30.09.2014 г.

БЪЛГАРИТЕ И ПИСМЕНОСТТА НА ДРЕВНАТА ТРОЯ


През XIX век се случват много неща, които променят науката. Жан Франсоа Шамполион разчита египетските йероглифи. Норвежкият учен Кнудсон прави първите опити да разшифрова хетската писменост. През 1898 г. войските на Османската Империя  напускат окончателно остров Крит. Така за британския учен Артър Еванс става възможно да направи проучвания там и да се натъкне на минойската цивилизация. Най-разтърсващото откритие обаче е това на Хайнрих Шлиман.Извършвайки разкопки в областта Хисарлък, Турция той доказва, че обезсмъртената от Омир Троя не е мит.  Ахейското нашествие и опит да завладее градът на цар Приам се оказват реално събитие. Целият свят притаява дъх в очакване на повече информация за живота на цар Приам, благородния Хектор, Парис и неговата възлюбена Елена.

Шлиман не разочарова никого. В продължение на колко години той успява да открие не един и два археологически слоя на мястото на древната Троя. Намерена е интересна керамика, оръжия, скелетни останки и не на последно място изящни златни украшения. Представянето на най-красивите от тях, германският учен преодставя на своята съпруга София. С това си действие Шлиман сякаш пробужда духа на хубавата Елена.
Съкровището намерено от германския археолог е наистина впечатляващо. Обеците, огърлиците, диадемата не са загубили първоначалния си блясък. Несъмнено дарбата на древните майстори ще да е била голяма. Най-ценното от гледна точка на науката обаче не е златото, а нещо друго. Става дума за обекти, чиято значимост на времето Шлиман подценява. Това са керамични съдове и тежести за вретена, станове, върху които са гравирани особени знаци. Те се отличават рязко от писмеността на съседите на троянците – хети и лувити. Няма прилика и с египетските йероглифи, или пък клинописите на Шумер и Акад...

Проучвайки писмеността използвана от народа на цар Приам, първото, което ме впечатли бе количеството знаци, които са типични за нас българите. Става дума за символи, които се срещат по ритуални хлябове, сандъци за чеиз, носии, повезки. На различни предмети могат да се видят кръстове, свастики и други слънчеви символи.
знаци от Троя имащи ясни парaлели с със символи от българското народно творчество

Разбира се писмеността на древните троянци се е състояла от доста повече знаци. Могат да бъдат изолирани над тридесет с различни форми. Броят е такъв, че спокойно може да се приеме, че се касае не само за идеограми, но и за символи притежаващи звукова стойност, т.е. древни букви. С тях народът на цар Приам е белязвал ясно своята собственост.No. 296. Inscription on a Trojan Whetstone


Тази древна азбука, която е ползвана преди повече от три хилядолетия притежава необичайно голямо количество сходни форми с тези на старобългарските руни. Не става дума за две-три съвпадения, а за над тридесет. Колкото и невероятно да звучи, писмеността на старата Троя показва родствена връзка със свещените символи на нашите деди.
Как да си обясним това? Как е възможно народи, които са отделени един от друг на хиляди години да имат почти идентични знаци? Чудо ли е това? Все пак според официалната историография дедите ни са се оформили като народ в Средна Азия и са се установили на Балканите около 2000 години след Троянската Война. Официално няма допирни точки между народът на цар Приам и старите българи.

Oбщоприетите теории не винаги са верни. Всеки разумен и прогресивен човек знае, че история и политика винаги са били смесвани от недобросъвестни личности. Дори събития от недалечното минало могат да бъдат представени под ужасно изкривен вид. Какво остава за деянията от преди векове и хилядолетия...

Приемем ли, че дедите ни са местен народ, всичко си идва на мястото.Точно това – нашите балкански корени дават логическо обяснение на приликата между троянската писменост и старобългарските руни.  

Учените знаят добре, че основателите на Троя са балкански преселници. За това свидетелства сходната керамика: “Ceramics were no longer made on a wheel, and betray strong influences from the Balkans. The houses were different. There may have been a connection to the Phrygians , who migrated from Thrace to Asia Minor: Troy may have been a first stop during this migration”.


Това, че възпетият от Омир град е основан от траки, се доказва от характера на топонимите Ἴλιος /Илиос, Ζέλεια/Зелея, Πέργαμος/Пергам, Γάργαρα/Гаргара Ἴδή/Ида, хидронимите Σκάμανδρος/ Скамандър, Θύμβριος/Тюмбриос и т.н. Всички те имат ясни паралели в Тракия, а най-интересното е, че етимология намираме в българския език. *

Не по-малко важни са сведенията на различни стари автори, определящи българите като палеобалкански народ. Мястото, в което се намира Троя спада към областта Мизия. Троада е само една от петте части на Мизия “The principal city of this part was Pergamum, from which the country is also called Mysia Pergamene (Μυσία    Περγαμηνή;  Strab. l.c.; Ptol. 5.2. §§ 5, 14.) 3. TROAS ( Τρωάς), the territory of ancient Troy, that is, the northern part of the western coast, from Sigeium to the bay of Adramyttium.“ – (W.Smith Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood).

Тук е мястото да се спомене, че в продължение на хиляда години различни автори отъждествяват старите българи с мизите и Мизия с България - μύσοι δὲ, οἷς εἰδικὴ προσηγορία τὸ τῶν Βουλγάρων καϑέστηκεν ὄνομα,  μυςῶν ἔθνος, Mesia hec et Vulgaria…Това правят Св.Йероним, Лъв Дякон, Михаил Гавала, Михаил Аталиат, Йоан Кантакузин, Никита Хониат, Фотий Тесалийски, Деметрий Хоматиан и др.

Освен с мизите българите биват сравнявани и с друго тракийско племе – пеоните - Παίονες δὲ οἱ Βούλγαροι. За Йоан Цеца няма съмнение, че българите от неговото време са старите пеони. На това мнение е и летописецът Йоан Зонара - Д. Ангелов, Образуване на българската народност, стр. 374.

Херодот казва за пеоните, че са колонисти от средите на трояните -They declared to him that they had come to give themselves up to him, and that Paionia was a country situated upon the river Strymon, and that the Strymon was not far from the Hellespont, and finally that they were colonists from the Teucrians of Troy - V. 13. 


Ето къде е разковничето! Ето обяснението на загадката защо троянската писменост показва такава смайваща близост със старобългарските руни. Ние сме потомци на най-древното население на Балканите, население, което е основало много колонии в Европа, Средна Азия и не на последно място Троя

Градът, в който е властвал цар Приам е създаден от преселници от различни тракийски племена – мизи, тевкри, пеони. В по-късни времена тези племена са се консолидирали в една общност позната като българи.

Потвърждение за това получаваме и от факта, че троянската писменост показва силни прилики и с възникналия в Тракия Линеар А.  Тази система е използвана на обитавания от траки остров Крит. Там още през XVIII век преди Христа са документирани имена като Диза, Питак, Арей, Реза. Последното е известно и в Илиaда под вида Резос, цар Резос. Питак от друга страна е име на цар на едоните споменат от Тукидид.

В сравнителната таблица са представени успоредиците между знаците от Троя, Линеар А и старобългарските руни.T-Троя
БР- Български руни
ЛА-Линеар А

Жалко е, че никой от учените ни в миналото не се е заел да направи сравнение на знаците от Троя с руните на дедите ни. Ако това бе направено на нас щяха да ни бъдат спестени множество унижения, загуба на територии. Стотици хиляди българи нямаше да бъдат подлагани на геноцид, а името на народа ни щеше да се радва на престиж.

Светът можеше да знае, че тези, които са изградили белостенната Троя не са изчезнали в небитието и, че ние българите сме техни пълноправни наследници. Лингвистите нямаше да се чешат зад врата правейки опити да разгадаят какъв е бил троянския език. Та това е повече от ясно! Нужно е само да се провери с речта на кой народ се тълкуват топонимите и хидронимите край Троя.

