16.11.2014 г.

СТАРОМАКЕДОНСКИ, БЪЛГАРСКИ И ГРЪЦКИ


Със сигурност доста хора са се питали - какъв ще да е бил езика на древните македонци? По принцип има достатъчно данни по този въпрос. Хезихий е дал определени глоси, документирани са имена селища, богове, а дори и месеци. В тях е скрит отговора за характера на речта на народа станал известен най-вече с деянията на Филип II и неговия син Александър Велики.

                           http://www.historyofmacedonia.org/AncientMacedonia/images/granicus.jpg

Преди да обърнем внимание не речта на старите македонци, нека разгледаме техния произход. Римският автор Юстин предава едно интересно свидетелство на Помпей Трог. Според него най-древните поселници на Македония са пеласгите, а сред тях са живели и траки защото Трог нарича територията Пеония – “Macedonia was formerly caned Emathia… As the origin of this kingdom was but humble, so its limits were at first extremely narrow. The inhabitants were called Pelasgi, the country Paeonia.”


На територията на Македония освен пеоните са живели тракийските племена мизи и тевкри. Те се установяват на север от река Пеней още преди Троянската Война. Знаем това благодарение на свидетелството на Херодот – Her. 7.20 


Траки и пеласги са де факто едни и същи хора, но обитаващи различни региони. Пеласгите са се установили в Пелопонес, островите Крит, Лемност, Имброс и части от Мала Азия. Техните сънародинци траките населват останалата част от Балканите, но също така Мала Азия, Крит, Самотраки и т.н. Имайки предвид тези данни можем да кажем, че древното население на Македония не се различава особено от това на Тракия що се касае до произход и култура.


http://www.historyofmacedonia.org/AncientMacedonia/images/macedonian_phalanx5.jpg

Да обърнем внимание и на речта на старите македонци. Γορπιιαῖος-горпиайос е название на летен месец. Вл. Георгиев сравнява частицата Гор с горя, горещ.В това разбира се има логика, горпиайос е август, а това е време на горещини.  Сродна е тракийската дума гермас-горещ, греене. Тя е оцеляла до днес в обреда Герман, който се прави по време на голяма суша и жега. Сродни са не само блг. думи грея, горя, гореш, но и санскр. гхрати-грея, горя.

Друг летен месец носи името Δαίσιος -десиос. Обяснение можем да получим благодарение на стблг. раз-дещи-разпалвам, разгорещявам. Явно се касае за времето от юни до юли. Паралел намираме в тракийското лично име Δαίσιος а и в санскр. дахати-изгарям. Връзка между името на македонския месец и тракийския антропоним е посочена от Д.Дечев в работата му "Die Thrakischen Sprachreste". 

Δύστρος-дустрос е название на март – времето на пролетта и дъждовете. Δύστρος-дустрос се обяснява с българската дума дъжд. Паралел на македонската дума намираме в тракийското име Δύσπαρις.

Интересно е и името на старомакедонския бог Δάρρων-Дарон. То явно е вариант на тракийския теоним Дарзала, който е познат от посвещения от Одесос (Варна). За неговото име В.Бешевлиев търси етимология със стблг. дръжати-държа, в смисъл на самодържец, господар, този, който държи властта.

Θούρις-Турис е име на богиня почитана от старите македонци. То е сродно на тракийското речно име Τυρας-Турас. Значението е бързата, а обяснение можем да получим от глагола втурвам се-затичвам се бързо. Сродна е и санскр. дума тура-бърз.

Ὄλγανος-Олган е име на речен бог от старомакедонския пантеон. Вл. Георгиев предлага тълкуване на Ὄλγανος-Олган с блг. влага, могат да бъдат добавени и блг.диал. улага, улаган, улажен. Паралел намираме в тракийския топоним Ὄλγασος Олгасос.

Ζειρηνίς-Зерена е старомакедонската богиня на любовта. Всъщност това е само гръцкото предаване на Ζειλανίς- Желаната, тази, която предизвиква желанието.
Не трябва да забравяме и това, че има тракийско божество Ζελανος- Желан.

Нито Дарон, нито Турис, Олган, или Желана имат няккаво обяснение на старогръцки. Същото важи и за имената на месеците горпиайос, десиос, дустрос. Гърците дори не познават македонските божества и месеци. Тук трябва да добавим, че в Македония на почит са били също Тракийския Конник, Сабазий, Кабирите, Ма, да не забравяме и Дионис

Плутарх разказва, че македонският владетел Филип II и съпругата му Олимпия са били посветене в самотракийските мистерии. Разказвайки за македонските жени този автор добавя, че те практикуват орфически и дионисови култове, като извършват ритуалите подобно на едонските жени и другите тракийки живеещи край Хемус – Стара Планина – But concerning these matters there is another story to this effect: all the women of these parts were addicted to the Orphic rites and the orgies of Dionysus from very ancient times (being called Klodones and Mimallones)  and imitated in many ways the practices of the Edonian women and the Thracian women about Mount Haemus”.


