия. Старият автор обяснява, че преди идването на тракиеца Дионис индийците се хранели с кора от дървета и сурово месо. Дионис ги научил на земеделие, скотовъдство, занаяти, показал им как да строят жилища и градове, дал им и религия като разбира се поставил себе си начело на пантеона.

Последното твърдение е доста интересно защото в действителност най-древното върховно божество на индийците носи името Брама. От друга страна Бромий е един от епитетите на бог Дионис. Бромий означава бръмчащият, шумящият...

Някой може да възрази, че разказа на Ариан почива само на някаква легенда, а приликата между името на върховното индийско божество с епитета на Дионис е случайност. Това би било верно, ако разполагахме единствено с писанията на Ариан. Те обаче са потвърдени от доста други стари автори. Филострат,  Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нон, Плиний Стари и Страбон също разказват за идването на Дионис в Индия.

Има и друго, в Северна Индия е намерена особен вид керамика, чийто прототип не е от регона. Археолозите са се натъкнали и на оръдия на труда, които са доста по-разични от местните. Учените признават, че се касае за предмети, които са внос от други земи, но не уточняват откъде. Истината е, че съдовете, брадвите, кирко-копачите имат прототип на Балканите и по-точно Варненския некропол, Стара Загора, Чавдар-Кремиковци и т.н.

Не само керамиката и оръдията на труда показват връзка с Източна Европа. На територията на Индия през трето хилядолетие преди Христа се появяват особен вид знаци. Около двадесет и четири от тях имат прототипи сред доста по-старата Балканска пименост.

Инд. - Индия -2500-1200 пр. Христа
   Б. - Балканите - 4500-3500 пр. ХристаДионисовият поход е и така нареченото арийско нашествие. Както траките, така и арийците са бойци колесничари. Както траки, така и арийци жертват коне в гробовете на благородници. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Reproduction_of_Thracian_tomb_2.jpg

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/09/26/article-2433197-1849743C00000578-92_306x464.jpg

Прародината на старите арийци е на Балканите. Благодарение на Стефан Византийски ние знаем, че древното име на Тракия е Ария. Самите индийци смятат, че саките са потомци на кшатрия – воинската класа на арийците. Да не забравяме сведението на Аристофан, че саките са траки.


За древни балканци в Средна Азия разказва Плиний Стари локализирайки траките сарапари до Бактрия. Същият автор разполага кикони, туни и бризари на северозапад от Индия. Киконите са тракийско племе споменато от Омир, за туни, тюни пишат Херодот и Тукид, а в западна Тракия са локализирани бризеите.

Както виждаме съществува изобилие от данни за тракийски преселения в Средна Азия и тяхното влияние върху местното население. Обитавалите Азия сарапари, кикони, туни, бризари, масагети, алани, сармати, скити са с балкански корени. Присъствието им в земите на индийци, перси и др. е само колонизация, нищо повече.

Вместо тези данни да се представят на българския читател, някои хорица предпочитат да ни внушават, че дедите ни идват от Бактрия, че нашите корени са край Памир и Тибет. По същатата логика трябва да се каже, че прародината на англо-саксите не е Северна Европа, а Индия...понеже английското присъствие в Индия е добре документирано...но това е лудост, нали?

Поради това, че в миналото важни данни бяха укрити, стана възможно да се правят спекулации. Германците се обявиха за арийци, макар да няма нито един исторически извор, който да ги свърже с Индия. Няма и артефакти от земите на Германия показващи връзка с Индия. За езика да не говорим – немския няма нищо общо с този на ведическите арийци.

Арийските глаголи вартати, смаяти, суапати, паати са почти идентични на стблг. врьтъти-въртя, смеяти-смея, съпати-спя, пити-пия, но нямат нищо общо с немските drehen, lächeln, slafen, trinken.

Основните арийски думи ксама, набаса, агни, дама са изключително близки до българските земя, небеса, огън, дом, но са твърде различни от немските Erde, Himmel, Feuer, Haus.

Най-важна е разбира се връзката между тракийския и арийския. От това сравнение учените бягат като дявол от тамян. Ако съпоставим тракийски с български, арийски и немски ще установим, че тракийския, българския и арийския са почти идентични, докато немския е доста различен.