Един непредубеден анализ би показал, че в основата на Илиос, Зелея, Пергам, Ида, Скамандър, Тюмброс, са българските думи илъ, зелiе, праг, видя, каменъ, тъма, бара. За всеки разумен човек би станало ясно, че ние говорим развита форма на езика на цар Приам, Дарес, Димас, Парис и техния праотец Дардан. Тези благороднически имена имат смисъл на български.

Леонид Гиндин свързва Приям със санскритската дума   прия  приятен, достоен. Сроден с Приям е тракийският етноним приянти и старобългарската дума приянтънъ –приятен. Други близки по значение наши думи са  прияя  оказвам добро влияние, приятно,  приятел.

Дарес се обяснява със стблг. даръ-дар, подарък. Сродно на него е Дардан, чийто вариант намираме в българското лично име Дародан – Й.Заимов, Български Именник, с.80.

Димас се обяснява със стбл. дымъ-дим и отговаря точно на българското Димо.

Троянският принц Парис носи също тракийско име, което е със значение борецът (Г. Батаклиев- Антична Митология, стр.122). Пαρις/Парис всъщност е гръцкия вариант на Барис, а това е само вариант на българското име Борис идващо от боря се. Парис/ Барис е сродно на тракийските имена Далебор, Мукабор, Кетрибор, Борискос. Вместо това да бъде оповестено на българския читател, някои учени ни залъгваха, че името на цар Борис I било тюркско

За пореден път се убеждавам, че перото е по-страшно оръжие от меча. За пореден път ми става ясно, че лъжите и манипулациите погубват повече хора отколкото едно калено острие. С хистрост и измами нашето съзнание бе промито, накараха ни да вярваме в нелепи измислици, да забравим кои сме. Отнета бе славата ни, престижа ни, заслугите ни. С тях се накичиха тези, които с фанатизъм горяха българската книжнина и съчиниха безброй лъжи за нас...но всяко зло е до време.

Днес истината излиза на бял свят за ужас на мошениците. Днес българите започват да се пробуждат и да осъзнават, че притежават сила. Изцеленото съзнание кара много от нас да търсят примера на предците, да бъдат уверени, честни, почтени, благородни и да не се плашат от бедите. Основата за една нова България вече е положена, остава само да продължим градежа с упорство, вяра и любов един към друг.Използвана литература и пояснения:

1. H.Schliemann, Illios, the city and the country of the Trojans, London, 1880;
2. Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
3. W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
4. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
5. Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
6.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
7. Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;
8. Й. Заимов, Български Именник, БАН, София, 1994;
9. Г.Батаклиев, Антична Митология, Изд. Д-р П.Берон, София, 1985;

*  Ἴλιος /Илиос е алтернативното име на Троя. Селище с идентично име е съществувало и в Тракия. Вл.Георгиев сравнява Илиос със стблг. илъ-кал, тиня. На пръв поглед изглежда страно, такова богато селище да носи название кал, тиня. Да, но градът е построен точно в такава област – заобиколена с блата и глинести земи. Най-важното в случая е това, че топоними като Иловица, Иловицата се срещат на много места в нашите земи – Тетово, Ярлово, Добринища, Българичево, Близнак и др. Това показва, че ние сме наследници на тези, които са създали европейския и малоазийския Илиос.

Съществува  и друг троянски топоним, който притежава българска етимология. Касае се за споменатият от Омир Ζέλεια/Зелея - Hom. Il. 2.824. Названието на древното селище може да се обясни със стблг. зелiе трева, зеленина. Както можем да очакваме, дори и днес съществуват сродни български топоними. Това са Зелениково, Зеленик, Зелениче, Зеленок, Зеленуша, Зеленово...

Цитаделата, крепостта на Троя, там където търси подслон семейството на цар Приам носи името Πέργαμος/Пергам. Подобно на Илиос, то е идентично на селищното име   Πέργαμος/Пергам от земите на Траките Хер., История VII-112. Името  Пергам е сродно на хетката дума паргасти-височина, лувитската паркуи-висок и българската дума праг, чието първоначално значение е  височина. Укрепленията винаги се правят на високи, трудно достъпни места.

Γάργαρα/Гаргара е най-високият връх на намиращата се в близост до Троя планина Ида. Името е сродно на тракийския топоним Γαρήσκος/Гарескос. Елементът гара означава гора, планина, като най-близката дума е блг. диал. гарица-горица.

Дори името на планината Ἴδή/Ида притежава паралел в Тракия, това е селището Ἴδη/ Ида – Д.Дечев, с. 214. Има и друго с подобно име, става дума за Ἴδακος/Идакос. То е споменато от Тукидид в работата му “Пелопонеските Войни” – VIII.104. Значението на Ида е високо, видно място, обяснява се с диал.гл. вида-видя, виждам.

Σκάμανδρος/ Скамандър е име на река течаща край Троя и известна също под названието Kάμανδρος/Камандър. Елементът бива свързан от Вл.Георгиев с думата каменъ-камък. Скамандър/Камандър означава река влачеща камъни. Името е сродно на намиращите се на Балканите  Асmonia и Κείμενος – Proc.Aed.IViv.

Θύμβριος/Тюмбриос отговаря на локализираните на Балканите Томарус/Tomarus, Тамон бари/ΤαμονβαριPlin. H.N. IV. I, Proc.Aed.IV.xi. В Тюмбриос и Тамон бари намираме българските думи тъма и бара-рекичка.72 коментара:

 1. Ех, приятелю (нали мога да те наричам приятел) пак ми повдигна самочувствието. Като се замисля, май точно затова чета блога ти от доста време насам.След като от всякъде се опитват да ни направят на идиоти, ако не е твоят блог и на такива като теб, просто човек наистина ще полудее!!! Имам една забележка! Този, който е правил разгънатата дължина на буквите от каничката на приложение: pg-023 -lg. е изопачил всички букви. С една дума си е направил свободно съчинение. Не знам дали не е нарочно. Поздравления: Евдокия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е някои символи да са представени неправилно, от друга страна който е правил скицата е могъл на види артефакта на живо.

   Във всеки случай по керамиката от Троя има достатъчно знаци, по които може да се сверява.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. Да, много учени от запад и от изток се чешат зад врата само и само да докажат обратното, а пък и много наши им припяват в хор, като че ли някой ще им даде пари и заслуги, какво падение и срам! Да си продадеш рода за стотинки и някой лев от старите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, жалко е, но се срещат такива хора, които предпочитат да служат на чужденците отколкото на народа си.

   Изтриване
 3. Уважаеми господин Серафимов, отново една добра Ваша статия, написана с желание да покаже българската древност. На края с много доброта и вяра в успеха Вие пишете "Днес истината излиза на бял свят за ужас на мошениците. Днес българите започват да се пробуждат и да осъзнават, че притежават сила. Изцеленото съзнание кара много от нас да търсят примера на предците, да бъдат уверени, честни, почтени, благородни и да не се плашат от бедите. Основата за една нова България вече е положена, остава само да продължим градежа с упорство, вяра и любов един към друг." Едно желание и вяра, извинете за израза, граничещо с наивност. Никой няма да ни позволи да изградим отново България в блясъка който е имала. Много интереси са концентрирани в средна и източна Европа. Трябва чрез битка, и то в истинският смисъл на думата да извършваме градежа. За това нямаме много дадености, които са нужни в днешно време за утвърждаване на такъв строеж. Данни за нашите древности са публикувани през 20 век, но това не промени отношението на "западната култура" към Българи. В студията "Kinks in the Linear B Script?" на Георги Сотиров публи-
  кувана от Lynn Publishing Co. – Regina, Saskatchewan 1969 г., ясно е показана връзката с България. Това го е знаел и великият княз Йоаница (Калоян), като се е аргументирал пред пратеника на папата. Но това не променя отношението на "запада" към България и стремежа да се унижава България. Никой няма да ни поднесе нещата сам, трябва сами да си ги извоюваме с агресивна културна политика, често пъти дори и да стига до отрицание на приетия западен културен модел.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм казвал, че ще е лесно да си върнем старата слава. Хубавите неща никога не стават лесно. Зная със сигурност едно нещо - побеждава този, който е упорит и има вяра в себе си.