Виждаме, че по отношение на религия и култура македонците споделят култовете на своите роднини траките. Това показва, че въпреки фанатичните опити на гърците да повлияят и асимилират съседите си, македонците са успели дълго време да запазят своята идентичност.

Това, че народът на Александър Велики е имал език различен от гръцкия проличава и от оцелелите глоси. Розата, или подобно на нея цвете е наричано βαγνα-абагна, гръцката дума е ρόδα. Абагна, или багна се обяснява с блг. багра, багря, обагрям-боядисвам с червен цвят. Коренът баг-багря намираме и в македонския топоним Олобагра, а и тракийския Багрум.

Интересна македонска глоса е βροτες-вежди. Тези, които са запознати със старобългарския език лесно могат да видят в βρο стблг. бръвь-вежда. Гръцката дума е φρς.

С думата δραια- адрайа древните македонци са обозначавали ведрото, чисто небе, δραια не е нищо друго освен чуждото предаване на ведро-ясно. Предавайки глоси, топоними и т.н. на северните си съседи, гърците често са пропускали началното В. Така ведони бива преиначено на едони, Ведеса на едеса, а ведра на адрайа. Паралел на македонската дума намираме в тракийското селищно название Ведериана имащо значение ведрина, яснота.Гръцката дума е αθρία, тя обаче е опорочено предадена пеласгийска заемка.
В гръцкия няма обяснение за нея.

С λιζα-алиса старите македонци са назовавали вид дърво, което гърците наричат  λεύκη τ δένδρον. Македонската глоса λιζα-алиса отговаря точно на българското име за дърво елша.

Древна македонска дума за прасе е γοτάν–готан. Тя няма нищо общо с гръцката σῦς. За сметка на това γοτάν–готан показва смайваща близост с българските гадина-домашно животно, гуде-прасе.

Не по-малко интересна глоса е γόλα-гола, преведена като ἔντερα-вътрешности. Македонската не означава просто вътрешности като органи, а вътрешна част, това, което е под облеклото. Думата γόλα-гола отговаря точно на стблг. голъ, все пак под дрехите си човек е гол.

Добре известна, но недостатъчно обяснена македонска глоса е παραός-параосорел. Нейното гръцко съответствие е ἀετὸς. Обяснение на παραός-параос намираме със стблг. парити, париши-летя, нося се във въздухаПараос означава просто летящ, но явно на лингвистите не им се иска да покажат връзката със старобългарския език.

Друго македонско име за животно е πέχαρι, което гърците преведат като ἔλαφος-елен. Х.Тишлер сравнява с гр. φέβεσθαι бягам, но φέβεσθαι е заемка в гръцкия, тя е всъщност гръцкото предаване на побежти-побягвам.
Глосата πέχαρι е чуждото предаване на бежар, този, който бяга бързо. Прочее Тишлер сравнява πέχαρι с бѣгать, но определя глагола като староруски, а не като старобългарски.

О.Хофман предава друга глоса – βαθαλη-ватале, съответсваща на гръцката κρήνη-извор, поток. Не е трудно да се види, че коренът βαθαвата е чуждото предаване на вада, вода, това, което са извора, потока.


Κόμβος-комбос е македонската дума за зъби, която съотвества на гръцката γομφίοι.Κόμβος-комбос не е нищо друго освен древния вариант на стблг. зомбъ-зъб.

Данни за езика на старите македонци предлагат не само глосите, но и топонимите. Тишлер съпоставя македонското селищно име Γορτυνία-Гортиния с тракийското Γόρδιον-Гордион и показва връзката с градъ, но отново българската етимология е замъглена.

Тит Ливий дава един интересен македонски хидроним – Begorites lacus. Begorites се обяснява със стбл. въ-в, горице-в гората мест.пад.ед.ч.Така научаваме, че древната македонска дума за гора, планина е гора, т.е. идентична на старобългарската гора-планина. Хидронимът Begorites е сроден на тракийския топоним Гареск, т.е. горист, намиращ се в планината.

Бога (Бог)е име на крепост в Македония спомената от Прокопий, а от Хезихий знаем, че траките наричат бога на светлината Багайос ( това е вариант на Бог с акание). 

Паралелите между тракийските и македонските топоними не свършват до тук. Стефан Византийски е документирал град Илион в Македония, но има такъв и в Южна Тракия. Езиковедите обясняват Илион с тракийската дума ила кал, глина, а тя от своя страна съотвества на старобългарската илъ-кал, глина.

На надписи срещаме Дин Друме в Македония, но също и в тракийска територия.  Дин означава ден, светлина, а друме отговаря на дръм горичка. Стоби е тракийски град, с име сродно на неговото е македонския Стубера. Двете названия са обясними с думата стобор-ограда, да не забравяме и днешното българско село Стоб.

Защо историци и езиковеди отказват да посочат ясно приликите между тракийската и македонската ономастика за мен е загадка. Данни има, те просто трябва да се използват, за да се заличи веднъж завинаги ненаучното и налудничаво твърдение на определена група хора, че старите македонци са част от гръцкия етнос.