ТРАКИЙСКИ         БЪЛГАРСКИ    АРИЙСКИ         НЕМСКИ

АЗАН                         АЗЪНО*              АЖИНА                  ZIEGE
AK                              OKO                     AKCИ                     AUGE
(B)АПА                      ВАПА*                ВАПИ                     SUMPF
БАГОС                       БОГ                       БАГА                       GOTT
БАЛ, БЕЛ                   БЯЛ, БЕЛ             БАЛА                      WEISS
БАЛАЙОС                БОЛИЙ*              БАЛА                      GROSS, SCHWER
БАРА                          БАРА                    БАРБУРАМ            FLUSS, SLAMM
БАТА                          БАТО                    БАТА                       FÜHRER
БРУЗАС                     БЪРЗ                     БУРИЖ                   SNELL
ВАСУ                         ВЕСЕЛ                 ВАСУ                      GUTT, FROHLICH
ВИСА                         ВЬСЪ*                  ВИСА                      DORF
ВОДА                         ВОДА                   УДА                         WASSER
ВОЛИНТ                   ВОЛЕНТЕ           БАЛИН                   BULLE
ДАД                            ДАВАМ               ДАДАТИ                GEBEN
ДАЕТ                          ДЕТИ*                  ДАТИ                      STELLEN, LEGEN        
ДАМА                        ДОМ                     ДАМА                     HAUS
ДАРЗ                          ДЪРЖА                ДАРХА                   HALTEN
ДИН, ДЕН                 ДЕН                      ДИНА                     TAG
ДЕРЗАС                     ДЪРЗЪК               ДРСАТ                    KUN
ДРУМЕ                      ДРЪМ                   ДРАМА                   WALD
ДУМАС                     ДЫМЪ                  ДУМА                     RAUCH
ГАЗА                          ГАЗЯ                    ГАДХА                   WATEN
ГАРА                          ГОРА                    ГИРИ                       BERG
ГАРМАН                   ГЪРМЕНЕ           ГАРЖАНА             DRÖHNEN
ГЕНТ                          ГНЕТ, УДАР       ХАНТИ                   SLAG
ГОРДО                       ГРАД                    ГРХА                       STADT
ЗЕМЛА                      ЗЕМЯ                   КСАМА                  ERDE
З(B)ЕР                        ЗВЕР, ЗВЯР         САРИ                      TIER
ИЛА                           ИЛЪ                      ИЛА                        SCHLAMM, MODDER
KEPC                          ЧЕР, ЧЕРЕН        КРСНА                   SCHWARZ
КЕТРИ                       ЧЕТИРИ               ЧАТУР                    FIER
KO(C)                         KOЙ                     КО                           WER
ОСТА                         УСТА                   АСИЯ                      MUND
ПРАС                         ПРЪСКАМ          ПРУС                      SPRITZER
РЕКА                          РЕКА                    РЕТАС                    FLÜSS
РОСА                         РОСА                   РАСА                      TAU
CAMA                        CAM                     CAMA                     SELBE, ALLEIN
С(B)АБАД                 СВОБОДЪ           СВАВАСА             FREI
СКАР                         СКОР, БЪРЗ        СИГР                       SNELL
СВИТ                         СВЕТЯ                 СВЕТА                    LICHT
TAMAC                      TЪMA                   TAMACA                DUNKEL
TATA                          TATO                    TATA                       VATER
ТРАУС                       ТРОША                ТРУТА                     BRECHEN


*АЗЪНО-козя кожа, БОЛИЙ-по-голям, ВАПА-вода, езеро, ВЬСЪ-село, селище, ДЕТИ-дявам, поставям, ДРЪМ-гора, храсталак.

Приликите между тракийски, български и арийски са лесни за обяснение, ако приемем, че ние българите сме наследници на Залмоксис и Орфей, и, че прародината на древните арийци е на Балканите...както свидетелства Стефан Византийски.

Благодарение на преселенията си, траките разпространяват своя език и култура сред народите на Средна Азия. Походите на дедите ни са започнали още през четвърто-трето хилядолетие преди Христа. Дълго време предците ни са били благородническата прослойка на старите индийци и перси. С течение на времето обаче, местното население е оспорило властта имайки значително числено превъзходство. В началото дедите ни са имали предимството на знанията и технологиите, по-късно азиатците придобиват същите знания и умения...а и жажда за власт.

Известна част от дедите ни загива в сблъсъци с азиатските народи, друга част е асимирилана от тях, а със сигурност е имало и такива, които са се завърнали в своята стара земя – Балканите.

Същият този процес се наблюдава и при римляните. Те успяват да колонизират много територии в Европа, Азия и Африка. В покорените територии римляните оказват езиково и културно влияние, но в по-късни времена са прогонени от местното население. Това е истина, която никой не оспорва, но стане ли дума, че нашите деди са покорявали и повлиявали други народи много преди римляните, това бива обявявано за глупост, шовинизъм и т.н.

Пренебрегват се доказателства от исторически извори, археология, ономастика.
Това не само не е научен метод, но е и непочтено деяние. Кой е прав и кой не е показват фактите, не желанията на този и онзи. Никой няма право да укрива важни данни, без които картината на реалността би била изкривена.

Наивно е от страна на хората сеещи заблуди да си мислят, че номерът им ще минава вечно. Понастоящем всичко може да се провери. Специализираната литература вече не е привилегия за малка, избрана група хора. Днес не е толкова лесно да се запуши устата на някого. Започнат ли се преследвания против някого, българите ще започнат да задават неудобни въпроси...

Да се спре истината е невъзможно. Доказателствата за местните корени на народа ни се трупат. Трупат се и сведенията показващи какво сме дали на света. Става все по-ясно, че Прометей е само олицетворение на един народ, който е извадил много други хора от мрака. Прометей е син на титана Япет, а за титаните се е знаело, че са свободолюбиви и непокорни. В битката с боговете титаните биват изпепелени, но не изчезват. От тяхната пепел се издига един народ с невероятна сила и способности – траките. Това, че те са наши деди се доказва и от типичното българско качество – способността да се въздигнем от пепелищата и да започнем да градим отново.63 коментара:

 1. Уважаеми господин Серафимов, изключително правдиво се възмущавате "Тъжно е да видиш как сънародници поддържат теории, които мачкат съзнанието ни. Тъжно е, че не се касае просто за залитания на определени изследователи, а за съзнателна, последователна политика на дезинформация." Но, дали тези същества са наши сънародници? Те са български граждани или са наричани българи в чужбина, но произхода им не е български. Дори в съвремието, където се твърди, че се търсят само научни факти доминиращи са политическите дадености. В "цивилизованият запад" това е още по префинено. Един пример, ето какво пише работилият в Канада лингвист, българин, професор Георги Сотиров: Алергията към всичко българско не е от вчера. В “Църковни летописи” на Цезар Бароний може да се прочете, че император Галерий бил роден в Героика. Къде е това? Няма карта, на която може да бъде намерено такова място. От други източници научаваме, че Галерий е роден в Сердика, днешна София. Словослагателят на книгата вероятно е получил замазано копие и е отпечатал каквото му се е сторило, че е разчел, а именно Героика. Ами коректора? Щеше ли той да допусне подобна грешка, ако Галерий не беше тракиец (българин), а, да речем, римлянин или грък, или просто йезуитски сановник?" И какво от това, не му е обърнато внимание и всичко затихва, все едно не е било написано. Ето и какво пише Йордан Табов за манифактурното производство на история: "Ще сравним сърцевината на Мита за Онгъла с един епизод от английската история, който описва нашествието и заселването на саксите в Британия. Действието в него се развива в средата на 5 век, а данните са от древните хроники на Достопочтения Беда (The Venerable Bede, 672-735), Нений (Nennius, края на 8 в.) и Галфрид Монмутски
  (Galfridus Monemutensis, ок. 1100-1155) (БРИ с.180-181 и с.278) Маркираме основните моменти:
  1. Саксите са били изгонени от родните си земи, както и “прабългарите”.
  2. Предприели са дълъг поход на запад, както и “прабългарите”.
  3. Намерили са временно убежище на остров, както и “прабългарите”.
  4. Островът на саксите и островът на “прабългарите” са свързани с едно и също
  латинско име “Ангулус”. Първият се отъждествява с датския Оггул, а за втория се счита,
  че се е намирал в местността “Онгъл”, чието име на гръцки се изписва като “Огглос”, а
  на латински “Ангулус” (приликата на ОГГУЛ и ОГГЛОС също е очебийна).
  5. Островът на саксите се е намирал в Дания, а островът на “прабългарите” до Дунав
  (на английски Дунав е Danube и е съзвучно с Дания).
  6. От Оггул саксите започнали успешно завладяване на обширни територии в Британия,
  а “прабългарите” от Онгъла – на обширни територии от Византия.
  7. Първоначалното заселване на саксите било в околностите на стар римски защитен
  вал, такъв вал има и близо до “Дунавския Онгъл” – валът на Траян, наречен с това име
  в чест на римския император Траян.
  8. Саксите идват от Германия, а водачът на българите Исперих носи име с германско
  окончание “рих”.
  И така, един и същ разказ за преселване и някакъв “ангулус” – с незначителни деформации на имената и украсен по различен начин с второстепенни подробности от местната британска и българска историческа реалност – е вплетен в старите истории на Англия и България."
  И въпроса, кой е поръчителят? Изпълнители се намират.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная кой е поръчителят на лъжите за българската история, но две неща са ясни.
   1. Той е мразел българите от дъното на душата си.
   2. Разполагал е с много средства и влияние.

   Изтриване
  2. Една тайна организация в протоколите си, случайно намерени от жената на един от участниците й и предадени в Царската тайна полиция на Русия през 1912, и които били публикувани, а седмица след това иззети от всички книжарници и забранено да се публикуват в Русия, която е направила Френската буржоазна революция, споделя за себе си, че тя възнамерява да предизвика 3 световни войни, да властва в политиката на държавите отменяйки монархиите и създавайки "демокрации" с многопартийни системи, в които ще внедрява своите агенти, и възнамерява да постави свои доверени лица на ключови позиции които ще манипулират всички сфери на обществото - обществената, политическата, икономическата, образователната, духовната..., ще определя какво и как да се мисли и прави чрез средствата за масова информация и своите агенти поставени във всички нейни сфери на влияние, ще унищожи ценностната система на хората, семейството, училищното и университетското образование, културата, морала, ще унищожи всичко добро което е съществувало в държавите и народите, като пороби финансово на своите банки гражданите на всяка една страна и отделните държави, ще създава смутове и етнически конфликти на териториите на страните или между държавите... докато накрая всички бъдат разочаровани от своите политици и в един глас не се съгласят с предложеното от нея световно правителство... а нейните агенти ще излязат на всеослушание да заявят, как те са направили всичко това чрез своята дейност векове наред, и според нейните мечти и фантазии, всички щели да останат очаровани от техния ум и интелект, създал такъв хаос в света, който да оправят те след това възвръщайки стария ред в държавите... Предполагам, че мразещите българите са били техните предци, кой друг... по всичко прилича на част от същия план.

   Изтриване
  3. Е, това са Тайните протоколи, за които пише Никола Николов. Най-лошото е, че се случва. Всичко се изпълнява по плана...разрушен морал, разрушаване на семейството като единица на обществото, етнически конфликти, масова хипноза, под действие на медиите, липса на доверие към т.н. правителства (а те всъщност са агенти точно на тази организация).
   Че Сталин и Хитлер са евреи:)), избивали са уж "евреите", но нашите евреи се спасиха живи и здрави, за разлика от интелигенцията на България, което не се спаси от червените изчадия......след 44-та година. А кой разстреля 40 000 офицери (не съм сигурна за броя) като животни в Полша - другаря Сталин (грузински евреин). Кой вкара Америка във война и изби хиляди техни младежи, когато богаташите (еврейски фамилий, преселили се от Европа) печелеха неимоверно само от търговията с Европа по време на войната:))). Буров го казва - четете историята откъм парите, защото "те въртят" света ни, в момента, колкото и да е жалко това.
   Буров предсказа и всичко, което се случи с комунистите и нарича Рузвелт - еврейско мекере. Извинявам се, че така нахвърлено пиша, но няма време да обяснявам в подробности. Пъзелът се нарежда, а ние сме в картинката, затова не можем да я видим. Не съм против еврейския народ (ако такова нещо има изобщо), защото тези, за които си говорим са ционисти.