   Сотиров е публикувал в канадско списание, което е предназначено предимно за специалисти. Това е причината важните му открития да останат неизвестни. Днес имаме интернет, а и 2 000 000 българи са пръснати по света. Само 20 000 да се заемат с разпространението на истината, ефектът ще е огромен.

   Изтриване
  2. Usmivka, haide sega pokaji snimiki na bulgarsko narodno tvor4estvo, kudeto ima svastiki.
   Ne slagai nqkakvi risunki.

   Изтриване
  3. Ето http://roxolan.org/Roxolan/Novini/Entries/2013/3/8_Entry_1_1_files/shapeimage_1.png

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(17).JPG

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(53).jpg

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(27).jpg

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/Kiustendil.jpg

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/IMG_0070.jpg

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(15).JPG

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(13).JPG

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(14).JPG

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(19).jpg

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(40).JPG

   http://prarodinata.blog.bg/photos/88147/SW/1%20(56).jpg

   Изтриване
 4. Господин Серафимов, не съм писал, че Вие някъде сте говорили за начин на действие за постигане на даден резултат. Но, според мен , за да се постигне нещо, трябва силна сплотена държава. Както пишете, 2 милиона българи са по света, но те са се обезбългарили, не смятат българските проблеми за приоритет. Устроили са се по някакъв начин, а най-вероятно не им остава време да се замислят над това. Един пример. Академик Сендов с огромната подкрепа на Българската държава, успя да докаже първенството на Джон Атанасов за откриването на компютъра. Би трябвало Министерството на образованието да постави задача на БАН да излязат с общо становище по коментираните от Вас и Ваши колеги въпроси. Те вече, като приети дадености за този етап, да влязат в учебниците по история и в университетите. Нашите културни институти в чужбина да организират семинари с работещи в областите научни работници от тези страни и чрез студии и доклади да обявяват своето становище. Но за това е нужно, не да изпълняваме заповеди на чиновници от ЕС, а да имаме своя независима политика с която да се съобразяват в ЕС.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако под "обезбългарени българи" разбирате,че това са хората,които отивайки в чужбина са променили в някаква степен манталитета си - да така е,и Слава Богу,защото наличният такъв в България е твърде далеч от нормалния такъв , в цивилизования Свят.
   Ако трябва да звучи като укор - благодарение на тези "обезбългарени българи" ,съществуват "необезбългарените българи в България.Според НСИ приходите от емигранти ,влезли в България,надвишават двойно размера на чуждестранните инвестиции.

   И,последно,но на първо място!
   Наясно ли сте,колко български професори,доценти и докторанти по Света,разнасят славата на България? Наясно ли сте,колко научни екипа работят по проблематиката за която пише Серафимов?Можете ли да допуснете,че те са много по - далеч в изследванията ?Знаете ли ,че благодарение на тези "обезбългарени българи" в момента се прави "ревизия" на експозицията в Метрополитън музей,и че благодарение на тях е събуден интересът на доста американски историци и археолози?
   Не,не знаете!Говорилнята в кръчмата е най - достоверен източник......
   Продължете си разговора,аз няма да досаждам повече!

   Изтриване
  2. Не мога да се съглася с Вас, че българите в чужбина са обезбългарени. Миналата седмица имаше български събор в Чикаго, присъствието бе масово, хората бяха жадни за българска култура. В Испания български родолюбци събират средства за спасяването на важни археологически паметници. В Украйна български родолюбци вдигнаха паметник на княз Кубрат.

   Българските емигранти изпращат в България повече пари от всички чужди инвеститори заедно! Без тези пари щяхме да сме в още по-окаяно състояние.

   От държавните инстанции нищо не очаквам. Те, ако имаха желание да направят нещо положително, то отдавна щеше да е направено.

   Изтриване
  3. Господин Серафимов, това, че някои с умиление си спомня нещо от някъде, не помага на България. Ще го сравня, с показните раздавания на топла супа преди изборите за една част от населението в България. Един Ваш читател се възмущава от мнението ми за българите в чужбина. Това изхвърляне което прави с "приходите от емигранти", е пълна глупост. Какво, те си плащат данъците в България и принадената стойност от техният труд влиза в българският бюджет? Смешно. Но това са въпроси, не касаещи тематиката за писмеността.
   По време на разкопки правени през 1946 и 1949 край град Преслав, е намерена пекарна за тухли, датирана към 10 век. Тази постройка, освен за други неща, е служила за производството на керамични плочки, които са били използвани за декорация на палатите и църквите в
   Преслав. Полираната страна на тези плочки е покрита с надписи на кирилица. От другата страна
   обаче, на гърба, тези плочки носят единични глаголически знаци, представящи числа. Декламирането на азбуката е начин за показване на веруюто на ученика, както и за
   подпомагането му в нейното запомняне: аз буки веди глагол добро есъм живети зделом
   земли и како люди мислете...
   Тук имаме изобретение от първостепенна важност, работа на гений, към която името на
   съставителя нямаше да бъде пропуснато, ако името на този човек беше лесно за
   откриване. Нито гръцката, нито латинската азбука имат подкрепа по подобна формула.
   Не се ли дължи това на факта, че тази анонимна формула е резултат от продължила в
   продължение на векове разработка, започнала някога в най-отдалечените времена на
   езичеството? Глаголическите числа съответстват точно на реда на буквите от азбуката, което не
   може да се каже за кирилицата. Ако глаголицата не беше много древна, това трудно би
   станало. По всяко време е имало основателни причини от практическо естество да се
   следват широкоразпространените бройни системи – арабската, римската или гръцката.
   Съответно, ако авторът на глаголицата беше “модерен” изобретател, той би проявил
   предпочитания към римската или гръцката бройна система, както реално е сторил Св.
   Кирил.
   И затова считам дебилство това, което същият Ваш читател пише, а то е "Знаете ли ,че благодарение на тези "обезбългарени българи" в момента се прави "ревизия" на експозицията в Метрополитън музей, и че благодарение на тях е събуден интересът на доста американски историци и археолози?". Е какво от това, нищо не се е променило, дори не знаят къде е България.
   И думите на Бисмарк, което важи и до днес “Ако си мислите, че този Конгрес (Берлинския) се е събрал от името на Турция, грешите. Договорът от Сан Стефано щеше да си остане такъв, какъвто е бил подписан от Турция и Русия, ако не вредеше на някои европейски интереси.”
   А България беше набутана от евреите масони в Европейския съюз и неговата агресивна, терористична военна организация НАТО. И не пишете глупости за парите на "българските емигранти". А без държавно участие, само с ентусиазма на любители, нищо няма да се промени. Друг е въпроса, че в момента България е колониална страна и се управлява от марионетни правителства.

   Изтриване
  4. Чрез емигрантите влизат милиарди евро в хазната. Без парите на емигрантите, милиони българи щяха да гладуват, или да нямат пари за лекарства. Това определено не са глупости.

   Всяка година от българите живеещи в чужбина влизат 2,5 млрд. По изчисления страната получава повече от българската емиграция, отколкото от европейските си партньори. Кой е реалния донор на икономиката – запита Божидар Томалевски всички, които могат да четат цифри.

   Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/index/article/articleid/1255210#ixzz3EyeSgokS

   Изтриване
  5. г-н Анонимен2 октомври 2014 г., 0:58
   не мога да разбера лекотата, с която отхвърляте приноса на който и да наш съотечественик за България.
   И най-малката помощ има значение. Себе си питам дори - а дали правя достатъчно за България? Вие отговарял ли сте си на този въпрос?
   И от раз зачеркнахте чуждото мнение, обвинявайки го в дебилство.
   А вие самия направихте ли си труда сам да си съпоставите нещата, да проверите.
   Ето твърдите, че "запада" бил САМО виновен за Сан-Стефанския провал на България. А прочетохте ли за основната роля в този провал на руския царизъм? Чел ли сте книгата на г-н Иван Лилов, личен адютант на цар Борис III - “Освободителни” мисии на Русия-Съветския съюз в и около България. За интереса на Русия към проливите и държането на България по-далеч оттам. Чрез как? Чрез Източна Румелия и никакво Съединение. Прочетете българските родолюбци - Раковски, Стамболов, Захари Стоянов.
   А ако не вярвате, моля прочетете книгата - Авантюрите на руския царизъм в България. Издадена по нареждане на Сталин и под мъдрото перо на другарите Коларов и Димитров. Там на база руските царски архиви, се доказват нещата в книгата на г-н Лилов(ако не му вярвате). Книгата е изгорена 40 те години и само няколко копия успяват да си проправят път до наши дни,когато е преиздадена.
   И не ме разбирайте погрешно. Подвига на руския, финландския, "румънския" и украйнския народ е чутовен. Поклон пред него. Но руския царизъм не е жертвал нищо в това(ОКУПАЦИЯТА на България му е била заплатена от българския народ) и това е голямата драма на българите, да не могат да разделят чувствата си към руската държава и руснаците.

   Друга любима тема тук напоследък стана тази за евреите.
   Искам да отвлека вниманието на форума от самите еврей и да върна фокуса малко по-назад.
   Всичко започва в Египет, там държавата развива един силен чиновнически апарат, или ако искате - жречески апарат. Повече за него можете да прочетете тук - http://ancientworld.wikia.com/wiki/%D0%96%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
   Интересното е, че хората начело на този апарат, са създали една огромна структура. Всеки в тази структура(съдейки по резултатите на самата държава) е бил мотивиран в работата си и самата държава е процъфтявала(за тогавашните стандарти).
   След като са можели да създадат такъв огромен и мотивиран апарат, върховните жреци са можели и още много неща.
   Евреите по това време са били част от тази държава, а Мойсей е бил част от жреците(пише си го в Библията).
   Този човек е повел народа си на 40 годишно изтриване на родовата памет. Това сигурено е премахнало много лоши навици, но също е премахнало и много добри. Този народ е станал бял лист в ръцете на една много силна каста. И те са го разписали, и то са го разписали добре. Мен ми е жал за този народ. А предполагам и на нашите прадеди им е било жал. И на Христос му е било жал за този народ, той и това се е опитал да им посочи. Но не са го разбрали. Нашите деди обаче го разбраха и с радост са приели учението му, лично от учениците му.
   От друга страна, един неук и нахален народ е живял в етиопската пустиня, още един пластелин за тази каста на жреци. И те го пускат в тялото на нашия народ, за жалост успешно.
   Но през цялото време, най-видните представители на синовете на Данай се учат в Египет. При кой - при египетските жреци. Съвпадение?
   Защо тогава нашите прадеди нападат със страшна сила тази страна?
   Моля ви г-н Серафимов разкажете за тяхното нападение и най-вече за тънките детаили.
   Нека се спре с това безмислено посочване на зомбирания народ от обетованата земя. (Защото ядрото на левитите добре се крие зад другите)

   Изтриване
 5. Здравейте господин Серафимов ! Пиша ви по един интересен повод и той е името на моят град Троян ! Когато бях малък , пра дядо ми обясняваше ,че името на Троян е свързано със Троя а не със римският Траянов път както се твърди ! Обясняваше ми на дълго и широко чудни истории за Троян на които изобщо не вярвах ! ... Но мина време той се спомина и започнаха археологически проучвания на тракииско светилище до града и там намериха невероятна керамика от бронзовата епоха ... имаше една чаша като фуния със две дръжки от така наречения ,,троянски тип,, ? когато видях тази чаша ме обзеха съмнения ,че дългия може би е бил прав ...но си и казах... хм това е случайност не може Троян да е имал нещо общо със Троя !.... Но колелото се върти и времето минава и до мен непрекъснато достигат информации за тракииско присъствие във град Троян и аз взех да чертая карта на тракииските селища в и около града и със годините толкова нараства тази карта ,че населението на траки по Троянския край изобщо не е било малко .. селища съм намерил над 10 които са пълни със тракииска керамика и обгорени парчета жилищна мазилка а светилища 7 като някои са са със издълбани ями-корита във скалата ...и т.н. и въпреки голямото присъствие на траки по Троянският край преди хилядолетия, дали те наистина са преселници от Троя както дядо ми разказваше и от там да идва името на гр .Троян ! Поздрави от Троян !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Керамиката, която описвате - фуниевидна чаша с две дръжки, действително е типична както за Троя, така и за Тракия. Нямам данни подобни съдове да са намирани край Троян, но това се дължи по-скоро на моята неосведоменост.

   Регионът на Троян е богат на тракийски могили, а и доста древни селища. По принцип даже би трябвало да се намери от керамиката, която е типична за Троя...просто аз не съм чел за това.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Сирмиус Валветски8 декември 2015 г. в 21:38

   Здравейте! Аз бих послушал Вашият дядо, че и внимателно бих си припомнил и записал думите му. Аз споделям неговото мнение. Това е земята на Трибалите (Аз съм от Згориград, Враца). Според някои тракийско племе, според Божидар Димитров - Римско племе, според мен - Троянци. Първите записани сведения за нас са от 7-6 в пр.н.е. На югозапад съседи са Дарданите. А на изток Мизите. Абсолютно същата конфигурация от Троада, до Троянската Война! Римляните създават провинция Мизия. Всъщност единствената земя, в която те са посрещнати като братя. Същото съм чувал и за земята на Васконите и Панония (където всъщност мигрират западните Трибали и Дарданите). Записвайте спомени, записвайте стари имена, снимки, всичко и пращайте на роднини, приятели и такива патриотични блогове.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС1 октомври 2014 г. в 13:13

  ПАФКА, ИМАШ ЛИ НОВО ПРЕДАВАНЕ В Ю ТУБЪ ??
  ИСКАМ ДА ТЕ ВИДЯ В НОВА ТЕМА...КАКВО СТАНА, НЕ ИСКАШ ЛИ ДА СПОРИШ СЪС ГОЛЕМИЯ СОЗОПОЛЕЦ БОЖО ДИМИТРАКИС-
  ТЕЛЕРИГ.

  ЩЕ МИ СЕ МНОГО ЯКО ДА ВИ ВИДЯ ДВАМАТА. :))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По добре потърси ФАКТИ и ДАННИ ,Ти КОЙ си И КАКЪВ си!Не ИЗОПАЧЕНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ НА гръцката образователна система , Асфалията и юдоданайската ГПЦ!Като УСТАНОВИШ твоите Y-хромозоми колко са "стари" и ако са по-"стари" от моите(15 000г. от етногрупата на БЕЛАЗЦИТЕ)може да коментираш смело но с ФАКТИ,не с ЛОЗУНГИ!Не си "тикай" "гагата"навсякъде,като "последна" инстанция!Крайно време е такива "папагали",като тебе да МЛЪКНЕТЕ и да вземете да ЧЕТЕТЕ това ЩО е било СКРИТО от ВРАГОВЕТЕ на БЪЛГАРИТЕ!!!

   Изтриване
 7. Анонимен1 октомври 2014 г., 13:28

  Г-не , много хора плюят Америка, че глобализира света.
  За да се управлява , е необходима информация. Америка засмуква информация от целия свят.Америка е отворена към света.
  Стара Европа реши че цивилизацията е започнала от елините и толкоз. Така си и остана. Американците се интересуват от много детайли. Като се отвориха границите за България , предлагаха на моя позната, да и плащат , да обиколи най затънтените села и да събере , снимки на стари дрехи ,оръдия на труда , стари песни.После и предлагаха да я вземат на работа в някакъв институт и да издаде книги за това.
  Архива на България е в Русия и е засекретен. Като се почне от светите книги , сигурно не е сършило и днес.
  Този архив гние , както Петър Първи е намерил ,изгнили кожи ,в подземията на двореца . ,като е застъпил на власт. Вчера ли беше съобщиха че Американците , знаят точно покого да бият . в ислямската държава. Представяте ли си? Амнериканците имат информация , за всеки човек на земното кълбо и използват тая информация. Русия ще си остане зартворена , докато изгният кожите в подземията.
  Имат си и такъв герой . Плюшкин . Събираш стари неща , но само ги трупаш и не знаеш за какво да ги ползваш. В зората на демокрацията бяха плъзнали някакви американски фондации и правеха анкети по къщите на хората. . Тия знаят кой какво яде , какви цигари пуши , ... Америка днес е библиотеката на света. .Това е най голямото богатство което засмуква от света и си плаща.

