14.01.2016 г.

КАК ТРАКИТЕ ДАДОХА ИМЕТО НА АЗИЯ

Азия е най-големия континент, безспорно е и най-гъсто населения. Първоначално обаче с названието Азия е обозначавана сравнително малка територия.  Смята се, че в дълбока древност тя е принадлежала на Лидийското Царство (днешната Западна Турция). С течение на времето името се е наложило за цяла Анатолия и в последствие се използва за обозначаване на земите простиращи се от планината Урал до Япония.Все още няма пълно съгласие по отношение на това кой е дал името на континента, в който се развиват множество забележителни цивилизации. Асирологът Бедрих Хрозни смята, че Азия идва от вавилонската дума așû-издигам се, тук в смисъл място, от което слънцето се издига, място, от което слънцето изгрява (Hrozny, p.4). Въпреки звуковата прилика, налице е един сериозен проблем. Лидия, в която е била древната област Азия, се намира на запад от Вавилон, просто няма логика așû да се свърже с изгрева на слънцето след като се касае за място, над което слънцето залязва от гледна точна на локацията на Вавилон.

Има разбира се и други терории. Според писанията на Херодот, лидийците са тези, които са отговорни за възникването на названието Азия. Бащата на историята споделя, че това е името на съпругата на титана Прометей, но споменава също, че лидийците претендират названието да е тяхно посочвайки, че то идва от името на техния благородник Азий, който е син на Котис и внук на Манес- τοῦ οὐνόματος Λυδοί, φάμενοι ἐπὶ Ἀσίεω τοῦ Κότυος τοῦ Μάνεω κεκλῆσθαι -Her. IV.45.


Лидийци - изображения от Персеполис

Лидийците са известни в историята предимно със своя цар Крез. Този монарх става пословичен с огромното си богатство, оттам и израза богат като Крез. Най-древните монети в историята са сечени от неговите предци. За тяхната направа е използван електрон, това е смесица от злато и сребро. Вярва се, че материала се е добивал от пясъка на течащата през земите на Фригия и Лидия река Пактол.

Монети приписани на цар Крез

Благородници от средите на този народ носят имена като Атис, Кандаул, Тантал, Гигас, Котис, Манес, Ардис, Садиат. Тези имена се ползват и от траките. Атис е име на божество почитано от фригите, Кандаон е бог на крестоните, Тантал е известен като фригийски цар и като баща на фригиеца Пелопс. Гигемер (великият Гигас) е название на планина в Тракия според Плиний Стари – H.N. IV50, а има и тракийско лично име Гигон- Д. Дечев, с.106. Лидийските Котис и Манес са напълно идентични на тракийските Котис и Манес. Омир разказва за тракиеца Азий от Арисба - Hom. Il. 2.835, а също и за Азий, който е син на фригийския цар Димас- Hom. Il. 16.715. Няма регистрирано тракийcко име Ардис, но за сметка на това старите автори като Прокопий Цезарийски са документирали названието на намиращата се в тракийската област Кабецос крепост Ардея -Aed.IV.4. Садайос е тракийско име, със същата основа са и имената на одриските царе Садок, Садала. В земите на мигдоните е засвидетелствана река Лидия: τῆς Μυγδονίης μέχρι Λυδίεώ τε ποταμοῦ” -  Her. VII.127.

Интересните паралели не свършват тук. Разказвайки за мизите (познати по-късно под името българи) Страбон споменава, че етнонима мизи идва от лидийската дума мизос-вид буково дърво, което расте край (Мизийския) Олимп. Старият автор добавя и това, че мизийския език e смесица от лидийски и фригийски –Strab.XII.8.3. В същата книга, но на друго се обяснява съвсем ясно, че мизи, меони и мейони са от един произход: “Likewise the Brygi and Bryges and Phryges are the same people; and the Mysi and Maeones and Meïones are the same.– Strab.XII.3.20.

За самите мейони Херодот е обяснил, че това са де факто лидийци: “ὁ δῆμος Λύδιος ἐκλήθη ὁ πᾶς οὗτος, πρότερον Μηίων καλεόμενος ’–Her. I.7. Отъждествяването на меоните ту като траки, ту като лидийци показва защо в далечното минало фригите и мизите са били често бъркани и смесвани с лидийците и меоните, които Омир нарича мейони - Strab.XII.8.3.

Смесването, отъждествяването на лидийци с траки е разбираемо, ако имаме предвид и това, че определени лидийски думи имат ясни успоредици в тракийския eзик. Алус е лидийска дума за жрец, свещеник, тя отговаря на фригийската алу(c) жрец, свещеник, може да се добави и старобългарската алем-първи (стоящ на челно място).

Кавес е друга лидийска дума за жрец, тя отговаря на фригийската кавар-светилище, а и на старобългарската титла καυχανος (кавкан). Неин носител е Исбул, който е служил на княз Персиян – В.Бешевлиев, Първобългарски Надписи, с. 136-143.

Лидийския глагол даул-давя, душа е точно съотвествие на тракийската дума даос, давос и на стблг. глагол давлѭ-давя, душа. Лидийския глагол да-давам се среща при фригите като дадон-те дават, а старобългарската успоредица е даѭ-давам.В лидийския език е засвидетестван предлога до, който е идентичен на тракийския до, присъстващ в надписа на златния пръстен от Езерово.