   Изтриване
  4. Това за достопочтенния Беда е точно така, Онгъл е Англия. Тази притча е пришита с бели конци към нашата история за да ни изкара пришълци в собствената ни страна.
   Буров си казва много неща точ в точ, бил е най-умния и образован българин на своето време и не само.
   Тайните протоколи се случват точно както са описани, което е доказателство за достоверноста им. А третата война се води в момента, нищо че не го споменават в медиите хе-хе. Според мен се води още от средата на 90-те с неконвенционални оръжия(климатични и психотронни) хе-хе.
   И да пъзелът се подрежда и ние не само сме в картинката, но сме в пресечната точка на интереси разни и разнообразни хе-хе.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
  5. Жужана.Не мисля че, правите услуга на истината като говорите против въпросната етно група,и в същото време ползвате тяхната пропаганда.Понеже напоследък се заинтересувах много от времето преди,по време на, и след втората световна война.Бих споделил че мнението ви за Хитлер или Сталин може би не са напълно верни.
   За Хитлер мисля че твърдението за това че е от въпросната етно група,е просто 100% черна пропаганда целяща да отчужди дори и онези хора които са наясно с въпроса и проблема на критикуваната от вас етно група.Нека погледнем фактите такива каквито са.Хитлер е искал премахването на въпросната група от страната.И той заедно със своята партия,всячески е работел за изграждането на една здрава нация ,само и единствено от етнически германци.Е, не напълно чисти етнически.Но до колкото съм наясно...ако имаш 1/8 от друг етнос то ти си достоен да бъдеш гражданин на Германия.Ако ли имаш над тази пропорция...то не ставаш.
   Ако мога да направя някакво измислено сравнение,то твърдението което вие изразявате е равностойно на един циганин в българия, да изразява ненавистта си към другите цигани в българия,и да работи за тяхното екстрадиране от българия и да прави всичко възможно да създаде България на българите.На мен лично ми бяга логиката когато поставим на ясно фактите.
   Сталин обаче е друга работа.Името му е като на евреин,лицето му е като на евреин и се държи като евреин,като без да се замисля жертва хиляди руски живота в името на комунистическите идеи.А да не говорим и заповедите които издава срещу руските войници които дезертират или се завръщат от германските лагери за военнопленници.Всичко сочи за липсата му на всякаква милост към "славянските" руснаци.Но пък не веднъж съм чувал,че е той не е от въпросната етно група.Тоест въпроса с него е сложен,понеже фактите говорят друго нещо.
   Иначе постът на г-н Серафимов е много интересен.И макар да се възхищавам на германците и нацисткото управление преди войната.Няма начин да и да не ги по критикувам.Като има някои неща с които не съм напълно съгласен.Както г-н Серафимов споменава,те се окичват с термина арийци.Но пък от друга страна ДНК се открива след втората световна война.Единствените им сведения за арийците е че са носители на цивилизация,и че са дошли от север в Индия.Оглеждайки се,единствените достойни за това наречие по това време са били Германците,Италианците,Французите и Англичаните.Дори Гобелс е смятал "славяните" за някаква по-ниша раса.И колкото и обидно да ни звучи това,реално какво са видели най-развитата икономично и технологично държава по онова време, в славянския свят?Извън най-големите градове е било направо средновековие.Нормално е да са се само провъзгласили за арийци в предвид ситуацията тогава.
   Днес обаче е друго,има ДНК,има и много археологически и други доказателства.

   Изтриване
 2. Авентин , живял 16-ти век , кралски свещеник в Бавария , доказва че Бавария е производна на България , а самите баварци са част от старата българска общност . Може би от там е връзката с арииците .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой, никога не е доказвал, че българи и баварци са от един произход...Точно баварците са тези, които подлагат на геноцид българите на Алцек.

   Нито баварците, нито останалите немци имат нещо общо с арийците.

   Изтриване
  2. Здравей, има един немски професор Фритцлер, който твърди че баварците произхождат от българите. В статията си споменава, че според стари хроники прародината на баварците е територията на днешна Армения и Скития.Споменава също че потомците на баварците са правили походи от Армения до Индия (както знаем траките също са провеждали походи към Индия). Но най-интересното е че в манастирски хроники от бенедиктински манастир в Nieder-Alteich се споменава за немски герой на име Байгер или Бойгер, който тръгва от териториите на Армения и Скития, достига до Дунав и завладява териториите около него. От там произлиза и името на Бавария, която на немски се произнася Байерн. Дотук има някаква логика, ако са верни хрониките разбира се, че има нещо общо между българи и баварци. Друг интересен факт, които споменава е, че баварците в древността за говорили на коренно различен език от съседните германски племена. Описва също и разликата в нравите, манталитета и въоръжението между баварците и съседните племена. Статията е доста интересна и си заслужава да се прочете, но е на немски.

   http://www.protobulgarians.com/English%20translations/Common%20Origin%20of%20Bavarians%20and%20Bulgarians.htm

   Изтриване
  3. Баварците са несъмнено германски народ, а речта им е може би чистата германска реч. Несъмнено дедите на баварците са асимилирали хора от друг произход - келти, илири, а защо не и част от предците ни, но това е вече различна тема. Какви са елементите съставляващи даден етнос е едно, а произходът на този етнос, корените му е нещо съвсем различно.

   Името на Бавария е свързано с българския език. Територията е получила името си от древното племе бои, за чието име Алфред Холдер предлага етимология с стблг. бояти се, т.е. страховити хора, хора внушаващи боязън. Самите баварци обаче са по-скоро потомци на алемани, свеви и др. германи.

   Прочее, дори и днес баварците говорят различен диалект, който останалите немци не разбират.

   Изтриване
 3. Абсолютно согласен с Павлом Серафимов , немцы никакого отношения к ариям не имеют , Иван Грозный тоже говорил , что он потомок Византийских царей ,а сейчас вскрыли его происхождение , он по матери Елена Глинской потомок монгольского хана Мамай . Что касаемо протобулгар или оногундур то понятно даже по словам 10 гуннских племён , а вот имена вождей гуннов Денгизик -небесный , альбуре -красный волк , Атилла - Ати отец и Ил--страна отец страны , перевод с тюркский татарский .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хуните не са били тюрки. Това е отдавна известно. За Иван грозни е твърде възможно, защото Московското княжество се заражада и дълго време е част от Златната орда. Връзката на Русия със народите от степта е много силна. Това го доказа още книгата "Аз и я".
   Но това са събития, започнали 7-8 века след Атила. Атила е българин, защото синовете му се "връщат" на Балканите,
   А се "връщат" само хора, които са тръгнали оттам, където после се връщат
   Ирник се "връща" в Добруджа и става втория княз .в българския именник.
   Ати - тата е древната дума за баща на балканските народи. например богинята Атина - дъщеря на Зевс
   Тя си е татина, така както и аз наричам и днес дъщеря си.
   Няма и няма как да има тюрко-татарски думи в българския език, защото българския език е много по-стар от езика на т.нар. тюркски народи.   Изтриване
  2. Да, името на Атила не само е сродно на теонима Атис, но и на теонима Атина...да не забравяме и името на скитския цар Атий и тракийското лично име Атия.