  Ще ми е интересно да споделите за какво става на въпрос , а не да недоволствате че си приказваме празни приказки..Или по американски ще ни кажете че това струва , пари?
  Спароток , изтупва праха от старите думи , старите букви и ни казва че историята не е това което е. Какъв е приноса , на нашите професори в откриването на истините за историята.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
 8. Америка се изживява като световен диктатор. Тя е и новото КГБ и затова шпионира целия свят. Ако не може да подчини някого на диктата си, тя няма да се спре и пред ядрена война.

  ОтговорИзтриване
 9. Думите не са това което са!
  Имената също! Виновен е Карл Май, четейки неговите романи оставах с впечатление, че само индианците се наричат с наречия и че"нямат" имена, докато осъзнах, че всички сме "индианци".
  Хрумна ми един каламбур с горе написаните имена. Ей тъй ненаучно. С глухо Т
  Борис - боресТ - борбен или този който се бори - борец;
  Парис - паресТ - (парен каша духа:) пересТ, прелест - наперен, хубав. Откъде се появява това Ж в ПариЖ, недоумявам?!?;
  Димас - димесТ - димен - каквото значение са давали на дима;
  Дарес - даресТ - дарен, надарен, хайде и даващ дарове, демек щедър, но едва ли.
  Тук е добре да се заровя в граматики, да си отговоря кога се получава това глухо Т във фонетичната ни граматика, и кому е било нужно. Чета и не вярвам на ушите си.

  Павка, много ни мърдаш мозъците жив и здрав да си!

  Българин, означава божи човек, умен човек, знаещ човек. Умния и до ден днешен сложиш ли го сред простаци и абдали става саркастичен, ироничен, груб или просто казано B/VULGAREN. Разбира се вулгарни са и гьотферените дето си верват безпочвено.
  Така, че нека си вярваме и гордеем, но не без знания и мисъл.

  ПросЕсТ

  ОтговорИзтриване
 10. По-добре е да паднеш на лешоядите, отколкото на ласкателите. Първите ядат мъртвите, а вторите – живите. Антистен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Господин Анонимен,
   Когато споменавате ласкателите, не зная дали би могло да се твърди, че и Павел Серафимов трябва да се причисли към тях, след като ласкае един цял народ !

   Изтриване
 11. Навикът във всичко да се търси смешното е най-явният признак за посредственост – защото смешното винаги е на повърхността. Аристотел

  ОтговорИзтриване
 12. Будителю !

  В парламентите на интелигентните народи водещата партия направи коалиция с опозицията, когато това беше в интерес на нацията, а в просташкия български парламент победителите не могат да намерят общ език със сродните им партии, за да образуват правителство!
  Е, да, ама тия политици в болшинството си са българи, а не са ги докарали от Бангладеш, нали? Трябва на тях да им изнесеш една лекцийка колко са велики, наивнико, ега ги промениш !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За кои парламенти на интелигентните народи говорите? От 1945 година насам Италия е имала около 40 правителства. Последните 10 години никое холандско правителство не е изкарало до края на мандата си. Германското правителство клекна пред исканията на чичо Сам, същото прави и френското...

   За пример са само Исландия и Унгария.

   Изтриване
  2. Не ми давай за пример нашите роднини, хетитите, те са също толкова „велики“, колкото и ние. Говоря ти точно за фалшивите арийци, локомотива на Европата и това, което сториха, за да запазят лидерството си, беше единственото, което чичо Сам не им наложи със сила.

   Изтриване
 13. Г-н Серафимов, искам да попитам какво смятате за платоновата Атлантида - истинска или не е тя? Дали диалозите му "Тимей" и "Критий" се основават на истински събития? Там ставаше дума за война между Атлантида и Атина, след която Атлантида потъва под водата. Неведнъж сте казвали, че преди гърците, по тези земи е имало само пеласги, и че Атина е основана от пеласги. Това значи ли, че нашите деди са се били и са успели да победят(както и Платон казва) богоравните атланти? Има много доказателства за съществуването на Атлантида - книгите на Дейвид Х. Чайлдрес убедително доказват възможността за съществуването на древна световна цивилизация.
  Какво е вашето мнение по въпроса и дали в платоновата история не се корени причината за отношението към България и българите( ако приемем че НАТО е осъществената Атлантида)?
  С уважение, Любомир Лозанов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лозанов, аз лично смятам, че Платон е преразказал едно древно пеласгийско предание за потопа в Черно Море. По неговия бряг възниква най-ранната европейска цивилизация. В следствие на катаклизъм нивото на морето се покачва и голямо количество селища са потопени и унищожени.

   Името Атлантида, Атлантис означава водна, на брега на вода. Атлас е название на тракийска река, то е сродно на по-старото име на Волга - Атил, Итил. Атлантида се обяснява със санскр. яти, ити- движа се, а също и със стблг. ити-отивам, движа се.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Благодаря за бързия отговор!
   Знам че на дъното на нашето море са откривани много артефакти, останки от селища и т.н. Тоест черноморския потоп е исторически доказано събитие. Някои дори смятат, че преди потопа морето ни е било сладководен басейн. Дори група изследователи издирваха "ноевия ковчег", търсеха историческо доказателство, че описаният в Библията потоп е вдъхновен от черноморския. Това е доста вероятно, тъй като историята за Ной има по-ранно описание у шумерите - там Ной е назован Ут-Напищи. Но шумерите не са преживявали такъв невероятен потоп, какъвто е описан. Да, имало е малки, местни потопи, но съм далеч от мисълта, че един малък, незначителен потоп, породен от придошлите Тигър и Ефрат, може да остави такива трайни хилядолетни впечатления... От друга страна, много съвременни учени признават с половин уста, че културата Самара, която е отговорна за появата на уседнал живот, земеделие и т.н. у шумерите, се появява най-първо на Балканите. Тоест културата, създала първите градове, и дала началото на шумерската цивилизация, идва от Балканите... Сигурен съм, че за Вас това не е никаква новина. Възможно е тази култура да е донесла със себе си спомена за този страшен потоп. Нещо повече, появата на тази култура в Шумер се появява малко, ако не се лъжа, след предполагаемия период на черноморския потоп. Не помня дали Вие бяхте, или друг изследовател, който потърси смисъла на името на Гилгамеш в българския език - нещо като Болга мъж. Ако легендата за Ут-Напищи идва от Балканите, то и тази за Гилгамеш би трябвало също да е от нашите земи.
   Вие правите връзка между черноморския потоп(исторически доказан) и платоновия потоп. Според вас, Платон всъщност описва черноморския период..Значи може Атлантида да е била по нашите земи и след потопа местното население, деца на Посейдон, които се опълчили на самия Зевс, да са се разпространили по света. Да, възможно е да става въпрос за едно и също събитие, но тогава как можем да обясним откритието близо до островите Бимини от 1969 година - огромен по размери път под водата, огромен дори и за днешните представи? Десетилетия преди това откритие Едгар Кейси заявява, че в бъдеще, до островите Бимини, ще изплува Атлантида. А Едгар Кейси не е случаен човек, той е много сериозно явление, и думите му са добре документирани. Как да обясним гигантската пирамида, насред бермудския триъгълник? Платон недвусмислено казва, че материка е потънал ИЗЦЯЛО, а Атлантическия океан предоставя нужното пространство за такъв материк... Как да обясним следите от древна търговия; как артефакти от Египет се озовават в Австралия, и как артефакти от Китай попадат в Америка, много, много преди Колумб? Как да обясним нивото на радиация в Мохенджо Даро, или "светлината, която била като хиляда слънца" описана в епосите Рамаяна и Махабхарата, представяща оръжие на древните богове, или пък летящите кораби - вимана? Как да обясним следите от ядрена дейност на някои места в Сахара? Как да обясним картата на Пири Рейс, където Антарктида е представена цялата в зеленина? Как да обясним тия данни за изключително развита древна цивилизация, световна при това, и то във време, когато се е считало, че обикновените хора били диви и живеели по пещерите? Как да обясним знанията на догоните в Африка? Да, възможно е да съм се заблудил или някой да ме е заблудил при тълкуването на тези данни, и да съм се подвел, правейки извода, че преди хиляди години е имало световна цивилизация, притежаващи знания и технологии, недостъпни дори за съвременния човек. Наистина ми е любопитно Вашето мнение по този въпрос.