Дори старите македонци да бяха народ различен от траките, с времето в земите край Пела и Солун се заселват толкова много траки, че спокойно може да се говори за тракизиране на Македония.

Тит Ливий споменава, че поради многобройните войни на македонския цар Персей, населението на страната застрашително намаляло и се наложило да бъдат докарани големи групи траки – “He further transported a large body of Thracians into Macedonia, and in these ways, during all the time he was undisturbed by alarms of war, he devoted all his thoughts and care to increasing the power and resources of his realm”. [3] Liv. XXXIX.24.

Mалко по-късно Персей заселва отново траки в Македония – “He transferred almost the entire population from the maritime cities to the district now called Emathia, formerly known as Paeonia, and had handed over those cities to the Thracians and other barbarians for their residence” – [3] Liv. XL.3.

Градското население от друга страна е разселено до голяма степен от римляните. Плиний Стари свидетелства за това, че след битката при Пидна, Емилий Павел продава населението на седемдесет града и два града в робство –  haec eadem est Macedonia, cuius uno die Paulus Aemilius imperator noster LXXII urbes direptas vendidit” –[4] Plin. IV.x – 39. По този начин в Македония остава предимно селското население, което е от тракийски произход. 

Това се потвърждава по-късно от стария автор Страбон, който пише, че  Македония е обитавана предимно от траки и ботиеи  What is now called Macedonia was in earlier times called Emathia….. Now a part of this country was taken and held by certain of the Epeirotes and the Illyrians, but most of it by the Bottiaei and the Thracians “. – [5] Strab. VII, frag. 11.

Какво повече да се добави? Независимо каква е била етническата картина, през I век Македония е населена предимно от хора, които римляни и гърци наричат траки, а в по-късни времена и българи. Генетичните изследвания показаха, че траките не са изчезвали изобщо и, че значителна част от нас носи кръвта на Залмоксис и Орфей.


“Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... 


Преди две години излезе друго иследване, което показа убедително, че жителите на Македония не могат да бъдат разделяни от нас българите - Македонците имали ДНК като на българите


"Жителите на Република Македония имат най-близък ДНК профил с българите и сърбите, показват данните от изследване на Института за съдебна медицина в Скопие, цитирано от местната телевизия Канал 5. Проучването продължило 6 г., през които учените са изследвали гени на жителите на балканските държави, с изключение на Гърция. Властите в Атина отказали да участват, а всички останали държави са изпратили ДНК анализи на македонските си колеги."


Щом генетика, ономастика, а и исторически извори показват, че няма разлика между населението на България и Македония, то е редно старите догми да се изхвърлят на бунището, а на подрастващото поколение да бъде разказвана истината.

Истината, че  ние сме потомци на местен народ, който не само е изградил най-старата цивилизация на Европа, но и е извадил от мрака на Каменната епоха останалите европейци, а и много азиатски народи. Историята на дедите ни е бурна, защото живеем на кръстопът, а и защото земята ни е райско кътче.

Пришълци от Африка са дошли през Бронзовата епоха и са успели да асимилират пеласгийското население от територията, която днес носи името Гърция. До голяма степен е гърцизирана и благородническата прослойка на населенето от областта Македония, но точно тази предала корените си прослойка е елиминирана в по-голямата си част от римляните, а оцелелите биват продадени в робство. Кръвната линия на на Филип II и Александър Велики изчезва завинаги.

Македония обаче не е обезлюдена. Селското население е от тракийски произход. То бива жестоко подтискано от завоеватели и колонизатори, но за сметка на това пази ревниво своя език и култура. През VII век това тракийско население е освободено от своите братя населяващи земите на север от Дунава…и най-после получава възможността да се нарече с името българи – едно от названията на мизите, населяващи Македония от преди Троянската война.

Това население пази ревностно името българи дори през петте века геноцид поведен от азиатски нашественици. В началото на ХХ век обаче, когато българския лъв показва, че не е забравил силата си, зли и бездушни хора хвърлят огромно количество средства, за да посеят раздор и омраза между братя. Един западняк даже ехидно подхвърля, че само да му дадат достатъчно пари, ще накара жителите на Македония да повярват, че са французи...

Де факто с дезинформацията и сеенето на омраза между братя, геноцидът върху българския народ продължава. За жалост политиците ни не правят нищо по въпроса. Остава на нас обикновените хора да разпространяваме истината и да покажем на нашите български братя живеещи в Македония, че не бива да се делим по имена, а да се съберем по дух. Небето над всички нас е черно и не си ли подадем ръце ще изчезнем завинаги. Това не бива да се случва! Ние можем и трябва да го предотвратим – силата е в съединението!37 коментара:

 1. паРИТИ,паРИШИ - летя...
  Мисля,че можеш да включиш към пояснението си и РЕЯ се! По-добро е от летя и значи същото. Париши,парея,порея,поле/т/я..!Ник

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ник, мисля, че коренът в парити е пар, parNa n. a pinion , feather (also of an arrow) , wing RV.