   Изтриване
 4. Немците и германите като цяло не са арийци. Колкото до Иван Грозни, по моите данни във вените му е текла гръцка кръв.

  Денгизик е тракийско име. Ден е име на тракийски бог, засвидетелствано е неколкократно в епиграфски паметници. Частицата гиз(ик) отговаря на тракийското име Гиза-лоза, младо растение.

  Името Атила е сродно на Атис - древен фригийски бог.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иван Грозни е от смесен произход - имал е предци от последните византийски династии - Палеолози, Кантакузини, Комитопулите от велбъджския деспот Деян, имал е кръв и от Асеневци, а горе един руснак каза, че също е потомък на монголския хан Мамай. Доколкото знам Иван Грозни е разрушил Волжка България. Днес волжките българи са наречени ,,татари``, което е чиста историческа фалшификация. Волжка България се простира върху днешните Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Днешните татари от Татарстан и башкирите са от волжкобългарски произход доколкото звам, но възможно ли е да са омешани с татарите или ако не, какво се е случило с татарите в района - от тях произхождат кримските татари и други татарски общности. Как се е случило езика на Волжките Българи да бъде заместен с татарския - последствие от ислямизацията, или какво? За чувашите съм чувал, че са от фино-угрски произход, но възможно ли е и те да имат донякъде волжкобългарски произход? И руснаците наистина имат няколко процента монголски произход и днес - това може да е от Златната Орда, които са владеели Русия няколко века, сред руснаците безспорно има монголоидни черти, примерно кмета на Москва Сергей Собянин, е с монголоидни очи като източноазиатците и монголите.

   Изтриване
 5. SparoToka se jalva, 4e go obijdat i kakvo li ne o6te (gorkiq). A toi samiq se durji po opisaniq na4in. Ne6to bqga6 ot dobriq ton, usmivka! Ne ti e prisu6t toq oblik, ne ti prilqga nqkak. Pisaha ti ve4e, 4e prili4a6 na vuzdurjatel (kakvoto i da sa imali predvid). Nedei da se penqvi6, 4e 6te izleze6 ot obraz. Pove4e usmivki, Sparo! Ina4e se use6ta, 4e ne ti izdurjat nervite.

  ОтговорИзтриване
 6. Въз основа на косвени разсъждения за географската близост и историческото развитие се предполага, че езикът на хунну може да е близък с бъдещите тюркски или енисейски езици.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Между може да се предполага и Е разликата е огромна.

   Никоя от хунските глоси няма етимология в езиците на тюрките:

   ВАР - бара, река
   МЕДОС - мед, медовина
   КАМОС- комина
   СТРАВА- страва, храна

   Изтриване
 7. Болгары в первом болгарском государстве это правящая династия до Бориса крестителя имели не православные имена , народ это одно правящая династия это другое . Что означает родовая тамга это «клеймо», «печать» у рода Дуло тоже всем известная тамга и у монгол ,тюрок , на Кавказе у карачаевцев и болкарцев , от тамги и происходили рунны .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тамгата, или по-точно родовият знак на Дуло се среща на Балканите още преди 6500 години.

   Няма да е чудо, ако народи, които са били подвластни на българите в далечното минало да са копирали техния родов знак. В крайна сметка и свастиката, двойната брадва, орелът са също копирани от други народи.

   Изтриване
 8. А где ваши тракийцы были в 5-10 веках когда создавалось государство Великая Болгария ??? давно растворились с местным населением до нашей эры , какая речь может быть о тракийском языке если это тот же болгарский с другим диалектом и всё .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма народ, който да се е самонаричал траки, това е екзоним, а и научен термин.

   Българите са отъждествявани многократно с пеони и мизи - от 4 до 14 век...Никой не повтаря една грешка 1000 години.

   Изтриване
 9. Атис (на латински: Atys) в римската митоогия произлиза от Еней и шестият цар на Алба Лонга през 991 - 965 пр.н.е. а Атилла 5 век нашей эры пришёл с востока . Где логика ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Традиция, нарича се традиция...

   На плочици с Линеар Б - 14 век преди Христа са документирани имена като Бото, Дейко, Руман. Те съотвестват на съвременните български имена Бото, Дейко, Румен. Нищо, че са минали 3350 години, традицията при българите е силна.

   Изтриване

 10. Хуннские слова и личные имена К наиболее достоверным тюркским словам относятся Др.-кит. *ţhāŋ-rə:j («небо») — пратюрк. *teŋri («бог; небо»)
  Др.-кит. *kēŋh-rāh («меч для жертвоприношений») — пратюрк. *kɨŋrak («обоюдоострый кривой нож»)
  Др.-кит. *Łhəw Łhā («низкорослая лошадь») — пратюрк. *ulaλa («небольшая лошадь»)
  Др.-кит. *thāk lhāj («верблюд») — в ряде тюрк. яз. taylak («верблюжонок»)
  Др.-кит. *γwā ļwāt или *ʔwā ļwāt («землянки») — пратюрк. *Koλ («хижина, лачуга, лагерь») Иранские заимствования
  Совр. кит. шаньюй, др.-кит. *tān-wa — пратюрк. *darxan (позже орхон.-тюрк. tarqan) из иранского (в согдийском trγ’n, «титул»[19]).
  Др.-кит. *γāt-tə:j («жена шаньюя») — пратюрк. *xatun из согдийского *xuten[20].
  Др.-кит. *ţoŋh («молоко, кумыс») — праиран. *dauγ-na («молоко одного удоя»)
  Др.-кит. *bjəś şa («гребень») — от праиран. корня *paś- («расчёсывать»)
  ЭТО НЕ МОИ ВЫДУМКИ ,А ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, господине, това са си чисти спекулации :)

   Eто това са едиствените хунски глоси :
   ВАР - бара, река
   МЕДОС - мед, медовина
   КАМОС- комина
   СТРАВА- страва, храна

   Всичко друго останало е фантация и спекулация, т.е. не е наука.