   Изтриване
  3. Да, на пръв поглед изглежда, че това няма общо с днешните българи и техният произход. Но аз пиша тези неща, не за да се намирам на приказка, а защото виждам във вас сериозен изследовател и мисля, че това има общо с българската история. Например, щом е истина, че нашите деди са дали цивилизация на цяла Евразия, и че това е станало след потопа, то нашите деди и нашите земи се явяват връзката между съвременната цивилизация и древната цивилизация, което е наистина невероятно. И ако нашите деди са водели войни със самите богоравни(атлантите), те не само, че са спечелили, но и са ОЦЕЛЕЛИ(да, колко често срещаме тази дума в своята история), и са предали познанието на дивите човеци. Истински прометеевци сме били ние!
   Разбира се, в момента градя пясъчни хипотези, предполагам. Да, има много данни, че ние живеем по тези земи от хиляди години. Да, има много данни за такава световна цивилизация. Да, но засега моите хипотези си остават в сферата на научната фантастика :Д. И си мисля... Колко много пази българската земя и българската душа! Ако съм прав, ако наистина не фантазирам, то откритието, че ние сме наследници на траките може да се окаже само началото. Сякаш археологията ще се окаже една от най-интригуващите области след години. Но това, което е по-ценно от това, което е в земята... се намира в българската душа. Ако ние сме наследници на подобни невероятни божествени създания, каква ли сила, какви ли възможности се крият в нас. Е, това всеки трябва да разбере сам за себе си. :) Както Прометей е дал знание на целия свят, така и ние. Както Прометей е бил наказан...сякаш така и ние... Но оковите са само в главите ни. :)
   Отклоних се от темата, а и отговора ми стана доста дълъг. Спирам дотук.

   Най-сърдечни поздрави!

   П.С: Вижте какво пише в уикипедия за д-р Ганчо Ценов - "Ганчо Ценов е ПСЕВДО-историк от България, работил главно в областта на българската история през Късната античност и Ранното средновековие." .... "Псевдо-историк".... Без коментар. Ако д-р Ценов е псевдоисторик, то Васил Златарски е същински майстор на фентъзито - истински конкурент на Толкин и Джордж Р. Р. Мартин, достоен за "Пулицър"... Сериала "Игра на тронове" е по-достоверен от писанията на Златарски, хах. :Д

   Изтриване
  4. Фантазията се пише от хора, които не целят да заблудят никого...а работите на хората определили дедите ни като тюрки са пълни със съзнателни заблуди.

   Изтриване
 14. Съгласен съм с вас! Поздрави! Имаме невероятни възможности!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имаме възможности, само трябва да започнем да се възползваме от тях.

   Изтриване
 15. Здравейте! Абсолютно съм съгласен с вас!
  Искам да ви попитам и нещо друго, свързано с македонците и Александър Велики. Надявам се, че не ставам нахален. Плутарх казва, че Олимпияда, майката на Александър Велики, е пра-пра...внучка на един владетел на име Еак(не помня на кое племе), който пък е дядо на Ахил. От друга страна, Вие сте казвал, че македонците още от античността са си си траки, тоест сродни на нас, българите, нали така? Филип Македонски се е считал наследник на Македон, митичният родоначалник на македоните, които според вас са тракийско племе, приело елинските обичаи. Древните македонци траки ли са или не?
  Казвал сте, също така, че в армията на Александър е имало и т.н. "балагрии", тоест българи, може би. Това значи ли, че Александър е бил тракиец, по произход, или поне тракийски владетел. Най-малкото, Александър се е прекланял пред велики тракийци, по-точно пеласги - най-големият му кумир е бил самият Ахил, владетел на мирмидоните, за които Йоан Малала казва, че живеели в Кавказ(Кавказ е имало и на Балканите, ако не се лъжа) и са днешните българи. Също така, не вярвам, че Александър не е знаел къде отива, когато потегля на Изток, както много историци се опитват да докажат. Двеста години преди него Херодот говори за индийците и за похода на един Дионис към Индия, и на един към Египет. Според мен, Александър е искал да повтори тяхното постижение. Неслучайно, когато отива в Египет, той се обявява за син на Дионис. А на Изток достига до Бактрия или Балхара, където днешните историци определят нашата прародина, и където, според вас, е имало останали траки от похода на Дионис. Когато Дарий е разгромен, той търси помощ от бактрийският владетел Бес, който пък го убива, но впоследствие е убит от своите приближени... Бес е име, което се е срещало сред владетели на тракийски народи, нали така? Мислите ли, че е някаква връзка?
  За бактрийците(българите) са останали сведения в индийските и китайските анали, описващи като много мъдри, толкова мъдри, че в началото никой не смеел да воюва против тях, и от които впоследствие произлязъл владетелят Кардам, чиито наследници били наричани кардамити. Мислите ли, че тези българи са били считани за свещен орден - за това никой не смеел да воюва с тях? Мисля че има един автор, казва се Петър Голийски, които пръв предположи, че името българи е възникнало като име на религиозен орден(като бесите). Как смятате?
  Прощавайте за многото въпроси, които ви изпращам напоследък. Поздрави от Любомир Лозанов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения, че никой не е смеел да воюва срещу бактрийците, не зная откъде черпите тези данни...

   Населението на Антична Македония е от същия прозход както и това на Антична Тракия, но двете групи носят различни имена и притежават различна история. Австрийци и немци са от един произход, но с течение на времето са се оформили в различни политически формирования и историята им е различна.

   Дали Бес е свързано с етнонима беси, или се касае за случайност не зная.

   Не виждам как българи може да е религиозен орден...на коя религия?

   Изтриване
  2. Ако се допусне, че БААЛ, или Б Ъ Л ги отнесем към бог Бал или бог изобщо, то мисля, че е очевидно на коя религиия. Звука Ъ е твърде възможно да е търпял промени в произношение, по гърлено по носово и т.н.
   И обобщено, ако в името на дадена "група" хора се съдържа Господ или Бог то вероятно има и религиозно значение.