   Изтриване
 2. А, и дахати-изгарям!
  Вържи го с дъх,стоплям,изгарям! По-убедително е!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дъх покава връзка с друга санскритска дума - дехин-дух, душа.

   dehin mfn. having a body , corporeal ; m. a living creature , man Mn. MBh. Ka1v. &c. ; m. the spirit , soul

   Изтриване
 3. Боже, колко ли трябва да е комплексиран човек, за да прибягва до подобни словесни еквилибристики и фокусничества в опит да компенсира комплексите си за малоценност! Тракоманите изглежда наистина страдат от патологична форма на екзистенциална фрустрация, която ги принуждава да се "себедоказват" и да повдигат нараненото си самолюбие чрез подобни исторически фалшификации, кражба на чуждо минало и приписване на чужди победи и успехи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Комплекс за малоценност има само в коментара Ви анонимни господине. Дал съм достатъчно исторически извори, които лесно могат да се проверят. Представил съм и линкове към статии съдържащи резултати от генетични изследвания. Ето така се работи, а не като Вас - с мънкане, недоволстване и клевети :)

   Що се касае до кражбите и приписването на чужди заслуги, прочетете това - Татиан Асирийски реагира с възмущение на гръцкото самохвалство. Старият автор напомня на възгорделите ce гърци, че" те дължат знанията си по птицегадателство на фригите, че Орфей ги е научил на песни, музика и мистерии, че от египяните е взета геометрията, от финикийците азбуката, от вавилонците астрономията"...и въпреки гова гърците имат наглостта да си припишат тези неща...

   http://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.html

   THE GREEKS CLAIM, WITHOUT REASON, THE INVENTION OF THE ARTS.

   BE not, O Greeks, so very hostilely disposed towards the Barbarians, nor look with ill will on their opinions. For which of your institutions has not been derived from the Barbarians? The most eminent of the Telmessians invented the art of divining by dreams; the Carians, that of prognosticating by the stars; the Phrygians and the most ancient Isaurians, augury by the flight of birds; the Cyprians, the art of inspecting victims. To the Babylonians you owe astronomy; to the Persians, magic; to the Egyptians, geometry; to the Phoenicians, instruction by alphabetic writing. Cease, then, to miscall these imitations inventions of your own. Orpheus, again, taught you poetry and song; from him, too, you learned the mysteries. The Tuscans taught you the plastic art; from the annals of the Egyptians you learned to write history; you acquired the art of playing the flute from Marsyas and Olympus,--these two rustic Phrygians constructed the harmony of the shepherd's pipe. The Tyrrhenians invented the trumpet; the Cyclopes, the smith's art; and a woman who was formerly a queen of the Persians, as Hellanicus tells us, the method of joining together epistolary tablets:, her name was Atossa. Wherefore lay aside this conceit, and be not ever boasting of your elegance of diction; for, while you applaud yourselves, your own people will of course side with you. But it becomes a man of sense to wait for the testimony of others, and it becomes men to be of one accord also in the pronunciation of their language

   Изтриване
 4. Този път не мога се съглася с вас. С езикови играчки е очевидно че просто имате настроение да си играете като дете а историята не е детска игра. Дори гръцките думи дето споменавате имат "thelta", "thita" и прочем, тоест букви които нашата азбука ги няма а с побългарени гръцки думи просто се излагате без да доказвате абслютно нищо!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, историята не е детска игра и поради това не е редно да се премълчават следните сведения:

   Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите – “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” - “No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow…”

   http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html

   Африканския произход на гърците е известен и на Плиний Стари: “…puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam qua vocabatur Argos Dipsion”.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/7*.html

   За идване на гърците от Африка говори и Херодот. Стария автор споменава, че данайците донасят култове от Египет, че типичната гръцка женска дреха е като на обитаващите Африка либийки, а също и, че гърците имат погребални обреди като тези на африканските номади: “The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians”

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh2170.htm

   It would appear also that the Hellenes made the dress and the aigis of the images of Athene after the model of the Libyan women… 190. The nomads bury those who die just in the same manner as the Hellenes”

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4190.htm

   Когато данайците идват от Африка те търсят убежище при пелазгийския цар управляващ в Аргос…Не след дълго обаче бежанците грабват властта и започват да асимилират местното население. За това свидетелства Страбон цитирайки Еврипид - “ And Euripides too, in his Archelaus, says: "Danaus, the father of fifty daughters, on coming into Argos, took up his abode in the city of Inachus, and throughout Greece he laid down a law that all people hitherto named Pelasgians were to be called Danaans".

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

   Генетично изследване на различни учени доказа, че гърците са роднини на африканците, по-точно на хората обитаващи Етиопия: ” Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt. “

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506   Това са фактите, те не могат да се оборят. Това, че гърците предават чужди думи по свой начин не означава, че тези думи са техни. Нека не впрягаме каруцата пред коня.