   Ако разполагате с данни за реално документирани хунски глоси, представете тази информация, а не мнения на някой си за нещо си, от някъде си.

   Изтриване
 11. А почему вы не публикуете мой пост относительно классификации арий , или для вас цыгане - арии не приемлемы ??? А вот как оказывается они часть арии .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ромите не могат да бъдат арии по няколко причини

   - Арийският ген е Р1а1, той се среща при индийците говорещи арийски езици, при украинци, българи, сърби.

   - Генът типичен за ромите е друг - H1a1a.

   European Roma descended from Indian 'untouchables', genetic study shows

   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/9719058/European-Roma-descended-from-Indian-untouchables-genetic-study-shows.html

   - В българския има много повече думи близки до санскрит, отколкото в езика на ромите.

   Изтриване
  2. Спаро, според мен си прав и не съвсем. След като ариите навлизат в Индия научават местното население на земеделие и скотовъдство. Ето тук според мен е била грешката им. Обилната храна е довела до демографски бум на индийците хе-хе. Когато арийте се изнасят от Индия(по онова време световния елит е заседавал там) мангалите се повличат подир тях хе-хе. Това обаче става доста по-рано от описаното в статията за която си дал линк. "Недосегаемите" хе-хе както са описани в статията не е преведено правилно, не са низша каста а извън кастови. В това определение не влагам нищо шовинистично, това значи че не са производителна каста(класа) не допринасят с нищо на обществото а само потребяват. Не са от кастата на производителите(земеделци и скотовъдци) не са от занаятчийската, нито воинската, нито свещеническата нито владетелската. С една дума паразити. По нашите земи се появяват през 14-19 век докато сме в Османската империя, като минават през гърция от там заемат задпоставения член и циганските номера хе-хе. Доказателство за това е история на музиката, която казва че циганските маками(макам и макам хиджас) навлизат в българската музика през горепосочения период и са застъпени предимно в южна България. Навлизането на подобна музика може да се обясни само с навлизането на нов етнос. До тогава музиката ни е божествена(дорийски, лидийски и фригийски ладове) няма как да деградира до цигански маками(опростени дори осакатени ладове) демек идват си с музиката хе-хе.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
 12. Фантазёры вы , вы посмотрите сколько R1A1 у киргизов 50 , больше чем у вас -15 и других претендентов в Афгане , Иране , Инд , но киргизы не претендуют на арии , не один славянин к ариям отношение не имеет , русские тоже начали претендовать ,но не только на арии но теперь и на скиф, варяг , лишь бы оправдать захваченные территории , ну а для вас это просто поднятие национального духа или высокомерия . А болгары тем временем покидают родину , в Европу и скоро цыгане будут называться болгарами . Надеюсь мой пост будет виден .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Причината за честото присъствието на Р1а1 сред киргизи, но също индийци и датчани е лесна за обясняване.

   Траките са оформени от смесването на поне 5 различни групи, като Р1а1 е само една от тях и каквото и да става нейното процентно съдържание на Балканите не може да надмине 20%.

   Понеже тракийските носители на Р1а1 са били доста по-силни от представителите на определени азиатски народи, то тракийския Р1а1 е станал доминантен. С други думи - траките са си взели за жени от местното население и новото поколение е оформило благородническата прослойка.

   Ето поради това сред други народи Р1а1 може да се среща по-често отколкото при нас. Колкото по-висок е процента, толкова по-силно е било тракийското влияние.

   Иска ти се да замажеш истината, но номерът ти не минава :)

   Изтриване
 13. Y-хромосомные гаплогруппы в этнических группах //ru.wikipedia.org/wiki/Y-%F5%F0%EE%EC%EE%F1%EE%EC%ED%FB%E5_%E3%E0%EF%EB%EE%E3%F0%F3%EF%EF%FB_%E2_%FD%F2%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5_%E3%F0%F3%EF%EF%E0%F5

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютен факт е че типичните азиатски гени ги няма ИЗОБЩО при българите. Но ги има доволно при руснаците. Затова при тях съществува т.нар. бяла монголоидност- типичен пример е дългогодишния им президент.Татарите са създатели на съвремената руска държавност. Скитите имат тракийска религиозност и обредност, нещо което недвусмислено показва къде културно се формира "арийството". Русия тогава е ненаселена Периферия на тракийскиа свят.R1A1 има подтипове и руския многознайко следва да се запознае с тях, преди да флудва неграмотно. .... Митко Димитров

   Изтриване
  2. Наистина при нас остъстват гените, които са типични за тюрки и монголци, но след като това стана ясно, някои учени решиха, че не гените определят народността...Просто не зная как да го коментирам...

   Изтриване
 14. Не укипедия ,а википедия (другая информ..)

  ОтговорИзтриване
 15. Я сам долгое время 24 года жил среди ираноязычных народов памирцы, таджики , в Бухаре и Самарканде в музее Душанбе везде можно найти (символ «卐» или «卍») в резных ворот , в то время на этом никто особо не зацикливался ,да и ещё раньше , а сейчас как ПОГОЛОВНОЕ ЗОМБИРОВАНИЕ и таджики туда-же , I тысячелетия до н. э. ну и что они умнее стали эти таджики ??? А с другой стороны знаете даже смешно они подметают улицы по всей России , но зато Арий .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вижте, къде го има един символ е важно, но е по-важно къде е най-ранната му поява. Важно е също и това дали разпространеието на даден знак може да се свърже с разпространение на определен вид керамика, технологии, погребални обичаи. Ето тези неща трябва да се изследват.