   Изтриване
 16. Черпя ги от сборника на Георги Петров - "България - история, хипотези, загадки". В него имаше сведения за тракийския ни произход, за присъствието ни в Централна Азия, за "Джагфар Тарих" и огромните медни руди в Каргалинската област... Богати сведения, с две думи.
  Не виждам как населението на Македония,дори и на антична, в исторически план, има по-различна история от нашата. Обратното, имаме обща история поне до средата на двадесети век. Първите владетели на Одриското царство - Терес, Спароток и Севт се стремят да покорят т.н. Македонска държава.Е, става обратното. Но нима траките не са се подчинявали едни други? Дори последният голям владетел на одрисите Котис за малко да успее... Нима първите владетели на освободената дунавска България след 681 година не са се стремели да завоюват Македония, не само заради географското положение, но и заради населението? Официалната история твърди, че походите са били заради славяните, но какви славяни, какви пет лева? Ами в по-ново време? Защо се създава ВМОРО, защо избухват големите въстания от 1879 и 1903 години, защо участваме в четири кръвопролитни войни? Македония е българска земя. Прави ли са турците да предявяват претенции към южните ни части, само защото там живеят мохамедани? Както има мохамедани, така има и православни, както има родопчани, така има и турлаци, шопи, македонци... Казвате, че австрийците и немците с течение на времето са се оформили в различни политически формирования... Да, спор няма, така е, но този пример е невалиден за отношенията между българи и македонци, където тия "политически оформяния" са изкуствено насадени. Кой нареди на Дина Станишева, майката на Сергей Станишев, да дойде от Русия и да "създаде" т.н. македонски език. Кой подкрепя настоящият македонски шовинизъм, кой дава пари за подобно огромно присвояване на българска история? Кой ги кара да се чувстват по-близо до сърби и гърци? Кой ги отделя от нас, а и не само тях, кой кара мохамеданите в България да се считат за турци, само защото са мохамедани? Кой ги лъже така безобразно?

  Относно религиозния орден - ами това е просто предположение. Все пак култът към Слънцето е сред най-старите религиозни вярвания, а много хора свързват името "БЪЛгари" или "ПЕЛгари"с нещо светло, БЯЛо, БЕЛо. Тоест нашето наименувание има връзка с култа към Слънцето, и оттам е тази идея. В началото е възможно така да са били наричани само жреците сред народа, които са били посветени в култа, а впоследствие името да е било пренесено върху целия народ. Евреите как са се появили - като религозна секта. А сега дори си имат и националисти сред тях... Всичко е възможно. Аз просто предлагам различни хипотези, не съм сигурен за тяхната достоверност, и вашето мнение е от значение в случая.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Познавам тази книга, но нямам добро мнение за нея...предимно спекулации, нищо повече.

   Изтриване
  2. Пафка, айде земи направи историята на траките и я свържи с тая на българите. Откриваш прилики, тези прилики не носат нищо освен това, че имаме нещо общо с траките и, че сме наследници на тракийските земи. Най- добрите коментари са двата по-горни от този, на които ти нямаш отговор. Стига с това тюрки и славяни, българите не са такива само слепец и неук човек може да вярва в това. Казваш и не само ти, а което е по важно изворите, че траките били най-многобрийния народ след индийците. Как тогава ги ограничаваш само на балканите и в по някоя колония на черноморието и то в един сбит вид? Като цяло вземаш някакви прилики и им слагаш фантастични определения. Тръгнеш ли да правиш история от написаното ти като цяло ще срещнеш повече противоречия от колкото истина и факти. Кажи ми от къде идва името българи, да може да има тракийска дума сходна на българи, а може да има кавказка, може и има сходни от тук та чак до Индия. На кои траки сме наследници ние българите, на всички ли, едва ли?! Така както траките е общност от племена, българите на кое племе сме потомци, как се създава българската народност? Как ще обясниш сходствата ни в език, обичай, религия и култура освен с траките и с народите от Кавказ и Средна Азия? Пишеш това, което хората искат да прочетат, да признавам ти го добре го правиш. Казваш изкарваха ни от всякъде пришълци и ограбваха от земите ни защото ни мислиха за пришълци без право на тези земи. Питам защо се опитваш да зачеркнеш всичко, което няма тракийски произход и ни свеждаш само до потомци на населението на балканите? Като пишеш кои народи са траки, това не е нашата история на българите, или всички траки са и българи, тогава сега щяхме да имаме империя на траките в цялото северно полукълбо.

   Изтриване
  3. Готов съм да приема твоята версия, ако ми представиш следното:

   1. Мащабно антропологическо изследване, доказващо общи корени на българи и кавказки народи, или тези от Средна Азия.

   2. Генетическо изследване доказващо общи корени на българи и кавказки народи, или тези от Средна Азия.

   3. Езиковедско иследване доказващо силни езикови връзки между българите, кавказките народи, или тези на Средна Азия. Под езиковдско изследване разбирай изследване на човек, който си има понятие от линтвитика, а не работа на икономист, който е специализирал в Москва.

   Когато ми представиш тези неща, ще продължим дискусията си.

   Изтриване
  4. Говориме за история, за време оно, което си е работа освен за историци и за криминалисти. Освен, че има разлики има и прилики, факт. Нима твърдиш, че няма езикови прилики с изброените три типа народи? То и волжките българи сега не говорят нашият език и вяра, това ли ги определя, че не са българи? И да, може да се каже, че има "силни езикови връзки" с тези народи освен сегашните и с мъртвите езици, би трябвало да си запознат, а по-любознателните може да проверят. Не ми е за цел аз да вадя извори или да хвърлям насоки, пиша това, което знам, прочел съм и съм осмислил без да вярвам сляпо на някоя хипотеза. А за генетичното ти изследване първо да повторя говориме за история, за време оно. Колко са били българите там, колко народи са минали, до колко генетичното изследване говори за сегашното, а не за миналото, колко народа от тези теми твърдят, че са потомци на българите, от колко века българите са по тези земи и колко са били там. Не сме били навсякъде по едно и също време. За да стигнем до тук или да се върним зависи от гледната точка, колко са останали, че те да определят сегашните гени на народите от тези земи? Да речем българите са траки отишли в средна азия, колко голям народ трябва да е бил евентуално, че да издържи на морето от тюрки, араби, китайци и индийци. В тази смесица от народи колко гена ще останат и колко гена от които останат ще хване това изследване, при положение, че народът траки си е тръгнал от там? Историята говори, не историята, изворите от онова време говорят. Ти знаеш ли повече от писарите живели тогава и писали за тези времена. Някои извори ни свързват и с траките, въпроса е защо освен с траки и с хуни, кимери и т.н. Българите били мизи, е това е нормално толкова колкото родопчаните са българи, македонците и добружаните, толкова колкото аз съм тексасец, а не американец и толкова колкото съм мизиец защото живея в мизия и заради това съм мизиец. Някаква област в която живеят българи, ама не им викат българи защото са българи, а им казват мизи защото областа е мизия.
   Това си е моето мнение, не се опитвам да го налагам. Истината излиза в спора, вярата в правотата и в съмнението във вярата на правотата, иначе си остава само вяра подкрепена от голословно сладкодумие.

   Изтриване
  5. Не става дума какво твърдя аз, а какво твърдиш ти скъпи ми сънароднико :)

   Моля те, убеди ме, че в езика ни има заемки от езиците на кавказките народи, дай истински иранизми от старобългарския и аз ще съм ти искрено благодарен. Може да се бъркам, все пак човек съм, за това ще ти бъда благодарен, ако успееш да ми дадеш информация, с която аз не съм запознат.

   Истината наистина се ражда в спора, но за истина се искат подробности и факти, не лични желания. Всеки от нас има правото да желае каквото си поиска и да гледа на всеки въпрос през своя призма.

   Истина и лично виждане обаче са две различни неща.

   Изтриване
  6. Няма "Средна Азия", а има "Централна Азия"...Това е наистина смешно по отношение на терминологията.- R1 по линии на R1a и R1b представляват 41 % от българското население в рамките на свитите и осакатени граници на съвременна България. Хаплогрупа макроклас R1 е с произход от Южен Сибир-Централна Азия. Ами всеки човек, който иска, нека се запознае с генитиката (S.D.)

   Изтриване
  7. Среда и център са синоними, първата дума е българска, втората е заемка. Както може да се каже Централа Азия, Централна Европа, така може да се каже и Средна Азия, Средна Европа. Зависи дали някой уважава езика на дедите си, или предпочита да го мърси със заемки.

   За произхода R1 са представени предположения, не доказателства, има разлика и то голяма.

   Изтриване
  8. Четох твърдения, че Троя е в България - Южното Черноморие, а не там където Шлиман е намерил тези находки (със сигурност автентични, на от Троя) и това един ден щяло да бъде доказано.

   Изтриване
  9. Троя е в Мала Азия, хората основали Троя са дошли от земите на днешна България.