Самото народностно име лидийци, или по-точно люди-Λυδοί бива тълкувано от езиковеди като Владимир Георгиев с помоща на стблг. люди-хора, народ. Разполагаме и доста смелото виждане на проф. Калин Порожанов, според когото лидо-меоните несъмнено са свързани с или са част от палеобалкано-западномалоазийската общност”. – К.Порожанов, с.89.

Най-вероятно общите неща между траки и лидийци не се дължат на общи корени, а по-скоро да са плод на едно дълговековно съвместно съжителство. Казано с други думи – през Бронзовата епоха, в Западна Мала Азия – територията на споменатата от хетите Ассува, са живели различни хора, измежду които и траки.

Съвместното съжителство и смесване на различни народи е нещо напълно нормално за древността. На Иберийския полуостров се обединяват келти и иберийци. Балканските траки пък приемат в средите си галските племена бои, скордиски и тауриски - Strab. VII.3.2. За живеещите Скития гелони Херодот твърди, че говорят език, който е смесица от гръцки и скитски -Her.IV.108.

Няма съмнение, че хората обитавали територията на Стара Лидия са отговорни за възникването на названието Азия. Кои обаче са вдъхновителите – лидийците,  живеещите заедно с тях траки, или пък някой друг народ? В своите летописи хетите наричат областта Ассува. Според Леонид Гиндин названието може да се обясни с лувитската дума assu(wa)-кон, т.е. значението на Асува/Азия е страна на конете, (страна на коневъдците).

Тълкуването на  Асува-Азия като конска, страна на конете има логика, но възникват няколко проблема. Лувийското присъствие в областта Ассува-Азия е слабо, роднините на хетите обитават предимно земи, които са около 700-900 километра на изток от интересуващата ни територия. Лувитския език е близко сроден на хетския, като приликата на двата езика е такава, че лувитския бе наричан в миналото йероглифен хетски. Хетската дума за кон обаче, не е ассува, а акува. Акувая означава на кон, яздейки – Hrozny, c.112.  

В хетския срещаме титлата асусани-коняр, началник на конярите, но за тази дума се знае със сигурност, че е заемка - Hrozny, c.112. Явно сродните на хетите лувити са заели също от друг народ assu(wa)-кон, този народ е дал и името на областта Ассува. Най-добрия и най-логичен кандидат са траките.

По този въпрос е писано отдавна, преди около половин век историкът и лингвист Игор Дяконов дава на траките ролята на основатели на Ассува – Азия във времената преди Троянската Война: Просачивание первых фрако-фригийцев с Балкан в Малую Азия, если верить греческой традиции, началос еще до Троянской войны (вероятно, через Босфор), и именно им быть может, обязано своим образованием царство Ассува. – И.М. Дяконов, Предистория армянского народа, История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н.э. Хеты, лувийцы, протоармяне, Ереван, ААН, Ереван, 1968.

Уповавайки се на сведенията на западните учени Гарстанг и Гърни, Игор Дяконов уточнява, че Ассува е първото държавно образувание на трако-фригийците в Мала Азия: “…нельзя считать невероятным предположение Дж. Гарстанга и О.Р. Гэрни о том, что в царстве Ассувы следует видеть первое государственное образование фрако-фригийцев в Малой Азии…”

Според проф. Е.Клайн територията на Ассува (Азия) e включвала не само Лидия, но и Илиос, Троада: “Within the Hittite records, the list of polities that made up the coalition of Assuwa included Wilusiya, which is frequently interpreted as “Ilios,” and Taruisa, which may be related to the Troad.”- E.H.Cline, Archaeology and the Iliad: The Trojan War in Homer and History, The George Washington University, p.31. За това, че Северна Ассува е била край Троада съобщава и Ник Сандерс уповавайки се на древни хетски хроники – N. Sanders, Zeevolken, Egypte en Voor-Azië bedreigd, с.107.

Самият (принадлежащ на Ассува-Азия) топоним Илиос е признат за тракийски, а неговото първо споменаване е през XVII век преди Христа – К.Порожанов, Общество и Държавност у Траките, с.24. Владимир Георгиев направи тълкуване на името Илиос с помощта на стблг. илъ-кал и др. Действително, земите край града на цар Приам са били блатисти и нашата дума дава най-добрата етимология.

Във връзка със значението на Ассува като страна на конете, е важно е да се спомене, че предците ни са известни като опитни коневъдци - Hom. Il. 14.227. Омир превъзхваля прочутите с красотата си коне на цар Резос - Hom. Il. 10.437, по времето на Еврипид все още се помнят конете и колесницата на тракийския благородник - Eur. Rh. 304. Да не забравяме също, че фригите са наречени бойци-колесничари -Hom. Il. 10.431. Прочути са и конете на Азий, сина на Хиртак от Арисба - Hom. Il. 2.836-839. В по-късни времена Тукидид дава сведения, че войската на цар Ситалк наброява 150 000 души, като една трета – 50 000 са конници - Thuc. 2.98. Същия автор уточнява, че армията на северните траки гетите се състои от конни стрелци- Thuc. 2.96.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Rhesos_MNA_Naples.jpg

За качествата на тракийския кавалерист пише Кристофър Уебър описващ конфликта между Александър Велики и персийския владетел Дарий-  Дивата и  необуздана  тракийска конница и пехота помогнаха да бъде спряна атаката на превъзхождащата ги многократно персийска конница... - “ The Thracians, 700BC-AD46, Chr. Webber, p.11. Дори след римското нашествие, една опустушена Тракия може да изправи армия от 200 000 пехотинци и 15 000 конника. Знаем за това благодарение на Страбон – Strab. VII, fr.47-48.

 http://www.romanianhistoryandculture.com/Getianhorses.png
Тракийски коне-изображение от Казанлъшката гробница

Благодарение на дедите ни, Римската Империя попълва своите легиони и кавалерийски подразделения, така наречените ала, с траки. В създадената през IV век работа  “Totus  Orbis  Descriptio”  се твърди, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници  (цитирано от Веселин Бешевлиев,   “Проучвания върху личните имена у траките”, c.62).