   Изтриване
 16. У българ итак древняя история , капни тут-же артефакты , какой смысл православным българам от которых православие , азбука , церковный язык пошёл на Украину и Россию , искать древнейшие языческие корни которые противоречат православию и могут реанимировать фашизм .????????????????? Смотрите как хохлы на Украине уничтожают церкви .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може ли да не спамите и тук с националистическите нелепици.
   Има предостатъчно форуми и блогове за руски "патриоти"
   Историята си е каквато е и не са ни нужни съвети коя част от нея да знаем и коя да крием
   ДОстатъчно сме слушали вас и други като вас и затова сега сме на това положение.
   Оставете ни на мира и си гледайте вашата история, че там е едно блато

   Изтриване
 17. Не знам какво общо имат таджики и т.н. тук. Древните скити са европеиди, руси,със светла кожа и ТРАКИЙСКА култура.
  Това са фактите, другото е суета

  ОтговорИзтриване
 18. Здравейте господин Серафимов ! Приятелката ми е от Владикавказ ,Северна Осетия и твърди ,че прадедите и са скифо сармати , алани ! Но интересното е ,че повечето и обичаи ...сватби , погребения , светилища са абсолютно досущ като нашите Български ,което ме изненадва и непрекъснато откривам нови сходства ...интересен е и техният език Осетински ,които звучи като много древен ..и въпреки ,че няма нищо общо със иранският те ( осетини ) са набедени ,че са със ирански корен ... но и аз като вас изпитвам силни съмнения и мисля съвсем друго ! Интересно още е ,че тази година като бяхме във Амстердамският национален музей на най-стария глобус,карта върху Осетия със големи букви пише България... бяхме изумени ...но мисля ,че ще продължаваме да се изумяваме защото наистина историята е обърната надолу със главата и е крайно време хора като вас да се погрижат за това ! Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моите знания по осетински са твърде слаби, преди време четох работа на Абаев за този език. По принцип дедите ни са имали колонии там където е днес Осетия, но дали са се смесили с дедите на осетинците, или само са ги повлияли езиково не смея да кажа.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Поинтересувай се по добре по време на руско-турската война в Плевен са се били около 4500 южноосетинци,които са имали българскосамоосазнание.

   Изтриване
 19. Скитите не са били иранци. Това е сигурно. Затова е твърде възможно осетинците да имат предци, близки до балканските народи. Но няма как да са точно българи. Защото тракийските народи се наричат българи тук, на Балканите. Осетинци с българско самосъзнание не е имало и няма как да е имало. Такива фантазии и лъжи има само в разни псевдо-сензаципнни сайтове и жълти списания. Народ с име българи не е индикран на изток от днешна Украйна

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скитите не са иранци в смисъл, че не делят общ произход с иранците, пащуните и др...

   За осетинците не мога да коментирам поради слабата си осведоменост по този въпрос.

   Изтриване
 20. Аз се извинявам предварително за може би неуместния въпрос, но бих искал да попитам нещо. Според Вас информацията в следния линк има ли общо с истината и ако има, дали всичко е истина или само някои неща. Ето и линка http://svetlanda.com/велики-български-канове/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма сведения Мотун да се е самонаричал българин, или да е наричал поданиците си с името българи.

   За Ишка изобщо не бях чувал.

   Атила принадлежи на царските скити - хора от същия произход както и северните траки.

   Изтриване
 21. Понеже все пак говорите за саки, се сетих за една ваша стара статия за Сидхарта Гаутама, наричан по принцип Шакямуни или "Мъдрецът от рода на Шакиите" и получил титлата Буда, демек "буден".

  Въпросът ми е: Може ли в името на баща му, което е Сидходана или Судходана, да се отрият български езикови коерени.

  Като добавка в интернет пише за легенда, според която той бил наследник на Слънчевата династия на Икшваку. А ние нали сме си слънчеви, бели и просветени :-)

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Аристофан саките са траки. Тези стари балканци обаче са напуснали родната си земя през трето хилядолетие преди Христа. В Азия саките се смесват с други хора и така малко по малко езикът им започва да се променя. По времето на Буда речта на саките е значително променена, това важи и за личните имена.

   Ще споделя нещо интересно, думата кадъна-жена, е разпространена из целия мюсулмански свят, но не е нито турска, нито арабска. Кадъна е взаимствана от согдианската дума хотин-съпруга. Согдианският език има за основа езика на саките, от коите произлиза Буда.

   Самата дума хотин-съпруга се обяснава със стблг. хотъ-любовник, хотети-желая, т.е. хотин означва желана, обичана, любима.

   И ний сме дали нещо на света, даже на мюсулманския :)

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов, изпращам Ви тези връзки към 2 електронни издания на Лувъра във връзка с Българската Изложба. Може би ще бъдат от интерес за Вас.
  http://issuu.com/baranes/docs/l_e__pope__e_des_rois_thraces_2__ex?e=8319876%2F12479433
  http://issuu.com/baranes/docs/l_e__pope__e_des_rois_thraces_2__ex/79?e=8319876%2F12479433

  ОтговорИзтриване
 23. АРИЯ е най-старото име на Тракия. И ако сте по-наблюдетлни ще забележите очевидното, което е „на една ръка разстояние“, но което винаги остава извън обсега на нашите възприятия. Вижте само – нашата държава все още носи това име!!! : БЪЛГ-АРИЯ, както и ние БЪЛГ-АРИТЕ, потомците на великите арийци, все още носим името им!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В случая се касае за случайност както е и при Бав-ария, Унг-ария, Джунг-ария...и даже Аркарн-ария, Калв-ария.

   Изтриване
 24. Павле, благодарности за добре издържаната статия и за вложения от теб труд !!! Всичко е много точно и подкрепено със силни аргументи ! Най- сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 25. ирена янчева13 март 2016 г., 20:33 ч.