   Ето и друго изследване - "Най-разпространените хаплогрупи сред българите са I-M423 (20.2%) и E-V13 (18.1%). Те представляват АВТОХТОННИТЕ И ПОЧТИ ЕНДЕМИЧНИ подгрупи I-P37 и E-M78 в югоизточна Европа. На трето място е общата евразийска хаплогрупа R-M17, която се среща при 17.5% от българите, от които 42,9% принадлежат към специфичната за Европа подгрупа R-M458. Хаплогрупа R-L23, източният клон на западно-евразийската хаплогрупа R-M269 присъства в генетичното наследство по бащина линия на 5,2% от българите (…) На следващо място е Hg I-M253 (4.3%), която е харктерна за индивиди от северна Европа. Тя е последвана от две подгрупи на J-M172, а именно J-M241 и J-M530 (Средиземноморска/Егейска), наблюдавани с честота от 3.8% и 2.4% респективно. Останалите хаплогрупи са с честота по-малко от 2%.
   Тези открития показват, че съвременният български генофонд е ПОДЧЕРТАНО ХОМОГЕНЕН, а Стара планина вероятно не е представлявала сериозна преграда пред генетичния обмен."

   Изтриване
 5. Хм,има по - нови изследвания...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като има представете ги. Сигурно са пълни с някакви оправдания, че методът на генетиците показали, че гърците имат африканска кръв не е правилен :)

   Африканският прозиход на доста гърци се вижда с просто око, а в това няма нито нещо лошо, нито пък срамно.

   Изтриване
  2. Преди години коментирах с българи от Егейска Македония женската красота в региона. Мнението им беше, че въпреки някои изключения, гъркините са мургави и грубовати, докато „македонките“ са руси със сини очи и светла кожа. Имал съм колежки от смесени бракове с гърци и мога да кажа, че горното е вярно.

   Изтриване
  3. Не мога да разбера гърците защо се отказват от африканските си корени. Рано или късно човек трябва да прегърне истината и да се научи да живее с нея.

   Живеем във века на информацията и лъжите лъсват бързо.

   Изтриване
 6. В средновековието са наричали българите ,,наследници на Александър Македонски". Видното наше светило в историографията, Божо Димитров, тълкува тези свидетелства, като опит на византийците да подчертаят езическата, нехристиянска религия на старите българи. Представяте, ли си? Лично за мен това обяснение е идиотизъм. Що за ненормалник трябва да си, че да дадеш такова обяснение? Защо не нарекоха така келтите, готите, печенегите, куманите или аланите? Когато Кубер слиза долу край Солун, някои летописец беше казал, че това е завръщане в бащини земи. Гърците го тълкуват, че това се дължи на големия брой византийски пленници, които са били с отрядите на Кубер. Изобщо всеки си интерпретира българската история както си иска, без да погледне реално на изворите, само и само българите да не се окажат местен народ. Самите гръцки историци потвърждават, че до 8-ми в.пр.Хр. в Македония няма гръцко присъствие. Навсякъде в Гърция може да се видят надписи от рода ,,Македония е гръцка" или ,,Македония е Гърция", защото се страхуват някой да не им я вземе. Този някой са българите естествено. Имат отделно министерство ,,Македония-Тракия" и изобщо всичко се прави така, че всячески да се докаже, че Македония наистина е гръцка. Да ама не. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Който е откраднал нещо винаги ще се оглежда да не се появи собственика.

   Изтриване
  2. Васил Чекаларов е вярвал същото и за това е в гроба без ГЛАВА!

   Изтриване
  3. В това ли се изразява гръцката култура - в обезглавяването на невинни хора?

   Изтриване
  4. Явно някои от тях предпочитат да запушат очите и устата на знаещите и виждащите истината, мислейки си, че така ще заровят истината в земята; но им убягва, че има Божи промисъл, който е над всичко и всички и един ден това ще им се върне бумеранг.

   Изтриване
 7. http://obshtestvo.net/%D0%B4%D0%BF%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81-%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD/

  ОтговорИзтриване
 8. Поздрави от Л. Лозанов!
  Как бихте коментирали съкровището от Наги Сент Миклош, където е изобразен български воин с турански черти на лицето? Можем ли да говорим за връзка между българите и тюрките при положение, че тюрките не създават никога държава, подобна на българската?
  Какви, според Вас, са основните слабости на иранската теория?
  Можем ли да кажем, че славянската теория няма съществени противоречия с автохтонната?
  Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лозанов, бихте ли избрал един въпрос?

   Изтриване
  2. Бих. Последният. Благодаря!

   Изтриване
  3. Не зная какво точно имате предвид със славянска теория? Моето виждане за старите славяни се различава от официалното.

   За славяни считам само северните траки - многобройните племена на гетите обитаващи земи от Германия до Днестър, Украйна. Точно в същия регион се локализирани склавените на Йордан. За тези склавени Псевдомаврикий казва, че съпругата се самоубива при смърт на мъжа й. Това е тракийски обичай описан от Херодот.