Дедите ни не само са известни като опитни коневъдци и първокласнни конни стрелци, но ние дори разполагаме с тракийските думи за кон - аспиoс, еспиoс, есвис – Дечев с.171. Леонид Гиндин свързва тракийския хидроним Ἄρισβος с особена дума за кон – Кстати, и реконструируемое для Троады и соседней области Фракии на основании названия Арисбы слово для "лошади" *issu̯a”.

Това, което Дечев, Гиндин и др. са пропуснали е подробността, че тракийското име Азий/Ασίος e гръцкото предаване на Асвиос/Ασβίος-конник. Понеже древното ни В е звучало по-скоро както У, както е все още в някои наши диалекти, както хети, така и гърци са предали тракийското название Асвия-страна на конете като Асува и Азия.

Древната наша дума асва-кон означава буквално бързак, бързо животно. Да не забравяме, че най-цененото качество на коня е неговата бързина. Ha арийски ашу означава както бързина, така и кон. Асва-кон явно е принадлежала на малоазийските мизи, за чиито потомци Деметрий Хоматиан обяснява, че по негово време носят името българи. Обяснението на асва идва от българската диалектна дума оясвам се, оасвам се-разбързвам се, бързам, действам енергично.

Колкото и невероятно да изглежда, не вавилонците, не лувитите, а нашите деди траките дават името на Азия.

Всъщност, ако човек е запознат добре с историята, тракийската принадлежност на названието Азия не би учудила никого. Днес обаче, за жалост ние знаем твърде малко за присъствието на дедите ни в Мала Азия, а тя е била дом на много групи от семейството на траките. Там са живели мизи, тевкри, дардани, витини, бебрики, бюснеи, фриги, мариандини, меони, мейони, халиби, трери.

В Мала Азия броя на тракийските градове е значителен. Най-известните са Илиос-Троя, Зелея, Загора, Перкота, Кузик, Гордион, Модра, Кони, Наколея, Пруса, Бриа, Дабени, Битюниум, Адрамютеон, Пергам, Асос, Аспона, Багис, Багрум, Брузос, Керасус, Синоп. Не трябва да забравяме и намиращия се в близост до Асирия град Ипсили-брия.

Една доста интересна подробност е това, че древната област Азия през Ранното Средновековие бива преименувана Θρᾳκήσιον θέμα – Тракезийска тема (военно-административна област). Навремето се е вярвало, че името е възникнало понеже там са живеели траки от дълбока древност: “Constantine VII Porphyrogennetos (913-920/944-959), in his text On themes, informs us that the area’s inhabitants were called Thrakesians because they came from Thrace.
Тракезийската тема съвпада с древната област Ассува-Азия

Няма съмнение, че тракийското влияние върху историята на народите от Мала Азия е било огромно. Още през второ хил.пр. Христа дори могъщите асирийци са изплашени от воените походи на мизите, които те наричат мушки. Хетите приемат тракийски богове в пантеона си, Яриш и Хебат са тракийските Арес и Епта. Благодарение на дедите ни, цар Муватали разбива добре организираната армия на Рамзес Велики. От проучванията на Киркор Джаукян знаем, че траки оказват силно влияние и върху предците на арменците. Явно не напразно Херодот е вярвал, че арменците са част от фригите. 

Защо тогава да се учудваме, че дедите ни са дали името на областта Азия, което след време се е превърнало за название на цял континент?

Трудно е да се определи кога траките се появават в Мала Азия и дали изобщо можем да говорим за поява. Преди потопа в Черно Море, Босфора не е бил проток, а мост между два континента. Едни и същи хора са обитавали долините на Хеброс (Марица) и течащият в Троада Скамандър. Поне от девето-осмо хил.пр. Христа нашите предци са живели в Мала Азия. В последствие, с идването на хето-лувитите, а и с експанзията на асирийците и др. техни роднини, територията принадлежаща на предците ни е сериозно редуцирана, но въпреки това те продължават да бъдат силни хора още дълго време и още дълго време продължават да играят сериозна роля в историята на региона.

За това са допринесли няколко неща, но най-важни са били два фактора, а именно -поддържането на приятелски отношения между различните групи и спазването на старите традиции. Това е урок, от който можем да се поучим днес, това е урок, от който трябва да се поучим, ако искаме да оцелеем.

Държава се консолидира не със злобни нападки и обвинения, а с подаване на ръка и предлагане на приятелство. Както в ново време, така и в далечното минало е имало различия между отделните групи на предците ни. В някои случаи дори различията са водили до кървави войни, но все пак дедите ни са намирали сили да си простят и да се сдобрят. Това им е помогнало да бъдат господари на обширни територии в Европа и Азия в продължение на хилядолетия.