  Здравей, Павле! Доказал си миграционните процеси по един безспорен начин / Походът до Индия, Брама - Бромий - Донис : Луций Ариан, Филострат, Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий. Нон, Плиний Стари и Страбон; тракийски и арийски сходства в езика, 24 буквени знаци от балканската писменост, намерени в Индия. Също така, смярам, че археологическите данни от керамиката са от изключително значения в подкрепа на истината, а именно -Траки = българи = Арийци - това е един и същи народ !!! Приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, чудя се на траколози и др. защо не са обърнали внимание на тази тема, тя е толкова важна!

   Изтриване
  2. Не се чуди, Спароток. Повечето, да не кажа всички днешни български траколози и техните теории, изказвания, бездействия по дадени теми от тракийската история и умишленото пренебрегване на съществени елементи от същата, са нагодени, така че да не са в ущърб на казионната теория за славяните и прабългари, нали, при неоспоримите доказателства за съществуването на траките и невъзможността съществуването им да се замете под килима, което, заедно с доказаната от елементарна логика несъстоятелност, довежда до разобличаване на лъжата
   за великите руснац...извинете, славяни, че са нашия основен генетичен компонент, поради което казионните историци, в това число и казионните траколози, може и с ДЕЗинформация по темата, спусната от Кремъл, се опитаха да рехабилитират теорията и леко я измениха - траки е имало, но са изчезнали, по-късно даже и да е имало, то те са били диви подчовеци незабавно претопени от магическите славяни, които заместват напълно и техния език и култура, разбира се. Интересно, даже изфабрикуваха оправданието, за това, че не е намерен и един скелет на славянин, от който да извлекат ДНК за проби и съпоставка с днешните "славяни", с това, че древните "славяни" изгаряли труповете на мъртвите.Казионната историография постепенно, стъпка по стъпка отстъпва под ударите на истината, която не може вечно да укриват и фактите излизат наяве. А какво стана с онзи руски "патриот", индоктриниран с лъженаука, отричащ траките, поддържащ тюркските измишльотини(които надуват балона на турския "национализъм" и пантюркизмъм), да не му свърши "информацията" по темата?

   Изтриване
 26. ирена янчева14 март 2016 г., 1:17 ч.

  Здравей, Павле ! Напълно споделям, че гореизложената тема е една от най важните, защото чрез нея се доказва не само древността на нашия етнос, но и трайните култури влияния, които той е оставил сред други народи далеч преди Христа, нашите приноси, за които има толкова много свидетелства. Необходимо е да се даде повече публичност на тази информация зад граница. А за нашите траколози и др. мисля, че кадърните и достатъчно съвестни хора в академичните прослойки са малко на брой, а намесата на властта, роднинските връзки и корупцията са значителни. Понякога искаш да направиш нещо, а те не ти дават възможност. Поздрави и до скоро !!!

  ОтговорИзтриване
 27. Г-н Серафимов, изречението “Прародината на старите арийци е на Балканите.” е ужасно неточно, поради това, че 1) няма нови и стари арийци, и 2) прародина тя би се наричала, ако всички в даден момент решават и я напускат (горе-долу както става днес с нашите гурбетчии, ако допуснем, че доживеем края на тенденцията и емигрират за постоянно всички до един, а останалите си умрем тук без да оставим потомство), което противоречи на реалностите.

  Предлагам Ви много по-точен израз: “Арийците са всъщност траките – събирателно наименование за множество сродни племена, предложено от Херодот и универсално наложило се оттогава в историята. Родината им е причерноморският ареал включително целия Балкански полуостров.”

  ОтговорИзтриване
 28. Г-н Серафимов първото ви изречение е най-точно от целия материал и от там към любителите изниква въпросът, дали вас ще ви припознаят в една от двете страни. Как персите преминали необезпокоявани през целите Балкани, за които твърдите, че са обитавани от траките а не са срещнали съпротива и изяли дървото чак на север и то от армия ръководена от жена Томира? Къде останаха онези според вас мъжествени и войнствени, конелюбиви траки та не защитили домовете си?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябвало е да четете Херодот по-внимателно. Гетите на юг от Дунава се сражават с персите. Бригите също се сражават с персите, избиват повечето от хората на генерал Мардоний, когото даже успяват да ранят. Апсинтите разбиват армията на Ойобаз, а него сами принасят в жертва на бога си Плеистор.

   Да, някои от траките не са се били срещу персите, но не защото им е липсвала храброст, а защото са се надявали персите да им помогнат да се справят с гърците заграбили тракийска земя. Не сте ли чел за съвместни трако-персийски нападения над окупирания от гърци Тракийски Xерсонес?

   Нека не забравяме и това, че без траките Александър Велики нямаше да победи персиеца Дарий. Ето как Кристофър Уебър описва действията на дедите ни в битката при Гавгамела - “ Дивата и необуздана тракийска конница и пехота помогнаха да бъде спряна атаката на превъзхождащата ги многократно персийска конница...” - “ The Thracians, 700BC-AD46, Chr. Webber, p.11.

   Пак траките елиминират страшното оръжие на персийсикия цар - колесници с остри коси по осите. Траките доказват качествата си посрещайки предизвикателството на Дарий с дъжд от копия. После безстрашно се втурват напред, хващат юздите на конете, събарят колесничарите на земята и ги пронизват с копията си - Arr.3.13.5.

   Разказвайки за приготовленията преди битката при Иса, Ариан споделя следното – “Траки, пеони, илири и агриани – най-мъжественните и храбри народи на Европа, бяха изправени през най-женствените и изнежени народи на Азия...персите” -Arr. 2.7.5.

   Пак траките отбиват атаката на бойните слонове на цар Пор. Докато другите треперят, траките ни засипват слоновете и водачите им с копия и стрели. После безстрашно се врязват в редиците на индийците и започват да секат краката на огромните животни с тежките си мечове... Прочетете Квинт Курций Руф по този въпрос.

   Изтриване