   Този обичай е непознат на венетите описани от Тацит, Птолемей, Йордан. Венетите са предци на поляци, руснаци, чехи, словени, словаци, полабийци и т.н.

   Псевдомаврикий твърди, че склавените влизат в бой голи до кръста. Това е типично за северните траки-гетите, може да се види на фризовете от Адамклиcи.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Tropaeum_Traiani#mediaviewer/File:AdamclisiMetope32.jpg

   http://en.wikipedia.org/wiki/Tropaeum_Traiani#mediaviewer/File:AdamclisiMetope34.jpg

   Разбира се това описание не е за всички славени, а само за група от тях. Подобно нещо има и при келтите, гаесатите се бият голи, докато останалите келти са облечени, имат и метални ризници.

   За склавените Псевдомаврикий твърди, че имат малки лъкове, а ползват и две копия. Двете копия са типични за траките, неслучайно Бендида е наречена дилонгос - двукопийна.

   http://mythicjourneys.org/images/Bendis.jpg

   Малките лъкове са типични за северните траки - гетите http://i258.photobucket.com/albums/hh270/arnspac/Dacian/TrajB.png

   http://www.fanaticus.org/DBA/images/armies/daci02.jpg


   Теофилакт Симоката не само обяснява, че гети е по-старото име на склавените, но и казва, че на езика на варварите регас, рекс е думата за владетел. Де факто славенската титла е тракийската реза-цар.

   От изворите знаем за следните племена на склавените
   езерити
   берзити
   сагудати
   стримони

   През 1 век Плиний локализира племе азериати в Илирия, недалеч от Тракия.
   Плиний локалириза бризеи в Южна Тракия.
   Плиний локализира сгауди в Северна Тракия.
   Стримони е име на тракийско племе споменато от Херодот.

   Като царе на склавените са посочени Добрита, Пирагаст, Ардагаст, Мизок, Тома, Акамер.
   Добери е име на тракийско племе споменато от Херодот.
   Пирагаст отговаря на тракийските лични имена Пирос, Гастеис.
   Ардагаст се обяснява с трак. Ардея и антр. Гастеис.
   Мизок се обяснява с тракийския етноним мизи.
   Тома отговаря тракийското Тамир
   Акамер се обяснява с дак. дума ака-як и мер-велик.

   Всички тези данни показват, че така наречените склавени са старо балканско население познато под имената гети, траки.
   Тези траки са съседи на венетите от незапомнени времена, най-вероятно са им дали и езика си в следствие на културно влияние.

   Моята теория обяснява защо нашия език е от същата група както и полския, но обяснява и това, че ние сме си отделен народ, който е обитавал Балканите от най-дълбока древност.

   Изтриване
 9. Представете си едно македонско детенце, което е родено 1988 година. Още когато е на 3-4 годинки на него му обясняват, че то е македонче и е потомък на великата македоноидна раса (такава каквато не съществува!) и той живее в една велика държава наречена Македония и ... бла бла бла, комплекси , комплекси, комплекси... Какво очаквате да стане от това дете с промит мозък? Тролче естествено!!!

  ОтговорИзтриване
 10. ".But the political and economic bondage of the Turks was scarcely less irksome than tne religious and intellectual bondage of the Greeks. The entire spiritual government of the Bulgars was turned over to the Greek Phanariotes of Constantinople, for handsome financial consideration, of course! Less than a year alter the fall of Turnovo the venerable Patriarch Eumenius was expelled and the Bulgarian See was subordinated to tne Patriarch of Constantinople. Greek bishops displaced Bulgarian bishops. Bibles in the Slavonic tongue were replaced by the Scriptures in Greek. All offices within the church were for sale, and we hear of Greek barbers and restaurant keepers holding posts as bishops; and the ecclesiastical rulers from Constantinople, like the political, having paid dearly for their offices, had to recoup themselves at the expense of their parishioners. 'The art of extortion among Greek bishops and priests,' wrote a contemporary German traveller in Bulgaria 'has been reduced to a system, so that between Greek ecclesiastics and Turkish governors the lot of the Bulgarian peasant is a hard one. The Greek liturgy replaced the Slavonic throughout the country, and all Bulgarian books and manuscripts were committed to the flames. So late as the year 1823 the metropolitan Greek Phanariot Hilarion, in repairing the cathedral at Turnovo, discovered a closed chamber that contained numerous relics and the ancient libraries of the Bulgarian patriarchs, including the library of Eumenius. The relics he sold in Rumania, and the Bulgarian books and manuscripts he solemnly committed to the flames. Schools such as existed in the country, were conducted by Greek priests; the Greek alphabet and Greek books were used, and the Kyrillik alphabet of the Bulgarians was entirely forgotten. 'The Greek clergy ended what the Turks began,' remarks William Miller, and he adds, 'but the spiritual tyranny of the Phanariotes was even worse than the political tyranny of the Turks. For the Turks were not bigots, the Phanariotes were.' "
  "The Phanariot Hierarchy, ignorant of the language and the customs of the people, not caring for their needs and moreover, dispising them, plundered
  the Bulgarians in every way, and to deprive them even of the consciousness of their condition, according to the spirit of the Turkish government kept the
  people in ignorance, destroyed everything that reminded them of their nationality, annihilated the Slavic church services, introducing the unintelligible
  Greek liturgy. * : Was destroying Slavic books and manuscripts.
  * * The rapacity of the Phanariotes knew no limit; the slavery and the ignorance of' the people were complete. # * * If anyone succeeded to attain to a more human city life, he ceased to be a Bulgarian and became a Greek, for the Bulgarian was not worthy to live a city life; this was permitted only to the Greek.
  The Bulgarian ought to remain a peasant, born for heavy labor. * * * "Truly, the Patriarchate of Ohrid was still existing, which could, if it wished, become for the Bulgarians a moral center and support, but in the XVIII century it was only in name Bulgarian, but in fact its Hierarchs since long ago were Greeks. At last, the Phanariotes did not wish to leave even this doubtful reminder of Bulgarian antiquity and in 1767 the independent church or Ohrid was destroyed.