Никога не е лесно да простиш, не е и лесно да подадеш ръка на този, когото си посочвал за свой враг, но благородника не търси лесното, а правилното. Нека не забравяме, че ние сме потомци на благородници. Редно е да почетем предците си, да оценим заслугите им и да им се отплатим създавайки бъдеще за своите деца.Използвана литература:

1.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
2.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, Археологически Институт, Епиграфска поредица 8, БАН, София, 1965;
3.В.Бешевлиев, Първобългарски надписи, БАН, Второ преработено и допълнено издание, София, 1992;
4.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
5.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
6.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
7.W.G.Arkwright, Lycian and Phrygian names, The Journal of Hellenic Studies, Voll. XXXVIII, (1918), The Society for the Promotion of the Hellenic Studies, MACMILLAN AND CO., Ltd, St.Martin.s Street, London, MDCCCXVIII;
8.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
9.Thucidydes, The Peloponesian War, transl. R. Warner, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1972;
10.Homer. The Iliad with an English Translation by A.T. Murray, Ph.D. in two volumes. Cambridge, MA., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1924;
11.Euripides. The Plays of Euripides, translated by E. P. Coleridge. Volume I. London. George Bell and Sons,1891;
12.Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
13.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
14.W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854
15.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
16.Л.Гиндин, Древнейшая Ономастика Восточных Балкан, фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглосы, БАН, София, 1981;
17.Л.Гиндин, Население Гомеровский Трои, Наука, Москва, 1993;
18.И.М. Дяконов, Предистория армянского народа, История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н.э. Хеты, лувийцы, протоармяне, Ереван, ААН, Ереван, 1968.
19.E.H.Cline, Archaeology and the Iliad: The Trojan War in Homer and History, The George Washington University,
20.N. Sanders, Zeevolken, Egypte en Voor-Azië bedreigd
21.Chr. Webber, The Thracians, 700BC-AD46, Men at Arms, Osprey Publ.Oxford, 2001;
22. The History of Herodotus parallel English/Greek English translation: G. C. Macaulay, (pub. Macmillan, London and NY), 1890;64 коментара:

 1. Ъ-ъ-ъ...да попитам все пак нещо: Америка дали не е тракийско име? Може да произлиза от Амедок или Аматок.
  А как разбра, че "мушките" са "мизи", е това не можах да си обясня.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На глупави въпроси не отговарям :)

   Изтриване
  2. Човека се майтапи по свой си начин- прав/крив няма значение. Но има значение това, че не искаш да му отговориш, Павел.

   Жоро

   Изтриване
  3. Жоро, ти имаш ли време за губене с глупави неща? Според Константин Копанис народът наречен от асирийците мушки е същия, който в библията е споменат като Mešeš, а мешуеш е едно от имената, които египтяните ползват за мизите.

   Изтриване
  4. А какво общо има библейския разказ с мушките-мизи?

   Изтриване
  5. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK

   >>>Винаги невероятен и търсещ !


   А ти...анонимна/анонимен...кой/коя и какво си ???!!! За мен си НИЩО - сянка без лице и тежест ! Учудвам се на толерантността на Серафимов да ти отговаря !!!! Ако питаш мен, сянко прикрита - дръж ме за хуя...за да се обуя !!!!!

   Изтриване
  6. Има анонимни, чиято единствена цел е да провокират. Въпреки това - нека се придържаме към добър тон!

   Изтриване
 2. Павле приятелю искам да попитам: Кузик или Кизик? От няколко години буквално се разхождам из Кизик, почиваме в близкия къмпинг! Запазени са част от оригиналните улици на града, е от римско време, а останките от храма на Адриан са уникални! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилното име е Кузик, гърците са го предали като Кюзикос, а днешното име е Кизик. Значението на Кузик е кози, място, на което има много кози, или пък е по името на тракиец наречен Козис, Козимазес и т.н.

   Изтриване
  2. Аха, за това срещаме мето Мюзи, на Мизи, щото гърците са сложили Ю на И...

   Изтриване
  3. В древността звуковата стойност на Y е Ю, в по-късни времена вече е И, това е обяснението.

   Изтриване
  4. А искаш да кажеш изпървом МИЗИТЕ са били МУЗИ ? Та гърците предали Ю, и за това четем в оригинал Илиада/Одисея и там са Мюзи, а най накрая е станало предаването в И? Музика/Мюзикъл, МИЗИ-АРИЯ ..МУЗИ, Музика и АРИЯ, са все певчески (Пеем, Пейьо, Пей-они?) неща между другото, това И на МИЗИ с него се губи май правилната връзка... :)

   Можем ли да кажем същото например за Мидас, Митас, МИТА, Митан, Митани ? да е било предаването с У? Мута, Муда, "Буда", или пък е било с А/Ъ? или е съвсем различно?

   Изтриване
 3. До Павка-Спаро,
  аз съм един патриот и не искам повече да се наричам българин, а да се върна към корените си и да се наричам трак. Но има проблем! Не говоря тракийски език. Моля те да ми предадеш няколко урока по тракийски език, защото виждам, че неуморно продължаваш да се изявяваш като палеолингвист. Нека започнем с това как е "добър ден. аз съм тракиец" на тракийски език.
  Твой стар познайник
  хаджи Иванчо
  П.П. За много години! Щях да забравя да те поздравя...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои хора страдат от липса на интелект по рождение, за това те нямат вина. Други правят всичко възможно да унищожат малкото си интелект. Чудя се само кой е по-жалък...

   Изтриване
  2. Един патриот би наричал себе си Трак/Тракиец, само ако е готов да се нарича Гяур. "Траки" е обидна дума измислена от Гърците, и името на нашият народ е, и винаги ще бъде Българи!