   Изтриване
 17. И от мен благодарности за интересната информация!А относно богомилите-те не са ли също доказателство за приемствеността/продължена вяра на траките сред българите?Четох,че гетите например били вегетарианци а и вярвали в безсмъртната душа...в доста неща се покриват като че ли.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да разбира се, има приемственост, но някои учени не желаят да я видят.

   Изтриване
  2. Как не желаят да я видят някои учени, а във всички учебници е описано, че се сливат три етноса?

   Изтриване
 18. Троя се е наричала Атряч Булгар. Град с такове име е имало във Волжка България... Съвсем естествено и буквите да съвпадат, тъй като Кирил и Методий не създават "на чисто" нова азбука, а възстановяват поизоставената българица. Българите имаме доста по-сериозна история от това което учехме през втората половина на миналия век.

  ОтговорИзтриване
 19. ирена янчева22 август 2015 г. в 2:04

  Здравей Павле, твоето познание по лингвистика е на високо ниво, поздравления ! Не мога да си обясня как така никой наш учен не е забелязал тази почти идентична прилика между буквените знаци от Троя, о- -в Крит и Балканите, почти около 90 %, нима това е възможно или информацията е заобикаляна съзнателно ? Тези руни са основата на нашия старобългарски език. Бих добавила, че обредните символи са на 100 % еднакви - как никой не е видял това ? ( толкова много хора работят тази материя у дома, лично познавам някои от тях от години ). необходимо е тези доказателства да намерят по - голяма публична защита. Напълно те подкрепям ! Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, не зная каква е причината да не бъдат забелязани очевидни неща. Не зная каква е причината да се пренебрегват и доста исторически извори. Навярно всеки учен си е имал свои мотиви - незаинтересованост, страх за кариера и престиж..

   Изтриване
 20. А дали в Троян има наследници на Троя?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Троян е сравнително ново селище, а Троя е спомената от хетите още през второто хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
 21. Много добър труд!
  Поздравления!
  А и да не пропуснем,свастиката,която е присъща на древните и нам,през средновековието(предимно късното)е позната като "БОЛГАР",което показва много!
  Лека вечер!

  ОтговорИзтриване
 22. Здраве, Павле ! Прегледах отново статията - безспорно Троя е била основана от палео-балканско население, нашите древни траки. Данните, които прилагаш в тази посока са от ключово значение - повече от 30 буквени знака, идентични на старобългарските руни и тези от о - в Крит, множество сродни орнаменти - кръг с ясно изразен център и ротейшън, керамика, топоними, лични имена. Благодаря за данните относно алтернативното име на Троя - Илиос и връзките му с българските земи и българския език ( както и другите троянски топоними, носещи българска етимология - на река, планина, крепост ) - това бе ново за мен ! Сетих се нещо допълнително към тракийското лично име Дарес = Дардан ( Дародан ) - личните имена Дориан и Дарина, които все още са широко разпространени у нас. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За Дориан не съм сигурен, че е наше старе име, но пък Дарина е.

   Изтриване
 23. Павле, благодаря за отговора ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
 24. Тези паралели не доказват нищо друго освен вече известното че траките са индоевропейски народ а къде е началото на индоевропейците още се спори. Вероятно те нахлуват в Европа от изток. Имало е пожарища и убийства ,геноцид и по нашите земи . Старото население е претопено от номадите. Местните са били от средиземноморската раса с тънък кокал къдрави и тъмни. В Северна Европа нищо не остава от тях, а във южните и части се смесват и затова латинският и гръцкият се различават доста от ядрото индоевропейски езици . Същото става и при разселването към Иран, Афганистан Индия. Конярите и краварите се оформят някъде на границата между степите и голямата европейска гора и след като усвояват и земеделието и къпането се размножават и разселват като скакалци . Най-близо до тях са съвременните украинци , поляци , беларуси , чехи и литовци , латвийци , пруси , немските народи в скандинавието . Генът на лактозната толерантност показва северозападният център на разселване защото югоизточният е замърсен от нахлуването на народи от Азия. траките , славяните и българите са близки по произход от черноморско -кавказкият регион още от времето когато Черно море е било сладководно езеро .След като се отваря Босфорът и нивото се покачва а сладководните риби измират става първото разселване на север и запад по реките. С други думи знаците не доказват нищо ,което вече не е известно . Същото се отнася ако проследим разпространението на неравноделните тактове , които са характерни за иранските народи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Димитров, ползването на древните троянски знаци от старите българи е индикация, че старите българи са свързани поне културно с хората, които в историята са наречени трояни.

   Няма такова нещо като индоевропейски народ, има индоевропейски езици.

   Така наречените пожарища от Ранната Бронзова Епоха са феномен наречен Burnt House Horizon, който е типичен не само за нашите земи, но и тези на Румъния и Украйна - кутурите Кукутени и Триполие. Те от своя страна са свързани с Варненската култура, а също и с Винча, Тиша-Полгар и др.

   Още през 70-те години на ХХ век Александър Фол обясни, че така наречения хиатус в земите ни е обясним с неадекватно и недостатъчно проучване на археологическите обекти.

   Няма немски народи, приет е термин немски език, навярно имате предвид германски народи.

   Изтриване
 25. Павел Серафимов искам да те поздравя за материалите, които качваш.Искам повече хора да прочетат и знаят корените си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лесно е, подложете на проверка работите ми и щом се убедите, че са издържани - разпространявайте в социалните мрежи.

   Изтриване
 26. ирена янчева9 юни 2016 г. в 1:04

  Павле. Поздравления още веднъж за написания материал !!!

  ОтговорИзтриване
 27. Методий Иванов9 юни 2016 г. в 17:42

  Има учени, които поставят под съмнение изводите на Шлиман, а именно че откритата крепост не е Троя. За това има доста податки (местоположението; размера - това не е град, а малка крепост; намерените артефакти и други). Относно "съкровището на Елена" също - най-вероятно е поръчано при някой атински бижутер и е допълнено със закупени и изровени от иманяри и самия лиман артефакти. Историята на "откриването" му е толкова мистериозна, че буди доста съмнения и тн

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право да се съмнява, но поне за мен няма по-добър кандидат за Троя от мястото намерено от Шлиман. Крепостта наистина не е огромна, но по размери съперничи на крепостите от Микена, Тиринт, Тюлисос, които са от същото време.

   Локацията е подходяща, близостта на Ида, Скамандър, Симоис и т.н. не може да се отрече.

   Относно съкровището на Елена, да, една част може да е фалшифицирана, но други обекти отговарят на подобни артефакти от същото време от Анатолия и Балканите.

   Изтриване
 28. спарток четах една статия за наи старата писменост коиято е открита в първомаи и че написаното означава месец за плаване в първомаи има един които продава антики влезнах единпът да купя едно дялано корито за един обект аз съм рестъвратор човека ме вкара в един склад и ми показа много стара лодка но небеше за река борда и беше висок каза че някаде наоколо са я открили иманярите унищожават също много

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името Поровату от надписа от Буково, Първомайско само е сравнено с името на микенското божество Поровитойо. Джон Чадуик смята, че Поровитойо означава пловистиос- месец на началото на плаването, корабоплаването.

   Изтриване
 29. Здравейте! Даже не прочетох цялата статия, но искам да ви кажа, че на диалекта, който се говори в моето село Голица, Варненско все още се използва думата "прийей" - в смисъл не ми харесва, не ми влияе добре.

  ОтговорИзтриване
 30. Д. Ангелов Образуване на българската народност с.374. "Името българи употребява последователно в своята хроника и византийският писател Йоан Зонара. В един свой речник обаче, съставен от него по подобие на речника „Свида”, той назовава българите още с названието панонци (Πανόνιοι οἱ Βούλγαροι). А самата България означава като Панония (Πανονία ἡ Βουλγαρία). Същевременно Зонара отбелязва, че според някои автори панонците са идентични с пеонците, за които се казва в речника му, че били латинско племе или тракийски народ: македонци."

  ОтговорИзтриване