  'Bulgaria and Her People', Will S. Monroe, p.p. 27-30.
  Histoire de la Bulgaria. By R. P. Guerin Songeon. Paris, 1913, p. 480.
  History of Slavic Literature, by Pipin and Spasovich, (In Russian).
  Encyclopaedia Britanica, llth Edition, Vol. IV, p. 781.
  The Roots of the War, by Wm. Stearns Davis. The Century Co., p. 72.

  ОтговорИзтриване
 11. " * * * The Bulgarians did not exist as a nation. They were only a crowd of oppressed, tortured and destroyed people. The very word narode (a nation)
  was lost, and substituted by the word "hora," taken from the Greek and meaning villagers, predestined to all kinds of heavy labor. * * *"
  * * * The Phanariot clergy unscrupulous, rapacious and corrupt succeeded in monopolizing the higher ecclesiastical appointments and filled the parishes with Greek priests, whose schools, in which Greek was exclusively taught, were the only means of instruction open to the population. By degrees Greek became the language ol the upper classes in all the Bulgarian towns, the Bulgarian language was written in Greek characters, and the illiterate peasants, though speaking the vernacular, called themselves Greeks."
  "So completely did the identity of the Bulgarian nation seem lost that foreign travelers in the region spoke of them as a kind of Greeks, and down to
  the Crimean war any Bulgar lucky enough to claim wealth and education was likely to describe himself as a Greek."
  "The Hellenization of Bulgaria was never quite complete, although the Slavic language was no longer taught, it continued to be spoken by the peasants. Mr. Brailsford, in his authoritative work on the Races of Macedonia, attributes this persistance of the Bulgarian language to the failure of the Greeks to make any sort of provision for the education of Bulgarian women. He writes concerning the growth of Greek influence after the advent of the Turks in Bulgaria: 'It depended almost entirely upon the church, and it must have been immeasureably stronger in the Balkan peninsula after the coming of the Turks than ever before. It embraced not only Macedonia, but Rumania, Bulgaria, and even Servia as well. The few Slavs in the interior who were educated at all were taught to regard themselves as Greeks, and the very tradition of their origin was in danger of dying out. Two fatal errors alone wrecked what was nothing less than a scheme for the Hellenizing of the Balkan peninsula. The women were not educated; and for all the Greek
  schools might do, every Slav child learned his own despised tongue at his mother's knee. The peasants were also neglected. The Greeks regarded them with unmeasured and stupid contempt which a quick townbred
  people instinctively feels for a race of cultivators.
  They were barbarians, beasts of burden, men only 'in the catalogue'. The Greeks denied the rights of men to the Slav peasants and refused to accept
  them as brethren. The consequence was that the peasants never quite lost their sense of separation, and a certain dim consciousness of nationality remained, rooted in injuries and hatred. The nemesis came at the beginning of the nineteenth century.".......................................................................

  Bulgaria and Her People, Will S. Monroe, p.p. 25-30.
  Histoire de la Bulgaria. By R. P. Guerin Songeon. Paris, 1913, p. 480.
  History of Slavic Literature, by Pipin and Spasovich, (In Russian).
  Encyclopaedia Britanica, llth Edition, Vol. IV, p. 781.
  The Roots of the War, by Wm. Stearns Davis. The Century Co., p. 72.

  ОтговорИзтриване
 12. Смешни приказки, вие сте писател а не историк!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за комплимента, аз даже нямах претенции да съм писател :)

   Изтриване
 13. Олимпия не е македонка, а епирска принцеса. Участието в Самотракийските мистерии не може да бъде използвано като аргумент в полза на определена етническа принадлежност, тъй като по това време е вече мода.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Страбон племената обитаващи Епир са от пеласгийски произход. По сведенията на Помпей Трог пък коренното население на Македония е от пеласгийски произход. В такъв случай дали някой е роден в Епир край Додона където е храма на Пеласгийския Зевс, или пък е роден край Пела, това няма значение. И двата региона са обитавани от едни и същи хора.