   А ако искаш да говориш "тракийски" език... ти вече го правиш. По същия начин Англичаните говорят променен Англо-Саксонски език, а Италианците, Римски. Ти какво си мислиш, че езиците никога не се менят?

   Изтриване
  3. Италианският език не е нищо друго освен развитата форма на латинския. Латинският е и основата на френски, испански, португалски. Човечето подвизаващо се под псевдонима хаджи Иванчо знае това, но истината не му отърва.

   Изтриване
  4. Хаха, този "римски език" не знам откъде го измислих, имах предвид латински.

   Изтриване
  5. Може да се каже римски език - lingua Romanorum, но след това трябва да се добави, че се касае за lingua Latina - Lingua Romanorum est lingua Latina :)

   Изтриване
  6. Ха ха .. Абе хаджи Иванчо,то тракийски много лесно се учи..БАБА ми сте те начи за 1 ден ето така: 1.ОНА ще вземе едно СУУ ДРЕВО ,и ще те замлати Углави, после ще те заведе като едно ВОЛЕНТЕ/КОЗЛЕНТЕ(не сам сигурна за ПРЪЧ като тебе,затова няма да го цитирам) на ДРУМА, дето е КРИВА БАРА - до БРОДа , дето е посадила ЗЕЛЙЕЕ, да откъснете една ЗЕЛКЬА а после ще ти сготви един КОМБУС .. Ето как просто се учи,с главни ти писах на тракийски.

   ТРИБАЛКА

   Изтриване
  7. По принцип съм против насилието, но някои индивиди като хаджи Иванчо не разбират от дума...или както го е казал народа - На зла круша-зъл прът :)

   Изтриване
 4. "Мушките" са "фриги", защото от канцеларията на Саргон II пише, че начело на "мушките" е техният цар Мита, който учените отъждествяват с фригийския цар Мидас. Това е официалното научно становище, в което не виждам нещо неточно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Фриги и мизи са от едно потекло, нормално е определени лични имена да се срещат както при фригите, така и при мизите.

   От друга страна, защо да е невъзможно едно племе да е управлявано от цар принадлежащ на друго сродно племе, какво му е чудното на това? Та нима одрисите не властват над пеони и гети?

   Изтриване
 5. Здравей Павле ! Поздравления за великолепно написаната статия - анализирал си твърде много факти, приложил си твърде изчерпателна библиография. Благодаря за изчерпателната информация относно множеството тракийски племена, които за живели векове преди Христа в Мала Азия и техните културни влияния върху останалите народи в региона. Впечатли ме факта, че териториите на областите " Тракезийска тема " и Асува = Азия почти напълно съвпадат; родството между лидийци и мизи ( по - късно наречени българи )/ фриги / меони и точните езикови паралели, които си намерил. Напълно подкрепям тезата на проф. К. Порожанов така, както и твоята блестяща аргументация за това, че нашите предци предоставят името на Азия / страна на конете: Асвиос - Асвиа - Асува - асва. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че доводите ми са ясни. Ако някой не е съгласен, нека обори Дяконов, Гърни, Гарстанг и т.н.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Уфффф, Ирена пак е на всяка манджа мерудия. Какви тракийски племена в М. Азия, къде останаха онези войнствените хети, изпариха ли се?

   Изтриване
  3. Хетите са си хети, а присъствието на траки в Мала Азия е регистрирано не само в хетските, но също в асирийските и египетски документи.

   Мала Азия е била дом на тракийските народи:

   мизи
   витини
   фриги
   бебрики
   бюснеи
   халиби
   мосинойки
   меони
   мейони
   медо-витини
   сарапари

   Не са никак малко...

   Изтриване
 6. Kолко повече чета и научавам толкова повече ме глода въпроса и така:Ние българите идваме (дедите са кимерийци,който са обитавали предна азия,кавказието и проч.ако не бъркам след време на обстоятелствата се делим на (две племена на двамата братя с техните имена)кутригути и утригити и те са българите после ако не бъркам идват хуните които са българи и така вапроса е:как Атила напада Тракия и води война с тракийците като и те са българи ? И др.прочетох точно цитирам" хуните-българите ..."и не помня кои беха нали са един народ или нещо не разбирам.но моето мнение че кимерийци,хуни,българи са едно потекло а траките са заварен народ на балканите???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато Атила напада Тракия, страната е окупирана от римляните. Води се война с римяните, а не с местното население.

   Кимерийците са траки, не само изворите потвърждават това, но също така и материалната култура. Кимерийците са определени като жители на Черноморските степи преди скитите, но предскитската материална култура е тракийска. Траките са обитавали не само земите на юг от Дунава, но също така Черноморските степи, поне от Халколита, а също и Армения, поне от 15 век пр. Христа.

   Изтриване
  2. С едно важно уточнение... Българите вероятно са тракийско племе (а не обратното), което се завръща тук след поне 1000 - 1500 год. в Изтока. Вероятно фриги или пеони, за съжаление със променено име. Най-вероятно манипулирано от старите "приятели" - данайците. Така почти губим историята на Трибалия, Троада, Дардания, Мизия и Тракия. Отиваме да търсим некаква друга история, значително по-бедна и по-млада от нашата истинска. Аспарух идва с координати (от ЧМ и Дунав) и те се засичат в Плиска, върху руини на старо поселение. С Борис | българите са сведени до минимум. Та за хуните де... Те вероятно имат допирна точка с българите некъде на изток, но с трибали, мизи, тевкри, троянци и траки - не мисля. Сирмиус.

   Изтриване
  3. Твърде малко елементи от старобългарската култура могат да се дефинират като донесени от Азия.

   - траките познават строежа с квадри поне от 4 век преди Христа

   - траките жертват кон в гроба на благородник

   - траките имат житни ями

   - траките правят ритуални чаши от черепите на враговете си

   Несъмнено определена част от дедите ни са мигрирали за Азия и са се смесили с местното население, но по-голямата част от предците ни е останала на Балканите. Както антропологическия ни тип, така също езика и културата ни доказват това.

   Изтриване
  4. Според мен пеоните със сигурност са били в Средна Азия, имат връзки чак до КОРЕЯ и племето ПЕОНИ там, което се води за корейско, на тях е кръстена и столицата ПХЕНЯН(Г), а другото племе е КУЧЕРИ пак водено за корейско племе, те пък създават столицата СИЛА(Шила), най вероятно тези корейци са били подпомогнати от "Българите-траките" и просто носят техните имена, защото няма как тези 2 балкански имена да са при народ, който едно е с напълно различно ДНК от трако-българското, второ, корейския народ е доказано заформил се изначало в Кавказ. Гледам се говори че скитите са били смесено БългароТрако-Монголоиди, т.е българи и друг народ, не е казано кой е точно, е бил в Кавказкия край под названието скити.
   Факторите доказващи връзките на трако-български народ с корейците, има много преки доказателства и връзки едното е скитската култура на корейците, като преки паралели с археологията от гробници и артефакти, друго е и доказаното ХАЕМУС легендарния родоначалник на ПЕОНИТЕ и на Корейците въобще, Митът за него е същия като за нашия ХЕМУС.

   Народът ние познат със създаването на градове/строителство с камъни и създаването на много държави, както и с подпомагането на възстания, освобождения още от преди христа.

   Черноморието е много много важна тема за българите/траките... и то навсякъде около черно море не само в днешните български земи...

   Хората трябва да спрат да мислят, че България и земите на дедите ни са били с тези граници и били само на Балканите, Мала Азия и Кавказието, както и голяма част от Западна Европа, та и на други места са били все наши.

   Ако някой си мисли, че кто е роден в София за пример и е българин, то всички българи НЕ СА ОТ СОФИЯ!, така човек няма да излезе от рамките на ума си. ще бие в локвата на блатото вовеки.

   Павка не помня давал ли си етимология на името КИМ-АРИЙЦИ ? което е по правилно, наскоро четох нещо във връзка с ХИТИТЕ, че по късно се звали от ХИТИ на КИМИ-Рийци , но забравих да букмаркна, че и къде го четох, нещо старо беше... Май помня само, че хитите, като дошли видиш ли в Тесалийския край нейде станали да се звали КИМИРИЙЦИ...

   Изтриване
 7. Някаква култура е имало над територията на Москва, датираща от преди 25 000 години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди 25 000 на север от Москва е имало огромни блата, дори и в исторически времена региона е блатист. Такова място просто няма как да е извор на култура поради неблагоприятните си условия.

   Изтриване
 8. Ханджи Иванчо,шалом! На тракийски и Български е все едно.Тъкмо ми беше домъчняло за критичния поглед на чужденеца.Що не изкара там зимата,на топло,пък напролет да ни сервираш простотиите си?

  ОтговорИзтриване
 9. Прекрасно е, Павка! Ако нямаме минало, ако то е изличено, не можем да имаме бъдеще. Още по-малко - насъояще. Гордея се с теб, благодаря ти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде, докараха ни до просешка тояга защото почти успяха да заличат историята ни. Днес обаче настъпват други времена, истината излиза за радост на родолюбивите българи.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Здравей Павле, несъмнено още един важен щрих към историята ни. Дори съвпада с нещо, което се говори тук: https://www.youtube.com/watch?v=p8p5ZL7Hq4w . Сигурно си наясно с тази презентация и втората й част. Горях от нетърпение да чуя мнението ти. Разбира се, категоричността, с която се отхвърля тракийския ни произход дразни - отдолу прозира наследствена непоносимост на казионната история към традиционния автохтонизъм. Но от друга страна някой се усеща принуден да признае НЯКАКВА форма на автохтонна теория, т.е. - може би има база за интелигентен спор. По скромното ми аматьорско мнение - тези симпатяги имат проблем с дефинициите на понятията "траки" и "славяни".
  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно е, че доцентът определя някакви хаплогрупи като "Тракийски" въз основа на 14 изследвания, от които само 2 са от територията на сегашна България. А по-късно казва, че били изследвани само царски погребения и не се знаело какви са гените на населението тогава. Та у мен възниква въпросът как е определено кои скелети са "тракийски", кои са "прабългарски", "скитски" и т.н.
   Графиките с калибровъчните криви изглеждаха сериозно, но после изводите - не толкова.

   Изтриване
  2. В интерес на истината професионалистите често се бъркат кое е прабългарско и кое е тракийско. Причината разбира се е в това, че се касае за едни и същи хора, които обаче са наричани с различни имена в различни периоди - нещо напълно нормално.

   Изтриване
  3. До Скит

   Славяни е възможно най-обърканото понятие и това е направено умишлено. Първоначало името славяни е важало единствето и само за тракийски племена, но в последствие бива използвано и за венените, които са предци на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др. Това се знае от специалистите, но под натиска на определени влиятелни групи, учените не смеят да разяснят истината, тя не е удобна за никой освен нас българите.

   Изтриване
  4. Земите на Словения и Словакия са известни в древността под названията Venetia, Terra Venetorum, Terra Venedorum, Windisch Marc, в земите на Полша е локализиран Venedicus Colpus- Венетския залив, а Русия до ден днешен е наричана Venaja от финландците. Лошото е, че повечето сънародници не са запознати с тази важна за историята ни информация, още по-лошо е, че историците не си правят труда да изяснят този проблем.

   Изтриване
  5. Серафимов,предлагам Ви да напишете отделна статия в която да изясните точно какво се е случило с термина СЛАВЯНИ.

   Изтриване
  6. Видеото е от вида - теория на конспирацията и няма научна стойност.

   Изтриване
  7. За значението и развитието на термина славяни съм писал често. Всъщност няма нищо сложно и мистериозно, но за повечето хора е много трудно да се откъснат от познатите им стереотипи.

   Първоначално името Σκλαβηνοι, Sclavos, Σθλοβηνοι, Σθλαβηνοι е важало само за гетите-северните траки. Това е причината Теофилакт Симоката да напише – “Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” - славяни, или гети, понеже с това име се наричали в старо време.

   По времето на Юстиниан Велики - 527 година, тогава когато започват така наречените българо-славянски нападения над Римската Империя, дедите на словени, словаци, чехи, поляци и др. носят съвсем различно име, то е ВЕНЕТИ.

   Два века по-късно, поради приликата в езиците дори и венетите биват наричани славяни. Това е направено от Св. Колумба - “Venetorum qui et Sclavi dicuntur”. В същия този период българина Алцек е предаден от баварците, които избиват за една нощ почти 8000 българи. Алцек успява да избяга с 800 души и намира приют при Валук - княза на венетите. Тези венети спасили българите днес са познати като словени, а страната им като Словения. В древността обаче територията им е наричана Terra Venetorum, Terra Venedorum, Windisch Marc.

   Ще минат още няколко века докато и венетите от земите на Полша, там където е Венетския залив, бъдат наречени славяни от германските хронисти.

   Около 1000 години след регистрацията на името Sclaietis/Склаветис и за руснаците ще бъде употребено името славяни.

   Тези важни подробности са неизвестни на българския читател, не са казани и други неща. Славянските племена езерити, берзити, тимочани, друговити, сагудати, стримони и др. са локализирани на юг от Дунава 1100-650 години преди времето на Аспарух.

   За племе стримони пише Херодот [15] VII.75. Плиний съобщава за другери, бризеи –[16] IV.40, а също така и за тимаки като съседи на мизите [16] III.149, съседи на мизите са и сгаугдите [16] IV.41, не на последно място трябва да се добавят озериатите, азериатите [16] III.148, III.139.

   В такъв случай да се говори за славянско нашествие е гавра с историята, истината и доверието на българския читател.

   Недобросъвестни хора са използвали приликита между езика на дедите ни наричани навремето траки с езика на венетите и понеже венетите са наречени славяни, то се впряга каруцата пред коня и се казва, че има славянско нашествие на Балканите.

   Верно е, че доста траки бягат на север от Дунава по време на римското нашествие. Верно е, че потомците на тези траки се завръщат при своите роднини след време, то става дума за ЗАВРЪЩАНЕ, а не за идване в нова земя.

   Изтриване
  8. Относно това кои са старите славяни добри обяснения е дал и проф. Ганчо Ценов - ПОЖАЛЕТЕ ГАНЧО ЦЕНОВ!

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/05/blog-post_26.html

   Изтриване
  9. До тези дето са питали за Славяните...

   Един английски историк е писал тези които едно време 2-4век се наричаха СКЛАВОНИ, са дали законите едно време на Ирландци/Англичани и много други народи, като Еврейте, Персите, Римляните, Египтените, давайки думите Куча и Кукери, съдът и наборът от закони. Човекът пише книгата около 1800 година и не пише за никакви славяни :) По него време българите са все още под Османско робство!

   Изтриване
  10. С името славяни в различно време се обозначават хора от различни територии.

   Изтриване
 11. Поздрави, за прекрсната статия Павка, отново си надминал себе си! Благодаря и за количеството извори, които прилагаш! ;-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е важна за историята ни, все пак ние сме потомци на хората дали названията на два континента - Европа и Азия, а това не е никак малко.

   Изтриване
 12. Г-н Серафимов, поздравявам Ви за поредната хубава статия. Искам само да кажа, да не се сърдите на професорите, които си сменят мненията както им кажат. Знаете ли, че те много добре осъзнават, че с нашите месечни бюджети не могат да изкарат и ден, "интереса клати феса". Тадей.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не се сърдя на никого, зная, че нашите учени са зависими от определени хора, зная, че много от специалистите ни са умни и способни, но биват спъвани от представителите и служителите на чужди лобита.

   Изтриване
 13. Привет!
  Чета Ви отдавна, разпространявам фактите, идеите, вярата сред близки , познати и не дотам. Огромната маса приема всичко с недоверие и насмешка. Предишната система опита да ни унифицира, да промие мозьците ни и това е голямата беда. Не, знайни и незнайни врагове, а нашите крьвни братя. Едни от материален интерес, други от незнание и глупост - драпат, инатят се, тропат с крака и юмруци - еднакво вредни за народа ни.
  Вашата дейност, борба е апостолска - трудно в началото, истината едва покьлва в сьзнанието на хората, ала после неминуемо избуява. Просто, защото е ИСТИНА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Димитров, на този свят хубавите неща са винаги трудни. Това с невярващите наши сънародници съм го изпитал сам, но повярвайте ми, един път те да осъзнаят истината и ще ще превърнат в най-ревностните нейни защитници, защото ще разберат в каква тъмна яма са тъпкани дълго време.

   Поздрави!

   Изтриване
 14. Навсякъде са гърците, ужаш! Азия в древногръцката митология е океанида, дъщеря на Океан и Тетида. Според Херодот, Азия е жена на Прометей и на нея е наречена част от света- Азия. Според други родословия, Азия е жена на титана Япет и майка на Прометей, Епиметей, Менетей и Атлас. В "Теогония" Хезиод я нарича Климена.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да ужас е - гърците се навират навсякъде и си приписват всичко, но не винаги номера минава, има и будни хора:

   Tatian's Address to the Greeks - BE not, O Greeks, so very hostilely disposed towards the Barbarians, nor look with ill will on their opinions. For which of your institutions has not been derived from the Barbarians? The most eminent of the Telmessians invented the art of divining by dreams; the Carians, that of prognosticating by the stars; the Phrygians and the most ancient Isaurians, augury by the flight of birds; the Cyprians, the art of inspecting victims. To the Babylonians you owe astronomy; to the Persians, magic; to the Egyptians, geometry; to the Phoenicians, instruction by alphabetic writing. Cease, then, to miscall these imitations inventions of your own. Orpheus, again, taught you poetry and song; from him, too, you learned the mysteries. The Tuscans taught you the plastic art; from the annals of the Egyptians you learned to write history; you acquired the art of playing the flute from Marsyas and Olympus,--these two rustic Phrygians constructed the harmony of the shepherd's pipe. The Tyrrhenians invented the trumpet; the Cyclopes, the smith's art; and a woman who was formerly a queen of the Persians, as Hellanicus tells us, the method of joining together epistolary tablets:, her name was Atossa.

   http://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

   Изтриване
 15. Сирмиус Валветски16 януари 2016 г. в 14:56

  Павка, привет! Отново добър материал, който отваря интересни теми. Например, в коментарите споменаваш "Тракия окупирана от римляните". Нека се опитаме да си представим това време в Мизия и Тракия... На Дунав, северната граница на Мизия има 3 моста. В двете провинции са построени поне 37(!) големи града. С форуми, театри, библиотеки, аквадукти, канализации, арени, обществени бани, терми и меркати. Ред и закон. Производство и търговия. Построени са хиляди километри пътища, стотици мостове, станции и крепости. Император Пробус засажда огромни масиви с лозя в полите на Хемус (кръвта на цивилизацията :). В Мизия лагеруват от 1 до 5 легиона, които подсигуряват северната граница срещу варварите и спокойствие на населението. Ветераните и техните семейства остават тук след службата в армията, а императорите не пропускат да построят кой град, кой обществена сграда или монумент, за да оцелее признателността в идващото безпаметно време. Сердика не отстъпва по красота на Акуилея, нито пък Аугуста Траяна на Помпей. Няма друга такава провинция в империята. Рим помни откъде са дошли татко Енео, Юли, Антенор...

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За това, че римляните са били в приятелски отношения с траките знаем от Тит Ливий. Той говори за приятелство между римския народ и сенат с траките, разказвайки за последствията от Римо-Македонската Война, в която траките са на страната на македонците. Благодарение на старата дружба на цар Котис бива простено и няма наказателни действия от страна на Римската Република.

   След време нещата се променят до известна степен, явно Рим е бил инфилтриран от врагове на дедите ни, които са успели да придобият влияние сред римските политици.

   Изтриване
  2. Съгласен съм до накъде Сирмиус, ХЕМУС(Haemosu) е най вероятно кръвта на цивилизацията :) Чак корейците го почитат, като създател на държавата им от едно време.

   Изтриване
 16. Забравил съм да питам има ли връзка с Мушки и МЕШУА ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Египтяните наричат мизите маса и мешуе, Херодот посещава мизите от Африка и ги нарича максии поради това, че гръцкия няма буква и звук Ш.

   Изтриване
 17. Ассува има точно, ясно и просто значение. Ас-суба - държавата на асите. Асите са били най-могъщото българско племе. Аси е точен синоним на българи. Суба означава държава или по-скоро област от империята. Оттам и титлите субаг и субиги. Асите дават името на скитската империя - Аскып, т.е. Българската степ. Скити и Скития са просто гръцките произношения, но не са правилни. Всичко е много просто, няма нужда от звукови асоциация от какви ли не думи и всевъзможни еквилибристики със звуци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно Вашия коментар е ярък пример за представяне на фантазии и словестна еквилибристика :)

   Ще позволите ли няколко въпроса:

   В кой стар исторически извор старите българи са наречени аси?

   Каква е етимологията на суба, това наистина ли е българска дума и, ако е така защо я няма в старобългарския?

   Как успяхте да разберете, че скып означава степ на старобългарски, къде се среща тази дума...или е просто Ваша фантазия?

   Изтриване
  2. Точно в тези, в които и българите са наречени траки!!!

   Изтриване
 18. ... Айсва,Айнва, Асадека, Анадева,Айсакву,Айнакаву,Айтув,Айтам,Сакаву,Анакаву,Сакво,Такво ! (Думи разговорни - употребявани от тракийски народ и в днешно време) А за коня... заинтригуваме, но нямам мнение-хипотеза !

  ОтговорИзтриване