   Участието в самотракийски и дионисиеви мистерии наистина не може да се определи като белег на етническа принадлежност, но е индикация, която може да се използва.

   Изтриване
 14. Пеласгийците за протобалканско население, за което и по-древните автори нямат точна дефиниция какви точно са, а още повече Страбон, който е автор от I век. Освен това той цитира Омир. Исторически не е коректно етноними, известни от по-ранно време, да се обсъждат с такива от по-късно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да се съглася в Вас. Твърдейки, че племената на Епир са от пеласгийски произход, Страбон не се оповава само на Омир, но и на много други автори. Ето точните думи - And many have called also the tribes of Epirus "Pelasgian," because in their opinion the Pelasgi extended their rule even as far as that. - Strab.5.2.4.

   Владимир Георгиев, който се явява най-известния български линвист говори за трако-пеласгийски език, споменава и това, че този трако-пеласгийски език е говорен на Балканите поне от седмо хилядолетие преди Христа.

   Вие изразявате мнение, докато Георгиев е подложил на анализ стотици хидроними и топоними от земите на Балканите. До ден днешен не съм срещнал друг лингвист, който да е успял да обори заключението на Георгиев.

   Изтриване
 15. http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2013/1-2/mirchevaa

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е интересна, благодаря Ви! Не разбирам само как тя противоречи на казаното от мен.

   Аз смятам, че траки и пеласги принадлежат на една и съща етническа общност, към която принадлежим и ние българите. Генетичните проучвания доказаха красноречиво, че голяма част от българите са потомци на балканското население от Палеолита.

   В работите на Николай Колев, Евгений Теодоров и др. са представени доста доказателства за тракийския произход на много наши обичаи, обреди, земеделски уреди и пастирски атрибути.

   Направете си един екперимент. Разгледайте тракийския речник създаден от Вл. Георгиев и пресметнете като цяло кой език има най-много близки думи с тракийския.

   За жалост в речника от "Траките и техния език" е пропуснал да даде думи като зайкус-заек, коза-коза, орол-орел, въпреки, че ги е представил в други свои по-ранни работи.

   Георгиев изказва и предположение, че тракийския топонимен елемент - пара може да е всъщност бара-рекичка, но и тази дума не е включена в речика, а топоними с елемент - бара има. Това са Суро-бара спомената от Птолемей, Тамон-Бари и Суа-бара, които са споменати от Прокопий.

   Не е грешно човек да е скептичен, но аз лично при съмнение извървам своя, подробна проверка без да се доверявам на установените мнения. С най-добри чувства Ви съвествам и Вие да постъпвате така. Не ми вярвайте, направете своя подробна проверка, но без да се уповавате на мненията на разни авторитети. Набавете си всички работи на тема тракийски език на авторите Георгиев, Дуриданов, Влахов, Хаас, Бешевлиев...и смятайте, сравнявайте.

   Изтриване
  2. Не беше аргумент, с който Ви оборвам. По-скоро исках да я видите.

   Изтриване
  3. Използвам случая да Ви благодаря още веднъж за статията. Написана е професионално, в това спор няма. Цитиран е даже Бедрих Хрозни, а това го правят малко изследователи. Жалко само, че е пропуснато едно от най-важните открития на Хрозни, а именно това, че линеарната керамика на остров Крит е донесена от Балканите не от кой да е, а от траките.

   Всъщност самият Хрозни е направил малък пропуск. Освен линеарната керамика, остров Крит и Балканите са свързани и със шнуровата керамика. Тя се среща на Балканите през 6-5 хил. преди Христа, а на Крит се появава през 3-2 хил.пр. Христа.

   От не по-малка важност е откритието на Вл.Георгиев по отношение на това, че знаците от плочите от Градешница и печата от Караново показват прилика с ранната критска писменост. За жалост Георгиев също е направил пропуск - той е запознат с плочата от Тартария, знае, че тя е поне 2 хилядолетия по-стара от критската писменост, но не споменава факта, че няколко знака не просто приличат, но са идентични на крито-микенските СИ, ЙЕ, ПА, ТА, РА2, РА, ТЕ.

   Може да се посочат още доста пропуски на учените и когато всички тези неща се свържат едно с друго, чак тогава можем да добием вярна представа за реалността от далечното минало.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. ТРАКИТЕ И ТЕХНИЯТ ЕЗИК

  http://www.scribd.com/doc/208692524/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-1977-%D0%92-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2


  ЕЗИКЪТ НА ТРАКИТЕ

  http://eprints.nbu.bg/803/1/ID_-_Thracian_Language_-_BG.pdf

  На тази страница има още няколко интересни книги

  http://macedonia.kroraina.com/?a=sr&fr=ct&id=8

  ОтговорИзтриване
 17. ирена янчева7 юли 2016 г., 2:19

  Здравей, Спароток ! Мисля, че езикът и културата на нашите предци могат да бъдат наречени старобългарски ( трако - пеласги = българи ). Това за мен е името и на истинската идентичност. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване